SIEMENS. Acil Saha Giivenlik Uyansr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIEMENS. Acil Saha Giivenlik Uyansr"

Transkript

1 SIEMENS Kimya Sistemleri Acil Saha Giivenlik Uyansr , Rev. A Ocak 2015 ADVIA Kimya Sistemleri ilag KalibratdrU I Lot 3JD0l8, Fenitoin 2 ve Fenobarbital Testleri igin Kalibrator Yeni Deoer Atamast Kayrtlanmrza g6re tesisiniz aga$tdaki UrUni.t sipari$ etmiq olabilir: Tablo l. ADVIA Kimya Sistemleri Etkilenmig Uriin(ler) U riin Siemens Materyal Numarasr (SMN) Lot Numarasr Son kullanma tarihi ilag KalibratoriJ I JD018 Nisan 2015 Dtizeltme Nedeni Siemens Healthcare Diagnostics, hatalt kalibrator lot deoerlerinin ADVIA Kimya Sistemleri Fenitoin 2 (PHNY 2) ve Fenobarbital 2 (PHNB 2) testleri igin, Kimya Sistemleri ilag Kalibratdru l, lot 3JD018 igin atandrlrnr belirlemigtir. Bu sorunun, kalibrator deleri yantrg hesaplamastntn sonucu oldugu belirlenmigtir. Kalibratdr lot 3JD018, do0ru kalibrat6r degerleri ile aynr ayarda olacak gekilde atanmtgttr. Kurum igi aragtrrma sonucunda, Kalite Kontrol bulgularrnrn, dolru veya hatalt kalibrator degerleri kullanrlrrken Ureticinin srnrrlarr dahilinde geri kazantldtgt sonucuna varrlmrgtrr. NOT: ADVIA Kimya Sistemleri Teofilin 2 OHEO_2) testi iqin kalibrator degerlerinde bir degigiklik yoktur. SaShk Agrsrndan Riskler Hatah veya duzeltilmig kalibratdr delerleri karqrlagtrrrld r! rnda g6zlenen Fenitoin 2 ve Fenobarbital 2 degerleri arastndaki farkhhklar, klinik uygulamada bu testlerin kullanrmrnr etkilememektedir. Test, saohk agrsrndan ihmal edilebilir dtizeyde risk tagtmaktadtr. Siemens bu sorunun bir sonucu olarak dnceden olugturulmug laboratuvar sonuglannrn incelenmesini tavsiye etmemektedir. Miigteri Tarafrndan Alrnmasr Gereken 6nlemler. ADVIA Kimya Sistemleri Fenitoin 2 (PHNY_2) ve Fenobarbital 2 (PHNB 2) testleri igin yeni ADVIA Kimya ilag KalibratOr I, lot 3JD018 kalibrator degerleri igin Tablo 2'deki Ek Bilgiler bdliimtine bakrn. o ADVIA Kimya sistemleri irzerindeki kalibratdr deoerlerinin guncellenmesinden hemen sonra trim testleri yeniden kalibre edin. Siemens Healthcare Diagnostics lnc. Ttm Hakrafl Saktrdrr. P O Bor 610l Newark, DE Sayfs 1 / 3 AcilSaha Govenlik UyarBr 11219E26, Rev. A - Ocak 2015

2 ADVIA Kimya Sistemleri ilag Kalibratdrai I Lot 3JDO18, Fenitoin 2 ve Fenobarbital Testleri igin Kalibratdr Yeni Deoer Atamast o Kurum igi Kalite Kontrol sonuglannrn, laboratuvannrz igin belirlenen arahklarda oldu0unu lutfen do0rulayrn.. L tfen bu belgeyi Medikal Direktdrilntiz ile birlikte inceleyin.. Bu belgenin ekinde yer alan Saha Dilzeltme Etkinlik KontrolU formunu 30 giin iginde doldurarak geri gdnderin. Ltrtfen bu belgeyi laboratuvar kayrtlarrntzda ve ADVIA Kimya Sistemleri ilag Kalibratdr I kitlerinizde saklayrnrz ve bu i.rrtintr almr$ olabilecek herkese iletiniz. Sorunun neden oldu$u aksakkklar igin 6zUr dileriz. Herhangi bir sorunuz olmasr hdlinde, ilgili Siemens MUgteri Hizmetleri Me*ezi veya yerel Siemens teknik destek temsilciniz ile irtibata geginiz. Ek Bilgiler Tablo 2. Kalibrat6r Yeni Deoer Atamalan ADVIA Kimya Sistemleri Fenitoin 2 Testi Lot 3JD0l8 Orijinal De$erler Gozden Geqirilmig Degerler Kal. Seviye 2 5,1 pg/ml (20 pmol/l). 4,5 pg/ml (17,82 pmolll). Kal. Seviye 3 10,2 pg/ml (40,39 pmol/l). 8,6 pg/ml (34,06 UmoUL) Kal. Seviye 4 20,0 pg/ml (79,2 pmol/l). 17,9 pg/ml (70,88 pmol/l). Kal. Seviye 5 40,6 pg/ml (160,78 pmol/l). 36,0 pg/ml (142,56 limol/l). ADVIA Kimya Sistemleri Fenobarbital 2 Testi Lot 3JD018 Orijinal De$erler Gdzden Gee irilmig Degerler Kal. Seviye 2 9,9 Ug/mL (42,67 pmolll). 10,5 pg/ml (45,26 pmol/l). Kal. Seviye 3 19,7 pg/ml (84,91 pmol/l). 20,3 Ug/mL (87,49 pmol/l). Kal. Seviye 4 39,1 pg/ml (168,52 pmol/l). 40,2 pglml (173,26 pmol/l). Kal. Seviye 5 76,4 ug/ml (329,28 pmol/l). 79,0 pg/ml (340,49 pmol/l). ADVIA, Siemens Healthcare Diagnostics'e ait bir ticari markadtr. Siemsns Healthcare Diagnostics lnc. Tilm Haklafl Sakrd'r Sayla 2 / 3 P.O- Box 6101 Newark. OE ns.convdisgnostics AcilSaha Gilvenlik Uyansr , Rev. A -Ocak 2015

3 ADVIA Kimya Sistemleri ilag Kalibratdrii I Lot 3JDO18, Fenitoin 2 ve Fenobarbital Testleri igin Kalibratdr Yeni Deger Atamasr SAHA DUZELTiIIE ETK NLiK KONTROLU ADVIA Kimya Sistemleri ilag Kalibratdrai I Lot 3JDO18, Fenitoin 2 ve Fenobarbital Testleri igin Kalibrator Yeni Deier Atamasr Bu yanrt formu, Fenitoin 2 ve Fenobarbital 2 Testleri Kalibrator Yeni Deoer Atamalan igin, ADVIA Kimya Sistemleri ilag Kalibratoru I Lot 3JD018 ile ilgili olarak Ocak 2015 tarihli, ekteki Siemens Healthcare Diagnostics Acil Saha Guvenlik Uyansrnr alp almadrgrnr teyit etmek igin hazrrlanmrgtrr. Lutfen soruyu okuyun ve uygun gekilde cevaplayrn. Doldurma iglemini tamamladrktan sonra bu formu, sayfanrn en altrnda verilen faks numarasrnr kullanarak Siemens Healthcare Diagnostics'e fakslayrnrz. Bu belgede verilen Acil Saha Guvenlik Uyarrsr talimatlaflnr okudum Evet! Haytr! ve anladtm. Anketi dolduran ki9inin adr: Unvan: Kurum: Cihaz Seri Numarasr. Sokak: $ehir: Telefon: Eyalet: Utke: Formu doldurduktan sonra (#tfi#) rf##-{f,flf# no'lu faks numarasrndan liitfen Miigteri Hizmetleri Merkezine fakslayrnrz. Herhangi bir sorunuz varsa, yerel Siemens teknik destek temsilcinizle irtibata geginiz. Siemens Healthcaae Diagnostics lnc. Tiim Haklan sakldrr Sayfa 3 / 3 P.O. Box 6101 Newark. DE AcilSaha Gnvenlik Uyansr , Rev. A - Ocak 2015

4 SIEMENS Chemistry Systems Urgent Field Safety Notice 1' , Rev. A January 2015 ADVIA Chemistry Systems Drug Calibrator I Lot 3JD018 for Phenytoin 2 and Phenobarbital 2 Calibrator Value Our records indicate that your facility may have received the following product: Table l. ADVIA Chemistry Systems Affected Product(s) Product Siemens Material Number (SMN) Lot Number Expiration Drug Calibrator I JD018 April 2015 Reason for Correction Siemens Healthcare Diagnostics has determined that incorrect calibrator lot values were assigned for ADVIAo Chemistry Systems Drug Calibrator l, lot 3JD0l8, for the ADVIA Chemistry Systems Phenytoin 2 (PHNY-2) and Phenobarbital 2 (PHNB-2) assays. This issue was determined to be the result of calibrator value miscalculation. Calibrator lot 3JD018 has now been value assigned to align with the corect calibrator values. lnternal investigation concluded that Quality Control results still recover within the manufactureds ranges when using either the incorrect or corrected calibrator values. NOTE; There is no change to the calibrator values for the ADVIA Chemistry Systems Theophylline 2 (THEO 2) assay. Risk to Health The differences in Phenytoin 2 and Phenobarbital 2 values observed when comparing the inconect and corrected calibrator values would not impact the utility of these tests in clinical practice. The risk to health is negligible. Siemens is not recommending a review of previously generated laboratory results due to this issue. Actions to be Taken by the Customer. Refer to Table 2 in the Additional lnformation section for the new ADVIA Chemistry Drug Calibrator l, lot 3JD018 calibrator values for the ADVIA Chemistry Systems Phenytoin 2 (PHNY_2) and Phenobarbital 2 (PHNB-2) assays.. lmmediately after the update of the calibrator values on the ADVIA Chemistry system' recalibrate both assays.. Please verify that your internal Quality Control results are within ranges established for your laboratory. Sismens Healthcare Diagnosucs lnc. AllRights ReseNed- P-o. Box6101 Newark, DE ww*.siemens.convdiagnoslics Page 1 of3 urgent Field Safety Nolic 11219E26. Rev. A - January 2015

5 ADVIA Chemistry Systems Drug Calibrator I Lot 3JD018 for Phenytoin 2 and Phenobarbital 2 Calibrator Value Reassiqnments. Please review this letter with your Medical Director.. Complete and return the Field Correction Effectiveness Check attached to this letter within 30 days. Please retain this letter with your laboratory records and with your ADVIA Chemistry Systems Drug Calibrator I kits, and forward this letter to those who may have received this product. We apologize for the inconvenience this situation may cluse. lf you have any questions, please contact your Siemens Customer Care Center or your local Siemens technical support representative- Additional lnformation Table 2. Calibrator Value Reassignments ADVIA Chemistry Systems Phenytoin 2 Assay Lot 3JD018 Original Values Revised Values Cal Level 2 5.'1 pg/ml [20 Umol/L] 4.5 pg/ml [17.82 pmol/l] Cal Level ligiml [40.39 pmol/l] 8.6 pg/ml [34.06 pmol/l! Cal Level pgiml [79.2 pmol/l] 17.9 pgiml [70.88 Umol/L] Cal Level pg/ml [ pmoul] 36.0 pg/ml [ pmolil] ADVIA Chemistry Systems Phenobarbital 2 Assay Lot 3JD0l8 Original Values Revised Values Cal Level pg/ml pmollll 10.5 pg/ml [45.26 pmol/l] Cal Level ug/ml [84.91 Umol/L] 20.3 Ug/mL [87.49 pmoul] Cal Level pg/ml [ pmol/l] 40.2 pg/ml [ pmol/l] Cal Level uglml [ pmol/l] 79.0 pg/ml [ pmol/l] ADVIA is a trademark of Siemens Healthcare Diagnostics. Siemens Hoalthcare Diagnostics lnc. AllRighls Reserved. Pase2o,3 P.o. Box 6101 Ne*ark. DE www. sienrens.com./diagnoslics urgenl Field Safety Notrc 'l , Rev- A - January 201 5

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3 1. Kredi Şubesinin Oluşturulması 4 2. Kredi Başvuru Formu 4 3. Kredi Raporları 5 4. Kredi

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor.

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. IDP IELTS Test Merkezleri- Istanbul IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. İngilizce dil yeterlilikte nitelik kazanmakta amacınız ister yurt içi ya da yurtdışında

Detaylı

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Avustralya emekli maaşı talebi için notlar AVUSTRALYA VE KIBRIS ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI Bu açıklamaları

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

Avrupa Residence Suites may change this policy from time to time by updating this page.

Avrupa Residence Suites may change this policy from time to time by updating this page. İş gizlilik politikası / Privacy Policy This privacy policy sets out how Avrupa Residence Suites uses and protects any information that you give Avrupa Residence Suites when you use this website. Bu gizlilik

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Language TOC.fm Page i Thursday, April 21, 2005 11:09 AM. English... 1... 14 Türkçe... 19

Language TOC.fm Page i Thursday, April 21, 2005 11:09 AM. English... 1... 14 Türkçe... 19 Language TOC.fm Page i Thursday, April 21, 2005 11:09 AM English.......................................... 1....................................... 14 Türkçe........................................ 19

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar Updated programme 2nd International CTI Conference: 25 and 26 June 2013, Istanbul Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler Turkey s role

Detaylı

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS)

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS 01 Düzenleme - 01 31 Ocak 2012 SBMCS 01 Version - 01 31 January 2012 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS SBMCS - 01 Giriş ve İçindekiler

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1)

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1) T Ü R K Ç E ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-T385 P/N : MFL67525101(1.1) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Wi-Fi (WLAN) Wi-Fi (WLAN) Bu cihaz

Detaylı

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine ISSN 1309-1689 EISSN 1309-6222 Medicine Özgün Araştırmalar / Original Investigations Yoğun Bakımda Yaşlı Mortalitesi Elderly Mortality in ICU Sibel Akın ve ark.; Kayseri, Türkiye Nütrisyon ve Yoğun Bakım

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

INSTRUCTIONS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS

INSTRUCTIONS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS INSTRUCTIONS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS To assist in providing the most efficient customer service and to expedite your diversity immigrant visa processing, the Consular Section of the U.S. Embassy

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa FS-1100. 3500i/4500i/5500i FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa FS-1100. 3500i/4500i/5500i FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU TASKalfa FS-1100 3500i/4500i/5500i FS-1300D Giriş TASKalfa 3500i/TASKalfa 4500i/TASKalfa 5500i'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-F9210BT http://tr.yourpdfguides.com/dref/3259201

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-F9210BT http://tr.yourpdfguides.com/dref/3259201 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VG930M http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475294

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VG930M http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475294 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı