DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi"

Transkript

1 1. GENEL GEOMETRĐK TASARIM YATAY GÜZERGAH Genel Düz Hat Kesimleri (Aliyman) Kurplar Dairesel Kurplar Bileşik Kurplar Ters Kurplar Dever Geçiş Eğrisi Dever Çıkışı Hız Sınırları DÜŞEY GÜZERGAH Genel Eğimler Düşey Kurplar Merkez Eksen Tespiti GABARĐLER Araç Gabarisi Statik Gabari Dinamik Gabari (Karoseri Kenar Hattının Azami Kayması) ĐNŞAAT VE YAPISAL TASARIM GENEL HATYOLU YAPILARI Hemzemin Hatlar Yükseltilmiş Hatlar Köprüler Viyadükler Tüneller Kablo Kanalları ve Yaya Yürüme Yolları Diğer Yapılar HAT ĐŞLERĐ TASARIMI ALT YAPI ÜSTYAPI Balastsız Hat Balastlı Hat MANEVRA VE PARK HATTI TAM KORUMALI HATTA ERĐŞĐM YOLLARI RAYLAR Ray Tipleri Toleranslar Ray Kaynakları Karşılık Rayları, (Kontrray) Makaslar BAĞLANTI ELEMANLARI Doğrudan Tespitli Ray Bağlantıları Beton Travers Bağlantı Elemanları TRAVERSLER

2 4.8 BALAST ĐSTASYONLAR ĐSTASYON YOLCU YÜKÜ ĐSTASYON PERONLARI Peron Boyutları Peron Yerleşimi ĐSTASYON TESĐSLERĐ ĐSTASYON GĐRĐŞ TESĐSLERĐ MERDĐVENLER, YÜRÜYEN MERDĐVENLER VE ASANSÖRLER ÖZÜRLÜLER ĐÇĐN EK TEDBĐRLER DEPO SAHASI, BAKIM ONARIM ATÖLYELERĐ VE ĐŞLETME MERKEZĐ DEPO SAHASI TASARIM GEREKSĐNĐMLERĐ Güvenlik Elektrifikasyon Cer Gücü Temini Enerji Temini Acil Durum Güç Kaynakları Atölyeye Güç Temini Aydınlatma Acil Aydınlatma Atölye ve Đşletme Bakım Binası Aydınlatması DEPO SAHASI KAPASĐTESĐ DEPO SAHASI DÜZENĐ VE YERLEŞĐMĐ DEPO SAHASI TESĐSLERĐ ARAÇ BAKIM BĐNASI VE ATÖLYELER Küçük Onarım ve Önleyici Bakım/Muayene Bölümü Ana Onarım Bölümü Đç Temizlik Bölümü Ana Üniteler Onarım Atölyeleri Hat Bakım - Onarım Bölümü Tesisat Alanı Boji ve Büyük Ünite Depolama Alanı Genel Depo Alanı Ofisler Yemek Salonları, Mutfak, Tuvalet ve Giyim Mekanları ĐŞLETME MERKEZĐ Depo Đşletme Merkezi Servis Đşletme Merkezi ĐNŞAAT VE BĐNA ĐŞLERĐ ELEKTRĐK VE MEKANĐK TESĐSAT SĐSTEMLERĐ ELEKTRĐK Aydınlatma Güvenlik ve Kontrol Sistemleri Telefon Sistemleri Đstasyon Elektrik Sistemleri Topraklama MEKANĐK SĐSTEMLER Sıhhi Tesisat (Temiz Su, Pissu ve Drenaj) Isıtma, Havalandırma ve Klima

3 7.2.3 Acil Havalandırma Tüneller Đstasyonlar Acil Kaçış ve Boşaltma Yangından Korunma Malzeme Yangın Yayılımının Durdurulması Söndürme Sistemleri Diğer Hususlar ELEKTROMEKANĐK SĐSTEMLER ELEKTRĐFĐKASYON Enerji Temini Enerji Kaynağı Sistem Güvenilirliği Orta Gerilim (O.G.) Enerji Dağıtımı Güç Sistemlerinin Kontrolü Cer Gücü Sistemi Sistem Gerilimi Sistem Tertibi Trafo Merkezlerinin Yerleşimi Cer Gücü Sistemi Topraklaması Korozyon Kontrolü Cer Gücü Acil Açtırma (Emergency Trip) Sistemi Yardımcı Güç Sistemleri Alçak Gerilim Dağıtımı Aydınlatma Kritik Yükler A.G. Kumanda ve Kontrol Kabloları Kesintisiz Güç Kaynakları Yedek Elektrojen Grupları Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Katener Sistem Kontak Teli Askı Teli Katener Tellerinin Asılması Üçüncü Ray Sistemi Dönüş Hattı SĐNYALĐZASYON VE HABERLEŞME Sinyalizasyon Tam Otomatik Sinyalizasyon Genel Prensipleri Kumanda Merkezi Đşlevleri Sinyalizasyon Sistemi Ana Elemanları Hatta ve Depoda Trafik Kumanda Merkezi ve Diziler Arası Veri Đletişimi Sistem Çalışma Modları Hat Boyu Ekipmanları Enerji Güvenilirliği Haberleşme Sistemleri

4 Telsiz Sistemi ile Haberleşme Telefon Sistemi ile Haberleşme Anons Sistemi ile Haberleşme KAPALI DEVRE TELEVĐZYON SĐSTEMĐ ( CCTV ) Genel Kamera Kontrolü ve Đzleme Đstasyonları Kameralar Peron Monitörleri TELSĐZ SĐSTEMĐ Genel Sistem Bileşenleri Anahtarlama Birimi (Switcher) Baz Đstasyonu Ağ Yönetim Sistemi (Network Management System NMS) Dispeç Ünitesi (Operatör Konsolu) Ses Kayıt Cihazı Mobil Araç Telsiz Terminali Mobil (El) Telsiz Terminali ĐSTASYON BĐLGĐ GÖSTERME (IŞIKLI PANO) SĐSTEMĐ SCADA SĐSTEMĐ ( Supervisory Control and Data Acquisition System ) Genel Sistem Elemanları SCADA Sisteminin Đzleyeceği veya Denetleyeceği Noktalar Hat Kenarında Trafo Merkezlerinde Yolcu Đstasyonlarında GĐRĐŞ GÜVENLĐK SĐSTEMĐ ÜCRET TOPLAMA SĐSTEMĐ Sistem Elemanları Sistem Çalışma Kavramı SAAT SĐSTEMĐ ĐLETĐŞĐM AĞI (COMMUNICATION NETWORK) Genel Sistem Kapsamı Sistem Yapısı ARAÇLAR TASARIM ARAÇ GÖVDESĐ Araç Gövdesi Đmalat Özellikleri Körük Bölümü Camlar ve Pencereler Araç Zemini Araç Koltukları Araç Đzolasyonu Isıtma ve Havalandırma Yangın Söndürme Krikolama ve Kaldırma Kapılar

5 Dikmeler, Tırabzanlar, Tutamaklar Araçlarda Özürlüler Đçin Ek Tedbirler AYDINLATMA Đç Aydınlatma Yedek Aydınlatma Dış Aydınlatma OTOMATĐK KOŞUM TAKIMLARI CER SĐSTEMLERĐ Yol Verme Düzeni Akım Toplama Elemanları Hat Kesicisi Cer Motoru Ana Kontrolör Performans Karakteristikleri Fırçalıklar FRENLER Dinamik Fren Disk Fren Manyetik Frenleme Yolcu Acil Durdurması Park Freni Patinaj Önleme Sistemi Kumlama Sistemi Hat ve Ray Temizleme YARDIMCI ELEKTRĐK SĐSTEMLERĐ Alternatif Akımla Besleme Düşük Gerilimli Güç Temini ve Batarya Şarj Cihazı Batarya Elektrik Kuplörleri BOJĐ VE BAĞLI TEÇHĐZATI Boji Amortisörler Havalı Askı Sistemi Tespit Mili Tekerlekler HAVA KOMPRESÖRLERĐ DĐĞER HUSUSLAR Ekipman Seri Numaraları ve Parça Tanımları Titreşim Kıstasları Titreşim Ölçme Usulleri EKLER EK- 1 : RAY TĐPLERĐ EK- 2: KÖPRÜLERDE KULLANILACAK STANDART VE KRĐTERLER EK-3: METRO TASARIMLARINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-4 KISALTMALAR EK-5: SEMBOLLER

6 1. GENEL Bu bölümde kentiçi toplu taşım sistemleri içerisinde yer alan Metro Sistemlerine ilişkin asgari tasarım kriterleri verilmektedir. Tek yönde saatlik yolcu kapasitesi ve üzeri olan hatlarda metro toplutaşım sistemlerinin kullanılması tercih edilecektir. Metro Sisteminde enerji gereksinimi, genellikle alttan beslemeli 3. raydan sağlanacaktır. Ancak enerjinin katener veya rijid katener üzerinden sağlandığı sistemler de olabilecektir. Metro hatları diğer ulaşım sistemleriyle hiçbir şekilde kesişmeyecek ve tam korumalı olacaktır. 2. GEOMETRĐK TASARIM Projelerde kullanılacak ölçekler Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü Proje Düzenleme Esaslarına ve ilgili TS standartlarına uygun olacaktır YATAY GÜZERGAH Genel Bu kriterler hatyolu yatay güzergâhının tüm tasarım aşamalarında ana hat ve depo alanı üzerindeki bütün ray işlerine uygulanacaktır. Ana hatların yatay güzergahı, geçiş eğrileri, düz hat (aliyman) kesimleri ve daire yaylarından (kurplardan) oluşacaktır. Ana hat üzerindeki yatay güzergâh, dairesel kurplara geçiş eğrileri ile bağlanan doğru bölümlerden oluşmaktadır. Ana hat üzerindeki gelir getiren işletme hattı için tasarım hızı 80 km/s, depo ve atölye alanı üzerindeki hatlar (ana hattan depo alanına giden hatlar hariç) için ise 25 km/saattir. Tasarım 80 km/saate göre hazırlanmalı, fakat konfor kriterlerine uyulduğunu garantilemek için 88 km/saatlik yetişme hızına göre kontrol edilmelidir. Uygun olduğu takdirde, azami 150 mm (%10) ile sınırlı tutulacak olan dever uygulaması suretiyle

7 hattın kurplu kısımlarında azami hız korunacaktır Düz Hat Kesimleri (Aliyman) a) Hatlar Ana hattın kurplu kesimleri arasındaki minimum aliyman uzunluğu, mevcut ters kurplar da V dahil olmak üzere, metre olarak tasarım hızının yarısı ( km / saat ) veya 40 m (hangisi daha 2 büyük ise) olacaktır. b) Đstasyonlar Yatay güzergah, peron boyunca düz hat olacaktır. Peron ile araç arasında sabit bir mesafe bulundurmak için düz hat kesimi, peronun her iki ucundan da ileriye uzanacaktır. Bir peronun ucunu aşan spiral geçişlerin uzunluğu, 17 m.si deversiz olmak üzere 25 m. olacaktır. c) Özel Hat Đşleri Bütün özel hat işleri düz hat üzerinde yapılacaktır. Gerek ana hatta gerekse Đşletme ve Bakım Merkezinde, bir makas noktasından önce bulunan düz hattın asgari uzunluğu 5.0 m olacaktır Kurplar Dairesel Kurplar Dairesel kurplar, metre olarak yarıçaplarına göre tanımlanacaktır. Rahat ve güvenli bir seyir sağlamak için, kurplarda imkân ölçüsünde büyük yarıçaplar kullanılacaktır. Ana hattın minimum kurp yarıçapı tasarım hızına ve dever limitlerine bağlı olacak, ancak 300 metreden az olmayacaktır. Đstasyon peronları aliymanlarda inşa edilecektir. Çok zorunlu hallerde, peronların kurp üzerinde inşa edilmesi durumunda minimum kurp yarıçapı 600 m. olacaktır

8 Depo ve atölye alanındaki hatlara uygulanacak olan minimum kurp yarıçapı 80 metre olacaktır. Dairesel bir kurbun istenen minimum uzunluğu metre olarak V/2 olacaktır. Burada V değeri, Km/saat olarak ifade edilen tasarım hızıdır. Çift hatlı kurplarda, boşluk payı gereklerinin ve hat merkez çizgileri arasındaki asgari açıklığın seçiminde, iki yarıçaptan küçük olanı esas alınacaktır Bileşik Kurplar Bileşik kurp kullanımı tavsiye edilmemekle birlikte, maddi veya işletmeyle ilgili zorlamalarının üstesinden gelmek için gereken yerlerde kullanılabilecektir. Yarıçapları 1600 m veya daha az olan iki veya daha fazla dairesel kurp, bileşik kurp oluşturmak üzere birbirine bağlanacak olduğu takdirde, dairesel kurplar geçiş eğrileri ile bileştirilecek ve her kurbun dever'i, müsaade edilebilir maksimum hız bileşik kurbun bütün kısımlarında aynı kalacak şekilde ayarlanacaktır Ters Kurplar Ters kurp kullanımı tercih edilmeyecektir. Fakat gereken yerlerde, iki kurp en az 40 metrelik bir aliyman ile veya iki geçiş eğrisinin toplam uzunluğuna (hangisi daha büyükse) eşit uzunlukta aliyman ile birbirinden ayrılacaktır Dever Dever, merkezkaç kuvvetleri karşılamak ve zararsız hale getirmek amacıyla kurp merkezinin dış rayına, iç raya nazaran verilmiş olan dikey yüksekliktir. Gerekli olan yerlerde bütün kurplardaki raylara aşağıdaki formüllere göre bir dever verilecektir. Depo alanı, atölye ve istasyonlardaki hatlarda normal olarak dever uygulanmayacaktır. Yatay kurplar ivmenin azalıp çoğaldığı bölgelerde bulunuyorsa, değişen süratlerin sebep olduğu dengesizliği asgariye indirmek için, kurp dahilindeki deverde değişiklik yapılması göz önünde bulundurulacaktır

9 Dengelenme (Teorik) Deveri Dengelenme deveri (E e ), belli bir V hızında araca yüklenen merkezkaç kuvvetine eşit dengeyi sağlamak ve a 1 yan ivmesini böylece sıfıra indirmek için belli kurp dahilinde bulunan iç raya kıyasla dış raya verilmesi gereken teorik ilave dever miktarıdır. E e değeri aşağıdaki denkleme göre hesaplanacaktır. E e = V²/R E e V R : dengelenme deveri (mm) : tasarım hızı (km/saat) : kurp yarıçapı (m) Normal Dever (E n ) Elverişlilik amacıyla, E e değeri, yolcu rahatlığını etkilemeksizin, E n değerine düşürülebilecektir. E n belli bir kurp dahilindeki dış raya, iç raya kıyasla verilen kabul edilebilir yükseltme olarak tanımlanabilir. E n değeri aşağıdaki denklemle hesaplanacaktır. E n = [(V² / Rg)-z] 1504 E n V R : normal dever (mm) : tasarım hızı (km/saat) : yarıçap (m) g : yerçekiminden kaynakları ivme (9,81 m/s 2 ) Z : yan ivmenin g olarak değeri (normalde 0-0,05 arasındadır, max. değeri 0,1'dir) Hesaplanmış E n değeri 20 mm'nin altına düşerse dikkate alınmaz. Müsaade edilebilir maksimum dever 150 mm olacaktır. Normal dever, 0.05 g veya daha az bir yanal ivme sağlar. Güzergâh boyunca maksimum tasarım hızı uygulanırken dever seçiminin ilk tekrarında, Z değeri sıfır alınacaktır. Bundan sonra Z, cüzi artışlarla 0.05 (max. 01) değerine çıkartılacak, uygun dever'in elde edilmesi için hız ayarlanması yapılacaktır

10 Mutlak Minimum Dever (E min ) Zor tasarım şartlarında, dengelenmememiş dever, gerekli minimum miktar ölçüsünde arttırılabilir. Dengelenmemiş dever'deki bu artış, yanal ivmede azami 0,1 g değeriyle sınırlı olacak bir artışa yol açacaktır. (E min değerinin sınırlayıcı değerlerine tekabül eder). E min değeri aşağıdaki formülden hesaplanacaktır V E min = 150 R E min : asgari dever (mm) V : tasarımhızı (km/s) R : yarıçap (m) Hesap neticesinde 1 ila 20 mm arasında bulunan E min değeri 20 mm'ye yuvarlanacaktır. Dengelenmemiş Dever Dengelenmemiş dever şu formüle göre hesaplanacaktır: E u = E e -E E u : dengelenmemiş dever (mm) E e : dengeleme dever'i (mm) E : fiili dever (mm) Not: Tasarımcı, yukarıdaki formüller kullanıldığı zaman meydana gelecek yan ivmenin, belirtilen V=88km/saatlik hızında 0,1 g değerini aşmamasını sağlayacaktır Dever Uygulaması Belli bir kurp için gerekli dever'in seçimi aşağıdaki kriterlere tâbi olacaktır: a) Maksimum hızın kurp boyunca muhafazası, b) Đstenilen düzeyde yolcu rahatlığının sağlanması, c) Minimum dever değerinin seçimi

11 Geçiş Eğrisi Düz hat ile dairesel kurplu hat arasında geçiş eğrisi uygulanacaktır. Yumuşak bir geçiş oluşturmak için düz hat ile yarıçapı 1600 m'den az olan dairesel kurplar arasında geçiş spiralleri (klotoit) kullanılacaktır. Şekil -2.1: Geçiş Eğrisi B : some noktasının sapma açısı (derece) C.P.I : doğruların dairesel kavisle kesişme noktası C.S. : dairesel bir kurbun spiral bir kurba dönüşüm noktası. E t : daire merkezinden çıkan dairesel kurp ile P.I arasındaki mesafe L s : fiili spiral uzunluğu (m). p : dairesel kurp yarıçapının spiralin uzun doğrusuna (l.t) dik olduğu nokta ile T.S. arasındaki ordinat mesafe (m). P.l. : iki anal doğrunun kesişme noktası P.O.S: spiral üzerindeki nokta q : dairesel kurp yarıçapının spiralin uzun doğrusuna (l.t.) dik

12 olduğu nokta ile T.S. arasındaki absis mesafe (m). R : dairesel kurbun veya spiral nihayetinin yarıçapı (m). S.C. : spiral kurptan dairesel kurba dönüş noktası. S.P.l.: uzun ve kısa doğruların kesişme noktası. S.T. : spiral eğriden doğru durumuna değişim noktası. s.t. : kısa doğru. T s : T.S. veya S.T. ile P.I arasındaki ana doğru uzunluğu (m). T.S. : doğru durumundan spiral kurp haline geçiş noktası. X : T.S. ile S.C. veya S.T. ve C.S. arasındaki absis mesafe (m). x : T.S. ile P.O.S. arasındaki absis mesafesi (m). Y : T.S. veya S.C. ile S.C. arasındaki ordinat mesafesi (m). y : T.S. ile P.O.S. arasındaki ordinat mesafesi (m). r : P.O.S.'deki spiralin doğru ile uzun doğru arasındaki radyan olarak ifade edilen açı. Limit değeri θ s 'dir. θ : toplam merkez açısı (derece) θ c : dairesel kurbun merkez açısı (derece). θ s : toplam spiral açısı (derece) λ : spiral kurbun T.S. veya S.T. ile spiral üzerinde bulunan herhangi bir nokta (P.O.S.) arasındaki kısmi uzunluğu. Limit değeri L s 'dir. (m) Minimum spiral uzunluğu (Đ s ) şu formüllere göre hesaplanan en yüksek değer olacaktır. 5.3VE (1) Đ s = 1000 (2) Đ s = 3.7VEu 1000 (3) Đ s =0.2 E (4) Đ s = Dever Çıkışı Dever çıkışı, spiral uzunluğunun içinde tamamlanacaktır. Yavaşlatma amacıyla spiralin her iki ucundan bir T v mesafesi alınacaktır. Burada: L r = L s

13 E/L s oranının 0,5 değerini aşmakta olduğu dever çıkışının baş ve sonunda parabolik bir dikey kurp kullanılacaktır. Dikey kurbun ilk V.P.'si T.S. noktasında, Đkincisi de S.C. noktasında olacaktır. Dikey kurbun gerekli doğru uzunluğu (T v ) aşağıdaki gibi olacaktır: T v (min) =2.0 m T v (tercih edilen) =4.0 m E:fiili dever (mm) L r :dever çıkışının uzunluğu (m) L s :fiili spiral uzunluğu (m) T v :dikey kurbun doğru uzunluğu (m) Parabolik kurp formüllerinde kullanılmak üzere, dikey kurbun uzunluğu (L) için, L=2 T v olarak yaklaşık bir değer alınabilir. Şekil -2.2: Dever Çıkışı E : gerçek dever (mm). L r : dever çıkış bölümünün uzunluğu (metre olarak) L s : fiili spiral uzunluğu (m). S.C. : spiral kurptan dairesel kurba dönüş noktası. T.S. : doğru durumundan spiral kurp haline geçiş noktası

14 T v : düşey kurbun doğru uzunluğu (m). V.P.l. : doğru ile düşey kurbun kesişme noktası Hız Sınırları Yukarıdaki formüller sayesinde tasarımda,, yolcu rahatlığı ve araç dengesi için aranılan standartlar bozulmadan, küçük yarıçapların, alçak dever'in veya kısa spiral uzunluklarının egemen olduğu kesimlere, hız sınırlamaları koymak olanağına sahip olunacaktır. Dairesel bir kurbun azami hızı şu formülle belirlenecektir. V = [( E + 150) R] 1/ V : tasarım hızı (km/s) E : fiili dever (mm) R : yarıçap (m) 2. 2 DÜŞEY GÜZERGAH Genel Hat profili, alçak kottaki rayın üst kotunu hat merkezinde gösteren boyuna kesittir Eğimler a) Ana Hatlarda Đstasyon Hattı Đstasyon alanlarında ve ayrıca peron uçlarının 10 ar metre ötesine kadar eğim değişimine izin verilmeyecektir. Đstasyon alanlarında %0,0 eğim tercih edilecektir. Zorunlu hallerde maksimum eğim, yer üstü istasyonlarda %0,5 i ve yeraltı istasyonlarında %0,3 ü geçmeyecektir

15 Đstasyonlar Arası Hat Maksimum devamlı eğim %3,0 veya daha az olacaktır. Devamlı eğimin minimum uzunluğu 25 metre olacaktır. Ancak, uygun bir drenaj temini için tatbikatta en etkin yöntem olarak hat boyunca, aliymanda %0,5'lik uzunlamasına eğimler düzenleyerek alçak noktalara boşaltma mecraları konulması tercih edilecektir. Ardı ardına gelen eğimler kullanıldığında hat estetiği (özellikle viyadük hattı) olumsuz yönde etkilenmeyecektir. Geometrik mecburiyetler altında %3,0'ü aşan (%3,5'a kadar ve yalnız kısa mesafelerde) eğimler kullanılabilir. Dalma (vadi) istasyon oluşturan eğimlerden kaçınılacaktır. b) Depo ve Bakım Atölyeleri Sahasında Depo alanındaki istenilir eğim %0,0 dır, eğim %0,3 ü geçmeyecektir. Atölyedeki bütün hatlar %0,0 eğimli olacaktır. Depo ve Atölye hatlarından ana hatta giden ulaşım yukarı doğru rampalı olacaktır. Alan dahilindeki irtibat hatları, yani depo hatlarını atölyelere bağlayan hatlar %1,5 oranına varan eğimlere sahip olabilecektir. Depo ve atölye hatlarında dever olmayacaktır. Atölyede ray üstü yer tabanıyla aynı düzeyde olacak ve gömülmüş rayı çevreleyen beton, asfalt ya da başka bir malzemede flanş yolu tesis edilecektir. Depo giriş hatları tasarımı, minimum 125 m. lik bir yarıçapın kabul edildiği kurp dışında ana hat standartlarını izleyecektir Düşey Kurplar Bütün eğim değişimleri Şekil-2.3. 'de görüleceği gibi, parabolik bir kurpla irtibatlanacaktır. Hat eğiminde değişiklikler olması halinde dairesel düşey kurplar kullanılacaktır. Uygulanacak açık veya kapalı düşey kurplar mümkün olduğu kadar büyük seçilecektir

16 Kurp Yarıçapı ve Uzunluğu R = 100 L/D formülüne göre belirtilen yarıçap, 800 metreden fazla olduğu, düşey kurbun asgari uzunluğu aşağıdaki değerin büyüğü durumunda bulunduğu takdirde parabolik eğri kullanılacaktır: (1) L c = 60 m (Ana Hat) (2) L = 15.D (depo alanına giriş hatları: 30m) L c : düşey kurbun asgari uzunluğu (m) L : düşey kurbun fiili (gerçek) uzunluğu (m) D : bitişik eğimlerinin cebirsel farkı (mutlak değer) (%) G1 8VC BVC Lp L 2 L L 2 EVC dc Yüksek veya Alçak Nokta G 2 Li G1 di d VP1 G eğimi yerel doğru D= G 2 - G 1 Şekil-2.3 : Parabolik Düşey Kurpların Özellikleri D=G2-G1 D.L d= d c = 800 di = 2 Li. d 2 ( L ) 4 2 D. Li di = 200. L

17 Li. D G=G1 L G1 L p = L D B.V.C: düşey kurbun başlangıcı d : V.P.I. noktasının parabolik bir kurba olan dikey mesafesi (m) d c : V.P.I. noktasında parabolik kurp ile kiriş arasındaki dikey mesafe (m). d ı : B.V.C.'den itibaren L i mesafesinde olmak üzere, yerel doğrudan itibaren dikey mesafe (m). D : bitişik düzeyler arasındaki cebirsel fark, eğim farkı (%). E.V.C : düşey kurbun sonu. G : yerel doğru noktasında eğimi (%). G1, G2: kesişen iki doğrunun eğimleri (%) L : düşey kurbun gerçek uzunluğu (m). L i : B.V.C ile yerel doğru üzerinde bulunan bir nokta arasındaki yatay mesafe (m). L p : B.V.C. ile düşey kurp üzerinde bulunan yüksek veya alçak V.P.l. : nokta arasındaki yatay mesafe (m). doğru ile düşey kurbun kesişme noktası Merkez Eksen Tespiti Aliymanlarda 50 m. ve kurplarda 30 m. minimum aralıklarla yan röperler kullanılarak hattın merkez ekseninin röperlenmesi gerekmektedir. 2.3 GABARĐLER Ray açıklığı 1435 mm olacaktır. Hatlarda ve hat boyu yapılarda uygulanacak minimum gabariler ve diğer boyutlar, metro aracı özelliklerini esas almak suretiyle belirlenecektir. Esas alınacak araç özellikleri: Araçlar mafsallı veya mafsalsız, üçünü raydan ya da pantograf ile katenerden aldığı 750 V DA ile çalışacaktır. Tekli araç veya çoklu araçtan oluşan diziler kullanılabilecektir

18 Araçlarla ilgili ölçü ve ağırlıklar: Araç yüksekliği 3,66 m (Maksimum) Genişlik m. Uzunluk Pantograf (varsa) çalışma yüksekliği m 4 6 m Dingil yükü (W3 te) 10 ton (maksimum) Dingil aralığı ( * ) Performans Parametreleri Maksimum hız 80 km/s Hızlanma ivmesi 1,1 m/s 2 + % 10 Yavaşlama ivmesi 1,3 m/s 2 + % 10 (*) Dingil aralığı yolculuk sayılarına göre hesaplanmış W3 yükündeki toplam ağırlığın izin verilen dingil yükünü geçmeyecek şekilde tespit edilecek dingil sayısına göre belirlenecektir. Bu maddede belirlenen kriterler depo ve atölye alanlarını da içeren bütün sistemin tasarımlanmasında uygulanacaktır Araç Gabarisi Araç gabarisi karoseri kenar hattının azami kayma durumunun etrafına 100 mm'lik bir yedek pay ilavesiyle, aracın işgal ettiği mekân olarak tanımlanmaktadır. Yedek pay, sistemin herhangi bir yerinde sabit bir yapının cephesi ile araç arasında kalan asgari boşluk mesafesini ifade eder. Đstasyon peronları bunun dışında bırakılmıştır Statik Gabari Aracın statik gabarisi Şekil 2.4 te gösterilmiştir Dinamik Gabari (Karoseri Kenar Hattının Azami Kayması) Şekil 2.5 te gösterilen dinamik gabari, aracın çeşitli durumlardaki düşey, yanal ve döner kaymalarını etkileyen tüm güçlere ve şartlara cevap verecek şekilde tasarımlanacaktır

19 Dinamik gabari, karoseri kenar hattının azami kaymasıdır. Karoseri kenar hattının azami kayması, araç genişliği ve yüksekliği açısından olabilecek en kötü durumda araç tarafından işgal edilen azami yer olarak tanımlanmaktadır. Yeri değiştirilemez herhangi bir yapının bu zarfa olan mesafesi 100 mm den az olmayacaktır. Duran bir aracın perona olan uzaklığı 50 mm 80 mm arasında olacaktır. Araç dinamik zarfları arasındaki minimum uzaklık (en kötü durumda) 0.20 m nin altına düşmeyecektir. Şekil-2.4 : Metro Aracı Statik Gabarisi Aliymanda (Örnektir)

20 Şekil- 2.5 : Metro Aracı Dinamik Gabarisi-Aliymanda (Örnektir)

21 3. ĐNŞAAT VE YAPISAL TASARIM 3.1 GENEL Yapısal tasarım Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Teknik Şartnamelerine ve ilgili TS standartlarına uygun olacaktır. 3.2 HATYOLU YAPILARI Hemzemin Hatlar Hemzemin hat: a) Mevcut yağmur drenaj kanalına bağlanan eksiksiz bir drenaj sistemi,. b) Yaya yürüme yolu, c) Kesintisiz kablo hattı, d) Gerekli geçiş elemanları ile travers ve balastlar, e) Hattın her iki yanında, yetkisiz kişilerin hatta girişine engel olmak üzere emniyet parmaklığı gibi yapılardan oluşacaktır (parmaklık, tırmanılmayan tipte, en yüksek yerden veya bordürden 2,0 metre yükseklikte, üst kısmı dikenli standart galvanizli tel olacaktır). Hatyolu ile ilgili örnek hemzemin kesitler Şekil 3.1, 3.2 ile 3.3 de gösterilmiştir

22

23

24

25 3.2.2 Yükseltilmiş Hatlar Yükseltilmiş hatyolu ile ilgili örnek hemzemin kesitler Şekil 3.4, 3.5 de gösterilmiştir

26

27 3.2.3 Köprüler Viyadükler Köprü/viyadük hesaplarında, metro trafiği yükü ve buna ait kuvvetler dahil tüm yükler göz önüne alınacaktır. Deraymanı önlemek için köprüler ve viyadükler üzerinde hattın her iki rayı boyunca kontrray kullanılacaktır. Köprü/viyadüklerdeki yaya yolundan düşme tehlikesi olan yerlerde 1m yüksekliğinde korkuluk yapılacaktır. Köprü/viyadüklerdeki orta peronlu istasyonlarda, ters taraf kapılarının açılma ve yolcu düşme ihtimaline karşı tedbir alınacak veya köprü/viyadükün her iki tarafına yaya yolu yapılacaktır. Köprü/viyadük ayakları, taşıt trafiği ile yan yana olan hatlarda herhangi bir araç çarpışmasında sağlam kalacak şekilde tesis edilecek ve yan destekler, yer seçimi veya özel tedbirlerle çarpmalara karşı korunacaktır. Köprü/viyadükteki gerçek sehim, hesaplanan sehimi aşmayacaktır. Köprü işletmeye açılmadan önce yükleme deneyine tabi tutulacaktır. 10 m'den kısa açıklıklar için yükleme deneyine gerek yoktur. Metro araçlarını taşıyacak yapı ve yapı kısımlarının hesaplarında alınacak yükler şunlardır: a) Ölü yük Yapının kendi ağırlığı ile birlikte yapı üzerinde sürekli bulunan yol malzemesi, kablo, direk, elektrifikasyon teçhizatı, refüj, parapet v.s.'dir. b) Hareketli Yük Metro araçlarının, dingil basıncı, dingil aralığı, araç boyu ve dizi boyu dikkate alınarak, gayri müsait yüklenmesidir. 1) 40 m'ye kadar olan basit mesnetli köprülerde dinamik etki katsayısı 1,30 alınacaktır. 2) Dinamik etki katsayısı; sürekli kiriş köprülerde, mesnetlerde ve negatif moment

28 bölgesinde 1,45, süreklilik göstermeyen mesnet ve pozitif moment bölgesinde ise 1.30 alınacaktır. 3) Lase Kuvveti: Dingil basıncının %10'u alınacaktır. Etki noktası, en düşük ray üst seviyesinden 1,10 m yüksekliğinde hat eksenine dik alınacaktır. Fren ve Demeraj Kuvveti: Dingil basıncının %20'sidir. Köprülerin ve viyadüklerin yapımında Ek 2'de verilen standart ve kurallara uyulacaktır Tüneller Tünel hesaplarında aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır. - Statik ve dinamik gerilmeler emniyetli olarak absorbe edilecektir. - Yeraltı su seviyesi yüksek olsa bile kaldırma kuvveti yapı stabilitesini etkilemeyecektir. - Tüneller inşa edilirken, zemin yapısı, su akıntısı özellikle zemin parametreleri ve kimyasal etkiler incelenecektir. - Zararlı gaz müsaade edilebilir seviyeyi aşmayacaktır. - Nem'den dolayı işletme etkilenmeyecektir. - Su sızıntısı belli bir seviyenin altında olacaktır. - Herhangi bir yangında tüneli taşıyıcı elemanların özelliği ve sağlamlığı bozulmayacaktır. - Tünelde, istasyonlarda tünel ağızlarında ve acil çıkışlarda hava değişimi yeterli değilse ek tedbirler alınacaktır. Tünellerin istasyonlara yaklaştığı bölgelerde aracın piston etkisini yok etmek veya bu etki ile oluşacak hava hızlarını minimize etmek için önlem alınacaktır. Aracın piston etkisi ile oluşan hava hızları aşağıdaki sınırlar içerisinde olacaktır: - Peronlar (yatay) 3.0 m/s ortalama 5.0 m/s maksimum - (Dikey) merdivenler ve yürüyen merdivenler 1.8 m/s ortalama 2.5 m/s maksimum

29 Yolcu kaçışları için yürüme yolları ve acil aydınlatma yapılacaktır. Gerekli olan hallerde hattın durumuna göre ortada veya yanda korunma hücresi teşkil edilecektir. Doğrudan tespitli ray hattı metodunun kullanıldığı tünellerde, tünel duvarlarında ses emici malzemeler kullanılacaktır. Hatyolunun örnek tünel enkesitleri Şekil 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 de gösterilmiştir

30 ,

31

32

33

34 Şekil- 3.10: Çift Hatlı Tünel Kesiti Boyutları (Kurpta, Deverli, Orta Kolon 40cm.)

35 Şekil- 3.11: Tek Hatlı Tünel Kesiti Boyutları (Kurpta, Deverli, Yürüme Yolu Kurbun Đç Tarafında)

36 Şekil- 3.12: Tek Hatlı Tünel Kesiti Boyutları (Kurpta, Deverli, Yürüme Yolu Kurbun Dış Tarafında)

37 Şekil- 3.13: Tünel Enkesiti Araç Gabarisi (Örnektir)

38

39 3.2.5 Kablo Kanalları ve Yaya Yürüme Yolları Ana hat boyunca hat yatağının en azından bir yanında kablo kanalları ve yaya yürüme yolları tesis edilecektir. Kablo kanalları, iletişim ve kontrol için ayrı bölümlü ve kendinden tahliyeli olacak, yaya yollarının desteklenmesi için kullanılabilecektir. Đstasyon peronlarının iç kısımları yeterli sürünerek geçebilecek alanı ve giriş ağızları mevcut olduğu sürece kablo kanalları olarak görev yapabilecektir. Kablo ve yaya yolları makasların, makas makinelerinin, kablo eklerinin ve diğer ray hattına monteli teçhizatın bakımını kolaylaştıracak şekilde tasarımlanacaktır. Yaya yolları araç taban seviyesinden 26 cm.den daha aşağıda olmamak kaydıyla, en az 80 cm'lik genişlikte olacak ve yolcu ile personel için emniyetli olacaktır. Yaya yolları beton veya çelik kafesli olabilecek ve kablo kanalları ile kombine gerçekleştirilebilecektir. Ray hatlarından uzakta yolcu tutunma tırabzanları temin edilecektir Diğer Yapılar Bunlar tüneller boyunca yer alan Acil Çıkış Yapıları ve Acil Havalandırma yapıları ile hat yolu boyunca ihtiyaç gereği yerleştirilen Cer Gücü Trafo Yapılarıdır. Acil Çıkış Yapıları: Boyutlandırması doruk saatte tünelde mahsur kalan bir dizinin yolcu yükü dikkate alınarak yapılacaktır. Hiçbir şart altında merdiven genişliği 1.20 metreden az olmayacaktır. Basınçlandırma ve aydınlatma ile ilgili olarak Đnşaat ve Bina Đşleri Elektrik ve Mekanik Tesisat Đşleri bölümünde belirtilen şartlar sağlanacaktır. Havalandırma Yapıları: Acil havalandırma hesapları gereği tünellerde ilave acil havalandırma fanları yerleştirme ihtiyacı duyulması durumunda tesis edilecek olan yapılardır. Bu yapıların gereksinimleri Đnşaat ve Bina Đşleri Elektrik ve Mekanik Tesisat Đşleri bölümünde belirtilen şartlara uygun olarak karşılanacaktır. Cer Gücü Trafo Yapıları: Hat boyunca ihtiyaç duyulacak ilave cer gücü trafoları ve /veya istasyonlara yerleştirilmesi mümkün olmayan trafoların yer alacağı yüzeydeki yapılardır. Bu

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksel Lisans Tezi Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Şadiye AKGÜL LALOĞLU Danışman : Prof. Dr.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĐ

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĐ ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELĐK BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESĐSLERĐNĐN

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı