caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com."

Transkript

1 AVUPA. NIN. TEIHI caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.: Fax: Show oom - Satýþ Tatlý Su Mah. Alptekin ad. Acu Ýþ Mrk. No : 13/1 Y.Dudullu Ümraniye / ÝSTANBUL / TÜKÝYE Tel.: Faks: KAZAN BOYLE ÞOFBEN DÝZAYN AD.

2 KALDEA ISITMA SÝSTEMLEÝ SAN. TÝ. LTD. ÞTÝ. Avrupa Isýtma Sektörünün en büyük firmalarý arasýnda yer alan bir firmada sekiz yýl Ýhracat Müdürü olarak görev yapan Ziya Þengül, 24 yýlýnda Dýþ Ticaret firmasý olarak KALDEA'yý kurdu. Yine Avrupa ýsýtma sektöründe tanýnmýþ en önemli firmalardan birinde A-GE Müdürü olan Murat Gedik'in 28 yýlýnda partner olarak katýlmasý ile, KALDEA ISITMA SÝSTEMLEÝ SAN. TÝ. LTD. ÞTÝ. olarak faaliyet göstermeye baþladý. Yeni organizasyon yapýsý ile KALDEA Isýtma Sistemleri Katý Yakýtlý Çelik Kazanlarý ve Katý Yakýtlý Döküm Kazanlarý' tasarým ve üretimine baþlamýþ olup, devamýnda da ürün yelpazesine Boyler, Havlu adyatör ve Hermetik Þofben ilave etmiþtir. Üretimde; son teknoloji Fiber Optik Lazer Kesim, N Punch, N Abkantlar, Presler ve Sinerjik MAG kaynak hatlarý kullanýlmaktadýr.. Çelik Kazan üretiminin kalbi olan kaynak prosesine önem vermekteyiz KALDEA Isýtma Sistemleri nde uygulanan kaynak operasyonlarý EN ISO standardýna uygun yapýlmaktadýr. Ürettiðimiz ve geliþtirmekte olduðumuz ürünlerimizdeki yanma ve verim testleri için, firmamýza ait bilgisayar destekli laboratuarýmýz bulunmaktadýr. Bütün ürünlerimiz E onaylýdýr. Ayrýca, Avrupa Birliði talimatlarýna ve kendi kategorisinde ilgili tüm standartlara uyularak üretilmektedir.. KALDEA Isýtma Sistemleri ürünlerini Almanya, Ýngiltere, Ýtalya, Ýspanya, usya, Ýsviçre, Finlandiya, Litvanya, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, omanya, Ukrayna, Macaristan, Slovenya, Sýrbistan, Bosna Hersek, Çek umhuriyeti, Arnavutluk gibi birçok Avrupa ülkelerine ihraç etmekte olup, kendi ülkelerinde en önemli yere sahip firmalar ile iþbirliði içerisinde çalýþmaktadýr.. KALDEA Isýtma Sistemleri, uluslararasý kalite standartlarý doðrultusunda müþteri memnuniyetini göz önüne alarak, sektörde uzun yýllar kalýcý olmayý hedeflemektedir.

3 katý yakýtlý çelik - döküm kazanlar

4 altherm F Yanma haznesi büyüktür Yüksek Verimli, Katý Yakýtlý Kat Kalorifer Sistemi ýsý tranfer yüzeyi bulunmaktadýr. Isý transfer yüzeyi yüksektir. Yanmýþ gazýn geçtiði pasajlar üst üste yerleþtirildiði için ayný hacimde daha fazla Yüksek ýsý yalýtýmý kazan dýþýna olan kayýplarý en aza indirmiþtir. Geliþmiþ elektronik kontrol fonksiyonu sayesinde, yanma havasýný yakýt miktarýna göre ayarlar, bacaya fazla kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Fanlý ve elektronik kontrollü Kül boþatma sistemli enerji atýlmasýný ve yakýtýn hýzlý yanýp bitmesini engeller. Ayarlanabilir baca klapesi baca çekiþine göre yanma hýzýný ayarlamaya yardýmcý olur. Yakýt bittiði veya kazan sýcaklýðý istenen seviyeye çýkamadýðý zaman fan ve pompa durdurulur, kazana hava giriþi bloke edilir, enerji sarfiyatý engellenir. Model Yakýtlar T 25 F Isýtma kapasitesi Net verim Net aðýrlýk Su hacmi Toplam ýsýtma yüzeyi Yanma odasý hacmi Yanma odasý boyutlarý caltherm a calder by Yükseklik Geniþlik Derinlik Yakýt yükleme aðzý Max yakýt yükleme yüksekliði Kazan sýcaklýðý kontrol aralýðý Max iþletme sýcaklýðý Min tesisat dönüþ sýcaklýðý Max iþletme basýncý Tesisat gidiþ/dönüþ baðlantýlarý (D) Ýmbisat gidis/dönüs baglantilari (d) Soðutma sistemi baðlantý aðzý Doldurma aðzý Dýþ boyutlar Yükseklik (H) H1 H2 H3 H4 Geniþlik (W1) W2 Boy (L1) Boy (L2) Baca çýkýþ çapý () Elektriksel besleme Güç tüketimi (fan) kw kcal/h % kg lt m2 dm3 x ,6 82, 1" 1" W 79 T 25 F 25 kg 35 kg Odun Kömür T 45 F Odun ve kömür ,6 124, ,1 5, x (tavsiye edilen) 2,5 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1/2" V - 5 Hz x 215 Model Yakýt doldurma kapasitesi T 35 F T 35 F 34 kg 45 kg T 55 F T 7 F ,1 134, ,9 165, X /4 " 1" T 45 F 41 kg 55 kg T 55 F 5 kg 67 kg L1 L2 dg H ØD D G 1 W1 H2 H3 H4 H1 d d D D W2 1 1/4 " 1" 85 T 7 F 61 kg 8 kg - altherm kat kaloriferinde, odun, taþ kömürü, maden kömürü ve linyit kömürü kullanýlabilir. Kok kullanýmý tavsiye edilmez. Petrokok, asfaltit ve antrasit kesinlikle kullanýlamaz. Fýndýk kabuðu ve pirina ýzgara aralýklarýndan düþeceði için yastýklama yakýtý dýþýnda kullanýlabilir. - Kömür tane boyutunun mandalina büyüklüðünü geçmemesi tavsiye edilir. Daha büyük yakýtlarda yanma yavaþ olabilir. Kazanlarýn anma ýsý gücünde çalýþma süresi yakýtýn cinsine ve yükleme miktarýna göre deðiþir.

5 altherm XF Yakýt yükleme ve yanma haznesi büyüktür. Tam üç geçiþlidir. Isý transfer yüzeyi yüksektir. Yüksek Verimli, Katý Yakýtlý Kat Kalorifer Sistemi Isý yalýtýmý yüksektir. Kazan ön kapýlarýnda seramik bazlý yüksek yoðunluklu izolasyon malzemeleri kullanýlmaktadýr. Böylece ortama olan ýsýl kayýplar en aza indirilmiþtir. Prizmatik tam üç geçiþli kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Fanlý ve elektronik kontrollü Kül boþaltma sistemli Geliþmiþ elektronik kontrol fonksiyonu sayesinde, yanma havasýný yakýt miktarýna göre ayarlar, bacaya fazla enerji atýlmasýný ve yakýtýn hýzlý yanýp bitmesini engeller. Uygun boyutlandýrýlmýþ yüzeyler ve düzgün taze hava giriþi sayesinde tam yanma gerçekleþir. Ayarlanabilir baca klapesi, baca çekiþine göre yanma hýzýný ayarlamaya yardýmcý olur. Duman borularý içine yerleþtirilmiþ olan özel tasarýmlý helezon geciktiriciler ile optimum ýsý transferi gerçekleþtirilir. Yakýt bittiði veya kazan sýcaklýðý istenen seviyeye çýkamadýðý zaman fan ve pompa durdurulur, kazana hava giriþi bloke edilir enerji sarfiyatý engellenir. calthe by rm cald era Tipler Isýtma Gücü Net Verim Net Aðýrlýk Yükleme Odasý Hacmi Yakýt Yükleme Boðazý Boyutlarý Bacada Gerekli Çekiþ Sýcaklýk Kontrol Aralýðý Maksimum Çalýþma Sýcaklýðý Maksimum Ýþletme Basýncý Test Basýncý Gidiþ/Dönüþ Baðlantýlarý Genleþme Tanký Gidiþ/Dönüþ Doldurma/Boþaltma Aðzý Dýþ Boyutlar Yükseklik (H) (H1) (H2) (H3) (H4) Geniþlik (W) Boy (L1) (L2) (L3) Atýk Gaz Baðlantý Çapý (D) Elektriksel Besleme Güç Tüketimi kw kcal/h % kg dm3 cm2 Pa m V/Hz W TX-9F ,39-,41 1 ½ 1 ¼ ¾ TX-115F TX-145F ,4-,43,42-, ,2 4,5 1 ½ 2 1 ¼ 1 ¼ ¾ ¾ TX-175F ,44-, ¼ ¾ / altherm kat kaloriferinde, odun, taþ kömürü, maden kömürü ve linyit kömürü kullanýlabilir. Kok kullanýmý tavsiye edilmez. Petrokok, asfaltit ve antrasit kullanmý kesinlikle yasaktýr. Fýndýk kabuðu ve pirina ýzgara aralýklarýndan düþeceði için yastýklama yakýtý dýþýnda kullanýlabilir. - Kazanlarýn anma ýsý gücünde çalýþma süresi yaktý cinsine ve yükleme miktarýna göre deðiþir. - Kül boþaltma sistemi TX-9 F ve TX -115 F modellerinde mevcuttur.

6 altherm SF elektrik/yakýt sarfiyatýný azaltan fonksiyonlar içerir, ayrýca oda termostadý ile de kumanda edilebilir. Otomatik Yüklemeli (Stokerli), Elektronik Katý Yakýtlý Kazanlar Geniþ yakýt deposu (bunker) ve yakýt elek sistemi Çok fonksiyonlu, geniþ LD göstergeli, kullanýmý kolay, þýk ve modern elektronik kumanda sistemi, emniyeti artýran ve Sökülebilir döküm brülör (yanma potasý) Yüksek teknoloji Prizmatik tam üç geçiþli 25.. kcal/h kapasite aralýðý Fanlý ve elektronik kontrollü Geniþ ýsýtma yüzeyi ve su hacmi Duman borularý için özel olarak tasarlanan ve üretilen geciktiriciler sayesinde, optimum ýsý transferi saðlanýrken minimum gaz direnci oluþur, bu da daha iyi bir yanma ve daha az is oluþumu saðlar. edüktör için manyetik koruma þalteri Þasi tasarýmý, kazanýn standard taþýma ekipmanlarý ile kolayca hareket ettirilmesine olanak saðlar. Tipler Isýtma gücü Net Aðýrlýk Su hacmi Bacada Gerekli Çekiþ kcal/h kg lt Pa m o o lt kg kg Sýcaklýk Kontrol Aralýðý Maksimum Çalýþma Sýcaklýðý Maksimum Ýþletme Basýncý Test Basýncý Gidiþ/Dönüþ Baðlantýlarý Genleþme Tanký Gidiþ/Dönüþ Doldurma/Boþaltma Aðzý Yakýt deposu hacmi Yakýt deposu kapasitesi (kömür) Yakýt deposu kapasitesi (pirina) Dýþ Boyutlar Yükseklik (H) Geniþlik (W1) Geniþlik (W2) Boy (L1) (L2) (L3) Atýk Gaz Baðlantý Çapý (D) Elektriksel Besleme Güç Tüketimi V/Hz W T 25-SF ,25-,28 T 4-SF ,27-,3 1 ¾ ½ ½ T 6-SF ,29-, ,3 1 ¼ 1 ½ T 8-SF ,3-,34 T -SF ,32-,37 1 ½ 1 ¼ ¾ ½ 1 ¼ ¾ / L1 L2 W2 W1 2 D G L3 d g H D d d D d D dol. boþ.

7 Solitherm S dayaným ve uzun ömür Dökme Dilimli, Termostatik Kontrollü Katý Yakýtlý Kazanlar Yüksek Verimli Döküm teknolojisinin avantajý olan kendinden finli ýsýtma yüzeyleri, aldera patentli ve verimi artýran Dökme Dilimli Esnek döküm teknolojisi sayesinde yüksek korozyon mukavemeti, daha yüksek tesisat basýnçlarýna özel dilim geometrisi sayesinde ayný hacimdeki kazanlara göre daha yüksek verimlidir. Kazan gövdesi ve kapaklarý, ýsý kaybýna karþý cam elyaf ve seramik bazlý yüksek yoðunluklu yalýtým malzemeleri ile izole edilmiþtir. Modern ve kompakt tasarým kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Hýzlý Yanma Yanma odasýna yerleþtirilen düþey finler, yanma havasýnýn yakýt ile daha hýzlý buluþmasýný saðlar ve yakýt yükleme sýrasýnda kazan gücünün düþmesini engeller. Fabrika Montajlý Kazanlar, kumanda paneli ve fan dýþýndaki tüm aksesuarlar monte edilmiþ þekliyle nakliye edilir. Termostatik kontrol Opsiyonel Emniyet Seti Emniyet seti kullanýmý ile, kazan istenirse kapalý imbisatlý tesisatlara da baðlanabilir. Esnek döküm teknolojisi E Belgeli EN 33-5 standardýna uygun tasarým ve üretim, basýnçlý kaplar yönetmeliði uygunluk sertifikalýdýr. Model Solitherm 4 ST-4S Solitherm 5 ST-5S Solitherm 6 ST-6S Solitherm 7 ST-7S Solitherm 8 ST-8S Dilim sayýsý Odun, linyit kömürü, kok Yakýtlar Isýtma gücü (kömür) kcal/h Isýtma gücü (odun) kcal/h kg lt Aðýrlýk Su hacmi Yatay iki geçiþ Duman gazý sirkülasyonu Bacada gerekli çekiþ Pa m Yanma odasý boyutlarý Yükseklik 425 Geniþlik 315 Derinlik Max iþletme sýcaklýðý Sýcaklýk kontrol aralýðý Min dönüþ sýcaklýðý Max iþletme basýncý Tesisat gidiþ / dönüþ Doldurma / boþaltma baðlantýsý 4 (tavsiye edilen) 4 1 1/2" 1/2" Boy (L1) Boy (L2) Atýk gaz baðlantý çapý 16 L2 53 L /2" 1/2" /2"

8 Solitherm F dayaným ve uzun ömür Dökme Dilimli, Elektronik Katý Yakýtlý Kazanlar Yüksek Verimli Döküm teknolojisinin avantajý olan kendinden finli ýsýtma yüzeyleri, aldera patentli ve verimi artýran Dökme Dilimli Esnek döküm teknolojisi sayesinde yüksek korozyon mukavemeti, daha yüksek tesisat basýnçlarýna özel dilim geometrisi sayesinde ayný hacimdeki kazanlara göre daha yüksek verimlidir. Kazan gövdesi ve kapaklarý, ýsý kaybýna karþý cam elyaf ve seramik bazlý yüksek yoðunluklu yalýtým malzemeleri ile izole edilmiþtir. Modern ve kompakt tasarým kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Fanlý ve elektronik kontrollü Esnek döküm teknolojisi Hýzlý Yanma Yanma odasýna yerleþtirilen düþey finler, yanma havasýnýn yakýt ile daha hýzlý buluþmasýný saðlar ve yakýt yükleme sýrasýnda kazan gücünün düþmesini engeller. Fabrika Montajlý Kazanlar, kumanda paneli ve fan dýþýndaki tüm aksesuarlar monte edilmiþ þekliyle nakliye edilir. Opsiyonel Emniyet Seti Emniyet seti kullanýmý ile, kazan istenirse kapalý imbisatlý tesisatlara da baðlanabilir. E Belgeli EN 33/5 standardýna uygun tasarým ve üretim, Basýnçlý Kaplar Yönetmeliði uygunluk sertifikalýdýr. Tam Elektronik Kumanda Sistemi... Fanlý modellerdeki elektronik kumanda paneli ile, fan devri istenen kazan suyu sýcaklýðýna baðlý olarak modüle edilir. Solitherm 5 ST-5F Model Dilim sayýsý 5 Solitherm 6 ST-6F Solitherm 7 ST-7F Solitherm 8 ST-8F Solitherm ST-F Odun, linyit kömürü, kok Yakýtlar Isýtma gücü (kömür) kcal/h Aðýrlýk kg lt Su hacmi Yatay iki geçiþ Duman gazý sirkülasyonu Bacada gerekli çekiþ Pa m Yanma odasý boyutlarý Yükseklik Geniþlik Derinlik Sýcaklýk kontrol aralýðý Max iþletme sýcaklýðý Min dönüþ sýcaklýðý Max iþletme basýncý Tesisat gidiþ / dönüþ 1 1/2" Doldurma / boþaltma baðlantýsý 1/2" 4 (tavsiye edilen) 4 Boy (L1) Boy (L2) Atýk gaz baðlantý çapý V - 5 Hz Elektriksel besleme Güç tüketimi W L2 L /2" 735 1/2" /2"

9 boyler termoboyler

10 altherm Boyler Ýçi çift kat titanyum katkýlý emaye kaplanmýþtýr. Bu sayede boylerin hijyenik özelliði ve dayanýklýlýðý arttýrýlmýþtýr. Ýlave olarak uygulanan magnezyum anot ile korozyana ve kireçlenmeye karþý ekstra bir çözüm sunulmuþtur. Emaye Boylerler Dekoratif ve çok daha verimlidir. Yere ve duvara monte edebilecek þekilde tasarlanmýþtýr. enkli ve fermuarlý deðiþebilir dýþ deri kýlýfý ile istediðiniz Tek ve Çift Serpantin Þeçenekleri Lt. - Lt. kapasite þekilde mekanlara dekoratif özellik sunmaktadýr. Merkezi ýsýnma sisteminden çok kolay þekilde sýcak su talebinizi ekonomik þekilde karþýlamanýzý saðlar. Tek Tek Tek Tek Tek Boyler Boyler 15 Boyler 2 Boyler 25 Boyler 35 Boyler 5 Boyler 75 Boyler B-ETS B-ETS 15 B-ETS 2 B-ETS 25 B-ETS 35 B-ETS 5 B-ETS 75 B-ETS Kapasite Lt Isýtma Yüzeyi m2,57,97 1,18 1,32 1,45 2,2 2,76 3,4 Çap (En) Boy kg lt/h Aðýrlýk Üretkenlik Isýtýcý Giriþ / Çýkýþ Kullanma Suyu Giriþ / Çýkýþ Sirkülasyon Ýþletme Basýncý (Max) Ýzolasyon sensör giriþi sirkülasyon Tek soðuk su giriþ Tek kalorifer çýkýþ Model Kodu Tek rezistans kapaðý temizleme flanþý MODEL kalorifer giriþ sýcak su çýkýþ Tek Boyler Boyut Tablosu arka görünüm Çift Çift Çift Çift Boyler 15 Boyler 2 Boyler 25 Boyler 35 Boyler 5 Boyler 75 Boyler B-ES 15 B-ES 2 B-ES 25 B-ES 35 B-ES 5 B-ES 75 B-ES Kapasite Lt Isýtma Yüzeyi m2,57,7,83 1, 1,4 2,48 2,7 Isýtma Yüzeyi (G. Enerjisi) m2,7,87 1, 1,25 2, 2,76 3,4 Çap (En) Boy Aðýrlýk kg lt/h Üretkenlik Kullanma Suyu Giriþ / Çýkýþ Sirkülasyon Isýtýcý Giriþ / Çýkýþ arka görünüm Ýþletme Basýncý (Max) Ýzolasyon kalorifer çýkýþ Çift soðuk su giriþ Çift kalorifer giriþ sýcak su çýkýþ Model Kodu Çift güneþ enerjisi çýkýþ güneþ enerjisi giriþi MODEL sensör giriþi sirkülasyon Çift Boyler Boyut Tablosu

11 altherm Termoboyler Emaye Boylerler 6 Lt. - 8 Lt. kapasite Güneþ Enerjisi, Elektrik, Kalorifer Sistemi ve Jeotermal Sistemlerde kullaným imkaný Pratik sýcak su kullanýmý için tasarlanan altherm Termoboylerler; Termosifon gibi elektrikle kullanýlabilmesinin yaný sýra, güneþ enerjisi, merkezi veya münferit kalorifer sistemleri, hatta jeotermal sistemlere uygun olarak da kullanýlabilmektedir. Boylerin kullaným suyu ile temas eden gövdesi titanyum bazlý emaye kaplanarak korozyona karþý korunmuþtur. Ayrýca ekstra korozyon korumasý saðlayan magnezyum anot kullanýlarak uzun ömür ve hijyen kazandýrýlmýþtýr. Gömlekli sisteme sahip olan boylerde ýsýtýcý akýþkan gövde çevresinde dolaþmak suretiyle ýsýtmayý saðlar. Hazne çevresinde kullanýlan monoblok poliüretan malzeme ise ýsý kaybýný minimize ederek verimli bir izolasyon saðlar. Dýþ gövde elektrostatik toz boya ile kaplanarak dayanýklýlýk saðlanmýþ, kumanda panosu ve termometresiyle þýk bir görünüm kazandýrýlmýþtýr. Elektrik devresi aþýrý ýsýnmaya karþý güvenlik ekipmanýna sahiptir. Ön görünüm B G E A D MODEL KAPASÝTE (lt) ÖLÇÜLE () A B D E F G ÇALIÞMA BASINI (BA) ISITII EZÝSTANS (W) SUSUZ AÐILIK (KG) ÝDA YÜZEY (m2) ISITMA ZAMANI (h) TB - E ,25 1,92 TB - E ,46 2,56

12 þofben

13 Optiva Hermetik Þofben Gaz Yakýtlý ve Fanlý BEST Optiva Modern ve kompakt tasarým Ýç ortam havasýný kullanmadan emniyetli çalýþma Elektronik ateþleme Optiva hermetik þofbenler, yanma için gerekli havayý dýþ ortamdan alýp, yanmýþ atýk gazlarý da yine dýþ ortama verdiði için son derece güvenli su ýsýtýcýlarýdýr. Geliþmiþ elektronik kontrol sistemi, herbiri en iyisi olan Avrupa menþeli komponentleri, üretim teknolojisi, çevreci eþanjör ve brülörü ile evinizde güvenle kullanabileceðiniz bir üründür. 11lt - 14lt/dakika ile çok düþük tesisat basýnçlarýnda dahi sürekli ve istenilen sabit sýcaklýkta su konforu saðlar. Baca problemi olan yerler için en ideal çözümdür. Tam elektronik ateþleme ve kontrol sistemi ile sýcak suyu açtýðýnýz anda, cihaz devreye girer. Ýstenilen su sýcaklýðý kumanda paneli üzerinden ayarlanýr. Ýyonizasyon sistemi sayesinde, herhangi bir nedenle alev sönmesi durumunda, gaz valfi güvenli olarak kapanýr. Gaz veya elektrik kesilmesi durumunda, cihaz devre dýþý kalarak emniyet saðlar. Kademesiz tam alev modülasyonu, yüksek konforlu sýcak suyu düþük yakýt tüketimi ile temin eder Sýnýfýndaki en yüksek verim Optiva hermetik þofben %89'a varan verimi ile sýnýfýnýn en verimli su ýsýtýcýsýdýr, suyunuzu ýsýtýrken cebinizi de sýcak tutar. Güvenilir komponentler ve üretim teknolojisi Optiva þofbenlerde, Avrupa'nýn en güvenilir komponentleri biraraya geldi (Alman EBM fan, Italyan SIT gaz brülör gibi). Geliþmiþ ve çevreci üretim teknolojisi ile insan saðlýðýna hiçbir þekilde zarar vermeyen ve kurþun içermeyen eþanjör yapýsý ile, emsallerinin hem sizin hem de ailenizin saðlýðýný düþünür. Ýþte bu nedenlerle, Optiva þofbenler sýnýfýnýn ne en küçük ne de en hafif þofbeni olmaya aday deðildir. Ledli ikaz sistemi Kumanda paneli üzerindeki ledler yardýmýyla, cihazýn çalýþma durumu ve arýza kodlarý kullanýcýya bildirilir. Montaj ve bakým kolaylýðý Ayrýlabilir ön kapak, uygun yerleþtirilmiþ komponentler ve kolay ulaþýlabilen elektronik kart sayesinde, Optiva þofbenlere servis vermek çok kolay E Belgeli Avrupa'nýn en önde gelen test kuruluþu KIWA GASTE tarafýndan test edilmiþ ve onaylanmýþ kaliteli bir cihazdýr. 2 Yýl Garanti Avrupa'nýn tercih ettiði hermetik þofbenler, aldera güvencesi ile Türkiye'de! Model HS 11F HS 14F Yakýt cinsi Gas kategorisi Doðalgaz - LPG II2H3+ Nominal ýsýl yük kw (kcal/dak) 21 ( 3 ) 26.8 ( 385 ) Nominal ýsýl güç kw (kcal/dak) 18.7 ( 27 ) 23.8 ( 342 ) Verim % Gaz giriþ basýncý Doðalgaz m (SS) 2 ( 2 ) 2 ( 2 ) LPG m (SS) 3 (3 ) 3 (3 ) Gaz tüketimi Doðalgaz m3/h 2,22 2,83 LPG kg/h 1,65 2,11 Minimum su basýncý,15 Maksimum su basýncý, Su debisi aralýðý lt/dak Sýcaklýk ayar aralýðý Su giriþ-çýkýþ baðlantýsý Gaz giriþ baðlantýsý 4-6 1/2" G 1/2" Boyutlar Yükseklik 65 Geniþlik 36 Derinlik 24 Net aðýrlýk kg 18 Atýk gaz baðlantý çapý / 6/ Elektriksel besleme 23 V - 5 Hz Güç tüketimi W 7 83 Koruma sýnýfý IP X4D Geliþmiþ emniyet sistemleri ihaz kullanýmdayken aþaðýdaki emniyet sistemleri ile tam güvenlik saðlanýr: 1. Aþýrý ýsýnma emniyet termostadý, su sýcaklýðýnýn tehlikeli seviyelere çýkmasýný önlemek için brülörü devre dýþý býrakýr 2. Alev iyonizasyon sistemi, alev oluþmaz veya herhangi bir nedenle sönerse, brülöre gelen gaz akýþýný keserek sistemi korur 3. Baca çekiþi emniyet sistemi: Hava basýncý fark anahtarý, fanýn çalýþmasýný ve bacayý sürekli kontrol ederek, brülörün emniyetli çalýþmasýný saðlar. 4. Yüksek su basýncý emniyeti

14 dizayn radyatörler

15 Polo E Type Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Polo Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Ön Duvara Boru Sayýsý Polo Polo Kal Watts? 5? Boru Türü E-type 4x+Ø32 E-type 4x+Ø32 Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Ön Duvara Boru Sayýsý Kal Watts? 5? Boru Türü 4x2+4x4 Zephyr adence Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Zephyr adence B Zephyr x+4x2 adence 7B Boru Kal Watts Boru Türü Sayýsý? 5? x3 Zephyr x+4x2 adence B x3 Zephyr x+4x2 adence 15B x3 Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Ön Duvara Boru Sayýsý Kal Watts? 5? Boru Türü Arka Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Duvara

16 aftan Dora Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Aluminyum Dizayn adyatör aftan Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý aftan aftan Kal Watts? 5? Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý Boru Türü Dora 4x+4x2 Dora x+4x2 Dora Kal Watts? 5? Impulse Excel Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Aluminyum Dizayn adyatör Impulse Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý Kal Watts? 5? Boru Türü Excel Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý Impulse Impulse D32-Ø32 Excel 55ALW Serbest Serbest 24 Impulse D32-Ø32 Excel 55AL Serbest Serbest 12 D32-Ø32 Kal Watts? 5?

17 Beyaz Düz / Oval adyatör Krom Düz / Oval adyatör altherm Krom 18 altherm Beyaz 9/7/2 75/65/2 9/7/2 75/65/2 9/7/2 75/65/2 9/7/2 75/65/ ,46,6,73,82,95 1,3 2,44 3,18 3,84 4,36 5,2 5,54 4,29 5,58 6,73 7,61 8,76 9, ,46,6,73,82,95 1,3 2,44 3,18 3,84 4,36 5,2 5,54 4,29 5,58 6,73 7,61 8,76 9, ,53,71,86,96 1,11 1,21 2,74 3,59 4,35 4,91 5,67 6,23 4,84 6,34 7,66 8,62 9,94, ,53,71,86,96 1,11 1,21 2,74 3,59 4,35 4,91 5,67 6,23 4,84 6,34 7,66 8,62 9,94, ,61,82,99 1, 1,28 1,39 3,4 4,1 4,86 5,47 6,32 6,93 5,38 7,9 8,58 9,63 11,11 12, ,61,82,99 1, 1,28 1,39 3,4 4,1 4,86 5,47 6,32 6,93 5,38 7,9 8,58 9,63 11,11 12, Boru Çapý Ø Boru Çapý Ø

18 Finland... Latvia ussian Federation England Poland Germany zech Ukraine Switzerland Italy Hungary Bosnia Herzegovina Serbia omania Bulgaria Spain Greece

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti ÜRÜN KATALOĞU Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti köklü bir geçmişe sahip olan Baymak, Tepeören de toplam. m yıllık alan üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Türkiye

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Fiyat Listesi. Konut Tipi Isıtma Sistemleri. Merkezi Isıtma Sistemleri. Hava Isıtma - Soğutma Sistemleri. Su Isıtma Sistemleri.

Fiyat Listesi. Konut Tipi Isıtma Sistemleri. Merkezi Isıtma Sistemleri. Hava Isıtma - Soğutma Sistemleri. Su Isıtma Sistemleri. Fiyat Listesi 201 2 Konut Tipi Isıtma Sistemleri Merkezi Isıtma Sistemleri Hava Isıtma - Soğutma Sistemleri Su Isıtma Sistemleri Ekstra Ürünler do a gibi mükeel!.. sanayinin birçok alan nda ihtiyaç duyulan

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

KATALOĞU. Isıtmada Güven... Isıtmada Güven... TERMODİNAMİK MAK. SAN. ve TİC. A.Ş.

KATALOĞU. Isıtmada Güven... Isıtmada Güven... TERMODİNAMİK MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. ISITMA SİSTEMLERİ ISITMA SİSTEMLERİ Isıtmada Güven... Isıtmada Güven... TERMODİNAMİK MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yukarı Dudullu Mah. Alptekin Yolu Derya Sok. Köroğlu İş Merkezi No:1

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Hayatı Isıtan Teknolojiler.

Hayatı Isıtan Teknolojiler. Hayatı Isıtan Teknolojiler. www.mimsangrup.com.tr Fiyat Kataloğu 2015 İçerik HAKKIMIZDA Mimsan Grup... 04 Mimsan Isı Teknolojisi... 05 Merkezİ Isıtma Sİstemlerİ Gaz Yakıtlı Üç Geçişli MSG-MG... 08 Gaz

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti köklü bir geçmişe sahip olan Baymak, Tepeören de toplam. m yıllık alan üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Türkiye nin önde gelen

Detaylı

Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor

Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor SİSTEM ÜRÜNLERİ Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor Doğaya ve yeşile ihtiyacımızın sürekli olacağını asla unutmuyoruz, doğaya saygılı ürünler üretiyoruz. Dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU Katý Yakýtlý Kazan KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.2.6 Kitap Baskı Tarihi: 031109 Revizyon: 031109 Katý Yakýtlý Kazan Katı Yakıtlı Kazan Kullanım ve Montaj Kılavuzu İÇİNDEKİLER Giriş

Detaylı

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ADK ALG 7, 100, 9, 16, ADK 27, 200 27/2, ve 30, ADK 36, 36/2 300 ADK 100, SIVI ADK / GAZ 200 YAKITLI ve ADK 300 KULLANIM, MONTAJ ve SIVI DÖKÜM / SERVİS GAZ KAZANLAR YAKITLI DÖKÜM Kullaným

Detaylı