AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠMĠ DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠMĠ DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR"

Transkript

1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠMĠ DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I.YARIYIL Ġstatistik I (2-2 ) 4 Dersin kapsamında istatistiksel çözümleme, örnekleme ve tahminleme gibi temel kavramlar, normal dağılım, z-dağılımı, frekans tabloları, frekans dağılımlarının grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçümleri, yüzdelik dilimler, standart puanlar ayrıca korelasyon, regresyon, ki-kare testi gibi veri analizi yöntemleri öğretilecektir. Öğrencilere veri analizine ilişkin hesaplama yapma buna ek olarak analizlerin SPSS istatistik programındaki uygulanmaları öğretilecektir. Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri için İstatistik,, Hatiboğlu Yayınları, Ankara. Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem A Yayıncılık, Ankara. Durgun, M. Z. (1994). Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri,,Baki Kitapevi, Ankara. Howel, D. C. (1997). Statistical Methods for Psychology, Duxbury Press, USA. Psikolojiye Giriş I (3-0) 3 Psikolojiye Giriş I dersi kapsamında psikolojinin temel konularından olan psikolojinin doğası, davranışın biyolojik temelleri, psikolojik gelişim, duyum-algı, öğrenme, bellek, dürtü ve güdüler, duygu ve heyecanlar konularının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. H.Belgin Ayvaşık & Melike Sayıl (Çev.).Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Hoeksema, S.(1996). Psikolojiye Giriş. Yavuz.Alogan (Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınları. Morgan, C.T. (2011). Psikolojiye Giriş. Sirel Karakaş & Rükzan Eski (Çev. Ed.).Konya: Eğitim Kitabevi. 1

2 II.YARIYIL Ġstatistik II (2-2) 4 Bu ders İstatistik I in devamı niteliğindedir. Psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere (t testi, ANOVA ve parametrik olmayan testler ) yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Öğrencilere veri analizine ilişkin hesaplama yapma buna ek olarak analizlerin SPSS istatistik programındaki uygulanmaları öğretilecektir. Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri için İstatistik,, Hatiboğlu Yayınları, Ankara. Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem A Yayıncılık, Ankara. Durgun, M. Z. (1994). Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri,,Baki Kitapevi, Ankara. Howel, D. C. (1997). Statistical Methods for Psychology, Duxbury Press, USA. Psikolojiye Giriş II (3-0) 3 Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde olan Psikolojiye Giriş II dersi kapsamında kişilik, bireysel farklılıklar, stres, anormal psikoloji, psikopatoloji, psikoterapi yöntemleri, sosyal biliş ve duygu, sosyal etkileşim, psikolojinin tarihçesi ve istatistiksel yöntemler konularının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. H.Belgin Ayvaşık & Melike Sayıl (Çev.).Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Hoeksema, S.(1996). Psikolojiye Giriş. Yavuz.Alogan (Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınları. Morgan, C.T. (2011). Psikolojiye Giriş. Sirel Karakaş & Rükzan Eski (Çev. Ed.).Konya: Eğitim Kitabevi. 2

3 III.YARIYIL Psikolojide Ġstatistik Uygulamaları (2-2) 4 Psikolojide İstatistik Uygulamalar dersi kapsamında önceden hazırlanmış veriler üstünden öğrencilerin SPSS paket programını kullanmayı öğrenmesi ve bu programı uygulayabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. : Çokluk, Ö. Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Erkuş, A.(2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Sosyal Psikoloji I (3-0) 3 Sosyal Psikoloji I dersi kapsamında sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri, toplumsallık, yükleme kuramı, saldırganlık, sosyal algı, sevgi-çekicilik ve toplumsal etki ve uyma konularının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Freedman,J.l., Sears,D.O.& Carlsmith,J.M.(1998). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.) Ankara: İmge Kitabevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan Aile Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2001). Kültürel Psikoloji Bağlamında İnsan Aile ve Kültür. İstanbul: Evrim Yayıncılık. Gelişim Psikolojisi I (3-0) 3 Gelişim Psikolojisi I dersi kapsamında gelişim psikolojisine giriş, gelişimin doğası, gelişim kavramı, ilkeleri ile çocuk ve ergenlerde fiziksel, motor, algısal, bilişsel, dil, zekâ, duygusal, ahlaki gelişim ile cinsiyet rollerinin gelişimi, ebeveyn çocuk etkileşimi, çocuk ve ergenlere görülen davranış ve uyum sorunları gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Aydın, B. (2005). Çocuk ve Ergenlik Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi. 3

4 Slater, A., Bremmer, G. (2011). An Introduction to Developmental Psychology, (2nd edition). United States: Blackwell Publishing. Miller, P.H. (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları / Psikoloji Dizini. Berk, L.E. (2010).Development Through the Lifespan (5th Edition). New York: Allyn& Bacon. Boyd, D. Bee, H. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi.İstanbul: Kaknüs Yayınları Bilgin, M., İnanç, B.Y., Atıcı, M.K.(2008) Gelişim Psikolojisi: Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Öğrenme Psikolojisi (3-0 ) 3 Öğrenme Psikolojisi dersinde öğrenme ile ilişkili temel kavramlar ve öğrenmenin temel ilkeleri anlatılmaktadır. Alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, pekiştirme kuramları, ceza, uyarıcı genellemesi ve ayırt etme, kaçma-kaçınma öğrenmesi, evrimsel bağlamda öğrenme ve bellek mekanizmaları gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca ilgili kavram ve öğrenme prosedürlerine ilişkin örnekler ve öğrenilenlerin günlük hayata uyarlanmasına ilişkin uygulamalara yer verilmektedir. Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara. Lieberman, D. A. (2011). Learning Behavior and Cognition. Cambridge University Press. Belmont, CA, US: Wadsworth/Thomson Learning. Pearce, J. M. (2008). Animal Learning and Cognition. Psychology Press.NY. Psikoloji Tarihi (3-0)3 Psikoloji Tarihi dersi kapsamında psikolojinin felsefeden bağımsız bir bilim olarak oluşmasındaki etkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda psikoloji tarihi çalışmaları, psikoloji üzerindeki felsefi etkiler, psikoloji üzerindeki fizyolojik etkiler, yeni psikoloji, yapısalcılık, işlevselcilik, uygulamalı psikoloji, davranışçılık, gestalt psikolojisi, psikanaliz: başlangıcı - muhalifler ve türevleri, psikolojide çağdaş düşünceler konularının ele alınması planlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Schultz, D.P. & Schultz, S. E.(2001). Modern Psikoloji Tarihi. Yasemin. Aslay (Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları. Özakpınar, Y. (2012). Psikoloji Tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 4

5 Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. H.Belgin Ayvaşık & Melike Sayıl (Çev.).Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 5

6 IV.YARIYIL Duyum ve Algı (3-0 ) 3 Bu ders insan duyusal ve algısal sistemlerine temel bir giriş niteliği taşımaktadır. Ders kapsamında görsel algı sistemleri, uzaklık ve büyüklük algısı, renk algısı, hareket, işitsel sistem, deri duyusu ve kimyasal duyulara ilişkin giriş niteliğinde bilgiler verilecektir. Goldstein, E. B. (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev.: Okan Gündüz). Kaknüs Yayınları - Ders Kitapları, İstanbul. Matlin, M. W. ve Foley, H. J. (2009). Sensation and Perception. Allyn & Bacon, Incorporated, Boston. Pearce, J. M. (2008). Animal Learning and Cognition. Psychology Press.NY. Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul. Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson Prentice Hall, New Jersey. Stenberg, R. J. (2003). Cognitive Psychology. Wadsworth, Thomson Learning, Belmont. Sosyal Psikoloji II (3-0) 3 Sosyal Psikoloji I dersinin devamı niteliğinde olan Sosyal Psikoloji II dersi tutumların kuramsal temelleri, tutum değişikliği, gerçek yaşamda tutum değişikliği, bilişsel çelişki, grup yapısı ve liderlik, grup dinamiği ve sosyal psikolojinin uygulama alanları (trafik Psikolojisi,kentsel-çevresel psikoloji) konularının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Freedman,J.l., Sears,D.O.& Carlsmith,J.M.(1998). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan Aile Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2001). Kültürel Psikoloji Bağlamında İnsan Aile ve Kültür. İstanbul: Evrim Yayıncılık. Gelişim Psikolojisi II (3-0) 3 Gelişim Psikolojisi I dersinin devamı niteliğinde olan Gelişim Psikolojisi II dersi kapsamında yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine özgü fiziksel, bilişsel değişiklikler ve özellikleri ile sosyal ve 6

7 kişilik gelişimleri incelenmektedir. Bu ders kapsamında ayrıca bu yaş dönemlerine ilişkin gelişimsel krizlerle başa çıkma yollarının da ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Onur, B. (2011). Gelişim Psikolojisi Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları / Psikoloji Dizini. Slater, A., Bremmer, G. (2011). An Introduction to Developmental Psychology, (2nd edition). United States: Blackwell Publishing. Miller, P.H. (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları / Psikoloji Dizini. Berk, L.E. (2010).Development Through the Lifespan (5th Edition). New York: Allyn& Bacon. Deneysel Psikoloji (2-2 ) 4 Deneysel Psikoloji dersinde öğrenciler Psikoloji alanındaki problemleri çözmekte kullanılan deneysel yöntemi öğrenmekte ve bu yöntemi kullanmak üzere bir uygulama yapmaktadır. Derste, insan davranışının doğasının anlaşılması için modern bilimin mantığının ve ilkelerinin anlaşılmasına ve uygulamalarına odaklanılmaktadır. Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. ve Elmes, D. L. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev.: Nurhan ER ve Yalçın Akın DUYAN). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara Myers, A. ve Hansen, C. H. (2012). Experimental Psychology. Belmont, CA, US: Wadsworth/Thomson Learning. Mcguigan, F. J. (1997). Experimental Psychology: Research of Methods. Pearson Education Press. V. YARIYIL Araştırma Yöntemleri (2-2)4 Araştırma yöntemleri dersi kapsamında psikoloji alanında bilimsel araştırma yapma sürecinin tüm aşamalarının teorik ve uygulamalı olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla bilginin kaynağı, problem çözmenin pratik dayanakları, bilim-bilimsel yöntem, araştırma türleri, araştırma süreç ve teknikleri ve araştırmanın giriş, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar bölümlerini yazma, yöntem, evren-örneklem oluşturma, veri toplama-işleme, bulgular-yorum, özet-yargı-öneriler konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 7

8 Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve araştırma uygulaması yapmak şeklinde gerçekleşecektir. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Arıcı, H.(2006). İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan. Hovardaoğlu, S., Sezgin N. (1998). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları. Ankara: Türk Psikologlar Dergisi ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yayınları. Psikopatoloji I (3-0)3 Psikopatoloji I dersinin amacı normal ve normal dışının kavramsallaştırılması, psikolojik bozuklukların sınıflandırılması, belirtileri, özellikleri ve psikopatolojinin tarihçesi konularını ele almaktır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Ders kitabı: Davison, G.C. & Neale, J.M. (2011). Anormal Psikolojisi. İhsan Dağ (Çev. Ed). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Parrit, H.R.& Troy, M.F. (2011). Disorders of Childhood: Development and Psychopathology. Canada: Wadsworth. Oltmanns, T.F., Neale, J.M. & Davison, G.C. (2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak a Çalışmaları. İhsan Dağ (Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Austin, V.L.& Sciarra, D.T. (2009). Chidren and Adolencents with Emotional and Behavioural Disorders. Prentice Hall. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition (DSM-IV). Washington: American Psychiatric Press. Fizyolojik Psikoloji (3-0 ) 3 Bu dersin amacı, beyin-davranış arasındaki ilişkinin kavranılmasıdır. Bu nedenle ders, davranış, duygu ve düşüncelerin altında yatan fizyolojik sistemin ve sinir sisteminin temellerinin öğrenilmesi, sinir sisteminin çeşitli bölümlerinin yapısının, işleyişinin ve işlevlerinin anlaşılmasını kapsamaktadır. Carlson, N. R. (2008). Foundations of Physiological Psychology. Allyn & Bacon, MA, USA. 8

9 Öktem.Ö.(2006): Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul. Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul. Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson Prentice Hall, New Jersey. Ölçme Teknikleri (2-2 ) 4 Bu dersin amacı, psikolojide ölçme ve değerlendirme kavramlarının öğrenilmesini; psikolojide kullanılan ölçüm araçlarının tanınmasını sağlamaktır. Ayrıca bu ders kapsamında öğrencilerin test geliştirme tekniklerini öğrenmesi ve uygulaması sağlanmaktadır. İbrahim Ethem Özgüven, Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara, 2007 Öner, N. (1994). Türkiye de Kullanılan Psikolojik Testler. Bir Başvuru Kaynağı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. CBS College Publishing. New York. VI.YARIYIL Psikopatoloji II (3-0)3 Psikopatoloji I dersinin devamı niteliğinde olan Psikopatoloji II dersi kapsamında nevroz ve psikozların genel hatlarıyla ele alınmasıyla birlikte Psikiyatrik Sınıflama kitaplarında yer alan bozukluklarının incelenmesi ve bu bozukluklara ilişkin tedavi yaklaşımlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Ders kitabı: Davison, G.C. & Neale, J.M. (2011). Anormal Psikolojisi. İhsan Dağ (Çev. Ed). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Parrit, H.R. & Troy, M.F. (2011). Disorders of Childhood: Development and Psychopathology. Canada: Wadsworth. Oltmanns, T.F., Neale, J.M. & Davison, G.C. (2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak a Çalışmaları. İhsan Dağ (Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 9

10 Austin, V.L.& Sciarra, D.T. (2009). Chidren and Adolencents with Emotional and Behavioural Disorders. Prentice Hall. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition (DSM-IV). Washington: American Psychiatric Press. Kişilik Kuramları (3-0 ) 3 Bu ders kapsamında farklı yönleriyle kişilik kavramının öğrenilmesi sağlanmaktadır. Psikolojideki önemli kişilik kuramları, insana bakış açısı, gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojileri ele alış tarzları bakımından incelenmektedir. İnanç, Y. B. & Yerlikaya, E. E. (2008). Kişilik Kuramları.Pegem Akademi Yayınevi.Ankara. Allen, B. P. (2006). Personality Theories: Development, Growth, and Diversity. Pearson Education, USA. Burger, J.M.(2006) KİŞİLİK, (Çev: İ.D.E.Sarıoğlu), Kaktüs Yayınları, İstanbul. Bilişsel Psikoloji (3-0 ) 3 Bu dersin amacı öğrencilere zihin, algı, dikkat, uzun-süreli bellek, çalışma belleği, yürütücü işlevler, duygular ve biliş, karar verme, akıl yürütme ve dil gibi bilişsel psikolojinin temel konuları hakkında bilgi kazandırmaktır. Goldstein, E. B. (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev.: Okan Gündüz). Kaknüs Yayınları - Ders Kitapları, İstanbul. Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul. Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson Prentice Hall, New Jersey. Stenberg, R. J. (2003). Cognitive Psychology. Wadsworth, Thomson Learning, Belmont. Sağlık Psikolojisi (3-0 ) 3 Sağlık psikolojisi dersi kapsamında sağlık psikolojisinin temel kavram ve kuramları, stres ve başa çıkma, psiko-immünoloji, ağrı ve kanser, böbrek yetmezliği, organ kaybı ve organ nakli, ortopedik engeller, kalp hastalıkları, kadın sağlığı ve hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi fiziksel hastalık grupları ele alınarak bu hastalıklara psikososyal yaklaşımın esasları incelenecektir. Ayrıca çocukluk 10

11 çağı kronik hastalıklarına yaklaşım, cerrahi girişime hazırlama ile sağlık personeli-hasta iletişimi, kötü haber verme yöntemleri de dersin ana konuları arasında yer almaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Özkan, S.(1993). Psikiyatrik Tıp.İstanbul: Roche Yayınları. Okyayuz, Ü. (1999). Sağlık Psikolojisi. Ü.H. Okyayuz (Ed.), İstanbul: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Özkan, S. (2007). Psiko-Onkoloji. Z. Armay (Yrd.Yazar). İstanbul: Novartis Oncology. Sarafino, E.P. (2006). Health Psychology Biopsychosocial Interactions (5.baskı).USA: John Wıley&Sons, Inc. Taylor, S.E. (2003). Health Psychology. New York: McGraw-Hill. VII.YARIYIL Görüşme Teknikleri (2-2)4 Bu dersin amacı klinik psikolojide görüşme becerilerine ilişkin kuramsal bilginin aktarılması ve klinik amaçlı ön görüşme yapmaya yönelik temel becerilerin uygulama yapılarak öğrenilmesidir. Bu kapsamda klinik görüşmenin aşamaları, çocuk-ergen ve yetişkinle görüşme, klinik görüşmelerde dikkatli olunması gereken noktalar, görüşmenin bileşenleri(dinleme, empati), görüşmeyi sonlandırma ve ön görüşme raporu hazırlama dersin konularını oluşturmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve ön görüşme uygulamaları yapmak şeklinde gerçekleşecektir. Froelich, R.E., Bishop, F.M. (1993). Klinik Görüşme Ustalıkları. Levent Mete, İnci Doğaner, & Işıl Vahip (Çev.) İzmir: Saray Medikal Yayıncılık. : Hackney, H. & Cormier, S. (2008) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı.T. Ergene & S. A. Sevim.(Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık. Cormier S. & Nurius P. S. (2003). Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions. Thomson Brooks/Cole. Adli Psikoloji (3-0 )3 Adli psikoloji dersinde, adli psikolojinin temel kavram-kuramları, suç, saldırganlık, şiddet, suçun yapısal ve süreç analizleri, adli psikolojide etik ilkeler, travmatoloji, viktimoloji, kriminoloji, 11

12 Stockholm sendromu, çocuk istismarı ve ihmali, cinsel saldırı faillerinin profillemesi, pedofili profillemesi, seri katillerin profillemesi, rehine pazarlığı, Türk Ceza Kanunu ve Medeni kanun kapsamında akıl hastalıklarının değerlendirilmesi, çocuk-ergen ve yetişkinle adli amaçlı görüşme yöntemleri ve kriter bazlı ifade analizi konularının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Oral, G. (1999). Adli Psikiyatri, Adli Tıp Ders Kitabı, Cilt 3, Birinci Baskı Z. Soysal,C. Çakalır (Ed.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. Ziyalar, N. (2006) Hukukçular için İletişim ve Mağdurla Görüşme Yöntemleri.Goa Basım Yayın, İstanbul. Canter, D. (2011).Suç Psikolojisi. A. Dönmez & I.Çoklar Başer (Çev.) Ankara: İmge Yayınevi. Bernfeld, G.A., Farrington, D.P. & Leschied A.W.(2011).Offender rehabilitation in practice: implementing and evaluating effective programs, Chichester; New York: J. Wiley & Sons. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (3-0)3 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi dersi kapsamında endüstri ve örgüt psikolojisi alanında yer alan temel kavram ve kuramların ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda iş yaşamında motivasyon, iş tatmini, eleman seçimi, performans değerlendirme, liderlik gibi konular ders içeriğinde yer almaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır. Tevruz, S.(1997) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Anderson, N., Sinangil, H.K., Öneş, D.S. & Viswesvaran C.(2011). Endüstri İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı: 2 Cilt Takım. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Vecchio, R.P. (2006). Organizational Behaviour. Thomson / South Western. Riggio, R.E. (2007). Introduction to Industrial/Organizational Psychology (5th Edition) Pearson. Serinkan, C. (2010). Liderlik ve Motivasyon, Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademik Yayınları. Spector, P.E. (2008). Industrial and Organizational Psychology: Resarch and Practice. United States: Wiley. Izgar, H.(2012).Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Konya: Eğitim Akademi yayınları. 12

13 VIII.YARIYIL Psikolojide Meslek Etiği ( 2-0)2 Psikolojide Meslek Etiği dersi kapsamında klinik psikoloji, deneysel psikoloji, adli psikoloji, sağlık psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi gibi alt alanlardaki etik kurallara ilişkin kuramsal bilginin aktarılması ve uygulamada geçerli olan etik kuralların öğrenciler tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Vandecreek, L.D.& Knapp, S.J. (2010) Psikologlar için Pratik Etik. M. Yılmaz, S. Balcı Çelik, T. F Karahan & M.E.Sardoğan (Çev.) Ankara: Mentis Yayınları. American Psychological Society. Hanbook of ethics. USA. Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2004) Türk Psikoloji Bülteni, 33; Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2004) Türk Psikoloji Bülteni, 33; Sümer, C. (1988). Türkiye de psikoloji uygulama, araştırma ve yayımlarında etik ilkeler: Tartışma I. Türk Psikoloji Dergisi, 13(41): Sezgin, N.& Yılmaz, B. (2001). Psikoloji mesleğinin etik ilkeleri: Türkiye deki duruma bakış ve öneriler. Türk Psikoloji Bülteni, 23; Klinik Psikoloji (3-0 ) 3 Bu derste klinik psikolojinin tanımına, kapsamına ve tarihsel gelişimine yer verilmektedir. Özellikle çeşitli kuramların psikopatolojilere yaklaşımları, terapi süreçleri ve özgün araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir. Nietzel, M.T., Bernstein, D.A., & Milich, R. (1991). Introduction to Clinical Psychology (third edition). Prentice Hall, Inc. New Jersey. Hewitt P.L., Linden, W. (2013). Klinik Psikoloji, Bir Modern Sağlık Uzmanlık Alanı. (Çev: Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Akademi Yayınları/ Psikoloji Dizini Phares, E.J.& Trull, T.J. (2000). Clinical Psychology Concepts, Methods, & Profession. Wadsworth Pub. Co. Hersen, M., Kazdin, A.E., Bellack, A.S. (1983). The Clinical Psychology Handbook. New York: Pergamon Press Plante, T. (2005). Contemporary Clinical Psychology (2nd ed).united States: Wiley 13

14 Psikolojik Testler (2-2) 4 Bu derste psikolojik testlerin kapsamı (zeka, kişilik, projektif testler gibi ), tarihsel gelişimi, geçerlik, güvenirlik, standardizasyon gibi testlere ilişkin temel kavramların edinilmesi ve test geliştirme süreçlerine ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste evrimsel teorinin insan davranış, duygu, ve düşüncelerinin gelişim sürecine uygulanması hedeflenir. Doğal seçilimin insan davranışını nasıl şekillendirdiği, sosyal davranışın evrimsel kökenleri, bilişsel gelişim ve evrim, evrim ve duygular, fizyolojik ve kültürel evrim gibi konular incelenir Özgüven, İ.E. (2012). Psikolojik Testler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yardımcı Kaynaklar: Hewitt P.L., Linden, W. (2013). Klinik Psikoloji, Bir Modern Sağlık Uzmanlık Alanı. (Çev: Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Akademi Yayınları/ Psikoloji Dizini Kaplan, R.M., Saccuzzo, D.P. (2013). Psychological Testing: Principles, Applications and Issues. Wardsworth Cengage Learning. Sorias, O. (1998). MMPI uygulama ve yorumlama rehberi İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Cohen, R.J., Swerdlik, M.E. (2013). Psikolojik Test ve Değerleme. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Öner, N.(2009). Türkiye de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları SEÇMELĠ DERSLER Alan Çalışması I (2-2)4 Alan çalışması I dersi kapsamında öğrencilerin, gelişim psikolojisi alanında çocuk ve ergenlere yönelik hizmet veren kurumlara ( anaokulu, ilköğretim,lise, ) gözlem yapma amaçlı gitmeleri ve bu uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf ortamında paylaşarak diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili konularda kuramsal bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon vermek şeklinde yapılacaktır. Bilgin, M., İnanç, B.Y., Atıcı, M.K.(2008) Gelişim Psikolojisi Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 14

15 Berk, L.E. (2010).Development Through the Lifespan (5th Edition). New York: Allyn& Bacon. Boyd, D. Bee, H. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Evrimsel Psikoloji (3-0 ) 3 Bu derste evrimsel biyoloji ile bilişsel psikolojinin birleşimi olan evrimsel psikoloji tanıtılmakta, insan davranışı evrimsel bir perspektiften ele alınmaktadır. Ders kapsamında evrimin genetik temelleri, insanın yaşam-kalım sürecinde karşılaştığı problemler, cinsiyet ve eşleşme stratejileri, grup halinde yaşama ilişkin problemler, biliş, duygular, sağlık ve kültür gibi konulara yer verilmektedir Gaulin, S. J. C. ve McBurney, D. H. (2001). Psychology: An Evolutionary Approach. Prentice Hall, New Jersey. Yardımcı Kaynaklar: Buss, D. (2009). Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind. Pearson Education, Boston. Evans, D. & Zarate, O. (2004). Evrimsel Psikolojiye Giriş. (Çeviri: H. Çetinkaya). TPD yayınları. Ankara. Çocuk Ġstismarı ve Ġhmali (3-0 ) 3 Çocuk istismarı ve ihmali dersi kapsamında çocuk istismarı (fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik) ve ihmalinin (fiziksel, duygusal) türleri, çocukluk tarihi, çocuk ve ergen psikopatolojisi, çocuk suçluluğu, Türk Ceza Kanunu ve Medeni kanun kapsamında çocuk istismarı ve ihmali, Çocuk ve Hukuk(Çocuk koruma kanunları, çocuk izlem merkezleri ), Suça itilmiş ve/veya mağdur çocukla adli ve klinik amaçlı görüşme yöntemleri, Çocuklara karşı işlenen suçlar konularının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Polat,O.(2007). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı ve İhmali 2/Önleme ve Rehabilitasyon. İstanbul: Seçkin Yayıncılık. : Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitabevi. Akyüz, E. (2012). Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları ve Korunması. Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık. 15

16 Psikoloji Terminolojisi (3-0 ) 3 Bu dersin amacı yabancı literatürde kullanılan psikoloji terimlerini öğrencilere aktarmaktır. Bu dersin öğrencilere psikolojinin alt alanlarına ilişkin İngilizce terimleri anlama ile İngilizce bir yayını okuma ve anlama becerisi kazandırması beklenmektedir. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve psikoloji metinlerinin tercüme edilmesi şeklinde yapılacaktır. Erkuş, A. (1994). Psikoloji Terimleri Sözlüğü. Ankara: Doruk Yayınları. Ayvaşık, B.(2000). Psikoloji Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk psikologlar Derneği Yayınları. Morris, C.G. (1996). Understanding Psychology (Third Edition).New Jersey: Prentice-Hall. Geriatrik Psikoloji (3-0 ) 3 Geriatrik psikoloji dersi kapsamında yaşlanma ile ilgili psikososyal kuramlar, normal bir gelişimsel dönem olarak yaşlılık, yaşlılık döneminde yaşanan biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler, bir gelişimsel kriz olarak yaşlanma, yaşlanma süreci ile başa çıkma, yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik-nörolojik bozukluklar, ölüm ve ölüme hazırlanma konuları ele alınacaktır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Ersanlı,K.& Kalkan, M. (2008). Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık. Ankara: Pegem Akademi yayıncılık. Birren, J.E. & K.W. Schaie (2001). Handbook of the Psychology of Aging, USA: Academic Pres/Elsevier. Dacey, J.S. & J.F.Travers (2002) Human Development-Across the Lifespan, USA: McGraw Hill. Sarafino, E.P. (2006). Health Psychology Biopsychosocial Interactions (5.baskı).USA: John Wıley&Sons, Inc. Santrock, J.W.(2011). Yaşam Boyu Gelişim, Prof.Dr.Galip Yüksel (Çev.Ed.)Ankara: Nobel Yayınevi. Alan Çalışması II (2-2)4 Alan çalışması II dersi kapsamında öğrencilerin, gelişim psikolojisi alanında özel eğitime ihtiyacı olan kişilere ve yaşlılara hizmet veren kurumlara (özel eğitim kurumları, huzurevleri, ) gözlem yapma 16

17 amaçlı gitmeleri ve bu uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf ortamında paylaşarak diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili konularda kuramsal bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon vermek şeklinde yapılacaktır. Onur, B. (2011). Gelişim Psikolojisi Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları / Psikoloji Dizini. Diken, İ.H.( 2013). Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Gardner, W. (2006). Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and Rehabilitation of the Mentally Retarded Adolescent and Adult. Aldine Transaction A division of transaction Publishers. Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. İzmir: Örs Matbaacılık ve Am. Mal.Tic. Ltd.Şti. Deneysel-Sosyal Psikoloji (2-2 ) 4 Bu ders kapsamında deneysel yöntemin kullanıldığı önemli sosyal psikoloji çalışmaları incelenmektedir. Öğrencilerin bir sosyal psikoloji çalışmasını deneysel yöntemi kullanarak yürütme becerisi kazanması sağlanmaktadır. Hock, R. R. (1995). Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of pyschological research, 2nd Edition. New Jersey: Prentice Hall Baumeister, R. F. ve Finkel, E. J. (Ed.) (2010). Advanced social psychology: The state of the science. New York: Oxford University Press. Yardımcı Kaynaklar: Gross, R. D. (1994). Key studies in psychology, 2nd Edition. London: Hodder & Stoughton. Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. ve Elmes, D. L. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev.: Nurhan ER ve Yalçın Akın DUYAN). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. Bilgin, N. (2008). Sosyal Psikoloji.. Ege Ünv. Edebiyat Fak. Yayınları, İzmir. Kağıtçıbaşı, Ç. (2008).İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınları, İstanbul. Psikolojide Laboratuvar Teknikleri (2-2 ) 4 Bu ders kapsamında öğrencilerin, Psikolojinin farklı alanlarından laboratuvar ortamının ve imkanlarının kullanıldığı çalışmalara ilişkin bilgi edinmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin bu 17

18 ders boyunca laboratuvar ortamında bir araştırmanın desenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin deneyim kazanmaları da sağlanmaktadır. Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw HillCo. Inc.Biopac Systems & Acknowledge (2009). User Manual. Yardımcı Kaynaklar: Gross, R. D. (1994). Key studies in psychology, 2nd Edition. London: Hodder & Stoughton. Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. ve Elmes, D. L. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev.: Nurhan ER ve Yalçın Akın DUYAN). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. Kişilerarası Ġletişim (3-0 ) 3 Kişilerarası İletişim dersi kapsamında bireyin yaşamında önemli bir konu olan kişilerarası ilişkiler/iletişim ile ilgili kuram ve kavramların ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda iletişim türleri, yöntemleri, çatışmaları, ikna, empati, terapötik iletişim gibi konularında ele alınması planlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Hortaçsu, N. (2003). İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Yayınları. Voltan Acar, N. (2013).İnsan İlişkileri İletişim. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Kaya, A. (2013).Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim.Ankara: Pegem Akademi. Grup Dinamikleri ( 2-2) 4 Grup dinamikleri dersi kapsamında grup psikoterapisi ve grup sürecine ilişkin temel kavram ve kuramlar aktarılacak ve grup sürecine ilişkin uygulamalar yapılacaktır. Bu kapsamda grup dinamiklerinin tarihsel gelişimi, grup terapisine hazırlanma ve pratik konular, grup terapisinde görülen savunma mekanizmaları, grubun yaşam döngüsü, aktarım-karşı aktarım konuları ele alınacak ve vaka çalışmaları yapılacaktır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve grup terapisi uygulamaları şeklinde yapılacaktır. Yalom, I.D. (2002). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. A.Tangör & Ö. Karaçam (Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Demir, A. & Koydemir, S. (2012). Grupla psikolojik danışmanlık. Ankara: Pegem Akademi. 18

19 Yalom, I.D.(1998). Kısa sureli grup terapileri, ilkeleri ve teknikleri Nesrin H. Şahin (Çev). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Motivasyon ve Duygular (3-0 ) 3 Dersin içeriğinde davranışların altında yatan motivasyon ve duygulara ilişkin temel bilgilere ve bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Duygu ve motivasyona ilişkin, genetik ve sosyal/kültürel etkiler ele alınmaktadır. Franken, R. E. (2007). Human Motivation (6th ed.). Thomson Wadsworth. Yardımcı Kaynaklar: Carlson, N. R. (2008). Foundations of Physiological Psychology. Allyn & Bacon, MA, USA. Politik Psikoloji (3-0)3 Politik psikoloji dersinin amacı politik psikolojiye ilişkin temel kavram ve kuramların tanıtılmasıdır. Bu kapsamda sosyal biliş, sosyal kimlik, tutumlar, medya etkisi, politik liderlik, çatışma çözümü gibi konuların ele alınması planlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Çevik, A.(2009). Politik Psikoloji. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları Cottam, M., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., Preston, T.(2009) Introduction to Political Psychology: 2nd Edition. Psychology Press. Freedman,J.l., Sears,D.O.& Carlsmith,J.M.(1998). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Özel Eğitim (3-0 ) 3 Bu derste özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, kaynaştırma, zihinsel engeli olan, işitme engeli olan, görme engeli olan, bedensel engeli olan, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otizmi olan ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler üzerinde durulacaktır. Diken, İ.H.( 2013). Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Yardımcı Kaynaklar: 19

20 Akçasın, M., Polat, S., Kerimoğlu, E. (1993) Otistik ve Zeka Özürlü Çocukların Demografik ve Doğumla İlgili Özellikler Yönünden Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1, Enç, M., Çağlar, D., Özsoy, Y. (1981). Özel Eğitime Giriş. Ankara: A.Ü. Eğitim fakültesi Yayınları. No:95. Sevinç Matbaası. Gardner, W. (2006). Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and Rehabilitation of the Mentally Retarded Adolescent and Adult. Aldine Transaction A division of transaction Publishers. Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. İzmir: Örs Matbaacılık ve Am. Mal.Tic. Ltd.Şti. Psikofarmakoloji (3-0 ) 3 Bu derste temel nörofarmakoloji, çeşitli psikotropik ilaçların etkisi ve zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizması incelenmektedir. Öğrencilerin, nörofarmakolojinin temel ilkeleri, ilaç-reseptör etkileşimleri, nöronların yapısı, sinaptik aktivitedeki nörofizyolojik mekanizmalar ve özgün nörotransmiter sistemlerin dağılımı, belirli ilaçların davranış üzerine etkileri ve psikiyatrideki kullanımı konusunda bilgi edinmesi sağlanmaktadır. Kayaalp, O. S. (2008). Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, 4. Baskı Yardımcı Kaynaklar: Kayaalp, O. S. (2009). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbı Farmakoloji, 12. Baskı Julien, R. M. (2000). A Primer on Drug Action: A Concise, Non-Technical Guide to the Actions, Uses, and Side Effects of Psychoactive. Ninth Edition Goodman&Gilman (2009). Tedavinin Farmakolojik Temelleri, (Çeviri Prof. Dr. Öner Süzer). Alan Çalışması III (2-2)4 Alan çalışması III dersi kapsamında öğrencilerin sağlık ve endüstri-örgüt psikolojisi alanında hizmet veren kurumlara gözlem yapma amaçlı gitmeleri ve bu uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf ortamında paylaşarak diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili konularda kuramsal bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon vermek şeklinde yapılacaktır. Izgar, H.(2012).Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Konya: Eğitim Akademi yayınları. Özkan, S.(1993). Psikiyatrik Tıp.İstanbul: Roche Yayınları. 20

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ AY EĞİTİMLERİ ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Düzey Tarih Gün Zaman Seminerin Konusu Eğitimciler 25/10/13 26/10/13 27/12/13 Cuma 18:00-20:00

Detaylı

Pavlovian koşullamada uyarıcı ilişkileri.

Pavlovian koşullamada uyarıcı ilişkileri. Ek.1 2014 / 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı GÜZ Dönemi Ders İçerikleri Dersin Adı Öğrenme Psikolojisi Kodu PSİ 222 DERS BİLGİLERİ Yarıyılı Güz T+L+U Saati T - 3 Kredisi 3 AKTS 5 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri I PSY 213 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ÇOCUK GELİŞİMİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ÇOCUK GELİŞİMİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Fiziksel Gelişimin Değerlendirilmesi Boy Uzunluğuna İlişkin Persentil Eğrileri Kiloya İlişkin Persentil Eğrileri Baş Çevresi Uzunluğuna İlişkin Persentil Eğrileri

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri Klinik Psikoloji Ders İçerikleri ZORUNLU DERSLER PSİ 503 - Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Biyolojik modellere dayalı olarak yapılan psikiyatrik müdahaleler kapsamında psikofarmakolojik ilaçlar ve merkezi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikofarmakolojiye Giriş PSY 421 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojik Testler PSY 304 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Dersin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları (2-0 ) 2 Lozan Antlaşmasının temel özelliklerinin açıklanması; Osmanlı imparatorluğunu

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji II PSY 312 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 311

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V. YARIYIL SEÇMELİ I (A)....3-0-4 DUYGULARIN PSİKOLOJİSİ Duygular ve beyin, duyguların

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 ODTÜ Psikoloji Bölümü ODTÜ Psikoloji Bölümü 1959 yılında lisans ve 1984 yılından itibaren

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI Sosyal hizmet, toplumun farklı kesimlerinden gelen, kendi kontrolleri dışında ortaya çıkan psikososyal

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası Konular nin Doğası Tarihi Antik dönemler PSİKOLOJİ Biliminin Doğası psikolojinin başlangıcı Günümüz k ler Biyolojik perspektif Davranışçı perspektif Bilişsel perspektif Psikanalitik perspektif Subjektif

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1 İçindekiler 1.1. DERSİN KONUSU... 3 1.2. Değerlendirme esasları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Önkoşul: YOK Eşkoşul: YOK. PSY 541 Gelişimsel Psikopatoloji (3+0+0) 3 Credits / 6 AKTS

Önkoşul: YOK Eşkoşul: YOK. PSY 541 Gelişimsel Psikopatoloji (3+0+0) 3 Credits / 6 AKTS PSY 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS İleri regresyon yöntemlerinin derinlemesine kavranması. Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, etkileşimler,

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Sağlık Psikolojisi (PSY 419) Ders Detayları

Sağlık Psikolojisi (PSY 419) Ders Detayları Sağlık Psikolojisi (PSY 419) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sağlık Psikolojisi PSY 419 Bahar 3 2 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

BAŞKENT Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Türkçe)

BAŞKENT Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Türkçe) 1 BAŞKENT Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Psikoloji Bölümü, 2008 yılında kurulmuştur. 4 yıllık bir lisans programı içerir. Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Bilişsel Dil Gelişimi TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları

Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stres Yönetimi PSY 324 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301, Dersi veren

Detaylı

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35 İçİndekİler Önsöz xiii K I S I M I Genel Bir Bakış 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Test ve Değerleme 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Psikolojik Değerleme Araçları 5 Testler 5 Görüşme 7 Portfolyo 9 Vaka

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm. 2. Bölüm. vii

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm. 2. Bölüm. vii İÇİNDEKİLER ön SÖZ xix 1. Bölüm klinik psikolog olmak Bölümün Hedefleri 1 Mesleği Tanımlama 1 Dört Farklı Psikoloğun Sorunları ve Sorumlulukları 2 Bir Klinik Psikoloji Öğrencisi 2 Klinik Psikolog A Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

PSİKOLOG TANIM A- GÖREVLER

PSİKOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek. Prof. Dr. Muhsin Konak. Michael A. Hogg Graham M.Vaughan. Duane P. Schultz Sydney Ellen Schultz

Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek. Prof. Dr. Muhsin Konak. Michael A. Hogg Graham M.Vaughan. Duane P. Schultz Sydney Ellen Schultz St Clements Unirsity Unirsity Clements St 1 PSK101 3 Psikolojiye Giriş I Psikolojiye Giriş Rod Plotnik Kaknüs 1-45 46-109 110-167 164-237 PSK102 3 Sosyoloji I Sosyolojiye Giriş Ken Browne Say 1-36 37-53

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl. 2.Yarıyıl

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl. 2.Yarıyıl PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl PSK 101 Psikolojiye Giriş I AKTS 7, KREDİ (3+0) 3 - Dersin amacı psikoloji alanının temel kavram, konu ve ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır.

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans1990 Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSİ 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikopatolojiye Giriş PSY 301 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri Teorik Dersler Teori Uygulama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

Teori (saat/hafta) SHO473 2 - - 2 4. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve Sunma, Kuruluş İnceleme ve Rapor Hazırlama

Teori (saat/hafta) SHO473 2 - - 2 4. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve Sunma, Kuruluş İnceleme ve Rapor Hazırlama DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Engellilerle Sosyal Hizmet Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

İçindekiler BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TARİHÇESİ VE MESLEKİ TEMELLERİ 1

İçindekiler BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TARİHÇESİ VE MESLEKİ TEMELLERİ 1 İçindekiler BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TARİHÇESİ VE MESLEKİ TEMELLERİ 1 KONU 1 Psikolojik Danışmanın Tarihçesi ve Eğilimleri 2 Psikolojik Danışmayı Tanımlama 4 Rehberlik 5 Psikoterapi 6 Psikolojik Danışma

Detaylı

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat 2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat Dersler Teorik Pratik Toplam Davranış Bilimleri 25-25 Sağlıklı Yaşam ve Halk Sağlığı 25-25 Sosyal Bilimler

Detaylı

çindekiler 1 PS KOLOJ VE YA AM 1 ÖN SÖZ Xİİİ YÖNTEMLER 22 Psikolojik Ölçüm 31 Psikolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? 2

çindekiler 1 PS KOLOJ VE YA AM 1 ÖN SÖZ Xİİİ YÖNTEMLER 22 Psikolojik Ölçüm 31 Psikolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? 2 ÖN SÖZ Xİİİ 1 PS KOLOJ VE YA AM 1 Psikolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? 2 Tanımlar 2 Psikolojinin Hedefleri 3 Modern Psikolojinin Evrimi 5 Psikolojinin Tarihi Temelleri 5 Öncü Araştırmacılar Olarak Kadınlar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ürün Tasarımında Renk GTM 039 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar PSY 318 Bahar 2 2 0

Detaylı

SHO 203 İNSAN DAVRANIŞI ve SOSYAL ÇEVRE I DERSİ HAFTALIK DERS PLANI. (2010 2011 Güz Dönemi)

SHO 203 İNSAN DAVRANIŞI ve SOSYAL ÇEVRE I DERSİ HAFTALIK DERS PLANI. (2010 2011 Güz Dönemi) SHO 203 İNSAN DAVRANIŞI ve SOSYAL ÇEVRE I DERSİ HAFTALIK DERS PLANI ( 2011 Güz Dönemi) Ders Sorumluları: Doç. Dr. Nurdan Duman, Doç. Dr. Hakan Acar, Dr. Uğur Özdemir. Dersin Amacı: Sosyal sistemler içinde

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 Hemşirelik Anabilim Dalı > Hemşirelik (Tezli Yüksek

Detaylı

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Personel Seçimi ve Testler PSY 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İREM YOLA 2. Doğum Tarihi: 23.11.1986 3. Unvanı: UZMAN 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı