LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300"

Transkript

1 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

2 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin El Kitabı içeri i Kullanılan semboller El Kitabı kime hitap ediyor? Güvenlik artlara uygun kullanım Genel güvenlik uyarıları Standartlar ve normlar CE- aretlemesi Teknik Veriler Genel ölçüler ve ba lantılar L 50 L Teknik veriler L 50 L Genel ölçüler ve ba lantılar L 90 L Teknik veriler L 90 L Kurulum / Tesisat Öncesi Teslimat Kapsamı Yer gereksinimi L 50 - L Yer gereksinimi L 90 - L Montaj yerine ili kin uyarılar Paslanmaya kar ı koruma Kalorifer suyuna ili kin talepler Üflemeli Brülörler Kullanılan Yakıtlara ili kin talepler Rotarderler letim / Çalı tırma öncesi Su basıncı kontrolü Sıcak su deposu kontolü Beton Kaide Ölçüleri Montaj Kaplama montajı L 50- L Kaplama montajı L 90- L Brülör montajı Patlatma kapa ı montajı Pano Montajı Kurulum / Tesisat Isıtma devresi ba lantısı Tesisatın kontrolü ve doldurulması Baca ba lantısı önt Pompa Tesisatı AUGUST BRÖTJE GMBH

3 çindekiler: 7. Çalı tırma / Devreye alma Çalı tırma / Devreye alma Kalorifer suyu ile ilgili sıcaklıklar Acil durum operasyonu Operatörün e itilmesi Temizlik ve bakım Temizlik Bakım leri Enerji tasarrufuna yönelik tavsiyeler Do ru ısıtma Önemli Uyarılar Notlar Garanti Belgesi UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya ba lamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alaca ınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren Servis Te kilatı Kitapçı ı verilmi tir. Cihazınızın ilk çalı tırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dı ında kalır. BAYMAK BAYMAK MAK NE SANAY VE T CARET A.. MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanlı Orhanl Beldesi, Beldesi, Orta Orta Mahalle Akdeniz Akdeniz Caddesi Caddesi No: 7No: Tuzla Tuzla / STANBUL / STANBUL Tel: (0216) Tel: 304 (0216) (pbx) Fax: (0216) L 50 L 300 Serisi 3

4 El Kitabına li kin 1. El Kitabına ili kin Cihazı çalı tırmadan bu kılavuzu itina ile okuyunuz! 1.1 El Kitabı içeri i Bu kılavuzun içeri i; Logobloc L 50 L 300 serisi dü ük sıcaklık kalorifer kazanlarının ısıtma ihtiyacına yönelik çalı tırılmasıdır. Bu kalorifer kazanına ait di er belgelerin (dokümanların) özeti a a ıda verilmi tir. Tüm belgeleri kazanın kuruldu u yerde muhafaza ediniz! Dokümantasyon çindekiler Kimler için öngörüldü ü Teknik bilgiler - Planlama belgeleri Planlamacılar, - Teknik veriler Operatörler - Temel donanım ve aksesuar - Uygulama örnekleri Opsiyonel Pano Kitapçı ı - Eksiksiz parametre tablosu Elektrik tesisatı - Kapsamlı uygulama örnekleri ve bunların ba lantı planları uzmanları - Elektriksel ba lantı emaları - Devre planları - Fonksiyonların açıklaması - Programlama - Hata ve arıza tabloları - Kullanıcı ayarları - Fonksiyonların açıklaması Operatörler - Programlama - Hata ve arıza tabloları - Kullanıcı ayarları Montaj ve kullanma kılavuzu - artlara uygun kullanım - Teknik veriler - Talimatlar, Normlar, CE - Montaj yerine ili kin uyarılar - Seçilmi uygulama örnekleri - Çalı tırma / Devreye alma - Montaj/Kurulum - Çalı tırma - Temizlik/Bakım - Çalı tırma - Temizlik/Bakım Kalorifer tesisatı uzmanları Operatörler 4 AUGUST BRÖTJE GmbH

5 El Kitabına li kin 1.2 Kullanılan semboller Tehlike! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, bedeniniz ve ya amınız için tehlike söz konusudur. Elektrik çarpması tehlikesi! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, elektrik çarpması nedeniyle bedeniniz ve ya amınız için tehlike söz konusudur. Dikkat! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, çevre sa lı ı ve cihaz için tehlike söz konusudur. Uyarı / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler bulabilirsiniz. Di er belgelerde (dokümanlarda) ilave bilgilerin bulundu una yönelik uyarı 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor? Bu kullanma talimatı, kalorifer tesisinin operatörüne (i letimcisine) ve kurulum yapan uzman tesisatçıya yöneliktir. L 50 L 300 Serisi 5

6 Güvenlik 2. Güvenlik Tehlike! Lütfen a a ıdaki güvenlik uyarılarını önemle dikkate alın! Aksi takdirde hem kendinizi hem de ba kalarını tehlikeye atarsınız. 2.1 artlara Uygun Kullanım L serisi BRÖTJE- kalorifer kazanları DIN EN e göre sıcak sulu kalorifer tesisleri içinde yer alan kazanlar olarak öngörülmü lerdir. Bunlar dü ük sıcaklık i letim için DIN EN 303 / 304, DIN 4702 Bölüm 7 ye tekabül etmektedirler. Enerji tasarrufu yasasına göre, dü ük ısılı i letim için kalorifer kazanlarının Standart ve Normlara uygun bir pano ile donatılması zorunludur. 2.2 Genel Güvenlik Uyarıları Tehlike! Kazanın üzerindeki uyarıları lütfen dikkate alınız. Kazanın yanlı çalı tırılması önemli zararlara yol açabilir. Brötje kalorifer kazanlarında ilk defa i letime alma, ayarlama, bakım ve temizlik i lemleri sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır! Kalorifer tesisinde arızalar meydana geldi inde, tesis durdurulmalıdır. Hasarlı parçalar sadece yetkili servis tarafından de i tirilmelidir. Kullanılan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül etmeli ve söz konusu parçalar Brötje kalorifer kazanı ile ba lantılı olarak imalatçısı tarafından onaylanmı olmalıdırlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Cıvata boyası ile mühürlenmi ba lantılar kesinlikle uzman ve onaylı servis olmayan bir ki i tarafından açılmamalı veya de i tirilmemelidirler! Bu mühürler kusursuz ve güvenli i letim için gerekli olan cıvataların de i tirilmedi ini kanıtlamaktadır. Mühürlere zarar verildi inde cihazın garantisi sona erer! 6 AUGUST BRÖTJE GMBH

7 Güvenlik Kazanda yapılacak tadilat, geli i güzel yapısal de i iklikler ve buna benzer tüm de i iklikler yasaktır. Çünkü bu gibi de i iklikler insanları tehlikeye atabilmekte ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar dikkate alınmadı ında cihazın garantisi sona erer! Havalandırma ve hava tahliye deliklerinin kapatılması ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktır. Cihazın hemen yakınında patlayıcı veya kolay tutu an maddeler (malzemeler) bulundurmayınız. Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu oldu u takdirde elektrikli alterleri çalı tırmayınız! Odaları derhal iyice havalandırın ve gaz kesme tertibatını / tertibatlarını kapatınız. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz Tedarik letmesi haberdar edilmelidir. Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayın! Su, çökeltiler nedeniyle kirlidir. Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hattı, ısıtma i lemi sırasında güvenlik açısından suyun dı arıya çıkabilmesi için her zaman açık olmalıdır. Emniyet ventilinin çalı ması zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili direkt olarak kazan üzerine takılmalı, arada hiçbir kesici vana vb. ekipman bulunmamalıdır. Emniyet açısından ilave olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha konumlandırılmalıdır. Kullanılan tüm ekipmanlar TSE standartlarında olmalıdır. Elektrik çarpması tehlikesi! Koruyucu ba lık ve kaplama parçaları çıkartılmadan önce kazanın üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çalı malar sadece yetkili servis tarafından gerekli tüm önlemler alınarak yapılabilir! Lütfen cihazınızı kullanmaya ba lamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alaca ınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren Servis Te kilatı Kitapçı ı verilmi tir. Cihazınızın ilk çalı tırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dı ında kalır. L 50 L 300 Serisi 7

8 Güvenlik 2.3 Standart ve Normlar DIN 4109 Binalarda Ses Yalıtımı, DIN 4755 Isıtmada sıvı yakıt kullanımı, DIN 4756 Isıtmada gaz yakıt kullanımı, DIN EN 267 Üflemeli sıvı yakıt brülörleri, DIN EN 676 Üflemeli gaz yakıt brülörleri, EnEV Enerji tasarruf düzenlemesi, DIN EN Binalarda ısıtma sistemleri, DIN EN Binalarda ısıtma sistemleri dizayn, DIN 1986 Yapılarda drenaj sistemleri, DIN Baca sistemleri DIN 4753 Kullanım suyu için ısıtma sistemleri, DIN 4705 Baca sistemleri EN Elektrik Dı ı Cihazların Elektrik Donanımı DVGW VP 113 Gaz yakan sistemlerin atık gaz bacalarının sertifikasyonu Yerel güç ve gaz da ıtım firmalarının düzenlemeleri 2.4 CE aretlemesi CE- areti, L serisine ait Brötje kalorifer kazanlarının 2006/95/EC Alçak Gerilim direktifi ve 89/336/AET direktifi (Elektromanyetik Uygunluk, EMV) gere i AET ye üye ülkelerin yasal nizamnamelerine ili kin uyarlama kurulu taleplerini yerine getirdi ini ifade etmektedir. 89/336/AET nolu direktif, sadece kazanın gere ine artlara uygun bir ekilde çalı tırılması halinde yerine getirilebilmektedir. En gere i öngörülmü çevre ko ullarına uyulmalıdır. Cihazın, sadece gere ine / artlara uygun bir ekilde monte edilmi olunan baca ile çalı tırılmasına izin verilir. Elektri in gere ine uygun bir ekilde topraklanmı olması, kazanların düzenli olarak kontrol edilmesiyle (örne in yıllık bakım) sa lanmalıdır. Cihazda yapılacak parça de i imlerinde, sadece imalatçı tarafından belirtilmi olan orijinal parçalar kullanılmalıdır. Kazanlar, dü ük ısılı kalorifer kazanları olarak 92/42/AET Verim direktifi Ana Taleplerini yerine getirmektedir. 8 AUGUST BRÖTJE GMBH

9 Teknik Veriler 3. Teknik Veriler 3.1 Genel Ölçüler ve Ba lantılar L 50 L 70 L 50 L 300 Serisi 9

10 Teknik Veriler 3.2 Teknik Veriler L 50 L 70 LogoBloc Model L 5O L 70 Ürün Kimlik No - CE DIN Kayıt Nr. VDE Kayıt Nr. Güç Aralı ı Nominal Isı Yükü Nominal Kazan Verimi ( C ) * kw kw % ,2 92,3 CE-0085AT0283 3R220/ DIN 4705 e göre Baca Hesaplamalarına ili kin Veriler Atık Gaz Çıkı ındaki Emi mbar >0 >0 Max. Kazan Yükünde Duman gazı Akı ı K = 92 % - Sıvı Yakıtta ** kg/s 0,023 0,032 - Gaz Yakıtta kg/s 0,023 0,033 CO 2 - Karbondioksit - Sıvı Yakıtta ** Vol.-% 12, Gaz Yakıtta Vol.-% 9,8 9,9 Dü ük Sıcaklıkta Baca Sıcaklı ı - Dü ük Sıcaklıkta *** o C Normal Çalı mada ( C ) o C Su Tarafı Direnci v = 10 K mbar 14,8 30,4 v = 20 K mbar 3,3 6,9 Gaz Tarafı Direnci mbar 0,14 0,16 Max. letme Basıncı bar 4 4 Max. letme Sıcaklı ı *** o C Kazan Su Hacmi Litre Gaz Tarafı Hacmi Litre Max. Müsade Edilebilir letme Sıcaklı ı o C Yakla ık Kazan A ırlı ı kg *) Kazan nominal ısı verimidir, kazanın C arasında çalı ması durumundaki verimdir. Kazanın dü ük sıcaklık kazanı olarak çalı ması durumunda kazan verimi katalogda belirtilen Norm Isıl Kullanma Verimi - %94 olarak adlandırılan verim de eri geçerli olur. **) Bu kazanlarda sıvı yakıt olarak sadece Motorin kullanılır, Fuel-oil ve/veya a ır ya türü yakıtlar kullanılamaz. ***) Dikkat minimum kazan dönü suyu sıcaklı ı Gaz için; 35 o C, sıvı yakıt için; 25 o C ile sınırlandırılmı tır. Kazanlar belirtilen dönü suyu sıcaklıklarının altında çalı tırılamaz. Belirtilen dönü suyu sıcaklıkları önt pompa kullanılması halinde geçerlidir. 76,1 92,0 10 AUGUST BRÖTJE GMBH

11 Teknik Veriler 3.3 Genel Ölçüler ve Ba lantılar L 90 L 300 *) Brülorün montajı için gerekli delik çapı, bu ölçüden büyük namlu çapı olan brülorler kazana uygun de ildir. **) Tüm ba lantı flan ları TS normunda ve PN 16 basınç sınıfındadır. L 50 L 300 Serisi 11

12 Teknik Veriler 3.4 Teknik Veriler L 90 L 300 LogoBloc Model L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 Ürün Kimlik No - CE DIN Kayıt Nr. VDE Kayıt Nr. CE -0085AT0283 3R220/ Güç Aralı ı kw Nominal Isı Yükü kw 98,0 130,9 163,6 196,1 260,0 324,0 Nominal Kazan Verimi ( C ) * % 91,8 91,7 91,7 91,8 92,3 92,6 DIN 4705 e göre Baca Hesaplamalarına ili kin veriler Atık Gaz Çıkı ındaki Emi mbar >0 >0 >0 >0 >0 >0 Max. Kazan Yükünde Duman gazı Akı ı K = 92 % - Sıvı Yakıtta ** kg/s 0,041 0,055 0,068 0,082 0,109 0,136 - Gaz Yakıtta kg/s 0,042 0,055 0,069 0,083 0,110 0,137 CO 2 - Karbondioksit - Sıvı Yakıtta ** Vol.-% 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 - Gaz Yakıtta Vol.-% 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Baca Sıcaklı ı - Dü ük Sıcaklıkta *** o C Normal Çalı mada ( C ) o C Su Tarafı Direnci v = 10 K mbar v = 20 K mbar Gaz Tarafı Direnci mbar 0,23 0,39 0,58 0,80 1,16 1,25 Max. letme Basıncı bar Max. Müsade Edilebilir letme Sıcaklı ı o C Max. letme Sıcaklı ı *** o C Kazan Su Hacmi Litre Gaz Tarafı Hacmi Litre Yakla ık Kazan A ırlı ı kg *) Kazan nominal ısı verimidir, kazanın C arasında çalı ması durumundaki verimdir. Kazanın dü ük sıcaklık kazanı olarak çalı ması durumunda kazan verimi katalogda belirtilen Norm Isıl Kullanma Verimi - %94 olarak adlandırılan verim de eri geçerli olur. **) Bu kazanlarda sıvı yakıt olarak sadece Motorin kullanılır, Fuel-oil ve/veya a ır ya türü yakıtlar kullanılamaz. ***) Dikkat minimum kazan dönü suyu sıcaklı ı Gaz için; 35 o C, sıvı yakıt için; 25 o C ile sınırlandırılmı tır. Kazanlar belirtilen dönü suyu sıcaklıklarının altında çalı tırılamaz. Belirtilen dönü suyu sıcaklıkları önt pompa kullanılması halinde geçerlidir. 12 AUGUST BRÖTJE GMBH

13 Kurulum / Tesisat Öncesi 4. Kurulum / Tesisat Öncesi 4.1 Teslimat Kapsamı - Transport Paleti Üzerinde 1 adet dı izolasyonu yapılmı kazan gövdesi, - Karton Kutu içerisinde montaja hazır kaplama grubu ve kutu içerisinde, kaplamayı kazana ba lamak için gerekli ba lantı paketi, - Kazan içerisinde dosyalı Montaj ve kullanma kılavuzu, - Kazan çerisinde 1 adet Rotarder tutucu, - Kazan çerisinde 1 adet Uzatma parçası, - Kazan çerisinde 1 adet Fırça tutucu, - Kazan çerisinde 1 adet Fırça, - Kazan çerisinde Kaynak yapmaya hazır 2 adet ba lantı flan ı ( Kazana uygun. L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde ba lantı flan larına uygun, 2 adet klingrit conta ( Kazana uygun. L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde ba lantı flan larına uygun, 8 adet M16x70 Civata ( L modellerinde 16 adet. L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde ba lantı flan larına uygun, 16 adet M16 Pul ( L modellerinde 32 adet, L modellerinde bulunmaz. ) - Kazan çerisinde 4 adet M 12x50 Cıvata, - Kazan çerisinde 6 adet kablo ba ı, - Kazan çerisinde brülör çevresini izole etmek için gerekli seramik fitil ( 22 mm, mm) - Kazan çerisinde brülör çevresini izole etmek için gerekli seramik battaniye, - Kazan çerisine yapı tırılmı Brülorün kazan kapa ına nasıl monte edilmesini gösterir resim. - Kazan çerisinde Patlatma Kapa ı, - Kazan içerisinde Brülör ba lantı flan ı, Yukarıda belirtilen malzemeler kazan ile birlikte teslim edilen ekipmanlardır. Bu ekipmanlardan kazan içersinde olanlar bir kutu ile paketlenerek kazan içerisine ( yanma odası ) konulmu tur. Ekipmanların temsili resimleri 14. sayfada belirtildi i gibidir. Kullanma ekilleri sonraki bölümlerde anlatılacaktır. L 50 L 300 Serisi 13

14 Kurulum / Tesisat Öncesi - Transport Paleti Üzerinde 1 adet dı izolasyonu yapılmı kazan gövdesi, ( kazan izolasyonu yapılmı streç film ile sarılmı olarak teslim edilir ). Transport en ölçüleri a a ıda verilmi tir - Karton Kutu içerisinde montaja hazır kaplama grubu ve kutu içerisinde, kaplamayı kazan ba lamak için gerekli ba lantı paketi, - Karton Kutu içerisinde kazan için gerekli ekipmanlar. 14 AUGUST BRÖTJE GMBH

15 Kurulum / Tesisat Öncesi - Kazana uygun kaynak yapmaya uygun tesisat ba lantı flan ları, - Kazana uygun fırça tutucu, - Kazana uygun uzatma parçası, - Kazana uygun rotarder tutucu parça, - Kazana uygun fırça, L 50 L 300 Serisi 15

16 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.2 Yer Gereksinimi L 50 L 70 *) Yan kaplamanın montajı için, yan tarafta yakla ık 0,3 m lik bir mesafe gerekmektedir. Ancak önce yan kaplama montaj edilir ve bu i lemden sonra kazan duraca ı kesin konuma itilirse, bu mesafe azaltılabilir. ayet brülörün duvara do ru açılması isteniliyorsa, duvar mesafesi brülörün ölçülerine ba lıdır. Kazanın rahat bir ekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin çıkarılabilmesi açısından, brülörün kapısı en az 90 0 açılabilir olmalıdır. ayet brülör sa tarafa do ru açılacaksa, kazan kapısının mente e milleri sa a monte edilmelidir. 16 AUGUST BRÖTJE GMBH

17 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.3 Yer Gereksinimi L 90 L 300 *) Yan kaplamanın montajı için, yan tarafta yakla ık 0,3 m lik bir mesafe gerekmektedir. Ancak önce yan kaplama montaj edilir ve bu i lemden sonra kazan duraca ı kesin konuma itilirse, bu mesafe azaltılabilir. ayet brülörün duvara do ru açılması isteniliyorsa, duvar mesafesi brülörün ölçülerine ba lıdır. Kazanın rahat bir ekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin çıkarılabilmesi açısından, brülörün kapısı en az 90 0 açılabilir olmalıdır. ayet brülör sa tarafa do ru açılacaksa, kazan kapısının mente e milleri sa a monte edilmelidir. L 50 L 300 Serisi 17

18 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.4 Montaj ve Montaj Yerine li kin Uyarılar Dikkat! Isıtma i letimi veya bir depo ile ba lantılı olarak yapılacak montajlarda unlara dikkat edilmelidir: özellikle depodaki su kaçakları nedeniyle meydana gelebilecek su zararlarını önlemek amacıyla, montaj açısından uygun olan tedbirler alınmalıdır. Drenaj hatları ve emniyet düzenekleri uygun olmalı ilk devreye almada ve çalı ma sırasında periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Cihazın kurulaca ı mekân kuru olmalı ve buz tutmamalıdır (0 0 C ile 45 0 C arası). Cihazın yanması için gerekli havanın sa lanmasına ve atık gazın tahliye edilmesine yönelik uygulamalar bölgeden sorumlu yerel gaz da ıtım irketleri ve TSE standartlarına uygun olmalıdır. Cihazı tercihen mutfak, arka balkon, kiler, hol, kazan dairesi gibi bir yere yerle tiriniz. Cihaz balkonda ise, dı etkenlerden koruyunuz. Banyo ve çama ırhaneye kondu u takdirde cihazınızın ıslanmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı yatak odasına koymayınız! Kazanı beton kaide üzerine yerle tiriniz. ( BKZ. Sayfa 25 ). Kazanın monte edildi i ortam tozlu, rutubetli ortam olmamalıdır. Cihazı baca kanalına yakın yere koyunuz. Bacaya giden atık gaz borusu en kısa yoldan ve en az dirsek kullanılarak yapılmalıdır. Boru üzerine damper takmayınız. Baca yüksekli i baca hidrolik çapının 150 mislinden fazla olmamalıdır. Baca çıkı ı mahyadan 1 m. yukarıda olmalıdır. Yatay duman kanalları bacaya en az %5'lik yükselen e imle ba lanmalı ve uzunlu u hiç bir zaman baca yüksekli inin 1/4'ünü geçmemelidir.. Baca ba lantı borusunu bacaya do ru yükselen bir e imle monte ediniz. 18 AUGUST BRÖTJE GMBH

19 Kurulum / Tesisat Öncesi Atık gazların yo unla ması sonucu olu abilecek suyun veya ya murun cihaza akmaması için tedbir alınmasına dikkat ediniz. Bacalar ile ilgili gaz da ıtım irketlerinin ve TSE nin istemi oldu u standart ve prosedürlere uyulmalıdır. Dikkat! Kazan sıcak su gidi borusu üzerine en yüksek noktaya gelecek ekilde bir hava tahliye cihazı ba layınız. Kazan dı ında tesisatta hava kalabilecek nokta veya noktalara tesisatı yapan firma tarafından tesisat güzergâhına uygun olarak hava tahliye cihazı konulmalıdır. Ta ıma ve nakliye i lemini cihazın üzerindeki i aretlemeleri dikkate alarak cihazın orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere kar ı cihazınızı koruyunuz. Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat ba lantıların e imlerini kontrol ediniz. E imler tesisat içerisinde hava kalmayacak ekilde yapılmalıdır. Kapalı genle me deposu ile kazan arasında kesinlikle vana kullanmayınız. Genle me deposunun içindeki hava basıncını sistem basıncına ba lı olarak ayarlayınız. Ayarın bozulması veya yapılmaması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Dikkat! Cihaz üzerine teknik veri tablosunda belirtilen ba lantı noktasına TSE standartlarına uygun bir emniyet ventili direkt olarak takılmalıdır. Emniyet ventili ile kazan arasında hiçbir kesici vana ve armatür bulunmamalı, çap daralması, dirsek vs. olmamalıdır. Emniyet ventilinin ba lanmaması ve/veya uygunsuz ba lanması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Cihaz üzerindeki Emniyet ventiline ek olarak en az bir adet yedek emniyet ventilide tesisat üzerine kazana yakın olarak konumlandırılmı olmalıdır. Dikkat! Kazan çalı ırken veya susuz çalı ma durumunda kazana direkt olarak su basılmamalıdır. Kazan suyu dü ük sıcaklıkta veya çalı mazken verilmelidir. Aksi taktirde sistem zarar görebilir. Sıcak kazana so uk su basılmamalıdır. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. L 50 L 300 Serisi 19

20 Kurulum / Tesisat Öncesi Cihazın montajı Türk Standartlarının öngördü ü ekilde sürekli hava akımı bulunan ortamlara yapılmalı ve cihaz uygun bir bacaya ba lanmalıdır. lgili yasa gere i cihazın kullanım ömrü on (10) yıldır. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar. Cihazınız TS EN 303-1, TS EN ve TS EN 303-3'e uygun üretilmi tir. 4.5 Paslanmaya Kar ı Koruma Dikkat! Yanma havası, paslanmaya sebebiyet verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar arasında örne in çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharları ve sprey kutularındaki gibi gazlar yer almaktadır. Tabandan ısıtmalı ve DIN 4726 gere ince oksijen izolasyonu olmayan plastik borulu kaloriferler sistemlerinin kazanları monte edilirken, tesisatın ayrılması için e anjör kullanılmalıdır. 4.6 Kalorifer Suyuna li kin Talepler Kalorifer tesisatında paslanmadan dolayı meydana gelebilecek zararların önlenmesi amacıyla içme suyu kalitesinde ısıtma suyu kullanılmalı Kimyasal katkı maddeleri ve/veya paslanma açısından agresif sular kullanılmamalıdır. Kalorifer devresinde kullanılacak suyun sertli i 20º F den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek olmamalıdır. ( Sertli i Yüksek Su ) ayet kullanılacak suyun sertli i 20º F den yüksek ise mutlaka kalorifer sistemine su artlandırma/yumu atma düzene i kurulmalıdır. Kireçlenme, sert ve uygun olmayan suların kullanılması sonucu olu acak arızalarda, cihaz garanti kapsamı dı ındadır. 20 AUGUST BRÖTJE GMBH

21 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.7 Üflemeli Brülorler 4.8 Kullanılan Yakıtlara li kin Talepler Dikkat! Kazanda Sadece yapı örnekleri test edilmi, CE- areti ve TSE normlarına uygun olan sıvı yakıt ve/veya gaz brülörleri kullanılabilir. Brülörün ate leme gücü kazan için gerekli olan nominal ısı verimine göre ayarlanmalıdır. Brülörün montaj talimatı dikkate alınmalıdır. Dü ük ısı ile i letimde brülörler kazanın nominal verimine göre ayarlanmalıdır. 2 kademeli brülörlerde 1.kademenin gücü nominal kazan gücünün 2/3 ü altına dü memelidir. Sıradan bacalarda 160 o C derecenin altındaki atık gaz sıcaklıklarına izin verilmez. Atık gaz ısısı, en azından bacada kondansasyonun (yo unla manın) önlenece i yükseklikte ayarlanmalıdır. Gerekli durumlarda kazan kapa ı açılarak ön aynanın alt borularından bazı rotarderler çıkartılmalıdır. ( Not: Çıkarılan rotarder sayısı kazan boru sayısının 1/4 ünü geçmemelidir.) Emi sınırlama kapa ı ve/veya ek hava tertibatı montajı tavsiye edilir. 2 kademeli brülör i letiminde, baca 1 inci kademenin (yakla ık C lik azaltılmı duman gazı akı ı ve atık gaz sıcaklı ı ) atık gaz i letimine uygun olmalıdır. Cihazın Patlatma kapa ının ayarları de i tirilmemeli ve patlatma kapa ının önüne kapa ın açılmasını engelleyecek herhangi bir cisim konmamalıdır. Kullanılan yakıtlar belirtilen normlara uygun olmalıdır. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Gaz için; Do al gaz, Hava gazı ve LPG ( EN 437 veya yerel mevzuatlara uygun.) Sıvı yakıt için; DIN e uygun Motorin. Dikkat; Kazanlarda Fuel-oil ve/veya a ır ya türü yakıtlar kullanılamaz. Sıvı yakıt katkı maddelerinin kullanımı e er; - Yakıtın depolama dayanıklılı ını iyile tiriyorsa, - Yakıtın termik dayanıklılı ını arttırıyorsa veya tank doldurulurken koku olu umunu azaltıyor ve tortusuz yanmasını sa lıyorsa tavsiye edilir: Çöküntü / Tortu olu umuna neden olan yakıt iyile tiricilerinin kullanılması yasaktır. L 50 L 300 Serisi 21

22 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.9 Rotarderler letime alınmadan önce tüm rotarderlerin ön aynada bulunan boruların içindeki konumunun do ru olup olmadı ı kontrol edilmelidir. Rotarderlerin temas noktası, davlumbazın arka çeperidir. Rotarderlerin montajı ve demontajı için teslimatta verilen aletler kullanılmalıdır (bakınız sayfa 15). Ayrıntılı montaj bilgisi a a ıdaki resimleri inceleyiniz. 22 AUGUST BRÖTJE GMBH

23 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.10 letim / lk çalı tırma Öncesi - Kazanın brülör ba lantısı, ön kapak ve arka kapak sızdırmazlık kontrollerini önceden yapınız. - Brülör namlusu ile kapak reflakteri arasına teslimat kapsamında kutu içerisinde verilen seramik battaniyeyi yanma odası çeperine yapı tırılmı resime uygun olarak monte ediniz.. - Kontrol panosuna ba lanacak duyar uç muhafazalarının ba landı ı yuvaya tam olarak oturdu unun kontrolünü yapınız. - Brülör seçimine dikkat ediniz ve yanma ayarını kontrol ediniz. - Su ve elektrik tesisatı ba lantılarını kontrol ediniz. - Gidi / Dönü hattı üzerinde bulunan vanaların açık oldu undan emin olunuz. - Manometreden su basıncının kontrolunu yapınız, e er su eksilmesi varsa sisteme su ekleyiniz. Sistemde kapalı genle me oldu undan tesisatın dolup dolmadı ını kontrol ediniz. Kazan su kısmından vuruntu geliyorsa tesisatın havasının alınması gerekmektedir. - lk 24 saatlik çalı tırmadan sonra, ön kapak fitillerinin sıkılı ını kontrol ediniz Gev eklik varsa sıkı tırınız. - Sirkülasyon pompasını çalı tırıp pompanın do ru yönde dönüp dönmedi ini kontrol ediniz. Kazan suyunda ani ve fazla ısınma oluyorsa sirkülasyon pompasının do ru yönde dönüp dönmedi ine bakınız (ters dönüyor olabilir). Sonuç alınmazsa brülörün elektrik alterini kapatıp yetkili servise müracaat ediniz. - Ate lemeden önce kazan termostadını istedi iniz sıcaklı a göre ayarlayınız - Havalandırma kanallarının daima açık olmasına dikkat ediniz. L 50 L 300 Serisi 23

24 Kurulum / Tesisat Öncesi Kazan ön kapa ında sızdırma var ise kapakta bulunan mente e somunlarını iyice sıkarak sızdırmayı gideriniz. Kazan dairesi içerisinde ate yakılmaması ve sigara içilmemesi herkesin emniyeti açısından önemlidir. Kazan dairesi i letmesi genel kurallarına uyulmalıdır Cihazınızın randımanlı ve düzenli çalı ması için Baymak Yetkili Servisle bakın sözle mesi yapılması tavsiye olunur. Kazanın baca ba lantısını ilgili standartlara uygun olarak yapınız. Kazan baca ba lantısını yaptıktan sonra baca ba lantı noktalarının sızdırmazlı ını alüminyum folyolu bant ve / veya benzer bir yanmaz bant ile sarınız. Baca kanalının sızdırmazlı ından emin olunuz Genle me deposunu doldurma / bo altma hattı ba lantısını yapınız. Bu ba lantıda kapalı genle me deposu ile kazan genle me deposu ba lantı borusu arasında hiçbir kesici vana bulunmamalıdır, aksi bir tesisatın yapılması halinde cihaz garanti kapsamı dı ında kalacaktır. Kazanın arka yüzeyinde bulunan patlatma kapa ını elinizle birkaç defa çekip bırakarak çalı ır durumda oldu unun kontrolünü yapınız. Patlatma kapa ı Brülorün ilk hareketinde dı arı do ru açılarak kazanın ilk çalı masını düzenler bu nedenle fabrika çıkı ında kontrol edilir. Patlatma kapa ının çalı ma kontrolünü brülörü çalı tırmadan tekrarlayınız. Patlatma kapa ı montajı için montaj bölümüne bakınız. 24 AUGUST BRÖTJE GMBH

25 Kurulum / Tesisat Öncesi 4.11 Su Basıncı Kontrolü 4.12 Sıcak Su Deposu Kontrolü 4.13 Beton Kaide Ölçüleri Kalorifer tesisatını periyodik olarak her çalı tırma öncesi, sonrası ve/veya çalı ma esansında kontrol ediniz. Su basıncı dü ük oldu u takdirde, kalorifer tesisi doldurulmalıdır (azami de er uzman kalorifer tesisatçısı tarafından manometrenin üzerine i aretlenmelidir.). Sıcak su amaçlı boyler deposuna sahip tesisler, su ile doldurulmalıdır, tesisat ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı, tesisat yapımı ehil ki ilerce yapılmalı, i leten operatör gerekli e itimi almı olmalıdır. Ayrıca so uk su giri i mevcut olmalıdır. Boyler depolarına ba lantıda kazan ısıtma devresi üzerine kazan üzerindeki emniyet ventilinden ba ımsız ek olarak bir Emniyet ventili daha konmalıdır. Boyler Sıcak su devresi üzerinde de ( Kullanım Suyu hattı ) bir adet emniyet ventili mutlak surette bulunmalı, boyler kapasitesine uygun genle me tankı takılması tavsiye edilir. Emniyet ventillerinin uygun montaj yapılmadı ı ve/veya yanlı tesisat uygulamalarından ötürü cihaza gelecek zararlar garanti kapsamı dı ındadır. Kazanı a a ıda ölçüleri verilen bir beton kaide üzerine yerle tiriniz.! A B C Model Derinlik Geni lik Yükseklik m m m LogoBloc L 50 1,10 0,70 LogoBloc L 70 1,35 0,70 LogoBloc L 90 1,35 0,77 LogoBloc L 120 1,50 0,77 LogoBloc L 150 1,50 0,77 0,10 LogoBloc L 180 1,60 0,77 LogoBloc L 240 1,70 0,80 LogoBloc L 300 1,90 0,80 L 50 L 300 Serisi 25

26 Montaj 5. Montaj 5.1 Kaplama Montajı L 50 - L 70 L 50 ve L70 kazan kaplamalarının montajı için a a ıdaki resim ve talimatları dikkate alınız. 26 AUGUST BRÖTJE GMBH

27 Montaj - Yan kaplamaların üzerinde bulunan klips pimlerinin montajını yapınız. - Kazan gövdesi üzerine yan kaplamaları takarak montaja ba layınız. Yan kaplamalar kaset sistemi ile monte edilir. Yan kaplamaların kanalların tam oturdu una emin olunuz. - Yan kaplamaların montajının ardından, ön ve arka kaplama parçalarını monte ediniz. L 50 L 300 Serisi 27

28 Montaj - Yan, ön ve arka kaplamaların tam olarak kaset kanallarına oturdu unun kontrolünü yapınız. - Arka kaplamanın montajını yapınız. - Yan, arka ve ön kaplama montajlarından sonra üst kaplamayı X-klipslerinin üzerine gelecek eklide monte ediniz. 28 AUGUST BRÖTJE GMBH

29 Montaj - Tüm kazan kaplamalarını monte ettikten sonra kaplamaların birbirine ve kazan uyumunu kontrol ediniz. Kazan kaplama rengi yandaki gibi Ral 5000 mavisidir. Di er resimler temsili olarak verilmi lerdir. - Tüm kazan kaplamalarını monte ettikten sonra kaplamaların dı izolasyonlara olan uyumunu kontrol ediniz. - zolasyon kenarlarını kazan kaplaması içinde kalacak eklide kazan kaplaması içerisine do ru sıkı tırınız. L 50 L 300 Serisi 29

30 Montaj 5.2 Kaplama Montajı L 90 - L 300 L 90 ve L300 kazan kaplamalarının montajı için a a ıdaki resim ve talimatları dikkate alınız 28 AUGUST BRÖTJE GMBH 30 AUGUST BRÖTJE GMBH

31 Montaj - Yandaki resimde verilen kaplama kutusu içerisinde bulunan kaplama tutucu parçaları ba lantı elemanlarını ayna üzerinde bulunan deliklere monte ediniz. - Kaplama tutuculardan büyük olan 4 adet parçayı aynaların üst kısımlarına monte ediniz. - Kaplama tutuculardan küçük olan 4 adet parçayı aynaların alt kısımlarına monte ediniz. L 50 L 300 Serisi 31

32 Montaj - Yan kaplamaları sırasıyla üst ve alt kaplama tutucu parçalar üzerinde bulunan kanallara oturtarak montajını yapınız. - Yan kaplamaların üst ve alt kaplama tutucu parçalar üzerinde bulunan kanallara tam olarak oturtuldu undan emin olunuz. Ardından ön üst ve arka kaplamanın montajını yapınız. - Yan, ön ve arka kaplama parçalarının montajından sonra üst ön kaplamayı X klipslerini kullanarak monte ediniz. 32 AUGUST BRÖTJE GMBH

33 Montaj - Üst kaplamaları sırasıyla monte ediniz. - Arka kaplamaları birbirine vidalayarak kapma montajını tamamlayınız. L 50 L 300 Serisi 33

34 Montaj 5.3 Brülör Montajı Brülöre ili kin montaj talimatını dikkate alın! Dikkat: Kazan için seçilmi Brülör CE belgeli bir brülör olmalıdır. Kazan brülör uyumunun tam olması gerekmektedir. Brülorün Üretici firma ve / veya yetkili bir tesisat mühendisi tarafından seçilmi olması, brulorün kazan kapasite, kar ı basınç, yanma odası alev boyu uyumu, kazan brülör ba lantı flan ı çapı, kapak kalınlı ı gibi kazan Brülor uyumunu etkileyecek tüm parametrelerin hesaplanmı olması gerekmektedir. Dikkat: Kazan ile uyumsuz, CE belgesiz bir brulorun kullanılması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ına çıkar. Dikkat: Kazan brülör seçimi, ilk açılı ı mutlak surette yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi durumlarda Hayati tehlikeler ve cihaz üzerinde maddi hasarlar meydana gelebilir. Bu tip durumlarda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Cihaza brülör montajında ileriki sayfalarda belirtilen montaj talimatlarını uygulayınız. Brülörün montajında montaj talimatlarında belirtilenlerin yapılmaması sonucu cihazda olu abilecek hasarlarda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Gaz brülörünün montajında kazan suyu sıcaklı ı 50 0 C ye, sıvı yakıt brülörünün montajında ise 40 0 C ye ayarlanmalıdır 34 AUGUST BRÖTJE GMBH

35 Montaj - Brülorün montajında namlu ile Bio seramik kapak malzemesi arası; yandaki ve a a ıdaki ekilde kazan içerisinden çıkan sermik fitil ve seramik battaniye ile izole edilmelidir. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ına çıkar. - YANLI UYGULAMA! Cihaz garanti kapsamı dı ına çıkar! - DO RU UYGULAMA! Namlu ile Bio-seramik kapak izolatörü arası tamamıyla seramik fitil ve seramik battaniye ile yalıtılmalı ısı ve alevin geçi ine müsaade edilmemelidir. L 50 L 300 Serisi 35

36 Montaj Brülörü monte etmeden önce, kazan içerisinde bulunan kazan brülör ba lantı flan ını kazana a a ıdaki ekilde verildi i gibi ba layınız. Ba lantı flan ının altına brülör izolatörünü yerle tiriniz.. 36 AUGUST BRÖTJE GMBH

37 Montaj 5.4 Patlatma Kapa ı Montajı Patlatma kapa ı kazanınızın brülör ile daha uyumlu çalı ması için dizayn edilmi tir. Almanya da Patlatma kapakları baca üzerinde bulundu undan Türkiye deki baca uyugulamalarında Patlatma kapa ı kazan ile birlikte verilir ve montaj esnasında kazana monte edilmelidir. Kazan ile birlikte verilen patlatma kapa ı kazana a a ıda resimli talimatlarda verildi i ekilde monte edilmelidir. Dikkat: Patlatma kapa ının takılmadı ı veya uygunsuz ekilde takıldı ı hallerde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. L 50 L 300 Serisi 37

38 Montaj 38 AUGUST BRÖTJE GMBH

39 Montaj Kazanın arka yüzeyinde bulunan patlatma kapa ını elinizle birkaç defa çekip bırakarak çalı ır durumda oldu unun kontrolünü yapınız. Patlatma kapa ı Brülörün ilk hareketinde dı arı do ru açılarak kazanın ilk çalı masını düzenler bu nedenle fabrika çıkı ında kontrol edilir. Patlatma kapa ının çalı ma kontrolünü brülörü çalı tırmadan tekrarlayınız. 5.5 Pano Montajı Elektriksel kontrol panelini; kontrol panel montaj ve kullanım klavuzuna uygun bir ekilde monte ediniz. Elektrik çarpması tehlikesi! Koruyucu ba lık ve kaplama parçaları çıkartılmadan önce kazanın üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Elektrik altında yapılan çalı malar sadece uzman elektrikçiler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak yapılabilir! L 50 L 300 Serisi 39

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28 1.Bölüm Genel 3 1.1 Genel Uyarılar 3 1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 2.Bölüm Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 6 2.1 Kombi Montaj

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi & Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Montaj ve Kullanma Kılavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

Montaj ve Planlama Kılavuzu

Montaj ve Planlama Kılavuzu Montaj ve Planlama Kılavuzu Doğal Gazlı Yoğuşmalı Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 GENEL BİLGİLER 3 MONTAJ YERİ SEÇİMİ 4 GÜVENLİK UYARILARI 6 KAZAN ÖZELLİKLERİ 8 ISITMA TESİSATI İÇİN KURALLAR 11

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 GENEL BİLGİLER 3 MONTAJ YERİ SEÇİMİ 4 GÜVENLİK UYARILARI 6 KAZAN ÖZELLİKLERİ 8 ISITMA TESİSATI İÇİN KURALLAR 11 İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ 2 GENEL BİLGİLER 3 MONTAJ YERİ SEÇİMİ 4 GÜVENLİK UYARILARI 6 KAZAN ÖZELLİKLERİ 8 ISITMA TESİSATI İÇİN KURALLAR 11 MONTAJ TALİMATLARI 14 KONTROL PANOSU VE KULLANICI ARAYÜZÜ 15

Detaylı

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Yoğuşmalı Kombi DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasinı

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KONFORMATİK Serisi 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ

Detaylı

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6

Detaylı

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE (KOMBİ) Seri numarası kumanda panelinin arka tarafındadır. Kombinin ön kapağını çıkararak bunu bulabilirsiniz.kullanım kılavuzunun bölümlerinde kombinin ana fonksiyonları ve

Detaylı

SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.1.1.5 Kitap Baskı Tarihi: 180808 Revizyon: 180808 3 İÇİNDEKİLER 1 KULLANICI TALİMATLARI 1.1 Giriş 1.2 Gaz Güvenliği 1.3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar

Detaylı