Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar"

Transkript

1 Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "AK Parti iktidarý ile geliþmenin hýzla yaþandýðý ülkemizde tarihe ve kültürel dokulara verilen önem artarak devam etmektedir. Medeniyetlerin baþkentliðine ev sahipliði yapmýþ ilimizde tarihi turizmin geliþmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. 4 DE Baro Baþkaný Özyýlmaz aday olmayacak 26 EYLÜL 2014 CUMA www 40 KURUÞ Av. Ýbrahim Özyýlmaz 18 Ekim 2014 Cumartesi günü yapýlacak olan Baro seçimlerinde 2 Dönem yönetimi ile birlikte baþarýlý görev yapan ve en son açýlýþý gerçekleþen hizmet binasý ile Çorum Baro tarihinde ki yerini þimdiden alan Av. Ýbrahim Özyýlmaz tekrar aday olmayacaðýný vurguladý. Bir çok meslektaþýnýn tekrar aday olmasýný istediði Av. Ýbrahim Özyýlmaz camia olarak kýsýr tartýþmalara meydan vermemek adýna tekrar aday olmamasý ile ilgili olarak susmayý tercih ederken, 18 Ekim 2016 Cumartesi günü yapýlacak olan Seçimlere Av. Hikmet Keleþ ve Av. Altan Akpýnar'ýn aday olacaðý konuþuluyor. Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Ahilik Haftasýna renkli kutlama "Ahilik ruhunun olduðu yerde huzursuzluk olmaz" Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Ahilik Haftasýný dün düzenlenen renkli etkinliklerle kutladý. Saat Kulesi Meydaný'nda saat 11.30'da baþlayan kutlama programýna Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Fikret Zaman... 5 DE Milletvekili Baðcý, Burkina Faso Parlamentosu açýlýþýnda konuþtu AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý Afrika'da Burkina Faso Parlamentosunun açýlýþýna katýlarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna konuþma yaptý. Daha önce Türkiye ziyaretlerinde ev sahipliði yaptýðý Burkina Faso Parlamentolar arasý dostluk grubu baþkaný... 7 DE Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, doðruluk, ahlak, sevgi, insanlýk, vefa, dayanýþma, sabýrlýlýk, ihanet, gýybet, nankörlük ve vefasýzlýktan uzak olan bir kültürüne dayanan ahilik günümüzde yaþatýlmasý gereken kurumsal bir dayanýþma örneði olduðunu söyledi. Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda "Geçmiþten Günümüze Ahilik" konulu sempozyum düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda Ahýska sempozyumuna TÝKA desteði gerçekleþtirilen sempozyuma ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý daire müdürleri ile Oda Baþkanlarý katýldý. Oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Hakan Reyhan'ýn yaptýðý sempozyum da Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Hüseyin Doðan ve Hitit Üniversitesi Ýslam Tarihi Sanatlarý Bölümü Öðretim üyesi Yrd. Doç Dr. Ramazan Karaman konuþmacý olarak katýldý. 10 DA Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, üniversite ile ilgili genel bir deðerlendirmede bulundu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun katkýlarýyla da 14-15Kasým tarihlerinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan... 7 DE Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri, 27. Ahilik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti.belediyenin daima esnafýn yanýnda olduðunu kaydeden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, gerek S Plaka gerekse dýþarýnda gelen DA Öðretmenliðe dönen idareciler geçmiþ izinlerini kullanabilecek Selim Aydýn Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün görev süresi dolduðu içim öðretmenliði dönen idarecilerin geçmiþte kullanmadýklarý izinlerini kullanabilecekleri yönünde görüþ bildirdiðini açýkladý. 2 DE Kamuda bayram tatili 5 güne çýktý Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar, 3 Ekim Cuma (Arife) günü yarým gün idari izinli sayýlarak, 5 günlük Kurban Bayramý izni kay- yapacak.baþbakanlýk naklarýndan edinilen bilgiye göre, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun... 2 DE Aðustos'ta 808 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %25 artarak 105 bin 624 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 349 konut satýþý ile en yüksek paya (%16,4)... 5 DE "Çorum'da mahcup olmadým" Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum'da mahcup olmadýðýný, bu kentten güzel hatýralar ve güzel hizmetler býrakarak ayrýlmanýn onurunu yaþadýðýný söyledi. 15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Merkez Valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy onuruna Çorum Belediye Baþkanlýðý'nýn ev sahipliðinde, Anitta Otel'de veda yemeði verildi. Sabri Baþköy 11 DE

2 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Çorum'da görev yaptýðýmýz sürede þehrimizin sorunlarýna odaklandýk Son Valiler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu.ziyarette bir konuþma yapan Vali Baþköy, "Sayýn Baþkanýmýz ile Çorum'da 2 yýl bir ay 10 gün beraber görev yaptýk. Allah sizleri muvaffak etsin. Sizlerin baþarýsý Çorum'un baþarýsýdýr. Belediye ne kadar baþarýlý olursa vatandaþýn hayat standardý da o kadar yüksek demektir. Biz de görev yaptýðýmýz süre içerisinde Çorumlularýn da þahitlik yaptýðý üzere dolu dolu bir þekilde þehrimizin sorunlarýna odaklandýk" dedi.vali Sabri Baþköy'e Çorum'a yaptýðý hizmetleri nedeniyle teþekkür eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Devlet bir bütün. Valilik, STK'lar, medya, iþadamlarý olarak hep birlikte bu þehirdeki deðiþime, dönüþüme þahitlik ettik. Valilik ve belediye bu dönüþümün lokomotifi oldu. Birçok kez bu iþi bir yapmazsak kim yapacak diye konuþtuk" þeklinde kaydetti.külcü, Vali Baþköy'ün neticeye ulaþmada en kýsa yolu kullanma tarzýnýn çok iyi bir yöneticilik örneði olduðuna vurgu yaptý. Külcü, "Baþka noktalarda sizlerle inþallah yine karþýlaþacaðýz, ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, Vali Sabri Baþköy'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Göç edenlere þefkat elimizi uzatmak Ýslami sorumluluðumuzun gereðidir Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Suriye'deki iç savaþýn sona ermeyecek gibi gözüktüðünü belirtti.irak ve Suriye'deki iç savaþ ve karýþýklýklar devam ettikçe orada yaþanan dramýnda katlanarak büyüyeceðini dile getiren Tahir Eþkil, "Bu dram yeni göç hareketlerini baþlatacaktýr.göç zorunlu bir haldir. Göç eden bu insanlar turistlik bir seyahate çýkmamaktadýr. Hiç kimse zorunlu/mecburi bir durum olmadýkça evini, barkýný, malýný, mülkünü çoluk - çocuðunu bilmediði/tanýmadýðý insanlarýn insafýna terk etmez.niye savaþmýyorlar sorusunuyaþanan Tahir Eþkil süreç, gelen insanlarýn kadýn, yaþlý çocuk olmasý anlamsýz, geçersiz kýlmaktadýr. Düþeni kaldýrmak, mazluma yardým etmek, bize sýðýnaný korumak, kollamak insan -Müslüman olarak vazifemiz ve sorumluluðumuzdur. Yeni Türkiye misyonu bunu zorunlu kýlmaktadýr" dedi.üç kýtada at koþturan ve her fýrsatta bunu dile getiren ve bununla övünen Osmanlý torunlarýnýn Suriye ve Irak olaylarý ile þimdi fýrsatýn ayaklarýna geldiðini kaydeden Eþkil, "Bu fýrsatý bihakkýn deðerlenmek, Ýslami ve tarihi misyonuna yakýþan bir durum olacaktýr. Ümmetin hali- pürmelali Türkiye' ye, Türkiye Müslümanlarýna, Türk Milletine bu fýrsatý fazlasý ile vermektedir. Kaldý ki Allah Yüce Kitabýnda, Nisa suresinin 75. Ayeti kerimesinde "Size ne oluyor ki; Allah yolunda ve "Rabbimiz bizi halký zalim olan bu ülkeden çýkar bizi katýndan bir veli ( dost koruyucu) gönder, bize katýndan bir yardým eden yolla" diyen erkekler, kadýnlar ve çocuklardan zayýf býrakýlmýþlar adýna savaþmýyorsunuz? Buyurmaktadýr. Allah kitabýnda "niye savaþmýyorsunuz" diyor niye yardým etmiyorsunuz demiyor. Ýnsani olarak bu insanlara yardým etmek mi zor sahip çýkmak, ekmeðimizi, aþýmýzý hava ve suyumuzu paylaþmak mý yoksa savaþmak mý?bu konuda Türkiye Müslümanlarýna ve Türkiye halklarýna çaðrýmýz þudur: Göç etmek zorunda býrakýlan bu insanlara þefkat elimizi uzatmak incitmeden, Müslüman ahlakýna yakýþýr bir tarzda yardýmcý olmak, gönlümüzü-yurdumuzu açmak insani ve Ýslami sorumluluðumuzun gereðidir. Yeni Türkiye' ye yakýþan da budur" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Ýmsâk : 04:58 Güneþ : 06:24 Öðle : 12:39 Ýkindi : 15:59 Akþam : 18:41 Yatsý : 20:00 YILDIZ AJANDA Dil Kurultayý'nýn ilk toplantýsý (1932) - Türk Dil Bayramý Günlerin en iyisi ve en þereflisi Cuma günüdür. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Söyle Kardeþ Ne bakýyon tanýr gibi Bende doðdum senin gibi Ses çýkarmaz tellen gibi Çaynatapdýr benim köyüm Murat oðlu benim soyum Çaylar kuru akmaz suyum Bir olalým kardaþ bizde Soyumuz bir hepimizde Sünnü çerkez hepimizde Tatlý sözden ballar akar Kötü sözde gönül yýkar Konu komþu sana bakar Derinlere sende inme Boþ konuþup kendin yorma Söz bitmeden söze girme Gel kardeþim konuþalým Tatlý dille anlaþalým Yakýn gede öpüþelim (Koçak söylüyor) Sözünü Hakka baðlamýþ özünü Ölçülü söyler sözünü HAVA DURUMU Rýza Koçak Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Kamuda bayram tatili 5 güne çýktý Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar, 3 Ekim Cuma (Arife) günü yarým gün idari izinli sayýlarak, 5 günlük Kurban Bayramý izni yapacak.baþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn göre, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun talimatýyla Kurban Bayramý arifesinde normalde yarým gün izin yapacak olan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar tam gün izin yapacak. Kurban Bayramý'nda 5 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. gün izin yapacak olan kamu çalýþanlarý arife günü yarým gün idari izinli olacak. 3 Ekim günü çalýþanlara izin verilirken, iþ ve iþlemlerin aksamamasý için en askeri oranda personel çalýþtýrýlmasý esas alýnacak. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2363 2,2369 EUR 2,8628 2,8633 STERLiN 3,6573 3,6590 JPY YENi 2,0555 2,0561 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ TEL: YENÝ ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI BUHARA ECZANESÝ TEL: MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "AK Parti iktidarý ile geliþmenin hýzla yaþandýðý ülkemizde tarihe ve kültürel dokulara verilen önem artarak devam etmektedir. Medeniyetlerin baþkentliðine ev sahipliði yapmýþ ilimizde tarihi turizmin geliþmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu doðrultuda yapýlan çalýþmalarla müzeler ve ören yerleri yeniden düzenlenmiþ ulaþým yollarý da modernize edilmiþtir. Yaklaþýk 100 yýl önce Alman arkeologlar tarafýndan yapýlan kazýlar sýrasýnda bulunan Boðazköy Sfenks'inin anayurduna dönmesi de saðlanmýþtýr. Alacahöyük'e þu ana kadar 6 milyon TL'nin üzerinde yatýrým yaptýk. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðümüz geçen yýl takibimizle örenyeri ile müzenin yakýnýndan geçen ve kötü bir görüntü oluþturan Horanözü Deresinin ýslahýný saðladý yýlýnda Alacahöyük kazý ekibinin baraj gövdesini temizleyerek, taþ dolgu setini arkeolojik kazý metoduyla açtýðý, 3254 yýllýk tarihe sahip Hitit Gölpýnar barajýnýn çevre düzenlemesi ve peyzaj proje çalýþmasý yatýrým programýna alýnmýþtýr. Proje çalýþmasýnýn tamamlanmasýyla yapým iþi ayrýca ihale edilecektir. Hitit Gölpýnar Barajý çevre düzenlemesi ve peyzaj çalýþmasýnýn tamamlanmasý ile baraj halkýmýza ve turizme açýlacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.m.ö yýllarýnda Anadolu'da büyük bir kuraklýk olmuþ, Hitit Kralý IV.Tudhalia Mýsýr'dan Buðday getirmiþ, ertesi yýl da Orta Anadolu geneline 10 kadar baraj yaptýrdýðý çivi yazýlý belgelerde geçmekte. Ancak bu barajlardan Alacahöyük hariç hepsi iþlevini yitirmiþ. Haber Servisi Ahþap Oymacýlýðý kursu açýldý Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Ahþap Baský (Yazmacýlýk) ve Ahþap Oymacýlýðý kurslarýný açtý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Ali Özüdoðru kurslar hakkýnda yaptýðý açýklamada Bakanlýðýmýzca Ülkemiz genelinde, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarýmýzý yaþatmak, tanýtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayýlmasýný temin etmek, bu sanatlarý aslýna uygun olarak öðretip eðitilmiþ elemanlar ve ustalar yetiþtirerek gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlamak için her yýl Yaygýn Kültürel Eðitim Faaliyetleri Planý kapsamýnda, Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarý ve Geleneksel El Sanatlarý kurslarý düzenlenmesi yönünde programlar yapýlmaktadýr.bu kapsamda Müdürlüðümüzce de, 2014 yýlýnda Ahþap Baský (Yazmacýlýk) ve Ahþap Oymacýlýðý Kurslarý açýlmýþtýr" dedi. Çorum'da ilk kez 664 saat olarak planlanan ve 4 Haziran 2014 tarihinde baþlatýlan "Ahþap Oymacýlýðý Kursu"nun 31 Aralýk 2014 tarihinde sona ereceðini ve kurs sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý onaylý sertifika verileceðini dile getiren Özüdoðru, "Aralarýnda mühendisten öðretmene, emekli astsubaydan memura, esnaftan bankacýya, emekliden marangoza kadar farklý meslek gruplarýndan kursiyerlerin devam ettiði, ahþap oymacýlýkta 40 yýllýk birikimini aktarmaya çalýþan Ýlimizin yetiþtirdiði nadir ustalardan Ertuðrul Nuri Gökþen tarafýndan verilen kursta kursiyerler, ahþap oymacýlýk sanatýný öðrenmeye hevesli ve çok heyecanlý olduklarýný gelecek dönemlerde de devam ettirilmesini istediklerini ifade etmekteler. Kursiyerlerin istekleri ve memnuniyetleri doðrultusunda Biz de, 2015 yýlýnda da kursun devam ettirilmesini planlýyoruz. Ýlimiz Çepni Mahallesi Aynalý Sokak Belediye Yunus Emre Ýþ Merkezi'ndeki atölyede bütün hýzýyla devam eden kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çýkardýklarý ürünleri açacaðýmýz sergi ile Çorumlularýn beðenisine sunacaðýz. "Bir Milletin Sanatý O Milletin Kimliði Niteliðindedir" düþüncesiyle geleneksel sanatlara gönül verenleri bir çatý altýnda buluþturmak hedefimizdir. Sabýr ve zarafetin örneklerinin icra edildiði bu sanat alanlarýnda açýlacak kurslara tüm sanatseverleri bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Silahsýz Özel Güvenlik hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Gazi Cad.Valilik Ek Binasý 8.Kat ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 4 KÝÞÝLÝK SÝLAHSIZ GÜVENLÝK HÝZMET ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde yapýlan ihale konusu özel güvenlik hizmet alýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn No:953 Resmi ilanlar de Milletvekili Baðcý, Burkina Faso Parlamentosu açýlýþýnda konuþtu AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý Afrika'da Burkina Faso Parlamentosunun açýlýþýna katýlarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna konuþma yaptý. Daha önce Türkiye ziyaretlerinde ev sahipliði yaptýðý Burkina Faso Parlamentolar arasý dostluk grubu baþkaný Sita Authara tarafýndan karþýlanan Baðcý, Burkina Faso Parlamentosunda ilk defa konuþma yapan Türk parlamenter oldu. Baðcý konuþmasýnda Burkina Faso'da demokrasinin geliþmesi için TBMM olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Baðcý'nýn yaklaþýk 20 dakika süren konuþmasý simültane tercüman tarafýndan Fransýzcaya çevrildi. Baðcý'nýn Burkina Faso meclisinde yaptýðý konuþma açýlýþta bulunan bütün büyükelçilerle birlikte ABD, Kanada ve AB sivil toplum örgütlerinin liderleri dinledi. Baðcý daha sonra yaptýðý açýklamada Vogadugu'da bir yetimhanenin THY sponsorluðunda TÝKA tarafýndan yapýlmasýna karar verildiðini müjdeledi. Burkina Faso programý çerçevesinde Meclis Baþkaný Quatara'yý da ziyaret eden Baðcý, Vogadugu'da Parlamento Radyo'nun açýlýþýný Meclis Baþkaný Quatara ile birlikte yaptý. Haber Servisi

4 4 Sulanabilir arazimiz 3 kat artacak Osmancýk ilçesinde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Pirinç, Kültür ve Sanat Festivali coþkuyla baþladý. Festivalin açýlýþý için kortej yürüyüþü düzenlendi. Protokol ve vatandaþlar Hükümet Konaðý önünden mehter takýmý eþliðinde açýlýþ töreninin düzenlendiði belediye önüne kadar yürüdü. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan açýlýþa Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti baþkanlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. Baþkan Külcü, Çorum'un Türkiye'de en güvenli ve huzurlu þehirlerin baþýnda geldiðini söyledi. Huzur ve güven ortamýnýn gerçekleþmesinde Emniyet Müdürü baþta olmak üzere tüm emniyet teþkilatýnýn çok büyük emeðinin olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, Salih Erkan Tarancý'ya Çorum'da görev yapacaðý süre içerisinde baþarýlar diledi. Ziyarette Baþkan Külcü'ye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de eþlik etti. Haber Servisi Alaca Engelliler Derneðinden bir sandalye baðýþý daha Alaca Engelliler Derneði tekerlekli sandalye yardýmlarýna devam ediyor.þimdiye kadar 150'ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan dernek Sarý Süleyman köyünden Ýlhami Arslan'a manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeyi babasýyla ile teslim alan Ýlhami Arslan, dernek yetkililerine teþekkür etti. Haber Servisi ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Festivalin açýlýþ töreninde konuþan Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçenin adýyla özdeþleþen Osmancýk 97 pirincini tanýtmayý amaçladýklarýný kaydetti. Osmancýk pirincinin ayný isimle yurt dýþýnda da üretilmeye baþladýðýna dikkat çeken Karataþ "Ýlçemizin tarihine baktýðýmýzda yaklaþýk 80 yýl boyunca panayýr adý altýnda bu etkinliklerin düzenlendiðini görebiliriz. Dolayýsý ile 9 yýldýr pirinç festivali olarak kutladýðýmýz etkinlikler þehrimizin geçmiþinde önemli yer tutmaktadýr.ýlçemizin adý ile özdeþleþen Osmancýk 97 Pirinci, 1997 yýlýnda belediyemiz tarafýndan tescili yaptýrýlmýþ, bu yöreye has bir çeltik çeþidinden üretilmektedir. Bir nesneye isim vermek kolay bir þey deðildir. Özellikle bir tarým ürünü bir yörenin ismini taþýyorsa bu þu anlama gelmektedir:bu ürünün doðduðu, en verimli olduðu, en iyi düzeyde yetiþtirildiði, en kaliteli üretime sahip olduðu, anavataný o yöredir. Ýþte Osmancýk Pirincine, ilçemizin adýnýn verilmesinin nedeni de budur. Oysa bu gün Osmancýk 97 çeþidi çeltiðin ekim alanlarý ülkenin dört bir yanýna geniþlediði gibi Rusya, Bulgaristan, Yunanistan gibi dýþ ülkelerde de yine Osmancýk ismi ile yetiþtirilmektedir. Ancak gerçek lezzete sahip pirinç, Osmancýk'ta yetiþen pirinçtir. Bölgemizde yapýmý devam eden Obruk - Dutludere Sulama Projesinin tamamlanmasý ile ilçemizdeki sulanabilir arazi, yaklaþýk 3 katýna çýkacak ve 60 bin hektar sulanabilir alana kavuþacaðýz. Bu proje ile çeltik havzamýzýn da geniþleyeceðini ve ilçemizin en önemli ekonomik gelir kaynaðý olan çeltiðimizi olumlu etkileyeceðini düþünüyoruz" þeklinde Osmancýk Belediye konuþtu. Baþkaný Hamza Karataþ Mehter takýmýnýn marþlarý ve halk oyunlarý gösterisi ile devam eden festival açýlýþýnda vatandaþlara pilav ikram edildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu da bir telgraf göndererek Osmancýk halkýnýn festivalini kutladý. Haber Servisi Külcü'den Emniyet Müdürü Tarancý'ya ziyaret ISVEA'dan Antalya'ya 3. satýþ noktasý 52 yýllýk Ýtalyan markasý ISVEA, yeni satýþ noktalarý ile Türkiye'de büyümeye devam ediyor yýlý sonuna kadar toplam 30 satýþ noktasýna ulaþmayý hedefleyen ISVEA, Antalya'da üçüncü yeni satýþ noktasýnda hizmet vermeye baþladý. Geniþ ürün yelpazesi, kalitesi ve farklý fonksiyonel yaklaþýmlarý ile banyolarý keyifli bir yaþam alanýna dönüþtüren ISVEA, Ýtalyan tasarým gücünü yansýttýðý vitrifiye seramik, banyo dolabý ve armatürleri Türk tüketicileri ile buluþturuyor. Türkiye pazarýna girdiði andan itibaren perakendecilik stratejisi ile hýzlý bir þekilde büyümeye baþlayan ISVEA, Ýstanbul, Ankara, Antalya ve Ýzmit gibi farklý bölgelerdeki giriþimleri ile Türkiye'de toplam 15 satýþ noktasýna ulaþtý. Antalya'nýn merkezinde yer alan ve metrekarelik bir alana sahip yeni satýþ noktasýnda, tüm ISVEA ürünleri ve ödüllü tasarýmlarý tüketicilerin beðenisine sunuluyor. Yarým asýrlýk Ýtalyan banyo markasý ISVEA'nýn Türkiye pazarýna hýzlý bir giriþ yaptýðýný ve Türk tüketicilerden tam not aldýðýný belirten ISVEA Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Fýrat, "Aldýðýmýz olumlu tepkiler bizleri motive ediyor. Þu anda Türkiye'de 15 satýþ noktamýz var. Bu yýlsonuna kadar yeni satýþ noktalarý da ekleyerek toplam 30 satýþ noktasýna ulaþma hedefindeyiz" dedi. Antalya Manavgat'ta Mecitoðlu Ev Concept ile üçüncü satýþ noktasýnda hizmet vermeye baþladýklarýný vurgulayan Yakup Fýrat, Türkiye'de öncelikli tercih edilen banyo markasý olmayý amaçladýklarýný ifade etti. Haber Servisi DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ Eczacý hastanýn ilaç tedavisine odaklanan saðlýk çalýþanýdýr. Her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda zehirdir. Hastalýklarýn tedavisinde ilaçlarýn kullanýlmaya baþlandýðý tarihin ilk dönemlerinden bu yana, insan saðlýðýna hizmet veren en köklü mesleklerden biri olan eczacýlýk mesleði, saðlýk hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesinde de önemli yere sahiptir. Ýlaç, zorunlu bir tüketim maddesi olmasýnýn yaný sýra, tüketicinin kendisinin seçemeyeceði bir uzmanlýk gerektirdiðinden tüketicinin hakkýnda en az bilgi sahibi olduðu üründür. Temelde her ilaç toksik bir madde, uygunsuz kullanýldýðýnda ölüme kadar varabilen ciddi hasarlar oluþturan bir ürün iken, diðer yandan da bilinçli ve uygun kullanýldýðýnda insan ve toplum saðlýðýnýn sürdürülebilmesi ve geliþtirilebilmesi için vazgeçilmezdir. AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI, bir hastalýðýn önlenmesi kontrol altýna alýnmasý veya tedavi edilmesi için bir ilacýn kullanýlmadan önce MUTLAKA 5 YÖNDEN DOÐRU olduðundan emin olmaktýr. o Doðru ilaç o Doðru kiþi için o Doðru miktarda. o Doðru zamanda. o Doðru þekilde (yutma, çiðneme gibi). AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER: " Ýlaç, hekim önerisi ve eczacýnýn uyarýsý doðrultusunda kullanýlmalý, " Ýlaçlarýn nasýl kullanýlacaðý ve saklanacaðý tam olarak öðrenilmeli ve eksiksiz olarak uygulanmalý, " Hekim ve eczacý ile görüþüldüðünde, en son kullanýlan ilaçlar belirtilmeli, " Bünyedeki alerjik durumlar saðlýk personeline bildirilmeli, " Ýlacýn yan etkileri konusunda hekim ve eczacýdan bilgi alýnmalý, " Ýlaç kullanýmý yarýda kesilmemeli, " Ýlaç kullanýrken alkollü içkiler tüketilmemeli, " Hamilelik süresince ve emzirme döneminde hekime danýþmadan hiçbir ilaç kullanýlmamalý, " Ýlaçlar kilit altýnda ve çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde muhafaza edilmeli, " Son kullanma tarihi geçmiþ olan ilaçlar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. " Tüm bu koþullara uyulduðu takdirde, akýlcý ilaç kullanýmý konusunda kiþinin sorumluluðu tamamen olmasa da azalmýþ olacaktýr. Ýlaç kullanmaya baþlamadan önce, hekim ve eczacýya SORUN! " Bu ilacý niçin kullanmam gerekir? " Ýlacý doðru biçimde kullanmazsam ne olur? " Ýlacý nasýl hazýrlayacaðým? (sulandýrma, suya atma, çalkalama gibi) " Ýlacý günün hangi saatlerinde kullanacaðým? " Ýlaç tedavim kaç gün sürecek? " Ýlacý kullanýrken kaçýnmam gereken yiyecek ve içecekler var mý? " Tedavim sýrasýnda istenmeyen bir etkiyle karþýlaþýrsam ne yapmalýyým? Eczacýlarýn birincil rolü hastanýn ilaçlarýnýn en etkili olanlar olduðunu ve en doðru biçimde kullanýldýðýný garanti etmektir " Ýlaç tedavinize iliþkin en doðru cevaplarý vermek, " Ýlaç bileþimleri hazýrlamak, reçeteleri karþýlamak ve ilaç vermek " Ýlaç tedavinizden maksimum faydayý saðlamanýza yardýmcý olmak " Olasý yan etkileri, ilaç-ilaç, ilaç -gýda etkileþimlerini en aza indirgemek " Ýlaçlarýn güvenli ve doðru kullanýmýna ve reçetede verilen ilaç tedavisine uyumun önemi konusunda hastalara ve hasta bakýcýlara danýþmanlýk hizmeti vermek " Saðlýk durumunuzu iyileþtirmek için gerekli yönlendirmeleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak " Hafif rahatsýzlýklarýnýzda veya ilaç dýþý saðlýk ürünlerinizde sizin için en doðru ürünü seçmenize yol göstermek için eczacýnýz yanýnýzdadýr. UNUTMAYIN KÝ HER ÝLAÇ DOÐRU KUL- LANILMADIÐINDA ZEHÝRDÝR! Eczacýnýz bir ilaç uzmanýdýr ve hastalýk sürecinizde size destek vermek, ilaçlarýnýz ve diðer saðlýk ürünlerine iliþkin en doðru bilgiyi size ulaþtýrmak için en yakýn eczanede sizi bekliyor! " Bazý ilaçlar, diðer ilaçlarla, besin takviyeleri ile veya gýdalarla alýnmamalýdýr. " Bazý ilaçlar sadece sizde alerjik reaksiyona veya istenmeyen etkilere neden olabilir. " Bazý ilaçlar aç karnýna bazýlarý tok bazýlarý ise yemeklerle alýnmalýdýr. " Bazý ilaçlar buzdolabýnda saklanýr " Ýster besin takviyesi, ister bitkisel ürün ister vitamin adý altýnda geçsin kullandýðýnýz her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda bir zehir niteliðindedir ve size yarardan çok zarar getirir. Doðru bilgilenmek ve doðru yönlendirilebilmek için mutlaka ECZACINIZA DANIÞIN! SAÐLIÐINIZLA VE HAYATINIZLA OYNAMAYIN! Dr.Ýsmail YÜCEL Ýl Saðlýk Müdürü

5 5 Aðustos'ta 808 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %25 artarak 105 bin 624 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 349 konut satýþý ile en yüksek paya (%16,4) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 11 bin 836 konut satýþý (%11,2) ile Ankara, 5 bin 772 konut satýþý (%5,5) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 11 konut ile Ardahan, 12 konut ile Hakkari ve 45 konut ile Bayburt oldu. Çorum'da ise Aðustos ayýnda 808 konut satýldý.temmuz'da ise Çorum'da 537 konut satýlmýþtý. Haber Servisi Özkes'ten garip yorum Türkiye'de baþörtüsü yasaðýnýn Kemal Kýlýçdaroðlu tarafýndan kaldýrýldýðýný savunan Ýhsan Özkes, çok tartýþýlacak bir çýkýþ yaptý. Gazeteci yazar Ahmet Hakan Coþkun'nun sunduðu programa katýlan Özkes'in, programýn iki baþörtülü konuðu olan AK Partili Özlem Topal ve öðretim görevlisi Deniz Iþýker Bedir ile tartýþmaya girmesi dikkat çekti. Ýlköðretimde baþörtüsü serbestliðinin konuþulduðu programýn katýlýmcýlarý arasýnda olan Özkes, baþörtüsü serbestisine karþý müracaatlarda bulunan CHP'ye yönelik eleþtirileri kabul etmedi. Baþörtüsü ile ilgili son yapýlan yönetmelik deðiþikliðine CHP tarafýndan çeþitli itirazlar geldiðini hatýrlatan baþörtülü öðretim görevlisi Deniz Iþýker Bedir, "AK Parti üzerinden bu itirazlar yapýlmamalý. Bu bir özgürlük alanýdýr. Bu konuya bir özgürlük alaný olarak bakýlmalýdýr. Bu siyasi rantsa bu keþke CHP yapsaydý bunu... Ýhsan Bey'in dediði gibi... Bu siyasi rantý CHP alsaydý ve biz de onlarý alkýþlasaydýk. Çok da memnun olurduk" dedi. Bu sözler üzerine araya giren Özkes, "CHP diyerek bir kaç defa laf attýnýz. Söz hakký doðdu. Þu bir gerçek; Türkiye'de baþörtüsünün yasak olmasýný kaldýran Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'dur." tespitinde bulundu. Bu sözler üzerine araya giren AK Partili Özlem Topal, "Bu da Türkiye'nin en kelli felli yalaný galiba" diyerek bu tespite karþý çýktý. Bunun üzerine Özkes, Kýlýçdaroðlu'nun 2010 yýlýndaki "Artýk bu ülkede baþörtüsü sorun olmaktan çýkmalýdýr" sözlerini hatýrlattý. Özlem Topal, "Lütfen yapmayýn, CHP mi bu kanun teklifini verdi? Hiç bir karþýlýðý olmayan bir cümledir bu... Artýk bu cümleyi söyleyerek yola gidemeyeceðinizi gördüðünüz için söylediniz. Buna raðmen CHP'nin bu noktaya gelmesinden mutlu oluyorum." diyerek itirazýný sürdürdü. Özkes bu sefer de, "bazý kesimlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dine ve dindara yaklaþýmýndan rahatsýz olunduðunu" savundu. Özlem Topal bu sözlere de, "Aksine tam tersi yola geldiðinizi düþünüyorum. Nihayet Türkiye'nin gerçeklerini gördünüz" diyerek karþýlýk verdi. Bu sözler üzerine Özkes, "Biz zaten yoldaydýk hanýmefendi. Bugün siz þayet Müslümansanýz, Müslümanlýðýnýzý önce Allah'a sonra CHP'ye borçlusunuz." dedi. Topal, Özkes'in bu çýkýþýna, "O kadar yýl bu ülkeye iktidar oldunuz. Keþke yasaklamasaydýnýz. Anlatýlanlarý dinliyor musunuz? Bir çocuk bu yasaklar yüzünden neler yaþamýþ" sözleriyle karþý çýktý. Haber Servisi "Ahilik, iþçinin, çalýþanýn simgesidir" MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av.Bekir Çetin MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av.Bekir Çetin "Ahilik Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Türk insanýnýn kiþiliðinin mesleðini ve marifetini mertlik, cömertlik ve dürüstlük anlayýþý ile bütünleþtiren Ahilik ve Yaran kültürü asýrlar boyu milli birliðimizin, toplumsal dirlik ve düzenimizin güç kaynaðý olmuþtur. Anadolu halkýnýn ekonomik ve kültürel yaþamýnda önemli bir boyut oluþturan Ahilik; dürüstlüðün, sevginin, dostluðun, yardýmlaþmanýn, hoþgörünün, bilginin ve dayanýþmanýn sanat ile birleþimidir" dedi."ahiliðin, iþçinin, çalýþanýn, üretenin, namuslu kazancýn, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduðunu söyleyebiliriz" diyen Çetin, "Ahilik kültürü, iþ ahlaký baþta olmak üzere toplumsal yaþamdaki her türlü adýmýn rehberi olmuþ önemli bir deðerdir. Ýþ hayatýndaki baþarý, alýn terine dürüstlüðe ve iyi bir meslek ahlakýna dayanmaktadýr yýlýnda ülkemizin iþ ve meslek ahlaký konusunda bulunduðu seviye maalesef üzücüdür. Soma'da yaþanan insanlýk faciasý ve ardýndan ortaya çýkan gerçekler iþ ve meslek ahlakýna ne kadar ihtiyacýmýz olduðunu gözler önüne sermiþtir. 17 Aralýk ve sonrasýnda yaþanan süreç ülkemizde çürümüþlüðün hangi boyutlara ulaþtýðýný ortaya çýkarmýþtýr. Ahlak ve çalýþmanýn yani alýn teri ile dürüst kazancýn bir ülkenin kalkýnmasýnda ne tenli önemli olduðu kayýtlarla sabittir. Japonlar Japonya'yý, Almanlar Almanya'yý çalmadýklarý için, iþlerinde ahlaklý ve dürüst davrandýklarý için kalkýnmýþ, ilerlemiþ ülkelerdir. Hýzsýzlýðýn, çürümüþlüðün, yolsuzluðun hakim olduðu toplumlar ekonomik ve sosyal olarak yerlerde sürünmeye mahkumdur. "Devlet malý deniz, yemeyen keriz mantýðýnýn" ya da "benim memurum iþini bilir" düþüncesinin toplumumuzdan silinip atýlmasý gerekmektedir" þeklinde kaydetti. Çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Ahilik ilkelerinin asýl öðelerinden olan ahlâk ve çalýþmanýn yani alýn teri ile dürüst kazancýn, düzene hakim olmasý ülkemizi çaðlar üzerinden sýçratacaktýr. Tabandan tavana bu ülkenin her ferdini ahilik ahlakýna uygun yüksek vasýflý insanlar olarak yetiþtirmek devletimizin temel görevleri arasýndadýr. Beþ bin yýllýk bir geçmiþi, yüzlerce yýllýk ahilik kültürü olan Müslüman bir memlekette hýrsýzlýðýn, yolsuzluðun, usulsüzlüðün adeta gelenek haline gelmesi, hoþ görülmesi, desteklenmesi Türk toplumu olarak düþtüðümüz hazin durumu göstermektedir. Ahilik anlayýþýnýn hakim olduðu bir toplumda, üretmeden, çalýþmadan paylaþma, gayri ahlaki bir usulle para kazanma ve zengin olma imkaný olmayacaktýr. Türk toplumu olarak en önemli sorunlarýmýzdan birisi olan ahlak sorununu mutlaka halletmemiz lazýmdýr. Türk eðitim sisteminin temel hedefi ahlaklý toplumlar olmalýdýr. Bu düþüncelerle; Yaran Nasihatý'nýn tüm insanlýða bir yaþam felsefesi olarak örnek olmasý temennisiyle, ilimizde kutlanan "Ahilik Kültürü Haftasý Kutlamalarý"nýn tüm Çorum esnafýna, Yaranlarýna ve halkýna hayýrlara vesile olmasýný diliyor, bu kültürümüzü yaþatmaya çalýþanlara teþekkürlerimizi sunuyoruz." Haber Servisi Su Sayaçlarý Endeks Okuma Personel Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý 1-Ýdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarasý c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý b) Yapýlacaðý yer c) Süresi 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI :2014/ :Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: MERKEZ/ÇORUM : /1455 :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ tarihleri arasýnda 365 (Üçyüzaltmýþbeþ) takvim gün süreyle 23 adet personel ve 3 adet en az 2012 model binek araç kiralanmasý Hizmet Alýmý iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. :Çorum Ýli Mücavir Alan Sýnýrlarý :Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi :Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: El Bilgisayarý ile elektrik, su vb. her türlü sayaç endeksi okuma, sayaç deðiþtirme ve sökme-takma iþleri gibi hizmetler yapmýþ olmak veya her türlü personel hizmet alým iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Gd. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlann çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No:952 Resmi ilanlar de TSO'dan üyelerine ödenmeyen aidatlarý taksitlendirme uyarýsý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan (TSO) yapýlan açýklamada Torba Yasa'da yer alan Oda borçlarý ile ilgili düzenlemeler hakkýnda uyarýda bulunuldu.kanunun ilgili maddesinde, vergi mükellefiyeti sona eren ancak Oda üyeliði devam eden TSO üyelerinin yýllýk ve munzam aidat borçlarý ile üyeliði devam eden üyelerin yýllýk ve munzam aidat borçlarý ve gecikme faizleri ile ilgili düzenlemeler yapýldýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "Söz konusu yasal düzenlemeyle, iþ býrakma ya da resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona eren, ancak oda kayýtlarý devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiði tarihten sonra tahakkuk etmiþ aidat borçlarýnýn asýllarý ile birlikte feri borçlarýnýn tamamý üyelerin herhangi bir baþvuru yapmasýna gerek kalmaksýzýn yönetim kurulu kararýna istinaden silinecektir. Ayrýca, vergi kaydýnýn silindiði tespit edilen gerçek kiþi üyelerin kaydýnýn silinmesi için (vergi kaydýnýn silindiði tarihten önceki döneme iliþkin borcu olsa dahi)ticaret Sicil Müdürlüðü'ne bildirilecek ve sicil kaydýnýn silinmesini takiben oda kaydý da silinecektir. Bu üyelerin vergi kaydýnýn silindiði tarihten önceki borçlarýna gecikme zammý uygulanmaya devam edilecek ve bu borçlarýný ödemek isteyenler için Odamýza 1 Aralýk 2014 tarihine kadar yazýlý baþvurmalarý durumunda taksitlendirme ve indirim imkânlarýndan yararlanabileceklerdir. Ayrýca, Oda üyeliði devam eden ancak, kanunun yürürlüðe girdiði tarih olan tarihinden önce odaya yýllýk ve munzam aidat borçlarý olanlarýn borç asýllarýna isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammý gibi feri alacaklardan vazgeçilmiþtir. 1 Aralýk 2014 tarihine kadar yazýlý olarak Odamýza baþvuran üyelerimiz, yýllýk ve munzam aidatlara ait borç asýllarý için taksitlendirme ve indirim imkânlarýndan yararlanabileceklerdir. Borcun aslýna YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oraný üzerinden yeniden hesaplanarak bulunan toplam meblað 8 takside bölünecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Aralýk 2014 olup, kalan 7 taksit 3'er aylýk dönemler halinde tahsil edilecektir. Bu düzenleme, anýlan kanun kapsamýnda geçici madde ile düzenlendiðinden bir defaya mahsus uygulanacak olup, sürekli olarak uygulanmasý söz konusu olmayacaktýr" ifadeleri yer aldý.haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 Öðretmenliðe dönen idareciler geçmiþ izinlerini kullanabilecek Din görevlilerinden rotasyona tepki! Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz Diyanet Sen'in, Afyonkarahisar'da gerçekleþtirdiði Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'nda din görevlilerine uygulanan rotasyonun kaldýrýlmasý için eylem kararý aldýðýný açýkladý. Toplantýnýn sonuç bildirgesinde rotasyon sorununun din görevlilerini göçebeye çevirdiðinin vurgulandýðýný kaydeden Ali Yýldýz, her ilden yüzlerce kiþinin bu yýl itibari ile rotasyona tabi tutulduðunu, bu uygulamanýn din görevlileri arasýnda büyük huzursuzluða sebep olduðunu ve çalýþma barýþýný zedelediði ifadelerine yer verildiðini kaydetti. Yýldýz, özelde din görevlilerini, genelde ülkemizi ve dünya gündemini ilgilendiren kararlarýn alýndýðý Afyonkarahisar Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi'nde yer alan maddeleri þöyle sýraladý: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikler kurum çalýþanlarý arasýnda büyük huzursuzluklara sebep olmuþtur. Adeta göçebe din görevlisine dönüþtürülen kurum çalýþanlarý yeni bir düzenleme ile bu maðduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklemektedir. Rotasyon düzenlenmesi hukuk düzeni, idarenin sürekliliði, çalýþma barýþý ve uygulanabilirlik kapsamýnda deðerlendirildiðinde pek çok sorunu kendi içinde barýndýrmaktadýr. Cami görevlilerine "zorunlu yer deðiþikliði" getiren düzenlemeler haksýz ve keyfi uygulamalara yol açacaðýndan hukuka aykýrý olan bu düzenlemenin iptali uygun olacaktýr. Söz konusu yönetmelik maddelerinin yürürlükte kalmasý halinde idarece bunlara dayanýlarak 120 bini aþan personeli ve aileleri ile birlikte yaklaþýk 500 bin kiþiyi ilgilendiren pek çok iþlem tesis edileceðinden ileride telafisi güç veya imkânsýz zararlara da neden olunacaktýr. Bütün bu nedenler ortada olmasýna raðmen kurum yetkililerinin ve siyasilerin din görevlilerinin maðduriyetini görmezden gelerek yönetmeliði uygulama konusundaki ýsrarlarý bizleri eyleme mecbur kýlmaktadýr. YENÝ, DEMOKRATÝK SÝVÝL BÝR ANAYASA Yeni Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacý olduðu konusu herkesin üzerinde mutabakat Ali Yýldýz saðladýðý bir konudur. Ülkemizin hükümleri ve ruhuyla insaný esas alan, bütün vatandaþlarý kucaklayan, tanýmlama dayatmasý yerine tanýma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaþlarýný bir ve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp teminat altýna alan; din ve vicdan özgürlüðüne yönelik mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, sivil ve demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacý vardýr. Siyasi iradenin de üzerine düþeni ivedilikle yerine getirerek yeni bir anayasa yapmasý beklenmektedir. Uzun yýllardýr vekil ve fahri olarak görev yapan Ýmam Hatip ve Kur'an Kursu Öðreticileri bir an önce kadroya alýnmalýdýr. Görevleri ile ilgili her türlü yeterlilik ve liyakate sahip olduklarý halde ve kadrolularla ayný iþi yaptýklarý halde komik ücretler alan vekil ve fahri Ýmam Hatip ve Kur'an Kursu Öðreticileri sözleþmeli veya kadrolu olarak kurum bünyesine alýnmalýdýr. ÝLÝTAM'A SINAVSIZ GEÇÝÞ HAKKI TANINMALI VE KONTENJANLARI ARTIRILMALIDIR Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde yaklaþýk 25 bin ilahiyat ön lisans programý mezunu çalýþan mevcuttur. Kurumumuz çalýþanlarýnýn eðitim seviyesinin yükseltilmesi açýsýndan ön lisans mezunu çalýþanlara Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýç Ýþleri Bakanlýðý'nda olduðu gibi sýnavsýz lisans tamamlama hakkýnýn tanýnmasý ve ilitam programý kontenjanýnýn yükseltilmesi saðlanmalýdýr. Ýlahiyat ön lisans programýný bitiren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý çalýþanlarýna sýnavsýz lisans tamamlama hakký tanýnmasý ve ilitam program kontenjanlarýnýn tüm talepleri karþýlayacak ölçüde arttýrýlmasý hususunda gereðini bilgilerinize arz ederiz. ÝSTÝHDAM GÜÇLÜKLERÝ ÖZEL TEÞVÝKLERLE GÝDERÝL- MELÝDÝR Ýstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan diyanet çalýþanlarýna yönelik teþvikler öngörülmelidir. Gönülsüz ve mecburiyete dayalý çalýþma yerine ekonomik iyileþtirmeleri kapsayan gönüllülüðü tetikleyecek teþvik uygulamalarý baþlatýlmalýdýr. KUR'AN KURSLARI VE HAFIZLIK MÜESSESESÝ DES- TEKLENMELÝDÝR Comenius programý kapsamýnda hazýrlanan "Güneþ Sürdürülebilirliði" konulu projenin üçüncü hareketliliði için Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Ýsmail Madan, öðretmenler Kürþat Arýk, Ýbrahim Bilan, Kudret Baþkaya, Sibel Demir ve öðrenciler Ebrar Sultan Özdemir, Rabia Hacýrecepoðlu, Merve Kurtçu, Tuðçe Gündoðdu, Lütfiye Arslan, Mehmet Tunahan Kur'an Kurslarý gibi dini eðitim müesseselerinin ihyasý milletimizin bu müesseselere ilgisiyle doðru orantýlýdýr. Gerek hafýzlýk müessesesinin desteklenmesi gerekse Kur'an kurslarýnýn desteklenmesi milletin duyarlýlýðýna baðlýdýr. Din görevlilerimiz hafýzlýk müessesesinin devam etmesi ve Kur'an Kurslarýnýn iþlevselliðinin artmasý için duyarlýlýklarýný artýrmalýdýr. DÝYANET AKADEMÝSÝ ÝÞLEVSEL HALE GETÝRÝLMELÝDÝR Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý halen boþ kadrolarýný doldurmak için din hizmetini sunan personel alýmý gerçekleþtirmekte, görevin önemine binaen lise, ön lisans ve lisans düzeyinde personel alýnmaktadýr. Göreve baþlayan personele verilen eðitim yetersiz kalmaktadýr. Ülke genelinde din hizmetinin kaliteli personelle etkin bir þekilde saðlanmasý için 7 bölgede ve bölgelerin özelliklerine de göz önünde bulundurularak Diyanet Akademisi kurulmalý ve bilgi seviyesi yüksek kaliteli personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý için eðitim hizmeti saðlanmalýdýr. ÇÖZÜM SÜRECÝ DEVAM ETTÝRÝLMELÝDÝR Türkiye, 30 yýlý aþkýn süredir yaþadýðý terör sorununda, çözüm süreci ile birlikte önemli mesafe almýþtýr. Sorunun bitmesi noktasýnda dünya görüþleri, ideolojileri ve hedefleri farklý toplum kesimleri, belirli oranda da olsa, ortak irade göstermektedir. Çözüm sürecini destekleyenlerin yanýnda bu süreci içerde ve dýþarýda akamete uðratmak ve sabote etmek isteyenlerin varlýðý herkesin malumudur. Türkiye, çözüm noktasýndaki kararlýlýðýndan ve milletimizin hassasiyetlerinden ödün vermeden sonuca ulaþmak, milli birlik ve beraberliði tahkim etmek için iç ve dýþ odaklara aldýrmaksýzýn yoluna devam etmelidir. KÜRESEL SERMAYENÝN KÝRLÝ OYUNLARI- NIN ÜZERÝNE KARARLILIKLA GÝDÝLMELÝDÝR Yeni Türkiye, içerde ve dýþarýda bazý odaklarý rahatsýz etmiþtir. Yolsuzluk iddia ve ithamlarý üzerinden baþlatýlan 17 Aralýk Küresel Operasyonu, 'egemen millet' ve 'baðýmsýz devlet' duruþundan rahatsýzlýk duyan küresel yapýnýn ve onun uzantýlarýnýn 'yolsuzluk iddialarý' kýlýfý giydirilmiþ yeni senaryosudur. 7 Þubat, Taksim Gezi Parký olaylarý ve 17 Aralýk Operasyonu, küresel sermayenin kirli bir oyunudur. Küresel operasyonla birlikte 'yolsuzluk' ve 'paralel devlet' olmak üzere ortada iki iddia bulunmaktadýr. Her iki iddianýn da üzerine kararlýlýkla gidilmelidir. KAMUDA KIYAFET VE ÞEKÝL DAYATMASI SON BUL- MALIDIR Memur-Sen tarafýndan baþlatýlan "Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasý sonucu toplanan 12 milyon 300 bin imza ile ortaya konulan kamuoyu desteðinin yanýnda kararlýlýðý yansýtan 8 aylýk "sivil itaatsizlik" eylemi, devlet eliyle kadýna uygulanan kýlýk ve kýyafet þiddetinin bitmesi noktasýnda önemli rol oynamýþtýr. Kamuda kýlýk ve kýyafet dayatmasýnýn en önemli sembolü haline gelen baþörtüsü konusunun çözümü devlet millet kaynaþmasý için çok önemli bir adým olmuþtur. Fakat ayný eylem kapsamýnda dile getirilen çaðdýþý yönetmelikteki erkeklere yönelik baþta kravat takma mecburiyeti olmak üzere, takým elbise, saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce kalkmalýdýr. YENÝ ÖÐRENCÝ YURTLARI YAPILMALIDIR Ortaöðretim ve lisans eðitimini ailelerinin bulunduðu þehir dýþýnda alan öðrenciler için yurt ihtiyacý talepleri karþýlamaktan uzaktýr. Özellikle büyük çoðunluðu kýrsal kesimde görev yapan din görevlilerinin çocuklarýnýn barýnmasý için TDV iþbirliði çerçevesinde talepler gözetilerek yeni yurtlar yapýlmalý ve din görevlilerinin çocuklarýna öncelik tanýnmalýdýr. SURÝYE'DEKÝ KATLÝAMLARI KINIYORUZ Suriye'de yaklaþýk üç yýldýr kan akýtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esed yönetimindeki Baas rejimini kýnýyoruz. Katliamlarý destekleyen gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki destekçilerin niyetlerinin Suriye halkýnýn huzuru deðil, emperyalist unsurlarýn menfaatleri olduðunun anlaþýlmasýný bekliyor; bütün ülke ve uluslararasý kuruluþlarý katliamý durdurmak için birlikte hareket etmeye, can çekiþen Suriye halkýna karþý insani sorumluluðun gereði olarak yardým etmeye çaðýrýyoruz." Haber Servisi Mehmetçik Anadolu Lisesi Almanya yolcusu Kahraman'dan oluþan grup 27 Eylül 2014 Cumartesi günü Almanya'nýn Wasserburg þehrine gidecek.çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Ýsmail Madan, "Güneþ enerjisinin sürdürülebilirliði ile ilgili olarak toplam beþ ülkenin ortaklaþa yürüttüðü bu projede Türkiye'yi okulumuz Mehmetçik Anadolu Lisesi temsil ediyor. Finlandiya ve Slovenya'dan sonra üçüncü hareketlilik için gidilecek Almanya'da okulumuz sunum ve aktivitelere katýlacak. Projenin son aþamasý olan deklarasyon kýsmýný üstlenen okulumuz bununla ilgili gözlemler yapacak. Bu çalýþmalar ayný zamanda ülkeler ve kültürler arasý kaynaþmanýn da vesilesi olmaktadýr. Bu yüzden projeyi sadece sunum ve aktivitelerden ibaret olarak görmüyoruz, ayný zamanda öðrencilerimizin ufkunu geniþletecek bir fýrsat olarak deðerlendiriyoruz" dedi. Haber Servisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün görev süresi dolduðu içim öðretmenliði dönen idarecilerin geçmiþte kullanmadýklarý izinlerini kullanabilecekleri yönünde görüþ bildirdiðini açýkladý.selim Aydýn, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ankara Valiliði Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün Öðretmenliðe dönen yöneticilerin yýllýk izin haklarý konulu 17/09/2014 tarih ve /45.02/ sayýlý yazýsýyla Altýndað Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne dört yýllýk çalýþma süresini tamamlayan okul yöneticilerinden görev süresi uzatýlmayan öðretmenlerin yýllýk izinlerini nasýl kullanýlacaðýna iliþkin görüþ taleplerine verilen cevapta; somut olarak 'her yýlýn izin hakký hesaplanmak suretiyle öncelikle yöneticinin 2014 yýlýnda kullanabileceði izin hakkýnýn tespiti gereklidir. Tereddüt yazýsýnýn tarihi iti- Selim Aydýn bariyle, diðer bir deðiþle okullarýn açýldýðý tarihte öðretmen olarak görev yapmaya baþlayan eski yöneticinin yasa ve diðer mevzuata göre geçmiþ dönem kullanmadýðý izin haklarýnýn kazanýlmýþ hak olarak kabul edilmesi zorunludur. Özellikle 2014 sonu itibariyle, daha sonra kullanýlamayacak izin haklarýnýn talep halinde hemen kullandýrýlmasý diðer izin haklarýnýn ise görevinin aksamamasý þartýyla amirin uygun bulacaðý zamanlarda toptan veya kýsým kýsým kullandýrýlmasý, 2015 yýlýndan itibaren yýllýk izin hakkýnýn diðer öðretmenleri gibi yaz tatili ile dinlenme tatillerinde kullandýrýlmasý gerektiði deðerlendirilmektedir' gibi ifadelere yer verilmiþtir. Türkiye'nin baþkenti olan Ankara Milli Eðitim Müdürlüðü'nün Altýndað Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne vermiþ olduðu görüþ yazýsýnda hukuki mevzuata da dayandýrýlarak öðretmenliðe dönen idarecilere bu hak açýkça verilmiþtir" dedi.konuya iliþkin taleplerinin dile getirmek amacýyla Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret ettiklerini dile getiren Aydýn, "Milli Eðitim Müdürü Sayýn Seyit Ali Büyük'e bu haktan hem ilimizdeki üyelerimizin hem de görevden ayrýlan diðer müdürlerin maðduriyetlerini artýrmamak adýna bu talep iletilmiþtir. Yapýlan görüþme sonucu bu konu ile ilgili olumsuz bir kanaat olmuþtur. Bu cevaptan sonra bizde sendika olarak kendilerine kiþisel iletiþim yollarýnýn artýk bir tarafa býrakýlýp resmi anlamda süreci baþlatacaðýmýzý, dilekçelerle müracaatlarýn yaptýrýlacaðýný ve bu konuya iliþkin hukuki sürecin devam ettirileceðini ve bu meselelerin peþini býrakmayacaðýmýzý önemle belirttik. Bu durumda olan okul yöneticilerimizin istemeleri halinde bir an evvel Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne iletilmek üzere dilekçelerini hazýrlayýp sunmalarýný talep ediyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Kamu avukatlarýna yönelik ayrýmcýlýða son verilmeli Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Külah, Kýcýlý, Çelebibað, Tahirabat, Ýmat, Alacahöyük, Karamahmut, Kalýnkaya, Mahmudiye köyleri, Hasan Satýlmýþ Tarýmsal Ertuðrul Alper Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper Hükümeti, yargýnýn, üç temel unsurundan biri olan avukatlýk mesleðini, kamu adýna yürüten kamu avukatlarýný hatýrlamaya, ayrýmcýlýða son vererek, özlük haklarýný iyileþtirmeye çaðýrdýklarýný kaydetti.hsyk seçimleriyle birlikte, hakim ve savcýlarýn maaþlarýnda brüt 1100 TL civarýnda zam yapýlacaðý ve koþullarýnýn iyileþtirileceðinin açýklandýðýný hatýrlatan Ertuðrul Alper, "Ardýndan, 38 milletvekilinin, Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý KHK'de Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Yasa teklifi, 14 Ekimde görüþülecek. Bu yasa teklifi, eksik ve yetersizdir. Yargý hizmetleri Hakim ve Savcýlardan ibaret görülmüþ, yaklaþýk 55 bin yargý emekçisi görmezden gelinmiþ, ayný zamanda, yargýnýn 3 unsurundan biri olan savunmayý, kamu adýna temsil eden kamu avukatlarý, yine unutulmuþ, yok sayýlmýþtýr. Türkiye'de 5000 civarýndaki kamu avukatý, yargýdaki toplam dava ve icra takiplerinin %50'sinde, savunma görevini üstlenmiþtir. Milyonlarca liralýk davalarýn sorumluluðu ile, Bakanlýklar adýna vekalet görevini yürüterek, aðýr iþ yükü altýnda çalýþan kamu avukatlarýnýn koþullarý, her geçen gün daha da kötüleþmektedir. Bugüne kadar, kamu avukatlarýna verilen sözler tutulmamýþ; tozlu raflarda bekleyen yasa teklifleriyle oyalanmýþtýr. Bu nedenle, sýnavla kamu avukatlýðýna baþlayanlar, meslekten kaçýþ yollarý aramaktadýrlar. Aðustos ayýnda hesaplanan yoksulluk sýnýrý, 3 bin 826 TL'dýr. Kamu avukatlarý, yoksulluk sýnýrý altýndaki maaþlarla yaþamaya mahkum edilmiþtir" dedi.kamu avukatlarýnýn, savunma göreviyle saðladýðý yarar yanýnda; her yýl maaþýndan çok daha fazla yekun tutan milyonlarca lira vekalet ücretinin aktarýlmasý ile ayrýca, bütçeye gelir yaratan kaynaða dönüþtüðünü dile getiren Alper, "Çünkü karþý tarafýn ödediði ve Avukatlýk kanununa göre avukata ait olan vekalet ücreti tahsil edildiði takdirde, yýllýk 9 bin TL civarýndaki kýsmý avukata ödenmekte, bu ödemeler de geciktirilerek, bir sonraki yýl yapýlmakta; büyük bölümüne el konulmaktadýr. Üstelik, hukuk birimlerinde çalýþan personele, vekalet ücretinden pay verilmemektedir. Hükümeti, yargýnýn üç temel unsurundan biri olan avukatlýk mesleðini, kamu adýna yürüten kamu avukatlarýný, hukuk biriminde çalýþan memurlarý ve diðer yargý çalýþanlarýný hatýrlamaya davet ediyoruz! Yasa teklifinde açýklandýðý üzere, Hakim ve savcýlar gibi, kamu avukatlýðýnýn da kariyer meslek olmasý nedeniyle, teorik ve pratik bakýmdan yoðun bir bilgi birikimi gerektirdiðini; özlük haklarýnýn, yüklendikleri görev ve sorumlukla uyumlu hale getirilmesinin, hem yargý organlarýnýn, hem de, kamu adýna yürütülen savunma görevinin verimliliðini artýracaðýný; daha yetkin ve donanýmlý kiþilerin kamu avukatlýðýný tercih etmelerini saðlayacaðýný ve yargýlama faaliyetinin kalitesini artýracaklarýný bir kez daha hatýrlatýyoruz! Hükümetin, özlük haklarýný düzenlerken; kamu avukatlarýnýn, yargý çalýþanlarý ve hukuk birimi çalýþanlarýnýn çalýþma barýþýna katký saðlamasýný ve mesleki motivasyonlarýnýn artýrýlmasýný amaçlamasýný talep ediyoruz! Bunun için; hakimler ve savcýlarýn özlük haklarýnda iyileþtirme öngören yasa teklifinin, hakim, savcý ve kamu avukatlarýnýn aylýk ve özlük haklarýnda, mesleðin niteliði, sorumluluðu dikkate alýnarak, gerçek bir iyileþtirme saðlanacak þekilde yeniden düzenlenmesini; acilen yapýlacak yasal düzenleme ile, kamu avukatlarýnýn maaþlarýnýn alt sýnýrýnýn, net 5 bin TL'ye çýkarýlmasýný, emeklilik maaþlarýnýn en az 3500TL'ye çýkarýlmasýný talep ediyoruz. Ayrýca, yargý faaliyetinin yükünü birlikte omuzlayan diðer yargý çalýþanlarýnýn aylýklarýnda da iyileþtirme yapýlmasýný; kamu kurumlarýnýn hukuk birimlerinde çalýþan personele vekalet ücretinden pay verilmesi uygulamasýnýn yeniden baþlatýlmasýný, yaratýlan maðduriyete son verilmesini talep ediyoruz. Maliye Bakanýný göreve, Hükümeti, yasa teklifini taleplerimizi içerecek þekilde Hükümet tasarýsý olarak düzenleyerek, TBMM'ye sunmaya ve 14 Ekimde yasallaþtýrmaya çaðýrýyoruz! Taleplerimizin arkasýndayýz. Adalet saðlanana kadar, mücadelede kararlýyýz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Sulama tesisleri tarihinde saatleri arasýnda: Çanakçý, Çukurören, Ýsmail köyleri ve Çanakçý baðlarý tamamý, Aydýn Petrol Ýskilip Yolu, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu Tavukçuluk Ticaret, R.Murat Temiz Tarýmsal Sulama tesisleri tarihinde saatleri arasýnda: Kip Tavukçuluk ve Þimþekler Tavukçuluk tesisleri." Haber Servisi Mustafa Kanat'a sürpriz doðum günü Belediye Zabýta Amiri Mustafa Kanat, 54. yaþ gününü Zabýta personeli ile kutladý. Zabýta personelinin kendisine yaptýðý sürpriz doðum günü karþýsýnda duygulanan Kanat, kendisine sürpriz doðum gününü hazýrlayan tüm personele teþekkür etti. Haber Servisi

7 7 Ahýska sempozyumuna TÝKA desteði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, üniversite ile ilgili genel bir deðerlendirmede bulundu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun katkýlarýyla da 14-15Kasým tarihlerinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri" isimli uluslararasý sempozyumun çalýþmalarýnýn da deðerlendirildiði görüþmede, sempozyuma katýlacaklar, program planlamasý, maddi finansman ve davet edilecek devlet büyükleri ile ilgili çalýþmalar yapýldý. Rektör Reha Metin Alkan'ýn talebi üzerine TÝKA (Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý) Baþkaný Dr. Serdar Çam ile görüþen Uslu, TÝKA'nýn programa destek olacaðý müjdesini verdi. Uslu, "Hýzla geliþen ve büyüyen üniversitemizin uluslararasý akademik programlar düzenlemesi hem öðrencilerimizin eðitimine hem de ilimizin tanýtýmý ve sosyo-ekonomik geliþmesine büyük katký saðlamaktadýr. Rektör hocamýzýn bu tür çalýþmalarýna desteðimiz her konuda olduðu gibi artarak devam edecektir" dedi. Haber Servisi "Büyük Türkiye yolculuðunda bir yasaktan daha kurtulduk" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, hizmet kollarý þube baþkanlarý ve Ýl temsilcilerinin katýlýmýyla yaptýðý açýklamada ortaöðretimde baþörtü yasaðýnýn kaldýrýlmasýný deðerlendirdi. Ortaöðretimde baþörtü yasaðýnýn kalkmasýný 'normalleþme' olarak deðerlendirdiklerini ifade eden Ahmet Saatçi, "Ýleri demokrasinin nimetleri hayata geçmeye devam ediyor. Yeniden büyük Türkiye yolculuðunda bir yasaktan daha kurtulduk. Bu boyutuyla baktýðýmýzda geç kalmýþ, harika bir uygulama. Elbette karþý çýkanlarýn sesinin yüksekliði, karþý çýkýþ gerekçelerinin haklýlýðýný beraberinde getirmiyor. Birkaç gündür medyaya bakýyorum, 28 Þubat'la ortaöðretimde serbestinin kýyaslanmasý ve 28 Þubat'ta yasakçýlarýn yaptýðýný bugün iktidar yapýyora getiren yaklaþým var. Bu, olaylara þaþý bakmaktýr. 28 Þubat'ta birileri devlet adýna, derin devletin damarlarýndaki yasakçýlýðý baþýný örtemezsin diye dayatýyordu, bugün ise isteyen açar, isteyen örter, bu bireylerin tercihidir deniyor" dedi. Baþörtüsü özgürlüðüne getirilen eleþtirileri 'haksýz ve hukuksuz' bulduðunu ifade eden Saatçi, "Okulda öðrencilerin baþýný örtmesi, diðerlerine baskýdýr deniyor. Bunu iddia edenler kendi çocuklarýný istedikleri gibi yetiþtirme hakkýný kendilerinde görüyorken çocuklarýný dindar ya da muhafazakâr yetiþtirmek isteyen ailelere bu hakký tanýmak istemiyorlar. Ýþte bugün sabah bir televizyonda meþhur gazetecilerden birisi program yapýyor, dinliyorum. Ben eðer bu ergenlik çaðýna ulaþmýþ, 18 yaþýný doldurmuþ olanlar için böyle bir serbesti gelseydi ben bunu savunurdum ama, bu 5. sýnýftan, orta 1'den baþlýyor, onun için ben buna karþýyým diyor sanki 18 yaþýndakilere, 28 yaþýndakilere, 48 yaþýndakilere bu yasak varken o bu yasaða karþý çýkmýþ gibi. Dolayýsýyla bu üstat Necip Fazýl'ýn amuda kalkan birinin Türkiye'yi ters görmesi tespitinde olduðu gibi, özgürlüklere hep ters bakanlarýn yine ortamý bulandýrmaya çalýþtýðý bir konuyu görüyoruz. Burada bu yönetmeliðin deðiþmezden önceki hali neydi? Bir öðrenci imam hatip lisesinde okuyorsa baþýný örtebilir. Kur'an ve siyer dersine giriyorsa, seçmiþse örtebilir. Bu derse özgürlük olmaz ki, bu inanç hürriyeti kapsamýndadýr, okulun ya da dersin sorumluluðu yoktur, bu bireyin meselesidir. Onun için geç kalmýþ, normalleþmeyi hýzlandýran, ergenlik çaðýna ulaþan çocuklarýn kendi inanç hürriyeti olarak isterlerse baþýný örtebileceklerini getiren, ergenlik çaðýna ulaþmamýþ olanlarýn da velayeti anne-babasýndadýr, anne ve babasýnýn karar vereceði bir konudur. Kendi çocuðuna baþý açýk olma serbestisi isterken ki bu serbesti var, böyle olmalý, baþkasýnýn çocuðuna baþörtü serbestisi tanýmamak faþizmin tortularýný barýndýrmaktýr ki bunun bir anlamý yok. Bu saatten sonra bunlarýn bu ülkenin demokrasi yolculuðuna engel olma imkân ve ihtimali yok, bunu nereden biliyoruz? Üniversitede baþörtü serbest oldu, kýyamet kopmadý. Zaten baþörtülüyle baþý açýk arasýnda hiçbir sorun yoktu. Siyasette serbest oldu, Meclis'te bir sorun yok. Devlet dairelerinde serbest oldu, bir sorun yok. Darýsý erkeklere sakal, kravat serbestisi gelmesine Bazý kamu görevlileri için devam etmekte olan baþörtüsü yasaðý da son bulmalýdýr" þeklinde kaydetti. Anne-baba'nýn istediði eðitimi istediði þekilde vermekte özgür olduðunu vurgulayan Saatçi, "Þimdi anne-baba çocuðuna spor eðitimi, bale eðitimi, resim, müzik eðitimi gibi eðitimlerine isterse istediði yaþta baþlama ve baþlatma hakkýna sahip, yönlendirme hakkýna sahip de, çocuðunun dindar yetiþtirilmesi hakkýna mý sahip deðil? O zaman bunu bilmeyenler mevcut Anayasanýn 24. maddesine baksýnlar, biraz da evrensel hukuka baksýnlar. Ýnanç hürriyeti, ister reþit olan gencin kendisinin, isterse reþit olmayan çocukta anne ve babasýnýn hakkýnýn kullanýmý genel ahlaka aykýrý olmamalý, genel saðlýða ve kamu güvenliðine de.. Þimdi o çocuðu yetiþtiren anne-baba evinde din eðitimi veriyor, iþte beþinci sýnýfta bir kýz öðrenci ve bu çocuk normal hayatta baþýný örtüyor, namazýný kýlmaya çalýþýyor. Dindar olmak için de istekli ve bu hayatý, orucunu tutuyor Ramazan ayýnda, namazýný kýlýyor, okula gelirken de baþörtüyle geliyor, ama okula gelince baþýný açmak durumunda hissediyor. Biz bu çocuklara olduðun gibi görün, göründüðün gibi ol, dürüst ol, birey ol, birey olmalýsýn diyoruz. Bu çocuða nasýl izah edeceksiniz, yani evde anne-babasýný örnek alarak, annesini, ablasýný örnek alarak yaþadýðý hayatta baþörtü Allah'ýn emridir deniyor" ifadelerini kullandý. Dýþ görünüme bakarak insanlarý deðerlendirmemek gerektiðini vurgulayan Saatçi, "Herkesin yaptýðý iþte, öðrenci, veli, öðretmen, idareci, siyasetçi bunu nasýl yapýyor, birikimi nedir, geleceðe nasýl hazýrlanýyor, bu ülkeye nasýl bir katma deðer üretiyor diye buna bakmak lazým. Ben birkaç yýl sonra bunun da konuþuluyor olmayacaðýný düþünüyorum. Ýlkokul 5 ya da 1, lise son, birinde genç kendi örtünüyor, diðerinde de çocuk istiyor, anne-baba da bu isteðine saygý duyup ve böyle olmasýný istiyorsa kime ne, kimin haddine buna karýþmak? Ýsteyenler örtebilir, istemeyenler örtmez, bundan daha doðal bir þey de olmaz, demokrasi de böyle bir þey zaten" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi EKMEK SATIN ALINACAKTIR KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 2015 YILI EKMEK ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Gülabibey Mah.Millet l.sok.no:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 5 Kalem Unlu Mamul Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Genel Sekreterliðimize baðlý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi ambarlarýna ilgili hastanenin talebi doðrultusunda peyder pey teslim edilecektir. c) Teslim tarihi :Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi ambarlarýna ihale dokümaný kapsamýnda sunulan talep belgesine göre ilgili hastanenin talebi doðrultusunda sipariþ tarihinden itibaren l(bir) gün içerisinde peyder pey olarak tarihine kadar teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu ( Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No : 81 ÇORUM ) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýstekliler T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan almýþ olduklarý Ýþletme Kayýt Belgesi ve/veya Gýda Sicil Sertifikasý ve/veya Gýda Üretim Sertifikasý bu belgelere eþdeðer belgelerin, asýl veya noter onaylý suretlerini veya aslý idarece görülmüþ onaylý suretlerini ihale komisyonuna teklif zarflarý içersinde sunacaklardýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Man. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans- Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:943 Resmi ilanlar de Alaca Belediyesi'nden Engelliler Derneðine destek Alaca Belediyesi yer sýkýntýsý yaþayan Alaca Engelliler Derneðinin bu sorunun çözdü. Dernek Baþkaný Ahmet Görür konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Beþ senedir Alacamýza ve çevre il ve ilçelere hizmet veren derneðimiz þimdiye kadar belediyemizin tahsis ettiði ve kira bedeli almadýðý iki yerde hizmet veriyordu. Mayýs 2014'de Engelliler Gününde Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muhammet Eyvazýn katýlýmýyla açtýðýmýz tekerlekli sandalye tamir atölyemiz sebebiyle yer sýkýntýsý çekmeye baþlamýþtýk. Zira tamir için Alaca'dan ve çevre illerden gelen tekerlekli akülü sandalyeler çok yer kaplýyor, ustalarýmýz çalýþacak alan bulamýyorlardý. Ustalarýmýz Ramazan Tokgöz ve Durak Çinkaya da tekerlekli sandalye üzerinde yaþayan engelli kardeþlerimizdi. Bu sýkýntý nedeniyle baþvurduðumuz Belediye Baþkanýmýz bize hemen el uzatarak derneðimize yeni bir yer daha tahsis etti. Bu yardýmlarýndan dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muhammet Eyvaz'a ve Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Yusuf Büküþ'e teþekkür ediyoruz" dedi. Haber Servisi Gazilerden Þahin'e iade-i ziyaret Çorum Muharip Gaziler Derneði, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e iade-i ziyarette bulundu.muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül'ün öncülüðünde gerçekleþen ziyarete dernek yönetimi de katýldý.bugün Þoförler ve Nakliyeciler Odasý binasýnda yaptýklarý ziyarette Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile bir süre sohbet etti.þahin de, gerçekleþtirdikleri ziyaret için dernek baþkaný Gül'e ve yönetimine teþekkür ederek, her zaman gazilerin yanýnda olduklarýný hatýrlattý. Çorum Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e plaket takdim etti. Gazilere verdiði desteklerden dolayý Gül, Þahin'e teþekkür plaketi verdi. Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM Boðaz aðrýsý deyip geçmeyin! 8 Ne Farkeder Bir gün Nasrettin hocanýn arkadaþlarýndan biri kendisine gelip; birisinin kendisini mahkemeye verdiðini bir buðday meselesi hakkýnda yardýmýna ihtiyacý olduðunu, kendisi için yalancý þahitlik yapmasýný istemiþ hocadan. Hoca bu çok eski arkadaþýný kýramamýþ ve yalancý þahitlik etmeyi kabul etmiþ.fakat mahkeme boyunca sürekli "arpa" diyormuþ buðday yerine. Kadý en sonunda sinirlenip:- Be adam, dava buðday davasý arpa deðil. Neden sürekli arpa diyorsun þuna? diye çýkýþmýþ hocaya.hoca da gayet sakin: - Efendim mesele yalan olduktan sonra buðday olsa ne farkeder arpa olsa ne farkeder. Kelime Avý Günün Sudoku Bulmacasý Virüs enfeksiyonunun bulgusu olan boðaz aðrýsý, kiþinin yaþam konforunu bozarak büyük sýkýntýlara yol açtýðý belirtiliyor. Uzmanlar, boðaz aðrýsýnýn birçok rahatsýzlýðýn belirtisi olarak ortaya çýkabileceðini belirtti.avusturya Sen Jorj Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Gökhan Güvener, boðaz aðrýsý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Boðaz aðrýsý birçok rahatsýzlýðýn belirtisi olarak ortaya çýktýðýný belirten Gökhan Güvener, "Boðazda yanma ve hassasiyet olarak da ifade edilen ve yutkunmakla þiddetlenen bu þikâyetin en sýk sebebi enfeksiyonlardýr. Enfeksiyonlar çoðunlukla virüs kökenlidir. (Soðuk algýnlýðý, grip ve enfeksiyöz mononükleoz virüsleri gibi). Yine kýzamýk, suçiçeði gibi virüs hastalýklarýnýn da döküntülerin yansýra, boðaz aðrýsý yapabilecekleri unutulmamalýdýr." dedi.nadir olarak bakteri kökenli enfeksiyonlarýn boðaz aðrýsýna yol açtýðýný söylen Dr. Güvener, "Bunlarýn arasýnda da özellikle bademcik iltihaplarýnda streptokoklar öne çýkar. Ayrýca aþýlamayla büyük oranda sýklýðý azalmýþ olan difteri ve boðmaca bakterileri de sebepler arasýnda sayýlabilir." diye konuþtu.virüs enfeksiyonlarýnýn spesifik bir tedavisi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmediklerine vurgu yapan Güvener þunlarý ifade etti: "Bu durumda tedavi semptomlarýn giderilmesine yöneliktir. Dinlenme, bol sývý alýmý, aðrý kesiciler; burun týkanýklýðý, geniz akýntýsý gibi ek bulgular varsa buna yönelik tedaviler kullanýlabilir. Virüs kökenli enfeksiyonlarýn olaðan seyrinde, baðýþýklýk sisteminin etkisiyle bulgularda hafifleme ve yaklaþýk bir haftalýk sürede tam düzelme beklenir." Bakteriyel boðaz enfeksiyonlarý daha nadir görülmelerine raðmen daha aðýr seyrettiðini, özellikle de çocuklarda komplikasyon oluþturabilecek durumda olduklarýný aktaran Dr. Gökhan Güvener, "Bu durumda yine destekleyici tedavinin yaný sýra uygun antibiyotikler de tedavide yer almalýdýr. Bakteri ve virüs kökenli enfeksiyonlarý ayýrmada kesin kriterler olmamakla birlikte, antibiyotik kullanýmýna karar verirken bu ayrýmý yapabilmek önemlidir." diye konuþtu. Bakteriyel enfeksiyonlarda boðaz aðrýsý ve yutma güçlüðü þiddetli ve uzun süreli olduðunu hatýrlatan Dr. Güvener, "Genel durum daha belirgin olarak bozulmuþtur, ateþ genellikle 38.3 derecenin üzerinde ve dirençlidir. Boðazdaki muayene bulgularý (kýzarýklýk, mukoza düzensizliði, farenks bantlarýnda þiþlik gibi) daha belirgindir. Eðer bademcikler tutulduysa þiþmenin yaný sýra üzerlerinde beyaz iltihabi döküntüler görülebilir. Boyun lenf bezlerinde aðrýlý büyümeler görülebilir. Bakteriyel boðaz aðrýlarýnda; hapþýrýk, öksürük, burun akýntýsý gibi diðer bulgular daha siliktir veya hiç yoktur. Doktorun uygulayacaðý çeþitli kan tetkikleri, hýzlý streptokok testi ve boðaz kültürü gibi testler de antibiyotik kararý vermede yardýmcý olur." dedi.boðaz aðrýlarýný enfeksiyon dýþý sebeplerden de kaynaklanabileceðini belirten Güvener, "Boðaz aðrýsýnýn daha nadir görülmekle birlikte enfeksiyon dýþý sebepleri de olabilir. Alerjiler, saðlýklý burun solunumu olmamasý. Aðýzdan nefes almaya baðlý boðaz kuruluðu. Kirli havaya ve sigaraya maruz kalmanýn yol açtýðý kronik tahriþ. Aþýrý baðýrma ve sesin kötü kullanýmýna baðlý gýrtlak ve adale aðrýlarý. Reflüye baðlý aðrýlar ve bazý tümörler bu sebepler arasýnda sayýlabilir." þeklinde sýraladý.(cýhan) Üzüm suyu kalbi koruyor Yerli Dizi 20:00 19:55 Urfa Ceylanpýnar da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli bir asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu, Murad a hayatýnýn teklifini yapar: MÝT e katýlmak ve hayatýný Türkiye ye adamak. Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa verecektir. Tam da Murad ýn yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye olan tüyler ürpertici bir komploya start verir. Sinema Kýzýlelma Alvin ve Sincaplar Üç sincabýn evleri bir yýlbaþý aðacý satan firma tarafýndan kesilir. Üstelik bu olurken minik sincaplar hala kovuklarýndadýr. Aðaç, þirket tarafýndan Ian Hawk'a gönderilir. Hawk, Los Angeles'ta müzik piyasasýnda çalýþmaktadýr ve Dave Seville'in kolejden oda arkadaþýdýr. Dave, baþarýlý bir müzik kariyeri yapmayý hayal etmekten asla vazgeçmeyen bir söz yazarýdýr. Jett Records'a bir þarkýsýný sunmak için gider ve eline tutuþturulan bir sepet kek ile reddedilir. Oradaki yýlbaþý aðacýnda yaþamaya devam eden zavallý sincaplar ise sýcak kurabiye ve keklerin kokusuyla sepete doluþuverirler. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uzmanlara göre bitkisel süt olarak tanýmlanan üzüm suyu, kan yapýcý ve antioksidan özelliðinin yaný sýra vücudun kalp ve damar hastalýklarýndan korunmasýna da yardýmcý oluyor. Üzüm ve üzüm suyunun kan yapýcý ve antioksidan özelliklerinin yaný sýra uzmanlar, vitamin ve mineral bakýmýndan oldukça zengin olan üzüm suyunun kalp hastalýklarýna karþý kalkan etkisi oluþturduðunu belirtiyor. A, B ve C vitaminleri, potasyum ve demir açýsýndan oldukça zengin olan üzüm suyu, vücudun hastalýklara karþý direncini artýrýyor. Bu özelliðinin yaný sýra kanda oksijen taþýyan hemoglobin hücrelerinin oluþumunda gerekli olan demir ve potasyum zenginliðine sahip üzüm suyunun kalp saðlýðýný koruduðunu ifade eden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, üzüm suyunun kan sulandýrýcý özelliði ile de kalp krizi riskini azalttýðýný söyledi.üzüm suyunun faydalarýndan bir diðeri de içinde bulunan doðal þekerin çabuk çözünerek vücuda enerji vermesi olduðunu söyleyen Ýnanç, "Ýçeriðinde bulunan maddeler sayesinde kaný sulandýrýyor, yüksek tansiyona, kalp hastalýklarýna, varise ve emboliye kadar birçok hastalýða karþý koruma saðlýyor. Özellikle kan pýhtýlaþmasý ve damar hastalýklarý konusunda sýkýntý yaþayan hastalara günde en az bir bardak üzüm suyu içmesini öneriyoruz." dedi. (CÝHAN) 23:15 Tetikçi Sinema Bir kiralýk katil olan Chev Chelios sabah uyandýðýnda, uykusunda zehirlendiðini anlar ve bunu yapanlardan intikam almak için harekete geçer. Hayatta kalabilmesi için en kýsa sürede panzehiri bulmak zorundadýr. Zaman ilerledikçe Chev, þehrin sokaklarýnda karþýsýna çýkmaya cesaret eden herkese zarar verir. Panzehiri bulana dek tek seçeneði adrenalini maksimum düzeyde salgýlamak ve kalp atýþ hýzýný en üst düzeyde tutmaktýr.oyuncular : Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Cantillo, Efren Ramirez Yönetmen : Mark Neveldine, Brian Taylor Volkan Konak Sanat ve müzik hayatýna 1987 yýlýnda Maçka yöresinde yaptýðý derleme çalýþmalarýný topladýðý Sularýn Horon Yeri adlý müzik albümüyle baþladý. Daha sonralarý beste çalýþmalarýna baþladý. Nazým Hikmet, Yaþar Miraç, Ömer Kayaoðlu, Sunay Akýn gibi deðerli þairlerin eserlerini besteleyerek müziðini, tarzýný belirlemiþ oldu. Beste müziðinin içerisine etnik motifleri katarak örneði olmayan kendine özgü bir tarz yaratmýþ oldu.karadeniz Müziðini Evrensel Müzik formlarýyla buluþturarak özgün bir yapýda yeniden þekillendiren Konak, Efulim i 1993 yýlýnda yaptý. Daha sonra 1994 yýlýnýn Ekim ayýnda Gelir misin Benimle adlý albümünü hazýrladý. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalýþmalarýna ara verdi. Askerlik görevini tamamladýktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ýn çalýþmasýna baþladý. Üç aylýk çalýþmadan sonrada bu albüm müzikseverlerin beðenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yýlýnýn Nisan ayýnda kendisi tarafýndan kurduðu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasýndan Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beðenisine sundu.1993 yýlýndan bu yana albüm çalýþmalarýnda yaklaþýk elli adet bestesini sergilemiþ ve bu çalýþmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeþitli vakýf ve dernekler tarafýndan yýlýn sanatçýsý seçildi yýlýnda Politika dergisi tarafýndan Yýlýn En Ýyi Müzik Sanatçýsý seçildi. Volkan Konak ýn 1993 yýlýnda ürettiði bir bestesinin tüm dünya haklarý Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransýz prodüktör Alain Finet arasýnda yapýlan sözleþme sonucunda Alain Finet tarafýndan satýn alýndý. TARÇINLI TAVUK Malzemeler 1 adet tavuk veya 4 parça tavuk eti 1 adet soðan Yarým çay kaþýðý karabiber, tuz 1 yemek kaþýðý tereyað Yarým kahve fincaný zeytinyaðý 1 tatlý kaþýðý tarçýn Yemeðin Tarifi Bir tencereye, yarýsýna kadar su koyup içine tavuðu yerleþtirin, 1 ad soðaný bütün olarak içine koyun. Üzerine tuzu ve karabiberi serpin dakika haþlayýn. Tavuðu haþladýktan sonra tencerenin içinde alýp suyunu süzdürün. Küçük bir kapta zeytinyaðý, tarçýn ve toz karabiberi karýþtýrýn. Bu karýþýmý haþlanmýþ tavuðun her tarafýna sürün Tavuðu yaðlanmýþ tepsiye koyun pembeleþinceye kadar fýrýnda piþirin. Fýrýndan çýkardýðýnýz tavuðu üzerine parça parça tereyaðýný koyup servis tabaðýna alýn. Ýsteðe göre pilavla birlikte servis yapýn. Güzel söyle de halk, yüzyýllar boyunca okusun. Tanrý'nýn dokuduðu kumaþ ne yýpranýr, ne eskir. Hz.Mevlana 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Diðer Yarým Yerli Dizi 23:15 Tetikçi 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:15 Tüylü Bela 22:00 Yüz Numaralý Adam Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Alvin Ve Sincaplar Sinema 21:45 Zamana Karþý Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Arka Sokaklar 23:15 Dizi Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Kýzýlelma 22:45 Yedi Güzel Adam Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 YILDIZ (Onlar þöyle yakarýrlar): "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eðriltme. Bize katýndan bir rahmet bahþet. Þüphesiz sen çok bahþedensin." Âl-i imrân, 3/8 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI KEREM Kerem', iyilik, baðýþ, üstünlük, þerefli ve cömert olmak demektir. Kerem, ikram, kerim, keramet, kiram, ekrem, mükerrem gibi kavramlar ayný kökten türemiþ olup aralarýnda anlam baðý vardýr. Ýkram, birisine veya misafire bir þey vermek, iyilik etmek demektir. Allah (c.c.), Celal (yücelik) ve en geniþ 'ikram' sahibidir. [1]'Kerim', deðerli ve þerefli olmak, iyiliksever olmak, çok cömert anlamlarýna gelir. Kur'an, ahirette müminlere verilecek mükâfatlara 'kerim bir rýzýk' [2] demektedir. 'Ekrem' en cömert, en þerefli ve yüce, en deðerli demektir. Kur'an bu sýfatý bir ayette Allah (c.c.) hakkýnda kullanmaktadýr. [3] Ýnsanlar Allah (c.c.)'ýn kullarý olmalarý yönünden eþittirler. Bu açýdan birbirlerine karþý üstünlükleri yoktur. Ýnsanlarýn en 'ekrem'i en üstünü ve en þereflisi Allah (c.c.)'a karþý sorumluluk bilincini en iyi duyandýr, yani takva sahibi olandýr. [4]Peygamberimiz (s.a.v.) insanlarýn en 'ekrem'i (en üstünü) kimdir? Sorusuna ayný cevabý vermiþtir. [5] 'Mükerrem' ise ikrama ve hürmete layýk kiþi manasýndadýr. Kur'an-ý Kerim'de kerem kelimesi geçmemekte ama diðer türevleri farklý yerlerde, benzer anlamlarda geçmektedir. Kerem, söz ve davranýþla, maddi yardým ve ikramla insanlara iyi davranmayý ifade eden çok geniþ kapsamlý bir ahlâk kuralýdýr. Güzel huylardan sayýlan, baðýþlamak, iyi davranýþ, ihsan etmek, cömertlik yapmak, güler yüzlü olmak gibi davranýþlar 'Kerem' sahibi olmak diye anlatýlmýþtýr. Kerem, Müslümanlarda bulunmasý gereken en güzel huylardan biridir. Kerem, daha çok cömert olmak, þerefli ve asalet sahibi olmak, saygýn kimse anlamlarýnda kullanýlmýþtýr. Kerim insan, cömert, iyi huylu, insanlar arasýnda þeref ve itibarý olan insan demektir. Bu anlamda Hz. Muhammed (s.a.v.) 'kerim, þerefli, deðerli ve yüce' bir elçidir. [6]Kerim, ayný zamanda Allah (c.c.)'ýn güzel isimlerinden birisidir. O, çok ikram sahibidir, cömerttir, insanlara baðýþý ve affý bol olan demektir. [7] Peygamberimiz (s.a.v.), 'Mekarim-i ahlâk'ý, yani ahlakýn en güzelini, en keremlisini tamamlamak için gönderilmiþtir. O'nun hayatýnýn her anýnda bu güzel ahlakýn örneklerini görmekteyiz. Nitekim Mekke fethedildiði gün, Mekkelilere, 'Size ne yapacaðýmý sanýyorsunuz?' diye sorduðu zaman onlar 'sen kerim kardeþsin, kerem sahibi bir dostsun (senin bize intikam duygusuyla davranmayacaðýný biliyoruz)' diyerek buna tanýklýk etmiþlerdi.kur'an-ý Kerim, Hz. Ýbrahim (a.s.)'in kerem sýfatýný övmektedir. Çünkü O çok ikram eden, þerefli bir insandý. [8] Müslümanlar 'mükremûn'durlar, yani kendilerine Allah (c.c.) tarafýndan çok cömert davranýlan, bol bol ikram edilen, Cennetlerde aðýrlanan, deðerli ve þerefli kimselerdir. [9] Kur'an, 'Kerim' bir kitaptýr, çünkü O'nun þerefi yücedir, kýymetlidir, müminlere baðýþý çoktur. [10]Kerem sahibi olmak, Müslümanlarýn en önemli özelliklerindendir. Onlarýn peþinden gittikleri Hz Muhammed (s.a.v.), insanlarýn en keremi idi. O, Rasûl-i ekrem' yani 'en keremli Peygamber' idi.peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuþtur ki: "Kim Allah'a ve âhiret gününe inanýyorsa konuðuna ikram etsin; kim Allah'a ve âhiret gününe inanýyorsa akrabasýný ziyaret etsin; kim Allah'a ve âhiret gününe inanýyorsa hayýr söylesin veya sussun." [11]Peygamberimiz (s.a.v.)'in misafiri hiç eksik olmazdý. Uzaktan yakýndan pek çok misafiri gelirdi. O devrin devlet ve kabilelerinden özel ve resmi heyetler gelir, günlerce kalýrlardý. Peygamberimiz (s.a.v.) bu misafirlerle bizzat kendisi ilgilenir, aðýrlar ve onlarýn hizmetlerini görürdü.habeþistan'dan gelen bir heyete bizzat Peygamberimiz (s.a.v.) hizmet etti. Sahabîler, 'Siz býrakýn, yâ Rasûlallah, hizmeti biz görürüz' dediler.peygamberimiz, "Onlar daha önce bizim arkadaþlarýmýza ikram etmiþlerdi. Þimdi ben de bu hizmetlerinin karþýlýðýný vermekten zevk duyuyorum." buyurdu. Taif'ten gelen Sakif heyetini, mescitte misafir etti, aðýrladý. Yine onlarýn hizmetlerini kendisi gördü. Daha sonra onlar hep beraber Müslüman olarak yurtlarýna döndüler.peygamberimiz (s.a.v.)'in kendi evi misafir aðýrlamaya uygun olmadýðý zamanlar, Ensardan Remle (r.a.) ile Ümmü Þerik (r.a.)'in evleri misafirhane olarak kullanýlýyordu. Bu kadýnlar iyiliksever, cömert kimselerdi. Bazen gelen misafirler o kadar çok olurdu ki, hizmetlerini rahatça görmek için böyle misafir evlerine taksim edilirdi. Peygamberimiz (s.a.v.) misafir konusunda din ayrýmý da yapmazdý. Herkese ayný yakýnlýk ve iyiliði yapar, ayný nezaket ve anlayýþý gösterirdi.ebû Basra Peygamberimiz (s.a.v.)'in bu yönünü þöyle anlatýr: 'Ben henüz Müslüman deðildim. Rasûlullah'a misafir oldum. Geceleyin kalktým, bütün keçileri saðdým, sütlerini içtim. Böylece Rasûlullah'ý ve ailesini aç býraktým. Fakat Resûl-i Ekrem bana hiçbir þey demedi.' Yine Ebû Hüreyre (r.a.)'nin anlattýðýna göre, bir gün Peygamberimiz (s.a.v.)'e bir müþrik misafir oldu. Peygamberimiz (s.a.v.) süt ikram etti, o da içti. Bir daha ikram etti, onu da içti. Rasûllullah (s.a.v.)'ýn bu ikramý karþýsýnda duygulanan bu müþrik sabahleyin Müslüman oldu.fakat Peygamberimiz (s.a.v.)'in sürekli misafirleri, mescidin yan tarafýnda ikamet eden, evi-barký, çoluk-çocuðu olmayan fakir Sahabîlerin oluþturduðu 'Suffe Ashabý' idi. Peygamberimiz (s.a.v.), onlarý kendi aile fertleri gibi görürdü. Onlarýn eðitim ve öðretimlerini üzerine aldýðý gibi, geçimlerini de kendisi karþýlýyordu.peygamberimiz (s.a.v.)'in dört kiþinin taþýyabileceði büyüklükte bir kazaný vardý. Öðle vakti olunca bu kazan getirilir, yemek yapýlýr, Suffe Ashabý onun etrafýna dizilir, Peygamberimiz (s.a.v.)'le birlikte ondan yerlerdi. Bazen o kadar kalabalýk olurdu ki, Peygamberimiz (s.a.v.) oturmaya yer bulamaz, çömelirdi. Peygamberimiz (s.a.v.) bazen Suffe Ashabýný kendi evinde de aðýrlardý. Bunlarýn sayýlarý, yüz ile dört yüz arasýnda deðiþirdi. Bir gün Suffe'de bulunan Sahabîleri Hz. Âiþe (r.a.)'nin evine götürdü. Hz. Âiþe (r.a.) validemize evde ne varsa getirmesini söyledi. Yemek yenildikten sonra, varsa bir miktar daha getirmesini söyledi. Hurma ve süt geldi. Onlarý da yediler. Böylece Peygamberimiz (s.a.v.) onlarý bizzat kendisi aðýrladý. Peygamberimiz (s.a.v.)'in arkadaþlarý (sahabiler) ve onlarý örnek alan atalarýmýz, misafirlerini candan aziz bilmiþler, misafire ikram etmeyi en sevimli bir özellik saymýþlar ve bunu maddi bir karþýlýk için deðil, yalnýzca Allah rýzasý için yapmýþlardýr.ebu Hureyre (r.a.)'nin anlattýðýna göre, Allah (c.c.)'ýn elçisine bir adam geldi, darda kaldýðýný söyledi. Allah (c.c.)'ýn elçisi: "Bunu gece kim misafir eder?" diye sordu. Sahabi'den biri: 'Ben ederim, Ya Rasûlallah' dedi. Ardýndan adamý alýp evine götürdü. Evinde ancak bir kiþiye yetecek kadar yemek vardý. Hanýmýna gizlice çocuklarý oyalayýp yatýrmasýný, konuk sofraya oturunca lambayý söndürmesini, konuk yemek yerken kendilerinin de yermiþ gibi davranmasýný söyledi. Böyle yaptýlar, konuk yemeðini yedi, kendileri ve çocuklarý aç kaldýlar. Sabah olunca Allah'ýn elçisi o arkadaþlarýna: "Allah sizin, konuðunuza yaptýðýnýz ikramý çok beðendi." buyurdu. Ev sahibinin konuða ikramý nasýl iyi ahlâk gereði ise konuðun da ev sahibini rahatsýz etmemesi, misafirliði üç günden fazla uzatmamasý, umduðunu deðil bulduðunu yemesi ve ev sahibinin gizli yönlerini araþtýrmamasý da iyi ahlâk gereðidir.peygamberimiz (s.a.v.), üç gün misafiri aðýrlamanýn ev sahibi için bir görev olduðunu, bundan fazlasýnýn ise bir sadaka olacaðýný buyurmuþtur ESMAÜL HÜSNA EL-MACÝD "Þaný yüce" anlamýna gelen bu "el - Macid" ismi þerifi Kuraný kerimde el macid olarak geçmemekte. Ancak mübalaða sýðasýyla "el- Mecid" olarak Kur'anda iki defa geçmekte. Ýnsanlar arasýnda da þaný yüce insanlar vardýr. Ancak onlar doðarlar ve ölürler. Elinin erdiði, gözünün gördüðü, gücünün yettiði kadar cömertlik yapar cesaret gösterir. Þaný yüce Allahýn görmediði bilmediði, gücünün yetmediði yoktur. "el - Macid" e iman eden bizlerde güneþ gibi pisliklerden yücelerde olacaðýz ama pisliði kurutacaðýz. Güllerle içiçe olup güzelliklere renk ve koku katacaðýz. Yolcunun yoldaþý, gariplerin arkadaþý, yetimlerin gönüldaþý, hastalarýn ilacý, mazlumlarýn acýsýný paylaþan, zalimlerin zulmünü engelleyen olarak þanýmýzý yüceltmeye çalýþacaðýz. Ramazanýn bitmez bereketiyle yapýlan iftarlardan biri daha; o otuz, hatta bazen otuzdan bir eksik o sayýlý günlerden, akþamlardan, iftarlardan, en tatlý sofralardan biri daha... þimdi iftar zamaný. Ama, ondan önce dua zamaný... Seherlerde edilen sahurlarýn, yýlýn on bir ayý tadý damaklardan silinmeyen sahurlarýn sonrasýnda, bu özel vakitlerin tam da bittiði, biteceði yerde, semaya çevrilen eller, avuçlar, kalpler, sineler... boynunu büküp, kýbleye dönen bedenler, ayaklar, kollar... Þimdi dua zamaný... Ýftarda, sahurda, seherde; bir kandil gecesinde, bir cuma gününde; ezan ile kamet arasýnda, her farz namazýn arkasýnda... üç aylarda, bayramlarda, seneyi, aylarý, haftayý, günleri kullarýna teveccühü, bitmez ihsan ve ikramlarýyla geniþleten Allah... bire on deðil, yüz deðil, bin veren, binler veren, rahmetini, affýný, gufranýný, gýnasýný arþýndan yeryüzüne saðanak saðanak indiren Allah... Bizler üç aylarýn, en kutlu zamanlarýn, sabah ve akþamlarýn gidiþi, avuçlarýmýzdan uçup, bizden ayrýlýþlarýyla buruk da olsak, hüzünlenmiþ ise de dünya üzerinde atan bütün mümin kalpler... Þimdi dua zamaný... Ravza-i Mutahhara'nýn bahçesinde, Kâbe-i Muazzama'nýn karþýsýnda, Arafat Daðý'nda, Tur-i Sina'da veya Mescid-i Aksa'da, kendisine yönelen gönülleri boþ çevirmeyen, kapýsýný çalanlarý geri göndermeyen Allah... Oralarda iseniz, buralarda iseniz; her nerede iseniz, kim iseniz, kiminle iseniz, ne yapýyor iseniz, Allah'a kul olduðunuzu biliyorsunuz, duyuyorsunuz, hatýrýnýza getiriyorsunuz ya... Þimdi dua zamaný... Allah Teâlâ'nýn rahmeti sonsuzdur, lütfu geniþtir; O dilediðine, dilediðini, dilediði kadar veriri, ancak dilemesiyle verir. O neyi murad etmiþse, olmuþ ve olacak da odur, gerçek ve tek Malik, Hakim, Varis, Kadir ancak ve ancak O sahib-i kâinattýr. Kullarýna çokça merhametiyle zaman ve mekânlarý, gün ve saatlerle vakitleri, kullarýnýn maðfiretine, selâmetine, ebedi saadetlerine vesile kýlan Allah... Vadini yerine getirecek, burada verdiði gibi imanýn nuru, gönül huzuru, kalp süruru ile kullarýný aðýrlayacak, cennet sofralarýnda daimi doyuracak Allah... Bütün peygamberleri ve hususiyle de, son peygamberi ve son kitabý ile emir ve yasaðýný açýkça bildiren, kullarýný ibadet ve taate, ihlâsa, tövbe ve duaya davet eden, teþvik eden, çaðýran Allah... "Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin! Þüphesiz O, haddi aþanlarý sevmez." (A'raf, 55) "(Ya Muhammed!) Kullarým sana benden sorarsa, þüphe yok ki ben (onlara) pek yakýným. Bana dua ettiði zaman dua edenin duasýna cevap veririm; öyle ise onlar da benim için (davetime) icabet etsinler; ta ki hak yolu bulsunlar." (Bakara, 186) "Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim (duanýza cevap vereyim)! Þüphesiz benim ibadetimden (yüz çevirip) kibirlenenler, yakýnda zelil olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir!" (Mümin, 60) "Allah, arzý size kalýnacak bir yer, göðü ise HABER Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandýr, gözümü nurlandýr, kulaðýmý nurlandýr, saðýmý nurlandýr, solumu nurlandýr, üstümü nurlandýr, altýmý nurlandýr, önümü nurlandýr, arkamý nurlandýr ve beni nur eyle" Amin DUAYI TERK ETTÝRME! YÜREKLERÝMÝZE, ELLERÝMÝZE, ÖZLERÝMÝZE... (üstünüze) bir bina (tavan) kýlandýr. Hem sizi þekillendirdi de suretleriniz güzel yaptý ve sizi temiz þeylerden rýzýklandýrdý. Ýþte Rabbiniz olan Allah (nimetleri veren)dir. (Ve) iþte âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!" (Mümin, 64) Haydi duaya, þimdi dua zamaný... Elçilerini de, zamaný da, bizi de, yoktan var edip hadsiz merhametiyle kuþatan, Zatýnýn kutsiyetiyle, zamanlarý, mekânlarý bereketlendirdiði gibi amellerimizi, ömürlerimizi, nefeslerimizi bereketlendiren, kalplerimizle ruhlarýmýzý kandil kandil aydýnlatan; bizleri seven, koruyan, yücelten, devamla ve fazlasýyla nimetlendiren, duayla ellerimizden tutan Allah... Hakikatte, her yerde ve her bir anda, sesimizi iþiten, bizden, yapýp ettiklerimizden, tutup iþlediklerimizden haberdar, günde defalarca kalplerimize nazar edip, kalplerimizi evirip çeviren Allah, kendisine baðlýlýðýmýz, sadakatimiz ve samimiyetimiz, niyetimiz nispetinde, amellerimize bire bin, bire binler vereceðini, dualarýmýza icabet edeceðini Mukaddes Kitabý ile söylemekte, vicdanlarýmýz ile kendi kendimize bildirmektedir. "(Ey Resulüm!) De ki: "Eðer duanýz olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?..." (Furkan, 77) "De ki: Ýster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin! Hangisiyle dua etseniz, iþte en güzel isimler O'nundur..." "Ve de ki: "Hamd O Allah'a mahsustur ki, çocuk edinmemiþtir; hem mülkte kendisine hiçbir ortak olmamýþtýr; acizlikten (münezzeh olduðundan) dolayý O'nun için hiçbir yardýmcý da olmamýþtýr. Artýk O'nu tekbir getirerek yücelt!" (Ýsra, ) Haydi duaya, þimdi dua zamaný... Her zaman, dua zamaný, her "an", "dua aný" Rabbim, býrakma bizi, bizi periþan etme, bizlere merhametinle muamele et; güzel Rabbim, büyük Rabbim, yücelerden yüce Rabbim... duayý unutturma akýllarýmýza, duayý býraktýrma dillerimize, duayý terk ettirme yüreklerimize, ellerimize, özlerimize... Tut ellerimizden... büyüklüðünle, hayrýnla, adýnla, yadýnla... O Zata sonsuz hamd ü senalar olsun... Ki, O'nun Zatý bütün kusur ve noksan sýfatlardan müberradýr... Zeynep Kayhan 9 "Kuvvetli kimse demek, güreþte baþkalarýný yenen deðil, ancak hiddet ânýnda kendine hakim olandýr." ( Buhârî, "Edeb",76) SAHABE HAYATI ALÂ BÝN HADRAMÎ (R.A.) Medine'de kurulan Ýslam Devleti gün geçtikçe büyüyordu. Kavim kavim, kabile kabile Medine'ye akýn eden halk, Peygamberimizin sohbetinde bulunuyor, Ýslam'ýn yüce hakikatlerini dinledikten sonra Müslüman oluyorlardý. Resûlullah bir yandan Medine'ye gelen heyetlerle meþgul olurken, diðer yandan da komþu devlet ve hükümdarlara elçiler göndererek onlarý Ýslam'a davet ediyordu. Ýþte elçi olarak vazifelendirilen bu sahabilerden birisi de Alâ bin Hadramî'dir (r.a.). Peygamberimiz onu Hicret'in 8. yýlýnda, bugünkü Basra Körfezi'nin batýsýnda bir sahil ülkesi olan Bahreyn'e gönderdi. Mecusi olan Bahreyn Hükümdarý Münzir bir Sâvâ'ya da bir mektup yazdý. Hz. Ebû Hureyre'yi (r.a.) yanýna almasýný ve yol arkadaþýna iyi davranmasýný tavsiye etti.[1] Hz. Alâ bin Hadramî, ilk Müslümanlardandý. Uzun zaman Peygamberimizin sohbetinde bulunmuþ, feyiz almýþtý. Ýyi bir hatipti. Ýkna kabiliyeti yerinde, yumuþak sözlü bir tabiata sahipti. Muhatabýnýn içinde bulunduðu durumu nazara alarak konuþur, onu kýrmamaya incitmemeye azami gayret gösterirdi. Zaten Peygamberimiz tarafýndan böyle mühim bir hizmet için vazifelendirilmesinin sebebi de buydu. Alâ bin Hadramî vakit geçirmeden yola çýktý. Bir yandan yol alýyor, bir yandan da düþünüyordu. Zira yüzlerce insanýn Ýslamiyet'i kabul veya reddetmesi, kendisinin tebliðine baðlýydý. Diðer taraftan, bir hükümdara gidiyordu. Bu sebeple dikkatli olmasý gerekiyordu. Gittiði topluluk gerçi Mecusi idi. Allah yerine Allah'ýn yarattýðý ateþe ibadet ediyorlardý. Ama muhatap kim olursa olsun, Müslüman "kavli leyyin" ile davet etmek zorundaydý. Zira Cenâb-ý Hak, bir âyeti kerimede bu hususta þöyle buyuruyordu: "Ýnsanlarý Rabb'inin yoluna hikmetle, güzel öðütlerle çaðýr ve onlarla olan mücadeleni en güzel þekilde yap."[2] Nihayet Bahreyn'e ulaþtý. Bahreyn hükümdarý, Mekke'den bir peygamber çýktýðýný iþitmiþti. Fakat Ýslamiyet hakkýnda bir bilgiye sahip deðildi. Peygamberimizin elçisini hemen huzuruna kabul etti. Böylece Resûlullah'a deðer verildiðini, elçiye göstermek istiyordu. Nübüvvet mektebinden ders alan Hz. Alâ, gayet olgun bir þekilde içeri girdi. Sade, fakat temiz bir elbise giymiþti. Peygamberimizin mektubunu hükümdara takdim etti. Hükümdar saygýlý bir biçimde mektubu aldý ve tercümanýna vererek okumasýný istedi. Mektup okunurken, Alâ bin Hadramî ne konuþacaðýný düþünüyordu. Etrafýna þöyle bir baktý. Hükümdarýn ileri gelen adamlarýndan hemen hepsi oradaydý. O hâlde onlarýn önünde hükümdarý ve tabi olduklarý dini küçültücü ifade kullanmamalýydý. Bilakis hükümdarýn milleti içindeki mevkiini de göz önüne alýp ona göre Ýslamiyet'e davet etmeliydi. Mektubun okunmasý bittikten sonra þu mealde bir konuþma yaptý: "Ey Münzir! Þüphesiz sen dünya iþlerinde büyük bir akla sahipsin. Bak, iyi düþün! Hiç yalan söylemeyen bir kimseyi tasdik etmemek, verdiði sözden hiç caymayan kimseye itimat etmemek, inanmamak sana yakýþýr mý?! Ýþte böyle olan o ümmi peygamberdir ki, vallahi aklý baþýnda olan hiç kimse, hiçbir zaman onun emrettiði þeyin yasaklanmasýný, onun yasakladýðý þeyin de emredilmesi gerekeceðini söyleyemez." Münzir gerçekten akýllý bir insandý. Peygamber Efendimizin mektubu ve Alâ'nýn konuþmasý üzerine biraz düþündü. Sonra da Hz. Alâ'dan Ýslamiyet hak-kýnda biraz daha bilgi vermesini rica etti. O konuþtukça Münzir'in yüzünde iman nuru parlamaya baþladý. Nihayet Ýslam sarayýna girmek için daha fazla beklemeyi uygun bulmadý. Düþüncelerini þu þekilde ifade etti: "Elimdeki saltanata baktým; onu, ahiret dýþýnda, sadece dünyaya yarayacak þekilde buldum. Sizin dininize baktým; onun dünyayý da, ahireti de birlikte mütalaa ettiðini gördüm. Kendisinde dünyada rahat bir þekilde yaþama ve ahirette de ebedî bir hayat bulunan böyle bir dini kabul etmeme ne mâni var?" dedi ve Kelime-i Þehadet getirerek Müslüman oldu. Hükümdar Münzir'den sonra Mecusi rahip Sibuht'un da Müslüman olmasý, halktan birçok kimsenin daha Ýslamiyet'le müþerref olmasýna sebep oldu.[3] Alâ bin Hadramî, Peygamberimize bir mektup yazarak müjdeli haberi arz etti. Bundan sonra da nasýl hareket etmesi gerektiði hususunda malumat istedi. Peygamber Efendimiz, bu mektubu alýnca çok memnun oldu. Alâ bin Hadramî'yi bu baþarýsýndan dolayý tebrik ve takdir etti. Bir taltif olarak da, bu bölgenin Ýslam ülkesi olmasý üzerine onu Bahreyn valiliðine tayin etti. Bir mektup yazarak Bahreynlilere Ýslamiyet'i öðretmesini, zengin Müslümanlardan zekât, gayrimüslimlerden de cizye (vergi) alarak fakir halka daðýtmasýný ve ihtiyaçtan fazlasýný Medine'ye göndermesini emretti.[4] Alâ bin Hadramî, Peygamberimizin vefatýndan sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer zamanýnda da ayný vazifeye devam etti. Çünkü Peygamber Efendimiz onu, maharet ve salahatý sebebiyle bu vazifeye getirmiþti. Cenâb-ý Hak katýnda duasý kabul edilen bir sahabi olarak tanýnan Hz. Alâ'dan, bazý kerametler zuhur ettiði de olurdu. Birçok defa onunla beraber bulunan Hz. Ebû Hüreyre, gördüðü manevi hâller sebebiyle ona olan sevgisinin devamlý arttýðýný söyler. Alâ bin Hadramî'nin kumandasýndaki ordu Ýran topraklarýnda ilerlerken, mücahitlerin sularý tükenmiþti. Düþman askerleri, Müslümanlarý hâlsiz düþürmek için o havalideki bütün kuyularý kapatmýþlardý. Su bulmak mümkün deðildi. Hava çok sýcaktý. Hz. Alâ, mücahitlerle birlikte iki rekât namaz kýldý. Daha sonra da ellerini dergâhý Ýlahîye açarak Cenâb-ý Hakk'a duada bulundu. Hemen sonra Yüce Allah'ýn yardýmý yetiþti. Kumlarýn altýndan su kaynamaya baþladý. Mücahitler o sudan içtiler, abdest aldýlar, su kaplarýný doldurdular ve oradan ayrýldýlar. Askerlerden birisi konak yerinde bazý eþyalarýný unutmuþtu. Almak için döndüðünde, biraz evvelki su kaynaðýnýn kaybolmuþ olduðunu gördü Hz. Ebû Hüreyre, Hz. Alâ ile olan bir diðer hatýrasýný da þöyle anlatýyor: "Alâ ile Basra'ya gitmek üzere yola çýktým. Liyas mevkiine vardýðýmýzda Hz. Alâ vefat etti. Yanýmýzda onu yýkayacak kadar su yoktu. Cenâb-ý Hak o esnada yaðmur yaðdýrdý. Yaðmur suyuyla onu yýkadýk. Kýlýçlarýmýzla kabir kazdýk ve defnettik. Sonra oradan ayrýldýk." Allah onlardan razý olsun! [1]Tabakât, 4: 360. [2]Nahl Sûresi, 125. [3]Ýnsânü'l-Uyûn, 3: [4]Tabakât, 1: 276; 4: 363.

10 10 Ahilik Haftasýna renkli kutlama Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Ahilik Haftasýný dün düzenlenen renkli etkinliklerle kutladý. Saat Kulesi Meydaný'nda saat 11.30'da baþlayan kutlama programýna Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Fikret Zaman ve Ali Deniz Sürmeli, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas,, Yýlýn Ahisi Yýlmaz Dolu, oda baþkanlarý, esnaf temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, açýlýþ konuþmasýný ise, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaptý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da bir konuþma gerçekleþtirdi. Ahilik Haftasý kutlama etkinliklerinin açýþ konuþmasýný yapan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ahi kelimesinin Arapça 'Kardeþ', Türkçe eli açýk, cömert olan kiþi anlamýna geldiðini belirterek, Ahilik kültürünün köklerinin yaklaþýk 800 yýl geriye dayandýðýný, bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon ve konfederasyonlarýn da Ahilik kültürünün bir devamý olduðunu söyledi. -"TOPLUMLAR GEÇMÝÞLERÝNE SAHÝP ÇIKTIKÇA GÜZELLEÞÝR"- Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, milletlerin ve toplumlarýn geçmiþlerine, "Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar" tarihine sahip çýktýkça güzelleþtiðini söyledi. Zaman, Ahiliðin önemli deðerler zinciri olduðunu belirterek, "Ahilik, kardeþlik, beraberlik, mutluluk demektir. Böyle deðerlerimize sahip çýkmalýyýz. Çorum bu deðerlerine çok iyi sahip çýkmaktadýr" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise, Ahilik kültürünün ve ruhunun binlerce yýllar öncesinden geldiðini ve ebediyen yaþatýlmasý gerektiðini vurguladý. Göreve geldikleri bu zamana kadar esnafla uyum içinde olduklarýný ifade eden Candan, bundan sonraki dönemde de uyum içersin de devam edeceðini belirtti. Hürriyet Meydaný'nda Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Folklor Ekibi ile Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý gösteri yaptý. Mehter ve halkoyunlarý gösterilerine vatandaþýn ilgisi yoðun oldu. Yýlýn Ahisi plaketini Yýlmaz Dolu alýrken, okullar arasýnda düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere hediyeler verildi. Ahilik Haftasý kutlamalarý Ahi Sofrasý'nda ikram edilen pilavla devam etti. Nostalji dolu esnaf sergisi dikkat çekti. Protokole Ahi Pilavý ve þerbeti ikram edilirken, sergide yer alan stantlar hep birlikte gezildi. Protokol üyeleri stantlarý gezerek kurulan çadýrda ikramlarý tattý. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, doðruluk, ahlak, sevgi, insanlýk, vefa, dayanýþma, sabýrlýlýk, ihanet, gýybet, nankörlük ve vefasýzlýktan uzak olan bir kültürüne dayanan ahilik günümüzde yaþatýlmasý gereken kurumsal bir dayanýþma örneði olduðunu söyledi. Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda "Geçmiþten Günümüze Ahilik" konulu sempozyum düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen sempozyuma ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý daire müdürleri ile Oda Baþkanlarý katýldý. Oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Hakan Reyhan'ýn yaptýðý sempozyum da Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Hüseyin Doðan ve Hitit Üniversitesi Ýslam Tarihi Sanatlarý Bölümü Öðretim üyesi Yrd. Doç Dr. Ramazan Karaman konuþmacý olarak katýldý. Sempozyum da konuþan Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, Ahilik kültürünü anlatarak, çýrak kalfa ve usta sýralamasýný takip eden Ahiliðin temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarýn üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlayan özveri ve dengenin sahibi olduðunu söyledi. Piyasa da talep yüksek diye malýn fiyatýný yükseltmeyen, pazarlýk yapmayan müþterisini aldatmayan loncalar yoluyla kendini otokontrolde tutan bir sistemin adýnýn ahilik olduðuna iþaret eden Bilgin, "Ahilik toplumda yaþayan tüm insanlarý herhangi bir ayrýma tabi tutmaksýzýn bir birine yaklaþtýrmayý insanlar arasýnda birlik beraberlik ve dayanýþmanýn kurulmasýný kendine amaç edinmiþ bir sistemin adýdýr. Günümüzde geliþmiþ toplumlarýn özelliklerini yansýtan kaliteli mal ve hizmet üretimi gibi özellikler 13.yüzyýldan bugüne ahiliðin temel prensipleri arasýnda yer almaktadýr. Profesör Sabri Ülgener hoca ahi zaviyelerini birer iktisadi kuruluþ olmakla birlikte toplumdaki birliði ve dirliði saðlayan müesseseler olarak görmüþtür. Ahi evrene göre ahiliðe girenlerin bir sanata sahip olmalarý gerekir. Çünkü ahi helal kazanmakla sorumludur. Bunun yolu da kiþinin kendi emeði ile geçinebileceði bir mesleðinin olmasýna baðlýdýr. Ahiler her zaman devletin yanýnda yer almýþlardýr. Ahilik'te meslek ahlaký sadakat ve doðruluk önemlidir. Ahilikteki yaþayýþ felsefesi haline gelmiþ temel prensipler þunlardýr: Müþteriyi aldatmamak, malý överek yalan söylememek, hileli ölçüp tartmamak, müþteriyi kýzýþtýrmamak, alýþ, veriþte iyi muamelede bulunmak, çalýþanýn sorumluluðunu bilmesi, çalýþanýn iþinde iyi olmasý, çalýþanýn kiþinin iþ savsaklamamasý. Ahi birlikleri Müslüman-Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatýnda yüzyýllarca çok önemli rol oynamýþtýr. Milletin geçmiþi hafýzasýdýr. Geçmiþten alabileceðimiz dersler yakalayabileceðimiz ipuçlarý geleceðimizi daha iyi, daha saðlam, daha güçlü olarak inþa edebilme imkânýný bize saðlayacaktýr. Geçmiþimiz bugünün ve yarýnýn ihtiyacýnýn cevap modelleri üretmemizde bize rehber olacak bir hazinedir. 13. yüzyýlda Anadolu'da kurumsallaþmaya baþlayan Ahilik, islam inancýyla Türk örf ve adetlerinin sentezi sonucu oluþan bir düþünce sistemidir4 Ahilikte sistem insanýn dünya ve ahiret mutluluðuna göre düzenlenmiþtir. Bu yaklaþým, Ahilerin dünya için ahiretini, ahiret için dünyasýný terk etmeyen dengeli bir hayat anlayýþý geliþtirmelerini saðlamýþtýr Ahilik teþkilatýna sadece tüccar, esnaf ve sanatkârlar deðil, ayný zamanda bilim adamlarý ve hatta hükümdarlar da üye olabilirlerdi. Sadece esnaf ve sanatkârlarýn deðil ayný zamanda toplumun deðiþik meslek ve statülerinde bulunan kiþilerin de Ahilik teþkilatýna üye olabilmeleri, toplumsal huzur ve refah için belirli ahlaki ilke ve kurallarýn toplumun geneline yayýlmasý ve toplumdaki herkesin ve her kesimin bu kurallarý tanýmasý ve uymasý açýsýndan dikkat çekicidir. Usta çýraðýn hem meslek hayatýndan hem de sosyal hayatýndan sorumlu tutulurdu. Usta çýraðýn bütün haklarýný gözetir ve onu asla sömürmezdi gün çalýþarak çýraklýk süresini tamamlayan gencin ustasý, çýraðýn mesleki ve sosyal açýdan yeterli derecede yetiþtiðini ve ahlaken de olgunlaþtýðým örgüte bildirirdi. Yapýlan bir törenle çýrak, ustasý tarafýndan beline peþtamal baðlanarak kalfalýða terfi ettirilirdi. Üç yýlý ahlak ve meslek kurallarýna uygun olarak tamamlayan ve en az üç tane çýrak yetiþtiren kalfa hazýrladýðý eseri ustalýk meclisine sunar ve ciddi bir sýnavdan geçerdi. Günümüzde müþteri odaklýlýk kavramý "kaliteyi müþteri belirler" ifadesi ile açýklanmaktadýr. Her türlü ekonomik faaliyetin odak noktasýný müþteri odaklýlýk oluþturmaktadýr. Toplam kalite yönetimi gibi yaklaþýmlarda müþterilerin teknolojik, ekonomik ve diðer nedenlerle deðiþen istek ve ihtiyaçlarýnýn takip edilerek bunlarýn fiyat, kalite ve teslim biçimlerine baðlý olarak karþýlanmasý esastýr. 27. Günümüz TKY anlayýþýnda müþteri, sadece þirketin ürettiði ürün ve hizmetleri satýn alan ve kullanan dýþ müþterilerden ibaret deðildir. Ayný zamanda ilgili þirket çalýþanlarý ve bölümleri de iç müþteri olarak adlandýrýlmaktadýr. Ahilikte de hem dýþ hem de iç müþteri istek ve ihtiyaçlarýnýn belirlenerek en üst düzeyde karþýlanmasý esastýr. Ahilikte kaliteli ve standart üretim yapabilmek için geliþtirilen yöntem ve kurallar, günümüz TKY ve otokontrol sisteminin ilk hayata geçirilisidir28. Ahilikte rekabet daha çok üretmek anlayýþýna deðil müþteriye daha kaliteli mal ve hizmet sunmak anlayýþýna dayanýr 29. Ahi birliklerinde iþyerindeki is disiplini ve is ahlaký, usta kalfa, çýrak arasýndaki sevgi ve saygý temelli iliþkiler, üretimde sanatýn ön planda" diye konuþtu. Yasin YÜCEL Anýta Ahilik çelengi 27. Ahilik Haftasý kapsamýnda dün bir dizi etkinlik yapýldý. Etkinlikler kapsamýnda ilk tören Atatürk Anýtýnda gerçekleþtirildi.saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç Atatürk Anýtýna çelenk sundu. Burada yapýlan törene Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Ticaret Müdürü Fikret Yýldýrým, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ÇESOB kurulu üyeleri, ÇESOB'a baðlý oda baþkan ve yöneticilerinin yaný sýra esnaflar. Yasin YÜCEL ÇESOB''tan Vali Baþköy''e ziyaret Ahilik Haftasý kutlamasý etkinlikleri kapsamýnda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý oda baþkanlarý ile birlikte Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek çiçek takdim etti. Ziyarette ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ahilik kavramýnýn önemine deðinerek, ahiliðin deðerlerini esnafa iþlemeye çalýþtýklarýný söyledi. Vali Sabri Baþköy de, ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, meslek odalarýnýn varlýðýnýn vazgeçilmez olduðunu kaydetti. Baþköy, esnaf arasýndaki yardýmlaþma, kaynaþma ve paylaþmanýn önemine deðinerek esnafýn Ahilik Haftasý'ný kutladý. Yasin YÜCEL "Ahilik ruhunun olduðu yerde huzursuzluk olmaz" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri, 27. Ahilik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti.belediyenin daima esnafýn yanýnda olduðunu kaydeden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, gerek S Plaka gerekse dýþarýnda gelen pazarcýlarýn çýkartýlmasý konusunda katkýlarý olduðunu söyledi. Kýlýç, esnaflara yönelik çalýþmalarýndan dolayý Belediyeye teþekkür etti. Belediye olarak esnaf odalarý ile uyumlu çalýþmalar yaptýklarýný dile getiren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise bu uyumun devam ettiðini dile getirdi.ahilik ruhunun topraklarýmýzda yeþeren en önemli hasletlerden birisi olduðunu anlatan Candan, "Ahilik ruhu insanýn insan olarak kalmasýdýr, iþbirliðidir, toplumsal huzurdur, berekettir. Ahilik ruhunun olduðu yerde huzursuzluk olmaz. Adeta bir yara bandý gibidir. Bu ruhun topraklarýmýzda sürekli yeþil olarak kalmasý lazým. Esnaflarýmýzýn huzursuz olduðu yerde biz huzurlu olamayýz" dedi. Candan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ÇESOB heyetine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ

11 11 "Çorum'da mahcup olmadým" Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum'da mahcup olmadýðýný, bu kentten güzel hatýralar ve güzel hizmetler býrakarak ayrýlmanýn onurunu yaþadýðýný söyledi. 15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Merkez Valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy onuruna Çorum Belediye Baþkanlýðý'nýn ev sahipliðinde, Anitta Otel'de veda yemeði verildi. Veda yemeðinde bir konuþma yapan Vali Baþköy, "Biz bürokratlar istisnai görev yapýyoruz" diyerek sözlerine baþladý. Önemli olanýn sürenin uzunluðu deðil, içinin doluluðu olduðunu dile getiren Baþköy, Çorum'da iyi bir sinerji yakalandýðýný, birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarýn çözümüne odaklanýldýðýný söyledi. Baþköy, elde edilen baþarýda herkesin payýnýn bulunduðunu vurguladý. Vali Baþköy, "Milletimizi sevelim aþk ile, onlara hizmet etmeyi ibadet bilelim düþüncesi ile bütün enerjimizi vererek Çorum'a hizmet etmeye gayret ettik. Bu hizmetler sonucunda takdir ve Sabri Baþköy teþekkür beklemedik. Rabbime þükrediyorum ben Çorum'da mahcup olmadým. Rabbim Vali Baþköy'ün Çorum'daki hizmetlerinin en yakýn þahidiyim AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 2 yýlý aþkýn süredir Çorum'da görev yapan ve merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy'ün çözüm odaklý davrandýðýný, birlikte Çorum adýna önemli bir mesafe aldýklarýný söyledi. Anitta Otel'de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan Vali Sabri Baþköy'ün onuruna düzenlenen veda yemeðinde bir konuþma yapan Milletvekili Salim Uslu, Vali Baþköy'ün Çorum'- dan ayrýlacaðý için büyük üzüntü duyduðunu dile getirdi. Uslu, "Baþköy'ün Çorum'dan atanmasý bizleri Salim Uslu büyük üzüntü içinde býraktý. Kendisinin daha baþka görevlerde deðerlendirileceðine inanýyorum. Yeni valimiz Ahmet Kara da Baþköy'ün býraktýðý yerden hizmete devam edeceðine ve ayný çizgiyi sürdüreceðine inanýyorum. Baþköy, gerçekten vali olmanýn ötesinde bir dosttu. Ýnsanlara eþit mesafede davrandý, sürekli çözüm odaklý çalýþtý. Çaðrý Merkezinin Çorum'a gelmesinde, ilçelere doðalgaz getirilmesinde, polis okulunun yapýmýnda, üniversite kampusünün kurulmasýnda olaðanüstü bir performans gösterdik, nasýl çözüm odaklý olduðunun en yakýn þahidiyim. Daha birçok hizmette valimizin yoðun performansýna tanýk oldum. Kendisi Çorum'da iþin baþý olarak, orkestra þefi olarak, bizler de Ankara'da destekçisi olarak hep birlikte büyük hizmetlere imza attýk. Çorum'un geleceði için siyasi farklýlýklarýmýzý bir kenara býrakarak, ekip ruhu içinde çalýþarak birçok kazaným elde ettik. Çorum'dan ayrýlacak olmasý üzüntü verici bir durum. Kendisiyle birlikte çalýþmaktan onur duydum. Çorum adýna çok önemli kazanýmlar elde ettik, birlikte büyük mesafe katettik, yol aldýk. Herhangi bir eksikliði, defosu olmadan güzel hatýralarla Çorum'dan ayrýlacak olmasý memnuniyet verici bir durum. Kimse peþinden kem söz söylemeyecek. Baþköy'ün býraktýðý ekip çalýþmasý ruhunu, birlik ve beraberlik ruhunu devam ettirmemiz gerekir" þeklinde kaydetti. Uslu, Baþköy'ün Çorum'daki hizmetlerinin en yakýn þahidi olduðunu vurguladý. Uslu, "yolun açýk olsun, bahtýn güzel olsun" diye konuþmasýný bitirdi. Yasin YÜCEL beni Çorumlulara karþý mahcup etmedi, inþallah bundan sonraki görevlerimde de mahcup olmam. Bunun da þahitliðini sizin temiz ve nezih kamu vicdanýna havale ediyorum. Olanda hayýr vardýr diye bakarýz biz bu tür olaylara. Biz hakkýmýzda her daim hayýrlýsýný dileriz. Þükürler olsun ki sizlerin duasýný alabildik. Sizlerin gönüllerine yer edinebildik. Kapýlarýmýzý ve gönüllerimizi olabildiðince açmaya çalýþtýk. Problemlerle de güreþmeye çalýþtýk. Problemlerin kafasýna vura vura çözüm saðladýk. Çorum'un sorunlarýnýn çözümünde desteklerini ve emeklerini esirgemeyen baþta sayýn milletvekillerimize, belediye baþkanýmýza, üniversite rektörümüze, vali yardýmcýlarýmýza, kaymakamlarýmýza, sanayicilerimize, tüm mesai arkadaþlarýmýza teþekkürler ediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Sabri Baþköy'e bakýr iþlemeli ibrik hediye etti. Vali Baþköy'ün katýlanlarý kapýda tek tek uðurlamasý ile program sona erdi. Yasin YÜCEL "Baþköy'ü daha büyük görevlerde göreceðiz" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, 2 yýlý aþkýn süredir Çorum'da görev yapan ve merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy'ün tecrübeli, birikimli bir vali olduðunu belirterek, bu birikimin daha üst düzey görevlerde kullanýlacaðýna inandýðýný söyledi. Anitta Otel'de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan Vali Sabri Baþköy'ün onuruna düzenlenen veda yemeðinde bir konuþma yapan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Meyve veren aðaç taþlanýr diye bir söz vardýr. Ancak meyve veren aðaç taþlanmaz, taleplisi, ilgilisi çok olur. Sabri Baþköy merkez valisi olarak atandý ancak kendisinin Tufan Köse daha üst düzey görevlere getirileceðine yürekten inanýyorum. Kendisi karanlýða mum yakmaya devam ettiði müddetçe, daha büyük görevlerde göreceðiz" dedi. Vali Baþköy'ün örnek bir insan, örnek bir bürokrat, mütevazi, adaletli davranýn bir kiþiliðe sahip olduðunu vurgulayan Milletvekili Köse, "yolun açýk olsun" diye konuþtu. Yasin YÜCEL "Baþköy, milletin Valisi oldu" Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iki yýlý aþkýn süredir birlikte görev yaptýðý Vali Sabri Baþköy'ün Çorum'dan ayrýlacak olmasýný üzüntüyle karþýladýklarýný belirterek, Baþköy'ün gerçek anlamda milletin valisi olmayý baþardýðýný söyledi. Anitta Otel'de Vali Sabri Baþköy'ün onuruna bir veda yemeði düzenleyen Baþkan Külcü, burada yaptýðý konuþmada "Vali Baþköy Çorum'a ilk atandýðýnda O'nun için 'mevzuatçý vali' dediler. Bizler de 'iþimiz zor olacak' diye endiþelenmiþtik açýkçasý. Vali Baþköy, Çorum'da göreve baþladýðýnda 'mevzuatý bilirim ancak mevzuata takýlmam' dedi. 25 aydýr birlikte görev yapýyoruz, gerçekten de mevzuatý çok iyi biliyor ama 'mevzuat bizim peþimizden gelsin, biz iþimize bakalým' düþüncesiyle hareket etti. 25 aydýr mevzuatçý bir profili ortaya çýkmadý. Þehirle ilgili bir geliþme olduðunda gece-gündüz saat kaç olursa olsun paylaþtýk" diye konuþtu. Vali Baþköy'ün çalýþkanlýðý, sýcak iliþkiler kurmasý, çözüm odaklý çalýþmasý ile ön plana çýktýðýný anlatan Külcü, Baþköy'ün Valiliðin dört duvarý arasýna sýkýþýp kalmadýðýný, gerçek anlamda Muzaffer Külcü milletin valisi olmayý baþardýðýný ifade etti. Tüm görevlerde olduðu gibi Baþköy'ün Çorum Valiliði görevinin de sona erdiðinin altýný çizen Külcü, "Aktif siyaset dönemimde Sabri Baþköy benim 6. çalýþtýðým vali oldu. Kendisini Çorum'un hizmetkarý olarak gördüm. Kendisine Çorum adýna 'yolun açýk olsun' diyorum" ifadesini kullandý. Yasin YÜCEL

12 26 EYLÜL 2014 CUMA Tire 1922 Çorum da konaklýyor Geçtiðimiz Çarþamba günü Trabzon temsilcisi Ofspor ile Ziraat Türkiye kupasýnda Of ilçe stadýnda karþý karþýya gelen Tire 1922, maç sonrasýnda Of ilçesinden direk olarak Çorum' geldi. Konuk takým Pazar günü belediyespor ile yapacaðý lig maçýný Çorum da beklemeye baþladý. Konuk ekip antrenmanlarýný ise, Ulukavak semtinde bulunan Nazmi Avluca spor kompleksinde yapýyor. (Yasin Yücel) Kale gole kapalý Belediye Tire'yi bekliyor Çorum belediyespor Pazar günü sahasýnda konuk edeceði Ege temsilcisi Tire 1922 maçýnýn hazýrlýklarýný Nazmi avluca spor kompleksin de yaptýðý çalýþmalar ile sürdürüyor. Belediyesporlu futbolcular ýsýnma koþularý ve top çalýþmalarý yaptýklarý bölümlerde kaleci antrenörü Cengiz Tarým da Belediyespor kaleciler Fatih ve Utku'yu zorlu maça hazýrlýyor. Takýmýn 3,üncü kaleci olan Muhammed zait ise, grip olduðu için dün yapýlan çalýþmaya katýlmadý. kaleci antrenörü Cengiz Tarým kaleciler ile özel olarak ilgilenirken maç içersinde neler yapmalarý yada yapmalarý konularýnda ikazlarda bulundu. Kaleci antrenörü tarým Fatih ve utku ile yaklaþýk 15 dakika taktik çalýþmasý yaptýrdý. (Yasin Yücel) Çatalca ilk peþinde Çorum Belediyespor Pazar günü sahasýn da konuk edeceði grup lideri Tire 1922 maçýnýn hazýrlýklarýný dün Ulukavak semtinde bulunan Nazmi Avluca spor kompleksinde yaptý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý devam eden Emre, Osman Kaç ve grip olan kaleci Muhammed Zaid katýlmadý. Kýrmýzý siyahlý oyuncular antrenmanýn ilk bölümünde ýsýnma koþularý ve 5,e 2 top çalýþmasý yaptý. Bu çalýþmalarýn ardýndan teknik patron Ýncedal, futbolcularý ile saha içersinde yaklaþýk 10 dakika bir toplantý yaparak, geçtiðimiz Salý günü Ziraat Türkiye kupasýn da 1. Lig ekiplerinden Manisaspor karþýsýnda oynanan futbol ve Pazar günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumda konuk edecekleri Ege temsilcisi Tire 1922 spor maçýnýn kýsa bir analizini yaptý. Yavuz Ýncedal, Manisaspor karþýsýnda takým oyununun Tire karþýsýnda da sahaya yansýtýlmasý halinde maçtan sevinen tarafýn kendilerinin olacaðýný talebelerine açýkladý. Maç içerisinde futbolcularýn yapmýþ olduðu hatalarýn, Tire maçýn da tekrarlanmamasýný istedi Daha sonra futbolcular yaklaþýk 30 dakika yarý alanda taktik çift kale maç yaparak çalýþmayý tamamladýlar. (Yasin Yücel) TFF Hukuk Müþavirliði 4 kulübü PFDK'ya sevk etti Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müþavirliði Türkiye Kupasý'nda mücadele eden 4 kulübü yaþanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu kulüplerden iki tanesi ise,çorum beleidyespor'un grubunda yer alan Bursa Kýzýlcabölük maçlarýný Tavas ilçesinde oynayacak Nilüfer ve Trabzon temsilcisi Sebat proje takýmlarý oldu. Bursa Nilüferspor A.Þ. Kulübü futbolcusu SERHAT BALCÝLAR'ýn tarihinde oynanan Göztepe A. Þ. - Bursa Nilüferspor A. Þ. Türkiye Kupasý müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "hakareti" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine Ayný müsabakada Bursa Nilüferspor A. Þ. Kulübü futbolcusu Semih Mustafa Usta'nýn Futbol Disiplin Talimatýnýn 43. maddesi gereði "kural dýþý hareketi" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak,sebat Proje Trabzon Akçaabatspor Kulübü futbolcusu Bilal Özhan'ýn tarihinde oynanan Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor- Denizlispor Türkiye Kupasý müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "hakareti" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK' ya sevklerine karar verilmiþtir.pfdk sevk edilen diðer iki kulüp ise, Tekirdaðspor ve Adanaspor takýmlarý oldu. (Spor servisi) Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta sezonun ilk Kýzýlcabölük- Çorum beleidyespor maçýný zemini çok kötü olan Doðan Seyfi Atlý Stadý'nda oynayan Kýzýlcabölükspor,bu sahanýn bakýma alýnmasý sebebiyle,futbol Federasyon'una bundan sonraki oynayacaðý lig maçlarý için Tavas Ýlçe Stadý'nda oynamak için baþvuru yapmýþtý.bu baþvuru federasyon tarafýndan olumlu sonuçlandý. Kýzýlcabölük bu hafta karþýlaþacaðý Trabzon Akçaabatspor maçýyla birlikte bundan sonraki iç saha maçlarýný Tavas Ýlçe Stadý'nda oynayacak. (Spor servisi) Pazar günü Tepecik Stadýnda Darýca Gençlerbirliði'ni konuk edecek olan Çatalcaspor, Profesyonel tarihinin ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ligde henüz puanla tanýþamayan ve üç maç sonunda ligde son sýrada yer alan Çatalcaspor'da morallerin düzelmesi için bir galibiyete ihtiyacýn olduðunu söyleyen Basan Sözcüsü Lokman Naroðlu, takým olarak üç puana ihtiyaçlarý olduðunu söyledi.darýca Gençlerbirliði maçýnýn kendileri için büyük önem arz ettiðini söyleyen Naroðlu, üzerlerinde dolaþan kara bulutlarý daðýtmanýn zamanýnýn geldiðini söyledi. Taraftarlarýndan Pazar günü her zamankinden daha çok destek beklediklerini söyleyen Lokman Naroðlu, tribün desteðini arkalarýna alarak Darýca Gençlerbirliði engelini aþacaklarýna ilk galibiyetlerine imzalarýný atacaklarýna inandýklarýný belirtti. (Spor servisi)

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı