CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I DERS BĠLGĠLERĠ FORMU"

Transkript

1 Bölüm Yıl/yarıyıl Dersin adı CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Dönem I 1.yıl / Güz (1.) ve Bahar (2.) yarıyıl DÖNEM I MESLEK ĠÇĠ DERSLER (Tıklayınız) DÖNEM I MESLEK DIġI DERSLER (Tıklayınız) Lisans Ders düzeyi (önlisans, lisans, vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu T+L saat Kredi 21+5 = 26 I. Yarıyıl (Tüm yıl için 52) AKTS MESLEK ĠÇĠ DERSLER 50 MESLEK DIġI DERSLER 10 Toplam 60 Varsa ön koģul dersleri Ders kategorisi Zorunlu Türkçe TIP hafta - haftada 21 saat teorik ve 5 saat Laboratuar (Tıklayınız) Yok Tıp Fakültesi Temel Eğitim Ders koordinatörü Doç. Dr. Yavuz SĠLĠĞ E-posta: Tel: /2134 Ders veren(ler) Yardımcı Eğitmenler Dersin Amacı Antropoloji, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, DavranıĢ Bilimleri, Deontoloji, Felsefe Fizyoloji Histoloji, Ġlk Ve Acil Yardım, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, PDÖ Eğitim Modülü,Sağlık Sosyolojisi,Temel Tıbbi Beceriler, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Terminoloji, Türkiye Sağlık Sistemi, Anabilim Dalları Öğretim Üyeleri (Tıklayınız) E-posta: Tel: / 2134 Antropoloji, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, DavranıĢ Bilimleri, Deontoloji, Felsefe Fizyoloji Histoloji, Ġlk Ve Acil Yardım, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, PDÖ Eğitim Modülü, Sağlık Sosyolojisi,Temel Tıbbi Beceriler, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Terminoloji, Türkiye Sağlık Sistemi, Anabilim Dalları Anabilim Dalları AraĢtırma görevlileri ve uzmanlar Vücuttaki doku, organ ve sistemlerin yapısı, fonksiyonları, birbirleri ile etkileģimleri, bazı fonksiyonel bozuklukları hakkında bilgi edindirmek. BĠRĠNCĠ SINIFDA ALINAN TEMEL DERSLER VE AMAÇLARI AĢağıda adı geçen dersler ikinci sınıfta tüm yıl içinde 6 kurul içerisinde anlatılmaktadır. Her kurulda o kurulu ilgilendiren konular birbirleri ile koordineli bir Ģekilde sırayla anlatılır. Tıbbi Biyoloji: Moleküler biyolojinin temel esasları, hücre yapısı ve fonksiyonları, çeģitli dokuların yapı ve fonksiyonları, insan organizmasındaki bazı metabolik iģlemler inceleyen bilim dalıdır. Tıbbi Terminoloji : Vücudumuzda bulunan organ ve bölgelerin tanıtılması *Önek soneklerle kelime türetme, BirleĢik kelimelerin çözümlenmesi içerir. Histoloji ve Embriyoloji : Organizmanın ince (mikroskobik) yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Fizyoloji : Organizma ve onu oluģturan organ ve sistemlerin iģleyiģini ve birbirleri ile iliģkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya : Hücresel ve moleküler seviyede biyolojik süreçleri çalıģmak için kimya metodlarını kullanan bilim dalıdır. Biyofizik : Canlı organizmaların incelenmesinde fiziğin yasa ve metodlarını kullanan bilim dalıdır. Tıbbi Genetik :Genetik alanlarında kullanılan tanım, kavram ve genetik hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır.

2 Biyoistatisitik: Ġstatistiksel yöntemlerin tıp, biyoloji, tarım vb alanlara uygulanması ve yeni metodların gelistirilmesi. Davranış Bilimleri: Ġnsan davranıģlarının neden ve sonuçlarını inceleyen ve insanları bu davranıģa yönelten güdüleri saptamaya çalıģan bilim dalları. Deontoloji: Tıbbi deontoloji, hekim sorumluluğunu ve hekim görevlerini iģleyen bir anabilim dalıdır. Mikrobiyoloji: birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Parazitoloji: BaĢta protozoonlar ve yuvarlak solucanlar olmak üzere asalaklarla ilgilenen bilim dalı. DÖEM I KURULLARININ AMAÇLARI (Tıklayınız) DÖNEM I KURULLARININ ÖĞRENĠM ÇIKTILARI (Tıklayınız) DÖNEM I KURULLARININ AMAÇLARI I. Kurul Organizmayı oluģturan atom, molekül ve biyomoleküllerin aralarındaki iliģkileri hakkında bilgi vermektir. Moleküler genetik ve biyolojik sistemlerin moleküler organizasyonlarını anlatır. Anatomik ve medikal terminolojiyi ve tıbbi uygulamalarını öğretir. DavranıĢ bilimleri, sağlık, ilk yardım ve tıbbi etik konusunda temel bilgileri öğretir. Ayrıca Biyokimyasal kavramları ve temel Biyoistatistik kavramları hakkında bilgiler verilmektedir. II. Kurul Canlıyı oluģturan aminoasit, protein, lipit, enzim ve vitaminle ilgili kavramları hakkında bilgi vermektir. Hücre, hücre organelleri ve hücrede gerçekleģen biyolojik ve genetik mekanizmaları anlatır. Temel antropolojik, geliģim psikolojisi kavramları öğretir. Tıbbi uygulamalar ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi kazandırır. Ayrıca Önemlilik testleri ile ilgili kavramları hakkında bilgiler verilmektedir. III. Kurul Hücrede oluģan biyolojik ve patolojik olayları açıklayabilecek kavramlar hakkında bilgi vermektir. Ġnsan genetik bilgi aktarımı ve genlerin fonksiyonlarının kavranabilmesi ilgili mekanizmaları anlatır. Temel fizyolojinin tanımı, homeostasis ve düzenleme mekanizmalarının hakkında bilgililer verir. Hormonların biyokimyasal süreçlerini ve karbonhidrat metabolizmasını anlatır. Ayrıca biyofiziksel kavramları ve hücredeki biyofiziksel olayları açıklayabilecek kavramları öğretir. IV. Kurul Hücrenin histolojik özellikleri hakkında bilgi vermektir. Lipit, amino asit ve nükleik metabolizmasını anlatır. Kalıtsal hastalıklarla ilgili kavramları ayrıntılı bir Ģekilde anlatılır. Biyomekanik olayları mekanizmalarının hakkında bilgililer verir. Mikrobiyolojik ve Parasitolojik temel kavramlarını öğretilir. ĠletiĢim psikolojisi temel bilgilerini ve Türkiye deki sağlık uygulamaları ile ilgili kavramları öğretir. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi kazandırır. Ayrıca zaman serileri analiz yöntemlerini anlatılır.

3 DÖNEM I KURULLARININ ÖĞRENĠM ÇIKTISI I. KURUL ÖĞRENĠM ÇIKTILARI A. Temel Biyoistatistik kavramları anlatabilecek. B. Organizmayı oluģturan atom, molekül ve biyomoleküllerin aralarındaki iliģkileri açıklayabilecek. C. Moleküler genetik ve biyolojik sistemlerin moleküler organizasyonlarını anlatabilecek D. DavranıĢ bilimleri temel bilgileri açıklayabilecek. E. Biyokimyasal kavramları özetleyebilecek F. Anatomik ve medikal terminolojiyi ve tıbbi uygulamalarını kullanabilecek. G. Sağlık, ilk yardım ve tıbbi etik konusunda temel bilgileri özetleyebilecek. H. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek. II. KURUL ÖĞRENĠM ÇIKTILARI A. Aminoasit, protein, lipit, enzim ve vitaminle ilgili kavramları özetleyebilecek. B. Temel antropolojik kavramları açıklayabilecek C. Hücre, hücre organelleri ve hücrede gerçekleģen biyolojik ve genetik mekanizmaları özetleyebilecek D. Tıbbi uygulamaları gerçekleģtirilebilecek. E. GeliĢim psikolojisi temel bilgileri açıklayabilecek. F. Önemlilik testleri ile ilgili kavramları özetleyebilecek. G. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek. III. KURUL ÖĞRENĠM ÇIKTILARI A. Parametrik olmayan önemlilik testlerini özetleyebilecek B. Biyofiziksel kavramları ve hücredeki biyofiziksel olayları açıklayabilecek. C. Fizyolojinin tanımı, homeostasis ve düzenleme mekanizmalarının açıklanabilmesi D. Hormonların biyokimyasal süreçlerini açıklayabilecek E. Karbonhidrat metabolizmasını özetleyebilecek F. Hücrede oluģan biyolojik ve patolojik olayları açıklayabilecek G. Ġnsan genetik bilgi aktarımı ve genlerin fonksiyonlarının kavranabilmesi H. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek. IV. KURUL ÖĞRENĠM ÇIKTILARI A. Hücre histolojik özelliklerini açıklayabilecek B. Zaman serileri analiz yöntemlerini özetleyebilecek C. Biyomekanik olayları açıklayabilecek D. ĠletiĢim psikolojisi temel bilgilerini açıklayabilecek. E. Mikrobiyolojik ve Parasitolojik temel kavramlarını açıklayabilecek

4 F. Lipit, amino asit ve nükleik metabolizmasını özetleyebilecek G. Kalıtsal hastalıklarla ilgili kavramları açıklayabilecek. H. Bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek. Ġ. Türkiye deki sağlık uygulamalarını özetleyebilecek. Dersin Ġçeriği Dönem I Dersleri IV kuruldan oluģmaktadır. Her bir kurul detayı için aģağıdaki ilgili bağlantıyı (tıklayınız). I KURUL ĠÇERĠĞĠ II KURUL ĠÇERĠĞĠ III KURUL ĠÇERĠĞĠ IV KURUL ĠÇERĠĞĠ Öğretim sistemi Örgün Eğitim. Yüz yüze Teorik dersler ve Laboratuar anlatımları Ders Kurulu HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ (Ayrıntılı Ders Kurul İçerikleri) Ayrıntılı İçerik Önerilen ön hazırlık kaynakları (ad, sayfa no, vb.) I. Kurul (10 Hafta) Temel Bilgiler Ders Kurulu I (Ġlgili linke tıklayınız) Organik Kimya. Graham Solomons,.. 7.Basımdan Çeviri. Çeviri Editörleri: Gürol Okay,.. Literatür Yayınları Organik Kimya. Celal Tüzün. Palme Yayın Dağıtım Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınlevi, Ankara, 2007, 12. baskı, ISBN No: Kadir Sümbüloğlu, Sağlık Alanına Özel Ġstatistiksel Yöntemler. 6. Baskı, 2000, Ankara. Prof. Dr. Kazım Özdamar SPSS ile Biyoistatistik, 5. Baskı, Kaan Kitabevi, 2003, EskiĢehir. Orhan Doğan DavranıĢ Bilimleri,, Tıp Fakültesi Yayınlar, 1999, Sivas Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, Molecular Biology of The Cell, Fourth Edition Garland Science, New York, USA,2002. Marshall S. Runge, Cam Patterson, Princples of Molecular Medicine, Second Edition, Humona Press, Totowa, New Jersey,USA, Wolfgang Arthur Schulz, Molecular Biology of Human Concers, Springer, Netherlands, Aydın E. Tıp etiğine giriģ. Öncü basım evi, pegem A yayınları. Birinci baskı. 2001, Ankara.

5 Aydın E. Dünya ve Türk Tıp Tarihi. GüneĢ kitapevi. 2006, Ankara. Bayat A.H. Tıp Tarihi. Birinci baskı,sade Matbaa Ġzmir. Demirhan Erdemir A ve ark. Klinik etik. Nobel tıp kitapevleri. 2001, Ġstanbul. Demirhan Erdemir A ve ark. ÇağdaĢ tıp etiği. Nobel tıp kitapevleri. 2003, Ġstanbul. 1. Kur ul (8 Hafta) 2. Kur ul (7 Hafta) 3. Kur ul (8 Hafta) Temel Bilgiler Ders Kurulu II (Ġlgili linke tıklayınız) Temel Bilgiler Ders Kurulu III (Ġlgili linke tıklayınız) Temel Bilgiler Ders Kurulu IV (Ġlgili linke tıklayınız) Lehninger, Biyokimyanın Ġlkeleri, D.L. Nelson, M. M. Cox, Ed.; N. Kılıç. Palme Yayıncılık ; 2005 Marks' Temel Tıbbi Biyokimyası ( Klinik YaklaĢım) C.Smith,A.D.Marks, M.Lieberman. Ed. ; M.E. Ġnal, U.Atik, N.Aksoy, A.HaĢimi. GüneĢ Tıp Kitap Evleri II. Baskı; 2007 Lippincott's Illustrated review serisinden: Biyokimya. P.C.Champe, R.A Harvey. Çev: Asuman Tokullugil, M.Dirican, E.Ulukaya, Nobel Tıp Kitap Evleri, 2. baskı, 1997 Guyton AC ve Hall JE (2006) Tıbbi Fizyoloji, 11. Basım. Çev Ed: ÇavuĢoğlu H ve Yeğen B. Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara. Berne RM, Levy MN, Koeppen BM, Stanton BA (2008) Fizyoloji, 5. Basım. Çev Ed: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği. GüneĢ Tıp Kitapevleri, Ankara. Ferit Pehlivan (1997) Biyofizik Hacettepe-TaĢ Yayınevi Kitapları, Ankara Marks' Temel Tıbbi Biyokimyası ( Klinik YaklaĢım) C.Smith,A.D.Marks, M.Lieberman. Ed. ; M.E. Ġnal, U.Atik, N.Aksoy, A.HaĢimi. GüneĢ Tıp Kitap Evleri II. Baskı; 2007 A.L. Kietszenbaum Histoloji ve Hücre Biyolojisi: Patolojiye GiriĢ Palme Yayıncılık L.C.Junqueira-J.Carneiro Temel Histoloji Nobel Tıp Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve BağıĢıklık Bilimi, 9. Baskı, BarıĢ Yayınları, Fakülteler kitabevi, Ġzmir, Jawetz, Melnick ve Adelberg, Tıbbi Mikrobiyoloji (Çeviri Kitap), Nobel Tıp Kitabevleri, Ġstanbul, Marks' Temel Tıbbi Biyokimyası ( Klinik YaklaĢım) C.Smith,A.D.Marks, M.Lieberman. Ed. ; M.E. Ġnal, U.Atik, N.Aksoy, A.HaĢimi.

6 GüneĢ Tıp Kitap Evleri II. Baskı; 2007 Lippincott's Illustrated review serisinden: Biyokimya. P.C.Champe, R.A Harvey. Çev: Asuman Tokullugil, M.Dirican, E.Ulukaya, Nobel Tıp Kitap Evleri, 2. baskı, 1997 Ferit Pehlivan (1997) Biyofizik Hacettepe-TaĢ Yayınevi Kitapları, Ankara EĞĠTĠM MATERYALĠ PAYLAġIMI VE ĠLERĠ KAYNAKLAR Eğitim Materyalleri ve Ders Notları Ġleri Kaynaklar Anlatım Soru cevap Soru turu TartıĢma Video Gösterisi Laboratuar ÇalıĢması 1. Guyton AC ve Hall JE (2006) Tıbbi Fizyoloji, 11. Basım. Çev Ed: ÇavuĢoğlu H ve Yeğen B. Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara. 2. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Oxford university press. Fourth edition. 1994, New York. 3. Ülman IĢıl Y ve arkadaģları Tıp etiğinden biyoetiğe. Türkiye biyoetik derneği.2009,ankara. 4. Hakeri H. Tıp Hukuku. I. Baskı, Seçkin Yayıncılık Ankara. 5. Türk Tabipleri Birliği. Sağlıkla ilgili Uluslar arası Belgeler. 1998, Ankara. 6. Turkiye Biyoetik Dernegi 7. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Hukuku ve Tarihi Dergileri. EriĢim: EriĢim Tarihi: Sınav Soruları ve Çözümleri

7 Dersin öğrenme çıktıları ÖÇ-1 ÖÇ-2 ÖÇ-3 ÖÇ-4 ÖÇ-5 ÖÇ-6 DERSĠN ÖĞRENME ÇIKTILARI VE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI Kazandığı bilgi ve beceriler KPÖÇK ÖDY Organizmayı oluģturan atom, molekül ve biyomoleküllerin aralarındaki iliģkileri açıklayabilecek. Moleküler genetik ve biyolojik sistemlerin moleküler organizasyonlarını anlatabilecek Anatomik ve medikal terminolojiyi ve tıbbi uygulamalarını kullanabilecek Sağlık, ilk yardım, tıbbi etik ve tıp tarihi konusunda temel bilgileri özetleyebilecek. Biyofiziksel kavramları ve hücredeki biyofiziksel olayları açıklayabilecek. Fizyolojinin tanımı, homeostasis ve düzenleme mekanizmalarının açıklanabilmesi P1 1,2,3,4 P3 1,2,4 P2 1,2 P8, P9 1,2,5 P1 1,2 P3 1,2 ÖÇ-7 Hücre yapısı ve organellerin histolojik özelliklerini anlatabilecek P2 1,2,4 ÖÇ-8 ÖÇ-9 DavranıĢ biliminin, mikrobiyolojik ve parazitolojik temel kavramlarını özetleyecek Biyoistatistik ve tıbbi uygulamalarını anlatabilecek ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek. P7 1,2 P11 1,2,3 ÖÇ:Dersin öğrenme çıktısı KPÖÇK: Katkıda bulunduğu program öğrenme çıktısının kodu ÖDY: Ölçme- Değerlendirme Yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar ÇalıĢması, 5: Seminer / Sunum, 6: Klinik Uygulama, 7: Klinik Değerlendirme Formları, 8: Ev Sınavı)

8 DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKI DÜZEYĠ No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Organizmanın iģleyiģini anlamada yardımcı olan temel biyolojik, biyokimyasal ve biyofiziksel bilgileri açıklayabilir; temel tıbbi terminolojileri tanımlayabilir. Bir bütün olarak organizmayı ve onu oluģturan organ sistemlerini normal anatomik, histolojik yapı ve iģlevlerini açıklayabilir. Hastalıkların genetik, metabolik, mikrobiyolojik, immünolojik, neoplastik ve travmatik mekanizmalarını çözümleyebilir, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir. YaĢamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini uygulayabilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir. Hastanın ayrıntılı ve güvenilir hikayesini alabilir ve genel sistem bazlı muayenelerini yapabilir. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilir ve gerekli tıbbi giriģimleri uygulayabilir. Bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilir ve adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilir. Ülkenin sağlık sorunlarını bilir ve ulusal sağlık sisteminin yapılanması ve iģleyiģi hakkında genel bilgiler verebilir. Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal kurallarını değerlendirebilir, etik kavram ve ilkeleri açıklayabilir ve etik sorunları yorumlayabilir. Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tanı ve tedavilerini bilimsel verilere dayalı, etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilir. Toplum sağlığını ilgilendiren temel verileri derleyip karģılaģtırarak sonuç çıkartabilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaģları ile iletiģim kurabilir

9 ÖLÇME- DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ Yöntem Sayı Tarih Katkı Oranı Ara Sınav 4 03 Aralık Ocak Mart Mayıs 2011 %60 Dönem sonu Sınav 1 20 Haziran 2011 %40

10 AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam iģ yükü (saat) Ders süresi (Sınav haftası dahildir: 33 x toplam ders saati) Öğrencinin sınıf dıģı dersi çalıģma süresi Laboratuar ÇalıĢması Ara sınav hazırlık Ara sınav Dönem sonu sınav hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iģ yükü Toplam iģ yükü/30(s) Dersin AKTS kredisi /26 60

11 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I DERSLERĠ, SAATLERĠ VE AKTS Ders Adı Yıllık Ders Sayısı Teorik Pratik Toplam AKTS MESLEK İÇİ DERSLER BĠYOĠSTATĠSTĠK TIBBĠ BĠYOKĠMYA TIBBĠ BĠYOLOJĠ BĠYOFĠZĠK DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ DEONTOLOJĠ ve TIP TARĠHĠ TIBBĠ GENETĠK TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ ĠLK VE ACĠL YARDIM FĠZYOLOJĠ TEMEL TIBBĠ BECERĠLER PARAZĠTOLOJĠ MĠKROBĠYOLOJĠ HĠSTOLOJĠ-EMBRĠYOLOJĠ TÜRKĠYEDE SAĞLIK SĠSTEMĠ MESLEK DIŞI DERSLER FELSEFE SOSYOLOJĠ ANTROPOLOJĠ TIP EĞĠTĠMĠNDE BĠLGĠSAYAR DERSĠ TÜRK DĠLĠ ATATÜRK ĠLKELERĠ ĠNGĠLĠZCE TOPLAM

12 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS KURULLARI, SAATLERİ VE AKTS Ders Kurulu Adı Yıllık Ders Sayısı Teorik Pratik Toplam AKTS Temel Bilgiler Ders Kurulu I Temel Bilgiler Ders Kurulu II Temel Bilgiler Ders Kurulu III Temel Bilgiler Ders Kurulu IV Toplam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRETİM ÜYELERİ DEKAN BAġKOORDĠNATÖR DÖNEM I KOORDĠNATÖRÜ DÖNEM I KOORDĠNATÖR YRD. : Prof.Dr. Mehmet ġencan : Prof.Dr. ġahande ELAGÖZ : Doç.Dr. Yavuz SĠLĠĞ : Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMĠR : Yrd.Doç.Dr. AyĢe DEMĠRKAZIK ÖĞRETİM ÜYE VE GÖREVLİLERİ

13 Anabilim Dalı TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ BİYOLOJİ TIBBİ GENETİK BİYOİSTATİSTİK BİYOFİZİK DAVRANIŞ BİLİMLERİ DEONTOLOJİ Ünvanı Adı Soyadı Prof. Dr. Sevtap BAKIR Doç. Dr. Hatice PINARBAġI Doç. Dr. Yavuz SĠLĠĞ Yrd. Doç. Dr. Kenan ÇELĠK Prof. Dr. Ergün PINARBAġI Yrd. Doç. Dr. Ġzzet YELKOVAN Prof. Dr. Ġlhan SEZGĠN Doç. Dr. Hafize SEZER Yrd. Doç. Dr. Ziynet ÇINAR Yrd. Doç. Dr. AyĢe DEMĠRKAZIK Doç. Dr. Nesim KUĞU Yrd. Doç. Dr. Önder KAVAKÇI Yrd. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM FİZYOLOJİ İLK VE ACİL YARDIM HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJİ TIBBİ TERMİNOLOJİ BİLGİSAYAR Prof. Dr. Ahmet ÜNAL Doç. Dr. Sefa GÜLTÜRK Yrd. Doç. Dr. F. Mutlu KUKUL GÜVEN Yrd. Doç. Dr. ġ.hakan EREN Yrd. Doç. Dr. Ġlhan KORKMAZ Yrd. Doç. Dr. ġule KARADAYI Prof. Dr. Emel KOPTAGEL Prof. Dr. Eray BULUT Doç. Dr. Celal KALOĞLU Doç. Dr. Serpil SARAYDIN Prof. Dr. Ömer POYRAZ Prof. Dr. M. Zahir BAKICI Prof. Dr. Zeynep SÜMER Doç. Dr. Yasemin ÖZTOP Prof. Dr. Semra ÖZÇELĠK Doç. Dr. Ali ÇELĠKSÖZ Doç. Dr. Serpil DEĞERLĠ Prof. Dr. Mehmet ÇĠMEN Doç. Dr. Muhuttin SÖNMEZ Yrd. Doç. Dr. F.Hayat ERDĠL Yrd. Doç. Dr. M.Ġlkay KOġAR Yrd. Doç. Dr. Vedat SABANCIOĞULLARI Doç. Dr. Hafize SEZER Yrd. Doç. Dr. Hasan ELEROĞLU Ok. Tercan KANTUS

14 ANTROPOLOJİ FELSEFE SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE ETİK Yrd. Doç. Dr. Akın KONAK Doç. Dr. Ali TAġKIN Yrd. Doç. Dr. Abdullatif TÜZER Prof. Dr. Zafer CĠRHĠNLĠOĞLU ATATÜRK İLKELERİ TÜRK DİLİ İNGİLİZCE

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 101210 BİYOİSTATİSTİK Bölüm / Anabilim Dalı : HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (TIP) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı :

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Preimplantasyon ve Genetik Tanı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı GENEL PSİKOLOJİ BES 101 1 +0 4 - Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. İlyas GÖZ Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim

Detaylı

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ Amaçlar: Sistem Mühendisliği Doktora Programı, 1. Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalıģmalar yapabilen,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Di ş He ki m liğ if ak ül te si 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 10 Fakültenin Tanıtımı 11 Akademik Kadro 12 Fakültenin Avantajları 14 Lisans Ders Programı 03 04 Dekanın Mesajı Başkent

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Anatomi I FTR 101 1 3+2 4 7 Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI A. PROGRAM HAKKINDA A.1 Genel Bilgi: Grafik Tasarımı Lisans programının amacı,

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI ĠÇĠNDEKĠLER TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ... 3 TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI... 4 TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II - - 0 0 Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU GEREKÇE 2009-201 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI Mali sistemimizin temelini teģkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini

Detaylı