Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SIMATIC NET PROFIBUS ÝÇÝN S7 CPs El Kitabý BÖLÜM A - Genel Uygulama BÖLÜM B - CP Tanýmlarý CP 342-5/ CP FO Sipariþ No.:6GK DA02 0XE0 / Sipariþ No.:6GK DF00 0XE0 (C79000 G8976 C146 02) CP Sipariþ No.:6GK FA01 0XE0 (C79000 G8976 C160 01) CP Temel Sipariþ No.: 6GK FX01 0XE0 (C79000 G8976 C161 01) CP Geniþletilmiþ Sipariþ No.: 6GK DX03 0XE0 (C79000 G8976 C162 01) 06/2001 C79000-G8976-C154 Yayýn No 1

2 Güvenlikle Ýlgili Dikkat Uyarýlarýnýn Sýnýflandýrýlmasý Bu el kitabý, ürünü ve ürüne baðlý ekipmaný korumanýn yanýnda, kendi güvenliðinizden emin olmanýz için gözlemlemeniz gereken dikkat uyarýlarýný içermektedir. Bu dikkat uyarýlarýna, el kitabýnda uyarý üçgeni kullanýlarak dikkat çekilmektedir ve tehlikenin seviyesine göre aþaðýdaki gibi iþaretlenmektedir: Tehlike Uygun önlemler alýnmadýðýnda ölüm yada çok ciddi yaralanmalarýn olacaðýný göstermektedir. Uyarý Uygun önlemler alýnmadýðýnda ölüm yada çok ciddi yaralanmalarýn olabileceðini göstermektedir. Ýkaz Uyarý üçgeni ile birlikte ise, uygun önlemler alýnmadýðýnda küçük yaralanmalarýn olabileceðini göstermektedir. Ýkaz Uyarý üçgeni yoksa, uygun önlemler alýnmaz ise ürünleriniz hasara uðrayabilir. Dikkat Ýlgili dikkat uyarýsýna önem verilmemesi durumunda istenilmeyen sonuçlarýn ve durumlarýn oluþabileceðini göstermektedir. Not Ürünle ilgili önemli bilgileri, ürünün kullanýmý ve kiþisel önem ve kullanýcýya yarar saðlayan dokümanlarýn bir bölümünü vurgular. 2

3 Tescilli Markalar SIMATIC, SIMATIC HMI ve SIMATIC NET, SIEMENS AG nin tescilli markalardýr. Bu markalarla ilgili dokümandaki isimleri kendi amaçlarý için kullananlar, marka sahiplerinin haklarýný ihlal etmiþ olacaklardýr. 3

4 Ürününüz hakkýnda Güvenlik Talimatlarý Burada tanýmlanan ürünü kullanmadan önce aþaðýda detaylý ifade edilen güvenlik talimatlarýný okuyunuz. Kalifiye Personel Sadece kalifiye personelin bu ekipmaný yerleþtirmesine ve üzerinde çalýþmasýna izin verilmelidir. Kalifiye personel, güvenlik kurallarýna ve standartlarýna uygun olarak devreleri, ekipmaný ve sistemleri fiþlemede, topraklamada ve devreye almada yetkili olan kiþileri ifade etmektedir. Donaným ürünlerinin doðru kullanýmý Aþaðýdakilere dikkat ediniz: Uyarý Bu cihaz ve komponentler, sadece bu katalogda yada teknik tanýmlarda ifade edilen uygulamalar için kullanýlabilmektedir. Ve sadece Siemens tarafýndan onaylanan diðer üreticilerin cihaz ve komponentleri ile birlikte kullanýlabilmektedir. Bu ürün sadece doðru bir þekilde taþýnýr, korunur, kurulur ve takýlýrsa ve tavsiye edildiði gibi çalýþtýrýlýr ve korunursa güvenli ve doðru bir þekilde çalýþabilir. Tedarik edilen örnek programlarý yada sizin yazmýþ olduðunuz programlarý kullanmadan önce fabrikanýzdaki yada iþletmenizdeki insanlarýn yaralanmayacaðýndan ve ekipmana zarar gelmeyeceðinden emin olunuz. EU Yönergesi : Bu komponenti, üzerinde çalýþtýracaðýnýz makina 89/392/EEC yönergesine uygun olmadýkça çalýþtýrmayýnýz. Yazýlým Ürünlerinin Doðru Kullanýmý Aþaðýdakilere dikkat ediniz; Uyarý Bu yazýlým sadece bu katalogda yada teknik tanýmlarda ifade edilen uygulamalar için kullanýlabilmektedir. Ve sadece Siemens tarafýndan onaylanan veya tavsiye edilen diðer üreticilerin yazýlým ürünleri, cihazlarý veya komponentleri ile birlikte kullanýlabilmektedir. Tedarik edilen örnek programlarý yada sizin yazmýþ olduðunuz programlarý kullanmadan önce fabrikanýzdaki yada iþletmenizdeki insanlarýn yaralanmayacaðýndan ve ekipmana zarar gelmeyeceðinden emin olunuz. 4

5 Baþlatma Öncesi Baþlatmadan önce aþaðýdakilere dikkat ediniz: Dikkat Baþlatmadan önce en son dokümandaki bilgilere dikkat ediniz ve talimatlarý izleyiniz. Ýlgili kataloglardaki bu dokümanýn sipariþ etme verisini bulacaksýnýz yada bölgenizdeki Siemens ofisi ile temasa geçeceksiniz. Telif hakký Siemens AG2001 Bütün Haklarý saklýdýr. Yeniden üretilmesi, bir baþkasýna iletilmesi yada bu dokümanýn veya içindekilerin kullanýmý yazýlý bir yetki olmaksýzýn yasaktýr. Bu hakký ihlal edenler oluþacak zarardan sorumlu olacaklardýr. Patent haklarý yada model veya tasarým kullanýmý kaydý gibi haklarla birlikte bütün haklarý saklýdýr. Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D Nürnberg Sorumluluk Reddi Tanýmlanan yazýlým ve donanýmý içeren anlaþma için bu kitabýn içindekileri kontrol ettik. Sapmalar tamamen engellenemeyeceði için, tam anlaþmayý garanti edemiyoruz. Bununla birlikte, bu el kitabýndaki veriler düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmelere bir sonraki basýmda yer verilmektedir. Geliþmeye yönelik öneriler memnuniyetle karþýlanacaktýr. Teknik deðiþiklere tabidir. Siemens Aktiengesellschaft C79000-G8976-C154-01

6 SIMATIC NET PROFÝBUS CP EL KÝTABI... Bu el kitabý, cihazý SIMATIC S7 PLC nizde baþarýlý ve etkili bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olur. PROFIBUS CP ile ilgili ihtiyaç duyduðunuz bilgiye hýzlý ulaþmanýzý ve ne olduðuna dair anlaþýlýr bilgiye sahip olmanýzý saðlamak için, bu el kitabýný aþaðýdaki gösterilen þekilde oluþturduk: El kitabý PROFIBUS CP ler birçok ortak özellikler taþýdýðýndan dolayý bu genel bilgiyi tek bir bölüme koyduk. Genel Kýsým CP gözden geçirme Uygulama Að Eklentileri Her CP tipinin kendine özgü bir tanýmý vardýr ve bu taným özel bir cihaza ait özelliklerini ana hatlarýyla tanýmlamaktadýr. CP Tanýmlarý Karakteristikler Kurma ve görev verme Çalýþtýrma Teknik Özellikler Tamamlayýcý Bilgi: Sýkça sorulan sorular (FAQ Frequently Asked Questions) Ýndirilenler Donaným ayarlamalarý Baðlantý ayarlamalarý Að komponentlerinin doðru kullanýlmasý Ýletiþim hizmetlerinin seçimi Hýzlý baþlatma CD si örnek programlarý Ýnternet PROFIBUS için NCM S7 /2/ PROFIBUS aðlarý /4/ SIMATIC iletiþim /6/ A-6

7 SIMATIC NET PROFÝBUS CP EL KÝTABI... Ýlave bilgi- PROFIBUS için NCM S7 doküman paketi Bu el kitabý ayný zamanda PROFIBUS için NCM S7 doküman paketinin bir parçasýdýr. Aþaðýdaki tablo el kitabýnýn içeriðine ait bilgiler vermektedir. Baþlýk PROFIBUS için NCM S7 Baþlangýç Kitapçýðý PROFIBUS için NCM S7 El Kitabý Bölüm 1 ve 2 NCM S7 PC El Kitabý Konu Basit örnekler temel alýnarak, baþlangýç kitabý size PROFIBUS üzerindeki Cp li SIMATIC S7 istasyonlarýnýn baðlantý ve að oluþturma kullanma yöntemlerini tanýtmaktadýr. GÖNDER/AL ara yüzü sayesinde hizmetlerin en verimli þekilde kullanýlmasýný temin etmek için kullanýcý programýndaki iletiþim aramalarýnýn ne þekilde olmasý gerektiðini göreceksiniz. NCM S7 seçenek paketini ve Adým 7 yi kullanarak standart uygulamalar için ayarlamalar yapmanýn ne kadar basit olduðunu öðreneceksiniz. Bu el kitabý PROFIBUS CP nin programlanmasý ve ayarlanmasý için bir kýlavuz ve referans kitabý olarak tasarlanmýþtýr. Bir ayarlama yazýlýmý ile çalýþýrken, özel durumlarda acil yardým hattýna da baþvurabilirsiniz. Bu el kitabý SIMATIC PC istasyonlarýný ayarlamak için gerek duyulan tüm bilgileri içermektedir. Hýzlý baþlama bölümleri, baþarýya en hýzlý þekilde ulaþmanýza yardým eder. Ýpucu : Bu el kitabý ve Bölüm 5 in ekindeki Web ve HTML gibi konularla ilgili tavsiye edilen okumalara bakýnýz. Yan taraftaki iþaret yararlý ipuçlarýna dikkat çekmek için kullanýlmaktadýr. Hýzlý Baþlatma CD si : Ýletiþimin tüm hallerine ait örnekler: Hýzlý baþlatma CD si ayrýca sipariþ edilebilir ve örnek programlar ve ayarlamalar için deðerli bir hazine özelliðine sahiptir. Hýzlý baþlatma CD sini internet üzerinden de sipariþ edebilirsiniz. A-7

8 SIMATIC NET PROFÝBUS CP EL KÝTABI... SIMATIC S7 ve ADIM 7 için Ek Bilgi Aþaðýdaki doküman, SIMATIC programlanabilir kontrol cihazlarýnýn Adým7 standart yazýlýmý hakkýnda ek bilgiler içermektedir ve bölgesel Sýemens ofisinizden temin edebilirsiniz. Konu Doküman S7 300/400 programlanabilir kontrol cihazý ile Adým 7 temel ile kontrol görevleri için Adým 7 standart yazýlýmýný Kullanýcý el kitabý kullanan teknik personel için temel bilgi Programlama el kitabý S5 ten S7 ye dönüþtürme el kitabý Adým 7 nin temel bilgilerine ilave olarak standart ve sistem fonksiyonlarýný tanýmlamasýnýn yaný sýra LAD/FBD ve STL programlama dillerini tanýmlayan referans çalýþmalarý Hýzlý baþlatma için baþlangýç kitapçýðý Adým 7 referans el kitaplarý ile LAD/FBD/STL el kitaplarý S7 300/400 için standart ve sistem fonksiyonlarý Hýzlý baþlatma CD sinde ayrýca SIMATIC programlanabilir kontrol cihazlarý ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz ve aþaðýdaki adreslerdeki müþteri destek alanlarýndan ayný bilgilere ulaþabilirsiniz genel bilgi ya da ürün bilgileri ve indirilenler A-8

9 Ýçindekiler Bölüm A 1 Giriþ... A PROFIBUS CP iletiþim servisleri... A Bir PROFIBUS CP nasýl görevlendirilir?... A Görevlendirme ve çalýþtýrma sýrasýndaki teþhisler... A-15 2 Yapýsý... A S7 300 için iletiþim iþlemcileri... A S7 400 için iletiþim iþlemcileri... A-18 3 PROFIBUS a Eklenme... A Elektrikli ek... A Optik ek... A-20 4 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar... A SIMATIC s A Ýzin verilen giriþler... A SIMATIC NET CP nin sayýsý... A Çoklu hesaplama... A Sökme/yerleþtirme (Modülleri Deðiþtirme)... A S7 300 CPU ile ilgili not: Baðlantý kaynaklarý... A SIMATIC S A Ýzin verilen giriþler... A SIMATIC NET CP sayýsý... A PROFIBUS DP li baðlantý sayýsý... A PROFIBUS FMS li baðlantýlarýn sayýsý... A Çoklu hesaplama... A Sökme/yerleþtirme (Modülleri Deðiþtirme)... A S7 400 CPU ile ilgili not : Baðlantý kaynaklarý... A-28 5 Hizmetler- Ek Bilgi... A S5-Uyumlu iletiþim- Gönder/al ara yüzü... A S7 Ýletiþimi... A PROFIBUS-DP (EN ile uyumlu)... A PROFIBUS-FMS (EN ile uyumlu)... A Kombimaster: PROFIBUS-DP ve PROFIBUS-FMS... A-35 6 Pin Çýkýþý... A-36 7 SIMATIC NET S7 CP nin CE iþaretleriyle ilgili notlar... A-37 8 Referanslar... A-39 9 SIMATIC NET- Destek ve Eðitim... A-41 Müþteri desteði, teknik destek... A-41 9

10 Ýçerik Kýsým A Ýçerik Kýsým B - CP - özel tanýma bakýn - 10

11 Giriþ 1 Giriþ 1.1 PROFÝBUS CP lerinin Ýletiþim Servisleri Modül tipine baðlý olarak, S7 CP leri aþaðýdaki iletiþim seçeneklerini destekler: Programlanabilir Kontroller Modül S7/C7-300 CP Desteklenen Fonksiyonlar PG/OP S7 S5- Standart DP Modu comp. (FMS) Ana Uydu 1) 1) CP FO CP ) 1) S7-400/S7-400H CP Temel CP Uzatýldý 1) DP Modu: Sadece DP ana veya DP uydu PG / OP Ýletiþim PG / OP iletiþimi, programlarý ve ayar verilerini indirmek, test ve teþhis fonksiyonlarýný yürütmek ve bir OP de bir yerleþtirme / iþlemini kontrol etmek ve izlemek için kullanýlýr. S7 Ýletiþim S7 iletiþimi, SIMATIC S7 yerleri ve PG ler / PC ler arasýnda iletiþim fonksiyon bloklarýný kullanarak basit ve verimli bir ara yüzey oluþturur. S5-uyumlu Ýletiþim (GÖNDER/AL Ara yüzeyi) GÖNDERME / ALMA ara yüzeyi ayarlý baðlantý üzerinde bir SIMATIC S7 PLC den bir baþka SIMATIC S7 PLC ye, SIMATIC S5 PLC ye ve bir SIMATIC PC istasyonuna program kontrollü iletiþim saðlar. Standart Ýletiþim (FMS ara yüzeyi) (EN bölüm 2 ile uyumlu; FMS müþteri ve sunucu fonksiyonu) FMS ara yüzeyi SIMATIC S7 PLC lerden FMS protokolünü destekleyen cihazlara, ayarlanmýþ bir baðlantý aracýlýðýyla program kontrollü, oluþturulmuþ verinin nötr iletimini saðlar. A-11

12 Giriþ PROFIBUS-DP (EN bölüm 2 ile uyumlu; DP ana veya DP uydu) Daðýtýlmýþ periferik I/Os(DP), daðýtýlmýþ bir ayar içinde iþlemin yakýn çevresi içinde yüksek sayýda bir analog ve dijital girdi / çýktý modüllerini kullanmanýzý saðlar. Cihaz Ailesi Tarafýndan Saðlanan Ýletiþim Seçenekleri Aþaðýdaki tablo cihaz tipleri ile çeþitli iletiþim tipleri arasýndaki iletiþim seçeneklerini gösterir. S5-115U dan 155U/H ye PC S7-300 S7-400 Alan Cihazý S5-95U S5-95U/DP Ana S5-95U/DP Uydu S7 iletiþim 2) S7 iletiþim PROFIBUS ara yüzeyi ile PG/OP iletiþim1) S5-95U GÖNDERME / ALMA GÖNDERME / ALMA GÖNDERME / ALMA S7 iletiþim1) DP PROTOKOL FMS PROTOKOL S7-300 FMS PROTOKOL DP PROTOKOL FMS PROTOKOL DP PROTOKOL S5-95U/DP ana/uydu DP PROTOKOL FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA S5-95 U dan 155U/H ye: GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL DP PROTOKOL FMS PROTOKOL S7-400 S7 iletiþim FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL S7 iletiþim FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA PROFIBUS ara yüzeyi ile S5-95U GÖNDERME / ALMA S5-95U/DP ana/uydu DP PROTOKOL S5-95 U dan 155U/H ye: PG/OP iletiþim 1) S7 iletiþim1) FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL DP PROTOKOL FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL FMS PROTOKOL 1) PC sadece müþteri olarak 2) Eðer S7-300 ayný zamanda bir müþteri ise, iletiþim bloklarý ve bir baðlantý ayarý gereklidir. A-12

13 Giriþ 1.2 Bir PROFIBUS CP nasýl görevlendirilir Aþaðýdaki gözden geçirme bir PROFIBUS CP yi görevlendirirken gerekli adýmlarý gösterir. Dikkat Aþaðýdaki diyagram, temel iþlemi gösterir. Özel cihazýnýz için CP tanýmýnýzdaki Takma ve Görevlendirme içindeki özel için talimatlarý izleyin. CP yi standart kýzak (S7 300) üzerine veya S7 rafýnýn (S7-400) içine takýn. Ayarlama ADIM 7 yazýlýmýný NCM S7 ile birlikte PG/PC üzerinde PROFIBUS seçeneði için takýn. Güç desteðine baðlayýn PROFIBUS CP yi HW ayarlamasý ile bir S7 istasyonu içinde tasarlayýn. CP yi PROFIBUS a baðlayýn S7 istasyonunu açýn. PROFIBUS CP yi ADIM 7 projeniz içindeki PROFIBUS alt aðýna baðlayýn. LAD/FBD/STL de ADIM 7 ile kullanýcý programýnýzý yaratýn. Ayarlama verisini ve kullanýcý programýný S7 istasyonuna veya CP ye indirin. Görevlendirme ve problemleri analiz etmek için ADIM 7/NCM S7 nin teþhis fonksiyonlarýný kullanýn. A-13

14 Giriþ PROFIBUS için ADIM 7 ve NCM S7 ile Ayar ve Teþhisler PROFIBUS CP yi aða baðlamak ve onu ayarlamak için ADIM 7 ayarlama yazýlýmýna ihtiyacýnýz var. Kullanmak istediðiniz iletiþim hizmetleri/cp lerine baðlý olarak, ayný zamanda PROFIBUS seçeneði için SIMATIC NET NCM S7 ye ihtiyacýnýz olabilir. Ýletiþim Hizmeti S7 iletiþim CP 342-5/ CP ile S7 iletiþimi GÖNDER/AL ara yüzeyi FMS ara yüzeyi DP protokol CP 343-5, CP temel PROFIBUS için NCM S7 seçeneði ADIM 7 temel paketine ek olarak yerleþtirilmelidir. X X X X PROFIBUS için NCM S7 ayný zamanda çeþitli iletiþim tipleri için geniþ oranlý teþhis fonksiyonlarý saðlar. Dikkat Lütfen PROFIBUS seçeneði için NCM S7 ve ADIM 7 ürün versiyonlarýnýn farklý performans karakterlerini belirtin. A-14

15 Giriþ 1.3 Görevlendirme ve Operasyon Sýrasýnda Teþhisler ADIM 7 de Teþhis Seçenekleri ADIM 7, SIMATIC S7 komponentler ve fonksiyonlarýnýzýn statüleri hakkýndaki bilgiyi sorgulamanýza izin veren derecelendirilmiþ bir kavram ve çeþitli farklý durumlar içinde problemleri çözmenizi olanak saðlar. Bu seçenekler aþaðýdakileri kapsar: NCM S7 Teþhisleri ile Ýletiþim Teþhisleri NCM S7 Teþhislerinin burada, hattý açýk CP lerin iletiþim fonksiyonlarýnýn statüleri üzerindeki aktif bilgiyi vermesi tanýmlanmýþtýr. Donaným Teþhisleri ve ADIM 7 ile Arýza Bulma Donaným teþhisleri, S7 istasyonunun hattý açýk olduðunda CP leri içeren modüllerin statüleri üzerinde aktif bilgi saðlar. SIMATIC Yöneticisi proje penceresindeki teþhis ikonu ile bir modül için teþhis bilgisinin mevcudiyetini onaylayabilirsiniz. Teþhis ikonlarý benzer bölüm statüleri ve ayný zamanda CPU larýn operasyon modunu gösterir. Ayrýntýlý teþhis bilgisi, hýzlý bakýþ veya teþhis bakýþý içindeki bir teþhis ikonunu çift týklayarak açabileceðiniz modül bilgisi içinde gösterilmiþtir. HW Ayarlamasý Deðiþmez Bilgi Saðlar Deðiþmez bilgi, hattý açýk veya kapalý bir CP nin ayarlý iletiþim özellikleri anlamýna gelir ve HW ayarý ile gösterilmiþ donaným ayarlamasýný kullanarak bunu her zaman gösterebilirsiniz. NetPro içinde hattý açýk statüler ADIM 7 de, S7 istasyonunun hattý açýk olduðunda baðlantýlar hakkýndaki NetPro statü bilgileri gösterilebilir. NCM S7 teþhislerinin fonksiyonlarý Teþhis fonksiyonlarý þu þekilde grup oluþturur: Genel Teþhis ve istatistiksel özellikler Teþhis fonksiyonlarýna baðlý tip ve mod A-15

16 Giriþ Genel Teþhis ve Ýstatistiksel Fonksiyonlar PROFIBUS CF nin ayarlý modu olmamasýna raðmen, aþaðýdaki teþhis fonksiyonlarý olanaklýdýr: PROFIBUS üzerindeki operasyon modunu ve PROFIBUS CP nin ayarlý modunu sorgulama Mevcut PROFIBUS bus parametrelerini sorgulamak (gerçek Ttr içeren) Ýstasyon ilgili, istatistiksel bilgi saðlamak PROFIBUS CP üzerine kayýtlý olan olay mesajlarýn sorgulanmasý (teþhis tutucu) PROFIBUS istasyonu gözden geçirilmesinin gösterilmesi Numara bilgisinin ve firma yazýlýmý yerinin ve donaným çýktýsýnýn gösterilmesi. Teþhis Fonksiyonlarýna Baðlý Tip ve Mod PROFIBUS CP nin ayarlý moduna baðlý olarak, aþaðýdaki teþhis fonksiyonlarý olanaklýdýr: DP ana teþhisler DP ana statüsünün ve tüm ayarlý uydularýn iletiþim statülerinin sorgulanmasý Özel DP uydularý için DP uydu teþhis verisinin aranmasý olanaklýdýr. DP uydu teþhisleri Not NCM S7 teþhislerinin PROFIBUS üzerindeki pasif bir DP uydusu için kullanýlamayacaðýný belirtin. FDL baðlantýlarýnýn teþhisleri FMS baðlantýlarýnýn teþhisleri A-16

17 Yapý 2 Yapý 2.1 S7-300 için iletiþim iþlemcileri Modüller S7-300/C7-300 programlanabilir mantýk kontrolcünün komponentlerini eþlemek için tasarlanmýþtýr ve aþaðýdaki özellikleri taþýr: S7 standart kýzak üzerine takmak için kompakt modül Operatör kontrolü ve gösterimi ön panelin üzerine yerleþtirilmiþtir. Saðlanmýþ bu konnektör aracýlýðýyla direkt arka yüz bus baðlantýsý PROFIBUS a CP baðlamak için 9-pin alt-d diþi konnektör veya çift soket. MPI veya LAN/PROFIBUS aracýlýðýyla modüller ayarlanabilir. CP CP pin alt-d diþi konnektör CP FO Optik baðlantý için çift soket Statü ve hata gösterimleri Mod seçici Güç desteði ve fonksiyonel toprak için baðlantý Þekil 2-1 Örnek : / FO / CP CP lerin ön yüzü A-17

18 Yapý 2.2 S7-400 için iletiþim iþlemcileri Modüller S7-400/C7-400H (H istasyonu) programlanabilir mantýk kontrolcünün komponentlerini eþlemek için tasarlanmýþtýr ve aþaðýdaki özellikleri taþýr: S7-400/C7-400H (H istasyonu) içine takmak için tek-enli modülü Operatör kontrolü ve gösterimi ön panelin üzerine yerleþtirilmiþtir. Merkez içinde veya geniþleme rafý içinde kullanýlabilir. Fan gerekli deðildir. PROFIBUS a CP baðlamak için 9-pin alt-d diþi konnektör MPI veya LAN/PROFIBUS aracýlýðýyla modüller ayarlanabilir. Statü ve hata gösterimleri Mod seçici PROFIBUS ara yüzey (9-pin alt-d diþi konektör) Þekil 2-2 Örnek : Bir CP nin ön yüzü temel/uzatýlmýþ A-18

19 PROFIBUS a Eklemek 3 PROFIBUS a Eklemek Aþaðýda, birkaç tipik olanaklý ek göreceksiniz. Ek seçenekler ve PROFIBUS yapýlarý üzerinde daha fazla bilgi için PROFIBUS að el kitabý /4/ e bakýnýz. Daha fazla komponent üzerindeki veri ve bilgiyi sipariþ etmek için lütfen IK PI katoloðuna veya CD üzerindeki CA01 elektronik sipariþ verme katoloðuna ve sitesine bakýnýz. 3.1 Elektrikli Ek Aþaðýdaki seçenekler PROFIBUS a olan CP lerin elektrikli eki için bulunabilir. Bus Konnektör ( Hýzlý- Baðlantý) Bus kablosu CP ye doðrudan gönderilir ve bus konnektörü kullanýlarak CP ye eklenir. Bus Kutbu Bus kablosu (6GK AA10) bus kutbu baðlanmýþtýr. CP, bus terminali içinde birleþtirilmiþ kablo kullanýlarak baðlanmýþtýr. Bus konnektör Bus kablosu Bus kutbu Bus kablosu Þekil 3.1 PROFIBUS a olan CP lerin elektrikli eki A-19

20 PROFIBUS a Eklemek 3.2 Optik ek Elektrikliden optik eke geçiþ Optik baðlantý modülleri (OBM) veya optik bus kutuplarý (OBT) PROFIBUS un optik versiyonlarýna eklenmeleri için bulunabilir. Ek, kullanýlan þu að komponentlerinin tipine baðlýdýr; cam, plastik veya PCF optik kablo. OLM FO OBT Bus kablo Þekil 3.2 Elektrikliden optik eke geçiþ Not 1.5 Mbps den yüksek veri oranlarý için, optik baðlantý modülü, kullanýlmasý gereken daha yüksek iletim oranlarý için onaylanmýþtýr. A-20

21 PROFIBUS a Eklemek Direkt Optik Ek CP FO gibi modüller, uygun biçimde takýlmýþ konnektörler yoluyla direkt fiber-optik kablo ekine izin verir. FO kablosu: PROFIBUS PCF veya plastik FO kablosu Þekil 3.3 Direkt Optik Ek A-21

22 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar 4 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar 4.1 SIMATIC S Ýzin verilebilir giriþler SIMATIC S7/M7-300 içinde SIMATIC NET CP leri için ayar giriþ tahsisi yoktur. 4 ten 11 e kadar olan yuvalara izin verilebilir (1, 2 ve 3 CP ler için kullanýlamaz). Þekil 4-1 Örnek : Merkez raf içindeki SIMATIC NET CP ler ile Donaným Ayarlama S SIMATIC NET CP ler hem merkez rafý içine hem de geniþleme rafý içine, bir IM 360/IM 361 aracýlýðýyla merkez rafýna baðlanarak takýlabilir. (K-bus baðlantýsý) A-22

23 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar SIMATIC NET CP nin sayýsý Ayný anda çalýþtýrýlan SIMATIC NET CP lerin sayýsý sistem tarafýndan en fazla 8 e kadar sýnýrlandýrýlmýþtýr. CP /CP birleþimi içindeki ayný tip 4 veya 8 CP, sistem tipleri içinde onaylanmýþtýr. CPU içinde bulunabilen baðlantý kaynaklarý daha fazla bir sýnýrlama içinde sonuçlanabilir. Ýletiþim iþlerinden sonuçlanan CPU üzerindeki yük, ayný zamanda daha fazla bir sýnýrlama gösterebilir. Aþaðýdaki faktörlere dikkat edilmelidir: Bloklarýn uygulama zamaný: S7-300 CPU ve SIMATIC NET CP ler arasýnda iletiþim için bloklar (FC ler/fb ler) gereklidir. Bu bloklarýn ne sýklýkta arandýðý baðlantýlarýn sayýsýna veya SIMATIC NET CP lerin sayýsýna baðlýdýr. Ýletilen veri miktarýna baðlý olarak, her blok aramasý, kullanýcý programýna gerekli olan zamaný geniþletir. Veri deðiþimi Ýletim öncesi veya alým sonrasý bilginin deðiþtirilmesi için gerekli olabilir Çoklu hesaplama Bu fonksiyonellik SIMATIC S7/C7-300 tarafýndan desteklenmez Sökme / Yerleþtirme ( Modülleri Deðiþtirme) Güç açýkken modüllere hasar vermeden SIMATIC S7-300 için SIMATIC NET CP leri sökmek ve yerleþtirmek mümkündür. Eðer CP, CPU üzerindeki ayarlama verisinin korunma seçeneðini desteklerse, bir modülü bir PG olmadan deðiþtirmek mümkündür. (CP-özel tanýma bakýn). Not Eski CP lerle sökmek ve yerleþtirmek, S7-300 sistemi tarafýndan desteklenmemiþtir. Bir modülün raftan sökülmesiyle, onun diðer tarafýndaki tüm modüllerin CPU dan ayrýlacaðýný bilin. Bu durumda, bir modül deðiþiminden sonra ayarlamayý indirmek için bir PG gereklidir. A-23

24 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar S7-300 CPU ile ilgili not: Baðlantý Kaynaklarý Eski S7-300 CPU larýný kullanýrken ( CPU 316), CP iletiþimi için en fazla dört S7 tipi baðlantýsý desteklenmiþtir. Bu dört baðlantýdan, bir tanesi bir PG için ayrýlmýþtýr, diðeri bir OP için( HMI=Ýnsan Makina Ara yüzeyi). Yeni CPU lar ( 10 dan 99 a ilerleyen) 12 baðlantý ve CPU 318-2DP ise 16 S7 baðlantýsý destekler. Sonuç olarak, eski S7-300 CPU larý sadece iki serbest bulunabilir S7 baðlantýsýna sahiptir. Bu iki baðlantý S7 iletiþimi, PROFIBUS-FMS veya endüstriyel Ethernet ile daha uzun veri için kullanýlabilir. Not Yerleþtirilen CP tipine ve kullanýlmýþ olan hizmetlere baðlý olarak diðer sýnýrlamalar olabilir (bu el kitabýndaki CP-özel tanýmýna bakýn). A-24

25 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar 4.1 SIMATIC S Ýzin verilebilir giriþler Bir S7-400 CP, bir K bus ara yüzeyi ile hem merkez rafýnýn hem de geniþleme rafýnýn içine yerleþtirilebilir. Takabileceðiniz CP lerin toplam sayýsý için lütfen Özellikler konusundaki CP ile ilgili bilgiye bakýnýz. Þekil 4-2 Merkez raf içinde SIMATIC NET CP ler ile S7-400 Donaným Ayarlamasý SIMATIC S7/M7-400 içinde SIMATIC NET CP leri için ayar giriþ tahsisi yoktur. 2 den 18 e kadar olan yuvalara izin verilebilir. Takýlmýþ güç desteði modülüne baðlý olarak, yuva 1 ayný zamanda yuva 2, 3 iþgal edebilir. (4 için gereðinden fazla yüklendiðinde). A-25

26 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar Not PROFIBUS-DP geniþleme rayý içinde kullanýlamaz. Aþaðýdaki sýnýrlamalarý, kullanýlan hizmetlere baðlý olarak belirtin: GÖNDERME/ALMA ara yüzeyi Bu el kitabýnda CP-özel konusuna bakýn. S7 iletiþim Yerleþtirilebilen modüllerin en yüksek sayýsý CPU nun S7 baðlantýlarýnýn sayýsýyla sýnýrlandýrýlmýþtýr; Bu el kitabýnda CP-özel konusuna bakýn SIMATIC NET CP lerinin sayýsý Ayný anda çalýþtýrýlabilen SIMATIC NET CP lerinin sayýsý, CPU nun özel karakteristiðiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Kesin sayý, bu el kitabýnýn CP-özel konusu içinde bulunabilir PROFIBUS-DP ile baðlantýlarýn sayýsý Bir SIMATIC S7-400 içinde, en fazla 10 harici PROFIBUS-DP zinciri düzenlenebilir. Aþaðýdaki gibi daðýtýlabilirler: PROFIBUS DP ara yüzeyi ile bütünleþmiþ en fazla 4 SIMATIC S7/M7-400 CPU larý yerleþtirilebilir (CPU larý çoklu hesaplamak) Daha fazla PROFIBUS DP zinciri ile kurulan (CP uzatýlmýþ) en fazla 14 modül yerleþtirilebilir (CPU özel; bu tanýmýn CP özel konusuna bakýn). Not: CP, bir DP ana gibi ayarlanmamýþ da olsa, CPU çalýþmaya baþladýðý zaman bir CP uzatýlmýþ, ayný zamanda bir DP modülü gibi tanýmlanmýþtýr. Bu, merkez raf içinde en fazla 10 CP uzatýlmýþ modüllerinin yerleþtirilebileceði anlamýna gelir. Eðer herhangi bir modül PROFIBUS-DP protokolü için kullanýlýrsa, bunun merkez raf içine takýlmasý gerektiðini belirtin. A-26

27 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar PROFIBUS-FMS ile baðlantýlarýn sayýsý PROFIBUS-FMS, S7 iletiþimi üzerinde oluþturulmuþtur. Bir modülün tüm FMS baðlantýlarý S7 400 CPU nun iki (müþteri ve sunucu) S7 baðlantýsý üzerinde oluþturulmuþlardýr. Bu yüzden çalýþtýrýlabilen SIMATIC NET CP lerin sayýsý, S7 400 CPU ile bulunabilen S7 baðlantýlarýnýn sayýsýna baðlýdýr. Örnek: CPU 412, en fazla on altý S7 baðlantýsý destekler. Bu on altý S7 baðlantýsýnýn iki S7 baðlantýsý bir PG ve bir OP (HMI) için ayrýlmýþlardýr, bu yüzden bu durumda en fazla on dört S7 baðlantýsý bulunabilir. Ýki baðlantýnýn FMS için ayrýlmasýyla, PROFIBUS- FMS üzerinden iletilen en fazla altý CP temel modül yerleþtirilebilir. S7 400 CPU tarafýndan desteklenen S7 baðlantýlarýnýn sayýsýnýn gözden geçirimi, bu el kitabýndaki CP-özel konularý içinde bulunabilir Çoklu hesaplama Ýletiþim yükü, çeþitli SIMATIC NET CP lerini (yük daðýtýmý) takarak daðýtýlabilir. Eðer, bununla birlikte mevcut baðlantý kaynaklarýnýn sayýsýný yükseltmek istiyorsanýz, çeþitli CPU larý bir raf içine yerleþtirebilirsiniz (çoklu hesaplama). Raf içindeki tüm S7 400 CPU lar, bir veya daha fazla SIMATIC NET CP ler aracýlýðýyla iletebilir. Aþaðýdaki iletiþim hizmetleri çoklu hesaplamayý destekler: PROFIBUS-FMS FDL baðlantýlarý S7 iletiþim Hariç Tutulan: PROFIBUS DP PROFIBUS DP ile çeþitli S7-400 CPU larý için bir PROFIBUS DP zincirini paylaþmak mümkün deðildir. Bu durumda bir PROFIBUS DP zinciri her zaman bir S7 400 CPU ya ayrýlmýþtýr. Bununla birlikte, her bir S7-400 CPU ya ona kadar olan ana DP ler yerleþtirilebilir. A-27

28 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar Sökme / Takma (Deðiþtirme Modülleri) Güç açýkken modüllere hasar vermeden S7-400 için SIMATIC NET CP leri sökmek ve yerleþtirmek mümkündür. Eðer bir CP, sýra numarasý ayný olan yeni bir CP ile deðiþtirilirse, ayarlama verisi CPU üzerinde tutulmadýysa yeniden indirilmeye ihtiyaç duyar (ayný zamanda bu el kitabýnýn CP-özel konularýna bakýn.) Hariç tutulan: CP uzatýlmýþ modülü çalýþtýrýlmadan önce rafýn içine takýlmýþ olmalýdýr. Bir Ýstasyonun Çalýþtýrýlmasý Eðer SIMATIC NET CP ler ayarlanmýþsa ama çalýþmasý için takýlmadýysa, CPU yine de çalýþmayacaktýr. Daha sonra CP nin takýlmasý mümkündür ama ayarlama verisi STOP modundaki CPU ile, CP ye indirilmelidir. Eðer ayarlama verisi CPU üzerinde tutulduysa, takmadan sonra CP ye aktarýlacaktýr. Hariç tutulan: CP uzatýlmýþ modülü çalýþtýrýlmadan önce rafýn içine takýlmýþ olmalýdýr S7-400 CPU ile ilgili üzerine notlar: Baðlantý kaynaklarý S7-400 CPU içinde bir PG için bir S7 baðlantýsýnýn ayrýldýðýný, baþka bir tanesinin de bir OP için (HMI= Ýnsan Makine Ara yüzeyi) ayrýldýðýna dikkat edin. Birleþtirilmiþ PROFIBUS-DP ara yüzeyi MPI aracýlýðýyla PG baðlantýsý: PROFIBUS-DP ara yüzeyi MPI aracýlýðýyla S7-400 CP üzerindeki bir PG den ONLÝNE (Hat açýk ) fonksiyonlarýný uygulamak için S7-400 CPU üzerinde iki baðlantý kaynaðý ( ara yüzey ve K-busu numaralandýrmak) gereklidir. Bu iki baðlantý kaynaðý S7 baðlantýlarýnýn sayýsý içinde hesaba alýnmalýdýr. Örnek: S7 bulunabilir fonksiyon için CPU 412-1, 16 serbest kaynaða sahiptir. Eðer bir PG, S7 400 CP üzerindeki teþhisler için kullanýlýrsa ve MPI/PROFIBUS- DP ara yüzeyine baðlýysa S/-400 CPU üzerinde iki baðlantý kaynaðý gereklidir bu yüzden kalan 14 baðlantý kaynaðý bulunabilir. PROFIBUS veya endüstriyel Ethernet aracýlýðýyla PG baðlantýsý Eðer PG, LAN a (PROFIBUS veya endüstriyel Ethernet) baðlýysa S7-400 CPU üzerindeki PG fonksiyonlarýný ve bir S7-400 CP üzerindeki teþhisleri uygulamak için S7-400 üzerindeki sadece bir baðlantý kaynaðý gereklidir. A-28

29 Hizmetler - Ek Bilgi 5 Hizmetler - Ek Bilgi Bu bölüm, PROFIBUS CP lerinin desteklediði hizmetler üzerine bir genel bakýþ ve ek bilgi içerir. PROFIBUS ile beraber, aþaðýdaki iletiþim hizmetleri SIMATIC NET CP leri ile mevcuttur. S5-uyumlu iletiþim- GÖNDER/AL ara yüzü S7 iletiþimi PROFIBUS-DP PROFIBUS-FMS Lütfen, bu hizmetlerin aþaðýdaki kaynaklarda daha geniþ ayrýntýyla yer aldýðýný not edin. SIMATIC El Kitabýyla Ýletiþim El Kitabý:PROFIBUS için NCM S7 ADIM 7 Yardým STL ve SCL de ADIM 7 ile otomasyon /7/ PROFIBUS-DP ile daðýtým /8/ Kullanýcýlar için PROFIBUS-DP/DPV1 Esaslarý, Tavsiyeler ve Ýncelikler Hýzlý Baþlatma CD si: Ýletiþimin Tüm Yönleri Üzerine Örnekler Hýzlý baþlatma CD si ayrý olarak sipariþ edilebilir ve örnek program ve ayarlar hazinesidir. Hýzlý baþlatma CD sini internet ten direkt olarak da sipariþ edebilirsiniz. A-29

30 Hizmetler - Ek Bilgi 5.1 S5-Uyumlu Ýletiþim- GÖNDER/AL ara yüzü Genel Bakýþ Bu fonksiyonlar SIMATIC S7 den SIMATIC S5 e veri aktarýr. GÖNDER/AL ara yüzü SIMATIC S5 dünyasýnda ortaya çýkar ve SIMATIC S7 dünyasýndaki S5-uyumlu iletiþimle devam eder. Veri bloklarý GÖNDER/AL ara yüzüyle iki yönlü iletiþim baðlantýsý üzerinde deðiþ tokuþ edilebilir. Ana özellikler aþaðýda listelenmiþtir: PROFIBUS ve Endüstriyel Ethernet in kullanýcý ara yüzünün benzer bir yapýsý vardýr. S7 kullanýcý programý, program deðiþiklikleri olmadan PROFIBUS ve Endüstriyel Ethernet için kullanýlabilir(en fazla 8 Kbyte a kadar Endüstriyel Ethernet teki uzun veri paketleri dýþýnda) S7-300 ve S7-400 için farklý modüller kullanýlmasýna raðmen, kullanýcý ara yüzü benzerdir. Gönderme ve yollama çerçeveleri tek baðlantýda mümkündür (tam çiftli). Azami veri uzunluðu PROFIBUS ta 240 byte ve Endüstriyel Ethernet te 8 kbyte týr. GÖNDER/AL ara yüzü tabanlý FDL baðlantýlarý, SIMATIC S5 dünyasýndaki aktarým ara yüzü baðlantýlarýyla tam uyumludur. Bunlar, serbest 2. tabakanýn SDA hizmetine(onaylý Veri Yollama) uyar. SDA hizmetine ek olarak, SDN hizmeti(onaylý Veri Yollama) de ayrýca mevcuttur. PROFIBUS-DP ve PROFIBUS-FMS yanýnda, FDL baðlantýlarý SIMATIC S7 ve SIMATIC S5 arasýnda ve SIMATIC PC istasyonuna aktarýma izin verir. Ayarlama SIMATIC NET CP lerinin GÖNDER/AL ara yüzlerini ayarlamak için PROFIBUS/Endüstriyel Ethernet için NCM S7 kullanýlýr. Fonksiyon çaðrýlarý (FC: Fonksiyon Çaðrýsý), veri aktarýmýný tetiklemek için SIMATIC S7 CPU su içindeki 7. adým kullanýcý programý içine yerleþtirilmiþtir ve PROFIBUS/Endüstriyel Ethernet ayar yazýlýmý için NCM S7 lerle tedarik edilir. SIMATIC S7 PLC leri üzerindeki GÖNDER/AL ara yüzünü kullanmak için örnek programlar PROFIBUS/Endüstriyel Ethernet paketi için NCM S7 ler içine dahil edilmiþtir.(ve Hýzlý Baþlatma CD sinde) A-30

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar.

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. CP 5611 PCI HABERLEŞME KARTI: CP511 HABERLEŞME KARTI VE ADAPTÖR: S7 300

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

SIMOCODE-DP 3UF5 sistemi Motor koruma ve kumanda cihazý Ýçindekiler Sayfa SIMOCODE-DP sistemi 3 Kesintisiz tam motor koruma 4 Geniþ kumanda fonksiyonlarý 5 Kolay kullanýmlý hata tespit imkanlarý 7 PROFIBUS-DP

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri Sistem Açýklamasý Paslanmaz Çelik FT28 / 09203 co Firma 928 Emil Dold tarafýndan kuruldu Kapý açýcý, 939 Üretimdeki Kapý Kilitleri 75 Yýlý Aþkýn

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi...

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi... uykunun sessiz nefesi... HAKKIMIZDA; Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Þirketi; 2010 yýlýnda kurulmuþtur. Elektronik ve yazýlým alanýnda yaptýðý Ar-Ge çalýþmalarýný, üretim ve pazarlama

Detaylı