imal edilmektedir. Candamarı görevini eksiksiz yerine getirebilsindiye.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "imal edilmektedir. Candamarı görevini eksiksiz yerine getirebilsindiye."

Transkript

1 M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ H A Z İ R A İ N

2 f Yeraltı kabloları, insan vücudundaki candamarlarına benzerler. Durup dinlenmeden elektrik enerjisi taşırlar. Fabrikaları ayakta tutmak, günlük hayata can vermek için. 1 kv'dan15 kv'a kadar KAVEL yeraltı kabloları beynelmilel ve Türk Standartlarına uygun olarak titizlikle imal edilmektedir. Candamarı görevini eksiksiz yerine getirebilsindiye. KAVEL'e güvenen* lerin yüzünü kara çıkarmasın diye. Türk Standartları Enstitüsü de verdiği Kalite Belgesi ile belirtmiş KAVEL'e olan güvenini. İçinizde en ufak bir şüphe kalmasın diye. «T v / saf %l K AVETL Kabto vc Elektrik Malzemesi A S İSTıNYE İSTANBUL Tel:

3 KIMYA MÜHENDISLIĞI MECMUASI TURKİSH CHEMICAL ENGINEERING REVIEW ındustrıal, ECONOMıCAL AND TECHıNıCAL TOPıCS ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK TMMOB. KIMYA MÜHENDISLERI ODASı YAYıN ORGANı YIL: 12 CİLT: 6 SAYI: 59 HAZİRAN 1973 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYıN MESLEKTAŞLARıMıZ 3 GÜBRE SANAYII 5 Cemil OĞUZ FOSFAT RAPORU.. 11 Murat GÜMRÜKÇÜOCLU KRISTALLERIN BÜYÜMESI ILE ILGILI GENEL PRENSIPLER 15 Dr. Ali Rıza KONAK KATıLARıN GAZLARLA EKSTRAKSIYONU 17 S. CANBAZ. A. F. GAİNES - Y. YÜRÜM TÜRK ŞEKER PANCARı MELASLARıNıN ALKOL FERMANTOSYONU YÖNÜNDEN MUKAYESESI 21 S. ÖZÇAM. J.M.L. PENNİNGER SERAMIK SANAYII VE TÜRKIYE 25 G Uner SÜMER TÜRKİYE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ IV. TEKNlK KONGRESİ TEBLİĞLERİ (IX) YAĞ REKOLTELERİ VE BİTKİSEL YEMEKLİK YAĞLAR SANAYİİMİZ 29 Hilmi KARAN TÜRKİYE KİMYA MÜHENDİSLERİ IV. TEKNlK KONGRESİ TEBLİĞLERİ (X) PANCAR MELASINDAN MEŞRUBAT VE SIVI ŞEKER YAPILMASI 32 Yurdanur SARAY KİMYASAL MADDE FlATLARI 40

4 Odamızın Değerli Üyelerinden FARUK KIRIMUOĞLU'NUN ( ) ölümunu Üzüntüyle Duyururuz KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI Kapak: ir DATA Abone Bedeli: T.MALO.B. Sayısı 7,50 TL. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI Yıllık (6 sayı hesabile) 45, TL. ADINA ir İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür İlâıı Tarifesi: İhsan KARABABA Dış kapak tam sahife (Renkli 1000 ir Dış kapak yarım sahife Kimya Mühendisliği Mecmuası (Renkli) 600 Yayın Kurulu İç kapak ve sahifeler tam Prof. Dr. Celâl TÜZÜN sahife tek renk. 700 Dr. Oktay ORHUN İç kapak ve sahifeler yarım Engin AKON sahife tek renk 400 Murat GÜLTEKİNGİL ir Ar m Yayınlanan bütün yazılara telif ve İdare Merkezi: tercüme bedeli ödenir. Ziya Gökalp Cad. No. 22/9 İki ayda bir çıkar. Yenişehir - Ankara Yazılardaki düşünce, kanaatlar ve Tel. : bunlardan doğacak sorumluluk İT yazarlarına aittir. Dizilip Basıldığı Yer: Dergimizdeki yazılar izinsiz ve T t S A Matbaacılık Sanayi kaynak gösterilmeden aktarılamaz Tel: Ankara KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MEC- ir MUAM IZ'da çıkan ilânlardan yazı Klişeler: Klişecilik K. işleri ve sorumlu müdür mesul değildir. 2

5 Say m Meslekdaşlarımız, Sanayileşme son zamanlarda üzerinde en fazla konuşulan konulardan biri. Türkiye'nin hızla sanayileştiğini savunanlar olduğu gibi, yapılan yatırımların montaj ve tüketim sanayilerine harcandığı, bunun ise gerçek bir sanayileşme olmadığını ileri sürenler de var. öyleyse gerçek bir sanayileşme, yani endüstrileşmenin kıstası nedir? Bilimsel olarak bu kıstas yatırım malları sanayiinin gelişmesi ve ileri teknolojidir. Bir ülke ne kadar geniş hacimli tüketim ve montaj sanayiine sahip olursa olsun ağır sanayi ve makina yapan mukinalar sanayiini kuramazsa sanayileşemez, kurduğu tüketim mallan sanayii ise hem sanayii meydana getirecek makina ve bilgi, hem de sanayii yürütecek ara ve ham maddeler İçin sanayileşmiş ülkelere muhtaç kalacak ve onların arzu ve çıkarları doğrultusunda hareket edebilecektir. Kimya Mühendisleri olarak, hem mesleğimiz gereği, hem de toplum içindeki yerimiz açısından sanayileşme konusunu ayrıntılara inecek şekilde incelememiz ve tutarlı bir fikir sahibi olmamız gerekmektedir. Bu sayımızın ilk iki yazısı 3. Beş Yıllık Plan'da üzerinde en çok yatırım yapılan a- 1 tın i urdan biri olan gübre sanayiini incelerken, sanayiimizin genel problemine özel bir örnekten yaklaşmakta ve bu konuda önemli ip uçları vermekte. Dileğimiz meslekda^larımızın genel olarak sanayi ve özel olarak da gübre, petrol vb. gibi konularda bu başlangıcı devam ettirerek konuyu, bu sayıdaki yazılarla hemfikir olsun veya olmasın, geliştirmeleri ve yazıya dökerek bize göndermeleridir. Dergimizi meydana getiren diğer yazılar dan «Kristallerin Büyümesi ile ilgili Genel Prensipler» yazısını Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Dr. Ali Rıza Konak, «Katıların Gazlarla Ekstraksiyonu- yazısını Sayın Selim Cambaz ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Alec Galnes ve Yuda Yürüm hazırladılar. «Türk Şeker Pancarları Melaslarının Alkol Feımantasyonu Yönünden Mukayesesi- yazısını geçen yıl ODTÜ de öğretim üyeliği yapan Sayın J. Penninger Hollanda'dan yolladı. Seramik Sanayii ve Türkiye yazısını Yarımca Seramik Fabrikasından Güner Sümer gönderdi. Bu sayıda 9 ve 10 uncusunu yayınladığımız teknik kongre tebliğleri gelecek sayımızda tamamlanmış olacak. Yayın Kurulu olarak, bize yazı gönderecek meslektaşlarımıza, yazılardaki şekillerin aydınger kâğıdına çizilmesi gerektiğini bir daha hatırlatırız. Gelecek sayımızı Boraks konusuna ayırdık. Bu konuda yazı gönderecek meslektaşlarımız yazılarını ivedikle göndermelidirler. Ayrıca artan ve artacağını umduğumuz sayfaların getirdiği mali yük açısından bütün meslektaşlarımızı dergimize İlân - reklâm bulma yönünde çaba göstermeye davet ederiz. Saygılarımızla YAYIN KURULU

6 Tanıtma Pazarlama Taşıma Teknik yardımlaşma Ham madde temini ve benzer işleriniz için, KIMYEVI MADDELERDE HİZMETİNİZDEYİZ. Gümüşpala cad. no. 2 UNKAPANI - İSTANBUL Tel: (4hat) Telgraf: NURTEKNİK TeJk/tib U F a r e i KİMYEVİ MADDFI FR

7 G ÜBRE SANAYİİ Ccmil OĞUZ Kimya Y. Mühendisi Bir tarım ülkesi olan yurdumuzda tarımsal verim büyük oranda gübreye bağlıdır. (*) Gübre doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır. Gelişen tarım karşısında doğal gübre ihtiyacı karşılayamaz duruma gelince yapay gübre önem kazanır. Türkiye'de çiftçinin yapay gübre kullanma alışkanlığı kazanmasına paralel olarak tüketim artmış fakat bu hıza göre gübre üretimi sağlanmamış olduğundan bu gün bir «Gübre bunalımı-ndan söz edilmektedir. Acaba bu bunalım nasıl oldu? Gerekli tedbirler alındı mı? Yoksa bunalımın geleceği yıllarca öncesinden belirmişti de yeterli tedbirler alınmamış mıydı? İşte bu yazımızda yukardaki sorulara karşılık bulmaya çalışacağız. TÜRKİYE'DE GÜBRE SANAYİİ Yurdumuzda gübre sanayii oldukça yeni olup ilk tesis İ954 yılında kurulmuş ve giderek gelişme kaydetmiştir. Türkiye'de üretilen gübreler azotlu ve fosfatlı gübreler olup potaslı gübreler tama men ithal edilmektedir. Bilindiği gibi azotlu gübrelerin üretiminde ana girdi (ham madde) amonyaktır. Amonyağın ham maddesi ise naftadır. Fosfatlı gübre üretiminde ham maddeler fosforik asit, fosfat kayası ve sülfürik asittir. Şu haldo gübre üretiminde söz edilirken yukarıda sayılan ana ham maddelerin üretimi de gözönüne alınmalı, hesaplar ona göre yapılmalıdır. Yalnız ithal edüen ham maddeleri gübre haline dönüştürmek imalat sanayii olamaz. Olsa olsa bir çeşit montaj sanayii olur ve böyle bir sanayi yaurımı da hiç bir zaman dışa bağımlılıktan kurtulamaz. ÜRETİM TÜKETİM DURUMU DPT rakamlarına göre Planlı dönemde gübre tüketimi % 26 oranında artmış, üretim ise yeni kurulan fabrikalarla hızlı bir artış sağlıyarak döneminde 1962 yılına göre 9 katlık bir artma kaydetmiştir. Ancak bu artışın yanı sıra talebin yerli üretimle karşılanma oranı, aradan iki planlı devre geçmiş olmasına rağmen en fazla % 50 yi bulmuştur. İlk Beş Yıllık Plan ( ) devresinin sonu olan 1967 yılında gübre üretimi, tüketim miktarlarının dörtte birine bile erişememiştir. (DPT rakamlarına göre azotlu gübre üretimi, tüketimin % 23'ü, fosfatlı gübre üretimi ise % 24 ü dür.) İkinci Beş Yıllık Plan ( ) devresi- nin sonunda ise iskenderun ve Kütahya fabrikaları yanında yeni kurulan Elazığ ve Samsun gübre fabrikaları üretimi ile yurt içi talebin karşılanma oranı azotlu gübreler içiq % 36.9, fosfatlı gübreler için % 51.7 sl olacaktı. Ancak bu sonucun tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine gene DPT rakamlarından yararlanarak biz göz atalım. DPT tarafından Birinci Beş Yıllık Plan dönemi için saptanan hedeflerin gerçekleşme oranı azotlu gübrede % 35.2, fosfatlı gübrede % 34.5 tür. İkinci Beş Yıllık Plan döneminde iso plan hedeflerinin gerçekleşme oranı gene pek iç açıcı olmayıp azotlu gübre için % 41.8 fosfatlı gübre için ise ancak % 34.0 tür. DPT bu oldukça düşük gerçekleşme oranlarına gerekçe olarak ise şunları göstermektedir: Tesis yatırım sürelerinin uzaması, ham maddelerin teminindeki aksamalar ve tesis kuruluşundaki teknik hatalardan dolayı tam kapasite ile çalışılamaması. Sadece 1972 yılı için verilen kapasite kullanım oranının azotlu gübrelerde % 44, fosfatlı gübrelerde ise % 51 olması da aksaklıkların önemini ortaya koymaktadır. (Tablo: 1) Planlı devrelerde azotlu ve fosfatlı gübreler için saptanan hedefler ile gerçekleşen miktarlar daha açık bir şekilde grafik. I ve grafik ll.de görülmektedir. TÜKETİMDEKİ BÖLGESEL DENGESİZLİK Türkiye'deki gübre tüketimi hızlı bir artış göstermesine rağmen gerçekte bu yetersiz bir düzeydedir. Tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye'deki gübre tüketimi sanayi ülkeleri olan Avrupa topluluğunun tümünden azdır. Tablo: 2'de de görüleceği gibi 1970 yılında Hollanda'- da hektar başına tüketilen yapay gübre 69ı) kg'ı geçerken. Türkiye'de ancak 16 kg. olmuştur. Avrupa'da en az gübre kullanan İtalya'da bile hektar başına tüketim 82 kg. (Türkiye'deki nin 5 katı) olmuştur. Kaldı ki Türkiye bir tarım ülkesi olup Ortak pazar ülkeleri arasında tarım kesiminde çalışan nüfus oranı ve tarım gelir oranı bakımından en başta gelmektedir. (Tablo: 3). Hollanda'da tarım gelirinin toplam gelir içindeki oranı % 7 ve tarım kesiminde çalışanların toplam nüfusa oranı % 8 iken bu rakamlar Türkiye'de sırasıyla % 34 ve % 69 dur. Avrupa'da en az gübre kullanan İtalya'da ise nüfusun % 2l'i tarımda çalışırken tarım geli- (*) 1969 yılına göre, Türkiye'de tarım kesimin de çalışanların toplam nüfusa oranı % 69 dur. 5

8 rl toplam gelirin % l l ' i n i oluşturmaktadır. Bunlar da gözönüne alındığında yukanda verilen rakamların önemi daha da artmaktadır. Diğer yandan en değerli yapay gübre türü olan potaslı gübre tüketimi Belçika'da hektar başına (1970 yılı için) 217 kg'ı bulurken Türkiye'de 0.52 kg. gibi gülünç bir rakamda kalmaktadır. (Çünkü azotlu gübrede % 21, fosfatlı gübrede % 18 aktif maddeye karşılık potaslı gübrede % 50 oranında aktif madde bu- lunmaktadır.) Gübre üretim durumuna gelince Türkiye A v r u p a Ekonomik Topluluğu -ülkeleri içinde en az azotlu v e fosfatlı gübre üreten ülke durumundadır. ( T a b l o : 4. G r a f i k : 3) yılında Fransa'da ton gübre üretimine karşılık Türkiye'de ton gübre üretilmiştir. Komşumuz Yunanistan ise ton gübre üretmiştir. Bu rakamlar da göstermektedir ki, yapay gübre tüketiminin hızla artması sevindiricidir. Ancak gübre üretimi de a y m hızla artmadığı taktirde bu sevinme gerçekçilikten uzak olup kendi kendimizi aldatmaktan öteye gidemez. Ayrıca Türkiye'de bölgelere göre gübre tüketimi de oldukça dengesiz olup T a b l o : 5'te de görüleceği gibi 1963 yılından 1970 yılına geçerken bu dengesizlik daha da artmış ve yedi yıl içinde toplam gübre tüketimi Akdeniz ve Ege bölgelerinde artarken diğer bölgelerde azalma görülmüştür. A L I N A N TEDBİRLER YETERLİ M t? Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız gübre sanayiindeki üretim - tüketim dengesizliği v e yetersizliği karşısında alınan tedbirler ne durumdadır? Bu tedbirler ne denli gerçekçidir? Şimdi bunlara cevap bulmaya çalışalım. Üçüncü Beş Yıllık Plan'da «1987 yılına kadar Türkiye'nin ekilebilir alanlarının tümünün gübrelenmesi hedef alınmıştır. Bu nedenle bu dönemde gübre talebinin artış hızı daha sonraki dönemlerdekinden yüksek saptanmıştır.. (Sh 421) denilmektedir. Acaba buna karşı alınan tedbirler yeterli midir? Yeterli olduğunu bile kabul etsek gerçekleşme oranları ne olacaktır? Bu konuda kuşkulanmamak için oldukça iyimser olmak gerekir, kanısındayız. Zira önümüzdeki örnekler pek umut verici durumda değildirler, ö r neğin büyük umutların bağlanmış olduğu Akdeniz Gübre Sanayil'ne bir göz atalım. K Ö T Ü BİR Ö R N E K Ham madde ihtiyacı için köklü tedbirler alınmaksızın kurulmuş olan Akdeniz Gübre Fabrikası bugün amonyak yokluğundan dolayı çalışamamakta olup gübre bunalımına bizzat zemin hazırlamıştır, iki yıllık (?) gecikmeden sonra 1971 yılında işletmeye açılan söz konusu fabrika kireç taşı dışında tüm ham maddelerini (amonyak, fosfat kayası, pirit v.s.) Yurt dışından getirecek şekilde tasarlan- mıştır. Tamamen dışa bağımlı olarak kurul muş olan fabrika, bugün ham maddesini te- min edebilmek için aracı firmaların elinde oyuncak durumuna düşürülmüştür, ö y l e bir fabrika düşünün ki, tüm umutlar ona bağlan sın, gübre üretimi onun sayesinde artacak, ithalât azalacak ve kalkınma hedeflerine erişilecek diye beklensin, öbür yanda «Güvendiğimiz dağlara kar yağdı» örneği bir gün fabrika çalışamaz duruma gelsin, ö y l e k i bu büyük (?) kuruluş ana ham maddesi olan amon yağı sağlıyabilmek için sanki sebze veya mey va alacakmışcasına gazetelere «A m o n y a k Sa tın Alınacaktır» diye ilân verecek kadar çık maza girmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plan «1972 yılında ham madde dahil milyon TL. olan gübre sektörü ithalât toplamının 1977 yılında milyon TL.'na düşmesi beklenmektedir. Yalnız gübre ithalâtı ise 907 milyon TL. dan 396 milyon TL.na inecektir» (Sh. 424) derken _>u sözlerin sadece kâğıt üzerinde kaldığı, gerçeklerden uzak olduğu, ya da alınan tedbirlerin ye (ersizliği günlük gazetelerde yansımaktadır -Mersin, A. A. - Akdeniz Gübre Sanayii, amon yak yokluğundan iki ay süre ile faaliyetini dur durmuştur. Petrol - İş Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Münlp Tepeci, Akdeniz Gübre Sanayii, personel v e İşçi ücretleri hariç 2 ayda 75 m i l yon lira imalâtın durmasından zarar edecck demiştir.» (Milliyet 3. Mart. 1973). Bu haberi okuduktan sonra Üçüncü Beş Yıllık Plan Stra tej isindeki şu sözlerin anlamı kalır mı? «Üçüncü Plan döneminde azotlu gübre üre timinin yılda ortalama % 32. fosfatlı gübre üre timinin % 24 oranlarında artırılması öngörül müştür. Bu artışlar yatırımı tamamlanmış olan tesislerin tam kapasiteye ulaşmaları ve kurul makta olan yeni tesislerin devreye girmesi İle sağlanacaktır.» (Sh. 424) GÜBRE S A N A Y İ İ İ T H A L A T D U R U M U İkinci Beş Yıllık Plan döneminde yapılan tüm yatırımlara rağmen gübre ithalâtı hızla artmış ve milyarlarca lira döviz dışarı akıtılmıştır. T a b l o : 6'nın incelenmesinde de görüle ceği gibi 1967 yılında ton olan azotlu gübre ithalâtı 1972 yılında tona fırlamıştır. Fosfatlı gübre ithalâtı 1967 yılında ton iken 1972 de tona çıkmıştır. Potaslı gübre ithalâtı ise gittikçe artmaktadır yılı rakamları İse tahminlerden İbaret olup fazla güven vermemektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi gübre üretimi ancak ham maddelerinin de üretimi İle anlam kazanır. Yoksa gerçekler karşısında ba şını kuma gömmüş deve kuşu durumuna düşe riz yılında amonyak ithali görülmezken 1972 yılında ton olan ithalât 1977 yılın da tona çıkacağı tahmin edilmektedir Sülfürik asit ise 1967 yılında ton İthal edilirken 1972 yılında tona düşmüş ise

9 de 1977 de yc nicen tona çıkacaktır. Söz konusu tabloda görünüşte en iç açıcı rakamlar fosfat asidi karşısında olanlardır. Zira 1972 yılında ton fosforik asit ithal edilmiş, bundan sonra ihtiyaç tamamen yerli üretimle karşılanmaya başlanmıştır. Fakat ne yazık ki asıl üzücü durum bu rakamların ardında gizlenmiş, gerçekler yansıtılmamıştır. Zira fosfat asidi üretiminin ham maddesi olan fosfat kayası. yurdumuzda zengin yataklar olmasına rağmen tamamen dışarıdan ithal edilmektedir. Tümü dışarıdan getirilen fosforik asit ham maddesi olan fosfat kayası ithalâtı DPT tahminlerine göre 1977 yılında 150 bin ton, 1980 yılında 500 bin ton ve 1990 yılında ton olacaktır. Fosfatlı gübre üretiminin diğer girdisi olan sülfürik asit için de aslında durum pek iç açıcı değildir. İlk bakışta görünen, sülfürik asit üretiminin, ithalâtın yam sıra da olsa giderek artmasıdır. Ancak sülfürik asidin ham maddesi pirit olup bu maddenin ithalâtı da gittikçe artmaktadır. örneğin 1977 yılında sülfürik asit ithalâtı 122 bin ton olacak, bunun yanında yerli sülfürik asit üretimi için de 95 bin ton pirit ithal edilecektir yılı için sülfürik asit ithalât miktarı 405 bin ton olurken pirit ithalâtı 315 bin tona yükselecektir. Azotlu gübre üretiminde kullanılan amon yağın ham maddesi ise nafta olup bir ton amonyak üretimi için 760 kg. nafta ve 382 kg. fuel-oll'e gerek vardır. Şu halde nafta üretim ve ithalât durumuna bir göz atalım; (Tablo: 7). Bunların sadece tahminden ibaret olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır, sanırız. Tablo: l'deki üretim tahminlerinin gerçekleşme durumunu dikkate alarak (Zira Tablo: 7'deki rakamların gerçekleşme oranlan elde edilememiştir) en iyimser şekilde bir hesap yapalım. Üretim tahminlerinin gerçekleşme oranı ortalama % 35 kabul edilerek elde edilen rakamlar Tablo: 8'de görülmektedir. KISACA Yazımızın başındanberi DPT ve diğer kaynaklardan yararlanılarak bir hayli rakamlar verdik, durumu biraz olsun somutlaştırmağa çalışük. Gübre üretiyoruz denilirken ham maddelerin ithal edildiğini, ham madde üretiyoruz \BLO: 1 Planlı Dönemde Gübre Üretim Miktar denilirken de bunların girdisi olan nafta, fosfat kayası, pirit v.b. maddelerin ithal edildiğini açıklamaya çalıştık. Tüm bunların yanma tamamen dışa bağımlı sayılabilecek fuel-oil ve fabrikasyon masraflannı da katarsak yurt dışına bir oluk gibi akıtılan dövizlerin miktarı hakkında bir tahmin yapabiliriz. Sorunu daha da basite indirgemek için 1 ton süper fosfat gübresinin maliyetini belirten Tablo: 9'u incelemek yeter sanınz. Tabloda da görülebileceği gibi maliyetin yaklaşık olarak % 50,6 sı tekel fiatlarıyla ithal edilen ham maddelere karşılık yurt dışına akıtılmaktadır. SON SÖZLER Şu halde hızla kalkınan gübre sanayiisinin ardındaki gerçekler pek umut verici değildir. «Gübre sanayii» değil, bir çeşit «montaj sanayii» demek daha yerindedir sanırız. Sorun, ham maddeleri elde ettikten sonra imalâta geçiş şeklinde ele alınmadığı müddetçe bir çözüme bağlanmıyacak ve tamamen dışa bağımlı olmaktan kurtulunamıyacaktır. Bir taraftan kendi ham madde yataklarımızı çalıştırmaz ve özel kişilerin çıkarım yurt çıkanndan üstün tutarsak (*) bu durum sürüp gidecek ve devamlı olarak ham madde ithali yapmak zorunda kalacağız. Bunların dışında bir tezek sorunu bile ayrıca gübre sanayii açısından incelenmeye değer kanısındayız. Zira Anadolu'da milyonlarca ton tezek, çok değerli bir doğal gübre kaynağ; olmasına rağmen, yakıt olarak her yıl tüketilmektedir. Türk köylüsünün yakıt sorunu çözüldüğünde tezeklerin gübre olarak kullanılması da yurt yararına olacaktır. YARARLANILAN KAYNAKLAR ı 1 DPT Yayınlan a) Üçüncü Beş Yıllık Plan b) 1973 Programı c) 1973 İcra Planı 2 Azot Sanayii Çalışma Raporu (1972) 3 Günlük Gazeteler a) Yeni Ortam b) Cumhuriyet c) Milliyet d) Tercüman (*) Bak. Madencilik Dergisi, Fosfat Sayısı (Temmuz 1972) (Ton olarak) Plan hedefi Gerçekleşme Plan hedefi Gerçekleşme MALLAR Miktarı Miktarı Miktarı % si Miktan Miktan % si otlu gübreler (% 21 N) »fatlı gübreler (% 18 P=0,) ıonyak ıfat asidi (% 100) Ifat asidi (% 100) , Ortalama (%) Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı

10 TABLO: 2 Bazı Ülkelerde Hektar Başına Gübre Tüketimleri (Kg.) (a) Azot (N) Fosfat (P.Os) Potas (K.O) Toplam Batı Almanya Belçika Fransa , Hollanda , İtalya Lüksemburg TP?,74 Yunanistan 52, Meksika il ispanya eo.87 Portekiz E8 C İran Pakistan Türkiye ,07 Kaynak: FAO Annual Fertlüzer Revievv, (a) Tablodaki değerler saf besin maddesi olarak gübre miktarlarını vermektedir. GRAFİK : 1 Planlı Dönemde Fosfatlı Gübre GRAFİK : 2 Planlı Donemde Azotlu Gübre Üretimi. Üretimi. 8

11 // / / İOica //I Va / / / I i B.fl/^anya JX Fransa jn < BL BelçıU = HolUnA S : VunanırUn ) fiîotim TABLO: 3 Ortak Pazar Ülkelerinde Tarım ve Sanayi Kesimlerindeki Nüfus ve Gelir Durumları Tarım Kesimi Sanayii Kesimi Gelir Nüfus Gelir Nüfus % % % % Almanya İtalya Hollanda Lüksenburg Fransa 7 İS Belçika Yunanistan Türkiye m / / / Z-u. / m 2 Z GRAFİK : 3 Avrupa Ekonomik Topluluğu Tikelerinde Gübre Üretimi. X 2T UT ST İ ' I î t TABLO i 4 Bazı Ülkelerde Gübre Üretin^eri (1970) (a) (Ton) Azot (N) Fosfat (Pt0s) Toplam Batı Almanya Belçika Fransa Hollanda İtalya Meksika İspanya Portekiz Lüksemburg Yunanistan İran Pakistan Türkiye Kaynak: FAO Production Yearbook, 1970 (a) Tablodaki değerler saf besin maddesi olarak gübre vermektedir. miktarlarını 9

12 TABLO: 5 Türkiye'deki Gübre Kullanımının Bölgelere Göre Dağılım Durumu. ( günlü Cumhuriyet Gazetesinden alınmıştır). GÜBRE KULLANIMININ C.ÖLGESEL DAĞILIMI Bölgeler Artış (%) Orta Kuzey Ege Marmara Akdeniz , Kuzeydoğu Güneydoğu Karadeniz Ortadoğu Orta Güney Toplam TABLO: 6 Gübre Sanayii İthalât Tahminleri (Ton) Mallar Azotlu gübreler (% 21 N) ı.07? :.ı«o 292,000 Fosfatlı gübreler (% 18 P:05) 728, OJ Potaslı gübreler (% 50 K,0) 15,735 ^ ,000 Amonyak <.j yo Fosfat asidi (% 100) Sülfat asidi (% 100) 49,516 21,000 96,000 Kaynak : Tarım Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilâtı TABLO: 7 Yurtiçi Nafta Ta'ep ve Üretim Tahminleri (Toıı) Tahmin Yurtiçi talep Yurtiçi Üretim , İhracat Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı TABLO: 8 Nafta Üretim ve ithalâtı Gerçekleştirme Tahminleri (Ton) Tahmin Oran Üretim (% 100) Gerçekleşme (% 35) ithalât (% 65) TABLO: 9 1 Ton TSP (Tripil süper fosfat) Gübresinin Maliyeti Malzeme adı Birim fiatı Miktarı/t gübre Tutan Pirit 150 TL/t ton 118,50 TL Fosfat kayası 150 TL/t 1,690 ton 253,50 TL. Fuel - oil 22,5 TL/M kal 250 M kal 5,70 TL. Katalizör 25,5 TL./kg 0,02 kg. 0,45 TL. Oran İthal Malı için ödenen miktar 378,15 TL. % 50,6 Diğer Masraflar 369,80 TL. % 49,4 Toplam Maliyet 748,05 TL. % ıoo.o 10

13 FOS AT RAPORU Murat GÜMRÜKÇÜOGLU Kimya Mühendisi Günümüzde gelişmiş kapitalist ülkelerin kapitalist yoldan kalkınmaya çalışan geri kalmış ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinde ilginç bir gelişme göze çarpmaktadır. Artık gelişmiş ülkelerdeki dev şirketler, geri kalmış ülkelerden en alışılageldiği gibi hammadde alıp, karşılığında sanayi ürünleri satmak yerine, bu ülkelere öncelikle patent, sonrada olabildiği kadariyle ham madde ve ara madde satmayı yeğ tutmaktadırlar. (1) Bunda da amaç yurdumuzdaki yabancı patentler incelendiğinde açıkça görüldüğü gibi geri kalmış ülkelerde tüketim sanayiine yatırım yapılmasını sağlamak, bu sanayii dışa bağlı olarak geliştirmektir. Ancak bu arada uluslararası dev şirketler tüketim mallarını üreten araçları yapan fabrikalara kendileri sahip olacaklar, diğer bir deyişle tüketim mallarını üreten araçları yapan fabrikaları geri kalmış ülkelere satacaklardır. Böylelikle suyun başı gene onlardadır. Oysa üçüncü beş yıllık planda da belirtildiği gibi «... Türkiye kalkınmasının gerektirdiği modern girdileri ve teknolojileri ithal eden bir ülke olduğu sürece, dış ödemelerde dengeye ulaşsa bile dışa bağımlı bir ülke olmaya devam edecektir...» (12) Uluslararası tekelci sermayenin bu şekilde kabaca formülleştirilebilen tutumunu geri kalmış bir ülke olan yurdumuzdaki çeşitli yatınm alanlannda görmek mümkündür. Aynı ilişkileri Tosfat alanında da şaşmaz bir doğrulukla görmekteyiz. Dünyada fosfatın değerinin anlaşılmasın dan sonra, Güney Amerika, Orta Doğu, ve Kuzey Afrika'da zengin fosfat yatakları bulundu. Anadoluda ise XX. yüzyılın başlannda ingiliz ve Fransızlar fosfat aramaya koyuldularsada başanlı bir sonuç elde edemediler lı yılların başında artan gübre ihtiyacı karşısında fosfat aramalanna tekrar ağırlık verildi. Bu kez özellikle Mardin - Mazıdağı'nda çok de ğerli yataklar bulundu. Buradaki fosfat yataklarının alam Km 3 olup, bölgedeki fosfat rezervi tonu geçmektedir. (3) Bundan başka Gaziantep, Adıyaman çevrelerinde de bulunan yataklardan çıkan fosfatlar tek tek düşük kaliteli (P; O. yüzdesi düşük) olmasına karşın, yapılan araştırmalara göre, Mazıdağı'ndaki, özellikle de buradaki Batı-Kasrık bölgesindeki fosfatla beraber İşlendiğinde değerlendirilebilecek durumdadır. Nevar ki bugün Mazıdağı'ndaki yatakların en önemli kısmının tapusu bir «Hür teşebbüs erbabı» nin elinde olup bu yataklardan bir tek kilo fosfat çıkarılmamakta, fosfat ihtiyacı yurt dışından karşılanmaktadır Türkiyede tüketilen ham fosfat hemen tü müyle (% 90 dan) fazlası fosfatlı gübre yapımında kullanılır. Yurdumuz bir tarım ülkesi olduğundan diğer gübrelerle beraber fosfatlı gübrelere olan talep gün geçdikçe artmaktadır. öte yandan Devlet Planlama Teşkilatımn (DPT) kayıtlarına göre «... Gübre üretimi itibariyle bazı ülkelerle yapılan karşılaştırmalarda, Türkiye AET ülkelerine göre en az azotlu ve fosfatlı gübre üreten ülke...» olup.tablo (1), fosfatlı gübre üretiminde ispanya, Yunan ıstan ve Portekiz'den sonra gelmekte, « yılında hektar başına kullanılan saf besin maddesi olarak gübre miktarlarının diğer ülkelerle karşılaştırılmasında...» da Türkiye ge ne hektar başına fosfat tüketiminde Yunanis tan, İspanya ve Portekizi çok gerilerden izlemektedir. (Tablo II) (4) Gene DPT kayıtlarına göre fosfatlı gübrelerde tüketim hedefleri ı. Beş yıllık plan döneminde % 89.8 oranında, 2. Beş yıllık Plan döneminde ise % 65.8 oranında gerçekleştirilmiştir. Üretimde ise hedeflerin daha da gerisinde kalınmış, 1. Beş Yıllık Plan dönemlerinde plan hedeflerinin % 34,4 ü, 2. dönemde % 34 ü gerçekleştirilebilmiştir. «... Üretimde plan hedeflerinin çok altında kalınmasının başlıca nedeni, plan dönemlerinde kurulması öngörülen tesislerin yatırım sürelerinin uzaması, yeni kurulan tesislerin hammaddelerini temindeki aksamalar, kuruluşundaki teknik hatalar nedeni ile tam kapasiteye ulaşamamasıdır...» (5) Aynı kaynağa göre fosfatlı gübrelerde 1972 yılında kapasite kullanım oranı yaklaşık olarak % 51 dir. Gerçektende yeterli fosfat gübresinin üretilmemesinin, kurulmuş fabrikalann kapasitelerinin çok altında çalışmalarının en önemli nedeni Türkiye'deki gübrek sanayiinin hammadde bakımından dışarıya bağlı olmasıdır. Fosfat kayasını yurdumuza Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yabancı şirketler satmaktadır Son yıllarda yapay gübre, özelliklede fosfatlı gübre alanında patlak veren bunalımın en önemli nedeni budur. Çünkü suyun başını tu- 11

14 tan dev şirketler, istedikleri gibi yurt içi üretimini etkileyebilmekte, hammadde fiatlanyla oynayabilmektedirler. Bunun son örneği, nus'tan satış yapan şirketin, dolar olan fosfat kayası Tu- ton başına 7.90 için 7.90 dolar daha fiat artışı istemesidir. (6) Buna karşılık ilgili Bakanın Tunus'a gitmesi de bir sonuç vermemiş, çözüm yolu olarak gübre hammaddesi için gümrüğün kaldırılmasına karar verilmiştir. (7) Kuşkusuz bu çözüm yolu bir t a n m ülkesi olan yurdumuzda gübre sanayiinin dışa bağımlılığını sürdürür niteliktedir. Başlangıçta çekici gözükmeyen yerli kaynakların işletilmesi düşüncesi son fiat artışlarından sonra, kaçınılmaz olmuştur. A y rıca yerli fosfat kayalarının işlenmesinden elde olunacak yan ürünleri de gözönünde bulundurmak gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre, hammadde konsantresinin (% 30 P, O 5 tonu Mazıdağı'nda 200 TL. na mal olmakta ancak 1 ton konsantreye karşılık 2 ton sönmüş kireç, 300 kg. karbondioksit yan ürün olarak elde edilebilmektedir. Bölgede petrol, doğal gaz ve ucuz enerji de sağlanabildiğinden, böylelikle kireç ve karbondioksiti ham madde olarak kullanacak bir soda fabrikası için uygun koşullar yaratılmış olacaktır. (8) Bunun yanısıra «Güney Doğu Anadolu kükürt, bakirli ve bakırsız pirit aramaları müsbet sonuç verir, yeni sülfürik asit fabrikaları kurulur ise Mazı dağı çevresinde de yeni süperfosfat ve fosforik asit fabrikalarının, maden işletme ve konsantrasyon tesislerine ek olarak kurulması mümkün olur. Ancak bu entegre tesisler sayesinde kimyasal gübre fiatları düşürülebilir ve üretim arttırılabilir... Yapılan makro ekonomik etüdler göstermiştir ki, Ma zıdağı fosfatlarının işletilmesinin, fosfat madenciliği açısından rantabl olup olmayacağı değil, bu fosfatların en ekonomik olarak nasıl işletilebileceği önemlidir. Bu işletme yılda 5 milyon TL. ve 20 yıllık ömründe 100 milyon TL. zarar etse dahi, ratnabilite münakaşaları ile kaybedilen bir tek yılın milli ekonomimize ve dış ticaret dengesine olan zararı yüz milyonlarca Türk lirasını bulmaktadır...» (9) Kuşkusuz burada, kurulacak işletmelerin ve f a b rikaların o bölge için istihdam sorununa büyük ölçüde çözüm getireceğini de gözden uzak tutamayız. Tam bu gerçeklere karşın, Mazıdağı'ndaki 200 milyon tonluk zengin fosfat yataklarımız, «hür teşebbüs e r b â b ı» yüzünden değer, lendirilmemektedir. Oysa Mazıdağı ve çevresindeki yataklar işlendiğinde hammadde sıkıntısı ortadan kalkabilecektir. Buna karşın 3. Beş Yıllık Planda bundan söz edilmemekte, sorun «... Gübre Sanayiinin artan fosfat talebini yerli kaynaklardan karşılayabilmek için 12 Batı - Kasnk fosfat yatağının M T A Enstitüsü ve Etibank tarafından hızla değerlendirmesine gidilecektir...» diyerek geçiştirilmektedir. (10) Bir yandan da fosfat kayasından gümrük kaldırılarak, bunun dış kaynaklardan sağlanması, yani dışa bağımlılık körüklenmektedir. Üstelik, meclislerden geçmiş ancak cumhurbaşkanı tarafından son anda veto edilmiş olan yeni «R e f o r m Kanunu» da fosfat sorununa bir çözüm getirmiş değildir. Aksine, bu kanunla, bulunan yatakların ruhsatının kamu ya da özel kesime verilmesi sorunu «kur'a çekilerek» çözülmek istenmektedir. Kuşkusuz Mazıdağı'ndaki yatakların işlenmemeli Türkiye'ye fosfat satan yabancı şirketlerin gönülden istedikleri bir şeydir. Devletin milyonlarca lira harcayarak bulduğu zengin bir fosfat yatağının beş kuruş harcamadan bir özel kişinin malı oluvermesi, üstelik bu kişinin yatakları işlememesi aslında Türkiye'ye fosfat satan şirketler için çok uygun bir durumdur. Yazının başında ana hatlarıyla belirttiğimiz uluslararası tekelci serma yenin geri kalmış ülkelerle olan ekonomik ilişkileri açısından, bundan daha uygun bir du rum yaratılamaz. Sorunu bu açıdan görmek ve çözmek gerekir. Kanımızca çözmek için de, tüm ekonomimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak, yani var olan ekonomik ilişkileri değiştirmek gerekmektedir. Çünkü bu ilişkiler yalnız fosfatta değil, diğer konularda da dışa bağımlılığı hazırlamakta v e sürdürmektedir. K A Y N A K L A R, 1 Cleona Levvis; «Aınerıca's Stake in Intunational Investment» S f : (Aktaran Sweezy ve Baran S : 129, Tekelci Kapitalizm) 2 DPT.; Yeni Strateji ve Kalkınma 3. Beş Y ı l S Ahmet Kahraman «Fosfat Planı Sömürüsü» Yeni Ortam Mart, 1973) 4 DPT; Yeni Strateji ve Kalkınma Ü.B.Y , S : 5 A.g.e S : Milliyet Planı Tercüman Raşit Tolun, Yakut Mehmet «Türkiye Fosfatlarının Kıymetlendiril mesi» Kimya Mühendisliği Cilt 3, Sayı 26, Aralıkl967. S : İsmail Seyhan Erol Berker Aykut Kutay «Mazıdağı Fosfat Havzasının Bugünü ve Y a n n ı» Madencilik, Temmuz 1972 S ; DPT; 1073 İcra Planları S : 22

KİMYA 1974 MÜHENDİSLİĞİ NİSAN

KİMYA 1974 MÜHENDİSLİĞİ NİSAN KİMYA 1974 MÜHENDİSLİĞİ NİSAN M*5CHINfNf*9BlK NUNDOf N8AU STUTTGART modern karıştırma tekniğinin gerektin özel makinalar ** plastik sanayii için özel ekstrüzyon makinaları kalıplama makinaları MERKEZ ANKARA

Detaylı

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA KIMYA MÜHENDISLIĞI T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA Sahibi ve Sorumlu Müdür İhsan KARABABA Kimya Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Faruk AKTUZLU Nurcan BAÇ Dr. Erdoğan ALPER Izgü BERKMAN Dr. Ali

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENGINEERING KEVIEVV T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASJ YAYIN ORGANI I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TKCHNICAL TOPICS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

H..t rouc tou' f low. dıagram. k now-how. transfer of tf.chnology & k n o w l e d g e. patents A A A A.. V V V V. V A i A V V V. thfoufjhout the wo»ld

H..t rouc tou' f low. dıagram. k now-how. transfer of tf.chnology & k n o w l e d g e. patents A A A A.. V V V V. V A i A V V V. thfoufjhout the wo»ld PATENTEO USA 4 9 / 5 5 9 rochemica! patents processing f low.. dıagram INTERNATIONAL Products PATENT İN ENGLAND A A A A.. V V V V.. >\ V A P'oducts Trade V A i A V V V INTERNATIONA! 1»72 P r o d u c t

Detaylı

o r - II o r aks P o B i ti i k a * ı *

o r - II o r aks P o B i ti i k a * ı * U o r - II o r aks P o B i ti i k a * ı * ( Ö Z E T ) Tebliği Sunan : Lokman METİN Son yıllarda üçüncü dünya devletleri içinde hammadde üreten tüm az gelişmiş ülkeler örgütlenmeye ve hammadde kaynaklarına

Detaylı

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 PETROL OFİSİ MAMULLERİ aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. Tf * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 H İYİSİNİ S K İ N İ Z İ TASARRUFLARINIZ İÇİN HER YERDE HERZAMAN 1 n r/f T C. Z İ R A

Detaylı

KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN

KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN kimya mühendisliği araç g e r eç madde N katalogu 1374 KİMYEVİ PROSES SOĞUTMASI VE VİNTERİZASYON TECRÜBELERİMİZDEN İSTİFADE EDİNİZ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI AN SA ANTİBİYOTİK

Detaylı

MÜ İHI IINI DİŞİLİĞİ. Türkiye $işe ve Cam Fabrikaları A. $. Modern bîr Otomatik Şişe imâl Makinesi YIL 3 CİLT 1 SAVI 12

MÜ İHI IINI DİŞİLİĞİ. Türkiye $işe ve Cam Fabrikaları A. $. Modern bîr Otomatik Şişe imâl Makinesi YIL 3 CİLT 1 SAVI 12 MÜ İHI IINI DİŞİLİĞİ Türkiye $işe ve Cam Fabrikaları A. $. Modern bîr Otomatik Şişe imâl Makinesi YIL 3 CİLT 1 SAVI 12 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Neşir Organı İ Ç İ N D

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

KİMYA SAYI : 42 AÛUST08 1970 MÜHENDİSLİĞİ

KİMYA SAYI : 42 AÛUST08 1970 MÜHENDİSLİĞİ KİMYA SAYI : 42 AÛUST08 1970 MÜHENDİSLİĞİ HÜiBm AfüNTA*, ENERJİ NAKLİNDE Candanları Bir sınaî tesis insan vücuduna benzer. Her ikisinin de enerjiye ihtiyacı vardır. Sınaî tesisin enerjisi elektrik, candamarı

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri. Enerji Sorunlarındaki

Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri. Enerji Sorunlarındaki Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri Te Ülkenin Enerji Sorunlarındaki yeri 1. GİRİŞ Maden Mühendisleri Odası Bu tebliğ, ülke kömür kaynaklarına toplu bir bakış içeriğindedir. Rezerv, üretim, tüketim

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

KİMYA mühendisliği. i l. ^fte. «m m m. M&'-'-'fR- -mmm

KİMYA mühendisliği. i l. ^fte. «m m m. M&'-'-'fR- -mmm KİMYA mühendisliği SAYI : 53 m M m m «m m m M&'-'-'fR- i l.» -mmm Jf ^fte. f HAZİRAN 1972 Isıya ve kalevi m a d d e l e r i n reaksiyonlarına karşı ü s t ü n m e k a n i k ve t e r m i k özelliklere B

Detaylı

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z?

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z? Mera Islah na Çevreci Yaklafl m Yerel Reforma Haz rm s n z? Dünden Bu Güne Un Sanayi Tüketicinin gözünde Markan z n Güvenilirli ini ve De erini Artt rman n Yollar... TiCARET 01 02 TiCARET Sahibi Sakarya

Detaylı

YIL:7 CİLT:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. TEKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ

YIL:7 CİLT:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. TEKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ YIL:7 CİL:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. EKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ ^IIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIKMIIIII DİKKA ürkiye'de üretilen her çeşit kimyasal ham maddeler, yarı mamul ve

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ YIL 3 CİLT 1 SAYI 9 KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ SÜD KOSTİK, KLOR. D D T, B II C ve OLEUM imâl etmek üzere İzmit'te kurulmakta ve yakın bir zamanda faaliyete geçmek için hazırlanmaktadır. Senede 47.550

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

1991 SANAYİ KONGRESİ

1991 SANAYİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası 1991 SANAYİ KONGRESİ ARALIK 91 MAKİNA YAPIM SANAYİİ SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN: TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI İSTANBUL ŞUBESi MMO YAYIN NO: 149/5 İÇiNDEKiLER SUNUŞ 5 HAZIRLIK

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ ve TÜRKİYE

SERAMİK SANAYİİ ve TÜRKİYE SERAMİK SANAYİİ ve TÜRKİYE Güner SÜMER Seramik Y. Mühendisi ÖZET: Bu yazıda, Dünyadaki ve Tür kiye'deki Seramik Sanayii bi limsel ve teknolojik yönüyle ele alınarak mukayese edilmektedir. I. GİRİŞ Seramik

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2617 - ÖİK: 628 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ III (POMZA-PERLİT-VERMİKÜLİT-FLOGOPİT-GENLEŞEN KİLLER)

Detaylı

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu Dicle Bölgesi (TRC3) Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı 2010 İçindekiler TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...3 SUNUŞ...4 1. BÖLGE SANAYİSİNİN GELİŞİMİ...4 2. ÜRETİM YERİNE GÖRE

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2618 - ÖİK: 629 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU GENEL ENDÜSTRİ MİNERALLERİ I (ASBEST-GRAFİT-KALSİT-FLUORİT-TİTANYUM)

Detaylı