Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SIMATIC NET PROFIBUS ÝÇÝN S7 CPs El Kitabý BÖLÜM A - Genel Uygulama BÖLÜM B - CP Tanýmlarý CP 342-5/ CP FO Sipariþ No.:6GK DA02 0XE0 / Sipariþ No.:6GK DF00 0XE0 (C79000 G8976 C146 02) CP Sipariþ No.:6GK FA01 0XE0 (C79000 G8976 C160 01) CP Temel Sipariþ No.: 6GK FX01 0XE0 (C79000 G8976 C161 01) CP Geniþletilmiþ Sipariþ No.: 6GK DX03 0XE0 (C79000 G8976 C162 01) 06/2001 C79000-G8976-C154 Yayýn No 1

2 Güvenlikle Ýlgili Dikkat Uyarýlarýnýn Sýnýflandýrýlmasý Bu el kitabý, ürünü ve ürüne baðlý ekipmaný korumanýn yanýnda, kendi güvenliðinizden emin olmanýz için gözlemlemeniz gereken dikkat uyarýlarýný içermektedir. Bu dikkat uyarýlarýna, el kitabýnda uyarý üçgeni kullanýlarak dikkat çekilmektedir ve tehlikenin seviyesine göre aþaðýdaki gibi iþaretlenmektedir: Tehlike Uygun önlemler alýnmadýðýnda ölüm yada çok ciddi yaralanmalarýn olacaðýný göstermektedir. Uyarý Uygun önlemler alýnmadýðýnda ölüm yada çok ciddi yaralanmalarýn olabileceðini göstermektedir. Ýkaz Uyarý üçgeni ile birlikte ise, uygun önlemler alýnmadýðýnda küçük yaralanmalarýn olabileceðini göstermektedir. Ýkaz Uyarý üçgeni yoksa, uygun önlemler alýnmaz ise ürünleriniz hasara uðrayabilir. Dikkat Ýlgili dikkat uyarýsýna önem verilmemesi durumunda istenilmeyen sonuçlarýn ve durumlarýn oluþabileceðini göstermektedir. Not Ürünle ilgili önemli bilgileri, ürünün kullanýmý ve kiþisel önem ve kullanýcýya yarar saðlayan dokümanlarýn bir bölümünü vurgular. 2

3 Tescilli Markalar SIMATIC, SIMATIC HMI ve SIMATIC NET, SIEMENS AG nin tescilli markalardýr. Bu markalarla ilgili dokümandaki isimleri kendi amaçlarý için kullananlar, marka sahiplerinin haklarýný ihlal etmiþ olacaklardýr. 3

4 Ürününüz hakkýnda Güvenlik Talimatlarý Burada tanýmlanan ürünü kullanmadan önce aþaðýda detaylý ifade edilen güvenlik talimatlarýný okuyunuz. Kalifiye Personel Sadece kalifiye personelin bu ekipmaný yerleþtirmesine ve üzerinde çalýþmasýna izin verilmelidir. Kalifiye personel, güvenlik kurallarýna ve standartlarýna uygun olarak devreleri, ekipmaný ve sistemleri fiþlemede, topraklamada ve devreye almada yetkili olan kiþileri ifade etmektedir. Donaným ürünlerinin doðru kullanýmý Aþaðýdakilere dikkat ediniz: Uyarý Bu cihaz ve komponentler, sadece bu katalogda yada teknik tanýmlarda ifade edilen uygulamalar için kullanýlabilmektedir. Ve sadece Siemens tarafýndan onaylanan diðer üreticilerin cihaz ve komponentleri ile birlikte kullanýlabilmektedir. Bu ürün sadece doðru bir þekilde taþýnýr, korunur, kurulur ve takýlýrsa ve tavsiye edildiði gibi çalýþtýrýlýr ve korunursa güvenli ve doðru bir þekilde çalýþabilir. Tedarik edilen örnek programlarý yada sizin yazmýþ olduðunuz programlarý kullanmadan önce fabrikanýzdaki yada iþletmenizdeki insanlarýn yaralanmayacaðýndan ve ekipmana zarar gelmeyeceðinden emin olunuz. EU Yönergesi : Bu komponenti, üzerinde çalýþtýracaðýnýz makina 89/392/EEC yönergesine uygun olmadýkça çalýþtýrmayýnýz. Yazýlým Ürünlerinin Doðru Kullanýmý Aþaðýdakilere dikkat ediniz; Uyarý Bu yazýlým sadece bu katalogda yada teknik tanýmlarda ifade edilen uygulamalar için kullanýlabilmektedir. Ve sadece Siemens tarafýndan onaylanan veya tavsiye edilen diðer üreticilerin yazýlým ürünleri, cihazlarý veya komponentleri ile birlikte kullanýlabilmektedir. Tedarik edilen örnek programlarý yada sizin yazmýþ olduðunuz programlarý kullanmadan önce fabrikanýzdaki yada iþletmenizdeki insanlarýn yaralanmayacaðýndan ve ekipmana zarar gelmeyeceðinden emin olunuz. 4

5 Baþlatma Öncesi Baþlatmadan önce aþaðýdakilere dikkat ediniz: Dikkat Baþlatmadan önce en son dokümandaki bilgilere dikkat ediniz ve talimatlarý izleyiniz. Ýlgili kataloglardaki bu dokümanýn sipariþ etme verisini bulacaksýnýz yada bölgenizdeki Siemens ofisi ile temasa geçeceksiniz. Telif hakký Siemens AG2001 Bütün Haklarý saklýdýr. Yeniden üretilmesi, bir baþkasýna iletilmesi yada bu dokümanýn veya içindekilerin kullanýmý yazýlý bir yetki olmaksýzýn yasaktýr. Bu hakký ihlal edenler oluþacak zarardan sorumlu olacaklardýr. Patent haklarý yada model veya tasarým kullanýmý kaydý gibi haklarla birlikte bütün haklarý saklýdýr. Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D Nürnberg Sorumluluk Reddi Tanýmlanan yazýlým ve donanýmý içeren anlaþma için bu kitabýn içindekileri kontrol ettik. Sapmalar tamamen engellenemeyeceði için, tam anlaþmayý garanti edemiyoruz. Bununla birlikte, bu el kitabýndaki veriler düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmelere bir sonraki basýmda yer verilmektedir. Geliþmeye yönelik öneriler memnuniyetle karþýlanacaktýr. Teknik deðiþiklere tabidir. Siemens Aktiengesellschaft C79000-G8976-C154-01

6 SIMATIC NET PROFÝBUS CP EL KÝTABI... Bu el kitabý, cihazý SIMATIC S7 PLC nizde baþarýlý ve etkili bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olur. PROFIBUS CP ile ilgili ihtiyaç duyduðunuz bilgiye hýzlý ulaþmanýzý ve ne olduðuna dair anlaþýlýr bilgiye sahip olmanýzý saðlamak için, bu el kitabýný aþaðýdaki gösterilen þekilde oluþturduk: El kitabý PROFIBUS CP ler birçok ortak özellikler taþýdýðýndan dolayý bu genel bilgiyi tek bir bölüme koyduk. Genel Kýsým CP gözden geçirme Uygulama Að Eklentileri Her CP tipinin kendine özgü bir tanýmý vardýr ve bu taným özel bir cihaza ait özelliklerini ana hatlarýyla tanýmlamaktadýr. CP Tanýmlarý Karakteristikler Kurma ve görev verme Çalýþtýrma Teknik Özellikler Tamamlayýcý Bilgi: Sýkça sorulan sorular (FAQ Frequently Asked Questions) Ýndirilenler Donaným ayarlamalarý Baðlantý ayarlamalarý Að komponentlerinin doðru kullanýlmasý Ýletiþim hizmetlerinin seçimi Hýzlý baþlatma CD si örnek programlarý Ýnternet PROFIBUS için NCM S7 /2/ PROFIBUS aðlarý /4/ SIMATIC iletiþim /6/ A-6

7 SIMATIC NET PROFÝBUS CP EL KÝTABI... Ýlave bilgi- PROFIBUS için NCM S7 doküman paketi Bu el kitabý ayný zamanda PROFIBUS için NCM S7 doküman paketinin bir parçasýdýr. Aþaðýdaki tablo el kitabýnýn içeriðine ait bilgiler vermektedir. Baþlýk PROFIBUS için NCM S7 Baþlangýç Kitapçýðý PROFIBUS için NCM S7 El Kitabý Bölüm 1 ve 2 NCM S7 PC El Kitabý Konu Basit örnekler temel alýnarak, baþlangýç kitabý size PROFIBUS üzerindeki Cp li SIMATIC S7 istasyonlarýnýn baðlantý ve að oluþturma kullanma yöntemlerini tanýtmaktadýr. GÖNDER/AL ara yüzü sayesinde hizmetlerin en verimli þekilde kullanýlmasýný temin etmek için kullanýcý programýndaki iletiþim aramalarýnýn ne þekilde olmasý gerektiðini göreceksiniz. NCM S7 seçenek paketini ve Adým 7 yi kullanarak standart uygulamalar için ayarlamalar yapmanýn ne kadar basit olduðunu öðreneceksiniz. Bu el kitabý PROFIBUS CP nin programlanmasý ve ayarlanmasý için bir kýlavuz ve referans kitabý olarak tasarlanmýþtýr. Bir ayarlama yazýlýmý ile çalýþýrken, özel durumlarda acil yardým hattýna da baþvurabilirsiniz. Bu el kitabý SIMATIC PC istasyonlarýný ayarlamak için gerek duyulan tüm bilgileri içermektedir. Hýzlý baþlama bölümleri, baþarýya en hýzlý þekilde ulaþmanýza yardým eder. Ýpucu : Bu el kitabý ve Bölüm 5 in ekindeki Web ve HTML gibi konularla ilgili tavsiye edilen okumalara bakýnýz. Yan taraftaki iþaret yararlý ipuçlarýna dikkat çekmek için kullanýlmaktadýr. Hýzlý Baþlatma CD si : Ýletiþimin tüm hallerine ait örnekler: Hýzlý baþlatma CD si ayrýca sipariþ edilebilir ve örnek programlar ve ayarlamalar için deðerli bir hazine özelliðine sahiptir. Hýzlý baþlatma CD sini internet üzerinden de sipariþ edebilirsiniz. A-7

8 SIMATIC NET PROFÝBUS CP EL KÝTABI... SIMATIC S7 ve ADIM 7 için Ek Bilgi Aþaðýdaki doküman, SIMATIC programlanabilir kontrol cihazlarýnýn Adým7 standart yazýlýmý hakkýnda ek bilgiler içermektedir ve bölgesel Sýemens ofisinizden temin edebilirsiniz. Konu Doküman S7 300/400 programlanabilir kontrol cihazý ile Adým 7 temel ile kontrol görevleri için Adým 7 standart yazýlýmýný Kullanýcý el kitabý kullanan teknik personel için temel bilgi Programlama el kitabý S5 ten S7 ye dönüþtürme el kitabý Adým 7 nin temel bilgilerine ilave olarak standart ve sistem fonksiyonlarýný tanýmlamasýnýn yaný sýra LAD/FBD ve STL programlama dillerini tanýmlayan referans çalýþmalarý Hýzlý baþlatma için baþlangýç kitapçýðý Adým 7 referans el kitaplarý ile LAD/FBD/STL el kitaplarý S7 300/400 için standart ve sistem fonksiyonlarý Hýzlý baþlatma CD sinde ayrýca SIMATIC programlanabilir kontrol cihazlarý ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz ve aþaðýdaki adreslerdeki müþteri destek alanlarýndan ayný bilgilere ulaþabilirsiniz genel bilgi ya da ürün bilgileri ve indirilenler A-8

9 Ýçindekiler Bölüm A 1 Giriþ... A PROFIBUS CP iletiþim servisleri... A Bir PROFIBUS CP nasýl görevlendirilir?... A Görevlendirme ve çalýþtýrma sýrasýndaki teþhisler... A-15 2 Yapýsý... A S7 300 için iletiþim iþlemcileri... A S7 400 için iletiþim iþlemcileri... A-18 3 PROFIBUS a Eklenme... A Elektrikli ek... A Optik ek... A-20 4 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar... A SIMATIC s A Ýzin verilen giriþler... A SIMATIC NET CP nin sayýsý... A Çoklu hesaplama... A Sökme/yerleþtirme (Modülleri Deðiþtirme)... A S7 300 CPU ile ilgili not: Baðlantý kaynaklarý... A SIMATIC S A Ýzin verilen giriþler... A SIMATIC NET CP sayýsý... A PROFIBUS DP li baðlantý sayýsý... A PROFIBUS FMS li baðlantýlarýn sayýsý... A Çoklu hesaplama... A Sökme/yerleþtirme (Modülleri Deðiþtirme)... A S7 400 CPU ile ilgili not : Baðlantý kaynaklarý... A-28 5 Hizmetler- Ek Bilgi... A S5-Uyumlu iletiþim- Gönder/al ara yüzü... A S7 Ýletiþimi... A PROFIBUS-DP (EN ile uyumlu)... A PROFIBUS-FMS (EN ile uyumlu)... A Kombimaster: PROFIBUS-DP ve PROFIBUS-FMS... A-35 6 Pin Çýkýþý... A-36 7 SIMATIC NET S7 CP nin CE iþaretleriyle ilgili notlar... A-37 8 Referanslar... A-39 9 SIMATIC NET- Destek ve Eðitim... A-41 Müþteri desteði, teknik destek... A-41 9

10 Ýçerik Kýsým A Ýçerik Kýsým B - CP - özel tanýma bakýn - 10

11 Giriþ 1 Giriþ 1.1 PROFÝBUS CP lerinin Ýletiþim Servisleri Modül tipine baðlý olarak, S7 CP leri aþaðýdaki iletiþim seçeneklerini destekler: Programlanabilir Kontroller Modül S7/C7-300 CP Desteklenen Fonksiyonlar PG/OP S7 S5- Standart DP Modu comp. (FMS) Ana Uydu 1) 1) CP FO CP ) 1) S7-400/S7-400H CP Temel CP Uzatýldý 1) DP Modu: Sadece DP ana veya DP uydu PG / OP Ýletiþim PG / OP iletiþimi, programlarý ve ayar verilerini indirmek, test ve teþhis fonksiyonlarýný yürütmek ve bir OP de bir yerleþtirme / iþlemini kontrol etmek ve izlemek için kullanýlýr. S7 Ýletiþim S7 iletiþimi, SIMATIC S7 yerleri ve PG ler / PC ler arasýnda iletiþim fonksiyon bloklarýný kullanarak basit ve verimli bir ara yüzey oluþturur. S5-uyumlu Ýletiþim (GÖNDER/AL Ara yüzeyi) GÖNDERME / ALMA ara yüzeyi ayarlý baðlantý üzerinde bir SIMATIC S7 PLC den bir baþka SIMATIC S7 PLC ye, SIMATIC S5 PLC ye ve bir SIMATIC PC istasyonuna program kontrollü iletiþim saðlar. Standart Ýletiþim (FMS ara yüzeyi) (EN bölüm 2 ile uyumlu; FMS müþteri ve sunucu fonksiyonu) FMS ara yüzeyi SIMATIC S7 PLC lerden FMS protokolünü destekleyen cihazlara, ayarlanmýþ bir baðlantý aracýlýðýyla program kontrollü, oluþturulmuþ verinin nötr iletimini saðlar. A-11

12 Giriþ PROFIBUS-DP (EN bölüm 2 ile uyumlu; DP ana veya DP uydu) Daðýtýlmýþ periferik I/Os(DP), daðýtýlmýþ bir ayar içinde iþlemin yakýn çevresi içinde yüksek sayýda bir analog ve dijital girdi / çýktý modüllerini kullanmanýzý saðlar. Cihaz Ailesi Tarafýndan Saðlanan Ýletiþim Seçenekleri Aþaðýdaki tablo cihaz tipleri ile çeþitli iletiþim tipleri arasýndaki iletiþim seçeneklerini gösterir. S5-115U dan 155U/H ye PC S7-300 S7-400 Alan Cihazý S5-95U S5-95U/DP Ana S5-95U/DP Uydu S7 iletiþim 2) S7 iletiþim PROFIBUS ara yüzeyi ile PG/OP iletiþim1) S5-95U GÖNDERME / ALMA GÖNDERME / ALMA GÖNDERME / ALMA S7 iletiþim1) DP PROTOKOL FMS PROTOKOL S7-300 FMS PROTOKOL DP PROTOKOL FMS PROTOKOL DP PROTOKOL S5-95U/DP ana/uydu DP PROTOKOL FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA S5-95 U dan 155U/H ye: GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL DP PROTOKOL FMS PROTOKOL S7-400 S7 iletiþim FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL S7 iletiþim FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA PROFIBUS ara yüzeyi ile S5-95U GÖNDERME / ALMA S5-95U/DP ana/uydu DP PROTOKOL S5-95 U dan 155U/H ye: PG/OP iletiþim 1) S7 iletiþim1) FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL DP PROTOKOL FMS PROTOKOL GÖNDERME / ALMA DP PROTOKOL FMS PROTOKOL 1) PC sadece müþteri olarak 2) Eðer S7-300 ayný zamanda bir müþteri ise, iletiþim bloklarý ve bir baðlantý ayarý gereklidir. A-12

13 Giriþ 1.2 Bir PROFIBUS CP nasýl görevlendirilir Aþaðýdaki gözden geçirme bir PROFIBUS CP yi görevlendirirken gerekli adýmlarý gösterir. Dikkat Aþaðýdaki diyagram, temel iþlemi gösterir. Özel cihazýnýz için CP tanýmýnýzdaki Takma ve Görevlendirme içindeki özel için talimatlarý izleyin. CP yi standart kýzak (S7 300) üzerine veya S7 rafýnýn (S7-400) içine takýn. Ayarlama ADIM 7 yazýlýmýný NCM S7 ile birlikte PG/PC üzerinde PROFIBUS seçeneði için takýn. Güç desteðine baðlayýn PROFIBUS CP yi HW ayarlamasý ile bir S7 istasyonu içinde tasarlayýn. CP yi PROFIBUS a baðlayýn S7 istasyonunu açýn. PROFIBUS CP yi ADIM 7 projeniz içindeki PROFIBUS alt aðýna baðlayýn. LAD/FBD/STL de ADIM 7 ile kullanýcý programýnýzý yaratýn. Ayarlama verisini ve kullanýcý programýný S7 istasyonuna veya CP ye indirin. Görevlendirme ve problemleri analiz etmek için ADIM 7/NCM S7 nin teþhis fonksiyonlarýný kullanýn. A-13

14 Giriþ PROFIBUS için ADIM 7 ve NCM S7 ile Ayar ve Teþhisler PROFIBUS CP yi aða baðlamak ve onu ayarlamak için ADIM 7 ayarlama yazýlýmýna ihtiyacýnýz var. Kullanmak istediðiniz iletiþim hizmetleri/cp lerine baðlý olarak, ayný zamanda PROFIBUS seçeneði için SIMATIC NET NCM S7 ye ihtiyacýnýz olabilir. Ýletiþim Hizmeti S7 iletiþim CP 342-5/ CP ile S7 iletiþimi GÖNDER/AL ara yüzeyi FMS ara yüzeyi DP protokol CP 343-5, CP temel PROFIBUS için NCM S7 seçeneði ADIM 7 temel paketine ek olarak yerleþtirilmelidir. X X X X PROFIBUS için NCM S7 ayný zamanda çeþitli iletiþim tipleri için geniþ oranlý teþhis fonksiyonlarý saðlar. Dikkat Lütfen PROFIBUS seçeneði için NCM S7 ve ADIM 7 ürün versiyonlarýnýn farklý performans karakterlerini belirtin. A-14

15 Giriþ 1.3 Görevlendirme ve Operasyon Sýrasýnda Teþhisler ADIM 7 de Teþhis Seçenekleri ADIM 7, SIMATIC S7 komponentler ve fonksiyonlarýnýzýn statüleri hakkýndaki bilgiyi sorgulamanýza izin veren derecelendirilmiþ bir kavram ve çeþitli farklý durumlar içinde problemleri çözmenizi olanak saðlar. Bu seçenekler aþaðýdakileri kapsar: NCM S7 Teþhisleri ile Ýletiþim Teþhisleri NCM S7 Teþhislerinin burada, hattý açýk CP lerin iletiþim fonksiyonlarýnýn statüleri üzerindeki aktif bilgiyi vermesi tanýmlanmýþtýr. Donaným Teþhisleri ve ADIM 7 ile Arýza Bulma Donaným teþhisleri, S7 istasyonunun hattý açýk olduðunda CP leri içeren modüllerin statüleri üzerinde aktif bilgi saðlar. SIMATIC Yöneticisi proje penceresindeki teþhis ikonu ile bir modül için teþhis bilgisinin mevcudiyetini onaylayabilirsiniz. Teþhis ikonlarý benzer bölüm statüleri ve ayný zamanda CPU larýn operasyon modunu gösterir. Ayrýntýlý teþhis bilgisi, hýzlý bakýþ veya teþhis bakýþý içindeki bir teþhis ikonunu çift týklayarak açabileceðiniz modül bilgisi içinde gösterilmiþtir. HW Ayarlamasý Deðiþmez Bilgi Saðlar Deðiþmez bilgi, hattý açýk veya kapalý bir CP nin ayarlý iletiþim özellikleri anlamýna gelir ve HW ayarý ile gösterilmiþ donaným ayarlamasýný kullanarak bunu her zaman gösterebilirsiniz. NetPro içinde hattý açýk statüler ADIM 7 de, S7 istasyonunun hattý açýk olduðunda baðlantýlar hakkýndaki NetPro statü bilgileri gösterilebilir. NCM S7 teþhislerinin fonksiyonlarý Teþhis fonksiyonlarý þu þekilde grup oluþturur: Genel Teþhis ve istatistiksel özellikler Teþhis fonksiyonlarýna baðlý tip ve mod A-15

16 Giriþ Genel Teþhis ve Ýstatistiksel Fonksiyonlar PROFIBUS CF nin ayarlý modu olmamasýna raðmen, aþaðýdaki teþhis fonksiyonlarý olanaklýdýr: PROFIBUS üzerindeki operasyon modunu ve PROFIBUS CP nin ayarlý modunu sorgulama Mevcut PROFIBUS bus parametrelerini sorgulamak (gerçek Ttr içeren) Ýstasyon ilgili, istatistiksel bilgi saðlamak PROFIBUS CP üzerine kayýtlý olan olay mesajlarýn sorgulanmasý (teþhis tutucu) PROFIBUS istasyonu gözden geçirilmesinin gösterilmesi Numara bilgisinin ve firma yazýlýmý yerinin ve donaným çýktýsýnýn gösterilmesi. Teþhis Fonksiyonlarýna Baðlý Tip ve Mod PROFIBUS CP nin ayarlý moduna baðlý olarak, aþaðýdaki teþhis fonksiyonlarý olanaklýdýr: DP ana teþhisler DP ana statüsünün ve tüm ayarlý uydularýn iletiþim statülerinin sorgulanmasý Özel DP uydularý için DP uydu teþhis verisinin aranmasý olanaklýdýr. DP uydu teþhisleri Not NCM S7 teþhislerinin PROFIBUS üzerindeki pasif bir DP uydusu için kullanýlamayacaðýný belirtin. FDL baðlantýlarýnýn teþhisleri FMS baðlantýlarýnýn teþhisleri A-16

17 Yapý 2 Yapý 2.1 S7-300 için iletiþim iþlemcileri Modüller S7-300/C7-300 programlanabilir mantýk kontrolcünün komponentlerini eþlemek için tasarlanmýþtýr ve aþaðýdaki özellikleri taþýr: S7 standart kýzak üzerine takmak için kompakt modül Operatör kontrolü ve gösterimi ön panelin üzerine yerleþtirilmiþtir. Saðlanmýþ bu konnektör aracýlýðýyla direkt arka yüz bus baðlantýsý PROFIBUS a CP baðlamak için 9-pin alt-d diþi konnektör veya çift soket. MPI veya LAN/PROFIBUS aracýlýðýyla modüller ayarlanabilir. CP CP pin alt-d diþi konnektör CP FO Optik baðlantý için çift soket Statü ve hata gösterimleri Mod seçici Güç desteði ve fonksiyonel toprak için baðlantý Þekil 2-1 Örnek : / FO / CP CP lerin ön yüzü A-17

18 Yapý 2.2 S7-400 için iletiþim iþlemcileri Modüller S7-400/C7-400H (H istasyonu) programlanabilir mantýk kontrolcünün komponentlerini eþlemek için tasarlanmýþtýr ve aþaðýdaki özellikleri taþýr: S7-400/C7-400H (H istasyonu) içine takmak için tek-enli modülü Operatör kontrolü ve gösterimi ön panelin üzerine yerleþtirilmiþtir. Merkez içinde veya geniþleme rafý içinde kullanýlabilir. Fan gerekli deðildir. PROFIBUS a CP baðlamak için 9-pin alt-d diþi konnektör MPI veya LAN/PROFIBUS aracýlýðýyla modüller ayarlanabilir. Statü ve hata gösterimleri Mod seçici PROFIBUS ara yüzey (9-pin alt-d diþi konektör) Þekil 2-2 Örnek : Bir CP nin ön yüzü temel/uzatýlmýþ A-18

19 PROFIBUS a Eklemek 3 PROFIBUS a Eklemek Aþaðýda, birkaç tipik olanaklý ek göreceksiniz. Ek seçenekler ve PROFIBUS yapýlarý üzerinde daha fazla bilgi için PROFIBUS að el kitabý /4/ e bakýnýz. Daha fazla komponent üzerindeki veri ve bilgiyi sipariþ etmek için lütfen IK PI katoloðuna veya CD üzerindeki CA01 elektronik sipariþ verme katoloðuna ve sitesine bakýnýz. 3.1 Elektrikli Ek Aþaðýdaki seçenekler PROFIBUS a olan CP lerin elektrikli eki için bulunabilir. Bus Konnektör ( Hýzlý- Baðlantý) Bus kablosu CP ye doðrudan gönderilir ve bus konnektörü kullanýlarak CP ye eklenir. Bus Kutbu Bus kablosu (6GK AA10) bus kutbu baðlanmýþtýr. CP, bus terminali içinde birleþtirilmiþ kablo kullanýlarak baðlanmýþtýr. Bus konnektör Bus kablosu Bus kutbu Bus kablosu Þekil 3.1 PROFIBUS a olan CP lerin elektrikli eki A-19

20 PROFIBUS a Eklemek 3.2 Optik ek Elektrikliden optik eke geçiþ Optik baðlantý modülleri (OBM) veya optik bus kutuplarý (OBT) PROFIBUS un optik versiyonlarýna eklenmeleri için bulunabilir. Ek, kullanýlan þu að komponentlerinin tipine baðlýdýr; cam, plastik veya PCF optik kablo. OLM FO OBT Bus kablo Þekil 3.2 Elektrikliden optik eke geçiþ Not 1.5 Mbps den yüksek veri oranlarý için, optik baðlantý modülü, kullanýlmasý gereken daha yüksek iletim oranlarý için onaylanmýþtýr. A-20

21 PROFIBUS a Eklemek Direkt Optik Ek CP FO gibi modüller, uygun biçimde takýlmýþ konnektörler yoluyla direkt fiber-optik kablo ekine izin verir. FO kablosu: PROFIBUS PCF veya plastik FO kablosu Þekil 3.3 Direkt Optik Ek A-21

22 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar 4 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar 4.1 SIMATIC S Ýzin verilebilir giriþler SIMATIC S7/M7-300 içinde SIMATIC NET CP leri için ayar giriþ tahsisi yoktur. 4 ten 11 e kadar olan yuvalara izin verilebilir (1, 2 ve 3 CP ler için kullanýlamaz). Þekil 4-1 Örnek : Merkez raf içindeki SIMATIC NET CP ler ile Donaným Ayarlama S SIMATIC NET CP ler hem merkez rafý içine hem de geniþleme rafý içine, bir IM 360/IM 361 aracýlýðýyla merkez rafýna baðlanarak takýlabilir. (K-bus baðlantýsý) A-22

23 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar SIMATIC NET CP nin sayýsý Ayný anda çalýþtýrýlan SIMATIC NET CP lerin sayýsý sistem tarafýndan en fazla 8 e kadar sýnýrlandýrýlmýþtýr. CP /CP birleþimi içindeki ayný tip 4 veya 8 CP, sistem tipleri içinde onaylanmýþtýr. CPU içinde bulunabilen baðlantý kaynaklarý daha fazla bir sýnýrlama içinde sonuçlanabilir. Ýletiþim iþlerinden sonuçlanan CPU üzerindeki yük, ayný zamanda daha fazla bir sýnýrlama gösterebilir. Aþaðýdaki faktörlere dikkat edilmelidir: Bloklarýn uygulama zamaný: S7-300 CPU ve SIMATIC NET CP ler arasýnda iletiþim için bloklar (FC ler/fb ler) gereklidir. Bu bloklarýn ne sýklýkta arandýðý baðlantýlarýn sayýsýna veya SIMATIC NET CP lerin sayýsýna baðlýdýr. Ýletilen veri miktarýna baðlý olarak, her blok aramasý, kullanýcý programýna gerekli olan zamaný geniþletir. Veri deðiþimi Ýletim öncesi veya alým sonrasý bilginin deðiþtirilmesi için gerekli olabilir Çoklu hesaplama Bu fonksiyonellik SIMATIC S7/C7-300 tarafýndan desteklenmez Sökme / Yerleþtirme ( Modülleri Deðiþtirme) Güç açýkken modüllere hasar vermeden SIMATIC S7-300 için SIMATIC NET CP leri sökmek ve yerleþtirmek mümkündür. Eðer CP, CPU üzerindeki ayarlama verisinin korunma seçeneðini desteklerse, bir modülü bir PG olmadan deðiþtirmek mümkündür. (CP-özel tanýma bakýn). Not Eski CP lerle sökmek ve yerleþtirmek, S7-300 sistemi tarafýndan desteklenmemiþtir. Bir modülün raftan sökülmesiyle, onun diðer tarafýndaki tüm modüllerin CPU dan ayrýlacaðýný bilin. Bu durumda, bir modül deðiþiminden sonra ayarlamayý indirmek için bir PG gereklidir. A-23

24 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar S7-300 CPU ile ilgili not: Baðlantý Kaynaklarý Eski S7-300 CPU larýný kullanýrken ( CPU 316), CP iletiþimi için en fazla dört S7 tipi baðlantýsý desteklenmiþtir. Bu dört baðlantýdan, bir tanesi bir PG için ayrýlmýþtýr, diðeri bir OP için( HMI=Ýnsan Makina Ara yüzeyi). Yeni CPU lar ( 10 dan 99 a ilerleyen) 12 baðlantý ve CPU 318-2DP ise 16 S7 baðlantýsý destekler. Sonuç olarak, eski S7-300 CPU larý sadece iki serbest bulunabilir S7 baðlantýsýna sahiptir. Bu iki baðlantý S7 iletiþimi, PROFIBUS-FMS veya endüstriyel Ethernet ile daha uzun veri için kullanýlabilir. Not Yerleþtirilen CP tipine ve kullanýlmýþ olan hizmetlere baðlý olarak diðer sýnýrlamalar olabilir (bu el kitabýndaki CP-özel tanýmýna bakýn). A-24

25 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar 4.1 SIMATIC S Ýzin verilebilir giriþler Bir S7-400 CP, bir K bus ara yüzeyi ile hem merkez rafýnýn hem de geniþleme rafýnýn içine yerleþtirilebilir. Takabileceðiniz CP lerin toplam sayýsý için lütfen Özellikler konusundaki CP ile ilgili bilgiye bakýnýz. Þekil 4-2 Merkez raf içinde SIMATIC NET CP ler ile S7-400 Donaným Ayarlamasý SIMATIC S7/M7-400 içinde SIMATIC NET CP leri için ayar giriþ tahsisi yoktur. 2 den 18 e kadar olan yuvalara izin verilebilir. Takýlmýþ güç desteði modülüne baðlý olarak, yuva 1 ayný zamanda yuva 2, 3 iþgal edebilir. (4 için gereðinden fazla yüklendiðinde). A-25

26 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar Not PROFIBUS-DP geniþleme rayý içinde kullanýlamaz. Aþaðýdaki sýnýrlamalarý, kullanýlan hizmetlere baðlý olarak belirtin: GÖNDERME/ALMA ara yüzeyi Bu el kitabýnda CP-özel konusuna bakýn. S7 iletiþim Yerleþtirilebilen modüllerin en yüksek sayýsý CPU nun S7 baðlantýlarýnýn sayýsýyla sýnýrlandýrýlmýþtýr; Bu el kitabýnda CP-özel konusuna bakýn SIMATIC NET CP lerinin sayýsý Ayný anda çalýþtýrýlabilen SIMATIC NET CP lerinin sayýsý, CPU nun özel karakteristiðiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Kesin sayý, bu el kitabýnýn CP-özel konusu içinde bulunabilir PROFIBUS-DP ile baðlantýlarýn sayýsý Bir SIMATIC S7-400 içinde, en fazla 10 harici PROFIBUS-DP zinciri düzenlenebilir. Aþaðýdaki gibi daðýtýlabilirler: PROFIBUS DP ara yüzeyi ile bütünleþmiþ en fazla 4 SIMATIC S7/M7-400 CPU larý yerleþtirilebilir (CPU larý çoklu hesaplamak) Daha fazla PROFIBUS DP zinciri ile kurulan (CP uzatýlmýþ) en fazla 14 modül yerleþtirilebilir (CPU özel; bu tanýmýn CP özel konusuna bakýn). Not: CP, bir DP ana gibi ayarlanmamýþ da olsa, CPU çalýþmaya baþladýðý zaman bir CP uzatýlmýþ, ayný zamanda bir DP modülü gibi tanýmlanmýþtýr. Bu, merkez raf içinde en fazla 10 CP uzatýlmýþ modüllerinin yerleþtirilebileceði anlamýna gelir. Eðer herhangi bir modül PROFIBUS-DP protokolü için kullanýlýrsa, bunun merkez raf içine takýlmasý gerektiðini belirtin. A-26

27 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar PROFIBUS-FMS ile baðlantýlarýn sayýsý PROFIBUS-FMS, S7 iletiþimi üzerinde oluþturulmuþtur. Bir modülün tüm FMS baðlantýlarý S7 400 CPU nun iki (müþteri ve sunucu) S7 baðlantýsý üzerinde oluþturulmuþlardýr. Bu yüzden çalýþtýrýlabilen SIMATIC NET CP lerin sayýsý, S7 400 CPU ile bulunabilen S7 baðlantýlarýnýn sayýsýna baðlýdýr. Örnek: CPU 412, en fazla on altý S7 baðlantýsý destekler. Bu on altý S7 baðlantýsýnýn iki S7 baðlantýsý bir PG ve bir OP (HMI) için ayrýlmýþlardýr, bu yüzden bu durumda en fazla on dört S7 baðlantýsý bulunabilir. Ýki baðlantýnýn FMS için ayrýlmasýyla, PROFIBUS- FMS üzerinden iletilen en fazla altý CP temel modül yerleþtirilebilir. S7 400 CPU tarafýndan desteklenen S7 baðlantýlarýnýn sayýsýnýn gözden geçirimi, bu el kitabýndaki CP-özel konularý içinde bulunabilir Çoklu hesaplama Ýletiþim yükü, çeþitli SIMATIC NET CP lerini (yük daðýtýmý) takarak daðýtýlabilir. Eðer, bununla birlikte mevcut baðlantý kaynaklarýnýn sayýsýný yükseltmek istiyorsanýz, çeþitli CPU larý bir raf içine yerleþtirebilirsiniz (çoklu hesaplama). Raf içindeki tüm S7 400 CPU lar, bir veya daha fazla SIMATIC NET CP ler aracýlýðýyla iletebilir. Aþaðýdaki iletiþim hizmetleri çoklu hesaplamayý destekler: PROFIBUS-FMS FDL baðlantýlarý S7 iletiþim Hariç Tutulan: PROFIBUS DP PROFIBUS DP ile çeþitli S7-400 CPU larý için bir PROFIBUS DP zincirini paylaþmak mümkün deðildir. Bu durumda bir PROFIBUS DP zinciri her zaman bir S7 400 CPU ya ayrýlmýþtýr. Bununla birlikte, her bir S7-400 CPU ya ona kadar olan ana DP ler yerleþtirilebilir. A-27

28 Giriþ Kurallarý ve Ayarlamalar Sökme / Takma (Deðiþtirme Modülleri) Güç açýkken modüllere hasar vermeden S7-400 için SIMATIC NET CP leri sökmek ve yerleþtirmek mümkündür. Eðer bir CP, sýra numarasý ayný olan yeni bir CP ile deðiþtirilirse, ayarlama verisi CPU üzerinde tutulmadýysa yeniden indirilmeye ihtiyaç duyar (ayný zamanda bu el kitabýnýn CP-özel konularýna bakýn.) Hariç tutulan: CP uzatýlmýþ modülü çalýþtýrýlmadan önce rafýn içine takýlmýþ olmalýdýr. Bir Ýstasyonun Çalýþtýrýlmasý Eðer SIMATIC NET CP ler ayarlanmýþsa ama çalýþmasý için takýlmadýysa, CPU yine de çalýþmayacaktýr. Daha sonra CP nin takýlmasý mümkündür ama ayarlama verisi STOP modundaki CPU ile, CP ye indirilmelidir. Eðer ayarlama verisi CPU üzerinde tutulduysa, takmadan sonra CP ye aktarýlacaktýr. Hariç tutulan: CP uzatýlmýþ modülü çalýþtýrýlmadan önce rafýn içine takýlmýþ olmalýdýr S7-400 CPU ile ilgili üzerine notlar: Baðlantý kaynaklarý S7-400 CPU içinde bir PG için bir S7 baðlantýsýnýn ayrýldýðýný, baþka bir tanesinin de bir OP için (HMI= Ýnsan Makine Ara yüzeyi) ayrýldýðýna dikkat edin. Birleþtirilmiþ PROFIBUS-DP ara yüzeyi MPI aracýlýðýyla PG baðlantýsý: PROFIBUS-DP ara yüzeyi MPI aracýlýðýyla S7-400 CP üzerindeki bir PG den ONLÝNE (Hat açýk ) fonksiyonlarýný uygulamak için S7-400 CPU üzerinde iki baðlantý kaynaðý ( ara yüzey ve K-busu numaralandýrmak) gereklidir. Bu iki baðlantý kaynaðý S7 baðlantýlarýnýn sayýsý içinde hesaba alýnmalýdýr. Örnek: S7 bulunabilir fonksiyon için CPU 412-1, 16 serbest kaynaða sahiptir. Eðer bir PG, S7 400 CP üzerindeki teþhisler için kullanýlýrsa ve MPI/PROFIBUS- DP ara yüzeyine baðlýysa S/-400 CPU üzerinde iki baðlantý kaynaðý gereklidir bu yüzden kalan 14 baðlantý kaynaðý bulunabilir. PROFIBUS veya endüstriyel Ethernet aracýlýðýyla PG baðlantýsý Eðer PG, LAN a (PROFIBUS veya endüstriyel Ethernet) baðlýysa S7-400 CPU üzerindeki PG fonksiyonlarýný ve bir S7-400 CP üzerindeki teþhisleri uygulamak için S7-400 üzerindeki sadece bir baðlantý kaynaðý gereklidir. A-28

29 Hizmetler - Ek Bilgi 5 Hizmetler - Ek Bilgi Bu bölüm, PROFIBUS CP lerinin desteklediði hizmetler üzerine bir genel bakýþ ve ek bilgi içerir. PROFIBUS ile beraber, aþaðýdaki iletiþim hizmetleri SIMATIC NET CP leri ile mevcuttur. S5-uyumlu iletiþim- GÖNDER/AL ara yüzü S7 iletiþimi PROFIBUS-DP PROFIBUS-FMS Lütfen, bu hizmetlerin aþaðýdaki kaynaklarda daha geniþ ayrýntýyla yer aldýðýný not edin. SIMATIC El Kitabýyla Ýletiþim El Kitabý:PROFIBUS için NCM S7 ADIM 7 Yardým STL ve SCL de ADIM 7 ile otomasyon /7/ PROFIBUS-DP ile daðýtým /8/ Kullanýcýlar için PROFIBUS-DP/DPV1 Esaslarý, Tavsiyeler ve Ýncelikler Hýzlý Baþlatma CD si: Ýletiþimin Tüm Yönleri Üzerine Örnekler Hýzlý baþlatma CD si ayrý olarak sipariþ edilebilir ve örnek program ve ayarlar hazinesidir. Hýzlý baþlatma CD sini internet ten direkt olarak da sipariþ edebilirsiniz. A-29

30 Hizmetler - Ek Bilgi 5.1 S5-Uyumlu Ýletiþim- GÖNDER/AL ara yüzü Genel Bakýþ Bu fonksiyonlar SIMATIC S7 den SIMATIC S5 e veri aktarýr. GÖNDER/AL ara yüzü SIMATIC S5 dünyasýnda ortaya çýkar ve SIMATIC S7 dünyasýndaki S5-uyumlu iletiþimle devam eder. Veri bloklarý GÖNDER/AL ara yüzüyle iki yönlü iletiþim baðlantýsý üzerinde deðiþ tokuþ edilebilir. Ana özellikler aþaðýda listelenmiþtir: PROFIBUS ve Endüstriyel Ethernet in kullanýcý ara yüzünün benzer bir yapýsý vardýr. S7 kullanýcý programý, program deðiþiklikleri olmadan PROFIBUS ve Endüstriyel Ethernet için kullanýlabilir(en fazla 8 Kbyte a kadar Endüstriyel Ethernet teki uzun veri paketleri dýþýnda) S7-300 ve S7-400 için farklý modüller kullanýlmasýna raðmen, kullanýcý ara yüzü benzerdir. Gönderme ve yollama çerçeveleri tek baðlantýda mümkündür (tam çiftli). Azami veri uzunluðu PROFIBUS ta 240 byte ve Endüstriyel Ethernet te 8 kbyte týr. GÖNDER/AL ara yüzü tabanlý FDL baðlantýlarý, SIMATIC S5 dünyasýndaki aktarým ara yüzü baðlantýlarýyla tam uyumludur. Bunlar, serbest 2. tabakanýn SDA hizmetine(onaylý Veri Yollama) uyar. SDA hizmetine ek olarak, SDN hizmeti(onaylý Veri Yollama) de ayrýca mevcuttur. PROFIBUS-DP ve PROFIBUS-FMS yanýnda, FDL baðlantýlarý SIMATIC S7 ve SIMATIC S5 arasýnda ve SIMATIC PC istasyonuna aktarýma izin verir. Ayarlama SIMATIC NET CP lerinin GÖNDER/AL ara yüzlerini ayarlamak için PROFIBUS/Endüstriyel Ethernet için NCM S7 kullanýlýr. Fonksiyon çaðrýlarý (FC: Fonksiyon Çaðrýsý), veri aktarýmýný tetiklemek için SIMATIC S7 CPU su içindeki 7. adým kullanýcý programý içine yerleþtirilmiþtir ve PROFIBUS/Endüstriyel Ethernet ayar yazýlýmý için NCM S7 lerle tedarik edilir. SIMATIC S7 PLC leri üzerindeki GÖNDER/AL ara yüzünü kullanmak için örnek programlar PROFIBUS/Endüstriyel Ethernet paketi için NCM S7 ler içine dahil edilmiþtir.(ve Hýzlý Baþlatma CD sinde) A-30

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0

Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0 Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu TWD USE 10AT Sürüm 1.0 31003914 00 2 TWD USE 10AT 02/2003 Ýçerik Güvenlik Bilgileri..................................... 9 Kitap Hakkýnda......................................13

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı