I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu"

Transkript

1 I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu Dönem III Öğrenim Çıktıları Radyasyonu, radyasyon çeşitlerini, radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini, radyasyondan korunma yöntemlerini ve nükleer tıp da sıklıkla yapılan çalışmaları tanımlayabilir. Çevresindekileri bakteriyel, viral, fungal, protozoal, helmintik enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede kullanılan kemoterapötiklerin farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ile ilgili ve ayrıca, tanıda kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verebilirler. Bakteri mantar ve virüslerin yapısını, özelliklerini, insanmikroorganizma ilişkisini ve enfeksiyon hastalıklarının patogenez ve epidemiyolojisini anlar ve değerlendirebilir. Ayrıca sistem enfeksiyonları etkenlerine laboratuvar yaklaşımı öğrenir. Pratik uygulamalarda mikrobiyoloji laboratuvar prosedürleri, materyal alımı ve değerlendirme konusunda deneyim kazanır. Karşılaştıkları klinik durumları genetik hastalıklar açısından değerlendirme ve hastalıklara yaklaşımda genetik testleri uygun zaman ve şekilde uygulama yeteneği kazanırlar. Tümör biyolojisi ve kinetiğine dayalı kanser tedavisindeki genel prensipler hakkında bilgi sahibi olur. İnflamasyon, neoplazi, enfeksiyon hastalıkları ve immün sistem hastalıklarının temel oluşum mekanizmaları ve morfolojik bulgularını tanımlayıp, klinik yansıması ile ilişkilendirebilir. Direkt grafiler ve mamografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve anjiografinin fizik ve teknik özellikleri, indikasyonları klinik uygulamaları, normal ve patolojik görünümleri, ayırıcı tanı kriterleri hakkında fikir sahibi olur. Temel monitörizasyon yöntemleri ve arteriyel kan gazlarının değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olurlar. Doğumsal solunum sıkıntısı ile başvuran olguda öykü ve fiziksel inceleme bulgularına göre tanısal incelemelere karar verip, inceleme sonuçlarını değerlendirebilir. Ayırıcı tanıda yer alan; konjenital lober amfizem, konjenital kistik adenomatoid malformasyon, bronkojenik kist, pulmoner sekestrasyon, konjenital diyafram hernisi, diyafram eventerasyonu, pnömotoraks konularında bilgi sahibidir. Solunum sıkıntısı ile başvuran olgularda yapabilecek acil girişim ve tanı incelemeleri sonrası olgular için gerekli nakil önlemlerini bilir. Hasta yakınlarını hastalıklar ve hastalığın süreci konusunda bilgilendirebilir. Acil olarak üst merkeze sevk edilmesi gereken durumları ve sevk koşullarını bilir ve uygular. Çocuklarda kalp hastalıklarının belirti ve bulgularını tanıyabilir, öykü

2 ve muayene bulguları ile doğumsal kalp hastalıklarının ana gruplarının ayırıcı tanısını koyabilir. Öykü ve klinik bulgulara bakarak bebek ve çocuklarda kalp yetmezliğini tanıyabilir ve temel tedavi planını yapabilir. Yenidoğan döneminde klinik bulgu veren duktusa bağımlı kalp hastalıklarını tanıyabilir. Akut romatizmal ateş kriterlerini bilir ve ayırıcı tanısını koyabilir. Çocuklarda üfürüm ayırıcı tanısını bilir. Bayılma ile gelen çocukta genel yaklaşımı bilir ve uygular. Miyokardit, perikardit ve infektif endokardit nedenlerini bilmek. Miyokardit, perikardit ve infektif endokardit düşünülen hastalarda tanıyı kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve sonuçlarını yorulayabilir. Klinik semptom ve bulgulara göre üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak üst solunum yolu enfeksiyonu düşündüğünde hastalarda tanıyı kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını belirleyebilir. Öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından, Otonom sinir sisteminin fonksiyonlarını, ilgili reseptörleri ve reseptör sonrası sinyal transdükleme yolaklarını ve bu bilgiye dayalı tedavi stratejilerini bilir. Kalp ve göğüs hastalıklarında öykü ve fizik inceleme bulgularına göre gerekli tanısal testlere karar verebilir ve değerlendirebilir. Kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinin genel yaklaşımını, ekstrakorporeal dolaşım tekniğini ve major kalp ameliyatlarının yapılma metodolojisi anlatılabilir. Gerekli klinik ve laboratuar değerlendirmelere bakarak kalp yetersizliği veya kapak hastalığını tanıyabilmeli ve temel tedavi planını yapabilir/ Çevresindekileri ateroskleroz patogenezi, risk faktörleri ve koroner arter hastalığı hakkında bilgilendirebilmeli, miyokard infarktüsü geçiren bir hastaya yaklaşımı bilmelidir. Kan basıncı ölçümlerine göre hipertansiyon tanısı koyabilmeli, hipertansiyon tanısı konan hastaları temel testlerle değerlendirebilir. Kalp-damar ve akciğer hastalıklarının temel oluşum mekanizmaları ve morfolojik bulgularını tanımlayıp, klinik yansıması ile ilişkilendirebilir. Kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi ile ilgili temel kavramları bilir. Kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların tıbbi tedavisinde kullanılan ilaçların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini, etki mekanizmalarını, istenmeyen ve toksik etkilerini sayabilir. Solunum ve dolaşım sistemini değerlendirmede hangi radyolojik tetkiklerin kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olur. Normal ve patolojik akciğer grafisini birbirinden ayırt edebilir. Radyolojik görüntüler üzerinden ayırıcı tanı yapabilir.

3 Solunum ve dolaşım sisteminin normal radyolojik anatomisine hakimdir III. Ders Kurulu Tümör biyolojisi ve kinetiğine dayalı kanser tedavisindeki genel prensipler hakkında bilgi sahibidir. Doğumsal sindirim sistemi yakınması ile başvuran olguda öykü ve fiziksel inceleme bulgularına göre tanısal incelemelere karar verip, inceleme sonuçlarını değerlendirebilir. Gastrointestinal sistem atrezilerinde ayırıcı tanılar hakkında bilgi sahibidir. Gastrointestinal sistem obstrüksiyonu ile başvuran olgularda yapabilecek acil girişim ve tanı incelemeleri sonrası olgular için gerekli nakil önlemlerini bilir. Konjenital aganlionik megakolon ve anorektal malformasyonlar hakkında klinik yakınmalar, tanı yöntemleri ve sağaltımı ile ilgili bilgi sahibidir. Çocukluk çağı alt gastrointestinal sistem kanamalarında ayırıcı tanılar hakkında bilgi sahibidir. Çocukluk çağı alt gastrointestinal sistem kanaması olan olguda klinik yakınmalar, öykü, fiziksel inceleme ve tanısal incelemeler ile tanı ve ayırıcı tanıyı yapabilir, hastalara ilk müdehaleleri yaparak gerekli önlemleri alabilir, hastanın tedavisi için gerekli yönlendirmeleri yapabilir. Çocukluk çağı safra yolu anomalileri ayırıcı tanısında yer alan enfeksiyöz, metabolik ve genetik hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olarak; biliyer atrezi ve koledok kisti için tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilir. Anlatılan konu lar hakkında hasta yakınlarını hastalıklar ve hastalığın süreci konusunda bilgilendirebilir. Sağaltım için uygun merkeze karar verip, nakil edebilmelidir. Gastrointestinel hastalık düşündüren bulgularla başvuran hastanın değerlendirmesini yapabilir. Genele cerrahi hastasını değerlendirmede kullanacağı temel bilgileri bilir. Klinik semptom ve bulgulara göre enterik ateşi de içeren ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak enterik ateş düşündüğü hastalarda tanıyı kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve enterik ateş tanısı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını yapabilir. Klinik semptom ve bulgulara göre paraziter hastalıklara ilişkin ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak düşündüğü paraziter hastalık tanısını kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını yapabilir. Klinik semptom ve bulgulara göre akut viral hepatitlere ilişkin ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak düşündüğü akut viral hepatit tanısını kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını yapabilir.

4 IV. Ders Kurulu Klinik semptom ve bulgulara göre besin zehirlenmelerine ilişkin ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak düşündüğü besin zehirlenmesi tanısını kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını yapabilir. Klinik semptom ve bulgulara göre gastroenteritlere ilişkin ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak düşündüğü gastroenteritlere tanısını kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını yapabilir. Gastrointestinal sistem ile ilgili hastalıkların tıbbi tedavisinde kullanılan ilaçların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini, etki mekanizmalarını, istenmeyen ve toksik etkilerini bilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda görülebilecek enfeksiyonları klinik semptom ve bulgulara göre belirleyebilir, ön tanı olarak düşündüğü tanıyı kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını belirleyebilir. Klinik semptom ve bulgulara göre retiküloendotelyal sistem enfeksiyonlarına ilişkin ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak retiküloendotelyal sistem enfeksiyonu düşündüğü hastalarda tanıyı kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını belirleyebilir. Hematopoietik ve immun sistemler ile ilgili hastalıkların ve kanserlerin tıbbi tedavisinde kullanılan ilaçların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini, etki mekanizmalarını, istenmeyen ve toksik etkileri hakkında bilgi verebilirler. Normal hematopoezin mekanizmasını, bening ve malign hematolojik hastalıkların etiyopatogenezi, tanı ve klinik bulgularını, koagülasyon sistemi, laboratuvar testlerini de içeren tromboz ve hemostazın temelleri ile tedavide kullanılan ilaçlarla ilgili etki mekanizmalarını bilir. Hematolojik hastalıkların tanı ve takibinde nükleer tıpta kullanılan hematopoetik esas organların görüntülenmesi ve kan hücrelerinin kinetiğinin incelenmesi yöntemlerini bilir. Nükleer tıpda onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yararlanılan yöntemleri bilir. Kemik iliği lenfoid sistem ve dalak hastalıklarının temel etyopatogenetik ve morfolojik özelliklerini bilir. Radyasyon onkolojisinin temelleri ve radyoterapinin klinik kullanımının önemini bilir. İmmün yetmezlikle giden hastalıkların teşhisinde radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanımı,bu sistemin hastalıklarında radyolojik yöntemlerde hangi görüntüleme bulgularının izlendiğini, klinik bilgiler eşliğinde öğrenir.

5 V. Ders Kurulu VI. Ders Kurulu Temel imünoloji bilgilerini bilir. Kanserde rol yonayan genetik mekanizmaları patogenez ile ilişkilendirecek düzeyde bilir. Tümör biyolojisinin ve tümör kinetiğini, kanser tedavisinin temel prensiplerini ve uygulanan kemoterapötik ilaçları ve etki mekanizmalarını bilir. Antenatal takip ve doğum eylemi takibinin önemini bilir ve bu sırada karşılaşılabilecek sorunların yönetimini özetleyebilir. Kadın genital sistem hastalıklarını tanır, ve menstrual siklusun fizyolojisinden yola çıkarak normal gebelik oluşumu, kontrasepsiyon, infertilite ve menopozu açıklayabilir. Endokrin hastalıkları tanır ve bu hastalıkların yönetimini özetleyebilir. Endokrin hastalıkların ve kadın genital system hastalıklarının temel etyopatogenetik ve morfolojik özelliklerini sayabilir. Endokrin sistem ve metabolizma ile ilgili hastalıkların tıbbi tedavisinde kullanılan ilaçların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini, etki mekanizmalarını, istenmeyen ve toksik etkilerini anlatabileceklerdir. Ayrıca, kadın üreme sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde ve doğum kontrolünde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri konusunda çevresini bilgilendirebileceklerdir. Ders kurulu kapsamında edinecekleri üreme genetiği hakkında genel bilgileri kullanarak, meslek yaşamlarında karşılaşacakları genetik hastalıkları ve genetik testleri değerlendirmede doğru yorumlama, karşılaştırabilme ve ayırt etme yeteneği kazanırlar. Puberte, hipoglisemi ve doğuştan metabolik hastalıklar konusunda edinecekleri temel kavramları kullanarak çocukluk çağında karşılaşılabilen bazı problemlerin nedenlerini ayırt edebilme yeteneği kazanırlar. Tiroid ve paratiroid hastalıklarının, adrenal tümörlerin ve meme hastalıklarının tedavisinde temel cerrahi prensipleri özetleyebilir. Endokrin hastalıklar, meme hastalıkları ve jinekolojik hastalıklarda temel radyolojik tetkiklerde izlenen patolojik görüntüleri özetleyebilir. Adli konularda delil toplama ve adli rapor düzenleme becerisi kazanır. Tümör biyolojisi ve kinetiğine dayalı kanser tedavisindeki genel prensipler hakkında bilgi sahibidir. İntrauterin dönemde saptanan ilerleyici ve /veya düzeltilebilir patolojik durumların saptanarak uygun olgularda postnatal mortalite ve morbiditeyi azaltacak girişimlerin yapılma yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. Fötal cerrahi uygulamaların endikasyon ve yararlarını ve ülkemizdeki fötal cerrahi uygulamalarını bilir. Böbrek hastalıkları ve sıvı elektrolit bozukluklarını tanımlayıp, klinik yansımasını ilişkilendirebilir, ayırıcı tanıyı yapıp teşhis için yönlendirme ve temel tedavi basamaklarını yönlendirebilir. Genele cerrahi hastasını değerlendirebilecel temel bilgilere sahiptir.

6 VII. Ders Kurulu Üriner sistem ile ilgili hastalıkların tıbbi tedavisinde kullanılan ilaçların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini, etki mekanizmalarını, istenmeyen ve toksik etkilerini anlatabileceklerdir. Ayrıca, diürez farmakolojisi, diüretiklerin etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarında tedavi yaklaşımları ve kullanılan ilaçlar hakkında ve ilaçların nefrotoksik etkileri konusunda bilgi sahibidir. Ürolojik hastalıklarının özellikleri, tanısı ve tedavisi hakkında bilgi sahibidir. Kemik iliği lenfoid sistem ve dalak hastalıklarının temel etyopatogenetik ve morfolojik özelliklerini sayabilir. Dinamik böbrek sintigrafisi, kortikal görüntüleme; renal transplant, obstrüktif üropati ve renovasküler hipertansiyon tanısında kullanılan nükleer tıp yöntemleri ve radyonüklid sistoürografi hakkında bilgi sahibidir. Klinik semptom ve bulgulara göre üriner sistem infeksiyonunu da içeren ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak üriner sistem enfeksiyonu düşündüğü hastalarda tanıyı kesinleştirmek için gerekli testleri isteyebilir ve üriner sistem enfeksiyonu tanısı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını belirleyebilir. Klinik semptom ve bulgulara göre cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı olarak cinsel yolla bulaşan hastalıkları düşündüğü hastalarda tanıyı kesinleştirmek için gerekli testleri isteyebilir ve tanı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını belirleyebilir. Üriner sistem hastalıklarının tanısında radyolojinin yeri ve öneminin anlaşılması, Radyolojik modalitelerin (direkt grafi, skopi, ultrason, nükleer tıp, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) hastalıklara göre indikasyonlarının seçilmesi. Pediatrik ve erişkin hasta gruplarında medikal ve cerrahi üriner sistem hastalıklarında (konjenital, herediter, taş, inflamatuvar, vasküler tümöral vs.) tüm modalitelere ait imajların tanımlanması ve ayırıcı tanı kriterlerinin bilinmesi. Tanısal bilgilendirme yanında sisteme yönelik tedavi amaçlı girişimsel radyolojik işlemlerin tanımlanması. Çocukluk çağı konvülsiyonları ve epileptik sendromları, nörodejeneratif hastalıklar, hipotonik bebek, musküler distrofiler gibi hastalıkların patofizyolojisi, etiyolojisi, klinik semptom ve bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olup bu hastaları tanı ve tedavi açısından, kanıta dayalı tıp çerçevesinde değerlendirebilir. Nöroşirürji Anabilim Dalı nın tedavisini yaptığı hastalıkların tanısı ve tedavi yaklaşımları konusunda temel bilgi sahibidir. Santral sinir sistemi hastalıklarında ve psikiyatrik bozukluklarda

7 VIII. Ders Kurulu kullanılan ilaçlar ile anestezik ajanların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini, etki mekanizmalarını, istenmeyen ve toksik etkilerini bilir. Ağrı ve ateş oluşum mekanizmaları ve bunların farmakolojik ajanlarla giderilmesi konusunda bilgi sahibidir. Nörolojik hastalıkların belirtilerini tanıyabilir ve belirtilere ve nörolojik muayene bulgularına göre nöroanatomik lokalizasyon yapabilecek düzeye bilgi sahidir. Santral, periferik sinir sistemi ve göz hastalıklarının temel oluşum mekanizmaları ve morfolojik bulgularını tanımlayıp, klinik yansıması ile ilişkilendirebilir. Öğrencilerin psikiyatrik bozuklukların epidemiyolojisi, etiyolojisi ve klinik özellikleri konusunda bilgi sahibidir. Akut ve kronik menenjit nedenlerini bilir, akut ve kronik menenjit düşünülen hastalarda tanıyı kesinleştirmek için hangi testlerin istenmesi gerektiğini belirleyebilir ve akut ve kronik menenjit tanısı koyduğu hastaların medikal tedavisini, tedavi süresini ve takip planını belirleyebilir. Klinik semptom ve bulgulara göre kuduzu da içeren ayırıcı tanı listesi oluşturabilir, ön tanı kuduz düşünülen hastalarda tanıyı kesinleştirmek için hangi testleri istemesi gerektiğini belirleyebilir ve şüpheli ısırık durumlarında kuduz profilaksisi uygulayabilir. Kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir. Anestezide hasta değerlendirmesini yapabilir. Göz hastalıkları ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir. Radyolojik tanı yöntemlerini ve bunların uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. Ayrıca radyolojik işlemlerin teknik yönleri, klinik endikasyonları ve algoritması hakkında temel bilgileri bilir ve değişik hastalıklardaki radyolojik görünümlerin değerlendirme, ayırıcı tanı ve yorum kriterleri hakkında bilgi sahibidir. Kurs tamamlandığında öğrenciler normal yürümenin özelliklerini ve yürüme bozukluklarını, immobilizasyon komplikasyonlarını, omurga ve periferik eklemlerin temel biyomekanik özellikleri ve bozukluklarını, bölgesel ya da yaygın kas iskelet sistemi ağrı nedenlerini, klinik özelliklerini, ve bu sorunlara ait temel tanı, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını anlatabilecek durumda olacaklardır. Romatolojik hastalıkların tanımı, belirti ve bulguları, oluşum nedenleri, risk faktörleri ve etiyopatogenez, komplikasyonları, ayrıcı tanısı, tanıda kullanılan laboratuar ve radyolojik testler, tedavi ve kullanılan ilaçlar ve prognozları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ortapedik hastalıkları tanı ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olup travma hastasına yaklaşımı öğrenecektir. Kemik sintigrafisinin öncelikli olarak kullanıldığı malign ve benign kemik patolojileri ve bu patolojilerde izlenen sintigrafik paternleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

8 IX. Ders Kurulu Steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile spazmolitik ve gut hastalığında kullanılan ilaçların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerini, etki mekanizmalarını, istenmeyen ve toksik etkilerini anlatabilecek ağrının oluşum mekanizmaları ve farmakolojik ajanlarla giderilmesi konusunda tartışabileceklerdir. Doku yaralanmaları ve onarımı biyolojisi, doku transplantasyonu esasları, greft ve flep temel prensipleri ve derinin iyi ve kötü huylu tümörleri hakkında yorum yapabilir, travma ve deri tümörleri tedavisi sonrası oluşacak eksikliklerin cerrahi tedavisini tartışabilir. Radyolojik tanı yöntemlerini ve bunların uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. Ayrıca radyolojik işlemlerin teknik yönleri, klinik endikasyonları ve algoritması hakkında temel bilgileri bilir ve değişik hastalıklardaki radyolojik görünümlerin değerlendirme, ayırıcı tanı ve yorum kriterleri hakkında bilgi sahibidir. Epidemiyolojik bir araştırma planlayabilme ve yürütebilme, araştırma verilerini SPSS istatistik paket programına aktarabilme ve bazı temel analizleri yapabilme, araştırma sonuçlarını tablo ve grafikler halinde sunabilme ve araştırma sonuçlarını bilimsel bir rapor halinde sunabilme becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Sağlık ve hastalıkla ilgili olayların çıktılarını hız, oran, orantı şeklinde sunabilme, epidemiyolojik ölçütleri kullanarak bölgesel/ulusal sağlık düzeyini değerlendirebilme, karşılaştırmalar yapabilme ve epidemiyolojik araştırmaları eleştirel gözle okuyabilme becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Ülkelerin sağlık sitemleri hakkında bilgi sahibidir. Toplum sağlığı yönünden önemli sorunları belirleyebilme ve ülkemizdeki ve dünyadaki halk sağlığı sorunlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde düşünebilme becerilerini geliştirmesi beklenmektedir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI I. NON-İNVAZİF KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME: EKOKARDİYOGRAFİ, KARDİYAK MANYETİK REZONANS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE NÜKLEER TEKNİKLER 1. AMAÇ: Bu tekniklerin öğrenilmesindeki

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF 1. YARIYIL AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2 ... Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Sağlığınızın Güvencesiyiz.

Sağlığınızın Güvencesiyiz. Sağlığınızın Güvencesiyiz. 1 2 Hakkımızda: Hastanemiz bizi tercih eden hastalarımıza hak ettikleri kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini sunmak, onları sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşturmak üzere

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KOD YÖN.YD.051 YAY. TRH. 02.01.2015 REV. TRH. REV. NO. Sayfa 1 / 16 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KALP VE DAMAR

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING111 İngilizce I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı