ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN"

Transkript

1 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 1 / 52 ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN YAYINLANILAN SORUMLU MÜDÜR KOPYA NO 01 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN NAME Kudret KARAMERCAN Betül Özbey BAYINDIR GÖREVİ EMNİYET YÖNETİCİSİ SORUMLU MÜDÜR TARİH İMZA

2 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 2 / 52 Intentionally left blank

3 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 3 / 52 BÖLÜMLER BÖLÜM ĠSĠM 1 GENEL ( GENERAL ) 2 AMAÇ KAPSAM- TANIMLAR ( AIM - SCOPE - DEFINITIONS ) 3 SORUMLULUKLAR ( RESPONSIBILITYS ) 4 HEDEF VE KAVRAMLAR ( GOALS AND CONCEPTS ) 5 UYGULAMA ESASLARI ( PRACTICE PRINCIPLES ) 6 EKLER ( APPENDICIES )

4 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 4 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

5 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 5 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM-1 GENEL

6 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 6 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

7 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 7 / GENEL 1.1. KOPYA DAĞITIM LĠSTESĠ YAYIN HAKLARI REVĠZYON KAYIT SAYFASI GEÇERLĠ SAYFA LĠSTESĠ 10

8 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 8 / KOPYA DAĞITIM LİSTESİ DOKÜMAN NO; DAĞITIM YERĠ TUEO ACĠL 01 TUEO ACĠL 02 TUEO ACĠL 03 TUEO ACĠL 04 TUEO ACĠL 05 TUEO ACĠL 06 SORUMLU MÜDÜR KALĠTE MÜDÜRÜ EMNĠYET YÖNETĠCĠSĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ - ĠSTANBUL EĞĠTĠM MÜDÜRÜ - ADANA KÜTÜPHANE - ĠSTANBUL KÜTÜPHANE - ADANA 1.2. YAYIN HAKLARI Acil Durum Planının herhangi bir bölümü ve sayfaları Tarkim UçuĢ Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd. ġti.nin izni olmadan basılamaz, revize edilemez ve kopyalanamaz. Tarkim UçuĢ Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd. ġti., izinsiz kopyalama, basım ve revizyonlara karģı tüm haklarını saklı tutar.

9 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 9 / REVĠZYON KAYIT SAYFASI REVĠZYON NO REVIZYON TARĠHĠ ĠġLEM TARĠHĠ KĠM TARAFINDAN NOT Kudret KARAMERCAN

10 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 10 / GEÇERLĠ SAYFA LĠSTESĠ Title Sahife Revizyon Revizyon Nu. Tarihi KAPAK ĠÇĠNDEKĠLER KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER KOPYA DAĞITIM LĠSTESĠ REVĠZYON KAYIT SAYFASI GEÇERLĠ SAYFA LĠSTESĠ KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER AMAÇ KAPSAM- TANIMLAR TANIMLAR KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER SORUMLULUKLAR KRĠZ MERKEZĠ- ACĠL DURUM PLANI SORUMLULARI VE SORUMLULUKLARI KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER UYGULAMA ESASLARI KAPAK EKLER ĠÇĠNDEKĠLER EK A EGGK EEK EK B KRĠTĠK TELEFON NUMARALARI EK C ĠLK KAZA RAPORU EK D KAZA/ OLAY BĠLDĠRĠM ÖN RAPORU EK E KAZA / OLAY BĠLDĠRĠM RAPORU EK F ANKET FORMU

11 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 11 / 52 ACĠL DURUM EYLEM PLANI UYGULAMASI HAKKINDA TALĠMAT Acil Durum Eylem Planı EYS El kitabının eki olarak hazırlanmıģtır. ġirket personeli tarafından titizlikle takip edilerek uygulanacaktır. ADEP, EGGT da gözden geçirilecek. Gerekli değiģiklikler için verilecek olan kararlar, EYS Yöneticisi ve Ġstanbul Adana UEO Eğitim Müdürleri tarafından uygulanacaktır. Bilgilendirme ve ĠletiĢim Listeleri; personelin ve pilot adaylarının kolaylıkla görebileceği yerlere asılarak ilan edilecektir. ADEP YILDA BĠR DEFA UYGULAMALI PROVA ĠLE GÖZDEN GEÇĠRĠLECEKTĠR. Prova, Ġstanbul ve Adana UEO da Eğitim Müdürü ve EYS Yöneticisi nezaretinde bütün personel tarafından toplu olarak uygulamalı olarak yapılacaktır. Dağıtım Planındaki Sorumlu Müdürler ve tüm personel ADEP uygulamasından sorumludur. Betül ÖZBEY BAYINDIR Genel Müdür

12 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 12 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM - 2 AMAÇ KAPSAM TANIMLAR

13 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 13 / AMAÇ KAPSAM TANIMLAR 2.1. AMAÇ KAPSAM TANIMLAR

14 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 14 / AMAÇ Bu Acil Durum Planının amacı, Tarkim uçuģ eğitim ve uçak bakım onarım Ltd.ġti. UçuĢ Okulu de görev yapan tüm personele; Ġnsan hayatını etkileyen; yaralanmasına, ölümüne veya malzeme kaybına neden olabilecek olaylarda ve hava aracı kazalarında nasıl hareket edileceği konusunda yeterli bilgiyi vermek, koordinasyonu sağlamak ve Acil Durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda personelinin koordinasyonunu ve tepkisini yüksek seviyede tutmaktır KAPSAM Bu programın uygulama alanına, müteakip maddelerde görev ve sorumlulukları tanımlanmıģ olan tüm TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ. personeli girmektedir TANIMLAR Genel Tanımlar Ağır yaralı Bir havaaracı kazasında yaralanan Ģahıs veya Ģahısların; yaralanmanın meydana geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde 48 saatten daha fazla süreyle hastanede yatmasını gerektirecek derecede yaralanması, burun veya parmaklarda kırılma gibi basit kırıklar hariç olmak üzere herhangi bir kemiğinin kırılması veya ağır kanama geçirmesi, sinir, adale ve tendon kopmasına yol açan yaralanmalarını veya vücudun yüzde beģinden fazlasının yanması hali. Bakanlık UlaĢtırma Bakanlığı. Büyük kaza UçuĢ harekatı esnasında bir veya daha fazla havaaracının ağır hasara uğraması ile sonuçlanan kazalar. FOD Foreign Object Damage Yabancı madde hasarı. Hava aracı Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü araç. Hava aracı kazası UçuĢ harekatı esnasında, kişilerin tali nedenlerle ve/veya kendi kendini veya birbirlerini yaralamaları veya uçuş ekibi ve yolcular için ayrılan yerler dışında saklanarak kaçak seyahat edenlerin yaralanmaları hariç olmak üzere, hava aracı içinde veya hava aracından kopan parçalar da dahil olmak üzere hava aracının herhangi bir parçasının çarpmasıyla veya hava basıncına maruz kalmak suretiyle çok ağır veya ağır derecede yaralanması, motor ve aksesuarlarda meydana gelen arıza ve hafif hasarlar hariç olmak üzere, hava aracının fiziksel yapısının veya performansının ve uçuģ karakteristiğinin menfi yönde etkilendiği ve bunların değiģtirilmesi veya tamirini gerektirecek derecede hasar ve arızalanması, hava aracının kaybolması veya enkaza ulaģılamayacak bir yere düģmesi ile sonuçlanan olaylar. Hava aracı yer kazası UçuĢ harekatının dıģında olan, yani uçuģtan dolayı olmayan kaza ve olaylardır. AĢağıda açıklanan kaza veya olaylar; hava aracı yer kazası veya olayı olarak kabul edilir

15 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 15 / 52 a) UçuĢ harekatı dıģında, hava aracına binerken meydana gelen yaralanma ve ölümler (tabii ölüm hali hariç), b) Fırtına, su baskını, yerde yıldırım isabeti gibi tabii afetler nedeniyle meydana gelen hava aracı kazaları yahut olaylar, c) Hava aracından paraģütle sportif atlamalar esnasında oluģan kazalar yahut olaylar, d) Hava aracı içinde veya dıģında bulunan personelin uçuģ harekatı dıģında yaralanması, ölmesi veya havaaracına hasar verdirmesi, e) Bakım, onarım, arıza giderilmesi, havaaracının yerde tecrübe edilmesi, yer araçları veya insan kuvvetiyle çekilmesi esnasında meydana gelen kazalar yahut olaylar, f) Yer araçlarının havaaraçlarına çarpmasından meydana gelen kaza ve olaylar, g) Bakım hangarı yangını veya çevrede parça tesiriyle, duran havaaracının hasara uğraması ile meydana gelen kazalar yahut olaylar. ICAO Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatı. ĠĢletme Tarkim uçuģ eğitim ve uçak bakım onarım Ltd.ġti. UçuĢ Okulu Kaza sebebi Kaza ve olaya yol açan aksaklık, eksiklik, eylem, hadise, Ģartlar veya kazaların bileģimi. Kaza soruģturması Havaaracı kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; kazalara ait bilgilerin toplanması, kıymetlendirilmesi, kaza sebeplerinin belirlenmesi, sonucun karara bağlanması, gerekli tavsiye ve tekliflerin tespit edilmesi için yürütülen her türlü faaliyet. Küçük kaza UçuĢ harekatı esnasında bir veya daha fazla havaaracının hafif hasara uğraması ile sonuçlanan kazalar. Olay Havaaracının uçuģ harekatı esnasında uçuģ emniyetini etkileyen veya etkileyebilecek olan, kazadan baģka her türlü hadise a) Havaaracına kuģ çarpması (kaza ile neticelenmeyen), b) BaĢka hasar olmadığı takdirde FOD nedeni ile motor değiģtirilmesi, c) UçuĢ esnasında malzeme faktörü veya hatalı kullanma nedenleriyle; kapı, kapak, motor ve gövde kaportaları, harici yakıt depoları gibi haricen takılan teçhizat ve malzemenin kaybı, d) Tehlikeli (emercensi) durumlarda veya durmuģ motorla iniģler, e) UçuĢta motor durması veya durdurulması, f) UçuĢta kumanda, Auto-pilot ve fletner sisteminde meydana gelen arızalar nedeniyle normal durum kontrolünü muhafaza etmede zorluk çekilmesi, g) UçuĢ esnasında tıbbi nedenlerle ciddi ve emniyetsiz durumlar yaratan fizyolojik durumlar. Ön rapor Kazanın oluģunu veya soruģturmanın ilk safhasında elde edilen bilgilerin ilgili makamlara en kısa zamanda bildirilmesi için kullanılan rapor. SHGM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. UçuĢ harekatı PlanlanmıĢ bir uçuģ için, uçuģ ekibinin havaaracına bindiği andan, motorlarını durdurarak havaaracını sorumlulara teslim ettiği ana kadar geçen süre içindeki tüm faaliyetler. Özel Tanımlar Apron Havaaracı bekleme yeri. Hava Aracı Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı

16 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 16 / 52 Mecburi / zorunlu iniģ Tehlikeli(emercensi) durumlarda, hava aracını bulunduğu irtifadan, seçilen arazi parçasına, belirli bir patern uygulayarak indirmek. Havaaracı Hasarlarının Sınıflandırılması Tam hasar Parça kurtarmak yönünden hiçbir değeri kalmayan veya kurtarılan parçaların dıģında havaaracından hiçbir yarar sağlanamayacak derecedeki hasardır. Kaza yerinden kaldırılıp nakledilmesi mümkün olmayan havaaracı hasarları bu sınıfa girer. Ağır hasar Hasarlı parçaların sökülmesi, onarımı ve tekrar yerine takılması için aģağıda gösterilen büyük parçaların ekonomik onarım standartlarının dıģında hasarlanması veya tahrip olması nedeniyle yenisi ile değiģtirilmesinin gerekli olduğu hasarlardır. Bunlar a) Kanat uçları, flaplar, eleronlar, kanat ek kaldırma parçaları ve aerodinamik frenleme kısımları hariç; kanat, b) Kapılar, kaportalar, kanopi, ve bakım giriģ kapıları hariç; gövde veya gövdenin ana kısımları c) Kuyruk kiriģleri veya kuyruk kısmı, d) Amortisör veya piston asamblesi, tekerlekler, frenler ve lastikler hariç; iniģ takımları, e) Hareketli kısımlar hariç; dikey ve yatay stablize, Hafif hasar Kazaya uğrayan havaaracının hasarlı parçalarının sökülmesi, onarılması, tekrar yerine takılması veya değiģtirilmesi ile uçuģa elveriģli duruma getirilebildiği hasarlar. Sınıfsız hasar Olaya maruz kalan havaaracının uçuģa elveriģliliğini etkilemeyen, küçük parça değiģimi veya onarımı gerektiren hasarlar. Kaza Sebep Faktörleri Havaaracı kazalarının sebep faktörleri pilotaj, malzeme, idari ve diğer faktörler olmak üzere 4 (dört) sınıf olarak belirlenmiģtir Pilotaj faktörü AĢağıda açıklanan ikinci derecede olayları kapsar; a) Muhakeme faktörü Mevcut durum ve koģullara uygun olmayan ve pilot tarafından verilen yanlıģ karar sonucu meydana gelen havaaracı kazalarıdır. b) Kullanma tekniği faktörü Havaaracının kumanda ve sistemlerinin kullanılmasında yeteneksizlik ve çeģitli göstergelerin yanlıģ değerlendirilmesi gibi kullanma tekniği noktasından ileri gelen kazalardır. c) Dikkatsizlik faktörü Dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen havaaracı kazalarıdır. d) Bilgisizlik faktörü Havaaracı ile ilgili teknik bilgi eksikliği ile havaaracına ait karakteristiklerdeki bilgi veya uçuģ görevinin yapılıģına ait bilgilerdeki eksikliklerden ileri gelen havaaracı kazalarıdır. e) Disiplinsizlik faktörü Kanun, yönetmelik, yönerge ve emir esaslarını tam olarak uygulamama ve aykırı davranıģlar sonucu meydana gelen havaaracı kazalarıdır. f) Sağlık faktörü Vücut yapısı, ruhsal bozukluklar ve disoryantasyon durumu gibi tıbbi yönleri içeren nedenler sonucu meydana gelen havaaracı kazalarıdır.

17 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 17 / 52 Malzeme faktörü Malzemenin yorulması, bozulması, kendi kendine kırılması, yapım yetersizliği ile havaaracının bölümleri, aksesuarları, teçhizatları ve diğer parçalarında hiçbir kimsenin kusuru bulunmayan teknik nedenler sonucu meydana gelen kazalardır. Bakım faktörü Havaaracının teknik el kitaplarına göre yapılmayan hatalı bakım, onarım, arıza giderme, revizyon, normal bakım, kontrol ve tadilat iģlemleri sonunda meydana gelen kazalardır. Ġdari faktör a) Sevk ve idare faktörü Mevcut durum ve koģullar ile görevin özelliklerine uygun olarak personel ve malzemenin kullanılmaması, gerekli önlemlerin alınamaması, yerde ve uçuģta kontrol görevinin tam olarak yapılamaması sonucunda meydana gelen kazalardır. b) Ġdari disiplinsizlik faktörü Sevk ve idare kademesinde mevcut esasların uygulanmaması veya eksik uygulanması sonucunda meydana gelen kazalardır. Diğer faktörler Pilotaj, malzeme, bakım ve idari faktörler dıģındaki nedenlerle meydana gelen kazalardır. KuĢ çarpması, FOD etkisi, seyrüsefer yardımcılarının arızalanması, meteorolojik nedenler ve benzeri faktörler.

18 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 18 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

19 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 19 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM 3 SORUMLULUKLAR

20 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 20 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

21 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 21 / SORUMLULUKLAR Sorumluluklar 22-23

22 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 22 / 52 3.SORUMLULUKLAR 3.1 Acil durumun oluģması veya duyulması halinde kadroda bulunan TÜM PERSONEL; ÖNCELĠKLE VE SÜRATLE, aģağıda belirtildiği Ģekilde 3.1.1Telsizle temas kurabildiği, a. Kule b. ATC c. Radar ünitelerine telsiz ile haber vermekten Telefonla, a. Brifing Ofis (AIS) b. Ġtfaiye 110 c. Hızır Acil Servis 112 d. Genel Müdür. e. Emniyet Yöneticisi f. Eğitim Müdürüne, g. SHGM. ne, h. Jandarma ya, ACĠL DURUM hakkındaki duyumlarını sözlü olarak bildirmekten sorumludur KRĠZ MERKEZĠ Acil Durumlarda, ġirket dahilinde bir KRĠZ MERKEZĠ oluģturulur. Kriz Merkezi Sorumluları, Ģirketteki görevleri ile birlikte Kriz Merkezindeki görevlerinden sorumludurlar. Kriz merkezinin Sorumlu Yöneticisi ġirket Genel Müdürü dür. Emniyet Yöneticisi ve Eğitim Müdürü, Kurs Müdürü onun yardımcılarıdır. Kriz Merkezi 1. Olay hakkında bilgi akıģının sağlıklı Ģekilde devam etmesini sağlar. 2. Alınan bilgilerin, SHGM.ü ve DHMĠ. Birimleri ile paylaģılmasında koordinasyonu sağlar. 3. ġirket personelinin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinin koordinasyonu ve kolaylaģtırılmasını temin eder. 4. Sağlık hizmetlerinin devamının sağlanmasında Acil sağlık hizmetlerini haberdar eder. 5. Ġtfaiyenin uyarılması ve faaliyetlerinin kolaylaģtırılmasını sağlar. 6. Aileler ile gerekli koordinasyonu sağlar. 7. Medya ile gerektiği kadar bilgi akıģı sağlar. 8. Olay mahallinin ve Kaza geçiren personelin durumuna göre ilave olarak ortaya çıkacak ihtiyaçların sağlanmasında koordinasyon ve yardımda bulunur. 9. Olay mahallinin ve malzemenin emniyete alınması, resmi inceleme sonrası malzemenin Ģirket merkezine naklinin sağlanması, 10. Varsa, hukuki iģlemlerin koordinasyonuna yardımcı olunması

23 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 23 / ACĠL DURUM PLANI SORUMLULARI VE SORUMLULUKLARI Acil Durum OluĢması halinde Tarkim UçuĢ Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd.ġti. personelinin sorumlulukları aģağıdaki gibidir 1. GENEL MÜDÜR Kriz Yönetim Merkezinin oluģturulmasından, Paniğin önlenmesinden, Acil durumun her türlü yönetiminden, koordinasyonundan, haberleģmenin sağlanmasından, arama ve kurtarma faaliyetlerinin takip edilmesinden, personel arasında moral ve dayanıģmanın tesis edilmesinden, sorumludur. 2. EĞĠTĠM MÜDÜRÜ Paniğin Önlenmesinden, Haberlerin toplanmasından ve akıģından, olay mahalline ulaģmak için koordinasyondan, Personel arasındaki görev dağılımından ve görevlerin yapılmasında meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesinden, Raporların tanzim edilmesinden ve SHGM. ne ulaģtırılmasından Emniyet Yönetici ile birlikte sorumludur. 3. EMNĠYET YÖNETĠCĠSĠ Paniğin Önlenmesinden, Haberlerin toplanmasından ve akıģından, olay mahalline ulaģmak için koordinasyondan, Personel arasındaki görev dağılımından ve görevlerin yapılmasında meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesinden, Raporların tanzim edilmesinden ve SHGM. ne ulaģtırılmasından Eğitim Müdürü ile birlikte sorumludur. 4. UÇUġ ÖĞRETMENLERĠ Genel Müdür, Eğitim Müdürü, Emniyet Yöneticisinin Sorumlulukları dahilindeki iģlemlerin takip edilmesi ve yapılmasında her türlü yardımı ve desteği vermekten sorumludurlar. Ayrıca ilgili sorumlulara ulaģılamaması veya olay anında olay mahallinde bulunmamaları halinde, sorumlulara ulaģılıncaya veya sorumlular olay mahalline gelinceye kadar, yapılması gereken hususların takibinden sorumludurlar. 5. PĠLOT ADAYLARI Sorumlu Yöneticilerin verdiği talimatlar dahilinde hareket ederler Ferdi davranıģlarda bulunmazlar, iletiģim araçlarını meģgul etmezler, sorumlu yöneticilerin talimatı dıģında resmi makamların haricinde hiç kimseye bilgi vermezler. 6. BAKIM SORUMLULARI VE TEKNĠSYENLER Olay mahallinin resmi görevliler tarafından incelenmesinden önce yetkisiz kiģilerin olay mahalline girmesinin engellenmesinden, Resmi incelemenin yapılmasına yardım edilmesinden, yetkileri dahilinde olan bakım ve onarım iģlemlerinin yapılması ve malzeme akıģının sağlanmasından, varsa enkazın inceleme sonunda toplanması, nakil iģlemlerinin yapılmasından, emniyete alınmasından sorumludurlar. 7. KURS MÜDÜRÜ Acil Durum Planı dahilindeki her türlü operasyonun yapılmasında, kriz merkezine yardım etmekten, koordinasyonun sağlıklı Ģekilde devamının sağlanmasından sorumludur. 8. DĠĞER KADRO PERSONELĠ Pilot Adayları ile birlikte diğer Ģirket görevlileri; Ģirket dahilinde hizmetlerin akıģından, malzemenin korunmasından, gerektiğinde malzemenin nakil iģlemlerinden ve emniyetinin sağlanmasından, sorumludurlar.

24 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 24 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM- 4 HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ

25 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 25 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

26 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 26 / 52 4.HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ 4.1. Genel Yangına KarĢı Alınacak Önlemler Koordinasyon ve Görev AkıĢ ġeması Olay Bildirim Prensipleri 29

27 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 27 / HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ 4.1.Genel Havaaracı kazaları pek çok faktörün bir araya gelmesi ile oluģur. Bu faktörler tek baģlarına çok önemli görülmeyebilir, fakat diğerleri ile bir araya geldiğinde hatalar zincirini oluģturur ve sonuç olarak ölümcül kazalara neden olurlar Havacılık teknolojisindeki baģ döndürücü geliģmeler; daha yüksek hız, daha fazla kapasite, hava Ģartlarından daha az etkilenme ve bunların sonucu olarak daha fazla havaaracı kazası olasılığını gündeme getirmektedir. Bu nedenle daha etkin bir uçuģ emniyeti için; imalatçı firmalar, iģletme idari birimleri, uçuģ ekibi, resmi ve sivil havacılık teģkilatının ortak çabaları gereklidir. Adı geçen tüm birimlerin kendi adlarına yerine getirmesi gereken yaģamsal öneme sahip görevleri, uçuģ emniyetini bir bütün haline getirecektir. ġu da bir gerçektir ki, tüm teknolojik geliģmelere karģı, sonuçta gene kazalar olmakta ve istatistikî sonuçlara bakıldığında kaza nedenleri arasında yer alan insan faktörünün % 90 gibi büyük oranlarda yer aldığı görülmektedir. UçuĢ Emniyeti; bir havacılık iģletmesinde çalıģan tüm personelin tartıģılmaz biçimde öncelikli görevidir. Bu görev bilinci ile; yapılacak her türlü hizmette, uçuģ emniyetini aksatacak olumsuzluklara anında müdahale edilmesi ve ilgililere zaman kaybetmeden bilgi verilmesi UçuĢ Emniyetini en üst seviyelere taģıyacaktır. Bu nedenledir ki; kazaların meydana gelmesi halinde ve duyulmasında, insan hayatının içinde bulunduğu tehlikeden bir an öce kurtarılabilmesi için süratle hareket edilmesi gerekmektedir. OluĢturulacak Kriz Merkezi ve aģağıdaki Koordinasyon ve Görev AkıĢ ġeması dahilinde iģlemlerin yürütülmesi insanların süratle kurtarılmasını ve hayata döndürülmesini sağlayacaktır Yangına karģı alınacak önlemler ġu anda iģgal ettiğimiz Hangarın ve binanın güvenlik önlemleri, Ģirket görevlileri tarafından alınmakta olup, yangın olması halinde, ĠSTANBUL da ve ADANA da DHMĠ ĠTFAĠYESĠNĠN desteğinde, Ģirketimiz personeli ile yangın tehlikesine karģı Tarkim Yangın planları dahilinde müdahale edilmektedir. HazırlanmıĢ olan UEO ĠĢletme Talimatı, UEO Acil Durum Planı ve Tarkim Yangın Talimatı sürekli olarak güncelleģtirilecek ve tam olarak uygulanacaktır.

28 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 28 / KOORDĠNASYON VE GÖREV AKIġ ġemasi ġirkette oluģturulan Kriz Yönetim Merkezi 3 ncü Maddedeki görev ve Sorumluluklar çercevesinde Koordinasyon ve Görev akıģını sürdürür. Duyumun bir Hava araçından alınması Duyumun Telefonla alınması Duyumun Medyadan alınması Diğer tehlike bilgi kaynakları Olayı ilk duyan kiģi en seri vasıta ile Md. 3.1 deki usullerle olayı ilgililere bildirir. ġirkette Tehlike Kriz Merkezi oluģturulur. HIZIR ACĠL SERVĠS 112 ĠTFAĠYE 110 SHGM, DHMĠ ile KOORDĠNASYON Kritik Telefon Rehberi EK-B PERSONEL AĠLELERĠ ĠLE KOORDĠNASYON MEDYA ġġrket PER. ĠLE KOORDĠNASYON MALZEMENĠN NAKLĠ VE EMNĠYETE ALINMASI

29 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 29 / OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ Havacılıkta birçok olay olmasına rağmen, bu olaylar uçuģ güvenliği ile ilgili birimlere her zaman iletilmemektedir. Çoğunlukla, bildirim sistemi zayıftır ya da insanlar, olayları bildirme konusunda yeterli Ģekilde motive edilmemiģlerdir. Olay veya Kaza duyumunun ilk alınması ile birlikte duyumu ilk alan UEO da görevli tüm personel; Md. ki esaslar dahilinde ve, 2. EK-B de bulunan KRĠTĠK TELEFON NUMARALARINI kullanmak suretiyle Kaza veya Olayı ile ilgili bilgilerin ulaģtırılmasını sağlayacaktır. 3. Kriz Merkezi görevlisi olan personele bilgi verecektir.

30 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 30 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

31 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 31 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM 5 UYGULAMA ESASLARI

32 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 32 / UYGULAMA ESASLARI 5.1. Kaza Olayının Bildirim Prensipleri Kaza ve Olayların Bildirilmesi Kaza Anında Hareket Tarzları Hava aracı sahibinin kazalar ile ilgili görevleri Pilotların kazalar ile ilgili görevleri Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları içinde) Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları dıģında) Kaza yerinde Emniyeti Gözden Geçirme Kurulu (EGGK) Kurulu nun yapacağı iģler Sabotaj olasılığı Kaza ve Olaylardan Sonraki Düzeltici ĠĢlemler Anket Uygulaması, Dilek ve ġikâyet Kutusu Eğitim ve Dokümantasyon 36

33 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 33 / 52 5 UYGULAMA ESASLARI 5.1. Kaza Olayının Bildirim Prensipleri Havacılıkta birçok olay olmasına rağmen, bu olaylar uçuģ güvenliği ile ilgili birimlere her zaman iletilmemektedir. Çoğunlukla, bildirim sistemi zayıftır ya da insanlar, olayları bildirme konusunda yeterli Ģekilde motive edilmemiģlerdir. Olay veya Kaza duyumunun ilk alınması ile birlikte duyumu ilk alan UEO da görevli tüm personel; Md. ki esaslar dahilinde ve, 2. EK-B de bulunan KRĠTĠK TELEFON NUMARALARINI kullanmak suretiyle Kaza veya Olayı ile ilgili bilgilerin ulaģtırılmasını sağlayacaktır. 3. Kriz Merkezi görevlisi olan personele bilgi verecektir Kaza ve Olayların Bildirilmesi (SHY 13 Md.19) Kaza haberini bildirmekten, havaaracının sorumlu pilotu veya mümkün olmadığı hallerde ekipten biri, iģletmeci, mahalli mülki amirler, havaalanı iģletmecisi sorumludur. Bir kazanın oluģunda; hava aracının üzerinde meydana gelen hasar, diğer malzeme hasarı, ölü ve yaralı durumu, resmi ve özel mülke zarar ve ziyan durumu hakkındaki bilgiler; telefon, faks, teleks veya mesajla Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kuruluna (KAĠK) bildirilir. Kaza haberini bildirmekten, hava aracının sorumlu pilotu, veya mümkün olmadığı hallerde; ekipten biri, iģletmeci, mahalli mülki amirler, havaalanı iģletmecisi sorumludur. EK C Ġlk olarak Ģu hususlar bildirilecektir 1) Mesajın baģına KAZA RAPORUDUR diye yazılacak veya ifade edilecektir. 2) Kazayı bildiren Ģahsın adı, soyadı ve ünvanı 3) Havaaracının tipi, milliyeti, tanıtma iģareti 4) Havaaracın sahibi veya iģletmecisi 5) Pilotun adı ve soyadı 6) Kazanın tarihi ve saati 7) Havaaracının son kalktığı ve iniģini planladığı havaalanları (yerler) 8) SoruĢturma Kurulunun, kaza yerine kolayca ulaģmasını sağlamak için, kaza yerinin açık ve ayrıntılı tarifi ve coğrafi koordinatı 9) Ekip ve yolcuların sayısı, sağlık durumları 10) Havaaracının hasar derecesi 11) Kaza yerinin fiziksel durumu 12) Kaza haberi baģka bir yerden alınmıģ ise o makam veya kiģilerin tanıtılması Sınıflarına göre kazaların bildirilmesine ait sorumluluklar aģağıda açıklanmıģtır a) Büyük kazalar 1) Ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar ve uçuģ sırasında havaaracının herhangi bir kısmı veya bir sisteminde yangın çıkması halinde kaza; en hızlı iletiģim aracıyla Bakanlığa bildirilecektir. Ancak yolcuların yolcu kabininde neden oldukları ve sadece havaaracının kabinini kapsayan, uçuģla ilgili herhangi bir alet veya sisteme etki etmeyen yangınlar bu hükmün dıģındadır. 2) Kazanın oluģu anından itibaren Bakanlık soruģturma kurulu tarafından verilecek izine kadar havaaracı ve bütün parçaları kaza yerinde oldukları gibi muhafaza edilecektir. Kurtarma iģlemleri veya gerekli emniyet önlemleri amacıyla yapılan

34 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 34 / 52 3) müdahaleler hariç, kazanın incelenmesine yardım edecek herhangi bir kanıtın ortadan kalkmasına veya soruģturmanın sıhhatini bozacak bir değiģiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. b) Küçük kazalar Mesajla veya diğer yöntemlerle Bakanlığa bildirilecektir. Havaaracı veya kaza kanıtlarının olduğu yerde korunmasına gerek yoktur. Bu kazaların soruģturulması iģletme tarafından yaptırılıp, raporun kopyası Bakanlığa gönderilecektir. c) Havaaracı olayları UEO tarafından Bakanlığa ( SHGM. Ne ) mesajla bildirilecektir. (EK-E) 5.3. Kaza Anında Hareket Tarzları Hangar sınırları içinde meydana gelen bir havaaracı kazası, eğer mesai saatleri dıģında meydana gelmiģse hangarda bulunan personel tarafından, Kaza Önleme ve UçuĢ Emniyet Kurulu üyeleri haberdar edilecek, ayrıca lüzumu halinde Ġtfaiyeye, Polise ve Hızır Acil e de haber vereceklerdir Eğer kaza, iģletme ye ait bir havaaracı tarafından ve iģletme sınırları dıģında meydana gelmiģ ise, havaaracı ekibi tarafından önceki maddelerde açıklanan yöntemler uygulanacaktır ĠĢletme sınırları dıģında ve iģletme ye ait bir havaaracının neden olduğu kaza yerine gidiģ için Genel Müdür / Yrd.nın yapacağı planlamaya göre hareket edilecektir HAVA ARACI SAHĠBĠNĠN KAZALAR ĠLE ĠLGĠLĠ GÖREVLERĠ Bir kaza olduğunda yapılacak iģlemlerle ilgili plan ve talimatları hazırlatmak, Kaza olduğunda görevlendireceği kiģileri program doğrultusunda tespit etmek, Kaza haberini ilgili yönetmelik ve bu program esaslarına göre Sivil Havacılık ünitelerine bildirmek, Kaza soruģturması için Bakanlık SoruĢturma Kurulu nun gelmeyeceği hallerde, kaza raporlarını ilgili yönetmelik ve bu programda açıklandığı Ģekilde eksiksiz olarak hazırlatmak ve zamanında göndermek, Bir kaza olduğunda, Bakanlık SoruĢturma Kurulu gelinceye kadar kaza ile ilgili kanıtların yerlerinin değiģtirilmemesini ve kaybolmamasını sağlamak, Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulunun kaza ile ilgili isteklerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak, gerektiğinde Mahalli Mülki Amirlere konu ile ilgili baģvuruda bulunmak, Kamu kuruluģları tarafından iģletilen havaalanları dıģında(n) uçuģ yapıldığı durumlarda, kaza olduğunda kurtarma, yangın söndürme, enkaz kaldırma iģlemlerinin ivedilik ve öncelikle yerine getirilmesi için kendi imkanları olmadığı veya yetmediği hallerde özel ve resmi kuruluģlardan yardım sağlayabilmek için önceden bu kuruluģlarla protokol yapmak, Kaza sonuç raporlarındaki iģlem ve tavsiyelere göre gerekli önlemleri almak ve uygulatmak, Meydana gelen kazaların kayıtlarını tutmak ve dosyalarını muhafaza etmek Pilotların kazalar ile ilgili görevleri Havaaracında bulunan yolcu ve personelin kurtarılmasını ve emniyetini sağlamak, Hava aracını emniyete almak veya aldırmak, Kazayı en seri vasıta ile Sivil Havacılık ünitelerine bildirmek, Kazayı hava aracının iģletmesine bildirmek,

35 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 35 / Kaza ile ilgili delillerin kaybolmamasını sağlamak, Gerektiğinde en yakın Mülki Amire bilgi vermek ve yardım istemek Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları içinde) Kaza yapmıģ ve yanmakta olan bir havaaracında, eğer pilotlar yaralı ise veya Ģok geçirmeleri nedeniyle dıģarı çıkamamıģlarsa, öncelikle pilotların kurtarılmasına çalıģılacak ve bir yandan da havaaracının söndürülmesine devam edilecektir Kaza yapan havaaracında çıkan yangın söndürüldükten sonra Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu gelinceye kadar parçaların yerlerinde kalması ve ilgili olmayan kiģilerin enkaza yaklaģtırılmaması, Ģirket personeli tarafından sağlanacaktır Ölü ve yaralı tespiti yapılacak, ilk önce yaralılar hastaneye gönderilecek, daha sonra ölülerin morga kaldırılmaları sağlanacak ve ölü ve yaralıların yakınlarına haber verilecektir Yangın söndürme ve ilk yardım ekiplerinin farklı zamanlarda gelmeleri sonucunda, pilotlar ve yolcuların kurtarılması ve yangın söndürme esnasında enkazda yer değiģtirilmesi zorunluluğu doğmuģ ise, değiģtirilen malzemenin ilk durumu hakkında Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu gelince Kurul BaĢkanına bilgi verilecek, parçaların eski yerlerine konmaları sağlanacaktır. Aksi takdirde, enkaz emniyete alınacak ve o Ģekilde bırakılacaktır Ön Rapor Bakanlığa gönderilecek. (EK-D) 5.7. Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları dıģında) Enkazın olduğu yerdeki Jandarma veya köy bekçilerinin enkazı emniyete almaları ve Ģu hususları yerine getirmeleri istenecektir Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu gelinceye kadar enkazın ellenmemesi, parçaların yerinden oynatılmaması, Enkazın yanına görevlilerden baģkasının yaklaģtırılmaması, Kurul fotoğrafçısından baģka kimseler tarafından enkazın fotoğrafının çekilmemesi, Kurul BaĢkanının vereceği tüm talimatların uygulanması Ön Rapor Bakanlığa gönderilecek. (EK-D) Kaza yerinde Emniyeti Gözden Geçirme Kurulu (EGGK)Kurulu nun yapacağı iģler KiĢisel ve kamu eģyalarının emniyete alınması, tespiti ve zaptı, Kaza/kırım fotoğraflarının çektirilmesi, Kaza yeri ve enkazın incelenmesinde büyük bir titizlik gösterilmesi, Kaza yeri krokisinin çıkarılması, Görgü tanıklarının ifadelerinin yazılı olarak alınması Sabotaj olasılığı Kaza/Kırım incelemesi esnasında sabotaj Ģüphesi doğuracak iģaretlere rastlanırsa, derhal ilgili makamlara haber verilecektir. Alınacak emre göre hem Kaza/Kırım incelemesine hem de ilgililer tarafından sabotaj soruģturmasına devam edilecektir. Sabotaj durumu kesin olarak saptandığında Ģu hususlar yerine getirilecektir Kaza/Kırım incelemesi durdurulacak, Ġlgililer tarafından sabotaj soruģturmasına devam edilecek / baģlanacak, Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu tarafından toplanan bütün kanıtlar sabotaj tahkikatını yürüten görevlilere devredilecek, Olay yeri kanıtlarını muhafaza için gerekli bütün önlemler alınacak,

36 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 36 / Sabotaj soruģturması bittikten sonra Kaza/Kırım incelemesine devam edilerek tamamlanacak, Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu nun Kaza/Kırım nedenlerini tespiti için gerekli tüm kanıtları elde edene kadar enkaz kaldırılmayacaktır (kurtarma çalıģmalarına, hayati veya normal faaliyetlere veya uçuģ trafiğine engel olan haller hariç) Kaza ve Olaylardan Sonraki Düzeltici ĠĢlemler Bakanlık tarafından yayımlanan Sonuç Raporları incelenerek kaza nedenlerinden dersler çıkarılacaktır Abone olunan yabancı yayınlardaki kazalar da ayni Ģekilde incelenerek gerekli dersler çıkarılacaktır Anket Uygulaması, Dilek ve ġikâyet Kutusu ĠĢletmede görevli tüm personelin, uygulanan Kaza Önleme faaliyetleri ile ilgili görüģ, düģünce ve önerilerini almak üzere düzenlenen Anket Formu, EK-F dedir. Bu form isteyen herkes tarafından (ister imzalı, ister imzasız) doldurularak Dilek ve ġikâyet kutusuna atılacaktır Eğitim ve Dokümantasyon Acil Durum Planı, eğitim maksadı ile yılda bir defa uygulamalı olarak yapılır. Bu çalıģma sırasında personel de ve iģletmede meydana gelen değiģiklikler plana dahil edilir Acil Durum Planı Eğitim Uygulamaları; Kalite Yönetim Sistemi içerisinde, Emniyet Sistem Yöneticisi tarafından takip edilir ve Kalite Yönetim Sistemi Ġç Denetim planına alınır Acil Durum Planı, Dağıtım listesideki birimlere birer suret verilir ve bir suret personelin istirahat alanında bulunan kütüphanede bulundurulur. Birim Sorumluları Acil Durum Planını personele açıklamalı olarak okutur ve tebliğ eder Olası Tehlikeli ve Acil Durumlarda kullanılmak üzere, Acil Durum Planı Eklerindeki Formlar çoğaltılmıģ olarak, personel kütüphanesinde bulundurulur. Acil Durumda kullanılan ve doldurularak SHGM. ne gönderilen formların suretleri arģivde saklanır.

37 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 37 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

38 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 38 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM 6 EKLER

39 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 39 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

40 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 40 / 52 E K L E R EK A EMNĠYETĠ GÖZDEN GEÇĠRME KURULU ( EGGK ) (SRB ) EMNĠYET EYLEM KURULU ( EEK ) (SAG) EK B KRĠTĠK TELEFON NUMARALARI EK C HAVAARACI KAZASINDA ĠLK OLARAK BĠLDĠRĠLECEK HUSUSLAR EK D KAZA / OLAY BĠLDĠRĠM ÖN RAPORU EK E HAVA TRAFĠK OLAYINI RAPOR ETME FORMU EK F ANKET FORMU EK G ĠSTANBUL YANGIN EKĠBĠ EK H ADANA YANGIN EKĠBĠ

41 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 41 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

42 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 42 / 52 EK A EMNĠYETĠ GÖZDEN GEÇĠRME KURULU (EGGK) (KAZA ÖNLEME VE UÇUġ EMNĠYET KURULU) SAFETY REVIWE BOARD ( SRB ) (ACCIDENT PREVENTION AND FLIGHT SAFETY BOARD) S.NO GÖREVĠ ADI SOYADI 1 Genel Md. / Sorumlu Müdür Betül Özbey BAYINDIR 2 Kalite Müdürü / EY( Gözlemci ) KUDRET ALĠ KARAMERCAN 3 Eğitim Md./Öğretmen Plt. ĠSTANBUL Eğitim Md./Öğretmen Plt. ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 4 BaĢ UçuĢ Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ UçuĢ Öğretmeni ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 5 BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ADANA Gökhan DĠVANOĞLU A.Zafer DEVECĠ 6 Uçak Teknisyeni ġahin ULUSOY EMNĠYET EYLEM KURULU ( EEK ) SAFETY ACTION BOARD (SAG) S.NO GÖREVĠ ADI SOYADI 1 Genel Md. / Sorumlu Müdür Betül Özbey BAYINDIR 2 Kalite Müdürü / EY( Gözlemci ) KUDRET ALĠ KARAMERCAN 3 Eğitim Md./Öğretmen Plt. ĠSTANBUL Eğitim Md./Öğretmen Plt. ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 4 BaĢ UçuĢ Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ UçuĢ Öğretmeni ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 5 BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ADANA Gökhan DĠVANOĞLU A.Zafer DEVECĠ 6 Kalite Denetcisi Z. Halil AKIN 7 Ġdari ĠĢler Eda EġKĠLĠ / ĠSTANBUL Nesrin GEZGĠN / ADANA

43 EĞĠTĠM MEYDANI TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 43 / 52 EK B KRĠTĠK TELEFON NUMARALARI (CRITICAL PHONE NUMBERS) ADI SOYADI GÖREVĠ Ġġ TLF FAKS / CEP TLF Feridun SEREN Hamza DĠNÇ POLĠS 155 ĠTFAĠYE 110 HIZIR ACĠL 112 SAHĠL GÜVENLĠK 158 ULAġTIRMA BAKANLIĞI KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME (KAĠK) DHMĠ FIC (24 saat) TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM S a n t r a l LTD. ġtġ Faruk BAYINDIR TARKĠM ĠCRA KURULU BġK Betül Özbey BAYINDIR Genel Md Kudret KARAMERCAN Kalite Müdürü Kudret KARAMERCAN Emniyet Sistem Yöneticisi Bican ERÇAKIR-ĠSTANBUL Yusuf AKġAHĠN - ADANA Eğitim Müdürü Mehmet SERTDEMĠREL UçuĢ Emn. Plt. / UçuĢÖğrt ADANA Melike KUVVET ADANA UçuĢ Öğretmeni Z.Halil AKIN Kalite Denetcisi Nedim TÜLÜ Bakım Koordinasyon Eda EġKĠLĠ - ĠSTANBUL Ġdari ĠĢler Nesrin GEZGĠN ADANA Ġdari ĠĢler ÇORLU HAVA LĠMANI SANTRAL ÇORLU HAVA LĠMANI KULE ÇORLU HAVA LĠMANI BRĠFĠNG EDREMĠT HAVAALANI SANTRAL

44 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 44 / 52 EK B DEVAMI

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA Tel : +90 312 2042285 Fax : +90 312 2220976 AFS : LTAAYEYX e-mail:azim.bul@dhmi.gov.tr TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA AIC B Serisi 03/15

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

İL AMBULANS SERVİSİ ADLİ OLAY BİLGİLERİ ( ) Dr. Metin ARSLAN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi

İL AMBULANS SERVİSİ ADLİ OLAY BİLGİLERİ ( ) Dr. Metin ARSLAN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi İL AMBULANS SERVİSİ ADLİ OLAY BİLGİLERİ (2006-2011) Dr. Metin ARSLAN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi HAKARET VE FĠĠLĠ SALDIRI KĠMLER TARAFINDAN YAPILMAKTA 1.OLAY YERĠNDE HASTA HASTA

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) İLANI ( DÖNEM)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) İLANI ( DÖNEM) T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) İLANI (2017 1. DÖNEM) 1. GENEL HUSUSLAR a) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli

Detaylı

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI :

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI : PASAPORT NUMARASI VERİLDİĞİ YER/ŞEHİR ÜLKE ĠL/BÖLGE VEREN ÜLKE VERİLDİĞİ TARİH(GUN.AY.YIL) GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ(GÜN.AY.YIL) SOYADI (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : ĠLK VE ORTA ADLAR (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : DĠĞER

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI Revizyon No:01 Sayfa No: 1 / 11 1. HER NÖBET BAġLANGICI YÖNETĠMĠ. 2. KIġ DÖNEMĠ YÖNETĠMĠ. 3. TRAFĠK KAZASI YÖNETĠMĠ. 4. YANGIN YÖNETĠMĠ. 5. GIDA ZEHĠRLENMESĠ YÖNETĠMĠ ODD ALGORĠTMALARI 6. BOMBA, CANLI

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü HABERLEġME SEYRÜSEFER GÖZETĠM (CNS) DENETĠMĠ DENETLEME KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlenen İşletmenin Unvanı: xxx Havaalanı CNS Hizmet Birimi Tarih: Yer: Denetleme Heyeti: 1- Heyet Başkanı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Kasım 1985 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Kasım 1985 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Kasım 1985 PAZAR Sayı : 18924

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI 1 KBRN OLAYININ MEYDANA GELMESĠ HABERLEġME VE BĠLGĠLENDĠRME KRĠZ MERKEZĠ POLĠS SAĞLIK ĠTFAĠYE Ġzolasyon Çevre Güvenliği GiriĢ-ÇıkıĢ Kontrol Trafik AkıĢı Kimlik Tespiti Ġlk Yardım

Detaylı

SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, SHD-T-35 lisanslarının JAA JAR-66, EASA Part-66 dikkate alınarak ve SHY 66-01 esas alınarak

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10 Sayı : 51859319-010.06.02/E.2694 06/11/2015 Konu : ACAS II Versiyon 7.1 GENELGE UOD 2015/10 Avrupa Komisyonu tarafından havada çarpışmaları önlemek için ortak hava sahası kullanım gereksinimlerini ve işletme

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ TEMMUZ-2009 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK YÖNETMELĠĞĠ 1.AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı itfaiyecilik mesleğinin

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi BU SUNUMUN İÇERİĞİ Uçak ve Ekipman Kazaları SAFA Denetimi EMNİYET Tehlike, büyük veya yok olmaya yol açabilecek durum, gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum olarak tanımlanmaktadır. İstenmeyen

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013 Sayı :82460010-200-95765 24/12/2013 Konu :Şırnak Şerafettin Elçi ve Çanakkale Gökçeada Havalimanı AIM Hizmetleri Bilindiği üzere Hava sahamızı ve havalimanlarımızı kullanarak uçuş düzenleyen hava araçlarına

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Havacılık Emniyeti. 6. Hafta Kaza / Kırım / Olay / Risk / Tehlike. Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA

Havacılık Emniyeti. 6. Hafta Kaza / Kırım / Olay / Risk / Tehlike. Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA Havacılık Emniyeti 6. Hafta Kaza / Kırım / Olay / Risk / Tehlike Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği ve Havacılık Yer Hizmetleri Bölümleri Geçen Hafta Geçen

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

KABİN. MEMURLUĞU Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU KABİN MEMURLUĞU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

KABİN. MEMURLUĞU Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU KABİN MEMURLUĞU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI KABİN MEMURLUĞU Sivil Havacılık Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU 1 ÖĞRENCİ STAJ FORMU Adı Soyadı :... Kurumu :... Sınıf ve Dönemi :... Doğum Yeri ve Yılı :... Staj Yaptığı İşyeri :... İşyerinin Adresi :.........

Detaylı

Yürürlük Tarihi : Kodu: Rev. No/Tarihi : 05/ Tapu ve Kadastro

Yürürlük Tarihi : Kodu: Rev. No/Tarihi : 05/ Tapu ve Kadastro Sayfa : 1/8 Bu talimat, 2012/1 sayılı Tapu Ve Kadastro Merkez TeĢkilatı KuruluĢu Ġle Görev Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Genelgesinde görevleri tanımlanan Harita Dairesi BaĢkanlığında çalıģan personelin

Detaylı

HAVACILIK EMNİYETİNİ TEHDİT EDEN DURUMLAR VE KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

HAVACILIK EMNİYETİNİ TEHDİT EDEN DURUMLAR VE KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 06-07 Mayıs 2011 / ESKİŞEHİR HAVACILIK EMNİYETİNİ TEHDİT EDEN DURUMLAR VE KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI : 2.Staj Ön Kapağı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :. Bölümü Programı Sınıfı Numarası :. : : : STAJ DÖNEMİ :./../.-.. /.. / : 3.Staj Arka Kapağı.hayata

Detaylı

T.C. ġġġlġ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

T.C. ġġġlġ BELEDĠYE BAġKANLIĞI T.C. ġġġlġ BELEDĠYE BAġKANLIĞI HATA, HĠLE, USULSÜZLÜK ĠLE YOLSUZLUKLARIN BĠLDĠRĠLMESĠ, ġġkayet VE MÜRACAATLARDA ĠZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI EĞİTİM NOTLARI HAZIRLAYAN M. Özkan ÖZGÜR İş Güvenliği Uzmanı DETAM YAYINLARI 1 KURULLARIN OLUġTURULACAĞI ĠġYERLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ İşyerlerinin İş Kanununa

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi : S. No : 1/7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Selman GENÇ Kalite Yönetim Direktörü Hastane Müdürü Savaş

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

HAVAALANI ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ADP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HAVAALANI ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ADP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HAVAALANI ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ADP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; sivil hava trafiğine açık havaalanlarına yönelik havaalanı

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞĠTĠM / ÜNĠVERSĠTE (SEM) / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Aletli Uçuş Kuralları Görerek Uçuş Kuralları UÇUŞ KURALLARI Uçuş kuralları, uçakların birbirleri ile ya da yerdeki mânialarla çarpışmasını

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Operatörlerin Sorumlulukları SHY-6A Yönetmeliği Her işletmecinin ana amacı kar etmektir. Ancak bu amacını gerçekleştirirken yaptığı işin özelliğine göre

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ 201_ Fotoğraf ÖĞRENCĠNĠN : Adı ve Soyadı : Bölümü : Numarası : Sınıfı : Tarih : Ġmza : Staja BaĢladığı Tarih :.../.../20... Stajı Tamamladığı Tarih

Detaylı

YÖNETMELĠK. ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELĠK. ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 18 Kasım 2008 SALI Resmî Gazete Sayı: 27058 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELĠK ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı