ÖZET ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ SEÇİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ SEÇİMİ"

Transkript

1

2 ii

3 iii ÖNSÖZ Bu tezin hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile görüşlerinden her zaman yararlandığım Sayın Prof. Dr. İbrahim Güngör e, değerli vakitlerini ayırarak zor ve yorucu anketi doldurma zahmetine katlanan değerli uzmanlara, çalışmada yer alan değerli insan kaynakları yöneticisi adaylarına, mülakat komisyonunda görev alan Kaynak Grup İK Koordinatörü Sayın Sedat Kocar a, İK Koordinatör Yardımcısı Sayın Muammer Murat a, PSY Uzmanı Sayın Sedat Denizli ye ve Eğitim Uzmanı Mustafa Yıldız a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

4 iv ÖZET ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ SEÇİMİ Ömer Faruk Ünal Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, 435 sayfa, 31 Aralık 2010 Danışman: Prof. Dr. Hasan İbicioğlu Personel seçme süreci, seçim sürecinde birden çok alternatifin değerlendirilmesini gerektirdiğinden dolayı insan kaynakları yönetiminin en önemli ve en zor konulardan biridir. Doğru işe doğru adayın seçilmesi, genelde işletmenin özelde ise görevin ihtiyaçlarının doğru bir biçimde belirlenmesine ve alternatifler arasından en uygun adayın seçilmesine yardımcı olacak bir modelin kurulmasına bağlıdır. Bu çalışmada, insan kaynakları yöneticisinin seçiminde alternatif bir seçim modeli geliştirilmiştir. Oluşturulan modelin ana hedefi İK yöneticisi seçimini doğru ve gerçekçi bir şekilde yapmaktır. Modelin oluşturulmasında Analitik Hiyerarşi Prosesinden faydalanılmıştır. AHP nin objektif ve subjektif nitelikleri bir arada değerlendirmeye imkan vermesi onun en önemli avantajıdır. Çalışmada öncelikle insan kaynakları yöneticisinin seçimine etki eden faktörler belirlenmiş ve karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. Kriter önceliklerinin ve kriter ölçeklerinin önceliklerinin belirlenmesinde uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşlerinin geometrik ortalamasının matrise dönüştürülmesi sonucunda her kriterin nispi ağırlığı belirlenmiştir. Oluşturulan model bir kurumda insan kaynakları yöneticisi seçiminde uygulanmış ve adayların özgeçmiş verileri, kişilik testi sonuçları ve mülakat sonuçları modele göre değerlendirilerek adayların puanları belirlenmiştir. Model, AHP yönteminin üstünlüklerini kullanarak adayları objektif bir biçimde sıralamıştır. Önerilen model operasyonel role sahip İK yöneticilerinin seçminde kullanılacağı gibi İK yönetecisi atama sürecinde de kullanılabilir. Önerilen karar modelinin işletmelerin ihtiyaçlarına göre zaman içinde sürekli geliştirilmesi ve başka pozisyonlara uyarlanması mümkündür. Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, İnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi, İnsan Kaynakları Yöneticisi Yetkinlikleri

5 v ABSTRACT COMPETENCY BASED HUMAN RESOURCE MANAGER SELECTION BY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS Ömer Faruk Ünal Süleyman Demirel Üniversitiy, Social Science Institute, Department of Business Administration Ph.D., 435 pages, 31 st of December 2010 Supervising Professor: Hasan İbicioğlu Personnel selection process is one of the most important and complex subject of human resource management because it necessitates taking into considerations many alternatives. Placing the right person to the right job depends on both identifying the necessity of the job and the firm and the developing a model which assists to select the best among alternatives. In this study, an alternative model is suggested for the selection of human resource manager. The aim of the developed model is to make the right and realistic human resource manager selection. The model is developed on the base of Analytic Hierarchy Process. AHP offers unique advanteges. Using both objective and subjective attributes together is one of the most important benefit of AHP in personnel selection. Primarily in this study the attributes affecting the selection of human resource manager is identified and AHP model for selection is developed. For identifying priorities of criteria and metrics judgments of experts are used. By means of questionnaires judgments of experts are collected and geometric average of judgments is turned into matrixes and relative importance of each criterion is calculated. Suggested model is applied in a firm for selection of HR manager. Values from candidates CV, personality testing and evaluation of selection committee are summed according to model. And using advantages of AHP candidates are ranked objectively. Suggested model can be used for both selection and appointment of HR managers having operational role. The model can be improved according to necessities of firms and can be adapted to different positions. Key words: Analytic Hierarchy Process, Selection of Human Resource Manager, Competencies of Human Resource Manager

6 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... ii ÖZET... iv ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER... vi SİMGELER DİZİNİ...xiv KISALTMALAR DİZİNİ... xv ŞEKİLLER DİZİNİ... xvii ÇİZELGELER DİZİNİ...xix BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Konusu Çalışmanın Amacı Çalışmanın Önemi Veri Kaynakları ve Yöntem Çalışmanın Sınırlılıkları Çalışmanın İçeriği... 3 İKİNCİ BÖLÜM KARAR VERME 2.1. Karar Verme Kavramı Karar Teorisi Karar Teorisinin Bazı Temel Kavramları Karar Teorileri Normatif Teoriler Tanımlayıcı Teoriler Yönetimde Karar Verme Karar Verme Süreci Sıralı Süreç Anarşist Süreç Tekrarlı Süreç...17

7 vii Yakınsama Süreci Esinlenme süreci Örgü Süreci Karar Durumları Karar Vermede Rasyonellik Karar Verme Modelleri (Yaklaşımları)...29 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KARAR ANALİZİ ve ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 3.1. Karar Analizi Karar Analizinde Kullanılan Terimler Karar Analizi Metotları Tek Amaçlı Karar Verme Metotları Karar Destek Sistemi Çok Kriterli Karar Verme Çok Amaçlı Karar Verme Çok Nitelikli Karar Verme ÇNKV Metotların Sınıflandırılması Basit Metotlar Tekli Sentezleme Kriteri Kullanan Metotlar Üst Sıralama (Outranking) Metotları Karma Metotlar ÇKKV nin Tarihsel Gelişimi ÇKKV Metotlarının Karşılaştırması ÇKKV nin Gerekliliği ÇKKV Modelinin Seçimi...50 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) 4.1. Genel Açıklama Kavramsal Yaklaşım ve Tanım Analitik Hiyerarşi Prosesi Kavramı Tanım...56

8 viii 4.3. AHP nin Prensipleri ve Aksiyomları AHP nin Aksiyomları Karşılıklılık Aksiyomu Homojenlik Aksiyomu Bağımsız Olma Aksiyomu Beklentiler Aksiyomu AHP nin Prensipleri Ayrıştırma Mukayeseli Yargılama Sentezleme/Hiyerarşi Kompozisyonu Karşılaştırma Ölçeği Grup Yargılama Oran Ölçeği ve Nispilik AHP Uygulamasının Aşamaları Problemin Ayrıştırılması ya da Hiyerarşinin Geliştirilmesi Hiyerarşinin Oluşturulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Önceliklerin Oluşturulması Sentezleme Duyarlılık Analizi Alternatiflerin Karşılaştırılması Nispi Karşılaştırma Mutlak Ölçme/Puanlama Yaklaşımı Kıyaslama Sentezleme Modelleri Kapalı Sistem Sentezleme (distributive synthesis) Açık Sistem Sentezleme (ideal synthesis) Sentezleme Modelinin Seçimi Sıralamanın Korunması ve Değişmesi AHP Sonuçlarının Doğruluğu Tutarlılık Tutarsızlığın Nedenleri Tutarsızlığa Karşı Önlemler AHP nin Faydaları...96

9 ix AHP ye Getirilen Eleştiriler Aksiyomlarla İlgili Eleştiriler Ölçekle İlgili Eleştiriler Özvektörle İlgili Eleştiriler Öncelikler ve Puanlarla İlgili Eleştiriler Sırlamanın Değişmesi İle İlgili Eleştiriler Diğer Eleştiriler AHP nin Diğer Yöntemlerle Birlikte Uygulanması AHP Yöntemini Kullanan Paket Yazılımlar AHP nin Örnek Problemler Üzerinden İncelenmesi AHP nin Pratikte Uygulamaları BEŞİNCİ BÖLÜM AHP NİN İK YÖNETİMİNDE KULLANIM ALANLARI VE AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ 5.1. AHP nin Karar Verme Problemlerinde Kullanımı AHP nin İnsan Kaynakları Alanında Kullanımı Kariyer Seçimi Performans Değerleme Personel/Yönetici Seçimi ve Atama İş Değerlendirme İnsan Kaynakları Planlaması Eğitim Liderlik Diğer Çalışmalar Personel Seçimi Tanım Personel Seçiminin Amacı ve Önemi Personel Seçim Sürecinin Özellikleri Seçim Kriterleri Seçim Araçları Personel Seçim Süreci Yaklaşımları Engel Yaklaşımı Kapsam Yaklaşımı

10 x Mülakat Çeşitleri Yapısına Göre Mülakatlar Kapsamına Göre Mülakatlar Mülakatta Yanlı Davranma AHP nin Personel Seçiminde Kullanımının Faydaları Açık, Tutarlı ve Savunulabilir Kriter Seçimi Tutarsızlıkların Tespiti Fikir Birliği Oluşturma ve Alternatiflerin Testi ALTINCI BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN ROLLERİ ve YETKİNLİKLERİ 6.1. İnsan Kaynakları Yöneticisinin Rolleri Tyson Storey Wiley Brockbank Mohrman ve Lawler III Ulrich L. Hansen Berney ve Wright Raymond Caldwell Caroll Diğer çalışmalar Yetkinlikler Tanımlar Yetkinlik Kavramı Yetkinliklerin Belirlenmesi Yetkinlik Çeşitleri Temel Yetkinlikler Genel Yetkinlikler Pozisyon Yetkinlikleri Yetkinliklerin İK Alanında Kullanılması İnsan Kaynakları Yöneticisinin Yetkinlikleri

11 xi YEDİNCİ BÖLÜM KAYNAK GRUP TA İK NIN YERİ VE İK YÖNETİCİSİNİN YETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 7.1. İK Yöneticisinin Kurumdaki Yeri ve Rolü Yapı İlişkiler Görev ve Sorumluluklar İK Yöneticisinin Yetkinliklerinin Belirlenmesi İş Başvuru Formu Ön Görüşmede Ölçülen Kriterler İKK Komisyonu Mülakatında Ölçülen Kriterler Deneme Süresinde Ölçülen Kriterler Performans Değerleme Kriterleri Ücret Kriterleri Terfi Kriterleri İş Gerekleri Personel Seçim Süreci İlk İnceleme Ön görüşme (Şirket Düzeyinde Mülakat) İK Komisyonu Mülakatı Karar Hiyerarşisinin Oluşturulması Kriterlerin Tanımları ve Ölçekleri Kurumsal Kriterler Kurum Kültürü Temsil Edebilme Kariyer Beklentisi Öğrenmeye Açıklık Başarı ve Çaba (Başarma Azmi) Dürüstlük ve Güvenirlik Demografik Kriterler (Adayın Geçmişine Ait Bilgiler) Tecrübe Öğrenim Derecesi Firma Ölçeği İstikrar

12 xii Yabancı Dil Düzeyi Meslek Bilgisi Kriterleri İK Bilgisi Hukuk Bilgisi Bilgi Teknolojileri: İletişim Yeteneği Sözlü İfade Yeteneği İkna Yeteneği Empati Kurabilme Etkin Dinleme: Sosyal Olma Yönetsel Kriterler: Planlama Organize Etme Denetleme Aslarına Geliştirme ve Motive Etme Zihinsel Yetenekler (Düşünce Tarzı) Şüpheci Düşünme Yeteneği Analitik Düşünme Yeteneği Sentezci Düşünme Yeteneği Sosyal Düşünme Yeteneği Kişilik Kriterleri İşbirliğine Açık Olmak Özgüven (Self Confidence) Strese Dayanıklılık Esneklik İlgi ve Heves Dışa Dönüklük Eleştiriye Açıklık Liderlik Uzman Grubunun Oluşturulması Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi

13 xiii SEKİZİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNALARI YÖNETİCİSİ SEÇME UYGULAMASI 8.1. Ön İnceleme ve Ön Görüşme Kişilik Testi Mülakat Süreci Adayların Toplam Puanının Tespiti ve Sıralanması DOKUZUNCU BÖLÜM SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1-a. Anket Açıklama EK 1-b. Kriterlerin Önem Derecelerinin Karşılaştırılması EK 1-c. Ölçeklerin Önem Derecelerinin Karşılaştırılması EK 2. Literatürde İK Yöneticisinin Yetkinlikleri EK 3. İş Tanımı Formu EK 4. İş Başvuru Formu EK 5. Amir Değerlendirme Formu (B2a) EK 6. Mülakat Formu ( B2) EK 7. Deneme Süresi Takip Formu EK 8-a. Tüm Görev Kategorileri İçin Performans Kriterleri EK 8-b. Yönetici Performans Kriterleri EK 8-c. İK Yöneticisi Performans Kriterleri EK 9. Uzman Grubuna Ait Bilgiler EK 10. Yapılandırılmış Mülakat Formu EK 11. Uzman Yargıları, Kriter Ağırlıkları ve Tutarlılık Oranları ÖZGEÇMİŞ

14 xiv SİMGELER DİZİNİ max n w En büyük özdeğer Matrisin boyutu Öncelik vektörü Toplam

15 xv KISALTMALAR DİZİNİ A AHP ANP BAHP BAT BK BT CI CR ÇAKV Çev. ÇKKA ÇKKV ÇNKV ÇÖDT ÇÖFT der. dr. DGY EC G GO HGY Analiz Analitik Hiyerarşi Prosesi Analitik Network Proses Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Basit Ağırlıklı Toplam Bilgi Kavrama Bilgi Teknolojileri Tutarlılık İndeksi Tutarlılık Oranı Çok Amaçlı Karar Verme Çeviren Çok Kriterli Karar Analizi Çok Kriterli Karar Verme Çok Nitelikli Karar Verme Çok Özellikli Değer Teorisi Çok Özellikli Fayda Teorisi Derleyen Doktora Değerlere Göre Yönetim Expert Choice Geliştirilmeli Geometrik Ortalama Hedeflere Göre Yönetim

16 xvi HP İK İKBS İKK KDS L LP O Org. QFD RI S ss. U vd. vs. Y YA YGY YL ZCI Hedef Programlama İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Karar Destek Sistemi Lisans Lineer Programlama Orta Organizasyon Quality Function Deployment Rassal İndeks Sentez Sayfalar Uygulama ve diğerleri Vesaire Yüksek Yöneylem Araştırması Yönergelere Göre Yönetim Yüksek Lisans Zero Centered Intelligence

17 xvii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1. Sıralı ve Tekrarlı Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırılması...15 Şekil 2.2. Anarşik Karar Verme Süreci...17 Şekil 2.3. Sıralı Olmayan Karar Verme Süreci...18 Şekil 2.4. Yakınsama Süreci...20 Şekil 2.5. Esinlenme Süreci...21 Şekil 2.6. Örgü Süreci...21 Şekil 2.7. Karar Vericiyi Etkileyen Faktörler...27 Şekil 2.8. Karar Alanı...28 Şekil 3.1. Karar Analizi Metotlarının Sınıflandırılması...34 Şekil 3.2. ÇNKV ve ÇAKV Metotlarında Karar Süreci...37 Şekil 3.3. Yıllara Göre ÇKKV ile İlgili Yapılan Çalışmaların Sayısı...45 Şekil 3.4. Yıllara Göre ÇKKV Yöntemleriyle Yapılan Çalışmaların Karşılaştırılması...46 Şekil 4.1. AHP nin Hiyerarşik Yapısı...58 Şekil 4.2. AHP nin Aşamaları...77 Şekil 4.3. AHP nin Faydaları...99 Şekil 4.4. İnsan Performansının Hiyerarşik Yapısı Şekil 4.5. Hiyerarşinin Her Seviyesindeki Öncelikler Şekil 4.6. Çalışanların Ücret Değerlendirmesi Karar Hiyerarşisi Şekil 5.1. AHP ile İlgili Yayınların Konulara Göre Dağılımı Şekil 5.2. Kariyer Seçeneği Problemi Karar Hiyerarşisi Şekil 5.3. İdeal Performans Formu Tasarımının Karar Hiyerarşisi Şekil 5.4. Performans Değerleme Karar Hiyerarşisi Şekil 5.5. En İyi Amerikan Generalin Seçimi Karar Hiyerarşisi Şekil 5.6. Mühendislik Bölümü Aday Belirleme Karar Hiyerarşisi Şekil 5.7. Takım Seçimi Karar Hiyerarşisi Şekil 5.8. En İyi Tedarik Mühendisi Seçimi Karar Hiyerarşisi Şekil 5.9. En Yetkin Personeli Seçme Karar Hiyerarşisi Şekil Dekan Seçimi Karar Hiyerarşisi Şekil Genel Müdür Seçimi Karar Hiyerarşisi Şekil Baş Hemşire Seçimi Karar Hiyerarşisi

18 xviii Şekil Öğretim Üyesi Seçimi Karar Hiyerarşisi Şekil Biyolojik Keşif Sistemi için Aday Seçme Karar Hiyerarşisi Şekil Pazarlama Yöneticisi Seçimi Karar Hiyerarşisi Şekil Akademik Ödül ve Atama için Karar Hiyerarşisi Şekil Havayolu Şirketlerinde İş Çekiciliği Karar Hiyerarşisi Şekil Eğitim Programı Değerlendirme Karar Hiyerarşisi Şekil Etik Sonuçların Büyüklüğü Karar Hiyerarşisi Şekil Engel Yaklaşımı Personel Seçim Süreci Şekil 6.1. Personel Yöneticisinin Rolleri (Storey) Şekil 6.2. İK Rekabetçi Avantaj İndeksi Şekil 6.3. İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Rolleri (Ulrich, 1993) Şekil 6.4. İK Oyuncusunun Rolleri (Ulrich, 2001) Şekil 6.5. İK Değişim Ajanının Rolleri Şekil 6.6. McEvoy un İK Yetkinlikleri Şekil 6.7. BEA Sistemleri İK Yetkinlik Modeli Şekil Raund Yetkinlik Modeli Şekil 7.1. Kaynak Grup İK Organizasyon Yapısı Şekil 7.2. İnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi Karar Hiyerarşisi

19 xix ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1. Örnek Karar Matrisi...10 Çizelge 2.2. Karar Durumlarının Sınıflandırılması...22 Çizelge 3.1. ÇNKV ve ÇAKV Metotlarının Karşılaştırılması...38 Çizelge 3.2. ÇNKV Metotlarının Taksonomisi...39 Çizelge 4.1. Büyük ve Küçük Hacimli Nesneleri Gruplayarak Karşılaştırma...61 Çizelge 4.2. Mutlak Sayıların Temel Ölçeği...68 Çizelge 4.3. Kapalı Sistemde Çalışanların Değerlendirilmesi...84 Çizelge 4.4. Kapalı Sistemde Uygunsuz Alternatif Eklenmesinden Sonra Çalışanların Değerlendirilmesi...85 Çizelge 4.5. Saaty nin Işığın Parlaklığı ile İlgili Sandalye Deneyi...91 Çizelge 4.6. ABD de Meşrubatların Nispi Tüketimi...91 Çizelge 4.7. ABD de Meşrubat Tüketimi İstatistikleri ve AHP den Türetilen Matris Sonuçlarının Karşılaştırılması...92 Çizelge 4.8. Rassal İndeks...94 Çizelge 4.9. İnsan Performansına Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırma Matrisi Çizelge İnsan Performansına Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırma Matrisinin Normalize Edilmiş Hali ve Ağırlıkları Çizelge Ortam Kriterine Göre Alt Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Yönetim Kriterine Göre Alt Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Bireysel Kriterine Göre Alt Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Yönetim Biçimlerinin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Kapasite Kriterine Göre Yönetim Biçimlerinin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Kültür Kriterine Göre Yönetim Biçimlerinin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Özellikler Kriterine Göre Yönetim Biçimlerinin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Kurumsallık Kriterine Göre Yönetim Biçimlerinin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Liderlik Kriterine Göre Yönetim Biçimlerinin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri

20 xx Çizelge Katılım Kriterine Göre Yönetim Biçimlerinin Karşılaştırma Matrisi ve Vektör Öncelikleri Çizelge Alternatiflerin Genel Öncelik Değerleri ve Sıralaması Çizelge Alternatif Adayların Sözel Değerlendirmesi Çizelge Alternatif Adayların Puanlanması ve Sıraları Çizelge 5.1. Karar Verme Yöntemlerine Göre Adayların Sıralaması Çizelge 5.2. İthalat İhracat Bölümü Personel Seçiminde Kullanılan Faktör ve Alt Faktörler Çizelge 5.3. Okutman Seçimi Problemi için Karar Hiyerarşisi Çizelge 5.4. İlaç Sektöründe Satış Temsilcisi Seçimine Etki Eden Faktörler ve Ağırlıkları Çizelge 5.5. İş Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Faktör ve Alt Faktörler Çizelge 5.6. Cinsiyete Göre Liderlik Bileşenlerinin Ağırlıkları Çizelge 5.7. Seçim Yöntemlerinin Geçerliliği Çizelge 6.1. İK Faaliyetlerinde Rekabetçi Avantajın Boyutları Çizelge 6.2. İK Yönetiminde Yetkinlik Uygulamalarının Faydaları Çizelge 7.1. Seçim Kriterlerinin Kaynakları Çizelge 7.2. İK Yöneticisinin Seçimini Etkileyen Kriterin Ağırlıkları Çizelge 7.3. İK Yöneticisinin Seçimini Etkileyen Kriterin Sıralaması Çizelge 8.1. İK Mülakat Komisyonu Mülakat Sonuçları Çizelge Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi (Sözel) Çizelge Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi (Puanlama) Çizelge Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi (Sözel) Çizelge Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi (Puanlama) Çizelge Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi (Sözel) Çizelge Komisyon Üyesinin Değerlendirmesi (Puanlama) Çizelge 8.8. Komisyon Değerlendirmesi (Geometrik Ortalama) Çizelge 8.9. Adayların Puanlarına Göre Sıralanması

21 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Konusu Çalışmanın konusun Analitik Hiyerarşi Prosesi ile yetkinlik bazlı insan kaynakları yöneticisinin seçimidir Çalışmanın Amacı Karar verme tüm yönetim fonksiyonlarının özünü oluşturmaktadır ve karar verici için en iyi seçeneği seçmek oldukça güç bir görevdir. Karar verici, alternatifler arasından seçim yaparken değişik amaçları gerçekleştiren, bazen de birbiriyle çatışan seçenekler arasından en uygun olanı tercih etmek ya da bu alternatifleri önem derecelerine göre sıralamak zorundadırlar. Bu durumda Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri karar vericiye yardımcı olmaktadır. İnsan kaynakları yöneticisi seçiminde sistematik bir yaklaşım geliştirmeye ihtiyaç vardır. Geliştirilecek yaklaşım aynı zamanda zaman kullanımını azaltmalı ve karar vericiler arasında fikir birliği sağlamalıdır. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı insan kaynakları yöneticisi seçiminde sistematik bir model önermek ve en yetkin adayın seçimini sağlamaktır. İnsan kaynakları yöneticisinin seçimine etki eden faktörleri belirlemek, bu faktörlerin ve bu faktörlerin ölçeklerinin ana amaca etkisinin ağırlıklarını belirlemek ve son olarak önerilen modeli gerçek hayatta uygulayarak potansiyel adayları sıralamak çalışmanın diğer amacıdır Çalışmanın Önemi Personel seçimi insan kaynakları fonksiyonlarının en önemlilerinden birisidir. Günümüzde işletmelerin insan kaynakları yönetiminde karşılaştıkları en zor ve en önemli görev doğru personeli işe alma sürecidir. Mevcut adaylar arasında doğru

22 2 olanın seçilmesi ya da uygun adayların sıralanması ve işin gereklerine göre doğru adayın özelliklerinin değerlendirilmesi Çok Kriterli Karar Verme problemidir. Bir kurumun başarılı olup olmamasında en belirleyici unsur insandır. İnsan unsurunun seçiminde de en belirleyici konumda olan insan kaynakları yöneticisidir. Bu bakımdan doğru çalışanın seçimi en başta doğru insan kaynakları yöneticisinin seçimine bağlıdır. İşin gereklerine en uygun insan kaynakları yöneticisinin seçilmesi doğru yapılandırılmış ve sübjektif etkilerden mümkün olduğu kadar arındırılmış bir yapının kurulmasına bağlıdır. Bu amaçla gerek nicel gerekse nitel verilerin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için geliştirilmiş olan yöntemlerden biri olan analitik hiyerarşi yöntemi kullanılmıştır. Literatürde AHP ile ilgili birçok uygulama mevcut bulunmakta fakat insan kaynakları yöneticisinin seçimi ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Oluşturulan model sayesinde sadece nicel değil nitel öğelerin de dikkate alınması mümkün olmuştur. Ayrıca grup karar vermede görülen farklı yargılar modelde dikkate alınmıştır. Önerilen model, karar vericilerin geleneksel seçim yöntemlerinde yaşadıkları zihinsel süreçleri kolaylaştırmış ve analitik bir yaklaşım ortaya koymuştur. Değerlendirilecek adayların sayısının arttığı durumlarda en uygun adayı belirlemenin zorlaşacağı düşünüldüğünde modelin önemi daha da artacaktır Veri Kaynakları ve Yöntem İK yöneticisinin seçimine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacı doğrultusunda kurumdaki insan kaynakları uygulamaları, İK yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve literatürden faydalanılmıştır. Çalışmada karar verme aracı olarak ÇKKV tekniklerinden yaygın kullanım alanına sahip olan AHP kullanılmıştır. Çalışmanın bütününde AHP nin karar verme süreci takip edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle elde edilen veriler bir hiyerarşiye dönüştürülmüştür. Hiyerarşideki temel bileşenlerin, alt kriterlerin ve ölçeklerin önem derecelerinin belirlenmesi için AHP de yaygın olarak kullanılan uzman görüşüne

23 3 başvurma yöntemi benimsenmiştir. Bu kapsamda kurumda yönetici konumunda olan üniversite mezunu ve 6 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olan kurum çalışanları uzman olarak kabul edilmiştir. Ayrıca 6 yıllık tecrübesi olan önlisans mezunu İK yöneticileri, üniversite mezunu İK çalışanları ve akademik unvana sahip Kurumsal MBA programında görev alan akademisyenler de uzman olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada yöneticiler arasında bölümlere göre bir ayırım yapılmamıştır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda uzman olarak belirlenen 400 kişiden çalışmada yer almak isteyen 78 kişiye Excel programında hazırlanmış anket e-posta yoluyla gönderilmiştir. Anketin giriş kısmında anketin nasıl doldurulacağı açıklanmış ve kriter tanımları verilmiştir. Ayrıca, adaylarla yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelerde anketin nasıl dolduracağı ve nasıl tutarlı olunacağı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Anketler aracılığıyla alınan uzman görüşlerinin geometrik ortalamasının matrise dönüştürülmesi sonucunda her ölçütün nispi ağırlığı belirlenmiştir. Sonuç olarak AHP nden faydalanılarak yönetici seçiminde bir model oluşturulmuş ve oluşturulan model Kaynak Grup ta insan kaynakları yöneticisi seçimi için uygulanmıştır Çalışmanın Sınırlılıkları AHP nin sınırlılıkları çalışmanın sınırlıklarını oluşturmaktadır. Kullanılan anketlerin tamamında bütün yargıların tutarlılığı kontrol edilmiştir. Tutarsız bir anket ve bütün kriterleri eşit olarak yorumlayan bir anket değerlendirmede dikkate alınmamıştı. Ancak bütün bunlar kullanılan anketlerin tamamının dikkatli şekilde doldurulduğunu göstermektedir. Araştırmada uzmanların kasıtlı olarak yanlış yargılarda bulunmadıkları teorik olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda değerlendiricilerin yetersizlikleri sistemin faydalılığını düşürecektir Çalışmanın İçeriği Tez giriş dahil 9 bölümden oluşmaktadır.

24 4 Giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı, önemi, sınırlılıkları ve içeriği açıklanmaktadır. İkinci bölümde karar verme kavramı ve karar verme modelleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ÇKKV yönetmeleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde AHP nin gelişimi, prensipleri, aksiyomları, aşamaları, faydaları ve AHP ye getirilen eleştiriler incelenmiştir. Beşinci bölümde insan kaynakları alanında AHP ile ilgili literatür taranmış ve personel seçme süreci incelenmiştir. Altıncı bölümde yetkinlik kavramı, insan kaynakları yöneticisinin yetkinlikleri ve insan kaynaklarının rolleri incelenmiştir. Yedinci bölümde insan kaynakları yöneticisinin seçimi için karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. Hiyerarşide 7 temel bileşene bağlı 46 kriter ve alt kriter yer almaktadır. Temel kriterler, kriterler ve alt kriterler ikili olarak 119 karşılaştırmayı ve bu kriterlere bağlı ölçekler de 270 karşılaştırmayı içermektedir. Hiyerarşide belirlenen her bir kriter tanımlanmıştır. Ayrıca mülakat aşamasında ölçmenin objektifliğini sağlamak amacıyla her bir kriter için bütün adaylara sorulmak üzere sorular belirlenmiştir ve bütün kriterlere bağlı ölçekler tanımlanmıştır. Bu bölümde temel bileşenlerin, alt kriterlerin ve ölçeklerin önem dereceleri belirlenmiştir. Bunun için AHP de yaygın olarak kullanılan uzman görüşüne başvurma yöntemi benimsenmiştir. Kurumda çalışan 78 kişiye (üniversite mezunu yöneticiler, insan kaynakları çalışanlarından yönetici pozisyonunda olanlar, ya da yönetici pozisyonunda olmayıp ta üniversite mezunu olanlar ve kurumda MBA programında görev alan eğitimciler) e-posta yoluyla anketler gönderilmiştir. Anketin gönderilmesinden sonra ilgililere birebir görüşme yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca anketi cevaplayanların kendi cevaplarının tutarlı olup olmadıklarını görme imkanı verilmiştir. Cevapları tutarsız olanların yargılarını tekrar gözden geçirmeleri istenmiştir. 46 uzmandan geri dönüş sağlanmıştır. Dönen anketlerden tutarlı olanlar değerlendirmeye alınmıştır. Tutarsız olanlar (bir anket) ve tutarlı olmasına rağmen bütün kriterlere eşit önemli seçeneğini girenler (bir anket) değerlendirmeye

25 5 alınmamıştır. Anketler aracılığıyla alınan uzman görüşlerinin geometrik ortalaması hesaplanmış ve bu ortalamalar matrise dönüştürülerek her kriterin ve kriter ölçeğinin nispi ağırlığı belirlenmiştir. Sekizinci bölümde modelin uygulaması yapılmıştır. Uygulamada adayların başvuru formunda bulunan bilgileri, kişilik testi sonuçları ve mülakat sonuçları oluşturulan model kapsamında puanlanmış ve adayların sıralaması belirlenmiştir. Sonuç bölümünde uygulama sonuçları değerlendirilmektedir.

26 6 İKİNCİ BÖLÜM 2. KARAR VERME Her gün birçok karar veririz. Bunlardan bir bölümü, işe nasıl gideceğimiz, hangi elbiseyi giyeceğimiz gibi günlük, basit kararlardır. Bir bölümü ise, hangi arabayı alacağımız gibi daha önemli kararlardır. Bazıları ise, hangi stratejiyi seçeceğimiz, şirketi yeni bir yere taşıyıp taşımayacağımız gibi kritik öneme sahip kararlardır. Günlük kararların sonuçları nispeten önemli değildir. Ancak kararların önemi arttıkça sonuçlar da önem kazanmaktadır Karar Verme Kavramı Sözlük anlamı bakımından karar bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı yı ifade etmektedir. 2 İlgili yazında ise karar verme çeşitli açılardan tanımlanmıştır. Bununla ilgili aşağıda bazı örnekler sunulmaktadır. Çeşitli seçeneklerden birini seçmeye karar verme denir. 3 Karar, işletme yönetiminin bir kavramı olarak bir seçimi ifade etmektedir. Yönetici veya her hangi bir kişinin her hangi bir konuda seçim yapması karardır. Seçme, tercih etme, tavır koyma, benimseme karar verme ile ilgilidir. Konu üzerinde düşünülüp çare ya da çözüm diye benimsenen yol, kararı ifade etmektedir. Karar verici kim olursa olsun karar verme bir seçim yapmadır. Kararın tek kişi veya bir grup tarafından alınıyor olması kararın bu niteliğini değiştirmez. 4 Karar vermenin temel problemi bir birleriyle rekabet içinde olan ve bir biriyle çatışan kriterlerle değerlendirilen alternatifler setinden en iyi alternatifi seçmedir. 5 1 David F. Folino, Etkili Karar Verme, Sabri Yarmalı (Çev.), Hayat Yayınları, İstanbul, 1999, s TDK, Karar, Türkçe Sözlük, 2. Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s Akar Uygur ve Ramazan Göral, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara, 2005, s Tamer Koçer, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s Thomas L. Saaty, Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process, Management Science, Cilt 32, Sayı 7, ss , 1986, s. 841

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü KARAR TEORİSİ. Karar Verme Süreci. Karar Teorisi-Doç. Dr. İhsan KAYA.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü KARAR TEORİSİ. Karar Verme Süreci. Karar Teorisi-Doç. Dr. İhsan KAYA. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü KARAR TEORİSİ Karar Verme Süreci Doç. Dr. İhsan Kaya Karar Teorisi-Doç. Dr. İhsan KAYA 1 Karar Verme Karar Verme belirli bir problemi çözmek ve istenilen

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr GİRİŞİMCİLİK 1. İŞLETMELERİN KURULUŞ

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMA YAŞAMI VE YETENEK OLGUSU...3 1.1. ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞEN BEKLENTİLER...3 1.1.1. Çalışma Yaşamının Değişen Yapısı...3 1.1.2. Yetenek in Artan Önemi...3 1.1.3.

Detaylı

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ 1 Bu derste; Analitik Hiyerarşi prosesi AHP Uygulama Aşamaları AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi AHP nin Uygula Örnekleri AHP Puanlama Yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com. EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.tr Performans yönetim sistemi, gerçekleştirilmesi beklenen

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

Çok Amaçlı Karar Verme

Çok Amaçlı Karar Verme Çok Amaçlı Karar Verme [multi criteria decision making] Erdem Kocamustafaoğulları The George Washington University erdemk@gwu.edu Çok Kriterli Karar Verme Semineri Amaçlar Neden Çok Kriterli Karar Verme

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42 Bölüm 1 Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Giriş 1 Zaman Boyunca Çalışmanın/İşin Anlamı 8 Çalışma ile Kendine Değer Verme Arasındaki Bağ 11 Sistematik Olarak Kariyer Gelişimi Müdahaleleri Sağlama 14 Kavramların

Detaylı

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar Seçme Kriterleri Nasıl Değişiyor? İstanbul Marriott Otel Asia 21 Eylül 2012 Eylem Özgür İK Müdürü Altuğ Soldam İK Uzmanı Gündemimiz Seçme Yerleştirmedeki Trendler Nasıl Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OYUN TEORİSİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TANIM ''Oyun Teorisi'', iki yada daha fazla rakibi belirli kurallar altında birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) ŞEBEKE MODELLERİ EN-413 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler. KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE AHP KULLANIMI VE BİR UYGULAMA Degree Performance Evaluatıon System And An Applıcatıon Usıng AHP

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE AHP KULLANIMI VE BİR UYGULAMA Degree Performance Evaluatıon System And An Applıcatıon Usıng AHP 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE AHP KULLANIMI VE BİR UYGULAMA 1 360 Degree Performance Evaluatıon System And An Applıcatıon Usıng AHP İbrahim KIR Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı M. Oya

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. Selman DURAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

PERFORMANS DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. Selman DURAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Selman DURAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ konular Başarı ve başarı değerlendirmesi tanımı, Başarı değerlendirme amaçları Başarı değerlendirmede hata kaynakları Başarı değerlendirme

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı