Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri"

Transkript

1 Internet Etiði, Web adresle Arama Motorlarý Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Ýþletim Sistemi Bilgisayara Giriþ Kelime Ýþlemci Internet Hazýr Slayt Kullanmak, Slayta Efekt Eklemek Dosya Sýkýþtýrma, Program Silme, Sunu Programý Elektronik Tablolama Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ORTAÖÐRETÝM BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI (6.,7., 8. SINIFLAR) PROGRAM GELÝÞTÝRME KOMÝSYONU Komisyon Baþkaný Çiðeltem Yýldýrým ARÝFOÐLU Üyeler Uzm. Deðer Angýn KESKÝNOÐLU Uzm. Eda ÞAN Uzm. Nazime TUNCAY Zülâl KOZANSOY Bölüm Uzman Danýþmaný Doç.Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Danýþmanlar Prof.Dr. Ali YILDIRIM Ass.Prof.Dr. Ercan KÝRAZ Program Geliþtirme Ayþe Haþimoðullarý Ölçme - Deðerlendirme Hasan Küçük Grafik - Tasarým Ayfer Arslan 2009

3 ÖNSÖZ Çaðýmýzda bilim ve teknolojideki hýzlý geliþmeler ekonomik sistemi olduðu kadar toplumu ve eðitim sistemlerini de etkilemektedir. Bilgi, geliþmiþ toplumlarda ekonomik geliþmelerin anahtarý haline gelmiþtir. Teknoloji ise eðitim sürecinin geliþtirilmesinde önemli rol oynamaktadýr. Toplumlarýn yeni teknolojik geliþmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamalarý zorunlu hale gelmiþtir. Bilgi toplumunda yaþayan ve yetiþen bireylerin bilgiye ulaþma, düzenleme, deðerlendirme, sunma, aktarma ile geliþen teknolojileri kullanabilme becerisine sahip olmalarýný eleþtirel düþünme, problem çözme, grupla çalýþma gibi yeterliliklerle donatýlmalarý gerekli olmaktadýr. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri dersi programýný hazýrlarken, yukarýdaki gerekçeler ve eðitim sistemimizdeki yeniden yapýlanma doðrultusunda; oluþturmacý eðitim yaklaþýmýný temele alan, hedeflere yöntem ve tekniklere yer verilmiþtir. Bu baðlamda öðrencileri sýnýf ortamýnda aktif kýlacak etkinliklere program içerisinde yer verilmiþtir. Bunun için Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri dersinin diðer tüm dersler kadar önemli olduðunu vurgulamak istiyoruz. Programýmýz için yapacaðýmýz dönütleri (eleþtiri ve önerileri) bekliyoruz.

4 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa ÖNSÖZ Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim Programýnýn Genel Amaçlarý... Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Yapýsý ve Öðeleri Hakkýnda Açýklama Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Üniteleri Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim Programý Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Üniteleri Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim Programý Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersinin Üniteleri Sýnýf Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Dersi Öðretim programý EKLER Ortaöðretim Yýllýk Plan Formu Ortaöðretim Haftalýk Ders Plan Formu Genel Öðretim Yöntemleri Genel Ölçme-Deðerlendirme Yöntemleri Akran Deðerlendirme Formu Grup Öz Deðerlendirme Formu Sunum Kontrol listesi Analitik Puanlama Anahtarý Sunu Deðerlendirme Formu Sýnýf Kelime Ýþlemci Uygulama Kaðýdý Sýnýf Elektronik Tablolama Uygulama Kaðýdý (Grafik uygulama) Uygulama Kaðýdý... 82

5 1. BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ DERSÝ ÖÐRETIM PROGRAMININ AMACI Günlük hayatýmýzýn ayrýlmaz parçasý olan Biliþim Teknolojileri gün geçtikçe geliþmekte ve yenilenmektedir. Bu dersin amacý; geleceðimize yön verecek olan gençlerimizin bilgisayarý bir araç olarak kullanarak günlük yaþantýlarýný kolaylaþtýrmalarý, zaman ve enerji tassarufu saðlamalarýdýr. 2. PROGRAMIN YAPISI 2.1. Programýn Öðeleri ve Tanýmý Öðrenme Alanlarý Kavramlar Kazanýmlar Etkinlikler ( Öðrenme-öðretme süreci) Temel Beceriler Ölçme Deðerlendirme Ýliþkilendirme Öðrenme Alanlarý: Öðrenme alaný, birbiri ile iliþkili beceri, tema, kavram ve deðerlerin bir bütün olarak görülebildiði, öðrenmeyi organize eden yapýdýr. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri dersinin öðrenme alanlarý aþaðýdaki gibidir. Bilgisayara Giriþ Grafik Programý Ýþletim Sistemi Kelime Ýþlemci Sunu Programi Elektronik Tablolama ve Internet Kavramlar: Öðrencilerin öðrenme alanlarýnda iþlenen temalar ve buna baðlý olarak, öðrenme süreci sonunda öðrencilerin öðrenme alaný ile ilgili bilmesi gereken kazanýmlardýr. Bu kazanýmlar öðrenci tarafýndan öðrenme süreci sonunda kazanýmlar arasý anlamlandýrma yapabileceði ilgili öðrenme alanýnda öne çýkan ve konunun derinliðini gösteren ifadelerdir Kazanýmlar: Öðrenme süreci içerisinde planlanmýþ ve düzenlenmiþ yaþantýlarla öðrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve deðerlerdir Etkinlikler (Öðrenme-Öðretme Süreci) : Öðretmen sýnýf ortamý, öðrenci profili ve dersin kazaným ve temel becerileri dikkate alarak sýnýf içi ve dýþý etkinlik planlar. Planlanan etkinliklerde, taslak program ile kazandýrýlmasý istenilen bilgi, beceri, tutum ve deðerleri anlatým, soru-cevap, gösterip yaptýrma, örnek olay inceletme, birleþip ayrýlma yöntemleri kullanýlarak ders planlarý yapýlýr. Sýnýf içi etkinlikler, ilgili etkinliklerden (grup çalýþmasý, rapor hazýrlama, kompozisyon çalýþmasý, serbest çalýþma, eser inceletme, yaratýcý drama, film izleme v.b.) sýnýf içinde uygulanabilecekleri yönünde etkinlik planlanýr. Okul dýþý etkinlikler ise, ilgili etkinliklerin ev, müze, tarihi eser,sanat galerisi konuyla ilgili kurum, kuruluþ v.b. yerlerde yapýlabilecek ziyaret ve çalýþma alanlarý dikkate alýnarak etkinlik planlanýr. 1

6 Temel Beceriler : Beceri Nedir? Þimdiye kadar bilgi edinme, yaþam ve okulun temel amacý olarak görülmüþtür. Günümüzde ise bilgiye bakýþ deðiþmiþtir. Bilgi; olgularý, kavramlarý, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir. Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden daha fazla vurgulanmaktadýr. Bilgiyi öðrenmenin önemi göz ardý edilmemekle birlikte, öðrenciler bilgiyi problem çözmede, anlamlý ortamlarda eleþtirel düþünmede ve yaratýcý düþünmede kullanmalýdýr. Beceri ise bilgi gerektiren ve performans içeren karmaþýk bir eylemdir. Hem bilgi hem beceri kýsa zamanda kolayca öðretilebilir ve öðrenilebilir. Fakat yetenek daha geç geliþir ve daha karmaþýktýr. Bilgi ve becerilerin birleþmesi ile yetenek ortaya çýkmaktadýr. Beceri öðrencilerde, öðrenme süreci içerisinde kazanýlmasý, geliþtirilmesi ve yaþama aktarýlmasý tasarlanan kabiliyetlerdir. Bu beceriler aþamalarý ile birlikte aþaðýda gösterilmiþtir. Bu becerilerin bazýlarýna ya da aþamalarýna, üniteler göz önünde bulundurularak doðrudan verilecek beceri þeklinde programda yer verilmektedir. Bu becerileri þöyle sýralayabiliriz: 1. Eleþtirel Düþünme Becerisi 2. Yaratýcý Düþünme Becerisi 3. Ýletiþim Becerisi 4. Araþtýrma Becerisi 5. Problem Çözme Becerisi 6. Karar Verme Becerisi 7. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi 8. Giriþimcilik Becerisi 9. Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi 10. Gözlem Becerisi 11. Mekâný Algýlama Becerisi 12. Zaman ve Kronolojiyi Algýlama Becerisi 13. Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama Becerisi 14. Sosyal Katýlým Becerisi 15. Empati Becer Ölçme Deðerlendirme: Eðitim ve öðretim sürecini ve sonucunu derse uygun ölçme ve deðerlendirme araçlarý-ürün deðerlendirme, gözlem raporlarý, performans çalýþmasý, öz(kendi kendini) deðerlendirme kullanýlarak öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki performansý deðerlendirilir. Öðrencinin deðerlendirmesi ile ilgili olarak öncellikle öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki geliþimi ve daha sonra ürünleri deðerlendirilir. Böylelikle, ölçme sonuçlarýna göre öðrencinin baþarýsý hakkýnda yargýda bulunur Ýliþkilendirme: Öðrenme öðretme sürecinde; ders içi, diðer derslerle ve ara disiplinlerle iliþkilendirme olmak üzere üç farklý þekilde iliþkilendirme yapýlmaktadýr... Ders içi iliþkilendirmeler, okul içi ve dýþýnda planlanan etkinlikler ilgili kazanýmlar ile iliþkilendirilmesi bilginin daha anlamlý ve kalýcý olmasýný saðlar. Diðer derslerle iliþkilendirme, ilgili kazanýmlarýn edinilmesinde iþ birliði yapýlabilecek diðer dersler dikkate alýnmasý, dersler arasý iliþki kurulur. Öðrenci kazanýmlarýnýn önemini ve anlamýný daha çok kavrar. Öðrenme süreci daha verimli olur. Ara disiplinler, Taslak program hazýrlama sürecinde göz önünde bulundurulan ana disiplinlerle açýk ve kapsayýcý biçimde örtüþen diðer disiplinlerdir. 2

7 Program Felsefesi ve Temel Ýlkeler A Program Geliþtirme Komisyonu Oluþtur B Kitap ve Materyal Geliþtirme Komisyonu Oluþtur B Ölçme Deðerlendirme Komisyonu Oluþtur B Ýhtiyaçlarýn Belirlenmesi C Genel Hedeflerin Belirlenmesi D Programýn Ýçeriði, Derinliði, Öðretme Durumlarý, Öðretim Yöntemleri, Deðerlendirme Öðrenme Alanlarý Temalar ve Genel Kazanýmlarýnýn Belirlenmesi E Öðrenme Alanlarý Temalara Göre Ünitelerinin Belirlenmesi F Ünitelerinin Diðer Alanlarla Baðlantýlarý, Kavram Haritalarýnýn Oluþturulmasý, Etkinliklerin Belirlenmesi G Programýn Denenmesi H Programýn Deðerlendirilmesi ý Geribildirim ve Düzeltme Genel Deðerlendirme J Uygulama Geribildirim Düzenleme Deðerlendirme 3

8 4 NOTLARIM

9 Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 6 Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Sosyal Bilgiler Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : 5 Hafta 2 Hafta 5 Hafta 4 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 3 Hafta

10 6. SINIF BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ DERSÝ ÖÐRENME ALANLARI ÜNÝTE VE ZAMANLAMA 6

11 ÖÐRENME ALANI : BÝLGÝSAYARA GÝRÝÞ 1. Bilgisayarýn tanýmýný açýklar. 2. Bilgisayarýn ana parçalarýný tanýr. 3. Bilgisayarýn geliþimini sýnýflandýrýr. 4. Bilgisayarýn günlük hayatýmýzdaki yerini açýklar. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Geçmiþten günümüze bilgisayarýn geliþi ve kullanýldýðý alanlar ile ilgili resimlerle desteklenmiþ bir sunu hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Aile bireylerinden kimlerin Ýnterneti hangi amaçlar için kullandýðý hakkýnda bilgi alýr. Teknoloji ve Bilgisayar Öðrenciler arasýnda iletiþim kurma yönünde birbirine atabilecekleri yün topu hazýr bulundurulur. Öðretmen yünü iletiþim kurmak istediði öðrencilerden birine atar.öðrenci de iletiþim kurmak istediði baþka bir öðrenciye atarak sýnýf ortamýnda bir að oluþturur. Yapýlan yün aktivitesi ile Ýnternetin çok büyük bir bilgisayar aðý olduðunu kavrar ve grafik programýný kullanarak bir að þemasý çizer. Öðrenci ödev olarak topladýðý bilgiler eþliðinde Ýnternet'in kullaným amaçlarýný örneklendirir. Anahtarsýz araba kullanamadýðýmýz gibi, Ýnternetin sunduðu imkanlardan faydalanmak için Ýnternet'e bir baðlantýmýz olmasý gerektiðini fark eder. Modem kartýný inceler ve telefon hattýný bilgisayar ile nasýl kullanabileceðini kavrar. Ýnternetin kullaným alanalarýný örneklendirir.(sýnýf ortamý müsaitse bazý kullaným alanlarý uygulanýr.) 5 HAFTA ÜNÝTE.1 BÝLGÝSAYARA GÝRÝÞ Bilgisayarýn Tanýmý Bilgisayarýn Kullanýldýðý Alanlar Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Kasa Klavye Mouse Monitör Gözlem, araþtýrma, uygulama, giriþimcilik becerileri A.D.: Teknoloji (1) Kýsa cevaplý sorular, boþ yerleri doldurma sorularý veya eþleþtirme tarzýnda sorular hazýrlanýr. (1) Ara Disiplin 7

12 ÖÐRENME ALANI : : GÝRÝÞ - ÇIKIÞ - SÝSTEM-BÝRÝMLERÝ 5 HAFTA ÜNÝTE 1 BÝLGÝSAYARA SEVGÝ GÝRÝÞ Bilgisayarýn Yapýsý Bilgisayarýn Çalýþma Düzeni Donaným Yazýlým Giriþ Birimi Çýkýþ Birimi Sistem Birimi Merkezi Ýþlem Birimi Bellek Birimi Veri- Bilgi 5. Donaným ve Yazýlým kavramlarýnýn farkýný örnek vererek açýklar. 6. Giriþ ve Çýkýþ Birimlerini tanýr. 7. Sistem Birimi kavramýný tanýr. 8. Bilgisayarýn Çalýþma Sistemi hakkýnda bilgi sahibi olur. 9. Veri ile Bilgi arasýndaki farký anlar. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Donaným ve Yazýlýmýn tek tek kullanýlamayacaðýný öðrenciye anlatabilmek için somut örnekler araþtýrýr.bilgisayarýn deðiþik parçalarýný sýnýf ortamýnda öðrenciye izletebilmek için hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Günlük hayatýnda kullandýðý donaným ve yazýlým örneklerini araþtýrýr. Donaným ve Yazýlým ile ilgili örnekler Öðrenci sýnýf ortamýnda dokunabildiði parçalarýn donaným kavramýný oluþturduðunu fark eder.donanýmý kullanmak için bazý komutlara ihtiyaç olduðu örnekler vererek kavrar. Örneðin telefonuna müzik dosyalarýný yüklenmezse müzik dinleyemeyeceði gibi, bilgisayar makinesinin de istenilen iþlemi yapabilmesi için uygun yazýlýma ihtiyac olduðu belirtilir. Sýnýf ortamýnda herhangi bir bilginin bilgisayar ortamýna nasýl girileceði ve bilginin nasýl çýkacaðý tartýþýlýr ve öðrenciye uygulama imkaný yaratýlarak Giriþ ve Çýkýþ birimlerinin görevleri sýnýf ortamýnda uygulanýr. Ör. klavye, printer, scanner, cep telefonu ve bluetooth ile resim aktarma... gibi. Sistem birimini oluþturan donaným parçalarý gösterilerek bilgisayarýn çalýþmasýndaki önemi kavrar. Merkezi iþlem biriminin bilgisayarýn iþlemcisi(pentium IV / Çift çekirdek)olduðu, bellek birimlerinin de bilgisayarýn çalýþmasý sýrasýnda iþlemciye yardýmcý olan bellekler olduðu kavrar. Ekmek fýrýnýndaki iþlem sýrasý öðrenci tarafýndan sýralanýr. Ör.Ekmeðin yapýlmasý için su, un, maya veri olarak mutfaða girer ve bazý iþlemlerden geçirilerek ekmek olarak çýkýþý alýnýr. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. A.D.: Teknoloji Etkinlikle ilgili çalýþmayý resimlemesi istenir. Yapýlan resimleme çalýþmasýný kýsaca açýklanmasý istenir. Paragraf deðerlendirmesi yapýlýr. Nasýl deðerlendirme yapýlacaðý önceden öðrencilere belirtilir. 8

13 ÖÐRENME ALANI : BÝLGÝSAYARA GÝRÝÞ 10. Klavyenin tanýmýný açýklar. 11. Klavyenin üzerindeki tuþlarý gruplandýrýr. 12. Tuþlarýn görevlerini uygular. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Ýçinde Türkçe yazým kurallarýnýn çok kullanýldýðý bir þiir seçilir ve uygulama kaðýdý hazýrlanýr. Gözlem, iletiþim, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Türkçe yazým kurallarý düzgün bir (2) þekilde uygulanýr. D.D. Matematikte dört iþlem uygulatýlýr.(+, (2) -, /, =)gibi semboller. Þiir Yazdýrma Þiir içinde bulunan özel isimler için büyük harf, (!) Ünlem iþareti, gibi noktalama iþaretleri bulunan bir þiir öðrenci tarafýndan klavye kullanarak yazar. Bu ders içinde öðrenciye imleç kavramý verilir. Ýmlecin saðýndaki ve solundaki karakterleri silmek için Delete ve BackSpace tuþlarýný kullanýr. Ayrýca bilgisayarda yazým kuralý olarak her noktalama iþaretinden(.,?) sonra bir boþluk verilmesi gerektiðini fark eder. Enter ile yeni satýra geçilebileceðini kavrar. Ýkinci /üçüncü karakter uygulamalarýný pekiþtirmek amacý ile matematiksel iþlem içeren uygulamalar yazar.ör = 5 5 HAFTA ÜNÝTE 1 BÝLGÝSAYARA SEVGÝ GÝRÝÞ Klavyenin Tanýmý ve Çeþitleri Tuþlarýn Ýþlevleri F ve Q Klavye Fonksiyon Tuþlarý Alfabetik Tuþlar Numerik Tuþlar Özel Tuþlar Ýmleç Fare Disket Sözlü sorularla deðerlendirilir. Sözlü sorularda yapýlan iþlemleri kýsaca açýklama yaptýrýlýr. Veya Eþli deðerlendirme yapýlýr. Her öðrenci arkadaþýnýn yaptýðý çalýþmayý deðerlendirir. Öðretmen eþli deðerlendirmede nasýl deðerlendirme yapýlacaðýný ayrýntýlarýyla açýklar. (2) Diðer Dersler 9

14 ÖÐRENME ALANI : ÝÞLETÝM SÝSTEMÝ Ýþletim Sistemi Pencere Kullanýmý Masaüstü Görüntü Özellikleri Bilgisayarý Kapatma Virüs Nedir? 2 HAFTA ÜNÝTE 2 ÝÞLETÝM SEVGÝ SÝSTEMÝ Virüslerden Korunma Yöntemleri Ýþletim Sistemi Background Screen Saver Shut Down (Turn off computer) Virüs Scan Antivirüs 13. Ýþletim Sistemini tanýr ve Windows ile iliþkilendirir. 14. Masaüstünü (Desktop) tanýr. 15. Mouse'un tek ve çift týklamalarýný uygular. 16. Pencereyi Minimize, Maximize/Restore Windows, Close durumlarýna getirir. 17. Windows ortamýnda birden fazla pencere ile çalýþma ortamlarý uygular. 18. Bilgisayarýn görüntü özelliklerini deðiþtirir. 19. Windows ve bilgisayarý kuralýna göre kapatýr. 20. Virüsün kötü bir yazýlým olduðunu kavrar. 21. Bilgisayara virüsün hangi yollarla bulaþabileceðini kavrar. 22. Virüs bulaþan bir bilgisayardaki deðiþiklikleri fark eder. 23. Virüsün bilgisayara bulaþmasýný nasýl engelleyebileceðimizi açýklar. 24. Anti-virüs programýný kullanýr. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Ýþletim Sistemini Somutlaþtýracak ve Pencerelerle çalýþma ortamlarýný açýklayan örnekler hazýrlar. Virüslü bir dosya hazýrlanýr. ÖÐRENCÝ: Windows'un bilgisayarlarýmýz için önemini araþtýrýr. Virüs hakkýnda internet ortamýndan veya çevresindeki kiþilerden bilgi toplar. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, uygulama, karþýlaþtýrma, araþtýrma becerileri. A.D. : Teknoloji D.Ý. : Donaným ve Yazýlým (6.Sýnýf) (3) D.D.: Fen ve Teknoloji Performans ödevleri (Hangi kriterlere göre deðerlendirme yapýlacaðý öðrencilere açýklanýr.) Etkinlikte yapýlan çalýþmalarýn kavram haritalarý oluþturulur. Veya Resimleme yöntemiyle aþamalý olarak anlatým yapar. Veya çalýþma yapraðý; Konularla ilgili farklý örneklerle iliþkilendirmeler yapar. Benzinsiz Araba Gider mi? Pencerenizi Açýk Unutmayýn! (Farklý Pencerelerle Çalýþma) Hackerler ile Savaþýyorum Öðrenci digital kartlar olmadan yakýtý olmayan arabanýn gidemeyeceði, antensiz televizyonun göstermeyeceði gibi örnekler ile iliþkilendirerek iþletim sistemi olmayan bir bilgisayarýn da çalýþmayacaðýný kavrar. Windows'un Ýþletim Sistemine bir örnek olduðunu anlar. Masaüstüne My Computer ve My Document pencerelerini mouse'u çift týklayarak, Paint pencersini de Start Menü çubuðu üzerinden seçerek açar. Bu pencerelerin boyutlarýný küçültür ve kapatýr. Kendi isteðine göre Masaüstünün Background (Arka Plan) ve ScreenSaver (Ekran koruyucusunu) özelliklerini deðiþtirir. Ve Bilgisayarý ShutDown komutu ile kuralýna göre kapatýr. Örnek Etkinlik II (Hackerler ile Savaþýyorum) Virüs hakkýnda topladýðý bilgiler ile vücudumuzdaki virüsleri karþýlaþtýrýr ve bilgisayar virüsünün tanýmýný yaparak bilgisayar virüsünün kötü bir yazýlým olduðunu kavrar. Bilgisayarýna virüs bulaþan öðrenciler virüsün ne gibi belirtiler gösterdiðini anlatýrlar ve bilgisayarlarýna virüsün nasýl bulaþmýþ olabileceði konusunda fikir yürütürler. Bilgisayarý virüslerden koruma yollarýný örneklendirirler. Virüsleri taramak / temizlemek için anti-virüs programýnýn kullanýmýný getirdikleri dosyalar üzerinde uygularlar." (2) Ders Ýçi 10

15 ÖÐRENME ALANI : GRAFÝK PROGRAMI 25. Grafik programýný tanýr. 26. Grafik programýný çalýþtýrýr. 27. Grafik programýnýn ekran görünümünü tanýr. 28. Araç kutusu üzerinde bulunan düðmeleri kullanýr. 29. Yaptýðý çizimlerin bulunduðu dosyayý kaydeder. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Grafik programlarýnýn hangi amaçla kullanýldýðýný örnekleyen bir sunum hazýrlar.örnek çizimler hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Bilgisayar ortamýnda nasýl resim yapabileceklerini araþtýrýrlar. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. Geometrik Þekiller Öðrenci Grafik Programýný çalýþtýrýr. Araç Kutusu üzerindeki düðmelerden yararlanýp farklý kalýnlýklardaki çizgileri kullanarak geometrik þekiller çizer. Þekillerin içini boyar ve yaptýðý çalýþmaya dosya ismi vererek kaydeder. Yaptýðý çizim sonunda paint programýný tanýr ve neler yapabileceðini açýklar. Uygulama sonunda kullanýlan geometrik þekillerin neler olduðunu sözlü olarak açýklar. 5 HAFTA ÜNÝTE 3 GRAFÝK SEVGÝ PROGRAMI Grafik Programý Grafik Programýnýn Ekran Görünümü Araç Kutusu Üzerinde Bulunan Düðmeler Yapýlan Çalýþmayý Kaydetme Teknoloji Resim Dersi, Matematik Dersi Ýþletim Sistemi (Mouse Kullanýmý - 6.Sýnýf) A.D.: Teknoloji D.D.: Resim Dersi, Matematik Dersi D.Ý.: Ýþletim Sistemi (Mouse Kullanýmý - 6.Sýnýf) Deðerlendirme kriterleri öðrencilere açýklanýr. Yapýlan çalýþmada uygulama sorularý deðerlendirilir. 11

16 ÖÐRENME ALANI : GRAFÝK PROGRAMI 5 HAFTA 30. Grafik programýnda yazý yazar. 31. Shift tuþu ile düz çizim yapar. Öðretmenler Günü Kartý "Caným Öðretmenim" ÜNÝTE 3 GRAFÝK PROGRAMI Resime Yazý Ekleme Öðrenci, Öðretmenler Günü için bir kart hazýrlar. Kartýn üzerine þekiller çizer.çizimleri yaparken Araç Kutusu düðmeleri ile birlikte Ctrl ve Shift tuþlarýndan da yararlanýr. Çizim bittikten sonra kartýn üzerine bir text alaný oluþturur ve hazýrladýðý yazýyý yazar. (Yazýyý yazarken yazý tipi, yazý boyutu ve yazý rengini de seçer.) Text Text Toolbar ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Örnek bir çizim hazýrlar ÖÐRENCÝ: Öðretmenlerine Öðretmenler Günü için kendi cümlelerinden oluþan kýsa bir yazý hazýrlarlar. Gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. A.D.: Teknoloji D.D. : Resim Dersi, Türkçe Dersi Oluþturulan öðretmenler günü Caným Öðretmenim kartýný aþamalý olarak nasýl hazýrladýðýný bir paragrafta kýsaca açýklar. Paragraf bilgisayarda yazýlarak paragraf/yazýlý sunumu deðerlendirilir. Deðerlendirme kriterleri öðrencilere bildirilir. 12

17 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 32. Kelime Ýþlemci programýný tanýr. 33. Kelime Ýþlemci programý kullanarak yazý yazar. 34. Ekran görünümünde kullanacaðý araç çubuðunu aktif hale getirir. 35. Klavyedeki tuþlarý iþlevlerine uygun olarak kullanýr. 36. Bilgisayarda yapýlan çalýþmalarý kaydeder. 37. Bilgisayara kaydedilen belgeleri yeniden açar. 38. Hazýrladýðý belgeyi kapatýr. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Konu ile ilgili bir yazý hazýrlar ve projeksiyondan yansýtýr. ÖÐRENCÝ: Görmek istediði ülke hakkýnda 40 Dakikada Devri Alem Öðrenci, ekran görünümünde ihtiyaç duyduðu Araç Çubuklarýný aktif hale getirir.görmek istediði ülkenin ismini büyük harflerle bilgisayara yazýp"görmek Ýstediðim Ülke" ismini vererek kaydeder ve belgeyi kapatýr.kaydettiði belgeyi tekrar açýp ülke hakkýndaki bilgileri dilbilgisi kurallarýný doðru kullanmaya dikkat ederek yazar. Yaptýðý çalýþmayý farklý isimde kaydeder.print Preview komutu ile sayfanýn önizlemesini görür ve çýktý alýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Kelime Ýþlemci Kelime Ýþlemcinin Ekran Görünümü Kelime Ýþlemcide Araç Çubuklarý Kelime Ýþlemciye Bilgi Giriþi Belge Ýçerisinde Seçim Yapmak Kelime Ýþlemcide Dosya Ýþlemleri Belgeleri Kapatmak Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Türkçe, Sosyal Bilgiler D.Ý.: Klavyenin Kullanýmý Kelime Ýþlemci Standard Araç Çubuðu File-New File-Save File-Save As File-Open File- Close Etkinlik sonunda alýnan çýktýlar eþli deðerlendirme tekniðiyle deðerlendirilir. Her öðrenci arkadaþýnýn yaptýðý çalýþmayý deðerlendirir. Eþli deðerlendirmede dikkat edilecek hususlar öðrencilere açýklanýr. 13

18 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Karakter Biçimlendirme 39. Metinde deðiþtirilmek istenen karakterleri klavye veya mouse kullanarak seçer. 40. Metindeki kelimeleri Formatting Araç Çubuðu üzerindeki düðmeleri kullanarak biçimlendirir. 41. Yapýlan biçimlendirmeleri iptal eder. 42. Paragraf düzenlemesini uygular. Fýkra Öðrenci uygulama kaðýdýndaki fýkrayý ve yönergeleri okur.formatting Araç Çubuðu üzerindeki düðmeleri kullanarak yönergelerde belirtilen biçimlendirmeleri uygular.gereken durumlarda biçimlendirmeleri iptal eder.çalýþmayý fýkra isminde kaydeder. Formatting Araç Çubuðu B,I, U Font, Font Size,Font Color ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Bir fýkrayý uygulama kaðýdý olarak hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Türkçe D.Ý.: Klavyenin Kullanýmý (3) Yapýlan etkinlik aþamalarýnýn, sözlü veya yazýlý sunum yapýlmasý istenir. (3) Ders Ýçi 14

19 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 43. Taþýnacak veya kopyalanacak karakterleri seçmesi gerektiðini fark eder. 44. Bilgisayarda oluþturulan metin parçalarýný taþýr. 45. Bilgisayarda oluþturulan metin parçalarýný kopyalar. Doðum Günü Davetiyesi Öðrenci örnek davetiyeyi inceler.kendine ait doðum günü davetiyesini tasarlar ve bilgisayarda yazar.print Preview komutu ile sayfa görünümünü kontrol eder.hazýrladýðý davetiyenin sayfada az yer kapladýðýný fark edip metni ayni sayfaya üç kez kopyalar ve ilk paragrafýn birinci cümlesini kýrmýzý renge dönüþtürüp, son paragrafýn altýna taþýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Kopyalama ve Taþýma Ýþlemleri ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Uygulama kaðýdý hazýrlar. Cut - Paste Copy - Paste Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D. : Türkçe D.Ý.: Formatting Araç Çubuðu Konuyla ilgili olarak oluþturulan Doðum Günü Davetiyesi ndeki performansý önceden belirtilen kriterlere göre öðretmen tarafýndan belirlenir. 15

20 ÖÐRENME ALANI : KELÝME ÝÞLEMCÝ 4 HAFTA 46. Drawing Araç Çubuðu üzerinde bulunan WordArt düðmesi ile Farklý yazý þekilleri ekler. Görmek Ýstediðim Ülke ÜNÝTE 4 KELÝME ÝÞLEMCÝ Farklý Yazý Þekilleri Ekleme Öðrenci daha önce hazýrladýðý "Görmek Ýstediðim Ülke" dosyasýný açar.konuya uygun Clip Art seçip sayfaya ekler ve ülke ismini WordArt kullanarak yeniden düzenleyip kaydeder. Drawing Araç Çubuðu WordArt Clip Art Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri A.D.: Teknoloji D.D. : Türkçe, Sosyal Bilgiler Etkinlikte yapýlan düzenlemenin nasýl yapýldýðý sözlü veya yazýlý olarak aþamalara göre açýklanýr. 16

21 ÖÐRENME ALANI : ELEKTRONÝK TABLOLAMA 47. Elektronik tablolama kavramýný tanýr. 48. Elektronik tablolama programýný çalýþtýrýr. 49. Excel programýnýn ekran görünümüyle ilgili kavramlarýný tanýr. 50. Excel programýnda hücreye veri girer. 51. Excel programýnda verileri büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe sýralar. Sýralama becerisi D.D. : Matematik Etkinlik I: Excel programýný çalýþtýrýr. Haftalýk ders programýndaki derslerin isimlerini programa yazar ve kaybeder. Etkinlik II: Excel programýný çalýþtýrarak, A sütununa 5 arkadaþýnýn ismini, B sütununa da okul numalarýný yazmasý istenir. Daha sonra seçilen veriler küçükten büyüðe veya büyükten küçüðe sýralatýlýr A (Isim) B (Okul No) 3 HAFTA ÜNÝTE 5 ELEKTRONÝK TABLOLAMA Elektronik Tablolama Excell Programý ile Neler Yapýlabilir Excell Ekran Görünümü Hücrelere Veri Girebilmek Verileri Sýralatmak Elektronik Tablolama Sütun (Column) Satýr (Row) Hücre (Cell) Çalýþma Kitabý (Workbook) Sýralama (Sort) Azalan Sýralama (Sort Descending) Z A Artan Sýralama (Sort Ascending) A Z Etkinliklerle ilgili örnek çalýþma yapraklarý hazýrlanýp, ödev verilir. Verilen ödev uygulamalý olarak öðretmen tarafýndan yapýlýp öðretmene sunulur. Veya Örnek etkinliðin çýktý üzerinde aþamalý olarak resimleme yapýlarak gösterilir. 17

22 ÖÐRENME ALANI : SUNU PROGRAMI 4 HAFTA ÜNÝTE 6 S U N U Sunu Programý Sunu Programý Ekran Görünümü Boþ Slayt Yaratmak Sunuma Yeni Slayt Eklemek Varolan Slaytý Silmek Sunuyu Ýzlemek Slayta Metin Eklemek Slayta Küçük Resim Eklemek ve Düzenlemek Slayt Sýralayýcý Görünüm Normal Görünüm 52. Bilginin sunulmasý için kelime iþlemci programýnýn yeterli olmadýðýný fark eder. 53. Sunu programýný çalýþtýrýr. 54. Çalýþma ortamýný tanýr ve boþ slayt yaratýr. 55. Amacýna uygun farklý slayt tipleri olduðunu fark eder. 56. Slayta bilgi girmek için normal görünümde olduðunu fark eder. 57. Sunuma yeni slaytlar ekler. 58. Varolan slaytý siler. 59. Yaratýlan sunuyu izler. 60. Slaytlarý sýralý þekilde görür. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Kendisini tanýtan bir sunum ve uygulama kaðýdý hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Kýsaca Ben! Öðrenci sunu programýný nasýl kullanabileceðini öðretmenin hazýrladýðý sunumu izleyerek kavrar. Sunu propgramýný çalýþtýrýp amacýna göre slayt tipini seçer. Kendini tanýtan en az 3 slayttan oluþan bir sunum hazýrlar ve bunu izler. Hazýrladýðý sunudan beðenmediði bir slaytý seçip siler. Sunu Slide Slide Layout Ýnsert New Slide Delete Slide Slide Show Slide Show Sorter View Normal View Araþtýrma, gözlem, karar verme, uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.Ý.: Kelime Ýþlemci Konuya uygun olarak hazýrlanan sununun çýktý alýnarak, her sunumda uygulamalarý slide yanýna not düþülerek açýklama yapýlýr. Çalýþma, eþli deðerlendirme yöntemi ile deðerlendirilir. Veya Kavram haritasý hazýrlanýr. 18

23 ÖÐRENME ALANI : ÝNTERNET 61. Ýnternet kavramýný söz, yazý ve þekil ile ifade eder. 62. Ýnternet kullaným alanlarýný örneklendirir. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Sýnýfa yün ve modem kartlarý getirir. ÖÐRENCÝ: Aile bireylerinden kimlerin Ýnterneti hangi amaçlar için kullandýðý hakkýnda bilgi alýr. Ýnternet Örüyorum "Öðretmen yünü iletiþim kurmak istediði öðrencilerden birine atar.öðrenci de iletiþim kurmak istediði baþka bir öðrenciye atarak sýnýf ortamýnda bir að oluþturur. Yapýlan yün aktivitesi ile Ýnternetin çok büyük bir bilgisayar aðý olduðunu kavrar ve grafik programýný kullanarak bir að þemasý çizer. Öðrenci ödev olarak topladýðý bilgiler eþliðinde Ýnternet'in kullaným amaçlarýný örneklendirir. Anahtarsýz araba kullanamadýðýmýz gibi, Ýnternetin sunduðu imkanlardan faydalanmak için Ýnternet'e bir baðlantýmýz olmasý gerektiðini fark eder. 3 HAFTA ÜNÝTE 7 ÝNTERNET Ýnternetin Tanýmý Ýnternette Neler Yapýlabilir? Ýnternet Modem Gözlem, araþtýrma, uygulama, giriþimcilik becerileri A.D. : Teknoloji D.D.: Fen Bilgisi D.Ý.: Grafik Programý Yapýlan çalýþmayý resimleme yapýlarak çizilmesi ve önemli kavramlarý hazýrlanmasý istenir. Veya Eþleþtirme sorularý sorulur. 19

24 Ý ÖÐRENME ALANI : ÝNTERNET 3 HAFTA ÜNÝTE 7 NTERNET Web Sunucu Tanýmý Web Adresi Ýnternet'te Konu Arama 63. Web Adreslerini tanýr. 64. Web adreslerini web browsere yazarak istediði sayfaya gider." 65. Web browserde bir önceki/bir sonraki sayfaya geçer. 66. Açýlan bir sayfayý yeniler. 67. Ýnternet sayfasýný durdurur. 68. Internet ortamýnda bulunan bilgileri kelime iþlemci programýnda düzenler. Siber Uzayda Sörf "Öðrenci Web Browser'i çalýþtýrýr. Tüm evlerin birer adresi olduðu gibi, Ýnternet ortamýndaki tüm bilgilerin de birer adresi olduðunun farkýna varýr. Sevdiði bir sanatcýnýn ismini Web Browser'e yazarak sanatçý ile ilgili bilgi ve resim arar.bulduðu sayfalar arasýndan back ve forward tuþlarýný kullanarak bir sayfa seçer.(etkinlik içerisinde sayfaya ulaþamadýðý zamalarda refresh komutunu kullanýr ve gerekli gördüðü durumlarda da sayfayý durdurur.) Araþtýrdýðý bilgileri copy-paste yöntemiyle Kelime Ýþlemci ortamýna aktarýr ve düzenler. " Web Browser Web Adresi Back Forward Stop Refresh Gözlem,araþtýrma ve uygulama becerileri. A.D.: Teknoloji D.D.: Kelime Ýþlemci Programý D.Ý.: Ýnternet Proje çalýþmasý. Etkinlikte toplanan bilgi, resim, fotoðraf v.s. projelendirir (Baþlýk, amaç, kim, açýklamayorum). Proje nasýl deðerlendirileceði öðrencilere açýklanýr. 20

25 Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 7 Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Sosyal Bilgiler Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 5 Hafta 1 Hafta 1 Hafta 5 Hafta 4 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 3 Hafta

26 7. SINIF BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ DERSÝ ÖÐRENME ALANLARI ÜNÝTE VE ZAMANLAMA 22

27 ÖÐRENME ALANI : BÝLGÝSAYAR ORTAMI 1. Ergonomi kavramýný tanýr. 2. Bilgisayar kullanýrken saðlýklý çalýþma ortamýnýn nasýl olmasý gerektiðini bilir (ýþýk, oturma düzeni, klavye-monitörün yerleþik düzeni) 3. Bilgisayarýn yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan saðlýk problemlerini listeler. 4. Virüs kavramýný ve bilgisayara verdiði zararlarý açýklar. 5. Virüsleri saptayan programlarý tanýr. 6. Internet ve virüs arasýndaki iliþkiyi açýklar. ÖN HAZIRLIK ÖÐRETMEN: Ergonomik olan ve olmayan çalýþma ortamlarý hakkýnda sýnýfa resimler getirir, sunu hazýrlar. ÖÐRENCÝ: Ergonomi kavramýný araþtýrýr ve ergonomik çalýþma ortamlarýnýn nasýl olmasý gerektiði hakkýnda bilgi sahibi olur. Gelecekte Saðlýk Sorunlarý Yaþamayalým! Öðrenci uzun süre bilgisayar kullandýktan sonra hissettiði rahatsýzlýklarý söyler. Sýnýf ortamýndan bir öðrenci ergonomi çalýþma ortamýný dramatize eder. Ergonomi Kullanýcý Saðlýðý Virüsler 1 HAFTA ÜNÝTE 1 BÝLGÝSAYAR SEVGÝ ORTAMI Bilgisayar Virüslerinin Zararlarý Nedir? Bilgisayarýnýza Virüs Bulaþtýðýný Nasýl Anlarsýnýz? Virüsleri Saptayan Programlar Nelerdir? Internet ve Virüs Araþtýrma, gözlem, karar verme, giriþimcilik, araþtýrma becerileri. Ergonomi A.D.: Teknoloji D.D.: Beden Eðitimi Proje çalýþmasý: Dramatize çalýþmasýnda bilgisayar kullanýmýnda dikkat edilmesi gerekenlerin listelenmesi istenir. Her öðrencinin veya grup olarak çevremizde bilgisayar kullanýcýlarýn, bilgisayarýn yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan saðlýk problemleri ile ilgili gözlem, görüþme yapar. Toplanan bilgiler proje formatýnda A4 üzerinde (Baþlýk, amaç, süreç, fotoðraf, resim, v.s., bulgular, öneriler) hazýrlanýr. 23

Bilgi ve İletişim. Teknolojileri. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler

Bilgi ve İletişim. Teknolojileri. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler Bilgi ve İletişim 6 leri Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 6.- 7.- 8. SINIFLAR PROGRAM GELİŞTİRME KOMİSYONU Komisyon Başkanı Çiğeltem Yıldırım ARİFOĞLU Üyeler

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Ekran Görünümü Değiştirmek

Ekran Görünümü Değiştirmek KELĐME ĐŞLEM (WORD) Kelime işlemci nedir? programlardır. Kelime Đşlemciler bilgisayar kullanarak metin yazmayı ve düzenlemeyi sağlayan Word programı ile neler yapılabilir? Word, çok amaçlı, kullanımı kolay

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2002

MICROSOFT EXCEL 2002 MICROSOFT EXCEL 2002 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2000

MICROSOFT EXCEL 2000 MICROSOFT EXCEL 2000 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2000 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

word sayfa seçilir(blank document) Create)

word sayfa seçilir(blank document) Create) Yeni(New) seçilir word sayfa seçilir(blank document) Create) Dosya Aktarma Office Open(Aç) seçilir Recent Documents) Dosya Aktarma Aranan dosya türü istenirse dosya türü (Files of type Gelen u konuma gidilir.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET 1. İnternet... 1 1.1. Tanımı ve Tarihçesi... 1 1.2. İnternette Kullanılan Kavramlar... 3 1.2.1. Alan Adları(Domain Name)... 3 1.2.2. İnternette Kullanılan Terimler... 4 1.3.İnternet

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

Amaçlarımız. Powerpoint de slaytlara eklentiler yapmak. Asıl slayt kavramını tanımlamak. Asıl slayt üzerinde değişklikler yapmak.

Amaçlarımız. Powerpoint de slaytlara eklentiler yapmak. Asıl slayt kavramını tanımlamak. Asıl slayt üzerinde değişklikler yapmak. Amaçlarımız 2 Powerpoint de slaytlara eklentiler yapmak. Asıl slayt kavramını tanımlamak. Asıl slayt üzerinde değişklikler yapmak. Slayt gösterilerini ayarlamak. 1 3 Slaytlara eklenti yapmak için Insert

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

TERAKKİ VAKFI OKULLARI Bilgisayar Bölümü

TERAKKİ VAKFI OKULLARI Bilgisayar Bölümü Bilgisayar Bölümü MICROSOFT POWERPOINT Çalışma Notları TERAKKİ VAKFI OKULLARI Bilgisayar Bölümü İÇİNDEKİLER Giriş......... 1 Powerpoint Ekranının Tanıtımı... 2 Slayt Düzenini (Slide Layout) Ayarlamak...

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2000 GİRİŞ:

MICROSOFT EXCEL 2000 GİRİŞ: MICROSOFT EXCEL 2000 GİRİŞ: Excel, popüler elektronik tablolama hesaplama programıdır. Excel, excel.exe dosyası tarafından çalıştırılır. Excel ile oluşturulan dosyanın uzantısı xls olur. Excel de çalışma

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINIFLAR İNGİLİZCE BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) DERSİ PROJE VE KAZANIM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINIFLAR İNGİLİZCE BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) DERSİ PROJE VE KAZANIM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINIFLAR İNGİLİZCE BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) DERSİ PROJE VE KAZANIM LİSTESİ 1 October Introduction to computer skills November Bilgisayarın temel parçalarını

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular.

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular. POWERPOINT PROGRAMI GİRİŞ MENÜSÜ Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Slaytların genel tasarımını değiştirir. Seçili olan kısmı keser. Seçili

Detaylı

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint Slayt Hazırlama Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint İçindekiler Microsoft PowerPoint... 3 Slayt Açma... 3 İkinci Slayt Ekleme... 3 Slayt Düzeni... 4 Resim ya da Obje Ekleme... 6 Slayt

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI 1. ETKİNLİĞİN ADI Bilgisayar Kursu (Temel Bilgisayar Kullanımı) 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI 1. Bilgisayarı

Detaylı

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR?

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR? KLAVYE TUŞLARI İMLEÇ NEDİR? Klavye ile yazı yazabilmemiz için yazı yazacağımız yerde imleci konumlandırmamız gerekir. Klavye Çeşitleri Q ve F olmak üzere iki çeşit klavye vardır. Klavyenin alfabe tuşlarının

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007

GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007 GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007 Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Kopyalanmış veya kesilmiş metni imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Seçili olan

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2000

Microsoft PowerPoint 2000 Microsoft PowerPoint 2000 PowerPoint yazı, çizim, grafik, ses, video gibi unsurlar ile desteklenebilen sunular hazırlanmasına, slayt gösterileri yapılmasına imkan veren bir programdır. PowerPoint programı

Detaylı