LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300"

Transkript

1 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

2 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin El Kitabı içeri i Kullanılan semboller El Kitabı kime hitap ediyor? Güvenlik artlara uygun kullanım Genel güvenlik uyarıları Standartlar ve normlar CE- aretlemesi Teknik Veriler Genel ölçüler ve ba lantılar L 50 L Teknik veriler L 50 L Genel ölçüler ve ba lantılar L 90 L Teknik veriler L 90 L Kurulum / Tesisat Öncesi Teslimat Kapsamı Yer gereksinimi L 50 - L Yer gereksinimi L 90 - L Montaj yerine ili kin uyarılar Paslanmaya kar ı koruma Kalorifer suyuna ili kin talepler Üflemeli Brülörler Kullanılan Yakıtlara ili kin talepler Rotarderler letim / Çalı tırma öncesi Su basıncı kontrolü Sıcak su deposu kontolü Beton Kaide Ölçüleri Montaj Kaplama montajı L 50- L Kaplama montajı L 90- L Brülör montajı Patlatma kapa ı montajı Pano Montajı Kurulum / Tesisat Isıtma devresi ba lantısı Tesisatın kontrolü ve doldurulması Baca ba lantısı önt Pompa Tesisatı AUGUST BRÖTJE GMBH

3 çindekiler: 7. Çalı tırma / Devreye alma Çalı tırma / Devreye alma Kalorifer suyu ile ilgili sıcaklıklar Acil durum operasyonu Operatörün e itilmesi Temizlik ve bakım Temizlik Bakım leri Enerji tasarrufuna yönelik tavsiyeler Do ru ısıtma Önemli Uyarılar Notlar Garanti Belgesi UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya ba lamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alaca ınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren Servis Te kilatı Kitapçı ı verilmi tir. Cihazınızın ilk çalı tırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dı ında kalır. BAYMAK BAYMAK MAK NE SANAY VE T CARET A.. MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanlı Orhanl Beldesi, Beldesi, Orta Orta Mahalle Akdeniz Akdeniz Caddesi Caddesi No: 7No: Tuzla Tuzla / STANBUL / STANBUL Tel: (0216) Tel: 304 (0216) (pbx) Fax: (0216) L 50 L 300 Serisi 3

4 El Kitabına li kin 1. El Kitabına ili kin Cihazı çalı tırmadan bu kılavuzu itina ile okuyunuz! 1.1 El Kitabı içeri i Bu kılavuzun içeri i; Logobloc L 50 L 300 serisi dü ük sıcaklık kalorifer kazanlarının ısıtma ihtiyacına yönelik çalı tırılmasıdır. Bu kalorifer kazanına ait di er belgelerin (dokümanların) özeti a a ıda verilmi tir. Tüm belgeleri kazanın kuruldu u yerde muhafaza ediniz! Dokümantasyon çindekiler Kimler için öngörüldü ü Teknik bilgiler - Planlama belgeleri Planlamacılar, - Teknik veriler Operatörler - Temel donanım ve aksesuar - Uygulama örnekleri Opsiyonel Pano Kitapçı ı - Eksiksiz parametre tablosu Elektrik tesisatı - Kapsamlı uygulama örnekleri ve bunların ba lantı planları uzmanları - Elektriksel ba lantı emaları - Devre planları - Fonksiyonların açıklaması - Programlama - Hata ve arıza tabloları - Kullanıcı ayarları - Fonksiyonların açıklaması Operatörler - Programlama - Hata ve arıza tabloları - Kullanıcı ayarları Montaj ve kullanma kılavuzu - artlara uygun kullanım - Teknik veriler - Talimatlar, Normlar, CE - Montaj yerine ili kin uyarılar - Seçilmi uygulama örnekleri - Çalı tırma / Devreye alma - Montaj/Kurulum - Çalı tırma - Temizlik/Bakım - Çalı tırma - Temizlik/Bakım Kalorifer tesisatı uzmanları Operatörler 4 AUGUST BRÖTJE GmbH

5 El Kitabına li kin 1.2 Kullanılan semboller Tehlike! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, bedeniniz ve ya amınız için tehlike söz konusudur. Elektrik çarpması tehlikesi! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, elektrik çarpması nedeniyle bedeniniz ve ya amınız için tehlike söz konusudur. Dikkat! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, çevre sa lı ı ve cihaz için tehlike söz konusudur. Uyarı / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler bulabilirsiniz. Di er belgelerde (dokümanlarda) ilave bilgilerin bulundu una yönelik uyarı 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor? Bu kullanma talimatı, kalorifer tesisinin operatörüne (i letimcisine) ve kurulum yapan uzman tesisatçıya yöneliktir. L 50 L 300 Serisi 5

6 Güvenlik 2. Güvenlik Tehlike! Lütfen a a ıdaki güvenlik uyarılarını önemle dikkate alın! Aksi takdirde hem kendinizi hem de ba kalarını tehlikeye atarsınız. 2.1 artlara Uygun Kullanım L serisi BRÖTJE- kalorifer kazanları DIN EN e göre sıcak sulu kalorifer tesisleri içinde yer alan kazanlar olarak öngörülmü lerdir. Bunlar dü ük sıcaklık i letim için DIN EN 303 / 304, DIN 4702 Bölüm 7 ye tekabül etmektedirler. Enerji tasarrufu yasasına göre, dü ük ısılı i letim için kalorifer kazanlarının Standart ve Normlara uygun bir pano ile donatılması zorunludur. 2.2 Genel Güvenlik Uyarıları Tehlike! Kazanın üzerindeki uyarıları lütfen dikkate alınız. Kazanın yanlı çalı tırılması önemli zararlara yol açabilir. Brötje kalorifer kazanlarında ilk defa i letime alma, ayarlama, bakım ve temizlik i lemleri sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır! Kalorifer tesisinde arızalar meydana geldi inde, tesis durdurulmalıdır. Hasarlı parçalar sadece yetkili servis tarafından de i tirilmelidir. Kullanılan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül etmeli ve söz konusu parçalar Brötje kalorifer kazanı ile ba lantılı olarak imalatçısı tarafından onaylanmı olmalıdırlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Cıvata boyası ile mühürlenmi ba lantılar kesinlikle uzman ve onaylı servis olmayan bir ki i tarafından açılmamalı veya de i tirilmemelidirler! Bu mühürler kusursuz ve güvenli i letim için gerekli olan cıvataların de i tirilmedi ini kanıtlamaktadır. Mühürlere zarar verildi inde cihazın garantisi sona erer! 6 AUGUST BRÖTJE GMBH

7 Güvenlik Kazanda yapılacak tadilat, geli i güzel yapısal de i iklikler ve buna benzer tüm de i iklikler yasaktır. Çünkü bu gibi de i iklikler insanları tehlikeye atabilmekte ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar dikkate alınmadı ında cihazın garantisi sona erer! Havalandırma ve hava tahliye deliklerinin kapatılması ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktır. Cihazın hemen yakınında patlayıcı veya kolay tutu an maddeler (malzemeler) bulundurmayınız. Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu oldu u takdirde elektrikli alterleri çalı tırmayınız! Odaları derhal iyice havalandırın ve gaz kesme tertibatını / tertibatlarını kapatınız. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz Tedarik letmesi haberdar edilmelidir. Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayın! Su, çökeltiler nedeniyle kirlidir. Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hattı, ısıtma i lemi sırasında güvenlik açısından suyun dı arıya çıkabilmesi için her zaman açık olmalıdır. Emniyet ventilinin çalı ması zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili direkt olarak kazan üzerine takılmalı, arada hiçbir kesici vana vb. ekipman bulunmamalıdır. Emniyet açısından ilave olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha konumlandırılmalıdır. Kullanılan tüm ekipmanlar TSE standartlarında olmalıdır. Elektrik çarpması tehlikesi! Koruyucu ba lık ve kaplama parçaları çıkartılmadan önce kazanın üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çalı malar sadece yetkili servis tarafından gerekli tüm önlemler alınarak yapılabilir! Lütfen cihazınızı kullanmaya ba lamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alaca ınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren Servis Te kilatı Kitapçı ı verilmi tir. Cihazınızın ilk çalı tırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dı ında kalır. L 50 L 300 Serisi 7

8 Güvenlik 2.3 Standart ve Normlar DIN 4109 Binalarda Ses Yalıtımı, DIN 4755 Isıtmada sıvı yakıt kullanımı, DIN 4756 Isıtmada gaz yakıt kullanımı, DIN EN 267 Üflemeli sıvı yakıt brülörleri, DIN EN 676 Üflemeli gaz yakıt brülörleri, EnEV Enerji tasarruf düzenlemesi, DIN EN Binalarda ısıtma sistemleri, DIN EN Binalarda ısıtma sistemleri dizayn, DIN 1986 Yapılarda drenaj sistemleri, DIN Baca sistemleri DIN 4753 Kullanım suyu için ısıtma sistemleri, DIN 4705 Baca sistemleri EN Elektrik Dı ı Cihazların Elektrik Donanımı DVGW VP 113 Gaz yakan sistemlerin atık gaz bacalarının sertifikasyonu Yerel güç ve gaz da ıtım firmalarının düzenlemeleri 2.4 CE aretlemesi CE- areti, L serisine ait Brötje kalorifer kazanlarının 2006/95/EC Alçak Gerilim direktifi ve 89/336/AET direktifi (Elektromanyetik Uygunluk, EMV) gere i AET ye üye ülkelerin yasal nizamnamelerine ili kin uyarlama kurulu taleplerini yerine getirdi ini ifade etmektedir. 89/336/AET nolu direktif, sadece kazanın gere ine artlara uygun bir ekilde çalı tırılması halinde yerine getirilebilmektedir. En gere i öngörülmü çevre ko ullarına uyulmalıdır. Cihazın, sadece gere ine / artlara uygun bir ekilde monte edilmi olunan baca ile çalı tırılmasına izin verilir. Elektri in gere ine uygun bir ekilde topraklanmı olması, kazanların düzenli olarak kontrol edilmesiyle (örne in yıllık bakım) sa lanmalıdır. Cihazda yapılacak parça de i imlerinde, sadece imalatçı tarafından belirtilmi olan orijinal parçalar kullanılmalıdır. Kazanlar, dü ük ısılı kalorifer kazanları olarak 92/42/AET Verim direktifi Ana Taleplerini yerine getirmektedir. 8 AUGUST BRÖTJE GMBH

9 Teknik Veriler 3. Teknik Veriler 3.1 Genel Ölçüler ve Ba lantılar L 50 L 70 L 50 L 300 Serisi 9

10 Teknik Veriler 3.2 Teknik Veriler L 50 L 70 LogoBloc Model L 5O L 70 Ürün Kimlik No - CE DIN Kayıt Nr. VDE Kayıt Nr. Güç Aralı ı Nominal Isı Yükü Nominal Kazan Verimi ( C ) * kw kw % ,2 92,3 CE-0085AT0283 3R220/ DIN 4705 e göre Baca Hesaplamalarına ili kin Veriler Atık Gaz Çıkı ındaki Emi mbar >0 >0 Max. Kazan Yükünde Duman gazı Akı ı K = 92 % - Sıvı Yakıtta ** kg/s 0,023 0,032 - Gaz Yakıtta kg/s 0,023 0,033 CO 2 - Karbondioksit - Sıvı Yakıtta ** Vol.-% 12, Gaz Yakıtta Vol.-% 9,8 9,9 Dü ük Sıcaklıkta Baca Sıcaklı ı - Dü ük Sıcaklıkta *** o C Normal Çalı mada ( C ) o C Su Tarafı Direnci v = 10 K mbar 14,8 30,4 v = 20 K mbar 3,3 6,9 Gaz Tarafı Direnci mbar 0,14 0,16 Max. letme Basıncı bar 4 4 Max. letme Sıcaklı ı *** o C Kazan Su Hacmi Litre Gaz Tarafı Hacmi Litre Max. Müsade Edilebilir letme Sıcaklı ı o C Yakla ık Kazan A ırlı ı kg *) Kazan nominal ısı verimidir, kazanın C arasında çalı ması durumundaki verimdir. Kazanın dü ük sıcaklık kazanı olarak çalı ması durumunda kazan verimi katalogda belirtilen Norm Isıl Kullanma Verimi - %94 olarak adlandırılan verim de eri geçerli olur. **) Bu kazanlarda sıvı yakıt olarak sadece Motorin kullanılır, Fuel-oil ve/veya a ır ya türü yakıtlar kullanılamaz. ***) Dikkat minimum kazan dönü suyu sıcaklı ı Gaz için; 35 o C, sıvı yakıt için; 25 o C ile sınırlandırılmı tır. Kazanlar belirtilen dönü suyu sıcaklıklarının altında çalı tırılamaz. Belirtilen dönü suyu sıcaklıkları önt pompa kullanılması halinde geçerlidir. 76,1 92,0 10 AUGUST BRÖTJE GMBH

11 Teknik Veriler 3.3 Genel Ölçüler ve Ba lantılar L 90 L 300 *) Brülorün montajı için gerekli delik çapı, bu ölçüden büyük namlu çapı olan brülorler kazana uygun de ildir. **) Tüm ba lantı flan ları TS normunda ve PN 16 basınç sınıfındadır. L 50 L 300 Serisi 11

12 Teknik Veriler 3.4 Teknik Veriler L 90 L 300 LogoBloc Model L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 Ürün Kimlik No - CE DIN Kayıt Nr. VDE Kayıt Nr. CE -0085AT0283 3R220/ Güç Aralı ı kw Nominal Isı Yükü kw 98,0 130,9 163,6 196,1 260,0 324,0 Nominal Kazan Verimi ( C ) * % 91,8 91,7 91,7 91,8 92,3 92,6 DIN 4705 e göre Baca Hesaplamalarına ili kin veriler Atık Gaz Çıkı ındaki Emi mbar >0 >0 >0 >0 >0 >0 Max. Kazan Yükünde Duman gazı Akı ı K = 92 % - Sıvı Yakıtta ** kg/s 0,041 0,055 0,068 0,082 0,109 0,136 - Gaz Yakıtta kg/s 0,042 0,055 0,069 0,083 0,110 0,137 CO 2 - Karbondioksit - Sıvı Yakıtta ** Vol.-% 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 - Gaz Yakıtta Vol.-% 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Baca Sıcaklı ı - Dü ük Sıcaklıkta *** o C Normal Çalı mada ( C ) o C Su Tarafı Direnci v = 10 K mbar v = 20 K mbar Gaz Tarafı Direnci mbar 0,23 0,39 0,58 0,80 1,16 1,25 Max. letme Basıncı bar Max. Müsade Edilebilir letme Sıcaklı ı o C Max. letme Sıcaklı ı *** o C Kazan Su Hacmi Litre Gaz Tarafı Hacmi Litre Yakla ık Kazan A ırlı ı kg *) Kazan nominal ısı verimidir, kazanın C arasında çalı ması durumundaki verimdir. Kazanın dü ük sıcaklık kazanı olarak çalı ması durumunda kazan verimi katalogda belirtilen Norm Isıl Kullanma Verimi - %94 olarak adlandırılan verim de eri geçerli olur. **) Bu kazanlarda sıvı yakıt olarak sadece Motorin kullanılır, Fuel-oil ve/veya a ır ya türü yakıtlar kullanılamaz. ***) Dikkat minimum kazan dönü suyu sıcaklı ı Gaz için; 35 o C, sıvı yakıt için; 25 o C ile sınırlandırılmı tır. Kazanlar belirtilen dönü suyu sıcaklıklarının altında çalı tırılamaz. Belirtilen dönü suyu sıcaklıkları önt pompa kullanılması halinde geçerlidir. 12 AUGUST BRÖTJE GMBH

13 Kurulum / Tesisat Öncesi 4. Kurulum / Tesisat Öncesi 4.1 Teslimat Kapsamı - Transport Paleti Üzerinde 1 adet dı izolasyonu yapılmı kazan gövdesi, - Karton Kutu içerisinde montaja hazır kaplama grubu ve kutu içerisinde, kaplamayı kazana ba lamak için gerekli ba lantı paketi, - Kazan içerisinde dosyalı Montaj ve kullanma kılavuzu, - Kazan çerisinde 1 adet Rotarder tutucu, - Kazan çerisinde 1 adet Uzatma parçası, - Kazan çerisinde 1 adet Fırça tutucu, - Kazan çerisinde 1 adet Fırça, - Kazan çerisinde Kaynak yapmaya hazır 2 adet ba lantı flan ı ( Kazana uygun. L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde ba lantı flan larına uygun, 2 adet klingrit conta ( Kazana uygun. L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde ba lantı flan larına uygun, 8 adet M16x70 Civata ( L modellerinde 16 adet. L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde ba lantı flan larına uygun, 16 adet M16 Pul ( L modellerinde 32 adet, L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde 4 adet M 12x50 Cıvata, - Kazan çerisinde 6 adet kablo ba ı, - Kazan çerisinde brülör çevresini izole etmek için gerekli seramik fitil ( 22 mm, mm) - Kazan çerisinde brülör çevresini izole etmek için gerekli seramik battaniye, - Kazan çerisine yapı tırılmı Brülorün kazan kapa ına nasıl monte edilmesini gösterir resim. - Kazan çerisinde Patlatma Kapa ı, - Kazan içerisinde Brülör ba lantı flan ı, Yukarıda belirtilen malzemeler kazan ile birlikte teslim edilen ekipmanlardır. Bu ekipmanlardan kazan içersinde olanlar bir kutu ile paketlenerek kazan içerisine ( yanma odası ) konulmu tur. Ekipmanların temsili resimleri 14. sayfada belirtildi i gibidir. Kullanma ekilleri sonraki bölümlerde anlatılacaktır. L 50 L 300 Serisi 13

14 Kurulum / Tesisat Öncesi - Transport Paleti Üzerinde 1 adet dı izolasyonu yapılmı kazan gövdesi, ( kazan izolasyonu yapılmı streç film ile sarılmı olarak teslim edilir ). Transport en ölçüleri a a ıda verilmi tir - Karton Kutu içerisinde montaja hazır kaplama grubu ve kutu içerisinde, kaplamayı kazan ba lamak için gerekli ba lantı paketi, - Karton Kutu içerisinde kazan için gerekli ekipmanlar. 14 AUGUST BRÖTJE GMBH

15 Kurulum / Tesisat Öncesi - Kazana uygun kaynak yapmaya uygun tesisat ba lantı flan ları, - Kazana uygun fırça tutucu, - Kazana uygun uzatma parçası, - Kazana uygun rotarder tutucu parça, - Kazana uygun fırça, L 50 L 300 Serisi 15

16 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.2 Yer Gereksinimi L 50 L 70 *) Yan kaplamanın montajı için, yan tarafta yakla ık 0,3 m lik bir mesafe gerekmektedir. Ancak önce yan kaplama montaj edilir ve bu i lemden sonra kazan duraca ı kesin konuma itilirse, bu mesafe azaltılabilir. ayet brülörün duvara do ru açılması isteniliyorsa, duvar mesafesi brülörün ölçülerine ba lıdır. Kazanın rahat bir ekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin çıkarılabilmesi açısından, brülörün kapısı en az 90 0 açılabilir olmalıdır. ayet brülör sa tarafa do ru açılacaksa, kazan kapısının mente e milleri sa a monte edilmelidir. 16 AUGUST BRÖTJE GMBH

17 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.3 Yer Gereksinimi L 90 L 300 *) Yan kaplamanın montajı için, yan tarafta yakla ık 0,3 m lik bir mesafe gerekmektedir. Ancak önce yan kaplama montaj edilir ve bu i lemden sonra kazan duraca ı kesin konuma itilirse, bu mesafe azaltılabilir. ayet brülörün duvara do ru açılması isteniliyorsa, duvar mesafesi brülörün ölçülerine ba lıdır. Kazanın rahat bir ekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin çıkarılabilmesi açısından, brülörün kapısı en az 90 0 açılabilir olmalıdır. ayet brülör sa tarafa do ru açılacaksa, kazan kapısının mente e milleri sa a monte edilmelidir. L 50 L 300 Serisi 17

18 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.4 Montaj ve Montaj Yerine li kin Uyarılar Dikkat! Isıtma i letimi veya bir depo ile ba lantılı olarak yapılacak montajlarda unlara dikkat edilmelidir: özellikle depodaki su kaçakları nedeniyle meydana gelebilecek su zararlarını önlemek amacıyla, montaj açısından uygun olan tedbirler alınmalıdır. Drenaj hatları ve emniyet düzenekleri uygun olmalı ilk devreye almada ve çalı ma sırasında periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Cihazın kurulaca ı mekân kuru olmalı ve buz tutmamalıdır (0 0 C ile 45 0 C arası). Cihazın yanması için gerekli havanın sa lanmasına ve atık gazın tahliye edilmesine yönelik uygulamalar bölgeden sorumlu yerel gaz da ıtım irketleri ve TSE standartlarına uygun olmalıdır. Cihazı tercihen mutfak, arka balkon, kiler, hol, kazan dairesi gibi bir yere yerle tiriniz. Cihaz balkonda ise, dı etkenlerden koruyunuz. Banyo ve çama ırhaneye kondu u takdirde cihazınızın ıslanmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı yatak odasına koymayınız! Kazanı beton kaide üzerine yerle tiriniz. ( BKZ. Sayfa 25 ). Kazanın monte edildi i ortam tozlu, rutubetli ortam olmamalıdır. Cihazı baca kanalına yakın yere koyunuz. Bacaya giden atık gaz borusu en kısa yoldan ve en az dirsek kullanılarak yapılmalıdır. Boru üzerine damper takmayınız. Baca yüksekli i baca hidrolik çapının 150 mislinden fazla olmamalıdır. Baca çıkı ı mahyadan 1 m. yukarıda olmalıdır. Yatay duman kanalları bacaya en az %5'lik yükselen e imle ba lanmalı ve uzunlu u hiç bir zaman baca yüksekli inin 1/4'ünü geçmemelidir.. Baca ba lantı borusunu bacaya do ru yükselen bir e imle monte ediniz. 18 AUGUST BRÖTJE GMBH

19 Kurulum / Tesisat Öncesi Atık gazların yo unla ması sonucu olu abilecek suyun veya ya murun cihaza akmaması için tedbir alınmasına dikkat ediniz. Bacalar ile ilgili gaz da ıtım irketlerinin ve TSE nin istemi oldu u standart ve prosedürlere uyulmalıdır. Dikkat! Kazan sıcak su gidi borusu üzerine en yüksek noktaya gelecek ekilde bir hava tahliye cihazı ba layınız. Kazan dı ında tesisatta hava kalabilecek nokta veya noktalara tesisatı yapan firma tarafından tesisat güzergâhına uygun olarak hava tahliye cihazı konulmalıdır. Ta ıma ve nakliye i lemini cihazın üzerindeki i aretlemeleri dikkate alarak cihazın orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere kar ı cihazınızı koruyunuz. Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat ba lantıların e imlerini kontrol ediniz. E imler tesisat içerisinde hava kalmayacak ekilde yapılmalıdır. Kapalı genle me deposu ile kazan arasında kesinlikle vana kullanmayınız. Genle me deposunun içindeki hava basıncını sistem basıncına ba lı olarak ayarlayınız. Ayarın bozulması veya yapılmaması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Dikkat! Cihaz üzerine teknik veri tablosunda belirtilen ba lantı noktasına TSE standartlarına uygun bir emniyet ventili direkt olarak takılmalıdır. Emniyet ventili ile kazan arasında hiçbir kesici vana ve armatür bulunmamalı, çap daralması, dirsek vs. olmamalıdır. Emniyet ventilinin ba lanmaması ve/veya uygunsuz ba lanması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Cihaz üzerindeki Emniyet ventiline ek olarak en az bir adet yedek emniyet ventilide tesisat üzerine kazana yakın olarak konumlandırılmı olmalıdır. Dikkat! Kazan çalı ırken veya susuz çalı ma durumunda kazana direkt olarak su basılmamalıdır. Kazan suyu dü ük sıcaklıkta veya çalı mazken verilmelidir. Aksi taktirde sistem zarar görebilir. Sıcak kazana so uk su basılmamalıdır. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. L 50 L 300 Serisi 19

20 Kurulum / Tesisat Öncesi Cihazın montajı Türk Standartlarının öngördü ü ekilde sürekli hava akımı bulunan ortamlara yapılmalı ve cihaz uygun bir bacaya ba lanmalıdır. lgili yasa gere i cihazın kullanım ömrü on (10) yıldır. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar. Cihazınız TS EN 303-1, TS EN ve TS EN 303-3'e uygun üretilmi tir. 4.5 Paslanmaya Kar ı Koruma Dikkat! Yanma havası, paslanmaya sebebiyet verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar arasında örne in çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharları ve sprey kutularındaki gibi gazlar yer almaktadır. Tabandan ısıtmalı ve DIN 4726 gere ince oksijen izolasyonu olmayan plastik borulu kaloriferler sistemlerinin kazanları monte edilirken, tesisatın ayrılması için e anjör kullanılmalıdır. 4.6 Kalorifer Suyuna li kin Talepler Kalorifer tesisatında paslanmadan dolayı meydana gelebilecek zararların önlenmesi amacıyla içme suyu kalitesinde ısıtma suyu kullanılmalı Kimyasal katkı maddeleri ve/veya paslanma açısından agresif sular kullanılmamalıdır. Kalorifer devresinde kullanılacak suyun sertli i 20º F den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek olmamalıdır. ( Sertli i Yüksek Su ) ayet kullanılacak suyun sertli i 20º F den yüksek ise mutlaka kalorifer sistemine su artlandırma/yumu atma düzene i kurulmalıdır. Kireçlenme, sert ve uygun olmayan suların kullanılması sonucu olu acak arızalarda, cihaz garanti kapsamı dı ındadır. 20 AUGUST BRÖTJE GMBH

21 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.7 Üflemeli Brülorler 4.8 Kullanılan Yakıtlara li kin Talepler Dikkat! Kazanda Sadece yapı örnekleri test edilmi, CE- areti ve TSE normlarına uygun olan sıvı yakıt ve/veya gaz brülörleri kullanılabilir. Brülörün ate leme gücü kazan için gerekli olan nominal ısı verimine göre ayarlanmalıdır. Brülörün montaj talimatı dikkate alınmalıdır. Dü ük ısı ile i letimde brülörler kazanın nominal verimine göre ayarlanmalıdır. 2 kademeli brülörlerde 1.kademenin gücü nominal kazan gücünün 2/3 ü altına dü memelidir. Sıradan bacalarda 160 o C derecenin altındaki atık gaz sıcaklıklarına izin verilmez. Atık gaz ısısı, en azından bacada kondansasyonun (yo unla manın) önlenece i yükseklikte ayarlanmalıdır. Gerekli durumlarda kazan kapa ı açılarak ön aynanın alt borularından bazı rotarderler çıkartılmalıdır. ( Not: Çıkarılan rotarder sayısı kazan boru sayısının 1/4 ünü geçmemelidir.) Emi sınırlama kapa ı ve/veya ek hava tertibatı montajı tavsiye edilir. 2 kademeli brülör i letiminde, baca 1 inci kademenin (yakla ık C lik azaltılmı duman gazı akı ı ve atık gaz sıcaklı ı ) atık gaz i letimine uygun olmalıdır. Cihazın Patlatma kapa ının ayarları de i tirilmemeli ve patlatma kapa ının önüne kapa ın açılmasını engelleyecek herhangi bir cisim konmamalıdır. Kullanılan yakıtlar belirtilen normlara uygun olmalıdır. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Gaz için; Do al gaz, Hava gazı ve LPG ( EN 437 veya yerel mevzuatlara uygun.) Sıvı yakıt için; DIN e uygun Motorin. Dikkat; Kazanlarda Fuel-oil ve/veya a ır ya türü yakıtlar kullanılamaz. Sıvı yakıt katkı maddelerinin kullanımı e er; - Yakıtın depolama dayanıklılı ını iyile tiriyorsa, - Yakıtın termik dayanıklılı ını arttırıyorsa veya tank doldurulurken koku olu umunu azaltıyor ve tortusuz yanmasını sa lıyorsa tavsiye edilir: Çöküntü / Tortu olu umuna neden olan yakıt iyile tiricilerinin kullanılması yasaktır. L 50 L 300 Serisi 21

22 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.9 Rotarderler letime alınmadan önce tüm rotarderlerin ön aynada bulunan boruların içindeki konumunun do ru olup olmadı ı kontrol edilmelidir. Rotarderlerin temas noktası, davlumbazın arka çeperidir. Rotarderlerin montajı ve demontajı için teslimatta verilen aletler kullanılmalıdır (bakınız sayfa 15). Ayrıntılı montaj bilgisi a a ıdaki resimleri inceleyiniz. 22 AUGUST BRÖTJE GMBH

23 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.10 letim / lk çalı tırma Öncesi - Kazanın brülör ba lantısı, ön kapak ve arka kapak sızdırmazlık kontrollerini önceden yapınız. - Brülör namlusu ile kapak reflakteri arasına teslimat kapsamında kutu içerisinde verilen seramik battaniyeyi yanma odası çeperine yapı tırılmı resime uygun olarak monte ediniz.. - Kontrol panosuna ba lanacak duyar uç muhafazalarının ba landı ı yuvaya tam olarak oturdu unun kontrolünü yapınız. - Brülör seçimine dikkat ediniz ve yanma ayarını kontrol ediniz. - Su ve elektrik tesisatı ba lantılarını kontrol ediniz. - Gidi / Dönü hattı üzerinde bulunan vanaların açık oldu undan emin olunuz. - Manometreden su basıncının kontrolunu yapınız, e er su eksilmesi varsa sisteme su ekleyiniz. Sistemde kapalı genle me oldu undan tesisatın dolup dolmadı ını kontrol ediniz. Kazan su kısmından vuruntu geliyorsa tesisatın havasının alınması gerekmektedir. - lk 24 saatlik çalı tırmadan sonra, ön kapak fitillerinin sıkılı ını kontrol ediniz Gev eklik varsa sıkı tırınız. - Sirkülasyon pompasını çalı tırıp pompanın do ru yönde dönüp dönmedi ini kontrol ediniz. Kazan suyunda ani ve fazla ısınma oluyorsa sirkülasyon pompasının do ru yönde dönüp dönmedi ine bakınız (ters dönüyor olabilir). Sonuç alınmazsa brülörün elektrik alterini kapatıp yetkili servise müracaat ediniz. - Ate lemeden önce kazan termostadını istedi iniz sıcaklı a göre ayarlayınız - Havalandırma kanallarının daima açık olmasına dikkat ediniz. L 50 L 300 Serisi 23

24 Kurulum / Tesisat Öncesi Kazan ön kapa ında sızdırma var ise kapakta bulunan mente e somunlarını iyice sıkarak sızdırmayı gideriniz. Kazan dairesi içerisinde ate yakılmaması ve sigara içilmemesi herkesin emniyeti açısından önemlidir. Kazan dairesi i letmesi genel kurallarına uyulmalıdır Cihazınızın randımanlı ve düzenli çalı ması için Baymak Yetkili Servisle bakın sözle mesi yapılması tavsiye olunur. Kazanın baca ba lantısını ilgili standartlara uygun olarak yapınız. Kazan baca ba lantısını yaptıktan sonra baca ba lantı noktalarının sızdırmazlı ını alüminyum folyolu bant ve / veya benzer bir yanmaz bant ile sarınız. Baca kanalının sızdırmazlı ından emin olunuz Genle me deposunu doldurma / bo altma hattı ba lantısını yapınız. Bu ba lantıda kapalı genle me deposu ile kazan genle me deposu ba lantı borusu arasında hiçbir kesici vana bulunmamalıdır, aksi bir tesisatın yapılması halinde cihaz garanti kapsamı dı ında kalacaktır. Kazanın arka yüzeyinde bulunan patlatma kapa ını elinizle birkaç defa çekip bırakarak çalı ır durumda oldu unun kontrolünü yapınız. Patlatma kapa ı Brülorün ilk hareketinde dı arı do ru açılarak kazanın ilk çalı masını düzenler bu nedenle fabrika çıkı ında kontrol edilir. Patlatma kapa ının çalı ma kontrolünü brülörü çalı tırmadan tekrarlayınız. Patlatma kapa ı montajı için montaj bölümüne bakınız. 24 AUGUST BRÖTJE GMBH

25 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.11 Su Basıncı Kontrolü 4.12 Sıcak Su Deposu Kontrolü 4.13 Beton Kaide Ölçüleri Kalorifer tesisatını periyodik olarak her çalı tırma öncesi, sonrası ve/veya çalı ma esansında kontrol ediniz. Su basıncı dü ük oldu u takdirde, kalorifer tesisi doldurulmalıdır (azami de er uzman kalorifer tesisatçısı tarafından manometrenin üzerine i aretlenmelidir.). Sıcak su amaçlı boyler deposuna sahip tesisler, su ile doldurulmalıdır, tesisat ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı, tesisat yapımı ehil ki ilerce yapılmalı, i leten operatör gerekli e itimi almı olmalıdır. Ayrıca so uk su giri i mevcut olmalıdır. Boyler depolarına ba lantıda kazan ısıtma devresi üzerine kazan üzerindeki emniyet ventilinden ba ımsız ek olarak bir Emniyet ventili daha konmalıdır. Boyler Sıcak su devresi üzerinde de ( Kullanım Suyu hattı ) bir adet emniyet ventili mutlak surette bulunmalı, boyler kapasitesine uygun genle me tankı takılması tavsiye edilir. Emniyet ventillerinin uygun montaj yapılmadı ı ve/veya yanlı tesisat uygulamalarından ötürü cihaza gelecek zararlar garanti kapsamı dı ındadır. Kazanı a a ıda ölçüleri verilen bir beton kaide üzerine yerle tiriniz.! A B C Model Derinlik Geni lik Yükseklik m m m LogoBloc L 50 1,10 0,70 LogoBloc L 70 1,35 0,70 LogoBloc L 90 1,35 0,77 LogoBloc L 120 1,50 0,77 LogoBloc L 150 1,50 0,77 0,10 LogoBloc L 180 1,60 0,77 LogoBloc L 240 1,70 0,80 LogoBloc L 300 1,90 0,80 L 50 L 300 Serisi 25

26 Montaj 5. Montaj 5.1 Kaplama Montajı L 50 - L 70 L 50 ve L70 kazan kaplamalarının montajı için a a ıdaki resim ve talimatları dikkate alınız. 26 AUGUST BRÖTJE GMBH

27 Montaj - Yan kaplamaların üzerinde bulunan klips pimlerinin montajını yapınız. - Kazan gövdesi üzerine yan kaplamaları takarak montaja ba layınız. Yan kaplamalar kaset sistemi ile monte edilir. Yan kaplamaların kanalların tam oturdu una emin olunuz. - Yan kaplamaların montajının ardından, ön ve arka kaplama parçalarını monte ediniz. L 50 L 300 Serisi 27

28 Montaj - Yan, ön ve arka kaplamaların tam olarak kaset kanallarına oturdu unun kontrolünü yapınız. - Arka kaplamanın montajını yapınız. - Yan, arka ve ön kaplama montajlarından sonra üst kaplamayı X-klipslerinin üzerine gelecek eklide monte ediniz. 28 AUGUST BRÖTJE GMBH

29 Montaj - Tüm kazan kaplamalarını monte ettikten sonra kaplamaların birbirine ve kazan uyumunu kontrol ediniz. Kazan kaplama rengi yandaki gibi Ral 5000 mavisidir. Di er resimler temsili olarak verilmi lerdir. - Tüm kazan kaplamalarını monte ettikten sonra kaplamaların dı izolasyonlara olan uyumunu kontrol ediniz. - zolasyon kenarlarını kazan kaplaması içinde kalacak eklide kazan kaplaması içerisine do ru sıkı tırınız. L 50 L 300 Serisi 29

30 Montaj 5.2 Kaplama Montajı L 90 - L 300 L 90 ve L300 kazan kaplamalarının montajı için a a ıdaki resim ve talimatları dikkate alınız 28 AUGUST BRÖTJE GMBH 30 AUGUST BRÖTJE GMBH

31 Montaj - Yandaki resimde verilen kaplama kutusu içerisinde bulunan kaplama tutucu parçaları ba lantı elemanlarını ayna üzerinde bulunan deliklere monte ediniz. - Kaplama tutuculardan büyük olan 4 adet parçayı aynaların üst kısımlarına monte ediniz. - Kaplama tutuculardan küçük olan 4 adet parçayı aynaların alt kısımlarına monte ediniz. L 50 L 300 Serisi 31

32 Montaj - Yan kaplamaları sırasıyla üst ve alt kaplama tutucu parçalar üzerinde bulunan kanallara oturtarak montajını yapınız. - Yan kaplamaların üst ve alt kaplama tutucu parçalar üzerinde bulunan kanallara tam olarak oturtuldu undan emin olunuz. Ardından ön üst ve arka kaplamanın montajını yapınız. - Yan, ön ve arka kaplama parçalarının montajından sonra üst ön kaplamayı X klipslerini kullanarak monte ediniz. 32 AUGUST BRÖTJE GMBH

33 Montaj - Üst kaplamaları sırasıyla monte ediniz. - Arka kaplamaları birbirine vidalayarak kapma montajını tamamlayınız. L 50 L 300 Serisi 33

34 Montaj 5.3 Brülör Montajı Brülöre ili kin montaj talimatını dikkate alın! Dikkat: Kazan için seçilmi Brülör CE belgeli bir brülör olmalıdır. Kazan brülör uyumunun tam olması gerekmektedir. Brülorün Üretici firma ve / veya yetkili bir tesisat mühendisi tarafından seçilmi olması, brulorün kazan kapasite, kar ı basınç, yanma odası alev boyu uyumu, kazan brülör ba lantı flan ı çapı, kapak kalınlı ı gibi kazan Brülor uyumunu etkileyecek tüm parametrelerin hesaplanmı olması gerekmektedir. Dikkat: Kazan ile uyumsuz, CE belgesiz bir brulorun kullanılması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ına çıkar. Dikkat: Kazan brülör seçimi, ilk açılı ı mutlak surette yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi durumlarda Hayati tehlikeler ve cihaz üzerinde maddi hasarlar meydana gelebilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Cihaza brülör montajında ileriki sayfalarda belirtilen montaj talimatlarını uygulayınız. Brülörün montajında montaj talimatlarında belirtilenlerin yapılmaması sonucu cihazda olu abilecek hasarlarda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Gaz brülörünün montajında kazan suyu sıcaklı ı 50 0 C ye, sıvı yakıt brülörünün montajında ise 40 0 C ye ayarlanmalıdır 34 AUGUST BRÖTJE GMBH

35 Montaj - Brülorün montajında namlu ile Bio seramik kapak malzemesi arası; yandaki ve a a ıdaki ekilde kazan içerisinden çıkan sermik fitil ve seramik battaniye ile izole edilmelidir. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ına çıkar. - YANLI UYGULAMA! Cihaz garanti kapsamı dı ına çıkar! - DO RU UYGULAMA! Namlu ile Bio-seramik kapak izolatörü arası tamamıyla seramik fitil ve seramik battaniye ile yalıtılmalı ısı ve alevin geçi ine müsaade edilmemelidir. L 50 L 300 Serisi 35

36 Montaj Brülörü monte etmeden önce, kazan içerisinde bulunan kazan brülör ba lantı flan ını kazana a a ıdaki ekilde verildi i gibi ba layınız. Ba lantı flan ının altına brülör izolatörünü yerle tiriniz.. 36 AUGUST BRÖTJE GMBH

37 Montaj 5.4 Patlatma Kapa ı Montajı Patlatma kapa ı kazanınızın brülör ile daha uyumlu çalı ması için dizayn edilmi tir. Almanya da Patlatma kapakları baca üzerinde bulundu undan Türkiye deki baca uyugulamalarında Patlatma kapa ı kazan ile birlikte verilir ve montaj esnasında kazana monte edilmelidir. Kazan ile birlikte verilen patlatma kapa ı kazana a a ıda resimli talimatlarda verildi i ekilde monte edilmelidir. Dikkat: Patlatma kapa ının takılmadı ı veya uygunsuz ekilde takıldı ı hallerde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. L 50 L 300 Serisi 37

38 Montaj 38 AUGUST BRÖTJE GMBH

39 Montaj Kazanın arka yüzeyinde bulunan patlatma kapa ını elinizle birkaç defa çekip bırakarak çalı ır durumda oldu unun kontrolünü yapınız. Patlatma kapa ı Brülörün ilk hareketinde dı arı do ru açılarak kazanın ilk çalı masını düzenler bu nedenle fabrika çıkı ında kontrol edilir. Patlatma kapa ının çalı ma kontrolünü brülörü çalı tırmadan tekrarlayınız. 5.5 Pano Montajı Elektriksel kontrol panelini; kontrol panel montaj ve kullanım klavuzuna uygun bir ekilde monte ediniz. Elektrik çarpması tehlikesi! Koruyucu ba lık ve kaplama parçaları çıkartılmadan önce kazanın üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik altında yapılan çalı malar sadece uzman elektrikçiler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak yapılabilir! L 50 L 300 Serisi 39

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

L 400 L 500 L 600 L 750. LOGOBLOC L 400 L 500 L600 L750 DUfiÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. www.broetje.de

L 400 L 500 L 600 L 750. LOGOBLOC L 400 L 500 L600 L750 DUfiÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. www.broetje.de LOGOBLOC L 400 L 500 L600 L750 DUfiÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 400 L 500 L 600 L 750 63 9810.0155 - Rev.03-23/05/2008 www.broetje.de çindekiler: 1. El Kitab na ili kin......4 1.1 El

Detaylı

YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW VIESMANN VITOMAX 200 WS 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 WS Tip M250

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ su kadar güçlü DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 İletkenlik Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 1. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 2. Emniyet ventilleri

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz.

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz. Electrolux THERMALINE otel, i yeri yemekhaneleri, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı mutfakları gibi kurumsal mutfakların a ır i gereksinimleri için tasarlanmı tır. Ekipman serisi geni seçenekler

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız.

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CT2 Doğalgaz için gaz yakıtlı kondensasyon kazanı.

Detaylı

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125. YAKACIK VALF DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.doc Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER Bağlantı şekilleri Sayfa 3 Vana ve yedek parçaları

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. SKA 3200 Oransal Seviye Kontrol Vanası

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Otel, tatil köyü, yurt, hastane ve fabrika gibi tesislerin, Çamaşırhane ve diğer proseslerinde kullanılan, 75 C'ye kadar sıcak sularının hazırlanması için

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

ALKAN 590T KILAVUZ. İçindekiler. [Cilt 1, Sayı 1] 2015 ALKAN GAZ ALETLERİ (PBX)

ALKAN 590T KILAVUZ. İçindekiler. [Cilt 1, Sayı 1] 2015 ALKAN GAZ ALETLERİ (PBX) 2015 ALKAN GAZ ALETLERİ 444 5 168 (PBX) [Cilt 1, Sayı 1] ALKAN 590T KILAVUZ İçindekiler ALKAN KILAVUZ 590T S Serisi Paslanmaz Regülatör İçindekiler 1.1 Uygulama 1.2 Önsöz 1.2 Teknik Veriler 2 1.3 Malzemeler

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için VIESMANN VITOTRANS 333 Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 24 VITOTRANS

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır.

Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. DOĞALGAZ KOMBİ TÜKETİCİ EL KİTABI Soru 1-) Doğalgaz nedir? Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. Soru 2-) Doğalgazın özellikleri nelerdir? - Yandığı

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%)

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%) Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden, tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde, en az yarım asırdan

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R T ü r k ç e Orijinal işletme kılavuzu 819395-00 1 İçerik 2 Sayfa Önemli bilgiler Amacına uygun kullanım... 3 Güvenlik talimatı... 3 Tehlike... 3 Dikkat... 3 DGRL (Basınçlı

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında.

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında. VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numaralarını ve fiyatları lütfen sorunuz Kazan seçimi

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

Üstün kaliteli armatürler ve sistemler Unibox Yerden ısıtma sistemlerinde münferit mahal kontrolü ve dönüş suyu sıcaklığı sınırlaması Ürün broşürü

Üstün kaliteli armatürler ve sistemler Unibox Yerden ısıtma sistemlerinde münferit mahal kontrolü ve dönüş suyu sıcaklığı sınırlaması Ürün broşürü Üstün kaliteli armatürler ve sistemler Unibox Yerden ısıtma sistemlerinde münferit mahal kontrolü ve dönüş suyu sıcaklığı sınırlaması Ürün broşürü Tasarım ödülleri: Giriş Unibox T / Unibox E T Yerden ısıtma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2C, 26 ve 35 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 5/2010 Emniyet uyarıları

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı