BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER. LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI n n Türk Hekimlerine ve Eczac lar na Arma an d r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER. LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI n n Türk Hekimlerine ve Eczac lar na Arma an d r"

Transkript

1 BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI n n Türk Hekimlerine ve Eczac lar na Arma an d r

2 ISBN

3 Sunufl laç Endüstrisi flverenler Sendikas 1964 y l nda, endüstrinin toplumsal, ekonomik ve teknolojik geliflmeler karfl s nda görevlerini en iyi flekilde yürütülebilmesi ve ihtiyaçlar n n en iyi flekilde karfl lanmas için kurulmufl ve bu özelliklerini bugüne kadar muhafaza edebilme baflar s n göstermifltir. Birçok araflt rma, bugün insano luna her zamankinden daha iyi hizmet veren ve daha kaliteli bir yaflam sa layan t p biliminin geliflmesinde, ilaç endüstrisinin yads namaz bir yeri oldu unu göstermektedir. laç endüstrisinin temelini oluflturan üç ana ö e, araflt rma, etik kurallar ve toplumsal sorumluluktur. lac n hastaya maksimum yarar sa lamas hekime yeterli, do ru ve güncel bilgi aktar lmas na ba l d r. laç endüstrisi daha iyi, daha etkin ve güvenli ilaçlar bulmak, yaflama yaflam katmak için her y l milyarlarca dolarl k bir mebla-, araflt rma ve gelifltirme için sarf etmektedir. Günümüzde ilaç endüstrisinin tümü özel sektör eliyle yönetilmektedir. laç endüstrisinde, ürünün tasar m ndan hasta taraf ndan kullan m na, hatta çok daha sonras na kadar uzanan tüm süreç, bilim adamlar ve devlet otoriteleri taraf ndan denetlenmekte ve takip edilmektedir. Endüstrimiz, fiyat devlet taraf ndan do rudan veya dolayl olarak kontrol edilen tek mamul olan ilac n üretim aflamas ndan hastaya sunulmas na kadar olan her evrede Bat standartlar na sahip olup övünülecek bir düzeydedir. laç Endüstrisi flverenler Sendikas, ülkemiz aç s ndan rasyonel ilaç kullan m n n büyük önem tafl d görüflündedir. Rasyonel ilaç kullan m n n ise, do ru, yeterli, güncel bilgilerin hekimin eline yans z ve bilimsel olarak verilmesi ile sa lanabilece i inanc ndad r. Bu inançlar do rultusunda, ngiltere de yay mlanan British National Formulary nin (BNF), Türkiye laç K lavuzu/1999 Formüleri ad yla uyarlanarak, tüm hekim ve eczac lar m za, ilaçla ilgili bütün kurum ve kurulufllara ulaflt r lmas n n desteklenmesini kararlaflt rm flt r. ngiltere de sayg n bilim adamlar ndan oluflan ortak formüler komitesi taraf ndan haz rlanan bu baflvuru kitab, ülkemiz bilim adamlar n n Prof. Dr. O uz Kayaalp baflkanl nda oluflturduklar bilimsel kurul taraf ndan Türkiye ye uyarlanm flt r. laç Endüstrisi flverenler Sendikas n n Türk hekimlerine ve eczac lar na bir arma an olan bu eser, Sa l k Bakanl n n, Türk Tabipleri Birli i nin ve Türk Eczac lar Birli i nin görüfl ve önerileri do rultusunda, Turgut Yay nc l k taraf ndan BNF in yay n hakk al narak haz rlanm flt r. Her y l yenileyerek hekimlerimize ve eczac lar m za sunmay planlad m z bu eserin yararl olmas n diliyoruz. Bu önemli eserin tamamlanmas nda ve Türk t bb na kazand r lmas nda eme i geçen herkese teflekkür ederiz. Sayg lar m zla, E S Yönetim Kurulu

4 BNF: British National Formulary ( ngiltere Ulusal Formüleri) Ortak Formüler Komitesi Baflkan Sir Charles George, BSc, MD, FRCP, FFPM Baflkan Yard mc s Nicholas L. Wood, BPharm, FRPharmS Komite Üyeleri Alison Blenkinsopp, PhD, Frank P. Marsh, MA, MB, BPharm, MRPharmS BChir, FRCP Peter Clappison, MB, ChB, MRCGP, Jane Richards, OBE, MB BS, Joy B. Edelman, MB BS, FRCP MRCS, LRCP, FRCGP, MRCS, D(Obst)RCOG D(Obst)RCOG, DCH Ann Lewis, OBE, Hon DSc, LLB, James Smith, BPharm, PhD, FRPharmS, MCPP, MHSM, FRPharmS, MCPP, MIInfSc Barrister Patrick C. Waller, MD, FRCP (Ed), FFPM, MPH Ortak Sekreterler José L. García de Ancos LMS- MSc(Econ) James E. F. Reynolds, PhD, FRPharmS, MIInfSc Genel Sekreter Susan M. Thomas, BSc(Econ), MA Yay n Kurulu Genel Yay n Yönetmeni Dinesh K. Mehta, BPharm, MSc, MRPharmS Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s John Martin, BPharm, PhD, MRPharmS Editörler Lee Furniss, BSc, DipClinPharm, MSc, MRPhamS Ann M. Hargreaves, MRPharmS Bryony Jordan, BSc, DipPharmPract, MRPharmS Craig A. Patterson, BPharm, DipHospPharm, MRPharmS Rachel S. M. Ryan, BPharm, MRPharmS Sunayana A. Shah, BPharm, DipCommPharm, MRPharmS Louise J. Whitley, BSc, MSc, MRPharmS Editör Yard mc lar Abimbola Sogbetun, BPharm, MSc Louise M. E. Wykes, BSc 1998 British Medical Association Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 1999 Turgut Yay nc l k ve Ticaret A.fi. Bu kitab n ya da ngiltere de yay mlanan orijinalinin ad ve/veya herhangi bir bölümü yay mc n n izni olmadan 5846 say l yasa uyar nca kullan lamaz. Sözlü ya da yaz l olarak veya daha baflka bir yöntemle ço- alt lamaz ve yay mlanamaz.

5 BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER Editör Prof. Dr. S. O uz Kayaalp Bilimsel Dan flma Kurulu Prof. Dr. lbeyi A abeyo lu Prof. Dr. Alaaddin Akçasu Prof. Dr.. Hakk Ayhan Uzm. Dr. Erdal Eskio lu Prof. Dr. Dinçer F rat Prof. Dr. Atilla H ncal Prof. Dr. Enver zgü Prof. Dr. lker Kanz k Prof. Dr. Ferhan Özmen Prof. Dr. skender Sayek Prof. Dr. Tahsin Teziç Genel Yönetmen Ayfle Karabece Yay n Koordinatörü Dr. Korhan Çukurçeflme Çeviri Dr. fiirin Artan Teknik Yönetim Mustafa Sezer Sayfa Düzeni Yasemin Bakkal Katk da Bulunanlar Dr. Yavuz Dizdar, Sumru A ryürüyen, Halim Spatar, Esen Çetecio lu, Pervin Altuntafl, Hülya Do an Film Ç k fl: Alpin Grafik (0212) Bask ve Cilt: Golden Medya (0212) Turgut Yay nc l k ve Ticaret A. fi. Bomonti F r n Sok. No. 61/ fiiflli, stanbul Tel: (0.212) / Faks: (0.212) E-posta: Web sitesi:

6 çindekiler Sayfa Önsöz x Editörün Önsözü x Bilgilerin Düzenlenmesi x v REÇETELEME KURALLARI 1 Genel Kurallar 1 Reçeteleme 3 Kontrol Alt ndaki laçlar ve laç Kötüye Kullan m 6 laçlara Karfl stenmeyen Reaksiyonlar 9 Çocuklarda Reçeteleme 10 Palyatif Bak mda Reçeteleme 11 Yafll larda Reçeteleme 15 laçlar ve Spor 17 ZEH RLENMEDE AC L TEDAV 18 LAÇLAR VE PREPARATLARA L fik N SINIFLANDIRILMIfi B LG LER 1: Gastrointestinal Sistem Antasidler ve di er dispepsi ilaçlar Antispazmodikler ve barsak motilitesini de ifltiren di er ilaçlar Ülser ilaçlar Antidiyareik ilaçlar Kronik ishal tedavisi Laksatifler Hemoroid preparatlar Stoma bak m Barsak salg lar n etkileyen ilaçlar 51 2: Kardiyovasküler Sistem Pozitif inotrop ilaçlar Diüretikler Antiaritmik ilaçlar Beta adrenerjik reseptör blokerleri Renin-anjiyotensin sistemini etkileyen ilaçlar ve di er baz antihipertansif ilaçlar Nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri, potasyum kanal aktivatörleri ve di er vazodilatörler Sempatomimetikler Antikoagülanlar ve protamin Antitrombositer ilaçlar Miyokard enfarktüsü ve fibrinoliz Antifibrinolitik ve hemostatik ilaçlar ve replasman için kullan lan hemostatik kan ürünleri Lipid düflürücü ilaçlar Lokal sklerozanlar 111 3: Solunum Sistemi Bronkodilatörler Kortikosteroidler Kromoglikat ve benzeri tedavi Antihistaminikler, duyars zlaflt rma ve alerjik acil durumlar Solunum uyar c lar ve pulmoner sürfaktanlar Oksijen Mukolitikler 135

7 çindekiler v 3.8 Aromatik inhalasyonlar Öksürük preparatlar Sistemik nazal dekonjestanlar 142 4: Merkez Sinir Sistemi Hipnotikler ve anksiyolitikler Psikozlar ve benzeri bozukluklarda kullan lan ilaçlar Antidepresan ilaçlar Merkezi sinir sistemi uyar c lar fltah kesiciler Bulant ve vertigoda kullan lan ilaçlar Analjezikler Antiepileptikler Parkinsonizm ve benzeri bozukluklarda kullan lan ilaçlar Madde ba ml l nda kullan lan ilaçlar Demansta kullan lan ilaçlar 212 5: Enfeksiyonlar Antibakteriyel ilaçlar Antifungal ilaçlar Antiviral ilaçlar Antiprotozoal ilaçlar Anthelmintikler 280 6: Endokrin Sistem Diyabette kullan lan ilaçlar Tiroid ve antitiroid ilaçlar Kortikosteroidler Cinsiyet hormonlar Hipotalamus ve hipofiz hormonlar ve antiöstrojenler Kemik metabolizmas n etkileyen ilaçlar Di er endokrin ilaçlar 318 7: Obstetrik ve Jinekolojik Hastal klar ve Üriner Sistem Hastal klar Obstetrikte kullan lan ilaçlar Vajina ve vulvayla ilgili durumlar n tedavisi Kontraseptifler Genitoüriner bozukluklarda kullan lan ilaçlar 337 8: Habis Hastal klar ve Ba fl kl n Bask lanmas Sitotoksik ilaçlar Ba fl kl k yan t n etkileyen ilaçlar Habis hastal klarda kullan lan cinsiyet hormonlar ve hormon antagonistleri 362 9: Beslenme ve Kan Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar S v lar ve elektrolitler ntravenöz beslenme Oral beslenme Mineraller Vitaminler Ac l lar ve tonikler Metabolik bozukluklar : Kas, skelet ve Eklem Hastal klar Romatizmal hastal klar ve gut tedavisinde kullan lan ilaçlar Nöromüsküler bozukluklarda kullan lan ilaçlar Yumuflak doku enflamasyonunun giderilmesinde kullan lan ilaçlar : Göz laçlar n göze uygulanmas 426

8 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas Antienfektif göz preparatlar Kortikosteroidler ve di er antienflamatuar preparatlar Midriyatikler ve sikloplejikler Glokom tedavisi Lokal anestezikler Di er oftalmik preparatlar Kontakt lensler : Kulak, Burun ve Orofarinks Kula etkileyen ilaçlar Burunu etkileyen ilaçlar Orofarinksi etkileyen ilaçlar : Deri Tafl y c lar Yumuflat c ve engel oluflturan preparatlar Topikal lokal anestezikler ve antiprüritikler Topikal kortikosteroidler Egzema ve psöriyaziste kullan lan preparatlar Akne ve rozase Si il ve nas r preparatlar Güneflten koruyucular ve kapat c preparatlar fiampuanlar ve di er saçl deri preparatlar ndan baz lar Antienfektif deri p r e p a r a t l a r Dezenfektanlar ve t e m i z l e y i c i l e r Terlemeyi önleyiciler Yara bak m ürünleri ve elastik çoraplar Topikal dolafl m preparatlar Nedbeleflmeyi kolaylaflt r c lar : mmünolojik Ürünler ve Afl lar Aktif ba fl kl k Pasif ba fl kl k Saklama ve kullan m Afl lar ve antiserumlar mmün globülinler Uluslararas yolculuk : Anestezi Genel anestezi Lokal anestezi 520 EKLER VE D Z NLER Ek 1: Etkileflimler 524 Ek 2: Karaci er Hastal klar nda laç Kullan m 565 Ek 3: Böbrek Bozukluklar nda laç Kullan m 572 Ek 4: Gebelikte laç Kullan m 582 Ek 5: Emzirmede laç Kullan m 595 Ek 6: ntravenöz Eklentiler 605 Ek 7: Yara Bak m Ürünleri ve Elastik Çoraplar 618 Ek 8: Uyarma ve Ayd nlatma Etiketleri 621 Üretici Firmalar Dizini 624 Dizin I: Preparatlar d fl ndaki genel dizin 628 Dizin II: Preparatlar (müstahzarlar) 655 E S T bbi laç Tan t m lkeleri 668

9 x Önsöz BNF, ngiliz Hekimler Birli i ile ngiltere Kraliyet Eczac lar Birli i nin ortak yay n - d r. Her iki meslek kuruluflu ve Sa l k Bakanl ndan temsilcilerden oluflan Ortak Formüler Komitesi nin yetkisi alt nda bas lm flt r. Hem cep kitab olarak hem de elektronik yay n olarak mevcuttur. Ortak Formüler Komitesi, özel konularda bilgi sa layan ya da önerilerde bulunan kifli ve kurulufllara yard mlar ndan ötürü teflekkür eder. Bu bask ya katk da bulunan bafll - ca kifliler J. M. Aitken, K. G. M. M. Alberti, S. P. Allison, D. G. Arkell, M. J. P. Arthur, L. Beeley, R. H. Behrens, R. J. Buckley, I. Burgess, A. J. Camm, C. M. Castleden, D. W. Chadwick, D. A. Chamberlain, M. C. Colquhoun, B. T. Colvin, W. J. Cunliffe, W. A. M. Cutting, S. Dewar, C. Diamond, R. Dinwiddie, A. J. Duxbury, G. H. Elder, T. W. Evans, R. O. Feneck, R. G. Finch, B. G. Gazzard, A. M. Geddes, A. H. Ghodse, P. W. Golightly, E. C. Gordon-Smith, M. W. Greaves, I. A. Greer, J. Guillebaud, C. H. Hawkes, D. F. Hawkins, C. J. Hinds, R. M. Jones, J. R. Kirwan, P. G. Kopelman, M. J. S. Langman, P. Lawler, T. H. Lee, P. N. Leigh, L. Luzzatto, G. M. Mead, D. E. Neal, J. M. Neuberger, A. J. Nunn, D. J. Oliver, L. P. Ormerod, M. R. Partridge, P. A. Poole-Wilson, L. E. Ramsay, F. Reynolds, A. Richens, P. A. Routledge, R. S. Sawers, P. Sleight, M. C. Sheppard, S. D. Shorvon, I. Stockley, A. Tattersfield, R. N. Thin, S. Thomas, G. R. Thompson, D. G. Waller, D. A. Warrell, P. J. Watkins, G. B. Wyatt t r. Komite özellikle ngiliz Dermatologlar Derne i Tedavi K lavuzu ve çdenetleme Çal flma Kurulu ndan C. E. M. Griffiths (Baflkan), S. M. Burge, C. B. Bunker, N. H. Cox, C. A. Holden, M. R. Judge, H. C. Williams, M. Benham a (Sekreter) çok de erli tart flmalar ve önerilerinden ötürü teflekkür eder. Komite ayr ca Martindale veri bankas ve dosyalar na ulafl labilmesini sa lad klar için K. Parfitt ve personeline ve elektronik BNF nin gelifltirilmesindeki yard mlar ndan ötürü E. I. Connor a teflekkür eder. A. B. Prasad bu bask n n haz rlanmas nda de- erli öneri ve rehberlik sa lam flt r. BNF deki verilerin kontrolünde M. Davis ve S. M. Townsend-Smith in yard mlar olmufltur; Komite ayr ca J. Goodway e yönetsel yard mlar ndan ötürü teflekkür eder. Quartet Software Ltd dan P. D. Johnson ve B. Thomas elektronik BNF nin haz rlanmas nda destek vermeyi sürdürmüfltür. Komite ayr - ca ilaç endüstrisinde bilgi sa layan ve ayr nt lara iliflkin yorumlarda bulunan kiflilere ve özel konularda Komite üyeleriyle editörlere bilgi veren kiflilere teflekkür eder. Son olarak, Komite yorum ve önerilerini gönderen bütün doktorlar, eczac lar, hemflireler ve di er kiflilere teflekkür etmek ister. BNF h zl bir referans sa lamay amaçlar ve her zaman ilaç yazmak ve ilaç vermek için gerekli bütün bilgiyi kapsayamaz. Üreticinin ürün bilgisine baflvurulmal ve bilgi gerektikçe bir konuda özelleflmifl yay nlarla desteklenmelidir. BNF deki monograflar üreticinin prospektüslerini ya da Ürün Özellikleri Özetleri ni yans tmaktad r; bu bilgiler sahipli ilaçlar n ço u için elde edilebilmektedir. Obstetrik hastal klar, habis hastal klar ve anestezi gibi alanlarda, tedaviyi yürüten kiflinin uzman olaca ve uzmanl k yay nlar na baflvuraca düflünüldü ünden, daha s n rl ayr nt verilmektedir. Yerel ilaç hizmetleri kurulufllar ndan ek bilgi sa lanabilir.

10 x Editörün Önsözü Türkiye'de hekim, eczac, difl hekimi ve di er sa l k mesle i mensuplar na halen t pta kullan lmakta olan ilaçlar ve onlar içeren t bbi farmasötik ürünleri (preparatlar ) tan tmaya yönelik temel bilgiler sa lamay ve ayr ca ilaç reçeteleme ba lam nda k sa, özlü ve yol gösterici t bbi bilgiler sunmay amaçlayan Türkiye laç K lavuzu/1999 Formüleri, ngiliz Ulusal Formüleri nin (British National Formulary, No.36, September 1998) Türkiye'ye uyarlanmas suretiyle haz rlanm flt r. Preparatlarla ilgili k lavuz bölümü d fl nda kalan k sm, baz k s mlar d fl nda ad geçen yay n n çevirisidir. Bu formüler asl nda bir farmakoloji kitab de ildir. Ayr ca pazarlanm fl preparatlar toplamas na karfl n, yal n bir preparat listesi de de ildir. Belirtilen iki kitap türü ülkemizde eskiden beri vard r. Türkiye de eksik olan, Bat ülkelerinin baz lar nda y lda bir ya da iki kez revize edilerek yay mlanmakta olan ulusal formüler tipi bir kitapt r. Hekimlerin ve eczac lar n ilaçla ilgili ifllev ve sorumluluklar n günlük çal flmalar s ras nda yerine getirirlerken en fazla gereksinim duyduklar kaynak bu tür bir kitapt r. Bu formüler, öngördü ü amaç, yaklafl m, ilaçlar sadece preparat olarak de il, ayn zamanda t ptaki anlam ve önemlerini yans tan farmakolojik etkenler olarak toplu ele almas ve sunum flekli aç s ndan sadece bir preparat k lavuzu olman n ötesine geçmifltir. Hekimler ilaç reçetelerken ve ilaçlar aras nda seçim yaparken, eczac lar ilaç konusunda reçete sahibini veya yak n n bilgilendirirken, onlar n sorular n yan tlarken ya da ilaçlar karfl laflt r rken kendilerine gerekli bilgileri, teoriye kaçmayan, tümüyle prati e yönelik flekilde bu formülerde kolayca bulacaklard r. Kitab n getirdi i yenilik ve neye yarad bu nokta hat rda tutularak de erlendirilmelidir. Formüler, hekimler ve eczac lar için düzenlenecek, ilaçlar n klinik uygulamas na yönelik sürekli e itim kurslar nda, t p ve eczac l k fakültelerinin benzeri e itim etkinliklerinde ders materyali olarak da kullan labilir. Bu yönüyle de, uygulay c lar n ilaç konusundaki bilinçlilik düzeyinin artmas aç s ndan yarar sa layabilir. Bu bilinçlilik ve onun ça dafl kavram, yaklafl m ve prati e yönelik bilgilere dayanmas, rasyonel ilaç kullan m n n vazgeçilmez bir kofluludur. BNF'te geçen ve bu formülere aktar lan uyar lar ve tavsiyelerin ço u ngiltere'deki laç Güvenlik Kurulu veya t p alan ndaki uzmanl k kurulufllar taraf ndan yap lm flt r. Bunlar n hekimlik uygulamas nda ülke s n rlar n aflan evrensel nitelikleri nedeniyle, kaynaklar hakk nda burada toplu bir aç klama yap lmas ve Türkçe metnin ak fl n bozmamak için orada anonim olarak sunulmalar uygun görülmüfltür. ngiltere'de kullan lmayan, fakat Türkiye'de kullan lan çok say da ilac n monograf ürün bilgilerinden ve genel kaynaklardan yararlan larak editörce haz rlanm flt r. Reçeteleme ile Kontrollü laçlar ve laç Kötüye Kullan m bölümleri yeniden yaz lm fl, ayr ca metnin çeflitli yerlerinde Türkiye'deki uygulama, yaklafl m ve koflullara göre eklemeler, de ifltirmeler ya da ç karmalar yap lm flt r. Formülerin, yukar da belirtilen flekilde, çeviri metinle birlikte telif metin içeren hibrid olma niteli i, baz okuyucular taraf ndan yad rganabilir. Ancak, günümüzde ayn ilaç ve tedavi kültürünü, teknolojisini ve moleküllerini paylaflan ülkelerin bu konudaki temel bilgilenme kaynaklar n da kendi koflullar na uyarlayarak paylaflmalar, ça m z n ola an bir yaklafl m d r. Benzer bir yaklafl mla, Avrupa Birli i nin ileride ortak bir formüler haz rlamas beklenir. Nitekim, ortak bir Avrupa Farmakopesi, 1964 Strazburg Sözleflmesi ile uzun y llar önce gerçeklefltirilmifl ve Türkiye 1993 y l nda bu sözleflmeye resmen kat lm fl olup, Avrupa Farmakopesi nin çevirisini esas alan yeni Türk Farmakopesi Sa l k Bakanl m zca haz rlanmaktad r. BNF in, Avrupa n n en kapsaml formülerlerinden biri olarak, ilerideki ortak bir formülerin önemli bir temel tafl n oluflturaca na inan yorum. Orijinalinde yaz l olan ve ngiltere'deki yasal düzenlemeler ve meslek kurulufllar n n

11 benimsedi i ilkeler do rultusunda geçerli olan belirli baz tavsiye ve uygulamalar, halen Türkiye'de üzerinde durulmasa da ve sözü edilmese de, ilerideki geliflmelere fl k tutmas ve sa l k mesle i mensuplar n n ça dafl hekimlik ve eczac l k uygulamalar hakk nda bilgi edinmesi için çeviride yerinde b rak lm flt r. Di er baz tavsiye ve uygulamalar ise, Türkiye'deki koflullara hiç uymayaca ve b rak lmas nda bir yarar düflünülmedi i için çeviriden ç kar lm flt r. Elinizdeki formüler, bireysel ilaçlarla ilgili, her yerinde iç içe geçmifl iki farkl ö enin bir kombinasyonudur. Bunlardan birincisi ilaç s n flar n n ve içerdikleri her bir ilac n uygulamal farmakolojisi ile ilgili öz ve k sa bilgi veren bölümdür. Di er ö e, pazarlanm fl her bir preparat ba lam nda onu reçetelemek için gereken minimum bilgi olan jenerik ad, ticari ad, üretici firma, farmasötik formu, varsa bir farmasötik formun farkl birim dozlu çeflitlerini, form içindeki ilaç ya da ilaçlar n miktar n ve ambalaj içindeki form say s n gösteren preparat k lavuzu bölümüdür. Ayn ilac ya da ilaçlar içeren preparatlar n hastaya uygulanmas nda bilinmesi gereken temel bilgiler olan endikasyonlar, dikkatli olunmas gereken durumlar, kontrendikasyonlar, yan etkiler ve uygulama yoluna göre optimal dozlar ise preparat baz nda de il, genellikle içerdi i ilaç baz nda ilaç monograf içinde verilmifltir. Endikasyonlar, preparat n prospektüsünde yaz l olana tam uymayabilir. Ancak bu konudaki bilginin objektif ve güvenilir oldu u kuflkusuzdur. Çünkü esas olarak ngiliz Hekimler Birli i gibi köklü ve mesleki oldu u kadar bilimsel a rl da kuflku götürmez olan bir t p kuruluflu taraf ndan saptanm flt r. Ancak dünyada yerel t p ekolleri, hatta ayn ülkede klinikler aras nda endikasyon ve ilaç kullan m ile di er yaklafl mlar aç s ndan her zaman uzlaflma yoktur. Asl nda Türkiye de böyle bir uzlaflmay sa lamak için bir çaba da bulunmamaktad r. Bu eksikli in de k sa zamanda giderilmesi gerekir. Endikasyonlar bak m ndan prospektüsle uyumsuzlu un Türkiye ye özgü iki nedeninden biri, özellikle eskiden beri pazarlanmakta olan preparatlar n prospektüsünde paramedikal, bazen belirsiz ya da t bbi bir antite olmayan durumlar n haz rlayan n t bbi bilgi eksikli i nedeniyle endikasyon olarak metne sokulmas d r. Di er bir neden belirli bir endikasyonun hastal k veya sendromun ad fleklinde belirtilmesi yan nda, onun belirtilerinin de endikasyon olarak yaz lmas d r. Dozlar ba lam nda da benzer bir farkl l k, büyük olmasa bile olabilir; bunun temel nedeni monografta belirtilen doz ve doz aral n n genellikle ortalama ya da optimal nitelikte olmas d r. Yan etkiler, ilac kullan rken dikkatli olunmas gereken durumlar (uyar lar) ve kontrendikasyonlar ilaçlar için ayr ayr veya ilaç grubunun örnek ilac na gönderme yap larak, gruba özel olarak gösterilmifltir. Bu üç ba lamda, genellikle, göreceli olarak s k görülen durumlara ya da seyrek görülen, fakat ciddi olan durumlara a rl k verilmifltir. Yer k s tl l - ndan do an bu yaklafl m nedeniyle, kapsaml bir yan etki, kontrendikasyon veya uyar listesi için, güncel normlara uygun genifllikte yaz lm fl preparat prospektüsüne ya da üretici firman n k sa ürün bilgisine bak lmas gerekebilir. Bu formüler her y l revize edilerek yay mlanacakt r; orijinali ngiltere'de y lda iki kez yay mlanmaktad r. Sonraki bask lar nda preparatlar n fiyatlar n n da, bunlar n Türkiye'de nisbeten s k de iflmesine karfl n, hiç olmazsa bir karfl laflt rma taban oluflturmas için konulmas öngörülmektedir. Sa l k Bakanl laç ve Eczac l k Genel Müdürlü ü nün de erli elemanlar ile Bilim Kurulu üyeleri, Türk Tabipler Birli i ve Türk Eczac lar Birli i verdikleri manevi destek ve yol gösterici, de erli tavsiyeleri ile yard mda bulunmufllard r. Kendilerine ve de erli uyar lar ile yol gösteren Bilim Kurulumuz Üyesi arkadafllar ma teflekkürlerimi sunar m. Ayr ca, baz konularda bilgilerine baflvurdu um Prof. Dr. Güler Kanra, Ayhan Göçmen ve Sevinç Oral arkadafllar ma teflekkür ederim. Prof. Dr. S. O uz Kayaalp Editör

12 x Türkçe Metin Yaz lmas nda Baflvurulan Kaynaklar Kitaplar Bundesverband der Pharmaceutischen Industrie e.v.: Rote Liste 1995, Editio Cantor, Aulendorf, Centre Belge d Information Pharmacotherapeutique: Repertoire Commenté des Medicaments 1998, 12. Bask, L. Vanmelle S.A., Gent, Hebel, S.K. ve di. (Ed.): Drug Facts and Comparisons 1997, Facts and Comparisons Publ., St. Louis, MO., Kayaalp, S.O.: Rasyonel Tedavi Yönünden TIBB FARMAKOLOJ, Cilt 1 ve 2, 8. Bask, Hacettepe-Tafl Kitabevi, Ankara, Reynolds, J.E.F. ve di. (Ed.): Martindale The Extra Pharmacopoeia, 33. Bask, Royal Pharmaceutical Society, London, Speight, T.M. ve N.H.G. Holford (Ed.): Avery s Drug Treatment, 4. Bask, Adis International, Auckland, Dergiler (çeflitli say lar ) American Journal of Cardiology British Medical Journal Clinical Pharmacology and Therapy Drugs Lancet Journal of American Medical Association New England Journal of Medicine

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 14 NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber ntraüterin Büyüme Gerili i - Say 14 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı