YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012"

Transkript

1 1 YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR?

2 2 AJANSLARA DÜġEN HABERLER Cips fabrikasında yangın 18/06/2007 KOCAELĠ'nde, patates cipsi üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle, üretim durdurularak iģçiler tahliye edildi. Fabrika personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer birimlere sıçramadan söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Yangının, patates hattı üzerinde ısı eģanjöründe meydana gelen aģırı ısınmadan dolayı çıktığı belirlendi.

3 Cips fabrikasında korkutan yangın Çarşamba : 09:06 Beyşehir e bağlı Bayavşar beldesi yakınlarında inşa edilen patates cipsi fabrikasında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Cips fabrikasında korkutan yangın ÇarĢamba : 09:06 BeyĢehir e bağlı BayavĢar beldesi yakınlarında inģa edilen patates cipsi fabrikasında dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

4 YANMA Maddenin, ısı ve oksijenle birleģmesi sonucu oluģan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının olması için ; YANICI MADDE, OKSİJEN VE ISI nın bir arada olması gereklidir. Bunlardan birisi ortamda yoksa yanma hadisesi olmaz. (YANGIN ÜÇGENĠ) I S I 4

5 5 YANMANIN KOġULLARI 1)YANICI MADDE a. Katı Halinde: Bu tip maddeler genel olarak ısı etkisiyle yanıcı buhar veya gaz çıkarmakta ve oksijenle birleģmeleri sonucunda yanma olayı geliģmektedir. b. Sıvı Haline: Sıvı maddeler genellikle buharlaģtıktan sonra yanar. Bunların çoğu normal havada buharlaģırlar. Örneğin benzin - 7 derecede buharlaģmaya baģlar. Sıvı maddeler katı maddelere göre daha kolay ve hızlı yanarlar. Sıvı yanıcı maddelerin çoğunluğunun buharı ( benzin, mazot, tiner, vb.) havadan ağırdır. c. Gaz Halinde: Katı ve sıvı maddeler hemen hemen hiç sıkıģtırılamadığı halde gaz halindeki maddeler gazın basıncına göre dayanabilecek güçteki kaplarda sıkıģtırılıp gevģetilebilirler. Genellikle gaz halindeki yanıcı maddeler diğer yanıcı maddelere oranla daha kolay ve daha hızlı yanarlar. Büyük kütleler halinde oksijenle iliģkiye geçtikleri anda yanmaları patlama biçiminde olur. Bu tip yanıcı maddeler çoğu zaman çeģitli gazların karıģımından oluģurlar. Örneğin havagazı, LPG. Bu nedenle zehirleme oranları yüksektir.

6 6 2) OKSĠJEN Yanıcı madde bilindiği üzere sayılamayacak kadar çoktur. Ancak yakıcı madde olarak sadece oksijen bilinmektedir. Burada yanmayı sağlayan saf oksijen değildir. Havada bulunan oksijendir. Hava bir gaz karıģımıdır. BileĢiminde Ģu gazlar bulunmaktadır. Azot % 78,1 Oksijen % 20,9 Argon % 0,93 Karbondioksit % 0,03 Ayrıca meteorolojik duruma göre % 3-5 arasında su buharı bulunur. Havadaki gazlardan; azot (N) ve karbondioksit (C0 2 ) söndürücüdür. Oksijen (0 2 ) ise yakıcıdır. Diğerleri ne yakıcı ne de söndürücüdür.

7 7 3)ISI ISIYI ÇIKTIĞI KAYNAKLARINA GÖRE ELE ALIRSAK DAHA ĠYĠ ANLARIZ Katı yakacaklı ısı kaynakları Sıvı yakacaklı ısı kaynakları, Gaz yakacaklı ısı kaynakları, Elektrik, Patlayıcı maddeler, Sürtünme, GüneĢ, Yıldırım, Volkanlar,

8 8 YANMANIN ÇEġĠTLERĠ 1. YAVAġ YANMA: a. Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle, yanıcı buhar veya gaz meydana getiremediği halde, (demir ve bakırın oksitlenmesi) b. Yeterli ısının olmaması halinde, c. Yeterli oksijen olmaması halinde, yavaģ yanma meydana gelmektedir. canlıların hücre solunumu olayı da bir nevi yavaģ yanma olayıdır.

9 9 2. HIZLI YANMA: YANMANIN ÇEġĠTLERĠ a. Alevli Yanma: Yanmanın bütün belirtileri ile oluģtuğu bir olaydır. yanmanın belirtileri alev, ısı, ıģık ve korlaģmadır. Bazı maddeler katı halden önce sıvı hale daha sonra da buhar veya gaz haline geçerek yanarlar (örneğin parafin, mum gibi). Bazıları ise doğrudan yanabilen buhar çıkarırlar (naftalin). Bazı maddeler doğrudan doğruya yanabilen gazlar çıkarırlar.(örneğin odun kömürü gibi). Meydana gelen bu yanıcı buhar veya gazlar oksijenle birleģirken alev meydana gelir. b. KorlaĢma: Bazı maddeler buharlaģmadığı için yanıcı gazda çıkarmaktadır. Bu gibi maddelerin yanması korlaģma halinde olmakta, alevlenme olmamaktadır (gazı alınmıģ kok ve odun kömürleri, sigaranın yanıģı gibi). Burada da alevlenmede olduğu gibi ısı, ıģık bariz Ģekilde görülmekte ve hissedilmektedir.

10 YANMANIN ÇEġĠTLERĠ 3. PARLAMA PATLAMA ġeklġnde YANMA: PARLAMA ġeklġnde YANMA: Kolayca ateģ alan maddelerde görülen bir olaydır (örnek benzinin yanması). PATLAMA ġeklġnde YANMA: Bir anda parlayarak yanan madde çeģitli gazlar oluģturmakta ve son derece büyük bir hacim geniģlemesine uğrayarak etrafını zorlayıp patlamalar Ģeklinde yangın meydana getirmektedir. Bunda maddenin cinsi, birleģimi, Ģekli, büyüklüğü ile küçüklüğü ve nihayet oksijen oranının rolü büyüktür. 10

11 YANMANIN ÇEġĠTLERĠ 4. KENDĠ KENDĠNE YANMA: YavaĢ yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüģmesidir. Özellikle bitkisel kökenli yağlı maddeler normal hava ısısı ve oksijeni içinde kolayca oksitlenmekte ve bu ositlenme sırasında ise gittikçe artan bir ısı çıkarmaktadır. Zamanla doğru orantılı olarak artan bu ısı bir süre sonra alevlenmeye yetecek dereceyi bularak maddenin kendiliğinden tutuģmasına neden olmaktadır. Örneğin bezir yağına bulaģtırılmıģ bir bez parçasının bir süre sonra alevli olarak yanması gibi. Yanmanın ürünleri duman, zehirli gazlar, ısı ve alevdir. 12

12 YANGIN YARARLANMAK AMACI ĠLE YAKILAN ATEġ DIġINDA OLUġAN VE DENETLENEMEYEN YANMA OLAYINA YANGIN DENĠR. Hiçbir yangın (patlama ve parlama dıģında) baģlangıçta büyük ve Ģiddetli değildir. Yangına baģlangıç anında müdahale edilmezse yangının büyüklüğü ve Ģiddeti artar. ZAMAN BAġLANGIÇ KOKU DUMAN ALEV Bazı doğal nedenlerin dıģında yangınların çıkmasında en büyük etken olarak insanları görüyoruz. Ġnsanlara özgü umursamazlık, dikkatsizlik, aģırı güven gibi davranıģlar her zaman bir yangının baģlamasına ve yayılmasın neden olmaktadır. 13

13 14 3 DK. YANGIN FĠLMĠ

14 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değiģir. Bu nedenle yangınları 4 sınıfta toplayabiliriz. A Sınıfı Yangınlar Katı Madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaģtırılması ile söndürülür ve kontrol edilir. B Sınıfı Yangınlar Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma (sis halinde su) boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz) ile petrol türevleri, alkol, yağlı boya, tiner yangınları söndürülebilir. C Sınıfı Yangınlar Türü yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Metan, propan, LPG, asetilen, havagazı vb.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanarak söndürme gerçekleģir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz. D Sınıfı Yangınlar Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (Sodyum, potasyum, titanyum, mağnezyum gibi.) Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır. Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düģünülmemektedir. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir. 15

15 16 YANGININ NEDENLERĠ Korunma önlemlerinin alınmaması En önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınamamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koģullara göre yapılması, LPG tüplerinin doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır. Bilgisizlik Yangına karģı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlıģ yerleģtirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuģabilecek eģyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluģumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın olayını öğrenelim. Ġhmal Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz LPG tüpü, ateģi söndürülmemiģ ocak, fiģi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karģı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.

16 17 YANGININ NEDENLERĠ Kazalar Ġstem dıģı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli bilgilenmek bu tür olaylarda nasıl hareket etmemize yardımcı olur. Sıçrama Kontrol altındaki bir ateģin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak ve yahut parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür. Sabotaj Bazı insanlar, çeģitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür olaylara karģı gerekli önlem alınmalıdır. Doğa olayları Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düģmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir.

17 18 YANGININ ETKENLERĠ 1. BACALAR: Bacalar yapılarda iģ gereği ısı elde etmek amacıyla yakılan ateģten oluģan duman ve gazları dıģarı atmak için kullanılan bir yapı kısmıdır. Bacalar da gerek yapı hatasından gerekse belirli zaman içerisinde yeterince temizlenmemesi sonucu biriken kurumların tutuģmasından oluģacak yangına baca yangını denir.

18 19 YANGININ ETKENLERĠ 2. SĠGARA KĠBRĠT : Dikkatsizlik yüzünden çıkan yangınların etkenleri arasında öncelikle sigara gelmektedir. Sigara ateģinin ortalama sıcaklık derecesi 800 ºC olup söndürülmeden atılan sigaranın yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere değmesiyle çıkacak yangın sonucunda can ve mal kaybı olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca söndürülmeden yanıcı maddeler üzerine atılan kibrit, anında veya zamanla yangının çıkmasına neden olur.

19 21 YANGININ ETKENLERĠ 3. KIVILCIM : Bulunduğu yerden ayrılan kül veya kıvılcım taneciklerinin rüzgarla baģka yerlere sürüklenerek kolay yanabilan maddeleri tutuģturması muhtemeldir. Rüzgar külü tekrar ateģe dönüģtürebileceği gibi, ateģi de bir baģka tarafa sürükleyerek yangına neden olabilir. Kıvılcımlar mangallardan, sobalardan, bacalardan, tren bacalarından, taģıt egzoslarından, sönmemiģ sigara ve pipolardan oluģabilirler.

20 22

21 23 YANGININ ETKENLERĠ 4. ELEKTRĠK : Elektrik enerjisi normal ve dikkatli kullanıldığında ne kadar yararlı ise yanlıģ ve dikkatsiz kullanımlarda da o derece zararlıdır. Elektrikten elde edilen ısının kullanılması sırasında ihmal, dikkatsizlik, bilgisizlik gibi nedenler sonucu büyük yangınlar çıkmaktadır !

22 24 YANGININ ETKENLERĠ 5. BENZĠN VE BENZERLERĠ : Benzin ham petrolden elde edilen parlama ve patlama özelliğine sahip olana yanıcı bir maddedir. Bu tip maddeler (yağ, benzin, mazot, tiner, alkol, gazyağı, solvent) uçucu sıvı buharları oluģturduklarından sıvının bulunduğu yüzeyden çevreye yayılır ve bu buharlar aynı zamanda hava akımıyla taģınırlar. Buharlar havadan hafif ise yükselir, havadan ağır ise, yere inerek dolanır ve hava ile karıģmaya baģlar. Böylece buhar ve hava karıģımının olduğu her yerde parlama patlama oluģur. Ve sonuçta büyük yangınlara neden olurlar.

23 25 YANGININ ETKENLERĠ 6. LĠKĠT PETROL GAZI : Sıvı petrol gaz dediğimiz lpg, ham petrol yan ürünlerinden olan propan ve bütan gazlarının karıģımıdır. Ham petrolün damıtılması sırasında elde edilen ürünlerin yanı sıra hidro karbon sınıfı etan, metan, propan, bütan, etilen, metilen ve benzerleri gibi gazlarda çıkmakta; bunlardan fiziksel özellikleri en uygun olan propan ve bütan basınç altında sıvılaģtırılarak lpg olarak kullanılmaktadır. Aslında normal sıcaklık ve basınç altında propan ve bütan gaz halindedir. Basınç altında sıvılaģtırılır, üzerindeki basınç azaldıkça tekrar gaz durumuna geçmeye baģlarlar. Bu tip gazlar kullanım hataları sonucu büyük yangınlara neden olurlar.

24 26 Likit Petrol Gazının Özellikleri: a)hava ile karıģmadıkça yanmazlar, b)yanıcılık limitleri %2 ile %8 arasındadır. c)teneffüs edilmesi halinde zehirsizdirler. d)1 litre sıvı LPG 550 gram kadar ağırlıktadır. e)lpg buharları havadan daha ağırdır. f)lpg hakikatte renksiz ve kokusuzdur. Kerih esansı ile kokulandırılır. g)kap içinde tazyik altında sıvı halde iken % 10 kadar hacim değiģtirebilirler. h)lpg ekseriyetle propan ve bütan gazlarının karıģımıdır. i)bütan daha tembel fakat propan daha hareketli gazdır. j)bir kova içinde sıvı LPG aniden yere dökülecek olursa yerde henüz yayılma fırsatı bulmadan buharlaģır. k)sıvı LPG insan derisi ile temas ederse ciddi donmalar yapar. l)aniden buharlaģtığı için dokunduğu yeri dondurur.

25 27 LPG Tüplerinin Özellikleri: Normal Ģartlar altında tüp içindeki tazyik 6 ila 12 atmosfer arasındadır. Bu tüpler hakikatte 34 atmosfere kadar tahammül ederler. Tüplerin üstündeki emniyet vanaları, henüz dahili tazyik 34 atmosferi bulmadan açılacak Ģekilde ayarlanmıģtır. Dolu bir LPG tüpü ateģe atılacak olursa patlamaz sadece emniyet vanası atar ve ateģe meģale halinde iģtirak eder.

26 28 LPG Emniyet Kaideleri: LPG Tüpleri daima dik tutulur ve dik olarak depolanır. Gaz kaçıran tüpler araziye götürülerek akıtılır. LPG Tüpleri tamamen doldurulmaz. % 10 geniģleme payı olarak boģ bırakılır. LPG Tüpleri civarında tahta, kağıt, odun gibi yanıcı maddeler depo edilmez. Yanmakta olan LPG tüpünün civarındaki tüpler ve varsa yanıcı malzemeler devamlı olarak soğutulmalıdır.

27 29

28 YANGININ ETKENLERĠ TEDBĠRSĠZLĠKTEN DOĞAN LPG KAÇAKLARINA KARġI NE YAPILMALI? Gaz kokusunu duyduğunuzda, cihazı kullanmayın, ya da kullanmayı bırakın. Tüpü hemen havadar güvenli bir yere götürün, Bir gaz kaçağı hissettiğiniz anda, tüpün üzerindeki dedantör düğmesini kapayın ve hemen satıcınızdan bir yetkili isteyin. Gaz kaçağının meydana geldiği yeri havalandırın. Ağır olduğu için yere çöken gazı, bir süpürgeyle yelpazeleyip dıģarı atın. Gaz kaçağının nedenini sakın kibrit yakarak aramayın. Bunun için sabunlu suyu bağlantı yerlerine sürün. Çıkan hava kabarcıkları gaz kaçağını gösterecektir. Çok önemli bir gaz kaçağı durumunda, sakın ateģ, elektrik yakmayın, buzdolabını açmayın, kıvılcım çıkarabilecek her türlü hareketten kaçının. Yangın baģlangıcında, kesinlikle, paniğe kapılmayın. Önce tüpün vanasını kapatarak gaz kaçağını önleyin. Sonra, yanan diğer eģyaları söndürün. IsınmıĢsa tüpün gövdesini suyla soğutun. 30

29 31 YANGININ ETKENLERĠ 7. HAYVANLAR : Açık ateģ kullanılan yerlerde baģıboģ bırakılan hayvanlar her an yangına neden olabilirler. Kedi ve köpek gibi evlerde beslenen hayvanların gaz lambası, gaz ocağı, ispirto ocağı ve mangal gibi ısıtıcıları devirmeleri yoluyla yangına neden olmaları olasıdır. Kümes ve ahır hayvanlarının bulunduğu yerlerin aydınlatılması, gaz lambası ve mum gibi açık ateģli aydınlatıcılarla yapılmamalıdır. Bacalarda ve soba borusu civarında hayvanlar tarafında yapılan yuvalar sonucunda, baca yangınlarının oluģabileceği bilinmeli, depolarda, ambarlarda, büyük mağazalarda kesinlikle hayvan beslenmesi ve bakımı yapılmamalıdır.

30 32 YANGININ ETKENLERĠ 8. YILDIRIM : Yıldırım düģmesi de günlük hayatımızda rastladığımız gibi büyük yangınlara neden olmaktadır. Bu nedenle yapıların yangından korunması için paratoner sistemleri ile donatılmıģ olması gerekir. 9. GÜNEġ: GüneĢ ıģığı doğrudan yangın çıkaran bir unsur olabileceği gibi, yangın oluģumuna yardım eden bir etken olarak da incelenebilir. GüneĢ ıģığı özellikle metal ve yansıtıcı olmayan yüzeyler üzerinde sıcaklık artıģına neden olduğundan bu tip yüzeylerin altında buluna kolay yanıcı maddelerin tutuģmasına veya buhar çıkmasına neden olabilir. Özellikle kolay tutuģabilen gaz ve buhar çıkaran maddelerin depolanmasında dikkat edilmelidir. Açıkta depolanacak bu tip maddelerin koyu renk kaplarda tutulmaması veya kapların beyaza boyanması sağlanmalıdır.

31 33 Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeģidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akıģını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkıģmamalı, gaz akıģı kesilene kadar daha büyük tehlike riski yoksa yanmasına izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuģmasını önlemek için mümkünse uzaklaģtırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir.

32 34 Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır. Gaz alevleri kuru kimyasal tozlu, karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamıģ gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, hava hareketlerine bağlı olarak yayıldığı kapalı yapıların iç ve üst kısımlarında patlayıcı bir karıģım yaparak herhangi bir ateģ kaynağına eriģtiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazın yanmasından dolayı oluģabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz akıģının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir.

33 AnlaĢılacağı gibi doğalgazın kullanıldığı her yerde tercihen KKT (kuru kimyevi toz) esaslı veya karbondioksit esaslı yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. Su ve su ile kullanılan orta ve yüksek genleģmeli köpükler söndürme ve soğutma da etkilidir. 35

34 36 YANGIN YERĠNDEKĠ TEHLĠKELER 1. Yayılma 2. Zehirli Gazların Etkileri 3. Kimyasal Maddeler 4. Patlamalar 5. Çökme 6. Elektrik Kaçakları

35 37 1.Yayılma a)yangının Gücü b)sıçrama c)uzun Alevler d)yanıcı Maddenin Dağılımı

36 38 2.Zehirli Gazların Etkileri a)ġnsan vücudundaki oksijen oranını azaltarak boğulmalara neden olur. b)nefes yollarını tahriģ ederek akciğeri zedeler. c)kanda sinir sisteminde ve hücrelerde tahribat yapar. d)deride ve deri yolu ile diğer hücreleri tahrip eder.

37 39 3.Kimyasal Maddeler a)asitler Metal olmayan maddelerin oksitlerinin su ile kimyasal birleģmesinden asitler oluģur.su ile seyreltilirler. ÇeĢitli asitlerin etkileri ve nötrleģtirilmesi Ģu Ģekilde olur: Nitrik Asit :Odunu,samanı,tekstili yakar.soda ile nötr alize edilir. Tuz Ruhu :Nemli havada su ile oluģturulur.sodalı su ile nötr alize edilir. Sülfürik Asit :Su ile karıģtırılır.yüksek ısı oluģturur ve yeri kayganlaģtırır.kum ile örtülerek etkisiz hale getirilir. Hidroflorasit :Cam ve porselene zarar verebilen bir asit türüdür. b)bazlar Metal oksitlerin su ile birleģmesinden oluģur.tahriģ etkisi asitlerden daha ağır olan bazlar asitle nötrleģtirilir.

38 40 4.Patlamalar 5.Çökme Yüksek derecede ısınan metallerin direncini kaybetmesiyle veya tahta aksamların yanması ile çökme tehlikesi meydana gelebilir. 6.Elektrik Kaçakları

39 41 YANGINA KARġI KORUNMAK UCUZDUR ĠĢ yerinizde ve evinizde yangına karģı önlemler almak sanıldığı gibi pahalı değildir, tam tersine ucuzdur. Böyle bir önlemler dizisinin mali gideri, yaklaģık olarak yatırım maliyetinin binde biri oranında bile değildir. Üstelik yangına karģı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilir.

40 YANGIN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER ĠNġAAT BAKIMINDAN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER TESĠSAT BAKIMINDAN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER KULLANIM BAKIMINDAN ÖNLEYĠCĠ TEDBĠRLER DĠĞER TEDBĠRLER SABĠT TESĠSLER BAKIMINDAN YANGIN SÖNDÜRME TESĠSLERĠ BAKIMINDAN YANGIN ĠHBAR TESĠSLERĠ BAKIMINDAN 42

41 43 A- ĠnĢai Bakımdan Önleyici Tedbirler 1) ĠnĢaat ve dekorasyon malzemesi 2) Bacaların inģa durumu 3) Yangın bölme duvarları 4) Asansör Motor Daireleri ve Havalandırma bacaları 5) Bacaya yakın yapılan kapı ve pencere söveleri 6) Yangına hassas yerlerin ayrılması 7) Yanmaz boya veya maddelerle kolay yanıcı maddelerin üzerlerinin boyanması 8) Yangın Merdivenler

42 44 B- Tesisat Bakımından Önleyici Tedbirler 1) Sabit tesisler bakımından alınacak önlemler a. Elektrik Tesisatı b. Su Tesisatı c. Havagazı (Doğalgaz)Tesisatı d. Kalorifer Tesisatı e. Paratoner Tesisatı (Yıldırımlık)

43 45 B- Tesisat Bakımından Önleyici Tedbirler 2) Yangın Söndürme Tesisleri Bakımından a. Yağmurlama (Springler) Sistemi b. Köpüklü Söndürme Sistemi c. Kuru Tozlu Söndürme Sistemi d. C0 2 Gazlı Söndürme Sistemi e. Halon Gazlı Söndürme Sistemi

44 46 B- Tesisat Bakımından Önleyici Tedbirler 3) Yangın Ġhbar Tesisleri Bakımından a. Mekanik Sistem, -Butonlu b. Otomatik Sistem, -Isı duyar Elemanlar -Duman duyar elemanlar -Alev duyar elemanlar -Patlama duyar elemanlar

45 C) Kullanma Bakımından Önleyici Tedbirler 1)Bacalarda biriken kurumlar sık sık temizletilmelidir 2)Çatı araları temiz olmalıdır 3)Soba KuruluĢları 4)Soba YakılıĢı 5)Soba Yanarken Dikkat Edilecek Hususlar 6)Kalorifer Ocaklarında Dikkat Edilecek Hususlar 7)Linyit Kömürü Yangını ve Stok ġekilleri 8)Gaz Sobaları 9)Elektrik ve Elektrikli Aygıtlar 10)Likit Petrol Gazı 47

46 48 D) Diğer Tedbirler a) Yasal Tedbirler b) Eğitim Tedbirleri ve Denetimler -Halkın Eğitimi -Okullarda Eğitim -ÇalıĢan Personelin Eğitimi -Ekiplerin Eğitimi

47 49 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK HAVAYI KESME SOĞUTARAK SÖNDÜRME YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK YANICI MADDEYİ ISIDAN AYIRMAK ARA BOŞLUĞU YARATMAK BOĞMAK ÖRTMEK OKSİJENİ AZALTMAK SU İLE SOĞUTMAK YANICI MADDEYİ DAĞITMAK KUVVETLİ ÜFLEMEK

48 50 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) a)soğutarak söndürme: (Isıyı azaltma veya ortadan kaldırma) Su ile soğutma, Yanıcı maddeyi dağıtma, Kuvvetli üfleme.

49 51 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) b)havayı kesme: (Oksijeni yok etme veya oranını düģürme) Örtme, Boğma, Oksijeni azaltma.

50 52 YANGIN SÖNDÜRME USULLERĠ (PRENSĠPLERĠ) c)yanıcı maddeyi ortadan kaldırma: Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak, Ara boģluğu meydana getirmek,

51 53 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER 1. SU (H2O) 2. KARBONDĠOKSĠT (CO2) 3. KURU KĠMYEVĠ TOZLAR 4. KÖPÜK 5. HALOJENLĠ SÖNDÜRÜCÜLER

52 54 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER SU (H 2 O) Diğer bilinen yangın söndürücülerden daha ucuz ve kolay sağlanır. Yanabilen cisimler ıslatılarak cisimlerin tutuģma ısılarının altında olmaları sağlanır.

53 55 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER SU (H 2 O) Öte yandan, suyun söndürücü olarak kullanımındaki bazı tehlikeler kullanımını sınırlandırır. 1. Elektriği iletmesi ve çevresindeki yanmayan bazı maddelere zarar vermesi. 2. Bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi sonucunda yanıcı gaz hidrojen açığa çıkar buda tutuģma ve patlamaya neden olur. Belirtilen bu özellikleri nedeniyle su daha çok A sınıfı yangınlarda kullanılır.

54 yangını boğar. SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KARBONDĠOKSĠT (CO 2 ) Yanabilen sıvı yangınları ve elektrikli malzeme yangınları için öncelikle kullanılan karbondioksit söndürücü olarak uzun bir tarihe sahiptir. Karbondioksit yanmaz, çok maddeyle reaksiyona girmeyen bir gazdır. Basınçla kolaylıkla sıvılaģtırılabilir ve depolanabilir. Aynı yolla katı hale getirilmesi de mümkündür. Basınç sıcaklığa bağlı olarak katı veya gaz hale geçer. Havadan 1.5 defa ağır olması nedeniyle yangın üzerindeki havanın yerini alır ve 56

55 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KURU KĠMYEVĠ TOZLAR 1. Kuru Kimyasal Söndürme Maddeleri (A, B, C, Sınıfları Ġçin): Kuru kimyasal söndürme maddeleri çok amaçlı olarak kullanılırlar. Temel toz Amonyum Fosfat tır. Diğer katkı maddeleri ilave edilir. Çok amaçlı söndürücü B ve C sınıfı yangınlarında olduğu kadar A sınıfı yangınların da da kullanılır. Kuru kimyasal maddeler önce, hızlı söndürmeyi baģarır. Sonra köpük yangını kontrol eder ve söndürmeyi sürdürür. 57

56 58 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KURU KĠMYEVĠ TOZLAR 2. Kuru Tozlar (D Sınıfı Ġçin) : Magnezyum, Titanyum, Sodyum, Potasyum gibi metaller yandıkları zaman kendi oksijenlerini yaratırlar. Bu metallerin yangını D sınıfı yangınlar olarak bilinir. Söndürülmesi çok güçtür. Hepsi suya çok reaktiftir. Diğer kabul edilen söndürücülerle az baģarı elde edilir. Bu özel yangın tehlikeleri için özel söndürücüler daha çok kuru tozlar kullanılır.

57 59 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER KÖPÜK Yanabilen sıvıların geniģçe yüzeyini kapladığı için en iyi söndürücü olarak düģünülür. Yangın yüzeyini sarması nedeni ile oksijenle teması keser, tam sönme elde edilinceye kadar kademe kademe ilerleyerek akar. Yangında sıçrayan küçük parçalar köpük sayesinde etkisizleģtirilir.

58 60 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER Uçakların, diğer hava taģıtlarının muhafaza edildiği, yakıt ikmali yapıldığı yerlerde köpük korunması büyük önem taģır. Kazalar ya da çeģitli arızalar sonucu ani olarak büyük miktarda yakıt dökülmesi durumda hemen köpük püskürtülebilmelidir. Hangarlarda yangına karģı en iyi korunma, köpük su sprinkleri sistemleri ve portatif köpük cihazları ile sağlanabilir. KÖPÜĞÜN ÖZELLĠKLERĠ : * Deniz suyu ile de kullanılabilir. Bu durumda karıģım oranının bir miktar arttırılması gerekir. * Kuru kimyevi tozlar ile karıģık olarak kullanılabilir.

59 61 SÖNDÜRÜCÜ MADDELER HALOJENLĠ SÖNDÜRME MADDELERĠ Halojenli söndürme maddeleri, günümüzde kullanılmamaktadır. Çünkü ozon tabakasın deldiği tespit edilmiģtir. Bunun yerine NAF söndürücü maddeler kullanılmaktadır.

60 HANGĠ TÜR YANGIN, HANGĠ SÖNDÜRME PRENSĠBĠ ĠLE VE HANGĠ MALZEME ĠLE SÖNDÜRÜLMELĠ YANGININ ÇEŞİDİ A SINIFI YANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLAR D SINIFI YANGINLAR SÖNDÜRME PRENSİBİ SOĞUTMA BOĞMA YANICI MADDENĠN ORTADAN KALDIRILMASI KĠMYASAL REAKSĠYON SONUCU SÖNDÜRME KULLANILACAK MADDE VEYA MALZEMELE SU, SU ESASLI CĠHAZLAR, K. K. T. CĠHAZLAR KUM, KÖPÜK, K. K. T. SÖNDÜRÜCÜLER YANICI MADDENĠN(GAZIN) VANASI KAPATILIR.ETRAFTA TUTUġTURDUĞU MADDELED CĠNSLERĠNE UYGUN SÖNDÜRÜLÜR. YANAN METALE UYGUN KĠMYASAL SÖNDÜRME MADDESĠ KULLANILIR 62

61 63

62 64 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ Araç Yangınları Bina Yangınları Orman Yangınları Akaryakıt Yangınları Elektrik Yangınları

63 65 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ A. ARAÇ YANGINLARI Bir araç yangını ile karģılaģabiliriz. Yangına müdahale edebilmemiz için ön koģul aracımızda bir yangın söndürücü bulundurmaktır. Bu yangın söndürücü kullandığımız araçta oluģacak bir yangın kadar, yolda karģılaģabileceğimiz bir olaya da müdahale Ģansını bize sağlar.

64 66 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ B. BĠNA YANGINLARI Binalarda oluģan yangınlar genel olarak ahģap yangınlarıdır. Binalarda ortaya çıkan yangınlar; Çöp veya kağıt kutusunun tutuģması, Elektrik kontağı, Soba, Baca, gibi etkenlerledir. Bu etkenler binanın esas yapı malzemelerini de sararak tüm binanın tutuģması Ģeklinde büyük bir yangına sebep olur.

65 67 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ C) ORMAN YANGINLARI VE ÇEġĠTLERĠ Orman yangınları meydana geliģlerine ve ormanda yaktıkları kısımlara göre esasen üç kısma ayrılır. Örtü Yangını, Tepe Yangını, Gövde Yangını TEPE GÖVDE ÖRTÜ

66 68 Orman Yangınlarının Söndürülme Usulleri: Orman yangınlarının söndürülmesinde bazı bilgileri önceden edinmek çok faydalıdır. Mesela, Rüzgarın istikametini ve bilhassa hızını önceden bilmek, uygulanacak söndürmeye etki edecektir, ormanın çeģidini, arazi durumunu bilmekte söndürmede yararlı olacaktır.

67 69 Orman Yangınlarına KarĢı Alınacak Tedbirler: Orman yangınlarına karģı önlem olması için yasalara ağır hükümler konulmalıdır. Halkın bu konuda eğitimine önem verilmelidir. Yangın gözetleme ve ihbar kulelerinin adedi attırılmalıdır. Motorlu ve seyyar söndürme ekiplerinin adedi arttırılmalıdır. Yangın emniyet yolları açılmalıdır. Ormanlar bölümlere ayrılmalıdır. Ormanda kesimler iyi yapılmalıdır.

68 70 D) AKARYAKIT YANGINLARI Akaryakıt Yangınları Nasıl OluĢur? Açık kaplardaki akaryakıtın buharlaģarak çevreden ateģ alması. Temizlik nedeniyle benzin ve gazyağı gibi petrol ürünlerinin kullanılması sonucu oluģan buharların ateģle teması ile, Akaryakıt tanklarının temizlenme amacı ile kapaklarının açılması sonucu çevreye dağılan buharların ateģle teması. Akaryakıt buharlarının bulunduğu yerlerde çalıģan motorlardan çıkan kıvılcımlarla temas etmesi. ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ

69 71

70 72 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Akaryakıt Yangınlarının Söndürülmesi çeģitli maddeler kullanılmaktadır. Bu maddeler; Su: Su akaryakıt yangınlarında pulvarize Ģeklinde kullanıldığı taktirde hem soğutucu hem de havayı kesici özelliği dolayısıyla yangınları söndürebilmektedir. Ancak su akaryakıtlardan ağır olduğu için belli bir müddet sonra dibe çökecektir.

71 73 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Karbondioksitli, kuru kimyevi tozlu ve halojenli maddeler: Her üç maddeden karbondioksit ve halojenler gaz maddeler olup diğeri ise toz halindedir. Bu tür maddeler baģlangıç halindeki yangınların söndürülmesinde önemli rol oynar. Yangının büyümesi halinde söndürmede zorluklar ortaya çıkabilir

72 74 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Köpük: Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü köpüktür. Özgül ağırlık bakımından akaryakıt, yağlar ve sudan daha hafiftir. Köpüğün rüzgar ve ısıya dayanıklı olması, düģey ve yatay yüzeyleri kaplama özelliği akaryakıt yangınlarında ana söndürücü madde olarak kullanılmasını gerekli hale getirmiģtir.

73 75 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Akaryakıt tank ve tankerlerinde meydana gelecek bir yangının söndürülebilmesi öncelikle hava ile teması sağlayan kapakların kapatılması suretiyle yangının söndürülmesine çalıģılmalıdır. Ancak böyle bir durum mümkün değilse yangının söndürülmesinde su ve köpük birlikte kullanılmak suretiyle yangının söndürülmesine çalıģılmalıdır.

74 76 AKARYAKIT YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESĠ Hangi durumda olursa olsun akaryakıt yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde önce su yağmurlama sistemiyle daha sonrada köpükle birlikte iģlenmelidir

75 77 ÖZELLĠK ARZEDEN YANGIN TÜRLERĠ E-ELEKTRĠK YANGINLARI Yapılan bazı istatistiklere göre yangınların % 18'inin elektrikten kaynaklandığı belirtilmektedir. Hatta çoğu yangınlardan sonra; "Yapılan incelemeye göre yangının elektrik kontağından çıktığı anlaģılmaktadır" Ģeklindeki gerekçeler basın veya yayın organlarında sık sık rastlamaktayız..

76 78 Enerjiyi kaynağından bahis konusu cihazlara kadar taģıyan kablolar (hatlar) mevcuttur. Ayrıca komplike bir sistem olarak düģünebileceğimiz her cihaz ve enerji hatları üzerinde sigorta, Ģartel, anahtar, priz, rezistans, buat, klemens gibi bir çok elemanda mevcuttur. Bütün bu kablo ve elemanlarının enerjiyi taģıma kapasiteleri sınırlıdır.

77 79 YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ 1-SULU SÖNDÜRME Su Depoları Ve Kaynaklar Pompalar Yangın Dolapları Sistemi Hidrant Springler Ġtfaiye Su Verme Bağlantısı 2-KÖPÜKLÜ GAZLI VE KURU TOZLUSABĠT SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ Köpüklü Gazlı Ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri 3-TAġINABĠLĠR SÖNDÜRME TÜPLERĠ TaĢınabilir Söndürme Tüpleri

78 80 1-SULU SÖNDÜRME 1-SULU SÖNDÜRME Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmıģ bölümleri baģka amaçlar için kullanılmayacak depo tesisatı sadece söndürme sistemine hizmet verecek Ģekilde düzenlenecektir.

79 81 Pompalar: Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan pompalardır. Yangın Dolapları Sistemi (Bina içi yangın muslukları): Bina içinde yangına karģı korunmayı sağlamak amacıyla inģa edilen musluklardır. Yangın muslukları yangın dolabı denilen ve duvara gömülü bir saç dolabın içerisindedir. Bu dolabın içerisinde ayrıca metre uzunluğunda hortum ve lans bulunur. Hortum makaralı bir sisteme sarılı bulunmaktadır. Yangın dolapları kırmızı boyalı ve üzerinde yangın yazısı bulunmalıdır. Yangın musluklarına gerekli tazyikli suyun sağlanabilmesi için bina üstüne bir su deposu inģa etmek gerekmektedir. Binada tazyik sağlayacak bir hidrofor sistemi mevcutsa bu sistemden yararlanılarak tazyikli su sağlanır.

80 82

81 83 Hidrant (Bina dıģı yangın muslukları): ġehir su Ģebekesine bağlı olarak inģa edilmiģ ve esas itibariyle itfaiye araçlarının su ikmallerinin yapılabilmesi amacıyla yapılmıģlardır.

82 84 Springler: AĢağıda belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik Springler sistemi ile korunmak zorundadır. a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar, b) Yapı yüksekliği m.den fazla olan büro binaları, c) Yapı yüksekliği m.yi geçen apartmanlar, d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda, e) Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde, f) Toplam kullanım alanı 2000 m² nin üzerinde olan katlı mağazalar, alıģveriģ, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik Springler sistemi ile korunacaktır. Ġtfaiye Su Verme Bağlantısı: Yüksek yapılarda ve cephe geniģliği 75 m.yi aģan yapılarda, itfaiyenin sisteme dıģarıdan su basabilmesi için sulu yangın söndürme sistemlerine itfaiye bağlantısı yapılacaktır. Sistemde bir çek valf bulunacak ve çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boģalmasını sağlayacak elemanlar konulacaktır.

83 85 2-KÖPÜKLÜ GAZLI VE KURU TOZLU SABĠT SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ Köpüklü Gazlı Ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri: Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri, tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili TSE standartlarına göre tasarlanacaktır.

84 86 3-TAġINABĠLĠR SÖNDÜRME TÜPLERĠ TaĢınabilir Söndürme Tüpleri: Yangın söndürme cihazlarının (Y.S.C.) etkileri çeģitlidir. Bu etkiler cihazın soğutarak, havayı keserek, oksijeni azaltarak reaksiyon sonucu yangın söndürücü özelliklerinden ileri gelmektedir.

85 87 YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ DAĞILIMI Yangınların baģlangıçta söndürülebilmesi için bulundurulması gerekli Y.S.C nin ne miktar olacağı saptanmalıdır. Her bağımsız bölüm için; bir adet olmak üzere, beher (her bir) 200 m 2 lik taban alanı için bir adet ilave edilerek uygun tipte ve yeterli sayıda yangın söndürücü bulundurulması esastır. Çok katlı yüksek binalar ve endüstriyel yapılarda her 100 m 2 için bir adet 6 Kg.lık yangın söndürücü bulundurulur. Yangın söndürücünün cins ve miktarı konusunda Sivil Savunma veya Ġtfaiye teģkilatının görüģü alınır. Yangın söndürücüsü olarak zehirli halon grupları kullanılamaz.

86 88 Motorlu araçlar için: Bulundurulması gerekli Y.S.C. ları, Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmıģ ve Resmi. Gazetenin gün ve sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiģ bulunan Araçların imal, tadilat ve montajı hakkında teknik Ģartları gösteren yönetmeliğin maddesinde belirtilmiģtir. Otobüslerde ve tehlikeli madde taģıyan araçlarda her sınıf yangına birden etki eden, yangına karģı daha dayanıklı kuvvetli sarsıntılarda etkilenmeyen, pas yapmaz tipte ve kimyasal bakımdan canlılara bir tehlike arz etmeyen el Y.S.C. larından: Oturma yeri 14 (14 dahil) kiģiye kadar olan otobüslerde 6 kg.lık Y.S.C. den 1 adet, Tehlikeli madde taģıyan araçlarda ve oturma yeri 14 kiģiden fazla olan otobüslerde 6 kg.lık Y.S.C. den 2 adet bulundurulmalıdır.

87 89 YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ YERLEġTĠRĠLMESĠ Y.S.C. lerin bir bina veya tesis içinde yerleģtirilmelerinde aģağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Y.S.C.lerin konulacağı yerler umulan yangın çeģitlerine uygun olmalıdır. Y.S.C. lerin yerleri çabuk ulaģılır bir yer olarak seçilmelidir. Y.S.C. lerin yerleri hiç değiģtirilmemeli ve bu yerler kırmızı boya ile boyanmalıdır. Y.S.C. lerin duvarlara asılması halinde zeminden asma halkasına olan uzaklığı 90 cm. yi geçmeyecek Ģekilde ayarlanmalıdır. Y.S.C. yangın çıkması olasılığı olan yerin yakınına konulmalı, makine, tezgah, malzeme ve kapı arkasına konulmamalıdır.

88 90 YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ ÖZELLĠKLERĠ KULLANILMASI BAKIMI a) Köpüklü Cihazlar (Minimaks tipi) b) C0 2 (Karbondioksitli) Araçlar c) Kuru Kimyevi Tozlu Araçlar TETĠK MANOMETRE HORTUM SSK GÖVDE LANS

89 91 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU RÜZGARI ARKANA AL

90 92 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU CĠHAZI ALEVĠN DĠBĠNE TUT

91 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU CĠHAZI YANGININ DOĞDUĞU YERE TUT 93

92 94 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU EVVELA ÖNÜ SONRA ĠLERĠYĠ SÖNDÜR

93 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN AYRILMA 95

94 96 BĠR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR? YANLIġ DOĞRU CĠHAZI OMUZ HĠZANA AS

95 97

96 98 BĠNALARDA DAHĠLĠ SÖNDÜRME VE ALGILAMA SĠSTEMELERĠNE DAĠR YAPILMASI GEREKENLER Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Yangın alarm sistemi, yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını içeren komple sistemdir. Yangın alarm sisteminin beslemesi, sadece yangın alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve eğer binada mevcut ise jeneratör yada kesintisiz güç kaynağı gibi bir ikincil besleme kaynağından yapılacaktır. Bu beslemenin de kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek Ģekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörle teçhiz edilecektir

97 99 Komple bir yangın alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatik veya bir söndürme sisteminin aktivasyonundan biri ya da tamamı ile olacaktır. Elle yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılacaktır. Yangın uyarı butonları yangın kaçıģ yollarında tesis edilecekler ve her kaçıģ çıkıģ noktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunacaktır. Tüm yangın uyarı butonları görülebilir ve kolayca eriģilebilir olacaktır. Duman Algılama Cihazları aģağıda belirtilen binalarda tesis edilecektir. a) Tehlike sınıfı yüksek olan bütün binalarda, b) Tehlike sınıfı orta olan ve toplam kullanım alanı 1000 m2 yi geçen binalarda, c) Ġkamet amaçlı binalar dıģındaki tüm yüksek binalarda, d) Oteller, moteller, yatakhaneler, misafirhaneler, hastaneler, huzur evleri, pansiyonlar ve benzeri bütün yatılan yerlerde, Algılama ve ihbar tesisatı

98 100 Diğer Algılama ve Uyarı Cihazları Duman algılama cihazlarının kullanımının uygun ya da yeterli olmadığı mahallerde, gerekli görüldüğü takdirde sıcaklık ve/veya alev dedektörleri tesis edilecektir.

99 101 Alarm verme Bir yangın alarm sisteminin aktive edilmesi halinde sesli ve ıģıklı olarak ya da data iletiģimi ile alarm verme aģağıdaki gibi yapılacaktır. a)yangın kontrol merkezindeki ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panelleri ya da tekrarlayıcı panellerde sesli, ıģıklı ve/veya alfa nümerik göstergelerle, b) Binanın kullanılan tüm bölümlerinde yaģayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için sesli ve ıģıklı uyarı cihazlarıyla, c) Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ıģıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar ya da diğer iletiģim ortamları üzerinden data iletiģimi ile, yapılacaktır.

100 102 Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panelleri Yangının haber verilmesi için en büyük birim olarak yangın bölgeleri kullanılacaktır. Tüm binalarda her bağımsız kat en az bir yangın bölgesi olarak kabul edilecektir. Springler alarm istasyonları Bir bina ya da yapıda Springler sistemi kurulduğu takdirde Springler alarm istasyonları ve akıģ anahtarları yangın alarm sistemine bağlanacaktır. Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkıģları Bir bina ya da yapıda gazlı söndürme sistemi kurulduğu taktirde söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkıģları yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izleneceklerdir.

101 103 Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri arıza ve konum değiģtirme sinyalleri Bir bina ya da yapıda duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulduğu takdirde bu sistemlerle ilgili arıza ve konum değiģtirme sinyalleri ya ayrı bir bölgesel izleme panelinde ya da yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluģturularak izlenecektir. Sesli ve ıģıklı alarm cihazları Bir bina ya da yapının kullanılan tüm bölümlerinde yaģayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etme iģlemleri sesli ve ıģıklı alarm cihazları ile gerçekleģtirilecektir. Acil durum kontrol iģlemleri Bir yangın durumunda otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını harekete geçirerek bina ya da yapıyı içinde bulunanlar için daha emniyetli hale getirecek Ģekilde bir yangın alarm ve kontrol sistemi düzenlenecektir.

102 YANGINDA KORUYUCU MALZEMELER Can Kurtarma Ġpleri Libaratör Emniyet Kemeri Can Kurtarma Kemeri Merdiven Yanmaz Elbiseler Maskeler Hava Cihazı Atlama ÇarĢafı Kurtarma Tüneli Sedyeler Ġlkyardım Çantası 104

103 EMNĠYET KEMERĠ ARKA CAN KURTARMA KEMERĠ Ön arka 105

104 106

105 107

106 108 S S K

107 109 ÜST YÜZ ALT YÜZ

108 110

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yangın Not: Sunumun bazı kısımları güncel değildir. Derste güncel ifadelerle anlatılmıştır. Bu sunum Kimya Öğretmeni Elif Hanım tarafından

Detaylı

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü PARLAMA, PATLAMA, YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA YANMA OLAYI Yanıcı

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2014 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur. yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2012 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur.yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI 523EO0117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA CUMHURİYET MİLLİYET AKŞAM SABAH HÜRRİYET RADİKAL POSTA En iyi yangın söndürme yöntemi tedbir almaktır. Eğitilmiş bilgili toplumlar için yangın bir sorun olmaz. Yangınlara neden olan faktörlerle savaşalım.

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ YANGIN TESĠSATI KONTROLÜ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman EĞİTİM KONULARIMIZ YANMA-YANGIN NEDİR YANGIN ÜÇGENİ YANMANIN OLUŞUM TEORİSİ YANGIN SÖNDÜRME TEKNİKLERİ YANGIN ÇEŞİTLERİ YANGIN ÇIKIŞ NEDENLERİ YANGIN ETKENLERİ

Detaylı

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr KİMYASAL TEHLİKELER Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenleri: Tozlar: Sınıflandırılması (organik tozlar, inorganik tozlar) Mesleki

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YANGINLA MÜCADELE. Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak.

YANGINLA MÜCADELE. Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak. YANGINLA MÜCADELE Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak. Mesai sonunda her tarafı kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak ve açıkta

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivil Savunma Uzmanlığı YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ A N K A R A 2003 HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE

Detaylı