Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar"

Transkript

1 Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "AK Parti iktidarý ile geliþmenin hýzla yaþandýðý ülkemizde tarihe ve kültürel dokulara verilen önem artarak devam etmektedir. Medeniyetlerin baþkentliðine ev sahipliði yapmýþ ilimizde tarihi turizmin geliþmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. 4 DE Baro Baþkaný Özyýlmaz aday olmayacak 26 EYLÜL 2014 CUMA www 40 KURUÞ Av. Ýbrahim Özyýlmaz 18 Ekim 2014 Cumartesi günü yapýlacak olan Baro seçimlerinde 2 Dönem yönetimi ile birlikte baþarýlý görev yapan ve en son açýlýþý gerçekleþen hizmet binasý ile Çorum Baro tarihinde ki yerini þimdiden alan Av. Ýbrahim Özyýlmaz tekrar aday olmayacaðýný vurguladý. Bir çok meslektaþýnýn tekrar aday olmasýný istediði Av. Ýbrahim Özyýlmaz camia olarak kýsýr tartýþmalara meydan vermemek adýna tekrar aday olmamasý ile ilgili olarak susmayý tercih ederken, 18 Ekim 2016 Cumartesi günü yapýlacak olan Seçimlere Av. Hikmet Keleþ ve Av. Altan Akpýnar'ýn aday olacaðý konuþuluyor. Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Ahilik Haftasýna renkli kutlama "Ahilik ruhunun olduðu yerde huzursuzluk olmaz" Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Ahilik Haftasýný dün düzenlenen renkli etkinliklerle kutladý. Saat Kulesi Meydaný'nda saat 11.30'da baþlayan kutlama programýna Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Fikret Zaman... 5 DE Milletvekili Baðcý, Burkina Faso Parlamentosu açýlýþýnda konuþtu AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý Afrika'da Burkina Faso Parlamentosunun açýlýþýna katýlarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna konuþma yaptý. Daha önce Türkiye ziyaretlerinde ev sahipliði yaptýðý Burkina Faso Parlamentolar arasý dostluk grubu baþkaný... 7 DE Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, doðruluk, ahlak, sevgi, insanlýk, vefa, dayanýþma, sabýrlýlýk, ihanet, gýybet, nankörlük ve vefasýzlýktan uzak olan bir kültürüne dayanan ahilik günümüzde yaþatýlmasý gereken kurumsal bir dayanýþma örneði olduðunu söyledi. Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda "Geçmiþten Günümüze Ahilik" konulu sempozyum düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda Ahýska sempozyumuna TÝKA desteði gerçekleþtirilen sempozyuma ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý daire müdürleri ile Oda Baþkanlarý katýldý. Oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Hakan Reyhan'ýn yaptýðý sempozyum da Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Hüseyin Doðan ve Hitit Üniversitesi Ýslam Tarihi Sanatlarý Bölümü Öðretim üyesi Yrd. Doç Dr. Ramazan Karaman konuþmacý olarak katýldý. 10 DA Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, üniversite ile ilgili genel bir deðerlendirmede bulundu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun katkýlarýyla da 14-15Kasým tarihlerinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan... 7 DE Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri, 27. Ahilik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti.belediyenin daima esnafýn yanýnda olduðunu kaydeden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, gerek S Plaka gerekse dýþarýnda gelen DA Öðretmenliðe dönen idareciler geçmiþ izinlerini kullanabilecek Selim Aydýn Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün görev süresi dolduðu içim öðretmenliði dönen idarecilerin geçmiþte kullanmadýklarý izinlerini kullanabilecekleri yönünde görüþ bildirdiðini açýkladý. 2 DE Kamuda bayram tatili 5 güne çýktý Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar, 3 Ekim Cuma (Arife) günü yarým gün idari izinli sayýlarak, 5 günlük Kurban Bayramý izni kay- yapacak.baþbakanlýk naklarýndan edinilen bilgiye göre, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun... 2 DE Aðustos'ta 808 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %25 artarak 105 bin 624 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 349 konut satýþý ile en yüksek paya (%16,4)... 5 DE "Çorum'da mahcup olmadým" Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum'da mahcup olmadýðýný, bu kentten güzel hatýralar ve güzel hizmetler býrakarak ayrýlmanýn onurunu yaþadýðýný söyledi. 15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Merkez Valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy onuruna Çorum Belediye Baþkanlýðý'nýn ev sahipliðinde, Anitta Otel'de veda yemeði verildi. Sabri Baþköy 11 DE

2 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Çorum'da görev yaptýðýmýz sürede þehrimizin sorunlarýna odaklandýk Son Valiler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu.ziyarette bir konuþma yapan Vali Baþköy, "Sayýn Baþkanýmýz ile Çorum'da 2 yýl bir ay 10 gün beraber görev yaptýk. Allah sizleri muvaffak etsin. Sizlerin baþarýsý Çorum'un baþarýsýdýr. Belediye ne kadar baþarýlý olursa vatandaþýn hayat standardý da o kadar yüksek demektir. Biz de görev yaptýðýmýz süre içerisinde Çorumlularýn da þahitlik yaptýðý üzere dolu dolu bir þekilde þehrimizin sorunlarýna odaklandýk" dedi.vali Sabri Baþköy'e Çorum'a yaptýðý hizmetleri nedeniyle teþekkür eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Devlet bir bütün. Valilik, STK'lar, medya, iþadamlarý olarak hep birlikte bu þehirdeki deðiþime, dönüþüme þahitlik ettik. Valilik ve belediye bu dönüþümün lokomotifi oldu. Birçok kez bu iþi bir yapmazsak kim yapacak diye konuþtuk" þeklinde kaydetti.külcü, Vali Baþköy'ün neticeye ulaþmada en kýsa yolu kullanma tarzýnýn çok iyi bir yöneticilik örneði olduðuna vurgu yaptý. Külcü, "Baþka noktalarda sizlerle inþallah yine karþýlaþacaðýz, ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, Vali Sabri Baþköy'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Göç edenlere þefkat elimizi uzatmak Ýslami sorumluluðumuzun gereðidir Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Suriye'deki iç savaþýn sona ermeyecek gibi gözüktüðünü belirtti.irak ve Suriye'deki iç savaþ ve karýþýklýklar devam ettikçe orada yaþanan dramýnda katlanarak büyüyeceðini dile getiren Tahir Eþkil, "Bu dram yeni göç hareketlerini baþlatacaktýr.göç zorunlu bir haldir. Göç eden bu insanlar turistlik bir seyahate çýkmamaktadýr. Hiç kimse zorunlu/mecburi bir durum olmadýkça evini, barkýný, malýný, mülkünü çoluk - çocuðunu bilmediði/tanýmadýðý insanlarýn insafýna terk etmez.niye savaþmýyorlar sorusunuyaþanan Tahir Eþkil süreç, gelen insanlarýn kadýn, yaþlý çocuk olmasý anlamsýz, geçersiz kýlmaktadýr. Düþeni kaldýrmak, mazluma yardým etmek, bize sýðýnaný korumak, kollamak insan -Müslüman olarak vazifemiz ve sorumluluðumuzdur. Yeni Türkiye misyonu bunu zorunlu kýlmaktadýr" dedi.üç kýtada at koþturan ve her fýrsatta bunu dile getiren ve bununla övünen Osmanlý torunlarýnýn Suriye ve Irak olaylarý ile þimdi fýrsatýn ayaklarýna geldiðini kaydeden Eþkil, "Bu fýrsatý bihakkýn deðerlenmek, Ýslami ve tarihi misyonuna yakýþan bir durum olacaktýr. Ümmetin hali- pürmelali Türkiye' ye, Türkiye Müslümanlarýna, Türk Milletine bu fýrsatý fazlasý ile vermektedir. Kaldý ki Allah Yüce Kitabýnda, Nisa suresinin 75. Ayeti kerimesinde "Size ne oluyor ki; Allah yolunda ve "Rabbimiz bizi halký zalim olan bu ülkeden çýkar bizi katýndan bir veli ( dost koruyucu) gönder, bize katýndan bir yardým eden yolla" diyen erkekler, kadýnlar ve çocuklardan zayýf býrakýlmýþlar adýna savaþmýyorsunuz? Buyurmaktadýr. Allah kitabýnda "niye savaþmýyorsunuz" diyor niye yardým etmiyorsunuz demiyor. Ýnsani olarak bu insanlara yardým etmek mi zor sahip çýkmak, ekmeðimizi, aþýmýzý hava ve suyumuzu paylaþmak mý yoksa savaþmak mý?bu konuda Türkiye Müslümanlarýna ve Türkiye halklarýna çaðrýmýz þudur: Göç etmek zorunda býrakýlan bu insanlara þefkat elimizi uzatmak incitmeden, Müslüman ahlakýna yakýþýr bir tarzda yardýmcý olmak, gönlümüzü-yurdumuzu açmak insani ve Ýslami sorumluluðumuzun gereðidir. Yeni Türkiye' ye yakýþan da budur" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Ýmsâk : 04:58 Güneþ : 06:24 Öðle : 12:39 Ýkindi : 15:59 Akþam : 18:41 Yatsý : 20:00 YILDIZ AJANDA Dil Kurultayý'nýn ilk toplantýsý (1932) - Türk Dil Bayramý Günlerin en iyisi ve en þereflisi Cuma günüdür. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Söyle Kardeþ Ne bakýyon tanýr gibi Bende doðdum senin gibi Ses çýkarmaz tellen gibi Çaynatapdýr benim köyüm Murat oðlu benim soyum Çaylar kuru akmaz suyum Bir olalým kardaþ bizde Soyumuz bir hepimizde Sünnü çerkez hepimizde Tatlý sözden ballar akar Kötü sözde gönül yýkar Konu komþu sana bakar Derinlere sende inme Boþ konuþup kendin yorma Söz bitmeden söze girme Gel kardeþim konuþalým Tatlý dille anlaþalým Yakýn gede öpüþelim (Koçak söylüyor) Sözünü Hakka baðlamýþ özünü Ölçülü söyler sözünü HAVA DURUMU Rýza Koçak Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Kamuda bayram tatili 5 güne çýktý Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar, 3 Ekim Cuma (Arife) günü yarým gün idari izinli sayýlarak, 5 günlük Kurban Bayramý izni yapacak.baþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn göre, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun talimatýyla Kurban Bayramý arifesinde normalde yarým gün izin yapacak olan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar tam gün izin yapacak. Kurban Bayramý'nda 5 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. gün izin yapacak olan kamu çalýþanlarý arife günü yarým gün idari izinli olacak. 3 Ekim günü çalýþanlara izin verilirken, iþ ve iþlemlerin aksamamasý için en askeri oranda personel çalýþtýrýlmasý esas alýnacak. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2363 2,2369 EUR 2,8628 2,8633 STERLiN 3,6573 3,6590 JPY YENi 2,0555 2,0561 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ TEL: YENÝ ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI BUHARA ECZANESÝ TEL: MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "AK Parti iktidarý ile geliþmenin hýzla yaþandýðý ülkemizde tarihe ve kültürel dokulara verilen önem artarak devam etmektedir. Medeniyetlerin baþkentliðine ev sahipliði yapmýþ ilimizde tarihi turizmin geliþmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu doðrultuda yapýlan çalýþmalarla müzeler ve ören yerleri yeniden düzenlenmiþ ulaþým yollarý da modernize edilmiþtir. Yaklaþýk 100 yýl önce Alman arkeologlar tarafýndan yapýlan kazýlar sýrasýnda bulunan Boðazköy Sfenks'inin anayurduna dönmesi de saðlanmýþtýr. Alacahöyük'e þu ana kadar 6 milyon TL'nin üzerinde yatýrým yaptýk. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðümüz geçen yýl takibimizle örenyeri ile müzenin yakýnýndan geçen ve kötü bir görüntü oluþturan Horanözü Deresinin ýslahýný saðladý yýlýnda Alacahöyük kazý ekibinin baraj gövdesini temizleyerek, taþ dolgu setini arkeolojik kazý metoduyla açtýðý, 3254 yýllýk tarihe sahip Hitit Gölpýnar barajýnýn çevre düzenlemesi ve peyzaj proje çalýþmasý yatýrým programýna alýnmýþtýr. Proje çalýþmasýnýn tamamlanmasýyla yapým iþi ayrýca ihale edilecektir. Hitit Gölpýnar Barajý çevre düzenlemesi ve peyzaj çalýþmasýnýn tamamlanmasý ile baraj halkýmýza ve turizme açýlacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.m.ö yýllarýnda Anadolu'da büyük bir kuraklýk olmuþ, Hitit Kralý IV.Tudhalia Mýsýr'dan Buðday getirmiþ, ertesi yýl da Orta Anadolu geneline 10 kadar baraj yaptýrdýðý çivi yazýlý belgelerde geçmekte. Ancak bu barajlardan Alacahöyük hariç hepsi iþlevini yitirmiþ. Haber Servisi Ahþap Oymacýlýðý kursu açýldý Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Ahþap Baský (Yazmacýlýk) ve Ahþap Oymacýlýðý kurslarýný açtý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Ali Özüdoðru kurslar hakkýnda yaptýðý açýklamada Bakanlýðýmýzca Ülkemiz genelinde, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarýmýzý yaþatmak, tanýtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayýlmasýný temin etmek, bu sanatlarý aslýna uygun olarak öðretip eðitilmiþ elemanlar ve ustalar yetiþtirerek gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlamak için her yýl Yaygýn Kültürel Eðitim Faaliyetleri Planý kapsamýnda, Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarý ve Geleneksel El Sanatlarý kurslarý düzenlenmesi yönünde programlar yapýlmaktadýr.bu kapsamda Müdürlüðümüzce de, 2014 yýlýnda Ahþap Baský (Yazmacýlýk) ve Ahþap Oymacýlýðý Kurslarý açýlmýþtýr" dedi. Çorum'da ilk kez 664 saat olarak planlanan ve 4 Haziran 2014 tarihinde baþlatýlan "Ahþap Oymacýlýðý Kursu"nun 31 Aralýk 2014 tarihinde sona ereceðini ve kurs sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý onaylý sertifika verileceðini dile getiren Özüdoðru, "Aralarýnda mühendisten öðretmene, emekli astsubaydan memura, esnaftan bankacýya, emekliden marangoza kadar farklý meslek gruplarýndan kursiyerlerin devam ettiði, ahþap oymacýlýkta 40 yýllýk birikimini aktarmaya çalýþan Ýlimizin yetiþtirdiði nadir ustalardan Ertuðrul Nuri Gökþen tarafýndan verilen kursta kursiyerler, ahþap oymacýlýk sanatýný öðrenmeye hevesli ve çok heyecanlý olduklarýný gelecek dönemlerde de devam ettirilmesini istediklerini ifade etmekteler. Kursiyerlerin istekleri ve memnuniyetleri doðrultusunda Biz de, 2015 yýlýnda da kursun devam ettirilmesini planlýyoruz. Ýlimiz Çepni Mahallesi Aynalý Sokak Belediye Yunus Emre Ýþ Merkezi'ndeki atölyede bütün hýzýyla devam eden kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çýkardýklarý ürünleri açacaðýmýz sergi ile Çorumlularýn beðenisine sunacaðýz. "Bir Milletin Sanatý O Milletin Kimliði Niteliðindedir" düþüncesiyle geleneksel sanatlara gönül verenleri bir çatý altýnda buluþturmak hedefimizdir. Sabýr ve zarafetin örneklerinin icra edildiði bu sanat alanlarýnda açýlacak kurslara tüm sanatseverleri bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Silahsýz Özel Güvenlik hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Gazi Cad.Valilik Ek Binasý 8.Kat ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 4 KÝÞÝLÝK SÝLAHSIZ GÜVENLÝK HÝZMET ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde yapýlan ihale konusu özel güvenlik hizmet alýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn No:953 Resmi ilanlar de Milletvekili Baðcý, Burkina Faso Parlamentosu açýlýþýnda konuþtu AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý Afrika'da Burkina Faso Parlamentosunun açýlýþýna katýlarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna konuþma yaptý. Daha önce Türkiye ziyaretlerinde ev sahipliði yaptýðý Burkina Faso Parlamentolar arasý dostluk grubu baþkaný Sita Authara tarafýndan karþýlanan Baðcý, Burkina Faso Parlamentosunda ilk defa konuþma yapan Türk parlamenter oldu. Baðcý konuþmasýnda Burkina Faso'da demokrasinin geliþmesi için TBMM olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Baðcý'nýn yaklaþýk 20 dakika süren konuþmasý simültane tercüman tarafýndan Fransýzcaya çevrildi. Baðcý'nýn Burkina Faso meclisinde yaptýðý konuþma açýlýþta bulunan bütün büyükelçilerle birlikte ABD, Kanada ve AB sivil toplum örgütlerinin liderleri dinledi. Baðcý daha sonra yaptýðý açýklamada Vogadugu'da bir yetimhanenin THY sponsorluðunda TÝKA tarafýndan yapýlmasýna karar verildiðini müjdeledi. Burkina Faso programý çerçevesinde Meclis Baþkaný Quatara'yý da ziyaret eden Baðcý, Vogadugu'da Parlamento Radyo'nun açýlýþýný Meclis Baþkaný Quatara ile birlikte yaptý. Haber Servisi

4 4 Sulanabilir arazimiz 3 kat artacak Osmancýk ilçesinde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Pirinç, Kültür ve Sanat Festivali coþkuyla baþladý. Festivalin açýlýþý için kortej yürüyüþü düzenlendi. Protokol ve vatandaþlar Hükümet Konaðý önünden mehter takýmý eþliðinde açýlýþ töreninin düzenlendiði belediye önüne kadar yürüdü. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan açýlýþa Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti baþkanlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. Baþkan Külcü, Çorum'un Türkiye'de en güvenli ve huzurlu þehirlerin baþýnda geldiðini söyledi. Huzur ve güven ortamýnýn gerçekleþmesinde Emniyet Müdürü baþta olmak üzere tüm emniyet teþkilatýnýn çok büyük emeðinin olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, Salih Erkan Tarancý'ya Çorum'da görev yapacaðý süre içerisinde baþarýlar diledi. Ziyarette Baþkan Külcü'ye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de eþlik etti. Haber Servisi Alaca Engelliler Derneðinden bir sandalye baðýþý daha Alaca Engelliler Derneði tekerlekli sandalye yardýmlarýna devam ediyor.þimdiye kadar 150'ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan dernek Sarý Süleyman köyünden Ýlhami Arslan'a manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeyi babasýyla ile teslim alan Ýlhami Arslan, dernek yetkililerine teþekkür etti. Haber Servisi ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Festivalin açýlýþ töreninde konuþan Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçenin adýyla özdeþleþen Osmancýk 97 pirincini tanýtmayý amaçladýklarýný kaydetti. Osmancýk pirincinin ayný isimle yurt dýþýnda da üretilmeye baþladýðýna dikkat çeken Karataþ "Ýlçemizin tarihine baktýðýmýzda yaklaþýk 80 yýl boyunca panayýr adý altýnda bu etkinliklerin düzenlendiðini görebiliriz. Dolayýsý ile 9 yýldýr pirinç festivali olarak kutladýðýmýz etkinlikler þehrimizin geçmiþinde önemli yer tutmaktadýr.ýlçemizin adý ile özdeþleþen Osmancýk 97 Pirinci, 1997 yýlýnda belediyemiz tarafýndan tescili yaptýrýlmýþ, bu yöreye has bir çeltik çeþidinden üretilmektedir. Bir nesneye isim vermek kolay bir þey deðildir. Özellikle bir tarým ürünü bir yörenin ismini taþýyorsa bu þu anlama gelmektedir:bu ürünün doðduðu, en verimli olduðu, en iyi düzeyde yetiþtirildiði, en kaliteli üretime sahip olduðu, anavataný o yöredir. Ýþte Osmancýk Pirincine, ilçemizin adýnýn verilmesinin nedeni de budur. Oysa bu gün Osmancýk 97 çeþidi çeltiðin ekim alanlarý ülkenin dört bir yanýna geniþlediði gibi Rusya, Bulgaristan, Yunanistan gibi dýþ ülkelerde de yine Osmancýk ismi ile yetiþtirilmektedir. Ancak gerçek lezzete sahip pirinç, Osmancýk'ta yetiþen pirinçtir. Bölgemizde yapýmý devam eden Obruk - Dutludere Sulama Projesinin tamamlanmasý ile ilçemizdeki sulanabilir arazi, yaklaþýk 3 katýna çýkacak ve 60 bin hektar sulanabilir alana kavuþacaðýz. Bu proje ile çeltik havzamýzýn da geniþleyeceðini ve ilçemizin en önemli ekonomik gelir kaynaðý olan çeltiðimizi olumlu etkileyeceðini düþünüyoruz" þeklinde Osmancýk Belediye konuþtu. Baþkaný Hamza Karataþ Mehter takýmýnýn marþlarý ve halk oyunlarý gösterisi ile devam eden festival açýlýþýnda vatandaþlara pilav ikram edildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu da bir telgraf göndererek Osmancýk halkýnýn festivalini kutladý. Haber Servisi Külcü'den Emniyet Müdürü Tarancý'ya ziyaret ISVEA'dan Antalya'ya 3. satýþ noktasý 52 yýllýk Ýtalyan markasý ISVEA, yeni satýþ noktalarý ile Türkiye'de büyümeye devam ediyor yýlý sonuna kadar toplam 30 satýþ noktasýna ulaþmayý hedefleyen ISVEA, Antalya'da üçüncü yeni satýþ noktasýnda hizmet vermeye baþladý. Geniþ ürün yelpazesi, kalitesi ve farklý fonksiyonel yaklaþýmlarý ile banyolarý keyifli bir yaþam alanýna dönüþtüren ISVEA, Ýtalyan tasarým gücünü yansýttýðý vitrifiye seramik, banyo dolabý ve armatürleri Türk tüketicileri ile buluþturuyor. Türkiye pazarýna girdiði andan itibaren perakendecilik stratejisi ile hýzlý bir þekilde büyümeye baþlayan ISVEA, Ýstanbul, Ankara, Antalya ve Ýzmit gibi farklý bölgelerdeki giriþimleri ile Türkiye'de toplam 15 satýþ noktasýna ulaþtý. Antalya'nýn merkezinde yer alan ve metrekarelik bir alana sahip yeni satýþ noktasýnda, tüm ISVEA ürünleri ve ödüllü tasarýmlarý tüketicilerin beðenisine sunuluyor. Yarým asýrlýk Ýtalyan banyo markasý ISVEA'nýn Türkiye pazarýna hýzlý bir giriþ yaptýðýný ve Türk tüketicilerden tam not aldýðýný belirten ISVEA Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Fýrat, "Aldýðýmýz olumlu tepkiler bizleri motive ediyor. Þu anda Türkiye'de 15 satýþ noktamýz var. Bu yýlsonuna kadar yeni satýþ noktalarý da ekleyerek toplam 30 satýþ noktasýna ulaþma hedefindeyiz" dedi. Antalya Manavgat'ta Mecitoðlu Ev Concept ile üçüncü satýþ noktasýnda hizmet vermeye baþladýklarýný vurgulayan Yakup Fýrat, Türkiye'de öncelikli tercih edilen banyo markasý olmayý amaçladýklarýný ifade etti. Haber Servisi DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ Eczacý hastanýn ilaç tedavisine odaklanan saðlýk çalýþanýdýr. Her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda zehirdir. Hastalýklarýn tedavisinde ilaçlarýn kullanýlmaya baþlandýðý tarihin ilk dönemlerinden bu yana, insan saðlýðýna hizmet veren en köklü mesleklerden biri olan eczacýlýk mesleði, saðlýk hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesinde de önemli yere sahiptir. Ýlaç, zorunlu bir tüketim maddesi olmasýnýn yaný sýra, tüketicinin kendisinin seçemeyeceði bir uzmanlýk gerektirdiðinden tüketicinin hakkýnda en az bilgi sahibi olduðu üründür. Temelde her ilaç toksik bir madde, uygunsuz kullanýldýðýnda ölüme kadar varabilen ciddi hasarlar oluþturan bir ürün iken, diðer yandan da bilinçli ve uygun kullanýldýðýnda insan ve toplum saðlýðýnýn sürdürülebilmesi ve geliþtirilebilmesi için vazgeçilmezdir. AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI, bir hastalýðýn önlenmesi kontrol altýna alýnmasý veya tedavi edilmesi için bir ilacýn kullanýlmadan önce MUTLAKA 5 YÖNDEN DOÐRU olduðundan emin olmaktýr. o Doðru ilaç o Doðru kiþi için o Doðru miktarda. o Doðru zamanda. o Doðru þekilde (yutma, çiðneme gibi). AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER: " Ýlaç, hekim önerisi ve eczacýnýn uyarýsý doðrultusunda kullanýlmalý, " Ýlaçlarýn nasýl kullanýlacaðý ve saklanacaðý tam olarak öðrenilmeli ve eksiksiz olarak uygulanmalý, " Hekim ve eczacý ile görüþüldüðünde, en son kullanýlan ilaçlar belirtilmeli, " Bünyedeki alerjik durumlar saðlýk personeline bildirilmeli, " Ýlacýn yan etkileri konusunda hekim ve eczacýdan bilgi alýnmalý, " Ýlaç kullanýmý yarýda kesilmemeli, " Ýlaç kullanýrken alkollü içkiler tüketilmemeli, " Hamilelik süresince ve emzirme döneminde hekime danýþmadan hiçbir ilaç kullanýlmamalý, " Ýlaçlar kilit altýnda ve çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde muhafaza edilmeli, " Son kullanma tarihi geçmiþ olan ilaçlar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. " Tüm bu koþullara uyulduðu takdirde, akýlcý ilaç kullanýmý konusunda kiþinin sorumluluðu tamamen olmasa da azalmýþ olacaktýr. Ýlaç kullanmaya baþlamadan önce, hekim ve eczacýya SORUN! " Bu ilacý niçin kullanmam gerekir? " Ýlacý doðru biçimde kullanmazsam ne olur? " Ýlacý nasýl hazýrlayacaðým? (sulandýrma, suya atma, çalkalama gibi) " Ýlacý günün hangi saatlerinde kullanacaðým? " Ýlaç tedavim kaç gün sürecek? " Ýlacý kullanýrken kaçýnmam gereken yiyecek ve içecekler var mý? " Tedavim sýrasýnda istenmeyen bir etkiyle karþýlaþýrsam ne yapmalýyým? Eczacýlarýn birincil rolü hastanýn ilaçlarýnýn en etkili olanlar olduðunu ve en doðru biçimde kullanýldýðýný garanti etmektir " Ýlaç tedavinize iliþkin en doðru cevaplarý vermek, " Ýlaç bileþimleri hazýrlamak, reçeteleri karþýlamak ve ilaç vermek " Ýlaç tedavinizden maksimum faydayý saðlamanýza yardýmcý olmak " Olasý yan etkileri, ilaç-ilaç, ilaç -gýda etkileþimlerini en aza indirgemek " Ýlaçlarýn güvenli ve doðru kullanýmýna ve reçetede verilen ilaç tedavisine uyumun önemi konusunda hastalara ve hasta bakýcýlara danýþmanlýk hizmeti vermek " Saðlýk durumunuzu iyileþtirmek için gerekli yönlendirmeleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak " Hafif rahatsýzlýklarýnýzda veya ilaç dýþý saðlýk ürünlerinizde sizin için en doðru ürünü seçmenize yol göstermek için eczacýnýz yanýnýzdadýr. UNUTMAYIN KÝ HER ÝLAÇ DOÐRU KUL- LANILMADIÐINDA ZEHÝRDÝR! Eczacýnýz bir ilaç uzmanýdýr ve hastalýk sürecinizde size destek vermek, ilaçlarýnýz ve diðer saðlýk ürünlerine iliþkin en doðru bilgiyi size ulaþtýrmak için en yakýn eczanede sizi bekliyor! " Bazý ilaçlar, diðer ilaçlarla, besin takviyeleri ile veya gýdalarla alýnmamalýdýr. " Bazý ilaçlar sadece sizde alerjik reaksiyona veya istenmeyen etkilere neden olabilir. " Bazý ilaçlar aç karnýna bazýlarý tok bazýlarý ise yemeklerle alýnmalýdýr. " Bazý ilaçlar buzdolabýnda saklanýr " Ýster besin takviyesi, ister bitkisel ürün ister vitamin adý altýnda geçsin kullandýðýnýz her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda bir zehir niteliðindedir ve size yarardan çok zarar getirir. Doðru bilgilenmek ve doðru yönlendirilebilmek için mutlaka ECZACINIZA DANIÞIN! SAÐLIÐINIZLA VE HAYATINIZLA OYNAMAYIN! Dr.Ýsmail YÜCEL Ýl Saðlýk Müdürü

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı