ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 15-34, 2011 ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Aslıhan Saban Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Meram, Konya, ÖZET Toplumların yaratan ve düşünce üreten bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin de öğrencilerin değişik yönlerini ön plana çıkaran, öğrencilerin farklı yönlerini geliştiren ve farklı öğrenme yollarına cevap veren değişik eğitim etkinliklerinin tasarlanmasına ihtiyaç vardır. Bilimin ve teknolojinin ürettiği malzemelerin kullanımı bu bağlamda işlerimizi daima kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde araştırmacı tarafından verilen Çoklu Zekâ seçmeli dersini alan ikinci sınıf öğrencilerinin hazırladığı ders materyalleri üzerinde yapılmıştır. Öncelikle bu dersi alan 32 öğrenci gruplara ayrılarak her gruba farklı bir zekâ alanında olmak üzere iki konu ödev olarak verilmiştir. Bu konularla ilgili çoklu zekâ kuramına dayalı olarak bilgisayar ve teknoloji destekli ders materyalleri geliştirmeleri istenmiştir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının hazırladığı ders materyalleri değerlendirilirken nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Bütün bu hazırlanan materyaller incelendiğinde farklı zekâ alanlarına ait öğrenciler için eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebileceği görülmüştür. Özetle, Çoklu Zekâ Kuramı ve disiplinler arası yaklaşım uygulamalarının öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar getirdiği ve öğretmen rolünde değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Teknoloji destekli eğitim, Öğretim materyali, Çoklu zeka kuramı

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 15-34, 2011 THE EVALUATION OF THE SAMPLE COMPUTER- AIDED AND TECHNOLOGY-AIDED COURSE MATERIALS WHICH WERE DEVELOPED ACCORDING TO MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY Aslıhan Saban Selcuk Üniversity, Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, Computer Education and Instructional Technology Department, Meram, Konya, ABSTRACT Each day the society needs more and more individuals who are coming up with new ideas and who are creative. So the teachers also need to design new educational activities bringing the student s different aspects forward, improving their different skills and responding different learning ways. In this context, the usage of the products that science and technology produce always makes our work easier. This study is done with the course materials prepared by the second grade students who are studying in Computer and Instructional Technology Department and taking Multiple Intelligence classes -which is an optional subject- taught by the researcher. First of all thirty students who are taking these classes are divided into groups and each group having a different part of intelligence got two subjects as homework. They are asked to develop computer and technology-aided course materials based on Multiple Intelligence Theory about the topic. While evaluating the teacher candidates course materials in this research, the document analysis method of qualitative research is used. When all these prepared-materials were examined it is seen that students, learning belonging different intelligence fields, was fun and permanent. In brief, the study revealed that the application of Multiple Intelligence Theory and interdisciplinary approaches had a positive effect on students cognitive and affective development and it also caused changes in teachers roles. Key Words: Technology-aided Education, Teaching Material, Multiple Intelligence Theory

3 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 17 GİRİŞ Toplumların yaratan ve düşünce üreten bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bilimin ve teknolojinin ürettiği malzemelerin kullanımının yaygınlaşması ve tüketicinin işini kolaylaştırmasına rağmen, tüm bireylerin tekno-bilimsel çıktıları kullanırken düşünmeleri ve fikir üretmeleri birey ve toplum sosyo-ekonomisi açısından olduğu kadar, toplumsal sorunların çözümü bağlamında da gereklidir (Akpınar, 1999). Öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğrencilerin değişik yönlerini ön plana çıkaran, öğrencilerin farklı yönlerini geliştiren ve farklı öğrenme yollarına cevap veren değişik eğitim etkinliklerinin tasarlanmasına katkıda bulunacak yaklaşımlar kullanılmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için düzenlenen öğrenme öğretme süreci her öğrencinin farklı yönlerinin gelişimine yardımcı olmalıdır. Belirtilen özelliklere sahip yaklaşımların kullanılabilmesi için öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğretim stratejilerinin kullanılması, etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğrencilerin farklı yönlerini değerlendirmeye olanak tanıyan tekniklerin uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin farklı yönlerini ortaya çıkarmayı, farklılıkları desteklemeyi ve geliştirmeyi esas alan yansımalardan biri olarak Çoklu Zekâ Kuramı nın, öğrenme-öğretme sürecinin düzenlenmesinde temel alınmasının yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Geleneksel yapıdaki görüşlerin yetersizliğini fark eden Gardner, 1993 te yayımladığı Zihnin Çerçeveleri (Frames of Mind) adlı çalışmasında bir insanın en az yedi temel zekâ alanına sahip olduğunu söylemiştir. Gardner zekâ üzerindeki çalışmalarını sürdürürken sekizinci bir zekâ alanının varlığından 1999 da yayımladığı Zekâ Yeniden Yapılandırıldı (Intelligence Reframed) adlı çalışmasında söz eder. Gardner a göre bu sekiz zekâ alanı şunlardır: 1. Sözeldilsel zekâ, 2. Mantıksal-matematiksel zekâ, 3. Görsel-uzamsal zekâ, 4. Müziksel-ritmik zekâ, 5. Bedensel-kinestetik zekâ, 6. Sosyal zekâ, 7. İçsel zekâ, 8. Doğacı zekâ 1. Sözel-Dilsel Zekâ Sözel-dilsel zekâ, bir bireyin kendi diline ait kavramları bir masalcı, bir konuşmacı veya bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir şair, bir yazar, bir editör veya bir gazeteci gibi yazılı olarak etkili bir biçimde kullanabilme kapasitesidir. Sözel-dilsel zekâ güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Normal öğrencilerden daha iyi yazarlar. 2. Uzun hikâyeler ve fıkralar anlatır. 3. İsimler, yerler ve tarihler hakkında iyi bir hafızaya sahiptir. 4. Yaşına uygun kelimeleri doğru bir şekilde telâffuz eder. 5. Yaşına göre iyi bir kelime hazinesine sahiptir. 6. Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girer. 7. Kitap okumayı çok sever. 8. Dinleyerek öğrenmeyi sever.

4 18 A. Saban 2. Mantıksal-Matematiksel Zekâ Mantıksal-matematiksel zekâ, bir bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru veya bir istatikçi gibi sayıları etkili bir şekilde kullanabilme ya da bir bilim adamı, bir bilgisayar programcısı veya bir mantık uzmanı gibi sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir şekilde mantık yürütebilme kapasitesidir. Mantıksal-matematiksel zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar. 2. Sayılarla çalışmayı ve hesaplama yapmayı çok sever. 3. Matematik dersini çok sever. 4. Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi çeşitli stratejik oyunları oynamayı çok sever. 5. Bilgisayar oyunlarını ilginç bulur. 6. Makinelerin nasıl çalıştığına dair çok soru sorar. 3. Görsel-Uzamsal Zekâ Görsel-uzamsal zekâ, bir insanın bir avcı, bir izci ya da bir rehber gibi görsel ve uzamsal dünyayı doğru bir şekilde algılama veya bir dekoratör, bir mimar ya da bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimler üzerine değişik şekiller uygulama kapasitesidir. Görsel-uzamsal zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Renklere karşı çok hassas ve duyarlıdır. 2. Haritaları, çizelgeleri, diyagramları veya tabloları sadece düz metinden oluşan yazılı materyallere kıyasla daha kolay okur ve anlar. 3. Sanat içerikli etkinlikleri çok sever. 4. Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar. 5. Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren resimleri çizer. 6. Okuma materyallerine sık sık karalamalar yapar. 4. Müziksel-Ritmik Zekâ Zekâ, bir besteci, bir müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılama, ayırt etme ve ifade etme kabiliyetidir. Müziksel-ritmik zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar. 2. Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir. 3. Bir müzik aletini çok iyi çalar ya da çalmayı çok sever. 4. Farkında olmadan kendi kendine mırıldanır. 5. Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritm tutar. 6. Çevresindeki seslere karşı aşırı derecede duyarlı ve hassastır. 5. Bedensel-Kinestetik Zekâ Bedensel-kinestetik zekâ ile bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da bir dansçı gibi düşünce ve duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltraş, bir cerrah ya da bir tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri kastedilir. Bedensel-kinestetik zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Bir veya birden fazla sportif faaliyette başarılıdır.

5 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlar. 3. Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit ederler. 4. Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedir. 5. Koşmayı, sıçramayı ve benzeri fiziksel hareketleri yapmayı çok sever. 6. El becerisi gerektiren etkinliklerde çok başarılıdır. 7. Bir şeyi en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenir. 6. Sosyal Zekâ Sosyal zekâ, insanın bir öğretmen, bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi çevresindeki insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir. Sosyal zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever. 2. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir. 3. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder. 4. Dışarıda iken başının çaresine bakabilir. 5. Başkaları daima onunla birlikte olmak ister. 6. Empati yeteneği çok gelişmiştir. 7. İçsel Zekâ İçsel zekâ, kişinin kendini tanıması ve kendi hakkında sahip olduğu bilgi ve anlayış ile çevresinde uyumlu davranışlar sergilemesi yeteneğidir. İçsel zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Bağımsız olma eğilimindedir. 2. Kendisinin zayıf ve güçlü yanları hakkında gerçekçi bir görüşe sahiptir. 3. Yalnız oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır. 4. Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirir. 5. Hayattaki amacının ne olduğuna ilişkin belirgin bir fikre sahiptir. 6. Hayattaki başarılarından ve başarısızlıklarından ders almasını bilir. 7. Kendine güveni ve saygısı yüksektir. 8. Doğacı Zekâ Doğacı zekâ ile bir kişinin bir biyolog yaklaşımıyla hayvanlar ve bitkiler gibi yaşayan canlıları tanıması, onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırması ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı aşırı ilgili ve duyarlı olması kastedilmektedir. Doğacı zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere olan gezileri çok sever. 2. Doğa olaylarına karşı çok hassas ve duyarlıdır. 3. Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımını üstlenir. 4. Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdır. 5. Mevsimlere ve iklim olaylarına karşı çok ilgilidir. (Saban, 2010) Çoklu Zekâların Birlikte Çalışması İnsanlardaki zekâ gelişimi üzerinde en önemli belirleyiciler, kalıtım, aile, kültür, ilk yaşam tecrübeleri ve eğitimdir. Bazı insanlar kendilerine sunulan imkânlarla

6 20 A. Saban zengin bir öğrenme ortamına sahip olurlar ve bu insanların zekâlarının gelişimi diğer insanlara göre daha hızlıdır. İnsanlar bir veya birden fazla zekâ bölümüne sahiptirler. Nadiren bazı insanlarda zekâların hemen hepsi aynı derecede aktiftir ve gelişmiştir. Her insanın zekâ profili birbirinden farklıdır. Fakat her insanın baskın olarak kullandığı bir veya birden fazla zekâ bölümü vardır. Örneğin, bir insanda sözel ve sosyal zekâlar baskın olarak çalışırken, bir başka insanda, müziksel ve kinestetik zekâlar baskın olarak çalışabilir. Yaptığımız çok basit işlerde bile farklı zekâ bölümlerini kullanırız. Örneğin, bir insana yol tarif ederken, sözel anlatımınızla çizgilerinizle ya da hareketlerinizle yolu tarif edersiniz. Bir futbolcu, bedensel-kinestetik zekâsının yanı sıra görsel-uzamsal zekâsını da etkili bir biçimde kullanabilir. Bu zekâlara ek olarak sosyal zekâyı da güçlü olarak kullandığında başarılı bir teknik direktör olabilir. Başarılı bir saz üstadının iyi bir vücut-el kombinasyonuna ihtiyacı vardır. Doğal olarak kinestetik ve müziksel zekâyı aynı anda kullanabilir. Eğer bu sanatçı dinleyicilerle arasında güçlü bir bağ kurabiliyorsa, müzik yorumcusu olarak verdiği konserlerde de adını duyurabilir. (Yavuz, 2004). Öğretmenler öğretim yöntemlerini ve ortamlarını öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirerek o çocuğun zekâ alanlarını geliştirebilirler. Geleneksel eğitim sistemlerindeki esas problem, bazı öğrencilerin öğrenme özürlü olması değil, birçok öğretmenin öğretme özürlü olmasıdır; yani, öğretim yaklaşımını farklı yollarda öğrencilere göre uyarlayamamasıdır (Saban, 2010). Okullarda öğretme öğrenme ortamını etkili hale getirmenin yolu öğrencilere uyarıcı zenginliği ile derse katılmalarını sağlamaktır. Bu noktada bilgisayarın eğitim ortamında kullanılması uyarıcı zenginliği sağlayan bir unsur olmasını sağlamıştır. Bugün bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler artık metin, müzik, resim, hareketli resim ve video gibi iletişim örüntülerini kolayca işleyebilir hale getirmiş ve bu olanakları her kullanıcının hizmetine sunmuştur. Eğitim ortamındaki tekbir bilgi ifade biçimi, örneğin sadece metin veya sadece resim yetersiz kalabileceğinden, değişik ifade biçimlerinin birbirini engellemeyecek şekilde anlamlıca ilişkilendirilerek işe koşulması önerilmektedir (Akpınar, 1999). Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı çoklu zekâ kuramını temel alarak bilgisayar ve teknoloji destekli hazırlanmış ders materyallerinin tanıtılması ve çoklu zekâ kuramına göre değerlendirilmesidir. YÖNTEM Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde araştırmacı tarafından verilen Çoklu Zekâ seçmeli dersini alan ikinci sınıf öğrencilerinin hazırladığı ders materyalleri üzerinde yapılmıştır. Öncelikle bu dersi alan 32 öğrenci 8 gruba ayrılmıştır. Bu sekiz gruba her biri farklı bir zekâ alanında olmak üzere iki konu ödev olarak verilmiştir. Bunlar; 1. Kişisel bilgisayarın ana parçalarını ve çevre birimlerini tanır (Sadece fare, klavye, ekran, sistem birimi, hoparlör ve CDROM tanıtılır varsa bu

7 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 21 parçaların kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri vurgulanır. Sistem birimi kavramı ile kasa ve içerisindeki parçalar kastedilmektedir) konusunu çoklu zekâ kuramına dayalı ve teknolojik materyal kullanarak nasıl öğretiriz. 2. Hayat Bilgisi Dersi 2. sınıf konusu olan Benim eşsiz yuvam (Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder) konusunu çoklu zekâ kuramına dayalı ve teknolojik materyal kullanarak nasıl öğretiriz. Bu araştırmada öğretmen adaylarının hazırladığı ders materyalleri değerlendirilirken nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Wiersma (2000) e göre doküman analizi tekniği; verilerin toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinde yararlanılan bir tekniktir. Bu teknikten, eğitim araştırmalarında yaygın bir biçimde yararlanılmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 1999; Ekiz, 2003). Hazırlanan bu materyaller araştırmacı tarafından çoklu zekâ kuramına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken farklı zekâ alanlarına ait özellikler göz önünde bulundurulmuş ve materyallerin teknoloji destekli olmasına önem verilmiştir. BULGULAR Sözel-dilsel zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri Sözel-dilsel zekâ güçlü olan bir öğrencinin özelliklerine baktığımızda hazırlanan ders materyalinin bu zekâ alanındaki öğrenciler için gayet ilgi çekici ve eğlendiricidir. Çünkü bu zekâ alanındaki öğrenciler uzun hikâyeler ve fıkralar anlatırlar. Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girerler. Dinleyerek öğrenmeyi severler. Bu materyal bir Powerpoint sunusu şeklindedir ve kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri sözel-zekâya sahip öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde tanıtılmıştır (anakart, ram bellek, rom bellek, işlemci, ekran kartı, hard disk, ses kartı, ethernet kartı, fare, klavye, ekran, hoparlör, CD-rom ). Sunumda dikkat çekici canlı renkler ve tasarımlar kullanılmıştır. Öğrencilerin sözel-dil zekâlarının daha çok geliştiği göz önünde bulundurularak, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla fare, klavye ve ekranla ilgili şiirler hazırlanmıştır. Öğrencilerin sıkılmasını engellemek, dikkatlerini toplamak, anlatımı canlı tutmak ve onları eğlendirmek için fıkralara ve karikatürlere yer verilmiştir. Öğrencilerde beyin fırtınası yaratmak için kare bulmaca hazırlanmıştır. Öncelikle ekrana bulmacanın boş hali yerleştirilmiş, ardından sorular sorularak öğrencilerin etkin katılımı sağlanmıştır. Daha sonra da çözümlü hali ekrana yerleştirilmiştir. Bilgisayar ile sağlıklı ve güvenli çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Konu dikkat çekici hale getirilmek için güncel örneklerle bağdaştırılarak ve hikâyeleştirilerek anlatılmıştır. Bilgisayar masasının üzerine bilgisayar parçalarının nasıl yerleştirileceği görsel olarak gösterilerek etkili bir

8 22 A. Saban anlatımla desteklenmiştir. Aşağıda hazırlanan sözel-dilsel zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3 hazırlanan karikatürler, şiirler ve fıkralar ile ilgilidir. Şekil 4 de ise kare bulmaca mevcuttur. Şekil 1. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili materyal örneği 1 Şekil 2. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili materyal örneği 2

9 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 23 Şekil 3. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili materyal örneği 3 Şekil 4. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili bulmaca Yukarıdaki bulmaca soruları: 1. Ekrandaki öğeleri seçmenizi ve hareket ettirmenizi sağlayan aygıtın adı nedir? (E1 sağdan sola) 2. Üzerinde harf, rakam ve özel karakterlerin bulunduğu bilgisayar birimi nedir? (A2 soldan sağa) 3. Tüm donanım birimlerinin üzerinde bulunduğu ve donanımlar arasındaki iletişimi sağlayan kart? (A4 soldan sağa) 4. Müzik dinleme, ses kaydı yapabilme, çoklu ortam aygıtlarını kullanabilme işlevlerini yürüten kart? (B7 soldan sağa) 5. Çalan müziği ve ses kayıtlarını dinlememizi sağlayan alet?(h8 sağdan sola) 6. Bilgisayarın donanım aksamının gerilim ihtiyacına göre şebeke gerilimini düzenleyerek aygıtlara gerektiği kadar voltaj gitmesini sağlayan...kaynağı nedir?(c9 soldan sağa) 7. Bilgisayar kasasının içerisinde yer alan depolama birimi?(b10 soldan sağa) 8. Ekranınızdaki görüntünün daha kaliteli olmasını, renk desteğinin yükselmesi, akıcı görüntü sağlanması gibi aktif görevleri üstlenen kart?(a1 yukarıdan aşağıya) 9. Bilgilerin geçici olarak saklandığı bellek?(c3 yukarıdan aşağıya) 10. Birçok bilgisayar parçasını içine yerleştirdiğimiz ve onları koruyan bilgisayar birimi?(e3 yukarıdan aşağıya) 11. Yapılan işlemleri gözün görebileceği şekilde görüntüye dönüştüren cihazdır.(f2 yukarıdan aşağıya) 12. Bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bellek?(h1 yukarıdan aşağıya) 13. İşlem yapan karşılaştıran ve kontrol eden birim? (I1 yukarıdan aşağıya) Mantıksal-matematiksel zekâ Benim eşsiz yuvam Mantıksal-matematiksel zekâsı güçlü olan öğrencilerinin özelliklerini düşündüğümüzde sayılarla çalışmayı ve hesaplama yapmayı, mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi çeşitli stratejik oyunları

10 24 A. Saban oynamayı çok sevdiklerini görürüz. Hazırlanan ders materyali de bu zekâ alanındaki öğrencilerin dikkatini çekecek niteliktedir. Yine hazırlanan bu ders materyali Powerpoint sunusu şeklindedir. Sunum içerisinde öğrencilerin seviyelerine uygun resimler vardır ve konu anlatılırken kısa sözcüklerle en etkili anlatım yolu izlenmiştir. Bu bilgilerin sonrasında, slâyda bir karakter ekleyerek onun ağzından konuyu anlatılmıştır. Yine sunumda mantıksal-matematiksel zekâya uygun bulmacalar mevcuttur. Sunumda görselliğe de önem verilmiş hareketsiz resimlerin yanında bazı hareketli resimler de eklenmiştir. Aşağıdaki şekillerde mantıksal-matematiksel zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Bu resimlerde yön belirme, bulmaca ve eşleştirmelerle ilgili örnekler mevcuttur. Şekil 5. Mantıksal-Matematiksel Zekâ ile ilgili materyal örnekleri Görsel-uzamsal zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri Görsel-uzamsal zekâsı güçlü olan öğrenciler renklere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Haritaları, çizelgeleri, diyagramları veya tabloları sadece düz metinden oluşan yazılı materyallere kıyasla daha kolay okur ve anlarlar. Sanat içerikli etkinlikleri çok severler. Bu ders materyali de görsel-uzamsal zekâya sahip olan öğrencilerin özelliklerine uygun hazırlanmıştır.

11 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 25 Sunum hazırlanırken görsel öğelere önem verilmiş metin kısmı kısa tutulmuştur. Donanım parçası hakkında kısa bilgiler verildikten sonra akılda kalıcılığın artması için o parçayla ilgili farklı resimler gösterilmiştir. Görsel- uzamsal zekaya ait öğrencilerin derse ilgisini arttırmak ve daha kolay öğrenmesi amaçlı afişler hazırlanmış ve bu afişler herkesin kolayca görebilmesi için tahtaya yapıştırılmıştır. Öğrencilerin öğrendiklerini test etmek ve öğrendiklerini pekiştirmek için 3 etkinlik hazırlanmıştır. Birincisi bilgisayar parçalarının bazılarının resimlerini alarak küçük bir boyama kitabı şekline getirilmiştir. Öğrencilerden bu bilgisayar parçalarını istediklerini renge boyamalarını ve bu bilgisayar parçalarının isimlerini resimlerin altında bulunan boşluğa yazmaları istenmiştir. İkincisi bilgisayar parçalarıyla ilgili bir kare bulmaca hazırlanmış ve sınıfla birlikte her öğrenciye söz vererek öğrencilerin bu bulmacanın çözülmesi sağlanmıştır. Üçüncüsü ise karışık harfler içinde saklanmış anlamlı bilgisayar terimlerini bulmaları sağlanmıştır ve bu buldukları anlamlı terimleri renkli kalemlerle boyamaları istenmiştir. Aşağıdaki şekillerde görsel-uzamsal zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 6. Görsel-Uzamsal Zekâ ile ilgili materyal örnekleri 1

12 26 A. Saban. Müziksel-ritmik Zekâ Benim eşsiz yuvam Şekil 7. Görsel-Uzamsal Zekâ ile ilgili materyal örnekleri 2 Müziksel-ritmik zekâsı güçlü olan öğrenciler şarkıların melodilerini çok iyi hatırlarlar. Farkında olmadan kendi kendilerine mırıldanırlar. Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutarlar. Hazırlanan ders materyali Powerpoint sunusudur. Sunumda çocukların ilgilerini çekecek hayvan karakterleriyle anlatım yapılmıştır. Müziksel-Ritmik zekâya

13 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 27 sahip çocukların konuyu daha iyi anlamaları ve daha ilgi çekici olması amacıyla eşsiz yuvayı anlatan bir video izletilmiştir. Ayrıca bu zekâya sahip olan öğrenciler müzik eşliğinde konuyu daha iyi öğreneceklerinden sunuya uygun fon müziği eklenmiştir. Sunu sonuna konuya uygun olacak bir şiir (Benim Eşsiz Yuvam) eklenmiş ve ritim tutarak çocukların bu şarkıyı söylemeleri istenmiştir. Son olarak öğrencilere kemanla Okul ve Bir gün Bir Hırsız Karga adlı parçalar çalınmış ve öğrencilerin de ritimle eşlik etmeleri istenmiştir. Aşağıdaki şekillerde müziksel-ritmik zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekilde şarkı sözleri ve hazırlanan materyalden uygulama örneği görülmektedir. Şekil 8. Müziksel-Ritmik Zekâ ile ilgili materyal örnekleri Bedensel-Kinestetik Zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri Bedensel-kinestetik zekâsı güçlü olan öğrenciler bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlarlar. Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit ederler. Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedirler. Koşmayı, sıçramayı ve benzeri fiziksel hareketleri yapmayı çok severler. Bir şeyi en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Bu ders materyali de yine Powerpoint sunusu yoluyla hazırlanmış ve kişisel bilgisayarın ana parçaları anlatılmaya başlanmıştır. Yine konuyu anlatmak için

14 28 A. Saban öğrencilere programlar yardımıyla puzzle hazırlanmıştır. Çünkü bu öğrenciler hareket ederek ve uygulayarak öğrenebilme yeteneğine sahiptirler. Kâğıtlara renkli çıktılar alarak bilgisayarın iç birimlerini anlatılmıştır. Bu kâğıtların bir kısmı öğrencilerin bazılarının çantasına, bir kısmı da sınıfta bazı yerlere saklanmıştır. Saklanılan kâğıtların öğrencilerden bulmaları istenmiş ve bulan öğrencilerin de bulduğu parçaların üzerindeki bilgiler yardımıyla sınıfa açıklama yapması istenmiştir. Bu sayede öğrenciler sınıfta ders sırasında daha aktif hale getirilmiştir. Hazırlanan görsel materyallerin sonunda eğlence bölümlerine ve fıkralara yer verilmiştir. Bu sayede öğrencilerin sıkılmaları önlenmiş ve ders zevkli hale getirilmiştir. Ayrıca öğrencilere yaptırılan uygulamalarla ders desteklenmiştir. Aşağıdaki şekillerde bedensel-kinestetik zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 9. Bedensel-Kinestetik Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

15 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 29 Sosyal Zekâ Benim eşsiz yuvam Sosyal zekâsı güçlü olan öğrenciler arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok severler. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedirler. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım ederler. Empati yetenekleri çok gelişmiştir. Sosyal zekâya uygun olacak şekilde bir Powerpoint sunusu hazırlanmıştır. Bu anlatımda tüm canlıların yuvalarından bahsedilip, özellikle doğada bulunan hayvanlar ve yuvaları işlenmiştir. Resimlerle anlatım renklendirilmiş ve doğadaki hayvanların fotoğrafları bire bir gösterilerek yuvalarıyla ilişkilendirilmiştir. Gerçek resimlerin yanında çizgi film karakterleri de kullanılmış, sosyal zekâya uygun olacak şekilde hikâyeleştirilerek doğa hayvanlarından oluşan bir olay çerçevesinde işlenmiştir. Daha sonra bir bulmaca hazırlanmış ve çeşitli canlıların resimlerini göstererek boşluklara uygun harflerin yerleştirilmesi istenmiştir. Bunun için sınıf iki gruba ayrılmıştır. Grupların birer sözcü seçmesi istenmiş ve gruplar sözcüleri eşliğinde sırayla canlıların yuvalarını söyleyerek bulmacayı sosyal zekâya uygun bir biçimde tamamlamışlardır. Aşağıdaki şekillerde sosyal zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 10. Sosyal Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

16 30 A. Saban Şekil 11. Sosyal Zekâ ile ilgili bulmaca İçsel-Öze Dönük Zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri İçsel zekâsı güçlü olan öğrenciler bağımsız olma eğilimindedirler. Yalnız oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır. Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirirler. Hayattaki amacının ne olduğuna ilişkin belirgin bir fikre sahiptirler. Kendilerine güveni ve saygısı yüksektir. İçsel- öze dönük zekâ alanındaki öğrenciler için bilgisayarın temel parçalarını ve çevre birimlerini tanıtma konulu Powerpoint ders materyalinde sunumun sade ve anlaşılır olmasına dikkat edilerek, metin kısmı fazla uzun tutulmamıştır. Donanım parçası hakkında kısa bilgiler verdikten sonra akılda kalıcılığın artması için kısa bir tekrar yapılmıştır. Öğrencilerin öğrendiklerini test etmek ve genel bir değerlendirme yapmak amacıyla etkinlikler hazırlanmıştır. İlk olarak donanım parçalarının resimlerini göstererek öğrencilerden parçaların isimlerini söylemeleri istenmiştir. Burada hem katılım sağlamak hem de bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. İkinci etkinlik olarak 10 soruluk kısa bir değerlendirme testi hazırlanmıştır. Buradaki amaç içsel-öze dönük zekâsı gelişmiş olan öğrencilerin kendi kendilerine değerlendirme yapmalarını sağlamak ve öğrendiklerini zihinlerinde tekrar ederek kalıcı olmasını sağlamaktır. Aşağıdaki şekillerde içsel-öze dönük zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir.

17 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 31 Şekil 12. İçsel-Öze Dönük Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

18 32 A. Saban Doğacı Zekâ Benim eşsiz yuvam Doğacı zekâsı güçlü olan öğrenciler doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere olan gezileri çok severler. Doğa olaylarına karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımını üstlenirler. Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdırlar. Doğacı zekâ alanına sahip öğrenciler için hazırlanan sunumda doğada yaşayan hayvanların kendi ağızlarından yuvalarıyla ilgili bilgiler anlatılmıştır. Her hayvan kendi evini kendi anlatmıştır. Sonrasında sokak hayvanları için barınak nasıl yapılabilir onunla ilgili bir video izletilmiştir. İlköğretim öğrencilerinin hazırladığı ev ve hayvan yuvalarının maketleriyle ilgili bir video ve de hayvanlarının doğadaki yaşantılarıyla ilgili videolar izlettirilerek bu sayede doğacı zekâya sahip öğrencilerin derse dikkatleri çekilerek konunun kalıcı bir şekilde öğrenilmesi sağlanmıştır. Aşağıdaki şekillerde doğacı zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 13. Doğacı Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

19 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 33 SONUÇ VE TARTIŞMA Bütün bu hazırlanan materyaller incelendiğinde farklı zekâ alanlarına ait öğrenciler için eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebileceği görülmüştür. Bir öğretmenin sekiz zekâ alanının hepsinde de uzman olmak zorunda olmamasına rağmen, onun sınıfta tipik olarak uygulamaktan çekindiği çeşitli zekâ alanlarına ait etkinlikleri nasıl gerçekleştireceğine dair yararlanabileceği kaynakları bilmesi ve bu kaynaklardan nasıl yararlanacağının farkında olması büyük önem arz etmektedir (Saban, 2010). Bireye ait tüm bu zekâ alanlarının aynı düzeyde olması çok güç bir ihtimaldir. Ancak doğru öğretim teknikleriyle zekâ alanlarının geliştirilebilirliği yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir (Gök, Harmandar, 2002). Sekiz zekâ alanı yoluyla, öğrenme fırsatları birleştirilirse öğrenciler akademik olarak daha başarılı olmakta, kendi öğrenme stratejilerinin farkına varmakta ve kendilerine olan güvenleri artmaktadır. Bu nedenle, öncelikle öğretmenlerin, çoklu zekâ alanlarını kendi derslerinde kullanabilecek düzeyde eğitim almaları gerekmektedir (Akt. Köroğlu, Yeşildere, 2004:39). Bunun için Eğitim Fakültelerinin lisans programlarında, öğretmen adaylarının sınıf ortamında kullanabilecekleri çoklu zekâ etkinliklerine önem verilmelidir. Çoklu zekâ teorisinden yararlanarak öğretmenlerin yaratıcılıklarını kullanarak tüm zekâ alanlarına hitap eden etkinliklerin planlanmasıyla derslerin daha verimli geçeceği düşünülmektedir. Özetle, Çoklu Zekâ Kuramı ve disiplinler arası yaklaşım uygulamalarının öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar getirdiği ve öğretmen rolünde değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda göstermektedir ki, Çoklu Zekâ Kuramı na göre düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin başarılarını, derse yönelik tutumlarını ve motivasyonlarını artırmaktadır (Demirel ve diğerleri, 1998, Yanpar, 2001, Obuz, 2001, Korkmaz, 2001). KAYNAKLAR Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar, Ankara, Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. ve diğerleri (1998). İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramı nın Uygulanması. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eğitim Bilimleri Bölümü Cilt 1, Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara, Anı Yayıncılık. Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York, Basic Books.

20 34 A. Saban Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the new millenium, New York, Basic Books. Gök, D., Harmandar, M. (2005). Çoklu Zekâ Teorisine Göre Hazırlanmış Isı ve Işık Ünitesinin Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Denizli, Pamukkale Üniversitesi. ss Korkmaz, H. (2001). Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Eğitim ve Bilim, 26, 119. Köroğlu, H., Yeşildere, S. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zeka Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 24 ( 2) Ankara, Gazi Üniversitesi. Obuz, C. (2001). Çoklu Zekâ Kuramı nın Hayat Bilgisi Dersinde Öğrenme Sürecine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Saban, A., (2010). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım Yanpar, Ş. (2001). İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı Etkinlikleri ve Çoklu Materyal Kullanımının Öğrenciler Üzerinde Çeşitli Etkileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 276, Yavuz, K. E., (2004). Eğitim-Öğretimde Çoklu Zekâ Uygulamaları, İstanbul, Ceceli Yayınları. Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Anakara: Seçkin Yayınları. Wiersma, W. (2000). Research methods in education: an introduction. (7 th ed.). Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon A Pearson Education Company.

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 73-80, 2008 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Öznur Öztosun Çaydere

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü * vhosgorur@mynet.com, ** mtkatranci@kku.edu.tr

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü * vhosgorur@mynet.com, ** mtkatranci@kku.edu.tr Vural Hoşgörür / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 33-42 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007) 33-42 E ĞİT İ M FAKÜLTESİ DERGİ S İ www.omuegitim.edu.tr

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Derslerinde Çoklu Zekâ Alanlarını Kullanabilmelerine Yönelik Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Derslerinde Çoklu Zekâ Alanlarını Kullanabilmelerine Yönelik Görüşleri Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Derslerinde Çoklu Zekâ Alanlarını Kullanabilmelerine Yönelik Görüşleri Yadigâr

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Zekâ Alanlarının Tesbiti ve Bu Alanlar ile Fen ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Zekâ Alanlarının Tesbiti ve Bu Alanlar ile Fen ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki Uzoğlu & Büyükkasap / TUSED / 8(3) 2011 124 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 8, Sayı 3, Eylül 2011 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 3, September 2011 http://www.tused.org İlköğretim Yedinci

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ Ankara, 2013 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ 1 Bilgisayar Donanım Birimleri Bilgisayar sistemleri, donanım birimlerinin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ ln Grubu PROJE EKİBİ Cevat Aslan ÖZKAN (MERKEZ YİBO- ARDAHAN) Ahmet Onur YARDIM ( Merkez İMKB YİBO- SİİRT) Nihat DİKBIYIK ( Güzelsu YİBO- GÜRPINAR/VAN) AMAÇ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 UYGULAMALARIMIZ Çoklu Zeka Yetenek Yönelim Çalışmaları Kulüp/Kurs Memnuniyet Anketleri Veli Memnuniyet Anketleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010 ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM Kasım 2010 Genel Giriş Örnek Video Sunum Akışı Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Çoklu Zeka Alanları Üstün Zekalılara ve Yeteneklilere Sunulan Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU ANASINIFI İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU ANASINIFI İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU ANASINIFI İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖĞRETMENİMİZ ÖĞRETMENİMİZ AMAÇLARIMIZ İngilizce dilini sevdirmek ve öğrencilerin dili rahat bir biçimde kullanmaları için olumlu bir ortam sağlamaktır.

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yaklaşımları İle Öğrencilerin Çoklu Zeka Türleri Arasındaki Uyum

Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yaklaşımları İle Öğrencilerin Çoklu Zeka Türleri Arasındaki Uyum Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 37-44, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Uygulama Çalışması Doç. Dr. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Binbaşıoğlu (1988a, s. 82), ev ödevini, "öğretim sürecinde öğrencinin herhangi bir konuya hazırlanması

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Öğrencilerimizle metni takip ederek dinleme, bitişik eğik yazı harflerini kurallara uygun yazma,

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Bu ay mevsimler temamızı işledik. Dört mevsime ait sunumumuzu izleyerek çeşitli paylaşımlarda bulunduk. Kıyafet

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU MART AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU MART AYI BÜLTENİ 3 YAŞ ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU MART AYI BÜLTENİ 3 YAŞ Mart Ayında Temamız HAYVAN DOSTLARIM Mart ayına Hayvanlar teması ile giriş yaptık. Hayvanlar ile ilgili çeşitli sunumlar izledik. Videolarla hayvanların seslerini

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Multiple Intelligences Theory in Education

Multiple Intelligences Theory in Education XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMLARI Multiple Intelligences Theory in Education Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Anne Baba Rehberi Rehberlik

Anne Baba Rehberi Rehberlik Anne Baba Rehberi FMV Özel Erenköy Işık Anaokulu Anne Baba Rehberi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Bülten No: 9 Mayıs 2013 Hazırlayanlar Gaye ELMAS BAŞAR Diğdem KAPLAN Editör Emir BORU Yıllarca

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

MART 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Mart ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

MART 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Mart ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. MART 2015 BÜLTENİ Merhaba! Mart ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ Drama ve Müzik dersleri her hafta

Detaylı

HOWARD GARDNER a göre zekanın özellikleri:

HOWARD GARDNER a göre zekanın özellikleri: HOWARD GARDNER a göre zekanın özellikleri: 1. Her insan kendi zekasını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2. Zeka aynı zamanda değiştirilmekle kalmaz. Aynı zamanda öğretilebilir. 3. Zeka insandaki

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÇOKLU ZEKA Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir.

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: ÇEVREMDEKİ BİLGİLER / ÜNİTE 2: BİLGİSAYARIM DERS SAATİ: 6

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: ÇEVREMDEKİ BİLGİLER / ÜNİTE 2: BİLGİSAYARIM DERS SAATİ: 6 EKİM 6. 28Ekim -Kasım 203 EKİM 5. 2-25 Ekim 203 EKİM 4. 7- Ekim 203 EKİM 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : ÇEVREMDEKİ

Detaylı

1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Oyunun Adı: Ben Kimim? Amacı: Görsel algının gelişmesi Hedef kitle : 6-5 yaş REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Malzeme: Farklı tiplerde ve özelliklerde küçük oyuncaklar Kişi sayısı: 10-15 kişi. Oyunun

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgisayar : Kullanıcıdan aldığı bilgiyi işleyip, tekrar kullanıcaya sunan teknolojik alete denir.üç çeşit bilgisayar vardır.bunlar ; Masaüstü,Dizüstü,Tablet. Bilgisayarın Özellikleri : 1. Hızlıdır. 2.Hatasızdır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi günümüzde çok değerli bir konumda. Şöyle bir düşünün taş devrinde yaşıyor olsaydınız ne kadar bilgiye sahip olurdunuz. Bir zamanlar insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı