TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir."

Transkript

1 Say : 2005/05 May s 2005 içindekiler Panel: Çelik Yap fiartnameleri Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Geniz Gezmifl An ld May sta Alanlardayd k!! Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl An ld Güvenpark n Yokedilmesine Onay Veren Koruma Kurulu Karar na Dava Açt k Ankara n n Yollar Hala Kandan stanbul Yolunda Kan Kurumuyor Geçitler Yap lm yor Yayalar Ölmeye Devam Ediyor 5. Ulusal K y Mühendisli i Sempozyumu Yap ld Panel: Çelik Yap fiartnameleri Ankara dan Holz Geçti nfl. Müh. Umut Deveci Ankara dan Holz Geçti Seminer: Çelik Yap larda Kaynak Teknolojisi 1 May sta Alanlardayd k!!! Seminer: Çelik Yap lar Sünek Boyutland r lmas n n Esaslar Güvenpark n Yokedilmesine Onay Veren Koruma Kurulu Karar na Dava Açt k Kitap Tan t m fl Arayan Mühendisler TMMOB Ankara l Koordinasyon Kurulu flyeri Toplant s Düzenlendi Kamulaflt rma Bilirkiflileri Toplant s Yap ld TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi ad na Sahibi Kemal Türkarslan Yaz flleri Müdürü Ahmet Kavalc Yay n Kurulu Ali R za YÜCEL Hasan ÇERÇ O LU Erdo an GÜL hsan KAfi Ferhad TOPÇUO LU Buket ÇEL K Köksal fiah N Murat DEM RHAN A. Murat SÜMER letiflim Adresi Selanik Caddesi No: 17/ K z lay - Ankara Tel : Faks : GSM: Tasar m - Bask Kardelen Ofset Matbaac l k Tan t m Hiz. San. Ltd. fiti May s 2005 Say : 2005/05 ISSN Bültene gönderilecek yaz lar iki aral kl ve iki kopya olarak gönderilmelidir. Yay n Kurulu gönderilen yaz larda dil, anlat m ve yaz m tekni i yönünden gerekli düzeltme ve k saltmalar yapabilir. Yay nlanan yap tlardan do abilecek her türlü sorumluluk sahibine aittir. Gönderilen yaz lar geri verilmez.

2 BAfiYAZI MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 Kamuda çal flan Mühendis ve Mimarlar n özlük haklar ve ekonomik koflullar na olan duyarl l k tüm çabalar m za ra men yönetim erklerini elinde bulunduran siyasal organlar taraf ndan srarla göz ard edilmektedir. Tüm ekonomik faaliyet alanlar nda görev, yetki ve sorumluluk alarak hizmet üreten; insanlar n en gerekli do al ihtiyaçlar n n yan s ra sosyal ve kültürel gelifliminde de belirleyici yer tutan yat r mlar planlamas ndan bafllayarak tasar m, uygulama, iflletme ve bak m yla- gerçeklefltiren mühendis ve mimar toplulu umuz do rudan ya da dolayl olarak her sektörün kaynak kullan m nda ve yap lanmas ndaki en etkili, temel unsurdur. Mühendismimar toplulu unun üstlendi i görevlerin karmafl kl ve insanl a karfl yüklendi i sorumlulu un önemi, ald e itim ve ö retimin a rl na ve hatta üniversitelere giriflte di er dallara k yasla katlanmak zorunda kald güçlüklere de anlam kazand rmaktad r. Bu özellikle konumlar na karfl n Kamuda çal flan mühendis ve mimarlar n büyük ço unlu unun maddi ve sosyal koflullar, özellikle son on befl y lda h zla erozyona u rat larak üretim ve denetim süreçlerindeki konumlar na, üstlendikleri sorumluluklara ve alm fl olduklar e itime uymayan bir düzeye indirilmifltir. Özel sektörde ya da kamuda personel politikalar n n temel ilkesi, kiflilerin ücret ve di er haklar n, adalet duygular n zedelemeden, müktesebatlar na uygun olarak, hizmette verimlili i sa layacak biçimde ve böylelikle çal flma isteklerini de teflvik ederek, belirlemektir. Ülkemizin ilerlemesine koflut olarak üretim-yat r m etkinliklerinin planlama, projelendirme ve uygulamas n n her aflamas nda yetki ve sorumluluklar yla görev alan mühendis ve mimarlar n ücretleri ne yaz k ki hizmette verimlili i ortadan kald ran seviyeye düflmüfltür. Öylesine karmafl k eflitsizlik içeren bir ücret politikas uygulanmaktad r ki durumun vahameti kabul edilmekle birlikte hiçbir düzenleme yap lmamaktad r. Özellikle DS ve KGM gibi yat r mc kurulufllarda çal flan Mimar ve Mühendislerin di er kurumlarda çal flan meslektafllar ile aras ndaki ücret dengesizli i anayasam z n 55. maddesine de ayk r d r. Anayasam z n 55. maddesinde yer alan Ücrette adalet sa lanmas bafll kl Ücret eme in karfl l d r. Devlet çal flanlar n yapt klar ifle uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di er sosyal yard mdan yararlanmalar için gerekli tedbirleri al r maddesinin uygulanmamas anlam na gelmektedir. Eflit ifle eflit ücret ilkesini izlemekle yükümlü olan Kamu, bu ilkeyi kendi personeli için göz ard etmektedir ve bu dengesizli in çözüme kavuflturulmas yerine Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar s ile kamunun tasfiyesini h zland rma çabas ndad r. Karayollar genel Müdürlü ünde yapm fl oldu umuz toplant da al nan bir tak m kararlar gere i TMMOB çat s ve örgütlülü ü alt nda bu eflitsizli in giderilmesi için üyelerimizle birlikte bir dizi eylemlilikler yap lacakt r. Ülkemiz ve mühendislik aç s ndan, son günlerde sözü edilen iki konuya da tüm kamuoyunun dikkatini çekiyoruz. Çeflitli platformlarda, Kamudaki mühendis istihdam n n say sal yetersizli i dile getirilerek, hem taahhüt edilen ifllerin projelerinin hem de yap-ifllet-devret gibi farkl modeller içinde yap lan projelerin onay aflamas n n uzun zaman ald belirtilmektedir. Do ru bir saptama da olsa, çözüm olarak Kamu yat r mlar n n proje denetiminin de özel firmalar taraf ndan yap lmas gibi bir önerinin ortaya konulmas düflündürücüdür. Kamu projelerinin denetiminin, yeterli say ve nitelikteki mühendislerin Kamuda uygun koflullarda istihdam n n sa lanmas ile yap lmas ndan baflka bir yaklafl m, ak lc olmaktan uzakt r. kinci konu, kaçak ve kayna belirsiz sözde kurslarla yavrular m z küçük yaflta bilimsel düflünceden uzaklaflt rmay hedefleyenlere verilen cezalar indiren yasan n destekçilerinin ve orta ö retimi dinsel a rl a tafl yan müfredat de iflikli i getirmek isteyenlerin ülkemize verdi i zararlard r. Çok aç kt r ki bu e ilimin yetifltirece i nesiller, mühendislik ve temel bilim kavram na, dolay s yla ülkeye sahip ç kma bilincine uzak olacaklard r. Ça dafll k, bilimsellik ve yurtseverlik ad na, üyelerimizin yukar daki konularda Odam z n özetlenen görüfllerini her yerde dile getirmelerini zorunlu görmekteyiz. MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu 2 web sitemiz hizmetinizde

3 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER 1 May sta Alanlardayd k!! TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi olarak kat l m gösterdi imiz, Eme iyle geçinenlerin bayram olan 1 May s Kutlamalar nda buluflma yeri Tando an d. Kalabal k saat 11:00'de Maltepe nokta dura ndan önünden Tando an meydan na do ru hareket etti. 13:00 de Tando an meydan nda bafllayan ve flenlik havas nda geçen kutlamalar saat 16:00 da sona erdi. TMMOB, örgütlü oldu u tüm illerde emek örgütlerinin düzenledi i 1 May s mitinglerinde iflçilerle, emekçilerle omuz omuza durdu. Ankara'da yap lan mitinge kat lan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet So anc mitingde flunlar söyledi; Bu ülkenin ayd nl k yürekli, ayd nl k beyinli, yi- it insanlar. Hofl geldiniz. "Düflmesin bizimle yola, evinde a layanlar n gözyafllar n, a r bir zincir halkas gibi boynunda tafl yanlar, b raks n peflimizi, kendi yüre inin kabu- unda yaflayanlar." diyenler hofl geldiniz. flçiler, kamu çal flanlar, yüre i emekten ve insanl ktan yana atanlar, hofl geldiniz. "Bu gün dostlar n aras nday z güneflin sofras nday z" demeye geldiniz. "Deme e de dilim varm yor ama, kabahatin ço u senin be can m kardeflim" demeye geldiniz. "Bu gün 1 May s. flçinin emekçinin bayram günüdür." demeye geldiniz. "Bu gün 1 May s. Birlik, mücadele, dayan flma günüdür." demeye geldiniz Türkiye'nin dört bir yan nda 1 May s alanlar n özgürlefltirmeye geldiniz. Hofl geldiniz. Dostlar, Bu alanlar sizinle özgürlefliyor. fiimdi buna her zamankinden daha fazla ihtiyac m z var. Derlenip dürülmesin bayraklar, saflar s klaflt r n çocuklar. Bu kavga küresel sald r ya karfl küresel direniflin ifadesidir. Dik durun çocuklar. Bugün dünyada sermayenin küresel sald r s iki yönlü iflletiliyor: Birincisi sermayenin hareket alan - n geniflletmek için devlet yap lar n n yeniden düzenlenmesi, ikincisi bu düzenlemeyi yapmayan yapamayan ülkelere aç k sald r. Irak ve Türkiye bugün bu iflleyiflin iki örne idir. ABD, Irak'ta aç k iflgalle küreselleflme sürecini iflletirken, Türkiye yeni yasal düzenlemelerle sisteme dahil ediliyor. Sermayenin küreselleflmesi dünya halklar na; bar fl, adalet, kardefllik, özgürlük de il, aksine daha fazla yoksulluk, daha fazla iflsizlik, daha fazla açl k, daha fazla savafl ve daha fazla ölüm getirdi. Küreselleflme en ç plak haliyle bugün Venezüella'dad r, Ortado u'dad r, Irak'tad r; küreselleflme en ç plak haliyle bugün Türkiye'de eme in aleyhine ç kar lan yasalardad r. Ülkemizde son yasama döneminde de gerçekleflti- ücretsiz hizmeti 3

4 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 rilen yasal düzenlemelerin ço u sermayenin küreselleflmesinin gereksinimleri do rultusundad r. Yap - lan, ülkenin bütün olarak uluslararas sermayenin rant alan haline getirilmesinin olanaklar n yaratmakt r. Yap lan eme e ve demokrasiye karfl savafl açmakt r. Siyasal iktidar, reform uygulamalar ad alt nda IMF ve Dünya Bankas programlar n hayata geçirmeye devam ediyor. Biz biliyoruz! IMF ve Dünya Bankas programlar eme in, çal - flan n, emekçinin, yoksulun ve bu ülkenin halk n n program de ildir. Bu program özellefltirmelerin, soygunun, talan n, sermayenin program d r. Sevgili arkadafllar, Bu iktidar n uygulamalar, emekçiye, asgari ücretle çal flana, emekliye, iflsize, esnafa ve köylüye karfl d r. Bu iktidar, sistem ma durlar n n say s n artt rmaktad r. Siyasal iktidar uyar yoruz! Bu programdan vazgeçin. "Reform" ad alt nda, insan m z n gelece ini karartmay n, yoksullu un içine itmeyin. Özellefltirmelere devam ediyorsunuz. 20 y ld r bu ülkede özellefltirmelerin hangi y k mlar gerçeklefltirdi ini görmediniz mi? Özellefltirme uygulamalar n n asl nda talan uygulamas oldu unu bilmiyor musunuz? Sizi uyar yoruz! Sa l k hizmetlerini, piyasa koflullar na b rakma- y n z. Sa l k en do al insan hakk d r. Genel Sa l k Sigorta yasan z, paran kadar sa l k sigortas demektir. Emeklilik Yasan z, mezarda emeklilik demektir. Temel Sa l k Yasan z, hastan n müflteri, hastanenin sa l k iflletmesine dönüfltürülmesidir. Kamu Yönetimi Yasan z, vatandafl n müflteri, ülkenin pazar haline getirilmesidir. Kamu Personel Yasan z, ifl güvencesiz, performansa göre sözleflmeli çal flma demektir. Yerel Yönetim Yasan z, yerelleflerek hizmetlerin özellefltirmesi demektir. Bunlarla bu ülkede tam bir sosyal-ekonomik y - k m yap yorsunuz. Siyasal iktidar uyar yoruz! ABD emperyalizminin yüzy l n felaketi oldu unu bilmiyor musunuz? ABD emperyalizminin insanl n bafl na gelen, gelmifl geçmifl en büyük bela oldu unu bilmiyor musunuz? Iraktaki iflgalinin ikinci y l nda sonuç ortada. Yüz binin üzerinde Irakl öldü. Binlerce Irakl çocu un art k yürek at fllar yok. Bunun sorumlusunun ABD emperyalizmi oldu unu bilmiyor musunuz? Siyasal iktidar bir kez daha uyar yoruz: ABD emperyalizmi ile girdi iniz her türlü iliflkiyi bitirin. ncirli i derhal kapat n. Sevgili dostlar! Biz bar fl, eflitlik ve özgürlük istiyoruz. Biz, bar fl n, demokrasinin ve insan haklar n n yerleflmedi i bir ülkede emekçilerin haklar n n korunmas n n olanakl olmad n biliyoruz. Bugün, emekten ve demokrasiden yana bütün güçlerin küresel sermayenin yasalarla, bombalarla dünyada emekçilere karfl giriflti i savafla karfl durman n zaman d r. Bugün, siyasal iktidar n ç karmaya çal flaca yasalara karfl 'emek'ten yana olman n zaman d r. Bugün Irak'ta, Filistin'de yaflanan katliamlara karfl tüm dünyadaki bar fl ve demokrasi güçleri ile birlikte yan yana durman n zaman d r. Bu gün "küresel sald r ya karfl küresel direnifl" deme zaman d r. Bu gün hep birlikte "kurtulufl yok tek bafl na ya hep beraber ya hiç birimiz" deme zaman d r. 4 son dakika haberleri burada

5 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER Bir "1 May s" n ard ndan lk 1 May s düflüncesi 1856 y - l nda Avustralyal iflçiler taraf ndan ortaya at ld. Günde saat çal flmalar na ra men ancak kar nlar n doyurmaya yetecek kadar ücret alan o dönem iflçilerinin sendikal birlikler kurmalar, gösteri ve eylem yapmalar yasakt ; haftal k ve y ll k izinleri, hastal k ve kaza sigortalar vb. hiçbir haklar yoktu. Neredeyse tüm insani haklar ellerinden al nm fl olan iflçiler, 8 saatlik iflgünü için 21 Nisan 1856 tarihinde Avustralya da toplant lar, e lenceler ve gösteriler düzenlediler. lk baflta sadece bir kereye mahsus olmas düflünülen bu eylemlilikler daha sonra tüm dünyaya yay ld y l nda Uluslararas flçi Birli i (I. Enternasyonal) tüm dünya iflçilerini 8 saatlik iflgünü için mücadeleye ça rd y l n n 1 May s nda iflçiler Amerikan n her yerinde grevler, mitingler ve eylemler düzenlediler. 8 saatlik iflgünü talebinde bulundular. Chicago da 200 bin iflçi 8 saatlik iflgünü için birleflip ifl b rakt. Gösteriyi at lan bombalar kana bulad ; eylemler süresince ve sonras nda 4 iflçi önderi idam edildi, binlerce iflçi iflten at ld, yüzlercesi kara listelere al nd. Uygulanan bask lar, iflçilerin bu ölçekte bir gösteriyi tekrarlamas n birkaç y l engelledi. Yine de 1888'de bu yolda yeniden karar al nd ve l May s 1890'da bu gösterinin tekrarlanmas kararlaflt r ld. Türkiye de 1 May s Türkiye de 1 May s kutlamalar, Osmanl devleti dönemindeki 1909-Üsküp, 1911-Selanik ve stanbul 1 May s kutlamalar na uzanmaktad r. 1 May s kutlamalar, 1925 y l nda fieyh Sait ayaklanmas n n ard ndan ç kart lan Takriri Sükun Kanunu ile yasakland.51 y l süren yasak, rejimin büyüyen flçi hareketini ve sol muhalefeti teskin etmek ve "1 May s" olgusunun kontrol alt nda tutabilmek amac yla 1 May s Bahar Bayram olarak tan mas yla yumuflad ve 1 May s 1976 y l nda D SK in ça r s yla ve iflçi s n f ve devrimcilerin kat l m ile alanlarda kitlesel olarak kutland. 1 May s 1977 Befl yüz bin iflçi ve emekçi, 1 May s 1977 de sermayeye karfl taleplerini hayk rmak ve güçlerini göstermek amac yla Taksim meydan nda topland. Hala kim" olduklar meçhul olsa da arkalar nda" hangi güç odaklar n n oldu u oldukça aç k olan kifliler kalabal n üstüne rasgele atefl açarak 34 emekçiyi katlettiler. 2 May s 1977 tarihli düzen yanl s gazetelerde ise peflin hükümlerle bu katliam n bir sol fraksiyon çat flmas oldu unu yaz ld May s ard ndan rejim, katliam yapanlar n bulunmas ve Türkiye tarihindeki bu kara lekeyi ayd nlat lmak yerine 77 bir May s n 2 May s 1977 tarihli gazete bafll klar yla uyumlu olarak sol hareketin meflrulu unu geriletmek, sol u kanla bütünlefltirmek, tehlikeli ve güvensiz göstermek için kulland. 12 Eylül askeri darbesi, eme iyle geçinenlerin bayram olan 1 May slar 1988 tarihine kadar yasaklad y l nda 2000 kifliyle tekrar bafllayan "emekçilerin bayram " 2000li y llarda yüz binlerin kat l m yla kutlanmaktad r. Medya neo liberal küreselleflme etkisiyle dünyada1 May slar n eski havas ndan uzak oldu u gibi bir hava estirse de, May s nda Filipinler'de iflçiler ve solcu gruplar devlet baflkan n n istifas için yürüdü. 1 may s için yollara dökülenler devlet baflkan Arroyo'nun istifas n istedi. Arroyo'yu yolsuzlukla suçlayan kalabal k polisle çat flt. Güney Kore de 'de de yürüyüfl çat flmaya dönüfltü. Seul yönetimi özellefltirme politikalar nedeniyle elefltirinin hedefiydi. Almanya'n n baflkenti Berlin'de yaklafl k bin kifli 1 may s konserinde topland, ancak konser sonunda bir grup kargafla ç kar nca polis müdahale etti. Olayda 31 kifli gözalt na al nd. Almanya da 1 may s kutlamalar na kat lan Sosyal Demokrat Parti Genel Baflkan Franz Müntefering ise kürsüde yumurtal sald r ya u rad.fransa'da sa c lider, Le Pen AB Anayasas na "hay r" ça r s yapt. Çin'de gün, geleneksel resmi törenlerlerle bafllad. Tiananmen meydan n dolduran kalabal k iflçi bayram n sakin geçirdi. Küba lideri Fidel Castro ise Havana'da bir milyonun üzerinde kiflinin kat ld 1 may s mitinginde ABD yi elefltirdi. 1 Günayd n: Maocu Vatan Hainleri flçi Bayram n Kana Bulad : 39 Ölü Var! Tercüman: Maocular, D SK in stanbul da yapt mitingi bast lar - 34 Ölü Var, Son Havadis: Taksim savafl alan gibiydi - K z llar Kudurdu Hergün: Solcular 40 flçiyi Katletti Yeni Asya: D SK mitinginde komünistler birbirini yedi, 40 ölü - Taksim de Savafl... ücretsiz hizmeti 5

6 HABERLER Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl An ld Yaşamları boyunca "tam bağımsız Türkiye" mücadelesi veren, İstanbul da emperyalist ABD nin 6. Filo askerlerini denize döken Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs tarihinde mezarları başında büyük bir coşkuyla anıldı. 12 Mart 1971'de yönetime silah zoruyla el koyan cunta tarafından 6 Mayıs 1972'de katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda 1500 kişinin üzerinde katılımın olduğu bir anma düzenlendi. dam edilifllerinin 33. y l nda Deniz Gezmifl ve arkadafllar Ankara Karfl yaka Mezarl ndaki mezarlar bafl nda toplanan bini aflk n kifli taraf ndan an ld. 68 liler Dayan flma Derne i baflta olmak üzere, Divri- i Kültür Derne i, EMEP, ESP, CHP Ankara l Gençlik Kollar, SDP, D SK/Genel- fl Sendikas, PSAKD, TÜM- T S, KESK Ankara fiubeler Platformu ve TMMOB un yer ald anmada Deniz Gezmifl ve arkadafllar n n mezarlar na karanfil ya arken, an lar na yap lan sayg durufluyla ortak anma program bafllad. Anmaya Deniz lerin mücadele arkadafllar ile avukat Halit Çe- MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 lenk ve Deniz lerin fiekibe ablas olarak bilinen fiekibe Çelenk de kat ld. Halit Çelenk her y l oldu u gibi bu y lda anma da ilk sözü alarak bir konuflma yapt. Anmay organize eden örgütler ad na ortak metni okuyan 68 liler Derne i Baflkan Tuncay Çelen, Denizler in mücadelesinin ABD emperyalizmine yönelen anti emperyalist bir hareket oldu unu söyledi. Çelen, ülkemizde de bayrak provokasyonu ile yap - lan k flk rtmalarla halklar aras na düflmanl k tohumlar ekilmeye çal fl ld n belirtti. Çelen son olarak, "Deniz lerin, Mahir lerin, Kaypakkaya lar n açt yoldan ilerleyerek, onlar n anti-emperyalist mücadele geleneklerini sürdürmek için birleflme" ça r s yaparak aç klamay bitirdi. Anmada Denizler in mücadele arkadafl olan Mustafa Yalç ner ve Emek Gençli i Merkez Yöneticisi fievket Akyol da bir konuflma yapt. Anma ya kat lan bini aflk n kifli daha sonra Mahir Çayan n mezar n ziyaret etti. Burada da 78 liler Derne i Ankara fiube Baflkan Ruflen Sümbülo lu bir konuflma yapt. Topluluk son olarak, Sivas flehitlerinin mezar n ziyaret ederek, burada Sivas flehitleri an s na sayg duruflunda bulundu. Burada da PSAKD Genel Baflkan Kaz m Genç bir konuflma yapt. 6 web sitemiz hizmetinizde

7 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER seminer Çelik Yap lar Sünek Boyutland r lmas n n Esaslar Nisan 2005 tarihlerinde Türkiye de bir ilk olarak gerçeklefltirilen, nflaat Mühendisleri Odas taraf ndan düzenlenen ve Sekreteryas nflaat Mühendisleri Odas Ankara flubesi taraf ndan yürütülen Çelik Yap lar Sempozyumunun hemen ard ndan nflaat Mühendislerimizce ciddi bir eksiklik olarak görülen ve önemli bir gereklilik olan "Çelik Yap Tasar m " üzerine seminer 23 Nisan 2005 tarihinde nflaat Mühendisleri Odas Güney Özcebe toplant salonunda 43 üyemizin kat l m yla gerçeklefltirilmifltir. "Çelik Yap lar n Sünek Boyutland r lmas n n Esaslar " bafll kl seminer TÜ nflaat Mühendisli i Bölümü, Yap Anabilim Dal ö retim görevlilerinden Prof. Dr. Erdo an Uzgider taraf ndan sunuldu. Uzgider seminere "Sünek çelik yap tasar m n n özellikle 1994 Northridge ve 1995 Kobe depremlerinden sonra önem kazand n, sünek yap lar n enerji yutma özeliklerinin, sünek yap lara deprem esnas nda etkiyen yatay yüklerin, sünek olmayan yap lara göre oldukça alt seviyede oldu unu" belirterek bafllam flt r. Seminerde çelik yap lar n deprem etkisi alt ndaki sünek davran fl n n de erlendirilirken, çeli in deprem karfl s ndaki enerji yutma kapasitesi ile plastik mafsal özelli i ile iki temel tafl y c eleman n; güçlendirilmifl çerçeve özeli i ve güçlendirilmifl rijit çerçeve sistemlerin depremem karfl davran fl n n incelenmesi gerekti i belirtilmifl, çeli in sünekli i, enerji yutma özelli i ve plastik mafsallaflma ayr nt l olarak aç klanm flt r. Plastik analiz yaklafl m n n uygulanmas n n aç klanmas yla devam eden seminerde kapasiteye göre boyutland rma (capacity design), sünek güçlendirilmifl çerçeve sistemleri (merkezi güçlendirilmifl çerçeve sistemleri), güçlendirme (örgü) elemanlar, güçlendirme elemanlar nda narinlik, bas nç etkisi alt ndaki güçlendirme elemanlar, güçlendirme elemanlar birleflimleri (Gerekli yük tafl ma kapasitesi, etkili faydal en kesit alan, guse levhalar, güçlendirme elemanlar n n teflkil koflullar ), süneklik yüzeyi yüksek merkezi güçlendirilmifl çerçeveler, d fl merkez güçlendirilmifl çerçeve sistemleri ile ilgili temel bilgiler kat l mc üyelerimize aktar lm flt r. 220 bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlü ü 7

8 HABERLER seminer MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 Çelik Yap larda Kaynak Teknolojisi Çelik Yap lar sempozyumunun ard ndan yap - lan seminerlerden biri de Çelik yap larda kaynak teknolojisi konulu seminerdi. 23 Nisan tarihinde gerçeklefltirilen Çelik yap lar n sünek tasar m konulu seminerin hemen ard ndan gerçeklefltirilen seminer TÜ Makine Fakültesi ö retim görevlilerinden Doç.Dr. Murat Vural n sunumuyla saat 13:00 de bafllad. 37 üyemizin takip etti i seminere, Doç. Dr. Murat Vural Çelik yap larda kaynakl birleflimlerin tasar m ve imalat kurallar na de inerek bafllad. Birinci bölümde en yayg n olarak kullan lan elektrik ark kayna n n temel özelliklerini, örtülü çubuk elektrotlar n n s n fland r lmas n, örtülü elektrotlar n seçim kriterleri, elektrot seçiminde esas metalin dayan m ile uyum sa lanmas ve eloktrod kutular ndaki tan mlay - c bilgilerin anlamlar aç kland. Seminerin 2. bölümünde ise Eritme Kaynak Teknolojisi üyelerimizin bilgisine sunuldu. Eritme kayna n n yap s, ertime kayna ndaki kaynak difllisinin s - cakl k da l m, so uk flekillendirilmifl çeliklerde kaynak s s n n mekanik özellikleri, metal döküm türleri, karbon oran n n dayan ma sertlik ve sünekli e etkisi, hidrojen çatlaklar, hidrojen çatlaklar - n n nedenleri, ön tavlama, ön tavlaman n yararlar, pasolar aras s cakl etki eden faktörleri aç kland. Doç. Dr. Murat Vural seminerin 3. bölümünde kaynak hatalar ve nedenlerine ayr ld. Kaynak hatalar, kaynak çatlaklar n n flekilleri, lamellerde y rt lmalar, lamellerde y rt lmay önleme teknikleri, bindirme kaynak, küt kaynak, köse kayna, kaynak hatalar n n nedenleri ve kaynak hatalar n n etkilerinin aç klad. Seminerin son bölümü ise kaynak imalat nda kalite, kalite belirlenmesi ve belirleyici paritelere ayr ld. 8 birim fiyatlar ö renebilirsiniz

9 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER Kamulaflt rma Bilirkiflileri Toplant s Yap ld nflaat Mühendisleri Odas ve Mimarlar Odas Ankara fiubeleri taraf ndan fiubat tarihlerinde düzenlenen Kamulaflt rma Bilirkiflileri E itim Seminerine kat lan ve Kat l m Belgesi almaya hak kazananlara belgeleri Afl k Veysel Derne i Lokalinde düzenlenen yemekli toplant da verildi. Toplant da Semineri veren Yarg tay 5.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Sinan Zeki Piyale, fiube Baflkanlar nfl.yük.müh.kemal Türkaslan ve Mimar Ali Ulusoy birer konuflma yaparak Kamu ad na yap lan bilirkiflilik görevinin önem ve sorumlulu u hakk nda bilgi ve görüfllerini aç klad lar. Arkas ndan Hakim Sinan Zeki Piyale'ye haz rlan plaket sunuldu. Toplant kat l mc lara belgelerinin verilmesiyle sona erdi. Kamu flyeri Temsilcileri Toplant s Yap ld Kamuda çal flan odam z üyesi inflaat mühendislerinin sorunlar ve çözüm önerileriyle, önümüzdeki dönemde odam zdan beklenen faaliyetlerle ilgili toplant genel merkez Güney Özcebe toplant salonunda yap ld. fiube baflkan Kemal Türkarslan, yönetim kurulu üyeleri Köksal fiahin ve Ferhat Topçuo lu'nun yönetti i toplant ya kamu iflyerlerinde temsilci olarak görevlendirilen nflaat Mühendisleri kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan fiube Baflkan Kemal Türkarslan, flubemizin yürüttü ü çal flmalar anlatt. Sempozyum ve panellerin üyelerimizin mesleki alanlar na hitap edecek konulardan ve güncel sorunlardan seçildi ini belirtti. Temsilcilerimizin de bu etkinliklerin çal flt klar iflyerlerinde üyelerimize duyurulmas nda ve kat l mlar n n sa lanmas nda daha aktif olmalar n istedi. Yetkim mühendislik konusunda da gerekli çal flmalar n devam etti ini ve haz rlanmakta olan yasayla ilgili bilgiler verdi. Daha sonra temsilcilerimizin talep ve önerilerini belirtmesine geçildi. Kamuda çal flan üyelerimizin çal flt klar iflyerlerinde ekonomik olarak çok zor flartlar alt nda olduklar dile getirildi. Ayr ca kurumlar aras nda ücret dengesizli i oldu u dile getirildi. Bu konularda gerek odalar n gerekse TMMOB'nin aktif olarak giriflimlerde bulunmas istendi. Odam z n mesleki e itim alan ndaki çal flmalar takdirle karfl lad klar n belirten temsilciler iflyeri ziyaretlerinin sürdürülmesinin çal flanlar üzerinde olumlu izlenim b rakt n belirttiler. Üyelerin bir araya gelerek sohbet edecekleri bir mekan n olmad n dile getiren temsilcilerimiz odan n mekansal sorunlar n n da çözülmesini talep ettiler. fiube Baflkan Kemal Türkarslan ekonomik konularda konunun TMMOB bünyesinde kurulan bir komisyonda de erlendirildi ini ve gerekli çal flmalar n sürmekte oldu unu bildirdi. Bina sat n al nmas konusunda çal flmalar n sürdü ünü ve çok k sa zamanda bina sat n al naca n söyledi. Temsilcilerden üyelerimizle olan iliflkilerini bu zor ortamda daha s k bir flekilde sürdürmelerini isteyerek talep edilecek kurs, seminer, panel veya sempozyumlar n önem ve ihtiyaç s ras na göre derhal haz rlanarak üyelerimizin kat l m na sunulaca n belirtti. Kat lan tüm temsilcilere teflekkür eden Kemal Türkarslan bu toplant lar n ileriki günlerde tekrarlanaca n ve kamu iflyerlerine ziyaretlerin devam edece ini söyledi. analizleri görebilirsiniz 9

10 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 TMMOB Ankara l Koordinasyon Kurulu Karayollar Genel Müdürlü ü nde flyeri Toplant s Düzenlendi Kamuda çal flan teknik personelin ekonomik ve sosyal sorunlar n görüflmek ve çözüm yollar n araflt rmak amac yla TMMOB Ankara KK taraf ndan Karayollar Genel Müdürlü ü' nde çal flanlarla birlikte bir toplant düzenlendi. TMMOB yönetim kurulu üyeleri MO dan Selçuk Uluata, ZMO danbaki Remzi Suiçmez, MMO dan Ali Ekber Çakar, MO Ankara fiube Baflkan Kemal Türkarslan, EMO Ankara fiube Baflkan Necati pek ve KK sekreteri M.Ali Özgün idaresinde yap lan toplant ya karayollar genel müdürlü ü çal flanlar ndan yüzyetmifl kifli kat ld. KK Sekreteri M.Ali Özgün'ün aç l fl konuflmas n n ard ndan Karayollar çal flanlar söz alarak karfl laflt klar ekonomik güçlükleri anlatt. Ücretlerinin yaflam standartlar na uygun seviyeye yükseltilmesi konusunda TMMOB nin ilgili kurumlarla temasa geçerek çözüm üretmesini, TMMOB nin siyasi çal flmalar n n yan nda bu konularda daha fazla çaba göstermesini talep ettiler. TMMOB yönetim kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez, kamuda çal flanlar n özlük haklar na yönelik olarak TMMOB çal flmalar n n devam etti ini, de iflik zamanlarda aç klamalar yap ld n söyledi. TMMOB yönetim kurulu üyesi Ali Ekber Çakar, kendisinin de bir Karayolu çal flan olarak ayn s k nt - lar paylaflt n anlatt. ktidar n, MF ile yapt anlaflmalarla ülkedeki tüm çal flanlar n s k nt ya soktu unu söyleyen Çakar, buna karfl TMMOB nin tüm eylem biçimlerini harekete geçirdi ini bütün miting ve toplant larda bu konuyu aç klad n belirtti ve Karayolu çal flanlar n n bu tür eylemlere yüksek say da kat lmas gerekti ini, gerekirse hak edifllere imza at lmayabilece ini söyledi. Toplant da TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uluata ortak sorunlar karfl s nda güç birli i yap larak çözüm sa lanabilece ini belirtti. EMO Ankara fiube Baflkan Necati pek. Sorunun ancak birlikte yap lacak çal flmalarla çözülebilece ini söyledi. MO Ankara fiube Baflkan Kemal Türkarslan, dile getirilen sorunlar yak nen takip ettiklerini, hep birlikte gerekli çal flmalar yaparak çözüme kavuflturmak istediklerini belirtti ve kat l mc lara teflekkür ederek toplant y sona erdirdi. 10 inflaat firmalar bilgilerine kolay ulafl n

11 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER Güvenpark n Yokedilmesine Onay Veren Koruma Kurulu Karar na Dava Açt k Ankaram Platformu, tarihli bas n aç klamas Burçak KARAMAN UYSAL - Ankaram Platformu Dönem Sözcüsü Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu nun, tarih ve 368 say l, "Güvenpark a iliflkin Kentsel Tasar m Projesi nin yar flma yoluyla elde edilmesi ve minibüs ve otobüs dura olarak kullan lan alan n alt kotlar nda yap laflmaya izin karar " ile ilgili ANKARAM PLATFORMU ad na Peyzaj Mimarlar Odas taraf ndan karar n iptali istemiyle dava aç larak yarg süreci bafllat lm flt r. Hangi karara dava açt k? Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl nca Güvenpark ta "Kentsel Tasar m Proje Yar flmas " düzenlenece i ve bu ba lamda, halen minibüs dolmufl ve belediye otobüslerine geçici olarak tahsis edilmifl bulunan sahan n alt na yer alt çarfl s ve garaj katlar yapt - r laca belirtilerek Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu na baflvuruda bulunulmufltur. Baflvuruyu de erlendiren Ankara Kültür Varl klar - n Koruma Kurulu nca, tarih ve 368 say l, "Ankara ili, Çankaya lçesi, 1. Derece Do al Sit olarak tescilli Güvenpark a iliflkin Kurulumuzun gün ve 8760 say l karar m z ile istenen Kentsel Tasar m projesinin yar flma yolu ile elde edilmesinin prensipte uygun oldu una",..."halihaz rda kullan lan minibüs-otobüs dura alan d fl nda Güvenpark n mevcutta park olarak kullan lan alan n alt kotlar nda herhangi bir yap sal müdahalede bulunulamayaca.." karar al nm flt r. Bu kararla, geçici tahsisle dolmufl ve otobüs durak yeri olarak kullan lan ve Güvenpark n içerisinden kopar larak ayr lm fl sahan n alt kotlar nda bir düzenleme ve yap laflmaya gidilmesi kabul edilmifltir. ücretsiz hizmeti 11

12 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 Ankara n n ve K z lay n bir bak ma simgesi say lan ve en merkezi yeflil alan olan, tüm kent halk n n genifl ölçüde yararland bir mekan n yok olma sürecini h zland racak bu karar, hem yasalara, hem kentin tarihsel kimli ine, hem flehircilik ilkelerine, hem de kamu yarar - na aç kça ayk r d r. Dava gerekçelerimiz Güvenpark Simgesel Kimli ini Yitirecektir Prof. Herman Jansen, Ankara için haz rlad naz m plan nda, kentin ifl yerlerini, pazar, çarfl ve yollar n saptad gibi; Çankaya yolu ile Dikmen yolu aras nda kalan üçgen alan "DEVLET MAHALLES " (Bakanl klar) olarak belirlemifltir. Bu mahalle, K z lay da Güven An t ve Güven Park ile bafllayarak, genifl bir a açl kl yol ve iki meydan üzerine s ralanan Bakanl k binalar yla devam etmekte, en yüksek yerde ise TBMM binas yla sona ermektedir. Yeni baflkent, cumhuriyet, halka güven düflünceleriyle özdeflleflmifl olan Güvenpark ve Güvenlik An t, Ankara n n rastlant sal olarak seçilmifl bir noktas nda yer almamaktad r. Park ve an t, güney ucunda Büyük Millet Meclisi ile sona eren Bakanl klar Sitesinin önemli bir parças d r. K z lay ve Güvenpark, simgesel bir mekan olarak planlanm flt r. Bu kararla Güvenpark n simgesel ve tarihsel özellikleri kal c olarak yitirilecektir. Koruma Kurulu Karar, Do al Sit Alan Düzenleme lkelerine ayk r d r. Baflkent Ankara n n ve Atatürk Cumhuriyeti nin önemli simgelerinden biri olan Güvenpark ve Güven An t, Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan tarih ve 3591 say l karar ile "1. Derece Do al Sit Alan ve An t-heykel" olarak tescil edilmifltir tarih ve 659 say l Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu nun ilke karar na göre Do al Sitler, Koruma ve Kullanma Koflullar nda 1. Derece Do al Sit tan m "Bilimsel muhafaza aç s ndan evrensel de eri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olmas ve ender bulunmas nedeniyle kamu yarar aç s ndan mutlaka korunmas gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çal flmalar d fl nda aynen korunacak alanlard r" olarak yap lmaktad r. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topo rafya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayaca hükmü mevcuttur. Buna ra men kaç katl yap laca bilinmeyen bir proje önerisi bu ilkelere ayk r olarak kabul edilmifltir. Koruma Kurulu Daha Önceki Karar le Çeliflmektedir ABfiB mar Dairesi Baflkanl n n tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu na sundu u 1/500 ölçekli Güvenpark Restorasyon Projesi nde daha önce de bu alan n alt kotlar na otobüs ve minibüs duraklar n n al nmas önerisi getirilmifl, Kurul un gün ve 5517 say l karar ile otobüs ve minibüs durak yerlerinin zemin alt na al nmas önerisi kurul ve mahkeme kararlar ile iptal edilmifltir. Ancak buna ra men dava konusu kararla alt kotlarda yap laflmaya izin verilmifl ve daha önceki Koruma Kurulu karar ile çeliflkili bir karar al nm flt r Proje, Güvenpark n Kal c Olarak Betonlaflmas na Neden Olacakt r. Zemin alt na yap lacak düzenlemeler ve betonlaflma, Güvenpark n Do al Sit Alan özelliklerinin kal c olarak yitirilmesine yol açacak, yetersiz toprak derinli i nedeniyle mevcut bitki dokusunun yaflat lmas n engelleyecektir. Ayr ca kaz çal flmalar s ras nda hem alan içindeki, hem de alan n çevresindeki bitki örtüsü büyük ölçüde zarar görecektir. Cumhuriyet in ilk planlama çal flmas n n izlerini tafl yan ve mevcut projesi var olan Güvenpark n yar flma yoluyla yeniden projelendirilmesi ve alt nda kaz yap larak yap laflmaya izin verilmesi toplumsal ve kentsel belle in yok olmas na yol açacak son derece sak ncal bir karard r. Ankaram Platformu olarak; Güvenpark n korunmas - na yönelik dava süreciyle süren mücadelemizin, 1. Derece Do al Sit Alan olan parktaki, iflgale son verilmesi ve park n kentlilere kazand r lmas için de devam edece ini kamuoyuna sayg lar m zla duyuruyoruz. ANKARAM PLATFORMU TMMOB Çevre Mühendisleri Odas, Elektrik Mühendisleri Odas, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas, nflaat Mühendisleri Odas, Makine Mühendisleri Odas, Mimarlar Odas, fiehir Planc lar Odas Ankara fiubeleri, Metalurji Mühendisleri Odas, Jeoloji Mühendisleri Odas, Peyzaj Mimarlar Odas, Ziraat Mühendisleri Odas, Mülkiyeliler Birli i, ODTÜ Mezunlar Derne i, Koruma ve Restorasyon Uzmanlar Derne i, Ankara Foto raf Sanatç lar Derne i, Küresel Denge Derne i, Kader Ankara fiubesi, Kad n Dayan flma Vakf, Kavakl derem Derne i, Çi demim Derne i, 68 liler Dayan flma Derne i, Ankara Halkevleri, Alt Nokta Körler Derne i, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i Ankara fiubesi, Disk-Oleyis, Disk-Dev.Maden.Sen, Disk Emekli Sen, Edebiyatç lar Derne i, E it- Der, Hac Bektafl Veli Kültür Derne i, Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf, Kesk Ankara fiubeler Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i, Tüketici Haklar Derne i, Tüm flçi Emeklileri Derne i, Zihinsel Özürlüler Federasyonu, nsan Haklar Derne i Ankara fiubesi, Sosyal Hizmet Uzmanlar Derne i, Tüketici Haklar Derne i 12 flube etkinliklerini ö renin

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı