B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te"

Transkript

1 Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te 7 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 169 Tel: B R A LE SOKA A ATILDI ÇOCUKLAR KADAR A LELER DE E T ME MUHTAÇ Londra da faaliyet l e itim problemlerini yürüten E itimciler asgariye indirmek Forumu üyesi ö retmenler uyar yor: Aileler için çal flan E itimciler Forumu, ailelerin çocuklar n n çocuklar n n e itim e itim durumuyla durumuyla daha fazla daha fazla ilgilenmek ilgilenmeleri ge- durumunda, aksi taktirde rekti ini belirtiyor. varolan baflar - s zl k oran çok daha Telgraf Yuvarlak Masa toplant lar n n konu u olumsuza döner. olan ö retmen- Kürt ve Türk çocuklar n n ler çok önemli sorunce den hem ngilizlar n yan nda çok hem de kültürel uyumsuzluk gibi nedenlerden kaynak- önemli önerilerini de bizimle paylaflt lar. Devam sayfa de Halkevi nin yeni binas Hackney in en gözde bölgesinde aç l yor sayfa 12 de Kürt k z Banaz n katil zanl s Britanya ya teslim edildi sayfa 5 te 20. Day-Mer Festivali nde coflkulu final sayfa 8 de PÊKNEHATINA YEKITIYA KUR- DAN fierm E R.27 Süleyman Çelebi: Toplumdaki muhafazakarlaflmadan çal flanlar da etkileniyor sayfa 19 da Londra daki Kürt ve Türk sivil toplum örgütleri: Sokaklarda fliddet isetmiyoruz! sayfa 17 de

2 2 Kültür sanat dünyas U2 ya gürültü cezas gelebilir Dünyaca ünlü müzik grubu U2'ya, fazla gürültü yapt klar için ceza kesilmesi gündemde. spanya'n n Barcelona kentinde konser veren rlandal rock müzik grubu U2 hakk nda, provalarda ses s n r n aflarak gürültü yapt gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Barcelona'n n ünlü Nou Camp stad nda verilen konser için izin alan U2'nun provalar için izin almad belirtilirken, stat çevresinde oturan halk n suç duyurusu üzerine Barcelona Belediyesi'nin yasal bir süreç bafllatt bildirildi. Bu arada U2, 30 Hazirandaki ilk konserinde Michael Jackson' da anarak, ünlü flark c n n baz flark lar n da söyledi. Grubun solisti Bono, Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola'n n hediye etti i, isminin yaz l oldu- u 1 numaral Barcelona formas n da giydi. Monty Python a izin ç kt Glosgow da ünlü komedi grubu Monty Python n 1979 tarihli filmi Brian n Yaflam /The Life of Brian in gösterilmesi üzerine koyulmufl yasak kald r ld. Böylece film eylül ay nda Glasgow Film Theatre da gösterilebilecek. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ve Michael Palin den oluflan grup, Monty Python s Flying Circus adl bir dizi çektikten sonra birkaç tane de film çal flmas yapm flt y l nda gelen yasa n ard ndan 30 y lda insanlar n davran fllar nda çok fley de iflti ini düflünen kurul yasa n kald r lmas na karar verdi y l nda çekilen Brian n Yaflam /The Life of Brian adl film, böylelikle 30. y l nda izleyicisine ulaflabilecek. Ünlü Kürt kaval ustas Londra da an ld Geçti imiz May s ay nda 84 yafl nda hayat n kaybeden ünlü Kürt kaval ustas Qale Mere Güney Londra da düzenlenen bir etkinlikle an ld. Aralar nda Tara Caf n da bulundu u Kürt sanatç lar n sahne ald geceye çok say da Qale Mere hayran kat ld. brahim Do ufl Telgraf Gazetesi Qale Mere ya da Mame Qale olarak bilinen Qadir Abdullazade 5 Temmuz Pazar günü Güney Londra da düzenlenen bir etkinlik ile an ld. Geçti imiz May s ay nda 84 yafl nda hayat n kaybeden ünlü Kürt kaval ustas Qale Mere yi anma etkinli ine aralar nda Tara Caf n da bulundu u Kürt sanatç lar ve Qale Mere nin çok say da hayran kat ld. Kurdish Art Centre (Kürt Sanat Merkezi) ile Kurdish Exile Association (Kürt Sürgün Derne i) taraf ndan düzenlenen gece Hammersmith de bulunan Polish Centre de yap ld. LONDRA DA KÜRT T YATRO FEST VAL Anma gecesinin aç l fl konuflmas n Kürt Sanat Merkezi nin temsilcisi yapt. Temsilci, Qale Mere nin sürgünde yaflayan Kürtler üzerinde derin etkisi oldu unu ve ölümüne en çok da onlar n üzüldü ünü söyledi. Qale Mere nin sanat n n hep yaflayaca ve yaflat laca- n vurgulayan Kürt Sanat Merkezi nin temsilcisi, derneklerinin bir kaç ay önce kuruldu unu ve o günden bu yan bir çok çal flma yapt klar n, önümüzdeki Ekim ay nda ise Londra da Kürt Tiyatro Festivali düzenleyeceklerinin bilgisini verdi. Ünlü Kürt tar sanatç s Tafa Caf da gecede sahne ald. GERÇEK B R KÜRT SANATÇISIYDI Gecenin düzenleyicilerinden Kürt Sürgün Derne i ad na Enver Sotani de bir konuflma yapt. Qale Mere nin yaflam ve kiflili ini anlatan Sotani, Qale Mere ad n n halktan bahsetmek anlam na geldi ini, bu nedenle bu isim ile an ld n, Qale Mere nin gerçek bir Kürt savaflç s oldu unu ve silah n n da kaval oldu unu söyledi. Geceye Qale Mere nin yüzlerce hayran kat ld. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko ONUN SANATINDA H ÇB R YABANCI ETK S YOK Gecede bir konuflma yapan Qale Mere belgesel filminin yap mc s ünlü Kürt def sanatç s Hajar Zagrawi, Qale Mere ile görüflmek için Do u Kürdistan a gittim. Qale Mere yaflad yer ve kiflili i itibar yla orijinal bir Kürttü. Onun sanat nda ve kiflili inde hiç bir yabanc etki yoktur. Ne Türk kültürü, ne Arap kültürü ve ne de Fars kültürünün izlerini onun kaval nda bulamazs n z. Qale Mere nin sanat nda saf Kürtlük vard r dedi. Konuflmas ndan sonra def sunumu da yapan Hajar Zagrawi büyük haranl k yaratt. Hajar Zagrawi in yan s - ra ünlü Kürt tar sanatç s Tafa Caf da sahne ald. Gecede Rashid Faizi Najad, Gawher, Yousef, Hassan Dari, Nawa Darezi, Azad Sad ve Awazi Wen sahne alan di er sanatç lar oldular. QALE MERE K MD R? Gerçek ad Qadir Abdullahzade olan Qale Mere ya da Mame Qale olarak tan nan ünlü kaval sanatç s 23 Kas m 1925 de Do u Kürdistan Bokan a ba l bir köyde dünyaya geldi. Qadir Adullazade babas n hiç görmedi. Daha 6 yafl ndayken annesini de yitirdi. Çocukluktan itibaren zorlu bir hayat sürdü. Kendisini bildi bileli hep çobanl k yapt. Çocuk yafllardan itibaren kavala ilgi duydu. Öyle ki kaval sevgisinden dolay hiç evlenmedi. Qale Mere 21 May s 2009 da uzun süre mücadele etti i hastal a yenilerek 84 yafl nda hayata gözlerini yumdu. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Beethoven n Elise si bulundu Beethoven n solo piyano için yazd eserlerin en ünlüsü olan Elise ye ilham veren kiflinin, bestecinin yak n arkadafl Alman soprano Elisabeth Röckel oldu u anlafl ld. Beethoven n Beflinci Senfoni sinden sonra belki de en bilinen eseri olan Für Elise nin Elise sinin kimli i uzmanlar n akl n meflgul ediyordu. El yazmalar n n kay p olmas araflt rmalar n sonuca ulaflmas n güçlefltiriyordu. fiimdiyse Alman bir müzikolog ve Beethoven uzman olan Klaus Martin Kopitz, bir sonuca ulaflt ve kad n n Elisabeth Röckel oldu unu aç klad. Alman soprano Röckel, Beethoven n yak n bir arkadafl yd. Elisabeth Röckel, Beethoven la birlikte çal flm fl bir tenor olan Joseph August Röckel in k z kardefliydi. Soprano, Beethoven n arkadafl Johann Nepomuk Hummel ile evlenmiflti. Eflek birinci, Simba ikinci Tüm dünyay kas p kavuran çizgi film Shrek in en ünlü karakterlerinden Eflek, Britanya n n en çok sevilen film hayvan seçildi. Britanya n n en genifl online DVD a na sahip olan Lovefilm in gerçeklefltirdi i ankette, Hollywood un komik adam Eddie Murphy nin seslendirdi i Eflek, Aslan Kral / The Lion King in Simba s, Orman Kitab / The Jungle Book un Baloo su ve bu hafta vizyona giren Buz Devri 3 / Ice Age 3 ün kahramanlar n geride b rakarak birincilik koltu una oturdu. Lovefilm Genel Direktörü Fliss White, iki bin kifli aras nda düzenlenen ankette oylar n dörtte üçünü alan Eflek in baflar - s n n sürpriz olmad n belirterek Eflek i sevmemeleri için Shrek hayranlar yla mücadele ediyoruz. Bu anket film hayvanlar - n n günümüzde ne kadar popüler oldu unu gösteriyor dedi.

3 Bir aile soka a at ld ki çocuk babas Malatya Kürecik li Ali Köro lu, efli ve çocuklar ile birlikte Enfield Belediyesi taraf ndan polis zoru ile evlerinden ç kar ld lar. Polis taraf ndan fliddet kullan larak ç kar lan baba Ali Köro lu nun bile i darbe al rken, 3 yafl ndaki k z çocu u Elizabet de polis fliddetinden nasibini ald. Ali Köro lu 34 yafl nda Malatya Kürecik li bir Kürt. O da birçok göçmen gibi daha iyi bir yaflam için 9 y l önce Britanya ya geldi. 4 y l oturumsuz yaflayan Ali Köro lu sonunda oturum hakk ald. Efli Fatma, k zlar Elizabet (3) ve Zeyno (7) ile sakin bir hayat süren Ali Köro lu bir pub da çal fl yordu. EV SAH B EVDEN ÇIKARDI Enfileld Belediyesi s n rlar nda bir ev tutan Ali, mahkeme karar ile ç kar ld 19 Mart gününe kadar ailesiyle burada yaflad. Housing Benefit alan Ali, belediyenin kendi hakk olan sosyal yard mlar düzenli ödemedi inden flikayetçi. Belediyenin kendisine karfl özel uygulamalar içinde oldu unu iddia eden Köro lu, Belediye her ay bize ödemesi gereken kiray geç ödüyordu. Böyle olunca ben de ev sahibine geç ödüyordum. Ve bu hep sorun oluyordu. Tüm flikayetlerime ra men durum de iflmedi. Sonunda ev sahibi dava açt ve bu davay kazand dedi. BELED YEYE SI INDILAR 19 Mart günü cra memurlar n n gelmesi sonucunda evi terk etmek zorunda kalan aile, Enfield Belediyesi Ev Bürosuna s nd. Bu sürecin hepsinden belediyenin haberdar oldu- una iflaret eden Köro lu, Bize verilen uyar lar n hepsini belediyeye aktard k ve birfleyler yapmalar - n istedik. Ama bir fley yapmad lar. 19 Mart ta evden ç kaca m z bildikleri halde bize geç saatlerde randevu verildi fleklinde konufltu. POL S ZOR KULLANDI DD ASI Enfield Ev Bürosu nda kendilerine ev verilmeyece ini ö renen ailenin kendilerine ev verilmesi konusunda srar edince, polis zoru ile tartaklanarak zorla d flar at ld öne sürüldü. Ali Köro lu, olay flöyle anlatt : Polis bize sald rd. Benim ellerimi arkadan ters flekilde kelepçelediler ve ben ellerimi oynatam - yordum. Beni bu flekilde d flar ç kararak bir sandalyaye kelepçe ile ba lamak istediler. Bunun sonucunda kolum bilekten k r ld. Üç yafl ndaki çoçu um tartakland, eflimin ise kulaklar zarar gördü. ÜÇ GÜN DIfiARDA KALDILAR Kalacak yerleri olmayan aile üyeleri çaresiz bir flekilde belediye binas n n kap s nda kald lar. Kontrol için hastaneye de giden ailenin aktard na göre hastane baflhekimi belediye yetliklilerini arayarak ev verilmesini istedi. Ev ifllerinden sorumlu belediye yöneticisinin ise Bir y lda burada kalsan z * Grill s cakl n n en iyi derecede da t lmas n sa lar * Yemeklerinizi kolay, cabuk, temiz ve h zl flekilde piflirme garantisi * Genifl yüzey ve ya lar n kolayca akmas n sa lar * Az alevli, kokusuz ve lezzetli yemekler Pengrill ile * Çok uygun fiyat ve uzun vaade kullanma garantisi Pengrill kaya tafl ve seramikten oluflan mükembel bir kar fl md r. Belir in olan flekli ile ya lar n kolayca akmas n sa l yor. Pengrill düz ve yatay flekliyle s cakl en iyi derecede da lmas n sa layarak grille koymufl oldu unuz etleri h zl, temiz piflirmesine yard mc oluyor. Bütün ürünlerimiz ücretsiz olarak deliverisi yap lmaktad r. 3 size ev vermem dedi i belirtiliyor. Ailenin aktard na göre yaflananlardan psikolojik olarak çok etkilenen iki k z çocuklar s k s k kabuslar görüyorlar. lkokul ö rencisi olan Zeyno yaflanan bu aile dram nedeni ile okuluna gidemezken, baba Ali de çal flt pub da ifle gidemedi i için iflten at ld. Periflan bir halde olan aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor.

4 4 Vedat Y ld r m: Dillerimiz tehlike alt nda Yapt müzik ve farkl dil ve kültürlere yönelik vurgusuyla Kardefl Türküler Türkiye nin son zamanlardaki en etkili müzik gruplar ndan biri haline geldi. Konserleri t kl m t kl m doluyor, albümleri büyük ilgi görüyor. Day-Mer in konu u olarak geçen Pazar günü Londra da verdikleri konserde de dinleyicileri her flark lar na efllik etti, kendilerine büyük bir ilgi gösterdi. Kardefl Türküler in solistlerinden Vedat Y ld r m la konserlerinin ertesinde k sa bir sohbet yapt k. Telgraf n sorular n yan tlayan Vedat Y ld r m, Türkiye de Türkçe d fl ndaki dillerin çok ciddi bir tehlike alt nda oldu unu söylüyor. - Kardefl Türküler in stanbul temal bir çal flma yapt n duyduk... Ayr nt lar n anlatabilir misiniz? stanbul da yaflayan ve yaflam fl farkl insan, kültür ve dil gruplar n n hikayelerini anlatan bir albüm olacak. stanbul da da geçen hafta Kuruçeflme Arena da bu temal bir konser verdik. lgi çok iyiydi, memnun kald k. - Sizin gözünüzde nas l bir stanbul var peki? Anlatmas hem zor hem de kolay asl nda. stanbul eskiden oldu u gibi çok kültürlü yap s n koruyam yor. Her fleyde oldu u gibi stanbul da çok h zl bir tektipleflme tek kültürlülü e do ru yönelme var. Dolay s yla pek de olumlu bir durum oldu unu söylemek kolay de il. - Geçen y l Aral k ta ilk kez Erivan da bir konser verdiniz? Ermenistanl lar sizi biliyor muydu, nas l karfl lad lar? O konser Hrant Dink in bize bir vasiyeti gibiydi ve biz bunu gerçeklefltirdi imizden dolay çok mutluyuz. Biz Sayat Nova korosuyla birlikte yapt k konseri ve konserimiz de çok olumluydu. nsanlar n ço- u bizi önceden biliyorlard zaten, albümlerimizi takip etmifllerdi. Hrant n cenazesinde yaflanan o birlik-kardefllik duygusu çok fleyi de ifltirdi aç kças ve biz bunun etkilerini Erivan da da görme imkan bulduk. BAZEN KONSERLER Ç N ZORLUK YAfiIYORUZ - Türkiye de konserlerinizi verirken siyasi veya ekonomik herhangi bir zorluk yafl yor musunuz? Türkiye de bazen k rm z çizgiler oluflur, aman dokunma yanars n gibi durumlar yaflan r ya o zamanlarda bizim için de s - k c fleyler olabiliyor. Mesela bir yerdeki konserimiz iptal olabiliyor. Direkt olarak bir yasaklama olmasa bile, dolayl olarak bir engelleme oluyor. Kürtçe yi, Ermenice yi Kardefl Türküler in solistlerinden Vedat Y ld r m duydu u anda ya flimdilik yapmasak bunu diyenler olabiliyor. - Son dönemlerde yaflad - n z m böyle bir fleyi? ki sene önce çok oluyordu. Ama belli olmuyor ki Türkiye de neyin olaca. Biliyorsunuz Kürt meselesi dönem dönem Türkiye yi kilitleyen meseleler- Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. den oluyor ya, o dönemlerde biraz problemler yafl yoruz. ANAD L N ÖNEM N N FARKINDA DE L Z - Londra konserinizin bafl nda gençlere anadillerini kullanma ça r s yapt - n z. Nas l görüyorsunuz durumu? Aç kças dil meselesi çok problemli halde. Sadece Kürtler için de il... nsanlar fark etmiyor ama dili kaybetti inizde asl nda kültürünüzün en önemli parças - n da kaybetmifl oluyorsunuz. Bir kültürde insan en ayr k lan ö e dildir, Kürt sorununun da en önemli problemi Kürtçe sorunudur asl nda. Siz Kürtçe konuflmaya bafllad n z anda Kürt sorunu diye bir fley ç - k yor. Bu nedenle dil meselesi çok hayati. Bir ailede e er bir çocuk anadilini ö renemiyorsa o dil tehlike alt ndaki diller s n f na girmifl demektir. Bu nedenle çok önem vermek gerekiyor dile. Kürtler aras nda bu konuda son dönemlerde ciddi bir yönelme var. Daha artmas gerekiyor. Kurmancî bu konuda di- erlerine oranla çok daha iyi durumda, kendini koruyabilmifl. Ama mesela Zazakî veya Dimilkî, Çingenece, Lazca gibi diller çok ciddi tehlike alt nda. - O yönde de asl nda Türkiye de eskisine oranla bir canlanma var... Var tabii, dergiler ç k yor ya da müzikler yay nlan - yor ama bu ancak anadilde e itimle, dili koruyucu yasal çerçevelerin haz rlanmas yla mümkün olabilir. BAJAR IN ALBÜMÜ ÇIKTI - Kardefl Türküler olarak y llard r bu çok kültürlü çal flmalar giderek daha popülerleflerek yap - yorsunuz. Sizden etkilenip anadillerine yönelen kimseler gözlemliyor musunuz? Mutlaka etkilenenler de oluyordur, kendi kültürümü yeniden keflfettim diyenler ç k yor. Ama biz sadece okyanusta bir damla gibiyiz. Bunun toplumsal bir gerçekli e dönüflmesi ancak ve ancak devletin bunu yasal güvenceye kavuflturmas yla mümkün olabilir. - Bajar isimli Kürtçe rock grubunuzun çal flmalar ne durumda? Bajar n son albümü geçen gün ç kt. Ben vokalini yap yorum. Albümümüzün ad Nêz be (yaklafl.) Umar m dinleyicilerimiz bu albümümüzü de be eneceklerdir.

5 Kürt k z Banaz n katil zanl s Britanya ya teslim edildi 23 Ocak 2006 tarihinde Londra da namus cinayetine kurban giden 20 yafl ndaki Irakl Kürt k z Banaz Mahmoud un katil zanl s ve akrabas Mohammed Saleh Ali (27) Federe Kürdistan Hükümeti adli makamlar nca yarg lanmak üzere Britanya yetkililerine teslim edildi. Hasan Uflak Telgraf Gazetesi Çocuk yaflta ailesi ile birlikte Britanya ya gelen ve Britanya vatandafl olan Banaz Mahmoud un katil zanl s Mohammed Saleh Ali Feder Kürdistan Bölgesinin Süleymaniye flehrinde bulunan Yüksek Mahkemece cinayetten yarg lanmak üzere 29 Haziran Pazartesi günü Britanya makamlar na teslim edildi. Güney Londra, Lewisham da bir cezaevine konulan Saleh Ali, kasten ve planlayarak cinayet ifllemek suçundan hakim karfl s na ç kacak. ki seneden fazlad r Britanya polisinin gündeminde olan Namus cinayeti dosyas nda yeteri kadar belgenin oldu u bildirilirken, katil zanl s n n ömür boyu hapis cezas alabilece i tahmin ediliyor. Banaz Mahmoud un katil zanl s Saleh Ali 20 yafl ndaki Irakl Kürt k z Banaz Mahmoud 23 Ocak 2006 tarihinde Londra da namus cinayeti sonucu öldürülmüfltü. ZORLA EVLEND R LD Cinayete kurban giden 20 yafl ndaki Banaz Mahmoud ailesi taraf ndan zorla evlendirilmifl ve bir süre evli kald ktan sonra boflanm flt. Banaz, Kürt genci Rahman Süleymani ye afl k oldu u için ailesi ve akrabalar taraf ndan s k s k tehdit edilmifl, kilitli odalarda tutulmufltu. Banaz, babas ve amcas taraf ndan tehdit edildi ini ve öldülme tehlikesi ile karfl karfl ya oldu unu belirterek 4 kez Metropolitan Polis ine baflvurmufl ancak bir sonuç alamam flt. 23 Ocak 2006 günü babas ve amcas n n da yard m ile kaybedilen Banaz Mahmoud n cesedi üç ay sonra Birmingham da bir bavulun içine konulmufl vaziyette bir evin bahçesine gömülü olarak bulunmufltu. BABASI VE AMCASI SUÇLU BULUNDU Namus Cinayeti nedeniyle Banaz Mahmoud un baz akrabalar tutuklan rken ciyaneti ifllemekle suçlanan Britanya vatandafl Mohammed Saleh Ali Federe Kürdistan Bölgesine kaçmay baflarm flt. Baba Mahmod Mahmoud (52) ve amca Ari Mahmoud (52) cinayet nedeni ile Londra daki bir mahkemede yarg lanm fl ve baba Mahmod Mahmoud cinayet ifllemekten suçlu bulunmufltu. Amca Ari Mahmoud ise daha hafif bir ceza alm flt. Ancak cinayeti iflleyen di er kifli yakalanamam flt. KAT L ZANLISI TESADÜFEN YAKALANDI Konu ile ilgili bilgi ald - m z kaynaklar katil zanl s Mohammed Saleh Ali nin Süleymaniye de baflka bir suçtan yakaland ve yap lan araflt rmalar sonucunda Banaz n katil zanl - s oldu unun anlafl ld n bildirdiler. Süleymaniye Yüksek Mahkemesine sevk edilen Saleh Ali mahkeme karar ile Britanya yetkililerine iade edilmesi karar n verdi. Bunun üzerine 29 Haziran günü Londra ya getirilen Saleh Ali, polis taraf ndan sorguland ktan sonra Lewisham daki bir cezaevine konuldu. Saleh Ali Güney Londra daki bir mahkemece cinayet suçundan yar g lanacak. BANAZ Ç N ADALET KAMPANYASI Banaz n katledilmesinde Metropolitan polisinin ihmal oldu u ve Britnaya daki fleriat yasalar n n kald r lmas için Banaz çin Adalet ad alt nda bir kampanya bafllat lm flt. IKWRO ( ranian and Kurdish Women Right Organisation) taraf ndan bafllat - lan kampanyada binlerce imza toplanm flt. Katil zanl s n n yakalanmas sonras nda görüfltü ümüz IKWRO Baflkan Diana Nammi, Banaz için adalet adl kampanyay yürütenlerin bu sonuçtan son derece memnun olduklar - n ve Süleymaniye Yüksek Mahkemesinin karar n n sevindirici oldu unu söyledi. Bu kampanyan n yarg - y ve polisi harekete geçirmede çok etkili oldu unun alt n çizen Nammi, kad nlar n bu tür dayan flmalarda ve eylemlerde bulunmas n n ne kadar önemli oldu unu vurgulad. Ba- 5 naz için adalet kampanyas na eme i geçen herkese gazetemiz arac l ile teflekkür eden Nammi, Yürüttü ümüz güçlü kampanya olmasayd bu gün bu katil serbestçe dolaflacak ve belki de baflka bir namus cinayeti iflleyecekti diyen Nammi, bu korkunç cinayeti iflleyen kiflinin hak etti i cezaya çarpt r laca - n umduklar n da belirtti. Nammi, Mücadelemiz devem edecek. Banaz davas henüz tamamlanmad. Banaz ciyanetinde rol oynayan bir kifli daha hala Güney Kürdistan da serbestçe dolafl yor. Bu kiflinin de Britanya ya yarg lanmak üzere iade edilmesi için mücadeleye devam edece- iz. Biz Banaz dosyas n n yeniden aç lmas n talep ediyoruz dedi. IKWRO Baflkan Diana Nammi

6 6

7 ngiltere'de Obezite alarm ngiltere'de okula bafllama ça na gelen her 6 çocuktan birinin klinik düzeyde obez kabul edildi i bildirildi. Uzmanlar, çok say - da ebeveynin obezite ile "tombulluk" aras ndaki ayr - m yapamad için çocuklar n n kilo sorunu konusunda önlem almakta gecikti i uyar s nda bulundu. Uzmanlar ayr ca, toplumun refah düzeyi düflük kesimlerinde "fliflman gettolar - n n olufltu u" uyar s da yapt. Sa l k Bakanl istatistiklerine göre, okula bafllama ça nda fakir bölgelerde alt da biri, zengin bölgelerde de onda biri klinik düzeyde obez olan ngiltere'deki çocuklar n, beflte biri de orta okula bafllama ça na geldi inde klinik obezite seviyesinde fliflmanlam fl oluyor. Refah düzeyinin fliflmanl k üzerindeki etkisini çarp c biçimde ortaya koyan istatistiklere bak ld nda, refah seviyesinin düflük oldu u Stockton on Trent bölgesinde her 6 çocuktan birinde obezite görülebildi ini belirten uzmanlar, bu oran n zenginlerin yaflad Bat Sussex bölgesinde ise 25'te bire kadar geriledi ine iflaret etti. Uzmanlara göre, bu fark n ortaya ç kmas nda refah düzeyi düflük bölgelerdeki e itimsiz genç anne-babalar n, çocuklar n n beslenmesi konusunda fazla bilgiye sahip olmamalar etkili oluyor. Bu kesimlerin, çocuklar fleker ve ya içeri i yüksek, ucuz haz r g dalarla besledi i kaydediliyor. Polis bürokrasiden ifl yapmaya vakit bulam yor ngiltere'de polisin çal flma saatlerinin yar s n evrak iflleri yaparak geçirdi i ve bu nedenle sahadaki soruflturmalara fazla katk da bulunamad bildirildi. Hükümetin polis teflkilat nda bürokrasiyi azaltma ve böylece polisin operasyonel gücünü artt rma yönünde verdi i söze ra men, polisin hala mesaisinin yar s n evrak iflleriyle geçiriyor olmas ülkede h zla artan suç ve fliddetin sebebi olarak gösteriliyor. The Daily Telegraph gazetesi, çiflleri Bakanl 'n n resmi raporlar nda hala bürokrasinin azalt lmas yolundaki çabalar n sonuç verdi inin iddia edildi ini belirtti. Gazete bununla beraber, polisin masas ndaki evraklar n bafl ndan kalkamad için suçla mücadeleye zaman ay ramad yönündeki bulgulara iflaret etti. statistikler de gazetenin iddialar n do ruluyor. Son befl y lda polisin takip etti i vakalarla ilgili mahkemelere dosya haz rlamak ya da yollarda durdurulup aranan kiflilerle ilgili form haz rlamak gibi faaliyetlerinin yüzde 20 art fl gösterdi i, say sal verilerle do rulan yor. Bu da polisin mesaisinin yar s nda ka t iflleriyle u raflt anlam na geliyor. çiflleri Bakanl ise 2003'ün nisan ay nda mesaisinin yüzde 63,6's nda operasyonel rol üstelenen polisin bu rolünün 2007 y l n n A ustos ay nda yüzde 64.9'a yükseldi ini ileri sürüyor. Muhalefet partilerinin sözcüleri bu durumu a r biçimde elefltirirken, çiflleri Bakanl sözcüsü polisin takip etti i olaylarla ilgili evrak ifllerindeki art fl n her geçen gün daha çok say daki suçlunun adaletin karfl s na ç - kart ld n gösterdi ini savundu. 7

8 8 20. Day-Mer Festivali nde coflkulu final Day-Mer, 20 y ld r geleneksel olarak yapt kültür sanat festivallerinin sonuncusunu da muhteflem bir kanan fl program yla bitirdi. Kültür Sanat Festivali ne fiivan Perwer in müthifl flark lar ve performans damgas n vurdu. Türk ve Kürt Toplumu Dayan flma Merkezi (Day-Mer), 20. Kültür Sanat Festivali'ni binlerce kiflinin kat ld final program yla sona erdirdi. 6 Haziran Pazar günü Clissold Park'da saat 14:00'da bafllayan final program akflam saat 21:00'a kadar sürdü. Sudden Exit, Kardefl Türküler ve son olrak fiivan Perwer'in sahne ald festivalde binlerce kifli doyas - ya e lendi. SEZG N'DEN GENÇLERE ÇA RI lk sahne alan grup olan rock grubu Sudden Exit kendi parçalar ve cover'lar yla müzikseverlere keyifli bir konser verdi. Sudden Exit'tan sonra bir konuflma yapan Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin, derneklerinin çal flmalar - n anlatt ktan sonra özellikle gençlerle ilgili faaliyetlere yöneldiklerini, gençlerin göçmen olmaktan kaynakl problemlerini çözmeye çal flt klar n vurgulad. Sezgin, gençlere de problemlerin çözümünde daha aktif ve yap - c rol almalar ça r s yapt. 20 y ld r yürüttükleri festivallerle Türk ve Kürt toplumunu bir araya getirmeye çal flt klar n ifade eden Sezgin, toplumun göçmen olmaktan kaynakl problemlerini aflmak için de ellerinden geleni yapt klar n dile getirdi. ÜNLÜER DAY-MER' TEBR K ETT Festivalin kapan fl program nda ayr ca Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer, Hayat TV yay n yönetmeni Ayd n Çubukçu, Demokratik flçi Dernekleri Federasyonu baflkan Hüseyin Avgan da k - sa birer konuflma yapt. Ünlüer yapt konuflmada özellikle gençlere seslenerek, kültürel de erlerine sahip ç kmalar n istedi. Ünlüer, Day-Mer'i de yapt çal flmalar ndan dolay tebrik etti. ÇUBUKÇU: ÇALIfiMALARI- MIZI ENGELLEYEMEZLER Hayat TV yay n yönetmeni Ayd n Çubukçu, Hayat TV'nin çal flmalar ndan bahsetti i konuflmas nda kanallar n n patronlar n de il, halk n kanal oldu- unu, bütün zorluklara ra men çal flmalar n sürdüreceklerini vurgulad. Çubukçu, çeflitli zamanlarda Hayat TV'ye yönelik bask lar n, kapatmaya yönelik faaliyetlerin oldu unu ancak bunlar n kendilerini y ld rmaya yetmeyece i vurgusu yapt. fi VAN PERWER ADETA fiov YAPTI 20. Day-Mer Kültür Sanat Festivali nin final program n n konu u olan Kürt ozan fiivan Perwer muhteflem bir konser verdi. Baflta Kîne Em, Berxwedan Jîyane, Nazê gibi klasikleflmifl flark lar olmak üzere yirmiye yak n parças n seslendiren ünlü Kürt ozan Londral lara muhteflem bir Pazar keyfi yaflatt. Perwer, flark lar kadar danslar ve konuflmalar yla da hayli etkileyiciydi. Perwer e tüm flark - lar nda izleyiciler büyük bir coflkuyla efllik ettiler, flark lar n hep birlikte seslendirdiler. PERWER: KÜRTÇE Y KO- RUYUN, ONA SAH P ÇIKIN fiivan Perwer flark lar na s k s k özellikle Kürt meselesi konusunda yapt konuflmalarla ara verdi ve bar fl-kardefllik mesajlar verdi. Kürtlerin Türkiye ye y llard r bar fl elini uzatt - n, ancak karfl l k alamad n belirten Perwer, art k gerçek bir bar fl n zaman n n geldi ini vurgulad. Perwer, Türkiye de Kürtçe ye yönelik aç l mlar önemli buldu unu ancak bunlar n yetersiz oldu unu ifade etti. Perwer in tüm konser boyunca yapt en önemli vurgu ise Kürtlere anadilleri olan Kürtçe yi daha fazla kullanmalar, dillerini asla unutmamalar yd. Perwer elbette baflka diller ö renebilirsiniz deyip ekledi: Ancak anadilini unutup sadece baflka bir dil konuflan insanlar kifliliklerini de kaybederler. Dilinizi koruyun, ona sahip ç k n. Perwer, Day-Mer i de y llard r yürüttü ü festivalleri nedeniyle tebrik etti ancak bir sitemde de bulunarak, Day-Mer in Kürt- fiivan Perwer i canl izlemek çe yi geri planda tuttu u, Kürtçe nin üzerinde daha fazla durmas gerekti i yönünde elefltirdi. fiark lar n arada ngilizce vurgularla da bezeyen Perwer, bir tane de Türkçe türkü söyledi ve iki saate yak n konserinin bitiminde Kardefl Türküler in solistlerinden Vedat Y ld r m la küçük bir düet yapt. KARDEfi TÜRKÜLERDEN HER D LDE fiarkilar Festivalde Perwer den önce sahneye ç kan Kardefl Türküler grubu da baflta Kürtçe olmak üzere, Ermenice, Lazca, Türkçe ve Arnavutça flark lar yla iki saate yak n bir konser verdi. Day- Mer i yirmi y ld r yürüttü- ü festivalleri nedeniyle tebrik eden grup da Perwer gibi anadil vurgusu yapt. Grubun vokalistlerinden Vedat Y ld r m, Kürt gençlerine anadillerini korumalar ve anadillerinde konuflmalar ça r s yapt. nsan n temel yap lar ndan birinin anadil oldu unu söyleyen Y ld r m, nedense Kürtçe nin çok az konufluldu- unu duyuyorum diyerek de sitem etti. Kardefl Türküler'e efllik eden Filistinli sanatç Reem Kelami de okudu u Arapça flark larla izleyicileri coflturdu. Kelami, konserinin sonunda Filistin'e de bu güzel topraklar n insanlar na da mutluluklar diyerek veda etti. Festivalde çok say da Kürt ve Türk sivil toplum örgütü de standlar açarak çal flmalar hakk nda toplumu bilgilendirdi. 19 Haziran da bafllayan 20. Day-Mer Kültür Sanat Festivali, onlarca etkinli- in ard ndan güneflli bir havada binlerce kiflinin kat l m yla fiivan Perwer in unutulmaz performans yla sona erdi. Avrupa ülkelerinde yaflayan Kürtleri bilemem, onlar muhtemelen y llard r bu flansa sahip olmalar n n da verdi i bir deneyimle daha az heyecanl olabilirler ancak, Türkiye de yaflayan hemen her Kürt ün ölmeden önce yapmak isteyece i 10 fleyden biri mutlaka bir fiivan Perwer konserinde bulunmakt r. Hamza Aktan ( zlenim/yorum) Türkiye deki yerel seçimler öncesinde özellikle hükümetin fiivan Türkiye ye götürme çabas sayesinde epeyce yo un bir heyecan ve beklenti oluflmufltu ancak, fiivan n davetleri daha makul bir atmosferde olmas (ve belki daha makul kimseler taraf ndan olmas ) kofluluyla kabul edece i gerekçesiyle reddetmesiyle Türkiye deki Kürtler fiivan 30 y l aradan sonra canl canl görme imkân n bir baflka bahara ertelemek zorunda kalm fllard. fiivan ilk kez geçen hafta Londra daki o muhteflem konserinde izleyince bir yandan bir acayip mutlu ve flansl hissettim kendimi bir yandan da bu konserde yer alacak tan d - m onca Kürt ün ne kadar mutlu olacaklar n düflünerek de içgeçirmifl buldum aç kças. Kürtlerin elbette tarih boyunca çok say da dengbêji, flan tüm Kürt co rafyalar na yay lm fl sanatç - lar oldu ancak fiivan Perwer, popstarlar ça nda Kürtlerin ilk pop star ve onu bir gerçek popstar yapm fl olan fley de yetene i-sesinin yan nda, Kürtlere kendilerini, anadilleri Kürtçe yi çok güçlü flekilde hat rlatan her biri art k klasikleflmifl müzik altyap s, duygu dünyas, siyasas çok güçlü flark lar. Dolay s yla hiçbir Kürt ün kasetlerden, CD lerden de olsa dinlemekten yorulmad o çok güçlü flark lar kanl canl flekilde fiivan n bizatihi kendisinden, bir-iki metre uzakl ktan dinlemek bir acayip duygu, bir gurur hissi yarat yor, belirtmek durumunday m. fiivan izlemek için Diyarbak r dan Londra ya gelenler, telefonunu uzat p fiivan heval telefonda Türkiye den, sesini duymay çok isteyen bir akrabam var, lütfen sadece bir alo de, yeter diyen mütevazi hayranlar, elli-altm fl yafllar nda oldu unu unutup havaya z playan delikanl lar, uzaktan hey la ez çawê te bixwem! diye tezahürat yapanlar hep fiivan n kendilerinde yaratt o inan lmaz aura ya teslim olmufl durumdalard. Peki fiivan, bir zamanlar n fiivano sundan, ya da bu auradan uzakta m? Hiç sanm - yorum. Bunun böyle olmas gerekti inin bir hayli bilincinde ve art k y llar n da verdi i bir deneyimle-ustal kla hak etti i o ilgiyi gösteren insanlara o çok güzel sesiyle çok güzel bir arma- an sunmay iyi biliyor. Konseri yönetmeyi, izleyicisiyle diyalog kurmay, ilgiyi üzerine çekmeyi mükemmel denecek ölçüde iyi biliyor ve ayn derecede de iyi uyguluyor. Dolay s yla müzik yetene i-müthifl sesinin yan nda müthifl bir sahne performans n da görünce insan art k hayatta mutlaka yapmam gereken 10 fleyden birini hakk yla yerine getirmifl oldum, sa ol-varol fiivan demekten kendini alam yor. Herhalde fiivan için de, -Türkiye deki- Kürtler için de bir nihai buluflma n n yaflanmas kaderin bir parças ve bu mutlaka gerçekleflecek. Ancak, ben ta ki fiivan canl canl izledikten sonrad r ki bu buluflman n nas l mükemmel bir atmosfer yarataca n hayal edebildi imi itiraf etmek istiyorum. Eklemeden edemeyece im, uluslararas üne sahip, milyonlarca hayran olan yerli - yabanc sanatç lar, gruplar izledi imde bile kendimi hiçbir zaman telefon edip, flark y bir yak n ma telefonla dinletirken buldu umu da hat rlam yorum. Herhalde daha fazla cool durman n çok bir anlam benim için deyok: Hey la ez çawê te bixwem fiivan!

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR Kürt ve Türk toplum temsilcilerinden oluflan Seçim Platformu yeniden aktif hale geliyor. Devam sayfa 4 te 24 fiubat / Sibat 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 150 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel:

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!...

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!... Gündem oku, gündemi yakala... 27 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 623 Fiyatı: 0.80 Euro TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı