TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama Şube Müdürlüğü'nce hazırlanmaktadır. Danışma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlığı, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatırılması gereken hesap numarası: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yıllık abone bedeli: YTL. Tek bir sayının fiatı: 5.00 YTL. VOLUME: 72 NUMBER: 2005/7 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2007

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Sistemler Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri BİBLİYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Kütüphanelerin işleyişi Genel kütüphaneler Diğer bilgilendirme kaynakları GENEL ANSİKLOPEDİK ESERLER Diğer dillerde GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde GENEL KOLEKSİYONLAR Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe eğitimi, araştırması METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) Ontoloji (Varlıkbilim) Mekan (Uzay) EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK Determinizm ve indeterminizm NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Eleştirel felsefe Doğalcılık ve ilgili sistemler PSİKOLOJİ Algılama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları Ayrımsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalı psikoloji ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Siyasal etik Aile ilişkilerinin etiği Ekonomik ve meslek etiği Diğer ahlaki kurallar ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi MODERN BATI FELSEFESİ...17

11 193 Almanya ve Avusturya Diğer coğrafi bölgeler DİN KUTSAL KİTAP Mektuplar HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ HIRİSTİYAN AHLAKI VE İBADET DİNBİLİMİ Ahlak dinbilimi HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Hint kökenli dinler İslâm ve İslâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM BİLİMLERİ Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Toplumsal davranışı etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararası göç ve sömürgecilik Uluslararası ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararası ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararası hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi...79

12 356 Piyade kuvvetleri ve savaşı TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumları ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta Çeşitli dernek türleri EĞİTİM Okul yönetimi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK İç ticaret Uluslararası ticaret (Dış ticaret) İletişim Telekomünikasyon Su, hava, uzay taşımacılığı GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Giyim ve kişisel görünüm Görgü kuralları Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Standart kullanım TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazı sistemi ve fonolojisi Türkçe'nin yapısal sistemi (grameri) Türkçe'nin tarihi, coğrafi gelişimi Türkçe'nin kullanımı Osmanlıca ve diğer Türk dilleri İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kökenbilimi (etimolojisi) İngilizce ile ilgili sözlükler İngilizce'nin kullanımı İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ İspanyolca'nın yapısal sistemi DİĞER DİLLER Doğu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri Çeşitli diller DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Kuruluşlar ve yönetim Eğitim, araştırma, ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış MATEMATİK...144

13 511 Genel ilkeler Cebir ve sayı kuramı Topoloji Çözümleme Geometri Olasılıklar ve uygulamalı matematik FİZİK Elektrik ve elektronik Manyetizma Modern fizik KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Nitel analiz İnorganik kimya Organik kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Kayaçbilim (Petroloji) PALEONTOLOJİ YAŞAM BİLİMLERİ Biyoloji Mikrobiyoloji Yaşamın genel doğası BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim Dicotyledones (Çiftçenekliler) Thallobionta ve Prokaryotae ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Zooloji (Hayvanbilim) Diğer omurgasızlar Soğukkanlı omurgalılar Balıklar Aves (Kuşlar) Mammalia (Memeliler) TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) Felsefe ve kuram TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlığın geliştirilmesi Hastalık oranları, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalıklar Cerrahi ve ilgili konular Kadın hastalıkları ve doğum Deneysel tıp MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalı fizik Madencilik ve ilgili işler Askeri ve denizcilik mühendisliği...176

14 624 İnşaat mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Çevre koruma mühendisliği Mühendisliğin diğer dalları TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Teknikler, gereçler, malzemeler Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık Hayvancılık EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Dikiş, giyim, kişisel yaşam Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetiştirme ve evde bakım YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamcılık ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Sanayi kimyasalları teknolojisi İçki teknolojisi Gıda teknolojisi Sanayi yağları, gaz teknolojisi Metalurji İMALAT Dokumalar BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Madeni eşya ve ev aletleri Giysi ve aksesuvarlar BİNALAR İnşaat malzemeleri Tesisat ve hizmet birimleri SANATLAR GÜZEL SANATLAR Felsefe ve kuram Özel konular Eğitim, araştırma ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatı) MİMARLIK Mimari yapı Dini ve benzeri amaçlı binalar Konutlar ve ilgili binalar Tasarım ve bezeme PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK Oyma ve oymacılık Seramik sanatları Çizim ve çizimler...203

15 745 Dekoratif sanatlar Dokuma sanatları RESİM SANATI VE RESİMLER Teknikler, gereçler, biçimler Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğrafçılık alanları ve türleri Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Vokal müzik Çalgılar ve çalgı toplulukları Klavyeli çalgılar ve diğer çalgılar Telli çalgılar (Kordofonlar) Üflemeli çalgılar (Nefesliler) DİNLENCE, EĞLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunları ve eğlenceleri Şans oyunları Atletik ve açıkhava sporları ve oyunları EDEBİYAT VE RETORİK Felsefe ve kuram Süreli yayınlar Retorik ve edebi eser koleksiyonları Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikâye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlıca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz şiiri İngiliz tiyatrosu İngiliz romanı ve hikayesi İngiliz edebiyatında çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca şiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca çeşitli eserler LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransızca roman ve hikaye İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İtalyanca roman ve hikaye...315

16 860 İSPANYOL VE PORTEKİZ İspanyolca roman ve hikaye İspanyolca çeşitli eserler Portekizce KLASİK YUNAN EDEBİYATI Modern Yunan edebiyatı DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatı COĞRAFYA VE TARİH Tarihin felsefe ve kuramı Tarih eğitimi, araştırması, ilgili konular Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'ye kadar Hindistan 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Doğu Avrupa Sovyetler Birliği GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Ortadoğu (Yakındoğu) Orta Asya GENEL KUZEY AMERİKA TARİHİ Orta Amerika Meksika Birleşik Devletler (ABD)...332

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2005 AD Kahraman, Recep Bunları biliyor musunuz? : ilginç hesaplamalar, şaşırtıcı sonuçlar / [Recep Kahraman]. İstanbul : Venüs Yayınları, [2005] 149 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 8.75 YTL AD Sagan, Carl, Karanlık bir dünyada bilimin mum ışığı / Carl Sagan ; çeviri: Miyase Göktepeli. 17. bs. Ankara : TÜBİTAK, [18], v, 472 s. ; 20 cm. (TÜBİTAK popüler bilim kitapları ; 85) Özgün eseradı: The demon-haunted world -Science as a candle in the dark. Dizin vardır. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Göktepeli, Miyase. I III. Seri Sistemler 2005 BD Bölükbaşı, Hüsnü Sibernetik / Hüsnü Bölükbaşı ii, [1], 61 y. : şkl. ; 29 cm. Tez (Lisans)-Erciyes Üniversitesi. Kaynakça: 61. y. S.N.: ; B.N. 2004/ , Veri işleme Bilgisayar bilimi 2005 AD Axelson, Jan Her yönüyle seri port / Jan Axelson ; çeviren: Cihan Gerçek ; editör: Gökhan Dinçer. İstanbul : Era Bilgi Sistemleri Yayıncılık, [2005?] xi, 244 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Özgün eseradı: Serial port complete. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Gerçek, Cihan. II. Dinçer, Gökhan. III. E.a AD 8153 Bayraktar, Murat, MCSE Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft Sertifikalı Sistem Mühendisi) : Active Directory sınavlarına hazırlık kılavuzu / yazan: Murat Bayraktar ; editör: Ali Halaç ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 2. bs. İstanbul : Shark, , BD Bosco, Michel Networks of excellence (N.E) : working document / by Michel Bosco. 3th ed. [Ankara] : TÜBİTAK, s. : tbl. ; 30 cm. TÜBİTAK-Pitch cooperation info-day "network of excellence" sunumu. S.N.: ; B.N. 2004/ BD Bağcıvan, H. Arif Çocuklara yönelik web sitelerinin grafik tasarım sorunları ve çözüm önerileri / H. Arif Bağcıvan x, 93 y. : res., şkl. ; 30 cm. Anket formu içerir. Tez (Sanatta yeterlik)-hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe ; İngilizce özet vardır. S.N.: ; B.N. 2004/ , 741.6, BD Dönmez, Aytekin, Bilgisayar ağlarının başarım analizi / Aytekin Dönmez vii, 71 y. : çizelge, şkl. ; 29 cm. İngilizce eser adı: Computer network performance analysis. 1

18 Tez (Bilim uzmanlığı) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: ss. S.N.: ; B.N. 2004/ , BD Gümüş, Çetin, İ nternet kafelerin (dijital kütüphaneler) denetlenmesi ve eğitim amaçlı kullanımının teşviki / Çetin Gümüş xxii, 354 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Fırat Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , Bilgisayar programlama, programlar 2005 BD Estekin, Emin Agah, Grafiksel kullanıcı arayüz üzerinde ilişkisel veri tabanına dayalı uygulama yazılımları için yazılım geliştirme sürecinde kurumsal tabanda izlenecek yol ve ilkelerin belirlenmesi / Emin Agah Estekin xiii, 162 y. : çizelge ; 30 cm. İngilizce eseradı: "Identificagition of a software implementation process enterprise basis guidelines for relational database oriented sofware on gfraphical user interface". Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: 162. y. S.N.: ; B.N. 2002/ , BD Vanlı, Sanem Analizing the language of software sections in Turkish computer magazines / Sanem Vanlı ix, 100, [101] y. : tbl. ; 30 cm. Tez (Master) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , AD Bayraktar, Murat, MCSE Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft Sertifikalı Sistem Mühendisi) : Active Directory sınavlarına hazırlık kılavuzu / yazan: Murat Bayraktar ; editör: Ali Halaç ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 2. bs. İstanbul : Shark, xxx, 497 s. : şkl. ; 24 cm. Dizin vardır. Bibliyografik bilgi içerir. İçindekiler: Windows 2000 Server(70-217/70-219) - Windows Server 2003(70-294/70-297). S.N.: ; D.M ISBN I. Halaç, Ali. II. Koyuncu, Suat. II 005.4, BD Can, Ahmet Burak, LDAP tabanlı unix kullanıcı tanıma ve denetim sistemi / Ahmet Burak Can x, 122 y. : şkl. ; 30 cm. İngilizce eseradı: "LDAP based unix user authentication and control system". Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2002/ , AD Barrent, Daniel J. Linux güvenliği / Daniel J. Barrent, Richard E. Silverman, Robert G. Byrnes ; çeviren: İlker Kalender. 1. bsk. İstanbul : Pusula, xviii, 317 s. : şkl. ; 24 cm. (Pusula ; 128) Özgün eseradı: Linux security cookbook. Dizin vardır. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Silverman, Richard E. II. Byrnes, Robert G. III. Kalender, İlker. IV. E.a. V. Seri

19 Süreli Yayınlar 2005 SB Computer active. 1.yıl, 1.sayı (2005)-. İstanbul : DBR, c. : res. ; 28 cm. Süre belirlenemedi, Uzmanın el kitabı. S.N.: ISSN Özel bilgisayar yöntemleri Süreli Yayınlar 2005 SB Dijital teknik : Digital platform in the graphic arts. 2.yıl, 21.sayı (Temmuz 2005)-. İstanbul : M.Akif Tatlısu, c. : res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: ISSN SB Photoshop magazin. 1. sayı (Eylül 2005)-. İstanbul : Murat Akçiçek, c. : res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: ISSN BİBLİYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2005 BD Kitapperestlere rehber / [katalog yazımı: H. Barış Bingöl]. İstanbul : Barış Kitabevi & Kitap Kurdu Yayınları, s. ; 30 cm. Eseradı dışkapaktan alınmıştır. S.N.: ; B.N. 2004/ I. Bingöl, H. Barış Genel konu katalogları 2005 BD Barış Kitabevi [Barış kitabevi satış kataloğu] / katalog yazımı: H. Barış Bingöl. İstanbul : Barış Kitabevi, s. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 2004/ I. Bingöl, H. Barış. I KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 025 Kütüphanelerin işleyişi 2005 BD Salman, Pınar Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği / Pınar Salman xx, 179, [13] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2003/ , , Genel kütüphaneler 2005 BD Özekmekçi, Ahmet Üniversite kütüphanelerinde kütüphanecilik eğitimi olmayan personelin iş doyumu / Ahmet Özekmekçi xii, 106 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ ,

20 2005 BD 3551 Salman, Pınar Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği / Pınar Salman , , Diğer bilgilendirme kaynakları Süreli Yayınlar 2005 SB Kitap hayattır. 2. sayı (Ocak-Şubat 2005)-. İstanbul : Hayat Yayıncılık, c. : res. ; 28 cm. 2 aylık, Kitap ve kültür dergisi. S.N.: ISSN SB Güncel kitap rehberi. 1. sayı (Kasım 2004)-. İstanbul : Mustafa Kabadayı, c. : rnk. res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: ISSN SB Kitap postası. 1. sayı (Nisan 2005)-. İstanbul : Mehmet Kahraman, c. : res. ; 28 cm. Aylık, Aylık kitap dergisi. S.N.: ISSN GENEL ANSİKLOPEDİK ESERLER 039 Diğer dillerde 2005 BD İ slâm-türk ansiklopedisi / [hazırlayanlar]: İsmail Hakkı İzmirli, Kamil Miras, Ömer Rıza Doğrul. İstanbul : Asari İlmiye Kütüphanesi, c. (798 s.) : res. ; 28 cm. S.N.: ; B.N. 2002/ I. İzmirli, İsmail Hakkı. II. Miras, Kamil. III. Doğrul, Ömer Rıza , BD İstanbul ansiklopedisi / hazırlayan: Mithat Sertoğlu. [İstanbul] : Yeni İstanbul, [196-?] 516 s. : res. ; 27 cm. Yeni İstanbul gazetesinin ilavesidir. S.N.: ; B.N. 2003/ I. Sertoğlu, Mithat , GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ 059 Diğer dillerde Süreli Yayınlar 2005 SB Air style. Ağustos İstanbul : ICS Reklam Hizmetleri, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Ağustos Metin Türkçe-Rusça paralel. S.N.: SB Akmerkez. 1. sayı (Mart-Nisan 2005)-. İstanbul : Arzu Çekirge Paksoy, c. : res. ; 32 cm. 2 aylık, Mart-Nisan S.N.:

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı