GÜ ÜMÜZDE ĐB HALDU DÜŞÜ CESĐ VE SOSYAL BĐLĐMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜ ÜMÜZDE ĐB HALDU DÜŞÜ CESĐ VE SOSYAL BĐLĐMLER"

Transkript

1 GÜ ÜMÜZDE ĐB HALDU DÜŞÜ CESĐ VE SOSYAL BĐLĐMLER Đkinci Uluslararası Đbn Haldun Sempozyumu Mayıs 2009 Düzenleyen: Uluslararası Đbn Haldun Topluluğu Yer: ĐSAM Konferans Salonu, Bağlarbaşı, Đstanbul Katkıda Bulunanlar: Đstanbul Eğitim ve Araştırma Vakfı (ĐSAR) Duke Đslâmî Araştırmalar Merkezi (DISC), Duke Üniversitesi Uluslararası Yüksek Đslâmî Araştırmalar Enstitüsü, Malezya Malay Araştırmaları Bölümü, Milli Singapur Üniversitesi Türkiye Đşbirliği ve Kalkınma Đdaresi Başkanlığı (TĐKA) Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Đslam Araştırmaları Merkezi (ĐSAM) Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Belediyesi Üsküdar Belediyesi Türk Hava Yolları Riva Vakfı Sempozyumda tebliğler Türkçe veya Đngilizce olarak sunulacaktır. Sempozyum esnasında simultane tercüme yapılacaktır. 1

2 SEMPOZYUM PROGRAMI 29 Mayıs 2009 Cuma Kayıt Açılış Konuşmaları Recep Şentürk, Uluslararası Đbn Haldun Topluluğu Başkanı Akif Aydın, ĐSAM Başkanı Mustafa Kara, Üsküdar Belediye Başkanı Đzzettin Küçük, Üsküdar Kaymakamı Açılış Konferansı Ara Đbn Haldun un Önemi: Yöntem mi, Teori mi? Farid Alatas I. Oturum: Đbn Haldun: Toplum ve Đktidar Ara Oturum Başkanı: Gökhan Çetinsaya Đbn Haldun un Sosyo-Tarihsel Açıklama Modeli: Sınırlar ve Genel Etkiler Abdesselam Cheddadi Süreklilik ve Değişim Bağlamında Mülkün Tabiatı Kavramı Ömer Türker Đbn Haldun un Bilimsel Geleneklerin Yükselişine Sosyal-Felsefî Yaklaşımı Alparslan Açıkgenç Đki Farklı Siyaset: Đbn Haldun ve Machiavelli Hızır Murat Köse 2

3 II. Oturum: Dini Düşünce Üzerinde Đbn Haldun Etkisi Oturum Başkanı: Raşit Küçük Đbn Haldun da Akıl ve Rasyonalite Tahsin Görgün Đbn Haldun un Tasavvufi Bilginin Đmkanı ve Sınırları Hakkındaki Tahlili Ekrem Demirli Đbn Haldun ve Tasavvuf Hülya Küçük Đbn Haldun un Đlmü l-umran Anlayışında Toplumun Dönüştürülmesi: Mukaddime de Asabiyye Teorisinin Rolü Mehmet Soyer 30 Mayıs 2009 Cumartesi III. Oturum: Karşılaştırmalı Perspektiften Đbn Haldun Düşüncesi Oturum Başkanı: Murteza Bedir Đbn Haldun ile Simone Luzatto nun Felsefi Düşüncelerinin Mukayesesi Rosa Reicher Hadarî Umran, Hadarî Đslâm ve Hadarî Tecdit: Bir Malay Perspektifi Mohamad Hashim Kamali Đbn Haldun un Castille li I. Pedro ile Karşılaşması Ali Murat Yel Sosyal Sözleşme Söylemine Alternatif Olarak Asabiyet Kuramı M. Akif Kayapınar Ara 3

4 IV. Oturum: Đbn Haldun un Osmanlı Düşüncesine Etkisi Oturum Başkanı: Erol Özvar Osmanlı nın Đbn Haldun Yorumu: Mukaddime Tercümesi Yavuz Yıldırım Osmanlı'da Đbn Haldun Takipçilerinden Mustafa Nuri Paşa'nın Sosyal Perspektifi Sami Şener Osmanlı Yönetiminin Meşruiyet Sorunu ve Đbn Halduncu Çözüm Arayışları Hüseyin Yılmaz Bir Klasiğin Siyasi Anlamı: 20. Yüzyıl Başlarında Hilafet Tartışmaları ve Đbn Haldun urullah Ardıç V.Oturum: Đbn Haldun Düşüncesinin Modern Uygulamaları Paralel Oturum: Seminer Odası: 112 Oturum Başkanı: uri Tınaz Đbn Haldun'un Fıkıh Tarihi ile Đlgili Görüşleri ve Bunların Modern Dönem Fıkıh Tarihi Yazıcılığına Etkileri ecmettin Kızılkaya Đbn Haldun'da Realist Tarih Metodolojisi ve Đktidarın Korunması Üzerine Tezler Armağan Öztürk Türkiye de Sol Düşünce ve Đbn Haldun Yıldırım Erbaş : Öğle Yemeği 4

5 VI. Oturum: Đbn Haldun ve Karşılaştırmalı Çalışmalar Oturum Başkanı: Yasin Aktay Đbn Haldun ve Şehir Planlaması Zaid Ahmad Sekülerleşme Problemi Açısından Đbn Haldun un Din Kavrayışının Modern Toplumbilimin Din Kavrayışı ile Karşılaştırılması Zerrin Kurtoğlu Đbn Halduncu ve Konfüçyusçu Otorite Kültürleri: Benzerlikler ve Farklılıklara Dair Bir Ön Đnceleme Abdul Halim Abdul Karim Đbn Haldun ve Günümüz Dinî - Đnsanî Bilimler Münasebeti Ali Hassan Zaidi Ara : VII. Oturum: Đbn Haldun Teorisinin Farklı Kültürlere Uygulanması Oturum Başkanı: Derin Terzioğlu Sosyal Düşünceyi Đnsânîleştirme ve Sömürgelikten Kurtarma: Latin Amerika Tecrübesi Raquel Sosa Elizaga Fakih Olarak Đbn Haldun Vecdi Akyüz Bir Dinler Tarihi Yorumcusu Olarak Đbn Haldun: Seçilmişlik Đnancına Asabiyet Kavramıyla Bakmak Salime Leyla Gürkan Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Đbn Haldun un Hayatının ve Fikirlerinin Etkileri Sergey Kizima 5

6 31 Mayıs 2009 Pazar : VIII. Oturum: Đbn Haldun Öğretisine Çağdaş Yaklaşımlar Oturum Başkanı: Sabri Orman Đbn Haldun ve Marksizm Öğretisi Selahaddin Halilov Đbn Haldun u Günümüzde Nasıl Okumalı?: Đbn Haldun u Milliyetçi Bir Sembol Olarak Okumak Allen Fromherz Çokkültürlülük Çağında Đbn Haldun u Okumak Muqtedar Khan Arap Edebiyatını Romen Öğrencilere Öğretmek: Đbn Haldun un Zevk Kavramı Işığında Emik ve Etik Irina Vainovski-Mihai : Ara : IX. Oturum: Bir Alternatif Olarak Đbn Haldun Oturum Başkanı: Farid Alatas Medjugorje yi Yeniden Düşünmek: Meryem in Görünmesine Đbn Halduncu Yaklaşım Jim Spickard Türk Dünyasında Bütüncül Karakterde Bir Türk Kimliğinin Đnşası Açısından Đbn Haldun un Önemi Abulfez Suleymanov Büyük Tarımsal Đmparatorlukların Teşekkülüne Dair Bir Teori Peter Turchin Đbn Haldun da Medeniyet ve Toplum Teorisi Recep Şentürk 6

7 : X. Oturum: Günümüzde Đbn Haldun u Okumak Paralel Oturum: Seminer Odası: 112 Oturum Başkanı: Semih Ceyhan Küresel Köyün Teorik Evi(ne): Đlm-i Umranın Dünyası Cemile Barışan Asabiyet Kavramının Sosyal Hayatın Oluşumunda Yapıcı Bir Güç Olarak Yeniden Tasarlanması Melis Süloş Ibn Haldun ve Entelektüel Mensubiyet Mehmet Fatih Arslan Đbn Haldun ve Devlet Felsefesine Modern Bir Yaklaşım Oğuz Özcan Öğle Yemeği Kapanış Konferansı Đbn Haldun u Tarihe ve Çağdaş Topluma Uygulamak: Marshall Hodgson dan Olivier Roy a Tanımlar ve Meseleler Bruce Lawrence Değerlendirmeler ve Teklifler Recep Şentürk, Peter Turchin, Farid Alatas, Abdesselam Cheddadi, Alparslan Açıkgenç, Bruce Lawrence 7

8 KATILIMCILAR LĐSTESĐ Abdul Halim ABDUL KARIM, Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ, Fatih Üniversitesi, Đstanbul, Türkiye Doç. Prof. Zaid AHMAD, Putra Üniversitesi, Malezya Prof. Dr. Yasin AKTAY, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkiye Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ, Marmara Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Doç. Prof. Farid ALATAS, National University of Singapore, Singapur Dr. Nurullah ARDIÇ, Đstanbul Şehir Üniversitesi, Đstanbul, Türkiye Mehmet Fatih ARSLAN, Marmara Ünivesitesi, Đlahiyat Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN, Đslam Araştırmaları Merkezi (ĐSAM), Đstanbul, Türkiye Cemile BARIŞAN, Marmara Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Doç. Dr. Murtaza BEDĐR, Sakarya Üniversitesi, Đslam Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye Prof. Dr. Abdesselam CHEDDADI, University of Rabat V, Rabat, Fas Dr. Semih CEYHAN, Đslam Araştırmaları Merkezi (ĐSAM), Đstanbul, Türkiye Prof. Dr. Gökhan ÇETĐNSAYA, Đstanbul Şehir Üniversitesi, Đstanbul, Türkiye Doç. Dr. Ekrem DEMĐRLĐ, Đstanbul Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Prof. Dr. Raquel Sosa ELĐZAGA, National Autonomous Univ. of Mexico, Mexico City, Meksika Yıldırım ERBAŞ, Fatih Üniversitesi, Kamu Đdaresi Bölümü, Đstanbul, Türkiye Yrd. Doç. Allen FROMHERZ, Georgia State University, Atlanta, ABD Prof. Dr. Tahsin Görgün, Đslam Araştırmaları Merkezi (ĐSAM), Đstanbul, Türkiye Dr. Salime Leyla GÜRKAN, Đslam Araştırmaları Merkezi (ĐSAM), Đstanbul, Türkiye Prof. Dr. Selahaddin HALĐLOV, Azerbaycan Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan Prof. Dr. Mohamad Hashim KAMALI, International Institute of Advanced Islamic Studies, Kuala Lumpur, Malezya Akif KAYAPINAR, SUNY Binghamton Univ., New York, ABD Dr. Muqtedar KHAN, University of Delaware, Newark, ABD Necmettin KIZILKAYA, Selcuk Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Konya Columbia University, New York, ABD Yrd. Doç. Sergey A. KIZIMA, Academy of Public Administration, Minsk, Beyaz Rusya Yrd. Doç. Hızır Murat KÖSE, Fatih Üniversitesi, Đstanbul, Türkiye Doç. Dr. Zerrin KURTOĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Đzmir, Türkiye Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK, Selçuk Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Konya, Türkiye Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, Marmara Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Prof. Dr. Bruce LAWRENCE, Duke University, North Carolina, ABD Zarina NALLA, International Institute of Advanced Islamic Studies, Malezya Prof. Dr. Sabri ORMAN, Istanul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Oğuz ÖZCAN, Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul, Türkiye Armağan ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye Doç. Dr. Erol ÖZVAR, Marmara Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Rosa Reicher, Heidelberg Ünivesritesi, Heidelberg, Almanya Mehmed SOYER, University of North Texas, Sosyoloji Bölümü, ABD Prof. Dr. Jim SPICKARD, University of Redlands, Redlands, ABD Dr. Abulfez SULEYMANOV, National Academy of Sciences, Bakü, Azerbaycan Melis SÜLOŞ, Bogazici Üniversitesi, Tarih Bölümü, Đstanbul, Türkiye Prof. Dr. Sami ŞENER, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK, Fatih Üniversitesi, Đstanbul, Türkiye Doç. Dr. Derin TERZĐOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Đstanbul, Türkiye Dr. Nuri Tınaz, Đslam Araştırmaları Merkezi (ĐSAM), Đstanbul, Türkiye Prof. Dr. Peter TURCHIN, University of Connecticut, Storrs, ABD Dr. Ömer TÜRKER, Đslam Araştırmaları Merkezi (ĐSAM), Đstanbul, Türkiye Irina VAINOVSKI-MIHAI, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romanya Yrd. Doç. Ali Murat YEL, Fatih Üniversitesi, Đstanbul, Türkiye Yrd. Doç. Yavuz YILDIRIM, Đstanbul Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Đstanbul, Türkiye Yrd. Doç. Hüseyin YILMAZ, Stanford University, Stanford, ABD Yrd. Doç. Ali Hassan ZAIDI, Wilfried Laurier University, Ontario, Kanada 8

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI BAHAR 2012 Son Başvuru Tarihi 8 Şubat 2012 İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneği nin tesis edilemediğine şahit olmak tayız. Yaşa

Detaylı

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER MÜDÜRLÜĞÜ Bilim Kurulu Prof. Dr. Abdullah Özbek Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı Prof. Dr. Ahmet Koç Prof. Dr. Ali Erbaş Prof. Dr. Ali Murat Yel Prof. Dr. Bedrettin

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

DEĞERLER İNŞASI MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU. Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler. ( Türkiye )

DEĞERLER İNŞASI MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU. Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler. ( Türkiye ) DEĞERLER İNŞASI MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler SUNUM ( Türkiye ) İnsanlık tarihi, aynı zamanda medeniyetlerin de tarihidir. Tarih boyunca insan ve insanlık, hayatiyetini

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DOKTORA 1999-2009 ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN Elif YÜKSEL Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında Olası 1999 Prof. Dr. Vildan SERİN Bir Serbest

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası 11-12 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİ BURSA/TÜRKİYE KONFERANS PROGRAMI SAAT: 09: 00-09: 15 SAAT:

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

İÇİNDEKİLER / 37 / 39

İÇİNDEKİLER / 37 / 39 İÇİNDEKİLER Kampüsümüz Yeni Projelerle Büyüyor / 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan / 10 Rektör den / 11 Kurucu Vakıf / 12 Misyon - Vizyon - Değerler / 13 Tarihçe / 14 İZÜ de Eğitim / 18 Ortak Dersler / 20

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME Nurullah Ardıç (Dr., Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) Siyer Atölyesi 2009 a katılacak tebliğ sahipleri için hazırlanmıştır. Atıf için kullanılamaz

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Nasr Ulusal Araştırma ve İnceleme Kurumu, Furkan İslami Miras Vakfı, Suriye Ticaret Forumu ve Üsküdar Belediyesi İşbirliğiyle

Nasr Ulusal Araştırma ve İnceleme Kurumu, Furkan İslami Miras Vakfı, Suriye Ticaret Forumu ve Üsküdar Belediyesi İşbirliğiyle II. ULUSLARARASI İSAR İSTANBUL BULUŞMASI ا א ا و إ אر II. International ISAR Symposium Nasr Ulusal Araştırma ve İnceleme Kurumu, Furkan İslami Miras Vakfı, Suriye Ticaret Forumu ve Üsküdar Belediyesi İşbirliğiyle

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 Adı Soyadı: Ömer MÜFTÜOĞLU Doğum Tarihi: 12.11.1973 Öğrenim Durumu: Doktora Görev Yeri:

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

Uluslararası Sempozyum 2012. Konu

Uluslararası Sempozyum 2012. Konu Uluslararası Sempozyum 2012 Konu Dinler tarihi bize birçok inancın, mevcut şartlara karşı bir itiraz hattâ bir başkaldırı olarak ortaya çıktığını gösterir. Bu durumda dinlerin, meşruiyetlerini sadece öne

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı