POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul"

Transkript

1 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i 1939

2 DAVET MEKTUBU De erli Meslektafllar m z, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i nin (TOTDER) her y l düzenli olarak organize etti i Akif fiakir fiakar Günleri nin 29 uncusu bu y l Nisan 2010 tarihlerinde Askeri Müze ve Kültür Sitesinde gerçeklefltirilecektir. Toplant m z n bu y lki bafll Politravmatize Hastaya Yaklafl m olarak belirlenmifltir. Hepimizin bildi i gibi ça m z n artan trafi i ve bölgemizde yaflanan savafllar birçok insan n yüksek enerjili travmaya maruz kalmas na neden olmaktad r. Geçmifl y llara göre acil ünitelere ço unlukla politravmatize ve hayat tehdit eden ciddi yaralanmal hastalar müracaat etmektedirler. Toplant n n, bu konudaki yenilikleri gözden geçirmek için önemli bir f rsat oluflturaca n düflünmekteyim. Yurdumuzun çeflitli kliniklerinden gelen de erli konuflmac lar yan nda, srail den Prof. Dr. Meir I. Liebergall ve Dr. Alexander Lerner gerek kaza yerinden hastaneye transport, ilk yard m ve rekonstrüksiyon yöntemleri hakk ndaki tecrübelerini bizlerle paylaflacaklard r. Toplant program n n ilk gün sabah oturumunda politravmatize hastaya multidisipliner yaklafl m aç s ndan de iflik bilim dallar ndan k ymetli meslektafllar m z n da katk lar olacakt r. Bu bilgilerin, politravmatize hastaya yaklafl m m zda bütünleyici ve yard mc olaca kanaatindeyim. Ortopedi ve Travmatoloji nin temellerini atan öncüler aras nda özel bir yeri olan sevgili hocam z n an s na düzenlenen bu toplant da güncel tedavilerden örnekler verilecek, alanlar nda tecrübe sahibi çok de erli meslektafllar m z kiflisel deneyimlerini paylaflacaklar. Bundan önceki toplant lar m zda oldu u gibi bu toplant da da meslektafllar m z bir arada görmekten mutluluk duyaca m z belirterek sizleri 29. Akif fiakir fiakar Günleri ne davet ediyorum. Sayg lar mla, Dr. Mehmet KOCAO LU Toplant Baflkan

3 DÜZENLEME KURULU VE KONUŞMACILAR Toplant Baflkan Toplant Sekreteri Dr. Mehmet KOCAO LU Dr. Ata Can ATALAR TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ (TOTDER) YÖNETİM KURULU Baflkan Önceki Baflkan Üyeler Dr. rfan ÖZTÜRK Dr. Murat HIZ Dr. Ömer Faruk B LGEN Dr. Turgay ER Dr. Levent ERALP Dr. rfan ESENKAYA Dr. Mücahit GÖRGEÇ Dr. Yavuz KABUKÇUO LU Dr. Cuma KILIÇKAP Dr. Önder KILIÇO LU Dr. Tahir Ö ÜT KONUŞMACILAR Dr. Meir I. LIEBERGALL srail srail Dr. Emre ACARO LU Dr. fiamil AKTAfi Dr. Mehmet ARAZ Dr. Mustafa BAfiBOZKURT Dr. Mehmet BAYRAM ÇL Dr. Nahit ÇAKAR Dr. Mehmet DEM RHAN Dr. Hüseyin DEM RÖRS Dr. Mehmet DEM RTAfi Dr. fiükrü D LEGE Dr. Levent ERALP Dr. Azmi HAMZAO LU Dr. Hakan KINIK Dr. Vecihi KIRDEM R Dr. Talat KIRIfi Dr. Mehmet KOCAO LU Dr. Banu KURAN Dr. Halit ÖZSÜT Dr. O uz POLAT Dr. O uz POLATKAN Dr. Cüneyt fiar Dr. Cengiz fien Dr. Korhan TAV LO LU Konya Isparta Tokat

4 09 Nisan 2010, Cuma 08: 30 09: 00 AÇILIfi TÖREN 09: 00 09: 00 10: 15 PANEL I Kaza Yerinden Acil Servise Moderatör: Dr. Kemal DURAK / Dr. Ali hsan DOKUCU 09: 20 Politravma nedir? Neler yap lmamal? Politravma fizyopatolojisi Dr. Vecihi KIRDEM R 09: 20 09: 40 Hastane öncesi dönemde ilk yard m ve da t m ve hastaneye sevk Dr. Meir I. LIEBERGALL 09: 40 10: 00 Hasar kontrolü ile resusitasyon: Sahada ve acil serviste yaklafl m Dr. Meir I. LIEBERGALL 10: 00 10: 15 Tart flma 10: 15 10: 45 KAHVE ARASI 11: 25 10: 45 12: 30 PANEL II Politravmal Hastaya Acil Serviste Yaklafl m Moderatör: Dr. Yüksel TENEKEC O LU 10: 45 11: 05 Politravmal hastada genel cerrah n yaklafl m 11: 05 11: 25 Politravmal hastada ortopedik yaklafl m 11: 40 Ateflli silah yaralanmalar nda ilk yaklafl m 11: 40 12: 10 Politravmal hastada gözden kaçanlar 11: 40 11: 50 Genel Cerrahi 11: 50 12: 10 Ortopedi 12: 10 12: 30 Tart flma Dr. Korhan TAV LO LU Dr. Meir I. LIEBERGALL Dr. Mustafa BAfiBOZKURT Dr. Korhan TAV LO LU Dr. Hakan KINIK 12: 30 13: 30 Ö LE YEME 13: 30 13: 30 14: 30 PANEL III Politravmal Hastaya Multidisipliner Yaklafl m-1 Moderatör: Dr. Ertan MERGEN 13: 45 Politravmal hastada yo un bak m n rolü 13: 45 14: 00 Toraks travmas ve tedavi yöntemleri 14: 00 14: 15 Kafa travmas fizyopatolojisi ve acil yaklafl m 14: 15 14: 30 Tart flma 14: 30 14: 30 15: 30 PANEL IV Politravmal Hastaya Multidisipliner Yaklafl m-2 Moderatör: Dr. Ali B Ç MO LU 14: 45 Politravmal hastada hiperbarik oksijen uygulamas n n yeri 14: 45 15: 00 Politravmal hastada enfeksiyon ile mücadele 15: 00 15: 15 Politravmal hastalarda adli sorunlar 15: 15 15: 30 Tart flma Dr. Nahit ÇAKAR Dr. fiükrü D LEGE Dr. Talat KIRIfi Dr. fiamil AKTAfi Dr. Halit ÖZSÜT Dr. O uz POLAT 15: 30 16: 00 KAHVE ARASI 16: 00 17: 15 PANEL V Majör Ekstremite Yaralanmalar Moderatör: Dr. Kemal AKTU LU 16: 00 16: 30 Genifl yumuflak doku ve kemik kay plar nda fonksiyonel ekstremite kurtar c yaklafl m 16: 30 16: 50 Genifl yumuflak doku defektlerinde rekonstrüksiyon yöntemleri 16: 50 17: 00 Yumuflak doku defektlerinde VAC tedavisi 17: 00 17: 15 Tart flma Dr. Mehmet BAYRAM ÇL Dr. Levent ERALP

5 10 Nisan 2010, Cumartesi 09: 00 09: 00 10: 00 PANEL VI Vertebra Yaralanmalar Moderatör: Dr. Ünsal DOMAN Ç 09: 15 Servikal vertebra yaralanmalar 09: 15 09: 30 Torakolomber vertebra yaralanmalar 09: 30 09: 50 Pelvis yaralanmalar nda ilk yaklafl m 09: 50 10: 00 Tart flma 10: 00 10: 00 11: 00 PANEL VII Üst Ekstremite Yaralanmalar Moderatör: Dr. Haluk A Ufi 10: 15 Omuz çevresi k r klar ve k r kl ç k klar 10: 15 10: 30 Dirsek çevresi yaralanmalar (Floating Elbow) 10: 30 10: 50 Politravmal hastada ön kol ve el yaralanmalar na yaklafl m 10: 50 11: 00 Tart flma Dr. Azmi HAMZAO LU Dr. Cüneyt fiar Dr. Mehmet DEM RHAN Dr. Mehmet DEM RTAfi Dr. O uz POLATKAN 11: 00 11: 30 KAHVE ARASI 11: 50 11: 30 13: 00 PANEL VIII Alt Ekstremite Yaralanmalar Moderatör: Dr. Aziz K. ALTURFAN 11: 30 11: 50 Travmatik kalça ç k nda ilk yard m ve gözden kaçanlar 12: 10 Bipolar femur k r klar nda tedavi yaklafl m 12: 10 12: 30 Diz çevresi yaralanmalar (Floating Knee) 12: 30 12: 50 Masif distal tibia defektlerde ayak bile i artrodezi en iyi kurtar c giriflim midir? 12: 50 13: 00 Tart flma Dr. Emre ACARO LU Dr. Hüseyin DEM RÖRS Dr. Mehmet ARAZ 13: 00 14: 00 14: 00 Ö LE YEME 14: 30 AK F fiak R fiakar ÖDÜL TÖREN 14: 30 16: 15 PANEL IX Geç Sorunlarla Mücadele Moderatör: Dr. Mahir GÜLfiEN 14: 30 14: 50 Çok parçal ve defektli k r klarda tedavi yaklafl m 14: 50 15: 10 Defektli k r klarda angülasyon yöntemi 15: 10 15: 40 Ekstremite k r klar n n komplikasyonlar ile mücadele (Malunion, nonunion, kronik osteomyelit) 15: 40 16: 00 Politravmal hastaya rehabilitasyon yaklafl m 16: 00 16: 15 Tart flma Dr. Cengiz fien Dr. Mehmet KOCAO LU Dr. Banu KURAN 16: 15 16: 30 KAPANIfi

6 KAYIT BİLGİSİ Uzman Asistan / Fizyoterapist 240.-TL 180.-TL Belirtilen ücretlere; Yaka kart, bilimsel oturumlara girifl, kat l m sertifikas, program süresince kahve ve ö le yemekleri dahildir. (TOTDER in May s 2009 tarihi itibari ile ticari iflletme kurmas nedeni ile tüm ödemelere fatura kesilecektir. Belirtilen ücretlere KDV dahil edilmifltir.) Online kay t için web adresi: ÖDEME fiekl Banka havalesi veya Kredi Kart ile ödeme yap labilecektir. Kredi kart ödemeleriniz için formlar Organizasyon Sekreteryas ndan temin edebilirsiniz. Banka : T.C. fl Bankas fiube : fiehremini fiubesi (1049) Hesap Ad : Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i Ticari flletmesi Hesap No : Kay t Formu ile birlikte kay t ücretinin ödendi ini gösterir belgenin bir kopyas n nolu faksa veya e-posta ile adresine gönderilmesini rica ederiz. (Lütfen dekont üzerinde kat l mc ve/veya firma ad belirtiniz.) Banka havale masraflar kat l mc ya aittir. Ödeme bilgisinin organizasyon sekreteryas na ulaflt r lmas n takiben kayd n z 72 saat içerisinde konfirme edilecektir. Ödeme dekontu veya kart bilgisi olmayan kay tlar için konfirme mesaj gönderilememektedir. 15 Mart 2010 tarihinden sonra kay tlar iptal edilememektedir, isim de iflikli i yap labilir. Kay t ve konaklama bilgisi ile ilgili tüm sorular n z için Organizasyon Sekreteryas ile görüflebilirsiniz. TOPLANTI SEKRETERYASI TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i 1939 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i (TOTDER) Millet Caddesi No: 75 Renk Apt. D: 6 F nd kzade - T / F E. ORGAN ZASYON SEKRETERYASI Ayben Kokum Kongre Organizasyon Dan flmanl k Korukent Yolu Akar Sokak Y ld z B Blok D:36 Levaz m, 1. Levent T F E.

7 OTEL BİLGİSİ Tek Kiflilik Çift Kiflilik Ramada Plaza Hotel Euro 175.-Euro Nippon Hotel Euro 155.-Euro Lares Park Hotel Euro 140.-Euro Konak Hotel Euro 140.-Euro Otellerde belirli say da oda tutuldu undan 05 fiubat 2010 tarihinden itibaren rezervasyonlar otellerin müsaitlik durumlar na göre konfirme edilecektir. Yukar da belirtilen günlük oda ücretlerine kahvalt ve KDV dahildir. KDV oranlar nda meydana gelebilecek -/+ farklar fiyatlara yans t lacakt r. Otele giriflten önce toplam konaklama tutar n n belirtilen döviz cinsinden ödenmifl olmas gerekmektedir. Toplam ödeme yap lmayan rezervasyonlar garanti edilememektedir. Otel kay tlar n z için formlar web sitemizden yada organizasyon sekreteryas ndan temin edebilirsiniz. ÖDEME fiekl Banka havalesi veya Kredi Kart ile ödeme yap labilecektir. Kredi kart ödemeleriniz için formlar Organizasyon Sekreteryas ndan temin edebilirsiniz. Banka : Garanti Bankas fiube : Levent fiubesi 401 Hesap Ad : Ayben Kokum Kongre Organizasyon Dan flmanl k Hesap No : (euro) Banka havalesinde dekont üzerinde isim, soyad ve firma ismini belirtmeyi lütfen unutmay n z! REZERVASYON PTALLER 05 fiubat 2010 tarihine kadar olan iptallerde herhangi bir cezai flart uygulanmaz. 06 fiubat 07 Mart 2010 tarihleri aras nda yap lan iptallerde 50.- Euro servis bedeli uygulan r 08 Mart 2010 tarihinden itibaren yap lan iptallerde herhangi bir iade yap lmaz, isim de iflikli i yap labilir. No Show rezervasyonlar ve erken ç k fllar için herhangi bir iade yap lamaz. TOPLANTI YER : Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanl Harbiye-fiiflli / STANBUL Tel : KAYIT MASASI: Toplant mekan nda kay t masas 9 Nisan 2010 Cuma günü saat 08.00, 10 Nisan Cumartesi günü saat dan itibaren hizmet verecektir. TOPLANTI D L : Toplant dili Türkçe dir. Yabanc konuflmac lar n bulundu u oturumlarda sadece ngilizce Türkçe simültane tercüme yap lacakt r. TTB STE: Toplant, Türk Tabipler Birli i Kredi Komisyonu taraf ndan STE için kredilendirilecektir. DAVET YAZISI: Toplant kayd n yapt rm fl olan kat l mc lar n kurumlar ndan izin alabilmeleri için gerekecek davet yaz lar n Organizasyon Sekreteryas ndan temin etmeleri rica olunur.

8

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve. İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu PANEL & WORKSHOP & KADAVRA ÇALIŞMASI.

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve. İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu PANEL & WORKSHOP & KADAVRA ÇALIŞMASI. Sevgili Meslektaşlarımız, Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği olarak; ortopedinin önemli problemlerinden biri haline gelen ekstremite deformitelerinin planlanması

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM www.tusyadbahar.org 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu www.eimza.org.tr www.eimza.org.tr içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar

Detaylı

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008.

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008. Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES 18-20 Eylül 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL www.tuberkuloz2008.org davet Değerli

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL www.tdbkongreleri.org Expodental 2015 2. Duyuru Davet Takvimin yaprakları bir bir düşüyor, zaman daralıyor ve her düşen yaprakla hedefe biraz

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul.

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul. Sayın Yetkili, FDI 2013 Fuar Servis Katalo u, fuar hazırlıkları konusunda sizlere yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir. FDI 2013 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi 28-31 A ustos 2013 tarihleri arasında

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI D e erli meslektafllar m Kuracağımız Sizlerden ald m z ASMMMO emaneti, Akademisi nde; mesluuk uluslararası onuruna standartlarda yak fl r bir biçimde hizmet verebilecek

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Değerli Meslektaşlarım, 2014 yılı Yüz Plastik Cerrahi Toplantısını Ankara da 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıda yüz plastik cerrahisindeki yeni gelişmeleri sizlerin de katkısıyla

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı