A R T I K B Ý Z V A R I Z...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A R T I K B Ý Z V A R I Z..."

Transkript

1 ARTIK BÝZ VARIZ...

2 Firmamýz KALÝTE POLÝTÝKAMIZ: ÇELÝKARME, yapýmýný ve tasarýmýný üstlendiði her projede iþveren ve müþteri memnuniyetini karþýlayabilmek için aþaðýdaki ilkeleri benimsemiþtir. Müþteri ve iþveren memnuniyetini birinci öncelik olarak benimsemek, Faaliyetlerimizi saðlýk, emniyet ve çevre (SEÇ) politikamýza tam baðlýlýkla gerçekleþtirmek, Ýþveren taleplerine, þartnamelerine ve yasal mevzuatlara baðlý kalmak, Çalýþanlarýmýz, taþeronlarýmýz ve müteahhitlerimiz ile uyum içerisinde çalýþmak, Tüm faaliyetlerimizi ve imalatlarýmýzý konusunda uzman çalýþanlardan oluþan ekipler ile gerçekleþtirerek yüksek kalitede hizmet sunmak, Ýþverenimize, çalýþanýmýza, taþeronlarýmýza, müteahhitlerimize, faaliyet gösterdiðimiz çevreye ve çevrede yaþayan insanlara karþý saygýlý olmak. FAALÝYETLERÝMÝZ Anahtar teslim akaryakýt istasyon inþaatlarý. Kompozit cephe sistemleri tasarým, imalat ve montajý. Anahtar teslim akaryakýt istasyon tadilatlarý. Saha betonu uygulama. Çelik konstrüksiyon imalat ve montajý Fýrçalý ve basýnçlý araç yýkama makinalarý satýþ ve servisi. Elektrik panosu imalat ve montajý. Akaryakýt ve dalgýç pompalarý satýþ, servis ve montajý. Genel saha ve bina elektrik iþleri Tank ve pompa otomasyon sistemi satýþ, servis ve montajý. Sýhhi tesisat için gerekli altyapý ve montaj iþleri. Tank temizliði ve gas free. Akaryakýt altyapý malzeme temin ve tesisi. 7/24 teknik servis hizmetleri 02

3 Anahtar Teslimi Ýnþaat ve Altyapý Çalýþmalarý Ýnþaat ve Altyapý Þartname ve standartlara uygun imalatlar Konusunda uzman imalatçý firmalar ile çözüm ortaklýðý 03

4 Çelik Konstrüksiyon Çelik konstrüksiyon alanýnda; Türkiye nin her noktasýnda kalýcý çözümler sunuyoruz. Bina, fabrika, depo, kanopi, yýkama sundurmasý, tonoz vb. yapýlarýn imalat ve montaj hizmetleri. Proje tasarým, mühendislik ve uygulama hizmetleri 04

5 Cephe Kaplama Sistemleri Kompozit panel ve cam cephe kaplamalarý Projelendirme Tasarým Mühendislik Uygulama 05

6 Bina ve Saha Elektrik Çözümleri Bina ve Saha Elektriði Proje tasarým, mühendislik ve uygulama hizmetleri Þartname ve standartlara uygun uygulamalar 06

7 Çevre Düzenleme ve Saha Kaplama Çalýþmalarý Çevre Düzenleme Peyzaj Tasarým Uygulama Saha Kaplama Þartname ve standartlara uygunluk Yüzey sertleþtirici uygulamasý Her aþamada yüksek hassasiyet Mükemmel uygulama 07

8 Satýþ Binalarý Ýç Dekorasyonu Satýþ Binalarý Ýç Dekorasyonu Þartname ve standartlara uygun imalatlar Konusunda uzman imalatçý firmalar ile çözüm ortaklýðý 08

9 Petposan Akaryakýt Pompalarý ve Yer Altý Borulama Sistemleri Güvenilirlik Hassas, bozulmaz ayar Þifreli güvenli kullaným Çevre güvenliðine uygun Yüksek Performans Hassas, bozulmaz ayar Kaliteli yedek parça Modüler tasarým Türkiye nin en yaygýn servis aðý Uygun Ergonomi Standart ölçülere uygunluk Kolay kullaným Efes Slimline Anadolu Multimedya Efes Uluslararasý Standartlara Uyumlu AB kapsamýnda ATEX onaylý Modüler Tasarým ve Geniþ Uygulama Seçenekleri Kredi kartýna uyumlu Yazarkasa kullanýmýna uygun Ayný pompa üzerinden ayný anda 45/70 litre çalýþabilme Her türlü pompa otomasyonuna uyumlu Tam ve yarý esnek yeraltý borulama sistemleri En az kaçak riski Yüksek performans Kolay uygulanabilirlik Zaman ve maliyet avantajý Uzun ömürlü 09

10 Dalgýç Pompa ve Tank Otomasyon Sistemi Dalgýç Pompa Dünyanýn en yüksek performanslý 4" 1.5 beygirlik dalgýç pompasý Neden Dalgýç Pompa? Daha az yatýrým maliyeti Daha az bakým maliyeti Daha az yeraltý tesisatý Daha sessiz çalýþma Kaçak kontrolü Daha yüksek akýþ debisi Neden FE Petro Dalgýç Pompa? Güvenlik ve bakým Otomatik hava tahliyesi Yedek parça garantisi Daha fazla akýþ hýzý Elektronik hat kaçak algýlama tank otomasyonu Bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarýnýza cevap verebilecek, geliþtirilmiþ yeni nesil tank otomasyonlarý 10

11 Roseman pompa otomasyon sistemleri Roseman, tamamen otomatik ve gerçek zamanlý çalýþabilen filo yönetimi ve yakýt ikmal tesisleri otomasyonu üreten dünyanýn önde gelen kuruluþlarýndan biridir. Ana Daðýtým Þirketi Ana Daðýtým Þirketi Yönetimi OBLIGO Merkezi Filo Yönetimi ve Ýstasyon Entegrasyonu Obligo Sunucu Pompa Otomasyonu Saha Ekipmanlarýna Uyum Tüm Pompa Tiplerine Uygundur Muhasebe, POS, Yýkama makinesi, Fiyat panolarý ve Tank otomasyonlarý ile uyumlu Vardiya ve pompacý takibi Ýstasyon Yöneticileri Ýçin Kontrol ve Yönetim Araçlarý Veresiye Takibi Stok Takibi Ödeme tipleri ve vardiye bazýnda açýk karþýlaþtýrma Kaçak kontrolü Fiyat Yönetimi Yazar Kasa, Kredi Kartý ve Multimedya uygulamalarýna Uyum Uzaktan Kontrol ve Merkezi Sisteme Baðlantý Vardiya bilgilerinin gönderimi Uzaktan baðlantý ve her türlü program güncellenmesi Gerçek zamanlý veri iletiþimi Self servis operasyonuna hazýr alt yapý 3G Kablosuz Taþýtmatik Çözümleri 11

12 Araç Yýkama Ekipmanlarý Fýrçalý Yýkama Makinalarý HYDRUS Düþük su ve elektrik sarfiyatý Boya çizmeyi önleyen hassas ekipmanlar Geri dönüþümlü su kullanma (Opsiyonel) Kullanma sýklýðýna göre programlama Yaygýn servis aðý ve yedek parça Yüksek verimlilik MINIMAX Basýnçlý Yýkama Ekipmanlarý Düþük su ve elektrik sarfiyatý Sýcak ve soðuk yýkama Kimyasal ve köpük kullanma imkaný Yaygýn servis aðý ve yedek parça Yüksek verimlilik 12

13 Tank Temizliði ve Diðer Ekipmanlar Tank Temizliði ve Gas Free Akaryakýt Ýstasyonlarýndaki özellikle eski akaryakýt tanklarýnýn ve Akaryakýt Pompalarýnýn periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasý, ekonomik ömrü dolan ekipmanlarýn ve yeraltý tanklarýnýn sökülmesi için yapýlacak iþlemlerin, gerekli güvenlik ve çevre þartlarýna uyarak de montajýný ve periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasýný içermektedir. Yaðlama Ekipmanlarý Graco Yaðlama Ekipmanlarý Dünyanýn en iyi yaðlama ekipmaný üreticisinden yaðlama servisleri için yüksek kalitede çözümler 13

14 Akaryakýt Aksesuar ve Çevre Güvenlik Ekipmanlarý Dolum Dirseði Dolum sýrasýnda kesin sýzdýrmazlýk saðlayan, sökülmesi ve takýlmasý kolay olan bu dirsek, üzerindeki vizör camlarý sayesinde akýþýn izlenmesini saðlar. Bu sayede temiz ve pratik bir dolum yapýldýðý gibi zamandan da tasarruf saðlanýr. Dolum Kovasý Dolum sýrasýnda personelin ihmali olsa bile, tek damla yakýtýn zemine damlamasýna izin vermeyerek hem mal kaybýný engeller hem de çevrenin korunmasýnda katkýda bulunur. Dolum noktalarý temiz ve güvenli hale gelir. Her ebat ve renkte akaryakýt hortumu Breakaway Pompa hortumu üzerine takýlan bu valf sayesinde hortum kopmalarýnda, pompanýn devrilmesi ve yakýtýn dýþarý sýzmasý engellenir. Otomatik Kapama Valfi Pompalarda, muhtemel ani darbeler ve yangýn sonucu oluþacak kopmalarda, içinde bulunan klapeler kapanarak yakýtýn dýþarý akmasý engellenir. Otomatik Akaryakýt Tabancalarý Her renkte (Ürün çeþidine göre) Ýnce kalýn uç 7H - 11A normal yüksek debili tabancalar Aþýrý Dolum Valfi Tankýn içine yerleþtirilen bu emniyet valfi sayesinde dolum sýrasýnda tankýn standartlarýnýn üstünde (%95 in üstünde) doldurulmasýný engeller. Fiber Menhol Kapaðý Saðlam ve hafiftir Çatlamaz ve Kýrýlmaz Metal karýþýmý yoktur Su geçirmez Kývýlcým riski yoktur Sessizdir 14

15 Referanslarýmýzdan Bazýlarý 1. IRAQ OÝL (Zakho Kuzey/IRAK) 2. Kýrmýzýtoprak OPET (Þanlýurfa) 3. Korkmaz Petrol (Tunceli) 4. Tiryakiler Petrol (Nizip/Gaziantep SUNPET) 5. Bali Petrol (Nurdaðý / K.Maraþ ALPET) 6. Dokpet (K.Maraþ OPET ) 7. Acarlar Petrol (Gaziantep OPET ) 8. Miralay Petrol (Barajyolu/Sarýgazi BP) 9. Muto Petrol (Sultançiftliði SHELL) 10. Özkanlýlar Petrol (Silivri/ÝSTANBUL POAÞ) 11. Ercem Petrol (Halkalý/ÝSTANBUL TOTAL) 12. BY Pet (Ferhatpaþa /ÝSTANBUL AKPET ) 13. Usta Akaryakýt (Ýzmit AKPET ) 14. Ali Rýza Onat (Eskiþehir AKPET) 15. Optimum Petrol (Kýrýkkale / AKPET ) 16. Fatih Petrol ( Þaþmaz/ANKARA AKPET ) 17. Erken Petrol (Polatlý yolu/ankara AKPET) 18. Çavuþ Petrol ( Þanlýurfa POAÞ ) 19. Çavuþ Kardeþler Petrol ( Aksaray SOÝL ) 20. Ayalp Petrol (Küçükköy / ÝSTANBUL SHELL) 21. Ergintan Petrol (Çekmeköy / ÝST. AYTEMÝZ PETROL) 22. Vadim Petrol (Bostancý/ ÝSTANBUL LUKOÝL ) 23. Jeopet petrol ( Ýzmit LUKOÝL) 24. Kebir Petrol (Bursa LUKOÝL ) 25. Saruhanlý Petrol (Saruhanlý / MANÝSA LUKOÝL ) 26. Hak Petrol ( Yeniçiftlik/TEKÝRDAÐ TP PETROL) 27. Sel-Pet Petrol (Çerkezköy / TEKÝRDAÐ TP PETROL) 28. Reyhan Petrol (Lüleburgaz / TP PETROL) 29. Komþuoðlu Petrol (Malatya OPET) 30. Ateþþahinler Petrol (Elazýð OPET) 31. Oyak Renault (Bursa) 32. Honda (Þekerpýnar / ÝZMÝT) 33. Özcan Petrol (Seymen / M.Ereðlisi/ÝST. OPET) 34. Karagül Petrol (M.Kemalpaþa / BURSA OPET) 35. Tunçman Petrol (Karacabey /BURSA BP) 36. Kuranlar Petrol (Bereç/Bayrampaþa / ÝST. AKPET) 37. Arguvan Petrol (Akçay/BALIKESÝR TP PETROL ) 38. Hacý Baðana (Aktoprak /GAZÝANTEP BAL PET ) 39. Dudullu Petrol (Dudullu OPET ) 40. Bereketli Halk Petrol (Atýþalaný/ÝSTANBUL BP ) 41. Mirada Del Mar Hotel (Antalya / OTEL) 42. Akpet Depo (Dolayoba/ÝST. AKPET DEPO) 43. Dolayoba Petrol (Dolayoba/ÝSTANBUL AKPET) 44. Þafak Petrol (Þiþli/ÝSTANBUL LUKOÝL) 45. Ýstiklal Akaryakýt (Ümraniye/ÝSTANBUL BP) 46. Demircioðlu Petrol (Barajyolu/Sarýgazi/ÝST. BP) 47. Çavuþ Kardeþler Petrol (Aksaray 2 / SOÝL) 48. ACARSAN BP / (Gaziantep) 15

16

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ

LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Zuhal YAZICI Kimya Y. Mühendisi LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Genel Bilgiler LPG (Liquefied Petroleum Gas) sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazýdýr (SPG), yaklaþýk olarak %70 Bütan ve %30 Propan gazlarýnýn

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri biz Profesyonel site yönetimi, gayrimenkul yönetim hizmetleri, gayrimenkul satýþ ve pazarlama ile kariyer, eðitim ve sosyal

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

analizboru www.analizboru-valfon.com

analizboru www.analizboru-valfon.com analizboru www.analizboru-valfon.com Teknolojinin Suya analizboru YANGIN FIRE FIGHTING ALT YAPI INFRASTRUCTURE SULAMA IRRIGATION ARITMA WATER TREATMENT ENDÜSTRÝYEL INDUSTRIAL BÝNA ÝÇÝ SANITARY HÝDROLÝK

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı