Hasta kılavuzu* Aktif Olarak Trombozdan Korunmanın Yolları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasta kılavuzu* Aktif Olarak Trombozdan Korunmanın Yolları"

Transkript

1 Hasta kılavuzu* Aktif Olarak Trombozdan Korunmanın Yolları *kalçaveyadizeklemiprotezi ameliyatıgeçirmişhastalariçin

2 2 Künye Yayınlayan:BayerVitalGmbH,51368Leverkusen Redaksiyon:Dr.med.ElkeKarl Yazar:Dr.med.BerndAchten Fikir/tasarım/uygulama:Medizin&MarktGmbH, DachauerStraße36,80335München Telifhakkı:Bubroşürüntümhaklarısaklıdır. BayerVitalGmbH nınizniolmadankısmendeolsakullanılamaz.

3 İçindekiler Önlenebilirbirtehlike 4 trombozlarveemboliler Kanpıhtılaşmasıvücudukoruyanbirişlevdir 6 Çokönemlibirhusus 8 sağlıklıvenkapakçıklarıvekaspompası Hareketsizlikvekanakımınınyavaşlaması 9 trombozgelişiminidestekler Trombozgelişiminidestekleyenriskfaktörleri 10 Büyükbirriskkaynağı 11 bacaklarıiçerenbüyükameliyatlar Tromboznasılfarkedilir? 12 Yaşamtehditedicibirkomplikasyon 13 akciğerembolisi Trombozunkronikleşmesindenkaynaklanan 13 hasarlar posttrombotiksendrom Pekçokameliyatınvazgeçilmezi 14 etkintrombozönleyicitedaviler Önleyicilikaçısındanönemli 14 ilacadayalıönlemler İlacadayalıolmayanönlemlerdeprofilaksiyi 15 destekler Pratiköneriler 16 Sözlük 17 Notlar 19 3

4 Önlenebilir bir tehlike trombozlar ve emboliler SevgiliHastamız, trombozkelimesihemenhemenherkesinyaşamındabirkez duymuşolduğutıbbiterimlerdenbiridir.tromboz,birkan damarınınbirpıhtı(trombüs)tarafındantıkanmasınadenir.bu kavramantikçağlaradayanmaktadır;eskiyunancadatrombos kelimesitıkaçanlamınagelmektedir.böylecetrombozunne olduğuzatenaçıklanmış oluyor,yanibirkandamarını tıkayarakkanakımınıkısıtlayanyadatamamendurduranbirtıkaçdemektir. Eski bir kitaptan alınmış bir tromboz tasviri Trombozilkeolarakherdamardameydanagelebilir.Ancaken sıkgörüldüğüyerlerderinbacakvehavsalavenleridir(toplardamarları). Hastalıkoluşturan,dahaçoktrombozunkendisideğilyolaçtığı sonuçlardır. 4

5 Ventrombozlarıözelliklebacaklardameydanagelir. Bunlaretkilenenbacağındokusundahasaroluşturur. Öteyandan,kanpıhtısınınyerindenayrılarakkanakımı yönündetaşınmasıdasözkonusudur.eğertrombüsakciğere ulaşarakoradabirkandamarınıtıkarsaozamanbirakciğer embolisindensözedilir.bu,korkulanve yaşamtehditedici potansiyeliolanbirkomplikasyondur. Bacak veni trombozlarının görüldüğü tipik yerler Üst bölge (proksimal) Alt bölge (distal) Önünüzdekibubroşürönceliklesizibacakvenitrombozları hakkındaaydınlatmakvebunlarakarşıalınabilecekaktif önlemlerkonusundabilgilendirmekamacınıtaşımaktadır. İlgiyleokumanızıdiliyorvegeçmişolsundiyoruz. BayerVitalGmbHkuruluşunuz 5

6 Kan pıhtılaşması vücudu koruyan bir işlevdir İşleyenbirkanpıhtılaşmasıorganizmaaçısındanyaşamsal önemtaşır.eğerbukoruyucuişlevolmazsabiryerinikesen birkişikankaybındandolayıyaşamınıyitirebilir.biryaralanmadurumundafazlakankaybınıönlemekamacıylapıhtılaşmasistemikısasüredeharekete geçirilir.busistemioluşturanfarklı bileşenlerinbirbirleriyleeşgüdümlübir şekildeetkigöstermesisonucundakan pıhtılaşarakmeydanagelmişolan deliği yamayanve tıkayan birkan pıhtısıoluştururvedolayısıylakan durdurulur. Kanamalar çoğu kez kendiliğinden durur Kanpıhtılaşmasıolayınaenbaştaplatelethücreleri(trombositler)ilepıhtılaşmafaktörlerikatkısağlamaktadır.Roma rakamlarıylasıralıolaraknumaralanmış13adetfaktörmevcuttur(faktöriilaxiii).bunlargenelolarakadlarıyladeğil bunumaralarıylaanılırlar. 6

7 Birtürzincirlemereaksiyonsonucufaktörlerinherbiri aktifleştirilir.buradabirkaskad(çağlayan)reaksiyonundansöz edilmektedir.butürbirpıhtılaşmaaktivasyonusağlıklıbir yaşamiçinzaruridir. Öteyandan,çeşitlinedenlertrombüsoluşmasınayolaçabilir. Trombüsoluşmasıdurumunda(bakınızşekil)kanınakışı kısıtlanabileceğindenyerinegörebirhastalıkolgusundansöz etmekmümkündür. Trombozoluşumunayolaçanüçtemelfaktörmevcuttur:Bunlarkannakımınınyavaşlamasındanbaşlar(örn.Sabitleştirici sargıkullanılmasıveyayatalaklıkdurumlarında)damarcidarlarınınyaralanmasıüzerinden(örn.ameliyatlarsırasında) kandameydanagelendeğişimlerekadarvarırlar.bubroşürde trombozayolaçanriskfaktörlerigösterilmiştir. Kann akımı Ven (toplardamar) Ven kapakçığı Trombüs Trombüslü bir ven (uzunlamasına kesit) 7

8 Çok önemli bir husus sağlıklı ven kapakçıkları ve kas pompası Kanınbacakvenleriüzerindenkalbegeridönmesiven kapakçıklarıvekaspompasıtarafındandesteklenir.ven kapakçıkları,venduvarlarındabulunancepşeklindeki kıvrımlardanoluşurvebirtürçekvalfgöreviyaparlar (bakınızşekil).kanınsadecetekyönde,yanikalbedoğru, akmasınısağlarlar. Kanın akış yönü Ven kapakçığı Ven Kann venlerden (toplardamarlardan) geçerek kalbe geri döner Venkapakçığısistemikaspompasıtarafındandesteklenir. Ayakveyabacakkaslarınınkasılmasıesnasındavenlere basınçuygulanarakkannkalbedoğrubasılır.kasların hareketisayesindevenözkannakımıdesteklenmektedir. Uzunuçakyolculuğuyapmışolanpekçokkişiuçuşsırasındabacaklarınınşiştiğinifarketmiştir kaspompasınınişleviböyledurumlardauzunsüreoturmaktandolayı olumsuzetkilenir.ayağakalkıphareketedincedüzelmesağlanır çünkükaspompasıtekraraktifhalegelmiştir. 8

9 Hareketsizlik ve kann akımının yavaşlaması tromboz gelişimini destekler Kannakımınınyavaşlamasıtrombozgelişiminikolaylaştırmaktadır.Tipiktetikleyicidurumlaryatalaklıkyadabacağın, örn.alçıyaalınmaksuretiyle,sabitleştirilmesidir.bugibi durumlardabacakvenlerindekikaspompasıyeterince çalışamadığındanvenözkanıngeriakışhızıazalırve dolayısıylatrombozeğilimiartar. Venlerin örneğinbüyükbirameliyatkapsamındayadabir kazasonucu hasargörmesidetrombozeğiliminiarttıran faktörlerdenbiridir. Hareket yeteneğinin kısıtlanması tromboz gelişimini kolaylaştırabilmektedir. 9

10 Tromboz gelişimini destekleyen risk faktörleri t Büyükameliyatlarveyaağıryaralanmalar t Uzunsüreliyatakistirahatleri,sabitleştirmeuygulamaları t Kanserhastalıkları t Öncedenvarolanarieshastalıkları(varikoz) t Gebelikvelohusalık t Aşırıkilo t Kullanılanbazıilaçlar(örn.Doğumkontrolühapları,menopozdönemindeyapılanhormonreplasmantedavileri) t Doğuştanvarolanyadasonradanedinilmişkan pıhtılaşmasıbozuklukları t Yaşın40 ınüzerindeolması Uzun süreli yatak istirahatleri tromboz için bir risk faktörüdür 10

11 Büyük bir risk kaynağı bacakları içeren büyük ameliyatlar Kalça veya diz eklemi protezi uygulamaları daima koruyucu tromboz tedavisi ile bir arada yürütülmelidir Bacaklarıiçerenbüyükortopedik ameliyatlar,örneğinkalçaveyadizeklemi protezlerinintakılması,trombozaçısındanbüyük birriskoluşturmaktadır.buradahembüyükbircerrahi müdahalehemdeuzunsürelibirhareketkısıtlılığıdönemi sözkonusudur. 11

12 Tromboz nasıl farkedilir? Hastaiçinbirtrombozufarketmekherzamanpekkolaydeğildir.İşaretleribelirsizolabiliryadahiçolmayabilir.Çoğu kezbacaktaağırlıkduygusuylabağlantılıbirşişkinlikveyere basarkenbaldırdaağrıhissedilmesişeklindekendinigösterir. Bacağınyüksekbiryerekonulmasıdurumundaşikayetler çoğukezdüzelir. Diğerolasıuyarıişaretleri,bacaksallanırdurumdayken cildinaşırıısınmasıyadamorarmasıdır. Böylebirşüphelibelirtininbaşgöstermesidurumunda hekimebaşvurmalısınız. Trombozların ultrason muayenesi aracılığıyla ortaya çıkarılması mümkündür 12

13 Yaşam tehdit edici bir komplikasyon akciğer embolisi Kanpıhtısınınyerindenayrılarak kanakımıyönündetaşınması durumundabacakvenitrombozuağırsonuçlarayol açabilir.eğertrombüsakciğerarterlerine(atardamarlarına)kadarilerleyipbir kandamarınıtıkarsao zamanbirakciğerembolisi tehlikesisözkonusudur. Akciğer embolileri solunum fonksiyonunun kısıtlanmasına neden olur. Bukomplikasyonyaşamtehditedicibirpotansiyelesahiptir. FederalİstatistikDairesininverilerinegöreAlmanya daher yıl40biniaşkınkişibuhastalıklakarşıkarşıyakalmaktadır. Trombozun kronikleşmesinden kaynaklanan hasarlar: posttrombotik sendrom Ventrombozlarıvenkapakçıklarındahasaroluşturarakvenöz kanıngeriakımınıgüçleştirir.bunabağlıolarakhastabacağın dokusundahasarmeydanagelebilir.trombozdankaynaklanan butürhasarlaratıpdilinde posttrombotiksendrom adıverilmektedir.bukapsamda,ayaklardaveyabacaklardagerginlik veağırlıkduygusuylabağlantılıolaraksüreklişişkinlikleroluşabilir.bununötesindebilekkemiğininiçtarafındakicilttekahverengimsirenklenmelervenedbeleşmegörülebilir.ağırvakalardakronikgidişizlemeeğilimigösterenvetedavisigüçalt bacakülserleri(ulcuscruris)gelişebilmektedir. 13

14 Pek çok ameliyatın vazgeçilmezi etkin tromboz önleyici tedaviler Bacakvenitrombozuriskinedeniylekoruyucutromboz tedavisiuygulamaları özelliklebüyükameliyatlaröncesindevesonrasında uzunyıllardanberiartıkklinik bakımınbirparçasıhalinegelmişbulunmaktadır. Önleyicilik açısından önemli: ilaca dayalı önlemler Trombozprofilaksisininyararları80 liyıllardanberikabul görmüşbulunmaktadır.busayede,yaşamtehditedici potansiyelesahipolankomplikasyonlarınengellenmesi amaçlanmaktadır. Günlükklinikçalışmalarkapsamındauygulananilacadayalı trombozprofilaksisindesonzamanlarakadargenelolarak sadece,bualandakendisinikanıtlamışolan,hepariniğnesi kullanılmaktaydı. Kısabirsüreöncetrombozprofilaksisiiçinağızdanalınan yeniilaçlarpiyasayaçıkmışbulunmaktadır.siziniçinhangi trombozprofilaksisininuygunolduğunahekiminizkarar verecektir.önemliolantrombozprofilaksisinindüzenlive kararlıbirtarzdayürütülmesidir. 14 Tromboz profilaksisinin tablet aracılığıyla da yapılması mümkündür

15 İlaca dayalı olmayan önlemler de profilaksiyi destekler Belkibasitgelecekamaenönemlikoruyucuönlembiran öncehareketlenmek,yanihastanınbedenselaktivitesine kavuşmasıdır.yeniameliyatolmuşbirhastanedenkendisininameliyatınertesigünündeayağakaldırılmakistendiğini merakedebilir.buönleminamacıaktiftrombozprofilaksisidir. Önemtaşıyandiğerbazıönlemlerkompresyonsargısıve kompresyonçorabıkullanılmasıdır.bunlardışardanbasınç (kompresyon)uygulayarakkaspompasınıdesteklerler.her nekadarkompresyonçoraplarıçoğukezsıkıcıverahatsızlık vericiolarakalgılansalardatrombozunönlenmesineve tedavisinedestekolangereçlerdir. Hekiminiz,nekadarsüreyleçorapkullanmanızgerektiğini belirleyecektir. Kompresyon çorapları ayrıca tromboz gelişimine karşı etkilidir 15

16 Pratik öneriler Ventrombozlarınıönlemeninbazıtemelkurallarıvardır. Aşağıda,bacakvenitrombozlarınıngelişmesineaktifbirşekildekarşıkoymakiçinbazıönemliönerilerbulacaksınız. t Oturmakveyaayaktadurmaktansayatmakveyayürümek yeğdirsözünühiçbirzamanaklınızdançıkarmayınız. t Mümkünolduğukadarbolvedüzenlisporyapınız. Uygunsportürlerikoşma,walking,yüzmevebisiklettir. t Kilonuzukontrolaltındatutunuz,çünküaşırıkilohem venlerinizhemdekalbinizvekandolaşımısisteminiziçin yükdemektir. t Bolsıvıiçiniz.Özelliklesıcakmevsimlerdeveuçak yolculuklarındaolmaküzeregündeenaz1,5litresıvı alınız. Yeterli sıvı alınmasını salık veririz 16

17 Sözlük antikoagülasyon antikoagülans arter emboli kompresyon çorabı pıhtılaşma faktörleri posttrombotik posttrombotik sendrom profilaksi sendrom pıhtılaşmanınbaskılanması pıhtılaşmayıbaskılayanetken madde atardamar birarterinkanpıhtısıtarafından tıkanması kaspompasınıvekanakımını destekleyensıkı, komprimeedici çoraplar kanpıhtılaşmasınakatkıda bulunanmaddeler birtrombozunardından birtrombozdankaynaklanan hastalık önleyici,koruyucuönlem,hastalığı önleme bellibirhastalıktablosuiçin karakteristikolanbirdenfazlahastalık belirtisinin(semptomun)birlikte görülmesi 17

18 tromboz tromboz profilaksisi trombosit trombüs ulkus Ulkus cruris ven birvenözkandamarının(kısmenya datamamen)tıkanmasınayolaçan pıhtıoluşumu trombozakarşıalınan koruyucu/önleyiciönlemler kandakiplatelethücreleri pıhtı ülser bacakülseri,açıkbacak toplardamar,kanıniçindengeçerek kalbegeridöndüğüdamarlar 18

19 Notlar 19

20 BayerVitalGmbH Geb.K Leverkusen Almanya

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu.

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu. 2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları Şef Op. Dr. Ramadan Kamiloğlu Op. Dr. Ozan Emiroğlu Op. Dr. Mehmet Arıkbuka Op. Dr. Hasan Birtan Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek.

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta!

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta! Anestezi (duyu kaybı) ve ameliyatınız sırasında ve sonrasında ağrıyla mücadele Anestezi Dikkat: Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

Kötü zamanlar... hızlı bir şekilde atlatılabilir. Türkischer Elternratgeber

Kötü zamanlar... hızlı bir şekilde atlatılabilir. Türkischer Elternratgeber OKUL ÇOCUK YUVASI Türkischer Elternratgeber Kötü zamanlar...... hızlı bir şekilde atlatılabilir Ebeveynler için bilinmesi gereken önemli hususlar: Saç biti nedir? Bitlerden nasıl kurtulurum? Çocuğum kreşe

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

A S T A B I L G I L E R I. Apidra ara insülin verilen kişiler için

A S T A B I L G I L E R I. Apidra ara insülin verilen kişiler için A S T A B I L G I L E R I Apidra ara insülin verilen kişiler için Doktorunuz tarafından saptanan diyabetli hastalar için bu broşürü hazırladık. Tüm diyabet tedavilerinin ilk amacı iyi hissetmek, ayrıca

Detaylı

KANAMALARDA İLK YARDIM

KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMALARDA İLK YARDIM Dr. Recep GÜLOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Acil Cerrahi Servisi İLK YARDIM & TEMEL YAŞAM DESTEĞİ; Olay yerinde, Olay yerinde bulunan kişilerce,

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı