Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Eðitim rehberi, bir öðrenim deneyiminin tamamýný tanýmlayan ve özel eðitim amaçlarýný gerçekleþtirmek için hazýrlanan bir belgedir (Berg 1982) Kitabýn Adý Diyabet Saðlýk Profesyonellerinin Eðitimi Ýçin Uluslararasý Eðitim Rehberi Yayýncýsý EOS Ajans- Yayýncýlýk Tasarým Mustafa Turgut Basým Tay-Sas Matbaacýlýk 1. Baský Mart 2005 Eos Ajans-Yayýncýlýk Caferaða Mahallesi, Sakýzgülü Sokak Sivrioðlu Apartmaný 17/5 Kadýköy-ÝSTANBUL Tel: Faks: e-posta: ISBN Bu kitap, Eos Ajans- Yayýncýlýk tarafýndan, IDF in izniyle yayýnlanmýþtýr. Kitabýn herhangi bir sayfasý veya bölümü çeviri editörünün yazýlý izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

3 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Sunuþ Uluslararasý Diyabet Federasyonu bu eðitim rehberini hazýrlarken tüm dünyada diyabet eðitimcilerinin ihtiyaç duyduðu bir temel kaynak oluþturararak diyabet eðitimini iyileþtirmenin yanýsýra, diyabet eðitiminde teori ve uygulama birliðini de saðlamayý amaçlamýþtýr. Bu kitap, hem diyabet eðitimcilerinin yetiþtirildiði eðitim programlarýný oluþturuken kullanýlabilir hem de diyabet eðitimcileri için bir kendi kendine çalýþma rehberi dir. Diyabet Saðlýk Profesyonellerinin Eðitimi Ýçin Uluslararasý Eðitim Rehberi bu amaçlar doðrultusunda Türkçe ye çevrildi. Bu rehber kullanýlýrken bazý bölümlerin Türk kültürüne ve Türk hastalarýna adapte edilmesi ihtiyacý olabilir. Çeviri sýrasýnda orjinal rehbere sadýk kalmaya çalýþtýk. Hatta ülkemizde yeni ve tartýþýlmaya açýk olan bazý terimlerde hassasiyet gösterdik ve bazý Ýngilizce ifadeleri parantez içinde býrakmayý tercih ettik. Çeviri sýrasýnda Sayýn Can Erhan Kýzmaz ile birlikte yenilenmeye açýk hazýrlanan orjinal rehberin Türkçe versiyonunu da hem yenilenmeye ve hem de Türk kültürüne adapte edilmeye uygun bir formatta düzenledik. Basým sýrasýnda da orjinal baskýnýn formatýný koruduk. Diyabet eðitiminde görev alan hemþire, hekim, diyetisyen ve diðer saðlýk elemanlarýnýn uygulamalarýna ve eðitimci eðitim programlarýný düzenleyen kiþi ve kuruluþlara faydalý olmasý dileði ile; Çeviri sýrasýnda medikal perspektifin dýþýndan da bakarak çok yönlü düþünebilmemizi saðlayan ve titiz çalýþmasý ile basýma kadar her aþamada yardýmcý olan Sayýn Can Erhan Kýzmaz a, Rehberin Türkçeye çevirisine izin veren Uluslararasý Diyabet Federasyonu na (IDF) ve Editör Sayýn Marg Mc Gill e, orjinal rehberin hazýrlanmasýnda görev alan ve Türkçe çeviri için destek olarak çalýþmayý baþlatan Avrupa Diyabet Hemþireliði Federasyonu Baþkaný Sayýn Anne Marie Felton a, Uluslararasý ortak kararlar doðrultusunda faaliyet gösteren ve temel amacý diyabet hemþirelerini eðitmek olan Diyabet Hemþireliði Derneði ne ve dernek baþkaný Prof. Dr. Sevgi Oktay a, çalýþmalarýma desteðini esirgemeyen Ý.Ü.Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu Müdürü Sayýn Prof. Dr. Zehra Durna ya, Kitabýn hazýrlanmasýnda basýma kadar her aþamada yoðun emek harcayan ve iþbirliði ile Türkiye den uzaklýðýma raðmen bu rehberin hazýrlanabilmesini saðlayan Sayýn Þenay Kýzmaz a, Amacý diyabet eðitimcilerini eðitmek olan ve kar amacý bulunmayan bir bilimsel rehberin basýmý için destek olma anlayýþýna sahip Bayer Diagnostic firmasýna ve Sayýn Gözde Ünverdi ye, Her zaman desteklerini hissettiðim Aileme ve Sevdiklerime, sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Yard. Doç. Dr. Þeyda Özcan Þubat 2005, New York 3

4 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Ýngilizce baský için önsöz Eðitimli saðlýk uzmanlarýnýn ve saðlýk uzmanlarýna yönelik eðitim programlarýnýn eksikliði, yüksek kalitede diyabet eðitimi ve bakýmýnýn önündeki en önemli engel olarak, Uluslararasý Diyabet Federasyonu nun (IDF) pek çok üyesi tarafýndan dile getirilmiþtir. Bu ihtiyaca yönelik, IDF Diyabet Eðitimi Danýþma Birimi (DECS), üç yýllýk önemli stratejilerinden biri olan, bütün IDF üyeleri tarafýndan kullanýlabilecek bir eðitim rehberi yazýlmasý çalýþmasýna baþlamýþtýr. Bu çalýþmaya dünyanýn her tarafýndan katkýda bulunulmuþ ve böylece bütün organizasyonun ihtiyaçlarý yansýtýlmýþtýr. Eðitim rehberi, bütünüyle kapsamlý bir programýn yürütülmesinde ya da bazý bölümleriyle kýsa grup çalýþmalarýnda kullanýlabilir. Yerel saðlýk uzmanlarýnýn, kurumlarýn ve kuruluþlarýn deðiþik ve özel ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde kolayca adapte edilebilir. Patofizyoloji ve diyabetin klinik yönetimiyle ilgili önemli vurgular içermektedir. DECS in felsefesi yüksek kalitede bir diyabet eðitimi saðlamak olduðu için, saðlýk uzmanlarý mükemmel bir klinik anlayýþa sahip olmalýdýrlar. Bu yolla, iyi eðitilmiþ saðlýk uzmanlarýnca verilecek diyabet eðitimi, diyabetli bireyin baþarýlý bir þekilde kendi diyabetini yönetmesinin anahtarýný oluþturan klinik bakýmla bütünleþecektir. Biz, bu eðitim rehberini hazýrlarken diyabet tedavisinde yeni ve yenilikçi yaklaþýmlar da ortaya çýkmaya devam etmektedir. Bunun sonucu olarak bu belge, yeni olgulara göre geliþen canlý bir yapýya sahiptir. Bu eðitim rehberinin, saðlýk uzmanlarýnýn bilgisini ve anlayýþýný artýrmaya yönelik bir adým olduðuna ve dolayýsýyla diyabetle yaþayanlara daha iyi bir bakým sunulmasýna vesile olacaðýna bütün samimiyetimle inanmaktayým. Marg McGill, Baþkan, Editör Dünyadaki diyabetli sayýsý gittikçe artmaktadýr. Bunlarýn çoðunluðunu Tip 2 diyabetliler oluþturmaktadýr; fakat ayný zamanda Tip 1 diyabet de artmaktadýr. Özellikle can sýkýcý olan, Tip 2 diyabetin genç nüfus içindeki artýþýdýr. Bu insanlarýn diyabetinin yönetilmesi bir problem olmaya devam etmektedir. Dünyanýn bir çok bölgesinde eksik tedavi uygulanmakta ve tedavide kullanýlan ilaçlarýn çoðu, istenmeyen riskler içermektedir. Bununla birlikte yaþam tarzý deðiþikliði diyabet yönetiminin mihenk taþý olmaya devam etmektedir. Bu da, yine, dünya çapýnda deðiþiklik göstermektedir. Diyabetlilerin iyi bir bilgiye sahip olmasý ve bu bilginin uygulamaya aktarýlma yeteneði anahtar rol oynamaktadýr. Bu durum, eðitimi ve iyi motive edilmiþ, iyi eðitilmiþ saðlýk profesyonelleri grubunu gerektirmektedir. Saðlýk profesyonelleri, çok uzun bir süre, diyabet eðitimi vermede ve diyabet bakýmýnda becerili olduklarýný varsaydýlar; fakat bununla birlikte bilgisizlikten ötürü, sýk sýk, arzulanan hedeflerin gerisinde kaldýlar. Nelere gereksinim duyulduðunun açýk bir tarifinin gözler önüne serilmesi gerekmektedir. Yüzlerce eðitim rehberi hazýrlandý; bununla birlikte, bunlarýn hepsi eðitim verme ile klinik yönetim becerilerini birbirinden ayýrdýlar. Tek baþýna ne birinin ne de diðerinin yetmediðini kabul etmek zorundayýz. Yüksek kalitede diyabet bakýmý vermek için, bütün saðlýk profesyonellerinde her iki özelliðin birarada bulunmasý gereklidir. Bu eðitim rehberi, deðiþik disiplinlerden gelen ve farklý seviyelere sahip olan saðlýk profesyonellerinin eðitimini kolaylaþtýracak, bölgesel gereksinimlere ve kaynaklara uygun olarak yüksek kalitede diyabet eðitimi ve bakýmý vermelerine izin verecektir. Profesör Sir George Alberti, IDF Baþkaný 4

5 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Türkçe baský için önsöz SDiyabet Dünyasýnýn Deðerli Saðlýk Yöneticileri ve Eðitimcileri, aðlýk Profesyonellerinin özgüvenini ve uygulamalarýnýn etkinliðini arttýrmak üzere yýllardýr Ulusal Diyabet Programý adý altýnda ve çeþitli organizasyonlarda çaba gösteriyoruz. Sayýn Þazi Ýmamoðlu, Sayýn Sema Akalýn, Sayýn Temel Yýlmaz ve arkadaþlarýnýn, diyabetlilere bakým verenlerin minimum donanýmlarý ve öðrenimlerinin ne olmasý gerektiði üstüne çalýþarak, on yýl önce Bilkent te hazýrlayýp uyguladýklarý I. Diyabet Eðitimcisinin Eðitimi Kursu nu, çoðaltýlýp daðýtýlan görsel eðitim araçlarý ný hatýrlýyorum. Biz de, diyabet hemþirelerinin temel ve sürekli eðitiminde bu dökümanlardan ve IDF in standartlarýndan yararlandýk. Hizmet verdikleri insanlarý güçlendirmek için, diyabet hemþirelerinin ne kadar hazýr olduklarýnýn öz-deðerlendirmesini yapmalarýna yarayacak beceri listeleri oluþturduk. Türkiye nin 40. Uluslararasý ve Ulusal Diyabet Kongresi nde Diyabet Hemþirelerimizle interaktif bir yöntem ve araç (keyboard) kullanarak, IDF in yayýnladýðý Diyabet Eðitimi Standartlarý na göre diyabetlinin ve ailesinin eðitim durumunu gözden geçirmeye, onlarý bu standartlara ulaþmak için özendirmeye çalýþtýk. Terapötik Hasta Eðitimi ni baþarmak her zaman kaygýmýz ve hedefimiz oldu. Diyabet Hemþirelerimiz, hasta eðitiminin önemini biliyorlar ve istekliler; kamuya ait saðlýk kuruluþlarýmýzda Saðlýk personelinin performansýnýn deðerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi ne dair yönergede, hasta eðitimi yapan hemþirenin performansý göz ardý edildiði için kýrgýnlýklarýný ifade etseler de, profesyonel etik ile mesleki ve vicdani sorumluluklarý nedeniyle, temel iþlevlerinden olan eðitim ve danýþmanlýk faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hizmetinde olduðumuz insanlarýn güçlenmesini saðlayacak saðlýk personellerinin yetiþtirilmesinde çok yararlanacaðýmýz bu rehberi dilimize, hepimize kazandýran deðerli meslektaþýma teþekkürlerimle... Prof.Dr.Sevgi OKTAY, Diyabet Hemþireliði Derneði Baþkaný Þubat. 2005, Ýstanbul 5

6 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Çeviri ve editoryal kurul Türkiye Baskýsý Çeviri editörü Yrd. Doç. Dr. Þeyda Özcan Ýngilizceden Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Þeyda Özcan, Can Erhan Kýzmaz Orjinal Baský Yazarlar Marg McGill, Chairperson, DECS, Australia, Editor, in-chief Anne Belton, Co-convenor, Curriculum Task Force, Canada, Editor Tricha Dunning, Co-convenor, Curriculum Task Force, Australia, Editor Sharidan Waldron UK Jane Overland Australia Juan José Gagliardino Argentina Redaksiyon Ellen Aslander-van Villet The Netherlands Linda Beeny Australia Anne Booker UK Keith Champell USA loretta Cox UK Marg Dorcas Canada Pamela Dyson UK Lynn Edwards Canada Patricia Fokumlah Cameroon Deborah Foote Australia Gary Steven Frost UK Elaine Hibbert-Jones UK Axel Hirsch Germany Helen Jones Canada Selina Khor Hong Kong,PRC Suha Khoury Israel Norma McGough UK Lorna Mellor Australia Noreen Merritt Barbados Angie Middlehurst Australia Eva Kan Hong Kong, PRC Nora Mecuri Argentina Frank Snoek The Netherlands Vanessa Nube Australia Nishita Ojha Tanzania Emel Özer Turkey Tracey Parkin UK Dympna Pearson UK Danielle Peters Luxembourg Blenda Purnell UK Linda Sminerio USA Nuha Saleh Stattin Sweden Nancy Simpson Canada Chas Skinner UK Lea Sorensen Australia Johane Sutton UK Peter Swift UK Briony Thomas UK Dorothy Thomas Australia Jacqui Troughton UK Yianna Vovides USA Olwyn Westwood UK Rebeca Wong Hong Kong-PRC 6

7 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Ýçindekiler Sunuþ Ýngilizce Baský Ýçin Önsöz Türkçe Baský Ýçin Önsöz Çevirmenler ve Editörler Kurulu Ýçindekiler 7 Giriþ 9 Geri Plan/Artalan 9 Eðitim Rehberi 10 Temel Prensipler 10 Terimler Sözlüðü DECS eðitim rehberi çerçevesi Eðitim Rehberi Çerçevesinin Amacý Organizasyon ve Yönetim Öðrenciler Öðretim ve Destek Personeli Eðitim Rehberi Belgesinin Hazýrlanmasý Eðitim Rehberi Ýçeriði Spesifik Ýçerik Deðerlendirme Eðitim Tesisleri Kaynaklar Modül I Modül I-1 Modül I-2 Modül I-3 Modül I-4 Modül I-5 Modül I-6 Modül I-7 Diyabet Eðitimcisinin Rolü Ekip Yönetimi Öðretim ve Öðrenim Psikososyal ve Davranýþsal Yaklaþýmlar Toplum Bilincinin ve Farkýndalýðýnýn Geliþtirilmesi Araþtýrma Deðerlendirme

8 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Modül II Modül II-1 Modül II-2 Modül III Modül III-1 Modül III- 2 Modül III-3 Modül III-4 Modül III-5 Modül III-6 Modül III-7 Modül III-7a Modül III-7b Modül III-7c Modül III-7d Modül III-8 Modül III-9 Modül IV Modül IV-1 Modül IV-2 Modül IV-3 Modül IV-4 Modül IV-5 Diyabetin Tanýsý, Sýnýflandýrýlmasý ve Tanýtýmý Patofizyoloji Bireysel Yönetim Glikoz Düþürücü Ýlaç Tedavisi Ýnsülin Tedavisi Fiziksel Aktivite Beslenme Tedavisi Kýsa Dönem Komplikasyonlarý Uzun Dönem Komplikasyonlarý Diyabetik Retinopati Diyabetik Nefropati Diyabetik Nöropati Kardiyovasküler Hastalýk Tamamlayýcý Tedaviler Diyabet ve Cinsel Saðlýk Çocuk ve Ergen Diyabeti Gebelik Diyabeti Önceden Diyabeti Olan Kadýnlarda Gebelik Ýleri Yaþtaki Yetiþkinler Perioperatif Yönetim Ekler Ek 1 Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Örnek Haftalýk Program Örnek Program Fiziksel Ortam/Düzen Küçük Grup Çalýþmasý/Vaka Çalýþmasý Önerilen Ýnternet Siteleri Mentorluk (Danýþmanlýk/Rehberlik)

9 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Giriþ Bir eðitim rehberi þekillendirilirken öðretim ve öðrenim teorileri, yaratýcýlýk, eðlence ve deneysel öðrenim bir araya getirilmelidir. Ýyi yetiþmiþ ve klinikte etkili olan diyabet eðitimcilerinin eðitiminde, kapsamlý bir eðitim rehberi temel rol oynamaktadýr. Bu, Uluslararasý Diyabet Federasyonu nun (International Diabetes Federation; IDF) Diyabet Eðitimi Danýþma Birimi nin (Consultative Section on Diabetes Education; DECS) diyabet eðitimi kavramý ile uyumludur ve IDF in diyabeti önleme stratejileri ve sonuçlarýný iyileþtirme çabalarýna yönelik olarak diyabetlileri ve saðlýk ekibi üyelerini yetkin kýlma görüþünün bir parçasýdýr. Ayrýca, bir eðitim rehberi küresel diyabet eðitimi standartlarýnýn yerine getirilmesini kolaylaþtýran bir mekanizma olarak hizmet edebilir; saðlýk bakým ekibi üyelerinin uyumlu bir þekilde çalýþmalarýný saðlayabilir; akademik ve klinik bütünlüðe sahip olan dinamik bir disiplininin geliþimini destekler. Geri plan/artalan Diyabet eðitimcilerinin bir uyum içinde hazýrlanmalarý ihtiyacý, DECS tarafýndan birkaç yýldan beri görülmektedir. DECS in bu öngörüsü, saðlýk profesyonelleri için eðitim programlarýnýn geliþtirilmesi ve eðitim toplantýlarýnýn yapýlmasý konusunda, dünyanýn pek çok ülkesinden iletilen, çok sayýda yardým isteði ile desteklenmiþtir. O halde, uluslararasý bir eðitim rehberi: Saðlýk çalýþanlarýna yönelik eðitim programlarý için ortak bir çerçeve tanýmlayacaktýr. DECS tarafýndan 1998 yýlýnda (Diyabet Eðitimi Danýþma Bölümü, 1998) geliþtirilen Diyabet Eðitimi Ýçin Uluslararasý Standartlar temeli üzerinde, ortak bir uygulama standardýný destekleyecektir. Eðitim rehberinin geliþtirilmesi için Tanýma/Onay Belgesi ni (Recognition Document) genel çerçeve olarak kullanacaktýr (Diyabet Eðitimi Danýþma Bölümü, 1999) Yeniden yapýlandýrma ve gözden geçirme sürecini, fark edilecek ve hedeflenecek en iyi uygulamayý ve referans olmayý saðlayan kaliteli diyabet eðitimini garanti edecektir. Diyabet eðitimcilerinden beklenen rolle uyumlu olacaktýr. Diyabet eðitimcilerini ileri uygulama seviyesine hazýrlayacaktýr. IDF DECS tarafýndan hazýrlanan eðitim rehberlerinin denkliði, IDF in eðitim programlarýný tanýma sürecinin bir parçasýdýr. Bu yolla rehberler, Uluslararasý Standartlar da tanýmlanmýþ olan yapý ve süreç standartlarýna göre deðerlendirilir. Bu dýþsal yeniden gözden geçirme süreci, her eðitim rehberinin ayrýlmaz parçasý olan içsel deðerlendirmeyi tamamlar. Pek çok ülkenin diyabet eðitimcilerine yönelik iyi planlanmýþ ve yapýlandýrýlmýþ eðitim programlarý olduðu görülmektedir. 9

10 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Bununla birlikte, pek çok ülkede yöneticiler ve saðlýk hizmeti verenler diyabet eðitiminin, diyabet tedavisinde önemli bir rol oynadýðýný, her týbbi müdahalenin bir eðitim süreci olduðunu ve saðlýk profesyonellerini etkili diyabet eðitimcileri kýlmak için özel eðitimin gerektiðini yeni yeni kabul etmeye baþlamýþlardýr. Bu alanlarda eðitim programlarý ve eðitim rehberleri, saðlýk profesyonellerini diyabet eðitimcisi rolüne hazýrlamak için gereklidir. Diyabet eðitimi bir uzmanlýk alanýdýr ve þayet etkili bir biçimde gerçekleþtirilmek isteniyorsa, ileri seviyede bilgi ve deneyim gerektirir. Sonuç olarak, uluslararasý bir eðitim rehberi, etkili bir diyabet eðitimini gerçekleþtirmenin karmaþýklýðýnýn; bir uzman uygulayýcý ve diyabet saðlýk ekibinin etkili bir üyesi olarak diyabet eðitimcisi olmanýn gerektirdiði özel bilgi, yetenek ve rolün bilincine varmalarýnda yöneticilere/karar vericilere ve saðlýk hizmeti verenlere yardýmcý olacaktýr. Son on yýlda, diyabet eðitimcisinin rolünün klinik deðerlendirme, komplikasyonlarýn deðerlendirilmesi ve yönetim, týbbi tedavinin düzenlenmesi ve araþtýrma konularý da dahil olmak üzere, ileri klinik becerileri içeren eðitim hazýrlýðýnýn ötesine uzandýðý görülmüþtür. Bazý ülkelerde Uzman Klinisyen Hemþire (Nurse Practitioner) rolü ortaya çýkmýþ ve geliþmiþtir. Uzman klinisyen hemþire genel hemþirelik eðitiminden sonra ilave uzmanlýk eðitimi almýþ, ileri seviyede geniþ bir uygulama alanýna sahip olan, yüksek becerili klinisyendir. Bu ileri uygulamalar, ilaç tedavisi baþlatma, uzmana sevk etme, taný testlerini düzenleme ve istekte bulunmadýr. Bu hemþireler mevcut olduðu taktirde, eðitim rehberi onlarý ileri düzeyde, etkili ve güven içinde çalýþmaya hazýrlayacak þekilde tasarlanmalýdýr. Bu eðitim rehberi içinde yer alan bazý ileri düzey yetenekler (*) iþaretiyle belirtilmiþtir. Diðerlerine ise, örneðin bir ilacý reçetelendirmek, göndermede bulunulmamýþtýr. Bu belge, kiþilere ve kuruluþlara diyabet eðitimcileri için eðitim programlarý hazýrlamada yardýmcý olmak için geliþtirilmiþtir. Kiþilerin bulunduklarý ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine, mesleki ve kültürel gerekliliklerine uygun bir baðlam içinde ele alýnmalýdýr. Bu belge içinde çizilen eðitim rehberi çerçevesi sadece bir yol göstericidir. Eðitim rehberi Bir eðitim rehberi geliþtirilirken: Anahtar kurumsal paydaþlarýn (stakeholder) dahil edilmesi Hedef kitleye uygun olmasý Ýçeriðin güncel uygulamayý yansýtmasý ve mümkünse bu içeriðin kanýta ya da en azýndan görüþ birliðine (konsensüse) dayanmasýnýn saðlanmasý Deðiþime uyum saðlamasý için eðitim rehberinin düzenli olarak gözden geçirilmesi Teorinin uygulamaya baðlanmasý önemlidir. Temel prensipler Bir eðitim rehberi: Öðrencileri bilgi kazanmak ve diyabet eðitimi vermede beceri ve yeterliliklerini geliþtirmek için desteklediðini Önceki diyabet bilgilerinin anlaþýlmasýna yönelik uygun yöntemlere sahip olduðunu Uygun olduðunda ilgili kuruluþlar, dernekler ve diðer yapýlarla, örneðin klinik deneyim saðlamak için, iþ birliði yapacak bir yönteme sahip olduðunu Teori, araþtýrma* ve klinik uygulamayý birleþtirdiðini Yansýtýcý uygulamayý (reflective practice), problem çözme ve karar verme becerilerini kullandýðýný Standartlar ve yeterlilik üzerine temellendirildiðini 10

11 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Klinik deneyimin ve gözetimin/süpervizyonun miktarý ve niteliði de dahil olmak üzere, eðitim rehberini oluþturmak için uygun kaynaklara sahip olduðunu Kendilerine ayrýlmýþ konularý öðretecek uygun bir eðitime ve niteliklere sahip öðretmen ve eðitim grubu tarafýndan oluþturulduðunu Klinik deneyim baþladýðýnda, olanaklarý onaylayacak ve takibini yapacak uygun bir prosedüre sahip olduðunu Kursun baþarýyla tamamlanmasýyla, diyabet eðitiminde yeterliliðe ulaþýlacaðýný Öðrencileri mesleki sorunlarýný, rol çatýþmalarýyla ve kendilerinden beklenen role uygun diyabet eðitimini gerçekleþtirmeyle ilgili sorunlarý aþacak donanýma sahip kýlacaðýný Programýn, gerçekleþtirileceði belirli topluluk ve saðlýk sistemi baðlamýnda açýkça tanýmlanmýþ olduðunu kanýtlamak ihtiyacýndadýr. * Araþtýrma, orjinal araþtýrma projesi geliþtirmede bizzat görev alma ve iþbirliði yapmanýn yanýsýra, pratikte araþtýrma bulgularýný deðerlendirme, kullanma ve uygulamayý da ifade eder. Terimler sözlüðü Denklik (Accreditation) Denklik, ayný zamanda onaylanma olarak kabul edilmektedir. Denklik, saðlýk sistemi ve hizmetlerinde diyabet eðitimcilerini yeterli ve güvenli bir þekilde görev yapmaya hazýrlayacaðýndan emin olmak için DECS in bir eðitim müfredat programýný inceleme sürecidir. Böylece öðrencilere, hizmet alanlara (tüketicilere), saðlýk hizmeti verenlere ve yönetimlere kursun uygun standartlarda gerçekleþtirildiði ve DECS tarafýndan tanýndýðý güvencesi verilmektedir. Denklik, standardý karþýlayan kurslara 3 yýllýk bir periyot için verilmektedir. Bu süreden sonra yeniden denklik istenilmelidir. NOT: Denklik kiþilere deðil kurslara yöneliktir. Klinik Deneyim (Clinical experience) Kurs belgesi, teoriyi uygulama alanýnda ya da klinik ortamda kullanmasý ve klinik alanda yeterliliðe ulaþmasý için öðrencinin diyabet ve gereken klinik beceriler hakkýnda bilgiyi nasýl edineceðini göstermek zorundadýr. Klinik deneyim, bir disiplinlerarasý diyabet bakým ekibinde yer alan deneyimli bir diyabet eðitimcisinin rehberliði/gözetimi altýnda gerçekleþmelidir. Yeterlilik (Competence) Yeterlilik, yöntemleri doðru bir þekilde uygulayabilmeyi ve diyabet eðitimcisi rolünün temel unsurlarýný yerine getirme kapasitesini ifade eder. Kursun bitiminde öðrenciler, yaptýklarý uygulamalarda gözetime deðil de desteðe ve yol göstericiliðe ihtiyaç duyar hale gelmelidirler. Eðitim Rehberi Belgesi/Eðitim Müfredatý (Curriculum Document) Eðitim programýnýn genel amaçlarýný, içeriðini (genellikle her biri kendi hedef grubunu içeren baþlýklara/modüllere bölünmüþ olan), öðrencilerin nasýl seçildiðini, öðretim kadrosu ve kaynaklar hakkýndaki ayrýntýlarý, referanslarý/metinleri, deðerlendirme sürecini ve mümkün olduðunda önceki öðrenimleri anlama, deðerlendirme yöntemini tanýmlayan ayrýntýlý bir plandýr. Eðitim rehberi belgesi, ayný zamanda programý sunan organizasyonun altyapýsýyla ilgili genel bilgiler verir. Bir eðitim rehberi belgesi ayrýntýlý bir ders planý deðildir. Bununla birlikte, ders planý eðitim rehberi belgesiyle uyumlu olmalý; içeriðe özgü ayrýntýlar içermeli ve öngörülmüþ amaçlarý, hedefleri, öðrenim sonuçlarýný karþýlayabilecek durumda olmalýdýr. 11

12 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Diyabetik (Diabetic) Diyabetik kelimesi bir isim olarak, diðer bir deyiþle, diyabetli bir kiþiyi tanýmlamak için kullanýlmamalýdýr. Diyabetik, diyabetik ürün gibi cansýz objeler için kullanýlabilir. Eðitim Hizmeti Veren (Education provider) Eðitim programýný gerçekleþtiren kiþi ya da kurum. Öðretim Kadrosu (Faculty) Eðitim rehberini öðreten personel. Kursun esnekliði (Flexibility of course) Çalýþmayý kolaylaþtýrmak amacýyla kurs içeriði, ulaþýlabilirliði ve veriliþi konusunda esnek olmalýdýr. Kursun verildiði ülkeye uygun standart ve seviyede gerçekleþtirmelidir. Denkliðin Yenilenmesi (Re-accreditation) Denklik periyodu boyunca önemli deðiþiklikler geçiren eðitim rehberinin, yeniden gözden geçirilmesi ya da denkliðin bitim tarihinden itibaren eðitim rehberinin denkliðinin yenilenmesi sürecini ifade eder. Önceki Öðrenimlerin Tanýnmasý (Recognition of prior learning) Önceki öðrenimler, diyabet eðitimcisi programý baþlamadan önce edinilmiþ olan bilgileri ve yeterliliði ifade eder. Her program uygun noktada önceki öðrenimlerin yeni öðrenimlere nasýl dahil edileceðini açýkça ortaya koymalýdýr. Önceki diyabet eðitimi deneyimlerine ne kadar güvenileceðini gösteren net ilkeler ve diðer eðitim ortamlarýnda ele alýnmýþ olan incelemeye uygun üniteler gösterilmelidir. Modül (Module) Eðitim Rehberi nin bir konuya yönelik amaçlar, hedefler, öðrenim sonuçlarý ve öðretim yöntemleri, modüle ayrýlan süre, kendi kendine öðrenim ve deðerlendirme yöntemi hakkýnda ayrýntýlar içeren, bir baþlýk altýndaki her bir bölümüdür. Modül; ayrýca bir ünite ya da konu olarak anlaþýlabilir. 12

13 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu DECS eðitim rehberi çerçevesi Eðitim rehberi çerçevesinin amacý Uluslararasý eðitim rehberi çerçevesinde bulunan bilgi, eðitim rehberi yaklaþýmlarýnýn yenilik ve deðiþim için çeþitliliðini zenginleþtirmeye izin verirken, ayný zamanda bu eðitim rehberinin; Diyabet eðitimcilerini eðitmek için yapýlan kurslarda görev alan öðretim kadrosuna ve eðitim hizmetini verenlere rehber olmasý Denklik ve yeniden denklik için DECS in incelemesine sunulan eðitim rehberinin deðerlendirilmesi için temel ilkeleri göstermesi Diyabet eðitimcilerinin sergilemeleri beklenen role hazýrlanmasýný saðlayan bir araç olmasý Diyabet eðitiminin temel standardýný saðlayan bir yöntem iþlevi görmesi öngörülmektedir. Kriterler bir eðitim rehberi hazýrlanýrken göz önüne alýnmasý ve dahil edilmesi gereken önemli alanlarý bir araya getirmektedir. Arzu edildiði taktirde, bu eðitim rehberi üzerine temellendirilen program DECS tarafýndan yeniden gözden geçirilebilir. Eðitim rehberinin deðerlendirilmesi yaklaþýk olarak 3 ay alacaktýr (Diyabet Eðitimi Danýþma Bölümü, 1999). DECS onayý isteyen eðitim hizmeti verenler, bir eðitim rehberi incelenmesi için DECS e sunulduðunda, yeterli zamanýn ayrýldýðýna emin olmak zorundadýrlar. Organizasyon ve yönetim Eðitim rehberi, IDF in, programýn yürütüleceði ülke ile eðitim hizmeti verenin felsefesi ve genel ilkeleri ile uyumlu bir felsefeye ve genel ilkelere sahip olmalýdýr. Organizasyonun finansal kaynaklarýyla orantýlý olan kursu gerçekleþtirmek için yararlanýlacak uygun insan ve araç kaynaklarý olmalýdýr. Eðitim rehberi, deneyimli bir kurs koordinatörü tarafýndan yönetilmelidir. Öðrenciler Kursa kayýt olan öðrenciler, eðitim hizmeti verenin ve ilgili ülkenin normal gerekliliklerini ve seçim yöntemini karþýlayan uygun özelliklere sahip olmalýdýrlar. Ayrýca bu, eðitim rehberinde tanýmlanmalýdýr. Öðrencilerin saðlýk mesleði ile ilgili geçmiþi, mesleki deneyimi olmalýdýr. 13

14 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Öðretim ve destek personeli Bir kurs koordinatörü, kursun düzenli bir þekilde verilmesini saðlamalý ve organizasyonun bütün sorumluluðunu üstlenmelidir. Öðretim kadrosu üyeleri, akademik ve mesleki olarak öðrenim verdikleri alanda nitelikli olup disiplinlerarasý diyabet ekibinde çalýþma tecrübesine sahip olmalýdýrlar. Öðretim kadrosunda; Eðitim rehberi içindeki konularý öðretmek, Deneyimli uzmanlarla klinik alanlarda iþbirliði yapmak önemli olduðunda, özellikle klinik alanlarda öðrencilere gerekli rehberlik, gözetim ve desteði saðlamak için yeterli sayýda öðretim elemaný bulunmalýdýr. Her öðretim elemaný için diploma ve deneyimlerinin listesini içeren bir özgeçmiþ metni, eðitim rehberine konulmalýdýr. Eðitim rehberi belgesinin hazýrlanmasý (a) Kursun baþarýyla tamamlanmasý, diyabet eðitiminde ilgili ülke için onaylanmýþ/biçimlendirilmiþ bir yeterliliðe ulaþmayý saðlamalýdýr. (b) Eðitim rehberi, DECS Diyabet Eðitimi Ýçin Uluslararasý Görüþ Birliði (Konsensüs) Standartlarýný, yetki alanlarýný ve ilgili mesleki yasa ve kurallarý, ilgili mesleki kuruluþlarýn, eðitim hizmeti saðlayanlarýn ve eðitim rehberinin yapýldýðý ülke yönetiminin etik standartlarýný ve eðitim ihtiyaçlarýný göz önünde bulunduran bir felsefeyi temel almalýdýr. Bu felsefe, eðitim rehberi belgesinde açýkça ifade edilmelidir. (c) Diyabet eðitimcilerinin eðitilmesi ihtiyacýný açýk bir þekilde tanýmlayan, bu konuda söz sahibi olan önemli kurumlar ve hizmet alanlarla görüþüldüðünü ortaya koyan bir açýklama bulunmalýdýr. Bu açýklama, güncel saðlýk sorunlarýný ve eðitim rehberinin gerçekleþtirileceði ülkenin beklentilerini yansýtmalýdýr. Eðitim rehberi içeriði Diyabet eðitimcilerini hazýrlamaya yönelik olarak tasarlanan bir eðitim rehberi: Klinik deneyime ve araþtýrmaya dayanan güçlü bir odak noktasýna (kanýta dayalý bakýma) sahip olmalýdýr. Diyabet eðitimcisi rolünün temel bileþenlerini yansýtmalýdýr: Klinik uygulama. Her düzeyde korumayý ve saðlýðý geliþtirmeyi kapsayan eðitim. Danýþmanlýk ve davranýþsal deðiþim teknikleri. Araþtýrma ve kalitenin iyileþtirilmesi/denetim yöntemleri. Liderliði içine alan idare/yönetim. Uygun rolleri kazandýracak mesleki hazýrlýðý saðlayan içeriðe sahip olmalýdýr: Diyabet eðitimcileri, diðer saðlýk personeli ve meslekten olmayan bireyler, sorumluluklar ve mesleki sýnýrlara uygun olarak, birbirleriyle nasýl çalýþýyorlar? Anlaþmazlýk çözümlerini ve müzakereyi de açýklayan disiplinlerarasý ekip çalýþmasý. 14

15 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Spesifik içerik Spesifik (konuya özgü) içerik, modüllerin ya da konularýn içine yerleþtirilmelidir. Her modül: Modüle yönelik amaçlar, hedefler ve öðrenim sonuçlarýný Ele alýnacak içeriðin ana hatlarýný Kullanýlacak öðretim stratejilerini Deðerlendirme yöntemlerini ve modülde baþarýlý olmanýn koþullarýný Teoriye, klinik uygulamaya/deneyime ne kadar zaman ayrýldýðýný Kursun tamamý ve her modül için önerilen öðrenci iþ yükünün detaylarýný, yani öðrencinin sýnýfta, klinik ortamda, ev ödevlerini ve sunumlarýný yerine getirirken ne kadar zaman harcayacaðýný Teori ve uygulamanýn birbiriyle nasýl iliþkilendirileceðini Klinik yeterliliði deðerlendirmeye yarayanlar da dahil olmak üzere deðerlendirme araçlarýný (Deðerlendirme araçlarýnýn nüshalarý eðitim rehberine ek bölüm olarak dahil edilmelidir.) Katýlýmcýlarýn ulaþabilecekleri ya da eðitim hizmeti veren tarafýndan onlara saðlanacak kaynak kitaplarý, dergileri ve her konu için önerilen diðer materyalleri içermelidir. Deðerlendirme Öðrenciler, öðretmenler ve klinik gözetmenler tarafýndan yapýlacak olan kurs deðerlendirmelerinin nasýl gerçekleþtirileceði hakkýndaki ayrýntýlardýr. Bu deðerlendirme araçlarýnýn kopyalarý bir ek bölümde sunulmalýdýr. Eðer kurs sürekli olacaksa, eðitim rehberinin sürekli ve periyodik gözden geçirilmesine yönelik düzenlemeler tanýmlanmalýdýr. Eðitim tesisleri Kursun gerçekleþtirileceði fiziksel ortam, ülke olanaklarýna ve öðrencinin ihtiyaçlarýna uygun olmalýdýr ve þunlarý içermelidir: Sýnýflar ve konferans salonlarý Bilgisayarlar, klinik ve metabolik kontrol ve tedavi için gereken araçlar gibi ekipmana eriþim Ýþitsel-görsel ekipman dahil olmak üzere öðretim materyalleri Eðitim ve destek ekibi için ofis olanaklarý Fiziksel olanaklarýn genel hatlarý eðitim rehberi belgesine dahil edilmelidir. Olanaklarýn ülkelere göre deðiþeceði kabul edilmektedir. Kaynaklar Australian Diabetes Educators Association (ADEA). Rolestatement for the diabetes education. Canberra: ADEA; Berg E. Curriculum building in nursing. St Louis, MO: Mosby; Declaration of the Americas on Diabetes (DOTA) standards for education of people with diabetes.alexandria,va: DOTA. International Diabetes Federation (IDF). Consultative Section on Diabetes Education 1998: International consensus standards for diabetes education DECS. Brussels: IDF; 1998 (www.idf.org). International Diabetes Federation (IDF). Consultative Section on Diabetes Education 1999: Guidelines for recognition of diabetes education courses and materials for the education of health professionals. Brussels: IDF; 1999 (www.idf.org). 15

16

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ U L U S L A R A R A S I D I Y A B E T F E D E R A S Y O N U CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ Diyabet Eğitimi Danışma Kurulu International Diabetes Federation, 2008 Tüm

Detaylı

DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu MODÜL Çocuk ve ergen diyabeti 1V _ 1 Genel açýklama Dünyada her yýl 200 000 den fazla çocuða

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu MODÜL Diyabet eðitimcisinin rolü I _ I Genel Açýklama Diyabet eðitimcisi, diyabet yönetim ekibinin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri ve lerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri Neþe ZAYÝM a, Arzu AKCAN b, Özlem METREÞ c Akdeniz Üniversitesi a Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi A.D., b Antalya Saðlýk YO, Halk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araþtýrmalar Avrupa Komisyonu Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araştırmalar Eurydice Avrupa'daki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

türkomurga Türk Omurga Derneði 2013 Yýlý Mevzuatý

türkomurga Türk Omurga Derneði 2013 Yýlý Mevzuatý türkomurga Türk Omurga Derneði 2013 Yýlý Mevzuatý Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Örnek haftalýk I program Eðitim rehberinin bütününün tamamlanmasý için birçok hafta gerekebilir.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý

Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý Dr. Sema Akalýn* Sürekli týp eðitimi genel pratisyenlerin bilgi, beceri ve tutumlarýný ve en sonunda da pratiklerini artýrma amaçlý,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ Tasarým : Ahmet IÞIKMAN Mayýs 2005, ANKARA Bu yayýnýn içeriðinden yazarý sorumlu olup, hiçbir þekilde Avrupa Birliði

Detaylı

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý * Erol KARACA Özet: Küreselleþme, yaþam boyu eðitime artan gereksinim, iletiþim teknolojilerindeki hýzlý ve yoðun geliþmeler,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı