ÖRGÜTLERDE MEVCUT DURUM ANALÝZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTLERDE MEVCUT DURUM ANALÝZÝ"

Transkript

1 ÖRGÜTLERDE MEVCUT DURUM ANALÝZÝ Elif KARABULUT-TEMEL 1 Zeki Atýl BULUT 2 Olca SÜRGEVÝL 3 1. GÝRÝÞ Küreselleþme, teknolojik yenilikler, yeni geliþen ve sýnýrlarý ortadan kaldýran pazarlar, bilgiye verilen önemin artmasý, müþteri beklentilerinin farklýlaþmasý gibi koþullar, örgütleri daha iyi olmaya yöneltmektedir. Örgütlerin kendilerini geliþtirebilmeleri ve farklýlýk yaratabilmelerinin yolu öncelikle kendilerini daha iyi tanýmaktan geçer. Bir örgüt olarak iþletmelerin baþarýlý þekilde ayakta kalabilmeleri stratejik düþünebilme yeteneklerine ve stratejik yönetimi uygulayabilmelerine baðlýdýr. Stratejik düþünebilme yeteneði iþletmelerin sürekli deðiþmekte ve geliþmekte olan çevreye uyum saðlayabilme ve müþterilerin beklentilerini karþýlayabilme anlamýna gelmektedir. Bunu gerçekleþtirecek en önemli araç Ýngilizce literatürde SWOT olarak geçen mevcut durum analizidir. Mevcut durum analizi, iþletmenin kendisini ve çevresini daha gerçekçi bir yaklaþýmla deðerlendirebilmesine ve sonuçlar dahilinde geleceðe yönelik saðlam adýmlar atabilmesine yardýmcý olacaktýr. Çalýþmamýzda örgütlerde mevcut durum analizinin önemi ve ne þekilde uygulanmasý gerektiði konusunda bilgi verilecektir. 2. MEVCUT DURUM ANALÝZÝ Mevcut durum analizi, Learned, Christensen, Andrews ve Guth'a göre (1991), ilk kez 1961 yýlýnda bazý Harvard araþtýrmacýlarý tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. 1970'lerde, iþletme yöneticilerinin kendi içsel varsayýmlarýndan hareketle, mevcut durum analizini, iþletme kaynaklarýný çevre þartlarýna uygun hale getirmek için yaptýklarý çalýþmalarýný planlarken kullanmalarýyla analiz popüler hale gelmiþtir (Novicevic, Harvey, Autry ve Bond III, 2004, s:85). 1980'lerde ise Porter endüstriyel örgüt paradigmasý ile beþ güç modelini tanýtmýþ ve bu model iþletmenin dýþ çevresine öncelik tanýyarak mevcut durum analizinin popülerliðine gölge düþürmüþtür. 1990'larda ise Barney (1991), iþletmenin örgüt yapýsýyla kaynaklarý arasýnda baðlantý kurup rekabet avantajýnýn sürekliliðini saðlayarak mevcut durum analizini yeniden canlandýrmýþtýr. Anderson ve Vince'e göre ise, mevcut durum analizi, 21.yüzyýlýn baþlarýndan günümüze kadar geçerliliðini koruyarak stratejik yönetim ve pazarlama konularýndaki temel vaka çalýþmalarýnda tavsiye edilen bir sistem haline gelmiþtir. 1 Muðla Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Ýþletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. 2 Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Doktora öðrencisi 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Araþtýrma Görevlisi 28

2 Channon'a göre (1997); "Bir firmanýn stratejik durumunu deðerlendirmede kullanýlan basit fakat güçlü bir araç" (Hussey, 2002, s:43) olarak tanýmlanan mevcut durum analizi, iþletmenin sahip olduðu üstünlükler (Strengths) ile zayýflýklarýn (Weaknesses) ve çevrenin iþletmeye sunduðu fýrsatlarýn (Opportunities) ya da tehditlerin (Threats) analiz edilip deðerlendirilmesini ifade eden bir kavramdýr. Hoskisson ve diðerlerine göre ise (1999) mevcut durum analizi, iþletmenin güçlü ve zayýf yönlerinin tespit edilmesi ve dýþ çevrenin yarattýðý fýrsatlar ve tehditlerin belirlenmesi olarak tanýmlanýr. Ayrýca, Mucuk (2004), Tek (1999), Kotler ve Armstrong (2005) ile Perreault ve McCarthy (2005) de literatüre durum analizi konusunda katkýlar yapmýþlardýr. "Ýþletmenin kaynaklarý ve temel yeteneklerinin analizi sonucu üstünlükleri ile zayýflýklarýnýn ve çevresel tanýmlamalar sonucu fýrsatlarýn ve tehditlerin sýralanmasý" (Stacey, 1993, s:52) þeklinde tanýmlanabilen mevcut durum analizi, sadece çýktýlarý / sonuçlarý göz önünde tutan duraðan bir analitik araçmýþ gibi düþünülmemeli; yönetimin ve iþletmenin geliþim sürecinin dinamik bir parçasý olarak kullanýlmalýdýr (Pickton ve Wright, 1998, s:101). Stratejik yönetimin iki temel odaðý olan çevre þartlarý ile örgüt kapasite ve becerisi ve bunlarýn kendi öðeleri arasýndaki iliþki Þekil.1'de görülmektedir (Megginson, Masley, Pietri Jr., 1989, s:176; Aktaran: Üzün, 2000, s:38). Þekil 1. Çevre Þartlarý ile Ýþletme Yetenekleri Arasýndaki Ýliþki Ýþletme ve iþletme çevresinin analizi, stratejik yönetim planlama sürecinin temel bir parçasýdýr. Bu doðrultuda mevcut durum analizi, yöneticilere karar süreçlerinde, uygulamalarýnda ve strateji formülasyonlarýnda yol gösterici bir rol oynar (Pickton ve Wright, 1998, s:102). Organizasyonlarda mevcut durum analizi yapýlmasýnýn baþlýca iki yararý bulunmaktadýr. Ýlk olarak, mevcut durum analizi yapýlarak organizasyonun mevcut durumu tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayýf yönler ile organizasyonun karþý karþýya bulunduðu fýrsatlar ve tehdit unsurlarý ortaya konulmaya çalýþýlýr. Mevcut durum analizi, ayný zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacaðýný tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniðidir. Bu ikinci anlamda mevcut durum bir "gelecek durum" analizidir. Bu açýklamalar çerçevesinde mevcut durum analizini "yakýný ve uzaðý görmemizi saðlayan bir gözlük" olarak algýlayabiliriz (Aktan, 2004, s:1). 29

3 Bu çalýþmada, yöneticilere alacaklarý kararlarda yol gösterecek olan bu analizin her bir öðesine ayrýntýlarýyla deðinmekte fayda görülmüþtür. Ancak buna geçmeden önce, mevcut durum analizinin sadece yöneticilerin görüþlerine baðlý olmamasý gerektiðini, bu süreç için önerilerin "mevcut durum analizinin yöneticileri de içine alan bir grup faaliyeti olmasý" yönünde olduðunu belirtmek gerekir. Bu anlayýþa göre, gruptaki yöneticiler, hiyerarþinin tüm basamaklarýndan olmalý ancak özellikle üst yönetim bu sürecin içinde olmalýdýr (Pickton ve Wright, 1998, s: ). Aþaðýda mevcut durum analizinin tanýmýnda da bahsedildiði gibi iþletmelerin üstünluk, zayýflýk, tehdit ve fýrsatlarý tek tek açýklanacaktýr Üstünlük (Strength) Üstünlük, "iþletmenin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olmasý halidir". Bir iþletmenin üstünlüðünü, kolaylaþtýrýcý faktörler olarak nitelendiren araþtýrmacýlar da bulunmaktadýr, onlara göre üstünlük, þu andaki performans düzeyimizi korumamýza kolaylaþtýrýcý etki yapar ve daha baþarýlý iþler yapabilmemiz için bir baþlangýç noktasý oluþturur (Hussey, 2002, s:44). Üstünlük, bir yetenek olabileceði gibi, örgütün kendine özgü bir varlýðý ya da kaynaðý, ya da pazarda avantaj saðlayan (iyi ve kaliteli bir ürün, güçlü bir imaj, birinci sýnýf teknoloji, baþarýlý bir müþteri devrisi gibi) herhangi bir özelliði olabilmektedir (Thompson ve Strickland, 1989, s:109). Örgütlerin üstün yönlerini belirlerken gerçekci olmalarý, neyi en iyi yaptýklarýnýn farkýnda olmalarý doðru kararlar almalarýna dolayýsýyla baþarýlý olmalarýna faydalý olacaktýr Zayýflýk (Weakness) Zayýflýk, "iþletmeyi diðer iþletmelerin yanýnda zor ve zayýf bir durumda býrakan özellikler ya da iþletmeyi dezavantajlý bir konuma sokan durumlar" olarak tanýmlanabilir (Thompson ve Strickland, s:109). Kimi araþtýrmacýlara göre, bazý durumlarda performans üzerinde olumsuz etkileri olan, ancak farklý durumlarda da strateji üzerinde yeniden düþünmeye zorlayýcý bir etki yaratabilen zayýflýk; iþletmeyi kýsýtlayýcý faktörler olarak da ifade edilmekte, ve "duruma herhangi bir müdahalede bulunmadýðýmýz sürece, iþletmenin kendi yolunda stratejik olarak performans gösterme yeteneðini kýsýtlayan etmenler" olarak tanýmlanmaktadýr (Hussey, 2002, s: 44). IBM firmasýnýn kiþisel bilgisayar pazarýndaki baþarýsýnýn altýnda yatan kilit unsur, müþterilerin bu tip bilgisayarlara olan taleplerinin yüksek oluþu iken (ki bu bir üstünlüktür), Braniff Havayollarý firmasýnýn baþarýsýzlýðý; yönetimin kýsýtlý bir finansal kapasiteleri olduðunun farkýnda olmamalarýdýr ki bu zayýflýk onlarý iflasa götürmüþtür (Pearce ve Robinson, 1991, s:182). 30

4 Son olarak genelde güçlü (üstün) ve zayýf yanlarýn bazý çevresel þartlara göre deðiþmekte olduðundan da bahsedebiliriz. Bu faktörler, örgütün vizyon ve stratejisi, müþterilerin beklentileri, rakiplerin neler yaptýklarý, hissedarlarýn beklentileri ve çevresel eðilimlerdir (Hussey, 2002, s:44). Moss'un belirttiði gibi (2001), uzun vadede firmanýn hangi noktaya ulaþacaðý ve bunun hangi yollarla saðlanacaðý stratejik planla tespit edilir. Stratejik planýn hazýrlanmasý da stratejik analizle gerçekleþtirilebilir. Turner'a göre ise (2001) stratejik analiz iþletmenin güçlü yönlerini ortaya koymakla baþlamalýdýr. Ýþletmelerin rakiplerine kýyasla mevcut güçlü ve zayýf yönlerinin açýkça bilinmesi, bir yönetici için hem stratejik seçim sürecini kolaylaþtýracak, hem de belirlenecek stratejilerin ve yapýlacak planlarýn gerçekçi olmasýný saðlayacak bir faktördür. Yönetim; iþletmesinin güçlü ve zayýf yönlerini analiz ederek ayný zamanda, mevcut ve gelecekteki strateji ve politikalarýný analiz etme ve deðiþen koþullara göre yönlendirebilme fýrsatý yakalamýþ olacaktýr (Eren, 2002: 173). Mevcut faaliyetleri iyileþtirmek ve geliþtirmek için giriþilen bu þekilde bir "öz-eleþtiri"; belki en iyi geliþme projelerinin yapýlmasýný saðlamayacak ancak, karlýlýðýn daha çok artýrýlmasýnda etkili olabilecek bazý yeni yöntemlerin geliþtirilmesine ve karlýlýk konusunda yeni kararlarýn alýnmasýna olanak tanýyacaktýr (Eren, 2002: 174). Örgütlerin kendilerini deðerlendirdikleri üstünlük ve zayýflýklarýnýn yanýsýra, dýþ çevredeki fýrsat ve tehditleri de iyi belirlemeleri gerekmektedir Fýrsat (Opportunity) Fýrsat, kelime anlamý itibariyle herhangi bir faaliyet için elveriþli zaman ve gerekli olan diðer koþullarýn oluþmasý anlamýna gelmektedir. Stratejik yönetim açýsýndan fýrsat ise, "elveriþli herhangi bir durum" olarak tanýmlanabilir. Yeni bir mamulün üretilmesi, uluslararasý pazarlarýn ortaya çýkmasý, maliyet fiyatlarýnýn düþmesi vb. birçok durum iþletme için birer fýrsat niteliði taþýyabilir. Lee ve Ko' nun belirttiði gibi (2000), fýrsatlar, teknolojideki yenilikler, politik ve hukuki çevre faktörlerindeki deðiþim, sosyo-kültürel faktörlerdeki deðiþimler vb. gibi pek çok alanda ortaya çýkabilir. Ýþletmeler için bulunduklarý sektördeki fýrsatlar genellikle çok sýnýrlýdýr. Bu durum iþletmelerin pazardaki çevre faktörlerindeki tüm deðiþim ve geliþmelerden yararlanmalarýný gerektirir ( Perreault ve McCarthy, 2005, s:53). 31

5 2.4. Tehdit (Threat) Ýþletmenin gözardý ettiði faktörlerden ortaya çýkan tehlikeler iþletme için tehdit oluþturur (Hooley, Saunders ve Piercy, 2004, s:43). Tehdit durumunda iþletmeye yönelik bir kargaþa ve bir meydan okuma vardýr (Kotler, 1984, s:60). Ýþletmelerin çevre ile karþýlýklý etkileþim halinde bulunduðuna yukarýda deðinmiþtik. Çevre sürekli bir deðiþim halindedir, açýk sistem olmalarýnýn gereði iþletmeler de sürekli bu deðiþimden etkilenirler. Bu yüzden iþletmelerin bu deðiþime cevap verebilme yeteneðinde olmalarý gerekmektedir. Bu cevap verilemezse veya geç kalýnýrsa, iþletme ile çevresi arasýndaki mesafe giderek açýlacak ve iþletmenin yok olma tehlikesiyle (tehditiyle) karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Weihrich'in daha önce belirttiði gibi (1982), genellikle kimse tehditler hakkýnda konuþmak istemez ve iþletmenin kontrolü dýþýnda geliþen ve ortaya çýkan faktörler olmasýna karþýn iþletme bununla yüzleþmek durumundadýr. Tehditlerden bazýlarý, iþletmenin geliþimini engelleyecek bir rekabet, tüketici taleplerinde meydana gelen deðiþmeler ve ürün ve hizmetlerin taþýmasý gereken yeni nitelikler ve iþletmenin pazardaki konumunu etkileyecek teknolojik deðiþimler ve ilerlemelerdir. Hellriegel ve Slocum'a göre (1978) genel anlamda çevre, iþletmenin sýnýrlarý dýþýnda kalan her þey olarak tanýmlanabilir. Önemli olan, iþletme sýnýrlarý dýþýnda kalan bu faktörlerin hangilerinin iþletme faaliyetlerini nasýl etkilediðidir (Koçel, 2003, s:288). Çevre analizi, iþletmenin kendi iç ve genel dýþ çevresinin iþletmeye sunduðu fýrsat ve tehditleri araþtýrma, gözlemleme ve yorumlama sürecidir (Glueck, 1980, s:48). Çevre analizinde bugün için, enflasyon, enerji, teknolojik deðiþimler ve yasal koþullardaki problemler gibi çok sayýda faktörün dikkate alýnmasý gerekir (Dyson, 1990, s:21). Ýþletmenin rekabet ve pazar durumuna bir görünüm kazandýrýlabilmesi ve iþletmelerin hayatta kalmalarýný tehlikeye sokacak bir noktaya gelmemeleri için iþletme çevresinin izlenmesi gerekir (Pickton ve Wright, 1998, s:102). Ýþletmenin dýþ çevresindeki fýrsatlar iþletme için kullanýlmasý gereken, fayda saðlanmasý hedeflenen durumlardýr. Buna karþýn pazardaki tehditler ise iþletme amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesinde iþletmenin önündeki engelleri ifade eder. Mehra ve diðerlerine göre (1998), iþletmelerin ekonomik açýdan avantaj saðlayabilmeleri ve iþletme için alternatif stratejiler yaratabilmeleri için gerekli olan kaynaklarýn karþýlaþtýrmalý olarak dikkate alýnmasý gerekmektedir. Çevre faktörleri o denli deðiþmektedir ki, her deðiþimde firmanýn oyuna yeni kural getirmesi gereði doðmaktadýr. Bu doðrultuda, rekabet avantajýný artýrýcý yönde yeni ve radikal kural getiren iþletmeler baþarý þanslarýný arttýrmaktadýr (Þafaklý, 2003, s:55). 32

6 3. SONUÇ Mevcut durum analizinin yapýlmasý iþletmelerin güçlü ve zayýf yönlerini farkederek buna göre önlem almalarýný ya da fýrsat ve tehditlerden haberdar olarak yenilikler yapmalarýný saðlamasý açýsýndan faydalý olacaktýr. Sonuç olarak, mevcut durum analizi ister kamu sektörü ister özel sektörde faaliyet gösteren bir iþletme olsun her örgütün yapmasý ve belli aralýklarla da güncellenmesi gereken bir analizdir. Örgütlerin mevcut durum analizi yaparak, hem bugünkü þartlarda mevcut durumlarýný hem de gelecekteki alternatif durumlarda ortaya çýkabilecek potansiyel þartlarý analiz etme olanaklarý olacaktýr. Dolayýsýyla iþletmelerin küreselleþen pazarda rekabet edebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için kendilerini iyi analiz etmeleri gerektiðini, bunun yöntemlerinden birinin de mevcut durum analizi olduðunu söylemek mümkündür. KAYNAKLAR Aktan, C. C. (2004). Stratejik Yönetim ve Mevcut Durum Analizi, Eriþim: durum.htm, ( ) Anderson, C., Vince, J., (2002). Strategic Marketing Management, Boston, MA., Houghton Mifflin. Barney, J.B., (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", Jourmal of Management, 17(1), Dyson, R. (1990). Strategic Planning: Models and Analytical Techniques, England, John Wiley&Sons Ltd. Eren, E. (2002). Stratejik Yönetim ve Ýþletme Politikasý, 6. Baský, Ýstanbul, Beta Basým Yayým Daðýtým A.Þ. Hooley, G., Saunders, J., Piercy, N., (2004). Marketing Strategy and Competitive Positioning, 3th. Ed., Essex, UK., Prentice Hall. Hoskisson R. and The Others, (1999), "Theory and Research in Strategic Management: Survey of a Pentulum", Journal of Management, 25(3), Hussey D. (2002). "Company Analysis: Determining Strategic Capability", Strategic Change, John Wiley & Sons, Ltd., 11, Koçel, T. (2003). Ýþletme Yöneticiliði, 9. Baský, Ýstanbul, Beta Basým A.Þ. Kotler, P., Armstrong, G. (2005). Marketing: An Introduction, 7th. Ed., New Jersey, USA., Pearson Education. Learned, E.P., Christensen, C.R., Andrews, K.R., Guth, W.D., (1991). Business Policy: Text and Cases, Homewood, IL., Irwin, Lee, S.F., KO, Andrew Sai On, (2000) "Building Balanced Scorecard with SWOT Analysis, and Implementing "Sun Tzu's The Art of Business Management Strategies" on QFD Methodology", Managerial Auditing Journal, 15/1/2., Megginson L. C., Donald C. Masley, Paul H. Pietri JR (1989). Management: Concepts and Applications, 3rd Ed., New York, Harper and Raw Pub. (Aktaran: ÜZÜN, Cengiz A., 2000, Stratejik Yönetim ve Halkla Ýliþkiler, 1. Baský, Ýzmir, DEÜ Yayýnlarý.) Mehra, A. and The Others, (1998). "Product Market Hetereogeneity, Resource Imitability and Strategic Group Formation", Journal of Management, 24(4), Moss, M. R. (2000). "Mapping Out Your Firm's Success", Black Enterprise, 30(8),

7 Mucuk, Ý. (2004). Pazarlama Ýlkeleri, 14. Baský, Ýstanbul, Türkmen Kitabevi. Novicenic, M. M., Harvey, M., Autry, C. W., BOND III, Edward U. (2004). "Dual-perspective SWOT: A Synthesis of Marketing Intelligence and Planning", Marketing Intelligence & Planning, 22(1), Pearce, J. A., Richard B. Robinson, JR. (1991), Strategic Management: Formulation, Implementation and Control, 4th. Ed., USA, Irwin. Perreault, W. D., McCarthy, E. Jerome (2005), Basic Marketing: A Global-Managerial Approach, 15th. International Edition, New York, McGraw-Hill. Pickton, D.W., Sheila Wright, (1998), "What's Mevcut durum in Strategic Analysis?", Strategic Change, John Wiley & Sons, Ltd., 7, Stacey, R. (1993). Strategic Management and Organisational Dynamics, London, Pitman. Þafaklý, O. (2003). "Stratejik Analiz Üzerine Uygulamalý Bir Çalýþma: Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Sektörü Örneði", Yönetim Dergisi, Ýstanbul, 46, Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama Ýlkeleri Global Yönetimsel Yaklaþým Türkiye Uygulamalarý, 8.Baský, Ýstanbul, Beta Yayýncýlýk. Thompson, JR, Arthur A., A. J. Strickland (1989). Strategy Formulation and Implementation, 4th Ed., New York, BPI / Irwin. Turner, M., F., (2001). "How Does Your Company Measure Up", Black Enterprise, 32(4), 52. Üzün C. A., (2000). Stratejik Yönetim ve Halkla Ýliþkiler, 1. Baský, Ýzmir, DEÜ Yayýnlarý. Weihrich, H. (1982). "The TOWS Matrix-A Tool For Situational Analysis", Journal of Long Range Planing, 15(2). 34

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Yeni orta sýnýfýn doðasý

Yeni orta sýnýfýn doðasý Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK**

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK** DOSYA/DERLEME TÜRKÝYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN AN ÝÞÇÝLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana "bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist teoriye, özellikle

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

KUANTUM TEORÝSÝ FELSEFE ve TANRI CANER TASLAMAN

KUANTUM TEORÝSÝ FELSEFE ve TANRI CANER TASLAMAN KUANTUM TEORÝSÝ FELSEFE ve TANRI CANER TASLAMAN Ýstanbul Yayýnevi 2008 KUANTUM TEORÝSÝ, FELSEFE ve TANRI Sayfa Düzeni: Ayþe Ergül Baský ve Cilt Seçil Ofset 100. Yýl Mah. Mas-sit Matbaacýlar Sitesi 4. Cad.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Sema YİĞİT Alperen M. YİĞİT ÖZ Bu çalışmada dış çevre unsurlarının farklı büyüklükteki firmalar üzerindeki

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI VAR MIDIR?*

ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI VAR MIDIR?* Ali Murat ÖZDEMÝR Dr., Hacettepe Üniv. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak. Gamze YÜCESAN ÖZDEMÝR Dr., Gazi Üniv. Ýletiþim Fak. KÜRESEL KAPÝTALÝZMDE ÇOCUK EMEÐÝNÝN EKONOMÝ POLÝTÝÐÝ ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI

Detaylı

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Recep KAPAR Yrd. Doç. Dr., Muðla Üniv. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Uygun iþ yaklaþýmý (decent work) * uluslararasý sistemin ve ülkelerin ekonomik,

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı