ayrýcalýklý yasam... privileged life...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ayrýcalýklý yasam... privileged life..."

Transkript

1 prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK KONUTLAR GRUBU P R E FA B R I C AT E D H O U S E S ÜRÜNLERÝMÝZ PRODUCTS PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI - ÜÇ KATLI EKONOMÝK VE EKOLÜKS KONUTLAR 1.SINIF LÜKS KONUTLAR YAZLIKLAR, BUNGALOWLAR KALICI KONUTLAR VE ÇELÝK EVLER ÇÝFTLÝK EVLERÝ, SÝTE VE ÖZEL PROJELER PREFABRÝK ENDÜSTRÝYEL YAPILAR OFÝS VE ÞANTÝYE BÝNALARI DANIÞMA VE BEKÇÝ YAPILARI YEMEKHANE VE YATAKHANE BÝNALARI WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ SOSYAL TESÝSLER ÇOK AMAÇLI YAPILAR PRESTÝJ BÝNALAR OTEL, MOTEL, BUNGALOWLAR ACÝL DEPREM ÜNÝTELERÝ ASKERÝ KAMPLAR ÝÞÇÝ KAMPLARI OKUL, HASTANE VE SAÐLIK OCAKLARI SATIÞ MERKEZLERÝ VE SHOWROOMLAR KAFETERYA VE OYUN SALONLARI KONTEYNERLER MONOBLOK - DEMONTE VE KATLI KONTEYNERLER OFÝS KONTEYNERLERÝ VE YAÞAM ÜNÝTELERÝ YEMEKHANE - YATAKHANE VE ÞANTÝYE KONTEYNERLERÝ YALITIMLI - YALITIMSIZ DEPOLAR, WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ BÝLEÞÝK SÝSTEM KONTEYNERLER ÖZEL ÝMALAT KONTEYNERLER ÞEHÝR MOBÝLYALARI ÇELÝK YAPILAR AMBAR VE HANGARLAR DEPOLAR, TESÝSLER FABRÝKA BÝNALARI, ATÖLYELER ÞANTÝYE DONANIMLARI RANZA, YATAK, DOLAP PREFABRICATED HOUSES SINGLE FLOOR - DOUBLE FLOOR - TRIPLE FLOOR ECONOMIC AND ECOLUX HOUSES st 1 CLASS LUXURIOUS HOUSES SUMMER RECIDENCES, BUNGALOWS PERMANENT HOUSES AND STEEL HOUSES FARM HOUSES, SITES AND SPECIAL PROJECTS PREFABRICATED INDUSTRIAL STRUCTURES OFFICE AND JOB SITE BUILDINGS INFORMATION AND GUARD STRUCTURES FOOD COURT AND DORMITORY BUILDINGS WC - SHOWER SYSTEMS SOCIAL FACILITIES MULTI-PURPOSE STRUCTURES PRESTIGE BUILDINGS HOTEL, MOTEL, BUNGALOWS EMERGENCY EARTHQUAKE UNITS MILITARY CAMPS WORKER CAMPS SCHOOL, HOSPITALS, HEALTH CLINICS SALES CENTERS AND SHOWROOMS CAFES AND GAMING CENTERS CONTAINERS MONOBLOCK - DEMONTABLE AND MULTISTOREY CONTAINERS OFFICE CONTAINERS AND LIVING UNITS FOOD COURT - DORMITORY AND WORKSITE CONTAINERS INSULATED - UNINSULATED DEPOTS, WC- SHOWER SYSTEMS INTEGRATED SYSTEM CONTAINERS SPECIAL MANUFACTURE CONTAINERS CITY FURNITURE STEEL STRUCTURES WAREHOUSES AND AERODROMES DEPOTS, FACILITIES FACTORY BUILDINGS, WORKSHOPS JOB SITE FURNITURE BERTH, BED, LOCKER ayrýcalýklý yasam.... privileged life... E-5 Yanyol Cad. No:30 Tavþantepe, Pendik - istanbul / TÜRKiYE T: + 90 (16) (Pbx) F: +90 (16)

2 ÝÇÝNDEKÝLER Hakkýmýzda...3 Evinizin Macerasý T E K K A T K O N U T L A R P78B-01T 78 m. Tek Kat Konut P86B-01T 86 m. Tek Kat Konut P118B-01T 118 m. Tek Kat Konut P39B-01T 39 m. Tek Kat Konut...1 P46B-01T 46 m. Tek Kat Konut...1 P67B-01T 67 m. Tek Kat Konut...13 P35B-01T 35 m. Tek Kat Konut...13 P3B-01T 3 m. Tek Kat Ýkiz Konut...14 P15B-0T 15 m. Tek Kat Konut...15 P106B--01T 106 m. Tek Kat Konut P68B-03T 68 m. Tek Kat Konut...18 P73B-03T 73 m. Tek Kat Konut...18 P86B-03T 86 m. Tek Kat Konut...19 P106B-0T 106 m. Tek Kat Konut...19 P98B-01T 98 m. Tek Kat Konut P85B-03T 85 m. Tek Kat Konut D U B L E K S K O N U T L A R P156B-01D 156 m. Ýki Katlý Konut...-3 P14B-01D 14 m. Çatý Katlý Konut P5B-01D 5 m. Ýki Katlý Konut P196B-01D 196 m. Çatý Katlý Konut P13B-01D 13 m. Çatý Katlý Konut P117B-01D 117 m. Ýki Katlý Konut PREFABRÝK KONUT TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ..34 yaþa n acak ko nutlar sunar... SIK SORULAN SORULAR...35 ÜRÜN GRUPLARIMIZ...36 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI...37 Her Hakký saklýdýr. Bu katalog içerisinde bulunan tüm metaryeller Dülger Metal Prefabrik Yapýlar Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. ye aittir. Tamamen ya da kýsmen herhangi bir teknikle ve herhangi bir ortamda izinsiz olarak kullanýlmasý, kopyalanmasý kesinlikle yasaktýr.

3 DOÐA ÝLE ÝÇÝÇE BÝR YAÞAM ISO 9001:008 OHSAS ISO 14001: den beri, halkýmýza hizmet veren firmamýz PREFABRÝKE KONUT grubunda sektörünün yükselen deðeri olmuþtur. Misyonumuz; ticari faaliyetlerinde insanýmýza hizmet etmeyi kendisine prensip edinen Dülger Prefabrik bu vazifesini yerine getirmek için çaba göstermektedir. Ýnsanýmýza yaþanacak konutlar sunar... düþüncesiyle prefabrike konutlar üreten ve bu yönde kendini sürekli yenileyen Dülger Prefabrik Pendik/Ýstanbul adresindeki 7000 m. lik tesisleri üzerinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, deneyimli kadrosu ve dinamik þirket yapýsýyla birçok sayýlý firmanýn ve halkýmýzýn ihtiyaçlarýný k a r þ ý l a m a y a d e v a m e t m e k t e d i r. Ýnsanlýða verilen deðer, insanlýða karþý sorumluluðun yerine getirilmesi kadardýr. Vizyonumuz; toplam kalite anlayýþýyla hareket eden firmamýz hammaddenin giriþ aþamasýndan mamül olarak çýkýþ aþamasýna kadar sorumluluðunun bilincinde olarak sektöründe en uygun fiyata en kaliteli ürünü müþterilerine sunma anlayýþýndadýr. Ü r e t i m v e m o n t a j f a a l i y e t l e r i n i n tümünü kendi bünyesinde gerçekleþtiren Dülger Prefabrik, sektöründe kaliteli ve dayanýklý konutlar, düþük maliyetli konteyner ve modüler ticari yapýlar, geniþ hacimli çelik sistemler sunan, geniþ ürün yelpazesine sahip ve sipariþe d a y a l ý ü r e t i m o l u þ t u r a b i l e c e k kabiliyette deneyimli bir firma niteliðindedir. Kalite Politikamýz; sürekli olarak kendini yenileme prensibi ile her anlamda müþteri ihtiyaçlarýný karþýlamak, çalýþan ve tedarikçilerinin memnuniyetini saðlamak, ürünlerinde sürekli kalite ve kaliteyi sürekli arttýrýcý çalýþmalar yapmak, insana ve çevreye saygýlý, duyarlý bir yaklaþýmla uzun dönemler ülkemize hizmet eden kalýcý bir kuruluþ olmaktýr. 3

4 TASARIM + ÜRETÝM EN GELÝÞMÝÞ BÝLGÝSAYAR PROGRAMLARI ÝLE YAPILAN ÖZGÜN PROJELER TESLÝMATA KADAR OLAN TÜM AÞAMALARDA 1987 DEN BERÝ ELDE EDÝLEN DÜLGER PREFABRÝK KALÝTESÝ VE GÜVENCESÝ ÝLE ÜRETÝLÝR. GÜRCÝSTAN ÝSTANBUL BALIKESÝR IRAK KONUTLARI 4 5

5 TEK KAT KONUT 7.65 m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P78B-01T 78 m Teraslý Konutlar Dülger Prefabrik Size, ailenize ve dostlarýnýza yakýþýr þýk tasarýmlar oluþturur. Alternatif planlar önerir. Sizin istediðiniz plan doðrultusunda üretim yapabilir. 6 7

6 TEK KAT KONUT.00 m m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P86B-01T 86 m Sundurmalý Düzce Evleri Dülger Prefabrik Ýnsana ve doðaya dost, saðlýklý bir yaþam veren konutlar üretir. Sizin için klasik, teraslý, cumbalý modeller üretir. Deneyim ve birikimini yapýlarýna yansýtýr. 8 9

7 TEK KAT KONUT 0.60 m m m. 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ P118B-01T 118 m Cumbalý Yeniþehir Konutlarý Dülger Prefabrik Yeni yaklaþýmlar, yeni modeller üretir. Kendine özgü tasarýmlar oluþturur. Kalitesini ürünlerinde gösterir. DÜLGER PREFABRÝK KONUTLARI YA? AMINIZA DEÐER KATAR 10 11

8 5.14 m m. TEK KAT KONUT 0.60 m m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo 1 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P39B-01T 39 m Teraslý Konut Dülger Prefabrik Yýllarýn tecrübesinin verdiði uzmanlýkla sizlere en kaliteli konutu sunar. Her kalitenin pahalý olmadýðýný ispatlar. Beklentilerinizi boþa çýkartmaz. Eko-Konut P46B-01T 46 m Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo P67B-01T 67 m Cumbalý Konut Dülger Prefabrik Size sökülebilir, depolanabilir ve tekrar montaj edilebilir yapýlarý tasarlar. Isý ve ses izolasyonu ile sizi korur. Hem yaz hem kýþ dört mevsimlik konutlar sunar. Bungalow Tip Konut P35B-01T 35 m 1 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Giriþ 5.14 m m m m m. 1 13

9 TEK KAT KONUT 0.0 m..70 m m. P3B-01T 3 m 6 Oda + Salon + Mutfak + Banyo + Wc + 1 Teras 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras Yenidoðan Evleri P15B-0T 15 m m..40 m m. ÝKÝZ KONUT 14 15

10 1.0 m m m. TEK KAT KONUT 1.67 m. 4 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc P106B-01T 106 m Güneyköy Villalarý Dülger Prefabrik Ýstediðiniz planlarla, keyifle oturacaðýnýz binalar yapar. En ücra köþelere yazlýklarýnýzý kurar. Kýþýn yaðan kara sýcacýk bir ortamdan baktýrýr. D Ü L G E R P R E F A B R Ý K MARKASININ GÜVENÝYLE YAÞATIR 16 17

11 7.65 m m. TEK KAT KONUT 1.70 m m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P68B-03T 68 m Kurþunlu Konutlarý Yalova Evleri P73B-03T 73 m 1.5 m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras 8.91 m. P86B-03T 86 m Yeniþehir Evleri Dülger Prefabrik Kaliteyi ve çeþidi bulabileceðiniz güvenilir bir isimdir. Mimari çalýþmalarýnýzý uygulayabilir. Sizin gibi düþünür. Karamürsel Konutlarý P106B-0T 106 m 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras m m

12 TEK KAT KONUT 1.50 m m.11.4 m m. Yalova Evleri Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras + 1 Giriþ P98B-01T 98 m P85B-03T 85 m Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras 1.5 m m m. 0 1

13 Silivri Konaklarý DUBLEKS KONUT 4 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras + 1 Giriþ + 1 Balkon P156B-01D 156 m.50 m m m.3.75 m m. ZEMIN KAT : 93 m 1. KAT : 63 m 3

14 DUBLEKS KONUT Beykoz Villalarý P14B-01D 14 m Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ + 1 Balkon.50 m m m. ZEMIN KAT : 65 m 1. KAT : 59 m 4 5

15 Þile Konaklarý DUBLEKS KONUT 5 Oda + Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + Teras + Balkon P5A-01D 5 m 1.5 m m m. 1.5 m m m. ZEMIN KAT : 11 m 1. KAT : 131 m 6 7

16 DUBLEKS KONUT Çatalca Çiftlik Evleri P196B-01D 196 m 4 Oda + 1 Salon-Mutfak + Banyo + 1 Teras + 1 Balkon 1.50 m m m m. ZEMIN KAT : 106 m 1. KAT : 90 m 8 9

17 DUBLEKS KONUT P13B-01D 13 m 4 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ + 1 Balkon Pendik Villalarý 1.5 m m m m. ZEMIN KAT : 63 m 1. KAT : 69 m 30 31

18 DUBLEKS KONUT Ümraniye Konaklarý P117B-01D 117 m 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras + 1 Giriþ + 1 Balkon 1.5 m m m..50 m m m. ZEMIN KAT : 70 m 1. KAT : 47 m 3 33

19 SÝSTEM p r e f a b r i k k o n u t t e k n i k ö z e l l i k l e r i Prefabrik yapýlar 4 farklý duvar panelinin modülasyonu ile geniþlik ve uzunluklarý 150 mm. nin katlarý olacak þekilde her türlü yerleþim planýna uygulanabilir. Bu duvar panelleri ; dolu duvar paneli, pencereli duvar paneli, vasistaslý duvar paneli ve kapýlý duvar paneli þeklindedir. Prefabrik yapýnýn imalatý kar yükü 80 kg/m, rüzgar hýzý 90 km/sa., 1. derece deprem bölgesi þartlarý ve 3. iklim bölgesi dikkate alýnarak yapýlmaktadýr. Duvar ýsý yalýtým deðeri 0.65 kcal/mhc, çatý iletim katsayýsý 0.49 kcal/mhc dir. ZEMÝN Zemin betonu, zemin kaplamalarý, zemin etüdü müþterinin sorumluluðundadýr. Firmamýz tarafýndan verilen zemin beton ölçülerine göre, demirli radye temel hazýrlanacaktýr. Prefabrike bina zemin betonuna içte 6 cm. ve dýþta 5 cm. kalýnlýðýnda dökülen beton sýkýþtýrýlmak suretiyle tesbit edilir ve baðlantýsý yapýlýr. DUVARLAR Dýþ cidar 8 mm. çimentolu yonga levha, iç cidar 8 mm. çimentolu yonga levha ve iki cidar arasýnda 44 mm. styropor köpük kullanýlarak 100x500x60 mm. ebadýnda pres sistem duvar meydana getirilir. Istege bagli olarak duvar yüksekligi.80 m. veya 3.00 m., duvar kalinliklari da 8 cm., 10 cm., 1 cm., 15 cm. olarak uygulanabilir. DUVAR BÝLEÞÝMLERÝ Ýç ve dýþ duvarlarýn montajýnda abkant baskýlý özel ikili H, üçlü, köþe, U tipi profiller kullanýlýr. Istege bagli olarak metal baglantilarin hiçbir yerde görünmedigi düz duvar sistemi de uygulanabilir. ÇATI VE ÇATI ÖRTÜSÜ Çati karkasi özel imalat U profillerden oluþan çatý makaslarýndan meydana gelir. Çatý örtüsü olarak kýrmýzý onduline levha kullanilir. Istege bagli olarak çati örtüsü, metal kiremit, shingle veya poliüretan dolgulu sandviç panel olabilir. TAVAN ÝZOLASYONU VE KAPLAMASI Prefabrike binanýn tavaný özel abkant baskili profiller ile birleþtirilen alçýpan levhalardan meydana getirilir. Alçýpan levha ebatlarý 100x600x1 mm. dir. Tavan ýsý-ses izolasyonu 8 cm. kalinliginda camyünü ile yapýlmaktadýr. Istege bagli olarak tavanda düz tavan, tasyünü asma tavan uygulamalari yapilabilir, çati izolasyonu arttirilabilir. ÝÇ KAPILAR 90x00 cm. ebadýnda Amerikan desenli panel kapý kullanýlmaktadýr. Kapý kasalarý içte ve dýþta pervazlý, kapý kollarý topuz koldur. DIÞ KAPILAR Dýþ kapýlar çelik kapi olup ; 90 cm. X 00 cm. ebadýndadýr. PENCERELER Pencereler pvc doðrama olup, 10 cm. X 100 cm. ebadýnda, tek kanatlýdýr. Farklý ölçülerde ise, planda belirtilir. Camlar mm. kalýnlýðýnda çiftcam dýr. Vasistaslar pvc doðrama olup 10 cm. X50 cm. ebadýndadýr. Camlar mm. kalýnlýðýnda çiftcam dýr. BOYA & RENK & DEKORATIF Tüm metal aksamlar korozyona karþý bir kat koruyucu astar, bir kat yaðlý boya ile boyanmaktadýr. Binanýn dýþ cephesi akrilik, iç cepheler ve tavanlar ise plastik boya ile boyanmaktadýr. Binada saçak, alýn makaslarý ve tavanlar beyaz, iç ve dýþ cephe renkleri müþterinin tercihine baðlý boyanýr. Istege bagli olarak dis cephelerde betopan, tasonit ve yalipan malzemelerden söve, yari yali baski, tam yali baski, fuga sistem kaplama...vb. gibi dis cephe dekoratif çalismalar yapilabilir. ELEKTRÝK TESÝSATI Elektrik kablolarý sýva altý þeklinde döþenen plastik elektrik borularýnýn içerisinden geçirilerek yapýnýn dýþýna kadar çekilmektedir. Prizlerde x,5 'luk NYA, aydýnlatmada x1,5 'luk NYA elektrik kablolarý kullanýlmaktadýr. Elektrik sigortalarýnda ise, otomat sigorta kullanýlýr. Her odaya bir anahtar ve bir priz konulmaktadýr. Telefon tesisatý plastik kablolar içerisinden sýva altý olarak çekilmektedir. Yapýnýn salon bölümüne bir telefon prizi konulur. SIHHÝ TESÝSAT Pis su tesisatý müþteri tarafýndan zemin betonu hazýrlanýrken yapýlýr. Temiz soðuk su ve sýcak su tesisatý ½" PVC borular ile sýva üstü olarak yapýlýr. Wc ve duþlarda vitrifiyeler standart beyaz olarak verilmektedir. Mutfak dolaplarý müþteriye aittir, istenirse siparise göre ebat ve modeli belirlenerek tarafýmýzdan yapýlabilir. ARAKAT VE MERDIVEN ( VE 3 KATLI YAPILARDA) Bina yapisina göre kullanilan özel büküm C profillerden arakat konstrüksiyonu olusturulur. Bu konstrüksiyon üzere 16 mm. kalinliginda çimentolu yonga levha dösenmesi ile olusturulur. Arakatlar standart olarak m. de 00 kg. tasiyabilecek hesaplamalar dogrultusunda olusturulur. Bundan daha yüksek tasima gerektiren durumlarda hesaplamalara göre malzeme seçimi ve yapim sistemi olusturulur. Merdiven ise çelik ana karkastan olusur, basamaklar ahsap kullanilir. Teknik özelliklerde -daha önceden bildirmeden- her türlü deðiþiklik yapma hakký Dülger Metal Prefabrik Yapýlar Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. ye aittir. Firmamýz ISO 9001:000 Kalite Yönetim Sistemi belgelidir. Üretimlerimizde kullandýðýmýz tüm malzemeler TSE belgelidir. s ı k s o r u l a n s o r u l a r PREFABRÝK KONUTLARIN ÇEVREYE VE ÝNSANA HERHANGÝ BÝR ZARARI VAR MIDIR? Prefabrike yapýlarýn üretim aþamasý bacasýz sanayi olup, herhangi bir atýðý bulunmamaktadýr, bu sebeple çevreye herhangi bir zararý yoktur. Kullanýlan tüm malzemeler ise, TSE þartlarýna uygun üretilmiþ malzemelerdir. Ýnsan saðlýðýna zararlý herhangi bir hammadde kullanýlmamaktadýr. PREFABRÝK KONUTLARIN DEPREME DAYANIKLILIK DURUMU NEDÝR? Prefabrike konutlar 1. derece deprem bölgesi þartlarý göz önünde bulundurularak üretilmektedir. Prefabrike konutlarýn belirgin özelliklerinden birisi depreme dayanýklý yapýlar olmasýdýr. PREFABRÝK KONUTLAR SADECE YAZLIK AMAÇLI MIDIR? Prefabrike konutlar 4 mevsim kullanýma olanak saðlayacak þekilde bir yalýtým sistemiyle donatýlmýþtýr. Bu yalýtým teknik özelliklerde anlatýlmýþtýr. Normalin üzerinde sýcak ve soðuklarýn bulunduðu bölgelerde yalýtým düzeyi arttýrýlabilmektedir. KENDÝ PLANIMIZI UYGULATMA ÝMKANIMIZ VAR MIDIR? Tabii ki, firmamýzýn size sunduðu planlarýn dýþýnda istediðiniz, çizdiðiniz bir planý da uygulama imkaný bulunmaktadýr. Bu plan çizilirken prefabrik sisteme ait duvar ölçüleri baz alýnarak planlama yapýlýr ise, malzemenin fire vermesi engellenmiþ olur. WC VE BANYOLARDA DUVAR SERAMÝKLERÝ UYGULAMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Bir prefabrik binada betonarme yapýlardaki uygulamalarýn tümünü yapabilirsiniz. Herhangi bir kýsýtlama kesinlikle yoktur. Yalnýzca þöyle bir fark olabilir. Nasýl ki, metal bir nesneye yaðlý boya, betonarme duvara plastik boya uygulamasý yapýlýyor. Tam tersi yapýlýrsa bazý sýkýntýlar yaþanabilir. Aynen öyle de prefabrike yapýlara istenilen uygulamalar yapýnýn özelliðine göre yapýlýrsa hiçbir sýkýntý yaþanmayacaktýr. Bunun için firmamýz size tüm teknik bilgiye saðlamaktadýr. ÝKÝ KATLI YAPILARDA ARA KAT TABANI SALLANMA YAPAR MI? Bu uygulamanýn doðru yapýlýp yapýlmamasý ile alakalý bir durumdur. Firmamiz ürünlerinde böyle bir þey söz konusu deðildir. Eðer gerekli karkas yapýsý kullanýlmaz ise yapabilir yoksa mümkün deðildir. PREFABRÝKE KONUTU BETONARMEDEKÝ GÝBÝ KABA YA DA YARI KABA OLARAK TESLÝM ALABÝLÝR MÝYÝM? Elbette. Prefabrik konutunuzun istediðiniz elamanýný alýp almamakta serbestsiniz. Ýsterseniz binayý tamamen kaba [duvarlar+çatý+çatý örtüsü] alabilirsiniz. Ýnce iþini kendiniz yaparsýnýz. Bunun yanýnda isterseniz mesela pencerelerini alýr kapýlarýný almazsýnýz... vb. DUVARLARIMA PANO ASABÝLÝR MÝYÝM? Prefabrik konutlarýn duvarlarý panel sistem olduðundan bu uygulama çivi ile deðil de vida ile yapýlmaktadýr. Bu yolla istediðiniz þekilde pano asabilirsiniz. BÝR PREFABRÝKE KONUTUN MONTAJ SÜRESÝ NE KADARDIR? Tek katlý konutlarýn montaj süreleri binanýn büyüklüðüne göre ortalama 3-15 gün arasýnda, çift katlý binalarýnda gün arasýnda deðiþmektedir. Farklý bina yapýlarýna göre bu süre deðiþiklik gösteririr. BOYA RENGÝNÝ KENDÝMÝZ SEÇEBÝLÝR MÝYÝZ? YOKSA SABÝT BÝR RENK MÝ VAR? Ýstediðiniz boya rengini seçme imkaný vardýr. Bu seçim tamamen sizin zevkinize aittir. PREFABRÝK KONUTUMUN BOYASINI DAHA SONRA KENDÝM YAPABÝLÝR MÝYÝM? Mutlaka, betonarme bir evi nasýl belli zamanlarda badana-boya yapýyorsanýz, prefabrike konutunuzu da aynen boyayabilirsiniz. GARANTÝ SÜRESÝ NEDÝR? Üretim ve montaj hatalarina karsi yil garantimiz vardir. PREFABÝKE KONUTLARI HANGÝ BÖLGELERE GÖNDEREBÝLÝYORSUNUZ? Firmamýz ürünlerini Türkiye nin ve dünyanýn her yerine gönderebilmektedir. PREFABRÝKE KONUTLARDA ISITMA SÝSTEMLERÝ NASIL YAPILMAKTADIR? Betonarme binalardaki tüm çözümler kullanýlabilir. Ýsterseniz sobanýzý yakar, isterseniz doðalgaz tesisatýnýzý çektirebilirsiniz. BÝR PREFABRÝK KONUTUN MÝNUMUM VE MAKSÝMUM BÜYÜKLÜÐÜ NE KADAR OLABÝLÝR? Bu tamamen sizin isteðinize baðlýdýr. Bununla ilgili herhangi bir sýnýrlama yoktur. PREFABRÝK KONUTLARDA -ÖRNEÐÝN ÞÖMÝNE, BARBEKÜ, FERFORJE...GÝBÝ- EKSTRA DONANIMLAR UYGULANABÝLÝR MÝ? Tabii ki. Prefabrik bir konutta betonarmede yapýlabilen her türlü uygulama yapýlabilmektedir. PREFABRÝKE KONUT SÖKÜLÜP BAÞKA BÝR YERE TAÞINABÝLÝR MÝ? Evet. Prefabrik konutlarýn en büyük özelliklerinden bir tanesi sökülüp yeninden kurulabilir olmasýdýr. KONUTLARIN ÝÇ VE DIÞ AKSESUARLARINDA, KAPLAMALARINDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILABÝLÝR MÝ? Evet. Ýstenilen malzemeler daha sonradan kaplanabilir. Aksesuar deðiþiklikleri yapýlabilir. PREFABRÝKE KONUTA DAHA SONRA ODA ÝLAVESÝ, BÜYÜTME, PLAN DEÐÝÞÝKLÝÐÝ YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR? Panel sistemin getirdiði avantajla prefabrike konuta bunlarý yapmak mümkündür. BÝR PREFABRÝKE KONUTA DAHA SONRA KAT ÇIKILABÝLÝR MÝ? Mümkündür. Eðer bu düþünceye üretim aþamasýnda karar verilirse, yapýlan ilk kat daha sonra üstüne kat çýkýlabilir þekilde dizayn edilir. Böylece ileride konut üzerindeki çatý indirilerek diðer kat üzerine çýkýlýr ve ayný çatý tekrar bu yeni katýn üzerine yerleþtirilir. PREFABRÝKE KONUTLAR KAÇ KATLI OLABÝLÝR? Optimum olarak 3 katlý olarak yapmak mümkündür

20 Tek Katlý - Ýki Katlý - Üç Katlý Konutlar Ekonomik ve Ekolüks Konutlar 1.Sýnýf Lüks Konutlar Yazlýklar, Bungalowlar PREFABRÝK KONUT GRUBU Kalýcý Konutlar ve Çelik Evler Çiftlik Evleri, Site ve Özel Projeler Ofis ve Þantiye Binalarý Danýþma/Bekçi Yapýlar Yemekhane ve Yatakhane Binalarý Wc - Duþ Sistemleri ENDÜSTRÝYEL YAPILAR GRUBU Sosyal Tesisler, Çok Amaçlý Yapýlar Prestij Binalar Monolok ve Demonte Konteynerler Ofis ve Þantiye Konteynerleri ü r ü n g r u p l a r ı m ı z r e f e r a n s l a r ı m ı z d a n b a z ı l a r ı Yemekhane - Yatakhane Yalýtýmlý - Yalýtýmsýz Depolar KONTEYNER & ÇELÝK YAPILAR GRUBU Depolar, Tesisler... Fabrika Binalar, Atölyeler 36 Otel, Motel, Bungalowlar Acil Deprem Üniteleri Ýþçi Kamplarý Askeri Kamplar Okul, Hastane, Saðlýk Ocaklarý Satýþ Merkezleri Bileþik Sistem Konteynerler Özel Ýmalat Konteynerler Yaþam Üniteleri Wc - Duþ Sistemleri Ambar ve Hangarlar Þantiye Donanýmlarý (Ranza, Yatak..) Ýnþaat Firmalarý Ace Ýnþ. San. Ve Tic Ltd.Þti. Ak Ýnþ. Tic Ltd. Þti. Ak-Yapý Ýnþ. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Þti. Aksay Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. Arandý Ýnþ. - Erna Ýnþ. Ýþ Ort. Arsan Arýtma ve Ýnþaat A.Þ. - Arsan Asfaltsan Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ. Atk Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Biat Ýnþ. A.Þ. - Biat Bimtaþ San. ve Tic. A.Þ. Cinerler Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Þti. - Ciner Çerkezoðullarý Ýnþ.Ltd.Þti. Dönmez Ýnþ. Haf. Nak. Tic. Ltd. Þti. Dumankaya Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya Ekþioðlu Ýnþ. A.Þ. - Ekþioðlu Erdem Ýnþ. Nak. Mad. Oto San. Tic. Ltd. Þti. Gül- Ýþ Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti. - Nazar Ýnþ.Ýç Dýþ Tic A.Þ. Haldýz Ýnþ.Tic. Ltd. Þti. Hml Ýnþaat A.Þ. Ilgýn Ýnþ. Ýç ve Dýþ Tic A.Þ. Ýlci Ýnþ. San. Tic A.Þ. Ýntaya Ýnþaat Taahhüt Yatýrým A.Þ. Ýrem Ýnþaat Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Kale Ýnþ.Ltd.Þti Kalender Ýnþ. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Þti. Kanburoðlu Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ. Kardoðanlar Turizm Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ. Kointaþ Ýnþ. Yat. Ve Org. Tic. Ltd. Kutlarlar Ýnþ. Petr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçükel Ýnþ. San. Ve Tur.Ltd.Þti. Ldg Ýnþaat Peyzaj San. Ve Tic. A.Þ. Limitaþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Mag Ýnþ. Taah. San. Ve Tic.Ltd.Þti Mika Proje Ýnþ. Ve Tic.Ltd.Þti Mirses Grup Ýnþ. Teks. Güv. Paz. Tic. ve San. Ltd. Þti. Mutlu Ýnþ. San. Taah. ve Tic. A.Þ. Öztaþ A.Þ - Nuhoðlu A.Þ. Üst Yapý Ltd. Þti. Park Ýnþaat Turz. Madencilik San. Tic. A.Þ. - Ciner Petkon Müh. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. Pýnar Ýnþ. Taah. Nak.Tur.Tem.Yem. Güv. Hiz. Ltd. Þti. Su Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Tekfen Ýnþaat ve Tesisat A.Þ. Uðraþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Varlý Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Yaðýzatlý Ýnþaat Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Yapý Kredi & Koray G.Y.O. Zemin Ýnþ. ve Tic. Ltd. Þti. Sanayi Kuruluþlarý Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ. Ak Gýda San. ve Tic. A.Þ. - Ülker As Çimento Sanayi ve Tic. A.Þ. Aytaç Et ve Süt Ürünleri Tic. Ve San. A.Þ. - Yimpaþ Besan Besin San. Tic ve A.Þ Biga Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Þti. Bizimgaz Tic. ve San. A.Þ. Bolu Çimento San. A.Þ. Borusan Lojistik A.Þ. Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Þ. Bursa Beton San. Ve Tic. A. Þ Camiþ Ambalaj San. A.Þ. Eskiþehir Fabrikasý Cargill Tarým San. ve Tic. A.Þ. Cms Tarým Ürünleri Ýth.Ýhr.Paz.Tic.Ltd.Þti CVS Makine Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Çelebi Holding Çorlu Havaalaný Ýþletmesi Çuko-Med Özel Saðlýk Tesisleri Ltd. Þti. Dumankaya Yapý Malzemeleri San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya Duyar Vana Makine San. ve Tic. A.Þ. Elba Basýnçlý Döküm San. A.Þ. - Eca - Elginkan Emsi Yemek Taah.Yemek San. Tic.Ltd.Þti Eti Soda Ür.Paz.Nak. Ve Elekt.Ür.San.Tic.A.Þ. Ferro Madencilik Ýnþ. Ve Tic A.Þ. - Endeks Gama Nurol Adi Ortaklýðý Genel Sistem Dizayný Müh. Biliþim Taah. San. ve Tic. A.Þ. Granit Yapý Ýnþ. Ltd. Þti. Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ. Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ Heaþ Havaalaný Ýþl. Ve Hava.End A.Þ Helpak Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýçdaþ Çelik Enerji Tersane ve Ulaþým San. A.Þ. Ýlçe Taþýmacýlýk A.Þ. Ýtimat Süt ve Süt Ürünleri A.Þ. Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Þ. - Kale Kaynak Tekniði San. ve Tic. A.Þ. - Eczacýbaþý Knauf Ýnþ. Yapý Elemanlarý San. Tic. A.Þ Koç Holding A.Þ. Mais Motorlu Araçlar Ýmal ve Satýþ A.Þ. - Renault Mardaþ Marmara Deniz Ýþletmeleri A.Þ. - Ýçdaþ Migros Türk T.A.Þ. - Koç Mittem Çevre Tekno.Müh.Mak.Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti Mks & Devo Tekstil ve Kimyevi Mad.San. Ve Tic. A.Þ. Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdýþý Taþýmacýlýk A.Þ. Palkim Kimya San. Ve Dýþ Tic. Ltd.Þti Park Teknik Elek.Mad. Turz. San. Tic. A.Þ. - Ciner Rehau Polimeri Kimya San. A.Þ. RMK Marine Gemi Yapým San.ve Deniz Taþ. Ýþl. A.Þ.- Koç Sabiha Gökçen Havaalaný Ýþletmesi Siemens San. ve Tic. A.Þ. Silopi Elektrik A.Þ. - Ciner Þölen Çikolata Gýda San. Tic A.Þ. Total Oil Türkiye A.Þ. ToyotaSa Pazarlama ve Satýþ A.Þ. Türk Maadin Þirketi A.Þ. Ulusal Beton San. A.Þ. Unilever Türk A.Þ Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Þ. - Zorlu Yapý Yatýrým ve Gayrimenkul A.Þ. Resmi Sosyal ve Diðer Kurumlar Akýllý Yayýncýlýk A.Þ. Akyaka Orta ve Yüksek Eðitim Vakfý Amasra Belediyesi Bartýn Anadolu Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - TV5 Ataköy Omuriliði Felçliler Derneði Bartýn Belediyesi Beþiktaþ Jimnastik Kulubü Derneði - BJK Bozüyük Belediyesi Bilecik Bursa Büyükþehir Belediyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Çorum Ýl Telekom Müdürlüðü Çukurova Üniversitesi Dýþýþleri Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneði Digital Platform Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - Digitürk Dumlupýnar Üniversitesi Düzce Ticaret Borsasý Erzincan Akbulut Sulama Birliði Flash Tv Gölbaþý Belediyesi Ankara Iþýk Medya Pla.Paz.Rek. Filmcilik San. Tic. A.Þ STV Ýdo Ýstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. A.Þ. Ýhlas Telekomünikasyon A.Þ. - Tgrt TV Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýþ Bankalýlar Derneði Ýznik Belediyesi Bursa Kadýköy Belediyesi Ýstanbul Kartal Belediyesi Ýstanbul Makine Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Maltepe Belediyesi Ýstanbul Mersin Çamlýbel Lions Klübü Mng Tv Yayýncýlýk A.Þ. T.C. Jandarma Genel Komutanlýðý T.C. Kumburgaz Özel Eðitim Merkezi Komutanlýðý T.C. Saðlýk Bakanlýðý Yunus Emre Devlet Hastanesi Tübitak Marmara Araþtýrma Merkezi Türk Telekom Erzincan Ýl Müdürlüðü Türk Telekom Iðdýr Ýl Müdürlüðü Türk Telekom Van Ýl Müdürlüðü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Vize Belediyesi Tekirdað Yeniþehir Belediyesi Bursa Yýldýz Teknik Üniversitesi Vakfý Ýktisadi Ýþletmesi Yurtdýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Some Foreign Refences Barbarossa Construct S.R.L. Romania Borun Invest Qcia Service Ltd. Georgia Çözüm Mimarlýk Mühendislik Ltd. Þti. Northern Cyprus Ertek Electric Systems Ltd. Northern Cyprus Geobilder Ltd. Georgia Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ. Ukraine, Russia, Libya, Azerbaijan... Heidelbergcement Georgýa Ltd. Georgia Hüseyin Osman Sevicer Kardeþler Koll. Þti. Northern Cyprus Irak Divan Al Wakuf El Sunny Iraq New Construction Company LLC. Georgia S.C. Biat Construction International S.R.L. Romania Saffet Hoþ - Ali Gökdemir Switzerland Zahdi J Abdal Majeed Iraq Bu listede þahýs müþterilerimiz yer almamaktadýr.

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

www.aksa.com.tr þirketler grubu Jeneratör üretimi ve enerji santralleri kurulumiþletim faaliyetleri ile sektörün lider firmalarýndan biri olan Kazancý Holding, enerji sektöründeki çalýþmalarýný 1984 yýlýndan

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri biz Profesyonel site yönetimi, gayrimenkul yönetim hizmetleri, gayrimenkul satýþ ve pazarlama ile kariyer, eðitim ve sosyal

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı