Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Eðitim rehberi, bir öðrenim deneyiminin tamamýný tanýmlayan ve özel eðitim amaçlarýný gerçekleþtirmek için hazýrlanan bir belgedir (Berg 1982) Kitabýn Adý Diyabet Saðlýk Profesyonellerinin Eðitimi Ýçin Uluslararasý Eðitim Rehberi Yayýncýsý EOS Ajans- Yayýncýlýk Tasarým Mustafa Turgut Basým Tay-Sas Matbaacýlýk 1. Baský Mart 2005 Eos Ajans-Yayýncýlýk Caferaða Mahallesi, Sakýzgülü Sokak Sivrioðlu Apartmaný 17/5 Kadýköy-ÝSTANBUL Tel: Faks: e-posta: ISBN Bu kitap, Eos Ajans- Yayýncýlýk tarafýndan, IDF in izniyle yayýnlanmýþtýr. Kitabýn herhangi bir sayfasý veya bölümü çeviri editörünün yazýlý izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

3 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Sunuþ Uluslararasý Diyabet Federasyonu bu eðitim rehberini hazýrlarken tüm dünyada diyabet eðitimcilerinin ihtiyaç duyduðu bir temel kaynak oluþturararak diyabet eðitimini iyileþtirmenin yanýsýra, diyabet eðitiminde teori ve uygulama birliðini de saðlamayý amaçlamýþtýr. Bu kitap, hem diyabet eðitimcilerinin yetiþtirildiði eðitim programlarýný oluþturuken kullanýlabilir hem de diyabet eðitimcileri için bir kendi kendine çalýþma rehberi dir. Diyabet Saðlýk Profesyonellerinin Eðitimi Ýçin Uluslararasý Eðitim Rehberi bu amaçlar doðrultusunda Türkçe ye çevrildi. Bu rehber kullanýlýrken bazý bölümlerin Türk kültürüne ve Türk hastalarýna adapte edilmesi ihtiyacý olabilir. Çeviri sýrasýnda orjinal rehbere sadýk kalmaya çalýþtýk. Hatta ülkemizde yeni ve tartýþýlmaya açýk olan bazý terimlerde hassasiyet gösterdik ve bazý Ýngilizce ifadeleri parantez içinde býrakmayý tercih ettik. Çeviri sýrasýnda Sayýn Can Erhan Kýzmaz ile birlikte yenilenmeye açýk hazýrlanan orjinal rehberin Türkçe versiyonunu da hem yenilenmeye ve hem de Türk kültürüne adapte edilmeye uygun bir formatta düzenledik. Basým sýrasýnda da orjinal baskýnýn formatýný koruduk. Diyabet eðitiminde görev alan hemþire, hekim, diyetisyen ve diðer saðlýk elemanlarýnýn uygulamalarýna ve eðitimci eðitim programlarýný düzenleyen kiþi ve kuruluþlara faydalý olmasý dileði ile; Çeviri sýrasýnda medikal perspektifin dýþýndan da bakarak çok yönlü düþünebilmemizi saðlayan ve titiz çalýþmasý ile basýma kadar her aþamada yardýmcý olan Sayýn Can Erhan Kýzmaz a, Rehberin Türkçeye çevirisine izin veren Uluslararasý Diyabet Federasyonu na (IDF) ve Editör Sayýn Marg Mc Gill e, orjinal rehberin hazýrlanmasýnda görev alan ve Türkçe çeviri için destek olarak çalýþmayý baþlatan Avrupa Diyabet Hemþireliði Federasyonu Baþkaný Sayýn Anne Marie Felton a, Uluslararasý ortak kararlar doðrultusunda faaliyet gösteren ve temel amacý diyabet hemþirelerini eðitmek olan Diyabet Hemþireliði Derneði ne ve dernek baþkaný Prof. Dr. Sevgi Oktay a, çalýþmalarýma desteðini esirgemeyen Ý.Ü.Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu Müdürü Sayýn Prof. Dr. Zehra Durna ya, Kitabýn hazýrlanmasýnda basýma kadar her aþamada yoðun emek harcayan ve iþbirliði ile Türkiye den uzaklýðýma raðmen bu rehberin hazýrlanabilmesini saðlayan Sayýn Þenay Kýzmaz a, Amacý diyabet eðitimcilerini eðitmek olan ve kar amacý bulunmayan bir bilimsel rehberin basýmý için destek olma anlayýþýna sahip Bayer Diagnostic firmasýna ve Sayýn Gözde Ünverdi ye, Her zaman desteklerini hissettiðim Aileme ve Sevdiklerime, sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Yard. Doç. Dr. Þeyda Özcan Þubat 2005, New York 3

4 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Ýngilizce baský için önsöz Eðitimli saðlýk uzmanlarýnýn ve saðlýk uzmanlarýna yönelik eðitim programlarýnýn eksikliði, yüksek kalitede diyabet eðitimi ve bakýmýnýn önündeki en önemli engel olarak, Uluslararasý Diyabet Federasyonu nun (IDF) pek çok üyesi tarafýndan dile getirilmiþtir. Bu ihtiyaca yönelik, IDF Diyabet Eðitimi Danýþma Birimi (DECS), üç yýllýk önemli stratejilerinden biri olan, bütün IDF üyeleri tarafýndan kullanýlabilecek bir eðitim rehberi yazýlmasý çalýþmasýna baþlamýþtýr. Bu çalýþmaya dünyanýn her tarafýndan katkýda bulunulmuþ ve böylece bütün organizasyonun ihtiyaçlarý yansýtýlmýþtýr. Eðitim rehberi, bütünüyle kapsamlý bir programýn yürütülmesinde ya da bazý bölümleriyle kýsa grup çalýþmalarýnda kullanýlabilir. Yerel saðlýk uzmanlarýnýn, kurumlarýn ve kuruluþlarýn deðiþik ve özel ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde kolayca adapte edilebilir. Patofizyoloji ve diyabetin klinik yönetimiyle ilgili önemli vurgular içermektedir. DECS in felsefesi yüksek kalitede bir diyabet eðitimi saðlamak olduðu için, saðlýk uzmanlarý mükemmel bir klinik anlayýþa sahip olmalýdýrlar. Bu yolla, iyi eðitilmiþ saðlýk uzmanlarýnca verilecek diyabet eðitimi, diyabetli bireyin baþarýlý bir þekilde kendi diyabetini yönetmesinin anahtarýný oluþturan klinik bakýmla bütünleþecektir. Biz, bu eðitim rehberini hazýrlarken diyabet tedavisinde yeni ve yenilikçi yaklaþýmlar da ortaya çýkmaya devam etmektedir. Bunun sonucu olarak bu belge, yeni olgulara göre geliþen canlý bir yapýya sahiptir. Bu eðitim rehberinin, saðlýk uzmanlarýnýn bilgisini ve anlayýþýný artýrmaya yönelik bir adým olduðuna ve dolayýsýyla diyabetle yaþayanlara daha iyi bir bakým sunulmasýna vesile olacaðýna bütün samimiyetimle inanmaktayým. Marg McGill, Baþkan, Editör Dünyadaki diyabetli sayýsý gittikçe artmaktadýr. Bunlarýn çoðunluðunu Tip 2 diyabetliler oluþturmaktadýr; fakat ayný zamanda Tip 1 diyabet de artmaktadýr. Özellikle can sýkýcý olan, Tip 2 diyabetin genç nüfus içindeki artýþýdýr. Bu insanlarýn diyabetinin yönetilmesi bir problem olmaya devam etmektedir. Dünyanýn bir çok bölgesinde eksik tedavi uygulanmakta ve tedavide kullanýlan ilaçlarýn çoðu, istenmeyen riskler içermektedir. Bununla birlikte yaþam tarzý deðiþikliði diyabet yönetiminin mihenk taþý olmaya devam etmektedir. Bu da, yine, dünya çapýnda deðiþiklik göstermektedir. Diyabetlilerin iyi bir bilgiye sahip olmasý ve bu bilginin uygulamaya aktarýlma yeteneði anahtar rol oynamaktadýr. Bu durum, eðitimi ve iyi motive edilmiþ, iyi eðitilmiþ saðlýk profesyonelleri grubunu gerektirmektedir. Saðlýk profesyonelleri, çok uzun bir süre, diyabet eðitimi vermede ve diyabet bakýmýnda becerili olduklarýný varsaydýlar; fakat bununla birlikte bilgisizlikten ötürü, sýk sýk, arzulanan hedeflerin gerisinde kaldýlar. Nelere gereksinim duyulduðunun açýk bir tarifinin gözler önüne serilmesi gerekmektedir. Yüzlerce eðitim rehberi hazýrlandý; bununla birlikte, bunlarýn hepsi eðitim verme ile klinik yönetim becerilerini birbirinden ayýrdýlar. Tek baþýna ne birinin ne de diðerinin yetmediðini kabul etmek zorundayýz. Yüksek kalitede diyabet bakýmý vermek için, bütün saðlýk profesyonellerinde her iki özelliðin birarada bulunmasý gereklidir. Bu eðitim rehberi, deðiþik disiplinlerden gelen ve farklý seviyelere sahip olan saðlýk profesyonellerinin eðitimini kolaylaþtýracak, bölgesel gereksinimlere ve kaynaklara uygun olarak yüksek kalitede diyabet eðitimi ve bakýmý vermelerine izin verecektir. Profesör Sir George Alberti, IDF Baþkaný 4

5 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Türkçe baský için önsöz SDiyabet Dünyasýnýn Deðerli Saðlýk Yöneticileri ve Eðitimcileri, aðlýk Profesyonellerinin özgüvenini ve uygulamalarýnýn etkinliðini arttýrmak üzere yýllardýr Ulusal Diyabet Programý adý altýnda ve çeþitli organizasyonlarda çaba gösteriyoruz. Sayýn Þazi Ýmamoðlu, Sayýn Sema Akalýn, Sayýn Temel Yýlmaz ve arkadaþlarýnýn, diyabetlilere bakým verenlerin minimum donanýmlarý ve öðrenimlerinin ne olmasý gerektiði üstüne çalýþarak, on yýl önce Bilkent te hazýrlayýp uyguladýklarý I. Diyabet Eðitimcisinin Eðitimi Kursu nu, çoðaltýlýp daðýtýlan görsel eðitim araçlarý ný hatýrlýyorum. Biz de, diyabet hemþirelerinin temel ve sürekli eðitiminde bu dökümanlardan ve IDF in standartlarýndan yararlandýk. Hizmet verdikleri insanlarý güçlendirmek için, diyabet hemþirelerinin ne kadar hazýr olduklarýnýn öz-deðerlendirmesini yapmalarýna yarayacak beceri listeleri oluþturduk. Türkiye nin 40. Uluslararasý ve Ulusal Diyabet Kongresi nde Diyabet Hemþirelerimizle interaktif bir yöntem ve araç (keyboard) kullanarak, IDF in yayýnladýðý Diyabet Eðitimi Standartlarý na göre diyabetlinin ve ailesinin eðitim durumunu gözden geçirmeye, onlarý bu standartlara ulaþmak için özendirmeye çalýþtýk. Terapötik Hasta Eðitimi ni baþarmak her zaman kaygýmýz ve hedefimiz oldu. Diyabet Hemþirelerimiz, hasta eðitiminin önemini biliyorlar ve istekliler; kamuya ait saðlýk kuruluþlarýmýzda Saðlýk personelinin performansýnýn deðerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi ne dair yönergede, hasta eðitimi yapan hemþirenin performansý göz ardý edildiði için kýrgýnlýklarýný ifade etseler de, profesyonel etik ile mesleki ve vicdani sorumluluklarý nedeniyle, temel iþlevlerinden olan eðitim ve danýþmanlýk faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hizmetinde olduðumuz insanlarýn güçlenmesini saðlayacak saðlýk personellerinin yetiþtirilmesinde çok yararlanacaðýmýz bu rehberi dilimize, hepimize kazandýran deðerli meslektaþýma teþekkürlerimle... Prof.Dr.Sevgi OKTAY, Diyabet Hemþireliði Derneði Baþkaný Þubat. 2005, Ýstanbul 5

6 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Çeviri ve editoryal kurul Türkiye Baskýsý Çeviri editörü Yrd. Doç. Dr. Þeyda Özcan Ýngilizceden Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Þeyda Özcan, Can Erhan Kýzmaz Orjinal Baský Yazarlar Marg McGill, Chairperson, DECS, Australia, Editor, in-chief Anne Belton, Co-convenor, Curriculum Task Force, Canada, Editor Tricha Dunning, Co-convenor, Curriculum Task Force, Australia, Editor Sharidan Waldron UK Jane Overland Australia Juan José Gagliardino Argentina Redaksiyon Ellen Aslander-van Villet The Netherlands Linda Beeny Australia Anne Booker UK Keith Champell USA loretta Cox UK Marg Dorcas Canada Pamela Dyson UK Lynn Edwards Canada Patricia Fokumlah Cameroon Deborah Foote Australia Gary Steven Frost UK Elaine Hibbert-Jones UK Axel Hirsch Germany Helen Jones Canada Selina Khor Hong Kong,PRC Suha Khoury Israel Norma McGough UK Lorna Mellor Australia Noreen Merritt Barbados Angie Middlehurst Australia Eva Kan Hong Kong, PRC Nora Mecuri Argentina Frank Snoek The Netherlands Vanessa Nube Australia Nishita Ojha Tanzania Emel Özer Turkey Tracey Parkin UK Dympna Pearson UK Danielle Peters Luxembourg Blenda Purnell UK Linda Sminerio USA Nuha Saleh Stattin Sweden Nancy Simpson Canada Chas Skinner UK Lea Sorensen Australia Johane Sutton UK Peter Swift UK Briony Thomas UK Dorothy Thomas Australia Jacqui Troughton UK Yianna Vovides USA Olwyn Westwood UK Rebeca Wong Hong Kong-PRC 6

7 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Ýçindekiler Sunuþ Ýngilizce Baský Ýçin Önsöz Türkçe Baský Ýçin Önsöz Çevirmenler ve Editörler Kurulu Ýçindekiler 7 Giriþ 9 Geri Plan/Artalan 9 Eðitim Rehberi 10 Temel Prensipler 10 Terimler Sözlüðü DECS eðitim rehberi çerçevesi Eðitim Rehberi Çerçevesinin Amacý Organizasyon ve Yönetim Öðrenciler Öðretim ve Destek Personeli Eðitim Rehberi Belgesinin Hazýrlanmasý Eðitim Rehberi Ýçeriði Spesifik Ýçerik Deðerlendirme Eðitim Tesisleri Kaynaklar Modül I Modül I-1 Modül I-2 Modül I-3 Modül I-4 Modül I-5 Modül I-6 Modül I-7 Diyabet Eðitimcisinin Rolü Ekip Yönetimi Öðretim ve Öðrenim Psikososyal ve Davranýþsal Yaklaþýmlar Toplum Bilincinin ve Farkýndalýðýnýn Geliþtirilmesi Araþtýrma Deðerlendirme

8 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Modül II Modül II-1 Modül II-2 Modül III Modül III-1 Modül III- 2 Modül III-3 Modül III-4 Modül III-5 Modül III-6 Modül III-7 Modül III-7a Modül III-7b Modül III-7c Modül III-7d Modül III-8 Modül III-9 Modül IV Modül IV-1 Modül IV-2 Modül IV-3 Modül IV-4 Modül IV-5 Diyabetin Tanýsý, Sýnýflandýrýlmasý ve Tanýtýmý Patofizyoloji Bireysel Yönetim Glikoz Düþürücü Ýlaç Tedavisi Ýnsülin Tedavisi Fiziksel Aktivite Beslenme Tedavisi Kýsa Dönem Komplikasyonlarý Uzun Dönem Komplikasyonlarý Diyabetik Retinopati Diyabetik Nefropati Diyabetik Nöropati Kardiyovasküler Hastalýk Tamamlayýcý Tedaviler Diyabet ve Cinsel Saðlýk Çocuk ve Ergen Diyabeti Gebelik Diyabeti Önceden Diyabeti Olan Kadýnlarda Gebelik Ýleri Yaþtaki Yetiþkinler Perioperatif Yönetim Ekler Ek 1 Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Örnek Haftalýk Program Örnek Program Fiziksel Ortam/Düzen Küçük Grup Çalýþmasý/Vaka Çalýþmasý Önerilen Ýnternet Siteleri Mentorluk (Danýþmanlýk/Rehberlik)

9 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Giriþ Bir eðitim rehberi þekillendirilirken öðretim ve öðrenim teorileri, yaratýcýlýk, eðlence ve deneysel öðrenim bir araya getirilmelidir. Ýyi yetiþmiþ ve klinikte etkili olan diyabet eðitimcilerinin eðitiminde, kapsamlý bir eðitim rehberi temel rol oynamaktadýr. Bu, Uluslararasý Diyabet Federasyonu nun (International Diabetes Federation; IDF) Diyabet Eðitimi Danýþma Birimi nin (Consultative Section on Diabetes Education; DECS) diyabet eðitimi kavramý ile uyumludur ve IDF in diyabeti önleme stratejileri ve sonuçlarýný iyileþtirme çabalarýna yönelik olarak diyabetlileri ve saðlýk ekibi üyelerini yetkin kýlma görüþünün bir parçasýdýr. Ayrýca, bir eðitim rehberi küresel diyabet eðitimi standartlarýnýn yerine getirilmesini kolaylaþtýran bir mekanizma olarak hizmet edebilir; saðlýk bakým ekibi üyelerinin uyumlu bir þekilde çalýþmalarýný saðlayabilir; akademik ve klinik bütünlüðe sahip olan dinamik bir disiplininin geliþimini destekler. Geri plan/artalan Diyabet eðitimcilerinin bir uyum içinde hazýrlanmalarý ihtiyacý, DECS tarafýndan birkaç yýldan beri görülmektedir. DECS in bu öngörüsü, saðlýk profesyonelleri için eðitim programlarýnýn geliþtirilmesi ve eðitim toplantýlarýnýn yapýlmasý konusunda, dünyanýn pek çok ülkesinden iletilen, çok sayýda yardým isteði ile desteklenmiþtir. O halde, uluslararasý bir eðitim rehberi: Saðlýk çalýþanlarýna yönelik eðitim programlarý için ortak bir çerçeve tanýmlayacaktýr. DECS tarafýndan 1998 yýlýnda (Diyabet Eðitimi Danýþma Bölümü, 1998) geliþtirilen Diyabet Eðitimi Ýçin Uluslararasý Standartlar temeli üzerinde, ortak bir uygulama standardýný destekleyecektir. Eðitim rehberinin geliþtirilmesi için Tanýma/Onay Belgesi ni (Recognition Document) genel çerçeve olarak kullanacaktýr (Diyabet Eðitimi Danýþma Bölümü, 1999) Yeniden yapýlandýrma ve gözden geçirme sürecini, fark edilecek ve hedeflenecek en iyi uygulamayý ve referans olmayý saðlayan kaliteli diyabet eðitimini garanti edecektir. Diyabet eðitimcilerinden beklenen rolle uyumlu olacaktýr. Diyabet eðitimcilerini ileri uygulama seviyesine hazýrlayacaktýr. IDF DECS tarafýndan hazýrlanan eðitim rehberlerinin denkliði, IDF in eðitim programlarýný tanýma sürecinin bir parçasýdýr. Bu yolla rehberler, Uluslararasý Standartlar da tanýmlanmýþ olan yapý ve süreç standartlarýna göre deðerlendirilir. Bu dýþsal yeniden gözden geçirme süreci, her eðitim rehberinin ayrýlmaz parçasý olan içsel deðerlendirmeyi tamamlar. Pek çok ülkenin diyabet eðitimcilerine yönelik iyi planlanmýþ ve yapýlandýrýlmýþ eðitim programlarý olduðu görülmektedir. 9

10 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Bununla birlikte, pek çok ülkede yöneticiler ve saðlýk hizmeti verenler diyabet eðitiminin, diyabet tedavisinde önemli bir rol oynadýðýný, her týbbi müdahalenin bir eðitim süreci olduðunu ve saðlýk profesyonellerini etkili diyabet eðitimcileri kýlmak için özel eðitimin gerektiðini yeni yeni kabul etmeye baþlamýþlardýr. Bu alanlarda eðitim programlarý ve eðitim rehberleri, saðlýk profesyonellerini diyabet eðitimcisi rolüne hazýrlamak için gereklidir. Diyabet eðitimi bir uzmanlýk alanýdýr ve þayet etkili bir biçimde gerçekleþtirilmek isteniyorsa, ileri seviyede bilgi ve deneyim gerektirir. Sonuç olarak, uluslararasý bir eðitim rehberi, etkili bir diyabet eðitimini gerçekleþtirmenin karmaþýklýðýnýn; bir uzman uygulayýcý ve diyabet saðlýk ekibinin etkili bir üyesi olarak diyabet eðitimcisi olmanýn gerektirdiði özel bilgi, yetenek ve rolün bilincine varmalarýnda yöneticilere/karar vericilere ve saðlýk hizmeti verenlere yardýmcý olacaktýr. Son on yýlda, diyabet eðitimcisinin rolünün klinik deðerlendirme, komplikasyonlarýn deðerlendirilmesi ve yönetim, týbbi tedavinin düzenlenmesi ve araþtýrma konularý da dahil olmak üzere, ileri klinik becerileri içeren eðitim hazýrlýðýnýn ötesine uzandýðý görülmüþtür. Bazý ülkelerde Uzman Klinisyen Hemþire (Nurse Practitioner) rolü ortaya çýkmýþ ve geliþmiþtir. Uzman klinisyen hemþire genel hemþirelik eðitiminden sonra ilave uzmanlýk eðitimi almýþ, ileri seviyede geniþ bir uygulama alanýna sahip olan, yüksek becerili klinisyendir. Bu ileri uygulamalar, ilaç tedavisi baþlatma, uzmana sevk etme, taný testlerini düzenleme ve istekte bulunmadýr. Bu hemþireler mevcut olduðu taktirde, eðitim rehberi onlarý ileri düzeyde, etkili ve güven içinde çalýþmaya hazýrlayacak þekilde tasarlanmalýdýr. Bu eðitim rehberi içinde yer alan bazý ileri düzey yetenekler (*) iþaretiyle belirtilmiþtir. Diðerlerine ise, örneðin bir ilacý reçetelendirmek, göndermede bulunulmamýþtýr. Bu belge, kiþilere ve kuruluþlara diyabet eðitimcileri için eðitim programlarý hazýrlamada yardýmcý olmak için geliþtirilmiþtir. Kiþilerin bulunduklarý ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine, mesleki ve kültürel gerekliliklerine uygun bir baðlam içinde ele alýnmalýdýr. Bu belge içinde çizilen eðitim rehberi çerçevesi sadece bir yol göstericidir. Eðitim rehberi Bir eðitim rehberi geliþtirilirken: Anahtar kurumsal paydaþlarýn (stakeholder) dahil edilmesi Hedef kitleye uygun olmasý Ýçeriðin güncel uygulamayý yansýtmasý ve mümkünse bu içeriðin kanýta ya da en azýndan görüþ birliðine (konsensüse) dayanmasýnýn saðlanmasý Deðiþime uyum saðlamasý için eðitim rehberinin düzenli olarak gözden geçirilmesi Teorinin uygulamaya baðlanmasý önemlidir. Temel prensipler Bir eðitim rehberi: Öðrencileri bilgi kazanmak ve diyabet eðitimi vermede beceri ve yeterliliklerini geliþtirmek için desteklediðini Önceki diyabet bilgilerinin anlaþýlmasýna yönelik uygun yöntemlere sahip olduðunu Uygun olduðunda ilgili kuruluþlar, dernekler ve diðer yapýlarla, örneðin klinik deneyim saðlamak için, iþ birliði yapacak bir yönteme sahip olduðunu Teori, araþtýrma* ve klinik uygulamayý birleþtirdiðini Yansýtýcý uygulamayý (reflective practice), problem çözme ve karar verme becerilerini kullandýðýný Standartlar ve yeterlilik üzerine temellendirildiðini 10

11 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Klinik deneyimin ve gözetimin/süpervizyonun miktarý ve niteliði de dahil olmak üzere, eðitim rehberini oluþturmak için uygun kaynaklara sahip olduðunu Kendilerine ayrýlmýþ konularý öðretecek uygun bir eðitime ve niteliklere sahip öðretmen ve eðitim grubu tarafýndan oluþturulduðunu Klinik deneyim baþladýðýnda, olanaklarý onaylayacak ve takibini yapacak uygun bir prosedüre sahip olduðunu Kursun baþarýyla tamamlanmasýyla, diyabet eðitiminde yeterliliðe ulaþýlacaðýný Öðrencileri mesleki sorunlarýný, rol çatýþmalarýyla ve kendilerinden beklenen role uygun diyabet eðitimini gerçekleþtirmeyle ilgili sorunlarý aþacak donanýma sahip kýlacaðýný Programýn, gerçekleþtirileceði belirli topluluk ve saðlýk sistemi baðlamýnda açýkça tanýmlanmýþ olduðunu kanýtlamak ihtiyacýndadýr. * Araþtýrma, orjinal araþtýrma projesi geliþtirmede bizzat görev alma ve iþbirliði yapmanýn yanýsýra, pratikte araþtýrma bulgularýný deðerlendirme, kullanma ve uygulamayý da ifade eder. Terimler sözlüðü Denklik (Accreditation) Denklik, ayný zamanda onaylanma olarak kabul edilmektedir. Denklik, saðlýk sistemi ve hizmetlerinde diyabet eðitimcilerini yeterli ve güvenli bir þekilde görev yapmaya hazýrlayacaðýndan emin olmak için DECS in bir eðitim müfredat programýný inceleme sürecidir. Böylece öðrencilere, hizmet alanlara (tüketicilere), saðlýk hizmeti verenlere ve yönetimlere kursun uygun standartlarda gerçekleþtirildiði ve DECS tarafýndan tanýndýðý güvencesi verilmektedir. Denklik, standardý karþýlayan kurslara 3 yýllýk bir periyot için verilmektedir. Bu süreden sonra yeniden denklik istenilmelidir. NOT: Denklik kiþilere deðil kurslara yöneliktir. Klinik Deneyim (Clinical experience) Kurs belgesi, teoriyi uygulama alanýnda ya da klinik ortamda kullanmasý ve klinik alanda yeterliliðe ulaþmasý için öðrencinin diyabet ve gereken klinik beceriler hakkýnda bilgiyi nasýl edineceðini göstermek zorundadýr. Klinik deneyim, bir disiplinlerarasý diyabet bakým ekibinde yer alan deneyimli bir diyabet eðitimcisinin rehberliði/gözetimi altýnda gerçekleþmelidir. Yeterlilik (Competence) Yeterlilik, yöntemleri doðru bir þekilde uygulayabilmeyi ve diyabet eðitimcisi rolünün temel unsurlarýný yerine getirme kapasitesini ifade eder. Kursun bitiminde öðrenciler, yaptýklarý uygulamalarda gözetime deðil de desteðe ve yol göstericiliðe ihtiyaç duyar hale gelmelidirler. Eðitim Rehberi Belgesi/Eðitim Müfredatý (Curriculum Document) Eðitim programýnýn genel amaçlarýný, içeriðini (genellikle her biri kendi hedef grubunu içeren baþlýklara/modüllere bölünmüþ olan), öðrencilerin nasýl seçildiðini, öðretim kadrosu ve kaynaklar hakkýndaki ayrýntýlarý, referanslarý/metinleri, deðerlendirme sürecini ve mümkün olduðunda önceki öðrenimleri anlama, deðerlendirme yöntemini tanýmlayan ayrýntýlý bir plandýr. Eðitim rehberi belgesi, ayný zamanda programý sunan organizasyonun altyapýsýyla ilgili genel bilgiler verir. Bir eðitim rehberi belgesi ayrýntýlý bir ders planý deðildir. Bununla birlikte, ders planý eðitim rehberi belgesiyle uyumlu olmalý; içeriðe özgü ayrýntýlar içermeli ve öngörülmüþ amaçlarý, hedefleri, öðrenim sonuçlarýný karþýlayabilecek durumda olmalýdýr. 11

12 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Diyabetik (Diabetic) Diyabetik kelimesi bir isim olarak, diðer bir deyiþle, diyabetli bir kiþiyi tanýmlamak için kullanýlmamalýdýr. Diyabetik, diyabetik ürün gibi cansýz objeler için kullanýlabilir. Eðitim Hizmeti Veren (Education provider) Eðitim programýný gerçekleþtiren kiþi ya da kurum. Öðretim Kadrosu (Faculty) Eðitim rehberini öðreten personel. Kursun esnekliði (Flexibility of course) Çalýþmayý kolaylaþtýrmak amacýyla kurs içeriði, ulaþýlabilirliði ve veriliþi konusunda esnek olmalýdýr. Kursun verildiði ülkeye uygun standart ve seviyede gerçekleþtirmelidir. Denkliðin Yenilenmesi (Re-accreditation) Denklik periyodu boyunca önemli deðiþiklikler geçiren eðitim rehberinin, yeniden gözden geçirilmesi ya da denkliðin bitim tarihinden itibaren eðitim rehberinin denkliðinin yenilenmesi sürecini ifade eder. Önceki Öðrenimlerin Tanýnmasý (Recognition of prior learning) Önceki öðrenimler, diyabet eðitimcisi programý baþlamadan önce edinilmiþ olan bilgileri ve yeterliliði ifade eder. Her program uygun noktada önceki öðrenimlerin yeni öðrenimlere nasýl dahil edileceðini açýkça ortaya koymalýdýr. Önceki diyabet eðitimi deneyimlerine ne kadar güvenileceðini gösteren net ilkeler ve diðer eðitim ortamlarýnda ele alýnmýþ olan incelemeye uygun üniteler gösterilmelidir. Modül (Module) Eðitim Rehberi nin bir konuya yönelik amaçlar, hedefler, öðrenim sonuçlarý ve öðretim yöntemleri, modüle ayrýlan süre, kendi kendine öðrenim ve deðerlendirme yöntemi hakkýnda ayrýntýlar içeren, bir baþlýk altýndaki her bir bölümüdür. Modül; ayrýca bir ünite ya da konu olarak anlaþýlabilir. 12

13 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu DECS eðitim rehberi çerçevesi Eðitim rehberi çerçevesinin amacý Uluslararasý eðitim rehberi çerçevesinde bulunan bilgi, eðitim rehberi yaklaþýmlarýnýn yenilik ve deðiþim için çeþitliliðini zenginleþtirmeye izin verirken, ayný zamanda bu eðitim rehberinin; Diyabet eðitimcilerini eðitmek için yapýlan kurslarda görev alan öðretim kadrosuna ve eðitim hizmetini verenlere rehber olmasý Denklik ve yeniden denklik için DECS in incelemesine sunulan eðitim rehberinin deðerlendirilmesi için temel ilkeleri göstermesi Diyabet eðitimcilerinin sergilemeleri beklenen role hazýrlanmasýný saðlayan bir araç olmasý Diyabet eðitiminin temel standardýný saðlayan bir yöntem iþlevi görmesi öngörülmektedir. Kriterler bir eðitim rehberi hazýrlanýrken göz önüne alýnmasý ve dahil edilmesi gereken önemli alanlarý bir araya getirmektedir. Arzu edildiði taktirde, bu eðitim rehberi üzerine temellendirilen program DECS tarafýndan yeniden gözden geçirilebilir. Eðitim rehberinin deðerlendirilmesi yaklaþýk olarak 3 ay alacaktýr (Diyabet Eðitimi Danýþma Bölümü, 1999). DECS onayý isteyen eðitim hizmeti verenler, bir eðitim rehberi incelenmesi için DECS e sunulduðunda, yeterli zamanýn ayrýldýðýna emin olmak zorundadýrlar. Organizasyon ve yönetim Eðitim rehberi, IDF in, programýn yürütüleceði ülke ile eðitim hizmeti verenin felsefesi ve genel ilkeleri ile uyumlu bir felsefeye ve genel ilkelere sahip olmalýdýr. Organizasyonun finansal kaynaklarýyla orantýlý olan kursu gerçekleþtirmek için yararlanýlacak uygun insan ve araç kaynaklarý olmalýdýr. Eðitim rehberi, deneyimli bir kurs koordinatörü tarafýndan yönetilmelidir. Öðrenciler Kursa kayýt olan öðrenciler, eðitim hizmeti verenin ve ilgili ülkenin normal gerekliliklerini ve seçim yöntemini karþýlayan uygun özelliklere sahip olmalýdýrlar. Ayrýca bu, eðitim rehberinde tanýmlanmalýdýr. Öðrencilerin saðlýk mesleði ile ilgili geçmiþi, mesleki deneyimi olmalýdýr. 13

14 Uluslararasý Diyabet Federasyonu I DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ Öðretim ve destek personeli Bir kurs koordinatörü, kursun düzenli bir þekilde verilmesini saðlamalý ve organizasyonun bütün sorumluluðunu üstlenmelidir. Öðretim kadrosu üyeleri, akademik ve mesleki olarak öðrenim verdikleri alanda nitelikli olup disiplinlerarasý diyabet ekibinde çalýþma tecrübesine sahip olmalýdýrlar. Öðretim kadrosunda; Eðitim rehberi içindeki konularý öðretmek, Deneyimli uzmanlarla klinik alanlarda iþbirliði yapmak önemli olduðunda, özellikle klinik alanlarda öðrencilere gerekli rehberlik, gözetim ve desteði saðlamak için yeterli sayýda öðretim elemaný bulunmalýdýr. Her öðretim elemaný için diploma ve deneyimlerinin listesini içeren bir özgeçmiþ metni, eðitim rehberine konulmalýdýr. Eðitim rehberi belgesinin hazýrlanmasý (a) Kursun baþarýyla tamamlanmasý, diyabet eðitiminde ilgili ülke için onaylanmýþ/biçimlendirilmiþ bir yeterliliðe ulaþmayý saðlamalýdýr. (b) Eðitim rehberi, DECS Diyabet Eðitimi Ýçin Uluslararasý Görüþ Birliði (Konsensüs) Standartlarýný, yetki alanlarýný ve ilgili mesleki yasa ve kurallarý, ilgili mesleki kuruluþlarýn, eðitim hizmeti saðlayanlarýn ve eðitim rehberinin yapýldýðý ülke yönetiminin etik standartlarýný ve eðitim ihtiyaçlarýný göz önünde bulunduran bir felsefeyi temel almalýdýr. Bu felsefe, eðitim rehberi belgesinde açýkça ifade edilmelidir. (c) Diyabet eðitimcilerinin eðitilmesi ihtiyacýný açýk bir þekilde tanýmlayan, bu konuda söz sahibi olan önemli kurumlar ve hizmet alanlarla görüþüldüðünü ortaya koyan bir açýklama bulunmalýdýr. Bu açýklama, güncel saðlýk sorunlarýný ve eðitim rehberinin gerçekleþtirileceði ülkenin beklentilerini yansýtmalýdýr. Eðitim rehberi içeriði Diyabet eðitimcilerini hazýrlamaya yönelik olarak tasarlanan bir eðitim rehberi: Klinik deneyime ve araþtýrmaya dayanan güçlü bir odak noktasýna (kanýta dayalý bakýma) sahip olmalýdýr. Diyabet eðitimcisi rolünün temel bileþenlerini yansýtmalýdýr: Klinik uygulama. Her düzeyde korumayý ve saðlýðý geliþtirmeyi kapsayan eðitim. Danýþmanlýk ve davranýþsal deðiþim teknikleri. Araþtýrma ve kalitenin iyileþtirilmesi/denetim yöntemleri. Liderliði içine alan idare/yönetim. Uygun rolleri kazandýracak mesleki hazýrlýðý saðlayan içeriðe sahip olmalýdýr: Diyabet eðitimcileri, diðer saðlýk personeli ve meslekten olmayan bireyler, sorumluluklar ve mesleki sýnýrlara uygun olarak, birbirleriyle nasýl çalýþýyorlar? Anlaþmazlýk çözümlerini ve müzakereyi de açýklayan disiplinlerarasý ekip çalýþmasý. 14

15 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Spesifik içerik Spesifik (konuya özgü) içerik, modüllerin ya da konularýn içine yerleþtirilmelidir. Her modül: Modüle yönelik amaçlar, hedefler ve öðrenim sonuçlarýný Ele alýnacak içeriðin ana hatlarýný Kullanýlacak öðretim stratejilerini Deðerlendirme yöntemlerini ve modülde baþarýlý olmanýn koþullarýný Teoriye, klinik uygulamaya/deneyime ne kadar zaman ayrýldýðýný Kursun tamamý ve her modül için önerilen öðrenci iþ yükünün detaylarýný, yani öðrencinin sýnýfta, klinik ortamda, ev ödevlerini ve sunumlarýný yerine getirirken ne kadar zaman harcayacaðýný Teori ve uygulamanýn birbiriyle nasýl iliþkilendirileceðini Klinik yeterliliði deðerlendirmeye yarayanlar da dahil olmak üzere deðerlendirme araçlarýný (Deðerlendirme araçlarýnýn nüshalarý eðitim rehberine ek bölüm olarak dahil edilmelidir.) Katýlýmcýlarýn ulaþabilecekleri ya da eðitim hizmeti veren tarafýndan onlara saðlanacak kaynak kitaplarý, dergileri ve her konu için önerilen diðer materyalleri içermelidir. Deðerlendirme Öðrenciler, öðretmenler ve klinik gözetmenler tarafýndan yapýlacak olan kurs deðerlendirmelerinin nasýl gerçekleþtirileceði hakkýndaki ayrýntýlardýr. Bu deðerlendirme araçlarýnýn kopyalarý bir ek bölümde sunulmalýdýr. Eðer kurs sürekli olacaksa, eðitim rehberinin sürekli ve periyodik gözden geçirilmesine yönelik düzenlemeler tanýmlanmalýdýr. Eðitim tesisleri Kursun gerçekleþtirileceði fiziksel ortam, ülke olanaklarýna ve öðrencinin ihtiyaçlarýna uygun olmalýdýr ve þunlarý içermelidir: Sýnýflar ve konferans salonlarý Bilgisayarlar, klinik ve metabolik kontrol ve tedavi için gereken araçlar gibi ekipmana eriþim Ýþitsel-görsel ekipman dahil olmak üzere öðretim materyalleri Eðitim ve destek ekibi için ofis olanaklarý Fiziksel olanaklarýn genel hatlarý eðitim rehberi belgesine dahil edilmelidir. Olanaklarýn ülkelere göre deðiþeceði kabul edilmektedir. Kaynaklar Australian Diabetes Educators Association (ADEA). Rolestatement for the diabetes education. Canberra: ADEA; Berg E. Curriculum building in nursing. St Louis, MO: Mosby; Declaration of the Americas on Diabetes (DOTA) standards for education of people with diabetes.alexandria,va: DOTA. International Diabetes Federation (IDF). Consultative Section on Diabetes Education 1998: International consensus standards for diabetes education DECS. Brussels: IDF; 1998 (www.idf.org). International Diabetes Federation (IDF). Consultative Section on Diabetes Education 1999: Guidelines for recognition of diabetes education courses and materials for the education of health professionals. Brussels: IDF; 1999 (www.idf.org). 15

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ U L U S L A R A R A S I D I Y A B E T F E D E R A S Y O N U CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ Diyabet Eğitimi Danışma Kurulu International Diabetes Federation, 2008 Tüm

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Örnek haftalýk I program Eðitim rehberinin bütününün tamamlanmasý için birçok hafta gerekebilir.

Detaylı

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi "Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu Akran Eðitimi Alt Komitesi Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ Prof. Dr. Erdal AKALIN Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Faik SAYRAN Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/529

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ U L U S L A R A R A S I D I Y A B E T F E D E R A S Y O N U CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ Diyabet Eğitimi Danışma Kurulu Internatinal Diabetes Federatin, 2008 Tüm hakları

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU PLANLAMADAN UYGULAMAYA 27-28 Kasým 2008, Mersin BÝLDÝRÝ KÝTABI TEPAV Yayýnlarý No: 45 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝ KÝTABI Kitap içeriðinden

Detaylı