T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: K A R A R N A M E L E R Karar Sayısı: 6/ sayılı Bankalar Kanununun 12/5/1961 tarihli ve 301 sayılı Kanunla değiştirilen 33 uncu maddesinin 4 uncu fıkrası hükmüne gore, Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdınde mevcut mevduat munzam karşılıklarından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968 yılı programında öngörülen ziraî finansmanlar için (Dortyüz milyon) lira avans verilmesine dair Banka Kredilerini Tanzim Komıtesı'nın ilişik 2/5/1968 tarih ve 177 sayılı Kararının onaylanması; Maliye Bakanlığının 10/5/1968 tarih ve V21685 sayılı yazısı üzerine, sozu geçen Kanunun 47 nci maddesine gore, Bakanlar Kurulunca 23/5/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. Barbakan S. DEMtREL Devlet Bakama S. T. MÜFTÜOĞLU Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı H. DİNÇER Dışıgler) Bakamı * Mahye Bakana I.S.ÇAĞLAYANGİL C BİLGEHAN A Devlet Bakamı H. ATABEYLİ M'ililî Sa- Bakamı TOPALOĞLU Millî Eğit Bakanı /. ERTEM CUMHURBAŞKANİ C. SVNAY Devlet Bakanı K. OCAK îçıgtero Balkanı F. SOKAN Bayındırlık Bakam O. ALP Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y- Balkanı Gunı ve Tek Bakanı Tarım Balkana A. TÜRKEL V. A. ÖZKAN 1. TEKİN ' B. DAĞDAS Ulaştırma Bakanı S. BİLGİÇ Turizm ve Tanıtma Bakanı N. KÜRSAD Çalışma Bakanı A. N- ERDEM Sanayi Bakamı M. TURGUT tranar ve İskân Bakanı H. MENTESEOĞLU Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Karar tarihi : 2 Mayıs 1968 Karar sayısı: 177 En.ve Ta. Kaıy Bakamı R. SEZGİN Köy İşlen Bakamı T. TOKER T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 16/9/1967 gun ve P.T.I.M. VM/ sayılı ve 26/4/1968 gun ve P.T.I.M. VM/ sayılı yazıları üzerine, Komitemızce : sayılı Kanunun 301 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 33 üncu maddesi gereğince T. C. Merkez Bankasına yatırılmakta olan munzam karşılıklardan, T. C. Ziraat Bankasına, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968 yılı Programında T. C. Ziraat Bankası için öngörülmüş olan hedeflere ve bu meyanda sun'i gübre, tohumluk, makineleşme ve hayvancılık konularına tahsis edilmek üzere aşağıdaki esaslar dairesinde, ziraî finansmanlar için TL. 400 milyon lira avans verilmesi, 2 Yukarıda 1 inci madde gereğince T. C. Ziraat Bankasına tahsis edilmiş olan avansın süresinin ilk kullanılış tarihinden başlamak üzere 3 yıl olarak tespit edilmesi, 3 T. C. Merkez Bankasının, bu Kararın 1 inci maddesi gereğince açılacak olan avansa ziraî senetlere uyguladığı resmî ıskonto haddine eşit bir faiz haddi uygulaması ve işbu faiz haddınm hiç bir zaman T. C. Merkez Bankasınca munzam mevduat karşılıklarına uygulanan faiz hadleri ortalamasının altına düşmemesi ve T. C. Merkez Bankasınca munzam mevduat karşılıklarına uygulanan faiz hadleri değiştirildiği takdirde soz konusu avansa uygulanan faiz haddının de işbu maddenin maksadına uyacak şekilde yeniden Merkez Bankasınca tespit edilmesi, 1 4 Bu suretle tahsis edilecek olan TL. 400 milyon liradan, 4/4/1964 tarih 6/2917 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle T. C. Ziraat Bankasına evvelce tahsis edilmiş olan avansın borç bakiyesinin derhal düşülmesi, 5 T. C. Merkez Bankası nezdinde 301 sayılı Kanunla tesis edilmiş olan munzam mevduat karşılıkları hususi hesabının bakiyesi, yukarıdaki 1 inci madde gereğince tahsis edilmiş olan TL. 400 milyon liralık avansın kullanıldığı tarihten önceki hafta sonu seviyesinin altına düştüğü takdirde, T. C. Merkez Bankasının yazılı isteği üzerine, aradaki farkı T. C. Ziraat Bankasının kullanılan avansın soz konusu seviyeye nispeti dahilinde derhal iade etmesi, Kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı: 6/10062 Devlet Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan ilişik «Radyasyon Sağlığı Tuzuğu'nun Geçici Maddesinin Değiştirilmesine dair Tuzuk» un yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 4/6/1988 tarihinde kararlaşürılmıştır. CUMHURBAŞKANİ Başbakan S. DEMtREL Devlet Bahamı S. T. MÜFTÜOĞLU Drşışlen Bakamı I.S.ÇAĞLAY ANGİL Devlet Balkanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakam H. DİNÇER Maliye Bakanı C BİLGEHAN Devlet Bakanı H. ATABEYLl Milî Sa Bakanı A. TOPALOĞLU Millî Eğit Bakanı C. SUN AY Devlet Bakamı K. OCAK içişleri Balkanı F. SÜKAN Baıynndirlik Balkanı /. ERTEM O- ALP Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y Bakam Güm. ve Tek- Bakam Tamun Bakanı A. TÜRKEL V. A. ÖZKAN 1. TEKİN B. DAĞDAS

2 Safhıtfe: 2 (Resmî Gazete) 19 HAZİRAN 1968 Ulaştırma Bakanı Caılışma Bakanı Sanayi Baltanı En ve Ta KJaıy Balkanı S. BtLGlC A. N. ERDEM M. TURGUT R SEZGİN Turizm ve Tanıtma Bakanı N. KÜRSAD İmar ve İskân Bakanı H. MENTESEOĞLU Koy İşlen Bakanı T. TOKER Radyasyon Sağlığı Tüzüğünün geçici maddesinin değiştirilmesine dair Tüzük Madde 1 Radyasyon Sağlığı Tuzuğu'nun 3 Ka>ım 1967 tarihli ve 6/9013 sayılı Kararname ile değiştirilen geçici maddes.ı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Geçici madde Bu Tuzuğun yuıurluğe girdiği taııhte 1 ıncı madde kapsamına giren madde ve cıhazlaıla tesisleri kullanmakta, muhafaza etmekte veya yedinde bulunduı makta olan resmî veya özel müessese veya şahıslar, 4 uncu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uç ay içinde, Atom Enerjisi Komisyonuna, ruhsat için müracaat etmek mecburiyetindedirler Bu mecburiyete riayet etmıyenler hakkında 10 uncu madde hükmü uygulanır. Madde 2 Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tuzuk hükümleri Resmî Gazete üe yayımı talihinde yürürlüğe girer Madde 3 Bu Tuzuk hukuımleımı Bakanlar Kurulu yurutur Adalet Bakanlığından Karar Sayısı lira maaşla Cızıe Cumhuriyet Savcı Yaıdımcılığına hâkim adayı Lâtif Karadağoğlu, 500 lira maaşla Çukurca Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Kemal Şahin 500 lira maaşla Çelıkhan Cumhuııyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Süreyya Guzeltepe, 500 lira maaşla Tekman Cumhuriyet Savcı Yaı dımcılığına hâkim adayı Tuncay Sezgin, 500 lira maaşla Oltu Cumhuııyet Savcı Yaı dımcılığına hâkim adayı Hhan Yüdırır, 500 lira maaşla Şenkaya Cumhuııyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Mustafa Onurhan Ak yol, 500 lira maaşla Sarıoğlan Cumhuııyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Nızamettm Yüksel Talayman, 500 lira maaşla Tutak Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı ismail Çiftçi, 500 lira maaşla Pazarcık Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Şefik Kanar, 500 lua maaşla Tunceli Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Şevket Türkel, 500 lira maaşla Muş Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Abdulkadır Özgoz, 500 lira maaşla Adıyaman Cumhuııyet Savcı Yarduncılığma hâkim adayı Dınçer Sönmez, 5C0 lira maaşla Çerkeş Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Zıya Gökçe, 500 lira maaşla Koyulhisar Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Mehmet Aras, 500 lira maaşla Araç Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Saım Karadağ, 500 lua maaşla Gerger Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Süleyman Gedık'm atanmaları uygun görülmüştür 2 Bu kaıarı Adalet Bakanı yurutur 11/6/1968 Dışişleri Bakanlığından : Karar Sayısı: sayılı Kanunun 242 sayılı Kanunla değiştirilen 4 uncu maddesi gereğince Yedinci derece maaşı ust olarak almakta bulunan Sekizinci derece memurlardan ihsan Aksoy Yedinci dereceye terfi ettirilmiştir. 2 Bu kararı Dışişleri Bakanı yurutur. 11/6/1968 CUMHURBAŞKANI C- SUNAY Başbakan Dışişleri Bakanı S. DEMİREL 1. S ÇAĞLAYANOİL Maliye Bakanlığından Karar Sayısı: Açüc bulunan 1750 lira kadı o aylıklı Hazine Genel Müdürlüğü ve MUT Genel Sekreterliği Dış temsılcüıkler Başdelegeliğine, (Heyet Başkanı) Ticaret Bakanlığının muvafık mutaalasıyle Paris'te OECD nezdınde Heyet Başkanlığı görevini yapmak kaydıyle Müsteşar Yardımcısı Metin Kızılkaya'nın almakta olduğu 1750 lira maaşla atanması uygun görülmüştür 2 Bu kararı Maliye Bakam yurutur 11/6/1968 Başbakan S DEMİREL Ticaret Bakanlığmdan : Karar Sayısı: 6259 Maliye Bakanı C. BİLOEBAN CUMHURBAŞKANI CSUNAY liralık kadrodan 1750 lira maaşı 19/6/1964 tarihinden beri müktesep hak olarak alan Stockholm Ticaret Müşaviri Ahmet Karaosman'ın munha*l bulunan 1500 lira maaşlı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Başmüşavırlığıne 2000 lira maaşla terfian tayını uygun görülmüştür 2 _ Bu kararı Tıcaıet Bakanı yurutur 11/6/1968 CUMHURBAŞKANİ C. SUNAY Başbakan Ticaret Baltanı S DEMİREL A. TÜRKEL Karar Sayısı: liralık kadrodan 1100 lira maaşı müktesep hak olaıak alan Beyrut Ticaret Müşaviri Lutfı Bırol'un münhal bulunan 11C0 lira maaşlı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Müşavirliğine almakta olduğu maaşla naklen tayını uygun görülmüştür 2 Bu kararı Ticaret Bakanı yurutuı 11/6/1968 Başbakan Ticaret Bakanı S. DEMİREL A. TÜRKEL Karar Sayısı: 6257 CUMHURBAŞKANI C. SUNA} lualık kadı odan 1250 lira maaş alan Lahey Ticaret Ataşesi Mehmet Fahir Bekdık'ın münhal bulunan 1100 lira maaşlı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Müşavirliğine almakta olduğu maaşla naklen tayini uygun görülmüştür 2 Bu kararı Tıca'et Bakanı yurutur 11/6/1968 Başbakan Ticaret Bakanı S. DEMİREL A. TÜRKEL CUMHURBAŞKANI O. SUNAY Başbakan S DEMİREL Adalet Bakam H DİNÇER CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Karar Sayısı: liralık kadrodan 1500 lira maaşı muktçsep hak olarak alan New-York Ticaret Müşaviri Emin Boysan'ın münhal bulunan 1500 İha

3 19 HAZİRAN 1968 (Resmî Gazete) Sahaf e: 3 maaşlı Bakanlık Müşavirliğine almakta olduğu maaşla naklen ve terfian tayını uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakanı yurutur Başbakan 11/6/1968 Ticaret Bakanı S. DEMİREL A. TÜRKEL CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Karar Sayısı: Paris 3 uncu Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü (İh. Ye.) Orhan Koloğlu'nun, Londra 3 uncu Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğünde çalıştırılması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 11/6/1968 CUMHURBAŞKANİ C SUNAY Başbakan Turizm ve Tanıtma Bakam 8. DEMİREL N. KÜRŞAT. r YÖNETMELİKLER Millî Eğitim Bakanlığından: İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri öğrenci ve Lisans Yönetmeliği iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri Öğrenci ve Lisans Yönetmeliğinin 5-6a ve geçici l/e maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Akademilerin birinci ve dördüncü sınıflarında nakil yapılamaz, ikinci veya üçüncü sınıflara nakil yapılabilmesi için, bir evvelki sınıfın bütün imtihanlarının başarı ile verilmesi şarttır. ikinci veya üçüncü sınıflara nakleden öğrenci, nakledildiği simim bütün imtihanlarına girer; ancak ayrıldığı Akademide imtihana girip de başarı gösterdiği derslerden muaf tutulur. Nakleden öğrenci, ayrıldığı Akademide daha önceki sınıflarda okutulmayıp da, nakledildiği Akademide okutulan derslerden o Akademideki imtihan rejimine tabidir. İkinci veya üçüncü sınıflarda bir yıl kalan öğrencilerin naklen kayıtları yapılabilir. Şubat imtihan hakkım kullampda başarı gösteren öğrencilerin nakilleri Mart ayının ilk haftasında, diğer nakiller öğretim yılının ilk ayında yapılır. Madde 6 a) Üst, üste iki yıl imtihanlarda başarı gosteremiyen öğrencilerin ikinci yıl sonunda (Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecek hastalıklar yüzünden imtihanlara giremiyenlerin imtihan hakları saklıdır.) Bu hükme göre kayıtları silinmiş olanlar iki yıl içinde Akademiye başvurarak, sadece başaramadıkları derslerden tekrar imtihana kabullerini istiyebilirler. Bu gibi öğrenciler bir defaya mahsus ojm?k üzere Haziran ve Eylül dönemi imtihanlarına alınırlar Başarı gösterenlerden, ara smıftakilerin geçtikleri sınıfa kayıtları yenilenir vc son sınıftakilere diplomaları verilir. Son sınıfta yalnız bir dersten başarı gosteremıyen oğrencıleı gelecek yıllarda bu dersin imtihanına girerler. (7334) sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden once yalnız bir dersten başarı gösterememek suretiyle sınıfta kalmış öğrencilere bu maddede sozu edilen ıkı yıllık suıc içinde, zorunlu nedenlerle tek dersin imtihanına girmemiş bulunanlara, bir defaya mahsus olmak üzere bu dersten imtihana girme hakkı tanınır. Basan gösterenlere 6 nci madde hükümleri uygulanır. Madde 10 «Yabancı dil öğretimi Akademilenn Profesörler Kurulunca kararlaştırılacak şekil ve esaslar dahilinde yurutulur» Madde 12 «Her Akademinin Profesörler Kurulu haftalık ders saatleri toplamını belirtir. Ancak, pratik kurs ve seminerlerle lisan saatleri hariç olmak üzere bu miktar haftada 20 saatten az olmaz» Madde 30 «Akademilerden, Fakültelerden veya yüksek okullardan disiplin sebepleri ile büsbütün çıkarılmış olanlar ile iktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerinden veya iktisadî ve Ticarî ilimler öğretimi yapan özel Yüksek Okullardan belge alarak ayrılmış öğrenciler Akademilere alınmazlar.» Geçici madde l/e «3 yıllık Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu rejimine tabı öğrenciler henüz başaramamış oldukları derslerin ım-, tihanlannı öğretim yılı güz donemi sonuna kadar daha once girdikleri imtihan sayısına bakılmaksızın her dersin imtihanına girip başarmakla yükümlüdürler. Yalnız tek dersten basan gösteremeyen bu gibi öğrenciler müteakip yıllarda, başarı sağlaymcaya kadar bu dersin imtihanına iştirak ederler.» İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Yayım Yönetmeliği t iktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Yayım Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Madde 8 itibarî sahife başına telif eserler ıçm 30 lira Tuıkçeden yabancı dile tercümeler için, yabancı dilden Turkçeye teıcume ler için 20 lira, yabancı dille yazılan telif eserler için 50 lııa tenf "c tercüme hakkı verilir. Akademi dergilerinde yayınlanacak telif yazılar için bu mıktaı 40 lira, Tur"kçeden yabancı dile tercümeler için 40 lira, yabancı d iden Turkçeye tercümeler için 30 liradır. 1 Ahcak, tercümesi normal ustü bir emeği gerektiren eserler ıcn Pıofesorler Kurulu Karârı ile telif eserler hakkındaki ücret u\gjl">ıiıi ikinci Vc'müteakip baskılar Akademice yayımlandığı takdirde heı bas kı için birinci telif hakkının 4/5 i nispetinde telif hakkı odcmı» TEBLİĞ Maliye Bakanlığından Gider Vergilerine Ait İlk Madde İndirim Tebliği Sıra No: sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 ncı maddesi gereğince u Sanayi Bakanlığı ile muşteıekeıı yapılan inceleme sonunda 1 Ağaç ambalajlı olarak teslim edilen ateşe mukavim tuğlalar için % 3 ıçm 2 Bez torbalar içinde teslim edilen ateşe mukavim harçlar % H nispetlerinde ük madde indirimi tespit edilmiştir ı l Sozu edilen indirim mspeüeıııun uygulanmasına işbu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi fakülteden ayın birinci gününden itibaren başlanması gerektiği ilânen tebliğ olunur ( )

4 Saıhilfe: 4 (Resmî Gazete) 19 HAZİRAN 1968 İLANLAR Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 967/249 Karar No : 967/567 Karar tarihi: 29/6/1967 Salihli Kazası Çaypınar Köyü nüfusunda kayıtlı Halü oğlu Ümmühan'dan doğma 26/10/1952 doğumlu Mehmet Ali kılmaz hakkında Mahkememizde yapüan muhakemesi sonunda: 6831 sayılı K. nun 14, 91/1, 108/4, T. C. K. nun 54/3, 89 uncu madde üe dört gün hapse konulmasına beş lira ağır para cezasıyla tecziyesine 335 kuruş masrafın maznundan tahsüıne ve cezasının teciline mütedair verüen gıyabî hüküm maznuna dosyasında mevcut bütün adreslerinden aranmış*ve tebliğ edüememiş bulunması sebebiyle Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu hükmün maznun Mehmet Ali Yümaz'a tebliğ edümiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 967/159 MÜTEFERRİK KARAR Hâkim: M. Nermi Gürel Kâtip: Mustafa Çabey 1!>4 Orman Kanununa muhalefet suçundan maznun Salihli Kazası Çaypınar Köyünden Halil oğlu Ümmühan'dan doğma 26/10/1952 doğumlu Mehmet Ali Yümaz hakkında Mahkememizce yapılım duruşması sonunda maznunun 6831 sayüı K. nun 14, 91/1, 108/4, T.C. K. nun 54/3, 89 uncu madde üe Mahkememizin 29/6/1967 tarih ve 967/ sayüı kararı üe dört gün hapise konulmasına beş lira ağır para cezası alınmasına ve 335 kuruş mahkeme masrafının maznundan tahsüine dair gıyabında verilen hüküm maznuna dosyasında mevcut bütün adreslerinden aranmış isede tebliğ edüememiş bulunduğundan dosya tetkik olundu. Gereği düşünüldü : Tetkik olunan evrak münclerecaüna gore hüküm maznuna yapılan bütün yazışmalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan Tebligat Kanunun 31 inci maddesi gereğince maznuna ilânen tebliğine yapüacak olan ılânen tebliğ masrafının da maznundan tahsiline ve karar özetinin Resmî Gazete üe Uân edilmesi için C. Savcüığına müzekkere yazılmasına evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda karar verildi Esas No: 1967/640 Karar No : 1967/836 Salihli Kazası Mithatpaşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı Halit oğlu Penbe'den doğma 1938 doğumlu Nurettin Kurtulan hakkında Mahkememizde yapılan muhakemesi sonunda: 232 sayılı K. nun 24, 58/B maddeleri gereğince 200 lira hafif para cezasına çarptmlrrı asına 500 kuruş mahkeme masrafının maznundan tahsüine dair verilen gıyabî hüküm maznuna dosyasında mevcut bütün adreslerinden aranmış ve tebliğ edüememiş bulunması sebebiyle Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren itibaren 15 gün sonra işbu hükmün maznun Nurettin Kurtulan'a tebliğ edilmij sayılacağı ilânen tel)uğ olunur /105 MÜTEFERRİK KARAR Hâkim: M. Nermi Gürel Kâtip: Mustafa Çabey 154 Ehliyetnamesiz kamyon kullanmak suretiyle 232 sayıh Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçundan maznun Salihli Mithatpaşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı Halıt oğlu Penbe'den doğma 1938 doğumlu Nurettin Kurtulan hakkında Mahkememizce yapılan duruşması sonunda maznunun 232 sayılı Kanunun 24 ve 58/B maddesi gereğince Mahkememizin 13/10/1967 tarih ve 987/640 esas ve 967/83(5 sayılı kararı üe 200 Iha hafif para cezasına çarptırılmasına 500 kuruş mahkeme masrafının maıoıundan tahsüine dair gıyabında verüen karar dosyada mevcut bütün adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen hüküm tebliğ edilememiş bulunduğundan dosya celp ve tetkik olundu. Gereği düşünüldü: Tetkik olunan dosya münderecatına göre hüküm maznuna yapüan bütün yazışma ve aramalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan Tebligat Kanununun 31 inci maddesi gereğince maznuna ılânen tebliğine yapılacak olan üân tebliğ masrafınında maznundan tahsiline karar özetinin Resmî Gazete'de Uân edilmesi için C. Savcılığına müzekkere yazılmasına evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda karar verüdi. Esas No: 966/451 Karar No : 967/221 C. M. U. No: 966/ İğdır İlçesi Melekli Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet oğlu Mina'dan doğma 1331 doğumlu Ali Ekber Kıhnçtek hakkında Mahkememizde yapılan duruşması sonunda: T. C. K. nun 466, 89 uncu maddeleri ile bir ay müddetle hapse konulmasına ve bu cezasının teciline 10 lira 70 kuruş masarifi muhakemenin maznundan tahsiline dair maznunun gıyabında verilen hukum dosyadaki bütün adreslerinden aranmış ve hüküm tebliğ edilememiş 'olması sebebiyle Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden Uân tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu hükmün maznun Ali Ekber Kıhnçtek'e tebliğ edumiş sayılacağı Uânen tebliğ olunur. 968/94 MÜTEFERRİK KARAR Hâkim: M. Nermi Gürel Kâtip: Mustafa Çabey 154 Kavgada korkutmak makasadiyle bıçak çekmek suçundan maznun İğdır İlçesi Melekli Köyü nüfusunda kayıtlı Ahmet oğlu Mina'dan doğma 1331 doğumlu Ali Ekber Kıhnçtek hakkında Mahkememizden verilen mahkûmiyetine mütedair 30/3/1967 tarih ve 966/451 esas 967/221 karar sayıh ilâm maznuna tebliğ edilmemiş bulunduğundan dosya tetkik olundu : Gereği düşünüldü: Tetkik olunan dosya münderecatına göre hüküm maznuna yapılan bütün yazışmalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan maznun hakkında Mahkememizden sadır olan 30/3/1967 tarih ve 966/451 esas 967/221 sayılı kararla T. C. K. nun 466 nci ve 89 uncu maddeleri Ue verüen bir ay süre üe hapse konmasına ve cezasının tecüine dair hükmün Tebligat Kanunun 31 inci maddesi gereğince maznuna Uânen tebliğine yapılacak olan üân tebliğ masrafının maznundan tahsiline karar özetinin Resmî Gazete'de üân edilmesine bu hususta C. Savcılığına ' müzekkere yazılmasına evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda karar verildi Hakkâri Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Karayolları Genel Mudurluğu tarafından davalı Şerafcttin Genç ve ortaklan aleyhine açmış olduğu men'ı müdahale davasma dair dava düekçesı ozetı 4 Mayıs 1968 günü ve sayıh Resmî Gazete ile tebliğ yerme kaim olmak üzere ilân ettirümiş ve 4/6/1988 tarihli celse duruşmasına gelmeyen davah Müteahhit Şerafettin Genc'in tayin edilen 9/7/1988 Sah gunu Hakkâri Asliye Hukuk Mahkemesinin 1967/173 sayıh dosya duruşmasına gelmediği takdirde dava gıyabında devam edueceğl lüzumu ve gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Şavşat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : /11 Davacı Şavşat Orman İşletmesi tarafından davalı Şavşat'ın Arpalı Köyünden Osman Demirci aleyhine açmış olduğu tazminat davasının yapılan duruşması sırasında: Davalıya gıyap kararımn çıkarılmasına karar verümiş ve fakat bunca aramalaıa rağmen bulunamadığından Resmî Gazete'de gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânının tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince adı geçen davalının 8/7/1988 tarihli duruşmaya gelmediğinden muhakemenin gıyabında devamına karar verileceği ve üânen gıyap kararı yerine kaim olacağı Uânen tebliğ olunur. 5776

5 19 HAZİRAN 1968 (Resmî Gazete) Sahile: 5 Ankara 3 üncü İcra Memurluğundan: 967/2172 Selâhattın Dündar veküı Avukat Muhittin Bulbül'e masraf hariç 21779,60 lira ödemeye borçlu Sümer Sokak No. 7/5 de ikamet eden Nihat Baş'm bu borcundan dolayı adına çıkarüan ödeme emri büâ tebliğ iade edümış ve adresmızde zabıta tahkikatına gore tespit edilememiş olduğundan ılânen tebliğine karar verümiş bulunduğundan bahsi geçen meblağın icra giderleri ile birlikte işbu ilânın neşrinden itibaren 15 inci günü takiben 10 uncu gunu içinde ödemeniz takibin dayandığı kambiyo senedi niteliğine haiz değüse ve borçlu değilseniz, borç itfa ve imhal edüdığı veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakında itirazınız varsa sebeplen fle birlikte 5 gun içinde merciye şikâyet ve itiraz etmeniz ve senedm altandaki imza size ait değüse 5 gun içinde ayrıca ve açıkça bir düekçe üe icra dairesine büdirmeniz. imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan liraya kadar para cezası üe mahkûm edüeceğiniz ve 10 gun içinde mal beyanında bulunmanız, bulunmaz veya hüâfı hakikat beyanda bulunursanız, hapisle cezalandırılacağmız ihtar olunur. icra iflâs Kanununun 168 mci maddesindeki ödeme emri tebliğ yerine kaim olmak üzere, Mezkûr borcun temini bakımından Ankara 2 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 28/4/1967 tarih 967/ sayılı İ. Haciz kararma istinaden istıhkaklannıza İ. Hacız edilmiş olduğundan t Haciz zaptının tebliği yerine kamı olmak üzere üânen tebliğ olunur /2972 Selâhattın Dündar veküı Avukat Muhittin Bulbül'e masraf hariç ,25 lira ödemeye borçlu Sümer Sokak No. 7-5 de ikamet eden Nihat Baş'm bu borcundan dolayı adma çıkarılan ödeme emri büâ tebliğ iade edilmiş^ ve adresmızde zabıta tahkikatına gore tespit edüememış olduğundan üânen tebliğine karar verümiş bulunduğundan bahsi geçen meblağın icra giderleri de birlikte işbu üânın neşrinden itibaren 15 mci günü takiben 10 gun içinde ödemeniz takibin dayandığı kambiyo senedi niteliğine haiz değüse ve borçlu değilseniz, borç itfa ve imhal edüdıği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa sebepleri ile birlikte 5 gün içinde merciye şikâyet ve itiraz etmeniz ve senedm altmdaki imza size ait değüse 5 gun içinde ayrıca ve açıkça bir düekçe üe icra dairesine büdırmeniz. İmzanızı haksız yere mkâr ederseniz 100 liradan 5O0C liraya kadar para cezasıyle mahkûm edileceğiniz ve 10 gun ıçmde mal beyanmda bulunmanız, bulunmaz veya hüâfı hakikat beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, ihtar olunur. İcra iflâs Kanununun 168 inci maddesindeki ödeme emri tebliğ yerme kaim olmak üzere, Mezkur borcun temini bakımından Ankara 3 uncu Asliye Ticaret Mahkemesinin 9/6/1967 tarih 967/ sayılı İ. Haciz kararırım istinaden istihkaklarınız I. Haczedümış olduğundan İ. Hacız zaptının tebliği yeriüe kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur Serik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 966/333 KarayoUarı Genel Müdürlüğüne izafetle Avukat Beltan 'Göksel tarafından Alı Rıza Karcı ve Kerim Avare aleyhine açılan 4142 TL. tazminat davasının duruşmasında: Davalılardan istanbul Üsküdar Ümraniye Sutçu Sokak No. 67 de ikamet ettiği büdırüen Alı Rıza Karcı'ya tebligat ifa edilemediğinden bu davalıya tebligat yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete üe ilân yaptirümış bu kere gıyap kararı yerme kaim olmak üzere Resmî Gazete üe üân yapürılmasma karar verümiş olduğundan karar gereğmce davalı Alı Rıza Karcı'nın hakkında açılan davaya bir itirazı varsa Serik Asliye Hukuk Mahkemesinin 966/333 esas ve 24/9/1968 duruşma gunlu dosya itirazını yapması ıçm karar gereğmce Resmî Gazete üe gıyap karan yerine kaim olmak üzere üân olunur. Denizli Asliye Ceza Hâkimliğinden : 5716 Esas No: 1966/422 Karar No : 1968/ 11 Irza tasaddı suçundan sanık Çanakkale Ecabaat İlçesi Yalova Köyü nüfusuna kayıtlı olup istanbul Hacılıoğhı Abduselâm Sokak 17 numarada ikamet eder, Behzat oğlu Ayşe'den doğma 10/9/1931 doğumlu ve eski Çardak Kaymakamı dul, bir çocuklu, okur, yazar, Ece Ayhan Çağlar hakkında Denizli Asliye Ceza Mahkemesinin 28/1/1968 tarih ve esas 1966/422, karar 1968/11 sayılı üâmı üe T. C. K. nun 416/2, 61 inci maddeleri uyarınca bu* sene müddetle hapsine, 7 lira mektup, 28 lira 50 kuruş davetiye ve 47 lira 50 kuruş keşif masrafının sanıktan alınarak Hazineye verilmesine, tecüe mahal olmadığına, dair hukum sanığın ikametgâhının meçhul olması sebebiyle tebliğ edüemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine gore Resmî Gazete'de üânına ve bir suretinin Adliye üân tahtasına asılmasına ve tebliğin üân tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına karar verümekle hüküm sanık Ece Ayhan Çağlar'a üânen tebliğ olunur. o Gebze Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 967/ Davacı Gebze Maliye Hazinesi veküı Avukat Orhan Yazıcıoğlu tarafından davalı Ordu Fatsa Kazası Körgal Köyü Dip Mahallesinden Ali İdin aleyhine açüan tazminat davasınm, davalının ikametgâhı meçhul olduğundan davetiye ve gıyap kararının üânen yapılan tebligat üzerine gelmediğinden gıyabında yapılan duruşma sonunda: Davalının sabit olan kusurundan otüru Hazinenin uğradığı % 50 zararın tutarı olan 72 lira 34 kuruşun 13/7/1966 tarihinden itibaren % 5 faiz ve kuruş mahkeme giderleriyle birlikte davalıdan alınıp davacı Hazineye verümesıne karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 8 gun içinde temyiz olunmadığı takdirde hukmun kesinleşeceği üânen tebliğ olunur. Of Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1962/ Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Of Orman Bölge Şefliği veküi Avukat Mustafa Arslan tarafından davalılar Mehmet Şahin ve arkadaşlan aleyhine ikame edüen tapu iptali davasının yapüan duruşmasında davalılardan Süleyman kızı Necmıye Şahin'ın adresi meçhul olduğundan adma üânen gıyap kararı tebliğine karar verümiş olduğundan: Yukarıda adı geçen davalının adına evvelce gazete üe davetiye yapılmış olup duruşmaya gelmediğinden bu kere işbu üânm gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/10/1968 Pazartesi gunu saat 9 da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi üân olunur. 1962/ Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Of Orman Bölge Şefliği veküi Avukat Mustafa Arslan tarafından davalılar Mehmet Şahin ve arkadaşlan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının yapılan duruşmasında davalılardan Süleyman kızı Necmiye Şahin'ın adresi meçhul olduğundan adına üânen gıyap kararı tebliğine karar verümiş olduğundan: Yukanda adı geçen davalının adma evvelce gazete üe davetiye yapılmış olup duruşmaya gelmediğinden bu kere işbu ilânın gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/10/1968 Pazartesi günü saat 9 da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi üân olunur. 1962/ Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Of Orman Bölge Şefliği veküi Avukat Mustafa Arslan tarafından davalılar Mehmet Şahin ve arkadaşları aleyhine ikame edüen tapu iptali davasının yapüan duruşmasında davalı - lardan Süleyman kızı Necmiye Şahin'in adresi meçhul olduğundan adına ılânen gıyap kararı teblığme karar verümiş olduğundan: Yukarıda adı geçen davalının adma evvelce gazete üe davetiye yapılmış olup duruşmaya gelmediğinden bu kere işbu üânm gıyap karan yerine kaim olmak üzere Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/10/1968 Pazartesi günü saat 9 da duruşmada hazır bulunması veya kendisini hü* vekille temsü ettirmesi üân olunur. 5769

6 Sahile: 6 (Resmî Gazete) 19 HAZİRAN 1968 Cide Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1967/284 Derebucağı Köyünden Meleke Kayran vekili Hüseyin Doğramacı tarafından açılan veraset davasında sağ kalan eş durumunda bulunan Ayşe kocası ismail ve ismail karısı Fatma adına çıkartılan meşruhatlı davetiyeler bılâ tebliğ iade edildiğinden adı geçen sağ eşlere ılânen tebligat icrasına karar verilmiştir Adı geçen sağ eşlemi Tapu Kanunun 5 ma maddesi gereğince nuıastan mülkiyet veya intifa haklaıından birini tercih eylemek üzere 967/284 esasta kayıtlı davanın 19/7/1968 Cuma gunu saat 9 dakı duruşmaya gelerek tercih yapmaları, duruşmaya gelmedıkleıı takdirde mirastan mülkiyet hakkını tercih etmiş sayılacakla! ı meşruhatlı davetiye yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur Kozan Tapulama Hâkimliğinden : 'Kozan'm Bulduklu Köyünde 962/154 esas ve 43 parsel numarası ile Zehra ve Emine Kıhç ve arkadaşları adına tespiti yapılan tapulama tutanağına, Kalıp Dal ve Necmıye Selakoğlu ve Mehmet Kılıç yönünden itiraz edilmiş olmakla Kozan Tapulama Mahkemesince yapılan duruşma sonunda : ( Yapılan tespitin iptali ile munazalı gayrimenkulun hisse itibariyle hıssesmm Osman kızı Elif Kılıç'a, hissesinin Osman kızı Huru Bulduklu hissesinin, Osman kızı Zohre imren, hissesinin, Alı kızı Fatma Kılıç hissesinin, İbiş kızı Elif Bulduklu, hıssesmm, İbiş oğlu Alı Kaya, hissesinin Ömer kızı Şerife Curuk, hıssesmm, ismail oğlu Alı Çuruk, hissesinin, İsmail oğlu Cengiz Çuruk, hissesinin, ismail kızı Aysel Çuruk, hissesinin, ismail kızı Gülsen Çuruk, hıssesmm Ömer oğlu Kalip Dal adına tesciline karar verilmiş ve taraflardan davalı Fatma kızı Zehra'nın ikametgâhı meçhul bulunduğundan adına çıkan davetiye bılâ tebliğ iade edilmiş ve vaki talep üzerine de mahkemece ılânen tebligat icrasına karar verilmiş bulunduğundan yukarıda adı geçen şahsın ilân tarihinden itibaren kanunen muayyen müddet zarfında mezkûr karar aleyhine temyiz etmediği takdirde hukmun kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden: /12 Davacı Erzincan Fuat İlkokulunda Öğretmen Fehmi Yücesoy tarafından davalılar Adana Döşeme Mahallesi 143 Sokak No 1 de Fırdevs Aslan ve diğer hissedarları aleyhine ikame olunan izaleyi şüyuu davasının duruşmasında. Erzincan Kıy Koyu 43 parsel numaralı sulu tarlada hissedar bulunan davalılardan Fırdevs Aslan'ın kim olduğu, nerede bulunduğu bilinmediğinden kendisine ilânen davetiye' teblığme karar verilmiş olmakla duruşma gunu olan 18/7/1968 Perşembe saat 9 da Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine gelmesi veya kendıs'nı bir vekille temsil ettirmesi dılekçelı davetiye yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur Gazipaşa Asliye Ceza H âkımlığınden: Esas No: 967/22 Karar No : 968/ Dolandırıcılık suçundan sanık Polatlı ilçesinin Beyceğız Köyünden Hakkı oğlu, Razıye'den doğma doğumlu Ahmet Bayraktar Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinin 22/2/1968 gün ve 967/22 esas 968/16 karar sayılı hukum ile T C K nun 503 uncu maddesi gereğince uç ay süre de hapsine ve 50 lira ağır para cezasının 5435 sayılı Kanunla beş misli olan 250 lira ağır para cezasıyle cezalandırılmasına, sanığın mevkuf kaldığı günlerin mahkûmiyet muadetınden mahsubuna, T. C. K nun 522 nci maddesinin tatbikine mahal olmadığına ve keza 647 sayılı Kanunun tatbikine mahal olmadığına cezanın aynen verildiği şeküde infazına 18,00 kuruş mahkeme masrafı ile 351 lira nispî harcın ve 1270 lira ücreti vekâletin sanık Ahmet Bayraktar ile arkadaşı sanık Nesip Canturk'ten müsavatan ve muteselsüen tahsil olunmasına ve on iki bin yedi yuz elli liranın sanık Ahmet Bayraktar üe arkadaşı sanık Nesıp Canturk'len müsavatan ve müteselsılen tahsd olunup mudahıller Kerim Çetin ve İzzet Gul'c ödenmesine karar verümiş ve bu gıyabî karar sanık Ahmet Bayraktar'a tebliğ edilememiş adresinin tespiti de mumkun bulunmamış olduğundan işbu hüküm ozetmm H U M K nun 141, 142, 144 ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 ıncı maddeleri gereğince sanık Ahmet Bayraktar'ın ilân tarihinden itibaren 15 gun içinde yukarıda tarih ve numaıası yazılı kararı temyiz edebümek kaydıyle üânen tebliğ olunur. Milas Asliye Hukuk Hâkimliğinden 5771 Davacı Müâs'm Kafaca Köyünden Fehmi Askan taıafından davalı aslen Müâs'm Kafaca Köyünden olup izmir Güzelyalı Bayram Sokak 366 numarada oturur Fatma Askan aleyhine açılan boşanma davası 14/12/1967 tarih ve 967/ sayı üe tarafların boşanmalarına, tarafların çocuklarının velayet haklarının babaya verilmesine, çocukların anne üe şahsî münasebetlerini temin için her ayın birinci ve onbeşınci günleri saat 9 dan 1800 e kadar görüştürülmelerine dair kararla neticelenmiş ve fakat davalı adına çıkartılan karar tebligatı bılâ tebliğ iade edildiğinden keyfiyet karar tebliği yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur Kaıadenız Ereğlısı Sulh Hukuk Hâkimliğinden. 965/ Davacı Ereğli'nin Küısedpğancılar Köyünden Hasan Yaman tarafından davalılar Raşıt, Mustafa, Memiş, Rıza ve Mehmet Sait Eygı aleyhine açmış olduğu izaleyi şüyuu davasının yapılan alenî muhakemesi sırasında : Dahilî davalılardan M. Sait Eygı'nın tebligata yarar adresinin belli olmadığından, Resmî Gazete'nız vasıtasıyle adına davetiyenin tebliğ edümekle, 6/6/1968 tarihli celse'ı muhakemeye gelmediği gibi kendisini bir vekille temsil ettirmediğinden, adı geçen dahüî davalı M. Sait Eygı'nin duruşmanın bırakıldığı 18/7/1988 Perşembe günü saat da bizzat mahkemede hazır bulunması, veya kendisini bir veküle temsü ettirmesi, aksi takdirde hakkındaki davasının gıyabında devam edeceğine karar verileceğinden, gıyap kararı yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur. Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1968/ Altındağ Çmçın semtinde kam imarın 4522 ada 13 numaralı parsalini teşkil eden 325 M miktarındaki gayrımenkule müşterek malık bulunanlardan Fatma Nebahat Guran'ın Altındağ Işık Sokak No 23 deki adresinden 2 davetiye tebliğinin postanece büâ tebliğ iade edilmesinden sonrada zabıtaca yaptırüan tahkikat neticesinde de adresinin bulunamadığından adı geçen muhatabın bılâsale veya bılvekâle duruşmanın muallâk bırakıldığı 8/7/1968 Pazartesi gunu saat 9 30 da duruşmaya davetine ve duruşmaya gelmediği takdirde gıyabında mahkemenin cereyan edeceğinin ve Usulün 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince muamele icra olunacağının davetiye ve gıyap kararı yerme kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur 5734 Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden. 1967/435 Adresi meçhul Zıya Ekıncı'ye Davacı Biga'nın Danışment Köyünden ismail Sönmez vekili Avukat Muammer Ozaydın tarafından aleyhinize açılan lira alacak davasının yapılmakta olan açık duruşmasında. Adresiniz meçhul olduğundn 7 Mayıs 1968 tarihli Resmî Gazete ile davetiye yerme kaim olmak üzere adınıza tebligat yapılmıştır. Tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinizden gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir Bu kere duruşmanın bırakıldığı 11/7/1968 gunu saat 9 da Biga Asliye Hukuk Mahkemesinde" bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil üe temsü ettirmeniz lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5736

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı