T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF"

Transkript

1 Ders T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF I. YARIYIL Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Meslek Esasları ve Teknğ- I Z Byokmya Z Anatom Z Hstoloj Z Pskoloj Z Türk Dl -I Z Atatürk Ġlke ve Ġnklapları-I Z Ġnglzce I Z Temel Blgsayar Teknolojler Kullanımı Z Ders Ders 1 (Seçmel Ders Havuzu I) S Toplam Seçmel Ders Havuzu I Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Tıbb Termnoloj S HemĢrelkte Bakım Teknolojs S II. YARIYIL Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Meslek Esasları ve Teknğ- II Z Fzyoloj Z Mkrobyoloj ve Paraztoloj Z Beslenme Ġlkeler ve Dyet Z Türk Dl -II Z Atatürk Ġlke ve Ġnklapları-II Z Ġnglzce II Z Patoloj Z Farmakoloj Z Ders 2 (Seçmel Ders Havuzu II) S Toplam Seçmel Ders Havuzu II Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS KĢlerarası ĠlĢkler S HemĢrelk BlĢm S HemĢrelkte Etk S [1]

2 2. SINIF III. YARIYIL Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Ġç Hastalıklar HemĢrelğ Z YaĢlı Bakım ve Geratr Z Sağlık Sosyolojs Z Sağlık Eğtm Z Ders 3 (Seçmel Ders Havuzu III) S Ders 4 (Seçmel Ders Havuzu IV) S Toplam Seçmel Ders Havuzu III Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Kültürler Arası HemĢrelk S Fzksel Muayene Yöntemler S Seçmel Ders Havuzu IV ĠĢ Sağlığı HemĢrelğ S Meslek Ġnglzce-I S IV. YARIYIL Cerrah Hastalıklar HemĢrelğ Z Epdemyoloj Z Ders 5 (Seçmel Ders Havuzu V) S Ders 6 (Seçmel Ders Havuzu VI) S Toplam Seçmel Ders Havuzu V Afetlerde HemĢrelkte ve Ġlkyardım S Enfeksyon Hastalıklar HemĢrelğ S Seçmel Ders Havuzu VI Amelyathane HemĢrelğ S KBB HemĢrelğ S IV. yarıyıl sonunda Ġç Hastalıkları HemĢrelğ dersnden 20 gün, Cerrah Hastalıklar HemĢrelğ dersnden 20 gün Yaz Stajı yapılacaktır. [2]

3 3. SINIF V. YARIYIL Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ Z Evde Bakım HemĢrelğ Z Ders 7 (Seçmel Ders Havuzu VII) S Ders 8 (Seçmel Ders Havuzu VIII) S Toplam Seçmel Ders Havuzu VII Yoğun Bakım HemĢrelğ S Kroner Yoğun Bakım HemĢrelğ S Seçmel Ders Havuzu VIII AraĢtırma Teknkler S Meslek Ġnglzce-II S VI. YARIYIL Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢrelğ Z HemĢrelkte Öğretm Z Byostatstk Z Ders 9 (Seçmel Ders Havuzu IX) S Ders 10 (Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu I) S Toplam Seçmel Ders Havuzu IX Dyabet HemĢrelğ S Dyalz HemĢrelğ S Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu I Beden Eğtm S Resm Blgs S VI. yarıyıl sonunda Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ dersnden 20 gün, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢrelğ dersnden 20 gün Yaz Stajı yapılacaktır. [3]

4 4. SINIF VII. YARIYIL Ruh Sağlığı ve Pskyatr HemĢrelğ Z HemĢrelk Tarh ve Deontoloj Z Sağlık Hukuku Z Ders 11 (Seçmel Ders Havuzu X) S Ders 12 (Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu S II) Toplam Seçmel Ders Havuzu X Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı S Ağız ve DĢ Sağlığı HemĢrelğ S Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu II Fotoğrafçılık S Müzk S VIII. YARIYIL Halk Sağlığı HemĢrelğ Z HemĢrelkte Yönetm Z Ders 13(Seçmel Ders Havuzu XI) S Ders 14(Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu S III) Toplam Seçmel Ders Havuzu XI Onkoloj HemĢrelğ S Acl Servs HemĢrelk S Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu III Dksyon S YaĢam Boyu Spor S [4]

5 Toplam Kred : 196 ECTS : 240 Teork Ders Faalyet : 126*15= 1890 Uygulamalı Ders Faalyet : 138*15= 2070 Yaz Stajı Uygulaması : 80*8= 640 Genel Toplam : 4600 * Batman Ünverstes Sağlık Yüksekokulu HemĢrelk Bölümü Meslek Uygulama Yönergesnn 9.maddes uyarınca; (1) (DeğĢk: /6-3 sayılı Senato Kararı) Öğrenclern HemĢrelk Esasları ve Teknğ I ders ve HemĢrelk Esasları ve Teknğ II dersler ön koģullu derslerdr. Bu derslerden baģarılı olmayan öğrenc üst sınıflardan zorunlu uygulamalı meslek derslern alamaz. [5]

6 EK-2 BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU DERS MÜFREDATI 1.YIL/GÜZ YARIYILI MESLEK ESASLARI VE TEKNĠĞĠ- I (3+4+0) 5 HemĢrelk Esasları le lgl temel kavram ve lkeler nceleyerek bunları ülke gereksnmler doğrultusunda; öğrencnn, brey, ale ve toplumun sağlığının korunması ve gelģtrlmesnde hemģrelk dsplnnn önemn, konumunu, rol ve Ģlevlern, dğer sağlık dsplnler le lģklern kavramasını; hastalık ve ya sakatlık halnde, brey ve alesne lģkn sağlık sorunlarını belrleyp çözümleme ve bakım sürec uygulamasında doğru ve yernde karar verme yeteneğn ve bu blgler doğrultusunda pskomotor becerlern gelģtrmey sağlamaktır. HemĢrelk Esasları, Necmye Sabuncu, ġule Ecevt Alpar, Ükke Karabacak, Blg Gülseven Karabacak. HemĢrelk Esasları Uygulama Rehber, Kamerya Babadağ, Turknaz AtabeĢ AĢtı, Ġstanbul Medkal Yayıncılık BĠYOKĠMYA (3+0+0) 3 Byokmyaya grģ, hastadan byolojk test örneklernn alınması, su ve ph, karbonhdratlar, amno astler ve protenler, enzmler, enzm knetğ, lpd byokmyası, byolojk membranlar, membranlarda transport mekanzmaları, nüklek astler, vtamn ve mneraller hormon byokmyası. Ġnsan Byokmyası, Taner Onat, Kaya Emerk, Eser y. Sözmen, Palme Yayıncılık Lehnnger Byokmyanın Ġlkeler (Davd L. Nelson, Mchael M. Cox Çevr Edtörü: Prof. Dr. Nedret Kılıç). ANATOMĠ (3+0+0) 3 Anatomye grģ, kemk, kas, eklem ve gental blgler, üst ekstremte, alt ekstremte, toraks duvarı anatoms ve dyafragma, burun ve larenks, trakea, akcğerler ve plevra, kalp, perkardyum ve dolaģım sstem, cavum ors, farenks, ösofagus, mde, nce ve kalın barsaklar, karacğer, pankreas, dalak, böbrekler ve üreterler, mesane ve üretra, kadın ve erkek gental organları, merkez snr sstem, medulla spnals morfolojs, beyn sapı, serebellum ve kranyal snrler, otonom snr sstem, densefalon, endokrn sstem, göz ve görme yolları, kulak, Ģtme ve denge yolları. Büyükmumcu M., Sstematk Anatom, Nobel Tıp Ktabev, 1. Baskı, Cumhur M. (edtör), Temel Anatom, ODTÜ GelĢtrme Vakfı, Yayıncılık ve ĠletĢm, A.ġ.- METU PRESS, 1 nc Baskı, Kasım Netter F.H., Atlas of Human Anatomy, CIBA-GEIGY CORPORATION, SUMMIT NEW JERSEY, HĠSTOLOJĠ (3+0+0) 3 Hstolojye grģ, hstolojnn tanımı, hstolojk preparat hazırlama aģamaları, fksasyon, dehdratasyon, ĢeffaflaĢtırma, bloklama, kest alma, boyama, hstolojde sık kullanılan mkroskop türler ve mkroskop yöntemler, hstolojde kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, stoplazma, stoplazmk nklüzyonlar, stoskeleton, hücre bölünmes, hücre hareket, hücre ölümü, eptel dokusu, eptel hücrelernn Ģekl ve özellkler, hücre yüzey özelleģmeler, eptel tpler, eptel dokusunun genel byolojs, eptel dokusunun yenlenmes, bağ dokusu, temel madde, lfler, hücreler, bağ dokusunun tpler, bağ dokusunun hstofzyolojs, yağ dokusu, beyaz (unloküler) yağ dokusu, kahvereng (multloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellkler, hyaln kıkırdak, elastk kıkırdak, fbröz kıkırdak, kıkırdak dokusunun hstofzyolojs, kemk dokusu, kemğn makroskobk yapısı, kemğn mkroskobk yapısı, kemk dokusunun hsteogenez, kemk dokusunun büyümes ve yenden Ģekllenmes, kemk dokusunun hstofzyolojs, kas dokusu, kas dokusunun genel özellkler, skelet kası, kalp kası, düz kas, kas dokusunun yenlenmes, snr dokusu, nöron, snr lfler, nörogla, perferk snrler, otonom snr sstem, snr dokusunun hstofzyolojs, snr dokusunun dejenerasyonu ve rejenerasyonu. [6]

7 Akay, Turan. Genel Hstoloj. Palme Yayıncılık. 8. Baskı, 2011, Ankara DFore Hstoloj Atlası Fonksyonel ĠlĢkleryle, Vcor P. Eroschenko, Ramazan Demr Palme Yayıncılık Ġlgl Makaleler. PSĠKOLOJĠ (2+0+0) 2 DavranıĢ blmlerne grģ, davranıģın byolojk temeller, güdüleme, engellenme ve çatıģma, algı, blnç ve dkkat, bellek, duygulanım ve heyecan, zeka, öğrenme, dl le kavramlar ve problem çözme, kģlk ve kģlk kuramları, sağlık personel ve hasta lģks, normal dıģı davranıģlar, savunma düzenekler, yaģam boyu gelģm. Pskolojy anlamak, Ncky Hayes Flz ġar, Opms Yayıncılık Ġlgl Makaleler. Türk Dl I (2+0+0) 2 Dersn amacı, temel dl becerlern gelģtrmektr. Dln tanımı ve ntelkler, dller, ses blgs, Türkçe'nn ses özellkler, yazım kuralları, noktalama Ģaretler, kelme yapı, kökler ve ekler, yapım ekler, çekm ekler, kelme anlamı, güzel adlandırma, atasözler ve deymler, smler, sıfatlar, tamlamalar gb konulara ders kapsamında değnlecektr. Edebyat ve Eğtm Fakültelernn Türk Dl ve Edebyatı Bölümler Ġçn Türk Dl Blgs, Prof. Dr. Muharrem Ergn, Bayrak Basım Yayın, Ġstanbul, Ġlgl Makaleler. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (2+0+0) 2 Bu derste, Atatürkçü düģüncey gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleģtrerek yaģatmaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Derste; Ġnkılâp ve Ġnkılâpla lgl Kavramlar, Tanzmat ve Islahat Fermanı, I. ve II. MeĢrutyet, Osmanlı Devlet nn son dönemnde fkr akımları, 31 Mart olayı Trablusgarp SavaĢı, Balkan SavaĢları, Brnc Dünya SavaĢı nın nedenler ve savaģın baģlaması, Osmanlı Devlet nn SavaĢa katılması ve SavaĢtığı Cepheler, Osmanlı Devlet n PaylaĢım antlaģmaları, I. Dünya SavaĢı nın sona Ermes, Ermen olayları, Mondros AteĢkes AntlaĢması, ulusal mücadele dönem, Mustafa Kemal PaĢa nın Samsun a çıkıģı, Amasya Genelges, Erzurum Kongres ve önem, Balıkesr ve AlaĢehr Kongreler. Svas Kongres ve önem, Temsl Heyet nn Ankara ya gelģ, Msak-ı Mll gb konular ele alınmaktadır. Atatürk Ġlkeler ve Ġnkılap Tarh, Zerrn Günal, Nobel yayıncılık, Ġstanbul, Atatürk Ġlkeler ve Ġnkılap Tarh, Sat Dnç, Nobel yayıncılık, Adana, ĠNGĠLĠZCE I (2+0+0) 2 Bu dersn amacı, Ġnglzcenn temel dl blgs kurallarını öğretmek ve konuģma, yazma, dnleme ve okuma becerler kazandırmaktır. Manage smple, routne exchanges, to be possessve adjectves, questons and negatves, countres, everyday objects, opposte adjectves, prepostons of place, gve and receve nformaton about travel and buy tckets, agree and dsagree wth others, descrbe events and actvtes, express lkes and dslkes, descrbe famly and lvng condtons, relate personal experence, smple past tense konuları ele alınacaktır. Oxford-New Headway Yayınları. Uygulamalı Ġnglzce Dlblgs, Fono Yayınları. [7]

8 TEMEL BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI (2+0+0) 2 Bu dersn amacı, WEB tabanlı uygulamalar hakkında blg vererek pratk gereksnmler karģılamak, böylece geleceğn yönetc adayı öğrenclere, blgnn oynadığı ve oynayableceğ roller yönetm fonksyonları ve Ģletmeler açısından ortaya koymaktır. Donanım ve yazılım kavramları, wndows xp e grģ, dosya dzn kavramı, kes-kopyala-yapıģtır, brlkte aç, ger dönüģüm kutusu, wndows xp- masaüstü özellkler, görev çubuğu, letģm kutuları, form elemanları, baģlat menüsü, donatılar, temel nternet servsler, arama motorları, ms word, araç çubukları ve özellkler, sayfa yapısı gb konular ele alınacaktır. Eğtmde BlĢm Teknolojler, Dr. Tufan Aytaç, Asl Yayıncılık, Ankara, BlĢm Teknolojlernn Temeller I : PC Yazılım ve Donanım Yardımcı Ktabı, Çev: Mehmet Önder, Sstem Yayıncılık, Ġstanbul, TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ (2+0+0) Tıbbı termnolojye grģ. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekl ve çoğul sm formlarının genel kullanımı. Hareket sstemne lģkn termler. Anatomk termler. Tanısal termler. Amelyat termler. Semptomlara lģkn termler. Solunum sstemne lģkn termler. DolaĢım sstemne lģkn termler. Sndrm sstemne lģkn termler. Kan ve kan yapan organlara lģkn termler. Ürogental ssteme lģkn termler. Snr sstemne lģkn termler. Ġç salgı sstemne lģkn termler. Göze lģkn termler. Kulağa lģkn termler. Derye lģkn termler. Anestezyoloj termler. Tıbbı kısaltmalar. Rapor çerklernn çözümlenmes ve yazılması sırasında tıbbı termnoloj kullanımı. Tıbb termnoloj, Sabahat Eknc, Seçkn yayınları 201. Makaleler HEMġĠRELĠKTE BAKIM TEKNOLOJĠSĠ (2+0+0) 2 Teknolojk gelģmn hemģrelk eğtm ve uygulamalarındak yer, yaģam model yaģam aktvteler doğrultusunda hemģrelk bakımında kullanılan teknolojk ürünler, güvenl çevrenn sağlanması ve sürdürülmes aktvtes, solunum aktvtes, beslenme aktvtes, boģaltım aktvtes, kģsel hjyenn sağlanması ve sürdürülmes aktvtes, beden ısısının sağlanması ve sürdürülmes aktvtes, hareket aktvtes, uyku aktvtes. Dersn Ktabı: AĢtı TA. Karadağ A. (2011)(Ed.) Klnk Uygulama Becerler ve Yöntemler. Adana: Nobel Tıp Ktabev. Ġlgl Güncel Makaleler. 1.YIL/BAHAR YARIYILI MESLEK ESASLARI VE TEKNĠĞĠ II ( ) 9 Öğrencnn, brey, ale ve toplumun sağlığının korunması ve gelģtrlmesnde hemģrelk dsplnnn önemn, konumunu, rol ve Ģlevlern, dğer sağlık dsplnler le lģklern kavramasını; hastalık ve ya sakatlık halnde, brey ve alesne lģkn sağlık sorunlarını belrleyp çözümleme ve bakım sürec uygulamasında doğru ve yernde karar verme yeteneğn ve bu blgler doğrultusunda pskomotor becerlern gelģtrmey sağlamaktır. HemĢrelk Esasları, Necmye Sabuncu, ġule Ecevt Alpar, Ükke Karabacak, Blg Gülseven Karabacak. HemĢrelk Esasları Uygulama Rehber, Kamerya Babadağ, Turknaz AtabeĢ AĢtı, Ġstanbul Medkal Yayıncılık, FĠZYOLOJĠ (3+0+0) 3 Fzyolojk mekanzmaların hücreden baģlayıp br bütünlük çnde, vücut fonksyonlarının yürütülmes, kontrolü ve koordnasyonundak ĢleyĢ le lgl blgler kazanmıģ, bunları meslek uygulamalarında temel alan ve kullanan hemģreler yetģtrmektr. [8]

9 Tıbb Fzyoloj, Zeynep Solakoğlu, Nobel Yayınları, Onbrnc Baskı. Ġlgl Makaleler. MĠKROBĠYOLOJĠ-PARAZĠTOLOJĠ (2+0+4) 4 Kapsam ve sınıflandırma, mkropla, mkrobyolojde kullanılan dğer araç-gereç ve chazlar, bakterlern yapı ve fzyolojler, bakter genetğ ve antmkrobk maddeler, mkroorganzmaların üretldğ ortamlar, boyaların ve boyama sstemlernn tanıtılması, çevre mkrobyolojs, normal floralar, örnek alma teknkler, sterlzasyon ve dezenfeksyon, mmünoloj grģ ve antjen, mmun sstem yapısı, mmunglobulnler (antkorlar), mmun cevap, nfeksyonlara karģı bağıģıklık, aģılar ve serumlar, hastane enfeksyonları, mkrobyolojk tanı yöntemler. Mustafa AltındĢ (Edtör), HemĢreler Ġçn Mkrobyoloj, Nobel tıp Ktabev,2010. Waren Levnson. Tıbb Mkrobyoloj ve Ġmmünoloj/Çevr Edtörü : Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN.Lange Medcal Books. 8. BESLENME ĠLKELERĠ VE DĠYET (2+0+0) 2 Beslenme ve sağlık, besn öğeler; karbonhdratlar, lptler, protenler, su ve mneraller, vtamnler, dğer çecekler, nüklek astler, enerj metabolzması, hormonlar ve metabolzma, besn gurupları, yyeceklern Ģlenerek saklanması, gebe ve emzkl kadınların beslenmes, bebeklern ve çocukların beslenmes, yaģlıların beslenmes, Ģçlern beslenmes, sporcuların beslenmes. Beslenme, AyĢe Baysal Hacettepe Ünverstes Yayınları, Ankara Ġlgl Makaleler. TÜRK DĠLĠ II (2+0+0) 2 Dersn amacı, orta öğretm btren öğrenclern, dl kullanma becers kazanarak zamanın htyaçlarına cevap vereblecek aydın kģler durumuna geleblmelern sağlamaktır. Anlatım kavramı ve özellkler, sözlü ve yazılı anlatımda düģüncey gelģtrme yolları, nesnel- öznel, doğrudan- dolaylı, düz ve mecazlı anlatım, okuma, dnleme, konuģma ve yazma, çözümlemeler, hkâye türünün Türk edebyatındak gelģm çzgs ve Cumhuryet dönem Türk hkâyesnn Ģlenmes konuları öğretlecektr. Edebyat ve Eğtm Fakültelernn Türk Dl ve Edebyatı Bölümler Ġçn Türk Dl Blgs, Prof. Dr. Muharrem Ergn, Bayrak Basım Yayın, Ġstanbul, Ġlgl Makaleler. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II (2+0+0) 2 Yen Türkye, Lozan BarıĢ AntlaĢması, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuryetn Ġlanı, Halfelğn Kaldırılması, Syasal Hareket ve Partler, Hukuk Devrm, Eğtm ve Kültür Alanında Yapılan Devrm, Toplumsal YaĢayıĢın Düzenlenmes, Atatürk Dönem Türk DıĢ Poltkası, Atatürk Ġlkeler ve Atatürkçülük (Kemalzm) Ġlgl Güncel Ktaplar. ĠNGĠLĠZCE II (2+0+0) 2 Dersn amacı, temel dl becerlern gelģtrmektr. Present contnuous, adjectves, adverbs, smple past tense, regular and rregular, comparatves and superlatves, comparatves and superlatves, present perfect tense, present perfect contnuous tense, smple future tense konuları ele alınacaktır. Oxford-New Headway Yayınları. Uygulamalı Ġnglzce Dlblgs, Fono Yayınları. [9]

10 PATOLOJĠ (2+0+0) 2 Patolojnn tanımı, patolojnn dalları, patoloj laboratuarına gelen materyaller, stoloj ve doku takp Ģlemler, hücre zedelenmes, ölümü ve hücre adaptasyonları, akut ve kronk lthap epdemyoloj ve enfeksyon hastalıkları, hemodnamk bozukluklar, tromboz ve Ģok, mmün sstem bozuklukları, genetk hastalıklar, neoplaz, solunum sstem hastalıkları, karacğer hastalıkları ve safra keses hastalıkları, pankreas hastalıkları, kadın gental ve meme hastalıkları. Temel Patoloj, G Mocan Kuzey, 2007 Ġlgl Dğer Yayınlar. FARMAKOLOJĠ (2+0+0) 2 Ġlaçlara genel bakıģ, otonom snr sstem laçları, santral snr sstem laçları, kardyovasküler sstem laçları, solunum sstemne etkl laçlar, sndrm sstem laçları, endokrn ssteme etkl laçlar, antbyotkler, antseptkler, antparazter laçlar, kanser ve tedavs, laç sustmal ve laç bağımlılığı. HemĢreler çn Farmakoloj Ders Notları, Esen Dural, Nobel Yayınları 2011 Ġlgl güncel yayınlar KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLER (2+0+0) 2 HemĢrelk ve hemģrelern kģlerarası lģkler açısından tanımları ve özellkler, kģlerarası lģklern boyutları, kģlerarası lģklerde letģm, kģlerarası lģklerde yöntem ve teknkler, letģmde engeller, lģkde güçlük yaratan hasta davranıģları karģısında letģm, bazı özel durumlarda letģm, değģk durumlardak hastalarla letģm, hastane ortamında hemģre ve ekp üyeler arasındak lģkler. HemĢrelkte KĢler Arası lģkler, Ramazan GEYLAN, Açıköğretm Fakültes Yayınları EskĢehr, Ġlgl Makaleler. HEMġĠRELĠK BĠLĠġĠMĠ (2+0+0) 2 Blm ve teknolojdek gelģmeler doğrultusunda 20. yüzyılın knc yarısından tbaren dünya kamuoyunun gündemne blgsayar ve blģm teknolojs kavramları grmģtr. HemĢrelk eğtmnn de blģm teknolojs yenlkler açısından yenden düzenlenmes ve blgsayar teknolojsnn olanaklarından yararlanması. Güncel hastane blg sstemlerndek hemģrelk modüller, güncellenmeler ve gelģtrlmes ve meslek etk le uyumu le güncel konular. Sağlık BlĢm Teknkler Hasan KürĢat Güleç, Müsa Özata, Ankara, Güncel HBYS modüller. [10]

11 2.YIL/GÜZ YARIYILI ĠÇ HASTALIKLAR HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Ġç hastalıkları hemģrelğ dersne grģ, sıvı-elektrolt denges, ast-baz denges, ağrı ve ağrılı hastanın hemģrelk bakımı, yaģlılık ve yaģlı hasta bakımı, yatağa bağımlı hastanın bakımı, neoplastk hastalıklar ve hemģrelk bakımı, kan hastalıkları ve hemģrelk bakımı, solunum sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, kardyovasküler sstem, skemk kalp hastalıkları ve hemģrelk bakımı, kalp yetmezlkler ve hemģrelk bakımı, perferk damar hastalıkları ve hemģrelk bakımı, Ģok ve Ģoklu hasta bakımı, hpertansyon ve hemģrelk bakımı. Gastrontestnal sstem ve hemģrelk bakımı, karacğer, pankreas ve safra keses hastalıkları ve hemģrelk bakımı, endokrn sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, ürner sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, nörolojk hastalıklar ve hemģrelk bakımı, lökomotor sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, bağıģıklık sstem, allerjk hastalıklar ve hemģrelk bakımı. Temel Ġç Hastalıkları HemĢrelğ, Gülden Kaptan, Özden Dedel, Ġstanbul Medkal Yayıncılık, Ġlgl Güncel Makaleler. YAġLI BAKIM VE GERĠATRĠ (2+8+0) 6 Dünya nüfusunun gderek ve hızla yaģlanması; tüm Dünya ülkelern, yaģlılarının bakımı konusunda Sağlık, Ekonomk, Poltk, Sosyal kararlar vermeye zorlamaktadır. Bu konuda teknk personel htyacı gderek artmaktadır. Temel blg ve becerlern öğretleceğ, bu derste yaģlılığın tanımı ve yaģlılıkla lgl termler, yaģlının temel gereksnmler ve yaģlıda bakım uygulamalarının yürütülmesnde temel kurallar öğretlecektr. YaĢlı bakımında öne çıkan temel noktalar ve bakımın genel özellkler aktarılacaktır. Geratrk Hasta Ve HemĢrelk Bakımı, Özgül Erol, Ümmü Y. Fındık ve dğerler Alter Yaynıcılık,2010. Yardımcı kaynaklar: Ġlgl Makaleler. SAĞLIK SOSYOLOJĠSĠ (2+0+0) 2 Hastalık ve sağlığın ne demek olduğu, bunların algılanıģları, tarh boyunca toplumdan topluma, kültürden kültüre değģmektedr. Ġnsan davranıģlarının sosyal boyutları le lglenen sosyoloj blm sağlık davranıģları ve hastalıkların sosyal boyutları le de lglenmektedr. Sağlık Sosyolojs ders; tarh boyunca gelģen sosyolojk yapıda sağlığın yernn ne olduğu sorusuna cevap vereblmey sağlayacaktır. Sağlık tanımları yapılırken sağlığın sosyal tanımının da yapılması gerekllğ konusunda, halk sağlığı, toplumsal çevre sağlığı, hastalık ve toplumsal lģkler konularında, hastalıkların kültürel, ekonomk, syasal lģkler, hastalık ve byolojk çevre lģks, fzksel çevrenn hastalıklar üzerne etkler, nüfus değģklklernn toplum sağlığı üzerne etkler, cnsel sağlık ve üreme sağlığının toplumsal boyutları konularında farkındalık kazandıracak olan sağlık sosyolojs dersnde ayrıca sağlık personel ve sağlık hzmetlernden yararlanan nsanların sosyal davranıģları konuları da ncelenecektr. Sağlık Sosyolojs, Zafer Cnhrloğlu, Nobel Ġlgl Makaleler. Sağlık Eğtm (2+0+ 0) 2 Eğtm ve öğretm kavramları, Öğretmde araç-gereç ve teknoloj kullanma, Sağlık Eğtm, YetĢkn Ġle Sağlık Eğtm, Çocuk Ġle Sağlık Eğtm, Sağlık DavranıĢı ve Sağlık Eğtm, Temel Sağlık Hzmetlernde Sağlık Eğtmn Planlama, Breyler le Sağlık Eğtm, Gruplar le Sağlık Eğtm, Toplumlar le Sağlık Eğtm, Grup Sunumu ve TartıĢması. TaĢocak, G. Hasta Eğtm. Ġ.Ü. Basım ve Yayınev Müdürlüğü, Ġstanbul, Tabak, R.S. Sağlık Eğtm. Somgür Yayıncılık, Ankara, [11]

12 KÜLTÜRLERARASI HEMġĠRELĠK (2+ 0+0) 2 Ülkemzde Kültürlerarası HemĢrelk ders ve uygulamalar, Kültürel farklılık sağlık ve hastalığın algılanmasına etkler, Kültürlerlerarası (Bakım) hemģrelk teorsne br bakıģ, Kültürlerarası kavramı ve hemģrelk bakımı, bakımda kültürel farklılıkların sağlığa yansımaları, Sağlık bakım hzmetlernn sunumunda kültürel yeterllk sürec : Br bakım model, Kültürel unsurlara etkl bakım çn hazırlanma sürec, HemĢrelkte 21. yüzyılda kültürel bakıģ açısı, Kültürlerarası duyarlılık kazanmada Kültürlerarası Bakım modeller, Kültürel farkındalık (Yöresel Kültürde bakım Uygulamaları ve HemĢrelk YaklaĢımları, Kültürel bakım teors ve HemĢrelk bakımı ve blgnse katkıları ne olablr, Kültürlerarası hemģrelk uygulamaları ve uluslararası hemģrelk personel değģmne katkısı. Sevğ Ü, Tanrıverd G. Kültürlerarası HemĢrelk, Ġstanbul Tıp Ktabev, Ġlgl Makaleler. BULAġICI HASTALIKLAR HEMġĠRELĠĞĠ (2+0+0) 2 Enfeksyon etkenlernn genel özellkler ve enfeksyon oluģumu, enfeksyonlardan korunmada bağıģıklama, hastane enfeksyonları, solunun yolu le bulaģan hastalıklar ve hemģrelk bakımı, sndrm yolu le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, parazt enfeksyonları ve hemģrelk bakımı, der ve mukoza yolu le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, ads, vral hepattler ve hemģrelk bakımı, menenjtler ve hemģrelk bakımı. BulaĢıcı Hastalıklar HemĢrelğ Gülay Görak, Sevm SavaĢer, Suzan Yıldız,Ġstanbul Medkal Yayıncılık. Ġlgl Makaleler. Ġġ SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ (2+0+0) 2 ĠĢç ve Ģveren tanımları ve kavramları, ĠĢverenlern ve Ģçlern yükümlülükler, ĠĢ sağlığı ve güvenlğnde tanımlar, ĠĢ sağlığı hemģrelğnn amaçları, ĠĢ sağlığı hemģresnn roller, ĠĢ sağlığı hemģresnn görevler, Türkye de Ģyer hemģresnn durumu, Beslenme blgs, Gürültü ve ttreģm, Meslek hastalıkları ve Meslek hastalıklarından korunma, ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarında görünen görünmeyen zararlar, ĠĢ güvenlğnde sorumluluk, ĠĢyernde Sağlık Açısından Hjyen Ve Temzlk, ĠĢ sağlığında ekp anlayıģı, Kanunlar ve yönetmelkler. Türkyede Ģ sağlığı konusuna genel bakıģ, Hacettepe halk sağlığı vakfı,1998. Ġlgl Makaleler. CĠNSEL SAĞLIK (2+0+ 0) 2 Üreme sağlığı, Üreme hakları, Cnsellk ve cnsel sağlık, Toplumsal cnsyet ve sağlığa etkler, Üreme sstemnn anatom ve fzyolojs, Dünyada ve ülkemzde ale planlaması poltkaları ve sağlık göstergeler, Ale planlaması yöntemler, etknlğ ve uygunluk krterler, Cnsel yolla bulaģan enfeksyonlar (CYBE), Kend kendne meme muayenes, Kend kendne vulva muayenes, Kend kendne tests muayenes. ġrn, A & Kavlak O Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık,, Ġstanbul, TaĢkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ, VI.Baskı, Ankara, [12]

13 2.YIL/BAHAR YARIYILI CERRAHĠ HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Cerrah hemģrelğne grģ, hemģrelk sürec, aseps-antseps, peroperatf hemģrelk yaklaģımları oparatf hemģrelk yaklaģımları postoperatf hemģrelk yaklaģımları, yara yleģmes ve hemģrelk yaklaģımları, pansumanlar ve sargılar, eldven ve gömlek gyme uygulama, cerrah enfeksyonlar ve hemģrelk yaklaģımları, sıvı-elktrolt denges ve hemģrelk yaklaģımları, yanıklar ve hemģrelk yaklaģımları, kanamalar ve hemģrelk yaklaģımları, hpovolemk Ģok ve hemģrelk yaklaģımları, meme hastalıkları ve hemģrelk bakımı, özefagus hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, ağrı ve hemģrelk yaklaģımları, mde hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, duodenum ve ncebarsağın cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kolonun cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları. akut batın ve apendks hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, fıtık ve hemģrelk yaklaģımları. Cerrah hemģrelk bakım süreçlernn gözden geçrlmes,rektum hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, karacğern cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, safra kesesnn cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, solunum sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, dalak, pankreas, hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, snr sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kardyovasküler sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kas ve skelet sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, ürner sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kulak burun boğaz cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, gözün cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, endokrn sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, transplantasyon ve hemģrelk yaklaģımları. Cerrah Hastalıkları HemĢrelğ El Ktabı, Güler AKSOY, Vehb Koç Vakfı, Dahl ve Cerrah Hastalıklarda Bakım, Karadakovan A., Aslan FE. (eds).. Nobel Tıp Ktabev, Adana, EPĠDEMĠYOLOJĠ (2+0+0) 2 Epdemyoloj de genel kavramlar, epdemyoloj nn tanımı, tarhçes, amaçları, hastalık sıklığında değģmeler, epdemyolojk verlern hesaplanması, demografya ve epdemyolojk ölçütler, oran, hız, orantılı hız, morbdte verler, demografya ve epdemyolojk ölçütler, oran, hız, orantılı hız, morbdte verler, epdemyolojnn yöntemler, vtal statstkler, doğum ve ölüm statstkler, ölüm hızlarının standardzasyonu, ölüm nedenlernn sınıflandırıması, hastalık oluģumunda nedenler, fzksel, kmyasal, kmyasal, byolojk etmenler ve bünyesel nedenler, hastalık oluģumunda nedenler, fzksel, kmyasal, kmyasal, byolojk etmenler ve bünyesel nedenler, enfeksyon hastalıkları le lgl kavramlar, sağlam kģlern korunması, hastane enfeksyonları le savaģ, enfeksyon kontrol komtes. Epdemyoloj Gazoğlu F., Nobel Yayınları. Sağlık Blmlernde AraĢtırmacının Epdemyoloj El Ktabı, Turaman C., Somgür yayınları. YOĞUN BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Yoğun bakımda solunum rehabltasyonu, solunum yeterszlğ, vantlatör, mekank vantlasyon sırasında kontamnasyonun önlenmes, hümdfkasyon, kan gazlarının değerlendrlmes, vantlatördek hastada akcğer mekankler, bronģ sekresyonu asprasyonu, yoğun bakımda solunumsal enfeksyonlar, mekank vantlasyondan ayırma sırasında rehabltasyon, Ģuuru kapalı hastada rehabltasyon. HemĢrelk Esasları Uygulama Rehber, Kamerya Babadağ, Turknaz AtabeĢ AĢtı, Ġstanbul Medkal Yayıncılık Ġlgl Makaleler. ENFEKSĠYON HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Enfeksyon hastalıklarına grģ, enfeksyon belrtler, enfeksyon hastalıklarının bldrm ve zolasyon, bağıģıklık ve mmüznasyon, solunum yoluyla bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, sndrm sstem le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, der ve mukoza yolu le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, sosyal bulaģıcı hastalıklar ve bakım, hastane enfeksyonları ve korunma yöntemler. Aydın Avcı, Ġ Enfeksyon Hastalıkları. Göktuğ Basım Yayın Dağıtım ve Pazarlama, GenĢletlmĢ 2. Baskı, Ankara. 2. AltındĢ, M HemĢreler Ġçn Mkrobyoloj. Nobel Tıp Ktabevler. [13]

14 Ġlgl Makaleler. AMELĠYATHANE HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Amelyathane hemģresnn rol ve sorumlulukları, Türk Cerrah Ve Amelyathane HemĢreler Derneğ Tanıtımı, cerrah aseps ve enfeksyon kontrolü, cerrah aseps konusunda sınıf ç uygulama, amelyathanede mayo masasının hazırlanması, amelyat pozsyonları ve komplkasyonların önlenmesnde hemģrenn sorumlulukları, amelyathanede hasta güvenlğ, amelyathanede çalıģan güvenlğ, preoperatf ve ntraoperatf dönemde kanıta dayalı uygulamalar, amelyathane hemģrelğnde standartlar, amelyathanede yasal ve etk konular. Cerrah HemĢrelğ 1, Prof. Dr. Güler Aksoy, Prof. Dr. Nevn Kanan, Prof. Dr. Nerman Akyolcu, GüneĢ Tıp Ktapevler, Cerrah HemĢrelğ Uygulama Rehber, Prof. Dr. Nerman AKYOLCU, Prof. Dr. Güler AKSOY, Prof. Dr. Nevn KANAN, GüneĢ Tıp Ktapevler, Ġlgl Makaleler. KBB HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Kulak, burun ve boğaz hastalıkları hemģrelğne grģ, Kulak, burun ve boğaz hastalıklarında fzksel tanılama yöntemler (kulak), dıģ kulak hastalıklarında hemģrelk bakımı, orta kulak hastalıklarında hemģrelk bakımı, ç kulak hastalıklarında hemģrelk bakımı, Ģtme kayıplarında hemģrelk bakımı, burun hastalıklarında hemģrelk bakımı, snüs hastalıklarında hemģrelk bakımı, farenks hastalıklarında hemģrelk bakımı, trakea hastalıklarında hemģrelk bakımı, baģ ve boyun cerrahsnde hemģrelk bakımı. Öztekn SD. Kulak Hastalıkları HemĢrelğ. Ankara: Alter Yayıncılık; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve BaĢ-Boyun Cerrahs. C Koç edtör. Larenks. Ankara: GüneĢ Ktabev s YIL/GÜZ YARIYILI DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Doğum ve kadın hastalıkları hemģrelğne grģ, üreme sstemnn anatoms, üreme sstemnn fzyolojs, gebelkte annenn fzyolojs, gebelkte beslenme, doğum önces bakım, rskl gebelkler, fetal sağlığın değerlendrlmes, doğum eylem, doğum eylemnde hemģrelk, doğum eylemnde rskl durumlar. Yen doğan fzyolojs ve bakımı, özel bakım gerektren yen doğan, doğum sonu dönem, doğum sonu döneme uyum ve değerlendrme, laktasyon doğum sonu dönemde rskl durumlar, ale planlaması, kadın hayatının devreler, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sstem kanserler, jnekolojde tanı ve tedav yöntemler. Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ El Ktabı, Anaht CoĢkun,2000. Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ, Kutlugl Yüksel, Hatboğlu Yayınları,1977. EVDE BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ (2+4+0) 4 Evde bakımın tanımı, yararları, dünyada ve ülkemzde evde bakım hzmetler, kronk hastalıklar ve evde bakım, evde bakım uygulamaları ve hemģrenn rolü. Ġlgl Güncel Makaleler. AFETLERDE HEMġĠRELĠK VE ĠLK YARDIM (2 +4+0) 4 Ġlkyardımın önem ve tarhçes, Ġlkyardımda temel lkeler, Ġlkyardım elemanının özellğ, Yaralıların kurtarılması ve taģınması, Solunum ve dolaģım sstemnde lkyardım, Kardyopulmoner Resüstasyon (KPR), Kanamalarda, yaralanmalarda ve Ģokta lkyardım, Travmalar, Tıbb acl durumlar, Yanık, elektrk çarpmaları, sıcak çarpmaları, donmalar, boğulmalar, Toplumda felaket durumları, nedenler, ortaya çıkan sorunlar ve hemģrenn rolü, Zehrlenmeler, böcek sokmaları, Svl Savunma ve nükleer harpler. [14]

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Özel Eğitim (4-0)4 Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı