TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir."

Transkript

1 Say : 2005/05 May s 2005 içindekiler Panel: Çelik Yap fiartnameleri Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Geniz Gezmifl An ld May sta Alanlardayd k!! Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl An ld Güvenpark n Yokedilmesine Onay Veren Koruma Kurulu Karar na Dava Açt k Ankara n n Yollar Hala Kandan stanbul Yolunda Kan Kurumuyor Geçitler Yap lm yor Yayalar Ölmeye Devam Ediyor 5. Ulusal K y Mühendisli i Sempozyumu Yap ld Panel: Çelik Yap fiartnameleri Ankara dan Holz Geçti nfl. Müh. Umut Deveci Ankara dan Holz Geçti Seminer: Çelik Yap larda Kaynak Teknolojisi 1 May sta Alanlardayd k!!! Seminer: Çelik Yap lar Sünek Boyutland r lmas n n Esaslar Güvenpark n Yokedilmesine Onay Veren Koruma Kurulu Karar na Dava Açt k Kitap Tan t m fl Arayan Mühendisler TMMOB Ankara l Koordinasyon Kurulu flyeri Toplant s Düzenlendi Kamulaflt rma Bilirkiflileri Toplant s Yap ld TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi ad na Sahibi Kemal Türkarslan Yaz flleri Müdürü Ahmet Kavalc Yay n Kurulu Ali R za YÜCEL Hasan ÇERÇ O LU Erdo an GÜL hsan KAfi Ferhad TOPÇUO LU Buket ÇEL K Köksal fiah N Murat DEM RHAN A. Murat SÜMER letiflim Adresi Selanik Caddesi No: 17/ K z lay - Ankara Tel : Faks : GSM: Tasar m - Bask Kardelen Ofset Matbaac l k Tan t m Hiz. San. Ltd. fiti May s 2005 Say : 2005/05 ISSN Bültene gönderilecek yaz lar iki aral kl ve iki kopya olarak gönderilmelidir. Yay n Kurulu gönderilen yaz larda dil, anlat m ve yaz m tekni i yönünden gerekli düzeltme ve k saltmalar yapabilir. Yay nlanan yap tlardan do abilecek her türlü sorumluluk sahibine aittir. Gönderilen yaz lar geri verilmez.

2 BAfiYAZI MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 Kamuda çal flan Mühendis ve Mimarlar n özlük haklar ve ekonomik koflullar na olan duyarl l k tüm çabalar m za ra men yönetim erklerini elinde bulunduran siyasal organlar taraf ndan srarla göz ard edilmektedir. Tüm ekonomik faaliyet alanlar nda görev, yetki ve sorumluluk alarak hizmet üreten; insanlar n en gerekli do al ihtiyaçlar n n yan s ra sosyal ve kültürel gelifliminde de belirleyici yer tutan yat r mlar planlamas ndan bafllayarak tasar m, uygulama, iflletme ve bak m yla- gerçeklefltiren mühendis ve mimar toplulu umuz do rudan ya da dolayl olarak her sektörün kaynak kullan m nda ve yap lanmas ndaki en etkili, temel unsurdur. Mühendismimar toplulu unun üstlendi i görevlerin karmafl kl ve insanl a karfl yüklendi i sorumlulu un önemi, ald e itim ve ö retimin a rl na ve hatta üniversitelere giriflte di er dallara k yasla katlanmak zorunda kald güçlüklere de anlam kazand rmaktad r. Bu özellikle konumlar na karfl n Kamuda çal flan mühendis ve mimarlar n büyük ço unlu unun maddi ve sosyal koflullar, özellikle son on befl y lda h zla erozyona u rat larak üretim ve denetim süreçlerindeki konumlar na, üstlendikleri sorumluluklara ve alm fl olduklar e itime uymayan bir düzeye indirilmifltir. Özel sektörde ya da kamuda personel politikalar n n temel ilkesi, kiflilerin ücret ve di er haklar n, adalet duygular n zedelemeden, müktesebatlar na uygun olarak, hizmette verimlili i sa layacak biçimde ve böylelikle çal flma isteklerini de teflvik ederek, belirlemektir. Ülkemizin ilerlemesine koflut olarak üretim-yat r m etkinliklerinin planlama, projelendirme ve uygulamas n n her aflamas nda yetki ve sorumluluklar yla görev alan mühendis ve mimarlar n ücretleri ne yaz k ki hizmette verimlili i ortadan kald ran seviyeye düflmüfltür. Öylesine karmafl k eflitsizlik içeren bir ücret politikas uygulanmaktad r ki durumun vahameti kabul edilmekle birlikte hiçbir düzenleme yap lmamaktad r. Özellikle DS ve KGM gibi yat r mc kurulufllarda çal flan Mimar ve Mühendislerin di er kurumlarda çal flan meslektafllar ile aras ndaki ücret dengesizli i anayasam z n 55. maddesine de ayk r d r. Anayasam z n 55. maddesinde yer alan Ücrette adalet sa lanmas bafll kl Ücret eme in karfl l d r. Devlet çal flanlar n yapt klar ifle uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di er sosyal yard mdan yararlanmalar için gerekli tedbirleri al r maddesinin uygulanmamas anlam na gelmektedir. Eflit ifle eflit ücret ilkesini izlemekle yükümlü olan Kamu, bu ilkeyi kendi personeli için göz ard etmektedir ve bu dengesizli in çözüme kavuflturulmas yerine Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar s ile kamunun tasfiyesini h zland rma çabas ndad r. Karayollar genel Müdürlü ünde yapm fl oldu umuz toplant da al nan bir tak m kararlar gere i TMMOB çat s ve örgütlülü ü alt nda bu eflitsizli in giderilmesi için üyelerimizle birlikte bir dizi eylemlilikler yap lacakt r. Ülkemiz ve mühendislik aç s ndan, son günlerde sözü edilen iki konuya da tüm kamuoyunun dikkatini çekiyoruz. Çeflitli platformlarda, Kamudaki mühendis istihdam n n say sal yetersizli i dile getirilerek, hem taahhüt edilen ifllerin projelerinin hem de yap-ifllet-devret gibi farkl modeller içinde yap lan projelerin onay aflamas n n uzun zaman ald belirtilmektedir. Do ru bir saptama da olsa, çözüm olarak Kamu yat r mlar n n proje denetiminin de özel firmalar taraf ndan yap lmas gibi bir önerinin ortaya konulmas düflündürücüdür. Kamu projelerinin denetiminin, yeterli say ve nitelikteki mühendislerin Kamuda uygun koflullarda istihdam n n sa lanmas ile yap lmas ndan baflka bir yaklafl m, ak lc olmaktan uzakt r. kinci konu, kaçak ve kayna belirsiz sözde kurslarla yavrular m z küçük yaflta bilimsel düflünceden uzaklaflt rmay hedefleyenlere verilen cezalar indiren yasan n destekçilerinin ve orta ö retimi dinsel a rl a tafl yan müfredat de iflikli i getirmek isteyenlerin ülkemize verdi i zararlard r. Çok aç kt r ki bu e ilimin yetifltirece i nesiller, mühendislik ve temel bilim kavram na, dolay s yla ülkeye sahip ç kma bilincine uzak olacaklard r. Ça dafll k, bilimsellik ve yurtseverlik ad na, üyelerimizin yukar daki konularda Odam z n özetlenen görüfllerini her yerde dile getirmelerini zorunlu görmekteyiz. MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu 2 web sitemiz hizmetinizde

3 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER 1 May sta Alanlardayd k!! TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi olarak kat l m gösterdi imiz, Eme iyle geçinenlerin bayram olan 1 May s Kutlamalar nda buluflma yeri Tando an d. Kalabal k saat 11:00'de Maltepe nokta dura ndan önünden Tando an meydan na do ru hareket etti. 13:00 de Tando an meydan nda bafllayan ve flenlik havas nda geçen kutlamalar saat 16:00 da sona erdi. TMMOB, örgütlü oldu u tüm illerde emek örgütlerinin düzenledi i 1 May s mitinglerinde iflçilerle, emekçilerle omuz omuza durdu. Ankara'da yap lan mitinge kat lan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet So anc mitingde flunlar söyledi; Bu ülkenin ayd nl k yürekli, ayd nl k beyinli, yi- it insanlar. Hofl geldiniz. "Düflmesin bizimle yola, evinde a layanlar n gözyafllar n, a r bir zincir halkas gibi boynunda tafl yanlar, b raks n peflimizi, kendi yüre inin kabu- unda yaflayanlar." diyenler hofl geldiniz. flçiler, kamu çal flanlar, yüre i emekten ve insanl ktan yana atanlar, hofl geldiniz. "Bu gün dostlar n aras nday z güneflin sofras nday z" demeye geldiniz. "Deme e de dilim varm yor ama, kabahatin ço u senin be can m kardeflim" demeye geldiniz. "Bu gün 1 May s. flçinin emekçinin bayram günüdür." demeye geldiniz. "Bu gün 1 May s. Birlik, mücadele, dayan flma günüdür." demeye geldiniz Türkiye'nin dört bir yan nda 1 May s alanlar n özgürlefltirmeye geldiniz. Hofl geldiniz. Dostlar, Bu alanlar sizinle özgürlefliyor. fiimdi buna her zamankinden daha fazla ihtiyac m z var. Derlenip dürülmesin bayraklar, saflar s klaflt r n çocuklar. Bu kavga küresel sald r ya karfl küresel direniflin ifadesidir. Dik durun çocuklar. Bugün dünyada sermayenin küresel sald r s iki yönlü iflletiliyor: Birincisi sermayenin hareket alan - n geniflletmek için devlet yap lar n n yeniden düzenlenmesi, ikincisi bu düzenlemeyi yapmayan yapamayan ülkelere aç k sald r. Irak ve Türkiye bugün bu iflleyiflin iki örne idir. ABD, Irak'ta aç k iflgalle küreselleflme sürecini iflletirken, Türkiye yeni yasal düzenlemelerle sisteme dahil ediliyor. Sermayenin küreselleflmesi dünya halklar na; bar fl, adalet, kardefllik, özgürlük de il, aksine daha fazla yoksulluk, daha fazla iflsizlik, daha fazla açl k, daha fazla savafl ve daha fazla ölüm getirdi. Küreselleflme en ç plak haliyle bugün Venezüella'dad r, Ortado u'dad r, Irak'tad r; küreselleflme en ç plak haliyle bugün Türkiye'de eme in aleyhine ç kar lan yasalardad r. Ülkemizde son yasama döneminde de gerçekleflti- ücretsiz hizmeti 3

4 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 rilen yasal düzenlemelerin ço u sermayenin küreselleflmesinin gereksinimleri do rultusundad r. Yap - lan, ülkenin bütün olarak uluslararas sermayenin rant alan haline getirilmesinin olanaklar n yaratmakt r. Yap lan eme e ve demokrasiye karfl savafl açmakt r. Siyasal iktidar, reform uygulamalar ad alt nda IMF ve Dünya Bankas programlar n hayata geçirmeye devam ediyor. Biz biliyoruz! IMF ve Dünya Bankas programlar eme in, çal - flan n, emekçinin, yoksulun ve bu ülkenin halk n n program de ildir. Bu program özellefltirmelerin, soygunun, talan n, sermayenin program d r. Sevgili arkadafllar, Bu iktidar n uygulamalar, emekçiye, asgari ücretle çal flana, emekliye, iflsize, esnafa ve köylüye karfl d r. Bu iktidar, sistem ma durlar n n say s n artt rmaktad r. Siyasal iktidar uyar yoruz! Bu programdan vazgeçin. "Reform" ad alt nda, insan m z n gelece ini karartmay n, yoksullu un içine itmeyin. Özellefltirmelere devam ediyorsunuz. 20 y ld r bu ülkede özellefltirmelerin hangi y k mlar gerçeklefltirdi ini görmediniz mi? Özellefltirme uygulamalar n n asl nda talan uygulamas oldu unu bilmiyor musunuz? Sizi uyar yoruz! Sa l k hizmetlerini, piyasa koflullar na b rakma- y n z. Sa l k en do al insan hakk d r. Genel Sa l k Sigorta yasan z, paran kadar sa l k sigortas demektir. Emeklilik Yasan z, mezarda emeklilik demektir. Temel Sa l k Yasan z, hastan n müflteri, hastanenin sa l k iflletmesine dönüfltürülmesidir. Kamu Yönetimi Yasan z, vatandafl n müflteri, ülkenin pazar haline getirilmesidir. Kamu Personel Yasan z, ifl güvencesiz, performansa göre sözleflmeli çal flma demektir. Yerel Yönetim Yasan z, yerelleflerek hizmetlerin özellefltirmesi demektir. Bunlarla bu ülkede tam bir sosyal-ekonomik y - k m yap yorsunuz. Siyasal iktidar uyar yoruz! ABD emperyalizminin yüzy l n felaketi oldu unu bilmiyor musunuz? ABD emperyalizminin insanl n bafl na gelen, gelmifl geçmifl en büyük bela oldu unu bilmiyor musunuz? Iraktaki iflgalinin ikinci y l nda sonuç ortada. Yüz binin üzerinde Irakl öldü. Binlerce Irakl çocu un art k yürek at fllar yok. Bunun sorumlusunun ABD emperyalizmi oldu unu bilmiyor musunuz? Siyasal iktidar bir kez daha uyar yoruz: ABD emperyalizmi ile girdi iniz her türlü iliflkiyi bitirin. ncirli i derhal kapat n. Sevgili dostlar! Biz bar fl, eflitlik ve özgürlük istiyoruz. Biz, bar fl n, demokrasinin ve insan haklar n n yerleflmedi i bir ülkede emekçilerin haklar n n korunmas n n olanakl olmad n biliyoruz. Bugün, emekten ve demokrasiden yana bütün güçlerin küresel sermayenin yasalarla, bombalarla dünyada emekçilere karfl giriflti i savafla karfl durman n zaman d r. Bugün, siyasal iktidar n ç karmaya çal flaca yasalara karfl 'emek'ten yana olman n zaman d r. Bugün Irak'ta, Filistin'de yaflanan katliamlara karfl tüm dünyadaki bar fl ve demokrasi güçleri ile birlikte yan yana durman n zaman d r. Bu gün "küresel sald r ya karfl küresel direnifl" deme zaman d r. Bu gün hep birlikte "kurtulufl yok tek bafl na ya hep beraber ya hiç birimiz" deme zaman d r. 4 son dakika haberleri burada

5 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER Bir "1 May s" n ard ndan lk 1 May s düflüncesi 1856 y - l nda Avustralyal iflçiler taraf ndan ortaya at ld. Günde saat çal flmalar na ra men ancak kar nlar n doyurmaya yetecek kadar ücret alan o dönem iflçilerinin sendikal birlikler kurmalar, gösteri ve eylem yapmalar yasakt ; haftal k ve y ll k izinleri, hastal k ve kaza sigortalar vb. hiçbir haklar yoktu. Neredeyse tüm insani haklar ellerinden al nm fl olan iflçiler, 8 saatlik iflgünü için 21 Nisan 1856 tarihinde Avustralya da toplant lar, e lenceler ve gösteriler düzenlediler. lk baflta sadece bir kereye mahsus olmas düflünülen bu eylemlilikler daha sonra tüm dünyaya yay ld y l nda Uluslararas flçi Birli i (I. Enternasyonal) tüm dünya iflçilerini 8 saatlik iflgünü için mücadeleye ça rd y l n n 1 May s nda iflçiler Amerikan n her yerinde grevler, mitingler ve eylemler düzenlediler. 8 saatlik iflgünü talebinde bulundular. Chicago da 200 bin iflçi 8 saatlik iflgünü için birleflip ifl b rakt. Gösteriyi at lan bombalar kana bulad ; eylemler süresince ve sonras nda 4 iflçi önderi idam edildi, binlerce iflçi iflten at ld, yüzlercesi kara listelere al nd. Uygulanan bask lar, iflçilerin bu ölçekte bir gösteriyi tekrarlamas n birkaç y l engelledi. Yine de 1888'de bu yolda yeniden karar al nd ve l May s 1890'da bu gösterinin tekrarlanmas kararlaflt r ld. Türkiye de 1 May s Türkiye de 1 May s kutlamalar, Osmanl devleti dönemindeki 1909-Üsküp, 1911-Selanik ve stanbul 1 May s kutlamalar na uzanmaktad r. 1 May s kutlamalar, 1925 y l nda fieyh Sait ayaklanmas n n ard ndan ç kart lan Takriri Sükun Kanunu ile yasakland.51 y l süren yasak, rejimin büyüyen flçi hareketini ve sol muhalefeti teskin etmek ve "1 May s" olgusunun kontrol alt nda tutabilmek amac yla 1 May s Bahar Bayram olarak tan mas yla yumuflad ve 1 May s 1976 y l nda D SK in ça r s yla ve iflçi s n f ve devrimcilerin kat l m ile alanlarda kitlesel olarak kutland. 1 May s 1977 Befl yüz bin iflçi ve emekçi, 1 May s 1977 de sermayeye karfl taleplerini hayk rmak ve güçlerini göstermek amac yla Taksim meydan nda topland. Hala kim" olduklar meçhul olsa da arkalar nda" hangi güç odaklar n n oldu u oldukça aç k olan kifliler kalabal n üstüne rasgele atefl açarak 34 emekçiyi katlettiler. 2 May s 1977 tarihli düzen yanl s gazetelerde ise peflin hükümlerle bu katliam n bir sol fraksiyon çat flmas oldu unu yaz ld May s ard ndan rejim, katliam yapanlar n bulunmas ve Türkiye tarihindeki bu kara lekeyi ayd nlat lmak yerine 77 bir May s n 2 May s 1977 tarihli gazete bafll klar yla uyumlu olarak sol hareketin meflrulu unu geriletmek, sol u kanla bütünlefltirmek, tehlikeli ve güvensiz göstermek için kulland. 12 Eylül askeri darbesi, eme iyle geçinenlerin bayram olan 1 May slar 1988 tarihine kadar yasaklad y l nda 2000 kifliyle tekrar bafllayan "emekçilerin bayram " 2000li y llarda yüz binlerin kat l m yla kutlanmaktad r. Medya neo liberal küreselleflme etkisiyle dünyada1 May slar n eski havas ndan uzak oldu u gibi bir hava estirse de, May s nda Filipinler'de iflçiler ve solcu gruplar devlet baflkan n n istifas için yürüdü. 1 may s için yollara dökülenler devlet baflkan Arroyo'nun istifas n istedi. Arroyo'yu yolsuzlukla suçlayan kalabal k polisle çat flt. Güney Kore de 'de de yürüyüfl çat flmaya dönüfltü. Seul yönetimi özellefltirme politikalar nedeniyle elefltirinin hedefiydi. Almanya'n n baflkenti Berlin'de yaklafl k bin kifli 1 may s konserinde topland, ancak konser sonunda bir grup kargafla ç kar nca polis müdahale etti. Olayda 31 kifli gözalt na al nd. Almanya da 1 may s kutlamalar na kat lan Sosyal Demokrat Parti Genel Baflkan Franz Müntefering ise kürsüde yumurtal sald r ya u rad.fransa'da sa c lider, Le Pen AB Anayasas na "hay r" ça r s yapt. Çin'de gün, geleneksel resmi törenlerlerle bafllad. Tiananmen meydan n dolduran kalabal k iflçi bayram n sakin geçirdi. Küba lideri Fidel Castro ise Havana'da bir milyonun üzerinde kiflinin kat ld 1 may s mitinginde ABD yi elefltirdi. 1 Günayd n: Maocu Vatan Hainleri flçi Bayram n Kana Bulad : 39 Ölü Var! Tercüman: Maocular, D SK in stanbul da yapt mitingi bast lar - 34 Ölü Var, Son Havadis: Taksim savafl alan gibiydi - K z llar Kudurdu Hergün: Solcular 40 flçiyi Katletti Yeni Asya: D SK mitinginde komünistler birbirini yedi, 40 ölü - Taksim de Savafl... ücretsiz hizmeti 5

6 HABERLER Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl An ld Yaşamları boyunca "tam bağımsız Türkiye" mücadelesi veren, İstanbul da emperyalist ABD nin 6. Filo askerlerini denize döken Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs tarihinde mezarları başında büyük bir coşkuyla anıldı. 12 Mart 1971'de yönetime silah zoruyla el koyan cunta tarafından 6 Mayıs 1972'de katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda 1500 kişinin üzerinde katılımın olduğu bir anma düzenlendi. dam edilifllerinin 33. y l nda Deniz Gezmifl ve arkadafllar Ankara Karfl yaka Mezarl ndaki mezarlar bafl nda toplanan bini aflk n kifli taraf ndan an ld. 68 liler Dayan flma Derne i baflta olmak üzere, Divri- i Kültür Derne i, EMEP, ESP, CHP Ankara l Gençlik Kollar, SDP, D SK/Genel- fl Sendikas, PSAKD, TÜM- T S, KESK Ankara fiubeler Platformu ve TMMOB un yer ald anmada Deniz Gezmifl ve arkadafllar n n mezarlar na karanfil ya arken, an lar na yap lan sayg durufluyla ortak anma program bafllad. Anmaya Deniz lerin mücadele arkadafllar ile avukat Halit Çe- MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 lenk ve Deniz lerin fiekibe ablas olarak bilinen fiekibe Çelenk de kat ld. Halit Çelenk her y l oldu u gibi bu y lda anma da ilk sözü alarak bir konuflma yapt. Anmay organize eden örgütler ad na ortak metni okuyan 68 liler Derne i Baflkan Tuncay Çelen, Denizler in mücadelesinin ABD emperyalizmine yönelen anti emperyalist bir hareket oldu unu söyledi. Çelen, ülkemizde de bayrak provokasyonu ile yap - lan k flk rtmalarla halklar aras na düflmanl k tohumlar ekilmeye çal fl ld n belirtti. Çelen son olarak, "Deniz lerin, Mahir lerin, Kaypakkaya lar n açt yoldan ilerleyerek, onlar n anti-emperyalist mücadele geleneklerini sürdürmek için birleflme" ça r s yaparak aç klamay bitirdi. Anmada Denizler in mücadele arkadafl olan Mustafa Yalç ner ve Emek Gençli i Merkez Yöneticisi fievket Akyol da bir konuflma yapt. Anma ya kat lan bini aflk n kifli daha sonra Mahir Çayan n mezar n ziyaret etti. Burada da 78 liler Derne i Ankara fiube Baflkan Ruflen Sümbülo lu bir konuflma yapt. Topluluk son olarak, Sivas flehitlerinin mezar n ziyaret ederek, burada Sivas flehitleri an s na sayg duruflunda bulundu. Burada da PSAKD Genel Baflkan Kaz m Genç bir konuflma yapt. 6 web sitemiz hizmetinizde

7 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER seminer Çelik Yap lar Sünek Boyutland r lmas n n Esaslar Nisan 2005 tarihlerinde Türkiye de bir ilk olarak gerçeklefltirilen, nflaat Mühendisleri Odas taraf ndan düzenlenen ve Sekreteryas nflaat Mühendisleri Odas Ankara flubesi taraf ndan yürütülen Çelik Yap lar Sempozyumunun hemen ard ndan nflaat Mühendislerimizce ciddi bir eksiklik olarak görülen ve önemli bir gereklilik olan "Çelik Yap Tasar m " üzerine seminer 23 Nisan 2005 tarihinde nflaat Mühendisleri Odas Güney Özcebe toplant salonunda 43 üyemizin kat l m yla gerçeklefltirilmifltir. "Çelik Yap lar n Sünek Boyutland r lmas n n Esaslar " bafll kl seminer TÜ nflaat Mühendisli i Bölümü, Yap Anabilim Dal ö retim görevlilerinden Prof. Dr. Erdo an Uzgider taraf ndan sunuldu. Uzgider seminere "Sünek çelik yap tasar m n n özellikle 1994 Northridge ve 1995 Kobe depremlerinden sonra önem kazand n, sünek yap lar n enerji yutma özeliklerinin, sünek yap lara deprem esnas nda etkiyen yatay yüklerin, sünek olmayan yap lara göre oldukça alt seviyede oldu unu" belirterek bafllam flt r. Seminerde çelik yap lar n deprem etkisi alt ndaki sünek davran fl n n de erlendirilirken, çeli in deprem karfl s ndaki enerji yutma kapasitesi ile plastik mafsal özelli i ile iki temel tafl y c eleman n; güçlendirilmifl çerçeve özeli i ve güçlendirilmifl rijit çerçeve sistemlerin depremem karfl davran fl n n incelenmesi gerekti i belirtilmifl, çeli in sünekli i, enerji yutma özelli i ve plastik mafsallaflma ayr nt l olarak aç klanm flt r. Plastik analiz yaklafl m n n uygulanmas n n aç klanmas yla devam eden seminerde kapasiteye göre boyutland rma (capacity design), sünek güçlendirilmifl çerçeve sistemleri (merkezi güçlendirilmifl çerçeve sistemleri), güçlendirme (örgü) elemanlar, güçlendirme elemanlar nda narinlik, bas nç etkisi alt ndaki güçlendirme elemanlar, güçlendirme elemanlar birleflimleri (Gerekli yük tafl ma kapasitesi, etkili faydal en kesit alan, guse levhalar, güçlendirme elemanlar n n teflkil koflullar ), süneklik yüzeyi yüksek merkezi güçlendirilmifl çerçeveler, d fl merkez güçlendirilmifl çerçeve sistemleri ile ilgili temel bilgiler kat l mc üyelerimize aktar lm flt r. 220 bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlü ü 7

8 HABERLER seminer MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 Çelik Yap larda Kaynak Teknolojisi Çelik Yap lar sempozyumunun ard ndan yap - lan seminerlerden biri de Çelik yap larda kaynak teknolojisi konulu seminerdi. 23 Nisan tarihinde gerçeklefltirilen Çelik yap lar n sünek tasar m konulu seminerin hemen ard ndan gerçeklefltirilen seminer TÜ Makine Fakültesi ö retim görevlilerinden Doç.Dr. Murat Vural n sunumuyla saat 13:00 de bafllad. 37 üyemizin takip etti i seminere, Doç. Dr. Murat Vural Çelik yap larda kaynakl birleflimlerin tasar m ve imalat kurallar na de inerek bafllad. Birinci bölümde en yayg n olarak kullan lan elektrik ark kayna n n temel özelliklerini, örtülü çubuk elektrotlar n n s n fland r lmas n, örtülü elektrotlar n seçim kriterleri, elektrot seçiminde esas metalin dayan m ile uyum sa lanmas ve eloktrod kutular ndaki tan mlay - c bilgilerin anlamlar aç kland. Seminerin 2. bölümünde ise Eritme Kaynak Teknolojisi üyelerimizin bilgisine sunuldu. Eritme kayna n n yap s, ertime kayna ndaki kaynak difllisinin s - cakl k da l m, so uk flekillendirilmifl çeliklerde kaynak s s n n mekanik özellikleri, metal döküm türleri, karbon oran n n dayan ma sertlik ve sünekli e etkisi, hidrojen çatlaklar, hidrojen çatlaklar - n n nedenleri, ön tavlama, ön tavlaman n yararlar, pasolar aras s cakl etki eden faktörleri aç kland. Doç. Dr. Murat Vural seminerin 3. bölümünde kaynak hatalar ve nedenlerine ayr ld. Kaynak hatalar, kaynak çatlaklar n n flekilleri, lamellerde y rt lmalar, lamellerde y rt lmay önleme teknikleri, bindirme kaynak, küt kaynak, köse kayna, kaynak hatalar n n nedenleri ve kaynak hatalar n n etkilerinin aç klad. Seminerin son bölümü ise kaynak imalat nda kalite, kalite belirlenmesi ve belirleyici paritelere ayr ld. 8 birim fiyatlar ö renebilirsiniz

9 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER Kamulaflt rma Bilirkiflileri Toplant s Yap ld nflaat Mühendisleri Odas ve Mimarlar Odas Ankara fiubeleri taraf ndan fiubat tarihlerinde düzenlenen Kamulaflt rma Bilirkiflileri E itim Seminerine kat lan ve Kat l m Belgesi almaya hak kazananlara belgeleri Afl k Veysel Derne i Lokalinde düzenlenen yemekli toplant da verildi. Toplant da Semineri veren Yarg tay 5.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Sinan Zeki Piyale, fiube Baflkanlar nfl.yük.müh.kemal Türkaslan ve Mimar Ali Ulusoy birer konuflma yaparak Kamu ad na yap lan bilirkiflilik görevinin önem ve sorumlulu u hakk nda bilgi ve görüfllerini aç klad lar. Arkas ndan Hakim Sinan Zeki Piyale'ye haz rlan plaket sunuldu. Toplant kat l mc lara belgelerinin verilmesiyle sona erdi. Kamu flyeri Temsilcileri Toplant s Yap ld Kamuda çal flan odam z üyesi inflaat mühendislerinin sorunlar ve çözüm önerileriyle, önümüzdeki dönemde odam zdan beklenen faaliyetlerle ilgili toplant genel merkez Güney Özcebe toplant salonunda yap ld. fiube baflkan Kemal Türkarslan, yönetim kurulu üyeleri Köksal fiahin ve Ferhat Topçuo lu'nun yönetti i toplant ya kamu iflyerlerinde temsilci olarak görevlendirilen nflaat Mühendisleri kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan fiube Baflkan Kemal Türkarslan, flubemizin yürüttü ü çal flmalar anlatt. Sempozyum ve panellerin üyelerimizin mesleki alanlar na hitap edecek konulardan ve güncel sorunlardan seçildi ini belirtti. Temsilcilerimizin de bu etkinliklerin çal flt klar iflyerlerinde üyelerimize duyurulmas nda ve kat l mlar n n sa lanmas nda daha aktif olmalar n istedi. Yetkim mühendislik konusunda da gerekli çal flmalar n devam etti ini ve haz rlanmakta olan yasayla ilgili bilgiler verdi. Daha sonra temsilcilerimizin talep ve önerilerini belirtmesine geçildi. Kamuda çal flan üyelerimizin çal flt klar iflyerlerinde ekonomik olarak çok zor flartlar alt nda olduklar dile getirildi. Ayr ca kurumlar aras nda ücret dengesizli i oldu u dile getirildi. Bu konularda gerek odalar n gerekse TMMOB'nin aktif olarak giriflimlerde bulunmas istendi. Odam z n mesleki e itim alan ndaki çal flmalar takdirle karfl lad klar n belirten temsilciler iflyeri ziyaretlerinin sürdürülmesinin çal flanlar üzerinde olumlu izlenim b rakt n belirttiler. Üyelerin bir araya gelerek sohbet edecekleri bir mekan n olmad n dile getiren temsilcilerimiz odan n mekansal sorunlar n n da çözülmesini talep ettiler. fiube Baflkan Kemal Türkarslan ekonomik konularda konunun TMMOB bünyesinde kurulan bir komisyonda de erlendirildi ini ve gerekli çal flmalar n sürmekte oldu unu bildirdi. Bina sat n al nmas konusunda çal flmalar n sürdü ünü ve çok k sa zamanda bina sat n al naca n söyledi. Temsilcilerden üyelerimizle olan iliflkilerini bu zor ortamda daha s k bir flekilde sürdürmelerini isteyerek talep edilecek kurs, seminer, panel veya sempozyumlar n önem ve ihtiyaç s ras na göre derhal haz rlanarak üyelerimizin kat l m na sunulaca n belirtti. Kat lan tüm temsilcilere teflekkür eden Kemal Türkarslan bu toplant lar n ileriki günlerde tekrarlanaca n ve kamu iflyerlerine ziyaretlerin devam edece ini söyledi. analizleri görebilirsiniz 9

10 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 TMMOB Ankara l Koordinasyon Kurulu Karayollar Genel Müdürlü ü nde flyeri Toplant s Düzenlendi Kamuda çal flan teknik personelin ekonomik ve sosyal sorunlar n görüflmek ve çözüm yollar n araflt rmak amac yla TMMOB Ankara KK taraf ndan Karayollar Genel Müdürlü ü' nde çal flanlarla birlikte bir toplant düzenlendi. TMMOB yönetim kurulu üyeleri MO dan Selçuk Uluata, ZMO danbaki Remzi Suiçmez, MMO dan Ali Ekber Çakar, MO Ankara fiube Baflkan Kemal Türkarslan, EMO Ankara fiube Baflkan Necati pek ve KK sekreteri M.Ali Özgün idaresinde yap lan toplant ya karayollar genel müdürlü ü çal flanlar ndan yüzyetmifl kifli kat ld. KK Sekreteri M.Ali Özgün'ün aç l fl konuflmas n n ard ndan Karayollar çal flanlar söz alarak karfl laflt klar ekonomik güçlükleri anlatt. Ücretlerinin yaflam standartlar na uygun seviyeye yükseltilmesi konusunda TMMOB nin ilgili kurumlarla temasa geçerek çözüm üretmesini, TMMOB nin siyasi çal flmalar n n yan nda bu konularda daha fazla çaba göstermesini talep ettiler. TMMOB yönetim kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez, kamuda çal flanlar n özlük haklar na yönelik olarak TMMOB çal flmalar n n devam etti ini, de iflik zamanlarda aç klamalar yap ld n söyledi. TMMOB yönetim kurulu üyesi Ali Ekber Çakar, kendisinin de bir Karayolu çal flan olarak ayn s k nt - lar paylaflt n anlatt. ktidar n, MF ile yapt anlaflmalarla ülkedeki tüm çal flanlar n s k nt ya soktu unu söyleyen Çakar, buna karfl TMMOB nin tüm eylem biçimlerini harekete geçirdi ini bütün miting ve toplant larda bu konuyu aç klad n belirtti ve Karayolu çal flanlar n n bu tür eylemlere yüksek say da kat lmas gerekti ini, gerekirse hak edifllere imza at lmayabilece ini söyledi. Toplant da TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uluata ortak sorunlar karfl s nda güç birli i yap larak çözüm sa lanabilece ini belirtti. EMO Ankara fiube Baflkan Necati pek. Sorunun ancak birlikte yap lacak çal flmalarla çözülebilece ini söyledi. MO Ankara fiube Baflkan Kemal Türkarslan, dile getirilen sorunlar yak nen takip ettiklerini, hep birlikte gerekli çal flmalar yaparak çözüme kavuflturmak istediklerini belirtti ve kat l mc lara teflekkür ederek toplant y sona erdirdi. 10 inflaat firmalar bilgilerine kolay ulafl n

11 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER Güvenpark n Yokedilmesine Onay Veren Koruma Kurulu Karar na Dava Açt k Ankaram Platformu, tarihli bas n aç klamas Burçak KARAMAN UYSAL - Ankaram Platformu Dönem Sözcüsü Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu nun, tarih ve 368 say l, "Güvenpark a iliflkin Kentsel Tasar m Projesi nin yar flma yoluyla elde edilmesi ve minibüs ve otobüs dura olarak kullan lan alan n alt kotlar nda yap laflmaya izin karar " ile ilgili ANKARAM PLATFORMU ad na Peyzaj Mimarlar Odas taraf ndan karar n iptali istemiyle dava aç larak yarg süreci bafllat lm flt r. Hangi karara dava açt k? Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl nca Güvenpark ta "Kentsel Tasar m Proje Yar flmas " düzenlenece i ve bu ba lamda, halen minibüs dolmufl ve belediye otobüslerine geçici olarak tahsis edilmifl bulunan sahan n alt na yer alt çarfl s ve garaj katlar yapt - r laca belirtilerek Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu na baflvuruda bulunulmufltur. Baflvuruyu de erlendiren Ankara Kültür Varl klar - n Koruma Kurulu nca, tarih ve 368 say l, "Ankara ili, Çankaya lçesi, 1. Derece Do al Sit olarak tescilli Güvenpark a iliflkin Kurulumuzun gün ve 8760 say l karar m z ile istenen Kentsel Tasar m projesinin yar flma yolu ile elde edilmesinin prensipte uygun oldu una",..."halihaz rda kullan lan minibüs-otobüs dura alan d fl nda Güvenpark n mevcutta park olarak kullan lan alan n alt kotlar nda herhangi bir yap sal müdahalede bulunulamayaca.." karar al nm flt r. Bu kararla, geçici tahsisle dolmufl ve otobüs durak yeri olarak kullan lan ve Güvenpark n içerisinden kopar larak ayr lm fl sahan n alt kotlar nda bir düzenleme ve yap laflmaya gidilmesi kabul edilmifltir. ücretsiz hizmeti 11

12 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 Ankara n n ve K z lay n bir bak ma simgesi say lan ve en merkezi yeflil alan olan, tüm kent halk n n genifl ölçüde yararland bir mekan n yok olma sürecini h zland racak bu karar, hem yasalara, hem kentin tarihsel kimli ine, hem flehircilik ilkelerine, hem de kamu yarar - na aç kça ayk r d r. Dava gerekçelerimiz Güvenpark Simgesel Kimli ini Yitirecektir Prof. Herman Jansen, Ankara için haz rlad naz m plan nda, kentin ifl yerlerini, pazar, çarfl ve yollar n saptad gibi; Çankaya yolu ile Dikmen yolu aras nda kalan üçgen alan "DEVLET MAHALLES " (Bakanl klar) olarak belirlemifltir. Bu mahalle, K z lay da Güven An t ve Güven Park ile bafllayarak, genifl bir a açl kl yol ve iki meydan üzerine s ralanan Bakanl k binalar yla devam etmekte, en yüksek yerde ise TBMM binas yla sona ermektedir. Yeni baflkent, cumhuriyet, halka güven düflünceleriyle özdeflleflmifl olan Güvenpark ve Güvenlik An t, Ankara n n rastlant sal olarak seçilmifl bir noktas nda yer almamaktad r. Park ve an t, güney ucunda Büyük Millet Meclisi ile sona eren Bakanl klar Sitesinin önemli bir parças d r. K z lay ve Güvenpark, simgesel bir mekan olarak planlanm flt r. Bu kararla Güvenpark n simgesel ve tarihsel özellikleri kal c olarak yitirilecektir. Koruma Kurulu Karar, Do al Sit Alan Düzenleme lkelerine ayk r d r. Baflkent Ankara n n ve Atatürk Cumhuriyeti nin önemli simgelerinden biri olan Güvenpark ve Güven An t, Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan tarih ve 3591 say l karar ile "1. Derece Do al Sit Alan ve An t-heykel" olarak tescil edilmifltir tarih ve 659 say l Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu nun ilke karar na göre Do al Sitler, Koruma ve Kullanma Koflullar nda 1. Derece Do al Sit tan m "Bilimsel muhafaza aç s ndan evrensel de eri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olmas ve ender bulunmas nedeniyle kamu yarar aç s ndan mutlaka korunmas gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çal flmalar d fl nda aynen korunacak alanlard r" olarak yap lmaktad r. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topo rafya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayaca hükmü mevcuttur. Buna ra men kaç katl yap laca bilinmeyen bir proje önerisi bu ilkelere ayk r olarak kabul edilmifltir. Koruma Kurulu Daha Önceki Karar le Çeliflmektedir ABfiB mar Dairesi Baflkanl n n tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu na sundu u 1/500 ölçekli Güvenpark Restorasyon Projesi nde daha önce de bu alan n alt kotlar na otobüs ve minibüs duraklar n n al nmas önerisi getirilmifl, Kurul un gün ve 5517 say l karar ile otobüs ve minibüs durak yerlerinin zemin alt na al nmas önerisi kurul ve mahkeme kararlar ile iptal edilmifltir. Ancak buna ra men dava konusu kararla alt kotlarda yap laflmaya izin verilmifl ve daha önceki Koruma Kurulu karar ile çeliflkili bir karar al nm flt r Proje, Güvenpark n Kal c Olarak Betonlaflmas na Neden Olacakt r. Zemin alt na yap lacak düzenlemeler ve betonlaflma, Güvenpark n Do al Sit Alan özelliklerinin kal c olarak yitirilmesine yol açacak, yetersiz toprak derinli i nedeniyle mevcut bitki dokusunun yaflat lmas n engelleyecektir. Ayr ca kaz çal flmalar s ras nda hem alan içindeki, hem de alan n çevresindeki bitki örtüsü büyük ölçüde zarar görecektir. Cumhuriyet in ilk planlama çal flmas n n izlerini tafl yan ve mevcut projesi var olan Güvenpark n yar flma yoluyla yeniden projelendirilmesi ve alt nda kaz yap larak yap laflmaya izin verilmesi toplumsal ve kentsel belle in yok olmas na yol açacak son derece sak ncal bir karard r. Ankaram Platformu olarak; Güvenpark n korunmas - na yönelik dava süreciyle süren mücadelemizin, 1. Derece Do al Sit Alan olan parktaki, iflgale son verilmesi ve park n kentlilere kazand r lmas için de devam edece ini kamuoyuna sayg lar m zla duyuruyoruz. ANKARAM PLATFORMU TMMOB Çevre Mühendisleri Odas, Elektrik Mühendisleri Odas, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas, nflaat Mühendisleri Odas, Makine Mühendisleri Odas, Mimarlar Odas, fiehir Planc lar Odas Ankara fiubeleri, Metalurji Mühendisleri Odas, Jeoloji Mühendisleri Odas, Peyzaj Mimarlar Odas, Ziraat Mühendisleri Odas, Mülkiyeliler Birli i, ODTÜ Mezunlar Derne i, Koruma ve Restorasyon Uzmanlar Derne i, Ankara Foto raf Sanatç lar Derne i, Küresel Denge Derne i, Kader Ankara fiubesi, Kad n Dayan flma Vakf, Kavakl derem Derne i, Çi demim Derne i, 68 liler Dayan flma Derne i, Ankara Halkevleri, Alt Nokta Körler Derne i, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i Ankara fiubesi, Disk-Oleyis, Disk-Dev.Maden.Sen, Disk Emekli Sen, Edebiyatç lar Derne i, E it- Der, Hac Bektafl Veli Kültür Derne i, Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf, Kesk Ankara fiubeler Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i, Tüketici Haklar Derne i, Tüm flçi Emeklileri Derne i, Zihinsel Özürlüler Federasyonu, nsan Haklar Derne i Ankara fiubesi, Sosyal Hizmet Uzmanlar Derne i, Tüketici Haklar Derne i 12 flube etkinliklerini ö renin

13 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER Ankara n n Kalbi Ulus ta Kent Yönetimlerinin Unuttu u Kat l m Ankaram Platformu Gerçeklefltiriyor! Ankaram Platformu, tarihli bas n aç klamas Son günlerde, Ankara daki kent yönetimlerinin; genel olarak Ankara tarihi kent dokusu, özelde de Ulus bölgesini içine alan fikir, tasar ve projeleri kamuoyuna yans maktad r. Ancak do rudan Yerel Yönetimler ya da Yerel Yönetimler-Bakanl klar -Sivil Toplum Kurulufllar iflbirli i ile gerçeklefltirilece i ileri sürülen ve Ulus özelinde Ankara n n tarihi dokular n "modern" ve "Ankara ya yak fl r" hale getirip "aya a kald raca n " ifade eden bu tasar lar n gerçekte ne oldu u anlafl lamamaktad r. Projelere iliflkin olarak kent yönetimlerinden bilgi edinme çabalar sonuçsuz kalmaktad r. Kent yönetimleri, özellikle de Ankara Büyükflehir Belediyesi, tasar lar n iddia edilenin aksine Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kurulufllar yla paylaflmamaktad r. Seçimler öncesi, " fleffafl k ", " kat l mc yönetim " vaadeden Belediye Yönetimi bilgi vermekten kaç nmakta, harcanan tüm çabalara karfl n Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kurulufllar, bas na yans yan "rivayetlerden" öte bilgi edinememektedirler. Ayr ca Ulus a iliflkin bu tasar lar oluflturulurken Ulus ta yaflayan esnaf, zanaatkar, ticaret erbab, serbest meslek sahibi, iflçi, memur ya da çeflitli sebeplerle Ulus ta her gün bulunan Ankaral lara ve de Ulus un gerçek sahibi olan Ankara kentinin tüm sakinlerine dan fl lmam fl, gerekli kat l m mekanizmalar iflletilmemifltir. Seçimden seçime verilen oy, yap lan her fleyi meflru k lmakta olup, bu durum da Belediye Yönetimince herhangi bir kat l m sürecinin iflletilmesine gerek olmad yorumuna neden olmaktad r. Oysaki gelinen süreç sonunda, Belediye nin ald karar- larla, Ankara n n kalbi olan Ulus, Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgesinin bir k sm ndaki imar planlar, hukuksuz bir biçimde iptal edilmifltir. Buralarda mülkü olan ya da iflyeri olan Ankaral lar aylard r "elleri bö ürlerinde" tedirgin bir biçimde beklemektedirler. Kendilerine herhangi bir bilgi verilmemekte, flaflk n bir biçimde oradan oraya koflturmaktad rlar. Bunun yan nda plans zl k ayakta kalan son tarihi eserleri de vurmaktad r. Yang n, iflgal, y k lma tehdidi alt ndaki tarihi eserlerimiz, plans zl n da etkisiyle gün geçtikçe yok olmakta, Belediye nin kay ts zl da devam etmektedir. Ankara da geçti imiz on y l içinde bir tek tarihi Ankara evini restore ettirmeyen, tarihi dokuda bir tek uygulamay gerçeklefltirmeyen, Hac Bayramdaki "Kuleli Ev" gibi mülkiyeti kendine ait olan tarihi yap lar bile y k lmaya terk eden Ankara Büyükflehir Belediyesi nin yapt klar n anlamak mümkün de ildir. Ankaram Platformu; K z lay n Yayalara Kapat lmas sürecinden beri yürüttü ü çal flmalarla Ankara y Ankara yapan Güvenpark ve Ulus gibi de erlerin ve Ankaral n n kentli haklar n n savunucusu olmufl, bir kat l m süreci oluflturarak Ankaral lar n bir "kentli" hareketinde buluflmalar n sa lam flt r. Yine bu amaca yönelik olarak Ankaram Platformu, Ulus ta yaflanan sürece iliflkin Belediyenin yapmad fleyi gerçeklefltirmektedir. Konusunun uzman bilim adamlar ile Ulus sakinleri bir panel ve forumda bir araya getirilerek görüfller paylaflt r lacakt r. Bu flekilde dinlenmeyen bilim adamlar n n ve Ulus sakinlerinin görüflleri kamuoyuna duyurulacakt r. Bilinmelidir ki; ULUSTA TAR H KORURKEN YEN LENMEN N, YAfiATIRKEN KULLANMANIN YOLU ANKARA LILARI BU SÜRECE KATMAKTAN GEÇER! ANKARAM PLATFORMU - ULUS G R fi M TMMOB Çevre Mühendisleri Odas, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas, nflaat Mühendisleri Odas, Mimarlar Odas, fiehir Planc lar Odas, Elektrik Mühendisleri Odas Ankara flubeleri, Peyzaj Mimarlar Odas, Jeoloji Mühendisleri Odas, Ankara Halkevleri, Alt Nokta Körler Derne i, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i, D SK- OLEY_S, D_SK- Dev Maden Sen, D_SK Emekli Sen, Edebiyatç lar Derne i, E it- Der, Hac Bektafli Veli Kültür Derne i, Hac Bektafli Kültür ve Tan tma Vakf, KADER, Kad n Dayan flma Vakf, Kavakl derem Derne i, Çi demim Derne i, KESK Ankara fiubeler Platformu, ODTÜ Mezunlar Derne i, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i, Tüketici Haklar Derne i, Tüm flçi Emeklileri Derne i, Zihinsel Özürlüler Federasyonu, Koruma ve Restorasyon Uzmanlar Derne i, nsan Haklar Derne i Ankara fiubesi, 68 liler Dayan flma Derne i, Ankara Foto raf Sanatç lar Derne i, 100. Y l Çarfl s Derne i, Belgesel Sinemac lar Birli i, DOCOMOMO_TR, Mimarlar Derne i, Modern Çarfl Derne i, OM M Mimarl k Fakültesi Mezunlar Derne i, Ulus Hal Derne i, Vehbi Koç Araflt rma ve Gelifltirme Derne i, Anafartalar Çarfl s Derne i, Ankaral lar Vakf, Ankara Enstitüsü Vakf 3000 adet faydal link 13

14 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 Ankara n n Yollar Hala Kandan 15 Aral k 2004 tarihinde nflaat Mühendisleri odas Ankara fiubesi ve fiehir Planc lar odas Ankara flubeleri olarak bir bas n aç klamas düzenlemifltik. Bas n aç klamas n n bafll "Ankara n n yollar kandan Ankara daki yaya cinayetlerini durdurun" idi. Bas n aç klamas n n nedeni 2004 y - l nda yaya ölümüne ve yaralanmalar na neden olan kazalar n ciddi biçimde yükselmifl olmas yd. Bunun nedeni ise yayalar n karfl dan karfl ya geçifllerde kullanmak zorunda oldu u, Ankara y stanbul, Eskiflehir, Konya ve Samsun a ba layan ana arterlerin kent içi ve kent ç k fl kesimlerinde trafi in afl r h zl olmas yd. Bu arterlerdeki trafik, dünyada Türkiye d fl nda hiçbir örne i olmayan (Katl kavflak furyas na baflta Bursa olmak üzere Belediye baflkan AKP den olan iller de eklendi) flekilde katl kavflaklar ve yol geniflletme çal flmalar yla afl r derecede h zland - r lm fl; bu projeler için milyonlarca dolarl k harcamalar yap l rken insanlar n karfl dan karfl ya geçmeleri için gerekli olan alt ve üst geçitlere yer verilmemiflti. Tafl tlar n geçifli ve h zlanmas öncelikli olarak düflünülürken, trafi in di er unsuru olan yaya hareketleri ve yaya güvenli i tamamen göz ard edilmiflti. Bas n aç klamas nda özellikle de stanbul yoluna dikkat çekilmifl, bas n aç klamas na burada kaza geçiren ve yak nlar n kaybedenler de kat lm flt. Her f rsatta örnekleri verilen uygar ülkelerde, Temmuz-Kas m 2004 gibi k sa bir dönemde ço unlu u yaya olmak üzere 27 kiflinin sadece stanbul yolu km de hayat n kaybetmesi muhtemel olarak trafi i düzenleyen belediye nin baflkan n n istifas yla sonuçlanaca da belirtilmiflti.(2001 y l genelinde Ankara da kaza sonucu hayat n kaybeden yayalar n say s 40 d r) Bas n aç klamas n n üzerinden yaklafl k 6 ay geçti. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl taraf ndan stanbul yolunda önemli noktalara yaya üst geçitleri yap laca duyurulmufl ve Temmuz 2004 te yaya üstgeçitlerinin ihalesi yap l p Aral k 2004 tarihinde yaya üstgeçitlerinin inflas na bafllanm flt. Ancak bu noktadan sonra garip bir fleyler olmaya bafllad. Katl kavflak projelerinin, yol geniflletilme çal flmalar n n yap lmas ve inflas esnas nda; hatta onlarca yaya bu bölgelerde hayat n kaybederken insan can n hiçe sayan zihniyet bir anda insanlar n can güveli ini düflünmeye bafllad ve inflas neredeyse tamamen bitmifl olan üst geçitlere, üstgeçitlerin güvensiz oldu unu ve "ölüm tehlikesi" içerdi ini belirten ibareler yerlefltirdi. Buradaki tezat ise ayr bir tart flma konusu; güvenli olunmad için yaya geçifllerinin yap lmamas için uyar konan üstgeçitlerden cayd r - lan yayalar, yer yer 5 fleritli ve trafik ak fl h z n n km/saat civar nda iflledi i "güvenli" otoyollara yönlendirildiler. MO Ankara fiube olarak bölgede yapt m z incelemelerde, yap lan üst geçitlerden biri hariç hepsinin yayalar taraf ndan kullan ma aç k oldu unu gözlemledik. Kullan lmayan üst geçit ise hemen karfl s nda Erciyes ifl merkezini bulunduran, sabah ve akflam trafi inde bir çok emekçinin kullanmak zorunda oldu u geçifl noktas nda, belki de en gerekli yaya üst geçitiydi. Trafik yine akabildi i en yüksek h zda ak yor, yayalar yine karfl dan karfl ya geçifllerde can güvenli inden yoksun biçimde bu noktay kullan yorlard. Noktada görev yapan Trafik polisleri ise bu "ulafl m facias ndaki" yaya ölümlerini azaltabilmek için yüksek h zlarda akan trafi in önüne geçip; bir anlamda da canlar n tehlikeye atarak yayalara yard mc olmaya çal fl yorlard. Bas n aç klamam z n üstünden 6 ay geçti, hala bir fley yap lm fl durumda de il, hala caddeler yayalar için ölüm tehlikesi içeriyor ve Ankara n n yollar hala kandan. Bunun üzerine tarihinde yapm fl oldu umuz Bas n Aç klamas n sunuyoruz. 14 web sitemiz hizmetinizde

15 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER stanbul Yolunda Kan Kurumuyor Geçitler Yap lm yor Yayalar Ölmeye Devam Ediyor Bas n Aç klamas tarihinde TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi ve TMMOB fiehir Planc lar Odas Ankara fiubesi taraf ndan yap lan bas n aç klamas nda; Ankara'n n güvensiz trafik ortam na dikkat çekilerek özellikle Ankara'y çevre illere ba layan yollardaki bilim ve teknik d fl düzenlemeler ve bunlar n ölümcül sonuçlar vurgulanm flt. Ankara kent merkezinde son 10 y lda yap lan katl kavflaklar ve yol geniflletme çal flmalar ile trafik kesimler ve baz zaman dilimleri içinde h zlanm fl ve kesintisiz trafik ak m yarat lm flt r. Buna karfl l k bütün teknik yanl fll klar - na ilaveten insan öncelikli de olmayan bu uygulamalarla özellikle yayalar gözard edilerek adeta ölümlere davetiye ç kar lm flt r. Ça dafl yaklafl mlara ayk r Kent içi trafik düzenlemesinde toplu tafl ma sistemlerinin gelifltirilmesi gerekirken, özel araç trafi i özendirilerek Ankara'n n kent içi trafi i son derece tehlikeli hale getirilmifl ve çözümsüzlü e itilmifltir. Ankara'da stanbul, Eskiflehir, Samsun ve Konya istikametlerine ç k fl yollar, yap lan katl kavflaklar ve yol geniflletmeleriyle adeta birer otoyol'a dönüfltürülmüfltür. Kent merkezine do ru trafi in kesintisiz olarak ak t lmaya çal fl lmas bafll bafl na ça dafl ulafl m politikalar na ayk r bir uygulamad r. Ne yaz k ki Belediye yönetimi ça dafl yaklafl mlar hiçe sayd için bu yollar bir ekspres yola dönüfltürmüfltür. Bu yanl fla bir yanl fl daha eklenmifl, trafik kesintisiz hale getirilirken yayalar n karfl ya geçifli için hiçbir önlem al nmam flt r. Oysa ki bu karayolu kesimlerinin bu standart de iflikli ine uygun olarak tasarlanmas, iflaretlemesi ve güvenli yaya geçiflleri sa lad ktan sonra trafi e aç lmas gerekiyordu. Özellikle stanbul ç k fl güzergah üzerinde yap lan yol geniflletme ve katl kavflak çal flmalar sonucu h zlanan trafik nedeniyle onlarca vatandafl m z hayat n kaybetmifltir Ocak ay ndan 2005 Mart ay na kadar stanbul Yolu 5-15 km. aras nda 14'ü yaya olmak üzere 32 kifli yaflam n yitirmifltir (Bkz. EK). Bu güzergahta son birkaç y ld r Ankara'da meydana gelen ölümlü kazalardan çok daha fazla ölümlü kaza olmas, tüm bu birikimli yanl fllar n maalesef ac bir göstergesidir. Yaya geçitlerinin yap m nda yine kurals zl k ve bilime ayk r l k stanbul yolu üzerinde 7 adet yaya üst geçidi yap lmas ile ilgili inflaat ihalesi tarihinde yap lm flt r. Kamu hale Kanunu Yap m flleri ihale yönetmeli inin 5. maddesinin c f kras nda yap m ifllerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaflt rma ve gerekli hallerde, imar ifllemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yap lmadan ihaleye ç k lamaz aç k hükmüne ra men, bu hüküm Ankara Büyükflehir Belediyesi ASK Genel Müdürlü ü taraf ndan aç kça ihlal edilmifl ve 4 adet yaya üst geçidinin yeni, bir adet yaya üst geçidinin ise ihaleden sonra projesi de ifltirilmifltir. Bir adet yaya üst geçidi onay için Bedafl ve Tedafl'tan ihaleden sonra onay al nm fl, yine bir adet yaya üst geçidi için ise arsa sahibi ancak tarihinde onay verebilmifltir. Hukuka ve usullere ayk r olarak yap lan bu ifllemler, plans zl n, bilime ve tekni e ayk r davran fl n ve yayalar n trafi in bir unsuru olarak görülmedi inin aç k birer göstergesidir. Yaya üst geçitlerinin yap lma süresi 60 gün oldu u halde usulsüz uygulamalardan dolay yer teslimi ancak 82 günde yap labilmifltir. Muhtelif geçit imalatlar na , ve tarihlerinde ancak bafllanabilmifltir. Yaya geçitleri aylard r tamamlanmad hale tarihinin üzerinden bugün itibari ile yaklafl k 11 ay geçmifltir. Katl kavflak çal flmalar, yol geniflletme çal flmalar yap l rken ve bu güzergah üzerinde onlarca insan yaflam n yitirirken insan hayat n hiçe sayan zihniyet bir ücretsiz hizmeti 15

16 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 anda insanlar n can güvenli ini düflünmeye bafllayarak yap m devam eden yaya üst geçitlerinin ölüm tehlikesi içerdi ini belirten ibareler yerlefltirmifltir. Yayalar ise ölüm tehlikesi içermeyen (!) ve onlarca kiflinin hayat n yitirdi i yollardan güvenli(!) olarak geçmeye yönlendirilmektedir. Yolun yap m ndan bu yana yeterli güvenlik önlemi almayan Ankara Büyükflehir Belediyesi bu ölümlerin birinci dereceden sorumlusudur. Her ne sebeple olursa olsun yar m b rak lm fl inflaatlar n tamamlanmas gerekirken bu kez Ankara Büyükflehir Belediyesi ASK Genel Müdürlü ü taraf ndan yol üzerinde yeniden yaya üst geçidi ihalesi yap lm flt r. Buraya aktar lan kaynak ülkenin k t kaynaklar ndan aktar lmaktad r ve halk m z n cebinden ç kmaktad r. Hiçbir kifli yada kurumun, ülkemizin kaynaklar n savurganca harcamaya hakk ve yetkisi yoktur. Ne yap lmal d r? 1) Her kurum ve kurulufl siyasi ve kurumsal sorumlulu un bilincinde hareket etmelidir. 2) Yaya üst geçitleri tamamlan ncaya kadar gerekli yaya güvenli inin sa lanmas için araç h zlar n n kontrolsüz yükselmesine engel olunmas ve yaya güvenli i sa lanabilmesi için yaya geçiflleri gerektiren her noktaya fl kl yaya geçitleri konularak tafl tlar durdurulmal, h zlar azalt lmal d r. 3) Tüm özel mülk ve duraklar ile kenar yol kesiflimleri, standartlara uygun teflkil edilmifl ve iflaretlenmifl toplay c yollar arac l ile gerçeklefltirilmelidir. 4) Yar m kalan yaya üst geçitleri standartlar na uygun olarak derhal tamamlat lmal d r. nflaat Mühendisleri Odas ve fiehir Planc lar Odas Ankara fiubeleri olarak ilgili tüm kesimleri duyarl l a davet ediyoruz Yaflanan ölümlerin bir an önce son bulmas için Ankara Büyükflehir Belediyesini akla, bilime ve tekni e uygun davranmaya ve Ankara'n n sahipsiz olmad n göstermek üzere Ankara Valili i, Kamu Kurulufllar,Ankara için duyarl olan tüm kifli, kurum ve kurulufllar n ve Cumhuriyet Savc l 'n göreve davet ediyoruz TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi & fiehir Planc lar Odas Ankara fiubesi Ek: stanbul Yolu 5-15 km aras ndaki kaza istatistikleri Bas n Aç klamas Eki: stanbul Yolu Km. Aras ndaki Kazalar 01/01/2004 tarih ve 01/03/2005 tarihleri aras nda stanbul Yolu 05 ile 15 Km. aras nda meydana gelen kazalar, ölü ve yaral say s... NORMAL KAZA YAYA KAZALARI TOPLAM Ölümlü Kaza Ölü say s Yaralamal kaza Yaral say s Kaynak: Ankara Emniyet Müdürlü ü (Bölge Trafik Denetleme fiube Müdürlü ü), May s 2005, Bilgi edinme baflvurusuna verilen yan t ÜYEL K BELGES ALAN ÜYELER M Z VE F RMA GÖREVL LER NE ÖNEML DUYURU Oda Yönetim Kurulu'nun tarih ve 16 no'lu toplant s nda al nan 311 no'lu karar gere i; tarihinden geçerli olmak üzere üyelerimize üye kay t belgeleri verilirken, kiflisel baflvuru olmamas halinde; 1. Üyenin firma ile ba n n belgelenmesi amac yla firmada çal flt na dair, son aya ait SSK onayl Ayl k Prim ve Hizmet Belgesi, 2. Belgeyi teslim alacak kiflinin yetkili oldu una dair üye belgesinin imzalanm fl dilekçe ve ekinde üyenin noter onayl imza beyan n n, istenmesi karar verilmifltir. Aksi takdirde üyelik belgesi kesinlikle verilmeyecektir. 16 pratik mesleki bilgiler burada

17 MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 HABERLER 5.Ulusal K y Mühendisli i Sempozyumu yap ld.. 5. Ulusal K y Mühendisli i Sempozyumu May s 2005 tarihleri aras nda Bodrum da düzenlenmifltir. K y ve Liman Mühendisli i alan nda çal flan kiflilerin bir araya gelerek, karfl lafl lan tüm sorunlar n tart fl labilece i bir platform oluflturmak ve K y Mühendisli inin kamu, üniversite ve özel sektör iflbirli inde geliflimi için ad mlar atmak, planlama, tasar m ve uygulama boyutunda yap lan çal flmalar n tart fl lmas amac yla Ankara ve Mu la fiubelerimizin organizasyonu ile gerçeklefltirilmifltir. Sempozyumda K y Mühendisli i alan nda de iflik bildiriler sunulmufl ve kitap haline getirilmifltir. Ayr ca Türkiye'nin farkl bölgelerinden üniversiteler, kamu ve özel sektörden 200'e yak n meslektafl m z sempozyuma kat lm flt r. tan t m semineri Çelik, betonarme ve karma yap tasar m nda Staad.pro Yaz l m Sunum: Taner AKSEL Tarih: 28 Haziran 2005 Saat: Yer: Teoman Öztürk Toplant Salonu Selanik Caddesi No: 17/11 K z lay ANKARA Seminere kat l m için nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi ne isim bildirilmesi gerekmektedir. ücretsiz hizmeti 17

18 sempozyum Yeni Güçlendirme Yönetmeli inin Getirdikleri Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu ODTÜ ANKARA Tarih: 23 Haziran Perflembe 09:30-10:20 Güçlendirme Yönetmeli inin Genel lkeleri ve De erlendirme Yöntemleri Prof. Dr. Haluk Sucuo lu Ara: 10:20-10:50 10:50-11:40 Güçlendirme Yönetmeli inde Do rusal Olmayan Hesap Yöntemleri Prof. Dr. Nuray Ayd no lu 11:40-12:30 De erlendirme ve Güçlendirme Yönetmeli inde Güçlendirme Yaklafl m Prof. Dr. Erkan Özer Ö le Yeme i: 12:30 13:30 13:30-18:00 PANEL: Güçlendirme Yönetmeli inin De erlendirilmesi Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Güney Özcebe - Prof. Dr. Nuray Ayd no lu - Prof. Dr. Zekai Celep - Atilla Erenler - Prof. Dr. U ur Ersoy - Cahit Kocaman - Prof. Dr. Erkan Özer - Prof. Dr. Haluk Sucuo lu - Prof. Dr. Tu rul Tankut - Y. Müh. Ali Terzibaflo lu

19 E T M SEM NER /SHORT COURSE nflaat Mühendisleri Odas - Ankara fiubesi / International Federation for Structural Concrete- fib YAPISAL S STEMLERDE L FL POL MER UYGULAMALARI SEISMIC RETROFITTING WITH FRPs Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu-ODTÜ ANKARA Place: METU Cultural and Convention Center Hall B-METU ANKARA Tarih/Date: 24 Haziran 2005 Cuma /24 June Friday 09:00-09:30 Aç l fl Konuflmalar Welcome messages Kemal Türkarslan, Prof.Dr. György Balazs 09:30-10:30 Betonarme Yap lar n Depreme Karfl Güçlendirme lkeleri: Genel De erlendirme Overview of retrofit strategies for concrete structures: An overview Prof. Dr. Zekai Celep Ara/Intermission: 10:30-11:00 11:00-12:00 Genel Kavramlar, Tasar m Yaklafl mlar, Malzemeler ve Uygulama Teknikleri General concepts and design aspects; materials and techniques Prof. Dr. Thanasis Triantafillou Ö le Yeme i/lunch Break: 12:00-13:00 13:00-14:00 Modelleme Yaklafl mlar ; Kesme Güçlendirmesi, Sarg lama ve Ankrajlarla ilgili Sorunlar Modeling aspects and design issues for anchorages, shear strengthening, and confinement Prof. Dr. Giorgio Monti 14:00-15:00 EC8 Yönetmeli ine göre Lifli Polimerlerle Güçlendirme için Tasar m lkeleri Design rules for FRP retrofitting according to EC8 and their background Prof. Dr. Michael Fardis Ara/Intermission: 15:00-15:30 15:30-16:30 Mevcut Betonarme Binalar n Karbon Lifli Polimerlerle Güçlendirilmesi Strengthening of existing RC buildings using CFRP sheets Prof. Dr. Güney Özcebe 16:30-17:30 Detayland rma, Teknolojik Sorunlar ve Dayan kl l k Detailing, technological aspects and durability Prof. Dr. György Balazs Tarih/Date: 25 Haziran 2005 Cumartesi /25 June 2005 Saturday 09:00-09:50 Lifli Polimer Kullan larak Kirifllerin Kesme ve E ilme için Güçlendirilmesi ve Ankraj Sorunlar FRP strengthening of RC beams (shear and flexure) and anchorage issues Doç. Dr. U urhan Akyüz 09:50-10:40 Kolonlar n Lifli Polimerlerle Güçlendirilmesi (Kesme, E ilme ve Bindirmeli Ekler) FRP strengthening of RC columns (shear, confinement and lap splices) Doç. Dr. Alper lki Ara/Intermission: 10:40-11:00 11:00-11:50 Kolon-Kirifl Birleflimlerinin Lifli Polimerlerle Güçlendirilmesi FRP strengthening of RC beam-column joints Doç. Dr. Khalid Mosalam 11:50-12:40 ki Yönlü Döflemelerin Lifli Polimerlerle Güçlendirilmesi (E ilme ve Z mbalama) FRP strengthening of RC two-way slabs Y. Doç. Dr. Bar fl Binici NOT: - Katılım ücreti 50 YTL ( TL) dir. - Ödeme fiubeye veya flbankası Meflrutiyet fiubesi nolu hesaba yatırılabilir. - Banka kanalıyla yapılan ödemelerde açıklama ve katılımcı isimleri belirtilerek dekontu MO Ankara fiubesi nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir. - Simultane tercüme efl zamanlı olarak yapılacaktır.

20 PANEL MO ANKARA fiube BÜLTEN MAYIS 2005 p a n e l ÇEL K YAPI fiartnameler nisan 2005 tarihlerinde gerçeklefltirilen ve 7 oturumdan oluflan Çelik yap lar sempozyumunun son oturumu Türkiye nin çelik yap lar konusunda eksikli ini hissetti i ve inflaat sektörü için oldukça önemli bir konu olan çelik yap flartnameleri ile ilgiliydi. nfl. Yük. Müh. Ali TERZ BAfiO LU nun oturum baflkanl n yapt panele, Prof Dr. Engin KEYDER(ODTÜ), Prof. Dr. Çetin YILMAZ (ODTÜ), Prof. Dr. Erdo an UZG DER( TÜ), nfl. Yük. Müh. smail SALICI(PROKON) ve nfl. Yük. Müh. Sezai GÜVENSOY (Seza Müh.) kat ld lar. SMA L SALICI: Prokon Mühendislikte 1974 ten bu yana, ö0 y ld r çelik yap lar projelendirmesinde görev ald m. Panelde görev verildi i zaman ofisimizde çelik projesiyle u raflan mühendis arkadafllar m z toplad m ve flu soruyu sordum: "fiu andaki yürürlükteki Türk flartnameleriyle çelik projesi yaparken ne gibi problemlerle karfl lafl yorsunuz?" Biliyorsunuz, Türkiye de, ülkemizde kullan lan çelik flartnameleri veya çelik yap da kullan lan flartnameleri flöyle s ralayabiliriz: TSE 498, do ru- dan çelik flartnamesi de il, ama çok etkileyen bir flartname. Yük fiartnamemiz var, Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik, Deprem fiartnamemiz var. En çok bizim ba layan ve elimiz aya m z olan, TSE 648, çelik yap lar n hesap ve yap m kurallar, TSE 3350, çelik yap larda kaynakl birleflim, hesap ve yap m kurallar. TSE 4561, çelik yap lar n plastik teoriye göre hesap kurallar. Tabiri caizse, befl benzeme fleklinde ve böylesine sorunlar olan bir flartnameler yuma nda mühendislerimiz y llarca çelik yap yapmaya çal fl yorlar. Fa- 20 web sitemiz hizmetinizde

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22 Nisan 2005 ANKARA TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı