BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER. LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI n n Türk Hekimlerine ve Eczac lar na Arma an d r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER. LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI n n Türk Hekimlerine ve Eczac lar na Arma an d r"

Transkript

1 BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI n n Türk Hekimlerine ve Eczac lar na Arma an d r

2 ISBN

3 Sunufl laç Endüstrisi flverenler Sendikas 1964 y l nda, endüstrinin toplumsal, ekonomik ve teknolojik geliflmeler karfl s nda görevlerini en iyi flekilde yürütülebilmesi ve ihtiyaçlar n n en iyi flekilde karfl lanmas için kurulmufl ve bu özelliklerini bugüne kadar muhafaza edebilme baflar s n göstermifltir. Birçok araflt rma, bugün insano luna her zamankinden daha iyi hizmet veren ve daha kaliteli bir yaflam sa layan t p biliminin geliflmesinde, ilaç endüstrisinin yads namaz bir yeri oldu unu göstermektedir. laç endüstrisinin temelini oluflturan üç ana ö e, araflt rma, etik kurallar ve toplumsal sorumluluktur. lac n hastaya maksimum yarar sa lamas hekime yeterli, do ru ve güncel bilgi aktar lmas na ba l d r. laç endüstrisi daha iyi, daha etkin ve güvenli ilaçlar bulmak, yaflama yaflam katmak için her y l milyarlarca dolarl k bir mebla-, araflt rma ve gelifltirme için sarf etmektedir. Günümüzde ilaç endüstrisinin tümü özel sektör eliyle yönetilmektedir. laç endüstrisinde, ürünün tasar m ndan hasta taraf ndan kullan m na, hatta çok daha sonras na kadar uzanan tüm süreç, bilim adamlar ve devlet otoriteleri taraf ndan denetlenmekte ve takip edilmektedir. Endüstrimiz, fiyat devlet taraf ndan do rudan veya dolayl olarak kontrol edilen tek mamul olan ilac n üretim aflamas ndan hastaya sunulmas na kadar olan her evrede Bat standartlar na sahip olup övünülecek bir düzeydedir. laç Endüstrisi flverenler Sendikas, ülkemiz aç s ndan rasyonel ilaç kullan m n n büyük önem tafl d görüflündedir. Rasyonel ilaç kullan m n n ise, do ru, yeterli, güncel bilgilerin hekimin eline yans z ve bilimsel olarak verilmesi ile sa lanabilece i inanc ndad r. Bu inançlar do rultusunda, ngiltere de yay mlanan British National Formulary nin (BNF), Türkiye laç K lavuzu/1999 Formüleri ad yla uyarlanarak, tüm hekim ve eczac lar m za, ilaçla ilgili bütün kurum ve kurulufllara ulaflt r lmas n n desteklenmesini kararlaflt rm flt r. ngiltere de sayg n bilim adamlar ndan oluflan ortak formüler komitesi taraf ndan haz rlanan bu baflvuru kitab, ülkemiz bilim adamlar n n Prof. Dr. O uz Kayaalp baflkanl nda oluflturduklar bilimsel kurul taraf ndan Türkiye ye uyarlanm flt r. laç Endüstrisi flverenler Sendikas n n Türk hekimlerine ve eczac lar na bir arma an olan bu eser, Sa l k Bakanl n n, Türk Tabipleri Birli i nin ve Türk Eczac lar Birli i nin görüfl ve önerileri do rultusunda, Turgut Yay nc l k taraf ndan BNF in yay n hakk al narak haz rlanm flt r. Her y l yenileyerek hekimlerimize ve eczac lar m za sunmay planlad m z bu eserin yararl olmas n diliyoruz. Bu önemli eserin tamamlanmas nda ve Türk t bb na kazand r lmas nda eme i geçen herkese teflekkür ederiz. Sayg lar m zla, E S Yönetim Kurulu

4 BNF: British National Formulary ( ngiltere Ulusal Formüleri) Ortak Formüler Komitesi Baflkan Sir Charles George, BSc, MD, FRCP, FFPM Baflkan Yard mc s Nicholas L. Wood, BPharm, FRPharmS Komite Üyeleri Alison Blenkinsopp, PhD, Frank P. Marsh, MA, MB, BPharm, MRPharmS BChir, FRCP Peter Clappison, MB, ChB, MRCGP, Jane Richards, OBE, MB BS, Joy B. Edelman, MB BS, FRCP MRCS, LRCP, FRCGP, MRCS, D(Obst)RCOG D(Obst)RCOG, DCH Ann Lewis, OBE, Hon DSc, LLB, James Smith, BPharm, PhD, FRPharmS, MCPP, MHSM, FRPharmS, MCPP, MIInfSc Barrister Patrick C. Waller, MD, FRCP (Ed), FFPM, MPH Ortak Sekreterler José L. García de Ancos LMS- MSc(Econ) James E. F. Reynolds, PhD, FRPharmS, MIInfSc Genel Sekreter Susan M. Thomas, BSc(Econ), MA Yay n Kurulu Genel Yay n Yönetmeni Dinesh K. Mehta, BPharm, MSc, MRPharmS Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s John Martin, BPharm, PhD, MRPharmS Editörler Lee Furniss, BSc, DipClinPharm, MSc, MRPhamS Ann M. Hargreaves, MRPharmS Bryony Jordan, BSc, DipPharmPract, MRPharmS Craig A. Patterson, BPharm, DipHospPharm, MRPharmS Rachel S. M. Ryan, BPharm, MRPharmS Sunayana A. Shah, BPharm, DipCommPharm, MRPharmS Louise J. Whitley, BSc, MSc, MRPharmS Editör Yard mc lar Abimbola Sogbetun, BPharm, MSc Louise M. E. Wykes, BSc 1998 British Medical Association Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 1999 Turgut Yay nc l k ve Ticaret A.fi. Bu kitab n ya da ngiltere de yay mlanan orijinalinin ad ve/veya herhangi bir bölümü yay mc n n izni olmadan 5846 say l yasa uyar nca kullan lamaz. Sözlü ya da yaz l olarak veya daha baflka bir yöntemle ço- alt lamaz ve yay mlanamaz.

5 BNF/T K TÜRK YE LAÇ KILAVUZU 1999 FORMÜLER Editör Prof. Dr. S. O uz Kayaalp Bilimsel Dan flma Kurulu Prof. Dr. lbeyi A abeyo lu Prof. Dr. Alaaddin Akçasu Prof. Dr.. Hakk Ayhan Uzm. Dr. Erdal Eskio lu Prof. Dr. Dinçer F rat Prof. Dr. Atilla H ncal Prof. Dr. Enver zgü Prof. Dr. lker Kanz k Prof. Dr. Ferhan Özmen Prof. Dr. skender Sayek Prof. Dr. Tahsin Teziç Genel Yönetmen Ayfle Karabece Yay n Koordinatörü Dr. Korhan Çukurçeflme Çeviri Dr. fiirin Artan Teknik Yönetim Mustafa Sezer Sayfa Düzeni Yasemin Bakkal Katk da Bulunanlar Dr. Yavuz Dizdar, Sumru A ryürüyen, Halim Spatar, Esen Çetecio lu, Pervin Altuntafl, Hülya Do an Film Ç k fl: Alpin Grafik (0212) Bask ve Cilt: Golden Medya (0212) Turgut Yay nc l k ve Ticaret A. fi. Bomonti F r n Sok. No. 61/ fiiflli, stanbul Tel: (0.212) / Faks: (0.212) E-posta: Web sitesi:

6 çindekiler Sayfa Önsöz x Editörün Önsözü x Bilgilerin Düzenlenmesi x v REÇETELEME KURALLARI 1 Genel Kurallar 1 Reçeteleme 3 Kontrol Alt ndaki laçlar ve laç Kötüye Kullan m 6 laçlara Karfl stenmeyen Reaksiyonlar 9 Çocuklarda Reçeteleme 10 Palyatif Bak mda Reçeteleme 11 Yafll larda Reçeteleme 15 laçlar ve Spor 17 ZEH RLENMEDE AC L TEDAV 18 LAÇLAR VE PREPARATLARA L fik N SINIFLANDIRILMIfi B LG LER 1: Gastrointestinal Sistem Antasidler ve di er dispepsi ilaçlar Antispazmodikler ve barsak motilitesini de ifltiren di er ilaçlar Ülser ilaçlar Antidiyareik ilaçlar Kronik ishal tedavisi Laksatifler Hemoroid preparatlar Stoma bak m Barsak salg lar n etkileyen ilaçlar 51 2: Kardiyovasküler Sistem Pozitif inotrop ilaçlar Diüretikler Antiaritmik ilaçlar Beta adrenerjik reseptör blokerleri Renin-anjiyotensin sistemini etkileyen ilaçlar ve di er baz antihipertansif ilaçlar Nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri, potasyum kanal aktivatörleri ve di er vazodilatörler Sempatomimetikler Antikoagülanlar ve protamin Antitrombositer ilaçlar Miyokard enfarktüsü ve fibrinoliz Antifibrinolitik ve hemostatik ilaçlar ve replasman için kullan lan hemostatik kan ürünleri Lipid düflürücü ilaçlar Lokal sklerozanlar 111 3: Solunum Sistemi Bronkodilatörler Kortikosteroidler Kromoglikat ve benzeri tedavi Antihistaminikler, duyars zlaflt rma ve alerjik acil durumlar Solunum uyar c lar ve pulmoner sürfaktanlar Oksijen Mukolitikler 135

7 çindekiler v 3.8 Aromatik inhalasyonlar Öksürük preparatlar Sistemik nazal dekonjestanlar 142 4: Merkez Sinir Sistemi Hipnotikler ve anksiyolitikler Psikozlar ve benzeri bozukluklarda kullan lan ilaçlar Antidepresan ilaçlar Merkezi sinir sistemi uyar c lar fltah kesiciler Bulant ve vertigoda kullan lan ilaçlar Analjezikler Antiepileptikler Parkinsonizm ve benzeri bozukluklarda kullan lan ilaçlar Madde ba ml l nda kullan lan ilaçlar Demansta kullan lan ilaçlar 212 5: Enfeksiyonlar Antibakteriyel ilaçlar Antifungal ilaçlar Antiviral ilaçlar Antiprotozoal ilaçlar Anthelmintikler 280 6: Endokrin Sistem Diyabette kullan lan ilaçlar Tiroid ve antitiroid ilaçlar Kortikosteroidler Cinsiyet hormonlar Hipotalamus ve hipofiz hormonlar ve antiöstrojenler Kemik metabolizmas n etkileyen ilaçlar Di er endokrin ilaçlar 318 7: Obstetrik ve Jinekolojik Hastal klar ve Üriner Sistem Hastal klar Obstetrikte kullan lan ilaçlar Vajina ve vulvayla ilgili durumlar n tedavisi Kontraseptifler Genitoüriner bozukluklarda kullan lan ilaçlar 337 8: Habis Hastal klar ve Ba fl kl n Bask lanmas Sitotoksik ilaçlar Ba fl kl k yan t n etkileyen ilaçlar Habis hastal klarda kullan lan cinsiyet hormonlar ve hormon antagonistleri 362 9: Beslenme ve Kan Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar S v lar ve elektrolitler ntravenöz beslenme Oral beslenme Mineraller Vitaminler Ac l lar ve tonikler Metabolik bozukluklar : Kas, skelet ve Eklem Hastal klar Romatizmal hastal klar ve gut tedavisinde kullan lan ilaçlar Nöromüsküler bozukluklarda kullan lan ilaçlar Yumuflak doku enflamasyonunun giderilmesinde kullan lan ilaçlar : Göz laçlar n göze uygulanmas 426

8 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas Antienfektif göz preparatlar Kortikosteroidler ve di er antienflamatuar preparatlar Midriyatikler ve sikloplejikler Glokom tedavisi Lokal anestezikler Di er oftalmik preparatlar Kontakt lensler : Kulak, Burun ve Orofarinks Kula etkileyen ilaçlar Burunu etkileyen ilaçlar Orofarinksi etkileyen ilaçlar : Deri Tafl y c lar Yumuflat c ve engel oluflturan preparatlar Topikal lokal anestezikler ve antiprüritikler Topikal kortikosteroidler Egzema ve psöriyaziste kullan lan preparatlar Akne ve rozase Si il ve nas r preparatlar Güneflten koruyucular ve kapat c preparatlar fiampuanlar ve di er saçl deri preparatlar ndan baz lar Antienfektif deri p r e p a r a t l a r Dezenfektanlar ve t e m i z l e y i c i l e r Terlemeyi önleyiciler Yara bak m ürünleri ve elastik çoraplar Topikal dolafl m preparatlar Nedbeleflmeyi kolaylaflt r c lar : mmünolojik Ürünler ve Afl lar Aktif ba fl kl k Pasif ba fl kl k Saklama ve kullan m Afl lar ve antiserumlar mmün globülinler Uluslararas yolculuk : Anestezi Genel anestezi Lokal anestezi 520 EKLER VE D Z NLER Ek 1: Etkileflimler 524 Ek 2: Karaci er Hastal klar nda laç Kullan m 565 Ek 3: Böbrek Bozukluklar nda laç Kullan m 572 Ek 4: Gebelikte laç Kullan m 582 Ek 5: Emzirmede laç Kullan m 595 Ek 6: ntravenöz Eklentiler 605 Ek 7: Yara Bak m Ürünleri ve Elastik Çoraplar 618 Ek 8: Uyarma ve Ayd nlatma Etiketleri 621 Üretici Firmalar Dizini 624 Dizin I: Preparatlar d fl ndaki genel dizin 628 Dizin II: Preparatlar (müstahzarlar) 655 E S T bbi laç Tan t m lkeleri 668

9 x Önsöz BNF, ngiliz Hekimler Birli i ile ngiltere Kraliyet Eczac lar Birli i nin ortak yay n - d r. Her iki meslek kuruluflu ve Sa l k Bakanl ndan temsilcilerden oluflan Ortak Formüler Komitesi nin yetkisi alt nda bas lm flt r. Hem cep kitab olarak hem de elektronik yay n olarak mevcuttur. Ortak Formüler Komitesi, özel konularda bilgi sa layan ya da önerilerde bulunan kifli ve kurulufllara yard mlar ndan ötürü teflekkür eder. Bu bask ya katk da bulunan bafll - ca kifliler J. M. Aitken, K. G. M. M. Alberti, S. P. Allison, D. G. Arkell, M. J. P. Arthur, L. Beeley, R. H. Behrens, R. J. Buckley, I. Burgess, A. J. Camm, C. M. Castleden, D. W. Chadwick, D. A. Chamberlain, M. C. Colquhoun, B. T. Colvin, W. J. Cunliffe, W. A. M. Cutting, S. Dewar, C. Diamond, R. Dinwiddie, A. J. Duxbury, G. H. Elder, T. W. Evans, R. O. Feneck, R. G. Finch, B. G. Gazzard, A. M. Geddes, A. H. Ghodse, P. W. Golightly, E. C. Gordon-Smith, M. W. Greaves, I. A. Greer, J. Guillebaud, C. H. Hawkes, D. F. Hawkins, C. J. Hinds, R. M. Jones, J. R. Kirwan, P. G. Kopelman, M. J. S. Langman, P. Lawler, T. H. Lee, P. N. Leigh, L. Luzzatto, G. M. Mead, D. E. Neal, J. M. Neuberger, A. J. Nunn, D. J. Oliver, L. P. Ormerod, M. R. Partridge, P. A. Poole-Wilson, L. E. Ramsay, F. Reynolds, A. Richens, P. A. Routledge, R. S. Sawers, P. Sleight, M. C. Sheppard, S. D. Shorvon, I. Stockley, A. Tattersfield, R. N. Thin, S. Thomas, G. R. Thompson, D. G. Waller, D. A. Warrell, P. J. Watkins, G. B. Wyatt t r. Komite özellikle ngiliz Dermatologlar Derne i Tedavi K lavuzu ve çdenetleme Çal flma Kurulu ndan C. E. M. Griffiths (Baflkan), S. M. Burge, C. B. Bunker, N. H. Cox, C. A. Holden, M. R. Judge, H. C. Williams, M. Benham a (Sekreter) çok de erli tart flmalar ve önerilerinden ötürü teflekkür eder. Komite ayr ca Martindale veri bankas ve dosyalar na ulafl labilmesini sa lad klar için K. Parfitt ve personeline ve elektronik BNF nin gelifltirilmesindeki yard mlar ndan ötürü E. I. Connor a teflekkür eder. A. B. Prasad bu bask n n haz rlanmas nda de- erli öneri ve rehberlik sa lam flt r. BNF deki verilerin kontrolünde M. Davis ve S. M. Townsend-Smith in yard mlar olmufltur; Komite ayr ca J. Goodway e yönetsel yard mlar ndan ötürü teflekkür eder. Quartet Software Ltd dan P. D. Johnson ve B. Thomas elektronik BNF nin haz rlanmas nda destek vermeyi sürdürmüfltür. Komite ayr - ca ilaç endüstrisinde bilgi sa layan ve ayr nt lara iliflkin yorumlarda bulunan kiflilere ve özel konularda Komite üyeleriyle editörlere bilgi veren kiflilere teflekkür eder. Son olarak, Komite yorum ve önerilerini gönderen bütün doktorlar, eczac lar, hemflireler ve di er kiflilere teflekkür etmek ister. BNF h zl bir referans sa lamay amaçlar ve her zaman ilaç yazmak ve ilaç vermek için gerekli bütün bilgiyi kapsayamaz. Üreticinin ürün bilgisine baflvurulmal ve bilgi gerektikçe bir konuda özelleflmifl yay nlarla desteklenmelidir. BNF deki monograflar üreticinin prospektüslerini ya da Ürün Özellikleri Özetleri ni yans tmaktad r; bu bilgiler sahipli ilaçlar n ço u için elde edilebilmektedir. Obstetrik hastal klar, habis hastal klar ve anestezi gibi alanlarda, tedaviyi yürüten kiflinin uzman olaca ve uzmanl k yay nlar na baflvuraca düflünüldü ünden, daha s n rl ayr nt verilmektedir. Yerel ilaç hizmetleri kurulufllar ndan ek bilgi sa lanabilir.

10 x Editörün Önsözü Türkiye'de hekim, eczac, difl hekimi ve di er sa l k mesle i mensuplar na halen t pta kullan lmakta olan ilaçlar ve onlar içeren t bbi farmasötik ürünleri (preparatlar ) tan tmaya yönelik temel bilgiler sa lamay ve ayr ca ilaç reçeteleme ba lam nda k sa, özlü ve yol gösterici t bbi bilgiler sunmay amaçlayan Türkiye laç K lavuzu/1999 Formüleri, ngiliz Ulusal Formüleri nin (British National Formulary, No.36, September 1998) Türkiye'ye uyarlanmas suretiyle haz rlanm flt r. Preparatlarla ilgili k lavuz bölümü d fl nda kalan k sm, baz k s mlar d fl nda ad geçen yay n n çevirisidir. Bu formüler asl nda bir farmakoloji kitab de ildir. Ayr ca pazarlanm fl preparatlar toplamas na karfl n, yal n bir preparat listesi de de ildir. Belirtilen iki kitap türü ülkemizde eskiden beri vard r. Türkiye de eksik olan, Bat ülkelerinin baz lar nda y lda bir ya da iki kez revize edilerek yay mlanmakta olan ulusal formüler tipi bir kitapt r. Hekimlerin ve eczac lar n ilaçla ilgili ifllev ve sorumluluklar n günlük çal flmalar s ras nda yerine getirirlerken en fazla gereksinim duyduklar kaynak bu tür bir kitapt r. Bu formüler, öngördü ü amaç, yaklafl m, ilaçlar sadece preparat olarak de il, ayn zamanda t ptaki anlam ve önemlerini yans tan farmakolojik etkenler olarak toplu ele almas ve sunum flekli aç s ndan sadece bir preparat k lavuzu olman n ötesine geçmifltir. Hekimler ilaç reçetelerken ve ilaçlar aras nda seçim yaparken, eczac lar ilaç konusunda reçete sahibini veya yak n n bilgilendirirken, onlar n sorular n yan tlarken ya da ilaçlar karfl laflt r rken kendilerine gerekli bilgileri, teoriye kaçmayan, tümüyle prati e yönelik flekilde bu formülerde kolayca bulacaklard r. Kitab n getirdi i yenilik ve neye yarad bu nokta hat rda tutularak de erlendirilmelidir. Formüler, hekimler ve eczac lar için düzenlenecek, ilaçlar n klinik uygulamas na yönelik sürekli e itim kurslar nda, t p ve eczac l k fakültelerinin benzeri e itim etkinliklerinde ders materyali olarak da kullan labilir. Bu yönüyle de, uygulay c lar n ilaç konusundaki bilinçlilik düzeyinin artmas aç s ndan yarar sa layabilir. Bu bilinçlilik ve onun ça dafl kavram, yaklafl m ve prati e yönelik bilgilere dayanmas, rasyonel ilaç kullan m n n vazgeçilmez bir kofluludur. BNF'te geçen ve bu formülere aktar lan uyar lar ve tavsiyelerin ço u ngiltere'deki laç Güvenlik Kurulu veya t p alan ndaki uzmanl k kurulufllar taraf ndan yap lm flt r. Bunlar n hekimlik uygulamas nda ülke s n rlar n aflan evrensel nitelikleri nedeniyle, kaynaklar hakk nda burada toplu bir aç klama yap lmas ve Türkçe metnin ak fl n bozmamak için orada anonim olarak sunulmalar uygun görülmüfltür. ngiltere'de kullan lmayan, fakat Türkiye'de kullan lan çok say da ilac n monograf ürün bilgilerinden ve genel kaynaklardan yararlan larak editörce haz rlanm flt r. Reçeteleme ile Kontrollü laçlar ve laç Kötüye Kullan m bölümleri yeniden yaz lm fl, ayr ca metnin çeflitli yerlerinde Türkiye'deki uygulama, yaklafl m ve koflullara göre eklemeler, de ifltirmeler ya da ç karmalar yap lm flt r. Formülerin, yukar da belirtilen flekilde, çeviri metinle birlikte telif metin içeren hibrid olma niteli i, baz okuyucular taraf ndan yad rganabilir. Ancak, günümüzde ayn ilaç ve tedavi kültürünü, teknolojisini ve moleküllerini paylaflan ülkelerin bu konudaki temel bilgilenme kaynaklar n da kendi koflullar na uyarlayarak paylaflmalar, ça m z n ola an bir yaklafl m d r. Benzer bir yaklafl mla, Avrupa Birli i nin ileride ortak bir formüler haz rlamas beklenir. Nitekim, ortak bir Avrupa Farmakopesi, 1964 Strazburg Sözleflmesi ile uzun y llar önce gerçeklefltirilmifl ve Türkiye 1993 y l nda bu sözleflmeye resmen kat lm fl olup, Avrupa Farmakopesi nin çevirisini esas alan yeni Türk Farmakopesi Sa l k Bakanl m zca haz rlanmaktad r. BNF in, Avrupa n n en kapsaml formülerlerinden biri olarak, ilerideki ortak bir formülerin önemli bir temel tafl n oluflturaca na inan yorum. Orijinalinde yaz l olan ve ngiltere'deki yasal düzenlemeler ve meslek kurulufllar n n

11 benimsedi i ilkeler do rultusunda geçerli olan belirli baz tavsiye ve uygulamalar, halen Türkiye'de üzerinde durulmasa da ve sözü edilmese de, ilerideki geliflmelere fl k tutmas ve sa l k mesle i mensuplar n n ça dafl hekimlik ve eczac l k uygulamalar hakk nda bilgi edinmesi için çeviride yerinde b rak lm flt r. Di er baz tavsiye ve uygulamalar ise, Türkiye'deki koflullara hiç uymayaca ve b rak lmas nda bir yarar düflünülmedi i için çeviriden ç kar lm flt r. Elinizdeki formüler, bireysel ilaçlarla ilgili, her yerinde iç içe geçmifl iki farkl ö enin bir kombinasyonudur. Bunlardan birincisi ilaç s n flar n n ve içerdikleri her bir ilac n uygulamal farmakolojisi ile ilgili öz ve k sa bilgi veren bölümdür. Di er ö e, pazarlanm fl her bir preparat ba lam nda onu reçetelemek için gereken minimum bilgi olan jenerik ad, ticari ad, üretici firma, farmasötik formu, varsa bir farmasötik formun farkl birim dozlu çeflitlerini, form içindeki ilaç ya da ilaçlar n miktar n ve ambalaj içindeki form say s n gösteren preparat k lavuzu bölümüdür. Ayn ilac ya da ilaçlar içeren preparatlar n hastaya uygulanmas nda bilinmesi gereken temel bilgiler olan endikasyonlar, dikkatli olunmas gereken durumlar, kontrendikasyonlar, yan etkiler ve uygulama yoluna göre optimal dozlar ise preparat baz nda de il, genellikle içerdi i ilaç baz nda ilaç monograf içinde verilmifltir. Endikasyonlar, preparat n prospektüsünde yaz l olana tam uymayabilir. Ancak bu konudaki bilginin objektif ve güvenilir oldu u kuflkusuzdur. Çünkü esas olarak ngiliz Hekimler Birli i gibi köklü ve mesleki oldu u kadar bilimsel a rl da kuflku götürmez olan bir t p kuruluflu taraf ndan saptanm flt r. Ancak dünyada yerel t p ekolleri, hatta ayn ülkede klinikler aras nda endikasyon ve ilaç kullan m ile di er yaklafl mlar aç s ndan her zaman uzlaflma yoktur. Asl nda Türkiye de böyle bir uzlaflmay sa lamak için bir çaba da bulunmamaktad r. Bu eksikli in de k sa zamanda giderilmesi gerekir. Endikasyonlar bak m ndan prospektüsle uyumsuzlu un Türkiye ye özgü iki nedeninden biri, özellikle eskiden beri pazarlanmakta olan preparatlar n prospektüsünde paramedikal, bazen belirsiz ya da t bbi bir antite olmayan durumlar n haz rlayan n t bbi bilgi eksikli i nedeniyle endikasyon olarak metne sokulmas d r. Di er bir neden belirli bir endikasyonun hastal k veya sendromun ad fleklinde belirtilmesi yan nda, onun belirtilerinin de endikasyon olarak yaz lmas d r. Dozlar ba lam nda da benzer bir farkl l k, büyük olmasa bile olabilir; bunun temel nedeni monografta belirtilen doz ve doz aral n n genellikle ortalama ya da optimal nitelikte olmas d r. Yan etkiler, ilac kullan rken dikkatli olunmas gereken durumlar (uyar lar) ve kontrendikasyonlar ilaçlar için ayr ayr veya ilaç grubunun örnek ilac na gönderme yap larak, gruba özel olarak gösterilmifltir. Bu üç ba lamda, genellikle, göreceli olarak s k görülen durumlara ya da seyrek görülen, fakat ciddi olan durumlara a rl k verilmifltir. Yer k s tl l - ndan do an bu yaklafl m nedeniyle, kapsaml bir yan etki, kontrendikasyon veya uyar listesi için, güncel normlara uygun genifllikte yaz lm fl preparat prospektüsüne ya da üretici firman n k sa ürün bilgisine bak lmas gerekebilir. Bu formüler her y l revize edilerek yay mlanacakt r; orijinali ngiltere'de y lda iki kez yay mlanmaktad r. Sonraki bask lar nda preparatlar n fiyatlar n n da, bunlar n Türkiye'de nisbeten s k de iflmesine karfl n, hiç olmazsa bir karfl laflt rma taban oluflturmas için konulmas öngörülmektedir. Sa l k Bakanl laç ve Eczac l k Genel Müdürlü ü nün de erli elemanlar ile Bilim Kurulu üyeleri, Türk Tabipler Birli i ve Türk Eczac lar Birli i verdikleri manevi destek ve yol gösterici, de erli tavsiyeleri ile yard mda bulunmufllard r. Kendilerine ve de erli uyar lar ile yol gösteren Bilim Kurulumuz Üyesi arkadafllar ma teflekkürlerimi sunar m. Ayr ca, baz konularda bilgilerine baflvurdu um Prof. Dr. Güler Kanra, Ayhan Göçmen ve Sevinç Oral arkadafllar ma teflekkür ederim. Prof. Dr. S. O uz Kayaalp Editör

12 x Türkçe Metin Yaz lmas nda Baflvurulan Kaynaklar Kitaplar Bundesverband der Pharmaceutischen Industrie e.v.: Rote Liste 1995, Editio Cantor, Aulendorf, Centre Belge d Information Pharmacotherapeutique: Repertoire Commenté des Medicaments 1998, 12. Bask, L. Vanmelle S.A., Gent, Hebel, S.K. ve di. (Ed.): Drug Facts and Comparisons 1997, Facts and Comparisons Publ., St. Louis, MO., Kayaalp, S.O.: Rasyonel Tedavi Yönünden TIBB FARMAKOLOJ, Cilt 1 ve 2, 8. Bask, Hacettepe-Tafl Kitabevi, Ankara, Reynolds, J.E.F. ve di. (Ed.): Martindale The Extra Pharmacopoeia, 33. Bask, Royal Pharmaceutical Society, London, Speight, T.M. ve N.H.G. Holford (Ed.): Avery s Drug Treatment, 4. Bask, Adis International, Auckland, Dergiler (çeflitli say lar ) American Journal of Cardiology British Medical Journal Clinical Pharmacology and Therapy Drugs Lancet Journal of American Medical Association New England Journal of Medicine

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... xii lac n Keflfi ve Tarihçesi... 2 LACIN TANIMI VE TAR HÇES... 3 LAÇ ETKEN MADDES KAYNAKLARI... 5 K MYASAL MADDELERDEN LACA GEÇ fi... 5 LAÇLARIN S MLEND R LMELER... 6

Detaylı

A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006. Copyright 2006 MCR VISION, Inc.

A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006. Copyright 2006 MCR VISION, Inc. GLOBAL GLOBAL INITIATIVE FOR FOR A S T H M A KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006 Copyright 2006 MCR VISION, Inc. Her hakk sakl d r Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

TÜRK TAB PLER B RL STANBUL PROTOKOLÜ

TÜRK TAB PLER B RL STANBUL PROTOKOLÜ TÜRK TAB PLER B RL STANBUL PROTOKOLÜ flkence ve Di er Zalimane, nsanl k D fl, Afla lay c Muamele veya Cezalar n Etkili Biçimde Soruflturulmas ve Belgelendirilmesi çin K lavuz ngilizceden Çevirenler Hale

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER Üçüncü Bask OECD ve Eurostat ortak yay m EKONOM K fib RL VE KALKINMA ÖRGÜTÜ AVRUPA B

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

FVE STRATEJ S 2006-2010

FVE STRATEJ S 2006-2010 Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu FVE STRATEJ S 2006-2010 K ymetli Okuyucu, Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu (FVE) 1975 y l nda kuruldu. Bugün, 36 Avrupa ülkesindeki 41 milli veterinerlik örgütü

Detaylı