SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULARLA İTHALAT MEVZUATI"

Transkript

1 SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010

2 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilir. 2-) Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz? Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz: Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, Kitap ve diğer yayınların ithalatında, Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında ve konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Bakanlar Kurulu nun 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı (2009/15481, 37. madde) ndan ulaşılabilir. 3-) İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır? Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. (İthalat Rejimi Kararı-Madde.5) 4-) İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur? İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. 5-)Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali için hangi mercilere başvurmak gereklidir? Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil); Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla) gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı na yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir. 6-) İthalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ve nasıl ödenir? İthalat bedelleri Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu Karar a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlara ek olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşme ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla konvertibl döviz veya TL olarak ödenir.

3 7-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır? İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı na ekli listelerde (Liste I, II, III, IV,V, VI) belirtilmektedir. 8-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri nasıl hesaplanır? İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanır. 9-) İthalatta gümrük vergisi nereye ödenir? Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir. 10-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir? İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir. 11-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi Oranı nasıl belirlenir? İç piyasadaki Katma Değer Vergisi oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş değeri için de uygulanmaktadır. İthalatta Katma Değer Vergisi matrahı aşağıdaki unsurların toplamıdır: (a) İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise malın gümrükçe tespit edilecek değeri, (b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, (c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler. 12-) İthalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir? Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek indeki III Sayılı Liste de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak, Gümrük Kanunu nun 167. maddesi nde yer alan hallerde; gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu tahsil edilmez. 13-) İthalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir? İthalatta Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir. Toplu Konut Fonunun, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 14-) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oranı nedir?

4 Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu na kesinti yapılır. Oranı % 3 tür. 15-) Hangi ürünlerin ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez? Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpanın DİR kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerinin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez. Bağlı muamele veya takas işlemleri ile İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere işlenmemiş kıymetli madenlerin (istisnaları bulunmaktadır) ithalinde de, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmemektedir. 16-) İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) nereye ödenir? İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir. 17-) İthalatta Özel Tüketim Vergisi hangi ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları nedir? İthalatta Özel Tüketim Vergisi; tütün mamulleri, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, motorlu araçlar, havyar, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır / bulaşık yıkama makinesi, termosifon v.b su ısıtıcıları,..) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları, postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesi, elektrikli ev aletleri, televizyon kameraları, video kamera, cep telefonu, klima cihazları, parfüm, saç spreyi, kristal avizeler v.b. ürünleri kapsamaktadır. Uygulanmakta olan vergi oranları ise; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır. 18-) İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki I Sayılı Liste de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranları yer almaktadır? İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki I Sayılı Liste de tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır. il=tr 19-) İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki II Sayılı Liste nin kapsamı nedir? İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki II Sayılı Liste de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır. 20-) İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki III Sayılı Liste nin kapsamı nedir? İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki III Sayılı Liste de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu miktarları yer almaktadır. III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda* belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit

5 edilecek kod numaralarına, Tarım Payları Tablosunda* tekabül eden Toplu Konut Fonu miktarları tahsil olunur. 21-) İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki IV Sayılı Liste nin kapsamı nedir? İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki IV Sayılı Liste de balık ve diğer su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu oranları (CIF bedelinin % si olarak) yer almaktadır. 22-) İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki V Sayılı Liste nin kapsamı nedir? V sayılı liste, gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri ihtiva eder. Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma Listesi"nde yer alan ürünleri içermektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünleri ithalatında üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan ve hammadde niteliğindeki bu ürünler için sanayimizin düşük vergili ithalattan faydalandırılmasını teminen, AB ile mutabakat sonucu V sayılı liste hazırlanmıştır. 23-) İthalat Rejimi Kararı Eki ndeki VI Sayılı Liste nin kapsamı nedir? Bu listede yer alan G.T.P.'larda, sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir. Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının üstlenilmesini teminen bu liste hazırlanmıştır. 24-)Yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi? Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir. 25-) Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk yazısı hangi kurumdan alınır? Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (2010/3) de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince talep edilen Uygunluk Yazısı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınır. &dil=tr 26-) Hangi maddelerin ithalatında Garanti Belgesi talep edilir ve bu belgenin nereden alınması gerekir? İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (2010/6) de belirtilen kombi cihazları, yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar, klima cihazları, buzdolabı, gazla çalışan anında su ısıtıcılar, termosifonlar, çamaşır kurutma makinaları, mikro dalga fırınlar, ev tipi dikiş makinaları, torna tezgahları, forkliftler, yangın söndürme cihazları, vakumlu elektrik süpürgeleri, traktör, motosiklet, binek otomobili v.b. birçok ürünün ithalat aşamasında gümrük beyannamelerinin

6 tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. &dil=tr 27-) Hangi tür ithalatlar Garantisi Belgesi nden muaf tutulmaktadır? Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatlar, Geçici ithalat kapsamında yapılacak ithalatlar, Yatırımı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar, Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalar) çerçevesinde yapılacak ithalatlar, "Garanti Belgesi"nden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. 28-) Hangi tür ithalat İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin İthalat Tebliği'nin(2010/6) dışında tutulmuştur? T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nün tarih 2010/2 sayılı genelgesiyle; İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin İthalat Tebliği'nin uygulanmasında; Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatın, Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatın, Serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımların, Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatın, Belirtilen İthalat Tebliği kapsamında değerlendirilmeksizin işlem yapılması talimatlandırılmıştır. 29-) Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır? tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın çıkardığı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik eki listede mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer verilmektedir.

7 30-) İthal Araçlar için Karayolu Uygunluk Belgesi hangi kurum tarafından düzenlenir? Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (2010/7) de belirtilen araçların proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. &dil=tr 31-) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen Uygunluk Belgesi nereden alınır? Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (2010/8) de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyaların ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste'de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalatında, gümrük idarelerince talep edilen Uygunluk Yazısı Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden alınır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 32-) Kimler elektrik enerjisi ithal edebilir ve başvuru mercii neresidir? tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği nin 5. maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması kaydıyla; Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ( TETAŞ ) ve özel sektör toptan satış şirketleri, Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri (36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden) elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na yapılır. 33-) Hangi maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak izin alınmaksızın ithal edilebilir? Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin İthalat Tebliği (2010/9) uyarınca, söz konusu tebliğin EK:IA'da yer alan maddeler izin alınmaksızın ithal edilebilir. 34-) Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatında gümrük idarelerince hangi kurumun uygunluk yazısı talep edilir? İthalat 2010/10 sayılı Tebliğ de yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalinde kağıdın çeşidine göre gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı nın ya da Sermaye Piyasası Kurulu nun uygunluk yazısı talep edilir. Öte yandan, banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece T.C. Merkez Bankası tarafından yapılabilir.

8 Çek kağıtlarının ithali ise sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından yapılabilir. TR 35-) Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır? İthalat 2010/11 sayılı Tebliğ de yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nün Uygunluk Yazısı aranır. &dil=tr 36-) İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekir? İthalat 2010/13 sayılı Tebliğ de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. &dil=tr 37-) Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan izin almak gerekmektedir? Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı na İlişkin 2010/14 sayılı Tebliğ in, 3. ve 4. maddelerinde yer alan tablodaki maddelerin ithalatında, Çevre ve Orman Bakanlığı nın, 5. maddesinde yer alan tablodaki eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, izni gereklidir. &dil=tr 38-) Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan alınır? İthalat 2010/16 sayılı Tebliğ de belirtilen eşyaların ( hayvansal veya bitkisel gübreler, amonyum nitrat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat, ) ithalatında gümrük idarelerince talep edilen Uygunluk Yazısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınır. &dil=tr 39-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekmektedir? İthalat 2010/17 sayılı Tebliğ de yer alan ve Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" ekinde de belirtilen kimyasal maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen İzin Belgesi T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, adı geçen Tebliğin ek listelerinde belirtilen birçok kimyasal maddenin ithalatı yasaktır. &dil=tr

9 40-) Harita ve benzeri dokümanın ithalatında hangi kurumlardan Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir? İthalat 2010/5 sayılı Tebliğ de yer alan haritalardan, deniz haritalarının ithalatında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), diğer haritaların ithalatında ise; Milli Savunma Bakanlığı ndan (Harita Genel Komutanlığı) Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. &dil=tr 41-) Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl yapılmaktadır? Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin İthalat 2010/18 sayılı Tebliğ de belirtildiği üzere, gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı ürünlere paralel olarak, İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır. İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi veya çıkartılması istenen ürünler ile ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen ve adı geçen Tebliğin Ek I'indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Tebliğ Ek II'deki, itirazların ise Ek:III'deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir. &dil=tr 42-) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulan Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler nerede bulunur? Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler İthalat Rejimi Kararı ile belirlenmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı listelerde yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır. il=tr 43-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ve ait oldukları sektörler hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır? Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile bunların ait oldukları sektörler İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te yer almaktadır.

10 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz. il=tr 44-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir? Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine Form A Menşe Belgesi"nin ibraz edilmesi gerekmektedir. 45-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur? tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2001/3485 sayılı Karar da Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar belirtilmiş olup söz konusu Kararın 3 no.lu ekinde de bir örneğine yer verilmiştir. ( tarih no lu) 46-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen Form A Menşe Belgesi" kimler tarafından düzenlenir? Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen Form A Menşe Belgesi" ihracatın gerçekleştirildiği ülkedeki gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenir. 47-) Hangi maddelerin ithalatında gümrük idarelerince İthalat İzleme Belgesi talep edilir? İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal edeceklerin ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunarak "İthalat İzleme Belgesi" almaları gerekmektedir. Söz konusu belge belirtilen Tebliğ kapsamına giren maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine eklenmesi gerekir. &dil=tr

11 48-) İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen İthalat İzleme Belgesi nden muaf tutulan maddeler var mıdır? İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen CIF değeri 500 ABD Doları'nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde İthalat İzleme Belgesi talep edilmez. &dil=tr 49-) Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağı) sayılan akaryakıt kimler tarafından ithal edilebilir? Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır: a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye de ham petrol üretimi yapanlar, b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri, c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri, tarafından ithal edilebilir. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar ( tarih no lu resmi gazete) 50-) Madeni yağlar kimler tarafından ithal edilebilir? Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 27 ile başlayan grupta yer alan madeni yağlar; a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye de ham petrol üretimi yapanlar, b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri, c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri, tarafından ithal edilebilir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 34 ile başlayan grupta yer alan madeni yağların ithalinde lisans veya uygunluk yazısı aranmaz. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar. ( tarih no lu resmi gazete)

12 51-) Alkol ve alkollü içkilerin ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi nereden alınır? Alkol, alkollü içki (bira, şarap, vermut, likör ) ve metanol ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ndan alınır. 52-) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir? Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali serbesttir. Ancak işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği uygulanmaz. 53-) Yolcular, beraberlerinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler mi? T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nün tarih 2009/109 sayılı Genelgesi uyarınca Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. 54-) İşlenmemiş kıymetli madenler herkes tarafından ithal edilebilir mi? İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. 55-) Damping nedir? Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için piyasa fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmak demektir. 56-) Sübvansiyon nedir? İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği) dır. 57-) Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl tespit edilir? Zarar tespiti somut delillere dayanmalı ve dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki etkilerinin nesnel incelenmesini içermelidir. Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın hacmi ile ilgili olarak; bu ithalatta, mutlak anlamda veya Türkiye'deki üretim veya tüketime oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı,

13 Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatlarının Türkiye'deki benzer malın fiyatının önemli ölçüde altında kalıp kalmadığı veya bu ithalatın, önemli ölçüde, fiyatları düşürücü ya da fiyat artışlarını engelleyici etki yaratıp yaratmadığı İncelenir. 58-) Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl önlenir? Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına verdiği zarar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde önlenir. 59-) Bir ürün dampinge veya sübvansiyona karşı nasıl korunur? İthalat Genel Müdürlüğü nce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda; dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, mevcut mali mükellefiyetlere ilave olarak damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi uygulamasına gidilmektedir. 60-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusunda hangi bilgiler yer almalıdır? Dampinge veya sübvansiyon başvurularında aşağıda yer alan; a) Şikayette bulunanın kimliği ve ürettiği benzer ürün miktarı ve değeri ile ilgili bir açıklama; başvuru üretim dalı adına yapıldığında, başvuruda benzer ürünün bilinen bütün yerli üreticilerinin veya üretici birliklerinin bir listesi, eğer mümkünse, bu üreticilerin faaliyet alanına giren benzer ürünün yerli üretim hacmi ve değeri ile ilgili bir açıklama ve adına başvuru yapılan üretim dalı, b) Dampinge veya sübvansiyona konu olduğu iddia edilen ürünün eksiksiz bir tanımı, söz konusu menşe veya ihracatçı ülkenin veya ülkelerin adları, bilinen her ihracatçının veya yabancı üreticinin kimliği ve söz konusu ürünün bilinen ithalatçılarının bir listesi, c) Dampinge ilişkin başvurularda, menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerin iç piyasalarında tüketilmek amacıyla satılan söz konusu ürünün fiyatları ile ilgili bilgi (veya uygun ise, ürünün menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerden üçüncü ülke veya ülkelere satış fiyatı veya üretim maliyetine makul bir karın eklenmesiyle tespit edilen fiyat ile ilgili bilgi) ve ihraç fiyatları ile ilgili veya uygun ise, ürünün Türkiye'de bağımsız bir alıcıya ilk kez yeniden satış fiyatları ile ilgili bilgi, d) Sübvansiyona ilişkin başvurularda, söz konusu sübvansiyonun varlığı, miktarı ve özelliği konusunda deliller, e) İddia edilen zararın, damping veya sübvansiyona konu ithalattan kaynaklandığına ilişkin deliller, (bu deliller; damping veya sübvansiyona konu ithalatın hacminin gelişimi, bu ithalatın iç piyasadaki benzer ürün fiyatları üzerindeki etkisi ve

14 söz konusu ithalatın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan faktör ve endekslere dayanarak, yerli sanayi üzerindeki sonuçtaki etkisine ilişkin bilgileri kapsamalıdır). yer alması gerekmektedir. 61-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvuru formu nereden temin edilebilir? Damping veya sübvansiyon başvuru formu; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü nden temin edilebilir. 62-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, damping veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşların T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü ne yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir. Şikayet, damping veya sübvansiyon, zarar ve damping veya sübvansiyona konu olan ithalatla iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delilleri içermelidir. Yeterli delillerle desteklenmeyen iddialar şikayet olarak değerlendirilmemektedir. 63-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapılabilmesi için hangi şartlar gereklidir? Bir şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapılmış sayılabilmesi için; şikayeti destekleyen üreticilerin toplam benzer mal üretiminin, şikayeti destekleyen üreticiler ile şikayete karşı çıkan üreticilerin toplam benzer mal üretiminin %50'sinden fazla olması ve toplam Türkiye benzer mal üretiminin %25'inden az olmaması gerekir. Üretici sayısının çok fazla olduğu küçük parçalara bölünmüş sanayiler söz konusu olduğunda, destek veya muhalefet derecesi istatistiki açıdan geçerli örnekleme yöntemleri kullanılmak suretiyle belirlenebilmektedir. Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin altında olması halinde, soruşturma açılmamaktadır. 64-) Bir damping veya sübvansiyon başvurusu ne kadar sürede sonuçlanmaktadır? İthalat Genel Müdürlüğü, şikayet üzerine re'sen yapacağı incelemeyi azami 45 gün içinde tamamlayarak, soruşturma açılıp açılmaması hususunda; İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu na teklifte bulunmaktadır.

15 65-) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgeler nasıl temin edilmektedir? Soruşturma açılmasını takiben, soruşturma konusu malın bilinen ithalatçılarına ve ihracatçılarına soru formları gönderilir. Sübvansiyon soruşturmalarında, ihracatçı ülkeye de soru formu gönderilir. Bu formların gönderildikleri tarihten itibaren bir hafta içinde alındığı kabul edilir ve cevaplandırılmaları için 30 günlük süre tanınır. Süresi içinde nedenleri belirtilerek müracaat edilmesi halinde, bu süre, soruşturmadaki süre kısıtları göz önüne alınmak kaydıyla, uzatılabilir. Gerekli durumlarda, İthalat Genel Müdürlüğü, soruşturmanın herhangi bir aşamasında, ilgili taraflardan soruşturmaya ilişkin ek bilgi ve belgeler de isteyebilir. Eldeki bilgilerin doğrulanması veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar nezdinde incelemeler yapılabilir. Yerinde doğrulama soruşturması, soruşturmaya konu ihracatçı firmanın kabul etmesi, ilgili ülkeye bildirimde bulunulması ve bu ülkenin itiraz etmemesi durumunda gerçekleştirilir. 66-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında kimler taraf olarak kabul edilir? Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında aşağıda yer alanlar, ilgili taraf olarak kabul edilir: a) Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı veya üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, b) İhracatçı ülke hükümeti, c) Benzer malın Türkiye'deki üreticisi veya üye çoğunluğu benzer malın Türkiye'deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları. taraf olarak kabul edilmekte olup; Ancak, bu hüküm, yukarıda belirtilenler dışında kalan ve soruşturmanın sonucundan etkilenebilecek diğer yerli veya yabancı tarafların bir damping veya sübvansiyon soruşturması açısından ilgili taraf olarak kabul edilmelerini engellememektedir. 67-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında İhmal Edilebilir Oranlar nelerdir? Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilir oranları şunlardır: A) Damping soruşturmasında; a) İhraç fiyatının yüzdesi olarak ifade edilen damping marjının %2 oranından düşük olduğu, veya b) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatının %3'ünden düşük olduğu; birden fazla ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı tek tek %3'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %7'yi geçmediği, haller. B) Sübvansiyon soruşturmasında a) Sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin %1'inden düşük olduğu, veya b) Gelişmekte olan ülkeler menşeli mallar için;

16 1) Sübvansiyon ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin %2'sini geçmediği, veya 2) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve sübvansiyona konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatının %4'ünden düşük olduğu; birden fazla gelişme yolundaki ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı tek tek %4'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %9'u geçmediği, haller. 68-) Hangi hallerde damping veya sübvansiyon soruşturması kapatılabilir veya durdurulabilir? Soruşturma sonucunda; Soruşturma konusu ithalatın dampinge veya sübvansiyona konu olmadığının veya bu ithalattan kaynaklanan zararın bulunmadığının belirlenmesi halinde veya damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin altında olması Şikayetin geri çekilmesi, şikayet konusunun ortadan kalkması veya başvuruda bulunan tarafın işbirliğini sürdürmemesi hallerinde Kurulca soruşturmanın kapatılmasına karar verilebilir. Taahhütlerin kabul edilmesi halinde soruşturma durdurulabilir. Diğer taraftan, sübvansiyonun uygulamadan kaldırılması halinde, soruşturma durdurulabilir veya kapatılabilir. 69-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturması ne kadar sürede sonuçlandırılır? Soruşturma, özel durumlar dışında 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre, gerektiğinde, Kurulca 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilmektedir. 70-) Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler nerede yayınlanır? Bir damping veya sübvansiyon soruşturması açılması kararı ile soruşturma sırasında alınan geçici önlem, kesin önlem, taahhüt, durdurma ve kapatma kararları, Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilmektedir. Bu ilanlarda; soruşturma konusu mal, ihracatçı firma, ihracatçı ülke veya menşe ülke ve gizlilik ilkesi gözetilmek kaydıyla, soruşturma ile ilgili bilgi, bulgu ve belirlemeler yer almaktadır. Söz konusu ilanlar, ilgili ülkelere ve soruşturma konusu malın bilinen üretici ve ihracatçılarına da gönderilmektedir. 71-) Hangi hallerde açılmış bulunan damping veya sübvansiyon soruşturması geçici ve kesin önlem alınmaksızın durdurulur? Açılmış bulunan damping veya sübvansiyon soruşturması, aşağıdaki hallerde, geçici veya kesin önlem alınmaksızın durdurulabilmektedir:

17 a) Bir damping soruşturması sırasında; ihracatçının, ihraç fiyatlarını yeniden düzenleyeceğini veya damping fiyatlı ihracatı durduracağını taahhüt etmesi ve Kurulun taahhüdü kabul etmesi, veya b) Bir sübvansiyon soruşturması sırasında; ihracatçının, ihraç fiyatlarını yeniden düzenleyeceği veya ihracatçı ülkenin sübvansiyon uygulamasını kaldıracağını, sınırlayacağını veya bu amaçla başka önlemler alacağını taahhüt etmesi ve Kurulun taahhüdü kabul etmesi. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu da taahhütte bulunulmasını önerebilmektedir. Kurulca önerilen taahhüdün ihracatçı veya ihracatçı ülke tarafından kabul edilmesi zorunlu değildir. Damping soruşturmasında ihracatçının, sübvansiyon soruşturmasında ise ihracatçı ülkenin talep etmesi veya her iki halde Kurulun bu yönde bir karar vermesi halinde, soruşturma sonuçlandırılmaktadır. Kurulca taahhütte bulunulmasının önerilmesi veya önerilen taahhüdün Kurulca kabul edilebilmesi için, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu konusunda ön belirlemelerin yapılmış olması gerekmektedir. Sübvansiyon soruşturmasında ihracatçının taahhüdü ilgili ülkenin onayı alındıktan sonra kabul edilebilmektedir. 72-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında verilen taahhüde uyulmaması durumunda ne olur? Taahhütlerin ihlal edilmesi halinde, mevcut verilere dayalı olarak, geçici veya kesin önlem alınabilmektedir. 73-) Hangi şartlarda ara gözden geçirme soruşturması açılabilir? Kesin önlemin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl geçmiş olması kaydıyla, önleme konu malın ihracatçısı, ithalatçısı veya yerli üreticisinin (sübvansiyon soruşturmalarında, ilave olarak, menşe veya ihracatçı ülkenin) başvurusu üzerine veya re'sen önlemin gözden geçirilmesi için ara gözden geçirme soruşturması açılabilir. Bu kapsamda yapılacak başvuruların gözden geçirmeyi haklı kılacak delilleri içermesi gerekmektedir. Önlemin uygulanmasına devam edilmesinin dampingi veya sübvansiyonu ortadan kaldırmak için gerekli olmadığı ve/veya önlemin kaldırılması veya değiştirilmesi halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olmadığı veya yürürlükte bulunan önlemin zarara neden olan dampingi veya sübvansiyonu ortadan kaldırmaya yeterli bulunmadığı veya bulunmayacak hale geldiği hususunda yeterli delillerin bulunması halinde, soruşturma açılır. 74-) Hangi şartlarda nihai gözden geçirme soruşturması açılabilir? Kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkmaktadır.

18 Yürürlükten kalkacak olan önlemler, 5 yıllık yürürlük süresinin son yılı içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilmekte olup, yürürlük süresinin sona ermesinden en geç 3 ay önce önleme konu olan ürünün yerli üreticileri yeterli delillerle birlikte İthalat Genel Müdürlüğü ne yazılı olarak başvurarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep edebilmektedirler. Nihai gözden geçirme soruşturması yerli üreticilerin yazılı başvurusu üzerine veya re'sen açılır ve soruşturmaya konu önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Kesin önlemin yürürlük süresinin sona ermesi ile dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam edeceğine veya yeniden meydana geleceğine dair yeterli delillerin bulunması halinde soruşturma açılır. Bu kapsamda örneğin, dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam ettiği veya yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle zararın tamamen veya kısmen ortadan kalktığı veya ihracatçıların ya da Pazar şartlarının gelişiminden, zarar verici dampingin veya sübvansiyonun devam etmesinin muhtemel olduğu hususlarında deliller sunulabilir. Bu soruşturmada önleme konu ürünün ihracatçılarına, üreticilerine, ihracatçı ülke temsilciliğine ve yerli üreticilerine (sübvansiyon soruşturmalarında, ilave olarak, menşe ülkeye) gözden geçirme başvurusunda yer alan hususlarda görüşlerini belirtme ve karşı savlarını dile getirme olanağı tanınır. Nihai karar, önlemin sona ermesi halinde damping veya sübvansiyon ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusunda usulüne uygun olarak belgelendirilerek sunulan tüm delillerin dikkate alınması suretiyle verilir. 75-) Hangi şartlarda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturması açılabilir? Yürürlükte bulunan dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin etkisiz kılındığını iddia eden yerli üreticiler, iddialarını destekleyen delillerle birlikte yazılı olarak İthalat Genel Müdürlüğü ne başvuruda bulunarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasını talep edebilirler. İthalat Genel Müdürlüğü nün teklifi üzerine re sen de soruşturma açılabilmektedir. 76-) İthalatta gözetim ne demektir? Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü nce düzenlenen veya onaylanan Gözetim Belgesi ile izlenmesidir. (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; tarih ) İthalatta gözetim Belgesi nasıl alınır? Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullar saklı kalmak üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun İthalat Genel Müdürlüğü ne ulaşmasından itibaren 10 (on) işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, ücretsiz olarak verilir.

19 Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespiti halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez. (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; tarih ) Gözetim Belgesi devredilebilir mi? Gözetim belgeleri devredilemez. Başvuru sahiplerinin, gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin aslını Müsteşarlığa iade etmeleri, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmemektedir. (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; tarih ) Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına nasıl karar verilir? Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar, başvuru üzerine veya re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alımaktadır. (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; tarih ) İthalatta gözetim nasıl uygulanır? Gözetim kararı, Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir. Bir malın ithalatı geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda, bu malın ithalatı sırasında Dış Ticaret Müsteşarlığı nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kayıt tutulur. İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra "Gözetim Belgesi" de aranır. (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; tarih ) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Gözetim Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarla örtüşmemesi halinde ne olur? Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Gözetim Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. İthalat Genel Müdürlüğü, malın ve işlemlerin özelliklerini dikkate alarak, %10'u aşmamak üzere farklı bir oran tespit edebilir. (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; tarih ) Gözetime tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir? Gözetime tabi bir ürün ancak Gözetim Belgesi nin ( diğer gerekli belgelerle birlikte ) ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir. 83-) Gözetime tabi ürünlerin ithalatında herhangi bir kısıtlama var mıdır? Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve / veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatı gerçekleştirebilir.

20 84-) İthalatta Korunma önlemi ne demektir? Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve / veya şartlarda ithal edilmesi halinde bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı ve geçici olmak kaydıyla alınan önlemleri ifade eder. Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar / değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir. (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; tarih ) İthalatta Korunma Önlemi için ön inceleme nasıl ve kim tarafından yapılır? Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği iddiasıyla, ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya bunların bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya Genel Müdürlük tarafından re'sen ön inceleme başlatılabilir. Başvuruların genel Müdürlükten temin edilecek başvuru formunun tam ve usulüne uygun şekilde doldurularak yapılması gerekmektedir. (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; tarih ) Korunma önlemi alınması için başvuru nereye yapılır? Korunma önlemi başvurusu; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi Adres: İnönü Bulvarı No:36, Emek-Ankara Tel : Faks: veya E-Posta: Web Sitesi: adresine yapılır. 87-) Korunma Önlemi başvurusu geri çekilebilir mi, başvurunun geri çekilmesi durumunda ne olur? Korunma Önlemi başvurusu geri çekilebilir. Soruşturma sırasında başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilebilir. (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; tarih ) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda ne olur? Kurul, soruşturma açılmasına karar verirse, durum Resmi Gazete'de ilan edilir. Bu ilanda ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri için öngörülen süre ile İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sözlü olarak dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir. Bu süreler soruşturmanın

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 1. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, 1.1.Dış Ticaret Nedir? İki veya daha fazla

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:9 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU EKİM 2009 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI PETDER PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI MART2015 IÇINDEKILER BÖLÜM - 1: KANUN Petrol Piyasası Kanunu PETROL PIYASASI MEVZUATI YÖNETMELIKLER Lisans Yönetmeliği Lisans Yönetmeliği

Detaylı

Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasası Kanunu (20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) Petrol Piyasası Kanunu Kanun No. 5015 Kabul Tarihi : 4.12.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ - 2014 PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİ PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ -2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM -1 : PETROL PİYASASI MEVZUATI KANUN Petrol Piyasası Kanun...

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25495 PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı