YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012"

Transkript

1 1 YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR?

2 2 AJANSLARA DÜġEN HABERLER Cips fabrikasında yangın 18/06/2007 KOCAELĠ'nde, patates cipsi üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle, üretim durdurularak iģçiler tahliye edildi. Fabrika personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer birimlere sıçramadan söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Yangının, patates hattı üzerinde ısı eģanjöründe meydana gelen aģırı ısınmadan dolayı çıktığı belirlendi.

3 Cips fabrikasında korkutan yangın Çarşamba : 09:06 Beyşehir e bağlı Bayavşar beldesi yakınlarında inşa edilen patates cipsi fabrikasında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Cips fabrikasında korkutan yangın ÇarĢamba : 09:06 BeyĢehir e bağlı BayavĢar beldesi yakınlarında inģa edilen patates cipsi fabrikasında dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

4 YANMA Maddenin, ısı ve oksijenle birleģmesi sonucu oluģan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının olması için ; YANICI MADDE, OKSİJEN VE ISI nın bir arada olması gereklidir. Bunlardan birisi ortamda yoksa yanma hadisesi olmaz. (YANGIN ÜÇGENĠ) I S I 4

5 5 YANMANIN KOġULLARI 1)YANICI MADDE a. Katı Halinde: Bu tip maddeler genel olarak ısı etkisiyle yanıcı buhar veya gaz çıkarmakta ve oksijenle birleģmeleri sonucunda yanma olayı geliģmektedir. b. Sıvı Haline: Sıvı maddeler genellikle buharlaģtıktan sonra yanar. Bunların çoğu normal havada buharlaģırlar. Örneğin benzin - 7 derecede buharlaģmaya baģlar. Sıvı maddeler katı maddelere göre daha kolay ve hızlı yanarlar. Sıvı yanıcı maddelerin çoğunluğunun buharı ( benzin, mazot, tiner, vb.) havadan ağırdır. c. Gaz Halinde: Katı ve sıvı maddeler hemen hemen hiç sıkıģtırılamadığı halde gaz halindeki maddeler gazın basıncına göre dayanabilecek güçteki kaplarda sıkıģtırılıp gevģetilebilirler. Genellikle gaz halindeki yanıcı maddeler diğer yanıcı maddelere oranla daha kolay ve daha hızlı yanarlar. Büyük kütleler halinde oksijenle iliģkiye geçtikleri anda yanmaları patlama biçiminde olur. Bu tip yanıcı maddeler çoğu zaman çeģitli gazların karıģımından oluģurlar. Örneğin havagazı, LPG. Bu nedenle zehirleme oranları yüksektir.

6 6 2) OKSĠJEN Yanıcı madde bilindiği üzere sayılamayacak kadar çoktur. Ancak yakıcı madde olarak sadece oksijen bilinmektedir. Burada yanmayı sağlayan saf oksijen değildir. Havada bulunan oksijendir. Hava bir gaz karıģımıdır. BileĢiminde Ģu gazlar bulunmaktadır. Azot % 78,1 Oksijen % 20,9 Argon % 0,93 Karbondioksit % 0,03 Ayrıca meteorolojik duruma göre % 3-5 arasında su buharı bulunur. Havadaki gazlardan; azot (N) ve karbondioksit (C0 2 ) söndürücüdür. Oksijen (0 2 ) ise yakıcıdır. Diğerleri ne yakıcı ne de söndürücüdür.

7 7 3)ISI ISIYI ÇIKTIĞI KAYNAKLARINA GÖRE ELE ALIRSAK DAHA ĠYĠ ANLARIZ Katı yakacaklı ısı kaynakları Sıvı yakacaklı ısı kaynakları, Gaz yakacaklı ısı kaynakları, Elektrik, Patlayıcı maddeler, Sürtünme, GüneĢ, Yıldırım, Volkanlar,

8 8 YANMANIN ÇEġĠTLERĠ 1. YAVAġ YANMA: a. Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle, yanıcı buhar veya gaz meydana getiremediği halde, (demir ve bakırın oksitlenmesi) b. Yeterli ısının olmaması halinde, c. Yeterli oksijen olmaması halinde, yavaģ yanma meydana gelmektedir. canlıların hücre solunumu olayı da bir nevi yavaģ yanma olayıdır.

9 9 2. HIZLI YANMA: YANMANIN ÇEġĠTLERĠ a. Alevli Yanma: Yanmanın bütün belirtileri ile oluģtuğu bir olaydır. yanmanın belirtileri alev, ısı, ıģık ve korlaģmadır. Bazı maddeler katı halden önce sıvı hale daha sonra da buhar veya gaz haline geçerek yanarlar (örneğin parafin, mum gibi). Bazıları ise doğrudan yanabilen buhar çıkarırlar (naftalin). Bazı maddeler doğrudan doğruya yanabilen gazlar çıkarırlar.(örneğin odun kömürü gibi). Meydana gelen bu yanıcı buhar veya gazlar oksijenle birleģirken alev meydana gelir. b. KorlaĢma: Bazı maddeler buharlaģmadığı için yanıcı gazda çıkarmaktadır. Bu gibi maddelerin yanması korlaģma halinde olmakta, alevlenme olmamaktadır (gazı alınmıģ kok ve odun kömürleri, sigaranın yanıģı gibi). Burada da alevlenmede olduğu gibi ısı, ıģık bariz Ģekilde görülmekte ve hissedilmektedir.

10 YANMANIN ÇEġĠTLERĠ 3. PARLAMA PATLAMA ġeklġnde YANMA: PARLAMA ġeklġnde YANMA: Kolayca ateģ alan maddelerde görülen bir olaydır (örnek benzinin yanması). PATLAMA ġeklġnde YANMA: Bir anda parlayarak yanan madde çeģitli gazlar oluģturmakta ve son derece büyük bir hacim geniģlemesine uğrayarak etrafını zorlayıp patlamalar Ģeklinde yangın meydana getirmektedir. Bunda maddenin cinsi, birleģimi, Ģekli, büyüklüğü ile küçüklüğü ve nihayet oksijen oranının rolü büyüktür. 10

11 YANMANIN ÇEġĠTLERĠ 4. KENDĠ KENDĠNE YANMA: YavaĢ yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüģmesidir. Özellikle bitkisel kökenli yağlı maddeler normal hava ısısı ve oksijeni içinde kolayca oksitlenmekte ve bu ositlenme sırasında ise gittikçe artan bir ısı çıkarmaktadır. Zamanla doğru orantılı olarak artan bu ısı bir süre sonra alevlenmeye yetecek dereceyi bularak maddenin kendiliğinden tutuģmasına neden olmaktadır. Örneğin bezir yağına bulaģtırılmıģ bir bez parçasının bir süre sonra alevli olarak yanması gibi. Yanmanın ürünleri duman, zehirli gazlar, ısı ve alevdir. 12

12 YANGIN YARARLANMAK AMACI ĠLE YAKILAN ATEġ DIġINDA OLUġAN VE DENETLENEMEYEN YANMA OLAYINA YANGIN DENĠR. Hiçbir yangın (patlama ve parlama dıģında) baģlangıçta büyük ve Ģiddetli değildir. Yangına baģlangıç anında müdahale edilmezse yangının büyüklüğü ve Ģiddeti artar. ZAMAN BAġLANGIÇ KOKU DUMAN ALEV Bazı doğal nedenlerin dıģında yangınların çıkmasında en büyük etken olarak insanları görüyoruz. Ġnsanlara özgü umursamazlık, dikkatsizlik, aģırı güven gibi davranıģlar her zaman bir yangının baģlamasına ve yayılmasın neden olmaktadır. 13

13 14 3 DK. YANGIN FĠLMĠ

14 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değiģir. Bu nedenle yangınları 4 sınıfta toplayabiliriz. A Sınıfı Yangınlar Katı Madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaģtırılması ile söndürülür ve kontrol edilir. B Sınıfı Yangınlar Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma (sis halinde su) boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz) ile petrol türevleri, alkol, yağlı boya, tiner yangınları söndürülebilir. C Sınıfı Yangınlar Türü yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Metan, propan, LPG, asetilen, havagazı vb.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanarak söndürme gerçekleģir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz. D Sınıfı Yangınlar Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (Sodyum, potasyum, titanyum, mağnezyum gibi.) Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır. Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düģünülmemektedir. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir. 15

15 16 YANGININ NEDENLERĠ Korunma önlemlerinin alınmaması En önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınamamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koģullara göre yapılması, LPG tüplerinin doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır. Bilgisizlik Yangına karģı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlıģ yerleģtirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuģabilecek eģyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluģumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın olayını öğrenelim. Ġhmal Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz LPG tüpü, ateģi söndürülmemiģ ocak, fiģi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karģı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.

16 17 YANGININ NEDENLERĠ Kazalar Ġstem dıģı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli bilgilenmek bu tür olaylarda nasıl hareket etmemize yardımcı olur. Sıçrama Kontrol altındaki bir ateģin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak ve yahut parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür. Sabotaj Bazı insanlar, çeģitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür olaylara karģı gerekli önlem alınmalıdır. Doğa olayları Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düģmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir.

17 18 YANGININ ETKENLERĠ 1. BACALAR: Bacalar yapılarda iģ gereği ısı elde etmek amacıyla yakılan ateģten oluģan duman ve gazları dıģarı atmak için kullanılan bir yapı kısmıdır. Bacalar da gerek yapı hatasından gerekse belirli zaman içerisinde yeterince temizlenmemesi sonucu biriken kurumların tutuģmasından oluģacak yangına baca yangını denir.

18 19 YANGININ ETKENLERĠ 2. SĠGARA KĠBRĠT : Dikkatsizlik yüzünden çıkan yangınların etkenleri arasında öncelikle sigara gelmektedir. Sigara ateģinin ortalama sıcaklık derecesi 800 ºC olup söndürülmeden atılan sigaranın yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere değmesiyle çıkacak yangın sonucunda can ve mal kaybı olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca söndürülmeden yanıcı maddeler üzerine atılan kibrit, anında veya zamanla yangının çıkmasına neden olur.

19 21 YANGININ ETKENLERĠ 3. KIVILCIM : Bulunduğu yerden ayrılan kül veya kıvılcım taneciklerinin rüzgarla baģka yerlere sürüklenerek kolay yanabilan maddeleri tutuģturması muhtemeldir. Rüzgar külü tekrar ateģe dönüģtürebileceği gibi, ateģi de bir baģka tarafa sürükleyerek yangına neden olabilir. Kıvılcımlar mangallardan, sobalardan, bacalardan, tren bacalarından, taģıt egzoslarından, sönmemiģ sigara ve pipolardan oluģabilirler.

20 22

21 23 YANGININ ETKENLERĠ 4. ELEKTRĠK : Elektrik enerjisi normal ve dikkatli kullanıldığında ne kadar yararlı ise yanlıģ ve dikkatsiz kullanımlarda da o derece zararlıdır. Elektrikten elde edilen ısının kullanılması sırasında ihmal, dikkatsizlik, bilgisizlik gibi nedenler sonucu büyük yangınlar çıkmaktadır !

22 24 YANGININ ETKENLERĠ 5. BENZĠN VE BENZERLERĠ : Benzin ham petrolden elde edilen parlama ve patlama özelliğine sahip olana yanıcı bir maddedir. Bu tip maddeler (yağ, benzin, mazot, tiner, alkol, gazyağı, solvent) uçucu sıvı buharları oluģturduklarından sıvının bulunduğu yüzeyden çevreye yayılır ve bu buharlar aynı zamanda hava akımıyla taģınırlar. Buharlar havadan hafif ise yükselir, havadan ağır ise, yere inerek dolanır ve hava ile karıģmaya baģlar. Böylece buhar ve hava karıģımının olduğu her yerde parlama patlama oluģur. Ve sonuçta büyük yangınlara neden olurlar.

23 25 YANGININ ETKENLERĠ 6. LĠKĠT PETROL GAZI : Sıvı petrol gaz dediğimiz lpg, ham petrol yan ürünlerinden olan propan ve bütan gazlarının karıģımıdır. Ham petrolün damıtılması sırasında elde edilen ürünlerin yanı sıra hidro karbon sınıfı etan, metan, propan, bütan, etilen, metilen ve benzerleri gibi gazlarda çıkmakta; bunlardan fiziksel özellikleri en uygun olan propan ve bütan basınç altında sıvılaģtırılarak lpg olarak kullanılmaktadır. Aslında normal sıcaklık ve basınç altında propan ve bütan gaz halindedir. Basınç altında sıvılaģtırılır, üzerindeki basınç azaldıkça tekrar gaz durumuna geçmeye baģlarlar. Bu tip gazlar kullanım hataları sonucu büyük yangınlara neden olurlar.

24 26 Likit Petrol Gazının Özellikleri: a)hava ile karıģmadıkça yanmazlar, b)yanıcılık limitleri %2 ile %8 arasındadır. c)teneffüs edilmesi halinde zehirsizdirler. d)1 litre sıvı LPG 550 gram kadar ağırlıktadır. e)lpg buharları havadan daha ağırdır. f)lpg hakikatte renksiz ve kokusuzdur. Kerih esansı ile kokulandırılır. g)kap içinde tazyik altında sıvı halde iken % 10 kadar hacim değiģtirebilirler. h)lpg ekseriyetle propan ve bütan gazlarının karıģımıdır. i)bütan daha tembel fakat propan daha hareketli gazdır. j)bir kova içinde sıvı LPG aniden yere dökülecek olursa yerde henüz yayılma fırsatı bulmadan buharlaģır. k)sıvı LPG insan derisi ile temas ederse ciddi donmalar yapar. l)aniden buharlaģtığı için dokunduğu yeri dondurur.

25 27 LPG Tüplerinin Özellikleri: Normal Ģartlar altında tüp içindeki tazyik 6 ila 12 atmosfer arasındadır. Bu tüpler hakikatte 34 atmosfere kadar tahammül ederler. Tüplerin üstündeki emniyet vanaları, henüz dahili tazyik 34 atmosferi bulmadan açılacak Ģekilde ayarlanmıģtır. Dolu bir LPG tüpü ateģe atılacak olursa patlamaz sadece emniyet vanası atar ve ateģe meģale halinde iģtirak eder.

26 28 LPG Emniyet Kaideleri: LPG Tüpleri daima dik tutulur ve dik olarak depolanır. Gaz kaçıran tüpler araziye götürülerek akıtılır. LPG Tüpleri tamamen doldurulmaz. % 10 geniģleme payı olarak boģ bırakılır. LPG Tüpleri civarında tahta, kağıt, odun gibi yanıcı maddeler depo edilmez. Yanmakta olan LPG tüpünün civarındaki tüpler ve varsa yanıcı malzemeler devamlı olarak soğutulmalıdır.

27 29

28 YANGININ ETKENLERĠ TEDBĠRSĠZLĠKTEN DOĞAN LPG KAÇAKLARINA KARġI NE YAPILMALI? Gaz kokusunu duyduğunuzda, cihazı kullanmayın, ya da kullanmayı bırakın. Tüpü hemen havadar güvenli bir yere götürün, Bir gaz kaçağı hissettiğiniz anda, tüpün üzerindeki dedantör düğmesini kapayın ve hemen satıcınızdan bir yetkili isteyin. Gaz kaçağının meydana geldiği yeri havalandırın. Ağır olduğu için yere çöken gazı, bir süpürgeyle yelpazeleyip dıģarı atın. Gaz kaçağının nedenini sakın kibrit yakarak aramayın. Bunun için sabunlu suyu bağlantı yerlerine sürün. Çıkan hava kabarcıkları gaz kaçağını gösterecektir. Çok önemli bir gaz kaçağı durumunda, sakın ateģ, elektrik yakmayın, buzdolabını açmayın, kıvılcım çıkarabilecek her türlü hareketten kaçının. Yangın baģlangıcında, kesinlikle, paniğe kapılmayın. Önce tüpün vanasını kapatarak gaz kaçağını önleyin. Sonra, yanan diğer eģyaları söndürün. IsınmıĢsa tüpün gövdesini suyla soğutun. 30

29 31 YANGININ ETKENLERĠ 7. HAYVANLAR : Açık ateģ kullanılan yerlerde baģıboģ bırakılan hayvanlar her an yangına neden olabilirler. Kedi ve köpek gibi evlerde beslenen hayvanların gaz lambası, gaz ocağı, ispirto ocağı ve mangal gibi ısıtıcıları devirmeleri yoluyla yangına neden olmaları olasıdır. Kümes ve ahır hayvanlarının bulunduğu yerlerin aydınlatılması, gaz lambası ve mum gibi açık ateģli aydınlatıcılarla yapılmamalıdır. Bacalarda ve soba borusu civarında hayvanlar tarafında yapılan yuvalar sonucunda, baca yangınlarının oluģabileceği bilinmeli, depolarda, ambarlarda, büyük mağazalarda kesinlikle hayvan beslenmesi ve bakımı yapılmamalıdır.

30 32 YANGININ ETKENLERĠ 8. YILDIRIM : Yıldırım düģmesi de günlük hayatımızda rastladığımız gibi büyük yangınlara neden olmaktadır. Bu nedenle yapıların yangından korunması için paratoner sistemleri ile donatılmıģ olması gerekir. 9. GÜNEġ: GüneĢ ıģığı doğrudan yangın çıkaran bir unsur olabileceği gibi, yangın oluģumuna yardım eden bir etken olarak da incelenebilir. GüneĢ ıģığı özellikle metal ve yansıtıcı olmayan yüzeyler üzerinde sıcaklık artıģına neden olduğundan bu tip yüzeylerin altında buluna kolay yanıcı maddelerin tutuģmasına veya buhar çıkmasına neden olabilir. Özellikle kolay tutuģabilen gaz ve buhar çıkaran maddelerin depolanmasında dikkat edilmelidir. Açıkta depolanacak bu tip maddelerin koyu renk kaplarda tutulmaması veya kapların beyaza boyanması sağlanmalıdır.

31 33 Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeģidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akıģını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkıģmamalı, gaz akıģı kesilene kadar daha büyük tehlike riski yoksa yanmasına izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuģmasını önlemek için mümkünse uzaklaģtırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir.

32 34 Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır. Gaz alevleri kuru kimyasal tozlu, karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamıģ gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, hava hareketlerine bağlı olarak yayıldığı kapalı yapıların iç ve üst kısımlarında patlayıcı bir karıģım yaparak herhangi bir ateģ kaynağına eriģtiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazın yanmasından dolayı oluģabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz akıģının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir.

33 AnlaĢılacağı gibi doğalgazın kullanıldığı her yerde tercihen KKT (kuru kimyevi toz) esaslı veya karbondioksit esaslı yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. Su ve su ile kullanılan orta ve yüksek genleģmeli köpükler söndürme ve soğutma da etkilidir. 35

34 36 YANGIN YERĠNDEKĠ TEHLĠKELER 1. Yayılma 2. Zehirli Gazların Etkileri 3. Kimyasal Maddeler 4. Patlamalar 5. Çökme 6. Elektrik Kaçakları

35 37 1.Yayılma a)yangının Gücü b)sıçrama c)uzun Alevler d)yanıcı Maddenin Dağılımı

36 38 2.Zehirli Gazların Etkileri a)ġnsan vücudundaki oksijen oranını azaltarak boğulmalara neden olur. b)nefes yollarını tahriģ ederek akciğeri zedeler. c)kanda sinir sisteminde ve hücrelerde tahribat yapar. d)deride ve deri yolu ile diğer hücreleri tahrip eder.

37 39 3.Kimyasal Maddeler a)asitler Metal olmayan maddelerin oksitlerinin su ile kimyasal birleģmesinden asitler oluģur.su ile seyreltilirler. ÇeĢitli asitlerin etkileri ve nötrleģtirilmesi Ģu Ģekilde olur: Nitrik Asit :Odunu,samanı,tekstili yakar.soda ile nötr alize edilir. Tuz Ruhu :Nemli havada su ile oluģturulur.sodalı su ile nötr alize edilir. Sülfürik Asit :Su ile karıģtırılır.yüksek ısı oluģturur ve yeri kayganlaģtırır.kum ile örtülerek etkisiz hale getirilir. Hidroflorasit :Cam ve porselene zarar verebilen bir asit türüdür. b)bazlar Metal oksitlerin su ile birleģmesinden oluģur.tahriģ etkisi asitlerden daha ağır olan bazlar asitle nötrleģtirilir.

38 40 4.Patlamalar 5.Çökme Yüksek derecede ısınan metallerin direncini kaybetmesiyle veya tahta aksamların yanması ile çökme tehlikesi meydana gelebilir. 6.Elektrik Kaçakları

39 41 YANGINA KARġI KORUNMAK UCUZDUR ĠĢ yerinizde ve evinizde yangına karģı önlemler almak sanıldığı gibi pahalı değildir, tam tersine ucuzdur. Böyle bir önlemler dizisinin mali gideri, yaklaģık olarak yatırım maliyetinin binde biri oranında bile değildir. Üstelik yangına karģı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilir.

40 YANGIN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER ĠNġAAT BAKIMINDAN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER TESĠSAT BAKIMINDAN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER KULLANIM BAKIMINDAN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER DĠĞER TEDBĠRLER SABĠT TESĠSLER BAKIMINDAN YANGIN SÖNDÜRME TESĠSLERĠ BAKIMINDAN YANGIN ĠHBAR TESĠSLERĠ BAKIMINDAN 42

41 43 A- ĠnĢai Bakımdan Önleyici Tedbirler 1) ĠnĢaat ve dekorasyon malzemesi 2) Bacaların inģa durumu 3) Yangın bölme duvarları 4) Asansör Motor Daireleri ve Havalandırma bacaları 5) Bacaya yakın yapılan kapı ve pencere söveleri 6) Yangına hassas yerlerin ayrılması 7) Yanmaz boya veya maddelerle kolay yanıcı maddelerin üzerlerinin boyanması 8) Yangın Merdivenler

42 44 B- Tesisat Bakımından Önleyici Tedbirler 1) Sabit tesisler bakımından alınacak önlemler a. Elektrik Tesisatı b. Su Tesisatı c. Havagazı (Doğalgaz)Tesisatı d. Kalorifer Tesisatı e. Paratoner Tesisatı (Yıldırımlık)

43 45 B- Tesisat Bakımından Önleyici Tedbirler 2) Yangın Söndürme Tesisleri Bakımından a. Yağmurlama (Springler) Sistemi b. Köpüklü Söndürme Sistemi c. Kuru Tozlu Söndürme Sistemi d. C0 2 Gazlı Söndürme Sistemi e. Halon Gazlı Söndürme Sistemi

44 46 B- Tesisat Bakımından Önleyici Tedbirler 3) Yangın Ġhbar Tesisleri Bakımından a. Mekanik Sistem, -Butonlu b. Otomatik Sistem, -Isı duyar Elemanlar -Duman duyar elemanlar -Alev duyar elemanlar -Patlama duyar elemanlar

45 C) Kullanma Bakımından Önleyici Tedbirler 1)Bacalarda biriken kurumlar sık sık temizletilmelidir 2)Çatı araları temiz olmalıdır 3)Soba KuruluĢları 4)Soba YakılıĢı 5)Soba Yanarken Dikkat Edilecek Hususlar 6)Kalorifer Ocaklarında Dikkat Edilecek Hususlar 7)Linyit Kömürü Yangını ve Stok ġekilleri 8)Gaz Sobaları 9)Elektrik ve Elektrikli Aygıtlar 10)Likit Petrol Gazı 47

46 48 D) Diğer Tedbirler a) Yasal Tedbirler b) Eğitim Tedbirleri ve Denetimler -Halkın Eğitimi -Okullarda Eğitim -ÇalıĢan Personelin Eğitimi -Ekiplerin Eğitimi

47 49 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK HAVAYI KESME SOĞUTARAK SÖNDÜRME YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK YANICI MADDEYİ ISIDAN AYIRMAK ARA BOŞLUĞU YARATMAK BOĞMAK ÖRTMEK OKSİJENİ AZALTMAK SU İLE SOĞUTMAK YANICI MADDEYİ DAĞITMAK KUVVETLİ ÜFLEMEK

48 50 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) a)soğutarak söndürme: (Isıyı azaltma veya ortadan kaldırma) Su ile soğutma, Yanıcı maddeyi dağıtma, Kuvvetli üfleme.

49 51 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) b)havayı kesme: (Oksijeni yok etme veya oranını düģürme) Örtme, Boğma, Oksijeni azaltma.

50 52 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) c)yanıcı maddeyi ortadan kaldırma: Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak, Ara boģluğu meydana getirmek,

51 53 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER 1. SU (H2O) 2. KARBONDĠOKSĠT (CO2) 3. KURU KĠMYEVĠ TOZLAR 4. KÖPÜK 5. HALOJENLĠ SÖNDÜRÜCÜLER

52 54 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER SU (H 2 O) Diğer bilinen yangın söndürücülerden daha ucuz ve kolay sağlanır. Yanabilen cisimler ıslatılarak cisimlerin tutuģma ısılarının altında olmaları sağlanır.

53 55 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER SU (H 2 O) Öte yandan, suyun söndürücü olarak kullanımındaki bazı tehlikeler kullanımını sınırlandırır. 1. Elektriği iletmesi ve çevresindeki yanmayan bazı maddelere zarar vermesi. 2. Bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi sonucunda yanıcı gaz hidrojen açığa çıkar buda tutuģma ve patlamaya neden olur. Belirtilen bu özellikleri nedeniyle su daha çok A sınıfı yangınlarda kullanılır.

54 yangını boğar. SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KARBONDĠOKSĠT (CO 2 ) Yanabilen sıvı yangınları ve elektrikli malzeme yangınları için öncelikle kullanılan karbondioksit söndürücü olarak uzun bir tarihe sahiptir. Karbondioksit yanmaz, çok maddeyle reaksiyona girmeyen bir gazdır. Basınçla kolaylıkla sıvılaģtırılabilir ve depolanabilir. Aynı yolla katı hale getirilmesi de mümkündür. Basınç sıcaklığa bağlı olarak katı veya gaz hale geçer. Havadan 1.5 defa ağır olması nedeniyle yangın üzerindeki havanın yerini alır ve 56

55 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KURU KĠMYEVĠ TOZLAR 1. Kuru Kimyasal Söndürme Maddeleri (A, B, C, Sınıfları Ġçin): Kuru kimyasal söndürme maddeleri çok amaçlı olarak kullanılırlar. Temel toz Amonyum Fosfat tır. Diğer katkı maddeleri ilave edilir. Çok amaçlı söndürücü B ve C sınıfı yangınlarında olduğu kadar A sınıfı yangınların da da kullanılır. Kuru kimyasal maddeler önce, hızlı söndürmeyi baģarır. Sonra köpük yangını kontrol eder ve söndürmeyi sürdürür. 57

56 58 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KURU KĠMYEVĠ TOZLAR 2. Kuru Tozlar (D Sınıfı Ġçin) : Magnezyum, Titanyum, Sodyum, Potasyum gibi metaller yandıkları zaman kendi oksijenlerini yaratırlar. Bu metallerin yangını D sınıfı yangınlar olarak bilinir. Söndürülmesi çok güçtür. Hepsi suya çok reaktiftir. Diğer kabul edilen söndürücülerle az baģarı elde edilir. Bu özel yangın tehlikeleri için özel söndürücüler daha çok kuru tozlar kullanılır.

57 59 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KÖPÜK Yanabilen sıvıların geniģçe yüzeyini kapladığı için en iyi söndürücü olarak düģünülür. Yangın yüzeyini sarması nedeni ile oksijenle teması keser, tam sönme elde edilinceye kadar kademe kademe ilerleyerek akar. Yangında sıçrayan küçük parçalar köpük sayesinde etkisizleģtirilir.

58 60 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER Uçakların, diğer hava taģıtlarının muhafaza edildiği, yakıt ikmali yapıldığı yerlerde köpük korunması büyük önem taģır. Kazalar ya da çeģitli arızalar sonucu ani olarak büyük miktarda yakıt dökülmesi durumda hemen köpük püskürtülebilmelidir. Hangarlarda yangına karģı en iyi korunma, köpük su sprinkleri sistemleri ve portatif köpük cihazları ile sağlanabilir. KÖPÜĞÜN ÖZELLĠKLERĠ : * Deniz suyu ile de kullanılabilir. Bu durumda karıģım oranının bir miktar arttırılması gerekir. * Kuru kimyevi tozlar ile karıģık olarak kullanılabilir.

59 61 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER HALOJENLĠ SÖNDÜRME MADDELERĠ Halojenli söndürme maddeleri, günümüzde kullanılmamaktadır. Çünkü ozon tabakasın deldiği tespit edilmiģtir. Bunun yerine NAF söndürücü maddeler kullanılmaktadır.

60 HANGĠ TÜR YANGIN, HANGĠ SÖNDÜRME PRENSĠBĠ ĠLE VE HANGĠ MALZEME ĠLE SÖNDÜRÜLMELĠ YANGININ ÇEŞİDİ A SINIFI YANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLAR D SINIFI YANGINLAR SÖNDÜRME PRENSİBİ SOĞUTMA BOĞMA YANICI MADDENĠN ORTADAN KALDIRILMASI KĠMYASAL REAKSĠYON SONUCU SÖNDÜRME KULLANILACAK MADDE VEYA MALZEMELE SU, SU ESASLI CĠHAZLAR, K. K. T. CĠHAZLAR KUM, KÖPÜK, K. K. T. SÖNDÜRÜCÜLER YANICI MADDENĠN(GAZIN) VANASI KAPATILIR.ETRAFTA TUTUġTURDUĞU MADDELED CĠNSLERĠNE UYGUN SÖNDÜRÜLÜR. YANAN METALE UYGUN KĠMYASAL SÖNDÜRME MADDESĠ KULLANILIR 62

61 63

62 64 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ Araç Yangınları Bina Yangınları Orman Yangınları Akaryakıt Yangınları Elektrik Yangınları

63 65 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ A. ARAÇ YANGINLARI Bir araç yangını ile karģılaģabiliriz. Yangına müdahale edebilmemiz için ön koģul aracımızda bir yangın söndürücü bulundurmaktır. Bu yangın söndürücü kullandığımız araçta oluģacak bir yangın kadar, yolda karģılaģabileceğimiz bir olaya da müdahale Ģansını bize sağlar.

64 66 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ B. BĠNA YANGINLARI Binalarda oluģan yangınlar genel olarak ahģap yangınlarıdır. Binalarda ortaya çıkan yangınlar; Çöp veya kağıt kutusunun tutuģması, Elektrik kontağı, Soba, Baca, gibi etkenlerledir. Bu etkenler binanın esas yapı malzemelerini de sararak tüm binanın tutuģması Ģeklinde büyük bir yangına sebep olur.

65 67 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ C) ORMAN YANGINLARI VE ÇEġĠTLERĠ Orman yangınları meydana geliģlerine ve ormanda yaktıkları kısımlara göre esasen üç kısma ayrılır. Örtü Yangını, Tepe Yangını, Gövde Yangını TEPE GÖVDE ÖRTÜ

66 68 Orman Yangınlarının Söndürülme Usulleri: Orman yangınlarının söndürülmesinde bazı bilgileri önceden edinmek çok faydalıdır. Mesela, Rüzgarın istikametini ve bilhassa hızını önceden bilmek, uygulanacak söndürmeye etki edecektir, ormanın çeģidini, arazi durumunu bilmekte söndürmede yararlı olacaktır.

67 69 Orman Yangınlarına KarĢı Alınacak Tedbirler: Orman yangınlarına karģı önlem olması için yasalara ağır hükümler konulmalıdır. Halkın bu konuda eğitimine önem verilmelidir. Yangın gözetleme ve ihbar kulelerinin adedi attırılmalıdır. Motorlu ve seyyar söndürme ekiplerinin adedi arttırılmalıdır. Yangın emniyet yolları açılmalıdır. Ormanlar bölümlere ayrılmalıdır. Ormanda kesimler iyi yapılmalıdır.

68 70 D) AKARYAKIT YANGINLARI Akaryakıt Yangınları Nasıl OluĢur? Açık kaplardaki akaryakıtın buharlaģarak çevreden ateģ alması. Temizlik nedeniyle benzin ve gazyağı gibi petrol ürünlerinin kullanılması sonucu oluģan buharların ateģle teması ile, Akaryakıt tanklarının temizlenme amacı ile kapaklarının açılması sonucu çevreye dağılan buharların ateģle teması. Akaryakıt buharlarının bulunduğu yerlerde çalıģan motorlardan çıkan kıvılcımlarla temas etmesi. ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ

69 71

70 72 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Akaryakıt Yangınlarının Söndürülmesi çeģitli maddeler kullanılmaktadır. Bu maddeler; Su: Su akaryakıt yangınlarında pulvarize Ģeklinde kullanıldığı taktirde hem soğutucu hem de havayı kesici özelliği dolayısıyla yangınları söndürebilmektedir. Ancak su akaryakıtlardan ağır olduğu için belli bir müddet sonra dibe çökecektir.

71 73 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Karbondioksitli, kuru kimyevi tozlu ve halojenli maddeler: Her üç maddeden karbondioksit ve halojenler gaz maddeler olup diğeri ise toz halindedir. Bu tür maddeler baģlangıç halindeki yangınların söndürülmesinde önemli rol oynar. Yangının büyümesi halinde söndürmede zorluklar ortaya çıkabilir

72 74 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Köpük: Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü köpüktür. Özgül ağırlık bakımından akaryakıt, yağlar ve sudan daha hafiftir. Köpüğün rüzgar ve ısıya dayanıklı olması, düģey ve yatay yüzeyleri kaplama özelliği akaryakıt yangınlarında ana söndürücü madde olarak kullanılmasını gerekli hale getirmiģtir.

73 75 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Akaryakıt tank ve tankerlerinde meydana gelecek bir yangının söndürülebilmesi öncelikle hava ile teması sağlayan kapakların kapatılması suretiyle yangının söndürülmesine çalıģılmalıdır. Ancak böyle bir durum mümkün değilse yangının söndürülmesinde su ve köpük birlikte kullanılmak suretiyle yangının söndürülmesine çalıģılmalıdır.

74 76 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Hangi durumda olursa olsun akaryakıt yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde önce su yağmurlama sistemiyle daha sonrada köpükle birlikte iģlenmelidir

75 77 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ E-ELEKTRĠK YANGINLARI Yapılan bazı istatistiklere göre yangınların % 18'inin elektrikten kaynaklandığı belirtilmektedir. Hatta çoğu yangınlardan sonra; "Yapılan incelemeye göre yangının elektrik kontağından çıktığı anlaģılmaktadır" Ģeklindeki gerekçeler basın veya yayın organlarında sık sık rastlamaktayız..

76 78 Enerjiyi kaynağından bahis konusu cihazlara kadar taģıyan kablolar (hatlar) mevcuttur. Ayrıca komplike bir sistem olarak düģünebileceğimiz her cihaz ve enerji hatları üzerinde sigorta, Ģartel, anahtar, priz, rezistans, buat, klemens gibi bir çok elemanda mevcuttur. Bütün bu kablo ve elemanlarının enerjiyi taģıma kapasiteleri sınırlıdır.

77 79 YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ 1-SULU SÖNDÜRME Su Depoları Ve Kaynaklar Pompalar Yangın Dolapları Sistemi Hidrant Springler Ġtfaiye Su Verme Bağlantısı 2-KÖPÜKLÜ GAZLI VE KURU TOZLUSABĠT SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ Köpüklü Gazlı Ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri 3-TAġINABĠLĠR SÖNDÜRME TÜPLERĠ TaĢınabilir Söndürme Tüpleri

78 80 1-SULU SÖNDÜRME 1-SULU SÖNDÜRME Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmıģ bölümleri baģka amaçlar için kullanılmayacak depo tesisatı sadece söndürme sistemine hizmet verecek Ģekilde düzenlenecektir.

79 81 Pompalar: Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan pompalardır. Yangın Dolapları Sistemi (Bina içi yangın muslukları): Bina içinde yangına karģı korunmayı sağlamak amacıyla inģa edilen musluklardır. Yangın muslukları yangın dolabı denilen ve duvara gömülü bir saç dolabın içerisindedir. Bu dolabın içerisinde ayrıca metre uzunluğunda hortum ve lans bulunur. Hortum makaralı bir sisteme sarılı bulunmaktadır. Yangın dolapları kırmızı boyalı ve üzerinde yangın yazısı bulunmalıdır. Yangın musluklarına gerekli tazyikli suyun sağlanabilmesi için bina üstüne bir su deposu inģa etmek gerekmektedir. Binada tazyik sağlayacak bir hidrofor sistemi mevcutsa bu sistemden yararlanılarak tazyikli su sağlanır.

80 82

81 83 Hidrant (Bina dıģı yangın muslukları): ġehir su Ģebekesine bağlı olarak inģa edilmiģ ve esas itibariyle itfaiye araçlarının su ikmallerinin yapılabilmesi amacıyla yapılmıģlardır.

82 84 Springler: AĢağıda belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik Springler sistemi ile korunmak zorundadır. a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar, b) Yapı yüksekliği m.den fazla olan büro binaları, c) Yapı yüksekliği m.yi geçen apartmanlar, d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda, e) Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde, f) Toplam kullanım alanı 2000 m² nin üzerinde olan katlı mağazalar, alıģveriģ, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik Springler sistemi ile korunacaktır. Ġtfaiye Su Verme Bağlantısı: Yüksek yapılarda ve cephe geniģliği 75 m.yi aģan yapılarda, itfaiyenin sisteme dıģarıdan su basabilmesi için sulu yangın söndürme sistemlerine itfaiye bağlantısı yapılacaktır. Sistemde bir çek valf bulunacak ve çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boģalmasını sağlayacak elemanlar konulacaktır.

83 85 2-KÖPÜKLÜ GAZLI VE KURU TOZLU SABĠT SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ Köpüklü Gazlı Ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri: Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri, tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili TSE standartlarına göre tasarlanacaktır.

84 86 3-TAġINABĠLĠR SÖNDÜRME TÜPLERĠ TaĢınabilir Söndürme Tüpleri: Yangın söndürme cihazlarının (Y.S.C.) etkileri çeģitlidir. Bu etkiler cihazın soğutarak, havayı keserek, oksijeni azaltarak reaksiyon sonucu yangın söndürücü özelliklerinden ileri gelmektedir.

85 87 YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ DAĞILIMI Yangınların baģlangıçta söndürülebilmesi için bulundurulması gerekli Y.S.C nin ne miktar olacağı saptanmalıdır. Her bağımsız bölüm için; bir adet olmak üzere, beher (her bir) 200 m 2 lik taban alanı için bir adet ilave edilerek uygun tipte ve yeterli sayıda yangın söndürücü bulundurulması esastır. Çok katlı yüksek binalar ve endüstriyel yapılarda her 100 m 2 için bir adet 6 Kg.lık yangın söndürücü bulundurulur. Yangın söndürücünün cins ve miktarı konusunda Sivil Savunma veya Ġtfaiye teģkilatının görüģü alınır. Yangın söndürücüsü olarak zehirli halon grupları kullanılamaz.

86 88 Motorlu araçlar için: Bulundurulması gerekli Y.S.C. ları, Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmıģ ve Resmi. Gazetenin gün ve sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiģ bulunan Araçların imal, tadilat ve montajı hakkında teknik Ģartları gösteren yönetmeliğin maddesinde belirtilmiģtir. Otobüslerde ve tehlikeli madde taģıyan araçlarda her sınıf yangına birden etki eden, yangına karģı daha dayanıklı kuvvetli sarsıntılarda etkilenmeyen, pas yapmaz tipte ve kimyasal bakımdan canlılara bir tehlike arz etmeyen el Y.S.C. larından: Oturma yeri 14 (14 dahil) kiģiye kadar olan otobüslerde 6 kg.lık Y.S.C. den 1 adet, Tehlikeli madde taģıyan araçlarda ve oturma yeri 14 kiģiden fazla olan otobüslerde 6 kg.lık Y.S.C. den 2 adet bulundurulmalıdır.

87 89 YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ YERLEġTĠRĠLMESĠ Y.S.C. lerin bir bina veya tesis içinde yerleģtirilmelerinde aģağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Y.S.C.lerin konulacağı yerler umulan yangın çeģitlerine uygun olmalıdır. Y.S.C. lerin yerleri çabuk ulaģılır bir yer olarak seçilmelidir. Y.S.C. lerin yerleri hiç değiģtirilmemeli ve bu yerler kırmızı boya ile boyanmalıdır. Y.S.C. lerin duvarlara asılması halinde zeminden asma halkasına olan uzaklığı 90 cm. yi geçmeyecek Ģekilde ayarlanmalıdır. Y.S.C. yangın çıkması olasılığı olan yerin yakınına konulmalı, makine, tezgah, malzeme ve kapı arkasına konulmamalıdır.

88 90 YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ ÖZELLĠKLERĠ KULLANILMASI BAKIMI a) Köpüklü Cihazlar (Minimaks tipi) b) C0 2 (Karbondioksitli) Araçlar c) Kuru Kimyevi Tozlu Araçlar TETĠK MANOMETRE HORTUM SSK GÖVDE LANS

89 91 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU RÜZGARI ARKANA AL

90 92 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU CĠHAZI ALEVĠN DĠBĠNE TUT

91 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU CĠHAZI YANGININ DOĞDUĞU YERE TUT 93

92 94 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU EVVELA ÖNÜ SONRA ĠLERĠYĠ SÖNDÜR

93 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN AYRILMA 95

94 96 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU CĠHAZI OMUZ HĠZANA AS

95 97

96 98 BĠNALARDA DAHĠLĠ SÖNDÜRME VE ALGILAMA SĠSTEMELERĠNE DAĠR YAPILMASI GEREKENLER Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Yangın alarm sistemi, yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını içeren komple sistemdir. Yangın alarm sisteminin beslemesi, sadece yangın alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve eğer binada mevcut ise jeneratör yada kesintisiz güç kaynağı gibi bir ikincil besleme kaynağından yapılacaktır. Bu beslemenin de kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek Ģekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörle teçhiz edilecektir

97 99 Komple bir yangın alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatik veya bir söndürme sisteminin aktivasyonundan biri ya da tamamı ile olacaktır. Elle yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılacaktır. Yangın uyarı butonları yangın kaçıģ yollarında tesis edilecekler ve her kaçıģ çıkıģ noktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunacaktır. Tüm yangın uyarı butonları görülebilir ve kolayca eriģilebilir olacaktır. Duman Algılama Cihazları aģağıda belirtilen binalarda tesis edilecektir. a) Tehlike sınıfı yüksek olan bütün binalarda, b) Tehlike sınıfı orta olan ve toplam kullanım alanı 1000 m2 yi geçen binalarda, c) Ġkamet amaçlı binalar dıģındaki tüm yüksek binalarda, d) Oteller, moteller, yatakhaneler, misafirhaneler, hastaneler, huzur evleri, pansiyonlar ve benzeri bütün yatılan yerlerde, Algılama ve ihbar tesisatı

98 100 Diğer Algılama ve Uyarı Cihazları Duman algılama cihazlarının kullanımının uygun ya da yeterli olmadığı mahallerde, gerekli görüldüğü takdirde sıcaklık ve/veya alev dedektörleri tesis edilecektir.

99 101 Alarm verme Bir yangın alarm sisteminin aktive edilmesi halinde sesli ve ıģıklı olarak ya da data iletiģimi ile alarm verme aģağıdaki gibi yapılacaktır. a)yangın kontrol merkezindeki ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panelleri ya da tekrarlayıcı panellerde sesli, ıģıklı ve/veya alfa nümerik göstergelerle, b) Binanın kullanılan tüm bölümlerinde yaģayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için sesli ve ıģıklı uyarı cihazlarıyla, c) Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ıģıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar ya da diğer iletiģim ortamları üzerinden data iletiģimi ile, yapılacaktır.

100 102 Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panelleri Yangının haber verilmesi için en büyük birim olarak yangın bölgeleri kullanılacaktır. Tüm binalarda her bağımsız kat en az bir yangın bölgesi olarak kabul edilecektir. Springler alarm istasyonları Bir bina ya da yapıda Springler sistemi kurulduğu takdirde Springler alarm istasyonları ve akıģ anahtarları yangın alarm sistemine bağlanacaktır. Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkıģları Bir bina ya da yapıda gazlı söndürme sistemi kurulduğu taktirde söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkıģları yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izleneceklerdir.

101 103 Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri arıza ve konum değiģtirme sinyalleri Bir bina ya da yapıda duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulduğu takdirde bu sistemlerle ilgili arıza ve konum değiģtirme sinyalleri ya ayrı bir bölgesel izleme panelinde ya da yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluģturularak izlenecektir. Sesli ve ıģıklı alarm cihazları Bir bina ya da yapının kullanılan tüm bölümlerinde yaģayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etme iģlemleri sesli ve ıģıklı alarm cihazları ile gerçekleģtirilecektir. Acil durum kontrol iģlemleri Bir yangın durumunda otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını harekete geçirerek bina ya da yapıyı içinde bulunanlar için daha emniyetli hale getirecek Ģekilde bir yangın alarm ve kontrol sistemi düzenlenecektir.

102 YANGINDA KORUYUCU MALZEMELER Can Kurtarma Ġpleri Libaratör Emniyet Kemeri Can Kurtarma Kemeri Merdiven Yanmaz Elbiseler Maskeler Hava Cihazı Atlama ÇarĢafı Kurtarma Tüneli Sedyeler Ġlkyardım Çantası 104

103 EMNĠYET KEMERĠ ARKA CAN KURTARMA KEMERĠ Ön arka 105

104 106

105 107

106 108 S S K

107 109 ÜST YÜZ ALT YÜZ

108 110

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni Yangın Yanma Olayı: Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir. Yanma Üçgeni

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti YANMA NEDİR? Yanma;Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Yangının Sınıfları A Sınıfı (Odun, kağıt, tekstil ve benzeri maddeler.) B Sınıfı (Yanabilir sıvılar ve sıvılaşabilir katı maddeler)

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR YANGIN YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR Yangın (Fire): Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır. Yanma: Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına ısıtıldığında oksijenle verdiği

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Güvenli Doğal gaz kullanımı

Güvenli Doğal gaz kullanımı Güvenli Doğal gaz kullanımı GÜVENLI DOĞAL GAZ KULLANIMI Evinizde Ağır Bir Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız? Aslında kokusuz bir gaz olan doğal gaz, doğal gaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ISI OKSİJEN (O 2) YANICI MADDE ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON

ISI OKSİJEN (O 2) YANICI MADDE ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON YANICI MADDE ISI ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON OKSİJEN (O 2) Yangın Sınıfları 1. A SINIFI YANGINLAR (KATI MADDE YANGINLARI) 2. B SINIFI YANGINLAR (SIVI MADDE YANGINLARI) 3. C SINIFI YANGINLAR (GAZ YANGINLARI)

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

YANGINLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNUZ

YANGINLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNUZ YANGINLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNUZ YANMA Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için yandaki şekilde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları,

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları, 1. Yangın sınıfları, Avrupa Normlarında EN 2 de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Dolayısıyla ; Avrupa birliği standartlarını kabul edip kullanan ülkemizde de Yangın Sınıfları; TS EN 2 ve TS EN 2/A1 Türk

Detaylı

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir.

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir. GĠRĠġ PATLAYICI ORTAMLAR ve ELEKTRĠK CĠHAZLARI Yanıcı gazların, katıların ve sıvıların üretildiği, taģındığı depolandığı ve kullanıldığı endüstriler ve diğer ortamlar elektrik enerjisinin denetim dıģı

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR

YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR YANGIN YANGININ TANIMI ve KAVRAMLAR Yangın (Fire): Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dıģı yanma olayıdır. Yanma: Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına ısıtıldığında oksijenle verdiği

Detaylı

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü PARLAMA, PATLAMA, YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA YANMA OLAYI Yanıcı

Detaylı

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA Ahmet ASLANCAN A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 1 PARLAMA,

Detaylı

KARBONMONOKSĠT ZEHĠRLENMELERĠ (Soba, ġofben,duman vb) ve ALINACAK ÖNLEMLER. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü

KARBONMONOKSĠT ZEHĠRLENMELERĠ (Soba, ġofben,duman vb) ve ALINACAK ÖNLEMLER. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü KARBONMONOKSĠT ZEHĠRLENMELERĠ (Soba, ġofben,duman vb) ve ALINACAK ÖNLEMLER Amasya İl Sağlık Müdürlüğü 1 Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal sonucunda kış mevsiminde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ. Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ. Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı 1 YANMA NEDİR? YANMA BİR KİMYASAL OLAY OLUP, YANICI MADDELERİN BELİRLİ BİR ISI SEVİYESİNDE

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Türkiye de LPG 70 % Bütan 30 % Propan LPG : 30 70 %

Türkiye de LPG 70 % Bütan 30 % Propan LPG : 30 70 % LPG nedir? LPG Likit Petrol Gazı kelimelerinin kısaltılmışıdır. Ham petrolün damıtılması sırasında elde edilen Bütan ve Propan gazları esas 2 petrol gazıdır. Bu gazlar sıvılaştırıldıktan sonra belli oranlarda

Detaylı

ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI

ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI 2010 İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi 34469 Maslak İstanbul ĠTÜ KĠMYA-METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI Olası bir yangında işyerlerinin ve

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1 ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM 12.11.2015 2 3 12.11.2015 4 12.11.2015 5 12.11.2015 6 12.11.2015 İŞ KAZALARI 12.11.2015 7 İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÇIKTI? GENEL İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

TEKNİKER (SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK)

TEKNİKER (SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK) ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI MAYIS 2015 TEKNİKER (SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK) ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :...

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

hafta - 12 Hedefler 12. Hafta Yangın ve Yangından Korunma

hafta - 12 Hedefler 12. Hafta Yangın ve Yangından Korunma [Metni yazın] 2 12. Hafta Yangın ve Yangından Korunma hafta - 12 Hedefler Yangın oluşum mekanizması, Yangın türleri Yangına müdahale Yangın söndürme cihazları konularında bilgi sahibi olacaksınız. SAU023

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. / TSKGV nin Bağlı Ortaklığıdır.

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. / TSKGV nin Bağlı Ortaklığıdır. TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. YANGINDAN KORUMA ORGANİZASYON YANGINDAN KORUMA EKİP LİDERİ YANGIN MÜFETTM FETTİŞİ YANGIN ARAÇLARI BAKIM TEKNİSYEN SYENİ Y.S.C. TEKNİSYEN SYENİ VARDİYA SORUMLUSU

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

ODUNPAZARI /ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI /ESKİŞEHİR ACİL DURUM PLANI İşyerinin Ünvanı : İşyerinin Adresi : İşverenin Adı : İşveren vekili : Hazırlayanın Adı Soyadı : Hazırlayanın Ünvanı : Hazırlandığı Tarih : Geçerlilik Tarihi : ODUNPAZARI /ESKİŞEHİR 6331

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNE ENERJİ SAĞLANMASININ YANGIN ESNASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve ACİL DURUM ENERJİ SİSTEMİ

YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNE ENERJİ SAĞLANMASININ YANGIN ESNASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve ACİL DURUM ENERJİ SİSTEMİ YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNE ENERJİ SAĞLANMASININ YANGIN ESNASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve ACİL DURUM ENERJİ SİSTEMİ Abdurrahman İNCE Kimya Müh. İSG Uzmanı İBB İtfaiye APK Amiri YANGIN BİR ACİL DURUMDUR

Detaylı

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman EĞİTİM KONULARIMIZ YANMA-YANGIN NEDİR YANGIN ÜÇGENİ YANMANIN OLUŞUM TEORİSİ YANGIN SÖNDÜRME TEKNİKLERİ YANGIN ÇEŞİTLERİ YANGIN ÇIKIŞ NEDENLERİ YANGIN ETKENLERİ

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Vizyon - Misyon. Şirket Profili

Vizyon - Misyon. Şirket Profili www.ak-grup.com.tr Vizyon - Misyon Şirket Profili Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek,

Detaylı

YANGINLA MÜCADELE. Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak.

YANGINLA MÜCADELE. Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak. YANGINLA MÜCADELE Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak. Mesai sonunda her tarafı kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak ve açıkta

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

Ahşap Sektöründe Yangın Riski

Ahşap Sektöründe Yangın Riski Ahşap Sektöründe Yangın Riski Endüstrinin birçok alanında hammadde ve yarı mamül olarak karşımıza çıkan ahşap malzemeler üretim ve depolama sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde önemli ölçüde yangın

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Sivil Savunma Amirliği) M. Mahsun ŞAHİN

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Sivil Savunma Amirliği) M. Mahsun ŞAHİN BATMAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Sivil Savunma Amirliği) M. Mahsun ŞAHİN 27.07.2015 1 Şube Müdür V. Yanma; yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesinden meydana gelen kimyasal

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

YANGIN ve ACİL DURUM EKİPLERİNİN EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ

YANGIN ve ACİL DURUM EKİPLERİNİN EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ YANGIN ve ACİL DURUM EKİPLERİNİN EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ 6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın) bir arada bulunması gerekir

olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın) bir arada bulunması gerekir YANGIN SÖNDÜRME VE ÖNLEME TEDBİRLERİ Yanma ve Yangının Tanımı Yanma: Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın)

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ

ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ ATILAN MÜHENDÝSLÝK YANGIN KORUNUM SÝSTEMLERÝ ACÝL AYDINLATMA VE YÖNLENDÝRME ARMATÜRLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2008 www.atilan.com.tr FAALİYET ALANLARIMIZ GAZLI YANGIN

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#8 KONU: - Elle malzeme taşıma ve kaldırma - Kimyasal madde kullanımı - Yangın Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Elle

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Kod: ISG_TGE_11 SICAK İŞ GÜVENLİĞİ GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Sıcak İş Güvenliği konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği KAYNAK İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ TEKİRDAĞ 2013 1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ Sprinkler sistemi, yangın söndürme sistemleri içinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımına devam edilmektedir. Dünyada 18. yüzyılın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1 / 5 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ürün Adı Kimyasal Formülü Kullanım Alanı Firma Tanımı : Oksijen+Balans Azot Gaz Karışımı : O 2 + N 2 : Genel Endüstriyel. 2 2. BİLEŞİMİ / BİLEŞİM HAKKINDA

Detaylı

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR Yangına su gönderilmesinde kullanılan hortumlardan gelen suyun yangına işlemek için hortumun ucuna takılan ve basınçlı suyu sıkıştırmak yoluyla daha fazla basınçla verilmesini sağlayan bakır,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 2 TABLOLAR LİSTESİ. 3 ŞEKİLLER LİSTESİ 4 1.İHBARLAR... 7 1.1. Tanımlar... 7 1.2. İhbar dağılımları... 7 2. MÜDAHALE İSTATİSTİKLERİ...

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. YANGIN YANMA Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. YANGIN NEDİR?

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı