AYŞE KEMAL İNANÇ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEĞİ-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYŞE KEMAL İNANÇ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEĞİ-1"

Transkript

1 AYŞE KEMAL İNANÇ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEĞİ-1 AD-SOYAD SORULAR ALDIĞI NOT SINIFI PUAN DEĞERİ NUMARASI ÖĞRENCİNİ ALDIĞI PUAN D E Ğ İR M E N C İ, O Ğ LU V E EŞEĞ İ B ir değirm enci, oğlu ile yeşerm iş. A dam çok yadlıym ış. O ğlu İse deha çocuk sayılırm ış. G ünün birinde bebe oğul pazara gidiyorlarm ış. N iyetleri em ektar eşeklerini satıp b ir ye nisini alm akm ış. P azarda d inç görünsün, yorulup yıp ranm asın diye e şeğ i ayaklarından bir direğe bağlayıp baba oğul sırtlarına alm ışlar. Ö ylece a ğır a ğır yü rü yorlaım ış. O nları kim göndüyse kahkahayı basm ış: B unların akıllarından zoru va r galiba, eşeğin eşeği olm uşlar. H iç e şek sırtta ta şın ır m ı? D eğirm enci İle oğlu, e şeği yere İndirm işler. Ç ocuk eşeğe binm iş, d üşm üşler yola. A z mı g itm işler çok mu bilinm ez ama gide g id e üç köylüye rastlam ışlar. Köylülerden en ya şlısı, eşeğin sırtındaki çocuğa seslenm iş: Hiç in sa f yok mu 3ende. ak sakallı babanı yürütm eye utanm ıyor m usun? D eğirm enci, adam ları haklı bulm uş. O ğlunu eşekten indirip bu kez kendisi binm iş eşeğe. Bir süre yol alm ışlar. D erken iki genç kıza rastlam ışlar. Kızlardan biri: Koca bunak, dem iş. Y azık değil mi zavallı çocuğa? Sen eşeğin sırtında gidiyorsun, o yayan... Bu nasıl babalık? D eğirm enci bakm ış olacak gibi değil; o haklı, bu haklı, herkes haklı. Ç ocuğu arkasına alm ış. Böylece e şeğ in üstünde düşm üşler yola. Bir süre yol aldıktan sonra başka yo lcu lar önlerine çıkm ış. Y olculardan biri: Yahu hiç a cım a d uygusu yok m u sizde, zavallı hayvana bu işkence yapılır mı, dem iş. D eğirm enci, ne yapacağım şaşırm ış. O ğluyla birlikte eşekten inm işler, yaya yürüm eye başlam ışlar. Eşek önlerinde, kendileri arkada tın g ır m ıngır gidiyorlarm ış. Y ine yolda bir başkası rastlam ış onlara: HoppalaL ö n ü n ü z d e eşek boş gidiyor, siz yaya yürüyorsunuz. Hani üç e şek diye bir şarkı vardır. Sanki sizin için söylenm iş. D eğirm encinin sabrı ta şm ış artık: Doğru söyledin arkadaş, e şek olm asam uyar m ıydım sizlere? Am a bundan sonra ne derseniz deyin. Beni is le r beğenin ister beğenm eyin. C anım ne islerse onu yapacağım. İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız. SORU 1 SORU 3 Değirmenciyle oğlu pazara niçin gidiyormuş? Metindeki hikâye unsurlarını aşağıda belirtilen yerlere yazınız. OLAY:... KİŞİLER:... YER:... ZAMAN:... SORU 4 Öykünün sonunda değirmenci nasıl bir karar almış?

2 SORU 5 A şağ ıd ak i cü m lelerd e n o k talı y e rle re k u tu c u k la rd a y e r alan d ey im lerd en uygun olanı y a z ın ız. Kabuğuna çekilmek Göz kulak olmak Kulak misafiri olmak Ağzında bakla ıslanmamak Şimşekleri üzerine çekmek Saçını süpürge etmek 1..."korumak, ona bakmak." anlamında bir deyimdir. 2..."Söz ve davranışlarıyla çevresindekileri kızdırmak; rahatsız etmek" anlamında bir deyim. 3...:"yanında konuşulan bir şeyi, konuşmaya katılmadan dinlemek." anlamında bir deyim 4..."çevresiyle ilgisini kesip insanlarla görüşmez olmak." anlamında bir deyim hiç giz tutamamak, sır saklayamamak anlamında bir deyim kadın) birileri için çok özveride bulunarak çalışmak, hizmet etmek anlamına gelen bir deyim. SORU 6 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Fiillerin anlam özelliklerini (iş-durum-oluş) ilgili kutucuklara yazınız. SORU 7 Aşağıdaki cümleleri kutucuklardaki ikilemelerden uygun olanlarıyla tam am layınız. eski püskü az çok eften püften bata çıka abuk sabuk Sık sık 1. Buraya saat kaçta varacağını...tahmin ediyorum. 2. O kadar hassastı ki...konulara üzülüyordu. 3. Hayatım boyunca çabaladım...bu noktaya kadar geldim. 4. Yıllardır kullandığı...elbiseleri değiştirdi. 5. Söyleyeceğin...sözleri artık duymak istemiyorum. 6. Yanıma...uğrar dururdu.

3 SORU 8 Aşağıdaki tabloda geçen altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullandıklarını örnekteki gibi "+" işaretleyiniz. CÜMLELER GERÇEK MECAZ Bayıldım annemin yaptığı yemeklere. + Tansiyonu çıkan çocuk bayıldı. Soğuk havada gezdiğimden üşütmüşüm. Ne kadar ince düşünceli biriydi. Elimdeki bardaklar yere düşünce kırıldı. Öğretmen yaramazlık yapanları bir güzel haşladı. Söylediği ağır sözler karşısında ezildim. Elimdeki kalemleri masanın üzerine bıraktım. Küçükken oynadığımız oyunları unutamıyorum. Onunla çok derin konuları konuştuk. Acı sözleri beni derinden yaraladı. SORU 9 Aşağıdaki cümlelerde kişileştirilen kelimeleri yandaki boşluğa yazınız. a. A ğaçlar kışın erken gelm esinden tedirgin oldular.(...) b. Y orgun ve yaşlı gem ileri lim ana çektiler. (...) c. B üyük sanatçının ardından öksüz bir piyano kaldı. (...) d. Acı acı çalan telefon beni uykum dan uyandırdı. (...) e. Ü şüyen dallar güneşe el sallıyordu. (...) SORU 10 A şağ ıd ak i cü m lelerin d ev am ın ı am aç-sonuç, ned en -so n u ç o lacak şekilde tam am lay ın ız. a. Çok acıkm ıştı çünkü... b. Çocuklar kayıp düşm esin d iye... c. Gözleri yakını iyi görm ediğinden... d. N inesini görm ek am acıyla... e. Türkçe Ö ğretm enim iz sesini herkes duysun d iy e... SORU 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır? A) Yukarı kattaki komşu tatilden dönmüş. B) Ali yukarı mahalleye taşınmış. C) Bugün okula gitmemiş. D) Yukarı sokakta kavga çıkmış. SORU 12 M ecliste arif ol kelâm ı dinle El iki söylerse sen birin söyle Elinden geldikçe sen iyilik eyle H atıra dokunup yıkıcı olm a Bu dörtlükte geçen El iki söylerse sen birin söyle dizesiyle asıl anlatılm ak istenen hangisidir? A) Çok dinlemeli az konuşmalı. B) Çok konuşanlar sevilmez C) Çok söz yalansız olmaz. D) Çok konuşmak yerine çok iş üretmek gerekir. SO RU 13: A şağ ıd ak i ik ilem elerd en h an g isi o luşum u b a k ım ın d a n d iğ erlerin d e n fa rk lıd ır? A) Çevrem izde doğru dürüst insan kalm adı. B) Y alan yanlış sözlerle herkesi kandırdı. C) İleri geri konuşup ailesini üzdü. D ) İnsan eş dost edinm esini bilm eli.

4 SORU 14: Ya odanda öldürdüğün örümcek, bütün hayatı boyunca senin onun oda arkadaşı olduğunu sanıyorsa? Fyodor M. DOSTOYEVSKı Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan) SO RU 15: a) b) c) d) Benzetme Kişileştirme Zıtlık Konuşturma Türkçe dersi öğretmeni öğrencilerden ağız" sözcüğüyle ilgili deyim ler bulmalarını ve bu deyim leri anlamına uygun biçimde S o n g ü l: Okulun ödül törenine şair ve yazarların katılacağı ağızdan ağıza yayılmıştı. H ik m e t: Arkadaşım çok az. konuşan, ağzında bakla ıslanmayan biriydi. H alim : Yaptığı yaram azlıkları herkesin bilmesi onun fikrini sunm asına engel oluyor, Yaren : Evini satmak isteyen adam durm adan konuşuyor, ağzı llaf yapıyordu. Y ukarıda ve rilen ö rn e kle rd e h angi ö ğ re n c ile rin b u ld u ğ u d e yim le cüm lede ku lla n ım ı u yuşm a m a kta d ır^ SO RU 16: Türkçe dersi öğretmeni öğrencilerden ağız" sözcüğüyle ilgili deyimler bulmalarını ve bu deyimleri anlamına uygun biçimde S ongül: Okulun ödül törenine şair ve yazarların katılacağı ağızdan ağıza yayılmıştı. Halim : Yaptığı yaramazlıkları herkesin bilmesi onun fikrini sunmasına engel oluyor, Yarerı : Evini satmak isteyen adam durmadan konuşuyor, ağzı laf yapıyordu. Yukarıda verilen örneklerde hangi öğrencilerin bulduğu deyim le cümlede kullanım ı uyuşm am aktadır! SO RU 17: İş (kılış) fiilleri bir işi; bir hareket} anlatan fiillerdir. Bu işi yapan bir özne vardır ve bu işten etkilenen bir nesne bulunur Bir baba ve çocuğu parkta yürüyorlardı. Çocuk, babasını şımarıkça çekiştiriyordu. Ne görse almak istiyor, babası da onu hiç Her istediğine kolayca ulaşan bir çocuğun nasıl doyumsuz olacağımı ve büyüdülkçe ya bencil ya da en ufak bir sorunda Çikolata, dondurma, oyuncak derken çocuğun gözü yemyeşil dallara konan kalkan güzel kuşlara takıldı. Baba sınır

5 Yedinci sınıf öğrencisi Asiye, evde boş zamanlarında çiçek yetiştirmek istemektedir. Sevdiği çiçeklerle ilgili kısa bir araştırma yapmış ve özelliklerini not almıştır: Hazeran çiçeği; nemli ortamları sever, güneşli ortamı sevmez. Üç ay gibi bir sürede yetişir. Ayyıldız çiçeği, güneş alan ve havalandırması bol olan ortamı sever. Dört ayda yetişir. Zinya çiçeği, güneş alan ortamları sever nem önemli değildir. İki ay gibi kısa sürede yetişir. Lavanta çiçeği; güneş alan ortamda yetişir, nem isteği fazladır. İki senede çiçek açar. Asiye, nemli bir ilde yaşamaktadır. Odası havadardır, bol güneş almaktadır. Yukarıdaki çiçeklerin tohumlarını alıp ekmiştir. Buna göre Asiye'nin en erken yetiştirebileceği iki çiçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Zinya - Ayyıldız B) Zinya - Lavanta C) Ayyıldız - Hazeran D) Ayyıldız - Lavanta SORU 19: A ş a ğ ı d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e n e d e n - s o n u ç a n l a m ı v a r d ı r? A ) B a n a h a r f le r i ö ğ r e t m e k iç in s a a t le r in i h a r c a d ı. B ) A n n e m m e ş g u l o ld u ğ u iç in k e n d i k e n d i m e ç a l ı ş ı y o r d u m. C ) Ö d e v i m i b it ir d iğ im d e o n a y ı n ı a l m a k iç in y ü z ü n e b a k t ım. D ) T a t ile g i d e m e y i ş i m i n o l u m s u z s o n u ç la r ın ı a z a l t m a k a m a c ı y l a e l i n d e n g e l e n i y a p ı y o r d u. SORU 20: (I) Karagözün 700 yıllık Japon kukla oyunları gibi kendine özgü özellikleri vardır. (II) Bu yüzden hiç değişmeden, olduğu gibi kalmalıdır. (III) Ama diğer yandan da diğer nesillere sunabilmek için Karagöz ü günümüze adapte etmek ve gençlerin anlayabileceği bir dil kullanmak gerekir. (IV) Bu şekilde bu güzel oyunu daha geniş kitlelere ulaştırabiliriz. (V) Ben, yavaş yavaş güncel konuları kullanmaya başlıyorum. Bu metinde numaralanmış cümlelerin han gisiyle düşüncenin yönü değişmeye başla m ıştır? A) II B) III O) IV D) V

6 SORU 21: A şağıd aki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? SORU 22 A ) B ile ti, s a ğ t a r a fta k i k o ltu k la r d a n a lm ış la r. B ) E s k i b ir p a n t o lo n g iy ip d ış a r ı ç ık tı. C ) B u c a v s o n b a h a r d a iy ic e k u ru r. D ) K ü ç ü k b ir b e z p a r ç a s ın d a n o y u n c a k y a p m ış. C e re n, y a p tık la rıy la e tra fın d a k ile re h e p ısık tu ta rd ı. Ç ü n k ü o, ne z a m a n b ir k o n u d a sıkıntı ç e k s e k h e m e n o k o n u y a d â h ic e b ir fik irle ç ö z ü m b u lu rd u. B izd e n d a im a b ir iki a d ım ö n d e o lu rd u ç ü n k ü o a ra ştırır, s o rg u la r ve b iz d e n d a h a fa z la k ita p o k u rd u. B u ö z e llik le ri s a y e s in d e b iz e h e p y o l g ö s te rird i. B u n u n Bu parçadaki altı çizili sözle metinde bahsedilen kişinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? B) S o rg u la y ıc ı b ir k iş iliğ e s a h ip o lm a k C) D ü ş ü n c e s iy le k ıla v u z lu k e tm e k D) B ir şe y i g ü n ışığına ç ık a rm a k SORU 23: Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay unsuru A) Cemile Hanım endişeli bir vaziyette pencereye koştu. Kocası görünürlerde yoktu. Daha fazla dayanamadı ve telefona sarıldı. Numaralan çevirdi, çalma sesi geldi ancak telefona cevap B) Kumsalın gerisindeki kızgın taşın üzerinde soluyan kertenkele, fundalığın içinden gelen bir hışırtıyla irkildi şöyle bir... Daldı sonra. Taşın C) Kutudan çıkardığı civcivi kümese koydu. Önüne bir kap su ve biraz da yem koydu. Civciv sanki minnet duymuşçasına ellerini gagaladı. D) Yanık odun, yanık tezek kokan basık damlı, kerpiç duvarlı evin içi sıcacık. Yerde allı yeşilli kilimler. Ocakta yanan üç kalın odun. Ateşin üzerinde, kararmış büyük bir tencere. SORU 20:Aşağıdaki görseli yorum layan bir yazı yazınız

7

8 E Ğ İT İM Ö Ğ R E T İM Y IL I A Y ŞE K E M A L İN A N Ç İM A M H A T İP O R T A O K U L U 7. S IN IF I T Ü R K Ç E D E R S İ 1.D Ö N E M 1.Y A Z IL I S O R U L A R I A D I-S O Y A D I : N U M A R A S I : N e zeki gençler vardır ki, zam anında işlerinin başında bulunm adıklarından çok zarar görm üşlerdir. D evam sızlıkları onların yeteneklerini sıfıra indirm iştir. Sizlere en büyük öğüdüm şudur: Ü zerinize aldığınız bir işi zam anında yapınız. B u günün işini yarına değil, biraz sonraya bile bırakm ayınız. B iliniz ki zam anında işini yapm ayan bir insan, başarı yolunu kaybetm iş dem ektir. İşlerinde başarı kazanm ış olanlara bakınız. B u adam ların süreölçer (kronom etre) gibi hareket ettiklerini görürsünüz. H er şeyi zam anında yapacağınıza dair kendi kendinize söz veriniz. Sonra da verilen sözü tutm anın dürüstlüğün baş şartı olduğunu aklınızdan çıkarm ayınız. Sözünü tutanlara karakterli insan derler. G öreyim sizi karakter sahibi olunuz. (Selim Sırrı T A R C A N) A şağ ıd ak i ilk 3 so ru y u m etn e göre cevaplayınız. 1. M etn e göre b ir işte b a şarılı olan in sa n la rın o rta k özelliği n e d ir? 2. B u a d a m la rın sü reö lçer (k ro n o m e tre) gibi h a re k e t e ttik le rin i g ö rü rs ü n ü z. sözü ile asıl anlatılm ak istenen nedir? 3. Y u k a rıd a k i m etn in a n a fik ri n e d ir? 4. A şağ ıd ak i ta m a m la n m a m ış cü m leleri k u tu la r içinde v erilen uygun deyim lerle tam am lay ın ız. kafa yorm ak ağzından bal dam lam ak içi parçalanm ak ağzı kulaklarına varm ak A yşenur, o kadar güzel konuşuyordu ki sanki... M erve, zavallının bu halini görünce kahroldu, adeta M ustafa, bu problem üzerinde çok... Fatm a tatile gideceğini duyunca A şağ ıd ak i fiilleri uygun olan a la n la ra y erleştirin iz. *okum ak *uyanm ak *yeşerm ek *oturm ak *aram ak *durm ak *tem izlem ek *büyüm ek *m orarm ak *taşım ak

9 6.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlam da kullanılmıştır? A) Bu kentte çevre temizliğine önem veriliyor. B) Sıcak bir yaz günü yola çıktık. C) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi. D) Düşürüp kırdığı vazoyu onarıyor. I. Sınavlarda başarılı olmak için çalışıyorum. II. Sana küstüğünden seni aramamış. III. Hastalığını yenmek için çok uğraştı. IV. Gelirsin diye çok bekledik. 7. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi amaç -sonuç cümlesidir? (5 puan) A) I - II B) I - III C) III - IV D) II - IV 8. Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır. Bu atasözü hangi durum u ifade etm ek için kullanılır? A)Düz yerlerde tepelerin yüksek olması. B)Eğitimsizler arasında az da olsa eğitimi olanların havalı oluşu. C)Tepelerin dağlardan küçük oluşu. D)İnsanların birbirine yardımcı olması. 11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil değildir? A) Kovulmak B) Durulmak C) Gözlemek D) Soruşturmak 12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? A) Başarılı olmak için çok çalışmalıyız. B) İzinsiz konuşarak sınıfın dikkatini dağıtırız. C) Dürüst olan insan elbet değer bulur. D) Çok yorulduğundan uyuya kaldı. Yazılı haftası başlayıp bitiyordu. Herkes başarıyla sınavları tamamlayıp sevinç içinde evin yolunu tutarken ben ailemin yüzüne nasıl bakacağımı düşünüyorum. Neden zamanında ben d e ç alışmadım ki? Belki şimdi gurur içinde güle oynaya eve gidecektim. 9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi A)Türkiye'nin üç tarafı denizlerle B)Türkiye'nin C)Türkiye'nin doğusunda kıyılarında yükselti ovalar D)Türkiye, çok değerli bir ülkedir. özneldir? çevrilidir. artar. vardır. 13) Yukarıdaki paragrafta hangi duygu ağır b a s ma ktadır? A) Hayal kırıklığı C)Umutsuzluk B) Kızgınlık D) Pişmanlık 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz sanatı yoktur? A) Unutulmuş bir bavul gibiyim havaalanında. B) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. C) Benim derdim dağı taşı eritir. D) Sevdiğim çok zamandır kendini özletir. Bu soruyu hiç kendime sormamıştım. Şimdi düşününce toplum a faydalı olup olamadığım konusunda tereddüde düştüm. Belki daha fazla çabalam am, daha çok çalışmam gerekir. 11. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki hangi soruya cevap olarak söylenmiştir? A) Niçin doktorluk mesleğini seçtiniz? B) Topluma faydalı olmak için neler yapıyorsunuz? C) Toplumun sizden beklentisi nelerdir? D) Topluma yeterince fayda sağladığınızı düşünüyor musunuz? Varsa bir hayalin beklem e çocuk, Erken uyan, işine koş, çok çalış. Hedefine ulaşm ak istersen çabuk, Gayretli olmaya, çabalam aya alış. Rıfat DEMİR 14) Yukarıdaki şiirde ele alınan tem el konu hangisidir? A) Dürüstlük B) Hoşgörü C) Çalışkanlık D) Bilgelik 15) "Güneş balçıkla sıvanmaz" atasözünün anlamı nedir? A) Güneş sıcak olduğu için çamur tutmaz. B) Tembel insanlar her yerde belli olur. C) Başarılı insanların başarısı gizlenemez. D) Çok çalışan insanlar yorulmaz.

10 Yaşlı adam sırtında ağır bir yük ile yürüyordu. Genç birisi ona yaklaşıp dedi ki: "Hey am ca, n e d e n para verip d e taksiye binm iyorsun?" Yaşlı adam da cevaben: "..., bir el at da yardım e t bari." dedi. 16) Yaşlı adam boş bırakılan yerde hangi atasö zü n ü söylem iş olabilir? 5p a) Öfkeyle kalkan zararla o tu ru r b) Boş laf karın doyurm az c) Ayıkla pirincin taşını d) Parayı veren düdüğü çalar. 17) Kıymet verseydi paraya eğer, Yazar mıydı kutsal bir eser? Söz sırası ona gelirse eğer, Bağımsızlık Hakk a tapanındır, der. Dalgalanır bayrak göklerde, Hürriyet aşkı gezer yüreklerde. Siperdir gövdeler alçakların önünde, Vatan engin bir denizdir gönüllerde. 18)Aşağıdakilerden hangisi metinde altı çizilen sözcüklerden birinin anlamı değildir? A-İstiklal B-Şayet C-Korunak D-Kalp 22) Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Çevremizde doğru dürüst insan kalmadı. B) Yalan yanlış sözlerle herkesi kandırdı. C) İleri geri konuşup ailesini üzdü. D) İnsan eş dost edinmesini bilmeli. 23) Aşağıdakilerden hangisinde örtülü anlam yoktur? A) Bugün de yağmur yağdı. B) Geçen yıl kış bu kadar erken gelmemişti. C) Babam artık sigara içmiyor. D) Çocuklar parkta top oynuyorlar. 24)Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep sonuç cümlesi değildir? A) Dinlenmek için odasına çıktı. B) Soğukta fazla kaldı, hastalandı. C) Bulunduğu ortam dan sıkılınca dışarı çıktı. D) Gözlüğünü kaybettiğinden gazeteyi okuyamadı. 25)Aşağıdaki cüm lelerden hangisi öznel değildir? A) Büyük şehirlerdeki trafik çilesi insanı bunaltıyor. B) Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü almış bir Türk romancısıdır. C) Yüzme eğlenceli bir spordur. D) Türk mutfağında mantı çok lezzetlidir. 19) Şiirle ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur? 26) "Eline geçen bütün kitapları..." A-Mecaz anlamlı kelimeler yoktur. cümlesinin sonuna anlamına göre hangi deyim B-Şart cümlesi yoktur. getirilmelidir? C-Barış ve savaş kavramları üzerinde duruluyor. A) Gözden çıkarmak D-Dize sonlarında ses benzerlikleri vardır. B) Gözden geçirmek 20)Şiirin son dizesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? C) Gözden düşmek A-Kişileştirme B-Abartma D) Göz boyamak C-Tezat D-Benzetme 21) 27)Kitaplarımın sayısını kaça çıkarabilirim, bilmiyorum. Sağlığımı hesaba katmayacak olursam bu, biraz da okurlarıma bağlı. Şimdilerde okuyucular kitaplarıma istek duyuyorlar; ama bir gün Ey yazar artık yeter! derlerse ben ne yaparım? Y ukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilm esi uygun düşm ez? A) Doğrusu bunu düşünmek bile istemem. B) Okurlarımın ilgisizliği beni üzer. C) Bugüne kadar yazdıklarım yeter mi? diye düşünürüm. D) Onların fikrine aldırmam, yoluma devam ederim.

11 28) Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz; fakat bir insan köpeği ısırırsa haber olur. cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılm ak istenm iştir? 33) Sözlük Köşesinden A) İyi haber, çok kişiyi ilgilendiren haberdir. B) Olağandışı olayları konu alan haberler ilgi çeker. C) Haberler, güncel olaylardan seçilmelidir. D) Hayvan-insan ilişkisini konu alan haberler ilgi çeker. -1 r H K 29). Avukata söyle nafile beklemesin. aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki altı çizili kelime ile aynı anlam a gelen bir kelime kullanılm ıştır? M A) Ne yazık ki bundan böyle beraber olamayız. B) Kesinlikle aranıza girmek istemem. C) Nihayet aradığım kitabı onda buldum. D) İki gündür boş yere onu arıyoruz. 30). Bu şehrin akşamını seyrettik, Ufukta erirken güneş, Sahillerinde gezindik, Hayal ve baharla eş. Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Dalgın B)Mutlu C) Endişeli D) Meraklı 31 ) M ecliste arif ol kelâm ı dinle El iki söylerse sen birin söyle E linden geldikçe sen iyilik eyle H atıra dokunup yıkıcı olm a Bu dörtlükte geçen El iki söylerse sen birin söyle dizesiyle asıl anlatılm ak istenen hangisidir? A) Çok dinlemeli az konuşmalı. B) Çok konuşanlar sevilmez C) Çok söz yalansız olmaz. D) Çok konuşmak yerine çok iş üretmek gerekir. 32) "Her şeyi öylesine abartarak anlatıyor k i... " cümlesi, aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tam am lanırsa anlam pekiştirilm iş olur? A) gözden sürmeye çekiyor. B) baltayı taşa vuruyor. C) tadı damağımda kalıyor. D) pireyi deve yapıyor. 1 özgürlük 2 Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli k ile çıkıntısı 3 Aydınlanmak 4. Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü verm eye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça 5. Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı 10. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne Soldan Sağa Doğru 6. V e r im s iz v e y a s u s u z (to p r a k ) 9. K a b u l e tm e k, (ö y le ) S a y m a k 34) İş fiiline örnek cüm leler: Kaza yapan arabayı yolun kenarına çektiler.(1) Soruya yanlış cevap veren Hatice üzüldü. (2) Oluş fiiline örnek cüm leler: İlkbaharla birlikte tabiat canlandı. (3) Kapıya sıkışan parmağım morardı. (4) D urum fiiline örnek cüm leler: Annesine harika bir resim çizdi. (5) Her sabah okula geç geliyor.(6) Y ukarıdaki iki örnekte hata yapılm ıştır. H atanın düzeltilmesi için hangi iki örneğin yer değiştirmesi gerekir? 35)"...Kim A llah'a güvenirse Allah ona yeter..." (Talak suresi 3.ayet) cüm lesini yorum layın. 10p

12

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? 1. (1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini

Detaylı

ilkokul1.com YAPANIN YANINA KALMAZ Padişah, sarayının bahçesindeki ağacı çok seviyordu. Bahçıvana; Bu gül ağacına iyi bak! emrini verdi. Günün birinde bir bülbül bu ağaca musallat olup, gülleri yerlere

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

ADIN YERİNE KULLANILAN SÖZCÜKLER. Bakkaldan. aldın?

ADIN YERİNE KULLANILAN SÖZCÜKLER. Bakkaldan. aldın? 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? A) Onu bir yerde görmüş gibiyim. B) Bahçede, arkadaşımla birlikte oyun oynadık. C) Güneş gören bitkiler, çabuk büyüyor.

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar.

Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar. Edatlar (ilgeçler) Tek başına bir anlam taşımayan, ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklerdir.edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar

Detaylı

2. Sınıf Kazanım Değerlendirme Testi -1

2. Sınıf Kazanım Değerlendirme Testi -1 by Mehmet- omeruslu06 1 3. Bayrağımızdaki hangi renk daha fazladır? 1. Sınıfımızdaki arkadaşlarımızın her siyah A. B. kırmızı birinin farklı güçlü yanları var. Mesela, Elif. Çizdiği resimleri Ahmet beyaz

Detaylı

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI Adı-Soyadı : HAYAT BİLGİSİ 1) Okul için hazırlık yapan bir öğrenci, çantasına aşağıdakilerden hangisini mutlaka koymalıdır? 2) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerden yardım alarak gerçekleştirebileceğimiz

Detaylı

2. Sınıf Cümle Oluşturma Cümle Bilgisi

2. Sınıf Cümle Oluşturma Cümle Bilgisi Penguenler Güney Kutup Bölgesi'nde yaşayan penguenler çok soğuk ve dondurucu olan kutuplarda rahatlıkla yaşayabilirler. Bunu sağlayan, penguenlerin derisinin altında bulunan kalın yağ tabakasıdır. Bu tabaka,

Detaylı

AĞIR ÇANTA. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1- Fatma evden nasıl çıktı? 2- Fatma neyi taşımakta zorlanıyordu?

AĞIR ÇANTA. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1- Fatma evden nasıl çıktı? 2- Fatma neyi taşımakta zorlanıyordu? AĞIR ÇANTA Fatma o sabah evden çok zor çıktı. Akşam geç yatınca sabah kalkması zor oldu. Daha kahvaltısını yapamadan çıkmak zorunda kaldı evden. Okula geç kalacaktı yoksa. Okul yolunda çantasını taşımakta

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir.

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. MAYIS 2017 BÜLTENİ 01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. SALI Çiftçi çukurda oyunu oynuyoruz. Çamurlara

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

&[1Ô A w - ' ",,,, . CiN. ALl'NIN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Rasim KAYGUSUZ

&[1Ô A w - ' ,,,, . CiN. ALl'NIN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Rasim KAYGUSUZ .... CiN. ALl'NIN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

1) O, bu işin. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa zor bir işi başarmak anlamına gelir?

1) O, bu işin. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa zor bir işi başarmak anlamına gelir? 1) O, bu işin Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa zor bir işi başarmak anlamına gelir? 1. A. üstüne gider. 2. B. sonunu bilmiyor. 3. C. altından kalkar. 4. D. zor olduğunu anladı.

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi UĞUR BÖCEKLERİ ARALIK YENİ YIL Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Bizlere kutlu olsun Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Sizlere kutlu olsun Eski yıl sona erdi Bu

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Seç Bakalım. ... / 24 Puan. Aşağıdaki sözcüklerin doğru hecelenmiş biçimlerini yuvarlak içine alın.

Seç Bakalım. ... / 24 Puan. Aşağıdaki sözcüklerin doğru hecelenmiş biçimlerini yuvarlak içine alın. TÜRKÇE Adı - Soyadı :... Sınıfı / Şubesi:...Tarih:... /... /... Konuşma Kuralları, Hece Bilgisi, Okuduğunu Anlama, Öykü Oluşturma 1 A oğru mu Yanlış mı?... / 10 Puan B Ne emeli?... / 6 Puan 1. Konuşmalarımızda

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ARABAM GELİYOR Arabam geliyor, Düdüğünü çalıyor, Lastik patladı, Şoför atladı, İçindeki yolcuların, Ödü patladı. Bumm!.. HAMSİ ŞARKILARIMIZ Hamsi de koydum Ta-ta tavaya,

Detaylı

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU BUKET SARICA

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU BUKET SARICA ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU BUKET SARICA ARABAM GELİYOR Arabam geliyor, Düdüğünü çalıyor, Lastik patladı, Şoför atladı, İçindeki yolcuların, Ödü patladı. Bumm!.. HAMSİ ŞARKILARIMIZ Hamsi de koydum Ta-ta tavaya,

Detaylı

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı?

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı? OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

3. Sınıf Noktalama İşaretleri

3. Sınıf Noktalama İşaretleri Gel ne olursan ol. Mevlana nın asıl adı Muhammed Celâleddin dir. Yine gel. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde bin iki yüz yedi tarihinde doğmuştur.

Detaylı

Ramazan Alkış. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ramazan Alkış. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 27.03.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı.

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı. OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha kelimesi yerine henüz kelimesi getirilebilir?

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha kelimesi yerine henüz kelimesi getirilebilir? 1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? A) Annem geldi mi gelmedi mi bilmiyorum B) Almanya ya siz mi gittiniz C) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli ) Güneş doğdu mu ağaçların

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi ARILAR GRUBU KASIM 2018 EĞİTİM BÜLTENİ 10 KASIM 10 kasım 10 kasım 10 kasım benim en büyük yasım Sen yüreğimde sen damarımda Sonsuzluğa akan kansın Yurdumu

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:...

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:... ilkok Adı-Soyadı:... kural tanımayan cafer Cafer evden çıkmayı pek sevmeyen, gürültücü ve hareketli bir çocuktu. Annesini ve babasını sürekli üzüyordu. Kardeşi Elif ile durmadan kavga ediyorlardı. Elif'in

Detaylı

Bir küçücük aslancık varmış

Bir küçücük aslancık varmış Hopla Topla Geldik bir oyunun sonuna Bak çok dağılmış oda Oyun bitince etrafı Toparlamak lazım sonra Bebekler rafa haydi Arabalar kutuya haydi Tüm oyuncaklar dolaplara Hadi hop hop Hadi hopla topla Odanı

Detaylı

YİNE YENİ KOMŞULAR. evine gidip Billy ile oynuyordu.

YİNE YENİ KOMŞULAR. evine gidip Billy ile oynuyordu. İÇİNDEKİLER Yine Yeni Komşular 7 Korsanlar Ninjalara Karşı 11 Akari 21 Tükürme Yarışı 31 Mahallede Huzursuzluk 39 Korsanların Yasaları 49 Yemek Çubukları ve Terli Ayaklar 56 Korsan Atlet 68 Titanların

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM . İKİLEMELER Bir sözün etkisini artır ak a a ıyla iki söz üğü kalıplaş ası yoluyla oluşa sözlerdir. İlk akışta güçlü kuvvetli iri gözüküyor. Yaptığı ı ya lış olduğu

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI. Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI. Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI DİL BECERİLERİM VE BEN AYLIK EĞİTİM PROGRAMI Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum. Bilmeceler:

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

DEYİM KARTLARI 2 Hazırlayan Mehmet Solmaz Resimleyen Filiz İrem Özbaş Dizgi Mizanpaj Kadriye Yurt 1. Baskı Ağustos 2017 ISBN: 978-605-65959-6-7 2017 yazmabecerileri.com tüm hakları saklıdır. Baskı Yeri

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 34 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? 1. A. Sıcak havalar meyveleri kuruttu. 2. B. Taşlara basarak karşı kıyıya geçtik.

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık ) Yerli Malı Haftası (12-19 Aralık) Yeni Yıl (31 Aralık-1 Ocak)

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

EKİM AYI BÜLTENİ YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ (3 YAŞ) 2-6 EKİM

EKİM AYI BÜLTENİ YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ (3 YAŞ) 2-6 EKİM EKİM AYI BÜLTENİ YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ (3 YAŞ) - Boynumuz zürafa boynu kadar uzun olsa şimdi yapabildiğimiz işleri yapabilir miydik? Sorusu üzerinden eğlenceli bir sohbet başlatıyoruz. - Ormanlar kralı

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

1. Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? A) felaket B) deprem C) biz D) bit

1. Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? A) felaket B) deprem C) biz D) bit 1. Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? A) felaket B) deprem C) biz D) bit 2. Onun...... sana ders olsun. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) başına gelen B) baş

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Adım Tomas Porec. İlk kez tek boynuzlu bir at gördüğümde sadece sekiz yaşındaydım, bu da tam yirmi yıl önceydi. Küçük bir kasaba olarak düşünmeyi

Adım Tomas Porec. İlk kez tek boynuzlu bir at gördüğümde sadece sekiz yaşındaydım, bu da tam yirmi yıl önceydi. Küçük bir kasaba olarak düşünmeyi Adım Tomas Porec. İlk kez tek boynuzlu bir at gördüğümde sadece sekiz yaşındaydım, bu da tam yirmi yıl önceydi. Küçük bir kasaba olarak düşünmeyi daha çok sevdiğimiz bir dağ köyünde doğup büyüdüm. Uzak

Detaylı

Mutlu Haftalar! Mutlu Ramazanlar! ilkokul1.com

Mutlu Haftalar! Mutlu Ramazanlar! ilkokul1.com Mutlu Haftalar! Mutlu Ramazanlar! ilkokul1.com Emrah & Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... yalancı

Detaylı

DEYİM KARTLARI 1 Hazırlayan Mehmet Solmaz Resimleyen Filiz İrem Özbaş Dizgi Mizanpaj Kadriye Yurt 1. Baskı Ağustos 2017 ISBN: 978-605-65959-5-0 2017 yazmabecerileri.com tüm hakları saklıdır. Baskı Yeri

Detaylı

SÖZCÜĞÜN ANLAMINI DEĞİŞTİREN EKLER TESTİ

SÖZCÜĞÜN ANLAMINI DEĞİŞTİREN EKLER TESTİ 1. Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ek, kelimenin anlamını değiştirmiştir? A) eve B) evli C) evler 2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, aldığı ekle anlamı değişmemiştir? A) kitapta B) kitaplık C) kitapçı

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

2. Sınıf Kazanım Değerlendirme-4

2. Sınıf Kazanım Değerlendirme-4 İlkokuletkinlikleri.net Test 4 Anne korkma hiç, Uzaklara gitmem ben. Bitince oyun zamanı, Gene evde yanınızda olurum. Ya resim yapar, Ya da kitap okurum. Bu uzun tatil günlerini Hep oyunla geçirecek değilim.

Detaylı

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek?

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor değil mi?

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ

NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ NİSAN AYI KONULARIMIZ ENERJİ KAYNAKLARI Rüzgâr Enerjisi Yer Altı Kaynakları Benzin Ve Yakıt Elde Etme Petrol Nerede Kullanılır? TEKNELOJİ Taşıtlar Kara-Deniz-Hava Taşıtları Deniz

Detaylı

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü.

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü. Niçin kondun a bülbül. Kapımdaki asmaya. en yarimden ayrılmam. Götürseler asmaya. 1) Yukarıdaki altı çizili sözcükler anlam yönünden hangi çeşide girer? A) Eş anlamlı ) Eş sesli C) eyim anlamlı ) Mecaz

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 37 1) V. mümkün değildir I. II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda

Detaylı

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi ARILAR GRUBU

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi ARILAR GRUBU Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge Gündüz Bakımevi ARILAR GRUBU YENİ YIL Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Bizlere kutlu olsun Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Sizlere kutlu olsun Eski yıl sona erdi Bu yıl olsun

Detaylı

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MAYIS AYI PSİKOLOJİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA YARDIMSEVERLİK Çocuklar küçük yaşlarda özellikle 3 yaşına kadar oldukça benmerkezci ve kendilerine yönelik

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU SINIFI ŞİRİNLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU SINIFI ŞİRİNLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU SINIFI ŞİRİNLER SINIFI MAYIS AYI DİL BECERİLERİM VE BEN AYLIK EĞİTİM PROGRAMI Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Tümevarım tekniği ile "Arabam" ve "Trafik" tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE A a düşü eyi destekleye, u görüşü okuru kafası da etleş esi i sağlaya yardı ı yargılara yardı ı düşü e de ektedir. Yardı ı düşü eyi ul aya yö elik

Detaylı

SIFATLAR. 1.NİTELEME SIFATLARI:Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini, renklerini belirten sözcüklerdir.

SIFATLAR. 1.NİTELEME SIFATLARI:Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini, renklerini belirten sözcüklerdir. SIFATLAR 1.NİTELEME SIFATLARI 2.BELİRTME SIFATLARI a)işaret Sıfatları b)sayı Sıfatları * Asıl Sayı Sıfatları *Sıra Sayı Sıfatları *Üleştirme Sayı Sıfatları *Kesir Sayı Sıfatları c)belgisizsıfatlar d)soru

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR NEDEN SONUÇ / AMAÇ SONUÇ ANLAMLI CÜMLELER!!! Neden (gerekçe) ildire yargı gerçekleş iş ir yargıdır. Yıllar so ra o u gördüğü içi oldukça utlu şi di. Ürü az

Detaylı

D d L l U u. E e M m. F f N n V v

D d L l U u. E e M m. F f N n V v Boşlukları dolduralım. A a I ı R r B C -b c --- J K -- j k S -- T s -- t D d L l U u E e M m --- F f N n V v G g O o Y y ----Z z H h P p TANIŞMA/SELAMLAŞMA TANIŞMA Ta ışalı Seçeli ve yerleştireli. Fra

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı