PRO 60 YATAY B S KLET KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRO 60 YATAY B S KLET KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 PRO 60 YATAY B S KLET KULLANIM KILAVUZU

2 GÜVENL K TAL MATLARI Egzersize yatay bisiklet ile ba lamadan önce, talimatlar dikkatlice okuyun. Onar m durumunda ve yedek parça da l m için, kurulum talimatlar n saklay n z. 150 kg bir maksimum vücut a rl kadard r Montaj talimatlar ad mlar dikkatlice izleyin. Orijinal parçalar kullan n z. Montaj için, sadece uygun araçlar kullanmak ve gerekirse yard m isteyiniz. Bisikleti kaygan olmayan bir zemine koyun ve nemli bir ortamda bulundurmay n. lk egzersize ba lamadan önce ve her 1-2 ayda tüm ba lant yerlerinin s k ve do ru durumda oldu unu kontrol edin. Ar zal parçalar hemen de i tirin veya onar lana kadar donan mlar d ar da tutunuz. Onar m halinde, lütfen tavsiye için sat c n za dan n. Egzersiz aletini temizlemek için deterjan kullanmay n z. Bilin ki egzersiz sadece do ru montaj ve denetiminden sonra ba lar. Tüm ayarlanabilir parçalar için, maksimum pozisyon da s kmay ve ayarlad n zdan emin olun. Bu alet sadece yeti kinler için tasarlanm t r. Lütfen çocuklar n sadece bir yeti kin gözetimi alt nda bu kullan m n sa lay n z. E itim s ras nda mevcut ve olas tehlikeler için dikkatli olun. Örne in hareketli eden parçalara kar dikkatli olun. Herhangi bir egzersiz program na ba lamadan önce Doktorunuza dan n. O e itim çe idine göre etkin ve uygun tavsiyelerde bulunabilir. Uyar : yanl / a r e itim sa l k yaralanmalara neden olabilir. Lütfen e itim talimatlar ayr nt l olarak do ru e itim için tavsiye izleyin. Yük / i düzeyi bir gidon kök üzerinde gerginlik kontrol kolu ayarlayarak ayarlanabilir. ACTIVA Fitness & Wellness Merkez Teknik Servisi:

3 MONTAJ TAL MATI

4 1. ADIM Ön ve arka sabitleyici vidalay n z sonra koltuk demirini tak n z. s 2. ADIM Ekrana giden ara kabloyu vidalamadan önce ba lay n z. Ön dire i tak n z ve vidalay n z. 3. ADIM Yan kollar takmadan önce kablolar ba lay n z ve sonra kollar tak n z.

5 4. ADIM Ekran n kablolar n tak n z ve dire in üstüne ekilde görüldü ü gibi monte ediniz. 5. ADIM Resimde gözüktü ü gibi koltuk demirini yan na resimdeki parçay yerle tiriniz. 6. ADIM Sonra koltuk k za n ve koltuk demirinin üstüne yerle tiriniz.

6 7. ADIM Koltuk tutaca n n üstüne koltu u oturtunuz ve vidalay n z. 8. ADIM S rt deste ini koltuk tutaca na oturtup vidalay n z. 9. ADIM Koltu un yan tutma kollar n oturtunuz ve vidalay n z.

7 10. ADIM Pedallar yerle tirip vidalay n z. 11. ADIM Sulu u ön dire e tak n z ve yerle tiriniz. 12. ADIM Ön plastik kapa tak n z ve vidalay n z.

8 KULLANIM TAL MATLARI Anahtar Fonksiyonlar START / STOP: 1. Ba lang ç ve duraklat r. 2. Ba lang ç vücut ya ölçümü. 3. Sadece durma modun da çal r. 3 saniye anahtara bas l tutulunca tüm fonksiyon de erleri s f rlanacakt r. DOWN: Seçilen egzersiz parametresinin de eri azalt: TIME, DISTANCE, bu çal s ras nda vs, bu direnç yükü azal r. ma UP: Seçilen egzersiz parametresinin de erini art r r. Bu çal direnci art r r. ma s ras nda, bu yük ENTER: Giri de eri istenen veya modun da çal t r r. RECOVERY: Ekrana nab z at geldi inde Recovery tu una bas n. 1 dakika bekleyin ve Recovery Fitness Seviyesi 1-6 aras ndad r. F1 en iyi oldu u ve F6 en kötüsü oldu unu gösterir. MODE: Çal ma s ras nda geçi yapmak için mode tu una bas n; RPM den SPEED, ODO dan DIST, ve WATT dan CALORIES. Egzersiz Seçimi Açt ktan sonra UP yada DOWN tu lar n kullanarak istedi iniz modu ENTER a basarak seçiniz. 7 temel çal ma modu bulunmaktad r; stedi iniz çal ma modu seçtikten sonra: Manual, Pre-set Programs, Watt Program, Body Fat, Target Heart Rate, Heart Rate Control and User Program. Egzersiz parametrelerini önceden ayarlayabilirsiniz. Egzersiz Parametreler: TIME / DISTANCE / CALORIES /AGE/WATT/TARGET HEART RATE Not: Baz parametreler belirli programlarda ayarlanabilir de ildir. Zaman ve mesafeyi ayn anda kurmak mümkün de ildir. Program bir kez seçildi inde ENTER tu una bas n, "TIME" parametresinde fla yanar. UP OR DOWN tu lar n kullanarak siz istedi iniz zaman de eri seçebilirsiniz. De er girmek için ENTER tu una bas n z. Durmak için START/STOP tu lar n bas n z. Çal ma Program ; UP ve DOWN tu lar yla Manual çal may seçtikten sonra ENTER a basarak Time seçerek de er girebilirsiniz. Sonra ENTER a basarak de eri kaydedin ve bir sonraki parametre geçebilirsiniz.

9 (E er mode olarak zaman seçerseniz bir sonraki parametrede mesafeyi seçemezsiniz.) Bütün parametrelere bitene kadar devam edin sonra START/STOP basarak çal maya ba lay n. Egzersiz parametrelerin a a s f r oldu unda bir bip sesi duyars n z ve otomatik olarak egzersiz durur. START tu una bas n bitmemi egzersiz program çal ma devam edecek. Haz r Programlar (P2~P13) Burada kullan lmak üzere 12 program tercihi vard r. Tüm program tercihleri direnci 16 düzeyindedir. Haz r Programlar Ayarlama UP ve DOWN tu lar n kullanarak haz r programlardan birini seçiniz ve sonar ENTER tu una bas n z. lk parametre olarak Time lambas yanar buradan UP ve DOWN tu lar n kullanarak ayarlayabilirsiniz. Enter tu una basarak de eri kaydedin ve sonraki parametreye geçin. (E er mode olarak zaman seçerseniz bir sonraki parametrede mesafeyi seçemezsiniz.) Bütün parametrelere bitene kadar devam edin sonra START/STOP basarak çal maya ba lay n. NOT: Egzersiz parametrelerin a a s f r oldu unda bir bip sesi duyars n z ve otomatik olarak egzersiz durur. START tu una bas n bitmemi egzersiz program çal ma devam edecek. Watt kontrol program ; Watt kontrol program için Ayarlama Parametreleri; Watt control program UP ve DOWN tu lar n kullanarak seçiniz sonra ENTER tu una bas n z. lk parametre TIME yanar UP ve Down tu lar n kullanarak bir de er giriniz. Sonra ENTER tu una bas n z de eri kaydediniz ve bir sonraki parametreye geçiniz. (E er mode olarak zaman seçerseniz bir sonraki parametrede mesafeyi seçemezsiniz.) Bütün parametrelere bitene kadar devam edin sonra START/STOP basarak çal maya ba lay n. NOT: Egzersiz parametrelerin a a s f r oldu unda bir bip sesi duyars n z ve otomatik olarak egzersiz durur. START tu una bas n bitmemi egzersiz program çal ma devam edecek.

10 Kullan c lar UP VE DOWN tu unu egzersiz s ras nda Watt de erini ayarlamak için kullanabilirler. BODY FAT PROGRAM Body Fat için veri ayarlamas BODY FAT program n kullanmak için UP ve DOWN tu lar n kullan n z ve sonar ENTER a bas n z. MALE yanar böylece cinsiyeti seçebilirsiniz de i tirmek için UP ve DOWN tu lar n kullanarak ayarlayabilirsiniz sonrada kaydetmek için ENTER a bas n z. 175 boyu ayarlamak için UP ve DOWN tu lar n kullanabilirsiniz sonar ENTER tu una bas n ve bir sonraki ad ma geçin, 75 kiloyu gösteriri ayarlamak için UP ve DOWN tu lar n kullanabilirsiniz sonar ENTER tu una bas n ve bir sonraki ad ma geçin, 30 ya gösterir ayarlamak için UP ve DOWN tu lar n kullanabilirsiniz sonar ENTER tu una bas n ve de erleri kaydedin. START / STOP dü mesine bas n nab z aparat na elinizi koyun ve ölçüm ba las n. NOT: Vücut ekilleri: FAT ölçüm yüzde oran na göre 9 tip vücut vard r. 1. tip %5 ten %9 a. 2. tip %10 dan %14 e. 3 tip %15 ten %19 a. 4 tip %20 den %24 e. 5. tip %25 ten %29 a. 6. tip %30 dan %34 e. 7. tip %35 ten %39 a. 8. tip %40 tan 44 a. 9. tip %45 ten %50 ye. BMR: Basal Metabolizma Oran BMI: Vücut Endeksi START / STOP dü mesine bas n ve ana menüye dönün. HEDEF KALP ORANI Program HEDEF kalp oran için Parametreleri Ayarlama TARGET H.R. seçmek için UP ve DOWN tu lar n kullan n z ve ENTER tu una bas n z. lk parametre olarak Time lambas yanar sonra UP ve DOWN tu lar n kullanarak bir de er giriniz. Sonra ENTER tu una bas p de erleri kaydedip bir sonraki parametreye geçiniz. (E er mode olarak zaman seçerseniz bir sonraki parametrede mesafeyi seçemezsiniz.) Bütün parametrelere bitene kadar devam edin sonra START/STOP basarak çal maya ba lay n.

11 HEDEF KALP ORANI KONTROL Program Burada hedef nab z 4 seçimleri vard r; HRC - 55% HRC - 65% HRC - 75% HRC - 85% TARGET H.R= 60% of (220-AGE) TARGET H.R= 60% of (220-AGE) TARGET H.R= 75% of (220-AGE) TARGET H.R= 85% of (220-AGE) KALP ORANI KONTROL için Parametreleri Ayarlama One of Heart Rate Control Program, seçmek için UP ve DOWN tu lar n kullan n z ve ENTER tu una bas n z. lk parametre olarak Time lambas yanar sonra UP ve DOWN tu lar n kullanarak bir de er giriniz. Sonra ENTER tu una bas p de erleri kaydedip bir sonraki parametreye geçiniz. (E er mode olarak zaman seçerseniz bir sonraki parametrede mesafeyi seçemezsiniz.) Bütün parametrelere bitene kadar devam edin sonra START/STOP basarak çal maya ba lay n. User Program (Kullan c Program ) 4 Kullan c program kullan c n n kendi program n belirlemesine izin verir. USER PROGRAM, seçmek için UP ve DOWN tu lar n kullan n z ve ENTER tu una bas n z. lk parametre olarak Time lambas yanar sonra UP ve DOWN tu lar n kullanarak bir de er giriniz. Sonra ENTER tu una bas p de erleri kaydedip bir sonraki parametreye geçiniz. (E er mode olarak zaman seçerseniz bir sonraki parametrede mesafeyi seçemezsiniz.) Tüm istenen parametre ile devam edin. Parametrelerin girilmesini bitirdikten sonra, level 1 yanar Seviye belirlemek için UP ve DOWN tu lar n kullan n ve bitince ENTER tu una bas n. Ba lamak için START/STOP tu una bas n.

12 Is nma ve So uma: EGZERS Z ÖNER LER Ba ar l bir egzersiz program, s nma, aerobik egzersiz ve so umay içerir. Haftada en az iki, tercihen üç kez, antrenmanlar n z aras nda bir gün dinlenerek program yap n z. Birkaç ay sonra çal malar n z haftada dört veya be e ç karabilirsiniz. Is nma antrenman n z n önemli bir parças d r ve her egzersizden önde yap lmal d r. Is nma, vücut s s n artt rarak vücudu daha etkili egzersizler için haz rlar ve kaslar n z s k la t r r, dola m ve nab z oran n z artt r r ve de tüm kaslar n za daha fazla oksijen ula t r r. Kas a r lar n azaltmak için de egzersizleri antrenman sonunda tekrar ediniz. A a da egzersiz rutininizin öncesinde ve sonras nda uygulayabilece iniz baz esneme egzersizlerini bulabilirsiniz. Ayak parmak uçlar n za dokunma: Belinizden öne do ru yava ça e ilin, ayak parmaklar n za uzan rken s rt n z ve omuzlar n z gev etmelisiniz. E ilebildi iniz kadar a a ya uzan n z ve 15 e kadar say n z Omzunuzu kald rmak: Sa omzunuzu kula n za do ru bir kez kald r n z. Daha sonra sa omzunuzu indirirken, sol omzunuzu bir kez kald r n z. ç bald rlar n gerilmesi: Dizlerinizi d a k v r p, ayak tabanlar n z bir araya getirerek ba da kurup oturunuz. Ayaklar n z kas klar n za do ru mümkün oldu unca çekiniz. Dizlerinizi nazikçe yere do ru itiniz. 15 e kadar say n z.

13 Diz arkas kiri lerinin gerilmesi: Dizlerinizi d a k v r p, ayak tabanlar n z bir araya getirerek ba da kurup oturunuz. Ayaklar n z kas klar n za do ru mümkün oldu unca çekiniz. Dizlerinizi nazikçe yere do ru itiniz.15 e kadar say n z. Yana esneme: Kollar n z yana aç n z ve onlar ba n z n üstüne kadar kald rmaya devam ediniz. Sa kolunuzu bir defa tavana do ru en üst noktaya kadar yükseltiniz. Sa yan n z n esnedi ini hissediniz. Bu hareketi sol kolunuzla da tekrar ediniz. Bald rlar esnetme: Sol aya n z sa aya n z n önünde duracak ekilde duvara do ru yaslan n z ve kollar n z öne uzat n z. Sa baca n z düz tutunuz ve sol aya n z yerden kald rmay n z, daha sonra sol baca n z bükünüz ve kalçalar n z duvara do ru hareket ettirerek ileriye yaslay n z. Yaslan n ve daha sonra di er taraf için de 15 kez tekrarlay n z. Boynunuzu çevirmek: ba n z sa a do ru bir kez yat r n z, boynunuzu sola do ru kald r n z. Daha sonra ba n z geriye do ru bir kez yat r n z, çenenizi tavana do ru kald r n z ve a z n z aç k tutmal s n z. Ba n z bir kez sola yat r n z ve son olarak ba n z bir kez gö sünüze do ru e iniz.

14 PARÇA L STES

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

R-105 INFINITI APM KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

R-105 INFINITI APM KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU R-105 INFINITI APM KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 İÇERİK LİSTESİ TANITIM İÇERİK LİSTESİ EGZERSİZİN YARARLARI TIBBİ/GÜVENLİK TALİMATLARI AIR MAGNETIC KÜREĞİNİN ÖZELLİKLERİ ANTRENMAN HAKKINDA TAVSİYELER

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı