caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com."

Transkript

1 AVUPA. NIN. TEIHI caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.: Fax: Show oom - Satýþ Tatlý Su Mah. Alptekin ad. Acu Ýþ Mrk. No : 13/1 Y.Dudullu Ümraniye / ÝSTANBUL / TÜKÝYE Tel.: Faks: KAZAN BOYLE ÞOFBEN DÝZAYN AD.

2 KALDEA ISITMA SÝSTEMLEÝ SAN. TÝ. LTD. ÞTÝ. Avrupa Isýtma Sektörünün en büyük firmalarý arasýnda yer alan bir firmada sekiz yýl Ýhracat Müdürü olarak görev yapan Ziya Þengül, 24 yýlýnda Dýþ Ticaret firmasý olarak KALDEA'yý kurdu. Yine Avrupa ýsýtma sektöründe tanýnmýþ en önemli firmalardan birinde A-GE Müdürü olan Murat Gedik'in 28 yýlýnda partner olarak katýlmasý ile, KALDEA ISITMA SÝSTEMLEÝ SAN. TÝ. LTD. ÞTÝ. olarak faaliyet göstermeye baþladý. Yeni organizasyon yapýsý ile KALDEA Isýtma Sistemleri Katý Yakýtlý Çelik Kazanlarý ve Katý Yakýtlý Döküm Kazanlarý' tasarým ve üretimine baþlamýþ olup, devamýnda da ürün yelpazesine Boyler, Havlu adyatör ve Hermetik Þofben ilave etmiþtir. Üretimde; son teknoloji Fiber Optik Lazer Kesim, N Punch, N Abkantlar, Presler ve Sinerjik MAG kaynak hatlarý kullanýlmaktadýr.. Çelik Kazan üretiminin kalbi olan kaynak prosesine önem vermekteyiz KALDEA Isýtma Sistemleri nde uygulanan kaynak operasyonlarý EN ISO standardýna uygun yapýlmaktadýr. Ürettiðimiz ve geliþtirmekte olduðumuz ürünlerimizdeki yanma ve verim testleri için, firmamýza ait bilgisayar destekli laboratuarýmýz bulunmaktadýr. Bütün ürünlerimiz E onaylýdýr. Ayrýca, Avrupa Birliði talimatlarýna ve kendi kategorisinde ilgili tüm standartlara uyularak üretilmektedir.. KALDEA Isýtma Sistemleri ürünlerini Almanya, Ýngiltere, Ýtalya, Ýspanya, usya, Ýsviçre, Finlandiya, Litvanya, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, omanya, Ukrayna, Macaristan, Slovenya, Sýrbistan, Bosna Hersek, Çek umhuriyeti, Arnavutluk gibi birçok Avrupa ülkelerine ihraç etmekte olup, kendi ülkelerinde en önemli yere sahip firmalar ile iþbirliði içerisinde çalýþmaktadýr.. KALDEA Isýtma Sistemleri, uluslararasý kalite standartlarý doðrultusunda müþteri memnuniyetini göz önüne alarak, sektörde uzun yýllar kalýcý olmayý hedeflemektedir.

3 katý yakýtlý çelik - döküm kazanlar

4 altherm F Yanma haznesi büyüktür Yüksek Verimli, Katý Yakýtlý Kat Kalorifer Sistemi ýsý tranfer yüzeyi bulunmaktadýr. Isý transfer yüzeyi yüksektir. Yanmýþ gazýn geçtiði pasajlar üst üste yerleþtirildiði için ayný hacimde daha fazla Yüksek ýsý yalýtýmý kazan dýþýna olan kayýplarý en aza indirmiþtir. Geliþmiþ elektronik kontrol fonksiyonu sayesinde, yanma havasýný yakýt miktarýna göre ayarlar, bacaya fazla kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Fanlý ve elektronik kontrollü Kül boþatma sistemli enerji atýlmasýný ve yakýtýn hýzlý yanýp bitmesini engeller. Ayarlanabilir baca klapesi baca çekiþine göre yanma hýzýný ayarlamaya yardýmcý olur. Yakýt bittiði veya kazan sýcaklýðý istenen seviyeye çýkamadýðý zaman fan ve pompa durdurulur, kazana hava giriþi bloke edilir, enerji sarfiyatý engellenir. Model Yakýtlar T 25 F Isýtma kapasitesi Net verim Net aðýrlýk Su hacmi Toplam ýsýtma yüzeyi Yanma odasý hacmi Yanma odasý boyutlarý caltherm a calder by Yükseklik Geniþlik Derinlik Yakýt yükleme aðzý Max yakýt yükleme yüksekliði Kazan sýcaklýðý kontrol aralýðý Max iþletme sýcaklýðý Min tesisat dönüþ sýcaklýðý Max iþletme basýncý Tesisat gidiþ/dönüþ baðlantýlarý (D) Ýmbisat gidis/dönüs baglantilari (d) Soðutma sistemi baðlantý aðzý Doldurma aðzý Dýþ boyutlar Yükseklik (H) H1 H2 H3 H4 Geniþlik (W1) W2 Boy (L1) Boy (L2) Baca çýkýþ çapý () Elektriksel besleme Güç tüketimi (fan) kw kcal/h % kg lt m2 dm3 x ,6 82, 1" 1" W 79 T 25 F 25 kg 35 kg Odun Kömür T 45 F Odun ve kömür ,6 124, ,1 5, x (tavsiye edilen) 2,5 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1/2" V - 5 Hz x 215 Model Yakýt doldurma kapasitesi T 35 F T 35 F 34 kg 45 kg T 55 F T 7 F ,1 134, ,9 165, X /4 " 1" T 45 F 41 kg 55 kg T 55 F 5 kg 67 kg L1 L2 dg H ØD D G 1 W1 H2 H3 H4 H1 d d D D W2 1 1/4 " 1" 85 T 7 F 61 kg 8 kg - altherm kat kaloriferinde, odun, taþ kömürü, maden kömürü ve linyit kömürü kullanýlabilir. Kok kullanýmý tavsiye edilmez. Petrokok, asfaltit ve antrasit kesinlikle kullanýlamaz. Fýndýk kabuðu ve pirina ýzgara aralýklarýndan düþeceði için yastýklama yakýtý dýþýnda kullanýlabilir. - Kömür tane boyutunun mandalina büyüklüðünü geçmemesi tavsiye edilir. Daha büyük yakýtlarda yanma yavaþ olabilir. Kazanlarýn anma ýsý gücünde çalýþma süresi yakýtýn cinsine ve yükleme miktarýna göre deðiþir.

5 altherm XF Yakýt yükleme ve yanma haznesi büyüktür. Tam üç geçiþlidir. Isý transfer yüzeyi yüksektir. Yüksek Verimli, Katý Yakýtlý Kat Kalorifer Sistemi Isý yalýtýmý yüksektir. Kazan ön kapýlarýnda seramik bazlý yüksek yoðunluklu izolasyon malzemeleri kullanýlmaktadýr. Böylece ortama olan ýsýl kayýplar en aza indirilmiþtir. Prizmatik tam üç geçiþli kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Fanlý ve elektronik kontrollü Kül boþaltma sistemli Geliþmiþ elektronik kontrol fonksiyonu sayesinde, yanma havasýný yakýt miktarýna göre ayarlar, bacaya fazla enerji atýlmasýný ve yakýtýn hýzlý yanýp bitmesini engeller. Uygun boyutlandýrýlmýþ yüzeyler ve düzgün taze hava giriþi sayesinde tam yanma gerçekleþir. Ayarlanabilir baca klapesi, baca çekiþine göre yanma hýzýný ayarlamaya yardýmcý olur. Duman borularý içine yerleþtirilmiþ olan özel tasarýmlý helezon geciktiriciler ile optimum ýsý transferi gerçekleþtirilir. Yakýt bittiði veya kazan sýcaklýðý istenen seviyeye çýkamadýðý zaman fan ve pompa durdurulur, kazana hava giriþi bloke edilir enerji sarfiyatý engellenir. calthe by rm cald era Tipler Isýtma Gücü Net Verim Net Aðýrlýk Yükleme Odasý Hacmi Yakýt Yükleme Boðazý Boyutlarý Bacada Gerekli Çekiþ Sýcaklýk Kontrol Aralýðý Maksimum Çalýþma Sýcaklýðý Maksimum Ýþletme Basýncý Test Basýncý Gidiþ/Dönüþ Baðlantýlarý Genleþme Tanký Gidiþ/Dönüþ Doldurma/Boþaltma Aðzý Dýþ Boyutlar Yükseklik (H) (H1) (H2) (H3) (H4) Geniþlik (W) Boy (L1) (L2) (L3) Atýk Gaz Baðlantý Çapý (D) Elektriksel Besleme Güç Tüketimi kw kcal/h % kg dm3 cm2 Pa m V/Hz W TX-9F ,39-,41 1 ½ 1 ¼ ¾ TX-115F TX-145F ,4-,43,42-, ,2 4,5 1 ½ 2 1 ¼ 1 ¼ ¾ ¾ TX-175F ,44-, ¼ ¾ / altherm kat kaloriferinde, odun, taþ kömürü, maden kömürü ve linyit kömürü kullanýlabilir. Kok kullanýmý tavsiye edilmez. Petrokok, asfaltit ve antrasit kullanmý kesinlikle yasaktýr. Fýndýk kabuðu ve pirina ýzgara aralýklarýndan düþeceði için yastýklama yakýtý dýþýnda kullanýlabilir. - Kazanlarýn anma ýsý gücünde çalýþma süresi yaktý cinsine ve yükleme miktarýna göre deðiþir. - Kül boþaltma sistemi TX-9 F ve TX -115 F modellerinde mevcuttur.

6 altherm SF elektrik/yakýt sarfiyatýný azaltan fonksiyonlar içerir, ayrýca oda termostadý ile de kumanda edilebilir. Otomatik Yüklemeli (Stokerli), Elektronik Katý Yakýtlý Kazanlar Geniþ yakýt deposu (bunker) ve yakýt elek sistemi Çok fonksiyonlu, geniþ LD göstergeli, kullanýmý kolay, þýk ve modern elektronik kumanda sistemi, emniyeti artýran ve Sökülebilir döküm brülör (yanma potasý) Yüksek teknoloji Prizmatik tam üç geçiþli 25.. kcal/h kapasite aralýðý Fanlý ve elektronik kontrollü Geniþ ýsýtma yüzeyi ve su hacmi Duman borularý için özel olarak tasarlanan ve üretilen geciktiriciler sayesinde, optimum ýsý transferi saðlanýrken minimum gaz direnci oluþur, bu da daha iyi bir yanma ve daha az is oluþumu saðlar. edüktör için manyetik koruma þalteri Þasi tasarýmý, kazanýn standard taþýma ekipmanlarý ile kolayca hareket ettirilmesine olanak saðlar. Tipler Isýtma gücü Net Aðýrlýk Su hacmi Bacada Gerekli Çekiþ kcal/h kg lt Pa m o o lt kg kg Sýcaklýk Kontrol Aralýðý Maksimum Çalýþma Sýcaklýðý Maksimum Ýþletme Basýncý Test Basýncý Gidiþ/Dönüþ Baðlantýlarý Genleþme Tanký Gidiþ/Dönüþ Doldurma/Boþaltma Aðzý Yakýt deposu hacmi Yakýt deposu kapasitesi (kömür) Yakýt deposu kapasitesi (pirina) Dýþ Boyutlar Yükseklik (H) Geniþlik (W1) Geniþlik (W2) Boy (L1) (L2) (L3) Atýk Gaz Baðlantý Çapý (D) Elektriksel Besleme Güç Tüketimi V/Hz W T 25-SF ,25-,28 T 4-SF ,27-,3 1 ¾ ½ ½ T 6-SF ,29-, ,3 1 ¼ 1 ½ T 8-SF ,3-,34 T -SF ,32-,37 1 ½ 1 ¼ ¾ ½ 1 ¼ ¾ / L1 L2 W2 W1 2 D G L3 d g H D d d D d D dol. boþ.

7 Solitherm S dayaným ve uzun ömür Dökme Dilimli, Termostatik Kontrollü Katý Yakýtlý Kazanlar Yüksek Verimli Döküm teknolojisinin avantajý olan kendinden finli ýsýtma yüzeyleri, aldera patentli ve verimi artýran Dökme Dilimli Esnek döküm teknolojisi sayesinde yüksek korozyon mukavemeti, daha yüksek tesisat basýnçlarýna özel dilim geometrisi sayesinde ayný hacimdeki kazanlara göre daha yüksek verimlidir. Kazan gövdesi ve kapaklarý, ýsý kaybýna karþý cam elyaf ve seramik bazlý yüksek yoðunluklu yalýtým malzemeleri ile izole edilmiþtir. Modern ve kompakt tasarým kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Hýzlý Yanma Yanma odasýna yerleþtirilen düþey finler, yanma havasýnýn yakýt ile daha hýzlý buluþmasýný saðlar ve yakýt yükleme sýrasýnda kazan gücünün düþmesini engeller. Fabrika Montajlý Kazanlar, kumanda paneli ve fan dýþýndaki tüm aksesuarlar monte edilmiþ þekliyle nakliye edilir. Termostatik kontrol Opsiyonel Emniyet Seti Emniyet seti kullanýmý ile, kazan istenirse kapalý imbisatlý tesisatlara da baðlanabilir. Esnek döküm teknolojisi E Belgeli EN 33-5 standardýna uygun tasarým ve üretim, basýnçlý kaplar yönetmeliði uygunluk sertifikalýdýr. Model Solitherm 4 ST-4S Solitherm 5 ST-5S Solitherm 6 ST-6S Solitherm 7 ST-7S Solitherm 8 ST-8S Dilim sayýsý Odun, linyit kömürü, kok Yakýtlar Isýtma gücü (kömür) kcal/h Isýtma gücü (odun) kcal/h kg lt Aðýrlýk Su hacmi Yatay iki geçiþ Duman gazý sirkülasyonu Bacada gerekli çekiþ Pa m Yanma odasý boyutlarý Yükseklik 425 Geniþlik 315 Derinlik Max iþletme sýcaklýðý Sýcaklýk kontrol aralýðý Min dönüþ sýcaklýðý Max iþletme basýncý Tesisat gidiþ / dönüþ Doldurma / boþaltma baðlantýsý 4 (tavsiye edilen) 4 1 1/2" 1/2" Boy (L1) Boy (L2) Atýk gaz baðlantý çapý 16 L2 53 L /2" 1/2" /2"

8 Solitherm F dayaným ve uzun ömür Dökme Dilimli, Elektronik Katý Yakýtlý Kazanlar Yüksek Verimli Döküm teknolojisinin avantajý olan kendinden finli ýsýtma yüzeyleri, aldera patentli ve verimi artýran Dökme Dilimli Esnek döküm teknolojisi sayesinde yüksek korozyon mukavemeti, daha yüksek tesisat basýnçlarýna özel dilim geometrisi sayesinde ayný hacimdeki kazanlara göre daha yüksek verimlidir. Kazan gövdesi ve kapaklarý, ýsý kaybýna karþý cam elyaf ve seramik bazlý yüksek yoðunluklu yalýtým malzemeleri ile izole edilmiþtir. Modern ve kompakt tasarým kcal/h kapasite aralýðý Elle yükleme Fanlý ve elektronik kontrollü Esnek döküm teknolojisi Hýzlý Yanma Yanma odasýna yerleþtirilen düþey finler, yanma havasýnýn yakýt ile daha hýzlý buluþmasýný saðlar ve yakýt yükleme sýrasýnda kazan gücünün düþmesini engeller. Fabrika Montajlý Kazanlar, kumanda paneli ve fan dýþýndaki tüm aksesuarlar monte edilmiþ þekliyle nakliye edilir. Opsiyonel Emniyet Seti Emniyet seti kullanýmý ile, kazan istenirse kapalý imbisatlý tesisatlara da baðlanabilir. E Belgeli EN 33/5 standardýna uygun tasarým ve üretim, Basýnçlý Kaplar Yönetmeliði uygunluk sertifikalýdýr. Tam Elektronik Kumanda Sistemi... Fanlý modellerdeki elektronik kumanda paneli ile, fan devri istenen kazan suyu sýcaklýðýna baðlý olarak modüle edilir. Solitherm 5 ST-5F Model Dilim sayýsý 5 Solitherm 6 ST-6F Solitherm 7 ST-7F Solitherm 8 ST-8F Solitherm ST-F Odun, linyit kömürü, kok Yakýtlar Isýtma gücü (kömür) kcal/h Aðýrlýk kg lt Su hacmi Yatay iki geçiþ Duman gazý sirkülasyonu Bacada gerekli çekiþ Pa m Yanma odasý boyutlarý Yükseklik Geniþlik Derinlik Sýcaklýk kontrol aralýðý Max iþletme sýcaklýðý Min dönüþ sýcaklýðý Max iþletme basýncý Tesisat gidiþ / dönüþ 1 1/2" Doldurma / boþaltma baðlantýsý 1/2" 4 (tavsiye edilen) 4 Boy (L1) Boy (L2) Atýk gaz baðlantý çapý V - 5 Hz Elektriksel besleme Güç tüketimi W L2 L /2" 735 1/2" /2"

9 boyler termoboyler

10 altherm Boyler Ýçi çift kat titanyum katkýlý emaye kaplanmýþtýr. Bu sayede boylerin hijyenik özelliði ve dayanýklýlýðý arttýrýlmýþtýr. Ýlave olarak uygulanan magnezyum anot ile korozyana ve kireçlenmeye karþý ekstra bir çözüm sunulmuþtur. Emaye Boylerler Dekoratif ve çok daha verimlidir. Yere ve duvara monte edebilecek þekilde tasarlanmýþtýr. enkli ve fermuarlý deðiþebilir dýþ deri kýlýfý ile istediðiniz Tek ve Çift Serpantin Þeçenekleri Lt. - Lt. kapasite þekilde mekanlara dekoratif özellik sunmaktadýr. Merkezi ýsýnma sisteminden çok kolay þekilde sýcak su talebinizi ekonomik þekilde karþýlamanýzý saðlar. Tek Tek Tek Tek Tek Boyler Boyler 15 Boyler 2 Boyler 25 Boyler 35 Boyler 5 Boyler 75 Boyler B-ETS B-ETS 15 B-ETS 2 B-ETS 25 B-ETS 35 B-ETS 5 B-ETS 75 B-ETS Kapasite Lt Isýtma Yüzeyi m2,57,97 1,18 1,32 1,45 2,2 2,76 3,4 Çap (En) Boy kg lt/h Aðýrlýk Üretkenlik Isýtýcý Giriþ / Çýkýþ Kullanma Suyu Giriþ / Çýkýþ Sirkülasyon Ýþletme Basýncý (Max) Ýzolasyon sensör giriþi sirkülasyon Tek soðuk su giriþ Tek kalorifer çýkýþ Model Kodu Tek rezistans kapaðý temizleme flanþý MODEL kalorifer giriþ sýcak su çýkýþ Tek Boyler Boyut Tablosu arka görünüm Çift Çift Çift Çift Boyler 15 Boyler 2 Boyler 25 Boyler 35 Boyler 5 Boyler 75 Boyler B-ES 15 B-ES 2 B-ES 25 B-ES 35 B-ES 5 B-ES 75 B-ES Kapasite Lt Isýtma Yüzeyi m2,57,7,83 1, 1,4 2,48 2,7 Isýtma Yüzeyi (G. Enerjisi) m2,7,87 1, 1,25 2, 2,76 3,4 Çap (En) Boy Aðýrlýk kg lt/h Üretkenlik Kullanma Suyu Giriþ / Çýkýþ Sirkülasyon Isýtýcý Giriþ / Çýkýþ arka görünüm Ýþletme Basýncý (Max) Ýzolasyon kalorifer çýkýþ Çift soðuk su giriþ Çift kalorifer giriþ sýcak su çýkýþ Model Kodu Çift güneþ enerjisi çýkýþ güneþ enerjisi giriþi MODEL sensör giriþi sirkülasyon Çift Boyler Boyut Tablosu

11 altherm Termoboyler Emaye Boylerler 6 Lt. - 8 Lt. kapasite Güneþ Enerjisi, Elektrik, Kalorifer Sistemi ve Jeotermal Sistemlerde kullaným imkaný Pratik sýcak su kullanýmý için tasarlanan altherm Termoboylerler; Termosifon gibi elektrikle kullanýlabilmesinin yaný sýra, güneþ enerjisi, merkezi veya münferit kalorifer sistemleri, hatta jeotermal sistemlere uygun olarak da kullanýlabilmektedir. Boylerin kullaným suyu ile temas eden gövdesi titanyum bazlý emaye kaplanarak korozyona karþý korunmuþtur. Ayrýca ekstra korozyon korumasý saðlayan magnezyum anot kullanýlarak uzun ömür ve hijyen kazandýrýlmýþtýr. Gömlekli sisteme sahip olan boylerde ýsýtýcý akýþkan gövde çevresinde dolaþmak suretiyle ýsýtmayý saðlar. Hazne çevresinde kullanýlan monoblok poliüretan malzeme ise ýsý kaybýný minimize ederek verimli bir izolasyon saðlar. Dýþ gövde elektrostatik toz boya ile kaplanarak dayanýklýlýk saðlanmýþ, kumanda panosu ve termometresiyle þýk bir görünüm kazandýrýlmýþtýr. Elektrik devresi aþýrý ýsýnmaya karþý güvenlik ekipmanýna sahiptir. Ön görünüm B G E A D MODEL KAPASÝTE (lt) ÖLÇÜLE () A B D E F G ÇALIÞMA BASINI (BA) ISITII EZÝSTANS (W) SUSUZ AÐILIK (KG) ÝDA YÜZEY (m2) ISITMA ZAMANI (h) TB - E ,25 1,92 TB - E ,46 2,56

12 þofben

13 Optiva Hermetik Þofben Gaz Yakýtlý ve Fanlý BEST Optiva Modern ve kompakt tasarým Ýç ortam havasýný kullanmadan emniyetli çalýþma Elektronik ateþleme Optiva hermetik þofbenler, yanma için gerekli havayý dýþ ortamdan alýp, yanmýþ atýk gazlarý da yine dýþ ortama verdiði için son derece güvenli su ýsýtýcýlarýdýr. Geliþmiþ elektronik kontrol sistemi, herbiri en iyisi olan Avrupa menþeli komponentleri, üretim teknolojisi, çevreci eþanjör ve brülörü ile evinizde güvenle kullanabileceðiniz bir üründür. 11lt - 14lt/dakika ile çok düþük tesisat basýnçlarýnda dahi sürekli ve istenilen sabit sýcaklýkta su konforu saðlar. Baca problemi olan yerler için en ideal çözümdür. Tam elektronik ateþleme ve kontrol sistemi ile sýcak suyu açtýðýnýz anda, cihaz devreye girer. Ýstenilen su sýcaklýðý kumanda paneli üzerinden ayarlanýr. Ýyonizasyon sistemi sayesinde, herhangi bir nedenle alev sönmesi durumunda, gaz valfi güvenli olarak kapanýr. Gaz veya elektrik kesilmesi durumunda, cihaz devre dýþý kalarak emniyet saðlar. Kademesiz tam alev modülasyonu, yüksek konforlu sýcak suyu düþük yakýt tüketimi ile temin eder Sýnýfýndaki en yüksek verim Optiva hermetik þofben %89'a varan verimi ile sýnýfýnýn en verimli su ýsýtýcýsýdýr, suyunuzu ýsýtýrken cebinizi de sýcak tutar. Güvenilir komponentler ve üretim teknolojisi Optiva þofbenlerde, Avrupa'nýn en güvenilir komponentleri biraraya geldi (Alman EBM fan, Italyan SIT gaz brülör gibi). Geliþmiþ ve çevreci üretim teknolojisi ile insan saðlýðýna hiçbir þekilde zarar vermeyen ve kurþun içermeyen eþanjör yapýsý ile, emsallerinin hem sizin hem de ailenizin saðlýðýný düþünür. Ýþte bu nedenlerle, Optiva þofbenler sýnýfýnýn ne en küçük ne de en hafif þofbeni olmaya aday deðildir. Ledli ikaz sistemi Kumanda paneli üzerindeki ledler yardýmýyla, cihazýn çalýþma durumu ve arýza kodlarý kullanýcýya bildirilir. Montaj ve bakým kolaylýðý Ayrýlabilir ön kapak, uygun yerleþtirilmiþ komponentler ve kolay ulaþýlabilen elektronik kart sayesinde, Optiva þofbenlere servis vermek çok kolay E Belgeli Avrupa'nýn en önde gelen test kuruluþu KIWA GASTE tarafýndan test edilmiþ ve onaylanmýþ kaliteli bir cihazdýr. 2 Yýl Garanti Avrupa'nýn tercih ettiði hermetik þofbenler, aldera güvencesi ile Türkiye'de! Model HS 11F HS 14F Yakýt cinsi Gas kategorisi Doðalgaz - LPG II2H3+ Nominal ýsýl yük kw (kcal/dak) 21 ( 3 ) 26.8 ( 385 ) Nominal ýsýl güç kw (kcal/dak) 18.7 ( 27 ) 23.8 ( 342 ) Verim % Gaz giriþ basýncý Doðalgaz m (SS) 2 ( 2 ) 2 ( 2 ) LPG m (SS) 3 (3 ) 3 (3 ) Gaz tüketimi Doðalgaz m3/h 2,22 2,83 LPG kg/h 1,65 2,11 Minimum su basýncý,15 Maksimum su basýncý, Su debisi aralýðý lt/dak Sýcaklýk ayar aralýðý Su giriþ-çýkýþ baðlantýsý Gaz giriþ baðlantýsý 4-6 1/2" G 1/2" Boyutlar Yükseklik 65 Geniþlik 36 Derinlik 24 Net aðýrlýk kg 18 Atýk gaz baðlantý çapý / 6/ Elektriksel besleme 23 V - 5 Hz Güç tüketimi W 7 83 Koruma sýnýfý IP X4D Geliþmiþ emniyet sistemleri ihaz kullanýmdayken aþaðýdaki emniyet sistemleri ile tam güvenlik saðlanýr: 1. Aþýrý ýsýnma emniyet termostadý, su sýcaklýðýnýn tehlikeli seviyelere çýkmasýný önlemek için brülörü devre dýþý býrakýr 2. Alev iyonizasyon sistemi, alev oluþmaz veya herhangi bir nedenle sönerse, brülöre gelen gaz akýþýný keserek sistemi korur 3. Baca çekiþi emniyet sistemi: Hava basýncý fark anahtarý, fanýn çalýþmasýný ve bacayý sürekli kontrol ederek, brülörün emniyetli çalýþmasýný saðlar. 4. Yüksek su basýncý emniyeti

14 dizayn radyatörler

15 Polo E Type Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Polo Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Ön Duvara Boru Sayýsý Polo Polo Kal Watts? 5? Boru Türü E-type 4x+Ø32 E-type 4x+Ø32 Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Ön Duvara Boru Sayýsý Kal Watts? 5? Boru Türü 4x2+4x4 Zephyr adence Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Zephyr adence B Zephyr x+4x2 adence 7B Boru Kal Watts Boru Türü Sayýsý? 5? x3 Zephyr x+4x2 adence B x3 Zephyr x+4x2 adence 15B x3 Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Ön Duvara Boru Sayýsý Kal Watts? 5? Boru Türü Arka Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Duvara

16 aftan Dora Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Aluminyum Dizayn adyatör aftan Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý aftan aftan Kal Watts? 5? Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý Boru Türü Dora 4x+4x2 Dora x+4x2 Dora Kal Watts? 5? Impulse Excel Paslanmaz Çelik Dizayn adyatör Aluminyum Dizayn adyatör Impulse Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý Kal Watts? 5? Boru Türü Excel Ön Yükseklik Geniþlik Derinlik Merkezden Duvara Merkeze Merkezi Duvara Boru Sayýsý Impulse Impulse D32-Ø32 Excel 55ALW Serbest Serbest 24 Impulse D32-Ø32 Excel 55AL Serbest Serbest 12 D32-Ø32 Kal Watts? 5?

17 Beyaz Düz / Oval adyatör Krom Düz / Oval adyatör altherm Krom 18 altherm Beyaz 9/7/2 75/65/2 9/7/2 75/65/2 9/7/2 75/65/2 9/7/2 75/65/ ,46,6,73,82,95 1,3 2,44 3,18 3,84 4,36 5,2 5,54 4,29 5,58 6,73 7,61 8,76 9, ,46,6,73,82,95 1,3 2,44 3,18 3,84 4,36 5,2 5,54 4,29 5,58 6,73 7,61 8,76 9, ,53,71,86,96 1,11 1,21 2,74 3,59 4,35 4,91 5,67 6,23 4,84 6,34 7,66 8,62 9,94, ,53,71,86,96 1,11 1,21 2,74 3,59 4,35 4,91 5,67 6,23 4,84 6,34 7,66 8,62 9,94, ,61,82,99 1, 1,28 1,39 3,4 4,1 4,86 5,47 6,32 6,93 5,38 7,9 8,58 9,63 11,11 12, ,61,82,99 1, 1,28 1,39 3,4 4,1 4,86 5,47 6,32 6,93 5,38 7,9 8,58 9,63 11,11 12, Boru Çapý Ø Boru Çapý Ø

18 Finland... Latvia ussian Federation England Poland Germany zech Ukraine Switzerland Italy Hungary Bosnia Herzegovina Serbia omania Bulgaria Spain Greece

KAZAN BOYLER ELK. KOMBÝ DÝZAYN RAD.

KAZAN BOYLER ELK. KOMBÝ DÝZAYN RAD. AVUPA. NIN. TEIHI...... Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Çali Sanayi Bölgesi Çinarlik d. No: 18-20 Nilüfer - Bursa / TÜKÝYE Tel.: 0 224 411 11 84-85 / 0224 482 44

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2013 / 1

FÝYAT LÝSTESÝ 2013 / 1 FÝYAT LÝSTSÝ 2013 / 1 KAZAN BOYLR LK KOMBÝ ÝZAYN RA KALRA ISITMA SÝSTMLRÝ SAN TÝC LT ÞTÝ Kaldera Isýtma Sistemleri, 2009 yýlýnda faaliyetlerine baþlamýþ olup, Bursa Çalý Sanayi Bölgesinde bulunan üretim

Detaylı

KATI YAKITLI KAZANLAR

KATI YAKITLI KAZANLAR KATI YAKITLI KAZANLA www.vessen.com KATI YAKITLI KAT KALİFE SİSTEMLEİ Vessen VN-F Yüksek Verimli, Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sistemi 22.000 - kapasite aralığı Elle yükleme Kül boşaltma sistemli Yanma haznesi

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL CHAFFOTEAUX ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

www.termopan.com.tr ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1

www.termopan.com.tr ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1 ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1 / İçindekiler / 1 Katı Yakıtlı Mekanik Kat Kaloriferleri Merkezi Sistem Otomatik Stokerli ve Ateşlemeli Pelet Kalorifer Kazanları 18-19 2-3 Katı Yakıtlı Elle

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

SICAK SU GRUBU ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR / ŞOFBEN / ANİ SU ISITICISI

SICAK SU GRUBU ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR / ŞOFBEN / ANİ SU ISITICISI SICAK SU GRUBU ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR / ŞOFBEN / ANİ SU ISITICISI AQUA PRISMATIC JET TERMOSİFONLAR Çift kat hızı sayesinde (2 x W ısıtıcı) zamandan tasarruf sağlar İster çift ister tek ısıtıcı ile kullanım

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Özellikler Geri Yanma Kontrolü: Gelişmiş Yanma Sistemi: Çok Yönlü Kontrol Sistemi: Dijital Kontrol Paneli: Kompakt Brülör Ünitesi: Manuel Türbülatör

Detaylı

HAKKIMIZDA 90 lý yýllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çýkan kalorifer sistemleri ile ýsýnma yöntemi, bu alanda insa

HAKKIMIZDA  90 lý yýllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çýkan kalorifer sistemleri ile ýsýnma yöntemi, bu alanda insa Kalorifer Sobalarý lar Ýþyeri Sobalarý Su Isýtýcýlar www.thermall.com.tr HAKKIMIZDA www.thermall.com.tr 90 lý yýllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çýkan kalorifer sistemleri ile ýsýnma yöntemi,

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24

ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24 ISITICILAR 1 ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24 Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayı sevmeyenlere, kış insanı değilim, ben

Detaylı

2.780. 3.250 fan ve kumanda paneli montajı alıcıya aittir. Ürün tesliminden önce meydana gelebilecek 3.010 3.300 3.790

2.780. 3.250 fan ve kumanda paneli montajı alıcıya aittir. Ürün tesliminden önce meydana gelebilecek 3.010 3.300 3.790 Caltherm F Yüksek Verimli, Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sistemi Caltherm KF Yüksek Verimli, Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sistemi 22.000 60.000 kcal/h kapasite aralığı Elle yükleme Fanlı ve elektronik kontrollü

Detaylı

Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Havlupan Boyler Kazan www.airfel.com 06 444 999 0 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 999 y l nda

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

TEKNOLOJİDE ÖNDE www.rifade.com.tr

TEKNOLOJİDE ÖNDE www.rifade.com.tr TEKNOLOJİDE ÖNDE www.rifade.com.tr RİFADE ısı sistemleri her türlü ısınma ve ısıtma ihtiyacınızı karşılayacak çözümler üretmektedir. Eğer siz özel bir çözüm ve size özel bir hizmeti istiyorsanız doğru

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 52EWH Serisi Ürün No: 52 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

Mükemmeli arayanlar için...

Mükemmeli arayanlar için... Mükemmeli arayanlar için... 7.500 kcal/h 0,72 m3/h 590 gr/h 205 mm 110 mm 77 cm 7.500 kcal/h 0,72 m3/h 590 gr/h 205 mm 110 mm G.D.S. 7500 Kod No: 201-T 103 cm G.D.S. 12000 Kod No: 101-T 103 cm G.D.S. 12000

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI GAZ YAKII ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI KAPASİTE PEŞİN 90 GÜN Kcal/h kw MSG 80 80.000 93 3.500 3.700 MSG 100 100.000 116 4.000 4.240 MSG 125 125.000 145 4.350 4.600 MSG 150 150.000 174 5.400 5.750 MSG 175

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ HAKKIMIZDA 90 lı yıllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çıkan kalorifer sistemleri ile ısınma yöntemi, bu alanda insan hayatını kolaylaştıracak birçok teknolojik ürünün geliştirilmesini zorunlu

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R0 R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R0 R1 - R2 - R3 - R4 R5 - R6 - R7 Yoğuşmalı yer tipi kazan DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF 1:7 YE VARAN SINIFININ EN YÜKSEK MODÜLASYONLU

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2 26 Kombiler MONTAJ DAHİL TL DEN 1.238BAŞLAYAN LARLA Kombi kampanyası 30 Nisan 2014 tarihine kadar geçerlidir. Kombi Keşif Hizmeti Ürün Nakliye Hizmeti Eski Kombinin Söküm Hizmeti DGK 20 KK LCD Kombi Montaj

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R3400 R3401 - R3402 - R3403 - R3404 R3405 - R3406 - R3407 - R3408 R3409 - R3410 Yoğuşmalı yer tipi kazan R3401 - R3410 PREMIX SU SOĞUTMALI

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2015/1. İçindekiler

FİYAT LİSTESİ 2015/1. İçindekiler İçindekiler KALDERA ISITMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Katı yakıtlı elle yüklemeli kazanlar Merkezi sistem katı yakıtlı elle yüklemeli kazanlar Katı yakıtlı dökme dilimli kazanlar Kompakt otomatik pelet

Detaylı

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür VITODENS 100-W Doğalgazlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, paslanmaz çelik silindirik brülörlü Inox-Radial paslanmaz çelik eşanjör Anma ısı gücü aralığı: 7,3 30

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM DTB-MP SERİSİ MARINE BOYLER GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM GENEL ÖZELLİKLER Farklı Montaj seçenekleri: 30 50 80 100 litre kapasite (30 80) C skalalı ayarlanabilir

Detaylı

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon

Detaylı

Nominal soğutma kapasitesi

Nominal soğutma kapasitesi intherma 9 17 17.2 Nominal ısıtma kapasitesi 8.6 Isıtma kapasitesi aralığı 1.50~10.50 2.60~19.80 Isıtma giriş gücü W 500~2450 1000~4400 COP W/W 2.9~4.5 2.9~4.5 Nominal soğutma kapasitesi 7.5 14.5 Soğutma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir. VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi, Tip WHKB Yüksek sıcak su konforu Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Yüksek sıcak

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

180 kw ÝK ve TEK en büyük kapasite 1440 kw 8 li kaskad sistemi % 110 a varan verim www.airfel.com 0216 444 999 0 O H O H H AIRFE un ÜSTÜNÜKERÝ Duvarda tek kazanla Türkiye de ilk ve tek 150-180 kw 6 farklý

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER Sıcak suyun hazırlanması ve depolanması amacıyla kullanılır Boyler iç yüzeyleri ileri teknoloji titanyum katkılı emaye kaplama

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon Tankları ve Boylerler Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta Yoğuşmalı kazan Kapasite 66-133kW THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK VERİM THISION L ECO Yüksek kapasite Yüksek kullanım esnekliği THISION L ECO, yüksek kaliteli mühendislik

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar serisi en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmıştır. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

1987 den beri...

1987 den beri... 1987 den beri... Vİzyonumuz Çınar Kazan, verdiği tüm hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için onların isteklerini tam ve eksiksiz

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ 3 GEÇİŞLİ KORDİNAMİKR KOR 3G SERİSİ www.kordinamik.com 2 YIL 3 GEÇİŞLİ OTOMATİK ISI KONTROLLÜ KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ * Otomatik Isı Kontrollü * 3 Geçişli * Dijital Panolu * Doğa Dostu * Estetik Tasarım

Detaylı

Gazlı Kaynatma Kazanları

Gazlı Kaynatma Kazanları Krom Mutfak San. Tic. Ltd. Sti. 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı