Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri"

Transkript

1 Internet Etiði, Web adresle Arama Motorlarý Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Ýþletim Sistemi Bilgisayara Giriþ Kelime Ýþlemci Internet Hazýr Slayt Kullanmak, Slayta Efekt Eklemek Dosya Sýkýþtýrma, Program Silme, Sunu Programý Elektronik Tablolama Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ORTAÖÐRETÝM BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI (6.,7., 8. SINIFLAR) PROGRAM GELÝÞTÝRME KOMÝSYONU Komisyon Baþkaný Çiðeltem Yýldýrým ARÝFOÐLU Üyeler Uzm. Deðer Angýn KESKÝNOÐLU Uzm. Eda ÞAN Uzm. Nazime TUNCAY Zülâl KOZANSOY Bölüm Uzman Danýþmaný Doç.Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Danýþmanlar Prof.Dr. Ali YILDIRIM Ass.Prof.Dr. Ercan KÝRAZ Program Geliþtirme Ayþe Haþimoðullarý Ölçme - Deðerlendirme Hasan Küçük Grafik - Tasarým Ayfer Arslan 2009

3 ÖNSÖZ Çaðýmýzda bilim ve teknolojideki hýzlý geliþmeler ekonomik sistemi olduðu kadar toplumu ve eðitim sistemlerini de etkilemektedir. Bilgi, geliþmiþ toplumlarda ekonomik geliþmelerin anahtarý haline gelmiþtir. Teknoloji ise eðitim sürecinin geliþtirilmesinde önemli rol oynamaktadýr. Toplumlarýn yeni teknolojik geliþmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamalarý zorunlu hale gelmiþtir. Bilgi toplumunda yaþayan ve yetiþen bireylerin bilgiye ulaþma, düzenleme, deðerlendirme, sunma, aktarma ile geliþen teknolojileri kullanabilme becerisine sahip olmalarýný eleþtirel düþünme, problem çözme, grupla çalýþma gibi yeterliliklerle donatýlmalarý gerekli olmaktadýr. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri dersi programýný hazýrlarken, yukarýdaki gerekçeler ve eðitim sistemimizdeki yeniden yapýlanma doðrultusunda; oluþturmacý eðitim yaklaþýmýný temele alan, hedeflere yöntem ve tekniklere yer verilmiþtir. Bu baðlamda öðrencileri sýnýf ortamýnda aktif kýlacak etkinliklere program içerisinde yer verilmiþtir. Bunun için Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri dersinin diðer tüm dersler kadar önemli olduðunu vurgulamak istiyoruz. Programýmýz için yapacaðýmýz dönütleri (eleþtiri ve önerileri) bekliyoruz.

4 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa ÖNSÖZ Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim Programýnýn Genel Amaçlarý... Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Yapýsý ve Öðeleri Hakkýnda Açýklama Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Üniteleri Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim Programý Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Üniteleri Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim Programý Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Üniteleri Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim programý EKLER Ortaöðretim Yýllýk Plan Formu Ortaöðretim Haftalýk Ders Plan Formu Genel Öðretim Yöntemleri Genel Ölçme-Deðerlendirme Yöntemleri Akran Deðerlendirme Formu Grup Öz Deðerlendirme Formu Sunum Kontrol listesi Analitik Puanlama Anahtarý Sunu Deðerlendirme Formu Sýnýf Kelime Ýþlemci Uygulama Kaðýdý Sýnýf Elektronik Tablolama Uygulama Kaðýdý (Grafik uygulama) Uygulama Kaðýdý... 82

5 1. BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ DERSÝ ÖÐRETIM PROGRAMININ AMACI Günlük hayatýmýzýn ayrýlmaz parçasý olan Biliþim Teknolojileri gün geçtikçe geliþmekte ve yenilenmektedir. Bu dersin amacý; geleceðimize yön verecek olan gençlerimizin bilgisayarý bir araç olarak kullanarak günlük yaþantýlarýný kolaylaþtýrmalarý, zaman ve enerji tassarufu saðlamalarýdýr. 2. PROGRAMIN YAPISI 2.1. Programýn Öðeleri ve Tanýmý Öðrenme Alanlarý Kavramlar Kazanýmlar Etkinlikler ( Öðrenme-öðretme süreci) Temel Beceriler Ölçme Deðerlendirme Ýliþkilendirme Öðrenme Alanlarý: Öðrenme alaný, birbiri ile iliþkili beceri, tema, kavram ve deðerlerin bir bütün olarak görülebildiði, öðrenmeyi organize eden yapýdýr. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri dersinin öðrenme alanlarý aþaðýdaki gibidir. Bilgisayara Giriþ Grafik Programý Ýþletim Sistemi Kelime Ýþlemci Sunu Programi Elektronik Tablolama ve Internet Kavramlar: Öðrencilerin öðrenme alanlarýnda iþlenen temalar ve buna baðlý olarak, öðrenme süreci sonunda öðrencilerin öðrenme alaný ile ilgili bilmesi gereken kazanýmlardýr. Bu kazanýmlar öðrenci tarafýndan öðrenme süreci sonunda kazanýmlar arasý anlamlandýrma yapabileceði ilgili öðrenme alanýnda öne çýkan ve konunun derinliðini gösteren ifadelerdir Kazanýmlar: Öðrenme süreci içerisinde planlanmýþ ve düzenlenmiþ yaþantýlarla öðrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve deðerlerdir Etkinlikler (Öðrenme-Öðretme Süreci) : Öðretmen sýnýf ortamý, öðrenci profili ve dersin kazaným ve temel becerileri dikkate alarak sýnýf içi ve dýþý etkinlik planlar. Planlanan etkinliklerde, taslak program ile kazandýrýlmasý istenilen bilgi, beceri, tutum ve deðerleri anlatým, soru-cevap, gösterip yaptýrma, örnek olay inceletme, birleþip ayrýlma yöntemleri kullanýlarak ders planlarý yapýlýr. Sýnýf içi etkinlikler, ilgili etkinliklerden (grup çalýþmasý, rapor hazýrlama, kompozisyon çalýþmasý, serbest çalýþma, eser inceletme, yaratýcý drama, film izleme v.b.) sýnýf içinde uygulanabilecekleri yönünde etkinlik planlanýr. Okul dýþý etkinlikler ise, ilgili etkinliklerin ev, müze, tarihi eser,sanat galerisi konuyla ilgili kurum, kuruluþ v.b. yerlerde yapýlabilecek ziyaret ve çalýþma alanlarý dikkate alýnarak etkinlik planlanýr. 1

6 Temel Beceriler : Beceri Nedir? Þimdiye kadar bilgi edinme, yaþam ve okulun temel amacý olarak görülmüþtür. Günümüzde ise bilgiye bakýþ deðiþmiþtir. Bilgi; olgularý, kavramlarý, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir. Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden daha fazla vurgulanmaktadýr. Bilgiyi öðrenmenin önemi göz ardý edilmemekle birlikte, öðrenciler bilgiyi problem çözmede, anlamlý ortamlarda eleþtirel düþünmede ve yaratýcý düþünmede kullanmalýdýr. Beceri ise bilgi gerektiren ve performans içeren karmaþýk bir eylemdir. Hem bilgi hem beceri kýsa zamanda kolayca öðretilebilir ve öðrenilebilir. Fakat yetenek daha geç geliþir ve daha karmaþýktýr. Bilgi ve becerilerin birleþmesi ile yetenek ortaya çýkmaktadýr. Beceri öðrencilerde, öðrenme süreci içerisinde kazanýlmasý, geliþtirilmesi ve yaþama aktarýlmasý tasarlanan kabiliyetlerdir. Bu beceriler aþamalarý ile birlikte aþaðýda gösterilmiþtir. Bu becerilerin bazýlarýna ya da aþamalarýna, üniteler göz önünde bulundurularak doðrudan verilecek beceri þeklinde programda yer verilmektedir. Bu becerileri þöyle sýralayabiliriz: 1. Eleþtirel Düþünme Becerisi 2. Yaratýcý Düþünme Becerisi 3. Ýletiþim Becerisi 4. Araþtýrma Becerisi 5. Problem Çözme Becerisi 6. Karar Verme Becerisi 7. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi 8. Giriþimcilik Becerisi 9. Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi 10. Gözlem Becerisi 11. Mekâný Algýlama Becerisi 12. Zaman ve Kronolojiyi Algýlama Becerisi 13. Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama Becerisi 14. Sosyal Katýlým Becerisi 15. Empati Becer Ölçme Deðerlendirme: Eðitim ve öðretim sürecini ve sonucunu derse uygun ölçme ve deðerlendirme araçlarý-ürün deðerlendirme, gözlem raporlarý, performans çalýþmasý, öz(kendi kendini) deðerlendirme kullanýlarak öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki performansý deðerlendirilir. Öðrencinin deðerlendirmesi ile ilgili olarak öncellikle öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki geliþimi ve daha sonra ürünleri deðerlendirilir. Böylelikle, ölçme sonuçlarýna göre öðrencinin baþarýsý hakkýnda yargýda bulunur Ýliþkilendirme: Öðrenme öðretme sürecinde; ders içi, diðer derslerle ve ara disiplinlerle iliþkilendirme olmak üzere üç farklý þekilde iliþkilendirme yapýlmaktadýr... Ders içi iliþkilendirmeler, okul içi ve dýþýnda planlanan etkinlikler ilgili kazanýmlar ile iliþkilendirilmesi bilginin daha anlamlý ve kalýcý olmasýný saðlar. Diðer derslerle iliþkilendirme, ilgili kazanýmlarýn edinilmesinde iþ birliði yapýlabilecek diðer dersler dikkate alýnmasý, dersler arasý iliþki kurulur. Öðrenci kazanýmlarýnýn önemini ve anlamýný daha çok kavrar. Öðrenme süreci daha verimli olur. Ara disiplinler, Taslak program hazýrlama sürecinde göz önünde bulundurulan ana disiplinlerle açýk ve kapsayýcý biçimde örtüþen diðer disiplinlerdir. 2

7 Program Felsefesi ve Temel Ýlkeler A Program Geliþtirme Komisyonu Oluþtur B Kitap ve Materyal Geliþtirme Komisyonu Oluþtur B Ölçme Deðerlendirme Komisyonu Oluþtur B Ýhtiyaçlarýn Belirlenmesi C Genel Hedeflerin Belirlenmesi D Programýn Ýçeriði, Derinliði, Öðretme Durumlarý, Öðretim Yöntemleri, Deðerlendirme Öðrenme Alanlarý Temalar ve Genel Kazanýmlarýnýn Belirlenmesi E Öðrenme Alanlarý Temalara Göre Ünitelerinin Belirlenmesi F Ünitelerinin Diðer Alanlarla Baðlantýlarý, Kavram Haritalarýnýn Oluþturulmasý, Etkinliklerin Belirlenmesi G Programýn Denenmesi H Programýn Deðerlendirilmesi ý Geribildirim ve Düzeltme Genel Deðerlendirme J Uygulama Geribildirim Düzenleme Deðerlendirme 3

8 4 NOTLARIM

9 Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 6 Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Sosyal Bilgiler Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : 5 Hafta 2 Hafta 5 Hafta 4 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 3 Hafta

10 6. SINIF BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ DERSÝ ÖÐRENME ALANLARI ÜNÝTE VE ZAMANLAMA 6

11 ÖÐRENME ALANI : BÝLGÝSAYARA GÝRÝÞ 1. Bilgisayarýn tanýmýný açýklar. 2. Bilgisayarýn ana parçalarýný tanýr. 3. Bilgisayarýn geliþimini sýnýflandýrýr. 4. Bilgisayarýn günlük hayatýmýzdaki yerini açýklar. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Geçmiþten günümüze bilgisayarýn geliþi ve kullanýldýðý alanlar ile ilgili resimlerle desteklenmiþ bir sunu hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Aile bireylerinden kimlerin Ýnterneti hangi amaçlar için kullandýðý hakkýnda bilgi alýr. Teknoloji ve Bilgisayar Öðrenciler arasýnda iletiþim kurma yönünde birbirine atabilecekleri yün topu hazýr bulundurulur. Öðretmen yünü iletiþim kurmak istediði öðrencilerden birine atar.öðrenci de iletiþim kurmak istediði baþka bir öðrenciye atarak sýnýf ortamýnda bir að oluþturur. Yapýlan yün aktivitesi ile Ýnternetin çok büyük bir bilgisayar aðý olduðunu kavrar ve grafik programýný kullanarak bir að þemasý çizer. Öðrenci ödev olarak topladýðý bilgiler eþliðinde Ýnternet'in kullaným amaçlarýný örneklendirir. Anahtarsýz araba kullanamadýðýmýz gibi, Ýnternetin sunduðu imkanlardan faydalanmak için Ýnternet'e bir baðlantýmýz olmasý gerektiðini fark eder. Modem kartýný inceler ve telefon hattýný bilgisayar ile nasýl kullanabileceðini kavrar. Ýnternetin kullaným alanalarýný örneklendirir.(sýnýf ortamý müsaitse bazý kullaným alanlarý uygulanýr.) 5 HAFTA ÜNÝTE.1 BÝLGÝSAYARA GÝRÝÞ Bilgisayarýn Tanýmý Bilgisayarýn Kullanýldýðý Alanlar Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Kasa Klavye Mouse Monitör Gözlem, araþtýrma, uygulama, giriþimcilik becerileri A.D.: Teknoloji (1) Kýsa cevaplý sorular, boþ yerleri doldurma sorularý veya eþleþtirme tarzýnda sorular hazýrlanýr. (1) Ara Disiplin 7

12 ÖÐRENME ALANI : : GÝRÝÞ - ÇIKIÞ - SÝSTEM-BÝRÝMLERÝ 5 HAFTA ÜNÝTE 1 BÝLGÝSAYARA SEVGÝ GÝRÝÞ Bilgisayarýn Yapýsý Bilgisayarýn Çalýþma Düzeni Donaným Yazýlým Giriþ Birimi Çýkýþ Birimi Sistem Birimi Merkezi Ýþlem Birimi Bellek Birimi Veri- Bilgi 5. Donaným ve Yazýlým kavramlarýnýn farkýný örnek vererek açýklar. 6. Giriþ ve Çýkýþ Birimlerini tanýr. 7. Sistem Birimi kavramýný tanýr. 8. Bilgisayarýn Çalýþma Sistemi hakkýnda bilgi sahibi olur. 9. Veri ile Bilgi arasýndaki farký anlar. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Donaným ve Yazýlýmýn tek tek kullanýlamayacaðýný öðrenciye anlatabilmek için somut örnekler araþtýrýr.bilgisayarýn deðiþik parçalarýný sýnýf ortamýnda öðrenciye izletebilmek için hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Günlük hayatýnda kullandýðý donaným ve yazýlým örneklerini araþtýrýr. Donaným ve Yazýlým ile ilgili örnekler Öðrenci sýnýf ortamýnda dokunabildiði parçalarýn donaným kavramýný oluþturduðunu fark eder.donanýmý kullanmak için bazý komutlara ihtiyaç olduðu örnekler vererek kavrar. Örneðin telefonuna müzik dosyalarýný yüklenmezse müzik dinleyemeyeceði gibi, bilgisayar makinesinin de istenilen iþlemi yapabilmesi için uygun yazýlýma ihtiyac olduðu belirtilir. Sýnýf ortamýnda herhangi bir bilginin bilgisayar ortamýna nasýl girileceði ve bilginin nasýl çýkacaðý tartýþýlýr ve öðrenciye uygulama imkaný yaratýlarak Giriþ ve Çýkýþ birimlerinin görevleri sýnýf ortamýnda uygulanýr. Ör. klavye, printer, scanner, cep telefonu ve bluetooth ile resim aktarma... gibi. Sistem birimini oluþturan donaným parçalarý gösterilerek bilgisayarýn çalýþmasýndaki önemi kavrar. Merkezi iþlem biriminin bilgisayarýn iþlemcisi(pentium IV / Çift çekirdek)olduðu, bellek birimlerinin de bilgisayarýn çalýþmasý sýrasýnda iþlemciye yardýmcý olan bellekler olduðu kavrar. Ekmek fýrýnýndaki iþlem sýrasý öðrenci tarafýndan sýralanýr. Ör.Ekmeðin yapýlmasý için su, un, maya veri olarak mutfaða girer ve bazý iþlemlerden geçirilerek ekmek olarak çýkýþý alýnýr. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. A.D.: Teknoloji Etkinlikle ilgili çalýþmayý resimlemesi istenir. Yapýlan resimleme çalýþmasýný kýsaca açýklanmasý istenir. Paragraf deðerlendirmesi yapýlýr. Nasýl deðerlendirme yapýlacaðý önceden öðrencilere belirtilir. 8

13 ÖÐRENME ALANI : BÝLGÝSAYARA GÝRÝÞ 10. Klavyenin tanýmýný açýklar. 11. Klavyenin üzerindeki tuþlarý gruplandýrýr. 12. Tuþlarýn görevlerini uygular. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Ýçinde Türkçe yazým kurallarýnýn çok kullanýldýðý bir þiir seçilir ve uygulama kaðýdý hazýrlanýr. Gözlem, iletiþim, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Türkçe yazým kurallarý düzgün bir (2) þekilde uygulanýr. D.D. Matematikte dört iþlem uygulatýlýr.(+, (2) -, /, =)gibi semboller. Þiir Yazdýrma Þiir içinde bulunan özel isimler için büyük harf, (!) Ünlem iþareti, gibi noktalama iþaretleri bulunan bir þiir öðrenci tarafýndan klavye kullanarak yazar. Bu ders içinde öðrenciye imleç kavramý verilir. Ýmlecin saðýndaki ve solundaki karakterleri silmek için Delete ve BackSpace tuþlarýný kullanýr. Ayrýca bilgisayarda yazým kuralý olarak her noktalama iþaretinden(.,?) sonra bir boþluk verilmesi gerektiðini fark eder. Enter ile yeni satýra geçilebileceðini kavrar. Ýkinci /üçüncü karakter uygulamalarýný pekiþtirmek amacý ile matematiksel iþlem içeren uygulamalar yazar.ör = 5 5 HAFTA ÜNÝTE 1 BÝLGÝSAYARA SEVGÝ GÝRÝÞ Klavyenin Tanýmý ve Çeþitleri Tuþlarýn Ýþlevleri F ve Q Klavye Fonksiyon Tuþlarý Alfabetik Tuþlar Numerik Tuþlar Özel Tuþlar Ýmleç Fare Disket Sözlü sorularla deðerlendirilir. Sözlü sorularda yapýlan iþlemleri kýsaca açýklama yaptýrýlýr. Veya Eþli deðerlendirme yapýlýr. Her öðrenci arkadaþýnýn yaptýðý çalýþmayý deðerlendirir. Öðretmen eþli deðerlendirmede nasýl deðerlendirme yapýlacaðýný ayrýntýlarýyla açýklar. (2) Diðer Dersler 9

14 ÖÐRENME ALANI : ÝÞLETÝM SÝSTEMÝ Ýþletim Sistemi Pencere Kullanýmý Masaüstü Görüntü Özellikleri Bilgisayarý Kapatma Virüs Nedir? 2 HAFTA ÜNÝTE 2 ÝÞLETÝM SEVGÝ SÝSTEMÝ Virüslerden Korunma Yöntemleri Ýþletim Sistemi Background Screen Saver Shut Down (Turn off computer) Virüs Scan Antivirüs 13. Ýþletim Sistemini tanýr ve Windows ile iliþkilendirir. 14. Masaüstünü (Desktop) tanýr. 15. Mouse'un tek ve çift týklamalarýný uygular. 16. Pencereyi Minimize, Maximize/Restore Windows, Close durumlarýna getirir. 17. Windows ortamýnda birden fazla pencere ile çalýþma ortamlarý uygular. 18. Bilgisayarýn görüntü özelliklerini deðiþtirir. 19. Windows ve bilgisayarý kuralýna göre kapatýr. 20. Virüsün kötü bir yazýlým olduðunu kavrar. 21. Bilgisayara virüsün hangi yollarla bulaþabileceðini kavrar. 22. Virüs bulaþan bir bilgisayardaki deðiþiklikleri fark eder. 23. Virüsün bilgisayara bulaþmasýný nasýl engelleyebileceðimizi açýklar. 24. Anti-virüs programýný kullanýr. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Ýþletim Sistemini Somutlaþtýracak ve Pencerelerle çalýþma ortamlarýný açýklayan örnekler hazýrlar. Virüslü bir dosya hazýrlanýr. ÖÐRENCÝ: Windows'un bilgisayarlarýmýz için önemini araþtýrýr. Virüs hakkýnda internet ortamýndan veya çevresindeki kiþilerden bilgi toplar. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, uygulama, karþýlaþtýrma, araþtýrma becerileri. A.D. : Teknoloji D.Ý. : Donaným ve Yazýlým (6.Sýnýf) (3) D.D.: Fen ve Teknoloji Performans ödevleri (Hangi kriterlere göre deðerlendirme yapýlacaðý öðrencilere açýklanýr.) Etkinlikte yapýlan çalýþmalarýn kavram haritalarý oluþturulur. Veya Resimleme yöntemiyle aþamalý olarak anlatým yapar. Veya çalýþma yapraðý; Konularla ilgili farklý örneklerle iliþkilendirmeler yapar. Benzinsiz Araba Gider mi? Pencerenizi Açýk Unutmayýn! (Farklý Pencerelerle Çalýþma) Hackerler ile Savaþýyorum Öðrenci digital kartlar olmadan yakýtý olmayan arabanýn gidemeyeceði, antensiz televizyonun göstermeyeceði gibi örnekler ile iliþkilendirerek iþletim sistemi olmayan bir bilgisayarýn da çalýþmayacaðýný kavrar. Windows'un Ýþletim Sistemine bir örnek olduðunu anlar. Masaüstüne My Computer ve My Document pencerelerini mouse'u çift týklayarak, Paint pencersini de Start Menü çubuðu üzerinden seçerek açar. Bu pencerelerin boyutlarýný küçültür ve kapatýr. Kendi isteðine göre Masaüstünün Background (Arka Plan) ve ScreenSaver (Ekran koruyucusunu) özelliklerini deðiþtirir. Ve Bilgisayarý ShutDown komutu ile kuralýna göre kapatýr. Örnek Etkinlik II (Hackerler ile Savaþýyorum) Virüs hakkýnda topladýðý bilgiler ile vücudumuzdaki virüsleri karþýlaþtýrýr ve bilgisayar virüsünün tanýmýný yaparak bilgisayar virüsünün kötü bir yazýlým olduðunu kavrar. Bilgisayarýna virüs bulaþan öðrenciler virüsün ne gibi belirtiler gösterdiðini anlatýrlar ve bilgisayarlarýna virüsün nasýl bulaþmýþ olabileceði konusunda fikir yürütürler. Bilgisayarý virüslerden koruma yollarýný örneklendirirler. Virüsleri taramak / temizlemek için anti-virüs programýnýn kullanýmýný getirdikleri dosyalar üzerinde uygularlar." (2) Ders Ýçi 10

15 ÖÐRENME ALANI : GRAFÝK PROGRAMI 25. Grafik programýný tanýr. 26. Grafik programýný çalýþtýrýr. 27. Grafik programýnýn ekran görünümünü tanýr. 28. Araç kutusu üzerinde bulunan düðmeleri kullanýr. 29. Yaptýðý çizimlerin bulunduðu dosyayý kaydeder. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Grafik programlarýnýn hangi amaçla kullanýldýðýný örnekleyen bir sunum hazýrlar.örnek çizimler hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Bilgisayar ortamýnda nasýl resim yapabileceklerini araþtýrýrlar. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. Geometrik Þekiller Öðrenci Grafik Programýný çalýþtýrýr. Araç Kutusu üzerindeki düðmelerden yararlanýp farklý kalýnlýklardaki çizgileri kullanarak geometrik þekiller çizer. Þekillerin içini boyar ve yaptýðý çalýþmaya dosya ismi vererek kaydeder. Yaptýðý çizim sonunda paint programýný tanýr ve neler yapabileceðini açýklar. Uygulama sonunda kullanýlan geometrik þekillerin neler olduðunu sözlü olarak açýklar. 5 HAFTA ÜNÝTE 3 GRAFÝK SEVGÝ PROGRAMI Grafik Programý Grafik Programýnýn Ekran Görünümü Araç Kutusu Üzerinde Bulunan Düðmeler Yapýlan Çalýþmayý Kaydetme Teknoloji Resim Dersi, Matematik Dersi Ýþletim Sistemi (Mouse Kullanýmý - 6.Sýnýf) A.D.: Teknoloji D.D.: Resim Dersi, Matematik Dersi D.Ý.: Ýþletim Sistemi (Mouse Kullanýmý - 6.Sýnýf) Deðerlendirme kriterleri öðrencilere açýklanýr. Yapýlan çalýþmada uygulama sorularý deðerlendirilir. 11

16 ÖÐRENME ALANI : GRAFÝK PROGRAMI 5 HAFTA 30. Grafik programýnda yazý yazar. 31. Shift tuþu ile düz çizim yapar. Öðretmenler Günü Kartý "Caným Öðretmenim" ÜNÝTE 3 GRAFÝK PROGRAMI Resime Yazý Ekleme Öðrenci, Öðretmenler Günü için bir kart hazýrlar. Kartýn üzerine þekiller çizer.çizimleri yaparken Araç Kutusu düðmeleri ile birlikte Ctrl ve Shift tuþlarýndan da yararlanýr. Çizim bittikten sonra kartýn üzerine bir text alaný oluþturur ve hazýrladýðý yazýyý yazar. (Yazýyý yazarken yazý tipi, yazý boyutu ve yazý rengini de seçer.) Text Text Toolbar ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Örnek bir çizim hazýrlar ÖÐRENCÝ: Öðretmenlerine Öðretmenler Günü için kendi cümlelerinden oluþan kýsa bir yazý hazýrlarlar. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. A.D.: Teknoloji D.D. : Resim Dersi, Türkçe Dersi Oluþturulan öðretmenler günü Caným Öðretmenim kartýný aþamalý olarak nasýl hazýrladýðýný bir paragrafta kýsaca açýklar. Paragraf bilgisayarda yazýlarak paragraf/yazýlý sunumu deðerlendirilir. Deðerlendirme kriterleri öðrencilere bildirilir. 12

17 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 32. Kelime Ýþlemci programýný tanýr. 33. Kelime Ýþlemci programý kullanarak yazý yazar. 34. Ekran görünümünde kullanacaðý araç çubuðunu aktif hale getirir. 35. Klavyedeki tuþlarý iþlevlerine uygun olarak kullanýr. 36. Bilgisayarda yapýlan çalýþmalarý kaydeder. 37. Bilgisayara kaydedilen belgeleri yeniden açar. 38. Hazýrladýðý belgeyi kapatýr. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Konu ile ilgili bir yazý hazýrlar ve projeksiyondan yansýtýr. ÖÐRENCÝ: Görmek istediði ülke hakkýnda 40 Dakikada Devri Alem Öðrenci, ekran görünümünde ihtiyaç duyduðu Araç Çubuklarýný aktif hale getirir.görmek istediði ülkenin ismini büyük harflerle bilgisayara yazýp"görmek Ýstediðim Ülke" ismini vererek kaydeder ve belgeyi kapatýr.kaydettiði belgeyi tekrar açýp ülke hakkýndaki bilgileri dilbilgisi kurallarýný doðru kullanmaya dikkat ederek yazar. Yaptýðý çalýþmayý farklý isimde kaydeder.print Preview komutu ile sayfanýn önizlemesini görür ve çýktý alýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Kelime Ýþlemci Kelime Ýþlemcinin Ekran Görünümü Kelime Ýþlemcide Araç Çubuklarý Kelime Ýþlemciye Bilgi Giriþi Belge Ýçerisinde Seçim Yapmak Kelime Ýþlemcide Dosya Ýþlemleri Belgeleri Kapatmak Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Türkçe, Sosyal Bilgiler D.Ý.: Klavyenin Kullanýmý Kelime Ýþlemci Standard Araç Çubuðu File-New File-Save File-Save As File-Open File- Close Etkinlik sonunda alýnan çýktýlar eþli deðerlendirme tekniðiyle deðerlendirilir. Her öðrenci arkadaþýnýn yaptýðý çalýþmayý deðerlendirir. Eþli deðerlendirmede dikkat edilecek hususlar öðrencilere açýklanýr. 13

18 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Karakter Biçimlendirme 39. Metinde deðiþtirilmek istenen karakterleri klavye veya mouse kullanarak seçer. 40. Metindeki kelimeleri Formatting Araç Çubuðu üzerindeki düðmeleri kullanarak biçimlendirir. 41. Yapýlan biçimlendirmeleri iptal eder. 42. Paragraf düzenlemesini uygular. Fýkra Öðrenci uygulama kaðýdýndaki fýkrayý ve yönergeleri okur.formatting Araç Çubuðu üzerindeki düðmeleri kullanarak yönergelerde belirtilen biçimlendirmeleri uygular.gereken durumlarda biçimlendirmeleri iptal eder.çalýþmayý fýkra isminde kaydeder. Formatting Araç Çubuðu B,I, U Font, Font Size,Font Color ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Bir fýkrayý uygulama kaðýdý olarak hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Türkçe D.Ý.: Klavyenin Kullanýmý (3) Yapýlan etkinlik aþamalarýnýn, sözlü veya yazýlý sunum yapýlmasý istenir. (3) Ders Ýçi 14

19 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 43. Taþýnacak veya kopyalanacak karakterleri seçmesi gerektiðini fark eder. 44. Bilgisayarda oluþturulan metin parçalarýný taþýr. 45. Bilgisayarda oluþturulan metin parçalarýný kopyalar. Doðum Günü Davetiyesi Öðrenci örnek davetiyeyi inceler.kendine ait doðum günü davetiyesini tasarlar ve bilgisayarda yazar.print Preview komutu ile sayfa görünümünü kontrol eder.hazýrladýðý davetiyenin sayfada az yer kapladýðýný fark edip metni ayni sayfaya üç kez kopyalar ve ilk paragrafýn birinci cümlesini kýrmýzý renge dönüþtürüp, son paragrafýn altýna taþýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Kopyalama ve Taþýma Ýþlemleri ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Uygulama kaðýdý hazýrlar. Cut - Paste Copy - Paste Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D. : Türkçe D.Ý.: Formatting Araç Çubuðu Konuyla ilgili olarak oluþturulan Doðum Günü Davetiyesi ndeki performansý önceden belirtilen kriterlere göre öðretmen tarafýndan belirlenir. 15

20 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 4 HAFTA 46. Drawing Araç Çubuðu üzerinde bulunan WordArt düðmesi ile Farklý yazý þekilleri ekler. Görmek Ýstediðim Ülke ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Farklý Yazý Þekilleri Ekleme Öðrenci daha önce hazýrladýðý "Görmek Ýstediðim Ülke" dosyasýný açar.konuya uygun Clip Art seçip sayfaya ekler ve ülke ismini WordArt kullanarak yeniden düzenleyip kaydeder. Drawing Araç Çubuðu WordArt Clip Art Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri A.D.: Teknoloji D.D. : Türkçe, Sosyal Bilgiler Etkinlikte yapýlan düzenlemenin nasýl yapýldýðý sözlü veya yazýlý olarak aþamalara göre açýklanýr. 16

21 ÖÐRENME ALANI : ELEKTRONÝK TABLOLAMA 47. Elektronik tablolama kavramýný tanýr. 48. Elektronik tablolama programýný çalýþtýrýr. 49. Excel programýnýn ekran görünümüyle ilgili kavramlarýný tanýr. 50. Excel programýnda hücreye veri girer. 51. Excel programýnda verileri büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe sýralar. Sýralama becerisi D.D. : Matematik Etkinlik I: Excel programýný çalýþtýrýr. Haftalýk ders programýndaki derslerin isimlerini programa yazar ve kaybeder. Etkinlik II: Excel programýný çalýþtýrarak, A sütununa 5 arkadaþýnýn ismini, B sütununa da okul numalarýný yazmasý istenir. Daha sonra seçilen veriler küçükten büyüðe veya büyükten küçüðe sýralatýlýr A (Isim) B (Okul No) 3 HAFTA ÜNÝTE 5 ELEKTRONÝK TABLOLAMA Elektronik Tablolama Excell Programý ile Neler Yapýlabilir Excell Ekran Görünümü Hücrelere Veri Girebilmek Verileri Sýralatmak Elektronik Tablolama Sütun (Column) Satýr (Row) Hücre (Cell) Çalýþma Kitabý (Workbook) Sýralama (Sort) Azalan Sýralama (Sort Descending) Z A Artan Sýralama (Sort Ascending) A Z Etkinliklerle ilgili örnek çalýþma yapraklarý hazýrlanýp, ödev verilir. Verilen ödev uygulamalý olarak öðretmen tarafýndan yapýlýp öðretmene sunulur. Veya Örnek etkinliðin çýktý üzerinde aþamalý olarak resimleme yapýlarak gösterilir. 17

22 ÖÐRENME ALANI : SUNU PROGRAMI 4 HAFTA ÜNÝTE 6 S U N U Sunu Programý Sunu Programý Ekran Görünümü Boþ Slayt Yaratmak Sunuma Yeni Slayt Eklemek Varolan Slaytý Silmek Sunuyu Ýzlemek Slayta Metin Eklemek Slayta Küçük Resim Eklemek ve Düzenlemek Slayt Sýralayýcý Görünüm Normal Görünüm 52. Bilginin sunulmasý için kelime iþlemci programýnýn yeterli olmadýðýný fark eder. 53. Sunu programýný çalýþtýrýr. 54. Çalýþma ortamýný tanýr ve boþ slayt yaratýr. 55. Amacýna uygun farklý slayt tipleri olduðunu fark eder. 56. Slayta bilgi girmek için normal görünümde olduðunu fark eder. 57. Sunuma yeni slaytlar ekler. 58. Varolan slaytý siler. 59. Yaratýlan sunuyu izler. 60. Slaytlarý sýralý þekilde görür. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Kendisini tanýtan bir sunum ve uygulama kaðýdý hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Kýsaca Ben! Öðrenci sunu programýný nasýl kullanabileceðini öðretmenin hazýrladýðý sunumu izleyerek kavrar. Sunu propgramýný çalýþtýrýp amacýna göre slayt tipini seçer. Kendini tanýtan en az 3 slayttan oluþan bir sunum hazýrlar ve bunu izler. Hazýrladýðý sunudan beðenmediði bir slaytý seçip siler. Sunu Slide Slide Layout Ýnsert New Slide Delete Slide Slide Show Slide Show Sorter View Normal View Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.Ý.: Kelime Ýþlemci Konuya uygun olarak hazýrlanan sununun çýktý alýnarak, her sunumda uygulamalarý slide yanýna not düþülerek açýklama yapýlýr. Çalýþma, eþli deðerlendirme yöntemi ile deðerlendirilir. Veya Kavram haritasý hazýrlanýr. 18

23 ÖÐRENME ALANI : ÝNTERNET 61. Ýnternet kavramýný söz, yazý ve þekil ile ifade eder. 62. Ýnternet kullaným alanlarýný örneklendirir. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Sýnýfa yün ve modem kartlarý getirir. ÖÐRENCÝ: Aile bireylerinden kimlerin Ýnterneti hangi amaçlar için kullandýðý hakkýnda bilgi alýr. Ýnternet Örüyorum "Öðretmen yünü iletiþim kurmak istediði öðrencilerden birine atar.öðrenci de iletiþim kurmak istediði baþka bir öðrenciye atarak sýnýf ortamýnda bir að oluþturur. Yapýlan yün aktivitesi ile Ýnternetin çok büyük bir bilgisayar aðý olduðunu kavrar ve grafik programýný kullanarak bir að þemasý çizer. Öðrenci ödev olarak topladýðý bilgiler eþliðinde Ýnternet'in kullaným amaçlarýný örneklendirir. Anahtarsýz araba kullanamadýðýmýz gibi, Ýnternetin sunduðu imkanlardan faydalanmak için Ýnternet'e bir baðlantýmýz olmasý gerektiðini fark eder. 3 HAFTA ÜNÝTE 7 ÝNTERNET Ýnternetin Tanýmý Ýnternette Neler Yapýlabilir? Ýnternet Modem Gözlem, araþtýrma, uygulama, giriþimcilik becerileri A.D. : Teknoloji D.D.: Fen Bilgisi D.Ý.: Grafik Programý Yapýlan çalýþmayý resimleme yapýlarak çizilmesi ve önemli kavramlarý hazýrlanmasý istenir. Veya Eþleþtirme sorularý sorulur. 19

24 Ý ÖÐRENME ALANI : ÝNTERNET 3 HAFTA ÜNÝTE 7 NTERNET Web Sunucu Tanýmý Web Adresi Ýnternet'te Konu Arama 63. Web Adreslerini tanýr. 64. Web adreslerini web browsere yazarak istediði sayfaya gider." 65. Web browserde bir önceki/bir sonraki sayfaya geçer. 66. Açýlan bir sayfayý yeniler. 67. Ýnternet sayfasýný durdurur. 68. Internet ortamýnda bulunan bilgileri kelime iþlemci programýnda düzenler. Siber Uzayda Sörf "Öðrenci Web Browser'i çalýþtýrýr. Tüm evlerin birer adresi olduðu gibi, Ýnternet ortamýndaki tüm bilgilerin de birer adresi olduðunun farkýna varýr. Sevdiði bir sanatcýnýn ismini Web Browser'e yazarak sanatçý ile ilgili bilgi ve resim arar.bulduðu sayfalar arasýndan back ve forward tuþlarýný kullanarak bir sayfa seçer.(etkinlik içerisinde sayfaya ulaþamadýðý zamalarda refresh komutunu kullanýr ve gerekli gördüðü durumlarda da sayfayý durdurur.) Araþtýrdýðý bilgileri copy-paste yöntemiyle Kelime Ýþlemci ortamýna aktarýr ve düzenler. " Web Browser Web Adresi Back Forward Stop Refresh Gözlem,araþtýrma ve uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Kelime Ýþlemci Programý D.Ý.: Ýnternet Proje çalýþmasý. Etkinlikte toplanan bilgi, resim, fotoðraf v.s. projelendirir (Baþlýk, amaç, kim, açýklamayorum). Proje nasýl deðerlendirileceði öðrencilere açýklanýr. 20

25 Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 7 Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Sosyal Bilgiler Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 5 Hafta 1 Hafta 1 Hafta 5 Hafta 4 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 3 Hafta

26 7. SINIF BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ DERSÝ ÖÐRENME ALANLARI ÜNÝTE VE ZAMANLAMA 22

27 ÖÐRENME ALANI : BÝLGÝSAYAR ORTAMI 1. Ergonomi kavramýný tanýr. 2. Bilgisayar kullanýrken saðlýklý çalýþma ortamýnýn nasýl olmasý gerektiðini bilir (ýþýk, oturma düzeni, klavye-monitörün yerleþik düzeni) 3. Bilgisayarýn yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan saðlýk problemlerini listeler. 4. Virüs kavramýný ve bilgisayara verdiði zararlarý açýklar. 5. Virüsleri saptayan programlarý tanýr. 6. Internet ve virüs arasýndaki iliþkiyi açýklar. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Ergonomik olan ve olmayan çalýþma ortamlarý hakkýnda sýnýfa resimler getirir, sunu hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Ergonomi kavramýný araþtýrýr ve ergonomik çalýþma ortamlarýnýn nasýl olmasý gerektiði hakkýnda bilgi sahibi olur. Gelecekte Saðlýk Sorunlarý Yaþamayalým! Öðrenci uzun süre bilgisayar kullandýktan sonra hissettiði rahatsýzlýklarý söyler. Sýnýf ortamýndan bir öðrenci ergonomi çalýþma ortamýný dramatize eder. Ergonomi Kullanýcý Saðlýðý Virüsler 1 HAFTA ÜNÝTE 1 BÝLGÝSAYAR SEVGÝ ORTAMI Bilgisayar Virüslerinin Zararlarý Nedir? Bilgisayarýnýza Virüs Bulaþtýðýný Nasýl Anlarsýnýz? Virüsleri Saptayan Programlar Nelerdir? Internet ve Virüs Araþtýrma, gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. Ergonomi A.D.: Teknoloji D.D.: Beden Eðitimi Proje çalýþmasý: Dramatize çalýþmasýnda bilgisayar kullanýmýnda dikkat edilmesi gerekenlerin listelenmesi istenir. Her öðrencinin veya grup olarak çevremizde bilgisayar kullanýcýlarýn, bilgisayarýn yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan saðlýk problemleri ile ilgili gözlem, görüþme yapar. Toplanan bilgiler proje formatýnda A4 üzerinde (Baþlýk, amaç, süreç, fotoðraf, resim, v.s., bulgular, öneriler) hazýrlanýr. 23

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler

Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) FEN VE TEKNOLOJÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr Versiyon: 112005 www.abcenser.com.tr MOVICON X -2- 1. GÝRݪ 7 2. KULLANICI LÝSANSI 7 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI 8 3.1. Yeni Bir Proje Oluºturmak: 9 3.2. Araç Kutularý: 14 3.2.1.

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi gazi_sanat_tasarim02.qxp 04.01.2009 18:11 Page 179 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0 312 425 76 75 E-posta: inancuyan@gazi.edu.tr

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi "Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu Akran Eðitimi Alt Komitesi Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

DEMANSLI YILLARA DEÐER KATAN AKTÝVÝTELER ErgoterapÝ AktÝvÝtelerÝ Uðraþ TerapÝsÝ AktÝvÝtelerÝ RehabÝlÝtasyon AktÝvÝtelerÝ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Ýstanbul

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı