ÖRGÜTLERDE MEVCUT DURUM ANALÝZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTLERDE MEVCUT DURUM ANALÝZÝ"

Transkript

1 ÖRGÜTLERDE MEVCUT DURUM ANALÝZÝ Elif KARABULUT-TEMEL 1 Zeki Atýl BULUT 2 Olca SÜRGEVÝL 3 1. GÝRÝÞ Küreselleþme, teknolojik yenilikler, yeni geliþen ve sýnýrlarý ortadan kaldýran pazarlar, bilgiye verilen önemin artmasý, müþteri beklentilerinin farklýlaþmasý gibi koþullar, örgütleri daha iyi olmaya yöneltmektedir. Örgütlerin kendilerini geliþtirebilmeleri ve farklýlýk yaratabilmelerinin yolu öncelikle kendilerini daha iyi tanýmaktan geçer. Bir örgüt olarak iþletmelerin baþarýlý þekilde ayakta kalabilmeleri stratejik düþünebilme yeteneklerine ve stratejik yönetimi uygulayabilmelerine baðlýdýr. Stratejik düþünebilme yeteneði iþletmelerin sürekli deðiþmekte ve geliþmekte olan çevreye uyum saðlayabilme ve müþterilerin beklentilerini karþýlayabilme anlamýna gelmektedir. Bunu gerçekleþtirecek en önemli araç Ýngilizce literatürde SWOT olarak geçen mevcut durum analizidir. Mevcut durum analizi, iþletmenin kendisini ve çevresini daha gerçekçi bir yaklaþýmla deðerlendirebilmesine ve sonuçlar dahilinde geleceðe yönelik saðlam adýmlar atabilmesine yardýmcý olacaktýr. Çalýþmamýzda örgütlerde mevcut durum analizinin önemi ve ne þekilde uygulanmasý gerektiði konusunda bilgi verilecektir. 2. MEVCUT DURUM ANALÝZÝ Mevcut durum analizi, Learned, Christensen, Andrews ve Guth'a göre (1991), ilk kez 1961 yýlýnda bazý Harvard araþtýrmacýlarý tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. 1970'lerde, iþletme yöneticilerinin kendi içsel varsayýmlarýndan hareketle, mevcut durum analizini, iþletme kaynaklarýný çevre þartlarýna uygun hale getirmek için yaptýklarý çalýþmalarýný planlarken kullanmalarýyla analiz popüler hale gelmiþtir (Novicevic, Harvey, Autry ve Bond III, 2004, s:85). 1980'lerde ise Porter endüstriyel örgüt paradigmasý ile beþ güç modelini tanýtmýþ ve bu model iþletmenin dýþ çevresine öncelik tanýyarak mevcut durum analizinin popülerliðine gölge düþürmüþtür. 1990'larda ise Barney (1991), iþletmenin örgüt yapýsýyla kaynaklarý arasýnda baðlantý kurup rekabet avantajýnýn sürekliliðini saðlayarak mevcut durum analizini yeniden canlandýrmýþtýr. Anderson ve Vince'e göre ise, mevcut durum analizi, 21.yüzyýlýn baþlarýndan günümüze kadar geçerliliðini koruyarak stratejik yönetim ve pazarlama konularýndaki temel vaka çalýþmalarýnda tavsiye edilen bir sistem haline gelmiþtir. 1 Muðla Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Ýþletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. 2 Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Doktora öðrencisi 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Araþtýrma Görevlisi 28

2 Channon'a göre (1997); "Bir firmanýn stratejik durumunu deðerlendirmede kullanýlan basit fakat güçlü bir araç" (Hussey, 2002, s:43) olarak tanýmlanan mevcut durum analizi, iþletmenin sahip olduðu üstünlükler (Strengths) ile zayýflýklarýn (Weaknesses) ve çevrenin iþletmeye sunduðu fýrsatlarýn (Opportunities) ya da tehditlerin (Threats) analiz edilip deðerlendirilmesini ifade eden bir kavramdýr. Hoskisson ve diðerlerine göre ise (1999) mevcut durum analizi, iþletmenin güçlü ve zayýf yönlerinin tespit edilmesi ve dýþ çevrenin yarattýðý fýrsatlar ve tehditlerin belirlenmesi olarak tanýmlanýr. Ayrýca, Mucuk (2004), Tek (1999), Kotler ve Armstrong (2005) ile Perreault ve McCarthy (2005) de literatüre durum analizi konusunda katkýlar yapmýþlardýr. "Ýþletmenin kaynaklarý ve temel yeteneklerinin analizi sonucu üstünlükleri ile zayýflýklarýnýn ve çevresel tanýmlamalar sonucu fýrsatlarýn ve tehditlerin sýralanmasý" (Stacey, 1993, s:52) þeklinde tanýmlanabilen mevcut durum analizi, sadece çýktýlarý / sonuçlarý göz önünde tutan duraðan bir analitik araçmýþ gibi düþünülmemeli; yönetimin ve iþletmenin geliþim sürecinin dinamik bir parçasý olarak kullanýlmalýdýr (Pickton ve Wright, 1998, s:101). Stratejik yönetimin iki temel odaðý olan çevre þartlarý ile örgüt kapasite ve becerisi ve bunlarýn kendi öðeleri arasýndaki iliþki Þekil.1'de görülmektedir (Megginson, Masley, Pietri Jr., 1989, s:176; Aktaran: Üzün, 2000, s:38). Þekil 1. Çevre Þartlarý ile Ýþletme Yetenekleri Arasýndaki Ýliþki Ýþletme ve iþletme çevresinin analizi, stratejik yönetim planlama sürecinin temel bir parçasýdýr. Bu doðrultuda mevcut durum analizi, yöneticilere karar süreçlerinde, uygulamalarýnda ve strateji formülasyonlarýnda yol gösterici bir rol oynar (Pickton ve Wright, 1998, s:102). Organizasyonlarda mevcut durum analizi yapýlmasýnýn baþlýca iki yararý bulunmaktadýr. Ýlk olarak, mevcut durum analizi yapýlarak organizasyonun mevcut durumu tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayýf yönler ile organizasyonun karþý karþýya bulunduðu fýrsatlar ve tehdit unsurlarý ortaya konulmaya çalýþýlýr. Mevcut durum analizi, ayný zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacaðýný tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniðidir. Bu ikinci anlamda mevcut durum bir "gelecek durum" analizidir. Bu açýklamalar çerçevesinde mevcut durum analizini "yakýný ve uzaðý görmemizi saðlayan bir gözlük" olarak algýlayabiliriz (Aktan, 2004, s:1). 29

3 Bu çalýþmada, yöneticilere alacaklarý kararlarda yol gösterecek olan bu analizin her bir öðesine ayrýntýlarýyla deðinmekte fayda görülmüþtür. Ancak buna geçmeden önce, mevcut durum analizinin sadece yöneticilerin görüþlerine baðlý olmamasý gerektiðini, bu süreç için önerilerin "mevcut durum analizinin yöneticileri de içine alan bir grup faaliyeti olmasý" yönünde olduðunu belirtmek gerekir. Bu anlayýþa göre, gruptaki yöneticiler, hiyerarþinin tüm basamaklarýndan olmalý ancak özellikle üst yönetim bu sürecin içinde olmalýdýr (Pickton ve Wright, 1998, s: ). Aþaðýda mevcut durum analizinin tanýmýnda da bahsedildiði gibi iþletmelerin üstünluk, zayýflýk, tehdit ve fýrsatlarý tek tek açýklanacaktýr Üstünlük (Strength) Üstünlük, "iþletmenin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olmasý halidir". Bir iþletmenin üstünlüðünü, kolaylaþtýrýcý faktörler olarak nitelendiren araþtýrmacýlar da bulunmaktadýr, onlara göre üstünlük, þu andaki performans düzeyimizi korumamýza kolaylaþtýrýcý etki yapar ve daha baþarýlý iþler yapabilmemiz için bir baþlangýç noktasý oluþturur (Hussey, 2002, s:44). Üstünlük, bir yetenek olabileceði gibi, örgütün kendine özgü bir varlýðý ya da kaynaðý, ya da pazarda avantaj saðlayan (iyi ve kaliteli bir ürün, güçlü bir imaj, birinci sýnýf teknoloji, baþarýlý bir müþteri devrisi gibi) herhangi bir özelliði olabilmektedir (Thompson ve Strickland, 1989, s:109). Örgütlerin üstün yönlerini belirlerken gerçekci olmalarý, neyi en iyi yaptýklarýnýn farkýnda olmalarý doðru kararlar almalarýna dolayýsýyla baþarýlý olmalarýna faydalý olacaktýr Zayýflýk (Weakness) Zayýflýk, "iþletmeyi diðer iþletmelerin yanýnda zor ve zayýf bir durumda býrakan özellikler ya da iþletmeyi dezavantajlý bir konuma sokan durumlar" olarak tanýmlanabilir (Thompson ve Strickland, s:109). Kimi araþtýrmacýlara göre, bazý durumlarda performans üzerinde olumsuz etkileri olan, ancak farklý durumlarda da strateji üzerinde yeniden düþünmeye zorlayýcý bir etki yaratabilen zayýflýk; iþletmeyi kýsýtlayýcý faktörler olarak da ifade edilmekte, ve "duruma herhangi bir müdahalede bulunmadýðýmýz sürece, iþletmenin kendi yolunda stratejik olarak performans gösterme yeteneðini kýsýtlayan etmenler" olarak tanýmlanmaktadýr (Hussey, 2002, s: 44). IBM firmasýnýn kiþisel bilgisayar pazarýndaki baþarýsýnýn altýnda yatan kilit unsur, müþterilerin bu tip bilgisayarlara olan taleplerinin yüksek oluþu iken (ki bu bir üstünlüktür), Braniff Havayollarý firmasýnýn baþarýsýzlýðý; yönetimin kýsýtlý bir finansal kapasiteleri olduðunun farkýnda olmamalarýdýr ki bu zayýflýk onlarý iflasa götürmüþtür (Pearce ve Robinson, 1991, s:182). 30

4 Son olarak genelde güçlü (üstün) ve zayýf yanlarýn bazý çevresel þartlara göre deðiþmekte olduðundan da bahsedebiliriz. Bu faktörler, örgütün vizyon ve stratejisi, müþterilerin beklentileri, rakiplerin neler yaptýklarý, hissedarlarýn beklentileri ve çevresel eðilimlerdir (Hussey, 2002, s:44). Moss'un belirttiði gibi (2001), uzun vadede firmanýn hangi noktaya ulaþacaðý ve bunun hangi yollarla saðlanacaðý stratejik planla tespit edilir. Stratejik planýn hazýrlanmasý da stratejik analizle gerçekleþtirilebilir. Turner'a göre ise (2001) stratejik analiz iþletmenin güçlü yönlerini ortaya koymakla baþlamalýdýr. Ýþletmelerin rakiplerine kýyasla mevcut güçlü ve zayýf yönlerinin açýkça bilinmesi, bir yönetici için hem stratejik seçim sürecini kolaylaþtýracak, hem de belirlenecek stratejilerin ve yapýlacak planlarýn gerçekçi olmasýný saðlayacak bir faktördür. Yönetim; iþletmesinin güçlü ve zayýf yönlerini analiz ederek ayný zamanda, mevcut ve gelecekteki strateji ve politikalarýný analiz etme ve deðiþen koþullara göre yönlendirebilme fýrsatý yakalamýþ olacaktýr (Eren, 2002: 173). Mevcut faaliyetleri iyileþtirmek ve geliþtirmek için giriþilen bu þekilde bir "öz-eleþtiri"; belki en iyi geliþme projelerinin yapýlmasýný saðlamayacak ancak, karlýlýðýn daha çok artýrýlmasýnda etkili olabilecek bazý yeni yöntemlerin geliþtirilmesine ve karlýlýk konusunda yeni kararlarýn alýnmasýna olanak tanýyacaktýr (Eren, 2002: 174). Örgütlerin kendilerini deðerlendirdikleri üstünlük ve zayýflýklarýnýn yanýsýra, dýþ çevredeki fýrsat ve tehditleri de iyi belirlemeleri gerekmektedir Fýrsat (Opportunity) Fýrsat, kelime anlamý itibariyle herhangi bir faaliyet için elveriþli zaman ve gerekli olan diðer koþullarýn oluþmasý anlamýna gelmektedir. Stratejik yönetim açýsýndan fýrsat ise, "elveriþli herhangi bir durum" olarak tanýmlanabilir. Yeni bir mamulün üretilmesi, uluslararasý pazarlarýn ortaya çýkmasý, maliyet fiyatlarýnýn düþmesi vb. birçok durum iþletme için birer fýrsat niteliði taþýyabilir. Lee ve Ko' nun belirttiði gibi (2000), fýrsatlar, teknolojideki yenilikler, politik ve hukuki çevre faktörlerindeki deðiþim, sosyo-kültürel faktörlerdeki deðiþimler vb. gibi pek çok alanda ortaya çýkabilir. Ýþletmeler için bulunduklarý sektördeki fýrsatlar genellikle çok sýnýrlýdýr. Bu durum iþletmelerin pazardaki çevre faktörlerindeki tüm deðiþim ve geliþmelerden yararlanmalarýný gerektirir ( Perreault ve McCarthy, 2005, s:53). 31

5 2.4. Tehdit (Threat) Ýþletmenin gözardý ettiði faktörlerden ortaya çýkan tehlikeler iþletme için tehdit oluþturur (Hooley, Saunders ve Piercy, 2004, s:43). Tehdit durumunda iþletmeye yönelik bir kargaþa ve bir meydan okuma vardýr (Kotler, 1984, s:60). Ýþletmelerin çevre ile karþýlýklý etkileþim halinde bulunduðuna yukarýda deðinmiþtik. Çevre sürekli bir deðiþim halindedir, açýk sistem olmalarýnýn gereði iþletmeler de sürekli bu deðiþimden etkilenirler. Bu yüzden iþletmelerin bu deðiþime cevap verebilme yeteneðinde olmalarý gerekmektedir. Bu cevap verilemezse veya geç kalýnýrsa, iþletme ile çevresi arasýndaki mesafe giderek açýlacak ve iþletmenin yok olma tehlikesiyle (tehditiyle) karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Weihrich'in daha önce belirttiði gibi (1982), genellikle kimse tehditler hakkýnda konuþmak istemez ve iþletmenin kontrolü dýþýnda geliþen ve ortaya çýkan faktörler olmasýna karþýn iþletme bununla yüzleþmek durumundadýr. Tehditlerden bazýlarý, iþletmenin geliþimini engelleyecek bir rekabet, tüketici taleplerinde meydana gelen deðiþmeler ve ürün ve hizmetlerin taþýmasý gereken yeni nitelikler ve iþletmenin pazardaki konumunu etkileyecek teknolojik deðiþimler ve ilerlemelerdir. Hellriegel ve Slocum'a göre (1978) genel anlamda çevre, iþletmenin sýnýrlarý dýþýnda kalan her þey olarak tanýmlanabilir. Önemli olan, iþletme sýnýrlarý dýþýnda kalan bu faktörlerin hangilerinin iþletme faaliyetlerini nasýl etkilediðidir (Koçel, 2003, s:288). Çevre analizi, iþletmenin kendi iç ve genel dýþ çevresinin iþletmeye sunduðu fýrsat ve tehditleri araþtýrma, gözlemleme ve yorumlama sürecidir (Glueck, 1980, s:48). Çevre analizinde bugün için, enflasyon, enerji, teknolojik deðiþimler ve yasal koþullardaki problemler gibi çok sayýda faktörün dikkate alýnmasý gerekir (Dyson, 1990, s:21). Ýþletmenin rekabet ve pazar durumuna bir görünüm kazandýrýlabilmesi ve iþletmelerin hayatta kalmalarýný tehlikeye sokacak bir noktaya gelmemeleri için iþletme çevresinin izlenmesi gerekir (Pickton ve Wright, 1998, s:102). Ýþletmenin dýþ çevresindeki fýrsatlar iþletme için kullanýlmasý gereken, fayda saðlanmasý hedeflenen durumlardýr. Buna karþýn pazardaki tehditler ise iþletme amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesinde iþletmenin önündeki engelleri ifade eder. Mehra ve diðerlerine göre (1998), iþletmelerin ekonomik açýdan avantaj saðlayabilmeleri ve iþletme için alternatif stratejiler yaratabilmeleri için gerekli olan kaynaklarýn karþýlaþtýrmalý olarak dikkate alýnmasý gerekmektedir. Çevre faktörleri o denli deðiþmektedir ki, her deðiþimde firmanýn oyuna yeni kural getirmesi gereði doðmaktadýr. Bu doðrultuda, rekabet avantajýný artýrýcý yönde yeni ve radikal kural getiren iþletmeler baþarý þanslarýný arttýrmaktadýr (Þafaklý, 2003, s:55). 32

6 3. SONUÇ Mevcut durum analizinin yapýlmasý iþletmelerin güçlü ve zayýf yönlerini farkederek buna göre önlem almalarýný ya da fýrsat ve tehditlerden haberdar olarak yenilikler yapmalarýný saðlamasý açýsýndan faydalý olacaktýr. Sonuç olarak, mevcut durum analizi ister kamu sektörü ister özel sektörde faaliyet gösteren bir iþletme olsun her örgütün yapmasý ve belli aralýklarla da güncellenmesi gereken bir analizdir. Örgütlerin mevcut durum analizi yaparak, hem bugünkü þartlarda mevcut durumlarýný hem de gelecekteki alternatif durumlarda ortaya çýkabilecek potansiyel þartlarý analiz etme olanaklarý olacaktýr. Dolayýsýyla iþletmelerin küreselleþen pazarda rekabet edebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için kendilerini iyi analiz etmeleri gerektiðini, bunun yöntemlerinden birinin de mevcut durum analizi olduðunu söylemek mümkündür. KAYNAKLAR Aktan, C. C. (2004). Stratejik Yönetim ve Mevcut Durum Analizi, Eriþim: durum.htm, ( ) Anderson, C., Vince, J., (2002). Strategic Marketing Management, Boston, MA., Houghton Mifflin. Barney, J.B., (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", Jourmal of Management, 17(1), Dyson, R. (1990). Strategic Planning: Models and Analytical Techniques, England, John Wiley&Sons Ltd. Eren, E. (2002). Stratejik Yönetim ve Ýþletme Politikasý, 6. Baský, Ýstanbul, Beta Basým Yayým Daðýtým A.Þ. Hooley, G., Saunders, J., Piercy, N., (2004). Marketing Strategy and Competitive Positioning, 3th. Ed., Essex, UK., Prentice Hall. Hoskisson R. and The Others, (1999), "Theory and Research in Strategic Management: Survey of a Pentulum", Journal of Management, 25(3), Hussey D. (2002). "Company Analysis: Determining Strategic Capability", Strategic Change, John Wiley & Sons, Ltd., 11, Koçel, T. (2003). Ýþletme Yöneticiliði, 9. Baský, Ýstanbul, Beta Basým A.Þ. Kotler, P., Armstrong, G. (2005). Marketing: An Introduction, 7th. Ed., New Jersey, USA., Pearson Education. Learned, E.P., Christensen, C.R., Andrews, K.R., Guth, W.D., (1991). Business Policy: Text and Cases, Homewood, IL., Irwin, Lee, S.F., KO, Andrew Sai On, (2000) "Building Balanced Scorecard with SWOT Analysis, and Implementing "Sun Tzu's The Art of Business Management Strategies" on QFD Methodology", Managerial Auditing Journal, 15/1/2., Megginson L. C., Donald C. Masley, Paul H. Pietri JR (1989). Management: Concepts and Applications, 3rd Ed., New York, Harper and Raw Pub. (Aktaran: ÜZÜN, Cengiz A., 2000, Stratejik Yönetim ve Halkla Ýliþkiler, 1. Baský, Ýzmir, DEÜ Yayýnlarý.) Mehra, A. and The Others, (1998). "Product Market Hetereogeneity, Resource Imitability and Strategic Group Formation", Journal of Management, 24(4), Moss, M. R. (2000). "Mapping Out Your Firm's Success", Black Enterprise, 30(8),

7 Mucuk, Ý. (2004). Pazarlama Ýlkeleri, 14. Baský, Ýstanbul, Türkmen Kitabevi. Novicenic, M. M., Harvey, M., Autry, C. W., BOND III, Edward U. (2004). "Dual-perspective SWOT: A Synthesis of Marketing Intelligence and Planning", Marketing Intelligence & Planning, 22(1), Pearce, J. A., Richard B. Robinson, JR. (1991), Strategic Management: Formulation, Implementation and Control, 4th. Ed., USA, Irwin. Perreault, W. D., McCarthy, E. Jerome (2005), Basic Marketing: A Global-Managerial Approach, 15th. International Edition, New York, McGraw-Hill. Pickton, D.W., Sheila Wright, (1998), "What's Mevcut durum in Strategic Analysis?", Strategic Change, John Wiley & Sons, Ltd., 7, Stacey, R. (1993). Strategic Management and Organisational Dynamics, London, Pitman. Þafaklý, O. (2003). "Stratejik Analiz Üzerine Uygulamalý Bir Çalýþma: Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Sektörü Örneði", Yönetim Dergisi, Ýstanbul, 46, Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama Ýlkeleri Global Yönetimsel Yaklaþým Türkiye Uygulamalarý, 8.Baský, Ýstanbul, Beta Yayýncýlýk. Thompson, JR, Arthur A., A. J. Strickland (1989). Strategy Formulation and Implementation, 4th Ed., New York, BPI / Irwin. Turner, M., F., (2001). "How Does Your Company Measure Up", Black Enterprise, 32(4), 52. Üzün C. A., (2000). Stratejik Yönetim ve Halkla Ýliþkiler, 1. Baský, Ýzmir, DEÜ Yayýnlarý. Weihrich, H. (1982). "The TOWS Matrix-A Tool For Situational Analysis", Journal of Long Range Planing, 15(2). 34

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. SWOT ANALİZİ Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rekabetçi Pazarlama Stratejileri MAN524T Bahar 2 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ FİRMALARDA İHRACAT PAZAR FIRSATLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ FİRMALARDA İHRACAT PAZAR FIRSATLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 6, Sayı:4, 2004 DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ FİRMALARDA İHRACAT PAZAR FIRSATLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR ÖZET Yrd.Doç.Dr. Burcu İlter Tabak Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yapýlan araþtýrmalar ve incelemeler hem özellikler yaklaþýmýnýn ve hem de durumsal faktörlerin liderlerin

Yapýlan araþtýrmalar ve incelemeler hem özellikler yaklaþýmýnýn ve hem de durumsal faktörlerin liderlerin Prof. Dr. Huner Sencan E-mail: huner_s@yahoo.com www.orgutseldavranis.8m.com Çaðdaþ Liderlik Kuramlarý Prof. Dr. Hüner Þencan Liderlik kuramlarýyla ilgili olarak birinci sýnýfta özellikler kuramý ve davranýþsal

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi I MGMT 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

STGP. Proje Geliþtirmede Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Sivil Toplum Geliþtirme Programý. Hazýrlayanlar Güneþin Aydemir Sunay Demircan Feray Salman

STGP. Proje Geliþtirmede Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Sivil Toplum Geliþtirme Programý. Hazýrlayanlar Güneþin Aydemir Sunay Demircan Feray Salman STGP Sivil Toplum Geliþtirme Programý Proje Geliþtirmede Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý Hazýrlayanlar Güneþin Aydemir Sunay Demircan Feray Salman AB Komisyonu tarafýndan desteklenmektedir. Proje Geliþtirmede

Detaylı

Swot analizi. SWOT analizi ile, incelenen örgütler güçlü ve zayıf yanları ile oluşabilecek tehditler ve fırsatlar ortaya konulacaktır.

Swot analizi. SWOT analizi ile, incelenen örgütler güçlü ve zayıf yanları ile oluşabilecek tehditler ve fırsatlar ortaya konulacaktır. Konunun adı 1. Giriş 2. Tarihçesi 3. Faaliyet alanları 3.1. Piyasadaki yeri 3.2. Alım satış 3.4. Dış ticaretteki yeri v.s (istatistikler, basit tablolar v.s.) 4. Swot analizi (eksik yönleri zayıf yönleri)

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Sürdürün. Yaptýðýnýz deðiþimi. Hepimiz örneklerini gördük: Bir Altý Sigma GELÝÞTÝRME ÇALIÞMALARINIZIN YOK OLUP GÝTMESÝNE NASIL ENGEL OLABÝLÝRSÝNÝZ?

Sürdürün. Yaptýðýnýz deðiþimi. Hepimiz örneklerini gördük: Bir Altý Sigma GELÝÞTÝRME ÇALIÞMALARINIZIN YOK OLUP GÝTMESÝNE NASIL ENGEL OLABÝLÝRSÝNÝZ? Yaptýðýnýz deðiþimi Ernest Lareau Sürdürün Bu makale, SQ (merican Society for Quality) tarafindan yayinlanan "Six Sigma Forum Magazine" dergisinin 2011 yili gustos sayisindan alinarak aslina uygun olarak

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası MGMT 402 Bahar

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE

SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE YASED Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikalarý Araºtýrma Merkezi TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE YABANCI SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE ETKÝNLÝKLERÝNÝN ANALÝZÝ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi I MGMT 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Girişimcilik Kavramı, Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Girişimcilikte Yaratıcılık (Creativity) ve Yenilik (Innovation)... 9 1.3. Yaratıcılığın

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ürün ve Proses Dizayný

Ürün ve Proses Dizayný Ürün ve Proses Dizayný Yrd. Doç. Dr. Aþkýner Güngör Endüstri Mühendisliði Bölümü Pamukkale Üniversitesi, Denizli askiner@pamukkale.edu.tr 14 18 Kapsam Dizaynin Önemi Dizayn Süreci için Dizayn Quality Function

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý * Erol KARACA Özet: Küreselleþme, yaþam boyu eðitime artan gereksinim, iletiþim teknolojilerindeki hýzlý ve yoðun geliþmeler,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Kemal TURHAN a a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Týp Fakültesi, Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim Dalý, Trabzon. An Examination, Polymorphism and Java Abstract 1.

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı