Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Dünyada görülen teknolojik geliþimlerin yansýmasý olarak týp alanýnda ve özellikle cerrahi dallarda güncel uygulamalar 21. yüzyýlýn adýna yakýþýr tarzda geliþim ve deðiþim göstermektedir. Bu uygulamalarýn doðal sonucu olarak Ürolojik Cerrahide endoskopik uygulamalarla baþlayan deðiþime, 1990 lý yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren laparoskopik uygulamalar eþlik etmiþ, 2000 li yýllarda robotik cerrahi ve çeþitli ablasyon yöntemleri, Üroloji de minimal invaziv cerrahi tekniklerin bugün için son halkasýný oluþturmuþlardýr. Türkiye Üroloji Dernekler Platformu olarak, Üroloji camiamýza kurulduðu günden itibaren birçok alanda öncülük etmiþ olan Ankara Ürologlar Derneði nin 40. kuruluþ yýlý onuruna Türkiye de yine bir ilk olarak düzenlenecek olan 1. Ulusal Minimal Ýnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresini Haziran 2010 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel & Kongre Merkezinde düzenleyeceðimizi sizlere duyurmaktan büyük gurur duymaktayýz yýlýndan itibaren düzenli olarak yapmakta olduðumuz ve 70 in üzerinde kursiyerimizle çalýþma imkaný bulduðumuz Ankara Üroonkoloji Laparoskopik Cerrahi Kursu nun da 6. si bu kongrenin pratik eðitimi kapsamýnda yer alacak ve kongre günleri esnasýnda toplam 30 kursiyerimizin Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hayvan Laboratuarý nda pratik eðitim almalarý saðlanmýþ olacaktýr. Düzenli aralýklarla yapýlmasý planlanan kongre ve kurs serisinin ilk birlikteliðinde sizi Ulu Önderimizin Baþkenti Ankara da aramýzda görmekten büyük mutluluk duyacaðýz. Saygýlarýmýzla, Dr. Uður Altuð Ankara Ürologlar Derneði Baþkaný Dr. Yaþar Bedük Üroonkoloji Derneði Baþkaný Dr. Bülent Çetinel Kontinans Derneði Baþkaný

4 KURULLAR Kongre Baþkanlarý: Dr. Uður Altuð Dr. Yaþar Bedük Dr. Bülent Çetinel Kongre Sekreterleri: Dr. Sinan Sözen Dr. Cenk Bilen Organizasyon Komitesi Dr. Erdem Akbay Dr. Kadri Anafarta Dr. Kamuran Bircan Dr. Mete Çek Dr. Mesut Çetinkaya Dr. Murat Dayanç Dr. Þaban Doran Dr. Ýlhan Erkan Dr. Demokan Erol Dr. Hamit Ersoy Dr. Adil Gökalp Dr. Faruk Gönenç Dr. Yener Gültekin Bilimsel Kurul Dr. Bülent Alýcý Dr. Nihat Arýkan Dr. Sümer Baltacý Dr. Oktay Demirkesen Dr. Ali Ergen Dr. Ahmet Erözenci Dr. Adil Esen Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Gürhan Günaydýn Dr. Ferhat Kýlýnç Dr. Ali Rýza Kural Dr. Bora Küpeli Dr. Yalçýn Ýlker Dr. Osman Ýnci Dr. Mustafa Karacagil Dr. Üstünol Karaoðlan Dr. Önder Kayýgil Dr. Ahmet Kiper Dr. Uður Kuyumcuoðlu Dr. Murat Lekili Dr. Cengiz Miroðlu Dr. Güner Kemal Özgür Dr. Hakan Özkardeþ Dr. Ceyhun Özyurt Dr. Özkan Polat Dr. Ahmet Metin Dr. Aydýn Mungan Dr. Ali Ulvi Önder Dr. Haluk Özen Dr. Bülent Öztürk Dr. Kemal Sarýca Dr. Bedrettin Seçkin Dr. Zafer Sýnýk Dr. Tarkan Soygür Dr. Bülent Soyupak Dr. Mut Þafak Dr. Ahmet Þahin Dr. Reþit Tokuç Dr. Þaban Sarýkaya Dr. Nihat Satar Dr. Metin Sevük Dr. Hayrettin Þahin Dr. Feridun Þengör Dr. Ferruh Þimþek Dr. Levent Tuncay Dr. Erdinç Ünlüer Dr. Talat Yurdakul Dr. Tufan Tarcan Dr. Serdar Tekgül Dr. Ali Tekin Dr. Ýlteriþ Tekin Dr. Levent Türkeri Dr. Veli Yalçýn Dr. Ýsmet Yavaþçaoðlu Dr. Sinan Zeren Dr. Orhan Ziylan Dr. Ferruh Zorlu Laparoskopi Kurs Eðitmenleri Dr. Cenk Acar Dr. Haluk Akpýnar Dr. Mert Altýnel Dr. Güven Aslan Dr. Süleyman Ataus Dr. Erem Baþok Dr. Yýldýrým Bayazýt Dr. Cenk Bilen Dr. Çað Çal Dr. Saadettin Eskiçorapçý Dr. Çaðatay Göðüþ Dr. Serhat Gürocak Dr. Selçuk Keskin Dr. Can Öbek Dr. Ender Özden Dr. Sinan Sözen Dr. Volkan Tuðcu Dr. Altuð Tuncel Dr. Özgür Uðurlu Dr. Asýf Yýldýrým * Sýralama soyadý sýrasýna göre alfabetik olarak yapýlmýþtýr

5 ANA KONULAR 1) Ürolojik Radyoloji - Perkütan Nefrostomi ve Diðer Antegrad Giriþimler - Minimal Ýnvaziv Üroloji de Peroperatif Görüntüleme - Renal Anjiyografik Uygulamalar 2) BPH - Laparoskopi - TURP ve Diðer Teknolojiler - BPH Tedavisinde Lazer Enerjisi - Endoüretral Protezler 3) Pediyatrik Üroloji de Laparoskopik Teknikler - Alt Üriner Sistemde Laparoskopi - Üst Üriner Sistemde Laparoskopik Yaklaþýmlar - Ýnmemiþ Testis ve Seksüel Geliþim Bozukluklarýnda Laparoskopi 4) Renal Hücreli Karsinom - Küçük Renal Kitleler (Ablasyon, Laparoskopik - Açýk Parsiyel Nefrektomiler) - Laparoskopik Radikal Nefrektomi 5) Lokalize Prostat Kanserinin Minimal Ýnvaziv Tedavi Alternatifleri - Radyoterapi Yöntemleri - HIFU, Kriyoterapi - Laparoskopik, Robotik, Küçük Ýnsizyonla Radikal Prostatektomi 6) Üriner Sistem Taþ Hastalýðý - Perkütan Taþ Tedavisi - Þok Dalga Litotripsi - Üreteroskopi - Retrograd Ýntrarenal Cerrahi 7) Stres Üriner Ýnkontinans, Aþýrý Aktif Mesane ve Pelvik Organ Prolapsusunda Minimal Ýnvaziv Teknikler - Stres Üriner Ýnkontinas da Ayaktan Tedavi Yöntemleri - Üretral Slingler - Pelvik Organ Prolapsusunda; Açýk, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Alternatifleri - Nöromodülasyon 8) Eriþkinde Laparo-Endoskopik Rekonstrüktif Teknikler - Renal - Üreteral ve Mesane Rekonstruksiyonlarý 9) Renal Transplantasyon 10) Rejyonel Analjezi ve Anestezi Uygulamalarý

6 ULUSLAR ARASI KONUÞMACILAR Luis Martinez Pineiro Lorenzo- Ýspanya Moritz Hansen- ABD Jean de la Rosette - Hollanda Doðu Teber-Almanya Olivier Traxer- Fransa Pilar Laguna Hollanda Ramnath Subramaniam Ýngiltere Christian Radmayr - Avusturya Laparoskopi Kursu - Kursiyerler kongre katýlýmcýlarý arasýndan seçilecektir. - Kontenjan 30 kiþi ile sýnýrlýdýr. - Kongre kaydý dýþýnda ek kayýt ücreti alýnmayacaktýr. - Kursiyerler müracaat tarih önceliðine göre belirlenecektir. - Kursa katýlmak isteyenlerin müracaatlarýný Kongre Bilimsel Sekreteryasý na yazýlý olarak yapmalarý gerekmektedir. Teorik Kurslar - Tüm kongre katýlýmcýlarý teorik kurslara katýlabilirler. - Kongre kaydý dýþýnda ek kayýt ücreti alýnmayacaktýr. KURSLAR

7 BÝLÝMSEL PROGRAM Saat Salon A Salon B G 10:00-10:30 10:30-12:00 Bilimsel Program 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 PANEL: Küçük Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi Alternati eri 14:00-17:30 Laparoskopi Kursu 15:30-17:30 Ta Rekonstrüktif Üroloji 25 Haziran 2010, Cuma Saat Salon A Salon B Gazi Üniversitesi Fakültesi 09:00-10:00 Bilimsel Program 10:00-10:45 PANEL: Renal Transplantasyon 10:45-12:00 Bilimsel Program 12:00-12:45 PANEL: Üro-Radyoloji 12:45-14:00 14:00-15:00 14:00-17:30 Laparoskopi Kursu 15:30-17:30 i Ürolojisi 26 Haziran 2010, Cumartesi Saat Salon A 09:00-10:00 Bilimsel Program 10:00-10:45 PANEL: BPH 10:45-12:00 Bilimsel Program 12:00-12:45 PANEL: Lokalize Prostat Kanseri 12:45-13:00 KAP

8 GENEL BÝLGÝLER Kongre Merkezi Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent 1. Cadde 06800, Ankara Telefon: Fax: Kongre Tarihi Haziran 2010 Kongre Dili Kongre dili Türkçe dir. Yabancý konuþmacýlarýn oturumunda simultane tercüme yapýlacaktýr. Web Sayfasý Kongrenin resmi sitesi olan adresinden kongre programý, kayýt-konaklamatransfer koþullarý ile ilgili tüm bilgilere ulaþabilirsiniz. Katýlým Belgeleri Kongre katýlým belgeleri 26 Haziran 2010 tarihinde daðýtýlacaktýr. Yaka Kartý Kongre düzeninin saðlanabilmesi için yaka kartlarýnýn tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takýlmasý rica olunur. Davet Mektubu / Ýzin Yazýsý Kongre katýlýmý için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazýlarý Kongre Sekreterliði aracýlýðý ile isteyen katýlýmcýlara gönderilecektir. Bu tür davet yazýlarý sadece izin amacý ile kullanýlabilir. Kredilendirme Kongre kredilendirilmesi için TTB onayýna sunulmuþtur. Ýptaller Kayýt ve konaklama ücretlerinin iadesi ile ilgili olarak; 13 Kasým 2009 tarihine kadar bildirildiði takdirde ücretlerin tamamý, 13 Kasým Þubat 2010 tarihine kadar bildirildiði takdirde ücretlerin %50'si iade edilecektir.

9 BÝLDÝRÝ GÖNDERÝMÝ BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ Online Bildiri Özeti Yazým Kurallarý 1. Bildiriler online olarak adresinden toplanmaktadýr. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. 2. Bildiriler video sunum olarak da gönderilebilir. 3. Sistemde bildiri yazýmý için ayrýlan alan 2500 karakter ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Sistem bu alana 2500 karakterden daha fazla yazý yazýlmasýna izin vermeyecektir. 4. Bildiri göndermede kullanacaðýnýz yazý karakteri sistem tarafýndan otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaþtýrýlmýþ olup, farklý yazý karakteri kullanmak mümkün deðildir. 5. Bildiri özeti baþlýðýnda, ph ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýndaki tüm sözcükler büyük harf ile yazýlmalýdýr. 6. Ýki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir. 7. Standart kýsaltmalar kabul edilir. Özel bir kýsaltma varsa, ilk kullanýldýðý yerde ardýndan bir parantez açarak kýsaltmanýn tam açýlýmý yazýlmalýdýr. 8. Ýlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazýlmalýdýr. Ýlaçlarýn genel (jenerik) isimlerinin kullanýlmasý tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazýlmaz. 9. Yapýlan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak deðil metin içerisinde alýntý olarak gösterilmelidir. VÝDEO SUNUM Video sunumu göndermek isteyen katýlýmcýlarýn önce özetlerini bildiri sistemine kaydetmeleri, ardýndan video dosyasýný içeren CD'yi organizasyon sekreteryasýna göndermeleri gerekmektedir. Buna göre; Videolarýn 7 dakikadan uzun olmamasý gerekmektedir. Videolarýn 23 Nisan 2010 tarihinde ulaþacak þekilde Kongre Organizasyon Sekreteryasýnýn aþaðýda belirtilen adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen video ile ilgili adresine bilgi verilmesi rica olunur. Serenas Turizm Ýlgili Kiþi: Bade Arýkan Turan Güneþ Bulvarý, 5. Cadde, No: 13 Çankaya, Ankara SON TESLÝM TARÝHÝ Bildiri özeti son gönderme tarihi 23 Nisan 2010 dur. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Sunumlar hiçbir þekilde geri çekilemeyecektir. GERÝ BÝLDÝRÝM Bildirilerin kabul edilip edilmediði ile ilgili bildirim 21 Mayýs 2010 tarihinden itibaren yapýlacaktýr. Haberleþmeyi kolaylaþtýrmak için, e-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle, e-posta adreslerinize 4 Haziran 2010 tarihine kadar yazýlý bir bildirim almadýysanýz, lütfen SERENAS Turizm ile irtibata geçiniz. Telefon: +90 (312) Faks: +90 (312) *Bildiri gönderimi ile ilgili sorularýnýz için adresine baþvurunuz.

10 Kayýt Ücretleri Uzman Asistan Refakatçi 12 Mart 2010' dan Önce 12 Mart 2010' dan Sonra 250 Euro 300 Euro 200 Euro 250 Euro 200 Euro 250 Euro Kayýt ücretlerine KDV dahil deðildir. Kongre kayýt iþlemlerinin gerçekleþtirilebilmesi için, kayýt ücretinin yatýrýldýðýna dair dekontun Serenas Turizm e faks ( ) ile gönderilmesi ve ardýndan teyit alýnmasý gerekmektedir. Konaklama Ücretleri 12 Mart 2010' dan Önce 12 Mart 2010' dan Sonra OTEL Bilkent Otel Tek Kiþilik Oda 450 Euro Çift Kiþilik Odada Kiþi Baþý Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Odada Kiþi Baþý 285 Euro 540 Euro 330 Euro * Konaklama þekli oda-kahvaltý olup, fiyatlar 3 geceyi (Giriþ: Çýkýþ: ) kapsamaktadýr. Konaklamalar 3 gecelik paket olarak satýlmaktadýr. * Otel giriþ saati 13:00, çýkýþ saati ise 12:00 dir. 12:00 yi geçen saatler için extra ücret talep edilecektir. * Konaklama ücretlerine KDV dahil deðildir. Transfer Ücretleri Haziran 2010 tarihleri arasýnda transfer detaylarýný Serenas Turizm e bildirmiþ olan tüm katýlýmcýlarýn transferleri (Ankara Havaalaný - Otel - Ankara Havaalaný) gerçekleþtirilecektir. Tek yön transfer ücreti 40 Euro + KDV dir. Uçak saati deðiþikliklerinizi yazýlý olarak 48 saat önceden bildirmeniz durumunda transfer deðiþikliðiniz dikkate alýnacaktýr. * Kayýt, konaklama ve transfer ücretlerinin ilgili hesaplara yatýrýlýp, dekontlarýn SERENAS Turizm e fakslanmasý gerekmektedir. Hesap Numarasý: Yapý ve Kredi Bankasý Meþrutiyet Bulvarý Þubesi Serenas Turizm - Minimal Ýnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Hesabý YTL Hesap No: Euro Hesap No:

11 Bilimsel Sekreterya Doç. Dr. Sinan Sözen Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý, Ankara Telefon : + 90 (312) Faks : + 90 (312) E-posta: Doç. Dr. Cenk Bilen Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý, Ankara Telefon : + 90 (312) Faks : + 90 (312) E-posta: Kongre Sekreteryasý Serenas Turizm Kongre Organizasyon Otelcilik A.Þ. Turan Güneþ Bulvarý 5. Cad. No:13 Yýldýz Çankaya, Ankara Telefon : + 90 (312) Faks : + 90 (312) E-posta :

12

13

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

www.beton2011.com HAZIR & 20-22 EKÝM 2011, ÝSTANBUL, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI 20-23 EKÝM 2011, ÝSTANBUL SUNUÞ HAZIR SUNUÞ Beton, üretim ve kullaným kolaylýðý, ekonomik oluþu, istenen

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

ÝZMÝR 8. ÝLERÝ YAÞ SEMPOZYUMU Adli, Sosyal ve Týbbi Acil Durumlar MÝMARÝ KÜLTÜR VE SANAT SAÐLIK HÝZMETLERÝ SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 17-18 Mart 2015 Ýzmir Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı