Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ý Ç Ý N D E K Ý L E R"

Transkript

1

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aðustos 2003 Sayý: 416 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör Özyiðit Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Özenç Kayserilioðlu Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu: Kazým Erdemoðlu Okur - Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Yönetim Yeri: Aydede Caddesi Kývýlcým Apt. No.4/ Taksim, ÝSTANBUL Yazýþma Adresi: SEVGÝ DÜNYASI P.K.471-Beyoðlu, ÝSTANBUL Mizampaj ve Teknik Danýþman: Hale Ürkmezgil Dizgi: Özenç Dizgi Baský: Anka Basým Fiyatý: TL. Yýllýk Abone: Yurt Dýþý: TL. Sevgili Dostlar Dr. Refet Kayserilioðlu... 1 Deðerini Bilmek Dr. Refet Kayserilioðlu... 2 Çýkar Yol Güngör Özyiðit... 5 Esinler Olgay Göksel Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi Yavuz Yektay Sorularla Ruhsal Olaylar Özenç Kayserilioðlu Kendime Mektuplar Nelda Bayraktar O Aþkýn Adamýydý Nadide Kýlýç Ýnternetten Ýki Yaþam Arasýnda Çev: Arýn Ýnan El Deyip Geçmeyelim Uður Uzunhekim Özgürlüðün Bedeli Süveyda Bayraktar Iþýðýn Hazinesi Çeviren: Nelda Bayraktar Bir Ýstanbul Klasiði Güngör Özyiðit Ýnsanlarý ve Hayvanlarý Birleþtiren Gizemli Psiþik Bað (3) Belgin Tanaltay Dedikodulu Sohbet Zehra Ýskender... 47

3 Sevgili Dostlar Sevgi Dünyasý 1 Kendinizi baþkalarýna sevdirmeye çalýþýrken çok dikkat edeceðiniz bir husus var. O da kendi deðerinizi bilmeniz, kendinizi beðenmeniz ve kendinizi sevmenizdir. Siz kendinizi beðenmez ve sevmezseniz, baþkalarýna kendinizi sevdirmeniz çok zordur. Önce siz kendi deðerlerinizi, kendi kiþiliðinizi görecek, kendinizi seveceksiniz. Ancak o zaman sevdiðiniz yönlerinizi baþkalarýnýn beðenisine sunabilir ve onlarýn ilgisini çekebilirsiniz. Kendinizden çok üstün gördüðünüz bir kiþinin karþýsýnda ezilip büzülerek, kiþiliðinizden fedakârlýk ederek, ona gereðinden fazla þeyleri vererek kendinizi sevdirebileceðinizi sanýyorsanýz çok yanýlýyorsunuz. O sizin verdiklerinizi hoþlanarak, rahatlýkla alacak, sizin gönlünüzü hoþ etmek için belki sýrtýnýzý sývazlayacak, ama sizi sevgisine layýk, kendisine denk bir kiþi olarak hiçbir zaman göremeyecektir. Her zaman kendisini sizden üstün görecektir. Ayný durum devletlerin ve milletlerin iliþkilerinde de vardýr. Türk Milleti ve Türk Devleti, ABD ye ve Avrupa devletlerine kendini beðendirmek için onlarýn önünde küçüldükçe ve ezildikçe, onlara gereðinden fazla tavizler verdikçe, karþýlýðýný almadan aþýrý fedakârlýklar yaptýkça, kendini asla sevdiremeyecek ve saydýramayacaktýr. Onlarýn, kendi çýkarlarýný saðlamak için yaptýklarý övgüleri, alkýþlarý gerçek sevgi saymak safdillik olur ancak. Onlarýn karþýsýna eþ deðerlerle çýkmak, kendi kýymetimizi, sanatta, bilimde, ekonomide, ticarette ve politikada yeteneklerimizi mertçe ortaya koyarak çýkmak gerekir. Bu da elbette her yönde kendi deðerlerimizi geliþtirmekle ve þuurlu olarak düzenle çalýþmakla mümkündür. Bunu yapmak içinde öncelikle kendimizi ve biri birimizi kötülemeleri býrakýp, diðer insanlardan hiçbir farkýmýzýn olmadýðýný idrak etmek þarttýr. Yalaný, iki yüzlülüðü, çýkarcýlýðý en doðal davranýþ olarak gören günümüz dünyasýnda, kiþilerin ve milletlerin kendilerini sevdireceðiz derken, ezilmelerini ve sömürülmelerini önlemenin yolu, kendi deðerlerine inanmaktan geçer. Her insan Yaratanýn sevgisinden varolduðu için eþittir ve herkeste deðiþik yönlerde, deðiþik deðerler vardýr. Önemli olan, o deðerleri görmek ve var gücüyle onlarý geliþtirmeye çalýþýp, kiþilikli bir þekilde insanlarýn yararlanmasýna sunmaktýr. En Derin Sevgilerimle Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU

4 2 Sevgi Dünyasý Deðerini Bilmek Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Vaktiyle ergin bir þeyh; yýllarca yanýnda yetiþtirdiði müridini imtihan etmek ister. Onun eline iri bir pýrlanta verip: "Oðlum" der "Bunu al, önüne gelen esnafa göster, kaç para verdiklerini sor, en sonra da kuyumcuya göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatlarýný ve ne dediklerini öðren, gel bana bildir." Mürit elinde pýrlanta bir bakkal dükkanýna girer ve: Þunu alýr mýsýnýz?" diye sorar. Bakkal parlak bir boncuða benzettiði mücevheri alýr; elinde evirir çevirir; sonra: "Buna bir tek lira verelim. Bizim çocuk oynasýn" der. Mürit teþekkür edip çýkar. Bir manifaturacýya gider. O da parlak bir taþa benzettiði

5 Sevgi Dünyasý 3 mücevhere ancak bir beþ lira vermeye razý olur. Üçüncü olarak semerciye gider: "Buna ne verirsiniz?" diye sorar. Semerci þöyle bir bakar, "Bu" der "benim semerlere iyi süs olur. Bundan 'Kaþ' dediðimiz süslerden yaparým. Buna bir on lira verelim." Mürit en son olarak kuyumcuya gider. Kuyumcu mücevheri görünce yerinden fýrlar. "Bu kadar büyük pýrlantayý nereden buldun?!" diye hayretle baðýrýr ve hemen ilâve eder: "Buna kaç lira istiyorsun?" Mürit sorar: "Siz ne veriyorsunuz?" "Ne istiyorsan veririm. Mürit "Hayýr veremem." diye taþý almak için uzanýnca kuyumcu yalvarmaya baþlar: "Ne olur bunu bana sat. Dükkânýmý içindeki bütün altýnlarý ve mücevherleriyle, evimi; hatta arsalarýmý da vereyim. Mürit emanet olduðunu, satmaya yetkili olmadýðýný, ancak fiyat öðrenmesini istediklerini anlatýncaya kadar bir hayli dil döker. Þeyhinin yanýna dönen mürit büyük bir þaþkýnlýk içinde macerasýný anlatýr. Þeyh sorar: "Bundan ne anladýn?" Müridin verdiði cevap çok doðrudur: "Bir þey ancak deðerini bilenin yanýnda kýymetlidir." Þeyh ilâve eder: "Ýþte oðlum sen de sana verdiklerimi bildirdiklerimi ve öðrettiklerimi onun kýymetini bilmeyenlere verme. Eðer bir kimseye mutlaka vermek istiyorsan önce vereceklerinin kýymetini tanýt, onlara saygýyý öðret, sonra ver." Niceleri vardýr ki, nadide güllerden meydana gelen þahâne gül bahçesini, dikenli otlardan meydana gelmiþ otlak sanýr da çiðner geçerler. BÝZDE OLANLARIN DEÐERÝNÝ BÝLMEK Ýçinde bulunduðumuz þartlar bize birçok imkânlar saðlamaktadýr: Bir vahþi kabilenin arasýnda deðil de medenî bir toplum içinde yaþamamýz ne büyük bir lütuftur. Birçok aksaklýklarýna raðmen içinde yaþadýðýmýz demokratik þartlar þüphesiz büyük bir nimettir. Memleketimizdeki hür fikir ortamýný ne sol ne sað dikta rejimlerinin hüküm sürdüðü ülkelerde bulamayýz. Öyle ülkelerde insanlýðý yüceltecek, daha üstün þartlara götürecek büyük fikir akýmlarý geliþemezler. En doðru ve en üstün fikirleri, nedenleri ile ortaya koyabilmek ve bunlarý açýk açýk savunabilmek elbette büyük bir nimettir. Her çeþit imkân olsa fakat yeni ve üstün yollarý görecek üst bilgilerden mahrum olsak, ne yapabiliriz? Ýyi niyetle birçok þey yapmak istesek, ama bütün insanlýðý bir araya getirecek formüllerden yoksun olduðumuz için yine bir neticeye varamayýz. Öyleyse o bilgilere ve o formüllere, onlarýn arkasýndaki büyük ilâhî yardýmlara sahip olmamýz da büyük bir nimettir. Onlara çok sýký sarýlmamýz gerekir. Saðlýðýmýz, saðlýk içinde yaþayýp düþünebilmemiz ne büyük nimettir. Yolunuz bir akýl hastanesine düþmüþse oradakilerin acýnacak durumu, çeþitli sapýklýklar içinde bocalayýþlarý size aklýnýzýn ne büyük bir nimet olduðunu açýkça gösterecektir. Eðer bir gece uykusuz kalýp sabahlamýþsanýz, rahatça uyku uyumanýn ne büyük nimet olduðunu çok iyi anlamýþsýnýzdýr. Eðer rahatça yemeðinizi yiyip yediklerinizi kolaylýkla hazmedebiliyorsanýz lokmasýný yutamayanlar, yutup da mide sancýsýndan kývrananlara, ülser aðrýsý korkusuyla birçok þeyi yiyemeyenlere sorun ne büyük nimet içinde olduðunuza þükredin. Eðer bir astým krizi içinde nefes alamayan, bir lokma hava için pencerelere koþan bir hasta görmüþseniz, o zaman kolaylýkla içinize çektiðiniz havanýn aslýnda ne büyük nimet

6 4 Sevgi Dünyasý olduðunu anlar da þükredersiniz halinize. Þüphesiz birçok meziyetleriniz vardýr. Akýllýsýnýz, okuduðunuzu anlýyorsunuz; iyi kalplisiniz, insanlarý seviyorsunuz ve çevrenizde sizi sevenler var. Kötü biri olsanýz ve kötülüðünüz sizi tanýyanlarca söylense veya bakýþlarý ile ifade edilse o zaman ne kadar huzursuz olursunuz. Sevmenin ve sevilmenin ne büyük nimet olduðunu o zaman anlarsýnýz. Bir insana yardým edebilmenin, el uzatabilmenin ne büyük bir lütuf ve imkân olduðunu yardýma muhtaç olup da onu bulamayanlara sorunuz. Onlar size yardým ve hizmet etmenin ne büyük bir insanlýk olduðunu ifade edecekler ve bunu gördükleri kimseleri nasýl öve öve göklere çýkaracaklardýr. Siz sýkýntýdan bunalmýþ bir adama el uzattýðýnýz zaman onun gözlerindeki sevinci ve teþekkürü hiç gördünüz mü? Gördünüzse bilirsiniz ki, insaný ondan daha çok mutlu edecek bir hediye yoktur dünyada. Bazen çok sevdiðiniz bir yakýnýnýz bir acýdan kývranýr, geceler boyu inler ve sýzlar da ona bir þey yapamazsanýz, onun sýkýntýsý karþýsýnda âciz, eli kolu baðlý kalýrsanýz bunun ne büyük bir azap olduðunu anlarsýnýz. O esnada hastanýzýn yardýmýna koþan doktor ne üstün bir kurtarýcý, ne deðerli bir insandýr. Aksine kendi rahatýndan veya eðlencesinden fedakârlýk edip yardýma koþmayan doktor ne vicdansýz bir insandýr. Bunu o zaman daha iyi anlarsýnýz. Ýþte böylece biz bir þeyin deðerini onun yokluðu ile karþýlaþtýðýmýz zaman daha iyi anlarýz. Ama her þeyin deðerini anlayabilmek için mutlaka onlarýn yokluðu ile mi karþýlaþmamýz gerekir? Ýþte aklýnýn deðerini bilen herkes için bu gerekmemelidir: Aklý olan ve iyiyi kötüden ayýrt edebilen bir kimse düþünceleriyle sahip olduðu imkânlarýn deðerini bulabilmeli ve onlara þükredebilmelidir. DEÐERÝNÝ BÝLMEK NASIL OLUR? Bizde bulunan imkânlarýn deðerini bilmek, onlarý düþünüp "Oh! çok þükür!" demekle olup biter mi? Hayýr asla!.. Ýmkanlarýnýzýn deðerini bilmeyi, ancak onlarý daha çok geliþtirmek için çalýþmakla göstermiþ olursunuz. Bilgisini artýrmayan, zekâsýný geliþtirmeyen, çevresinin kendisine saðladýðý yardým ve imkânlardan en iyi bir þekilde faydalanmayan ve o imkânlardan faydalanarak tekâmül edemeyen, olgunlaþmayan, kendini arýtamayan bir insan deðer bilmiyor demektir. Elinizdeki imkânlarý geliþtirmek en büyük þükürdür. Ýkinci olarak o imkânlardan, insanlarý faydalandýrmaya sýra gelir. Siz bir yandan kendi imkânlarýnýzý geliþtirip kendinizi yükseltirken bir yandan da yakýn ve uzak bütün insan kardeþlerinizin yardýmýna koþacaksýnýz. Ýþte en büyük ve en gerçek þükrü bizi sevgisinden Varedene karþý ancak o zaman yapmýþ olursunuz. Aldýðýmýz her rahat nefesin, bütün organlarýmýzýn saðlýklý ve düzenli çalýþmasýnýn elbette bir borcu var. Aklýmýzýn bilgilerle geliþecek yetenekte oluþunun da bir borcu var. O borçlarý, zamaný boþa harcamayarak, aklýmýzý geliþtirerek, gönlümüzü arýtýp yücelterek, insanlara gerçekleri öðreterek, örnek olacak seviyeye gelerek ödeyebiliriz. Sahip olduðumuz her çeþit imkânýn (olanaðýn) deðerini bilmek ve þükrünü yapmak onlardan en geniþ þekilde yararlanarak ve kardeþlerimizi de yararlandýrarak gösterilmiþ olunur.

7 Sevgi Dünyasý 5 ÇIKAR YOL Psikolog Güngör Özyiðit Ýnsanlar sevmeyi benimseyip, baþkalarý için yaþamaya alýþmadýklarý ve yaratýcý sencilliðe varmadýklarý takdirde, insanlýðý hiçbir þeyin kurtaramayacaðý kanýsýna vardým. Sorokin

8 6 Sevgi Dünyasý Ýnsanoðlu kendi yarattýðý dev sorunlarla baþa çýkabilecek mi? Ýþte günümüzün en ilginç ve trajikomik sorusu bu! Trajik; çünkü sorunlarýn üstesinden gelemediðimizde yeryüzünden top yekûn silmeyebiliriz. Komik; çünkü bu deyi biz doðurduk. Kendi gücümüzün veya yanlýþ bir güç anlayýþýn tutsaðý olduk bir yerde. Nükleer savaþ olasýlýðý; tersine dönen silâhýmýz. Nüfus patlamasý; dizginsiz keyfimiz. Sýnýrsýz sanayileþme; tüketim ve sömürünün iflâhý. Kaynaklarýn tükeniþi; hesapsýzlýðýmýzýn sýnýr taþý. Enflâsyon; ektiðimizi biçme ve yalanla þiþirilen balonun sönmüþü. Açlýk; bencilliðimizin somut belirtisi. Ve çevre kirlenmesi; doðaya saygýsýzlýðýmýzýn yüzümüzde þaklayan þamarý. DAÐCILAR GÝBÝ Þimdi önümüze dað gibi dikilen bu sorunlarýn yamacýndan doruða doðru birlikte týrmanýyoruz. Her birimiz, istesek de istemesek de ayýn kader ipiyle bellerimizden birbirimize sýmsýký baðlýyýz, týpký daðcýlar gibi... Ya hep birlikte, birbirimize destek olarak, el ve gönül vererek daðý aþacaðýz. Ya da böyle kardeþçe bir iþbirliðini beceremeyerek, bir uçurumdan aþaðýya yuvarlanacaðýz. Herhalde baþarý; ayný yöne birlikte bakmak, tek yürek, tek kafa ve tek kol gibi hareket edebilmektedir. Öyle yapýlýrsa görülür ki, felâketler bile bir yerde saadete açýlan kapý olur. Sýkýntýlarý birlikte göðüslemeyi öðrenen insanlýk, bakarsýnýz yarýn mutluluklarý da kardeþçe bölüþmeyi baþarýr. Istýrabýn arýtýcý gözyaþlarý yerini sevincin saf, sade ve ýþýltýlý mutluluðuna býrakýr. Ve zaten, gidiþ de ona doðrudur gerçekten. Sorunlar ne denli büyük, dað ne kadar aþýlmaz gibi görünürse görünsün, biz, karamsar deðiliz. Her zaman, en karanlýk anlarda bile bir umut penceresi hep açýktýr içimizde. Devâ bulmaz bir iyimseriz. Çünkü inanýyoruz. Ve çünkü sevginin gücünü az çok biliyoruz. Ýyimserliðimiz gerçekleri görmemekten deðil, belki iyi görmekten geliyor. Pembe gözlükle deðil, sevgi gözüyle bakýyoruz. Sevgiyle bakmaksa, nesnel olmanýn ve özü sevgi olan gerçeði çarpýtmadan görebilmenin tek koþuludur. REÝSLÝK BÝLGÝDEDÝR Her devirde olduðu gibi, çaðýmýzda da insanlarý bunalýmdan kurtarmak ve ayný yöne birlikte yürütmek, bir otoritenin varlýðýný gerektirmektedir. Zaten bugün bunalýmýn baþ nedenlerinden biri, yönetenlerin artýk yönetemez ve yönetilenlerin yönetilemez duruma gelmiþ olmasýdýr. Yani bir otorite boþluðu ve yetkenin (otorite) yitiriliþi söz konusudur. Baþýn bedeni yönettiði gibi, böyle bir otoritenin önderlik görevini mutlaka yüklenmesi gerekli. Bu da bir bilgi iþi olup, çaðýn ihtiyaç duyduðu deðerleri ortaya koyarak ancak kendini kabul ettirebilir. Zira reislik bilgidedir. Günümüzde kim veya hangi kurum bu tarihsel görevi omuzlayabilir ve insanlýk bedenini doðru bir yöne doðru peþinden götürebilir. SÝYASAL OTORÝTE OLARAK DEVLET Tarih boyunca devlet, insanlar üzerinde baþlýca otoritelerden biri olagelmiþtir. Halkýn gönencini (refahýn) ve mutluluðunu saðlama savýyla (iddiasýyla) yönetimi türlü biçimlerde ele geçiren ve böylece devleti oluþturan kiþiler, çok geçmeden halka yabancýlaþmýþ, kendi veya dayandýðý

9 Sevgi Dünyasý 7 sýnýfýn çýkarýný gözeten bir baský düzenini halklar üzerine egemen kýlmýþtýr. Çaðýmýzda ise bilim ve tekniðin geliþmesi ve yönetimin hizmetine girmesi sonucu, devletin etkinliði daha da artarak insaný kaygýlandýracak bir düzeye varmýþtýr. Oysa yöneticilerin ruhsal olgunluklarý, ellerindeki maddi güçlerle doðru orantýlý olarak geliþmemiþtir. Bugün uluslarýn Çoðu on ruh yaþýndaki devlet adamlarý tarafýndan yönetilmektedir. Ve siyasal kadrolar halkýn, özellikle yeni yetiþen kuþaðýn en az yirmi yýl gerisinde kalmýþtýr. Öyleyse bugünkü durumuyla devlet mekanizmasý, insanlarý saðlýklý ve mutlu yarýnlara ulaþtýrmak görevini yüklenmek yönünden en azýndan yetersiz görünmektedir. Kimi düþünür ve devlet adamlarý, devletin tek baþýna, kendine özgü yetkinliðine inanýrlar ve devleti Tanrýsal gücün en yetkin (tam) belirtisi sayarlar. Onlarca devlet, yurttaþlarýnýn mutluluðu için bir araç olmaktan çýkmýþ, kendisi amaç olmuþtur. Ýnsandan böylesine soyutlanmýþ bir devlet düþüncesi, akla da mantýða da aykýrýdýr. Gerçekçi bir görüþle devlet, ellerinde diðer insanlardan daha çok güç ve yetki bulunan belirli kiþiler topluluðudur. Ve devletin politikasý, onu oluþturan kiþilerin görüþlerini yansýtýr. Bu nedenle devletin gözde büyütülmesi aslýnda yönetici azýnlýðýn deðerinin ve öneminin abartýlmasýdýr. Ve onlarýn yapabilecekleri yanlýþlara peþinen göz yumulmasýdýr. Hitler ve Mussolini böyle yanlýþ bir devlet anlayýþýnýn kurbanlarýdýr. Ne var ki özgür ve demokratik düþünüþlü kimseler bu haksýz kuramý asla hoþ görmez ve devletin toplum içindeki diðer etkin güçlerle, baský gruplarýyla denetlenmesini, güçler arasýnda karþýlýklý bir denge ve uyum saðlanmasýný öngörürler. Bugün dünya iki politik inancýn, kapitalizm ve komünizmin kurbaný olmuþtur. Ýkisi de pratikte doðrulanmamýþ, dogmatik inançlardýr. Biri, kapitalizm, küçük bir azýnlýðýn özgürce giriþimde bulunmasýna olanak tanýr. Ama onlarýn bu olanaðý kötüye kullanmasýna, halký sömürmesine ses çýkarmaz. Býrakýnýz yapsýn, býrakýnýz geçsin görüþündedir. Diðeri, sermayenin emeði sömürmesine karþý çýkan komünizm ise, herkese kölecesine bir güvenlik saðlar, üretim araçlarýný kendi ellerinde toplayan yönetici sýnýf, bir çeþit devlet kapitalizmini doðurur. Halkýnýn bir ölçüde karnýný doyurur ama, düþünce özgürlüðüne de kilidi vurur. Ve insanýn en insanca hakký olan kiþiliðini serbestçe oluþturmasýna izin vermez. Aslýnda kapitalizm olsun, komünizm olsun, insaný tam kavrayamayan, eksik, yetersiz ve yarým kalmýþ sistemlerdir. Ýkisi de temelde maddecidir ve maddi gücü putlaþtýrmýþtýr. Ve deðiþik þekillerde bile olsa, her ikisinin de tutunmak için yalana ve kaba kuvvete baþvuruþlarý, gerçekte bu büyük boþluðu kapatma gayretinden ileri gelmektedir. OTORÝTE OLARAK DÝN Din de, baþlangýçtan bugüne insanlar üzerinde sürekli bir otorite kaynaðý olmuþtur. Tanrýsal kaynaklý olduðu ve insanýn ruhsal yönünü de kuþattýðý için etkisi daha da büyük, derin ve sürekli olmuþtur. Tarihteki birçok güçlü imparatorluklarýn bugün yerlerinde yeller estiði, Cengiz in, Atillâ nýn tarih kitaplarýnýn dýþýnda adlarý anýlmadýðý halde, Ýsa nýn, Musa nýn, Muhammed in, hatta Mevlânâ ve

10 8 Sevgi Dünyasý Yunus un otoritesi bugün de insanlar üzerinde etkisini sürdürmektedir. Dinin özü, Tanrýsal erdemleri kendi kiþiliðinde çiçeklendirmek ve diðer insanlarý bu güzelliklere özendirmektir. Bu nedenle dinde zorlama yoktur. Çünkü dinin kendisi güzel, çekici ve çaðýrýcýdýr. Bir gülyüzlüyü örnek alarak, ona benzemeye, ondaki güzel huylarla bezenmeye çalýþmaktýr. Baþlangýçta, gülyüzlüler ve yakýnlarý döneminde din, gerçekten bu hoþ, bahar havasýný esmesini, güzel çiçekler açmasýný ve olgun meyveler vermesini saðlamýþtýr. Ne var ki, sonralarý din örgütü yetersiz ve yeteneksiz kiþilerin elinde bozulmaya baþlamýþtýr. Bozuldukça, çekici ve çaðýrýcý niteliðini yitirmiþ, bu kere baskýya yönelerek, olmadýk iþkenceler uygulayarak zorla insanlara boyun eðdirme yolunu benimsemiþtir. Özünü yitirmenin doðal sonucu olarak da; þekil ve merasimler üzerinde gereðinden çok durulmuþ, türlü hüner ve çýkarla din, tanýnmaz hale getirilmiþtir. Uzlaþtýrýcý ve birleþtirici olmasý gerekirken, ayný din içinde bile ayrýlýklar yaratan, düþmanlýklarý besleyen ve kinleri körükleyen bir bozguncu (fesat) yuvasý olmuþtur. Bugün dünyada belli baþlý dinsel örgütler, ne yazýk ki egemen güçlerle çýkar ortaklýðý içinde elele vermiþ, yalnýz kendi çýkarýný düþünen, halký safsatalarla uyutup kandýran çaðdýþý bir kurum görünümündedir. Ve uyanan, çaðýný az çok kavrayan insanlar indinde örgüt olarak otoritesini çoktan yitirmiþ durumdadýr. Bazý aydýnlarý dinden soðutan da bunlardýr. Ve bu yöndeki otorite boþluðu, deðerler sisteminde bir anarþinin doðmasýna yol açmýþtýr. OTORÝTE OLARAK BÝLÝM Uygarlýðýmýzý diðer uygarlýklardan ayýran en önemli taraf, bilim ve tekniðin birinci sýrada yer almasý ve bu yüzden öneminin biraz abartýlmasýdýr. Her þeyi bilimden bekler olduk. Bugün, bunca çýkmazýn içinde, yine bilimden medet ummaktayýz. Yönetici kadrolara bile, uzman bilim adamlarýný, teknokratlarý kaydýrmaya doðru bir yöneliþ var. Politikacýlarýn karýþtýrýp, arapsaçýna döndürdüðü iþleri, onlarýn sihirli elleriyle düzeltmesini umuyoruz. Oysa bilim, adamý aðaca bakmaktan, ormaný kaybetmiþ durumdadýr. Aþýrý uzmanlaþma sonucu parça-buçuk bilgiyle kalmýþ, bütünü görme yetisini yitirmiþtir. Daha acýsý ise, bilim ve tekniðin saðladýðý olanaklarýn, yöneticilerin elinde yanlýþ yolda ve insana karþý kullanýlmasýdýr. Makineler içinde katýlaþan, bilgisayarlar üreten bilim adamý, bir umursamazlýk içinde, insaný unutmuþ görünmekte ve insan soyunu kurutacak etkinlikte güçleri çýlgýn yöneticilerin eline teslim etmektedir. Sadece madde ile: haþýr neþir olan bilim adamý kendine de yabancýlaþmýþ ve giderek insanlýktan kopmuþtur. Bilgisayarlara programlanmýþ akýl enjekte etmiþtir ama, ona bir de yürek takmayý unutmuþtur. Oysa bilmeliydi ki sevgisiz bilgi, kanat takmýþ kaplan kadar korkunçtur. Ýnsandan yola çýkan bilimin yine insana varmasý, insaný ezecek yerde, yüceltmesi gerekirdi. Laboratuarlardaki deney tüpleri içinde belki önemli þeyler bulduk ama, asýl önemli olaný, insaný yitirdik galiba. Hani Ýranlý bir hükümdar varmýþ. Günün birinde çok sevdiði kraliçesini yitirmiþ. Ve sevgili eþinin ölümünü

11 Sevgi Dünyasý 9 ölümsüzleþtirmek için, bütün varlýðýný, görülmemiþ büyüklükte ve güzellikte bir türbenin yapýmýna adamýþ. Dünyanýn en büyük mimarlarýný, en ünlü ustalarýný tutarak, Ýran ýn en güzel mermer ve mozaikleriyle mezarý çevreleyecek bir türbenin yapýlmasýný buyurmuþ. Aylar aylarý, yýllar yýllarý kovalamýþ. Türbe biçimiyle, iþçiliði, yüksek kuleleri ve minareleriyle gitgide görkemli bir görünüm kazanmýþ. Hükümdar öylesine vermiþ ki kendini türbenin yapýmýna, artýk baþka þey düþünemez olmuþ. Ancak, türbenin bitimine yakýn, her þeyin çok güzel olmasýna karþýn, hükümdar, küçük bir þeyin genel uyumdaki kusursuzluðu bozduðunu düþünür dururmuþ. Ama bunun ne olduðunu da net olarak bilemezmiþ. Nihayet bir gün hükümdar anýtýn tepesinde, iç avluya açýlan balkondan aþaðýlara bakarken birden kafasýnda þimþekler çakmýþ ve uyumu neyin bozduðunu anlar gibi olmuþ. Derhal mimarbaþýný çaðýrtarak, artýk aþaðýda nokta gibi duran bir þeyi göstererek; Kaldýrýn, atýn þunu oradan! demiþ. O nokta gibi duran þey ise, türbenin yapýlmasýnýn asýl nedeni olan sevgili kraliçesinin mezarý imiþ!.. Bilimin duygusuz elektronik beyni, kendini yapan insana karþý biraz böyle, hükümdarca bir tavýr takýnmýyor mu?!. YENÝ SÖZCÜKLER GEREKLÝ Yetke (otorite), yetkinlikten gelir. Otorite olmak, ortaya koyduðu yetkin (yeterli, mükemmel) deðerlerden dolayý insanlarýn sevgisini, saygýsýný ve hayranlýðým kazanmaktýr. Bu da güvenilir, sözü dinlenir ve gösterdiði yoldan gidilir olmakla kendini belirtir. Gördük ki devlet, din ve bilim bugünkü haliyle çaðý kavrayan, zamanýn gereklerini getiren, bünyesinde sorunlarý çözecek ipuçlarýný taþýyan yetkin bir görüþten yoksundur. Öyleyse onlarýn yerini baþka otoritelerin, yeni çað sözcülerinin veya öncülerinin almasý gerekli. Yeni çað, her þeyden önce iyi niyete dayalý uluslararasý bir iþbirliðini zorunlu kýlmaktadýr. Çaðýmýzýn, olaylara kuþbakýþý bakmasýný bilen bir büyük düþünürü, Russell, þöyle diyor: Uygarlýðýn geliþmesinde sonsuz önemi olan uluslararasý iþbirliði içinde bilimin yeterli bir yeri yoktur. Bütün ekonomik sorunlarýmýz, bütün emekçi haklarýný saðlama sorunlarýmýz, yurtta özgürlük ve dünyada insanlýk umutlarýmýz, hep uluslararasý iyi niyetin yaratýlmasýna baðlýdýr. Bunun yolu dinlerin öðrettiði Kardeþlik ruhunu yeniden yaratmaktýr. Bu iþ için yola çýkan insanlardan, Bertrand Russell ý dinleyelim: Ýsa nýn öðrettiði ve Kliselerin unutmuþ olduklarý kardeþlik ruhunun, insan faaliyetlerindeki baþarýsýný elde etmede yardýmcý olmasýný isteyecektir. Bu ruhta yalnýzca en yüksek ahlâklýlýðýn deðil, fakat en gerçek mantýðýn da bulunduðunu ve bunun bilimsel çýlgýnlýðýn açtýðý yaralarla kanayan uluslarýn geliþmesi yolu olduðunu; uydurma ve yapmacýk görevlere çaðýrýlmanýn insan hayatýný zehir etmesinden kurtuluþ yolu olduðunu görecektir. Nefretin esinlediði iþler ne kadar acý, ne kadar kendi kendini feda ile dolu olursa olsun, hiçbir zaman görev deðildir. Hayat ve dünya için umut, ancak sevgi ile yapýlan iþlerdedir. Clive Bell Uygarlýk yapýtýnda þu yargýya yarýyor: Bir uygarlýk isteði Seylan ýn Veddha larý ve Altýn Sahil in Mege leri arasýnda bir gün uyanabilir. Ama Borsada ve Ticaret Birliði

12 10 Sevgi Dünyasý Kongresinde bunun esintilerine bile rastlanamaz. Galiba önce adam baþýna düþen ulusal geliri artýrmayý deðil de kiþi baþýna düþen mutluluðu çoðaltmayý düþünen, bunun yolunu da sevgi ile bir olmakta gören bir hayat görüþünün insanlarca benimsenmesi gerekiyor. Ünlü çevrebilimci Mansholt yarýna umutla bakmamýzý öneriyor: Her þeyi deðiþtirmek için o kadar geç kalmýþ sayýlmayýz daha. Elimize geçecek boþ zamanlarda mutluluðu düþünelim. Elle tutulur, gözle görülür nesne tüketimi yerine, zihinsel ürün tüketimini arttýralým. Ayný anda yaratmayý, hem de yeniden ikinci kez yaratmayý düþünelim. Dengesini bozduðumuz doðayý onarmaya, korumaya çalýþalým. Evet, iyimserim, çünkü henüz her þey olabilir; gerçek bir dünya dengesi çaðýna girilebilir, hattâ, kim bilir, belki mutluluða bile kavuþulabilir. Bir baþka çevrebilimci, Goldsmith, yeni bir insanlýk dini yaratmanýn zamaný geldiðine deðinerek, bilimin yetersizliðini belirtip, insan iliþkilerine yatýrým yapmamýzý, dostluða, sevgiye aðýrlýk tanýmamýzý öneriyor: Bilime inanmak, bunalýmla dikkat çanlarý çalarak savaþmaya benziyor biraz! Bilimin bize önerdiði yöntemler hastalýðý deðil, belirtileri yok ediyor. Hastalýðýn köküne el atma, yeni bir insan dini yaratma zamaný gelmiþtir. Bir örnek alalým: Bugün herkesin bir buzdolabý var. Korkunç enerji tüketen bu güzel aletler, çok çok alýnan besinleri saklamaya yarýyor. Peki, bir zebra öldüren, yani tüketebileceðinden fazla besin saðlayan ilkel insan ne yapýyor? Dostlarýný yemeðe çaðýrýyor, baþka bir sefer de onlar kendisini çaðýracaklardýr. Eti, dostlarýnýn karnýnda saklýyor. Baþka bir deyiþle, bireysel tüketim mallarýna deðil, insani iliþkilere yatýrým yapýyor. Hele birlikte yenen yemeðin tadýný ve neþesini de düþünürsek, ne kârlý ticaret! Ve kaynaþýp bir olmada ne güzel bir pratik. ÞÝMDÝ ÝNSAN ÝNSAN OLMA YOLUNDA John V. Nef Sanayileþmenin Kültür Temelleri isimli kitabýnda ayný konuya þöyle yaklaþýyor: Ýlmin, Teknolojinin ve iktisadýn metotlarý Tanrýsallýða götürecek hiçbir anahtar vermiyor. Sanayi adamý, para babasý Tanrý deðildir; onun felaketi henüz insan bile olmayýþýdýr. Ýnsaný yeniden bulmamýz gerekir; onu Tanrý ya ancak böylece ulaþtýrmayý ümit edebiliriz. Ýsa nýn bize gösterdiði manevi kaynaklara dayanacak bir insanlýk toplumunu kurmaya baþlama gereði iþte bu yüzden duyuluyor. Gayet sýký bir disiplin içinde, kendimizi ahlâk ve adalet kadar, güzellik ve hakikate, hepten verici bir sevgiye adamamýz gerekiyor. Ve nihayet Rus asýllý ünlü Amerikan sosyologu Sorokin sorunu þöylece noktalýyor: Ýnsanlar sevmeyi benimseyip, baþkalarý için yaþamaya alýþmadýklarý ve yaratýcý özgeciliðe varmadýklarý takdirde, insanlýðý hiçbir þeyin kurtaramayacaðý kanýsýna vardým. ÖZETÝN ÖZETÝ Deðerlerin tehlikeye düþtüðü nazik, kritik dönemlerde daima din duygusu doruða yükselmiþ ve diðer otoriteleri de kendinde toplayan bir kutup olmuþtur. Günümüzde de buna benzer bir durum içinde bulunmaktayýz. Ve yarýna dönük þöyle bir durum deðerlendirmesi yapabiliriz belki. Ýlkin, deðerlerin yeniden yerli yerine

13 Sevgi Dünyasý 11 oturmasý ve çaðdaþ boyutlar kazanmasý için, dinlerin ve mezheplerin üzerinde, fakat hepsini kuþatan, Tanrýsal kaynaklý yeni bir göksel bildirinin çeþitli kanallardan insanlara ulaþmasý gerekli. Bu otoriteye yardýmcý olarak devlet mekanizmasýnda da kaliteli devlet adamlarý yönünde olumlu bir deðiþme beklenmelidir. Herhalde iyice þartlanmýþ iki politik sistemin belli baþlý üyelerinden çok, tarafsýz ve bloksuz üçüncü dünya ülkelerinden bu yolda bir çiçeklenme beklenebilir. Böyle bir ülkenin, her iki politik ve ekonomik sistemin yararlý yanlarýný alýp, buna ruhsal ve Tanrýsal görüþü de ekleyerek üçlü bir sentezi baþarmasý gerek. Kanýmýzca Türkiye bu üçlü sentezi baþarmaya en yatkýn ülke olarak görülmektedir. Bilim de yeni bilgilerden esinlenerek, kendine çeki düzen vermek, durumunu yeniden ayarlamak ve eksik olan manevi tarafýný, o yöndeki araþtýrmalarla gidermek yolunu tutacaktýr. Buna þimdiden baþlamýþtýr bile. Demir Perde Gerisindeki Ruhsal araþtýrmalar bunun en belirgin örneðidir. Ýnsanlarýn sevgi ile bilinçli birliðe varmasýný amaçlayan yeni çaðda, herhalde sanata; özellikle müziðe ve edebiyata, tiyatro ve sinemaya, büyük iþ düþecektir. Ýnsanlarý birbirine kaynaþtýrmakta, ortak sevgilerde buluþturmakta ve gönülleri birbirine dokumada en önemli rollerden birini oynayacaktýr. Ve bütün bu soylu, insanca çabalar Tanrý nýn ve yüce âlemin desteðiyle, kuþkusuz yakýn yarýnlarda dünyaya bir bahar çaðý getirecektir. Bir sanatçý, soylu bir sanat yapýtýnýn oluþumunu þöyle anlatýr: Ýnsanýn bütün gücüyle, hummalý bir þekilde en büyük güzelliðe, Tanrý ya yaklaþmaya çabalamasý... Ve Tanrý nýn eðilip onu alnýndan öpmesi. Ýþte insanlýk þimdi en büyük sanat eserini yaratmanýn arifesinde. Yarýn kabile ulaþmanýn, sevgiyle bir olmanýn bayramýna erecek, ki o gün, alnýna deðen Tanrý busesi ile ödüllenecek..

14 12 Sevgi Dünyasý e s i n l e r Kendini tanýyan özündeki tohumu yeþertir, Öylece içindeki Tanrý ile yüz yüze gelir. * * * Büyük insanlar, insana insan olmanýn onurunu tattýrýr, Ve size, sizin de gerçekte büyük olduðunuzu anýmsatýr. * * * En büyük hazinenin beynin olduðunu düþün bir daha, Zira, herkesin yararýna açýk bir zenginliktir deha. * * * Önce kendini bil ve kendin ol, Bilgelik esenliðe götüren bir yol. * * * Ýnsan oyun oynar gibi yaþamalý, Oyundaki coþkuyu yaþama taþýmalý. * * * Doðruluk, güzellik ve iyilik, Ýþte insaný insan yapan üç nitelik. * * * Sana yapýlan kötülüðe iyice bir bak, Ýþte sana baðýþlamayý öðrenmen için bir fýrsat. olgay göksel

15 Sevgi Dünyasý 13 MUSÝKÝ - SES VE RENK ile TEDAVÝ (4) Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz (1) YAVUZ YEKTAY Ressam IÞIL ERDEM Girgin Piyano ve Sanat Galerisi Resim Sergisi Þimdi bahçe yeþerdi, güller beyaz açacak. Toprak her þeyi vermek için hazýr Ve ayaklar altýnda ezilmeye. Su taþýyor yalnýz O ndan hayýr, Hem içilmeye, hem yýkanmaya... Beyaz güller açacak, Ve aralarýnda bir kýrmýzý gül olsun diye... Açan her yeni beyaz gül, bir gülyüzlüyü anýmsatmakta (Hâfýz Þîrazî) Her yeni ölü, bir eski ölüye selâmdýr, yaþayanlardan... (Ayhan Ünalp) Her yeni doðum, tüm yaþayan bedenlilere selâmdýr, Berzah da doðma sýrasýný sessizce bekleyenlerden... (Yavuz Yektâ) ( )

16 14 Sevgi Dünyasý O açýlan beyaz güllerin, þu anda biz yaþayanlar ve yeniden bedenlenerek, üzerinde rahatça dolaþtýðýmýz dünyaya gelmekte olan insan kardeþlerimiz olduðunu hayal ediyorum ve inanýyorum. Yaratýldýðýmdan beri aldýðým bilgilere göre olgunlaþtýkça, kemâle erdikçe ve realitemiz yükseldikçe ve gönlümüz arýndýkça: Gözlerimizde, þimdi göremediðimiz yedi rengin parýltýsý var aslýnda. Gözlerimizde göremediðimiz yedi renk, biliyorum ki, birbirimizi uzaktan görmemiz için bize yardým edecek. Sesimizde, þimdi kulaðýmýzla duymadýðýmýz bir de yedi ses var ayrýca... Biliyorum ki, iþte o, her þeyimize ön olacak ve birbirimizi uzaktan onunla duyacaðýz... Bizi Sevgisinden Yaratanýmýzýn emri ve izni ile... Ve üstün insan olarak insan-üstüne varmak için... * * * Kulak-ses iliþkileri ve Etnik kulak konusu üzerine çalýþan dünya çapýnda bir araþtýrmacý var: Dr. Alfred TOMATIS. (2), Psikolinguistik (Dilbilim Psikolojisi) uzmaný. Tedavi ettiði (Tedavide Mozart Musikisini de kullanýyor) ODILE isminde spastik bir çocuk. Odile baþlangýçta hiç konuþamýyor. Tedavi sonucu konuþmaya baþlýyor ama ana dili olan Fransýzca yý deðil daha çok Ýngilizce konuþmayý tercih ediyor. Çünkü annesi Odil e hamile iken sadece Ýngilizce konuþulan bir þirkette çalýþýyormuþ! Anne karnýndaki çocuk 4,5 aylýk iken kulaðý tam manasý ile geliþir. Ve dýþarýdan sesleri iþitebilir, iletiþim kurar, reaksiyon verir. Annesinin dinlediði ve kendisine dinlettiði tüm musikiyi ve her türlü sesi duyar. Dinletilen musiki güzellik, neþe, sevgi, huzur vs. gibi olumlu duygular verebiliyorsa, çocuk o yönde geliþir ve dünya hayatýnda, mutluluða daha çok yakýndýr. (3) Annenin hamilelik döneminde dinletilen soft musiki zeki ve yaþama uyumlu çocuklar için gerekli. Dr. TOMATIS kulaklarý, sesleri bozuk ve/veya saðlýksýz olan hastalarýna aynen anne karnýndaki çocuklara yaptýðý gibi musiki ile, Beethoven ile ve bilhassa Mozart ile antrenman yaptýrýyor. Baþarý oraný yüksek, hele Mozart musikisinin etkisi tartýþýlamaz. Ayný yöntem kulak ve duyma sistemleri bozulan tüm uçak pilotlarýnda baþarý ile kullanýlýyor. Kulaðýn düþünmemize, %90 oranýnda destek olduðunu biliyor muydunuz? Þöyle: Beynin çalýþabilmesi için kan vasýtasýyla, þeker ve oksijen beyne gelir. Düþünebilmek için kulak desteðinin olmasý lâzýmdýr mutlaka! Kulak, sesle beyni besler. Böylece musiki, saðlýk, yaratýcýlýk, zekâ ve hattâ türlü hastalýklara karþý baðýþýklýk verir! Üstün insanýn beyin geliþimi musiki ile oluþur! Çocuklarýmýza anne rahmindeki yaþantýsýndan sonra küçücük yaþlardan itibaren bütün yaþamlarý boyunca musiki eðitimi vermek ve onlara sevebilecekleri bir enstrüman öðretmek üstün zekâlý nesiller yetiþtirmemiz için ELZEM dir. (Elzem = Olmazsa olmaz manasýna) Bu satýrlarýn yazarý âcizane ilk

17 Sevgi Dünyasý 15 öðretim okullarýnda ve üniversitelerde NEY dersi veriyorum. Ne zaman bir genç Ben ney üflemeyi öðrenmek istiyorum diye bana baþvursa, daha kendisine cevap vermeden önce, içimden sessizce þöyle diyorum: Bir genç daha kurtarýlabilir, Yüce Yarataným sana sonsuz þükrederim! Baþýmdan geçmiþ, olmuþ bir olayý anlatmak isterim: Caným kýzým Sanem Türeyen, torunumuz bir üstün insan adayý (günümüzün ismi ile Ýndigo veya Kristal çocuk) Erce Türeyen e anne karnýnda iken, bir deneme olsun diye, Vivaldi musikisi dinlettik defalarca. Erce 4 yaþlarýnda iken, bir gün evimizde oyuncaklar ile oynuyor, ama çok konsantre olmuþ, dalgýn... o sýrada televizyonda bir Vivaldi çalmaya baþladý. Erce, o kadar dalgýn olduðu halde, baþýný kaldýrdý, ayaða kalktý, televizyonun önüne kadar gitti, Vivaldi bitinceye kadar dinledi, sonra oyununa döndü ve oyununa devam etti. Erce þimdi 14 yaþlarýnda, üstün kaliteli resim yapýyor. 5-6 yaþlarýnda iken çocuk yuvasýnda yapýlan bir resim sergisine katýlmýþtý. Resimlerinin (bir tanesi hariç) hepsi çalýndý, inanýyorum ki, bir gün bir resim müzayedesinde veya bir evde (imzasý deðiþtirilmiþ olarak) rastlayacaðýz... * * * Bu ay yine Gurur ve Kibir temizlemek üzerine iki adet Hicaz tablet ile sizlere hizmet etmeye karar verdim.... Biz þimdiden birçok þeyimizden vazgeçip, þimdi bize ters olan bazý þeyleri de kabul etmeyi bilmeliyiz...

18 16 Sevgi Dünyasý ÝNSANLARI KARDEÞ SAYDIN YANDIN, PÝÞTÝN HAK YOLUNDA GÖNÜLLERE SEVGÝ SALDIN CAN ARITTIN BEÞ HAYIRLA UMUTSUZA EL UZATTIN YIKANDIN HEP AÞK SUYUNDA SAYGIM SANA DOST MEVLÂNA ÖVGÜM SANA DOST MEVLÂNA Dr. Refet Kayserilioðlu (SEVELÝM, SEVELÝM, BÝRLEÞELÝM, BÝR OLALIM.) (Not: Güftenin dört kýt asý var. Prozodi bakýmýndan, her kýt a için musikide uyarlama deðiþiklikleri yapýlmalýdýr, CD yapýlýrsa düzenlenecektir.) AÞKIN ALDI BENDEN BENÝ BANA SENÝ GEREK SENÝ BEN YANARIM DÜN-Ü-GÜNÜ BANA GEREK, GEREK SENÝ (Yunus Emre) (SEVELÝM, SEVELÝM, BÝRLEÞELÝM, BÝR OLALIM.)

19 Sevgi Dünyasý 17 Bugünkü halimiz, MAÐLUBÝYET i istemez, GURUR umuzdan hiç fedakârlýk yapmaz haldedir, Halbuki tolerans bu ikisini gerektirir. Demek ki, MAÐLUP olduðumuzda, aynen zafer kazanmýþ GALÝP gibi sevinmemiz, yeni þeyler öðrendiðimiz için þükretmemiz gerekmekte. Demek ki, GURUR umuzdan fedakârlýk etmemiz lâzým geldiðinde tüm gururumuzu silmemiz ve ayaklar altýna almamýz, karþýmýzdakinden özür dilememiz, ayrýca kendisine teþekkür etmemiz gerekir. Ve Bizi Sevgisinden Yaratanýmýza þükretmeliyiz. Demek ki, Tolerans dan baþlayýp, Hoþgörü ve Baðýþlayýcýlýðý, kendimize doðal âdet haline getirmeliyiz. Kibir ve Gurur urlarýndan arýnmak için devamlý Hicaz makamýnda verdiðimiz musiki tabletlerini dinlemek, dinleyerek arýnmak, arýnmanýn lüzumuna inanmak, Yüce Yaratan a inanmak ve boyun eðmek, tüm insanlara ve tüm varlýklara saygý ile dolu olmak, alçak gönüllü olup sevgi alýp sevgi vermek þiarýmýz olmalý! Kibir ve Gurur u silemezsek ruhumuzdan, inanýn, kemâle eremeyiz, olgunlaþamayýz, bir türlü realitelerimiz yükselmez! * * * Bu ay verdiðimiz birinci tablet, bestesi geçen yýl aramýzdan ayrýlan Can dostumuz Sayýn Acar Doðangün e, sözleri Sayýn Dr. Refet Kayserilioðlu na ait bir Hicaz ilâhi ve ona eklenen bize ait sözlü bir ara naðmedir. Ýkinci tablet musikinin bestesi yine bize ve sözleri Yüce insan Yunus Emre ye ait bir Hicaz ilâhidir. Lütfen ezberleyiniz, yolda, sabah erken kalktýðýnýzda ve boþ zamanlarýnýzda söyleyiniz. Sevgi Dünyasý dergisi, belki hepsini bir CD içinde toplar ve derginizle daðýtýr inþallah. Baktýðýnýzda içinizde mutluluk ve huzuru hissetmeniz için, Lösemili çocuklarýn gönüllü annesi, ýþýl ýþýl bir Can dostu olan üstat ressam Iþýl Erdem in bir el ve gönül emeði resim çalýþmasýný yazýmýzýn baþýna, hediye olarak tab ettik, kendisine teþekkür ederiz. Güzellikleri, dostluðu, birliði, sevgiyi, barýþý yaþamak ve paylaþmak için saðlýk dolu yýllar el ele olsun... Not: Varsa sorularýnýzý ve isteklerinizi bekleriz. Dip notlar: 1. Bir yazý dizisi halinde yayýnlanacaktýr. 2. Sevgi Dünyasý dergisi yayýn kurulu üyesi Sayýn Nelda Bayraktar ýn derginin Nisan 1990, Sayý: 256, Sayfa: 18 de çýkan Dr. TOMATIS ile ilgili ilginç araþtýrma yazýsý için kendisine teþekkür ederim. Musiki ile tedavi çalýþmalarýmda bana yeni ufuklar açtý. 3. Bu yazýmdaki bazý bilgiler için Takvim gazetesi saðlýk sayfasý editörü Sayýn Jale Talay dan çok faydalandým. ( tarihli Takvim gazetesi)

20 18 Sevgi Dünyasý SORULARLA Derleyen: Özenç Kayserilioðlu Ruhlarla irtibata geçilebilir mi? Spiritüalizm ekolünden olan kiþiler, dünyada yaþayan insanlarýn, ölmüþ insanlarýn ruhlarýyla irtibata geçebileceðine inanýrlar. Bu inanç, mantýki, akli ve bilimsel temeller üzerine bina edilmiþtir. Spiritüalizmanýn baþlangýç tarihi olarak kabul edilen 19. yüzyýlýn ortalarýna kadar, insanlar ruhlarla temas ve ruhsal olaylarla açýkça ilgilenmek cesaretini bulamamýþlardý. Bunun baþlýca nedeni din kitaplarýnda bu konu ile ilgilenmeyi yasaklayan bölümlerin olmasý idi. Aslýnda iþin daha özüne inmek için araþtýrýldýðýnda görülür ki, yasaklardan maksat, vahyin geldiði zaman bölümünde, ortada Tanrý sözü varken, insanýn onu býrakýp da, baþka

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

12-2004 Fiyatý 3.000.000 TL- 3.00 YTL Hz. Musa, Hz. Ýsa, Hz. Muhammed... Üçü de ayný þeyi istemiþti: Kavgalarýmýzý kesmemizi, Cenneti dünyaya indirmemizi... Onlar mý gerçekçi deðildi, biz mi baþaramýyoruz?..

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

HAZÝRAN 2014 Sayý: 546 Fiyat: 7 TL. Yeniçað Üzerindeki Gizem Perdesinin Kaldýrýlmasý ÇIKAR YOL. ÝBLÝS ve ÝLK PEYGAMBER Hz. ÂDEM

HAZÝRAN 2014 Sayý: 546 Fiyat: 7 TL. Yeniçað Üzerindeki Gizem Perdesinin Kaldýrýlmasý ÇIKAR YOL. ÝBLÝS ve ÝLK PEYGAMBER Hz. ÂDEM HAZÝRAN 2014 Sayý: 546 Fiyat: 7 TL Yeniçað Üzerindeki Gizem Perdesinin Kaldýrýlmasý ÇIKAR YOL ÝBLÝS ve ÝLK PEYGAMBER Hz. ÂDEM Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 46 Sayý: 546 Haziran 2014 Onur Baþkaný:

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Kasým 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Sonunda Þunu bildim ki Rabbim Hem de ne biçim! Seninle her þeyim Sensiz koca bir hiçim! Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Kasým 2004 Sayý:

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

SAYI: 112944 2003/10 FÝYATI: 2.500.000 Çevremizdeki Olaylardan Dersler Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Ekim 2003 Sayý: 417 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 46 Sayý: 545 Mayýs 2014 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mayýs 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Mayýs 2004 Sayý: 425 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ekim 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Ekim 2004 Sayý: 430 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı