T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007

2 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ile kullanılmasını, hesap verebilirliliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanması ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu beraberinde, kurumların yıllık faaliyet raporlarını hazırlamayı da gerekli kılmıştır. Faaliyet Raporları, Kamu idarelerinin önceden belirledikleri hedefler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bir mali yılın faaliyet sonuçları hakkında hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlık doğrultusunda, yetkili kurumlar ile kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır. Genel Sekreterliğimiz, Türkiye nin Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde yürütülen dış ilişkilerin koordinasyonu ve katılım müzakereleri de dahil, tüm dış temas ve müzakereler çerçevesinde; Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek iç uyum çalışmalarında koordinasyon, birlik üyeliğine hazırlanması amacıyla oluşturulacak kurul ve komitelerin sekretarya, bu kurul ve komitelerce alınan kararların uygulanmasını yönlendirme ve izleme, hükümet ile oluşturulacak kurul ve komitelerin kararları doğrultusunda gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması, 23 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi akabinde bu belgede yer alan öncelikler ve takvim doğrultusunda Türkiye Ulusal Programının hazırlanması, İzleme raporlarının Bakanlar kuruluna arzı, Yatırım Öncesi Mali Yardım Projelerinin Programlanması ve İzlenmesi çalışmaları gibi kritik ve çok önemli görevleri ifa etmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, Avrupa Birliği'ne tam üyelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak; bu çalışmalara katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve medyanın aktif olarak katılımını sağlamak ve toplumun tüm kesimlerinde Avrupa Birliğini oluşturan temel değerlerin yerleşmesine yönelik çalışmalara önem vererek 2006 faaliyet döneminde de çalışmalarını sürdürmüştür. Genel Sekreterliğimizde 2006 yılı faaliyetlerinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim. M.Oğuz DEMİRALP Genel Sekreter Büyükelçi

3 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B Yetki, Görev ve Sorumluluklar C İdareye İlişkin Bilgiler 1 Fiziksel Yapı 2 Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 İnsan Kaynakları 5 Sunulan Hizmetler 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D Diğer Hususlar II AMAÇ ve HEDEFLER A İdarenin Amaç ve Hedefleri B Temel Politikalar ve Öncelikler C Diğer Hususlar III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler 1 Bütçe Uygulama Sonuçları 2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3 Mali Denetim Sonuçları 4 Diğer Hususlar B Performans Bilgileri 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri 2 Performans Sonuçları Tablosu 3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5 Diğer Hususlar IV KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A Üstünlükler B Zayıflıklar C Değerlendirme V ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Sayfa 3 / 59

4 IGENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon Genel Sekreterliğimizin Stratejik Plan çalışmaları devam ettiğinden dolayı misyon ve vizyona yer verilememiştir. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi birinci fıkrasında yer alan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi ile Genel Sekreterliğe bağlı, biri Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı olmak üzere toplam yedi daire başkanlığından oluşur. Bunların isimleri ve görev alanları Başbakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. hükmü uyarınca 25 Ağustos 2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 1 Genel Sekreterlik, 4 Genel Sekreter Yardımcılığı ile 8 daire başkanlığı kurulmuştur. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Genel Sekreterliğe bağlı dairelerin yetki ve görevleri şunlardır. 1. Genel Sekreter; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması alanında Genel Sekreterliğin kuruluş amacı doğrultusunda gerekli işbirliği ve iç koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Genel Sekreter; İç Koordinasyon ve Uyum Komitesine başkanlık eder, Komitenin görevlerini etkili şekilde ifa etmesini sağlamak için uygun göreceği tedbirleri alır ve gerekli gördüğü hallerde Komiteyi toplantıya çağırır. 2. Genel Sekreter Yardımcılıkları; Genel Sekreter yardımcılarının görev alanları Genel Sekreter tarafından belirlenir. 3. Bağlı Daire Başkanlıkları 3.1. Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı ; Adalet ve İçişleri alanında tam üyelik perspektifinde sürdürülecek iç çalışmaları koordinasyonunun sağlanması, Özel sektör, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile temasların yürütülmesi, Avrupa Birliği Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerinin sağlanması, Siyasi kriterlerin yerine getirilmesine yönelik siyasi reformlar, Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında müktesabat uyumu çalışmaları, Türk sivil toplumunun desteklenmesi ve TürkiyeAB sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesi, Sayfa 4 / 59

5 Müzakere sürecinde 23. Yargı ve Temel Haklar faslının koordinatörlüğü, 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslı çalışmalarına ve 31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları faslı çalışmalarına katılım, diğer fasıllarda olabilecek siyasi konuların izlenmesi, Reform İzleme Grubu yazmanlık ve eşgüdüm görevi, Yukarıdaki alanlarla ilgili kurumlarca gerçekleştirilen TürkiyeAB mali işbirliği projelerinin programlanması ve izlenmesi, Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülen projelere katılım Avrupa Birliği alanında faaliyet gösteren akademik kurumlar ile vakıf ve derneklerle işbirliği ve koordinasyonun temini, İç ve dış kamuoyunun aydınlatılmasının ve bilgilendirilmesinin sağlanması, enformasyon, tanıtım, sözcülük ve eğitimstaj faaliyetlerinin sürdürülmesidir Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliği tek pazarı çerçevesinde malların ve kişilerin serbest dolaşımı, Teknik mevzuat, fikri ve sınai mülkiyet hakları, Kamu ihaleleri, tüketicinin korunması, rekabet ve Devlet yardımları konularının yanı sıra, Türkiye nin Avrupa Birliği programlarına katılımı ile ilgili her türlü çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamaktır Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliğinin ortak tarım ve balıkçılık politikalarına ilişkin gelişmeleri izlemek, Üyelik hedefi çerçevesinde ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım(balıkçılık dahil) ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması amacıyla ortak tarım ve balıkçılık politikalarına uyuma yönelik olarak tarım ve balıkçılık ile ilgili olarak sürdürülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek ve gerekli iç koordinasyonu sağlamaktır Ulusal Program Dairesi Başkanlığı; Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik olarak hazırlanacak Ulusal Programın iç koordinasyonunun temini, Ulusal Programda öngörülen hedef ve önceliklerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan politika, hedef ve ilkelere uygun olarak izlenmesini, yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin sekretarya hizmetlerinin yürütülmesidir Sektörel ve Bölgesel Politialar Dairesi Başkanlığı; Hizmetler (kamu ihaleleri ve mali hizmetler hariç) sanayi politikası ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ulaştırma, çevre, enerji, telekominikasyon, bilgi teknolojileri, araştırmageliştirme, kültür ve görselişitsel, istihdam, sosyal politikalar ve bölgesel politikalar konularında Avrupa Birliğindeki gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu Sayfa 5 / 59

6 sektörlerde Avrupa Birliği politikalarına uyumun sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliğine üyelik çerçevesinde, ekonomik ve parasal birlik, istatistik, mali hizmetler ve sermayenin serbest dolaşımı, mali yardımlar ve projeler, vergilendirme, bütçe ve mali kontrol, şirketler hukuku ve kişisel verilerin korunması, dış ekonomik ilişkiler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülmekte olan çalışmaların izlemesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Genel Sekreterliğin, insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili ilgili hizmetleri yürütmek, İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, Mali işlerle ilgili ilgili işlemleri yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, Haberleşme, genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini yürütmek, Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, İhtiyaç duyulacak tercüme, dokümantasyon ve bilgi işlem hizmetlerini sağlamak, Genel Sekreterin direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Sekreterliğin iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, Genel Sekreterliğe ait hizmet yerleri ile ilgili güvenlik tedbirlerini almak ve yürütmek, buralara giriş ve çıkışları düzenlemek ve verilecek diğer görevleri yapmaktır Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5436 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 nci maddesinin 1 inci fıkra (b) bendinde yer alan Teşkilat kanunlarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimlerine ilşkin düzenleme Sayfa 6 / 59

7 yapılıncaya kadar ikinci fıkrada belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere kurulmuştur hükmüne göre tarihinde kurulmuştur. Başkanlığımızın adı geçen Kanunun 15 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen görevler ile 2006/9972 karar sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te belirtilen görevleri şunlardır. Ulusal kalkınma stratejisi ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli streteji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilşkin değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin ical cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. verileri toplamak, Sayfa 7 / 59

8 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirlmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Cİdareye İişkin Bilgiler 1Fiziksel Yapı Genel Sekreterliğimiz Ankara İli Çankaya İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi 83 numarada 5001 m 2 arsa üzerinde 4 katlı brüt 6000 m2 binada hizmet vermektedir. Binada Bakanlık Makamı, Genel Sekreterlik Makamı, Özel Kalem Büroları, Genel Sekreter Yardımcıları ve 8 tane Daire Başkanlığı toplam 76 odada hizmet vermekte olup ayrıca 6 toplantı salonu, 1 simultane çevirim odası, 1 yemekhane, 1 Kurum Doktorluğu, 5 depo, 1 kütüphane, 1 bilgisayar sistem odası, 1 telefon santral odası, 1 güvenlik görevlileri odası, 2 temizlik görevlisi odası,1 arşiv odası, 1 kazan dairesi bulunmaktadır. Resim 1: Çalışma Binası Ön Cephe Resim 2: Çalışma Binası Yan Cephe Sayfa 8 / 59

9 Resim 3: Toplantı Salonu Resim 4: Toplantı Salonu 1 Resim 5: Genel Sekreterlik İçerden Görünüş Sayfa 9 / 59

10 Resim6: Genel Sekreterlik Personel Yemekhanesi 2 Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Telefon Network Dizüstü Bilgisayar Uç Uç Oda Dairesi Bilgisayar Bilgisayar Sunucu Yazıcısı Sayısı Sayısı Sayısı Faks Fotokopi Genel Sekreterlik Genel Sekreter Yardımcılığı Ekonomik ve Mali Konular Dai.Bşk.lığı Personel, İdarı ve Mali İşl.Dai.Bşk.lığı Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dai.Bşk.lığı Siyasi işler Dai. Bşk.lığı Strateji Geliştirme Dai. Bşk.lığı Tarım ve Balıkçılık Dai. Bşk.lığı Tek Pazar ve Rekabet Dai. Bşk.lığı Ulusal Program Dai. Bşk.lığı Toplam Sayfa 10 / 59

11 4 İnsan Kaynakları Genel Sekreterliğimiz kadrolu mevcut personel sayısı 29 u kadın, 30 u erkek olmak üzere 59 kişidir. Ayrıca 25 i kadın, 18 i erkek olmak üzere 43 geçici personel istihdam edilmektedir. Sayfa 11 / 59

12 Mevcut personelimizin Genel Sekreterlik birimlerimizdeki görev ve unvan dağılımları aşağıdaki şekildedir. 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Hukuk Müşaviri (geçici görevli), 1 Basın ve Halkla İlişkiler (geçici görevli), 2 Uzman (geçici görevli) Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı (geçici görevli), 4 Avrupa Birliği Uzmanı, 1 Şube Müdürü (geçici görevli), 4 Uzman (geçici görevli) Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı; 1 i Daire Başkan Vekili olmak üzere 4 Avrupa Birliği uzmanı, Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 4 Avrupa Birliği Uzmanı, 1 Uzman (geçici görevli), Ulusal Program Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 6 Avrupa Birliği Uzmanı, 1 Uzman (geçici görevli), Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 7 Avrupa Birliği Uzmanı, 2 Uzman (geçici görevli), Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 8 Avrupa Birliği Uzmanı, 1 Avrupa Birliği Uzman (geçici görevli), 4 Uzman (geçici görevli), Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 1 Müdür Yardımcısı (geçici görevli), 1 şef (geçici görevli) 2 Doktor (geçici görevli), 4 Mütercim (2 si geçici görevli), 5 Bilgisayar İşletmeni (1 i geçici görevli), 1 Programcı (geçici görevli), 8 Memur (geçici görevli), 5 Sekreter (2 si geçici görevli), 1 Elektrik Teknisyeni (geçici görevli), 5 Şoför (1 i geçici görevli), 3 Hizmetli (1 i geçici görevli) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı vekaletinde, 1 Müdür Yardımcısı (geçici görevli), 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Şef (geçici görevli), 1 Memur (geçici görevli). Genel Sekreterliğimiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında 3 doktora, 14 yüksek lisans, 33 lisans, 6 lise, 1 ortaokul, 1 ilkokul mezunu kadrolu çalışanımız, Sayfa 12 / 59

13 10 yüksek lisans, 26 lisans, 3 ön lisans, 3 lise, 1 ortaokul mezunu geçici çalışanımız bulunmaktadır. Genel Sekreterliğimizde görev alan kadrolu personelimizin 34 ü kadro karşılığı sözleşmeli, 23 ü genel idari hizmetler sınıfı, 2 si de yardımcı hizmetler sınıfındadır. Sayfa 13 / 59

14 5 Sunulan Hizmetler Genel Sekreterliğimiz birimleri tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır. 5.1 Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı; Fonksiyonlar ABGS tarafından hazırlanan konuşma, makale, mülakat ile basın açıklamaları, duyurular, genel açıklamalar Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin Düzenli İlerleme Raporuna Türkiye Katkısının Hazırlanması Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Müzakereleri çerçevesinde ortak çalışmaların yapılması İzleme ve Yönlendirme Komitesinin çalışmalarının takibi Sivil Toplum Diyaloğu ve İletişim Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin "Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX)" Faaliyetlerine katılımın sağlanması Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin "Eşleştirme (Twinning)" Faaliyetlerine katılımın sağlanması AB Genel ve TürkiyeAB ilişkileri ile Dış Politika ve Uluslararası Kuruluşlar Siyasi Kriterler Adalet ve İçişleri Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, seminer, toplantı ve konferanslara katılım Diğer Güncel Gelişmeler ile Bilgilendirme Faaliyetleri Sayfa 14 / 59

15 5.1.2 Hizmet ve Ürünler Genel Sekreter tarafından yapılan ve kullanılan yazı, makale ve sunumlar hazırlanmış, ayrıca ilgili konularda yazılı ve görsel basın takibi ve konulara ilişkin gerekli açıklamaların yapılması sağlanmıştır. Türkiye nin 2006 Yılı Düzenli İlerleme Raporuna ülkemiz katkısını sağlamak üzere, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 55 kamu kurum ve kuruluşumuzun görüşleri alınmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan alınan bilgiler çerçevesinde, ABGS tarafından 2006 Yılı Düzenli İlerleme Raporu Türkiye Katkısı oluşturulmuş ve Haziran 2006 tarihinde Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Söz konusu katkı Eylül ayına kadar olan gelişmeleri de kapsayacak şekilde güncellenmiş ve güncellenen katkımız Ekim ayında Komisyona iletilmiştir. 29 Eylül 2006 tarihinde Brüksel de Avrupa Komisyonu, Türkiye Masası yetkilileriyle 2006 İlerleme Raporunun Ekonomik Kriterler ve AB Müktesebatı bölümüne ilişkin olarak bir İstişare Toplantısı yapılmıştır Yılı Düzenli İlerleme Raporunun Avrupa Komisyonu tarafından 8 Kasım 2006 tarihinde açıklanmasını müteakip, her yıl olduğu gibi raporda yer alan maddi hata ve eksiklikleri tespit etmek üzere Aralık 2006 tarihinde ilgili kurumların görüşleri alınmıştır. Türkiye AT Ortaklık Konseyinin 11 Nisan 2000 tarihli ve 3/2000 sayılı kararı ile sekretaryası ABGS tarafından yapılmakta olan 8 alt komite ve bunlara bağlı çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu alt komite ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin tarama süreci sonrasında da devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, 2006 yılında, komitelerin altıncı tur toplantılarına başlamıştır. 8 no lu Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama Alt Komitesinin altıncı tur toplantısı 5 Aralık 2006 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından verilen talimat doğrultusunda, müzakere fasılları itibarıyla yapılacak çalışmaların tespiti amacıyla dokuz adet Müzakere Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Dairemizce, Genel Müzakere/ Tarama Süreci, 23.Fasıl/Yargı ve Temel Haklar, 24.Fasıl/Adalet, Özgürlük, Güvenlik Tarama ve Müzakereleri, 31.Fasıl/ Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları / ODGP/ AGSK, Diğer Fasıllar hakkında koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve diğer Çalışma Gruplarıyla beraber birinci tur toplantıları, İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyelerinin de katılımıyla, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde, Büyükelçi Genel Sekreter Sayın Oğuz DEMİRALP başkanlığında yapılarak tamamlanmıştır. Müzakere Çalışma Gruplarının toplantı sonuç raporları fasıllar itibarıyla hazırlanarak kurumlara iletilmiştir. 8 Mayıs 2006 tarihinde Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali BABACAN başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey devlet memurları toplantısında, müzakere sürecinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. 20 Kasım 2006 tarihinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali BABACAN başkanlığında Bakanlıkların ve diğer kamu kuruluşlarının AB Temas Noktaları ile yapılan toplantıda, müzakere sürecinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Katılım Müzakereleri çerçevesinde oluşturulan ve Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve ABGS'nin üyesi bulunduğu İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantıları ve bunun uzmanlar düzeyinde yapılan çalışmalarının kurum içi koordinasyonu için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Sayfa 15 / 59

16 İç ve dış kamuoyunun aydınlatılmasını, bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak amacıyla, özel sektör, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile temasları yürütmek ve Avrupa Birliği alanında faaliyet gösteren akademik kurumlar, vakıf ve derneklerle işbirliği ve koordinasyonu temin yoluyla; Sivil Toplum Diyaloğu ve İletişim Stratejisi, Sivil Toplum Diyaloğu Projesi, Sivil Toplum Kamu İşbirliği ProjesiSKIP, STK lara Yönelik Hibe Projeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği ve STGM, Ulusal STK lar, Uluslararası STK lar, EUTURKEY İletişim Platformu (ABGSWeb Sitesi), ABİG konularında koordinasyon ve uygulayıcı çalışmalar yapılmıştır. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) Başkanı Morten JUNGOLSEN tarafından 2324 Mart 2006 tarihlerinde Ankara ya ziyaret gerçekleştirilmiştir. OLSEN ziyaretinin ilk gününde eşleştirme projesi sahibi bazı kurumların proje merkezlerini ziyaret etmiştir. İkinci gününde, Büyükelçi Genel Sekreter Oğuz DEMİRALP ile görüşmüştür. Ayrıca, TAIEX ve Twinning konularında çalışan Genel Sekreterliğimiz temsilcileri ile Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda davet edilen kurum temsilcileri ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde TAIEX ve Twinning konularında görüşmek üzere toplantı düzenlenmiştir yılında, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda, TAIEX mekanizması çerçevesinde, Avrupa ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında seminerler düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu seminerlerden ilki olan İfade Özgürlüğü semineri, 2627 Nisan 2006 tarihlerinde düzenlenmiştir. Kadın Haklarının Geliştirilmesi: Kadına Karşı Şiddetle Mücadele başlıklı ikinci seminer de 1011 Temmuz 2006 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının TAIEX (Teknik Destek Bilgi Değişim) mekanizmasından yararlanmak üzere yaptığı başvurular 3 paket halinde Avrupa Komisyonu Kurumsal Yapılanma Birimine iletilmiştir. 20 Mart 2006, 28 Temmuz 2006 ve 10 Ocak 2007 tarihlerinde iletilen başvuruların birinci ve ikinci paketlerde yer alanları TAIEX takvimine girmiş ve birçoğu gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) tarafından her yıl düzenlenen Twinning (Eşleştirme) ve TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişimi) Ulusal İrtibat Kişileri toplantıları, 2006 yılında birlikte düzenlenmiştir. 89 Haziran 2006 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen toplantılara Genel Sekreterliğimizden Twinning ve TAIEX Ulusal İrtibat Kişileri tarafından katılım sağlanmıştır. AB mevzuatına uyumda kurumsal kapasitenin artırılmasını amaçlayan eşleştirme mekanizmasının yürütülmesinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal İrtibat Noktası (National Contact Point) görevini yürütmektedir. Eşleştirmenin kurumlarımız tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla ABGS, 2005 yılında olduğu gibi 2006 yılında da çeşitli eğitimler ile genel ve proje bazında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir yılı Türkiye AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlaması döneminde tüm kurumlara eşleştirme mekanizması konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca, proje fişlerinde eşleştirme bileşenine yer veren kurumlara 2006 Eylül ayında detaylı olarak eşleştirme mekanizması ve süreci anlatılmıştır. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) Başkanı Morten JungOLSEN tarafından 2324 Mart 2006 Sayfa 16 / 59

17 tarihlerinde Ankara ya ziyaret gerçekleştirilmiştir. OLSEN ziyaretinin ilk gününde eşleştirme projesi sahibi bazı kurumların proje merkezlerini ziyaret etmiştir. İkinci gününde, Büyükelçi Genel Sekreter Oğuz DEMİRALP ile görüşmüştür. Ayrıca, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Jung OLSEN TAIEX ve Twinning konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Almanya nın Türkiye ile de yürüttüğü eşleştirme projelerinin yönetimi ve finansmanı konusunda destek sağlayan GTZ firmasının, 25 Nisan 2006 tarihinde Almanya da düzenlediği Almanya nın Eşleştirme Projelerine İlişkin Değerlendirme toplantısına davetli olarak katılım sağlanmıştır yılı Türkiye AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği paketinde yer alan ve eşleştirme (twinning) mekanizmasından yararlanması öngörülen 12 adet standart eşleştirme ve 1 adet kısa süreli eşleştirme (twinning light) bileşeni bulunmaktadır yılı mali işbirliği projeleri iki paket halinde hazırlanmıştır. Birinci pakette yer alan 4 eşleştirme projesi Mayıs 2006 tarihinde üye ülkeler arasında dolaşıma çıkarılmış, Eylül ayında üye ülkelerin önerileri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımıza ABGS tarafından iletilmiştir. Ayrıca ABGS Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile birlikte seçim komitesi toplantılarında eşbaşkanlık yapmıştır. 4 projeden 3 adedinin seçim süreci tamamlanmış ve eşleştirme kontratı hazırlıklarına başlanmıştır. İkinci pakette yer alan 8 adet eşleştirme projesi de Kasım ayında üye ülkelerde dolaşıma çıkarılmıştır. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) tarafından her yıl düzenlenen Twinning (Eşleştirme) ve TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişimi) Ulusal İrtibat Kişileri toplantıları 89 Haziran 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiş ve Genel Sekreterliğimizden Twinning ve TAIEX Ulusal İrtibat Kişileri tarafından katılım sağlanmıştır. Eşleştirme projeleri kapsamında ülkemize gelen ve azami 24 ay boyunca ülkemizde ikamet eden yabancı uzmanların oturma izni, çalışma izni, taşıt ve eşyalarını Türkiye ye getirmeleri gibi pratik konularda kendilerine yardımcı olmak üzere ABGS tarafından hazırlanan Yerleşik Eşleştirme Danışmanları için Pratik Klavuz Practical Guide for RTAs güncellenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızca yürütülen Eşleştirme projelerinin aylık ve 3 aylık izleme toplantılarına katılım sağlanarak, eşleştirme mekanizmasından kaynaklanan herhangi bir problem olması halinde bu problemlerin çözümüne yönelik katkılarda bulunulmuştur. AB Konseyi, AB Komisyonu/AB Komisyonu Ankara Temsilciliği, Avrupa Parlamentosu, AB Genişlemesi/Anayasal Antlaşma, İkili ve Uluslararası Sözleşmelere ilişkin koordinasyon çalışmalarının takibinin yapılmasıyla beraber, Ortaklık Konseyi ve Komitesi Toplantıları (+ Karma İstişare KonseyiKİK), Troika Toplantıları, GayriResmi Siyasi İstişareler, KPK, KOB ve Ulusal ProgramPlan, İKUK konuları dahilindeki koordinasyon çalışmalarının yapılarak, sözkonusu toplantılara aktif katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Dış Politika Gelişmeleri, KIBRIS, Ermeni Sorunu, Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) konularının takibi yapılmıştır. Türkiye deki siyasi reform çalışmaları, Reform İzleme Grubu ( RİG) toplantıları, insan hakları ve temel özgürlükler alanında uluslararası gelişmelerin takibi yapılmış ve gerekli organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Siyasi istişare toplantıları düzenlenmiştir. Sayfa 17 / 59

18 Adalet ve içişleri alanında tam üyelik persfektifinde sürdürülecek iç çalışmaların koordinasyonu çerçevesinde İltica ve Göç (Geri Kabul), Dış Sınırlar (ESYP), Vize ve Schengen Müktesebatı, Polis İşbirliği, Örgütlü Suçlar ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele, Yolsuzluk ve Sahtecilik, Kara Para Aklanmasıyla Mücadele, Avronun ve Topluluğun Mali Çıkarlarının Korunması, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Terörle Mücadele Yasası, Cezai ve Hukuki Konularda Adil İşbirliği, Gümrük İşbirliği Konularında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlgili konular kapsamında yapılan ve/veya verilen eğitim faaliyetlerinin takibinin yapılarak, gerekli organizasyonların yapılması ve uzmanların konuları dahilinde yetişmeleri amacıyla katılımları ile yurtiçi ve yurtdışı seminer, toplantı ve konferanslara konuşmacı ve/veya dinleyici olarak katılım sağlanmıştır. Ayrıca, dönemsel stajerlerin eğitimlerinin aktif çalışma ile desteklenmesi sağlanmıştır. Daire Başkanlığımız görev ve yetki alanına giren konular kapsamında; TBMM (Soru Önergeleri), Bakanlar Kurulu, Yasa Taslakları / Görüşler, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler, Basın, Özel Sektör, Üniversiteler, Sendikalar, AB Müktesebatı Tercüme vb. konularda takip ve değerlendirmeler yapılarak, dilekçe ve Bilgi Edinme Başvuruları cevaplandırılmış, Internet sayfasına güncel içerik girilmiştir. 5.2 Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı; Fonksiyonlar AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program Hazırlıkları başlığı altında; Avrupa Birliği tarafından Katılım Ortaklığı Belgesi güncellendikten hemen sonra Ulusal Program taslağının hazırlanması ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmasının temini için Ulusal Programın Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler faslına ilişkin bölümlerin ilgili tüm tarafların koordinasyonu ile hazırlanması AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program Uygulanmasının izlenmesi başlığı; altında Ulusal Programda Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler fasıllarında öngörülen çalışmaların gerçekleşme durumunun izlenmesi Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu başlığı altında; Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler fasıllarında kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülen mevzuat uyum çalışmalarının ve uygulamalarının hukuki, teknik ve kurumsal açıdan AB müktesebatı ve uygulamaları çerçevesinde yönlendirilmesi, izlenmesi, mevzuatın AB mevzuatı ile uyum durumunun değerlendirilmesi, Kanun taslakları ile ilgili T.B.M.M. çalışmalarına katılım Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Sürecine İlişkin Düzenli İlerleme Raporu na Türkiye Katkısının Hazırlanması başlığı altında; İlerleme Raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Sayfa 18 / 59

19 Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler fasıllarına ilişkin bölümlere dair ulusal katkı bilgilerinin hazırlanması. AB Müzakere Süreci çalışmaları başlığı altında; Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler faslına ilişkin tarama sonu raporlarına ilişkin görüşlerin koordinasyonu ile bu fasıllarda tüm belge ve bilgilerin hazırlanmasının koordinasyonu AB Mali İşbirliği Programlaması başlığı altında; Katılım öncesi mali işbirliği programlaması kapsamında Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler faslında yer alacak projelerin değerlendirilmesi ve kontrolü AB Mali İşbirliği Projelerinin İzlenmesi başlığı altında; AB Mali işbirliği programlarına sunulan Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler faslındaki projelerin uygulanmasının izlenmesi İkili İşbirliği Projelerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi başlığı altında; başta Hollanda olmak üzere ikili işbirliği kapsamında, Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler alanında desteklenecek projelerin belirlenmesi, ikili işbirliği programının oluşturulması ve projelerin izlenmesi Hizmet ve Ürünler Avrupa Birliğinin 2006/35/EC sayı ve 23 Ocak 2006 tarihli Konsey Kararı ile yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesine cevap niteliğindeki Ulusal Planın (Program) hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Taslak planın bahsekonu 9 bölümünün Türkçe ve İngilizce metinleri tamamlanmıştır. Kurum ve Kuruluşlar tarafından Ulusal Program kapsamında 2006 yılında gerçekleştirileceği bildirilen çalışmalarda gelinen aşama izlenmiş, özellikle mevzuat uyumu konusundaki gelişmeler kaydedilerek, ilerleme raporu katkısında kullanılmıştır. Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu çerçevesinde görüş verilen mevzuat taslakları: Gaz Sayaçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (17/01/2006) Motorlu Araçların Dolaylı Görüş Cihazları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği Taslağı (23/01/2006) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (25/01/2006) Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı (25/01/2006) Motorlu Araçların Ön Koruma Donanımları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (25/01/2006) İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ Taslağı (25/01/2006) Sayfa 19 / 59

20 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Yapılması Öngörülen Değişikliklere İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı (10/04/2006) Kombine Nomenklatür Uyum Notları Taslağı (13/04/2006) Motorlu Araçların Koltukları, Bağlantıları ve Koltuk Başları ile İlgili Tip Onayı Yönetmelik Taslağı (08/05/2006) Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlantı Parçaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmelik Taslağı (08/05/2006) Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmelik Taslağı (08/05/2006) Takograf Cihazları Tebliğ Taslağı (11/05/2006) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (17/05/2006) Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı Taslağı (29/05/2006) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmeliğinde Deşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (29/5/2006) Numara Taşınabilirliği Yönetmelik Taslağı (31/05/2006) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda Değişiklik (13/06/2006) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ Taslağı (29/06/2006) TÜRKAK Kanun Tasarısı Taslağı (13/07/2006) Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar hakkında Karara Dair Taslak (25/07/2006) Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin Ayarlanmasında Kullanılacak Yerçekimi Değeri ile İlgili Tebliğ Taslağı (16/08/2006) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Damgalanmasına veya Damga Yerine Belge Verilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı(16/08/2006) Asansör İşletme ve Bakım EMC Yönetmelik Taslağı (07/08/2006) Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (23/08/2006) Gaz Yakan Cihazlar Yönetmelik Taslağı (08/09/2006) In Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (11/09/2006) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği(11/09/2006) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (11/09/2006) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı (06/09/2006) Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı (11/09/2006) Sayfa 20 / 59

21 Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği Revizyon Taslağı (28/09/2006) Oyuncak Yönetmeliği Revizyonu (16/10/2006) Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazların Muayenesi Hakkında Yönetmelik Taslağı (18/10/2006) Yapı Malzemeleri Yönetmelik Değişikliği (31/10/2006) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik Taslağı (13/11/2006) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik Taslağı (13/11/2006) EMC Yönetmeliği Revizyon Taslağı (13/11/2006) Asansör Yönetmeliği Revizyon Taslağı (13/11/2006) Makine Emniyeti Yönetmeliği Taslağı (13/11/2006) Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmelik Taslağı (13/11/2006) Açık Alanda Kullanılan Teçhizat tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik Taslağı (13/11/2006) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Taslağı (14/11/2006) Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik Taslağı (14/11/2006) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Taslağı (15/11/2006) Basınçlı Ekipman Yönetmeliği Taslağı (15/11/2006) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Taslağı (17/11/2006) Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı (21/12/2006) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu çerçevesinde TBMM de Çalışmalarına Katılım Sağlanan Kanun (Tasarıları) 1/1211 Esas No lu Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı 1/1257 Esas No lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Avrupa Komisyonunun 2006 Yılı İlerleme Raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, Ulusal Program Daire Başkanlığı tarafından kurumlardan alınan bilgiler ile Daire Başkanlığı tarafından tutulan kayıtlar kullanılarak, Daire Başkanlığının görev ve yetki alanına giren 9 başlıkla ilgili katkı bilgileri Haziran ve Eylül 2006 tarihlerinde hazırlanmıştır. Sayfa 21 / 59

22 2006 yılında Tarama Sonu Raporunun Veriye Dayalı Kısmı Türk tarafına iletilen, Kamu Alımları, Gümrük Birliği, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet ve Devlet Yardımları başlıklarında ilgili kurumlar ile koordinasyon halinde Türk tarafının görüşleri oluşturulmuş ve Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir programlaması kapsamında aşağıda belirtilen ve toplam bedeli yaklaşık 21 milyon olan projelerin değerlendirilmesi, kontrolü ve Komisyon yetkilileri ile müzakeresi yapılmıştır: Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu: Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukukunun Uygulanması Konusunda Türk Polisine Destek Projesi: yıllarına ait AB Mali İşbirliği programlarında yer alan toplam 11 projenin uygulanmasının izlenmesi çalışmaları içerisinde yer alınmış, ayda bir yapılan izleme toplantılarına katılım sağlanmıştır. İkili işbirliği kapsamında 2006 yılında teklif edilen projeler değerlendirilmiş, projelerin seçimi konusunda yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış ve daha önceki yıllara ait projelerin izleme faaliyetlerine katılınmıştır Tarım Balıkçılık Dairesi Başkanlığı; Fonksiyonlar AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program Hazırlıkları başlığı altında; Avrupa Birliği tarafından Katılım Ortaklığı Belgesi güncellendikten hemen sonra Ulusal Program taslağının hazırlanması ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmasının temini için Ulusal Programın Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık faslına ilişkin bölümlerin ilgili tüm tarafların koordinasyonu ile hazırlanması. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanmasının izlenmesi başlığı altında; Ulusal Programda Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık fasıllarında öngörülen çalışmaların gerçekleşme durumunun izlenmesi Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu başlığı altında; Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık fasıllarında kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülen mevzuat uyum çalışmalarının ve uygulamalarının hukuki, teknik ve kurumsal açıdan AB müktesebatı ve uygulamaları çerçevesinde yönlendirilmesi, izlenmesi, mevzuatın AB mevzuatı ile uyum durumunun değerlendirilmesi, Kanun taslakları ile ilgili T.B.M.M. çalışmalarına katılım Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Sürecine İlişkin Düzenli İlerleme Raporu na Türkiye Katkısının Hazırlanması başlığı altında; İlerleme Raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık faslına ilişkin bölümlerine ilişkin ulusal katkı bilgilerinin hazırlanması ABTürkiye Tarım ve Balıkçılık Altkomitesi toplantıları ile Altkomite altında Çalışma Grubu toplantılarının organizasyonu ve toplantıların sekreterya hizmetleri, toplantı sonuçlarının izlenmesi Sayfa 22 / 59

23 AB Müzakere Süreci çalışmaları başlığı altında; Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık faslına ilişkin Müzakere çalışmalarının koordinasyonu ve tarama sonu raporlarına ilişkin görüşlerin koordinasyonu ile bu fasıllarda tüm belge ve bilgilerin hazırlanmasının koordinasyonu AB Mali İşbirliği Programlaması başlığı altında; Katılım öncesi mali işbirliği programlaması kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık faslında yer alacak projelerin değerlendirilmesi ve kontrolü AB Mali İşbirliği Projelerinin İzlenmesi başlığı altında; AB Mali işbirliği programlarına sunulan Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık faslındaki projelerin uygulanmasının izlenmesi İkili İşbirliği Projelerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi başlığı altında; başta Hollanda olmak üzere ikili işbirliği kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık alanında desteklenecek projelerin belirlenmesi, ikili işbirliği programının oluşturulması ve projelerin izlenmesi Hizmet ve Ürünler Avrupa Birliğinin 2006/35/EC sayı ve 23 Ocak 2006 tarihli Konsey Kararı ile yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesine cevap niteliğindeki Ulusal Planın (Program) hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Taslak planın bahsekonu 3 bölümünün Türkçe ve İngilizce metinleri tamamlanmıştır. Ayrıca plan hazırlığı döneminde, ilgili kurumlarla değişik toplantılar ve görüşmeler yapılmıştır. Kurum ve Kuruluşlar tarafından Ulusal Program kapsamında 2006 yılında gerçekleştirileceği bildirilen çalışmalarda gelinen aşama izlenmiş, özellikle mevzuat uyumu konusundaki gelişmeler kaydedilerek, ilerleme raporu katkısında kullanılmıştır. Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu çerçevesinde görüş verilen mevzuat taslakları: Tarım Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Tarımsal Araştırma Geliştirme Merkezi (TAGEM) Kuruluş Kanunu Tasarısı Taslağı Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Taslağı 1380 Nolu Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Sebze Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Tüzüğü Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Bağcılık Yönetmeliği Taslağı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Sayfa 23 / 59

24 Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Taslağı Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği Taslağı Türk Gıda Kodeksi Meyve Reçeli, Jöle, Marmelat Ve Tatlandırılmış Kestane Püre Tebliğ Taslağı Türk Gıda KodeksiBitkisel ve Hayvansal Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü için Numune Alma Metotları Tebliğ Taslağı Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler Tebliğ Taslağı Türk Gıda KodeksiAromatize Şarap, Aramotize Şarap Bazlı İçecekler ve Aromatize Şarap Kokteylleri Tebliğ Taslağı Türk Gıda KodeksiGıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Taslağı Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği Taslağı Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu çerçevesinde TBMM de Çalışmalarına Katılım Sağlanan Kanun (Tasarıları) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 1380 Nolu Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu Avrupa Komisyonunun 2006 Yılı İlerleme Raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, Ulusal Program Daire Başkanlığı tarafından kurumlardan alınan bilgiler ile Daire Başkanlığı tarafından tutulan kayıtlar kullanılarak, Daire Başkanlığının görev ve yetki alanına giren 3 başlıkla ilgili katkı bilgileri Haziran ve Eylül 2006 tarihlerinde hazırlanmıştır yılında ABTürkiye 1 No'lu Tarım ve Balıkçılık AltKomitesi kapsamında; 1 No'lu TürkiyeAB Tarım ve Balıkçılık AltKomitesinin Hayvanların Kimliklendirilmesi, Hareketlerinin Kontrolü ve Hayvan Sağlığı Çalışma Grubu Toplantısı ABTürkiye 1 No lu Tarım ve Balıkçılık Altkomitesinin Veteriner Bilgi Sistemi ve Türkiye nin Hayvan Hastalıkları Bildirim Sistemine gönüllü katılımının gözden geçirilmesi Çalışma Grubu toplantısı ABTürkiye 1 No lu Tarım ve Balıkçılık Altkomitesi 6. toplantıları yapılmıştır yılı içinde Katılım Müzakerelerindeki tarama süreci kapsamında Avrupa Komisyonu ile; Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Balıkçılık Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Gıda Güveliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Balıkçılık Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Gıda Güveliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 2006 yılı içinde taraması yapılan Tarım ve Kırsal Kalkınma başlıklı 11.Fasıl ile Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları başlıklı 12. fasılın Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Tarama sonu raporlarına ilişkin Türkiye görüşleri çeşitli toplantılar ile oluşturulmuştur programlaması kapsamında aşağıda belirtilen ve toplam bedeli yaklaşık 79,4 milyon olan projelerin değerlendirilmesi, kontrolü ve Komisyon yetkilileri ile müzakeresi yapılmıştır: Sayfa 24 / 59

25 Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrol Altına Alınması Kuş Gribi Hazırlık ve Müdahale Projesi Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağının Kurulması Türkiye'de Tohum sektörünün geliştirilmesi ve AB'ye uyum yıllarına ait AB Mali İşbirliği programlarında yer alan toplam 10 projenin uygulanmasının izlenmesi çalışmaları içerisinde yer alınmış, ayda bir yapılan izleme toplantılarına katılım sağlanmıştır. Hollanda ikili işbirliğine 2006 yılında teklif edilen projeler değerlendirilmiş, projelerin seçimi konusunda yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış ve daha önceki yıllara ait projelerin izleme faaliyetlerine katılınmıştır Ulusal Program Dairesi Başkanlığı; Fonksiyonlar Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Taslağının Hazırlanması Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programnın Uygulanmasının İzlenmesi Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin Düzenli İlerleme Raporuna Türkiye Katkısının Hazırlanması Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Müzakereleri çerçevesinde ortak çalışmaların yapılması İzleme ve Yönlendirme Komitesinin çalışmalarının takibi Tercüme Koordinasyon çalışmaları Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin "Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX)" Faaliyetlerine katılımın sağlanması Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin "Eşleştirme (Twinning)" Faaliyetlerine katılımın sağlanması Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması için Gerekli Ana İdari Yapıların oluşturulması çalışmaların takibi Hizmet ve Ürünler 23 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından Katılım Ortaklığı Belgesi kabul edilmiş, bunu takiben 30 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı; Katılım Ortaklığı Belgesinde de belirtildiği üzere bu belgede yer alan öncelikler ve takvim doğrultusunda bir Ulusal Plan hazırlanmasının beklendiği hususunu ülkemize resmen iletmiştir. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeler paralelinde, idari kapasite tedbirlerine ve finansman ihtiyacına ağırlık veren bir Ulusal Plan hazırlamak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma başlatılmış, fasıl bazında tüm kurumlar yeni Ulusal Plan formatı hakkında bilgilendirilmiş. Her bir fasıl için gelen katkılar ABGS ve ardından koordinatör kurumlarınca gözden geçirilmiş. Son adım olarak bütün Sayfa 25 / 59

26 fasıllar ABGS tarafından İngilizce diline çevrilmiştir. Taslak Ulusal Program Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. 24 Temmuz 2003 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın (2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 10 uncu Maddesi uyarınca, Eylül 2006 tarihine kadar, her ay düzenli olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgilerden hazırlanan Aylık İzleme Raporları Bakanlar Kuruluna arz edilmiştir. Türkiye nin 2006 Yılı Düzenli İlerleme Raporuna ülkemiz katkısını sağlamak üzere, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 55 kamu kurum ve kuruluşumuzun görüşleri alınmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan alınan bilgiler çerçevesinde, ABGS tarafından 2006 Yılı Düzenli İlerleme Raporu Türkiye Katkısı oluşturulmuş ve Haziran 2006 tarihinde Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Söz konusu katkı Eylül ayına kadar olan gelişmeleri de kapsayacak şekilde güncellenmiş ve güncellenen katkımız Ekim ayında Komisyona iletilmiştir.29 Eylül 2006 tarihinde Brüksel de Avrupa Komisyonu, Türkiye Masası yetkilileriyle 2006 İlerleme Raporunun Ekonomik Kriterler ve AB Müktesebatı bölümüne ilişkin olarak bir İstişare Toplantısı yapılmıştır Yılı Düzenli İlerleme Raporunun Avrupa Komisyonu tarafından 8 Kasım 2006 tarihinde açıklanmasını müteakip, her yıl olduğu gibi raporda yer alan maddi hata ve eksiklikleri tespit etmek üzere Aralık 2006 tarihinde ilgili kurumların görüşleri alınmıştır. Türkiye AT Ortaklık Konseyinin 11 Nisan 2000 tarihli ve 3/2000 sayılı kararı ile sekretaryası ABGS tarafından yapılmakta olan 8 alt komite ve bunlara bağlı çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu alt komite ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin tarama süreci sonrasında da devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, 2006 yılında, komitelerin altıncı tur toplantılarına başlamıştır. 1 no lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesinin altıncı tur toplantısı, 1617 Kasım 2006 tarihlerinde; 3 no lu Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesinin altıncı tur toplantısı, 28 Kasım 2006 tarihinde ve 8 no lu Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama Alt Komitesinin altıncı tur toplantısı da 5 Aralık 2006 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. 1 no'lu Tarım ve Balıkçılık AltKomitesinin Hayvanların Kimliklendirilmesi, Hareketlerinin Kontrolü ve Hayvan Sağlığı Çalışma Grubu Toplantısı 7 9 Haziran 2006 tarihleri arasında Trabzon da yapılmıştır. 6 no lu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans Avrupa Şebekeleri AltKomitesinin Çevre Çalışma Grubunun sınır aşan sularımızı ilgilendiren AB Su Çerçeve Direktifi çalışmalarında kurumlar arası ortak yaklaşımın oluşturulması konulu toplantısı 14 Eylül 2006 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından verilen talimat doğrultusunda, müzakere fasılları itibarıyla yapılacak çalışmaların tespiti amacıyla dokuz adet Müzakere Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Müzakere Çalışma Gruplarından sekiz tanesinin birinci tur toplantıları, İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyelerinin de katılımıyla, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde, Büyükelçi Genel Sekreter Sayın Oğuz DEMİRALP başkanlığında yapılarak tamamlanmıştır. Müzakere Çalışma Gruplarının toplantı sonuç raporları fasıllar itibarıyla hazırlanarak kurumlara iletilmiştir. 28 Mayıs 2006 tarihinde Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali BABACAN başkanlığında gerçekleştirilen üst düzeyli devlet memurları toplantısında,müzakere sürecinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Sayfa 26 / 59

27 420 Kasım 2006 tarihinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali BABACAN başkanlığında Bakanlıkların ve diğer kamu kuruluşlarının AB Temas Noktaları ile yapılan toplantıda, müzakere sürecinin genel değerlendirmesi yapılmıştır Katılım Müzakereleri çerçevesinde oluşturulan ve Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve ABGS'nin üyesi bulunduğu İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantıları ve bunun uzmanlar düzeyinde yapılan çalışmalarının kurum içi korrdinasyonu için gerekli çalışmaların yapılmıştır. Avrupa Komisyonu TAIEX Ofisi tarafından Mart, Mayıs ve Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen topluluk müktesebatının çevirisine ilişkin toplantılara katılım sağlanmıştır. Genel Sekreterliğimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi arasında imzalanacak işbirliği protokolü çerçevesinde, Müktesebatın çevirisi konusunda mevcut olan potansiyel işbirliği imkanı değerlendirilerek Genel Sekreterliğimiz tercüme koordinasyon çalışmaları çerçevesinde mevcut bulunan tercümelerin KKTC ne kullandırılması yönünde hazırlığa başlanmıştır. Tercümelerin resmiliğinin ve terim birliğinin sağlanması açısından önemli bir husus olan AB ile ilgili terimlerin karşılıklarının belirlenmesi çalışması tamamlanarak, Genel Sekreterliğimiz ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünden öğretim üyelerinin katılımıyla oluşturulan uzman ekip tarafından terimsel ve hukuki bakımdan gözden geçirilmek suretiyle AB Temel Terimler Sözlüğü ismi ile hazır hale getirilmiştir. AB ile Türkiye arasında gerçekleşen tarama toplantılarında yararlanılmak üzere Genel Sekreterliğimizde bulunan mevzuat çevirilerin katılımcı heyetlerimize sunulmasına devam edilmiştir. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) Başkanı Morten JUNGOLSEN tarafından 2324 Mart 2006 tarihlerinde Ankara ya ziyaret gerçekleştirilmiştir. OLSEN ziyaretinin ilk gününde eşleştirme projesi sahibi bazı kurumların proje merkezlerini ziyaret etmiştir. İkinci gününde, Büyükelçi Genel Sekreter Oğuz DEMİRALP ile görüşmüştür. Ayrıca, TAIEX ve Twinning konularında çalışan Genel Sekreterliğimiz temsilcileri ile Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda davet edilen kurum temsilcileri ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde TAIEX ve Twinning konularında görüşmek üzere toplantı düzenlenmiştir yılında, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda, TAIEX mekanizması çerçevesinde, Avrupa ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında seminerler düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu seminerlerden ilki olan İfade Özgürlüğü semineri, 2627 Nisan 2006 tarihlerinde düzenlenmiştir. Kadın Haklarının Geliştirilmesi: Kadına Karşı Şiddetle Mücadele başlıklı ikinci seminer de 1011 Temmuz 2006 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının TAIEX (Teknik Destek Bilgi Değişim) mekanizmasından yararlanmak üzere yaptığı başvurular 3 paket halinde Avrupa Komisyonu Kurumsal Yapılanma Birimine iletilmiştir. 20 Mart 2006, 28 Temmuz 2006 ve 10 Ocak 2007 tarihlerinde iletilen başvuruların birinci ve ikinci paketlerde yer alanları TAIEX takvimine girmiş ve birçoğu gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) tarafından her yıl düzenlenen Twinning (Eşleştirme) ve TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişimi) Ulusal İrtibat Kişileri toplantıları, 2006 yılında birlikte düzenlenmiştir. 89 Haziran 2006 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen toplantılara Genel Sayfa 27 / 59

28 Sekreterliğimizden Twinning ve TAIEX Ulusal İrtibat Kişileri tarafından katılım sağlanmıştır. AB mevzuatına uyumda kurumsal kapasitenin artırılmasını amaçlayan eşleştirme mekanizmasının yürütülmesinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal İrtibat Noktası (National Contact Point) görevini yürütmektedir. Eşleştirmenin kurumlarımız tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla ABGS, 2005 yılında olduğu gibi 2006 yılında da çeşitli eğitimler ile genel ve proje bazında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir yılı Türkiye AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlaması döneminde tüm kurumlara eşleştirme mekanizması konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca, proje fişlerinde eşleştirme bileşenine yer veren kurumlara 2006 Eylül ayında detaylı olarak eşleştirme mekanizması ve süreci anlatılmıştır. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) Başkanı Morten JungOLSEN tarafından 2324 Mart 2006 tarihlerinde Ankara ya ziyaret gerçekleştirilmiştir. OLSEN ziyaretinin ilk gününde eşleştirme projesi sahibi bazı kurumların proje merkezlerini ziyaret etmiştir. İkinci gününde, Büyükelçi Genel Sekreter Oğuz DEMİRALP ile görüşmüştür. Ayrıca, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Jung OLSEN TAIEX ve Twinning konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Almanya nın Türkiye ile de yürüttüğü eşleştirme projelerinin yönetimi ve finansmanı konusunda destek sağlayan GTZ firmasının, 25 Nisan 2006 tarihinde Almanya da düzenlediği Almanya nın Eşleştirme Projelerine İlişkin Değerlendirme toplantısına davetli olarak katılım sağlanmıştır yılı Türkiye AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği paketinde yer alan ve eşleştirme (twinning) mekanizmasından yararlanması öngörülen 12 adet standart eşleştirme ve 1 adet kısa süreli eşleştirme (twinning light) bileşeni bulunmaktadır yılı mali işbirliği projeleri iki paket halinde hazırlanmıştır. Birinci pakette yer alan 4 eşleştirme projesi Mayıs 2006 tarihinde üye ülkeler ara+a3sında dolaşıma çıkarılmış, Eylül ayında üye ülkelerin önerileri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımıza ABGS tarafından iletilmiştir. Ayrıca ABGS Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile birlikte seçim komitesi toplantılarında eşbaşkanlık yapmıştır. 4 projeden 3 adedinin seçim süreci tamamlanmış ve eşleştirme kontratı hazırlıklarına başlanmıştır. İkinci pakette yer alan 8 adet eşleştirme projesi de Kasım ayında üye ülkelerde dolaşıma çıkarılmıştır. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal Yapılanma Birimi (Twinning, TAIEX, SIGMA) tarafından her yıl düzenlenen Twinning (Eşleştirme) ve TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişimi) Ulusal İrtibat Kişileri toplantıları 89 Haziran 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiş ve Genel Sekreterliğimizden Twinning ve TAIEX Ulusal İrtibat Kişileri tarafından katılım sağlanmıştır. Eşleştirme projeleri kapsamında ülkemize gelen ve azami 24 ay boyunca ülkemizde ikamet eden yabancı uzmanların oturma izni, çalışma izni, taşıt ve eşyalarını Türkiye ye getirmeleri gibi pratik konularda kendilerine yardımcı olmak üzere ABGS tarafından hazırlanan Yerleşik Eşleştirme Danışmanları için Pratik Klavuz Practical Guide for RTAs güncellenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızca yürütülen Eşleştirme projelerinin aylık ve 3 aylık izleme toplantılarına katılım sağlanarak, eşleştirme mekanizmasından kaynaklanan herhangi bir problem olması halinde bu problemlerin çözümüne yönelik katkılarda bulunulmuştur. Sayfa 28 / 59

29 Avrupa Komisyonu tarafından, aday ülkelerin Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecindeki genel idari kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla finanse edilen SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) Programı, 1 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla Türkiye ye de açılmıştır. Avrupa Komisyonu, 14 Nisan 2004 tarihli Genel Sekreterliğimizi muhatap yazısında, 24 Mart 2004 tarihinde alınan bir karar çerçevesinde, 31 Aralık 2006 tarihine kadar Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ın SIGMA Programından faydalanması için 4 milyon tutarında bir bütçe ayrıldığını belirtmiş ve Genel Sekreterliğimizin bu konudaki görüşünü talep etmiştir. Genel Sekreterliğimiz 19 Nisan 2004 tarihli Avrupa Komisyonunu muhatap yazısında, Dışişleri Bakanlığının da olumlu görüşüne dayanarak tüm aday ülkelerin genel idari yapılanmasında destek hizmeti veren SIGMA nın Türkiye için de çok yararlı olacağını düşündüğünü ifade etmiş ve SIGMA nın Türkiye deki hizmetlerinin genel koordinasyonunun Genel Sekreterliğin Ulusal Program Dairesi tarafından yürütüleceğini belirtmiştir. Bu çerçevede ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurumlarımızın da katılımlarıyla 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilen SIGMA faaliyetleri şunlardır: Ocak 2006 tarihleri arasında Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı yetkilerinin katılımıyla SIGMA tarafından sağlanabilecek genel nitelikli destekler ile Kamu Yönetimi Reformu, Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Dış Denetim ve İdari Usul konularının ele alındığı toplantılar yapılmıştır Nisan 2006 tarihleri arasında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan üst düzey yetkililerin ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla Düzenleyici Etki Analizi (Regulatory Impact Assessment RIA) semineri düzenlenmiştir. 29 Mayıs 2 Haziran 2006 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkililerinin katılımıyla Kamu Hizmetleri ve İdarenin Yasal Çerçevesi ile Kamu Etik Sistemi konularının ele alındığı toplantılar yapılmıştır Haziran 2006 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla Kamu Harcamaları Yönetimi konusunda toplantılar yapılmıştır Ekim 2006 tarihleri arasında Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla Kamu Mali Yönetimi, Mali Kontrol, Dış Denetim, Kamu Personel Rejimi, Genel İdari Yasal Çerçeve, İyi Yönetişim ve İdari ve Mali Yönetimde Ademi Merkeziyetçilik konularının ele alındığı toplantılar yapılmıştır. 29 Kasım 1 Aralık 2006 tarihleri arasında Genel Sekreterliğimiz yetkilileri ile üç yıllık işbirliğinin değerlendirildiği ve önümüzdeki dönemde yeni işbirliği kanallarının geliştirilmesine yönelik görüş alış verişinde bulunulduğu toplantılar yapılmıştır. Ayrıca, aynı tarihler arasında Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri ile yapılan toplantıda, kamuda insan kaynakları planlaması ve Kamu Mali Kontrol Kanununun uygulanmasına yönelik uzman desteğinin sağlanmasına yönelik görüş alış verişinde bulunulmuştur yılı içerisinde gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde şekillenen Kamu Hizmetleri, İdarenin Genel Çerçevesi, Kamu Etik Sistemi, Kamu Harcamaları Yönetimi ve Kamu İhale Sistemi konularındaki SIGMA raporları, Avrupa Komisyonu tarafından 2006 yılı Türkiye İlerleme Raporunun hazırlanmasında kullanılmıştır. Sayfa 29 / 59

30 5.5. Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı; Fonksiyonlar AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program Uygulanmasının izlenmesi başlığı altında; Avrupa Birliği tarafından Katılım Ortaklığı Belgesi güncellendikten hemen sonra Ulusal Program taslağının hazırlanması ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmasının temini için Ulusal Programın Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre fasıllarına ilişkin bölümlerin ilgili tüm tarafların koordinasyonu ile hazırlanması ve çalışmaların gerçekleşme durumunun izlenmesi, Ulusal Programda Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre fasıllarında öngörülen çalışmaların gerçekleşme durumunun izlenmesi Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu başlığı altında; Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre fasıllarında kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülen mevzuat uyum çalışmalarının ve uygulamalarının hukuki, teknik ve kurumsal açıdan AB müktesebatı ve uygulamaları çerçevesinde yönlendirilmesi, izlenmesi, mevzuatın AB mevzuatı ile uyum durumunun değerlendirilmesi, Kanun taslakları ile ilgili T.B.M.M. çalışmalarına katılım Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Sürecine İlişkin Düzenli İlerleme Raporu na Türkiye Katkısının Hazırlanması başlığı altında; İlerleme Raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre fasıllarına ilişkin bölümlerine ilişkin ulusal katkı bilgilerinin hazırlanması ABTürkiye 3 no'lu Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi ile 6 no'lu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve TransAvrupa Şebekeleri Alt Komitesi ve bu kapsamda düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının organizasyonu ve toplantıların sekreterya hizmetleri, toplantı sonuçlarının izlenmesi Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre fasıllarına ilişkin Müzakere çalışmalarının koordinasyonu ve tarama sonu raporlarına ilişkin görüşlerin koordinasyonu ile bu fasıllarda tüm belge ve bilgilerin hazırlanmasının koordinasyonu, Katılım öncesi mali işbirliği programlaması kapsamında Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre fasıllarında yer alacak projelerin değerlendirilmesi ve kontrolü AB Mali işbirliği programlarına sunulan Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre fasıllarındaki projelerin uygulanmasının izlenmesi Sayfa 30 / 59

31 İkili İşbirliği Projelerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi başlığı altında; Başta Hollanda olmak üzere İkili İşbirliği kapsamında, Bilgi Toplumu ve Medya, Taşımacılık Politikası, Enerji, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, TransAvrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür ile Çevre alanında desteklenecek projelerin belirlenmesi, ikili işbirliği programının oluşturulması ve projelerin izlenmesi Hizmet ve Ürünler Avrupa Birliğinin 2006/35/EC sayı ve 23 Ocak 2006 tarihli Konsey Kararı ile yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesine cevap niteliğindeki Ulusal Planın (Program) hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Taslak planın bahsekonu 10 bölümünün Türkçe ve İngilizce metinleri tamamlanmıştır. Ayrıca plan hazırlığı döneminde, ilgili kurumlarla değişik toplantılar ve görüşmeler yapılmıştır. Kurum ve Kuruluşlar tarafından Ulusal Program kapsamında 2006 yılında gerçekleştirileceği bildirilen çalışmalarda gelinen aşama izlenmiş, özellikle mevzuat uyumu konusundaki gelişmeler kaydedilerek, ilerleme raporu katkısında kullanılmıştır. Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu çerçevesinde görüş verilen mevzuat taslakları: SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik Taslağı RORO Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Tekneler Yönetmeliği Taslağı Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 6501) Taslağı Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet hadiselerinin rapor Edilmesine Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 6502) Taslağı Ticari hava İşletmeleri Yönetmeliği Taslağı Kooperatifler Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına görüş KOBİ Stratejisi ve Eylem planı revizyonu çalışmaları çerçevesinde taslak doküman hakkında görüş İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği Taslağı Açık Alanlarda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi Ömrü Tamamlanmış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Taslağı PCB/PCT İçeren Atıkların Kontrolü Yönetmelik Taslağı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının,Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmelik Revizyonu Atık Çerçeve Yönetmeliği Taslağı Erişim ve Arabağlantı Yönetmelik taslağı Sabit Telefon Hizmetine yönelik Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Eki taslağı Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliğitaslağı Sayfa 31 / 59

32 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Karasal Sayısal Platform Hizmetine yönelik Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Eki taslağı IMT2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına ilişkin Yetkilendirme Planı taslağı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna İlişkin Planlama, Programlama ve Proje Destekleri ile ilgili Esas ve Usullerin Belirlenmesine Yönelik Yönetmelik Taslağı Kamu Görevlilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Mevzuat Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu çerçevesinde TBMM de Çalışmalarına Katılım Sağlanan Kanun (Tasarıları) 1/1024 sayılı Havaİş Kanunu Tasarısı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı Avrupa Komisyonunun 2006 Yılı İlerleme Raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, Ulusal Program Daire Başkanlığı tarafından kurumlardan alınan bilgiler ile Daire Başkanlığı tarafından tutulan kayıtlar kullanılarak, Daire Başkanlığının görev ve yetki alanına giren 10 başlıkla ilgili katkı bilgileri Haziran ve Eylül 2006 tarihlerinde hazırlanmıştır yılında ABTürkiye 3 no'lu Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi, 5 no'lu Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komitesi ve 6 no'lu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve TransAvrupa Şebekeleri Alt komitesi kapsamında aşağıda belirtilen toplantıların organizasyonu ve sekreterya hizmetleri yürütülmüştür. Sınıraşan Sularımız, AB ÇED Direktifi, Espoo, Aarhus ve Helsinki Sözleşmeleri ile Büyük Enerji Yatırımlarımıza yönelik çalışma grubu toplantısı 3 No'lu Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi 6. toplantısı 2006 yılı içinde Katılım Müzakerelerindeki tarama süreci kapsamında Avrupa Komisyonu ile aşağıda belirtilen toplantılar yapılmıştır. Bilgi Toplumu ve Medya Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Bilgi Toplumu ve Medya Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Taşımacılık Politikası Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Taşımacılık Politikası Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Enerji Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Enerji Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı İşletme ve Sanayi Politikası Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı İşletme ve Sanayi Politikası Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı TransAvrupa Şebekeleri Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı TransAvrupa Şebekeleri Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sayfa 32 / 59

33 Bilim ve Araştırma Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Bilim ve Araştırma Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Eğitim ve Kültür Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Eğitim ve Kültür Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 2006 yılı içinde taraması yapılan Bilim ve Araştırma başlıklı 25. Fasıl, EğitimKültür başlıklı 26. Fasıl, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu başlıklı 22. Fasıl ve Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. fasılların Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Tarama sonu raporlarına ilişkin Türkiye görüşleri çeşitli toplantılar ile oluşturulmuştur Ayrıca, ilgili fasıllardaki çalışmaların gözden geçirildiği İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantılarına iştirak edilmiştir programlaması kapsamında aşağıda belirtilen ve toplam bedeli yaklaşık 196,2 milyon olan projelerin değerlendirilmesi, kontrolü ve Komisyon yetkilileri ile müzakeresi yapılmıştır: Establishment of CrossBorder Electricity Trading Environment in Turkey Capacity Building Support to Turkey for the Water Sector Tokat Wastewater Treatment Plant Nevşehir Wastewater Treatment Plant Active Employment Measures and Support to Turkish Employment Organisation at Local Level Improving the Labour Inspection System Expansion of the European Turkish Business Centres Network Access of Tradesmen and Craftsmen to Finance Industrial restructuring of Sanliurfa Improvement of Road Safety in Turkey Amasya Solid Waste Management Kutahya Solid Waste Management Bitlis Solid Waste Management Protection and Sustainable Development of Natural Resources and Biodiversity in the Yıldız Mountains Establishment of an Environmental Information Exchange Network (TEIEN) in Turkey yıllarına ait AB Mali İşbirliği programlarında yer alan toplam projelerin uygulanmasının izlenmesi çalışmaları içerisinde yer alınmış, ayda bir yapılan izleme toplantılarına katılım sağlanmıştır. Hollanda ikili işbirliğine 2006 yılında teklif edilen projeler değerlendirilmiş, projelerin seçimi konusunda yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış ve daha önceki yıllara ait projelerin izleme faaliyetlerine katılınmıştır Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı; Sayfa 33 / 59

34 Fonksiyonlar Avrupa Birliği tarafından Katılım Ortaklık belgesi güncellendikten hemen sonra Ulusal Program taslağının hazırlanması ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmasının temini için Ulusal Programın istatistik, vergilendirme, mali kontrol, mali ve bütçesel hükümler, sermayenin serbest dolaşımı, iş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, ekonomik ve parasal politika faslına ilişkin bölümlerin ilgili tüm tarafların koordinasyonu ile hazırlanması ve çalışmaların gerçekleşme durumunun izlenmesi. Ulusal Programda istatistik, vergilendirme, mali kontrol, mali ve bütçesel hükümler, sermayenin serbest dolaşımı,iş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, ekonomik ve parasal politika fasıllarında öngörülen çalışmaların gerçekleşme durumunun izlenmesi. İstatistik, vergilendirme, mali kontrol, mali ve bütçesel hükümler, sermayenin serbest dolaşımı, iş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, ekonomik ve parasal politika fasıllarında kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülen mevzuat uyum çalışmalarının ve uygulamalarının hukuki, teknik ve kurumsal açıdan AB müktesabatı ve uygulamaları çerçevesinde yönlendirilmesi, izlenmesi, mevzuatın AB mevzuatı ile uyum durumunun değerlendirilmesi, Kanun taslakları ile ilgili T.B.M.M. çalışmalarına katılım Merkezi Olmayan Yapılanmanın Koordinasyonu çerçevesinde; Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılım öncesi mali yardımların kullanılabilmesi için ülkemizde oluşturulan Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin (DIS) işleyişine ilişkin koordinasyon Katılım Öncesi Mali Yardımların Programlanması; Avrupa Birliği tarafından senelik tahsisatlar şeklinde sağlanan mali yardımların katılım öncesi yükümlülükler doğrultusunda hangi projelerin finasmanında kullanılacağının belirlendiği, bu projelerin uygun formatlarda geliştirildiği ve Avrupa Komisyonuna sunulduğu programlama sürecinin koordinasyonu yapılmaktadır. AB Mali Yardımlarının Uygulanmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi çerçevesinde; Katılım Öncesi Mali Yardımlar ve MEDA Programı kapsamında finanse edilen proje ve programların izleme ve değerlendirme sürecinin koordinasyonu yapılmaktadır Eğitim Stratejisi Bilgilendirme Faaliyetleri Üye Ülkeler ile İkili İşbirliği İlerleme raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, istatistik, vergilendirme, mali kontrol, mali ve bütçesel hükümler, sermayenin serbest dolaşımı, iş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, ekonomik ve parasal politika faslına ilişkin bölümlerine ulusal katkı bilgilerinin hazırlanması. Alt Komite Çalışmaları İstatistik, vergilendirme, mali kontrol, mali ve bütçesel hükümler, sermayenin serbest dolaşımı, iş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, ekonomik ve parasal politika fasıllarına ilişkin müzakereçalışmalarının koordinasyonu ve tarama sonu raporlarına ilişkin görüşlerin koordinasyonu ile bu fasıllarda tüm belge ve bilgilerin hazırlanmasının koordinasyonu Hizmet ve Ürünler Avrupa Birliğinin 2006/35/EC sayı ve 23 Ocak 2006 tarihli Konsey Kararı ile yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesine cevap niteliğindeki Ulusal Planın (Program) hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Taslak planın bahse konu sekiz Sayfa 34 / 59

35 bölümünün Türkçe ve İngilizce metinleri tamamlanmıştır. Ayrıca plan hazırlığı döneminde, ilgili kurumlarla değişik toplantılar ve görüşmeler yapılmıştır. Kurum ve Kuruluşlar tarafından Ulusal Program kapsamında 2006 yılında gerçekleştirileceği bildirilen çalışmalarda gelinen aşama izlenmiş, özellikle mevzuat uymu konusundaki gelişmeler kaydedilerek, ilerleme raporu katkısında kullanılmıştır. Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin (DIS) işleyişine ilişkin koordinasyon çalışmalarında, 2006 yılında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, ABGS, Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında dönüşümlü ev sahipliğine dayalı olarak gerçekleştirilen, sistemin genel işleyişi, tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Aylık DIS Toplantıları düzenlenmiş, iştirak edilmiştir. Mali İşbirliği Sisteminin işleyişi her sene Avrupa Komisyonundan gelen yetkililer tarafından denetlenmekte olup, sistemin gerek genel koordinasyonu ve gerekse Katılım Öncesi Mali Yardımın progamlanması ile izlemedeğerlendirmesinden sorumlu tarafı olarak Denetim (Audit) Heyeti ile toplantılar düzenlenmiş, iştirak edilmiştir. (1317 Mart 2006) Avrupa Komisyonunca mali döneminde uygulamaya konulacak katılım Öncesi Enstrüman (IPA) çerçevesinde, yeni yapıya ilişkin çalışmaların (IPA, MIPD) koordinasyonu çalışmaları yapılmıştır. Katılım Öncesi Mali Yardımların Programlanması çerçevesinde; 2006 yılında Avrupa Komisyonuna iki finansman programı iletilmiştir. İlki toplam 113 milyon Avro tutarında ve 10 adet projeden ve ikincisi toplam 336 milyon Avro tutarında 35 adet projeden oluşan proje paketleri ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile ilgili kamu kurum kuruluşları yetkililerinin iştirakiyle Genel Sekreterliğimizde toplantılar gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde, AB Mali Yardımlarının Uygulanmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi faaliyetleri 6 sektör altında yapılmıştır. Her bir sektör için başlangıç toplantıları organize edilmiştir. 6 sektörde 10 tanesi proje sahibi kurumlar tarafından hazırlanan izleme raporlarını görüşmek üzere, 3 tanesi ise Ara Değerlendirme Ekibi tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporlarını görüşmek üzere toplam 13 Sektörel İzleme Alt Komitesi toplantısı yapılmıştır. Toplam olarak 121 adet proje ve programın izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, AB katılım Öncesi Mali Yardımı ve MEDA Programı kapsamında yürütülen proje ve programların izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan Ortak İzleme Komitesi, 2006 yılı çalışmaları için, ilki 16 Mayıs 2006, ikincisi 18 Aralık 2006 olmak üzere iki kez toplanmıştır. Türkiye deki Merkezi Olmayan Yapılanmanın akreditasyonu kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Merkezi Olmayan Yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla orta vadeli bir eğitim stratejisinin geliştirilmesi tavsiye edilmiştir. Söz konusu rapor çerçevesinde Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımına ilişkin proje geliştirme ve uygulaması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan kapasitenin oluşturulmasının desteklenmesini amaçlayan bir eğitim politikası hazırlanmış ve Ulusal Mali Yardım Koordinatörü ile Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından imzalanarak 2006 Mayıs ayı içerisinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonuna sunulmuştur yıllarını kapsayan eğitim politikası kapsamında kurumlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere 2006 Haziran ayı içerisinde toplam 66 kurum ve kuruluşu kapsayan Eğitim İhtiyaçları Anketi gerçekleştirilmiştir. Belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim politikasının uygulamaya geçirilmesini sağlayacak Merkezi Olmayan Yapılanma İçin Eğitim Stratejisi hazırlanmıştır. Sayfa 35 / 59

36 Merkezi Olmayan Yapılanmaya Destek Projesi çerçevesinde proje geliştirme, hibe yönetimi, eşleştirme, eğiticilerin eğitimi v.b. konularda 25 farklı eğitimde 687 kişi Genel Sekreterliğimizde gerçekleştirilen eğitimlere katılmıştır. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarımızdan resmi olarak gelen talepler üzerine Genel Sekreterliğimiz uzmanlarınca AB Proje Çevrimi Yönetimi eğitimleri verilmektedir. TürkiyeAB Mali işbirliği süreci ve Katılım Öncesi fonlardan yararlanma imkanlarını anlatmak amacıyla Türkiye genelinde bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Katılım öncesi dönemde, ülkemiz Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program öncelikleri doğrultusunda Hollanda, İngiltere, İspanya, Fransa ve Danimarka!dan teknik yardım almaktadır. Katılım öncesi dönemde, üye ülkelerden sağlanan teknik yardımların en önemli faydası, üye ülkelerin, kamu kurum ve kuruluşlarımıza mevzuatın AB müktesabatı ile uyumlaştırılmasında yol göstermeleri ve uygulamaya geçirilmesinde yardımcı olmalarıdır. Avrupa Komisyonunun 2006 Yılı İlerleme Raporu hazırlıklarında kullanılmak üzere, Ulusal Program Daire Başkanlığı tarafından kurumlardan alınan bilgiler ile Daire Başkanlığı tarafından tutulan kayıtlar kullanılarak; Daire Başkanlığının görev ve yetki alanına giren 8 başlıkla ilgili katkı bilgileri Haziran ve Eylül 2006 tarihlerinde hazırlanmıştır. 2 Nolu Tek Pazar ve Rekabet Alt komitesinin altıncı toplantısı 16 Ocak 2007 tarihinde Brüksel de yapılmıştır. Söz konusu toplantıya hazırlık yapmak üzere, ilgili kurumların katılımı ile Aralık 2006 Ocak 2007 dönemlerinde hazırlık toplantıları düzenlenmiştir. 4 Nolu ABTürkiye AB Ekonomik Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesinin yedinci toplantısı 18 Ocak 2007 tarihinde Brüksel de yapılmıştır. Bu kapsamda 3 adet hazırlık toplantısı yapılmıştır Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Fonksiyonlar İnsan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, Eğitim planı hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Mali işlerle ilgili işlemleri yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, Personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, Haberleşme hizmetlerini yürütmek, Genel evrak ve arşiv hizmetleri yürütmek, Tercüme, dokümantasyon çalışmalarını sağlamak, Sayfa 36 / 59

37 Bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, Genel Sekreterliğin iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, Genel Sekreterliğe ait hizmet yerleri ile ilgili güvenlik tedbirlerini almak ve yürütmek, Hizmet ve Ürünler Personel Hizmetleri: Genel Sekreterliğimizin kadrosuzluktan doğan personel ihtiyacının giderilmesi için kurumlararası geçici görevlendirme yoluna gidilmiş ve Genel Sekreterliğimizin web sayfasında duyuru yapılmıştır. Gelen 300 adet iş başvurularının kaydı tutularak cevap verilmiş, ön değerlendirme sonucu olumlu bulunan geçici görevli personel başvuruları alınarak birimlerin görüşüne sunulmuş ve uygun görülenlerin kurumlarından talepleri yapılarak göreve başlamaları sağlanmıştır. Kadrolu personelin emeklilik, istifa ve nakil işlemleri ile Kararnameli atama işlemleri, Terfi işlemleri,ücretsiz izin işlemleri Mal bildirimi ve gizli sicil işlemleri, Yıllık sıhhi ve mazeret işlemleri, sicil dosyası devir işlemleri, personel kimlik kartı yaptırılması işlemleri, Hususi ve yeşil pasaport işlemleri vekalet işlemleri ve askerlik işlemleri yapılmıştır. Tüm personel işlenmlerinden Personel Otomasyon Programında yeri olanların kayıtları tutularak takipleri yapılmıştır. Yurtdışı eğitim için Bakanlar Kurulundan kontenjan alınmış ve bu kontenjan kapsamında yurtdışına eğitim amaçlı: 1 personel özel burslu olarak Avrupa Birliği Hukuku nda eğitim almak üzere 2 yıl süre ile İtalya ya, 1 personel dış kaynaklı burs ve bütçe imkanlarıyla Avrupa Birliği Konularında eğitim almak üzere 9 ay süre ile Fransa ya, 2 personel dış kaynaklı burs ve bütçe imkanlarıyla Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri konusunda araştırma yapmak üzere 3 ay süre ile İngiltere ye, 1 personel de Çevre konusunda eğitim almak üzere 3 ay süre ile Belçika ya gönderilerek mali hakları ödenmiştir. Yaz dönemi ve diğer dönemler için 539 stajyer başvurusu alınmış ve bunlardan 165 öğrenciye staj eğitimi verilerek staj yaptırılmış ve belge verilmiştir. Kuruma ait maaş işlemleri, geçici ve sürekli görev yollukları gerçekleştirilmiştir yılında yurt dışı geçici ve sürekli göreve giden personelin görev onayları çıkartılmış, görev yolluklarına ilişkin avans, uçak bileti temini ve döviz işlemleri, açılan avansların kapatılmasına ilişkin işlemler yapılmıştır. Kamu İhale Kurumu ve TOBB Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi programına Dairemiz personellerinden 3, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından 2 personel katılmış ve başarı ile sertifikalarını almışlardır. Eğitim giderleri bütçemizin ilgili tertibinden karşılanmıştır İdari ve Mali Hizmetler: Hizmet Birimlerimizin ihtiyacı olan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, piyasa araştırmalarının yapılarak makamın uygun görüşü doğrultusunda satın alınma yoluna Sayfa 37 / 59

38 gidilmiş ve ihtiyaçlar karşılanmış ve Hizmet birimlerinin talep ettiği mal ve malzemeler ayniyat yönetmeliğine uygun olarak bilgisayar ortamında depodan çıkışları gerçekleştirilmiştir. Demirbaş ayniyat bilgileri etraflıca tesbit edilmiş, mevcutların ve yeni alınacakların takip ve kontrolü için program yazdırılarak Genel Sekreterliğimize kazandırılmıştır. Satın alınan mal ve malzemeler ile hizmetler, ve yapım işlerinin harcama tutarları ödeme emri belgesiyle Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek hesapları kapatılmıştır. Geçmiş yıllara ait hizmet arabası kiralama işi ve temizlik hizmetleri işine ait kesin teminat mektupları saymanlıkla yapılan yazışmalar sonucunda firmalara teslim edilmiştir. Danışmanlık, yapım, mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler düzenlenmiş olup, bu sözleşmelere ait karar damga vergisi tutarları yüklenicilere yatırttırılarak alındı makbuzları dosyalarına takılmıştır. Genel Sekreterliğimiz hizmet binasının genel temizlik hizmeti işi ihalesi yapılmış, personel ve makam odalarının temizliği 15 kişi ile, hizmet binası çevresi, otopark ve bahçenin temizlik ve bakımı için 2 temizlik işçisi, 1 temizlik şefi olmak üzere toplam 18 kişi ile bu hizmet özel bir firmaya ihale edilmiş olup bu alanların temizliği bu özel firma aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca; 2006 yılı yaz mevsimi süresince Genel Sekreterliğimiz hizmet binası çevresinde, çeşitli haşarelere karşı haftanın belirli günlerinde ilaçlama yapılmaktadır. Hizmet binasının ısınma altyapısı Fuel Oil yakıtı ve eski sistem kazanlarla uzak mesafeden (yerleşkeye uzaklık 200 metre) sağlıksız, yüksek işletme maliyetleri ile sağlanırken, yakıt kazanının patlaması sonucu elzem duruma gelen ısınma ihtiyacı, doğalgaz dönüşüm işi ihalesi yapılmış olup, yüksek ısı verimliliği ve ekonomik kazanç elde edilmiş, Doğalgaz brulörü bina altına alınarak daha kısa mesafeden geçişi sağlanmıştır. Sayfa 38 / 59

39 Resim 1: Kazan Dairesi Eski Hali Resim 2: Yeni Doğalgazlı Isıtma Sistemi 2006 yılında Genel sekreterlikte kullanılmakta olup 2001 yılında temini yapılmış bulunan, Server, İş istasyonu, Yazıcı ve bağlı Yedekleme ünitelerinin, ekonomik ömürlerini tamamlamaları, işletim maliyetlerinin yüksekliği, Gelişen teknolojik altyapı ve bu cihazlarda kullanılan programların farklılaşmaması ve kurum iş yükünün artması ile birlikte, yeni sunucu, iş istasyonu, yazıcı v.b donanım cihazlarına ihtiyaç oluşmuştur. Bu sebeple Genel sekreterlik bilgi işlem altyapısının desteklenmesi hususunda, sunucu, bilgisayar ve donanımı ihalesi yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. 150 kullanıcılı Telekom bağlantılı telefon kablolaması yenilenmiş, Toplantı salonları ile Makam ve Daire başkanlıkları hizmet odalarına bağlantıları yaptırılmıştır. Hizmet birimlerimizin AB ile ilgili tarama toplantılarına Simultane Tercüme için mütercim tercüman getirilerek hizmet görülmüştür. Hizmet birimlerimizin internet erişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Teknik İşler birimince ihtiyaç duyulan internet hizmetleri sağlama işi özel bir firmadan karşılanmıştır. Posta giderleri için PTT den YTL kredi alınarak post makinamıza yüklenmiş hizmet görülmüştür. Ayrıca Teknik İşler Şube Müdürlüğü nün ihtiyacı olan yazılım programları piyasa araştırması yapılarak temin edilmiştir. Personel Yemek servisi işi ihalesi, hizmet arabası kiralama işi ihaleleri yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Ayrıca hizmet binamızın dış cephe pencerelerinin tümünün kullanılamayacak halde olması nedeniyle kilit sistemleri değiştirilmiştir. Hizmet arabalarımızın periyodik bakım ve kontrolleri, araç sürücülerinin talebi ve makamın uygun görüşüyle zamanında yaptırılmıştır. Genel Sekreterlikte kullanılan atık kağıt ve çevresel atıkların geri dönüşümünün sağlanması ve çevreye verilen tahribatın en aza indirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla; ilgili Devlet kuruluşları ve yerel yönetim birimleri ile yazışmalar yapılmış, geri dönüşüm materyalleri için geri dönüşümlü çöp kutuları temin edilerek binanın uygun yerlerine yerleştirilmiştir. Genel Sekreterliğimiz hizmet binasının ruhsatının bulunmaması nedeniyle kullanma suyu şehir şebekesinden sağlanamamış, ihtiyacın tankerlerle sağlanan taşıma su ile giderilmesi yoluna gidilmiştir. Çabalarımız sonunda; ilgili belediye ve ASKİ ile yapılan görüşmeler Sayfa 39 / 59

40 sonucunda ruhsat sorununun tamamen çözüleceği ve şehir şebeke suyundan istifade edileceği kanaati hasıl olmuştur. Genel Sekreterliğimiz hizmet binasının trafo ve jeneratörünün bulunmaması nedeniyle elektrik kesintileri karşısında çaresiz kalınmış ve asli hizmetlerin aksamasına neden olmuştur. Hizmetlerin ve uluslar arası düzeyde yapılan toplantıların aksamaması için trafo ve jeneratör alımı için altyapı hizmetleri tamamlanmıştır. Genel Sekreterliğimiz hizmet binasının çevre düzenlemesi çalışmaları başlamış olup, peyzaj tasarım uygulama projeleri hazırlattırılarak çevre düzenleme ihalesi yapılacak ve uygulama sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte peyzaj çalışması öncesi bina çevresinin düzenlenmesine yönelik, bina çevresine belediye ile yapılan görüşmeler neticesinde çakıl dökülerek çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir. Genel Sekreterliğimiz personelinin öğle yemeği ihtiyacının karşılanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Personel Yemek servisi işi ihalesi yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Hizmet birimlerimizde kullanılmakta olan fotokopi makinelerinin çekim maliyetleri ile işletme bakım masraflarının düşürülmesine yönelik, kopya başı maliyet sistemi bakım sözleşmeleri yaptırılmış ve büyük bir tasarruf sağlanmıştır. Diğer makine ve teçhizatın ihtiyaç olan bakım ve onarımı işleri, bakım süreleri göz önünde bulundurularak zamanında yaptırılmıştır. Ayrıca; hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları için piyasa araştırması yapılarak taşıt tanıma sistemine geçilmesi için alt yapı işlemleri tamamlanmıştır. Genel Sekreterlik sınırlarında aydınlatmanın bulunmayışı ve sağlıksız ve güvenliksiz saç bariyerlerle çevrili olması, merkeze olan uzaklığı gibi nedenlerle; güvenlik görevlilerine ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 24 saat vardiyalı olarak görev yapacak olup, Ziyaretçi giriş çıkışlarının kontrolü, Çevre ve bina fiziki alanlarının güvenliğini sağlayacak 8 kişilik koruma ve güvenlik görevlisi ihalesi yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Genel sekreterlik bünyesinde kullanılmakta olan 4 adet toplantı salonunda 2006 yılında 568 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılara katılımcı sayısı az olduğu durumlarda toplantı salonuna servis şeklinde hizmet sunulmuştur. Katılımcı sayısının 25 kişiyi geçtiği durumlarda da toplantı salonunun girişine ikram amaçlı çay ve kahve makineleri kurularak self servis şeklinde hizmet verilmiştir. Uluslararası nitelikteki toplantıların bir kısmı yemekli olarak organizasyonları gerçekleştirilmiş olup, 2006 yılındaki uluslar arası nitelikteki bu toplantılarda sunulan yemek hizmetleri yemek hizmeti sunan farklı firmalardan piyasa araştırması yapılarak mali işler birimimizce temini gerçekleştirilmiştir. Yabancı konuklarla yapılan bazı toplantılarda da soğuk sandviç v.b basit ikram yoluna gidilmiştir. Evrak ve Kütüphane Dokümantasyonu Merkezi nde aşağıdaki çalışmalar yapılmakta olup çalışmalar 2 ana grup altında toplanmaktadır. 1. Teknik hizmetler Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi ne yayın sağlama politikası bağış yolu ile gerçekleştirilmektedir. Kişi ve kurum bağışları olan yayınların merkeze ulaşmasını takiben teknik hizmetler grubu işlemler başlamaktadır. Bu gruba ait işlemler; Sayfa 40 / 59

41 Kütüphane materyallerine uluslararası kodlarının ve demirbaş numaralarının yer alacağı kaşelerinin basılması, Anglo American Cataloguing Rules a göre kataloglama işlemlerinin yapılması, Library of Congress Classification Systems e göre sınıflamalarının yapılması, Genel Sekreterliğimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinde kullanılmakta olan web tabanlı otomasyon programı BLISS e materyallere ait bibliyografik verilerin girilmesi, Materyaller üzerinde yer alan kaşelerine ilgili kod ve numaralarının yazılması, yukarıdaki aşamaları tamamlanan materyallerin etiketlenmesi, İşlemleri biten materyallerin ilgili rafına yerleştirilmesi,işlemlerini kapsamaktadır. Genel Sekreterliğimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi ne yıllık ortalama 550 yayın bağış yolu ile gelmektedir. Şu an otomasyon programımız olan BLISS e kaydı yapılmış ve okuyucu hizmetinde kullanılmakta olan materyaller; 2010 adet kitap 306 adet doküman 22 det CD den oluşmaktadır. 2. Okuyucu Hizmetleri; Genel Sekreterliğimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi her kesimden okuyucuya açıktır. Mesai saatleri dahilinde hizmet veren merkezimiz sıklıkla akademik çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Web üzerinden kullanıma da olanak sağlayan kütüphane programımız aracılığı ile Ankara içinden, farklı şehir ve ülkelerden okuyucular koleksiyonumuzu tarayarak merkezimizden istifade etmektedirler. Koleksiyonda yer alan materyaller geçerli bir kimlik kartının merkezde bırakılması karşılığında minimum 15 gün süre ile ödünç olarak alınabilmektedir. Materyallerimizden bu şekilde istifade edebilmenin yanı sıra, merkezimize yolu ile başvuruda bulunarak bilgi edinmek isteyen okuyuculara da geri dönüşüm sağlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimizin ziyaret edilme sıklığı yıllık ortalama 200 kişidir. Merkezimizin oluşmasından bu yana; 2012 kitap 306 doküman 14 süreli yayın ödünç verilmiş ve 148 kişiye elektronik ortamda bilgi sağlanmıştır. EVRAK ARŞİVİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Evrak Arşivi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan2005/7 Sayılı Genelge doğrultusunda 2004 yılında oluşturulmaya başlanmıştır. Genel Sekreterliğimiz hizmet birimleri içersinde 2004 yılına kadar oluşmuş olan birim evrak arşivleri, Evrak Arşivimize alınarak yukarıda sözü edilen Genelge doğrultusunda düzenlenmiş ve Evrak Arşivimiz oluşturulmuştur. Evrak Arşiv çalışmaları aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır. Birim arşivlerinden gelen klasörlerin kontrolü Klasör bazında evrakların çift ve orijinal kontrollerinin yapılması Klasörler bazında evrakların tarih sıralamasına göre düzenlenmesi Klasörlerin yıl ve konu bazında düzenlenmesi Kontrolleri tamamlanan klasörler içerisinde yer alan evrakların yer, sayı ve birim kaşelerinin basılması,yukarıdaki aşamaları tamamlanan evrakların konu ve yıl bazında bilgisayar ortamına girişlerinin yapılması Veri girişleri tamamlanan klasörlerin yer etiketlerinin hazırlanarak etiketlenmesi Sayfa 41 / 59

42 Etiketlemesi tamamlanan klasörlerin hizmet birimlerine ayrılan yerlere yıl ve konu bazında yerleştirilmesi Hizmet birimleri bazında Evrak Arşivine intikal etmiş ve yukarıdaki işlemleri tamamlanmış evrakların devir teslim tutanaklarının hazırlanması Evrak Arşivi sorumlusu ile Birim arşiv sorumlusu arasında devir teslim tutanaklarının çift nüsha halinde imzalanarak devir işlemlerinin tamamlanması Evrak Arşivimize intikal etmiş ve yukarıdaki tüm aşamalardan geçmiş evrak sayısı dir. a. Gelen Evrak İşlemleri; Genel Sekreterliğimize posta yolu ile ya da elden ulaşan tüm evraklar Genel Evrak Birimine teslim edilmektedir. Genel Sekreterliğimiz genel evrak birimine 2006 yılında 5599 adet evrak kayıt altına alınmıştır. b. Giden Evrak İşlemleri (Posta İşlemleri) Genel Sekreterliğimiz hizmet birimleri tarafından ilgili kurum/kuruluş ve kişilere hitaben yazılan resmi yazılardan posta yolu ile gönderimi gerçekleşmekte olup, Genel Sekreterliğimizde yıllık ortalama adet evrak posta yolu ile gönderilmektedir Teknik Hizmetler: Genel Sekreterlik Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde yer alan Teknik İşler Birimince; Bilgi işlem ve elektronik altyapı hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesine yönelik, Yazılım, Donanım, İletişim, Network Hizmetleri devamlılığı ve hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış, çalışmalarımız aşağıda sıralanmıştır. a. Yazılım a ilişkin; Kurum insan kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik, program ekibi tarafından web tabanlı Stajyer, Personel, Maaş programı, Evrak Takip Sistemi yazılımlar geliştirilmiştir. Kurumsal olarak 120 kullanıcılı Antivirüs Lisans yenilemesi yaptırılmış, yerel alan ağı ile gerekli sunuculara yüklenerek yönetimleri yaptırılmıştır. Kurum Bilgi iletişim altyapısı ile bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik Güvenlik Firewall duvarı yazılımı anlaşması yapılmış, yıl içinde gerekli güncellemeler yaptırılmıştır. Sunucular üzerinde web sitesi barındırma hizmeti yapılmış, sitenin yenilenmesine ilişkin gerekli teknik şartname hazırlanmış ve ihalesi uzantılı 150 kullanıcılık mail hesabının yönetimi ve yönlendirmesi yapılmıştır. b. Donanım, Network ve İletişim altyapısına ilişkin; Yazılım, Donanım, Elektronik ve Haberleşme içerikli toplam 1810 adet arıza kaydına birimimiz tarafından servis hizmeti verilmiştir. Yerel alan ağında 35 adet Bilgisayar ın kurum içi değişimi ve kurulumu yapılmıştır, Yazıcı, Tarayıcı, Sunucu v.b. ürünler garanti kapsamında/garanti kapsamı dışında dış kaynaklı servis desteği ile bakım yaptırılmıştır. Kuvvemizde bulunan Telesis X1 santralin periyodik bakım ve onarımları ile santral üzerinden gerekli diğer hizmetler verilmiştir. Kurumdaki personel sirkülasyonu nedeniyle ihtiyaç olan santralkullanıcı telefon bağlantısına ilişkin kablolama altyapısı yapılmış ve/veya dış kaynaklı yaptırılmıştır. Sayfa 42 / 59

43 Toplantı salonlarının elektronik altyapısının yönetimi ile, toplantı salonlarında bulunmakta olan, ses, görüntü ve ışık sistemlerinin gerekli olan bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmıştır. Kurum iletişim altyapısının sürekliliğini sağlamak üzere, mevcut bulunan kesintisiz güç kaynağıyla ilgili periyodik bakım sözleşmesi yapılmış, gerekli bakımlar düzenli olarak takip edilmiş, arıza anında tamiri yaptırılmıştır. Teknik ve Bilgi İşlem makine parkının iyileştirilmesine yönelik proje kapsamında, 2006 yılında 2 adet HP, 4 Adet IBM Sunucu, 9 Adet Notebook, 11 Adet Yazıcı, 80 adet bilgisayar, çevre birimleri ve bunlara ilişkin diğer donanımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde teknik şartnameleri hazırlanmış, ihale edilerek temini sağlanmıştır. AB ile ilgili yeni haber ve yeni gelişmelerin takip edilmesi amaçlı Tv. hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin gerekli altyapı çalışması yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. c. Hizmetlere ilişkin; İnternet hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 2Mbps lik internet hizmet 3 Mbps e çıkarılmış, kurum kullanıcılarının kesintisiz erişim almaları sağlanmıştır. Toplantı Salonlarının Elektrik, Elektronik altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; Fonksiyonlar Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. Koordinasyon başlığı altında; Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Yatırım işlemlerini yürütmek. Raporlama başlığı altında; Birim Faaliyet Raporu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Faaliyet Raporu, Yıllık Ekonomik Rapor, Haftalık Faaliyet Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım Gerçekleşme Raporu faaliyetlerini yapmak. Analiz, Ölçme, Performans Takibi ve Değerlendirme başlığı altında; Genel Sekreterliğin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. Genel Sekreterliğin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yaralanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. Genel Sekreterliğin görev alanıyla ilgili araştırmageliştirme faaliyetlerini yürütmek. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek. Sayfa 43 / 59

44 Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilen konularda araştırma ve diğer görevlerin yapılması. Mali Hizmetler başlığı altında; Bütçe, Performans Programı, Ayrıntılı Harcama Programı, Kesin Hesap, Alacak Takip(Kişi Borçları) İç Kontrol başlığı altında; Kontrol ortamının oluşturulması, Kontrol faaliyetleri (ön mali kontrol dahil) İç denetimve dış denetim raporları olmak üzere izleme Hizmet ve Ürünler 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 1927 yılından itibaren Türk kamu mali sisteminin kanuni dayanağını oluşturan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve mali sistemimize yeni bir anlayış getirilmiştir. Bu yeni anlayışın temel taşlarından biri de kamuda stratejik planlama kültürünün oluşturulmasıdır saylı Kanunun 9 uncu maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. ifadesine yer verilerek stratejik planlamaya yeni mali sistem içerisinde verilen önem vurgulanmıştır Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Stratejik Planlama çerçevesindeki çalışmalarımız, tarih ve B.02.1.ABG /499 sayılı genelge ile başlatılmış ve Stratejik Planlama Çalışma Programının belirleneceği ilk toplantımız tarihinde başlamıştır. Performans esaslı bütçeleme idarenin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilicek idare amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan sistemdir sayılı Kanunun 9 uncu maddesi stratejik planlama kavramıyla birlikte performans esaslı bütçeleme kavramına da yer vermekte olup, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde performans esasına dayalı olarak hazırlanacağı belirtilmektedir. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Stratejik Planı çerçevesinde 2009 yılı birim ve Genel Sekreterlik performans programları hazırlanacak olup 2009 yılı bütçesinin bu çerçevede yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla Stratejik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında performans esaslı bütçeleme çalışmaları da yer almakta olup, çalışmalar stratejik planlamayla birlikte devam etmektedir. Bütçe hazırlık çalışmalarımız; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60 ıncı maddesine göre hazırlanan Genel Sekreterliğimiz Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi tarihinde Sayın Genel Sekreterimiz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir Dönemi Bütçe Teklifleri kapsamında; Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve esaslara göre harcama birimlerinin bütçe tekliflerini hazırlamaları konusunda gerekli yazışmalar yapılmıştır. Sayfa 44 / 59

45 Genel Sekreterliğimiz harcama birimlerinden cari teklifler alınmıştır. Her bir harcama birimi ile toplantı yapılarak Genel sekreterliğimiz cari bütçe teklifi oluşturulmuştur. Cari bütçe teklifi Sayın genel Sekreterimizin onayına sunulmuştur. Yatırım bütçesi teklifleri alınmıştır. Yatırım bütçesine ilişkin teklifte bulunan Genel Sekreterliğimizin her bir harcama birimi ile toplantı yapılarak yatırım programı teklifi oluşturulmuştur. Yatırım programı teklifi Sayın Genel Sekreterimizin onayına sunulmuştur. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Genel Sekreterliğimiz cari bütçe teklifleri üzerinde görüşmeler yapılmıştır. DPT Müsteşarlığında Genel Sekreterlik yatırım programı görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda teklifler tekrar gözden geçirilerek Genel Sekreterelik Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan Genel Sekreterliğimiz bütçe görüşmelerine katılım sağlanmıştır. Genel Sekreterliğimizce hazırlanan Bütçe Teklif, Tasarı ve Kesinhesabına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Adet Gönderildiği Yer AB Genel Sekreterliği 2007 Yılı Bütçe Teklifi 6 Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 2 adet İlgililere 4 adet AB Genel Seketerliği 2007 Yılı Bütçe Tasarısı 31 TBMM ye 5 adet Birimlere 8 adet Üst Yönetime 8 adet İlgililere 10 adet AB Genel Sekreterliği 2005 Yılı Kesin Hesabı 73 Satıştaya 5 adet TBMM ye 50 adet Üst Yönetime 8 adet İlgiliere 10 adet 2006 yılı bütçe uygulamalarımıza bakıldığında da; Genel Sekreterliğimiz 2006 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, 1 sıra numaralı merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibariyle dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı icmalleri hazırlanmış (teklif) ve Sayın Genel Sekreterimizin onayına sunularak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan İcmal Harcama Programı doğrultusunda ödeneklerin tertipler itibariyle dağılımı yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı oluşturulmuştur. Sayfa 45 / 59

46 2006 yılı Genel Sekreterlik yatırım gerçekleşmelerine ilişkin olarak her üç ayda bir yatırım gerçekleşme raporu hazırlanarak DPT ye gönderilmiştir sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yüzde yirmi oranının üzerinde olup birimlerden gelen aktarma taleplerinden 4 adedi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Yılın son üç ayında uygulanan bütçe politikası nedeniyle bloke edilen ödeneklerden ihtiyaç duyulanların kullanılabilir duruma getirilmesi için Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 1 adet yazı yazılmıştır. Genel Sekreterliğimiz Personelİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının yaptığı 7 ihaleye üye olarak katılım sağlanmıştır. Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesine istinaden tarihleri arasında başkanlığımıza gelen ve işlem yapılarak gönderilen evrak ve belgelere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapılan Belge Açıklaması Gelen Evrak Giden Evrak Tenkis Belgesi İcmali 3 Ödenek Gönderme Belgesi İcmali 40 Serbest Bırakma Yazıları 3 3 Aktarma Talepleri 6 4 Revize Talepleri 5 5 Faaliyet Raporları; Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarınıi ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Başkanlığımızca hazırlanan rapor Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve adresinde yayımlanmıştır. Yatırım Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Raporu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığına gönderiler. hükmünden hareketle Genel Sekreterlik Yatırım Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Raporu ilgili yerlere gönderilmiştir. İç Kontrol; Ön mali kontrole ilişkin şu çalışmalar yapılmıştır: Sayfa 46 / 59

47 Dairemiz tarafından hazırlanan Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi tarihinde Sayın Genel Sekreterimiz tarafından onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir tarihli ve B.02.1.ABG /851/2 sayılı onaya istinaden 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.4 Görev Giderleri, 03.5 Hizmet Alımları, 03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ekonomik kodlarında yer alan harcamaların harcama talimatı veya onay belgesinin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen bütün unsurları ile birlikte tamamlandıktan sonra ve Harcama Yetkilileri tarafından imzalanmadan önce, 01.1 Memurlar, 01.2 Sözleşmeli Personel, 03.3 Yolluklar, Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri, Kamu Personeli İlaç Giderleri ile Cenaze Giderlerinden YTL (Yüzellibin Yeni Türk Lirası) ve üzerinde olanlara ilişkin ödeme emri belgelerinin, Harcama Yetkilileri tarafından imzalanmadan önce, ilgili Harcama Birimince ön mali kontrol işlemi için Dairemize gönderilmesi ve söz konusu ödeme emri belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden en geç 5 işgünü içinde değerlendirilerek kontrol edilmesi ve uygun görülmeyen işlemlerin aynı süre içinde değerlendirilerek kontrol edilmesi ve uygun görülmeyen işlemlerin aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime iade edilmesi sağlanarak ön mali kontrol faaliyetleri başlatılmıştır. Yukarıda verilen onaylara istinaden Dairemizce tarihleri arasında Genel Sekreterliğimizin tüm harcama birimlerinin: 39 adet Yurtiçi geçici görev yolluğunun 2 adedi 99 adet Yurtdışı geçici görev yolluğunun 20 adedi 65 adet ilaç gideri ödeme belgesinin 30 adedi 12 adet sağlık gideri ödeme emri belgesinin 7 adedi 8 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı mevzuata uygun görülmemiş olup eksikliklerin tamamlanması ve hataların mevzuata uygunluk yönünden düzeltilmesi sağlanmıştır. Genel Sekreterlik Alacak Takibi Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Alacak Takip Dosyası başlıklı 8 inci maddesinde yer alan Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için merkezde strateji geliştirme birimlerince taşrada ise takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılır. hükmü uyarınca 2 adet kamu alacağı tespit edilerek tahsil edilmiştir. 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Dairemiz tarafından hazırlanan Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi tarihinde Sayın Genel Sekreterimiz tarafından onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sayfa 47 / 59

48 D Diğer Hususlar II AMAÇ ve HEDEFLER A İdarenin Amaç ve Hedefleri Genel Sekreterliğimiz Stratejik Planlama çalışmaları devam etmesi nedeniyle bu hususlara değinilmemiştir. B Temel Politikalar ve Öncelikler Genel Sekreterliğimiz Stratejik Planlama çalışmaları devam etmesi nedeniyle bu hususlara değinilmemiştir. C Diğer Hususlar III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler 1Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Ekonomik Kodu EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ GİDERİN GİDERİN BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞE BAŞLANGIÇ ÖDENEK GİDERİ ÖDENEK GİDERİ ÖDENEĞİ GÖRE ÖDENEĞİ GÖRE ÖDENEĞİ ORANI ORANI ,35 87, , ,22 121, ,45 69, , ,18 122, ,90 97, , ,04 120, ,75 80, , ,39 124, ,95 79, , ,15 124, ,80 80, , ,24 124, ,00 98, , ,46 157, ,60 99, , ,20 115, ,40 98, , ,72 190, , ,65 98, , ,89 151, ,70 88, , ,42 172, ,45 89, , ,43 307, ,65 65, , ,86 529, ,55 80, , ,94 187, , , ,94 137, , ,94 138, , , , ,10 92, , , ,01 540, AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ 1 MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 1 MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE ML.ZLIM. 2 TÜKETİME YÖN. MAL VE MLZ ALIM. 3 YOLLUKLAR 4 GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 MENKUL MAL ALIM, BAK.VE ONARIM GİD. 8 GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ONARIM GİD. 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 2 HAZİNE YARDIMLARI 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAP. TRANS. SERMAYE GİDERLERİ 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GENEL TOPLAM 2006 TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ , , , , , , , , ,16 831, , , , , , , , ,63 GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE ORANI 89,56 81,93 92,58 91,98 94,93 89,96 38,19 53,73 64,03 13,86 32,06 4,21 57,06 87,31 72,32 99, ,00 88,50 87,91 98,33 60, YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS KULLANILABİLİR HARCAMA TOPLAM KALAN ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Sayfa 48 / 59

49 , , , , , , , , Genel Sekreterliğimizin personel giderlerinde kullanılmak üzere 01.1 tertibine 2006 Mali Yıl Bütçe Kanunu ile YTL. Ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin ,97 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,03 YTL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %18.06 dır. Sözleşmeli personel giderlerinde kullanılmak üzere 01.2 tertibine 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile YTL. tutarında ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin ,44 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,56 YTL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %/7.41 dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pimi Giderlerinde kullanılmak üzere 02.1 tertibine 2006 Mali Yıl Bütçe Kanunu ile YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin ,98 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle 2.787,02 YTL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %/5.06 dır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pimi Giderlerinde kullanılmak üzere 02.2 tertibine 2006 Mali Yıl Bütçe Kanunu ile YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin ,88 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle 8.035,12 YTL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %/10.04 tür. Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları giderlerinde kullanılmak üzere 03.2 tertibine 2006 Mali Yıl Bütçe Kanunu ile YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin YTL si Maliye Bakanlığınca bloke tutularak yıl sonu ödeneği YTL. olmuştur. Bu ödeneğin ,15 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,85YTL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %/41.43 tür. Yolluklarda kullanılmak üzere 03.3 tertibine 2006 Mali Yıl Bütçe Kanunu ile YTL. ödenek ayrılmıştır. Bütçe yılı içinde yapılan aktarma sonucunda yıl sonu ödeneği YTL. olmuştur. Bu ödeneğin ,16 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,84 YTL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %/35.96 dır. Görev Giderlerinde kullanılmak üzere 03.4 tertibine 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile YTL: ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 831,77 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle 5.168,23 YTL. ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %/86.13 tür Hizmet Alımları giderlerinde kullanılmak üzere 03.5 tertibine 2006 mali Yılı Bütçe Kanunu ile YTL.ödenek ayrılmıştır. Bütçe yılı içinde yapılan aktarma ve bloke ile yıl sonu ödeneği YTL. olmuştur. Bu ödeneğin ,67 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle 1.257,96 YTL. si iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %/65.38 dir. Temsil ve Tanıtma giderlerinde kullanılmak üzere 03.6 tertibine 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile YTL.ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin YTL. si Maliye Bakanlığı Bütçesine aktarılmış, YTL.ödenekte bloke edilerek yıl sonu ödeneği YTL. olmuştur. Bu ödeneğin ,96 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,04 YTL.ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı dur. Menkul Mal, Gayri Maddi hak Alım, Bakım ve Onarım giderlerinde kullanılmak üzere 03.7 tertibine 2006 mali Bütçe Kanunu ile YTL. ödenek ayrılmıştır. Bütçe yılı içinde YTL. ödenek bloke tutularak yıl sonu ödeneği YTL.olmuştur. Bu ödeneğin ,57 YTL si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,43 YTL.ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %40.94 tür. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderlerinde kullanılmak üzere 03.8 tertibine 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile YTL.ödenek ayrılmıştır. Yıl içinde yapılan aktarma ile yıl sonu Sayfa 49 / 59 30

50 ödeneği YTL.olmuştur. Bu ödeneğin ,52 YTL. si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,48 YTL. ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %12.69 dur. Genel Sekreterlik personelimizin tedavi giderlerinde kullanılmak üzere 03.9 tertibine 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin ,14 YTL. si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,86 YTL. ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %27.68 dir. Hazine Yardımı giderleri için 05.2 tertibine 2006 Mali Yılı Bütçesi ile YTL. ödenek ayrılmıştır. Bütçe yılı içinde yaoılan aktarma ile yıl sonu genel ödenek toplamı YTL.olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Kar Amacını Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardımlar giderinde kullanılmak üzere 05.3 tertibine 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile YTL.ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin YTL. si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle YTL.ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %33.33 dür. Mamul Mal Alımları 06.1 tertibine 2006 yılı içinde yapılan aktarma ile yıl sonu ödenek toplamı YTL.olmuştur. Bu ödeneğin ,42 YTL. si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle ,58 YTL. ödenek iptal olmuştur. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %12.08 dir. Gayri Maddi Hak Alımları tertibine 2006 yılı içinde yapılan aktarma ile yıl sonu ödenek toplamı YTL.olmuştur. Bu ödeneğin YTL. si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle 300 YTL.ödenek iptal olmuştur. Toplam ödeneğe göre iptal oranı %1.66 dır. Sayfa 50 / 59

51 Sayfa 51 / 59

52 Sayfa 52 / 59

53 3 Mali Denetim Sonuçları 4 Diğer Hususlar B Performans Bilgileri 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri Katılım Öncesi Mali Yardım Projeleri ile Diğer Projeler Genel Sekreterliğimizin faydalanıcısı olduğu;2005 yılı Türkiye AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlaması kapsamında yer alan Mali İşbirliği Programlaması, Dönem Projeleri, Gelecek Dönem Proje Hazırlıkları, TWINNING, Mali İşbirliği Projeleri İzleme ve Değerlendirme, MATRA ve PSO(Hollanda ile İkili İşbirliği), İngiltere ile İkili İşbirliği Projeleri, Fransa ile İkili İşbirliği Projeleri, Danimarka ile İkili İşbirliği Projeleri, Diğer Ülkelerle İkili İşbirliği Projeleri, Proje Hazırlama ve Uygulama, ReferansPCM, IPA, Eğitim Projeleri (Jean Monnet, Chevening), Diğer Projeler (UNDP, Avrupa Konseyi Projeleri vb.), TAIEX, İdari İşbirliği Projesi: 3.Bileşen / İletişim / Yayınlar Projesi konularında koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılı Türkiye AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlaması kapsamında yer alan Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi ile ilgili çalışmalara hız verilmiştir. Jean Monnet Ortak Komitesi (JMJC) 10 Kasım 2006 tarihinde toplanmış ve akademik yılı Jean Monnet Burslarına ilişkin çalışma takvimini belirlemiştir. Söz konusu toplantıda başvuru şartları ve çalışma konuları gibi hususlar karara bağlanmış, buna göre burs duyuruları (gazete ve internet ilanı) ve başvuru belgeleri hazırlanmıştır. Daha önceki burs programı kapsamında teknik destek birimi olarak görev yapan British Council in kontratı Aralık 2007 tarihine kadar uzatılmış, yeni seçilecek teknik destek birimi için iş tanımı (TOR) taslağı hazırlanmıştır. Türkiye deki siyasi reform çalışmaları, Reform İzleme Grubu (RİG) toplantıları, insan hakları ve temel özgürlükler alanında uluslararası gelişmelerin takibi yapılmış ve gerekli organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Siyasi istişare toplantıları düzenlenmiştir. Adalet ve içişleri alanında tam üyelik perspektifinde sürdürülecek iç çalışmaların koordinasyonu çerçevesinde, İltica ve Göç (Geri Kabul), Dış Sınırlar (ESYP), Vize ve Schengen Müktesebatı, Polis İşbirliği, Örgütlü Suçlar ve İnsan Sayfa 53 / 59

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2008 Yılı Faaliyet Raporu AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2009 İÇİNDEKİLER

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) 11 OCAK 2010, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu

BA IKF-SİR,RF.J OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu BALIKESIR TICARET ODASI GENEL SEKRETERL! lne BASIN SOK.N0.10/2-3 BALIKESİR L BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. _J Tarih Sayı Konu O 8 J6. 2015 511/

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı