Uluslararas Yüksekö retim Kongresi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararas Yüksekö retim Kongresi:"

Transkript

1

2 T.C. Cumhurbaflkan Say n Abdullah Gül ün Himayelerinde Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) May s 2011 stanbul, Türkiye Kongre Baflkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Durmufl Günay Program Baflkan Prof. Dr. Ercan Öztemel Organizasyon Komitesi Prof. Dr. Salih Murat Akk n Doç. Dr. Recep Art r Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Prof. Dr. Ali Demir Prof. Dr. Durmufl Günay Doç. Dr. A. Fuat Güneri Doç. Dr. Muharrem K l ç Prof. Dr. Berrak Kurtulufl Doç. Dr. Asl han Nas r Doç. Dr. Süphan Nas r Prof. Dr. Ercan Öztemel Doç. Dr. Ahmet fiirin Organize Eden T.C. Yüksekö retim Kurulu

3 Kongrenin Amac Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) kongresi, T.C. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün himayelerinde Yüksekö retim Kurulunun ev sahipli inde May s 2011 tarihleri aras nda stanbul Swissôtel de yap lacakt r. Kongrenin amac Türkiye ve dünyada yüksekö retim ile ilgili yönelifllerin ve öngörülerin tart fl laca bilimsel bir forum oluflturmakt r. Yüksekö retim ile ilgili temel sorunlar n tart fl lmas ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin gelifltirilmesi hedeflenmektedir. Kongre sonucunda Türk yüksekö retimi ile ilgili uygulanabilir, inovatif ve stratejik yaklafl mlar n ortaya konulmas amaçlanmaktad r. Kongre Konu Bafll klar UYK-2011 Kongresi kapsam genel olarak afla daki konulardan oluflmakla birlikte sadece bu konular ile s n rl de ildir: 1. Yüksekö retim Felsefesi: Tarihsel Süreç çerisinde Yüksekö retimin Geçirdi i Evreler, Günümüzde Yüksekö retim, Gelecek Yüksekö retim Paradigmas 2. Küreselleflme ve Uluslararas laflma: Mega Üniversite, Cazibe Odakl l k, Mobilite, De iflim Programlar, Bologna Süreci 3. Giriflimci E itim, novasyon ve Ar-Ge Stratejileri: novasyon, Ar-Ge Stratejileri, Giriflimcilik, Yüksekö retim Araflt rmalar, Yüksekö retimde Bilgi Yönetimi 4. Yüksekö retimde Kalite Güvence Sistemi: Kalite Güvence Uygulamalar, Akreditasyon, Mesleki ve Yap sal Yeterlilikler, Yetkinlikler, Üniversitelerin S ralanmas 5. Yüksekö retim Finansman : Finansman Modelleri, Maliyet Hesaplar, Özel Üniversite Uygulamalar 6. Üniversite, Toplum, Endüstri ve fl Dünyas liflkileri: Üniversite-Sanayi flbirli i Modelleri, Toplum Üzerindeki Etkiler, Teknokentler, Yaflam Boyu Ö renim, Teknoloji Transfer Ofisleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri 7. Üniversitelerin Yap land r lmas : Uzaktan Ö renim, Yaflam Boyu Ö renim, Anabilim Dallar ve çerikleri, Modüler E itim, novatif Üniversite, Bilim Adam Yetifltirme, Atama Yükseltme Kriterleri 8. Orta Ö retimden Yüksekö retime Geçifl: Seçme ve Yerlefltirme, Orta Ö retimin Yüksekö retime Etkileri 9. Vak f ve Özel Üniversiteler: Temel Sorunlar ve Yönelifller 10. Yüksekö retim ve Ö renci: Ö renci Konseyleri, Temel Beklentiler, Ö renci Merkezli E itim, Sosyal Konseyler, Ö renci Kulüpleri, Ö renci Temsil Yetenekleri, Kampüs Yaflam 11. Di er Konular Bildiri Format Bildiri özetleri ve bildiriler Kongre Konu Bafll klar 'nda belirtilen konular çerçevesinde haz rlanarak elektronik posta adresine gönderilebilece i gibi; kongre web sitesi ana sayfas ndan siteye üye kayd yap ld ktan sonra bildiri özetleri ve bildiri tam metinleri online olarak gönderilebilir. Bildiri özetleri kabul edilen yazarlara tam metinlerini haz rlayacaklar yaz m format ayr ca yazar kiti olarak gönderilecektir. Bildiri De erlendirme Süreci Bildiriler hakem de erlendirme (eflde erlendirme/peer review) sürecinden geçecektir. Yazarlar en k sa süre içerisinde de erlendirme sürecinin sonucu hakk nda bilgilendirilecektir. Bildiriler gönderildikleri anda de erlendirme sürecine al naca ndan, bildiri gönderimi için son teslim tarihini beklemeye gerek yoktur. Kabul edilen bildirinin kongre kitapç nda ve CD sinde bas labilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye kay t yapt rmas ve kongrede bildiriyi sunmas gerekmektedir. Kongre Dili ve (Davetli / Keynote konuflmac lar n sunumlar simultane tercüme edilecektir) Kongre Takvimi En Son Özel Bildiri Gönderme Tarihi : Kabul Edilen Bildirilerin lan Edilme Tarihi : Tam Bildirilerin Teslim Tarihi : Bilimsel Dergilerde Özel Say Seçilen makaleler afla daki dergilerde yay nlanacakt r: International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation Yüksekö retim Dergisi stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuas

4 Bilim Kurulu (Alfabetik s ra ile) Dr. Bjorn Einar Aas (NO) Prof. Dr. Arif Adl (TR) Naci A bal (TR) Prof. Dr. Salih Murat Akk n (TR) Prof. Dr. Buket Akkoyunlu (TR) Prof. Dr. Yasin Aktay (TR) Prof. Dr. Yücel Altunbaflak (TR) Prof. Dr. Hacer Ansal (TR) Doç. Dr. fiebnem Ar kbo a (TR) Doç. Dr. Recep Art r (TR) Prof. Dr. Yavuz Atar (TR) Prof. Dr. Mehmet Akif Ayd n (TR) Prof. Dr. Orhan Ayd n (TR) Prof. Dr. Nadia Badrawi (EG) Prof. Dr. Ayflen Bakio lu (TR) Prof. Dr. Ronald Barnett (UK) Prof. Dr. Nuri Baflo lu (TR) Prof. Dr. Ali Baykal (TR) Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen (TR) Prof. Dr. brahim Belenli (TR) Prof. Dr. Sait Bilgiç (TR) Prof. Dr. smail Bircan (TR) Prof. Dr. Ahmet Bolat (TR) Prof. Dr. Eser Borak (TR) Doç. Dr. Melih Bulu (TR) Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci (TR) Prof. Dr. Harun Cans z (TR) Prof. Dr. Ronald M. Cervero (USA) Prof. Dr. Abdullah Çavuflo lu (TR) Prof. Dr. Yunus Çengel (TR) Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya (TR) Prof. Dr. Ali Demir (TR) Prof. Dr. Ömer Demir (TR) Prof. Dr. Ferdinand Devinsky (SK) Prof. Dr. Maher M. El-Domiaty (EG) Prof. Dr. Teoman Dural (TR) Prof. Dr. Atilla Erifl (TR) Prof. Dr. Resul Eryi it (TR) Prof. Dr. Günefl Gençy lmaz (TR) Prof.Dr. Jean Gordon (FR) Prof. Dr. Ensar Gül (TR) Prof. Dr. Zafer Gül (TR) Doç. Dr. Mehmet Ali Gülp nar (TR) Prof. Dr. Durmufl Günay (TR) Prof. Dr. Naci Gündo an (TR) Doç. Dr. Ali Fuat Güneri (TR) Prof. Dr. Orhan Güvenen (TR) Prof. Dr. Ruth Hayhoe (CA) Prof. Dr. James B. Hunt (USA) Prof. Dr. Mustafa lhan (TR) Prof. Dr. Umran nan (TR) Prof. Dr. Ahmet ncekara (TR) Prof. Dr. Mustafa sen (TR) Prof. Dr. M Qasim Jan, (PK) Prof. Dr. Sholpan M. Kalanova (KZ) Prof. Dr. Hamza Kandur (TR) Mustafa Kaplan (TR) Prof. Dr. Abdulkerim Kar (TR) Prof. Dr. Eser Karakafl (TR) Doç. Dr. Abdulmecit Karatafl (TR) Prof. Dr. Fahri Karakaya (USA) Prof. Dr. Yüksel Kavak (TR) Prof. Dr. Barbara M. Kehm (DE) Prof. Dr. Iqbal M. Khan (PK) Prof. Dr. Filiz K l ç (TR) Doç. Dr. Muharrem K l ç (TR) Prof. Dr. brahim Kocabafl (TR) Doç. Dr. Muammer Koç (TR) Assist. Prof. Dr. Andreas Kuckertz (DE) Prof. Dr. Vijay Kumar (USA) Prof. Dr. Berrak Kurtulufl (TR) Prof. Dr. Necla Kurul (TR) Prof. Dr. Talip Küçükcan (TR) Prof. Dr. Marek Kwiek (PL) Prof. Dr. Richard Larson (USA) Prof. Dr. Daniel C. Levy (USA) Prof. Dr. Carsten Mapple (UK) Doç. Dr. Ayhan Mergen (TR) Alain Michel (FR) Prof. Dr. Riel Miller (FR) Prof. Dr. John Morgan (UK) Doç. Dr. Asl han Nas r (TR) Doç. Dr. Süphan Nas r (TR) Prof. Dr. Basarab Nicolescu (FR) Assoc. Prof. Dr. Jun Oba (JP) Prof. Dr. brahim Ortafl (TR) Prof. Dr. Hakan Örer (TR) Prof. Dr. brahim Özdemir (TR) Prof. Dr. Yaflar Özden (TR) Prof. Dr. Lerzan Özkale (TR) Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul (TR) Prof. Dr. Ercan Öztemel (TR) Prof. Dr. Meltem Özturan (TR) Dr. fiükrü Öztürk (TR) Prof. Dr. Recep Öztürk (TR) Dr. Atakan Peker (USA) Prof. Dr. Michael A. Peters (UK) Prof. Dr. Hasan Pirkul (USA) Prof. Dr. Daniel P. Resnick (USA) Prof. Dr. Güven Sak (TR) Prof. Dr. Jamil Salmi (USA) Prof. Dr. Yekta Saraç (TR) Prof. Dr. Peter Scott (UK) Prof. Dr. Sharifa Hapsah Shahabudin (MY) Prof. Dr. Michael Shattock (UK) Prof. Dr. Atilla Silku (TR) Prof. Dr. Vigilio Meira Soares (PT) Prof. Dr. Haluk Soran (TR) Prof. Dr. Ayfle Soysal (TR) Prof. Dr. Yunus Söylet (TR) Prof. Dr. Muhammet fiahin (TR Prof. Dr. Muzaffer fieker (TR) Prof. Dr. Funda Sivrikaya fierifo lu (TR) Prof. Dr. Zekai fien (TR) Prof. Dr. Muhittin fiimflek (TR) Doç. Dr. Ahmet fiirin (TR) Prof. Dr. Süleyman Taflgetiren (TR) Prof. Dr. smail Tatl o lu (USA) Dr. Ahmet Temiro lu (TR) Prof. Dr. William Tierney (USA) Prof. Dr. Jandhyala B. G. Tilak (IN) Prof. Dr. Kiril Todorov (BG) Doç. Dr. ren Dikmen Toker (TR) Prof. Dr. Yusuf Ulcay (TR) Prof. Dr. Fikriye Uras (TR) Prof. Dr. Alex Usher (CA) Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu (TR) Prof. Dr. Jussi Välimaa (FI) Prof. Dr. Hans N. Weiler (USA) Prof. Dr. Peter J. Wells (UNESCO) Prof. Dr. Nurkan Ya z (TR) Hilmi Yavuz (TR) Prof. Dr. Gönül Yenersoy (TR) Prof. Dr. Ahmet Yi it (KW) Prof. Dr. Mehmet Ali Y ld z (TR) Yrd. Doç. Dr. Selman Y lmaz (TR) Prof. Dr. Akiyoshi Yonezawa (JP) Prof. Dr. smail Yüksek (TR) Prof. Dr. Necmi Yüzbafl o lu (TR) Dr. M. Emin Zarars z (TR)

5 Davetli Oturum Konuflmac lar Konuflmac Konu Bafll Konuflma Dili Jamil Salmi, Prof. Dr. Kiril Todorov, Prof. Dr. Andreas Kuckertz, Assist. Dr. Basarab Nicolescu, Prof. Dr. Teoman Dural, Prof. Dr. Yücel Altunbaflak, Prof. Dr. Riel Miller, Prof. Dr. Richard Larson, Prof. Dr. Daniel Resnick, Prof. Dr. Orhan Güvenen, Prof. Dr. Hans Weiler, Prof. Dr. lhan Tekeli, Prof. Dr. Jandhyala Tilak, Prof. Dr. Alain Michel, Dr. Davetli Konuflmac lar Paneller Panellerde Yüksekö retim ile ilgili afla daki konu bafll klar farkl aç lardan konu uzmanlar nca de erlendirilecektir. Panel -1: Yaflam Boyu Ö renimin Toplum Üzerindeki Etkisi Panel -2: Dünya Çap ndaki Üniversite Nitelikleri ve Türk Üniversiteleri Panel -3: Güncel Geliflmeler Ifl nda Yüksekö retimde Yasal Düzenlemeler Kongre Yeri Kongre, Swissôtel The Bosphorus stanbul da gerçeklefltirilecektir. Dünyan n önde gelen oteller zincirinin bir üyesi olan Swissôtel, stanbul'un en seçkin 5 y ld zl otellerinden biridir. Avrupa yakas nda, flehrin merkezinde konumlanm fl olup, bir zamanlar Osmanl sultanlar na ev sahipli i yapm fl Dolmabahçe Saray bahçesinin üzerinde, a açl k bir tepede kurulu olan otel; Bo az, Asya yakas ve eski stanbul'un panoramik ve eflsiz bir manzaras na sahiptir. Uluslararas Atatürk Havaalan ndan da 30 dakika uzakl ktad r. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz. Sosyal Program Kat l mc lar için stanbul ve Bo az turu gerçeklefltirilecektir. Establishing World Class Universities Enterpreneurship Training Models Enterpreneurship Education -Status Quo and Prospective Developments The Need for Transdisciplinarity in Higher Education Yüksekö retim Felsefesi: Yeni Yönelifller Dünyada Devlet, Vak f ve Özel Üniversite Statülerinin Karfl laflt r lmas Future University Paradigms University Leadership: Bringing Technology-Enabled Education to Learners of All Ages Innovative Universities: When, Why and How Dünya Dinamikleri, E itim, Araflt rma, Bilim ve Karar Sistemleri Etkileflimi Knowledge and Power: The New Politics of Higher Education Osmanl dan Cumhuriyete Türk Yüksekö retimi Financial Models for Higher Education Institutions Main Challenges Facing Higher Education in Europe Konuflmac Konu Bafll Konuflma Dili Abdullah Atalar, Prof. Dr. Zekai fien, Prof. Dr. Barbara Kehm, Prof. Dr. Basarab Nicolescu, Prof. Dr. Jussi Valimaa, Prof. Dr. Atakan Peker, Dr. Akiyoshi Yonezewa, Prof. Dr. Ronalt Barnett, Prof. Dr. Vijay Kumar, Prof. Dr. Araflt rma Üniversitesinin Temel Nitelikleri Araflt rma Nas l Yap l r? Nas l Yapt r l r? Internationalisation in 21st Century Higher Education: Bologna And Beyond The Need for Transdisciplinarity in Higher Education Roles Of Higher Education Institutions In Networked Knowledge Societies Araflt rma Üniversitelerinde Yeniden Yap lanma Gereksinimi ve Teknoloji Transferi çin zlenecek Yöntem Önerileri Strategic Indicators For Monitoring Higher Education In Modern World Developing Critical Professionalism Through Higher Education Technology Enabled Open Education for Innovative Universities Kat l m Ücreti Ö renci ve Araflt rma Görevlisi Di er Kat l mc lar : 100 TL : 250 TL letiflim Kongre Web Sitesi: Kongre Sekreteryası: Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi End. Müh. Bölüm Baflkanl, Göztepe Kampüsü Tel: Fax:

6

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi An integrated model proposal for project management in universities Hakk Gökbel 1,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı