B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te"

Transkript

1 Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te 7 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 169 Tel: B R A LE SOKA A ATILDI ÇOCUKLAR KADAR A LELER DE E T ME MUHTAÇ Londra da faaliyet l e itim problemlerini yürüten E itimciler asgariye indirmek Forumu üyesi ö retmenler uyar yor: Aileler için çal flan E itimciler Forumu, ailelerin çocuklar n n çocuklar n n e itim e itim durumuyla durumuyla daha fazla daha fazla ilgilenmek ilgilenmeleri ge- durumunda, aksi taktirde rekti ini belirtiyor. varolan baflar - s zl k oran çok daha Telgraf Yuvarlak Masa toplant lar n n konu u olumsuza döner. olan ö retmen- Kürt ve Türk çocuklar n n ler çok önemli sorunce den hem ngilizlar n yan nda çok hem de kültürel uyumsuzluk gibi nedenlerden kaynak- önemli önerilerini de bizimle paylaflt lar. Devam sayfa de Halkevi nin yeni binas Hackney in en gözde bölgesinde aç l yor sayfa 12 de Kürt k z Banaz n katil zanl s Britanya ya teslim edildi sayfa 5 te 20. Day-Mer Festivali nde coflkulu final sayfa 8 de PÊKNEHATINA YEKITIYA KUR- DAN fierm E R.27 Süleyman Çelebi: Toplumdaki muhafazakarlaflmadan çal flanlar da etkileniyor sayfa 19 da Londra daki Kürt ve Türk sivil toplum örgütleri: Sokaklarda fliddet isetmiyoruz! sayfa 17 de

2 2 Kültür sanat dünyas U2 ya gürültü cezas gelebilir Dünyaca ünlü müzik grubu U2'ya, fazla gürültü yapt klar için ceza kesilmesi gündemde. spanya'n n Barcelona kentinde konser veren rlandal rock müzik grubu U2 hakk nda, provalarda ses s n r n aflarak gürültü yapt gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Barcelona'n n ünlü Nou Camp stad nda verilen konser için izin alan U2'nun provalar için izin almad belirtilirken, stat çevresinde oturan halk n suç duyurusu üzerine Barcelona Belediyesi'nin yasal bir süreç bafllatt bildirildi. Bu arada U2, 30 Hazirandaki ilk konserinde Michael Jackson' da anarak, ünlü flark c n n baz flark lar n da söyledi. Grubun solisti Bono, Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola'n n hediye etti i, isminin yaz l oldu- u 1 numaral Barcelona formas n da giydi. Monty Python a izin ç kt Glosgow da ünlü komedi grubu Monty Python n 1979 tarihli filmi Brian n Yaflam /The Life of Brian in gösterilmesi üzerine koyulmufl yasak kald r ld. Böylece film eylül ay nda Glasgow Film Theatre da gösterilebilecek. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ve Michael Palin den oluflan grup, Monty Python s Flying Circus adl bir dizi çektikten sonra birkaç tane de film çal flmas yapm flt y l nda gelen yasa n ard ndan 30 y lda insanlar n davran fllar nda çok fley de iflti ini düflünen kurul yasa n kald r lmas na karar verdi y l nda çekilen Brian n Yaflam /The Life of Brian adl film, böylelikle 30. y l nda izleyicisine ulaflabilecek. Ünlü Kürt kaval ustas Londra da an ld Geçti imiz May s ay nda 84 yafl nda hayat n kaybeden ünlü Kürt kaval ustas Qale Mere Güney Londra da düzenlenen bir etkinlikle an ld. Aralar nda Tara Caf n da bulundu u Kürt sanatç lar n sahne ald geceye çok say da Qale Mere hayran kat ld. brahim Do ufl Telgraf Gazetesi Qale Mere ya da Mame Qale olarak bilinen Qadir Abdullazade 5 Temmuz Pazar günü Güney Londra da düzenlenen bir etkinlik ile an ld. Geçti imiz May s ay nda 84 yafl nda hayat n kaybeden ünlü Kürt kaval ustas Qale Mere yi anma etkinli ine aralar nda Tara Caf n da bulundu u Kürt sanatç lar ve Qale Mere nin çok say da hayran kat ld. Kurdish Art Centre (Kürt Sanat Merkezi) ile Kurdish Exile Association (Kürt Sürgün Derne i) taraf ndan düzenlenen gece Hammersmith de bulunan Polish Centre de yap ld. LONDRA DA KÜRT T YATRO FEST VAL Anma gecesinin aç l fl konuflmas n Kürt Sanat Merkezi nin temsilcisi yapt. Temsilci, Qale Mere nin sürgünde yaflayan Kürtler üzerinde derin etkisi oldu unu ve ölümüne en çok da onlar n üzüldü ünü söyledi. Qale Mere nin sanat n n hep yaflayaca ve yaflat laca- n vurgulayan Kürt Sanat Merkezi nin temsilcisi, derneklerinin bir kaç ay önce kuruldu unu ve o günden bu yan bir çok çal flma yapt klar n, önümüzdeki Ekim ay nda ise Londra da Kürt Tiyatro Festivali düzenleyeceklerinin bilgisini verdi. Ünlü Kürt tar sanatç s Tafa Caf da gecede sahne ald. GERÇEK B R KÜRT SANATÇISIYDI Gecenin düzenleyicilerinden Kürt Sürgün Derne i ad na Enver Sotani de bir konuflma yapt. Qale Mere nin yaflam ve kiflili ini anlatan Sotani, Qale Mere ad n n halktan bahsetmek anlam na geldi ini, bu nedenle bu isim ile an ld n, Qale Mere nin gerçek bir Kürt savaflç s oldu unu ve silah n n da kaval oldu unu söyledi. Geceye Qale Mere nin yüzlerce hayran kat ld. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko ONUN SANATINDA H ÇB R YABANCI ETK S YOK Gecede bir konuflma yapan Qale Mere belgesel filminin yap mc s ünlü Kürt def sanatç s Hajar Zagrawi, Qale Mere ile görüflmek için Do u Kürdistan a gittim. Qale Mere yaflad yer ve kiflili i itibar yla orijinal bir Kürttü. Onun sanat nda ve kiflili inde hiç bir yabanc etki yoktur. Ne Türk kültürü, ne Arap kültürü ve ne de Fars kültürünün izlerini onun kaval nda bulamazs n z. Qale Mere nin sanat nda saf Kürtlük vard r dedi. Konuflmas ndan sonra def sunumu da yapan Hajar Zagrawi büyük haranl k yaratt. Hajar Zagrawi in yan s - ra ünlü Kürt tar sanatç s Tafa Caf da sahne ald. Gecede Rashid Faizi Najad, Gawher, Yousef, Hassan Dari, Nawa Darezi, Azad Sad ve Awazi Wen sahne alan di er sanatç lar oldular. QALE MERE K MD R? Gerçek ad Qadir Abdullahzade olan Qale Mere ya da Mame Qale olarak tan nan ünlü kaval sanatç s 23 Kas m 1925 de Do u Kürdistan Bokan a ba l bir köyde dünyaya geldi. Qadir Adullazade babas n hiç görmedi. Daha 6 yafl ndayken annesini de yitirdi. Çocukluktan itibaren zorlu bir hayat sürdü. Kendisini bildi bileli hep çobanl k yapt. Çocuk yafllardan itibaren kavala ilgi duydu. Öyle ki kaval sevgisinden dolay hiç evlenmedi. Qale Mere 21 May s 2009 da uzun süre mücadele etti i hastal a yenilerek 84 yafl nda hayata gözlerini yumdu. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Beethoven n Elise si bulundu Beethoven n solo piyano için yazd eserlerin en ünlüsü olan Elise ye ilham veren kiflinin, bestecinin yak n arkadafl Alman soprano Elisabeth Röckel oldu u anlafl ld. Beethoven n Beflinci Senfoni sinden sonra belki de en bilinen eseri olan Für Elise nin Elise sinin kimli i uzmanlar n akl n meflgul ediyordu. El yazmalar n n kay p olmas araflt rmalar n sonuca ulaflmas n güçlefltiriyordu. fiimdiyse Alman bir müzikolog ve Beethoven uzman olan Klaus Martin Kopitz, bir sonuca ulaflt ve kad n n Elisabeth Röckel oldu unu aç klad. Alman soprano Röckel, Beethoven n yak n bir arkadafl yd. Elisabeth Röckel, Beethoven la birlikte çal flm fl bir tenor olan Joseph August Röckel in k z kardefliydi. Soprano, Beethoven n arkadafl Johann Nepomuk Hummel ile evlenmiflti. Eflek birinci, Simba ikinci Tüm dünyay kas p kavuran çizgi film Shrek in en ünlü karakterlerinden Eflek, Britanya n n en çok sevilen film hayvan seçildi. Britanya n n en genifl online DVD a na sahip olan Lovefilm in gerçeklefltirdi i ankette, Hollywood un komik adam Eddie Murphy nin seslendirdi i Eflek, Aslan Kral / The Lion King in Simba s, Orman Kitab / The Jungle Book un Baloo su ve bu hafta vizyona giren Buz Devri 3 / Ice Age 3 ün kahramanlar n geride b rakarak birincilik koltu una oturdu. Lovefilm Genel Direktörü Fliss White, iki bin kifli aras nda düzenlenen ankette oylar n dörtte üçünü alan Eflek in baflar - s n n sürpriz olmad n belirterek Eflek i sevmemeleri için Shrek hayranlar yla mücadele ediyoruz. Bu anket film hayvanlar - n n günümüzde ne kadar popüler oldu unu gösteriyor dedi.

3 Bir aile soka a at ld ki çocuk babas Malatya Kürecik li Ali Köro lu, efli ve çocuklar ile birlikte Enfield Belediyesi taraf ndan polis zoru ile evlerinden ç kar ld lar. Polis taraf ndan fliddet kullan larak ç kar lan baba Ali Köro lu nun bile i darbe al rken, 3 yafl ndaki k z çocu u Elizabet de polis fliddetinden nasibini ald. Ali Köro lu 34 yafl nda Malatya Kürecik li bir Kürt. O da birçok göçmen gibi daha iyi bir yaflam için 9 y l önce Britanya ya geldi. 4 y l oturumsuz yaflayan Ali Köro lu sonunda oturum hakk ald. Efli Fatma, k zlar Elizabet (3) ve Zeyno (7) ile sakin bir hayat süren Ali Köro lu bir pub da çal fl yordu. EV SAH B EVDEN ÇIKARDI Enfileld Belediyesi s n rlar nda bir ev tutan Ali, mahkeme karar ile ç kar ld 19 Mart gününe kadar ailesiyle burada yaflad. Housing Benefit alan Ali, belediyenin kendi hakk olan sosyal yard mlar düzenli ödemedi inden flikayetçi. Belediyenin kendisine karfl özel uygulamalar içinde oldu unu iddia eden Köro lu, Belediye her ay bize ödemesi gereken kiray geç ödüyordu. Böyle olunca ben de ev sahibine geç ödüyordum. Ve bu hep sorun oluyordu. Tüm flikayetlerime ra men durum de iflmedi. Sonunda ev sahibi dava açt ve bu davay kazand dedi. BELED YEYE SI INDILAR 19 Mart günü cra memurlar n n gelmesi sonucunda evi terk etmek zorunda kalan aile, Enfield Belediyesi Ev Bürosuna s nd. Bu sürecin hepsinden belediyenin haberdar oldu- una iflaret eden Köro lu, Bize verilen uyar lar n hepsini belediyeye aktard k ve birfleyler yapmalar - n istedik. Ama bir fley yapmad lar. 19 Mart ta evden ç kaca m z bildikleri halde bize geç saatlerde randevu verildi fleklinde konufltu. POL S ZOR KULLANDI DD ASI Enfield Ev Bürosu nda kendilerine ev verilmeyece ini ö renen ailenin kendilerine ev verilmesi konusunda srar edince, polis zoru ile tartaklanarak zorla d flar at ld öne sürüldü. Ali Köro lu, olay flöyle anlatt : Polis bize sald rd. Benim ellerimi arkadan ters flekilde kelepçelediler ve ben ellerimi oynatam - yordum. Beni bu flekilde d flar ç kararak bir sandalyaye kelepçe ile ba lamak istediler. Bunun sonucunda kolum bilekten k r ld. Üç yafl ndaki çoçu um tartakland, eflimin ise kulaklar zarar gördü. ÜÇ GÜN DIfiARDA KALDILAR Kalacak yerleri olmayan aile üyeleri çaresiz bir flekilde belediye binas n n kap s nda kald lar. Kontrol için hastaneye de giden ailenin aktard na göre hastane baflhekimi belediye yetliklilerini arayarak ev verilmesini istedi. Ev ifllerinden sorumlu belediye yöneticisinin ise Bir y lda burada kalsan z * Grill s cakl n n en iyi derecede da t lmas n sa lar * Yemeklerinizi kolay, cabuk, temiz ve h zl flekilde piflirme garantisi * Genifl yüzey ve ya lar n kolayca akmas n sa lar * Az alevli, kokusuz ve lezzetli yemekler Pengrill ile * Çok uygun fiyat ve uzun vaade kullanma garantisi Pengrill kaya tafl ve seramikten oluflan mükembel bir kar fl md r. Belir in olan flekli ile ya lar n kolayca akmas n sa l yor. Pengrill düz ve yatay flekliyle s cakl en iyi derecede da lmas n sa layarak grille koymufl oldu unuz etleri h zl, temiz piflirmesine yard mc oluyor. Bütün ürünlerimiz ücretsiz olarak deliverisi yap lmaktad r. 3 size ev vermem dedi i belirtiliyor. Ailenin aktard na göre yaflananlardan psikolojik olarak çok etkilenen iki k z çocuklar s k s k kabuslar görüyorlar. lkokul ö rencisi olan Zeyno yaflanan bu aile dram nedeni ile okuluna gidemezken, baba Ali de çal flt pub da ifle gidemedi i için iflten at ld. Periflan bir halde olan aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor.

4 4 Vedat Y ld r m: Dillerimiz tehlike alt nda Yapt müzik ve farkl dil ve kültürlere yönelik vurgusuyla Kardefl Türküler Türkiye nin son zamanlardaki en etkili müzik gruplar ndan biri haline geldi. Konserleri t kl m t kl m doluyor, albümleri büyük ilgi görüyor. Day-Mer in konu u olarak geçen Pazar günü Londra da verdikleri konserde de dinleyicileri her flark lar na efllik etti, kendilerine büyük bir ilgi gösterdi. Kardefl Türküler in solistlerinden Vedat Y ld r m la konserlerinin ertesinde k sa bir sohbet yapt k. Telgraf n sorular n yan tlayan Vedat Y ld r m, Türkiye de Türkçe d fl ndaki dillerin çok ciddi bir tehlike alt nda oldu unu söylüyor. - Kardefl Türküler in stanbul temal bir çal flma yapt n duyduk... Ayr nt lar n anlatabilir misiniz? stanbul da yaflayan ve yaflam fl farkl insan, kültür ve dil gruplar n n hikayelerini anlatan bir albüm olacak. stanbul da da geçen hafta Kuruçeflme Arena da bu temal bir konser verdik. lgi çok iyiydi, memnun kald k. - Sizin gözünüzde nas l bir stanbul var peki? Anlatmas hem zor hem de kolay asl nda. stanbul eskiden oldu u gibi çok kültürlü yap s n koruyam yor. Her fleyde oldu u gibi stanbul da çok h zl bir tektipleflme tek kültürlülü e do ru yönelme var. Dolay s yla pek de olumlu bir durum oldu unu söylemek kolay de il. - Geçen y l Aral k ta ilk kez Erivan da bir konser verdiniz? Ermenistanl lar sizi biliyor muydu, nas l karfl lad lar? O konser Hrant Dink in bize bir vasiyeti gibiydi ve biz bunu gerçeklefltirdi imizden dolay çok mutluyuz. Biz Sayat Nova korosuyla birlikte yapt k konseri ve konserimiz de çok olumluydu. nsanlar n ço- u bizi önceden biliyorlard zaten, albümlerimizi takip etmifllerdi. Hrant n cenazesinde yaflanan o birlik-kardefllik duygusu çok fleyi de ifltirdi aç kças ve biz bunun etkilerini Erivan da da görme imkan bulduk. BAZEN KONSERLER Ç N ZORLUK YAfiIYORUZ - Türkiye de konserlerinizi verirken siyasi veya ekonomik herhangi bir zorluk yafl yor musunuz? Türkiye de bazen k rm z çizgiler oluflur, aman dokunma yanars n gibi durumlar yaflan r ya o zamanlarda bizim için de s - k c fleyler olabiliyor. Mesela bir yerdeki konserimiz iptal olabiliyor. Direkt olarak bir yasaklama olmasa bile, dolayl olarak bir engelleme oluyor. Kürtçe yi, Ermenice yi Kardefl Türküler in solistlerinden Vedat Y ld r m duydu u anda ya flimdilik yapmasak bunu diyenler olabiliyor. - Son dönemlerde yaflad - n z m böyle bir fleyi? ki sene önce çok oluyordu. Ama belli olmuyor ki Türkiye de neyin olaca. Biliyorsunuz Kürt meselesi dönem dönem Türkiye yi kilitleyen meseleler- Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. den oluyor ya, o dönemlerde biraz problemler yafl yoruz. ANAD L N ÖNEM N N FARKINDA DE L Z - Londra konserinizin bafl nda gençlere anadillerini kullanma ça r s yapt - n z. Nas l görüyorsunuz durumu? Aç kças dil meselesi çok problemli halde. Sadece Kürtler için de il... nsanlar fark etmiyor ama dili kaybetti inizde asl nda kültürünüzün en önemli parças - n da kaybetmifl oluyorsunuz. Bir kültürde insan en ayr k lan ö e dildir, Kürt sorununun da en önemli problemi Kürtçe sorunudur asl nda. Siz Kürtçe konuflmaya bafllad n z anda Kürt sorunu diye bir fley ç - k yor. Bu nedenle dil meselesi çok hayati. Bir ailede e er bir çocuk anadilini ö renemiyorsa o dil tehlike alt ndaki diller s n f na girmifl demektir. Bu nedenle çok önem vermek gerekiyor dile. Kürtler aras nda bu konuda son dönemlerde ciddi bir yönelme var. Daha artmas gerekiyor. Kurmancî bu konuda di- erlerine oranla çok daha iyi durumda, kendini koruyabilmifl. Ama mesela Zazakî veya Dimilkî, Çingenece, Lazca gibi diller çok ciddi tehlike alt nda. - O yönde de asl nda Türkiye de eskisine oranla bir canlanma var... Var tabii, dergiler ç k yor ya da müzikler yay nlan - yor ama bu ancak anadilde e itimle, dili koruyucu yasal çerçevelerin haz rlanmas yla mümkün olabilir. BAJAR IN ALBÜMÜ ÇIKTI - Kardefl Türküler olarak y llard r bu çok kültürlü çal flmalar giderek daha popülerleflerek yap - yorsunuz. Sizden etkilenip anadillerine yönelen kimseler gözlemliyor musunuz? Mutlaka etkilenenler de oluyordur, kendi kültürümü yeniden keflfettim diyenler ç k yor. Ama biz sadece okyanusta bir damla gibiyiz. Bunun toplumsal bir gerçekli e dönüflmesi ancak ve ancak devletin bunu yasal güvenceye kavuflturmas yla mümkün olabilir. - Bajar isimli Kürtçe rock grubunuzun çal flmalar ne durumda? Bajar n son albümü geçen gün ç kt. Ben vokalini yap yorum. Albümümüzün ad Nêz be (yaklafl.) Umar m dinleyicilerimiz bu albümümüzü de be eneceklerdir.

5 Kürt k z Banaz n katil zanl s Britanya ya teslim edildi 23 Ocak 2006 tarihinde Londra da namus cinayetine kurban giden 20 yafl ndaki Irakl Kürt k z Banaz Mahmoud un katil zanl s ve akrabas Mohammed Saleh Ali (27) Federe Kürdistan Hükümeti adli makamlar nca yarg lanmak üzere Britanya yetkililerine teslim edildi. Hasan Uflak Telgraf Gazetesi Çocuk yaflta ailesi ile birlikte Britanya ya gelen ve Britanya vatandafl olan Banaz Mahmoud un katil zanl s Mohammed Saleh Ali Feder Kürdistan Bölgesinin Süleymaniye flehrinde bulunan Yüksek Mahkemece cinayetten yarg lanmak üzere 29 Haziran Pazartesi günü Britanya makamlar na teslim edildi. Güney Londra, Lewisham da bir cezaevine konulan Saleh Ali, kasten ve planlayarak cinayet ifllemek suçundan hakim karfl s na ç kacak. ki seneden fazlad r Britanya polisinin gündeminde olan Namus cinayeti dosyas nda yeteri kadar belgenin oldu u bildirilirken, katil zanl s n n ömür boyu hapis cezas alabilece i tahmin ediliyor. Banaz Mahmoud un katil zanl s Saleh Ali 20 yafl ndaki Irakl Kürt k z Banaz Mahmoud 23 Ocak 2006 tarihinde Londra da namus cinayeti sonucu öldürülmüfltü. ZORLA EVLEND R LD Cinayete kurban giden 20 yafl ndaki Banaz Mahmoud ailesi taraf ndan zorla evlendirilmifl ve bir süre evli kald ktan sonra boflanm flt. Banaz, Kürt genci Rahman Süleymani ye afl k oldu u için ailesi ve akrabalar taraf ndan s k s k tehdit edilmifl, kilitli odalarda tutulmufltu. Banaz, babas ve amcas taraf ndan tehdit edildi ini ve öldülme tehlikesi ile karfl karfl ya oldu unu belirterek 4 kez Metropolitan Polis ine baflvurmufl ancak bir sonuç alamam flt. 23 Ocak 2006 günü babas ve amcas n n da yard m ile kaybedilen Banaz Mahmoud n cesedi üç ay sonra Birmingham da bir bavulun içine konulmufl vaziyette bir evin bahçesine gömülü olarak bulunmufltu. BABASI VE AMCASI SUÇLU BULUNDU Namus Cinayeti nedeniyle Banaz Mahmoud un baz akrabalar tutuklan rken ciyaneti ifllemekle suçlanan Britanya vatandafl Mohammed Saleh Ali Federe Kürdistan Bölgesine kaçmay baflarm flt. Baba Mahmod Mahmoud (52) ve amca Ari Mahmoud (52) cinayet nedeni ile Londra daki bir mahkemede yarg lanm fl ve baba Mahmod Mahmoud cinayet ifllemekten suçlu bulunmufltu. Amca Ari Mahmoud ise daha hafif bir ceza alm flt. Ancak cinayeti iflleyen di er kifli yakalanamam flt. KAT L ZANLISI TESADÜFEN YAKALANDI Konu ile ilgili bilgi ald - m z kaynaklar katil zanl s Mohammed Saleh Ali nin Süleymaniye de baflka bir suçtan yakaland ve yap lan araflt rmalar sonucunda Banaz n katil zanl - s oldu unun anlafl ld n bildirdiler. Süleymaniye Yüksek Mahkemesine sevk edilen Saleh Ali mahkeme karar ile Britanya yetkililerine iade edilmesi karar n verdi. Bunun üzerine 29 Haziran günü Londra ya getirilen Saleh Ali, polis taraf ndan sorguland ktan sonra Lewisham daki bir cezaevine konuldu. Saleh Ali Güney Londra daki bir mahkemece cinayet suçundan yar g lanacak. BANAZ Ç N ADALET KAMPANYASI Banaz n katledilmesinde Metropolitan polisinin ihmal oldu u ve Britnaya daki fleriat yasalar n n kald r lmas için Banaz çin Adalet ad alt nda bir kampanya bafllat lm flt. IKWRO ( ranian and Kurdish Women Right Organisation) taraf ndan bafllat - lan kampanyada binlerce imza toplanm flt. Katil zanl s n n yakalanmas sonras nda görüfltü ümüz IKWRO Baflkan Diana Nammi, Banaz için adalet adl kampanyay yürütenlerin bu sonuçtan son derece memnun olduklar - n ve Süleymaniye Yüksek Mahkemesinin karar n n sevindirici oldu unu söyledi. Bu kampanyan n yarg - y ve polisi harekete geçirmede çok etkili oldu unun alt n çizen Nammi, kad nlar n bu tür dayan flmalarda ve eylemlerde bulunmas n n ne kadar önemli oldu unu vurgulad. Ba- 5 naz için adalet kampanyas na eme i geçen herkese gazetemiz arac l ile teflekkür eden Nammi, Yürüttü ümüz güçlü kampanya olmasayd bu gün bu katil serbestçe dolaflacak ve belki de baflka bir namus cinayeti iflleyecekti diyen Nammi, bu korkunç cinayeti iflleyen kiflinin hak etti i cezaya çarpt r laca - n umduklar n da belirtti. Nammi, Mücadelemiz devem edecek. Banaz davas henüz tamamlanmad. Banaz ciyanetinde rol oynayan bir kifli daha hala Güney Kürdistan da serbestçe dolafl yor. Bu kiflinin de Britanya ya yarg lanmak üzere iade edilmesi için mücadeleye devam edece- iz. Biz Banaz dosyas n n yeniden aç lmas n talep ediyoruz dedi. IKWRO Baflkan Diana Nammi

6 6

7 ngiltere'de Obezite alarm ngiltere'de okula bafllama ça na gelen her 6 çocuktan birinin klinik düzeyde obez kabul edildi i bildirildi. Uzmanlar, çok say - da ebeveynin obezite ile "tombulluk" aras ndaki ayr - m yapamad için çocuklar n n kilo sorunu konusunda önlem almakta gecikti i uyar s nda bulundu. Uzmanlar ayr ca, toplumun refah düzeyi düflük kesimlerinde "fliflman gettolar - n n olufltu u" uyar s da yapt. Sa l k Bakanl istatistiklerine göre, okula bafllama ça nda fakir bölgelerde alt da biri, zengin bölgelerde de onda biri klinik düzeyde obez olan ngiltere'deki çocuklar n, beflte biri de orta okula bafllama ça na geldi inde klinik obezite seviyesinde fliflmanlam fl oluyor. Refah düzeyinin fliflmanl k üzerindeki etkisini çarp c biçimde ortaya koyan istatistiklere bak ld nda, refah seviyesinin düflük oldu u Stockton on Trent bölgesinde her 6 çocuktan birinde obezite görülebildi ini belirten uzmanlar, bu oran n zenginlerin yaflad Bat Sussex bölgesinde ise 25'te bire kadar geriledi ine iflaret etti. Uzmanlara göre, bu fark n ortaya ç kmas nda refah düzeyi düflük bölgelerdeki e itimsiz genç anne-babalar n, çocuklar n n beslenmesi konusunda fazla bilgiye sahip olmamalar etkili oluyor. Bu kesimlerin, çocuklar fleker ve ya içeri i yüksek, ucuz haz r g dalarla besledi i kaydediliyor. Polis bürokrasiden ifl yapmaya vakit bulam yor ngiltere'de polisin çal flma saatlerinin yar s n evrak iflleri yaparak geçirdi i ve bu nedenle sahadaki soruflturmalara fazla katk da bulunamad bildirildi. Hükümetin polis teflkilat nda bürokrasiyi azaltma ve böylece polisin operasyonel gücünü artt rma yönünde verdi i söze ra men, polisin hala mesaisinin yar s n evrak iflleriyle geçiriyor olmas ülkede h zla artan suç ve fliddetin sebebi olarak gösteriliyor. The Daily Telegraph gazetesi, çiflleri Bakanl 'n n resmi raporlar nda hala bürokrasinin azalt lmas yolundaki çabalar n sonuç verdi inin iddia edildi ini belirtti. Gazete bununla beraber, polisin masas ndaki evraklar n bafl ndan kalkamad için suçla mücadeleye zaman ay ramad yönündeki bulgulara iflaret etti. statistikler de gazetenin iddialar n do ruluyor. Son befl y lda polisin takip etti i vakalarla ilgili mahkemelere dosya haz rlamak ya da yollarda durdurulup aranan kiflilerle ilgili form haz rlamak gibi faaliyetlerinin yüzde 20 art fl gösterdi i, say sal verilerle do rulan yor. Bu da polisin mesaisinin yar s nda ka t iflleriyle u raflt anlam na geliyor. çiflleri Bakanl ise 2003'ün nisan ay nda mesaisinin yüzde 63,6's nda operasyonel rol üstelenen polisin bu rolünün 2007 y l n n A ustos ay nda yüzde 64.9'a yükseldi ini ileri sürüyor. Muhalefet partilerinin sözcüleri bu durumu a r biçimde elefltirirken, çiflleri Bakanl sözcüsü polisin takip etti i olaylarla ilgili evrak ifllerindeki art fl n her geçen gün daha çok say daki suçlunun adaletin karfl s na ç - kart ld n gösterdi ini savundu. 7

8 8 20. Day-Mer Festivali nde coflkulu final Day-Mer, 20 y ld r geleneksel olarak yapt kültür sanat festivallerinin sonuncusunu da muhteflem bir kanan fl program yla bitirdi. Kültür Sanat Festivali ne fiivan Perwer in müthifl flark lar ve performans damgas n vurdu. Türk ve Kürt Toplumu Dayan flma Merkezi (Day-Mer), 20. Kültür Sanat Festivali'ni binlerce kiflinin kat ld final program yla sona erdirdi. 6 Haziran Pazar günü Clissold Park'da saat 14:00'da bafllayan final program akflam saat 21:00'a kadar sürdü. Sudden Exit, Kardefl Türküler ve son olrak fiivan Perwer'in sahne ald festivalde binlerce kifli doyas - ya e lendi. SEZG N'DEN GENÇLERE ÇA RI lk sahne alan grup olan rock grubu Sudden Exit kendi parçalar ve cover'lar yla müzikseverlere keyifli bir konser verdi. Sudden Exit'tan sonra bir konuflma yapan Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin, derneklerinin çal flmalar - n anlatt ktan sonra özellikle gençlerle ilgili faaliyetlere yöneldiklerini, gençlerin göçmen olmaktan kaynakl problemlerini çözmeye çal flt klar n vurgulad. Sezgin, gençlere de problemlerin çözümünde daha aktif ve yap - c rol almalar ça r s yapt. 20 y ld r yürüttükleri festivallerle Türk ve Kürt toplumunu bir araya getirmeye çal flt klar n ifade eden Sezgin, toplumun göçmen olmaktan kaynakl problemlerini aflmak için de ellerinden geleni yapt klar n dile getirdi. ÜNLÜER DAY-MER' TEBR K ETT Festivalin kapan fl program nda ayr ca Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer, Hayat TV yay n yönetmeni Ayd n Çubukçu, Demokratik flçi Dernekleri Federasyonu baflkan Hüseyin Avgan da k - sa birer konuflma yapt. Ünlüer yapt konuflmada özellikle gençlere seslenerek, kültürel de erlerine sahip ç kmalar n istedi. Ünlüer, Day-Mer'i de yapt çal flmalar ndan dolay tebrik etti. ÇUBUKÇU: ÇALIfiMALARI- MIZI ENGELLEYEMEZLER Hayat TV yay n yönetmeni Ayd n Çubukçu, Hayat TV'nin çal flmalar ndan bahsetti i konuflmas nda kanallar n n patronlar n de il, halk n kanal oldu- unu, bütün zorluklara ra men çal flmalar n sürdüreceklerini vurgulad. Çubukçu, çeflitli zamanlarda Hayat TV'ye yönelik bask lar n, kapatmaya yönelik faaliyetlerin oldu unu ancak bunlar n kendilerini y ld rmaya yetmeyece i vurgusu yapt. fi VAN PERWER ADETA fiov YAPTI 20. Day-Mer Kültür Sanat Festivali nin final program n n konu u olan Kürt ozan fiivan Perwer muhteflem bir konser verdi. Baflta Kîne Em, Berxwedan Jîyane, Nazê gibi klasikleflmifl flark lar olmak üzere yirmiye yak n parças n seslendiren ünlü Kürt ozan Londral lara muhteflem bir Pazar keyfi yaflatt. Perwer, flark lar kadar danslar ve konuflmalar yla da hayli etkileyiciydi. Perwer e tüm flark - lar nda izleyiciler büyük bir coflkuyla efllik ettiler, flark lar n hep birlikte seslendirdiler. PERWER: KÜRTÇE Y KO- RUYUN, ONA SAH P ÇIKIN fiivan Perwer flark lar na s k s k özellikle Kürt meselesi konusunda yapt konuflmalarla ara verdi ve bar fl-kardefllik mesajlar verdi. Kürtlerin Türkiye ye y llard r bar fl elini uzatt - n, ancak karfl l k alamad n belirten Perwer, art k gerçek bir bar fl n zaman n n geldi ini vurgulad. Perwer, Türkiye de Kürtçe ye yönelik aç l mlar önemli buldu unu ancak bunlar n yetersiz oldu unu ifade etti. Perwer in tüm konser boyunca yapt en önemli vurgu ise Kürtlere anadilleri olan Kürtçe yi daha fazla kullanmalar, dillerini asla unutmamalar yd. Perwer elbette baflka diller ö renebilirsiniz deyip ekledi: Ancak anadilini unutup sadece baflka bir dil konuflan insanlar kifliliklerini de kaybederler. Dilinizi koruyun, ona sahip ç k n. Perwer, Day-Mer i de y llard r yürüttü ü festivalleri nedeniyle tebrik etti ancak bir sitemde de bulunarak, Day-Mer in Kürt- fiivan Perwer i canl izlemek çe yi geri planda tuttu u, Kürtçe nin üzerinde daha fazla durmas gerekti i yönünde elefltirdi. fiark lar n arada ngilizce vurgularla da bezeyen Perwer, bir tane de Türkçe türkü söyledi ve iki saate yak n konserinin bitiminde Kardefl Türküler in solistlerinden Vedat Y ld r m la küçük bir düet yapt. KARDEfi TÜRKÜLERDEN HER D LDE fiarkilar Festivalde Perwer den önce sahneye ç kan Kardefl Türküler grubu da baflta Kürtçe olmak üzere, Ermenice, Lazca, Türkçe ve Arnavutça flark lar yla iki saate yak n bir konser verdi. Day- Mer i yirmi y ld r yürüttü- ü festivalleri nedeniyle tebrik eden grup da Perwer gibi anadil vurgusu yapt. Grubun vokalistlerinden Vedat Y ld r m, Kürt gençlerine anadillerini korumalar ve anadillerinde konuflmalar ça r s yapt. nsan n temel yap lar ndan birinin anadil oldu unu söyleyen Y ld r m, nedense Kürtçe nin çok az konufluldu- unu duyuyorum diyerek de sitem etti. Kardefl Türküler'e efllik eden Filistinli sanatç Reem Kelami de okudu u Arapça flark larla izleyicileri coflturdu. Kelami, konserinin sonunda Filistin'e de bu güzel topraklar n insanlar na da mutluluklar diyerek veda etti. Festivalde çok say da Kürt ve Türk sivil toplum örgütü de standlar açarak çal flmalar hakk nda toplumu bilgilendirdi. 19 Haziran da bafllayan 20. Day-Mer Kültür Sanat Festivali, onlarca etkinli- in ard ndan güneflli bir havada binlerce kiflinin kat l m yla fiivan Perwer in unutulmaz performans yla sona erdi. Avrupa ülkelerinde yaflayan Kürtleri bilemem, onlar muhtemelen y llard r bu flansa sahip olmalar n n da verdi i bir deneyimle daha az heyecanl olabilirler ancak, Türkiye de yaflayan hemen her Kürt ün ölmeden önce yapmak isteyece i 10 fleyden biri mutlaka bir fiivan Perwer konserinde bulunmakt r. Hamza Aktan ( zlenim/yorum) Türkiye deki yerel seçimler öncesinde özellikle hükümetin fiivan Türkiye ye götürme çabas sayesinde epeyce yo un bir heyecan ve beklenti oluflmufltu ancak, fiivan n davetleri daha makul bir atmosferde olmas (ve belki daha makul kimseler taraf ndan olmas ) kofluluyla kabul edece i gerekçesiyle reddetmesiyle Türkiye deki Kürtler fiivan 30 y l aradan sonra canl canl görme imkân n bir baflka bahara ertelemek zorunda kalm fllard. fiivan ilk kez geçen hafta Londra daki o muhteflem konserinde izleyince bir yandan bir acayip mutlu ve flansl hissettim kendimi bir yandan da bu konserde yer alacak tan d - m onca Kürt ün ne kadar mutlu olacaklar n düflünerek de içgeçirmifl buldum aç kças. Kürtlerin elbette tarih boyunca çok say da dengbêji, flan tüm Kürt co rafyalar na yay lm fl sanatç - lar oldu ancak fiivan Perwer, popstarlar ça nda Kürtlerin ilk pop star ve onu bir gerçek popstar yapm fl olan fley de yetene i-sesinin yan nda, Kürtlere kendilerini, anadilleri Kürtçe yi çok güçlü flekilde hat rlatan her biri art k klasikleflmifl müzik altyap s, duygu dünyas, siyasas çok güçlü flark lar. Dolay s yla hiçbir Kürt ün kasetlerden, CD lerden de olsa dinlemekten yorulmad o çok güçlü flark lar kanl canl flekilde fiivan n bizatihi kendisinden, bir-iki metre uzakl ktan dinlemek bir acayip duygu, bir gurur hissi yarat yor, belirtmek durumunday m. fiivan izlemek için Diyarbak r dan Londra ya gelenler, telefonunu uzat p fiivan heval telefonda Türkiye den, sesini duymay çok isteyen bir akrabam var, lütfen sadece bir alo de, yeter diyen mütevazi hayranlar, elli-altm fl yafllar nda oldu unu unutup havaya z playan delikanl lar, uzaktan hey la ez çawê te bixwem! diye tezahürat yapanlar hep fiivan n kendilerinde yaratt o inan lmaz aura ya teslim olmufl durumdalard. Peki fiivan, bir zamanlar n fiivano sundan, ya da bu auradan uzakta m? Hiç sanm - yorum. Bunun böyle olmas gerekti inin bir hayli bilincinde ve art k y llar n da verdi i bir deneyimle-ustal kla hak etti i o ilgiyi gösteren insanlara o çok güzel sesiyle çok güzel bir arma- an sunmay iyi biliyor. Konseri yönetmeyi, izleyicisiyle diyalog kurmay, ilgiyi üzerine çekmeyi mükemmel denecek ölçüde iyi biliyor ve ayn derecede de iyi uyguluyor. Dolay s yla müzik yetene i-müthifl sesinin yan nda müthifl bir sahne performans n da görünce insan art k hayatta mutlaka yapmam gereken 10 fleyden birini hakk yla yerine getirmifl oldum, sa ol-varol fiivan demekten kendini alam yor. Herhalde fiivan için de, -Türkiye deki- Kürtler için de bir nihai buluflma n n yaflanmas kaderin bir parças ve bu mutlaka gerçekleflecek. Ancak, ben ta ki fiivan canl canl izledikten sonrad r ki bu buluflman n nas l mükemmel bir atmosfer yarataca n hayal edebildi imi itiraf etmek istiyorum. Eklemeden edemeyece im, uluslararas üne sahip, milyonlarca hayran olan yerli - yabanc sanatç lar, gruplar izledi imde bile kendimi hiçbir zaman telefon edip, flark y bir yak n ma telefonla dinletirken buldu umu da hat rlam yorum. Herhalde daha fazla cool durman n çok bir anlam benim için deyok: Hey la ez çawê te bixwem fiivan!

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı