ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN"

Transkript

1 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 1 / 52 ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN YAYINLANILAN SORUMLU MÜDÜR KOPYA NO 01 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN NAME Kudret KARAMERCAN Betül Özbey BAYINDIR GÖREVİ EMNİYET YÖNETİCİSİ SORUMLU MÜDÜR TARİH İMZA

2 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 2 / 52 Intentionally left blank

3 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 3 / 52 BÖLÜMLER BÖLÜM ĠSĠM 1 GENEL ( GENERAL ) 2 AMAÇ KAPSAM- TANIMLAR ( AIM - SCOPE - DEFINITIONS ) 3 SORUMLULUKLAR ( RESPONSIBILITYS ) 4 HEDEF VE KAVRAMLAR ( GOALS AND CONCEPTS ) 5 UYGULAMA ESASLARI ( PRACTICE PRINCIPLES ) 6 EKLER ( APPENDICIES )

4 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 4 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

5 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 5 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM-1 GENEL

6 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 6 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

7 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 7 / GENEL 1.1. KOPYA DAĞITIM LĠSTESĠ YAYIN HAKLARI REVĠZYON KAYIT SAYFASI GEÇERLĠ SAYFA LĠSTESĠ 10

8 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 8 / KOPYA DAĞITIM LİSTESİ DOKÜMAN NO; DAĞITIM YERĠ TUEO ACĠL 01 TUEO ACĠL 02 TUEO ACĠL 03 TUEO ACĠL 04 TUEO ACĠL 05 TUEO ACĠL 06 SORUMLU MÜDÜR KALĠTE MÜDÜRÜ EMNĠYET YÖNETĠCĠSĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ - ĠSTANBUL EĞĠTĠM MÜDÜRÜ - ADANA KÜTÜPHANE - ĠSTANBUL KÜTÜPHANE - ADANA 1.2. YAYIN HAKLARI Acil Durum Planının herhangi bir bölümü ve sayfaları Tarkim UçuĢ Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd. ġti.nin izni olmadan basılamaz, revize edilemez ve kopyalanamaz. Tarkim UçuĢ Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd. ġti., izinsiz kopyalama, basım ve revizyonlara karģı tüm haklarını saklı tutar.

9 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 9 / REVĠZYON KAYIT SAYFASI REVĠZYON NO REVIZYON TARĠHĠ ĠġLEM TARĠHĠ KĠM TARAFINDAN NOT Kudret KARAMERCAN

10 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 10 / GEÇERLĠ SAYFA LĠSTESĠ Title Sahife Revizyon Revizyon Nu. Tarihi KAPAK ĠÇĠNDEKĠLER KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER KOPYA DAĞITIM LĠSTESĠ REVĠZYON KAYIT SAYFASI GEÇERLĠ SAYFA LĠSTESĠ KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER AMAÇ KAPSAM- TANIMLAR TANIMLAR KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER SORUMLULUKLAR KRĠZ MERKEZĠ- ACĠL DURUM PLANI SORUMLULARI VE SORUMLULUKLARI KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ KAPAK BÖLÜM ĠÇĠNDEKĠLER UYGULAMA ESASLARI KAPAK EKLER ĠÇĠNDEKĠLER EK A EGGK EEK EK B KRĠTĠK TELEFON NUMARALARI EK C ĠLK KAZA RAPORU EK D KAZA/ OLAY BĠLDĠRĠM ÖN RAPORU EK E KAZA / OLAY BĠLDĠRĠM RAPORU EK F ANKET FORMU

11 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 11 / 52 ACĠL DURUM EYLEM PLANI UYGULAMASI HAKKINDA TALĠMAT Acil Durum Eylem Planı EYS El kitabının eki olarak hazırlanmıģtır. ġirket personeli tarafından titizlikle takip edilerek uygulanacaktır. ADEP, EGGT da gözden geçirilecek. Gerekli değiģiklikler için verilecek olan kararlar, EYS Yöneticisi ve Ġstanbul Adana UEO Eğitim Müdürleri tarafından uygulanacaktır. Bilgilendirme ve ĠletiĢim Listeleri; personelin ve pilot adaylarının kolaylıkla görebileceği yerlere asılarak ilan edilecektir. ADEP YILDA BĠR DEFA UYGULAMALI PROVA ĠLE GÖZDEN GEÇĠRĠLECEKTĠR. Prova, Ġstanbul ve Adana UEO da Eğitim Müdürü ve EYS Yöneticisi nezaretinde bütün personel tarafından toplu olarak uygulamalı olarak yapılacaktır. Dağıtım Planındaki Sorumlu Müdürler ve tüm personel ADEP uygulamasından sorumludur. Betül ÖZBEY BAYINDIR Genel Müdür

12 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 12 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM - 2 AMAÇ KAPSAM TANIMLAR

13 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 13 / AMAÇ KAPSAM TANIMLAR 2.1. AMAÇ KAPSAM TANIMLAR

14 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 14 / AMAÇ Bu Acil Durum Planının amacı, Tarkim uçuģ eğitim ve uçak bakım onarım Ltd.ġti. UçuĢ Okulu de görev yapan tüm personele; Ġnsan hayatını etkileyen; yaralanmasına, ölümüne veya malzeme kaybına neden olabilecek olaylarda ve hava aracı kazalarında nasıl hareket edileceği konusunda yeterli bilgiyi vermek, koordinasyonu sağlamak ve Acil Durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda personelinin koordinasyonunu ve tepkisini yüksek seviyede tutmaktır KAPSAM Bu programın uygulama alanına, müteakip maddelerde görev ve sorumlulukları tanımlanmıģ olan tüm TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ. personeli girmektedir TANIMLAR Genel Tanımlar Ağır yaralı Bir havaaracı kazasında yaralanan Ģahıs veya Ģahısların; yaralanmanın meydana geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde 48 saatten daha fazla süreyle hastanede yatmasını gerektirecek derecede yaralanması, burun veya parmaklarda kırılma gibi basit kırıklar hariç olmak üzere herhangi bir kemiğinin kırılması veya ağır kanama geçirmesi, sinir, adale ve tendon kopmasına yol açan yaralanmalarını veya vücudun yüzde beģinden fazlasının yanması hali. Bakanlık UlaĢtırma Bakanlığı. Büyük kaza UçuĢ harekatı esnasında bir veya daha fazla havaaracının ağır hasara uğraması ile sonuçlanan kazalar. FOD Foreign Object Damage Yabancı madde hasarı. Hava aracı Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü araç. Hava aracı kazası UçuĢ harekatı esnasında, kişilerin tali nedenlerle ve/veya kendi kendini veya birbirlerini yaralamaları veya uçuş ekibi ve yolcular için ayrılan yerler dışında saklanarak kaçak seyahat edenlerin yaralanmaları hariç olmak üzere, hava aracı içinde veya hava aracından kopan parçalar da dahil olmak üzere hava aracının herhangi bir parçasının çarpmasıyla veya hava basıncına maruz kalmak suretiyle çok ağır veya ağır derecede yaralanması, motor ve aksesuarlarda meydana gelen arıza ve hafif hasarlar hariç olmak üzere, hava aracının fiziksel yapısının veya performansının ve uçuģ karakteristiğinin menfi yönde etkilendiği ve bunların değiģtirilmesi veya tamirini gerektirecek derecede hasar ve arızalanması, hava aracının kaybolması veya enkaza ulaģılamayacak bir yere düģmesi ile sonuçlanan olaylar. Hava aracı yer kazası UçuĢ harekatının dıģında olan, yani uçuģtan dolayı olmayan kaza ve olaylardır. AĢağıda açıklanan kaza veya olaylar; hava aracı yer kazası veya olayı olarak kabul edilir

15 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 15 / 52 a) UçuĢ harekatı dıģında, hava aracına binerken meydana gelen yaralanma ve ölümler (tabii ölüm hali hariç), b) Fırtına, su baskını, yerde yıldırım isabeti gibi tabii afetler nedeniyle meydana gelen hava aracı kazaları yahut olaylar, c) Hava aracından paraģütle sportif atlamalar esnasında oluģan kazalar yahut olaylar, d) Hava aracı içinde veya dıģında bulunan personelin uçuģ harekatı dıģında yaralanması, ölmesi veya havaaracına hasar verdirmesi, e) Bakım, onarım, arıza giderilmesi, havaaracının yerde tecrübe edilmesi, yer araçları veya insan kuvvetiyle çekilmesi esnasında meydana gelen kazalar yahut olaylar, f) Yer araçlarının havaaraçlarına çarpmasından meydana gelen kaza ve olaylar, g) Bakım hangarı yangını veya çevrede parça tesiriyle, duran havaaracının hasara uğraması ile meydana gelen kazalar yahut olaylar. ICAO Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatı. ĠĢletme Tarkim uçuģ eğitim ve uçak bakım onarım Ltd.ġti. UçuĢ Okulu Kaza sebebi Kaza ve olaya yol açan aksaklık, eksiklik, eylem, hadise, Ģartlar veya kazaların bileģimi. Kaza soruģturması Havaaracı kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; kazalara ait bilgilerin toplanması, kıymetlendirilmesi, kaza sebeplerinin belirlenmesi, sonucun karara bağlanması, gerekli tavsiye ve tekliflerin tespit edilmesi için yürütülen her türlü faaliyet. Küçük kaza UçuĢ harekatı esnasında bir veya daha fazla havaaracının hafif hasara uğraması ile sonuçlanan kazalar. Olay Havaaracının uçuģ harekatı esnasında uçuģ emniyetini etkileyen veya etkileyebilecek olan, kazadan baģka her türlü hadise a) Havaaracına kuģ çarpması (kaza ile neticelenmeyen), b) BaĢka hasar olmadığı takdirde FOD nedeni ile motor değiģtirilmesi, c) UçuĢ esnasında malzeme faktörü veya hatalı kullanma nedenleriyle; kapı, kapak, motor ve gövde kaportaları, harici yakıt depoları gibi haricen takılan teçhizat ve malzemenin kaybı, d) Tehlikeli (emercensi) durumlarda veya durmuģ motorla iniģler, e) UçuĢta motor durması veya durdurulması, f) UçuĢta kumanda, Auto-pilot ve fletner sisteminde meydana gelen arızalar nedeniyle normal durum kontrolünü muhafaza etmede zorluk çekilmesi, g) UçuĢ esnasında tıbbi nedenlerle ciddi ve emniyetsiz durumlar yaratan fizyolojik durumlar. Ön rapor Kazanın oluģunu veya soruģturmanın ilk safhasında elde edilen bilgilerin ilgili makamlara en kısa zamanda bildirilmesi için kullanılan rapor. SHGM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. UçuĢ harekatı PlanlanmıĢ bir uçuģ için, uçuģ ekibinin havaaracına bindiği andan, motorlarını durdurarak havaaracını sorumlulara teslim ettiği ana kadar geçen süre içindeki tüm faaliyetler. Özel Tanımlar Apron Havaaracı bekleme yeri. Hava Aracı Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı

16 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 16 / 52 Mecburi / zorunlu iniģ Tehlikeli(emercensi) durumlarda, hava aracını bulunduğu irtifadan, seçilen arazi parçasına, belirli bir patern uygulayarak indirmek. Havaaracı Hasarlarının Sınıflandırılması Tam hasar Parça kurtarmak yönünden hiçbir değeri kalmayan veya kurtarılan parçaların dıģında havaaracından hiçbir yarar sağlanamayacak derecedeki hasardır. Kaza yerinden kaldırılıp nakledilmesi mümkün olmayan havaaracı hasarları bu sınıfa girer. Ağır hasar Hasarlı parçaların sökülmesi, onarımı ve tekrar yerine takılması için aģağıda gösterilen büyük parçaların ekonomik onarım standartlarının dıģında hasarlanması veya tahrip olması nedeniyle yenisi ile değiģtirilmesinin gerekli olduğu hasarlardır. Bunlar a) Kanat uçları, flaplar, eleronlar, kanat ek kaldırma parçaları ve aerodinamik frenleme kısımları hariç; kanat, b) Kapılar, kaportalar, kanopi, ve bakım giriģ kapıları hariç; gövde veya gövdenin ana kısımları c) Kuyruk kiriģleri veya kuyruk kısmı, d) Amortisör veya piston asamblesi, tekerlekler, frenler ve lastikler hariç; iniģ takımları, e) Hareketli kısımlar hariç; dikey ve yatay stablize, Hafif hasar Kazaya uğrayan havaaracının hasarlı parçalarının sökülmesi, onarılması, tekrar yerine takılması veya değiģtirilmesi ile uçuģa elveriģli duruma getirilebildiği hasarlar. Sınıfsız hasar Olaya maruz kalan havaaracının uçuģa elveriģliliğini etkilemeyen, küçük parça değiģimi veya onarımı gerektiren hasarlar. Kaza Sebep Faktörleri Havaaracı kazalarının sebep faktörleri pilotaj, malzeme, idari ve diğer faktörler olmak üzere 4 (dört) sınıf olarak belirlenmiģtir Pilotaj faktörü AĢağıda açıklanan ikinci derecede olayları kapsar; a) Muhakeme faktörü Mevcut durum ve koģullara uygun olmayan ve pilot tarafından verilen yanlıģ karar sonucu meydana gelen havaaracı kazalarıdır. b) Kullanma tekniği faktörü Havaaracının kumanda ve sistemlerinin kullanılmasında yeteneksizlik ve çeģitli göstergelerin yanlıģ değerlendirilmesi gibi kullanma tekniği noktasından ileri gelen kazalardır. c) Dikkatsizlik faktörü Dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen havaaracı kazalarıdır. d) Bilgisizlik faktörü Havaaracı ile ilgili teknik bilgi eksikliği ile havaaracına ait karakteristiklerdeki bilgi veya uçuģ görevinin yapılıģına ait bilgilerdeki eksikliklerden ileri gelen havaaracı kazalarıdır. e) Disiplinsizlik faktörü Kanun, yönetmelik, yönerge ve emir esaslarını tam olarak uygulamama ve aykırı davranıģlar sonucu meydana gelen havaaracı kazalarıdır. f) Sağlık faktörü Vücut yapısı, ruhsal bozukluklar ve disoryantasyon durumu gibi tıbbi yönleri içeren nedenler sonucu meydana gelen havaaracı kazalarıdır.

17 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 17 / 52 Malzeme faktörü Malzemenin yorulması, bozulması, kendi kendine kırılması, yapım yetersizliği ile havaaracının bölümleri, aksesuarları, teçhizatları ve diğer parçalarında hiçbir kimsenin kusuru bulunmayan teknik nedenler sonucu meydana gelen kazalardır. Bakım faktörü Havaaracının teknik el kitaplarına göre yapılmayan hatalı bakım, onarım, arıza giderme, revizyon, normal bakım, kontrol ve tadilat iģlemleri sonunda meydana gelen kazalardır. Ġdari faktör a) Sevk ve idare faktörü Mevcut durum ve koģullar ile görevin özelliklerine uygun olarak personel ve malzemenin kullanılmaması, gerekli önlemlerin alınamaması, yerde ve uçuģta kontrol görevinin tam olarak yapılamaması sonucunda meydana gelen kazalardır. b) Ġdari disiplinsizlik faktörü Sevk ve idare kademesinde mevcut esasların uygulanmaması veya eksik uygulanması sonucunda meydana gelen kazalardır. Diğer faktörler Pilotaj, malzeme, bakım ve idari faktörler dıģındaki nedenlerle meydana gelen kazalardır. KuĢ çarpması, FOD etkisi, seyrüsefer yardımcılarının arızalanması, meteorolojik nedenler ve benzeri faktörler.

18 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 18 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

19 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 19 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM 3 SORUMLULUKLAR

20 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 20 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

21 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 21 / SORUMLULUKLAR Sorumluluklar 22-23

22 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 22 / 52 3.SORUMLULUKLAR 3.1 Acil durumun oluģması veya duyulması halinde kadroda bulunan TÜM PERSONEL; ÖNCELĠKLE VE SÜRATLE, aģağıda belirtildiği Ģekilde 3.1.1Telsizle temas kurabildiği, a. Kule b. ATC c. Radar ünitelerine telsiz ile haber vermekten Telefonla, a. Brifing Ofis (AIS) b. Ġtfaiye 110 c. Hızır Acil Servis 112 d. Genel Müdür. e. Emniyet Yöneticisi f. Eğitim Müdürüne, g. SHGM. ne, h. Jandarma ya, ACĠL DURUM hakkındaki duyumlarını sözlü olarak bildirmekten sorumludur KRĠZ MERKEZĠ Acil Durumlarda, ġirket dahilinde bir KRĠZ MERKEZĠ oluģturulur. Kriz Merkezi Sorumluları, Ģirketteki görevleri ile birlikte Kriz Merkezindeki görevlerinden sorumludurlar. Kriz merkezinin Sorumlu Yöneticisi ġirket Genel Müdürü dür. Emniyet Yöneticisi ve Eğitim Müdürü, Kurs Müdürü onun yardımcılarıdır. Kriz Merkezi 1. Olay hakkında bilgi akıģının sağlıklı Ģekilde devam etmesini sağlar. 2. Alınan bilgilerin, SHGM.ü ve DHMĠ. Birimleri ile paylaģılmasında koordinasyonu sağlar. 3. ġirket personelinin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinin koordinasyonu ve kolaylaģtırılmasını temin eder. 4. Sağlık hizmetlerinin devamının sağlanmasında Acil sağlık hizmetlerini haberdar eder. 5. Ġtfaiyenin uyarılması ve faaliyetlerinin kolaylaģtırılmasını sağlar. 6. Aileler ile gerekli koordinasyonu sağlar. 7. Medya ile gerektiği kadar bilgi akıģı sağlar. 8. Olay mahallinin ve Kaza geçiren personelin durumuna göre ilave olarak ortaya çıkacak ihtiyaçların sağlanmasında koordinasyon ve yardımda bulunur. 9. Olay mahallinin ve malzemenin emniyete alınması, resmi inceleme sonrası malzemenin Ģirket merkezine naklinin sağlanması, 10. Varsa, hukuki iģlemlerin koordinasyonuna yardımcı olunması

23 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 23 / ACĠL DURUM PLANI SORUMLULARI VE SORUMLULUKLARI Acil Durum OluĢması halinde Tarkim UçuĢ Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd.ġti. personelinin sorumlulukları aģağıdaki gibidir 1. GENEL MÜDÜR Kriz Yönetim Merkezinin oluģturulmasından, Paniğin önlenmesinden, Acil durumun her türlü yönetiminden, koordinasyonundan, haberleģmenin sağlanmasından, arama ve kurtarma faaliyetlerinin takip edilmesinden, personel arasında moral ve dayanıģmanın tesis edilmesinden, sorumludur. 2. EĞĠTĠM MÜDÜRÜ Paniğin Önlenmesinden, Haberlerin toplanmasından ve akıģından, olay mahalline ulaģmak için koordinasyondan, Personel arasındaki görev dağılımından ve görevlerin yapılmasında meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesinden, Raporların tanzim edilmesinden ve SHGM. ne ulaģtırılmasından Emniyet Yönetici ile birlikte sorumludur. 3. EMNĠYET YÖNETĠCĠSĠ Paniğin Önlenmesinden, Haberlerin toplanmasından ve akıģından, olay mahalline ulaģmak için koordinasyondan, Personel arasındaki görev dağılımından ve görevlerin yapılmasında meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesinden, Raporların tanzim edilmesinden ve SHGM. ne ulaģtırılmasından Eğitim Müdürü ile birlikte sorumludur. 4. UÇUġ ÖĞRETMENLERĠ Genel Müdür, Eğitim Müdürü, Emniyet Yöneticisinin Sorumlulukları dahilindeki iģlemlerin takip edilmesi ve yapılmasında her türlü yardımı ve desteği vermekten sorumludurlar. Ayrıca ilgili sorumlulara ulaģılamaması veya olay anında olay mahallinde bulunmamaları halinde, sorumlulara ulaģılıncaya veya sorumlular olay mahalline gelinceye kadar, yapılması gereken hususların takibinden sorumludurlar. 5. PĠLOT ADAYLARI Sorumlu Yöneticilerin verdiği talimatlar dahilinde hareket ederler Ferdi davranıģlarda bulunmazlar, iletiģim araçlarını meģgul etmezler, sorumlu yöneticilerin talimatı dıģında resmi makamların haricinde hiç kimseye bilgi vermezler. 6. BAKIM SORUMLULARI VE TEKNĠSYENLER Olay mahallinin resmi görevliler tarafından incelenmesinden önce yetkisiz kiģilerin olay mahalline girmesinin engellenmesinden, Resmi incelemenin yapılmasına yardım edilmesinden, yetkileri dahilinde olan bakım ve onarım iģlemlerinin yapılması ve malzeme akıģının sağlanmasından, varsa enkazın inceleme sonunda toplanması, nakil iģlemlerinin yapılmasından, emniyete alınmasından sorumludurlar. 7. KURS MÜDÜRÜ Acil Durum Planı dahilindeki her türlü operasyonun yapılmasında, kriz merkezine yardım etmekten, koordinasyonun sağlıklı Ģekilde devamının sağlanmasından sorumludur. 8. DĠĞER KADRO PERSONELĠ Pilot Adayları ile birlikte diğer Ģirket görevlileri; Ģirket dahilinde hizmetlerin akıģından, malzemenin korunmasından, gerektiğinde malzemenin nakil iģlemlerinden ve emniyetinin sağlanmasından, sorumludurlar.

24 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 24 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM- 4 HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ

25 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 25 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

26 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 26 / 52 4.HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ 4.1. Genel Yangına KarĢı Alınacak Önlemler Koordinasyon ve Görev AkıĢ ġeması Olay Bildirim Prensipleri 29

27 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 27 / HEDEF GÖREV AKIġ ġemasi KOORDĠNASYON OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ 4.1.Genel Havaaracı kazaları pek çok faktörün bir araya gelmesi ile oluģur. Bu faktörler tek baģlarına çok önemli görülmeyebilir, fakat diğerleri ile bir araya geldiğinde hatalar zincirini oluģturur ve sonuç olarak ölümcül kazalara neden olurlar Havacılık teknolojisindeki baģ döndürücü geliģmeler; daha yüksek hız, daha fazla kapasite, hava Ģartlarından daha az etkilenme ve bunların sonucu olarak daha fazla havaaracı kazası olasılığını gündeme getirmektedir. Bu nedenle daha etkin bir uçuģ emniyeti için; imalatçı firmalar, iģletme idari birimleri, uçuģ ekibi, resmi ve sivil havacılık teģkilatının ortak çabaları gereklidir. Adı geçen tüm birimlerin kendi adlarına yerine getirmesi gereken yaģamsal öneme sahip görevleri, uçuģ emniyetini bir bütün haline getirecektir. ġu da bir gerçektir ki, tüm teknolojik geliģmelere karģı, sonuçta gene kazalar olmakta ve istatistikî sonuçlara bakıldığında kaza nedenleri arasında yer alan insan faktörünün % 90 gibi büyük oranlarda yer aldığı görülmektedir. UçuĢ Emniyeti; bir havacılık iģletmesinde çalıģan tüm personelin tartıģılmaz biçimde öncelikli görevidir. Bu görev bilinci ile; yapılacak her türlü hizmette, uçuģ emniyetini aksatacak olumsuzluklara anında müdahale edilmesi ve ilgililere zaman kaybetmeden bilgi verilmesi UçuĢ Emniyetini en üst seviyelere taģıyacaktır. Bu nedenledir ki; kazaların meydana gelmesi halinde ve duyulmasında, insan hayatının içinde bulunduğu tehlikeden bir an öce kurtarılabilmesi için süratle hareket edilmesi gerekmektedir. OluĢturulacak Kriz Merkezi ve aģağıdaki Koordinasyon ve Görev AkıĢ ġeması dahilinde iģlemlerin yürütülmesi insanların süratle kurtarılmasını ve hayata döndürülmesini sağlayacaktır Yangına karģı alınacak önlemler ġu anda iģgal ettiğimiz Hangarın ve binanın güvenlik önlemleri, Ģirket görevlileri tarafından alınmakta olup, yangın olması halinde, ĠSTANBUL da ve ADANA da DHMĠ ĠTFAĠYESĠNĠN desteğinde, Ģirketimiz personeli ile yangın tehlikesine karģı Tarkim Yangın planları dahilinde müdahale edilmektedir. HazırlanmıĢ olan UEO ĠĢletme Talimatı, UEO Acil Durum Planı ve Tarkim Yangın Talimatı sürekli olarak güncelleģtirilecek ve tam olarak uygulanacaktır.

28 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 28 / KOORDĠNASYON VE GÖREV AKIġ ġemasi ġirkette oluģturulan Kriz Yönetim Merkezi 3 ncü Maddedeki görev ve Sorumluluklar çercevesinde Koordinasyon ve Görev akıģını sürdürür. Duyumun bir Hava araçından alınması Duyumun Telefonla alınması Duyumun Medyadan alınması Diğer tehlike bilgi kaynakları Olayı ilk duyan kiģi en seri vasıta ile Md. 3.1 deki usullerle olayı ilgililere bildirir. ġirkette Tehlike Kriz Merkezi oluģturulur. HIZIR ACĠL SERVĠS 112 ĠTFAĠYE 110 SHGM, DHMĠ ile KOORDĠNASYON Kritik Telefon Rehberi EK-B PERSONEL AĠLELERĠ ĠLE KOORDĠNASYON MEDYA ġġrket PER. ĠLE KOORDĠNASYON MALZEMENĠN NAKLĠ VE EMNĠYETE ALINMASI

29 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 29 / OLAY BĠLDĠRĠM PRENSĠPLERĠ Havacılıkta birçok olay olmasına rağmen, bu olaylar uçuģ güvenliği ile ilgili birimlere her zaman iletilmemektedir. Çoğunlukla, bildirim sistemi zayıftır ya da insanlar, olayları bildirme konusunda yeterli Ģekilde motive edilmemiģlerdir. Olay veya Kaza duyumunun ilk alınması ile birlikte duyumu ilk alan UEO da görevli tüm personel; Md. ki esaslar dahilinde ve, 2. EK-B de bulunan KRĠTĠK TELEFON NUMARALARINI kullanmak suretiyle Kaza veya Olayı ile ilgili bilgilerin ulaģtırılmasını sağlayacaktır. 3. Kriz Merkezi görevlisi olan personele bilgi verecektir.

30 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 30 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

31 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 31 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM 5 UYGULAMA ESASLARI

32 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 32 / UYGULAMA ESASLARI 5.1. Kaza Olayının Bildirim Prensipleri Kaza ve Olayların Bildirilmesi Kaza Anında Hareket Tarzları Hava aracı sahibinin kazalar ile ilgili görevleri Pilotların kazalar ile ilgili görevleri Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları içinde) Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları dıģında) Kaza yerinde Emniyeti Gözden Geçirme Kurulu (EGGK) Kurulu nun yapacağı iģler Sabotaj olasılığı Kaza ve Olaylardan Sonraki Düzeltici ĠĢlemler Anket Uygulaması, Dilek ve ġikâyet Kutusu Eğitim ve Dokümantasyon 36

33 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 33 / 52 5 UYGULAMA ESASLARI 5.1. Kaza Olayının Bildirim Prensipleri Havacılıkta birçok olay olmasına rağmen, bu olaylar uçuģ güvenliği ile ilgili birimlere her zaman iletilmemektedir. Çoğunlukla, bildirim sistemi zayıftır ya da insanlar, olayları bildirme konusunda yeterli Ģekilde motive edilmemiģlerdir. Olay veya Kaza duyumunun ilk alınması ile birlikte duyumu ilk alan UEO da görevli tüm personel; Md. ki esaslar dahilinde ve, 2. EK-B de bulunan KRĠTĠK TELEFON NUMARALARINI kullanmak suretiyle Kaza veya Olayı ile ilgili bilgilerin ulaģtırılmasını sağlayacaktır. 3. Kriz Merkezi görevlisi olan personele bilgi verecektir Kaza ve Olayların Bildirilmesi (SHY 13 Md.19) Kaza haberini bildirmekten, havaaracının sorumlu pilotu veya mümkün olmadığı hallerde ekipten biri, iģletmeci, mahalli mülki amirler, havaalanı iģletmecisi sorumludur. Bir kazanın oluģunda; hava aracının üzerinde meydana gelen hasar, diğer malzeme hasarı, ölü ve yaralı durumu, resmi ve özel mülke zarar ve ziyan durumu hakkındaki bilgiler; telefon, faks, teleks veya mesajla Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kuruluna (KAĠK) bildirilir. Kaza haberini bildirmekten, hava aracının sorumlu pilotu, veya mümkün olmadığı hallerde; ekipten biri, iģletmeci, mahalli mülki amirler, havaalanı iģletmecisi sorumludur. EK C Ġlk olarak Ģu hususlar bildirilecektir 1) Mesajın baģına KAZA RAPORUDUR diye yazılacak veya ifade edilecektir. 2) Kazayı bildiren Ģahsın adı, soyadı ve ünvanı 3) Havaaracının tipi, milliyeti, tanıtma iģareti 4) Havaaracın sahibi veya iģletmecisi 5) Pilotun adı ve soyadı 6) Kazanın tarihi ve saati 7) Havaaracının son kalktığı ve iniģini planladığı havaalanları (yerler) 8) SoruĢturma Kurulunun, kaza yerine kolayca ulaģmasını sağlamak için, kaza yerinin açık ve ayrıntılı tarifi ve coğrafi koordinatı 9) Ekip ve yolcuların sayısı, sağlık durumları 10) Havaaracının hasar derecesi 11) Kaza yerinin fiziksel durumu 12) Kaza haberi baģka bir yerden alınmıģ ise o makam veya kiģilerin tanıtılması Sınıflarına göre kazaların bildirilmesine ait sorumluluklar aģağıda açıklanmıģtır a) Büyük kazalar 1) Ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar ve uçuģ sırasında havaaracının herhangi bir kısmı veya bir sisteminde yangın çıkması halinde kaza; en hızlı iletiģim aracıyla Bakanlığa bildirilecektir. Ancak yolcuların yolcu kabininde neden oldukları ve sadece havaaracının kabinini kapsayan, uçuģla ilgili herhangi bir alet veya sisteme etki etmeyen yangınlar bu hükmün dıģındadır. 2) Kazanın oluģu anından itibaren Bakanlık soruģturma kurulu tarafından verilecek izine kadar havaaracı ve bütün parçaları kaza yerinde oldukları gibi muhafaza edilecektir. Kurtarma iģlemleri veya gerekli emniyet önlemleri amacıyla yapılan

34 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 34 / 52 3) müdahaleler hariç, kazanın incelenmesine yardım edecek herhangi bir kanıtın ortadan kalkmasına veya soruģturmanın sıhhatini bozacak bir değiģiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. b) Küçük kazalar Mesajla veya diğer yöntemlerle Bakanlığa bildirilecektir. Havaaracı veya kaza kanıtlarının olduğu yerde korunmasına gerek yoktur. Bu kazaların soruģturulması iģletme tarafından yaptırılıp, raporun kopyası Bakanlığa gönderilecektir. c) Havaaracı olayları UEO tarafından Bakanlığa ( SHGM. Ne ) mesajla bildirilecektir. (EK-E) 5.3. Kaza Anında Hareket Tarzları Hangar sınırları içinde meydana gelen bir havaaracı kazası, eğer mesai saatleri dıģında meydana gelmiģse hangarda bulunan personel tarafından, Kaza Önleme ve UçuĢ Emniyet Kurulu üyeleri haberdar edilecek, ayrıca lüzumu halinde Ġtfaiyeye, Polise ve Hızır Acil e de haber vereceklerdir Eğer kaza, iģletme ye ait bir havaaracı tarafından ve iģletme sınırları dıģında meydana gelmiģ ise, havaaracı ekibi tarafından önceki maddelerde açıklanan yöntemler uygulanacaktır ĠĢletme sınırları dıģında ve iģletme ye ait bir havaaracının neden olduğu kaza yerine gidiģ için Genel Müdür / Yrd.nın yapacağı planlamaya göre hareket edilecektir HAVA ARACI SAHĠBĠNĠN KAZALAR ĠLE ĠLGĠLĠ GÖREVLERĠ Bir kaza olduğunda yapılacak iģlemlerle ilgili plan ve talimatları hazırlatmak, Kaza olduğunda görevlendireceği kiģileri program doğrultusunda tespit etmek, Kaza haberini ilgili yönetmelik ve bu program esaslarına göre Sivil Havacılık ünitelerine bildirmek, Kaza soruģturması için Bakanlık SoruĢturma Kurulu nun gelmeyeceği hallerde, kaza raporlarını ilgili yönetmelik ve bu programda açıklandığı Ģekilde eksiksiz olarak hazırlatmak ve zamanında göndermek, Bir kaza olduğunda, Bakanlık SoruĢturma Kurulu gelinceye kadar kaza ile ilgili kanıtların yerlerinin değiģtirilmemesini ve kaybolmamasını sağlamak, Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulunun kaza ile ilgili isteklerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak, gerektiğinde Mahalli Mülki Amirlere konu ile ilgili baģvuruda bulunmak, Kamu kuruluģları tarafından iģletilen havaalanları dıģında(n) uçuģ yapıldığı durumlarda, kaza olduğunda kurtarma, yangın söndürme, enkaz kaldırma iģlemlerinin ivedilik ve öncelikle yerine getirilmesi için kendi imkanları olmadığı veya yetmediği hallerde özel ve resmi kuruluģlardan yardım sağlayabilmek için önceden bu kuruluģlarla protokol yapmak, Kaza sonuç raporlarındaki iģlem ve tavsiyelere göre gerekli önlemleri almak ve uygulatmak, Meydana gelen kazaların kayıtlarını tutmak ve dosyalarını muhafaza etmek Pilotların kazalar ile ilgili görevleri Havaaracında bulunan yolcu ve personelin kurtarılmasını ve emniyetini sağlamak, Hava aracını emniyete almak veya aldırmak, Kazayı en seri vasıta ile Sivil Havacılık ünitelerine bildirmek, Kazayı hava aracının iģletmesine bildirmek,

35 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 35 / Kaza ile ilgili delillerin kaybolmamasını sağlamak, Gerektiğinde en yakın Mülki Amire bilgi vermek ve yardım istemek Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları içinde) Kaza yapmıģ ve yanmakta olan bir havaaracında, eğer pilotlar yaralı ise veya Ģok geçirmeleri nedeniyle dıģarı çıkamamıģlarsa, öncelikle pilotların kurtarılmasına çalıģılacak ve bir yandan da havaaracının söndürülmesine devam edilecektir Kaza yapan havaaracında çıkan yangın söndürüldükten sonra Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu gelinceye kadar parçaların yerlerinde kalması ve ilgili olmayan kiģilerin enkaza yaklaģtırılmaması, Ģirket personeli tarafından sağlanacaktır Ölü ve yaralı tespiti yapılacak, ilk önce yaralılar hastaneye gönderilecek, daha sonra ölülerin morga kaldırılmaları sağlanacak ve ölü ve yaralıların yakınlarına haber verilecektir Yangın söndürme ve ilk yardım ekiplerinin farklı zamanlarda gelmeleri sonucunda, pilotlar ve yolcuların kurtarılması ve yangın söndürme esnasında enkazda yer değiģtirilmesi zorunluluğu doğmuģ ise, değiģtirilen malzemenin ilk durumu hakkında Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu gelince Kurul BaĢkanına bilgi verilecek, parçaların eski yerlerine konmaları sağlanacaktır. Aksi takdirde, enkaz emniyete alınacak ve o Ģekilde bırakılacaktır Ön Rapor Bakanlığa gönderilecek. (EK-D) 5.7. Kaza yerinde yapılacak iģler (iģletme sınırları dıģında) Enkazın olduğu yerdeki Jandarma veya köy bekçilerinin enkazı emniyete almaları ve Ģu hususları yerine getirmeleri istenecektir Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu gelinceye kadar enkazın ellenmemesi, parçaların yerinden oynatılmaması, Enkazın yanına görevlilerden baģkasının yaklaģtırılmaması, Kurul fotoğrafçısından baģka kimseler tarafından enkazın fotoğrafının çekilmemesi, Kurul BaĢkanının vereceği tüm talimatların uygulanması Ön Rapor Bakanlığa gönderilecek. (EK-D) Kaza yerinde Emniyeti Gözden Geçirme Kurulu (EGGK)Kurulu nun yapacağı iģler KiĢisel ve kamu eģyalarının emniyete alınması, tespiti ve zaptı, Kaza/kırım fotoğraflarının çektirilmesi, Kaza yeri ve enkazın incelenmesinde büyük bir titizlik gösterilmesi, Kaza yeri krokisinin çıkarılması, Görgü tanıklarının ifadelerinin yazılı olarak alınması Sabotaj olasılığı Kaza/Kırım incelemesi esnasında sabotaj Ģüphesi doğuracak iģaretlere rastlanırsa, derhal ilgili makamlara haber verilecektir. Alınacak emre göre hem Kaza/Kırım incelemesine hem de ilgililer tarafından sabotaj soruģturmasına devam edilecektir. Sabotaj durumu kesin olarak saptandığında Ģu hususlar yerine getirilecektir Kaza/Kırım incelemesi durdurulacak, Ġlgililer tarafından sabotaj soruģturmasına devam edilecek / baģlanacak, Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu tarafından toplanan bütün kanıtlar sabotaj tahkikatını yürüten görevlilere devredilecek, Olay yeri kanıtlarını muhafaza için gerekli bütün önlemler alınacak,

36 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 36 / Sabotaj soruģturması bittikten sonra Kaza/Kırım incelemesine devam edilerek tamamlanacak, Bakanlık Kaza SoruĢturma Kurulu nun Kaza/Kırım nedenlerini tespiti için gerekli tüm kanıtları elde edene kadar enkaz kaldırılmayacaktır (kurtarma çalıģmalarına, hayati veya normal faaliyetlere veya uçuģ trafiğine engel olan haller hariç) Kaza ve Olaylardan Sonraki Düzeltici ĠĢlemler Bakanlık tarafından yayımlanan Sonuç Raporları incelenerek kaza nedenlerinden dersler çıkarılacaktır Abone olunan yabancı yayınlardaki kazalar da ayni Ģekilde incelenerek gerekli dersler çıkarılacaktır Anket Uygulaması, Dilek ve ġikâyet Kutusu ĠĢletmede görevli tüm personelin, uygulanan Kaza Önleme faaliyetleri ile ilgili görüģ, düģünce ve önerilerini almak üzere düzenlenen Anket Formu, EK-F dedir. Bu form isteyen herkes tarafından (ister imzalı, ister imzasız) doldurularak Dilek ve ġikâyet kutusuna atılacaktır Eğitim ve Dokümantasyon Acil Durum Planı, eğitim maksadı ile yılda bir defa uygulamalı olarak yapılır. Bu çalıģma sırasında personel de ve iģletmede meydana gelen değiģiklikler plana dahil edilir Acil Durum Planı Eğitim Uygulamaları; Kalite Yönetim Sistemi içerisinde, Emniyet Sistem Yöneticisi tarafından takip edilir ve Kalite Yönetim Sistemi Ġç Denetim planına alınır Acil Durum Planı, Dağıtım listesideki birimlere birer suret verilir ve bir suret personelin istirahat alanında bulunan kütüphanede bulundurulur. Birim Sorumluları Acil Durum Planını personele açıklamalı olarak okutur ve tebliğ eder Olası Tehlikeli ve Acil Durumlarda kullanılmak üzere, Acil Durum Planı Eklerindeki Formlar çoğaltılmıģ olarak, personel kütüphanesinde bulundurulur. Acil Durumda kullanılan ve doldurularak SHGM. ne gönderilen formların suretleri arģivde saklanır.

37 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 37 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

38 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 38 / 52 TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM LTD.ġTĠ ACĠL DURUM PLANI EMERGENCY RESPONSE PLAN BÖLÜM 6 EKLER

39 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 39 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

40 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 40 / 52 E K L E R EK A EMNĠYETĠ GÖZDEN GEÇĠRME KURULU ( EGGK ) (SRB ) EMNĠYET EYLEM KURULU ( EEK ) (SAG) EK B KRĠTĠK TELEFON NUMARALARI EK C HAVAARACI KAZASINDA ĠLK OLARAK BĠLDĠRĠLECEK HUSUSLAR EK D KAZA / OLAY BĠLDĠRĠM ÖN RAPORU EK E HAVA TRAFĠK OLAYINI RAPOR ETME FORMU EK F ANKET FORMU EK G ĠSTANBUL YANGIN EKĠBĠ EK H ADANA YANGIN EKĠBĠ

41 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 41 / 52 Özellikle boģ bırakılmıģtır

42 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 42 / 52 EK A EMNĠYETĠ GÖZDEN GEÇĠRME KURULU (EGGK) (KAZA ÖNLEME VE UÇUġ EMNĠYET KURULU) SAFETY REVIWE BOARD ( SRB ) (ACCIDENT PREVENTION AND FLIGHT SAFETY BOARD) S.NO GÖREVĠ ADI SOYADI 1 Genel Md. / Sorumlu Müdür Betül Özbey BAYINDIR 2 Kalite Müdürü / EY( Gözlemci ) KUDRET ALĠ KARAMERCAN 3 Eğitim Md./Öğretmen Plt. ĠSTANBUL Eğitim Md./Öğretmen Plt. ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 4 BaĢ UçuĢ Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ UçuĢ Öğretmeni ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 5 BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ADANA Gökhan DĠVANOĞLU A.Zafer DEVECĠ 6 Uçak Teknisyeni ġahin ULUSOY EMNĠYET EYLEM KURULU ( EEK ) SAFETY ACTION BOARD (SAG) S.NO GÖREVĠ ADI SOYADI 1 Genel Md. / Sorumlu Müdür Betül Özbey BAYINDIR 2 Kalite Müdürü / EY( Gözlemci ) KUDRET ALĠ KARAMERCAN 3 Eğitim Md./Öğretmen Plt. ĠSTANBUL Eğitim Md./Öğretmen Plt. ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 4 BaĢ UçuĢ Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ UçuĢ Öğretmeni ADANA Bican ERÇAKIR Yusuf AKġAHĠN 5 BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ĠSTANBUL BaĢ Yer Dersi Öğretmeni ADANA Gökhan DĠVANOĞLU A.Zafer DEVECĠ 6 Kalite Denetcisi Z. Halil AKIN 7 Ġdari ĠĢler Eda EġKĠLĠ / ĠSTANBUL Nesrin GEZGĠN / ADANA

43 EĞĠTĠM MEYDANI TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 43 / 52 EK B KRĠTĠK TELEFON NUMARALARI (CRITICAL PHONE NUMBERS) ADI SOYADI GÖREVĠ Ġġ TLF FAKS / CEP TLF Feridun SEREN Hamza DĠNÇ POLĠS 155 ĠTFAĠYE 110 HIZIR ACĠL 112 SAHĠL GÜVENLĠK 158 ULAġTIRMA BAKANLIĞI KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME (KAĠK) DHMĠ FIC (24 saat) TARKĠM UÇUġ EĞĠTĠM VE UÇAK BAKIM ONARIM S a n t r a l LTD. ġtġ Faruk BAYINDIR TARKĠM ĠCRA KURULU BġK Betül Özbey BAYINDIR Genel Md Kudret KARAMERCAN Kalite Müdürü Kudret KARAMERCAN Emniyet Sistem Yöneticisi Bican ERÇAKIR-ĠSTANBUL Yusuf AKġAHĠN - ADANA Eğitim Müdürü Mehmet SERTDEMĠREL UçuĢ Emn. Plt. / UçuĢÖğrt ADANA Melike KUVVET ADANA UçuĢ Öğretmeni Z.Halil AKIN Kalite Denetcisi Nedim TÜLÜ Bakım Koordinasyon Eda EġKĠLĠ - ĠSTANBUL Ġdari ĠĢler Nesrin GEZGĠN ADANA Ġdari ĠĢler ÇORLU HAVA LĠMANI SANTRAL ÇORLU HAVA LĠMANI KULE ÇORLU HAVA LĠMANI BRĠFĠNG EDREMĠT HAVAALANI SANTRAL

44 TARKİM VE UÇAK DOKÜMAN NUM. TUEO - ACİL YAYIN TARİHİ 25 / 03 / 2015 REVİZYON NUM. 01 SAYFA NUMARASI 44 / 52 EK B DEVAMI

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.2013/28867 (Mük) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Ġstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TCDD Yüksek Hızlı Tren. Demiryolu İşletmesi ve Altyapı Yöneticisi EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

TCDD Yüksek Hızlı Tren. Demiryolu İşletmesi ve Altyapı Yöneticisi EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI TCDD Yüksek Hızlı Tren Demiryolu İşletmesi ve Altyapı Yöneticisi EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Revizyon no: 0.6 Oluşturma tarihi: 14 Mayıs 2013 Düzenleme: Dr.-Ing. Tobias Ständer (iqst) Dr.-Ing. Jörg

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TÜRK TESCİLİNE KAYITLI HAVA ARAÇLARI VE PİLOTLARIN YOL BOYU DENETLEME VE DEĞERLENDİRİLMELERİNE DAİR TALİMAT (SHT- KOKPİT YOL BOYU)

TÜRK TESCİLİNE KAYITLI HAVA ARAÇLARI VE PİLOTLARIN YOL BOYU DENETLEME VE DEĞERLENDİRİLMELERİNE DAİR TALİMAT (SHT- KOKPİT YOL BOYU) TÜRK TESCİLİNE KAYITLI HAVA ARAÇLARI VE PİLOTLARIN YOL BOYU DENETLEME VE DEĞERLENDİRİLMELERİNE DAİR TALİMAT (SHT- KOKPİT YOL BOYU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI

MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI YÜRÜRLÜK TARĠHĠ : 01 NĠSAN 2008 MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI Hazine ve Kamu Otoritesi Tarafından Alınan Önlemler

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU Başkan : Yıldırım DEMİRÖREN MHK Başkanı : Zekeriya ALP Telefon : 0 212 362 24 84 Faks : 0 212 323 49 50 Adres : İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No:45 Kat:2 İstinye - İSTANBUL Internet

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı