SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan"

Transkript

1 SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi ve sürekli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin temini, devletin görevidir. Ülkemizde anayasa ile devlete verilen bu görevi yerine getirmekle sorumlu ve yetkili organ Sağlık Bakanlığı dır. Sağlık Bakanlığı bu görevi yerine getirmek için, gerekli durumlarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile temasa geçerek sağlık hizmetlerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli en üst kurumdur. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı nın genel organizasyon ve yönetim yapısı ele alınmakta,, bu çerçevede başlıca sorunlar ortaya konulmakta ve Bakanlık merkez teşkilatı nın durum analizi yapılmaktadır. II. SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ORGANİZASYON VE YÖNETİMİ 1. Anayasal Çerçevede Devletin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Rolü ve Görevi Ülkemizde aile sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetlerin, devletin sorumluluğunda olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlaması öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Yine Anayasamızın 56. Maddesinde çevre sağlığının korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun gerçekleştirilmesi, gerekli denetimlerin yapılması ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin karşılanması için finansman kaynakları sağlanmasının devletin sorumlulukları arasında olduğu belirtilmiştir: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 2. Sağlık Bakanlığı nın Kuruluşu: Kısa Tarihçe 1

2 Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet döneminin hemen ilk yıllarında Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekaleti adı altında kurulmuş ve ülkedeki tüm sağlık hizmetlerinin yürütülmesi görevi bu Bakanlığa verilmiştir. Bakanlık, 1925 yılında hazırladığı ilk çalışma programında yapılması gerekli işleri şöyle sıralamıştır: Devlet, Sağlık Örgütünü genişleterek köye kadar götürmek, sağlık personeli yetiştirmek, numune hastaneleriyle, doğumevleri ve çocuk bakımevleri açmak, halk sağlığı bakımından önemli olan, sıtma, verem, trahom, frengi, kuduz gibi hastalıklarla savaşmak ve sağlıkla ilgili kanunları yapmak, Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü ve Hıfzısıhha Okulu kurmak. Sağlık Bakanlığı, 1926 yılında çıkarılan bir kanunla, özel idare ve belediyelerde çalışan tüm sağlık personelinin atama ve yükseltmelerinin yapılması ve bütçelerinin sağlık harcamalarıyla ilgili bölümünün bakanlıkça hazırlanan bir yönetmeliğe göre düzenlenmesi konularında yetkili kılınmıştır. Böylece, kamu sektöründe çalışan tüm sağlık personelinin yönetimi merkezde Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 1960 lı yıllardan itibaren, Türkiye de tüm sağlık hizmetleri devletin görevi olarak kabul edilmiş; koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin tek elden merkezden yürütülmesine başlanmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerine dayalı bir örgütlenme modeli benimsenerek sağlık ocakları ve bunlara bağlı sağlık evleri ile herkesin sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlandırılması ilkesi benimsenmiştir. Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevleri 181 ve 210 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bazı değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Son olarak, tarih ve 356 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın ismi de Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütünü geliştirerek bugünkü örgüt ve yönetim biçimini almıştır. 3. Sağlık Bakanlığı nın Başlıca Sorumlulukları tarih ve 356 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Sağlık Bakanlığı nın görevleri şu şekilde belirlenmiştir: Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, 2

3 Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak, Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek, Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak, Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek, Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. Sağlık Bakanlığı, ülkemizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu temel organizasyondur. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere Sağlık Bakanlığı nın başlıca sorumlulukları şunlardır: Sağlık hizmetlerinin verilmesi için makro-plan ve programlar yapmak, Sağlık hizmetlerinin verilmesi için gerekli uygulamaları yapmak Yatırımlar için izin vermek ve gereğinde uygulamak (bu fonksiyon hukuki olarak tanımlanmış olmasına karşın makro planlama DPT tarafından yapılmaktadır.), Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için program geliştirmek, Çevre sağlığı programları uygulamak Ana ve çocuk sağlığını iyileştirmek, aile planlamasını teşvik etmek İlaç üretim ve tüketimini düzenlemek İmalat ve/veya ithalat yolu ile aşı, serum, kan ürünleri, enteral beslenme ürünleri ve ilaçları sağlamak Gümrük girişlerinde gerekli sağlık önlemlerini almak Sağlık hizmet birimlerini oluşturmak ve işletmek Gıda kontrol hizmetlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birlikte yürütmek Toplum sağlığının korunmasında ve gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olan sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme konusunda toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak. 3

4 Sağlık Bakanlığı, 356 sayılı yasayla belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde sağlıkla ilgili her türlü faaliyeti planlama, denetleme ve uygulatmaktan birinci derecede sorumludur. Şekil ekil-1: Türkiye T rkiye de Sağlık k Alanında nda Başlıca Fonksiyonlar Ulusal Düzeyde D Sağlık Politikalarının n Belirlenmesi Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Ulusal Düzeyde D Sağlık k Politikalarının Yönetimi, Genel Koordinasyonu ve Regülasyonu Sağlık k Hizmetlerinin Finansmanı Bu açıklamalar çerçevesinde Bakanlığın başlıca sorumluluklarını ve fonksiyonlarını dört ana başlıkta toplamak mümkündür. (Şekil-1.) Ulusal düzeyde sağlık politikalarının belirlenmesi Ulusal düzeyde sağlık politikalarının yönetimi, genel koordinasyonu ve regülasyonu Sağlık hizmetlerinin sunumu Sağlık hizmetlerinin finansmanı 4. Sağlık Bakanlığı nın Mevcut Organizasyon Yapısı Türkiye de sağlık alanındaki başlıca fonksiyonlar Şekil-1 de görüldüğü üzere, ulusal düzeyde politikaların belirlenmesi, ulusal düzeyde politikaların yönetimi, genel koordinasyon ve düzenleme, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık hizmetlerinin finansmanı şeklinde dört ana kategoride ele alınabilir. Ülkemizde, sağlık alanında ulusal düzeyde kararlar alınması ve genel politikaların belirleme yetkisi Türkiye Büyük Meclisi, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Anayasa Mahkemesi arasında dağılmış durumdadır. Sağlık alanında ulusal düzeyde politika belirlenmesi konusunda asıl görev ve fonksiyon TBMM ve Sağlık Bakanlığı na aittir. (Tablo-1) 4

5 Tablo-1: Fonksiyonlarına na Göre G Türk T Sağlık k Sektöründe Yer Alan Kurumlar POLİTİKA BELİRLEY RLEYİCİLER LER Türkiye Büyük Millet Meclisi Devlet Planlama Teşkilatı Sağlık Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu Anayasa Mahkemesi İDAR DARİ YÖNET NETİM Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri SAĞLIK SEKTÖRÜ FİNANSMANI Maliye Bakanlığı SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı Özel Sandıklar Vakıflar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Özel Sigorta Şirketleri Döner Sermayeler Uluslararası Kuruluşlar SAĞLIK HİZMETLER H ZMETLERİ SUNANLAR KAMU Sağlık Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Üniversite Hastaneleri Savunma Bakanlığı ÖZEL Özel Hastaneler Vakıflar Azınlık Hastaneleri Serbest Pratisyen/Uzmanlar Poliklinikler Laboratuvar ve Tanı Merkezleri Eczaneler DERNEKLER Kızılay Vakıflar Ülkemizde sağlık hizmetlerinin planlanmasından ise iki ana kurum sorumludur: Bunlar: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Sağlık Bakanlığı dır. Başbakanlık makamına doğrudan bağlı DPT nin rolü, makro-politikaları belirlemektir. Sağlık sisteminin amaçları, görevleri, ilkeleri, yöntemleri ve politikaları düzenli olarak Beş Yıllık Kalkınma Planları nda belirlenmekte ve TBMM onayından geçmektedir. DPT nin birbirinden farklı iki planlama görevi vardır. Birinci rolü stratejik planlama rolüdür. Bu görevi doğrultusunda beş yıllık kalkınma planları hazırlar. İkinci rolü ise yatırım onaylama ve planlama görevidir. Tüm yeni sağlık yatırımlarının DPT onayından geçmesi şarttır. Sağlık Bakanlığı ise sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin operasyonel planlamalar yapmakta ve tanımlanan politikaların uygulanmasından sorumlu bulunmaktadır. (Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Sağlık Reformları 1998.) YÖK, üniversite hastanelerinden sorumlu olmakla birlikte sağlık politikalarında yapıcı bir rolü yoktur. Yükseköğretim Kurulu, DPT ve Sağlık Bakanlığı na planlamalar esnasında danışmanlık yapar. Anayasa Mahkemesi ise TBMM nin yasama rolü çerçevesinde hazırladığı kanun maddelerinin Anayasaya uygunluğunu denetlemek gibi bir fonksiyon icra etmektedir. Anayasa Mahkemesi, sağlık politikalarının belirlenmesinde dolaylı ve yardımcı bir role ve fonksiyona sahip bulunmaktadır. 5

6 Ülkemizde Sağlık hizmetlerinin finansmanı alanında devlet ve özel kesimin bir arada olduğunu görüyoruz. Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, Özel Sandıklar, Vakıflar, Özel Sigorta Şirketleri gibi kurumlar başlıca finansman kuruluşlarıdır. Ülkemizde sağlık alanında hizmet sunucularını ise üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla devlet (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, SSK vs.) ; özel kesim (özel hastaneler, azınlık hastaneleri, özel poliklinikler, laboratuvar ve tanı merkezleri vs.); dernek ve vakıflardır. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin genel yönetiminden ise birinci derecede Sağlık Bakanlığı görevli ve sorumludur. Şekil ekil-2: Kamu Sağlık k Sektörünün n Organizasyon Yapısı Parlamento Kabine Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Çalışma Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu Savunma Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası İl Sağlık Müdürlüğü Vali SSK Hastaneleri Üniversiteler Savunma Bakanlığı Hastaneleri Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri Verem Savaş Dispanserleri Sağlık Ocakları Sağlık Evleri Kaynak:Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Sağlık Reformları, Sağlık Bakanlığı, merkezi düzeyde, sağlık hizmetleri ile ilgili genel kararları ve politikaları belirlemek ve uygulamaktan sorumludur. Taşra düzeyinde ise her ilde idari olarak Valiye bağlı çalışan ancak teknik olarak Sağlık Bakanlığı na karşı sorumlu bir İl Sağlık Müdürü bulunmaktadır. İdari açıdan sorumluluk daha çok personel ve bölge yönetimini kapsarken, teknik sorumluluk sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili kapsam ve hacim gibi konulardaki kararları içermektedir. Bakanlık, Sağlık Müdürünü Valinin onayı ile atar. (Şekil-2; Şekil-3; Şekil-4.) 6

7 Şekil ekil-3: Sağlık k Bakanlığı Merkez Teşkilat kilatı BAKAN Özel Kalem Müdürü Özel Kalem Müdürü Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜSTEŞAR Bağlı Kuruluşlar lar Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Müsteşar Yardımcıları Ana Hizmet Birimleri Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md. Tedavi Hizmetleri Genel Md. Ana Çocuk Sağlığı-AP Genel Md. İlaç ve Eczacılık Genel Md. Sağlık Eğitimi Genel Md. Verem Savaş Dairesi Bşk. Sıtma Savaş Dairesi Bşk. Kanser Savaş Dairesi Bşk. Dış İlişkiler Dairesi Bşk. Avrupa B. Koordinasyon Dairesi Danış ışma ve Denetim Birimleri APK Kurulu Bşk. Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Bakanlık Müşavirliği Destek Birimleri Personel Genel Md. Bilgi İşlem Dairesi Bşk. İdari Mali İşler Dairesi Bşk. Savunma Sekreterliği Kaynak:Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Üç yıl, Mayıs 1999-Mayıs 2002, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri vermekten sorumlu ana organizasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluştur. Birinci basamak sağlık hizmetleri, Bakanlık tarafından sağlık ocağı, sağlık evleri ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri yanında verem savaş dispanserleri, sıtma merkezleri ve kanser savaş merkezleri aracılığıyla sunulur. İkinci ve Üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunumu, diğer kamu kuruluşları, dernek, vakıf, özel kişiler ve Sağlık Bakanlığı nca yerine getirilir. 7

8 Şekil ekil-4: Sağlık k Bakanlığı Taşra Teşkilat kilatı VALİ İl Sağlık Müdürü Yataklı Tedavi Kurumları Şb. Eczacılık Şb. Bulaşıcı Hastalıklar Şb. Ruh Sağlığı Şb. Sağlık İstatistikler Şb. İl Hıfzısıhha Kurulu Sağlık Ocakları Şb. Ana Çocuk Sağlığı Şb. Gıda ve Çevre Sağlığı Şb. Ağız ve Diş Sağlığı Şb. Personel Şb. Acil Hizmetler Şb. Eğitim Şb. Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Şb. İdari ve Mali İşler Şb. Sağlık Grubu Başkanı Kaymakam Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi Verem Savaş Dispanseri Sağlık Meslek Lisesi Devlet Hastanesi Acil Yardım İstasyonu AÇS-AP Merkezi Sağlık Ocakları Halk Sağlığı Laboratuvarı Sağlık Evi Kaynak:Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Üç yıl, Mayıs 1999-Mayıs 2002, Sağlık Bakanlığı 5. Sağlık Bakanlığı nın Başlıca Sorunları Sağlık Bakanlığı nın yönetim kapasitesinin iyileştirilmesi yönünde öneriler geliştirilmeden önce Sağlık Bakanlığı nın mevcut sorunlarının çok iyi biçimde tahlil edilmesi gerekir. Bakanlık merkez teşkilatının başlıca sorunlarını şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 1 Mevzuatla ilgili sorunlar, 1 Sağlık hizmetleri alanında sorunlar için bkz: Mustafa Akmaz, Sağlık Sistemi Reform Önerisi: Yöntem ve Finansman, Yeni Türkiye Dergisi, sayı s.1171 vd.; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Sağlık Reformları 1998.; DPT, VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: s. 5vd; Dünya Bankası, Türkiye: Sağlık Hizmetlerinde Erişimi ve Etkinliği Arttırmak İçin Sağlık Sektöründe Reform, Haziran.2002; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, İnsangücü Mevcut Durum Raporu, Ankara:1997.; TÜBİTAK, Vizyon 2023, Sağlık ve İlaç Paneli Sağlık Hizmetleri Alt Grubu, Rapor 1. 8

9 İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili sorunlar, Yönetim ve örgütlenme ilgili sorunlar, Hizmet sunumuyla ilgili sorunlar, Enformasyonla ilgili sorunlar, Finansmanla ilgili sorunlar. Mevzuatla İlgili Sorunlar Sağlık Bakanlığı nın hala bir kuruluş kanunu mevcut değildir. Bakanlık örgütlenmesini Kanun Hükmünde Kararnameye göre yerine getirmektedir. Yürürlükte olan mevzuatın 1930 lu yıllara dayanan oldukça eski, dağınık, yetersiz ve karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, mevzuatın sık sık değişmesi uygulama aşamasında sorunlara neden olabilmektedir. Personelin özlük haklarını düzenleyen, görev tanımlarının yer aldığı ve yeni meslek gruplarının tanındığı yasal düzenleme yoktur. Öte yandan, eğitim hastaneleri mevzuatı ile hizmet hastanelerinin mevzuatının ayrılmaması, hastanelerin mali özerkliğe geçişiyle ilgili yasal düzenlemelerin yapılmamış olması, Ar-Ge projeleriyle ilgili mevzuatın uygun olmaması, SSK mevzuatının farklılığı nedeniyle faturalandırma ve ödemelerde hasta ve personelin sıkıntı yaşaması, atama ve nakil yönetmeliğinin çok sık değişimi uğraması, mevzuat ve hukuk sisteminin Avrupa Birliği normlarına göre yapılandırılmamış olması belli başlı sorunlar arasında sıralayabilir. İnsan Kaynakları Yönetimiyle İlgili Sorunlar Ülkemizde sağlık personeli istihdamında en büyük paya Sağlık Bakanlığı sahiptir. Sağlık hizmetleri sunumunda önemli bir rolü olan uzman hekimlerin üçte biri, pratisyen hekimlerin üçte ikisi Sağlık Bakanlığı kadrolarındadır. Hemşirelerin % 61 i yine Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kuruluşlarında görev yaparken bu oran ebeler için % 93 e çıkmaktadır. 2 Ülkemizde, sağlık insangücü alanındaki en önemli sorun, insangücünün bölgeler, kurumlar ve hizmet alanlarında dengesiz dağılmış olmasıdır. Dağılımın dengesizliği, doğu-batı bölgeleri veya kır-kent yerleşim yerlerine göre değişim göstermektedir. Bunun nedenleri, bölgelerarası kalkınmışlık farkı, eğitim ve teknolojik imkanların büyük illerde yığılı olması, sosyal imkanlardan yoksunluk vs. sayılabilir. Personel dağılımını düzenlemek üzere çeşitli yöntemlere (mecburi hizmet, özendirme ve tayinlerde bölgesel, kurumsal sıralama ve sınırlama vb.) başvurulmuş olmasına karşın, sorun varlığını sürdürmektedir. Sağlık personelinin ücretlerinin yetersizliği, ücret ve terfiinin performansla ilişkilendirilmemiş olması, gelişme düzeyi düşük bölgelerde çalışmayı özendirici önlemlerin olmaması diğer bazı sorunlardır. 2 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetlerinde 3 Yıl Mayıs ) Ankara. 9

10 Personel istihdamı ve yönetiminde esnekliğin olmaması, kadro standartlarının eskiliği, sağlık personelinin görev tanım ve iş analizlerinin yapılmaması, personel istihdamında kariyere önem verilmemesi, atama, nakil, yükselme gibi özlük haklarına yönelik düzenlemeye uyulmaması, çalışan personelin teşvik ve ödüllerle takdir edilmemesi, çalışmayan veya görevini tam anlamıyla yerine getirmeyen personelin yaptırımla karşılaşmaması gibi nedenler de insan kaynakları yönetimiyle ilgili diğer sorunlar arasında sayılabilir. Sağlık insangücü alanındaki diğer bir sorun da kamu kuruluşlarında tam gün çalışmanın sağlanamamış olmasıdır. Bu sorunu çözmek amacı ile çeşitli yöntemler denenmiş ise de kesin bir çözüm üretilememiştir. Etkili sağlık hizmetinin sunulabilmesi için gerekli olan yardımcı personel uygun orantıya sahip değildir. Doktorlara oranla çok az sayıda hemşire/ebe bulunmaktadır. Tıp eğitimi süresi 6 yıldır. Tıp fakültesi mezunları pratisyen hekim statüsünde mezun olmaktadırlar lı yıllarda, dengesiz dağılım gözardı edilerek doktor açığı olduğu kabul edilmiş ve çok sayıda yakın Tıp Fakültesi açılmıştır. Yeni tıp fakültelerinin açılışında istihdam, akademisyen sayısı, uygulama alanı ve materyal eksikliği gözardı edildiğinden dolayı tıp fakültelerinin eğitim kalitesi düşmüştür. Uzmanlık eğitimini veren, Milli Savunma Bakanlığı Hastaneleri, devlet ve SSK eğitim hastaneleri, üniversite hastaneleri arasında standardizasyon bulunmamaktadır. Üniversite hastanelerinde yetişen uzman hekimler teorik ağırlıklı, diğer uzmanlık eğitimi veren hastanelerde yetişen uzman hekimler ise pratik ağırlıklı eğitim almaktadır. Hemşirelik eğitimi, Sağlık Bakanlığı idaresinde olan, meslek okullarında lise düzeyinde verilmekte iken 1996 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan protokolle Sağlık Bakanlığı meslek liseleri hemşirelik bölümü YÖK e devredilmiştir. Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin sürekli eğitimleri konusunda örgütlü bir yaklaşım mevcut değildir. Türk Tabipler Birliği nin bu konudaki çabaları ve üniversitelerin katkıları yetersiz kalmaktadır. Özellikle eğitim hastanelerinde çalışan asistan ve uzman doktorların yurtdışı ve yurtiçi eğitimlerinde kurumun finansal anlamda desteğinin olmaması, eğitimlere kendi imkanları ile katılmak isteyen personele idari izin verilirken sıkıntı yaşanması, verilen izinlerin yıllık izinden düşülmesi personelin eğitim talebini olumsuz etkilemektedir. Yönetim ve Örgütlenme ile İlgili Sorunlar Türkiye de istikrarlı bir sağlık stratejisi ve sağlık politikasından sözetme imkanı yoktur. Sağlık hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği sözkonusudur. Sağlık Bakanlığı aşırı merkeziyetçi bir örgüt yapısına sahiptir. Bakanlık temel görevi olan politika yapıcı, denetleyici ve önderlik çizgisinden uzak, hizmet sunumuna odaklanmış iri bir kurum görüntüsündedir. Görev ve yetkilerin çok büyük bir kısmı Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı nda toplanmıştır. Taşra teşkilatı, yeterli yetişmiş insangücü ile desteklenmediği için uygulamada merkez teşkilatına bağımlı kalmaktadır. Sağlık örgütlenmesinde kır ve kent yaşamına göre örgütlenme farklılığı ortaya konulmamıştır. 224 Sayılı Yasa nüfus sayısına göre sağlık ocağı sayısını belirlemeyi 10

11 öngörmüştür. Ancak göç olgusu nedeniyle, bölgelerin değişen nüfus yapısını dikkate alan bir sağlık örgütlenmesi hedefi gerçekleştirilememektedir yılı istatistik rakamlarına göre 5840 sağlık ocağı, 280 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, 272 Verem Savaş Dispanseri, sağlık evi birlikte hizmet vermektedir (Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri 2002). Bu kurumların bölgeleri çakışmakta, aynı bölge içerisinde hizmet duplikasyonları oluşmaktadır. Ülkedeki köyün inde sağlık evi, inde sağlık ocağı kurulmuştur. Köylerin çoğunda (24.000) hiçbir sağlık kuruluşu ve elemanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sağlık hizmetleri kırsal kesime tam olarak ulaşamamaktadır. Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı kapsamında ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmeti veren hastanelerin sayısı kontrolsüz bir şekilde artmaktadır. SSK ile Sağlık Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği sonucu, aynı bölgede her iki kurum da hastane işletmeye çalışmaktadır. Bu hastanelerin doluluk oranları ve verimlilikleri düşüktür. Hizmet Sunumu ile İlgili Sorunlar Sağlık Bakanlığı ülkemizde birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sağlayan başlıca organizasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri veren tek kurumdur. Ülkemizde sağlık hizmet sunumu alanındaki en önemli sorun strateji ile alakalıdır. Uzun yıllardan bu yana Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavici edici sağlık hizmetleri sunumuna odaklanmıştır. Bu strateji ve uygulama neticesinde koruyucu hizmetlerin sunulduğu sağlık ocaklarının sağlık hizmetleri sunumunda pasif kalmış ve etkin hizmet sunamamıştır. Sağlık ocakları birinci basamak sağlık hizmetlerinin gereği olarak kırsal alana hizmet götürmektedir. Dolayısıyla, birinci basamak sağlık hizmeti veren personel, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren personele göre daha zor şartlarda çalışmaktadır. Sağlık ocaklarında çalışmayı özendirici teşvik ve primlerin olmaması, sağlık ocağı personelinin döner sermaye paylarının düşüklüğü etkin hizmet sunulmasını güçleştirmektedir. Sorunlar nedeniyle personel işine yeteri kadar motive olamamaktadır ve hizmet sunumunda gönülsüz davranmaktadır. Ayrıca yardımcı sağlık personelinin eksikliği ve dağılımın dengesizliği sonuçta kaliteli hizmet sunulmasını güçleştirmektedir. Sağlık ocaklarının verimsiz çalışması, 224 sayılı yasada belirtilen sevk zincirine uyulmaması, birinci basamak hizmetlerin sunumunda teknik donanımların yetersizliği gibi nedenlerle hastanelere yığılmalar artmakta bu nedenle hizmetlerin etkinliği ve verimliliği düşmektedir. Hastanelerin pek çoğunda malzeme ve ekipman eksikliği olması nedeniyle bazı tıbbi işlemler yapılamamakta ve hastalar tedavi olanaklarından faydalanmak üzere büyük kentlerdeki (Ankara, İstanbul, İzmir) eğitim hastanelerine yönelmektedir. İleri teknoloji gerektiren pahalı tıbbi cihaz dağılımında bölgesel dağılıma dikkat edilmemesi, ileri teknoloji isteyen cihazların plansız bir şekilde büyük şehirlerde mevcut olması, hizmet talep eden insanları büyük şehirlerdeki hastanelere yöneltmekte ve 11

12 hastanelerde yığılmalar olmaktadır. Birinci basamak hizmetlerinin etkin şekilde işletilememesi ve hastaların doğrudan polikliniklere ve hastanelere sevki sözkonusudur. Bu durum neticesinde uzman hekimler pratisyen gibi çalışmak zorunda kalmaktadır. Hastanelerdeki yığılmalar, hastaların bekleme süresini uzatmakta ve muayene süresi kısalmaktadır. Dolayısıyla hastanın hizmetten tatmini azalmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında ilişkilerin kopuk olması hizmetlerin niteliğini düşürmektedir. Toplumsal olaylarda, ilk müdahale konusunda öncelikli meslek grubu olan polis ve itfaiye çalışanlarının ilk yardım konularında eğitimleri ve bilgileri yetersizdir. Çevre sağlığına gereken önem verilmemesi koruyucu sağlık hizmetlerinin başarısını olumsuz biçimde etkilemiştir. Çevre sağlığı hizmetlerinin Belediye, Çevre ve Sağlık Bakanlığı arasında görev ve yetki dağılımının çakışması hizmetlerin yürütülmesinde sorunlara neden olmuştur. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ülkemizde temel sağlık göstergeleri maalesef iyi durumda değildir. Avrupa da sıtma ve kuduz görülen tek ülke Türkiye dir. Bağışıklık oranı düşük seviyelerdedir (yüzde 70-80). Bulaşıcı hastalıklar hala bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmekte, tüberkloz sorunu büyümekte, AIDS vakalarında artış görülmektedir. Özellikle, Doğu Anadolu da aşırı doğurganlık kadınlar ve çocukların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Beslenme yetersizliği, çocuklarda ve gebelerde önemli boyuttadır. Trafik kazaları başta olmak üzere, korunması kolay hastalıklar ülkemizde ölüm nedenlerinin ilk sıralarda yer almaktadır. Enformasyonla İlgili Sorunlar Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1936 yılından bu yana veri toplama işlemlerini organize eden ve toplanan verileri değerlendirmekle sorumlu olan Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 1982 yılında kaldırmıştır. Genel Müdürlüğün kaldırılması sonrasında sağlık bilgi sistemleri konusunda koordinasyon sağlayacak bir birim oluşturulmamıştır. Bugün, sağlık kuruluşlarının bir çoğunda, kayıtların elektronik ortamda tutulması için gerekli teknolojik alt yapı yoktur. Tanım, terim, kodlama, fonksiyon, denetim ve değerlendirmede somut standart kriterlerinin olmaması derlenen verilerin ve üretilen enformasyonun değişik kurumlarca kullanılmasını ve karşılaştırmalar yapmasını mümkün kılmamaktadır. 3 Epidemiyolojik veriler (morbidite, mortalite vb.) başta olmak üzere sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili verilerde önemli ölçüde bilgi eksikliği vardır. Taşra teşkilatından bilgi akışı düzgün ve yeterli olarak sağlanamaması, verileri kontrol etmek için geri bildirim sistemi olmaması, toplanan verilerin güvenirliliği ve doğruluğunu şüpheli kılmıştır. Finansmanla İlgili Sorunlar 3 DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu bkz:http//www.ekutup.dpt.gov.tr/saglik/oik577 12

13 Dünya ölçeğinde ülkemizin sağlık harcamalarına baktığımız zaman sağlık hizmetleri için GSYİH dan ayrılan payın düşük olduğu görülmektedir. Toplam sağlık harcamalarından hizmetlere ayrılan paylar incelendiğinde maliyet etkililiği en yüksek hizmet olan, yani en az yatırımla en etkili çıktı sağlanabilecek olan koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay % 1 civarındadır. Bu oranın düşüklüğü nedeniyle, ayakta ve yatarak verilen sağlık hizmetlerine yapılan harcama tutarları önemli ölçüde yüksek artmaktadır. Şekil ekil-5: Sağlık k Bakanlığı Merkez Teşkilat kilatı nın n Sorunlarının Ishikawa Diyagramında Gösterilmesi MEVZUAT Mevzuat eski, dağınık ve yetersiz Mevzuatta sık değişiklikler yapılıyor Bakanlık kuruluş kanunu yok AB mevzuatına uyum sorunları var HİZMET SUNUMU Koruyucu sağlık hizmetlerinde yetersizlik Sevk zincirine uyulmaması Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin işletilememesi İlk yardım bilincinin eksik, denetimlerin yetersiz olması ENFORMASYON Teknolojik altyapı eksik Bilgi akışı düzensiz Veri standardizasyonu eksik Bilgi yönetimi konularında uzman personel yetersizliği var SORUNLAR ORGANİZASYON ZASYON- YÖNET NETİM Merkeziyetçilik Stratejik yönetim eksikliği Bakanlık temel görevlerine yoğunlaşamıyor Farklı hizmet sunucuları arasında hizmet birliği yok Hastane yönetiminde etkinsizlikler İNSAN KAYNAKLARI Personel istihdamı merkeziyetçi Personel dağılımı dengesiz Sürekli eğitim uygulaması yok Sağlık personelinin görev tanımı, iş analizi yetersiz Performans değerlendirme ve ölçümü yetersiz Atamaların sık sık yapılması Tam gün çalışma çözümlenememiş FİNANSMAN Finansman ve hizmet sunucu kurumlar aynı çatı altında Sigorta fonları etkin işletilemiyor İlaç harcamaları yüksek Hekimlerin öznel tutumları Malzeme alımlarında dışa bağımlılık Ödeme güçlüğü olan hastalar, hastanelere ek yük getiriyor Faturalandırmada standardizasyon yok İlaç harcamaları, özellikle son 5 yılda giderek artış eğilimi içerisine girmiştir. Gelişmiş ülkelerde tüm sağlık hizmetleri için harcanan paranın % 15 i ilaç tüketimini oluştururken, ülkemizde bu pay sosyal güvenlik kuruluşu harcamaları içinde % 50 yi aşmış durumdadır. Hastane işletmelerinin beklenen verimlilikte işletilememesi maliyetlerde istenmeyen artışlara yol açmaktadır. Talebin yüksek olduğu hastanelerde tek vardiya ile hizmet sunulması kapasitenin düşük kalmasına, tetkik ve tedavi sürelerini uzatarak hastane maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 13

14 Hekimlerin subjektif tutum ve davranışlarından kaynaklanan hasta sevk alışkanlıkları hastane maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sevklere dayalı olarak gelişen işgücü kaybı, ekonomik kayıplar vb. sosyal maliyetlerin boyutu yüksektir. 4 Buraya kadar yaptığımız açıklamalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı nın mevcut sorunlarını neden-sonuç diyagramı üzerinde gösterebiliriz. (Bkz: Şekil-5 ve Şekil-6.) NEDENLER ETKİNSİZLİK VERİMSİZLİK SONUÇ KALİTESİZLİK SONUÇ DÜŞÜK PERFORMANS Tam gün çalışmanın sağlanamaması Yeniliklere karşı iç direnç Popülist politikalar Koordinasyon eksikliği Akılcı ilaç politikalarının uygulanmaması Sağlık kurumlarının verimsiz işletilmesi Hekim seçme hakkının olmaması Personelin orantısız dağılımı Katılımcı yönetim eksikliği İnsan kaynakları planlamasının yapılmaması Enformasyon sisteminin olmaması Koruyucu hizmetlere yetersiz bütçe Karmaşık yapılanma Ücret yetersizlikleri Personelin dengesiz dağılımı Eğitim kalitesinin düşüklüğü Katı merkeziyetçi yapı Hantal yapı Özlük hakları Sevk zincirinin işletilmemesi NEDENLER 4 DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu bkz:http//www.ekutup.dpt.gov.tr/saglik/oik 14

15 III. SAĞLIK BAKANLIĞI SWOT ANALİZİ Sağlık Bakanlığı nın mevcut sorunları yansıra genel bir durum analizi nin yapılmasında da yarar bulunmaktadır. Bilindiği üzere organizasyonlarda mevcut durum analizi yapılmasında yaygın olarak kullanılan analiz tekniklerinden birisi SWOT analizidir. SWOT analizi, bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, ayrıca dış çevredeki fırsat ve tehlikeleri tespit etmeye yarayan bir yönetim tekniğidir. Aşağıda Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı nın genel bir SWOT analizi ile ilgili bulgular sunulmuştur. (Bkz: Tablo-2; Tablo-3; Tablo-4; Tablo-5.) Tablolardan çıkan genel sonuç şudur: Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı nın zayıf yönleri güçlü yönlerine çok daha baskın durumdadır. Bir başka ifadeyle, bakanlık organizasyon ve yönetiminde ciddi eksiklikler sözkonusudur. Öte yandan, hızla değişen dünyadaki yeni şartlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı açısından da yeni bazı fırsatlar ve aynı zamanda tehdit ve tehlikeler sözkonusudur. 5 Türk Sağlık Sisteminin Swot Analizi I ( İç Durum Analizi) Güçlü Yönler Sağlık Bakanlığı pek çok yetersizlik ve aksaklıklara rağmen sağlık hizmetlerini etkin biçimde sunma yönünde mesafe almaktadır. - Sağlık hizmetleri ülke genelinde, büyük ölçüde, ulaşılabilir niteliktedir. - Sağlık göstergelerinde gittikçe bir iyileşme sözkonusudur. - Sosyal güvenlik sistemi tam ve etkin işlemese de nüfusun önemli bir kesimi sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. -Türkiye de aksaklıklara rağmen oturmuş bir tıp eğitimi vardır. -Tıp fakültelerinin sayı olarak artırılması hekim açığını kapatmış ve yüksek teknolojiyi barındıran bu hastaneler devlet hastanelerinin yükünü azaltmıştır. - Hastane döner sermaye uygulamasının başlaması ile sağlık sistemine reel para akışı sağlanmıştır. Hastaneler ihtiyaçlarını daha kısa zamanda tedarik eder hale gelmiştir. - Performans değerlendirmesini esas alan yeni döner sermaye uygulaması ile çalışan personel bir ölçüde ödüllendirilmiştir. 5 SWOT analizleri ile ilgili tablolar TÜBİTAK, Vizyon 2023, Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Durumu, SWOT Analizi, (Yazan: Ali Savaş), (bkz:http://vizyon2023.tubitak.gov.tr) den yararlanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur. 15

16 - Türk insanının geleneklerine bağlılığı, HIV Enfeksiyonu ve AIDS hastalığının yayılımı üzerinde yavaşlatıcı etki göstermiştir. - Türkiye de, uyuşturucu madde bağımlılığı, alkol tüketimi ve alkolizm oranı, gelişmiş Batı ülkelerine göre daha düşüktür. - Birinci basamak sağlık hizmetlerinde (Sağlık Ocağı...vb) pek çok yetersizlik ve aksaklığa rağmen fiziksel alt yapı ve hizmet ağı mevcuttur. - Kara ve deniz kapılarındaki kontrol noktalarında bulaşıcı hastalık taşıma riski olan turistleri tespit etmeye yönelik sağlık kontrolleri yurt dışındaki salgınların ülkemize girmesini bir ölçüde engellemektedir. -Alternatif tıp uygulamalarında kullanılan pek çok materyal ülkemiz ekolojik sisteminde bulunmaktadır. -Geçmiş acılardan ders çıkarılmış ve afetlere yönelik kurumlararası işbirliği platformaları ve afet planları oluşturulmuştur. - İlk yardım ve acil yardım gerektiren durumlarda ülke genelinde yaygın acil yardım hizmetleri birimleri kurulmuştur. Zayıf Yönler - Hizmetlerin önemli bir kısmı merkezde toplanmıştır ve desantralizasyon oldukça eksiktir. - Türkiye de sağlık alanında güçlü bir merkeziyetçi-bürokratik gelenek ve sistem hakimdir. - Uzun vadeli stratejik planlama oluşturulmamıştır. - Sağlık sisteminde profesyonel sağlık yöneticisi hem nitelik, hem de nitelik açısından eksiktir. - Sağlık harcamalarına bütçeden yeterli pay ayrılamamaktadır. - Sağlık harcamalarına ayrılan kaynakların çoğu cari giderlere ve verimsiz alanlara harcanmaktadır. - Sağlık Bakanlığı planlayıcı ve düzenleyici fonksiyon yerine doğrudan hizmet sunucu konumunu sürdürmektedir. - Sağlık Bakanlığı nda merkez ve taşra örgütünde şişkin kadrolaşma mevcuttur. - Sosyal Güvenlik Kurumları ndan hizmet sunan kuruluşlara reel para akışı düzgün yapılamamaktadır. - Sağlık hizmeti sunumunda çok başlılık ve ilgili kurumlararası koordinasyon eksikliği hizmetlerde duplikasyonlara neden olmakta ve kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır. 16

17 - Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK nın pirim ödemesi yapmayan geniş bir kesime de sağlık için kaynak aktarmasına rağmen, halkın ne kadarının gerçek anlamda ve etkili sağlık güvencesine sahip olduğu bilinmemektedir. - Sağlık personeli için etkin bir performans değerlendirme ve ödüllendirme mekanizması mevcut değildir. - Atamalarda ve görevlendirmelerde liyakat ilkesine dikkat edilmemektedir. - Çok sayıda açılan tıp fakültesi eğitimin kalitesinin düşmesine neden olmuştur. - Sağlık sektöründe, ilaç, sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük ölçüde dışa bağımlılık devam etmektedir. - Hasta taşıma ve ambulans hizmetlerinde işletme ve finans açısından sorunlar yaşanmaktadır. - Adli Tıp Hizmetleri yaygın olarak kurumsallaşmamıştır, otopsi uygulamaları için gerçekçi bir düzenleme yoktur. - Sağlık sektöründe, kalite kontrolü, standardizasyon, iş verimliliği analizleri, denetimler ve geri bildirim kanalları etkin biçimde çalışmamaktadır. - Sağlık alanında, enformasyon ve istatistik çalışmaları son derece yetersiz durumdadır. - Sağlık sektöründeki teknolojik yatırımlar planlama açısından bozuk ve denetimsiz bir şekilde yapılmaktadır. - Yetersiz beslenme ve yetersiz hijyenin yaygın olması nedenleriyle toplum tedavi edici sağlık hizmetlerine daha çok ihtiyaç duymaktadır. - Çarpık kentleşme halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. - Bozuk ekonomik yapı, yüksek enflasyon ve mali yasalardaki işleyiş bozuklukları tedavi edici sağlık kurumlarını çalışamaz hale getirebilmektedir. - Sağlık kuruluşlarında profesyonel yönetici eğitimi ve çalıştırılması anlayışı yerleşmemiştir. - Medikal tıp uygulamaları, sosyal tıp uygulamaları ile yeteri kadar desteklenmediği için tedavi harcamaları yüksek meblağlar tutmaktadır. - Hastanelerde, döner sermayeyi artırmak için yapılan gereksiz tahlil ve tetkikler sağlık harcamalarını artırmaktadır. -Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık hizmetleri sunumundan doğan ve zamanında tahsil edilemeyen alacakları takip edecek bir birim yoktur. -Sağlık Bakanlığı yeni döner sermaye sistemindeki adaletsizlik çalışanları karşı karşıya getirmiştir. - Sağlık mevzuatına yönelik düzenlemeler yetersizdir. - Bakanlıklar arası koordinasyon eksiktir. Bu durum bazen (Örn:çevre sağlığı) yetki çakışmasına neden olmaktadır. - Çalışanların iş analizi ve görev tanımlarının yapılmamış olması ve yeni meslek gruplarının tanınmaması insangücü kaynağının motivasyonunu bozmaktadır. 17

18 Türk Sağlık Sisteminin SWOT Analizi III (Dış Durum Analizi) Fırsatlar - Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Yeterli iş olanaklarına kavuşturulduğu taktirde genç nüfus sağlık sektöründe işgücü, finansman ve insan kaynakları açısından bir avantaj taşıyabilir. - Avrupa Birliği ile uyum süreci, sağlık alanında olumlu gelişmeleri ve iyileştirmeleri beraberinde getirebilir. - Türkiye nin Avrupa Birliğine katılımı, Türk hekim ve sağlık personelinin Avrupa ülkelerinde iş bulabilmelerine imkan sağlayabilir, - Sağlık alanında akılcı uygulamalar yapılması sağlık turizmini uluslararası düzeyde geliştirebilir. - Türkiye Avrupa Birliği nin bilimsel çerçeve programlarının üyesi ve ortağı olması Türk hekim ve araştırmacıları için yeni kaynaklar oluşturabilir. - Yeni meslek grupları sağlık hizmetlerine olumlu katkılarda bulunabilir. - Tele tıp uygulaması hastanelerdeki hasta yığılmalarını bir ölçüde engelleyebilir. - Sağlık reformu kapsamında genel sağlık sigortasının yaygınlaşması herkesin sağlık güvencesine sahip olması yolunda olumlu bir adım olabilir. Tehdit ve Tehlikeler - Hükümetlerin kısa vadeli düşünme alışkanlığı uzun vadeli stratejik planlama anlayışının benimsenmesini engelleyebilir, - Hizmet sunumundaki teknolojik gelişmeler maliyet artışlarında ihtiyaç analizini kaçınılmaz kılmakta, sağlık teknolojisindeki yenilikler hizmet sunumu içeren teminat paketlere yüksek maliyetleri nedeniyle yansıtılamamaktadır. - Alt yapısı düşünülmeden açılan tıp fakültesi mezunları gelecekte halk sağlığını tehdit edebilir. - Plansız ve hızlı kentleşme alt yapı eksikliğine bağlı olarak kamu sağlığını tehdit etmektedir. - Globalleşme insan hareketliliğini artırmıştır. AIDS, SARS, kuş gribi gibi hastalıklar çok hızlı şekilde kıtalar arası yayılabilmektedir. -Gelecekte yaşlı nüfusu artışı ve buna bağlı artacağı düşünülen kronik hastalıklar sağlık sistemine ek yükler getirebilecektir. -Artan yoksullukla beraber beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkların artabileceği düşünülmektedir. - Dünyada trafik kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin en çok olduğu ülkelerden biri Türkiye dir. - Türkiye nin bir deprem ülkesi olması sağlık alanında bazı özel tedbirlerin ve ek harcamaların yapılmasını gerektirmektedir. IV. SONUÇ 18

19 Ülkemizde sağlık hizmetleri alanında birinci derecede sorumlu ve yetkili bir devlet kuruluşu olarak Sağlık Bakanlığı pek çok ciddi sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı nın mevcut durum analizi de Bakanlığın organizasyon ve yönetim alanındaki yetersizliklerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye nin sağlık alanındaki sorunlarını çözebilmesi için öncelikle Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının re-organizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına bağlı bulunmaktadır. KAYNAKLAR Akmaz, Mustafa, Sağlık Sistemi Reform Önerisi: Yöntem ve Finansman, Yeni Türkiye Dergisi, sayı Birleşik Sağlık Sistemleri(BSS), Sağlık Reformu Projesi, Mevcut Durum Raporu, Birleşik Sağlık Sistemleri(BSS), Sağlık Reformu Projesi, Nihai Rapor, Haziran Çağlayan, Suat, Sağlık Sistemimiz ve Sağlıkta Yeniden Yapılandırma Üzerine Yaklaşımlar, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 40, DPT, VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: Dünya Bankası, Türkiye: Sağlık Hizmetlerinde Erişimi ve Etkinliği Arttırmak İçin Sağlık Sektöründe Reform, Haziran Ministry of Health, Health Project General Coordination Unit, Current Situation in Health Care Personnel, Ankara: Ministry of Health, Health Project General Coordination Unit, National Health Policy, Ankara: Price Waterhouse, Health Sector Masterplan Study Report on the Current Situation-, January Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Üç Yıl ( Mayıs 1999-Mayıs 2002.) Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm, Ankara: Haziran Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ulusal Sağlık Politikası, Ankara: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, İnsangücü Mevcut Durum Raporu, Ankara:1997. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Sağlık Reformları Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Sağlık Reformu Sağlıkta Mega Proje-, Ankara:1992. Sağlık Bakanlığı & Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Sağlıkta Dönüşü Projesi Çalışma Raporu, Savas B. Serdar et al. in: Thompson S. and Mossialos E. eds. Health Care Systems İn Transition: Turkey. Copenhagen, Eurepean Observatory on Health Care Systems, 4 (4),

20 TÜBİTAK, Vizyon 2023, Sağlık ve İlaç Paneli Sağlık Hizmetleri Alt Grubu, Rapor 1. TÜBİTAK, Vizyon 2023, Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Durumu, SWOT Analizi, (Yazan: Ali Savaş), (bkz:http://vizyon2023.tubitak.gov.tr) World Bank, Turkey: Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficiency, Vol I & II, Washington DC: March World Bank, Turkey Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficiency, Vol I Main Report, March World Bank, Turkey Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficiency, Vol II Background Papers, March World Health Organization, Health Care Systems in Transition: Turkey, Copenhagen:

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI MEVCUT SORUNLAR VE SWOT ANALİZİ. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Ön Çalışması (Haziran-2004)

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI MEVCUT SORUNLAR VE SWOT ANALİZİ. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Ön Çalışması (Haziran-2004) Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Ön Çalışması (Haziran-2004) SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI MEVCUT SORUNLAR VE SWOT ANALİZİ Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞININ ININ BAŞLICA SORUNLARI

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251 Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 13/12/1983 No: 181 Yetki Kanununun

Detaylı

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz-

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Strength Weakness Opportunities Threads TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Strength İnsan Sağlığı Çocuklardaki aşılama oranlarında gözle görülür iyileşmeler

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 1969 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015 Sağlıkta Maliyet B.Burcu TANER Mayıs.2015 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. Hedef Daha geniş kitleler için daha iyi sağlık

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN, BİRİNCİ DERECEDE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ELE ALINIŞININ BAŞLANGICI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ NİN KURULUŞU İLEDİR. 1920 Adnan Adıvar Dönemi 1921-1937

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi SAĞLIK HİZMETİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU. SWOT ANALİZİ (Güçlü ve Zayıf Yönler; Fırsat ve Tehditler) & (Main Drivers: Temel İtici Güçler)

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU. SWOT ANALİZİ (Güçlü ve Zayıf Yönler; Fırsat ve Tehditler) & (Main Drivers: Temel İtici Güçler) EK-21 TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU SWOT ANALİZİ (Güçlü ve Zayıf Yönler; Fırsat ve Tehditler) & (Main Drivers: Temel İtici Güçler) Güçlü yönleri 1- Türkiye yaş ortalaması açısından genç bir nüfusa

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012 Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu Reform öncesi Türkiye de sağlıkta geri ödeme, 3 farklı sigorta sistemiyle

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİTKİLER, GELENEKSEL İLAÇLAR

YÖNETMELİK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİTKİLER, GELENEKSEL İLAÇLAR YÖNETMELİK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİTKİLER, GELENEKSEL İLAÇLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane

Detaylı

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

EK I İL VE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ BİRİM ADLARI VE GÖREV TANIMLARI

EK I İL VE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ BİRİM ADLARI VE GÖREV TANIMLARI EK I İL VE İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ BİRİM ADLARI VE GÖREV TANIMLARI 1. KAMU YATAKLI SAĞLIK 1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANI Giriş Bir ülkenin en önemli kaynağı insandır. Toplumu oluşturan bireylerin ve dolayısıyla toplumun en büyük zenginliği ise sağlığıdır. Bireylerin ve toplumların sağlık hizmetine olan gereksinimi sonsuz

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Resmî Gazete : 7 Mart 2012, Sayı : 28226 Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Afiliye hastanede Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmak. Uzm. Dr. Taha Can TUMAN Birecik Devlet Hastanesi

Afiliye hastanede Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmak. Uzm. Dr. Taha Can TUMAN Birecik Devlet Hastanesi Afiliye hastanede Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmak Uzm. Dr. Taha Can TUMAN Birecik Devlet Hastanesi Afiliasyon nedir? Afiliasyon, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelere

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TURKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI Sağlık Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı Yapılanması Birinci Basamak Sağlık

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) KISA

Detaylı

181 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

181 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 181 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete Tarih: 14.12.1983; No: 18251 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Amaç: Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı