T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: K A R A R N A M E L E R Karar Sayısı: 6/ sayılı Bankalar Kanununun 12/5/1961 tarihli ve 301 sayılı Kanunla değiştirilen 33 uncu maddesinin 4 uncu fıkrası hükmüne gore, Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdınde mevcut mevduat munzam karşılıklarından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968 yılı programında öngörülen ziraî finansmanlar için (Dortyüz milyon) lira avans verilmesine dair Banka Kredilerini Tanzim Komıtesı'nın ilişik 2/5/1968 tarih ve 177 sayılı Kararının onaylanması; Maliye Bakanlığının 10/5/1968 tarih ve V21685 sayılı yazısı üzerine, sozu geçen Kanunun 47 nci maddesine gore, Bakanlar Kurulunca 23/5/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. Barbakan S. DEMtREL Devlet Bakama S. T. MÜFTÜOĞLU Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı H. DİNÇER Dışıgler) Bakamı * Mahye Bakana I.S.ÇAĞLAYANGİL C BİLGEHAN A Devlet Bakamı H. ATABEYLİ M'ililî Sa- Bakamı TOPALOĞLU Millî Eğit Bakanı /. ERTEM CUMHURBAŞKANİ C. SVNAY Devlet Bakanı K. OCAK îçıgtero Balkanı F. SOKAN Bayındırlık Bakam O. ALP Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y- Balkanı Gunı ve Tek Bakanı Tarım Balkana A. TÜRKEL V. A. ÖZKAN 1. TEKİN ' B. DAĞDAS Ulaştırma Bakanı S. BİLGİÇ Turizm ve Tanıtma Bakanı N. KÜRSAD Çalışma Bakanı A. N- ERDEM Sanayi Bakamı M. TURGUT tranar ve İskân Bakanı H. MENTESEOĞLU Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Karar tarihi : 2 Mayıs 1968 Karar sayısı: 177 En.ve Ta. Kaıy Bakamı R. SEZGİN Köy İşlen Bakamı T. TOKER T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 16/9/1967 gun ve P.T.I.M. VM/ sayılı ve 26/4/1968 gun ve P.T.I.M. VM/ sayılı yazıları üzerine, Komitemızce : sayılı Kanunun 301 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 33 üncu maddesi gereğince T. C. Merkez Bankasına yatırılmakta olan munzam karşılıklardan, T. C. Ziraat Bankasına, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968 yılı Programında T. C. Ziraat Bankası için öngörülmüş olan hedeflere ve bu meyanda sun'i gübre, tohumluk, makineleşme ve hayvancılık konularına tahsis edilmek üzere aşağıdaki esaslar dairesinde, ziraî finansmanlar için TL. 400 milyon lira avans verilmesi, 2 Yukarıda 1 inci madde gereğince T. C. Ziraat Bankasına tahsis edilmiş olan avansın süresinin ilk kullanılış tarihinden başlamak üzere 3 yıl olarak tespit edilmesi, 3 T. C. Merkez Bankasının, bu Kararın 1 inci maddesi gereğince açılacak olan avansa ziraî senetlere uyguladığı resmî ıskonto haddine eşit bir faiz haddi uygulaması ve işbu faiz haddınm hiç bir zaman T. C. Merkez Bankasınca munzam mevduat karşılıklarına uygulanan faiz hadleri ortalamasının altına düşmemesi ve T. C. Merkez Bankasınca munzam mevduat karşılıklarına uygulanan faiz hadleri değiştirildiği takdirde soz konusu avansa uygulanan faiz haddının de işbu maddenin maksadına uyacak şekilde yeniden Merkez Bankasınca tespit edilmesi, 1 4 Bu suretle tahsis edilecek olan TL. 400 milyon liradan, 4/4/1964 tarih 6/2917 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle T. C. Ziraat Bankasına evvelce tahsis edilmiş olan avansın borç bakiyesinin derhal düşülmesi, 5 T. C. Merkez Bankası nezdinde 301 sayılı Kanunla tesis edilmiş olan munzam mevduat karşılıkları hususi hesabının bakiyesi, yukarıdaki 1 inci madde gereğince tahsis edilmiş olan TL. 400 milyon liralık avansın kullanıldığı tarihten önceki hafta sonu seviyesinin altına düştüğü takdirde, T. C. Merkez Bankasının yazılı isteği üzerine, aradaki farkı T. C. Ziraat Bankasının kullanılan avansın soz konusu seviyeye nispeti dahilinde derhal iade etmesi, Kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı: 6/10062 Devlet Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan ilişik «Radyasyon Sağlığı Tuzuğu'nun Geçici Maddesinin Değiştirilmesine dair Tuzuk» un yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 4/6/1988 tarihinde kararlaşürılmıştır. CUMHURBAŞKANİ Başbakan S. DEMtREL Devlet Bahamı S. T. MÜFTÜOĞLU Drşışlen Bakamı I.S.ÇAĞLAY ANGİL Devlet Balkanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakam H. DİNÇER Maliye Bakanı C BİLGEHAN Devlet Bakanı H. ATABEYLl Milî Sa Bakanı A. TOPALOĞLU Millî Eğit Bakanı C. SUN AY Devlet Bakamı K. OCAK içişleri Balkanı F. SÜKAN Baıynndirlik Balkanı /. ERTEM O- ALP Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y Bakam Güm. ve Tek- Bakam Tamun Bakanı A. TÜRKEL V. A. ÖZKAN 1. TEKİN B. DAĞDAS

2 Safhıtfe: 2 (Resmî Gazete) 19 HAZİRAN 1968 Ulaştırma Bakanı Caılışma Bakanı Sanayi Baltanı En ve Ta KJaıy Balkanı S. BtLGlC A. N. ERDEM M. TURGUT R SEZGİN Turizm ve Tanıtma Bakanı N. KÜRSAD İmar ve İskân Bakanı H. MENTESEOĞLU Koy İşlen Bakanı T. TOKER Radyasyon Sağlığı Tüzüğünün geçici maddesinin değiştirilmesine dair Tüzük Madde 1 Radyasyon Sağlığı Tuzuğu'nun 3 Ka>ım 1967 tarihli ve 6/9013 sayılı Kararname ile değiştirilen geçici maddes.ı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Geçici madde Bu Tuzuğun yuıurluğe girdiği taııhte 1 ıncı madde kapsamına giren madde ve cıhazlaıla tesisleri kullanmakta, muhafaza etmekte veya yedinde bulunduı makta olan resmî veya özel müessese veya şahıslar, 4 uncu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uç ay içinde, Atom Enerjisi Komisyonuna, ruhsat için müracaat etmek mecburiyetindedirler Bu mecburiyete riayet etmıyenler hakkında 10 uncu madde hükmü uygulanır. Madde 2 Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tuzuk hükümleri Resmî Gazete üe yayımı talihinde yürürlüğe girer Madde 3 Bu Tuzuk hukuımleımı Bakanlar Kurulu yurutur Adalet Bakanlığından Karar Sayısı lira maaşla Cızıe Cumhuriyet Savcı Yaıdımcılığına hâkim adayı Lâtif Karadağoğlu, 500 lira maaşla Çukurca Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Kemal Şahin 500 lira maaşla Çelıkhan Cumhuııyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Süreyya Guzeltepe, 500 lira maaşla Tekman Cumhuriyet Savcı Yaı dımcılığına hâkim adayı Tuncay Sezgin, 500 lira maaşla Oltu Cumhuııyet Savcı Yaı dımcılığına hâkim adayı Hhan Yüdırır, 500 lira maaşla Şenkaya Cumhuııyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Mustafa Onurhan Ak yol, 500 lira maaşla Sarıoğlan Cumhuııyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Nızamettm Yüksel Talayman, 500 lira maaşla Tutak Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı ismail Çiftçi, 500 lira maaşla Pazarcık Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Şefik Kanar, 500 lua maaşla Tunceli Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Şevket Türkel, 500 lira maaşla Muş Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Abdulkadır Özgoz, 500 lira maaşla Adıyaman Cumhuııyet Savcı Yarduncılığma hâkim adayı Dınçer Sönmez, 5C0 lira maaşla Çerkeş Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Zıya Gökçe, 500 lira maaşla Koyulhisar Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Mehmet Aras, 500 lira maaşla Araç Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Saım Karadağ, 500 lua maaşla Gerger Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına hâkim adayı Süleyman Gedık'm atanmaları uygun görülmüştür 2 Bu kaıarı Adalet Bakanı yurutur 11/6/1968 Dışişleri Bakanlığından : Karar Sayısı: sayılı Kanunun 242 sayılı Kanunla değiştirilen 4 uncu maddesi gereğince Yedinci derece maaşı ust olarak almakta bulunan Sekizinci derece memurlardan ihsan Aksoy Yedinci dereceye terfi ettirilmiştir. 2 Bu kararı Dışişleri Bakanı yurutur. 11/6/1968 CUMHURBAŞKANI C- SUNAY Başbakan Dışişleri Bakanı S. DEMİREL 1. S ÇAĞLAYANOİL Maliye Bakanlığından Karar Sayısı: Açüc bulunan 1750 lira kadı o aylıklı Hazine Genel Müdürlüğü ve MUT Genel Sekreterliği Dış temsılcüıkler Başdelegeliğine, (Heyet Başkanı) Ticaret Bakanlığının muvafık mutaalasıyle Paris'te OECD nezdınde Heyet Başkanlığı görevini yapmak kaydıyle Müsteşar Yardımcısı Metin Kızılkaya'nın almakta olduğu 1750 lira maaşla atanması uygun görülmüştür 2 Bu kararı Maliye Bakam yurutur 11/6/1968 Başbakan S DEMİREL Ticaret Bakanlığmdan : Karar Sayısı: 6259 Maliye Bakanı C. BİLOEBAN CUMHURBAŞKANI CSUNAY liralık kadrodan 1750 lira maaşı 19/6/1964 tarihinden beri müktesep hak olarak alan Stockholm Ticaret Müşaviri Ahmet Karaosman'ın munha*l bulunan 1500 lira maaşlı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Başmüşavırlığıne 2000 lira maaşla terfian tayını uygun görülmüştür 2 _ Bu kararı Tıcaıet Bakanı yurutur 11/6/1968 CUMHURBAŞKANİ C. SUNAY Başbakan Ticaret Baltanı S DEMİREL A. TÜRKEL Karar Sayısı: liralık kadrodan 1100 lira maaşı müktesep hak olaıak alan Beyrut Ticaret Müşaviri Lutfı Bırol'un münhal bulunan 11C0 lira maaşlı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Müşavirliğine almakta olduğu maaşla naklen tayını uygun görülmüştür 2 Bu kararı Ticaret Bakanı yurutuı 11/6/1968 Başbakan Ticaret Bakanı S. DEMİREL A. TÜRKEL Karar Sayısı: 6257 CUMHURBAŞKANI C. SUNA} lualık kadı odan 1250 lira maaş alan Lahey Ticaret Ataşesi Mehmet Fahir Bekdık'ın münhal bulunan 1100 lira maaşlı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Müşavirliğine almakta olduğu maaşla naklen tayini uygun görülmüştür 2 Bu kararı Tıca'et Bakanı yurutur 11/6/1968 Başbakan Ticaret Bakanı S. DEMİREL A. TÜRKEL CUMHURBAŞKANI O. SUNAY Başbakan S DEMİREL Adalet Bakam H DİNÇER CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Karar Sayısı: liralık kadrodan 1500 lira maaşı muktçsep hak olarak alan New-York Ticaret Müşaviri Emin Boysan'ın münhal bulunan 1500 İha

3 19 HAZİRAN 1968 (Resmî Gazete) Sahaf e: 3 maaşlı Bakanlık Müşavirliğine almakta olduğu maaşla naklen ve terfian tayını uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakanı yurutur Başbakan 11/6/1968 Ticaret Bakanı S. DEMİREL A. TÜRKEL CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Karar Sayısı: Paris 3 uncu Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü (İh. Ye.) Orhan Koloğlu'nun, Londra 3 uncu Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğünde çalıştırılması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 11/6/1968 CUMHURBAŞKANİ C SUNAY Başbakan Turizm ve Tanıtma Bakam 8. DEMİREL N. KÜRŞAT. r YÖNETMELİKLER Millî Eğitim Bakanlığından: İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri öğrenci ve Lisans Yönetmeliği iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri Öğrenci ve Lisans Yönetmeliğinin 5-6a ve geçici l/e maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Akademilerin birinci ve dördüncü sınıflarında nakil yapılamaz, ikinci veya üçüncü sınıflara nakil yapılabilmesi için, bir evvelki sınıfın bütün imtihanlarının başarı ile verilmesi şarttır. ikinci veya üçüncü sınıflara nakleden öğrenci, nakledildiği simim bütün imtihanlarına girer; ancak ayrıldığı Akademide imtihana girip de başarı gösterdiği derslerden muaf tutulur. Nakleden öğrenci, ayrıldığı Akademide daha önceki sınıflarda okutulmayıp da, nakledildiği Akademide okutulan derslerden o Akademideki imtihan rejimine tabidir. İkinci veya üçüncü sınıflarda bir yıl kalan öğrencilerin naklen kayıtları yapılabilir. Şubat imtihan hakkım kullampda başarı gösteren öğrencilerin nakilleri Mart ayının ilk haftasında, diğer nakiller öğretim yılının ilk ayında yapılır. Madde 6 a) Üst, üste iki yıl imtihanlarda başarı gosteremiyen öğrencilerin ikinci yıl sonunda (Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecek hastalıklar yüzünden imtihanlara giremiyenlerin imtihan hakları saklıdır.) Bu hükme göre kayıtları silinmiş olanlar iki yıl içinde Akademiye başvurarak, sadece başaramadıkları derslerden tekrar imtihana kabullerini istiyebilirler. Bu gibi öğrenciler bir defaya mahsus ojm?k üzere Haziran ve Eylül dönemi imtihanlarına alınırlar Başarı gösterenlerden, ara smıftakilerin geçtikleri sınıfa kayıtları yenilenir vc son sınıftakilere diplomaları verilir. Son sınıfta yalnız bir dersten başarı gosteremıyen oğrencıleı gelecek yıllarda bu dersin imtihanına girerler. (7334) sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden once yalnız bir dersten başarı gösterememek suretiyle sınıfta kalmış öğrencilere bu maddede sozu edilen ıkı yıllık suıc içinde, zorunlu nedenlerle tek dersin imtihanına girmemiş bulunanlara, bir defaya mahsus olmak üzere bu dersten imtihana girme hakkı tanınır. Basan gösterenlere 6 nci madde hükümleri uygulanır. Madde 10 «Yabancı dil öğretimi Akademilenn Profesörler Kurulunca kararlaştırılacak şekil ve esaslar dahilinde yurutulur» Madde 12 «Her Akademinin Profesörler Kurulu haftalık ders saatleri toplamını belirtir. Ancak, pratik kurs ve seminerlerle lisan saatleri hariç olmak üzere bu miktar haftada 20 saatten az olmaz» Madde 30 «Akademilerden, Fakültelerden veya yüksek okullardan disiplin sebepleri ile büsbütün çıkarılmış olanlar ile iktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerinden veya iktisadî ve Ticarî ilimler öğretimi yapan özel Yüksek Okullardan belge alarak ayrılmış öğrenciler Akademilere alınmazlar.» Geçici madde l/e «3 yıllık Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu rejimine tabı öğrenciler henüz başaramamış oldukları derslerin ım-, tihanlannı öğretim yılı güz donemi sonuna kadar daha once girdikleri imtihan sayısına bakılmaksızın her dersin imtihanına girip başarmakla yükümlüdürler. Yalnız tek dersten basan gösteremeyen bu gibi öğrenciler müteakip yıllarda, başarı sağlaymcaya kadar bu dersin imtihanına iştirak ederler.» İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Yayım Yönetmeliği t iktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Yayım Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Madde 8 itibarî sahife başına telif eserler ıçm 30 lira Tuıkçeden yabancı dile tercümeler için, yabancı dilden Turkçeye teıcume ler için 20 lira, yabancı dille yazılan telif eserler için 50 lııa tenf "c tercüme hakkı verilir. Akademi dergilerinde yayınlanacak telif yazılar için bu mıktaı 40 lira, Tur"kçeden yabancı dile tercümeler için 40 lira, yabancı d iden Turkçeye tercümeler için 30 liradır. 1 Ahcak, tercümesi normal ustü bir emeği gerektiren eserler ıcn Pıofesorler Kurulu Karârı ile telif eserler hakkındaki ücret u\gjl">ıiıi ikinci Vc'müteakip baskılar Akademice yayımlandığı takdirde heı bas kı için birinci telif hakkının 4/5 i nispetinde telif hakkı odcmı» TEBLİĞ Maliye Bakanlığından Gider Vergilerine Ait İlk Madde İndirim Tebliği Sıra No: sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 ncı maddesi gereğince u Sanayi Bakanlığı ile muşteıekeıı yapılan inceleme sonunda 1 Ağaç ambalajlı olarak teslim edilen ateşe mukavim tuğlalar için % 3 ıçm 2 Bez torbalar içinde teslim edilen ateşe mukavim harçlar % H nispetlerinde ük madde indirimi tespit edilmiştir ı l Sozu edilen indirim mspeüeıııun uygulanmasına işbu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi fakülteden ayın birinci gününden itibaren başlanması gerektiği ilânen tebliğ olunur ( )

4 Saıhilfe: 4 (Resmî Gazete) 19 HAZİRAN 1968 İLANLAR Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 967/249 Karar No : 967/567 Karar tarihi: 29/6/1967 Salihli Kazası Çaypınar Köyü nüfusunda kayıtlı Halü oğlu Ümmühan'dan doğma 26/10/1952 doğumlu Mehmet Ali kılmaz hakkında Mahkememizde yapüan muhakemesi sonunda: 6831 sayılı K. nun 14, 91/1, 108/4, T. C. K. nun 54/3, 89 uncu madde üe dört gün hapse konulmasına beş lira ağır para cezasıyla tecziyesine 335 kuruş masrafın maznundan tahsüıne ve cezasının teciline mütedair verüen gıyabî hüküm maznuna dosyasında mevcut bütün adreslerinden aranmış*ve tebliğ edüememiş bulunması sebebiyle Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu hükmün maznun Mehmet Ali Yümaz'a tebliğ edümiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 967/159 MÜTEFERRİK KARAR Hâkim: M. Nermi Gürel Kâtip: Mustafa Çabey 1!>4 Orman Kanununa muhalefet suçundan maznun Salihli Kazası Çaypınar Köyünden Halil oğlu Ümmühan'dan doğma 26/10/1952 doğumlu Mehmet Ali Yümaz hakkında Mahkememizce yapılım duruşması sonunda maznunun 6831 sayüı K. nun 14, 91/1, 108/4, T.C. K. nun 54/3, 89 uncu madde üe Mahkememizin 29/6/1967 tarih ve 967/ sayüı kararı üe dört gün hapise konulmasına beş lira ağır para cezası alınmasına ve 335 kuruş mahkeme masrafının maznundan tahsüine dair gıyabında verilen hüküm maznuna dosyasında mevcut bütün adreslerinden aranmış isede tebliğ edüememiş bulunduğundan dosya tetkik olundu. Gereği düşünüldü : Tetkik olunan evrak münclerecaüna gore hüküm maznuna yapılan bütün yazışmalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan Tebligat Kanunun 31 inci maddesi gereğince maznuna ilânen tebliğine yapüacak olan ılânen tebliğ masrafının da maznundan tahsiline ve karar özetinin Resmî Gazete üe Uân edilmesi için C. Savcüığına müzekkere yazılmasına evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda karar verildi Esas No: 1967/640 Karar No : 1967/836 Salihli Kazası Mithatpaşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı Halit oğlu Penbe'den doğma 1938 doğumlu Nurettin Kurtulan hakkında Mahkememizde yapılan muhakemesi sonunda: 232 sayılı K. nun 24, 58/B maddeleri gereğince 200 lira hafif para cezasına çarptmlrrı asına 500 kuruş mahkeme masrafının maznundan tahsüine dair verilen gıyabî hüküm maznuna dosyasında mevcut bütün adreslerinden aranmış ve tebliğ edüememiş bulunması sebebiyle Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren itibaren 15 gün sonra işbu hükmün maznun Nurettin Kurtulan'a tebliğ edilmij sayılacağı ilânen tel)uğ olunur /105 MÜTEFERRİK KARAR Hâkim: M. Nermi Gürel Kâtip: Mustafa Çabey 154 Ehliyetnamesiz kamyon kullanmak suretiyle 232 sayıh Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçundan maznun Salihli Mithatpaşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı Halıt oğlu Penbe'den doğma 1938 doğumlu Nurettin Kurtulan hakkında Mahkememizce yapılan duruşması sonunda maznunun 232 sayılı Kanunun 24 ve 58/B maddesi gereğince Mahkememizin 13/10/1967 tarih ve 987/640 esas ve 967/83(5 sayılı kararı üe 200 Iha hafif para cezasına çarptırılmasına 500 kuruş mahkeme masrafının maıoıundan tahsüine dair gıyabında verüen karar dosyada mevcut bütün adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen hüküm tebliğ edilememiş bulunduğundan dosya celp ve tetkik olundu. Gereği düşünüldü: Tetkik olunan dosya münderecatına göre hüküm maznuna yapüan bütün yazışma ve aramalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan Tebligat Kanununun 31 inci maddesi gereğince maznuna ılânen tebliğine yapılacak olan üân tebliğ masrafınında maznundan tahsiline karar özetinin Resmî Gazete'de Uân edilmesi için C. Savcılığına müzekkere yazılmasına evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda karar verüdi. Esas No: 966/451 Karar No : 967/221 C. M. U. No: 966/ İğdır İlçesi Melekli Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet oğlu Mina'dan doğma 1331 doğumlu Ali Ekber Kıhnçtek hakkında Mahkememizde yapılan duruşması sonunda: T. C. K. nun 466, 89 uncu maddeleri ile bir ay müddetle hapse konulmasına ve bu cezasının teciline 10 lira 70 kuruş masarifi muhakemenin maznundan tahsiline dair maznunun gıyabında verilen hukum dosyadaki bütün adreslerinden aranmış ve hüküm tebliğ edilememiş 'olması sebebiyle Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden Uân tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu hükmün maznun Ali Ekber Kıhnçtek'e tebliğ edumiş sayılacağı Uânen tebliğ olunur. 968/94 MÜTEFERRİK KARAR Hâkim: M. Nermi Gürel Kâtip: Mustafa Çabey 154 Kavgada korkutmak makasadiyle bıçak çekmek suçundan maznun İğdır İlçesi Melekli Köyü nüfusunda kayıtlı Ahmet oğlu Mina'dan doğma 1331 doğumlu Ali Ekber Kıhnçtek hakkında Mahkememizden verilen mahkûmiyetine mütedair 30/3/1967 tarih ve 966/451 esas 967/221 karar sayıh ilâm maznuna tebliğ edilmemiş bulunduğundan dosya tetkik olundu : Gereği düşünüldü: Tetkik olunan dosya münderecatına göre hüküm maznuna yapılan bütün yazışmalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan maznun hakkında Mahkememizden sadır olan 30/3/1967 tarih ve 966/451 esas 967/221 sayılı kararla T. C. K. nun 466 nci ve 89 uncu maddeleri Ue verüen bir ay süre üe hapse konmasına ve cezasının tecüine dair hükmün Tebligat Kanunun 31 inci maddesi gereğince maznuna Uânen tebliğine yapılacak olan üân tebliğ masrafının maznundan tahsiline karar özetinin Resmî Gazete'de üân edilmesine bu hususta C. Savcılığına ' müzekkere yazılmasına evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda karar verildi Hakkâri Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Karayolları Genel Mudurluğu tarafından davalı Şerafcttin Genç ve ortaklan aleyhine açmış olduğu men'ı müdahale davasma dair dava düekçesı ozetı 4 Mayıs 1968 günü ve sayıh Resmî Gazete ile tebliğ yerme kaim olmak üzere ilân ettirümiş ve 4/6/1988 tarihli celse duruşmasına gelmeyen davah Müteahhit Şerafettin Genc'in tayin edilen 9/7/1988 Sah gunu Hakkâri Asliye Hukuk Mahkemesinin 1967/173 sayıh dosya duruşmasına gelmediği takdirde dava gıyabında devam edueceğl lüzumu ve gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Şavşat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : /11 Davacı Şavşat Orman İşletmesi tarafından davalı Şavşat'ın Arpalı Köyünden Osman Demirci aleyhine açmış olduğu tazminat davasının yapılan duruşması sırasında: Davalıya gıyap kararımn çıkarılmasına karar verümiş ve fakat bunca aramalaıa rağmen bulunamadığından Resmî Gazete'de gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânının tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince adı geçen davalının 8/7/1988 tarihli duruşmaya gelmediğinden muhakemenin gıyabında devamına karar verileceği ve üânen gıyap kararı yerine kaim olacağı Uânen tebliğ olunur. 5776

5 19 HAZİRAN 1968 (Resmî Gazete) Sahile: 5 Ankara 3 üncü İcra Memurluğundan: 967/2172 Selâhattın Dündar veküı Avukat Muhittin Bulbül'e masraf hariç 21779,60 lira ödemeye borçlu Sümer Sokak No. 7/5 de ikamet eden Nihat Baş'm bu borcundan dolayı adına çıkarüan ödeme emri büâ tebliğ iade edümış ve adresmızde zabıta tahkikatına gore tespit edilememiş olduğundan ılânen tebliğine karar verümiş bulunduğundan bahsi geçen meblağın icra giderleri ile birlikte işbu ilânın neşrinden itibaren 15 inci günü takiben 10 uncu gunu içinde ödemeniz takibin dayandığı kambiyo senedi niteliğine haiz değüse ve borçlu değilseniz, borç itfa ve imhal edüdığı veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakında itirazınız varsa sebeplen fle birlikte 5 gun içinde merciye şikâyet ve itiraz etmeniz ve senedm altandaki imza size ait değüse 5 gun içinde ayrıca ve açıkça bir düekçe üe icra dairesine büdirmeniz. imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan liraya kadar para cezası üe mahkûm edüeceğiniz ve 10 gun içinde mal beyanında bulunmanız, bulunmaz veya hüâfı hakikat beyanda bulunursanız, hapisle cezalandırılacağmız ihtar olunur. icra iflâs Kanununun 168 mci maddesindeki ödeme emri tebliğ yerine kaim olmak üzere, Mezkûr borcun temini bakımından Ankara 2 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 28/4/1967 tarih 967/ sayılı İ. Haciz kararma istinaden istıhkaklannıza İ. Hacız edilmiş olduğundan t Haciz zaptının tebliği yerine kamı olmak üzere üânen tebliğ olunur /2972 Selâhattın Dündar veküı Avukat Muhittin Bulbül'e masraf hariç ,25 lira ödemeye borçlu Sümer Sokak No. 7-5 de ikamet eden Nihat Baş'm bu borcundan dolayı adma çıkarılan ödeme emri büâ tebliğ iade edilmiş^ ve adresmızde zabıta tahkikatına gore tespit edüememış olduğundan üânen tebliğine karar verümiş bulunduğundan bahsi geçen meblağın icra giderleri de birlikte işbu üânın neşrinden itibaren 15 mci günü takiben 10 gun içinde ödemeniz takibin dayandığı kambiyo senedi niteliğine haiz değüse ve borçlu değilseniz, borç itfa ve imhal edüdıği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa sebepleri ile birlikte 5 gün içinde merciye şikâyet ve itiraz etmeniz ve senedm altmdaki imza size ait değüse 5 gun içinde ayrıca ve açıkça bir düekçe üe icra dairesine büdırmeniz. İmzanızı haksız yere mkâr ederseniz 100 liradan 5O0C liraya kadar para cezasıyle mahkûm edileceğiniz ve 10 gun ıçmde mal beyanmda bulunmanız, bulunmaz veya hüâfı hakikat beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, ihtar olunur. İcra iflâs Kanununun 168 inci maddesindeki ödeme emri tebliğ yerme kaim olmak üzere, Mezkur borcun temini bakımından Ankara 3 uncu Asliye Ticaret Mahkemesinin 9/6/1967 tarih 967/ sayılı İ. Haciz kararırım istinaden istihkaklarınız I. Haczedümış olduğundan İ. Hacız zaptının tebliği yeriüe kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur Serik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 966/333 KarayoUarı Genel Müdürlüğüne izafetle Avukat Beltan 'Göksel tarafından Alı Rıza Karcı ve Kerim Avare aleyhine açılan 4142 TL. tazminat davasının duruşmasında: Davalılardan istanbul Üsküdar Ümraniye Sutçu Sokak No. 67 de ikamet ettiği büdırüen Alı Rıza Karcı'ya tebligat ifa edilemediğinden bu davalıya tebligat yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete üe ilân yaptirümış bu kere gıyap kararı yerme kaim olmak üzere Resmî Gazete üe üân yapürılmasma karar verümiş olduğundan karar gereğmce davalı Alı Rıza Karcı'nın hakkında açılan davaya bir itirazı varsa Serik Asliye Hukuk Mahkemesinin 966/333 esas ve 24/9/1968 duruşma gunlu dosya itirazını yapması ıçm karar gereğmce Resmî Gazete üe gıyap karan yerine kaim olmak üzere üân olunur. Denizli Asliye Ceza Hâkimliğinden : 5716 Esas No: 1966/422 Karar No : 1968/ 11 Irza tasaddı suçundan sanık Çanakkale Ecabaat İlçesi Yalova Köyü nüfusuna kayıtlı olup istanbul Hacılıoğhı Abduselâm Sokak 17 numarada ikamet eder, Behzat oğlu Ayşe'den doğma 10/9/1931 doğumlu ve eski Çardak Kaymakamı dul, bir çocuklu, okur, yazar, Ece Ayhan Çağlar hakkında Denizli Asliye Ceza Mahkemesinin 28/1/1968 tarih ve esas 1966/422, karar 1968/11 sayılı üâmı üe T. C. K. nun 416/2, 61 inci maddeleri uyarınca bu* sene müddetle hapsine, 7 lira mektup, 28 lira 50 kuruş davetiye ve 47 lira 50 kuruş keşif masrafının sanıktan alınarak Hazineye verilmesine, tecüe mahal olmadığına, dair hukum sanığın ikametgâhının meçhul olması sebebiyle tebliğ edüemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine gore Resmî Gazete'de üânına ve bir suretinin Adliye üân tahtasına asılmasına ve tebliğin üân tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına karar verümekle hüküm sanık Ece Ayhan Çağlar'a üânen tebliğ olunur. o Gebze Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 967/ Davacı Gebze Maliye Hazinesi veküı Avukat Orhan Yazıcıoğlu tarafından davalı Ordu Fatsa Kazası Körgal Köyü Dip Mahallesinden Ali İdin aleyhine açüan tazminat davasınm, davalının ikametgâhı meçhul olduğundan davetiye ve gıyap kararının üânen yapılan tebligat üzerine gelmediğinden gıyabında yapılan duruşma sonunda: Davalının sabit olan kusurundan otüru Hazinenin uğradığı % 50 zararın tutarı olan 72 lira 34 kuruşun 13/7/1966 tarihinden itibaren % 5 faiz ve kuruş mahkeme giderleriyle birlikte davalıdan alınıp davacı Hazineye verümesıne karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 8 gun içinde temyiz olunmadığı takdirde hukmun kesinleşeceği üânen tebliğ olunur. Of Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1962/ Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Of Orman Bölge Şefliği veküi Avukat Mustafa Arslan tarafından davalılar Mehmet Şahin ve arkadaşlan aleyhine ikame edüen tapu iptali davasının yapüan duruşmasında davalılardan Süleyman kızı Necmıye Şahin'ın adresi meçhul olduğundan adma üânen gıyap kararı tebliğine karar verümiş olduğundan: Yukarıda adı geçen davalının adına evvelce gazete üe davetiye yapılmış olup duruşmaya gelmediğinden bu kere işbu üânm gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/10/1968 Pazartesi gunu saat 9 da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi üân olunur. 1962/ Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Of Orman Bölge Şefliği veküi Avukat Mustafa Arslan tarafından davalılar Mehmet Şahin ve arkadaşlan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının yapılan duruşmasında davalılardan Süleyman kızı Necmiye Şahin'ın adresi meçhul olduğundan adına üânen gıyap kararı tebliğine karar verümiş olduğundan: Yukanda adı geçen davalının adma evvelce gazete üe davetiye yapılmış olup duruşmaya gelmediğinden bu kere işbu ilânın gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/10/1968 Pazartesi günü saat 9 da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi üân olunur. 1962/ Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Of Orman Bölge Şefliği veküi Avukat Mustafa Arslan tarafından davalılar Mehmet Şahin ve arkadaşları aleyhine ikame edüen tapu iptali davasının yapüan duruşmasında davalı - lardan Süleyman kızı Necmiye Şahin'in adresi meçhul olduğundan adına ılânen gıyap kararı teblığme karar verümiş olduğundan: Yukarıda adı geçen davalının adma evvelce gazete üe davetiye yapılmış olup duruşmaya gelmediğinden bu kere işbu üânm gıyap karan yerine kaim olmak üzere Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/10/1968 Pazartesi günü saat 9 da duruşmada hazır bulunması veya kendisini hü* vekille temsü ettirmesi üân olunur. 5769

6 Sahile: 6 (Resmî Gazete) 19 HAZİRAN 1968 Cide Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1967/284 Derebucağı Köyünden Meleke Kayran vekili Hüseyin Doğramacı tarafından açılan veraset davasında sağ kalan eş durumunda bulunan Ayşe kocası ismail ve ismail karısı Fatma adına çıkartılan meşruhatlı davetiyeler bılâ tebliğ iade edildiğinden adı geçen sağ eşlere ılânen tebligat icrasına karar verilmiştir Adı geçen sağ eşlemi Tapu Kanunun 5 ma maddesi gereğince nuıastan mülkiyet veya intifa haklaıından birini tercih eylemek üzere 967/284 esasta kayıtlı davanın 19/7/1968 Cuma gunu saat 9 dakı duruşmaya gelerek tercih yapmaları, duruşmaya gelmedıkleıı takdirde mirastan mülkiyet hakkını tercih etmiş sayılacakla! ı meşruhatlı davetiye yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur Kozan Tapulama Hâkimliğinden : 'Kozan'm Bulduklu Köyünde 962/154 esas ve 43 parsel numarası ile Zehra ve Emine Kıhç ve arkadaşları adına tespiti yapılan tapulama tutanağına, Kalıp Dal ve Necmıye Selakoğlu ve Mehmet Kılıç yönünden itiraz edilmiş olmakla Kozan Tapulama Mahkemesince yapılan duruşma sonunda : ( Yapılan tespitin iptali ile munazalı gayrimenkulun hisse itibariyle hıssesmm Osman kızı Elif Kılıç'a, hissesinin Osman kızı Huru Bulduklu hissesinin, Osman kızı Zohre imren, hissesinin, Alı kızı Fatma Kılıç hissesinin, İbiş kızı Elif Bulduklu, hıssesmm, İbiş oğlu Alı Kaya, hissesinin Ömer kızı Şerife Curuk, hıssesmm, ismail oğlu Alı Çuruk, hissesinin, İsmail oğlu Cengiz Çuruk, hissesinin, ismail kızı Aysel Çuruk, hissesinin, ismail kızı Gülsen Çuruk, hıssesmm Ömer oğlu Kalip Dal adına tesciline karar verilmiş ve taraflardan davalı Fatma kızı Zehra'nın ikametgâhı meçhul bulunduğundan adına çıkan davetiye bılâ tebliğ iade edilmiş ve vaki talep üzerine de mahkemece ılânen tebligat icrasına karar verilmiş bulunduğundan yukarıda adı geçen şahsın ilân tarihinden itibaren kanunen muayyen müddet zarfında mezkûr karar aleyhine temyiz etmediği takdirde hukmun kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden: /12 Davacı Erzincan Fuat İlkokulunda Öğretmen Fehmi Yücesoy tarafından davalılar Adana Döşeme Mahallesi 143 Sokak No 1 de Fırdevs Aslan ve diğer hissedarları aleyhine ikame olunan izaleyi şüyuu davasının duruşmasında. Erzincan Kıy Koyu 43 parsel numaralı sulu tarlada hissedar bulunan davalılardan Fırdevs Aslan'ın kim olduğu, nerede bulunduğu bilinmediğinden kendisine ilânen davetiye' teblığme karar verilmiş olmakla duruşma gunu olan 18/7/1968 Perşembe saat 9 da Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine gelmesi veya kendıs'nı bir vekille temsil ettirmesi dılekçelı davetiye yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur Gazipaşa Asliye Ceza H âkımlığınden: Esas No: 967/22 Karar No : 968/ Dolandırıcılık suçundan sanık Polatlı ilçesinin Beyceğız Köyünden Hakkı oğlu, Razıye'den doğma doğumlu Ahmet Bayraktar Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinin 22/2/1968 gün ve 967/22 esas 968/16 karar sayılı hukum ile T C K nun 503 uncu maddesi gereğince uç ay süre de hapsine ve 50 lira ağır para cezasının 5435 sayılı Kanunla beş misli olan 250 lira ağır para cezasıyle cezalandırılmasına, sanığın mevkuf kaldığı günlerin mahkûmiyet muadetınden mahsubuna, T. C. K nun 522 nci maddesinin tatbikine mahal olmadığına ve keza 647 sayılı Kanunun tatbikine mahal olmadığına cezanın aynen verildiği şeküde infazına 18,00 kuruş mahkeme masrafı ile 351 lira nispî harcın ve 1270 lira ücreti vekâletin sanık Ahmet Bayraktar ile arkadaşı sanık Nesip Canturk'ten müsavatan ve muteselsüen tahsil olunmasına ve on iki bin yedi yuz elli liranın sanık Ahmet Bayraktar üe arkadaşı sanık Nesıp Canturk'len müsavatan ve müteselsılen tahsd olunup mudahıller Kerim Çetin ve İzzet Gul'c ödenmesine karar verümiş ve bu gıyabî karar sanık Ahmet Bayraktar'a tebliğ edilememiş adresinin tespiti de mumkun bulunmamış olduğundan işbu hüküm ozetmm H U M K nun 141, 142, 144 ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 ıncı maddeleri gereğince sanık Ahmet Bayraktar'ın ilân tarihinden itibaren 15 gun içinde yukarıda tarih ve numaıası yazılı kararı temyiz edebümek kaydıyle üânen tebliğ olunur. Milas Asliye Hukuk Hâkimliğinden 5771 Davacı Müâs'm Kafaca Köyünden Fehmi Askan taıafından davalı aslen Müâs'm Kafaca Köyünden olup izmir Güzelyalı Bayram Sokak 366 numarada oturur Fatma Askan aleyhine açılan boşanma davası 14/12/1967 tarih ve 967/ sayı üe tarafların boşanmalarına, tarafların çocuklarının velayet haklarının babaya verilmesine, çocukların anne üe şahsî münasebetlerini temin için her ayın birinci ve onbeşınci günleri saat 9 dan 1800 e kadar görüştürülmelerine dair kararla neticelenmiş ve fakat davalı adına çıkartılan karar tebligatı bılâ tebliğ iade edildiğinden keyfiyet karar tebliği yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur Kaıadenız Ereğlısı Sulh Hukuk Hâkimliğinden. 965/ Davacı Ereğli'nin Küısedpğancılar Köyünden Hasan Yaman tarafından davalılar Raşıt, Mustafa, Memiş, Rıza ve Mehmet Sait Eygı aleyhine açmış olduğu izaleyi şüyuu davasının yapılan alenî muhakemesi sırasında : Dahilî davalılardan M. Sait Eygı'nın tebligata yarar adresinin belli olmadığından, Resmî Gazete'nız vasıtasıyle adına davetiyenin tebliğ edümekle, 6/6/1968 tarihli celse'ı muhakemeye gelmediği gibi kendisini bir vekille temsil ettirmediğinden, adı geçen dahüî davalı M. Sait Eygı'nin duruşmanın bırakıldığı 18/7/1988 Perşembe günü saat da bizzat mahkemede hazır bulunması, veya kendisini bir veküle temsü ettirmesi, aksi takdirde hakkındaki davasının gıyabında devam edeceğine karar verileceğinden, gıyap kararı yerme kaim olmak üzere ılânen tebliğ olunur. Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1968/ Altındağ Çmçın semtinde kam imarın 4522 ada 13 numaralı parsalini teşkil eden 325 M miktarındaki gayrımenkule müşterek malık bulunanlardan Fatma Nebahat Guran'ın Altındağ Işık Sokak No 23 deki adresinden 2 davetiye tebliğinin postanece büâ tebliğ iade edilmesinden sonrada zabıtaca yaptırüan tahkikat neticesinde de adresinin bulunamadığından adı geçen muhatabın bılâsale veya bılvekâle duruşmanın muallâk bırakıldığı 8/7/1968 Pazartesi gunu saat 9 30 da duruşmaya davetine ve duruşmaya gelmediği takdirde gıyabında mahkemenin cereyan edeceğinin ve Usulün 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince muamele icra olunacağının davetiye ve gıyap kararı yerme kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur 5734 Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden. 1967/435 Adresi meçhul Zıya Ekıncı'ye Davacı Biga'nın Danışment Köyünden ismail Sönmez vekili Avukat Muammer Ozaydın tarafından aleyhinize açılan lira alacak davasının yapılmakta olan açık duruşmasında. Adresiniz meçhul olduğundn 7 Mayıs 1968 tarihli Resmî Gazete ile davetiye yerme kaim olmak üzere adınıza tebligat yapılmıştır. Tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinizden gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir Bu kere duruşmanın bırakıldığı 11/7/1968 gunu saat 9 da Biga Asliye Hukuk Mahkemesinde" bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil üe temsü ettirmeniz lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5736

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.010.06 6/5/2009 Konu :Gümrük Müşavirleri Dairesince Düzenlenen İşlemler GENELGE (2009/43) A) KULLANICI ONAY PROGRAMI

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972 r V.. Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 19 MART 1972 PAZAR Sayı : 14133 KANUNLAR 4/5/1960 tarih ve

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı