ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 15-34, 2011 ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Aslıhan Saban Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Meram, Konya, ÖZET Toplumların yaratan ve düşünce üreten bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin de öğrencilerin değişik yönlerini ön plana çıkaran, öğrencilerin farklı yönlerini geliştiren ve farklı öğrenme yollarına cevap veren değişik eğitim etkinliklerinin tasarlanmasına ihtiyaç vardır. Bilimin ve teknolojinin ürettiği malzemelerin kullanımı bu bağlamda işlerimizi daima kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde araştırmacı tarafından verilen Çoklu Zekâ seçmeli dersini alan ikinci sınıf öğrencilerinin hazırladığı ders materyalleri üzerinde yapılmıştır. Öncelikle bu dersi alan 32 öğrenci gruplara ayrılarak her gruba farklı bir zekâ alanında olmak üzere iki konu ödev olarak verilmiştir. Bu konularla ilgili çoklu zekâ kuramına dayalı olarak bilgisayar ve teknoloji destekli ders materyalleri geliştirmeleri istenmiştir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının hazırladığı ders materyalleri değerlendirilirken nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Bütün bu hazırlanan materyaller incelendiğinde farklı zekâ alanlarına ait öğrenciler için eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebileceği görülmüştür. Özetle, Çoklu Zekâ Kuramı ve disiplinler arası yaklaşım uygulamalarının öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar getirdiği ve öğretmen rolünde değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Teknoloji destekli eğitim, Öğretim materyali, Çoklu zeka kuramı

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 15-34, 2011 THE EVALUATION OF THE SAMPLE COMPUTER- AIDED AND TECHNOLOGY-AIDED COURSE MATERIALS WHICH WERE DEVELOPED ACCORDING TO MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY Aslıhan Saban Selcuk Üniversity, Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, Computer Education and Instructional Technology Department, Meram, Konya, ABSTRACT Each day the society needs more and more individuals who are coming up with new ideas and who are creative. So the teachers also need to design new educational activities bringing the student s different aspects forward, improving their different skills and responding different learning ways. In this context, the usage of the products that science and technology produce always makes our work easier. This study is done with the course materials prepared by the second grade students who are studying in Computer and Instructional Technology Department and taking Multiple Intelligence classes -which is an optional subject- taught by the researcher. First of all thirty students who are taking these classes are divided into groups and each group having a different part of intelligence got two subjects as homework. They are asked to develop computer and technology-aided course materials based on Multiple Intelligence Theory about the topic. While evaluating the teacher candidates course materials in this research, the document analysis method of qualitative research is used. When all these prepared-materials were examined it is seen that students, learning belonging different intelligence fields, was fun and permanent. In brief, the study revealed that the application of Multiple Intelligence Theory and interdisciplinary approaches had a positive effect on students cognitive and affective development and it also caused changes in teachers roles. Key Words: Technology-aided Education, Teaching Material, Multiple Intelligence Theory

3 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 17 GİRİŞ Toplumların yaratan ve düşünce üreten bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bilimin ve teknolojinin ürettiği malzemelerin kullanımının yaygınlaşması ve tüketicinin işini kolaylaştırmasına rağmen, tüm bireylerin tekno-bilimsel çıktıları kullanırken düşünmeleri ve fikir üretmeleri birey ve toplum sosyo-ekonomisi açısından olduğu kadar, toplumsal sorunların çözümü bağlamında da gereklidir (Akpınar, 1999). Öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğrencilerin değişik yönlerini ön plana çıkaran, öğrencilerin farklı yönlerini geliştiren ve farklı öğrenme yollarına cevap veren değişik eğitim etkinliklerinin tasarlanmasına katkıda bulunacak yaklaşımlar kullanılmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için düzenlenen öğrenme öğretme süreci her öğrencinin farklı yönlerinin gelişimine yardımcı olmalıdır. Belirtilen özelliklere sahip yaklaşımların kullanılabilmesi için öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğretim stratejilerinin kullanılması, etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğrencilerin farklı yönlerini değerlendirmeye olanak tanıyan tekniklerin uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin farklı yönlerini ortaya çıkarmayı, farklılıkları desteklemeyi ve geliştirmeyi esas alan yansımalardan biri olarak Çoklu Zekâ Kuramı nın, öğrenme-öğretme sürecinin düzenlenmesinde temel alınmasının yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Geleneksel yapıdaki görüşlerin yetersizliğini fark eden Gardner, 1993 te yayımladığı Zihnin Çerçeveleri (Frames of Mind) adlı çalışmasında bir insanın en az yedi temel zekâ alanına sahip olduğunu söylemiştir. Gardner zekâ üzerindeki çalışmalarını sürdürürken sekizinci bir zekâ alanının varlığından 1999 da yayımladığı Zekâ Yeniden Yapılandırıldı (Intelligence Reframed) adlı çalışmasında söz eder. Gardner a göre bu sekiz zekâ alanı şunlardır: 1. Sözeldilsel zekâ, 2. Mantıksal-matematiksel zekâ, 3. Görsel-uzamsal zekâ, 4. Müziksel-ritmik zekâ, 5. Bedensel-kinestetik zekâ, 6. Sosyal zekâ, 7. İçsel zekâ, 8. Doğacı zekâ 1. Sözel-Dilsel Zekâ Sözel-dilsel zekâ, bir bireyin kendi diline ait kavramları bir masalcı, bir konuşmacı veya bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir şair, bir yazar, bir editör veya bir gazeteci gibi yazılı olarak etkili bir biçimde kullanabilme kapasitesidir. Sözel-dilsel zekâ güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Normal öğrencilerden daha iyi yazarlar. 2. Uzun hikâyeler ve fıkralar anlatır. 3. İsimler, yerler ve tarihler hakkında iyi bir hafızaya sahiptir. 4. Yaşına uygun kelimeleri doğru bir şekilde telâffuz eder. 5. Yaşına göre iyi bir kelime hazinesine sahiptir. 6. Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girer. 7. Kitap okumayı çok sever. 8. Dinleyerek öğrenmeyi sever.

4 18 A. Saban 2. Mantıksal-Matematiksel Zekâ Mantıksal-matematiksel zekâ, bir bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru veya bir istatikçi gibi sayıları etkili bir şekilde kullanabilme ya da bir bilim adamı, bir bilgisayar programcısı veya bir mantık uzmanı gibi sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir şekilde mantık yürütebilme kapasitesidir. Mantıksal-matematiksel zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar. 2. Sayılarla çalışmayı ve hesaplama yapmayı çok sever. 3. Matematik dersini çok sever. 4. Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi çeşitli stratejik oyunları oynamayı çok sever. 5. Bilgisayar oyunlarını ilginç bulur. 6. Makinelerin nasıl çalıştığına dair çok soru sorar. 3. Görsel-Uzamsal Zekâ Görsel-uzamsal zekâ, bir insanın bir avcı, bir izci ya da bir rehber gibi görsel ve uzamsal dünyayı doğru bir şekilde algılama veya bir dekoratör, bir mimar ya da bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimler üzerine değişik şekiller uygulama kapasitesidir. Görsel-uzamsal zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Renklere karşı çok hassas ve duyarlıdır. 2. Haritaları, çizelgeleri, diyagramları veya tabloları sadece düz metinden oluşan yazılı materyallere kıyasla daha kolay okur ve anlar. 3. Sanat içerikli etkinlikleri çok sever. 4. Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar. 5. Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren resimleri çizer. 6. Okuma materyallerine sık sık karalamalar yapar. 4. Müziksel-Ritmik Zekâ Zekâ, bir besteci, bir müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılama, ayırt etme ve ifade etme kabiliyetidir. Müziksel-ritmik zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar. 2. Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir. 3. Bir müzik aletini çok iyi çalar ya da çalmayı çok sever. 4. Farkında olmadan kendi kendine mırıldanır. 5. Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritm tutar. 6. Çevresindeki seslere karşı aşırı derecede duyarlı ve hassastır. 5. Bedensel-Kinestetik Zekâ Bedensel-kinestetik zekâ ile bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da bir dansçı gibi düşünce ve duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltraş, bir cerrah ya da bir tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri kastedilir. Bedensel-kinestetik zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Bir veya birden fazla sportif faaliyette başarılıdır.

5 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlar. 3. Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit ederler. 4. Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedir. 5. Koşmayı, sıçramayı ve benzeri fiziksel hareketleri yapmayı çok sever. 6. El becerisi gerektiren etkinliklerde çok başarılıdır. 7. Bir şeyi en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenir. 6. Sosyal Zekâ Sosyal zekâ, insanın bir öğretmen, bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi çevresindeki insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir. Sosyal zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever. 2. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir. 3. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder. 4. Dışarıda iken başının çaresine bakabilir. 5. Başkaları daima onunla birlikte olmak ister. 6. Empati yeteneği çok gelişmiştir. 7. İçsel Zekâ İçsel zekâ, kişinin kendini tanıması ve kendi hakkında sahip olduğu bilgi ve anlayış ile çevresinde uyumlu davranışlar sergilemesi yeteneğidir. İçsel zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Bağımsız olma eğilimindedir. 2. Kendisinin zayıf ve güçlü yanları hakkında gerçekçi bir görüşe sahiptir. 3. Yalnız oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır. 4. Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirir. 5. Hayattaki amacının ne olduğuna ilişkin belirgin bir fikre sahiptir. 6. Hayattaki başarılarından ve başarısızlıklarından ders almasını bilir. 7. Kendine güveni ve saygısı yüksektir. 8. Doğacı Zekâ Doğacı zekâ ile bir kişinin bir biyolog yaklaşımıyla hayvanlar ve bitkiler gibi yaşayan canlıları tanıması, onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırması ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı aşırı ilgili ve duyarlı olması kastedilmektedir. Doğacı zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere olan gezileri çok sever. 2. Doğa olaylarına karşı çok hassas ve duyarlıdır. 3. Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımını üstlenir. 4. Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdır. 5. Mevsimlere ve iklim olaylarına karşı çok ilgilidir. (Saban, 2010) Çoklu Zekâların Birlikte Çalışması İnsanlardaki zekâ gelişimi üzerinde en önemli belirleyiciler, kalıtım, aile, kültür, ilk yaşam tecrübeleri ve eğitimdir. Bazı insanlar kendilerine sunulan imkânlarla

6 20 A. Saban zengin bir öğrenme ortamına sahip olurlar ve bu insanların zekâlarının gelişimi diğer insanlara göre daha hızlıdır. İnsanlar bir veya birden fazla zekâ bölümüne sahiptirler. Nadiren bazı insanlarda zekâların hemen hepsi aynı derecede aktiftir ve gelişmiştir. Her insanın zekâ profili birbirinden farklıdır. Fakat her insanın baskın olarak kullandığı bir veya birden fazla zekâ bölümü vardır. Örneğin, bir insanda sözel ve sosyal zekâlar baskın olarak çalışırken, bir başka insanda, müziksel ve kinestetik zekâlar baskın olarak çalışabilir. Yaptığımız çok basit işlerde bile farklı zekâ bölümlerini kullanırız. Örneğin, bir insana yol tarif ederken, sözel anlatımınızla çizgilerinizle ya da hareketlerinizle yolu tarif edersiniz. Bir futbolcu, bedensel-kinestetik zekâsının yanı sıra görsel-uzamsal zekâsını da etkili bir biçimde kullanabilir. Bu zekâlara ek olarak sosyal zekâyı da güçlü olarak kullandığında başarılı bir teknik direktör olabilir. Başarılı bir saz üstadının iyi bir vücut-el kombinasyonuna ihtiyacı vardır. Doğal olarak kinestetik ve müziksel zekâyı aynı anda kullanabilir. Eğer bu sanatçı dinleyicilerle arasında güçlü bir bağ kurabiliyorsa, müzik yorumcusu olarak verdiği konserlerde de adını duyurabilir. (Yavuz, 2004). Öğretmenler öğretim yöntemlerini ve ortamlarını öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirerek o çocuğun zekâ alanlarını geliştirebilirler. Geleneksel eğitim sistemlerindeki esas problem, bazı öğrencilerin öğrenme özürlü olması değil, birçok öğretmenin öğretme özürlü olmasıdır; yani, öğretim yaklaşımını farklı yollarda öğrencilere göre uyarlayamamasıdır (Saban, 2010). Okullarda öğretme öğrenme ortamını etkili hale getirmenin yolu öğrencilere uyarıcı zenginliği ile derse katılmalarını sağlamaktır. Bu noktada bilgisayarın eğitim ortamında kullanılması uyarıcı zenginliği sağlayan bir unsur olmasını sağlamıştır. Bugün bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler artık metin, müzik, resim, hareketli resim ve video gibi iletişim örüntülerini kolayca işleyebilir hale getirmiş ve bu olanakları her kullanıcının hizmetine sunmuştur. Eğitim ortamındaki tekbir bilgi ifade biçimi, örneğin sadece metin veya sadece resim yetersiz kalabileceğinden, değişik ifade biçimlerinin birbirini engellemeyecek şekilde anlamlıca ilişkilendirilerek işe koşulması önerilmektedir (Akpınar, 1999). Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı çoklu zekâ kuramını temel alarak bilgisayar ve teknoloji destekli hazırlanmış ders materyallerinin tanıtılması ve çoklu zekâ kuramına göre değerlendirilmesidir. YÖNTEM Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde araştırmacı tarafından verilen Çoklu Zekâ seçmeli dersini alan ikinci sınıf öğrencilerinin hazırladığı ders materyalleri üzerinde yapılmıştır. Öncelikle bu dersi alan 32 öğrenci 8 gruba ayrılmıştır. Bu sekiz gruba her biri farklı bir zekâ alanında olmak üzere iki konu ödev olarak verilmiştir. Bunlar; 1. Kişisel bilgisayarın ana parçalarını ve çevre birimlerini tanır (Sadece fare, klavye, ekran, sistem birimi, hoparlör ve CDROM tanıtılır varsa bu

7 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 21 parçaların kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri vurgulanır. Sistem birimi kavramı ile kasa ve içerisindeki parçalar kastedilmektedir) konusunu çoklu zekâ kuramına dayalı ve teknolojik materyal kullanarak nasıl öğretiriz. 2. Hayat Bilgisi Dersi 2. sınıf konusu olan Benim eşsiz yuvam (Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder) konusunu çoklu zekâ kuramına dayalı ve teknolojik materyal kullanarak nasıl öğretiriz. Bu araştırmada öğretmen adaylarının hazırladığı ders materyalleri değerlendirilirken nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Wiersma (2000) e göre doküman analizi tekniği; verilerin toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinde yararlanılan bir tekniktir. Bu teknikten, eğitim araştırmalarında yaygın bir biçimde yararlanılmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 1999; Ekiz, 2003). Hazırlanan bu materyaller araştırmacı tarafından çoklu zekâ kuramına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken farklı zekâ alanlarına ait özellikler göz önünde bulundurulmuş ve materyallerin teknoloji destekli olmasına önem verilmiştir. BULGULAR Sözel-dilsel zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri Sözel-dilsel zekâ güçlü olan bir öğrencinin özelliklerine baktığımızda hazırlanan ders materyalinin bu zekâ alanındaki öğrenciler için gayet ilgi çekici ve eğlendiricidir. Çünkü bu zekâ alanındaki öğrenciler uzun hikâyeler ve fıkralar anlatırlar. Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girerler. Dinleyerek öğrenmeyi severler. Bu materyal bir Powerpoint sunusu şeklindedir ve kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri sözel-zekâya sahip öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde tanıtılmıştır (anakart, ram bellek, rom bellek, işlemci, ekran kartı, hard disk, ses kartı, ethernet kartı, fare, klavye, ekran, hoparlör, CD-rom ). Sunumda dikkat çekici canlı renkler ve tasarımlar kullanılmıştır. Öğrencilerin sözel-dil zekâlarının daha çok geliştiği göz önünde bulundurularak, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla fare, klavye ve ekranla ilgili şiirler hazırlanmıştır. Öğrencilerin sıkılmasını engellemek, dikkatlerini toplamak, anlatımı canlı tutmak ve onları eğlendirmek için fıkralara ve karikatürlere yer verilmiştir. Öğrencilerde beyin fırtınası yaratmak için kare bulmaca hazırlanmıştır. Öncelikle ekrana bulmacanın boş hali yerleştirilmiş, ardından sorular sorularak öğrencilerin etkin katılımı sağlanmıştır. Daha sonra da çözümlü hali ekrana yerleştirilmiştir. Bilgisayar ile sağlıklı ve güvenli çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Konu dikkat çekici hale getirilmek için güncel örneklerle bağdaştırılarak ve hikâyeleştirilerek anlatılmıştır. Bilgisayar masasının üzerine bilgisayar parçalarının nasıl yerleştirileceği görsel olarak gösterilerek etkili bir

8 22 A. Saban anlatımla desteklenmiştir. Aşağıda hazırlanan sözel-dilsel zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3 hazırlanan karikatürler, şiirler ve fıkralar ile ilgilidir. Şekil 4 de ise kare bulmaca mevcuttur. Şekil 1. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili materyal örneği 1 Şekil 2. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili materyal örneği 2

9 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 23 Şekil 3. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili materyal örneği 3 Şekil 4. Sözel Dil Zekâsı ile ilgili bulmaca Yukarıdaki bulmaca soruları: 1. Ekrandaki öğeleri seçmenizi ve hareket ettirmenizi sağlayan aygıtın adı nedir? (E1 sağdan sola) 2. Üzerinde harf, rakam ve özel karakterlerin bulunduğu bilgisayar birimi nedir? (A2 soldan sağa) 3. Tüm donanım birimlerinin üzerinde bulunduğu ve donanımlar arasındaki iletişimi sağlayan kart? (A4 soldan sağa) 4. Müzik dinleme, ses kaydı yapabilme, çoklu ortam aygıtlarını kullanabilme işlevlerini yürüten kart? (B7 soldan sağa) 5. Çalan müziği ve ses kayıtlarını dinlememizi sağlayan alet?(h8 sağdan sola) 6. Bilgisayarın donanım aksamının gerilim ihtiyacına göre şebeke gerilimini düzenleyerek aygıtlara gerektiği kadar voltaj gitmesini sağlayan...kaynağı nedir?(c9 soldan sağa) 7. Bilgisayar kasasının içerisinde yer alan depolama birimi?(b10 soldan sağa) 8. Ekranınızdaki görüntünün daha kaliteli olmasını, renk desteğinin yükselmesi, akıcı görüntü sağlanması gibi aktif görevleri üstlenen kart?(a1 yukarıdan aşağıya) 9. Bilgilerin geçici olarak saklandığı bellek?(c3 yukarıdan aşağıya) 10. Birçok bilgisayar parçasını içine yerleştirdiğimiz ve onları koruyan bilgisayar birimi?(e3 yukarıdan aşağıya) 11. Yapılan işlemleri gözün görebileceği şekilde görüntüye dönüştüren cihazdır.(f2 yukarıdan aşağıya) 12. Bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bellek?(h1 yukarıdan aşağıya) 13. İşlem yapan karşılaştıran ve kontrol eden birim? (I1 yukarıdan aşağıya) Mantıksal-matematiksel zekâ Benim eşsiz yuvam Mantıksal-matematiksel zekâsı güçlü olan öğrencilerinin özelliklerini düşündüğümüzde sayılarla çalışmayı ve hesaplama yapmayı, mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi çeşitli stratejik oyunları

10 24 A. Saban oynamayı çok sevdiklerini görürüz. Hazırlanan ders materyali de bu zekâ alanındaki öğrencilerin dikkatini çekecek niteliktedir. Yine hazırlanan bu ders materyali Powerpoint sunusu şeklindedir. Sunum içerisinde öğrencilerin seviyelerine uygun resimler vardır ve konu anlatılırken kısa sözcüklerle en etkili anlatım yolu izlenmiştir. Bu bilgilerin sonrasında, slâyda bir karakter ekleyerek onun ağzından konuyu anlatılmıştır. Yine sunumda mantıksal-matematiksel zekâya uygun bulmacalar mevcuttur. Sunumda görselliğe de önem verilmiş hareketsiz resimlerin yanında bazı hareketli resimler de eklenmiştir. Aşağıdaki şekillerde mantıksal-matematiksel zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Bu resimlerde yön belirme, bulmaca ve eşleştirmelerle ilgili örnekler mevcuttur. Şekil 5. Mantıksal-Matematiksel Zekâ ile ilgili materyal örnekleri Görsel-uzamsal zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri Görsel-uzamsal zekâsı güçlü olan öğrenciler renklere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Haritaları, çizelgeleri, diyagramları veya tabloları sadece düz metinden oluşan yazılı materyallere kıyasla daha kolay okur ve anlarlar. Sanat içerikli etkinlikleri çok severler. Bu ders materyali de görsel-uzamsal zekâya sahip olan öğrencilerin özelliklerine uygun hazırlanmıştır.

11 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 25 Sunum hazırlanırken görsel öğelere önem verilmiş metin kısmı kısa tutulmuştur. Donanım parçası hakkında kısa bilgiler verildikten sonra akılda kalıcılığın artması için o parçayla ilgili farklı resimler gösterilmiştir. Görsel- uzamsal zekaya ait öğrencilerin derse ilgisini arttırmak ve daha kolay öğrenmesi amaçlı afişler hazırlanmış ve bu afişler herkesin kolayca görebilmesi için tahtaya yapıştırılmıştır. Öğrencilerin öğrendiklerini test etmek ve öğrendiklerini pekiştirmek için 3 etkinlik hazırlanmıştır. Birincisi bilgisayar parçalarının bazılarının resimlerini alarak küçük bir boyama kitabı şekline getirilmiştir. Öğrencilerden bu bilgisayar parçalarını istediklerini renge boyamalarını ve bu bilgisayar parçalarının isimlerini resimlerin altında bulunan boşluğa yazmaları istenmiştir. İkincisi bilgisayar parçalarıyla ilgili bir kare bulmaca hazırlanmış ve sınıfla birlikte her öğrenciye söz vererek öğrencilerin bu bulmacanın çözülmesi sağlanmıştır. Üçüncüsü ise karışık harfler içinde saklanmış anlamlı bilgisayar terimlerini bulmaları sağlanmıştır ve bu buldukları anlamlı terimleri renkli kalemlerle boyamaları istenmiştir. Aşağıdaki şekillerde görsel-uzamsal zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 6. Görsel-Uzamsal Zekâ ile ilgili materyal örnekleri 1

12 26 A. Saban. Müziksel-ritmik Zekâ Benim eşsiz yuvam Şekil 7. Görsel-Uzamsal Zekâ ile ilgili materyal örnekleri 2 Müziksel-ritmik zekâsı güçlü olan öğrenciler şarkıların melodilerini çok iyi hatırlarlar. Farkında olmadan kendi kendilerine mırıldanırlar. Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutarlar. Hazırlanan ders materyali Powerpoint sunusudur. Sunumda çocukların ilgilerini çekecek hayvan karakterleriyle anlatım yapılmıştır. Müziksel-Ritmik zekâya

13 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 27 sahip çocukların konuyu daha iyi anlamaları ve daha ilgi çekici olması amacıyla eşsiz yuvayı anlatan bir video izletilmiştir. Ayrıca bu zekâya sahip olan öğrenciler müzik eşliğinde konuyu daha iyi öğreneceklerinden sunuya uygun fon müziği eklenmiştir. Sunu sonuna konuya uygun olacak bir şiir (Benim Eşsiz Yuvam) eklenmiş ve ritim tutarak çocukların bu şarkıyı söylemeleri istenmiştir. Son olarak öğrencilere kemanla Okul ve Bir gün Bir Hırsız Karga adlı parçalar çalınmış ve öğrencilerin de ritimle eşlik etmeleri istenmiştir. Aşağıdaki şekillerde müziksel-ritmik zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekilde şarkı sözleri ve hazırlanan materyalden uygulama örneği görülmektedir. Şekil 8. Müziksel-Ritmik Zekâ ile ilgili materyal örnekleri Bedensel-Kinestetik Zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri Bedensel-kinestetik zekâsı güçlü olan öğrenciler bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlarlar. Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit ederler. Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedirler. Koşmayı, sıçramayı ve benzeri fiziksel hareketleri yapmayı çok severler. Bir şeyi en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Bu ders materyali de yine Powerpoint sunusu yoluyla hazırlanmış ve kişisel bilgisayarın ana parçaları anlatılmaya başlanmıştır. Yine konuyu anlatmak için

14 28 A. Saban öğrencilere programlar yardımıyla puzzle hazırlanmıştır. Çünkü bu öğrenciler hareket ederek ve uygulayarak öğrenebilme yeteneğine sahiptirler. Kâğıtlara renkli çıktılar alarak bilgisayarın iç birimlerini anlatılmıştır. Bu kâğıtların bir kısmı öğrencilerin bazılarının çantasına, bir kısmı da sınıfta bazı yerlere saklanmıştır. Saklanılan kâğıtların öğrencilerden bulmaları istenmiş ve bulan öğrencilerin de bulduğu parçaların üzerindeki bilgiler yardımıyla sınıfa açıklama yapması istenmiştir. Bu sayede öğrenciler sınıfta ders sırasında daha aktif hale getirilmiştir. Hazırlanan görsel materyallerin sonunda eğlence bölümlerine ve fıkralara yer verilmiştir. Bu sayede öğrencilerin sıkılmaları önlenmiş ve ders zevkli hale getirilmiştir. Ayrıca öğrencilere yaptırılan uygulamalarla ders desteklenmiştir. Aşağıdaki şekillerde bedensel-kinestetik zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 9. Bedensel-Kinestetik Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

15 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 29 Sosyal Zekâ Benim eşsiz yuvam Sosyal zekâsı güçlü olan öğrenciler arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok severler. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedirler. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım ederler. Empati yetenekleri çok gelişmiştir. Sosyal zekâya uygun olacak şekilde bir Powerpoint sunusu hazırlanmıştır. Bu anlatımda tüm canlıların yuvalarından bahsedilip, özellikle doğada bulunan hayvanlar ve yuvaları işlenmiştir. Resimlerle anlatım renklendirilmiş ve doğadaki hayvanların fotoğrafları bire bir gösterilerek yuvalarıyla ilişkilendirilmiştir. Gerçek resimlerin yanında çizgi film karakterleri de kullanılmış, sosyal zekâya uygun olacak şekilde hikâyeleştirilerek doğa hayvanlarından oluşan bir olay çerçevesinde işlenmiştir. Daha sonra bir bulmaca hazırlanmış ve çeşitli canlıların resimlerini göstererek boşluklara uygun harflerin yerleştirilmesi istenmiştir. Bunun için sınıf iki gruba ayrılmıştır. Grupların birer sözcü seçmesi istenmiş ve gruplar sözcüleri eşliğinde sırayla canlıların yuvalarını söyleyerek bulmacayı sosyal zekâya uygun bir biçimde tamamlamışlardır. Aşağıdaki şekillerde sosyal zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 10. Sosyal Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

16 30 A. Saban Şekil 11. Sosyal Zekâ ile ilgili bulmaca İçsel-Öze Dönük Zekâ Kişisel bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri İçsel zekâsı güçlü olan öğrenciler bağımsız olma eğilimindedirler. Yalnız oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır. Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirirler. Hayattaki amacının ne olduğuna ilişkin belirgin bir fikre sahiptirler. Kendilerine güveni ve saygısı yüksektir. İçsel- öze dönük zekâ alanındaki öğrenciler için bilgisayarın temel parçalarını ve çevre birimlerini tanıtma konulu Powerpoint ders materyalinde sunumun sade ve anlaşılır olmasına dikkat edilerek, metin kısmı fazla uzun tutulmamıştır. Donanım parçası hakkında kısa bilgiler verdikten sonra akılda kalıcılığın artması için kısa bir tekrar yapılmıştır. Öğrencilerin öğrendiklerini test etmek ve genel bir değerlendirme yapmak amacıyla etkinlikler hazırlanmıştır. İlk olarak donanım parçalarının resimlerini göstererek öğrencilerden parçaların isimlerini söylemeleri istenmiştir. Burada hem katılım sağlamak hem de bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. İkinci etkinlik olarak 10 soruluk kısa bir değerlendirme testi hazırlanmıştır. Buradaki amaç içsel-öze dönük zekâsı gelişmiş olan öğrencilerin kendi kendilerine değerlendirme yapmalarını sağlamak ve öğrendiklerini zihinlerinde tekrar ederek kalıcı olmasını sağlamaktır. Aşağıdaki şekillerde içsel-öze dönük zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir.

17 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 31 Şekil 12. İçsel-Öze Dönük Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

18 32 A. Saban Doğacı Zekâ Benim eşsiz yuvam Doğacı zekâsı güçlü olan öğrenciler doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere olan gezileri çok severler. Doğa olaylarına karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımını üstlenirler. Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdırlar. Doğacı zekâ alanına sahip öğrenciler için hazırlanan sunumda doğada yaşayan hayvanların kendi ağızlarından yuvalarıyla ilgili bilgiler anlatılmıştır. Her hayvan kendi evini kendi anlatmıştır. Sonrasında sokak hayvanları için barınak nasıl yapılabilir onunla ilgili bir video izletilmiştir. İlköğretim öğrencilerinin hazırladığı ev ve hayvan yuvalarının maketleriyle ilgili bir video ve de hayvanlarının doğadaki yaşantılarıyla ilgili videolar izlettirilerek bu sayede doğacı zekâya sahip öğrencilerin derse dikkatleri çekilerek konunun kalıcı bir şekilde öğrenilmesi sağlanmıştır. Aşağıdaki şekillerde doğacı zekâya yönelik hazırlanan teknoloji destekli materyalden örnekler görülmektedir. Şekil 13. Doğacı Zekâ ile ilgili materyal örnekleri

19 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar 33 SONUÇ VE TARTIŞMA Bütün bu hazırlanan materyaller incelendiğinde farklı zekâ alanlarına ait öğrenciler için eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebileceği görülmüştür. Bir öğretmenin sekiz zekâ alanının hepsinde de uzman olmak zorunda olmamasına rağmen, onun sınıfta tipik olarak uygulamaktan çekindiği çeşitli zekâ alanlarına ait etkinlikleri nasıl gerçekleştireceğine dair yararlanabileceği kaynakları bilmesi ve bu kaynaklardan nasıl yararlanacağının farkında olması büyük önem arz etmektedir (Saban, 2010). Bireye ait tüm bu zekâ alanlarının aynı düzeyde olması çok güç bir ihtimaldir. Ancak doğru öğretim teknikleriyle zekâ alanlarının geliştirilebilirliği yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir (Gök, Harmandar, 2002). Sekiz zekâ alanı yoluyla, öğrenme fırsatları birleştirilirse öğrenciler akademik olarak daha başarılı olmakta, kendi öğrenme stratejilerinin farkına varmakta ve kendilerine olan güvenleri artmaktadır. Bu nedenle, öncelikle öğretmenlerin, çoklu zekâ alanlarını kendi derslerinde kullanabilecek düzeyde eğitim almaları gerekmektedir (Akt. Köroğlu, Yeşildere, 2004:39). Bunun için Eğitim Fakültelerinin lisans programlarında, öğretmen adaylarının sınıf ortamında kullanabilecekleri çoklu zekâ etkinliklerine önem verilmelidir. Çoklu zekâ teorisinden yararlanarak öğretmenlerin yaratıcılıklarını kullanarak tüm zekâ alanlarına hitap eden etkinliklerin planlanmasıyla derslerin daha verimli geçeceği düşünülmektedir. Özetle, Çoklu Zekâ Kuramı ve disiplinler arası yaklaşım uygulamalarının öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar getirdiği ve öğretmen rolünde değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda göstermektedir ki, Çoklu Zekâ Kuramı na göre düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin başarılarını, derse yönelik tutumlarını ve motivasyonlarını artırmaktadır (Demirel ve diğerleri, 1998, Yanpar, 2001, Obuz, 2001, Korkmaz, 2001). KAYNAKLAR Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar, Ankara, Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. ve diğerleri (1998). İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramı nın Uygulanması. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eğitim Bilimleri Bölümü Cilt 1, Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara, Anı Yayıncılık. Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York, Basic Books.

20 34 A. Saban Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the new millenium, New York, Basic Books. Gök, D., Harmandar, M. (2005). Çoklu Zekâ Teorisine Göre Hazırlanmış Isı ve Işık Ünitesinin Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Denizli, Pamukkale Üniversitesi. ss Korkmaz, H. (2001). Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Eğitim ve Bilim, 26, 119. Köroğlu, H., Yeşildere, S. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zeka Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 24 ( 2) Ankara, Gazi Üniversitesi. Obuz, C. (2001). Çoklu Zekâ Kuramı nın Hayat Bilgisi Dersinde Öğrenme Sürecine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Saban, A., (2010). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım Yanpar, Ş. (2001). İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı Etkinlikleri ve Çoklu Materyal Kullanımının Öğrenciler Üzerinde Çeşitli Etkileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 276, Yavuz, K. E., (2004). Eğitim-Öğretimde Çoklu Zekâ Uygulamaları, İstanbul, Ceceli Yayınları. Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Anakara: Seçkin Yayınları. Wiersma, W. (2000). Research methods in education: an introduction. (7 th ed.). Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon A Pearson Education Company.

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR***

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR*** Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanları ile Biyoloji Dersine Yönelik Akademik Başarıları ve Cinsiyetleri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 835-848 ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Hafize KESER Ankara Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: December 2013 NWSA ID: 2014.9.2.1C0610 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: December 2013 NWSA ID: 2014.9.2.1C0610 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: December 2013 NWSA ID: 2014.9.2.1C0610 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nail Güney Canik

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri

Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 24 Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri Halil Öngören 1, Abdurrahman Şahin 2 Özet Eğitimcilerin

Detaylı

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 1619 YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ŞAHİN, Esin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada ve Türkiye de her alanda gelişim devam etmekte ve buna paralel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract Bilgisayar Destekli Hikaye Anlatımı Yöntemi: Alanyazın Araştırması The Use of Computer-aided Story in Education: Literature Review Gökben Turgut Bornova Halk Eğitim Merkezi, Turkey gokbenyilmaz@gmail.com

Detaylı

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 504/528 BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma Merve MÜLDÜR 1 & Arzu

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR?

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR? Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 131-148, 2011 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR? Feride Karaca Orta Doğu

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Özet Oğuz DİLMAÇ * Sehran DİLMAÇ

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Editorial Board. Guest Editor of this Issue. Dr. Ahmet Baytak - Harran University / Turkey. Dr. Antonis Lionarakis - Hellenic Open University / Greece

Editorial Board. Guest Editor of this Issue. Dr. Ahmet Baytak - Harran University / Turkey. Dr. Antonis Lionarakis - Hellenic Open University / Greece Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 5 Special Issue of International Conference on Innovation and Challenges in Education CICE 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

PROJECT-BASED TEACHING AND ITS USAGE IN TURKISH INSTRUCTION

PROJECT-BASED TEACHING AND ITS USAGE IN TURKISH INSTRUCTION Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 1, 87-104 PROJECT-BASED TEACHING AND ITS USAGE IN TURKISH INSTRUCTION Kemal Zeki ZORBAZ * Mehmet Akif ÇEÇEN ** Abstract

Detaylı

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2012, sayfa 67-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 6, 2010, Sayfa 99-108 İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sayı 16 (2011-2), 1-21 Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hediye CAN w, Ruken AKAR-VURAL

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0487 NWSA-EDUCATION SCIENCES Funda Dağ Received: June 2011 Esma BuluĢ Kırıkkaya Accepted: January 2012

Detaylı

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 ĠLKOKUL 1-4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı