ÇAM KESEBÖCEGi (THAUMETOPOEA PİTYOCAMPA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAM KESEBÖCEGi (THAUMETOPOEA PİTYOCAMPA"

Transkript

1 Ox : 411/4 Dem!~:_;:ı.] no.: _7S.L 1... : ~,e.\~:\z., :?...\.O.. : '2._ ÇAM KESEBÖCEGi (THAUMETOPOEA PİTYOCAMPA SCHİFF.) NİN BiYOLOJiSi VE MÜCADELESi LE CONTROLE ET LA BİOLOGİE DE THAUMETOPOEA PİTYOCAMPA SCHİFF. Ormancılık Yazan ömer BESÇELİ Araştırma Enstitüsü Orman Koruma Şubesi Müdürii ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü YAYINLARI Teknik Bülten Serisi No: 35 Güzel İstanbul Matbaası Ankara-1969

2 ÖN SÖZ Ormanlarımız muhtelif zararlı haşerelerin çeşitli sebepler tahtında ta sallutuna maruz kalmakta ve epidemi yaratarak ağaçlarda fizyolojik ve teknik zararlar husule getirmektedir. Bu cümleden olarak kitle çoğalması ile ağaçları ve meşcereleri tamamen çıplak hale getirebilen ve her yıl vaki olan tahribatı ile muhakkak ki tecessümün azalmasına sebep olan önemli haşerelerden biri de Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) dir. Bu haşere memleketimizde ve bilhassa Akdeniz iklim ınıntakasında yaygın halde bulunması ve her sene zuhur etmesiyle devamlı mücadeleyi ve masrafı zorunlu kılmaktadır. Memleketimiz şartları muvacehesinde ekonomik bir mücadelenin tesbiti makf':adiyle ele aldığımız bu denemenin so nuçlarının tatbikata faydalı olmasını diler, çalışma süresince yardımları geçen Güney Anadolu Ormancılık Araştırma İstasyonu ve Bük Araştırma Ormanı Teknik elemanları ile personeline teşekkürü borç bilirim. ANKARA Kasım 1968 ömer BESÇELİ III

3 İÇİNDJ':KİLER ÖN SÖZ III I. GENEL BÖLÜM 1 1. Çam keseböceği (thaumetopoea pityocampa Schiff.) nin sistematikdeki yeri ve sinonimi 1 2. Tanıtımı 1 3. Yayılış sahası 1 4. Arız olduğu ağaç türleri ve tahribatı 3 5. Biyolojisi 5 6. Parazit ve yırtıcıları Çam keseböceğinin bu güne kadar tabi tutulduğu mücadele usulleri 13 II. ÖZEL BÖLÜM Denemenin gayesi 2. Denemenin yürütüldüğü ormanlar 3. Metod ve materyal a. Mihaniki mücadele b. Kimyevi mücadele c. Biyolojik mücadele d. İntegre mücadele III. SONUÇ IV. SONUÇLARIN MÜNAKAŞASI V. MÜCADELE ZAMANI VI. MÜCADELENİN ORGANİZASYONU ÖZET R:ıl'ıSUME LiTERATÜR V

4 1. GENEL BÖLÜM 1. Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) nin siskmatikteki yeri ve sinonimi üst takımı Takım Alt takım Familya Tür Sin on imi Lepidopteroides Lepidoptera ( Pulkana tl ar) Macrolepicloptera (Büyük kelebekler) Thamethopoeidae Thaumetopoea pityocampa Schiff. Cnethocampa pityocampa Schiff. 2. Taıutımı : Ergini : Androic (1956) ya göre 13 varyetesi bulunan bu kelebeğin kanatları beyaz kül renkli olup ön kanatları üzerinde enine zikzak çizgiler vardır. Kanat gerginliği 4 cm. kadardır. Erginin vücudu kaba yapılı ve karın nihayeti küttür. Beyaz olan alt kanatların kenarlarında birer gri leke vardır. Dişinin abdarneni nihayetinde yumurta koçanını örtmeye yarayan çok sayıda pullar vardır. Tırtılı : Arduvaz maviden siyaha kadar renkte olup üzerinde bol kıllar vardır. Yan taraftaki kılları gümüş! beyaz, sırtındakiler ise sarı ve kahverengidir. Sırtında karın- halkalarının 1-8 ineisi üzerinde kadifemsi koyu kahverengi, kırmızı sarı çerçevelenmiş ayna lekeleri vardır. Yumurtası : Yumurtalar ibreler üzerine helozonvari diziimiş olup üzerieri pullarla örtülüdür. Dış görünüşü itibariyle mısır koçanını andırır. Bu koçanın uzunluğu Acatay'a göre mm. dir. Krizalit'i : Krizalit kozaları kahverengi siyahımsı olup uzuncadır. Toprak içinde bulunur (Şekil 1-2). 3. Yayıllş sahası Çam keseböceği yayılma sahasının kuzey sınırı, Güney Almanya ve Güney Fransa üzerinden geçmektedir. Genel olarak Güney Avrupa ve keza Anadolu'da yayılmış olan bu kelebek Suriye'de de görülmektedir. Th. pityocctmpa'nın Suriye'deki yayılma sahasının güney sınırı Bodenheimer'e göre Filistin'in kuzey sınırı üstünden geçer. Çam keseböceği Kuzey Afrika'da (bilhassa Cezayir'de) de fazla miktarda tesbit edilmiştir. Çam keseböceğinin şaktıli yayılışı ise iklim bölgelerine göre değişmektedir. Esa-

5 2 Şekil 1. Thaumetopoea pityocampa Schiff. in erl eği M:ale de Thaumetopola pit;yocampa Schiff, Şekil 2. a) Yumurta koçam, b) Tırtıl, c) KrizaJ.it a) Ponte, b) Ohenille c) Chrysalide

6 sen bu böcek sıcak ve mediteran iklim ınıntakalarmda görülür. Yüksekliğin artması ile ısının azalması yüzilnden, böceğin şakuli yayılışı sınırlanır. Bariz olarak da güneye bakan yamaçları tercih eder ve güney mailelerde kuzeye nazaran daha yükseklere çıkmakta ve :nüfus kesafeti buralarda artış göstermektedir. Schimitschek'e göre Karadeniz sahilinde 600 m. ye kadar ancak çıktığı halde Batı Anadolu'da ve mesela Uludağ'da 1100 m. ye ulaşmaktadır. Keza Alaçam'da (Dursunbey) 850, Bilecik havalisinde (Gölpazarı) 900 m. de bulunmaktadır. Buna mukabil yağmurları müsavi tarzda taksim edilmiş bölgelerde dikey yayılışının sınırı ise önemli miktarda aşağıda bulunmaktadır. Bu böceğin Türkiye'de fazla bir şekilde göründüğü mevkiler : Türkiye'nin Avrupa kısmında Büyükdere, Tarabya, Halkalı, Büyükada. Anadolu'da : Beyk oz, üsküdar, Uludağ (1000 m. ye kadar), Geyve'den sahile kadar olan bölge, Göktepe, Balıkesir, Ovacık'dan Dursunbey'e kadar olan saha, Alaçam dağı (850 m. ye kadar), Giresun, Soma, İzmir, İzmir- Karşıyaka, Selçuk'un güneyindeki çamlık, Denizli, Isparta civarında Karaağaç yanındaki Kızıldağ ormanı, Bucak, Bucak'tan Antalya'nın 12 km. kuzeyine kadar olan bölge, Antalya'nın kuzeyindeki Düzlerçamı, Aykırca, Avla'nın güneyinden Finike'ye kadar olan yerler, Kokuteli. Karadeniz bölgesinde : Ayancık, Sinop civarında bulunan Konak ormanı, Trabzon, Karadeniz bölgesi kenar dağlarının İç Anadolu'ya geçiş ınıntakasında tnaltı ile Gökağaç arasında bulunan ve Gök ırınağa bakan sırtlar (Schimitschek, 1953). (Acatay, 1943) e göre bu yerlerden başka ayrıca Çanakkale, Mersin, Silifke ve Bozantı, (Çanakçıoğlu, 1956) ya göre Burs2. -Soğukpınar arasında, Keles kazasının Demirciler ve Yağcılar köyleri arasında, Orhaneli'nin Karıncalı ormanında bulunmaktadır. Bizde, ayrıca Beypazarı tşletınesi Kırka ve Dudaş köyleri civarındaki ormanlar ile Nallıhan Bölgesi Köstebek ormanlarında görmüş bulunuyoruz (Şekil 3). Orman Genel Müdürlüğünün 1963 senesi raporlarına göre hektar sahaya musahat olmuş bulunmaktadır. Çam keseböceği 8-12 derecenin altında gelişememekte oluşu yüzünden bu özelliği yayılış alanını sınırlamaktadır Arız olduğu ağa.ç türleri ve tahribatı Schimitschek Th. pityocampa'yı Türkiye'de Pinu.s brutia, P. nigra, P, silvestris, P. maritima, P. halepensis, P. pinea ve Oedrus libani ' de tesbit edilmiş olduğunu bildirmektedir. Müşahedemize göre nüfus ke- 1) Cedrus libani'dekinin Çam keseböceği olmayıp farklı bulunduğu ve sedir keseböceği olduğunu Prof. Dr. Abdulgafur Acatay son zamanlardaki tetkikine istinaı:ien bize ifade etmi bulunmaktadırlar.

7 4 Şelül 3. Çan>:. J{eseböceği'niıı dünyadaki yayılı:5 sahası :Repartition zeographique de T. pityocampa. saf~ti ii:.brutia)da daha fazla olniaktadır. Her çağ ve yaştaki ağaçlarda bl,ıiu~maktid.ır. Tasaııut az olduğu taktirde her ağaçta 1-2 azami 3-5 kese'.. bfliunmakta ve~faimt fazla tasallutlarda adedi bulmaktadır.,.:..c~iı:~ :keseböceği'iıin tasalhıtu az 'olduğu taktirde yalnız münferit yuvş.iarh}. :yakır.iıti;da. hulunarr. ibreıer. tahribe ugrar ve böceğin etkisi ağacın ıi~yetiumliıi1iyesinde. pek dikkati çekinez. Buna mukabil böceğin kitle tasi:ıhl1tu.haıl:ıide.ağaç;~,çipi~k bir hal alnıasma sebep olur. Bu durum ken di~,wfük~a-ii~rd~ ciaıi~ çok. gösterir. Çunki tırtillar büyümüş ve ohurlaşnii~tırlar. 'İ'asa\lutı::l:ri~ 'iıer yıl arka arkaya vaki olması ağaç için tehlike1i olmaktadır. : Tırtılla~ yuı:nl),rtadan çıktığında evvela yumurta koçanının bulunduğu sürgündeki ibreleri kemirirler. Biyolojisi l;ıahsinde zikredilecek yer ve yuva değiştir~esi yüzünden sonra bir başka sürgüne giderek bu sefer ibreleri daha kuvvetiice keıi:ıirirler. Burayı da terkedip üçüncü bir yere gittiklerinde tırtillar biraz daha büyümüş olmasıyla tahribatı daha kuvvetiice yapar ve bu sefer ibrenin yalnız orta damarı geriye kalacak şekilde yer. (Acatay 1943) a göre dördüncü yuvadan sonra tırtillar ekseriya ibreleri hı._:q.ıamen yiyerek yalnız ibre Imidesini bırakırlar. Son yuvaları ekseriyetle? ~ğş.çl~ı:jn 'tepelerinde bulunduğundan ibreleri yeme tepe sürgünlerine inliis'a,r _eder. ye tepele_r J.Çılır. Burada her yıl_ vaki olan tahribat tepelerin kuruyarak oıhıesiüi dolayısiyle boy tecessüri:ıüne tesir eder. (Şekil 4)'.. :.-.>,'.~rp1iu:(çeri~[~~düi_'lüğünün raporlarinit göre Türkiye ormanlarında Çam keseböceğhiiiı. tahiiba:t sahası yılnia kadf!.r hekt\\:r, Sç-

8 ~ekil 4. Ağacın teı>e s1irgiinünde bi ı - Ç~n1' keseböceği -~u;.-~sı ; -LI ri ı;id d~ T.. pityocan1-po ;;ui fa pousse Yerniinale himitschek 1939 :yıiının Mayıs: başlangıcında Bucak :ve~ S~yd\1:~y civar!n.~ da kitle üremesi ı{eticesi 250 hektardan daha geniı bir çam orrnailıni~ yi~ yerek çıplak h~le getirdigfiıi, bir başka kitl~,, üre~esinin de i938 yılında Isparta ili dahilindeki 'Raraağaç cıvarındaki Kızıldağ ormanında 40,hektarlık bir Sedir meşceresini yiyerek çıplak hale getirdiğini bildirmektedir. Yine Orman Genel Müdü~iüğünün raporlarına istinaden Çam keseböceği 1938 yılında toplu olarak 2:e90 hektar sahaya musahat olmuştur. S 5. Biyolojisi Çam. keseböceği çeşitli iklim bölgelerine sahip olduğumuz memleketimiz dahilinde muhtelif.mıntakalara yayılmış bulunmaktadır. -Bu yüzden bu zararlının yumurta, tırtıl, krizalil ve ergin safhalarına ait zama,n: ba -lmnından olan seyrinin az çol): :değişik olması tabiidir.: Nitekim böyle ol duğu muhtelif yetkiliterce:.yapılaır tesbitlerden: de.. anl~şılr,rtaktadj,:r: Ger~k bu durumu, ge.rek nıuht~!if- mıtı:takalara göre uçnıa zamanlarını.v,e hay'-li

9 6 seyrini belirtmiş olmak için muhtelif yazarlarm tesbitleri aşağıda açıklanmıştır. «Çam keseböceğinin uçma zamanı İstanbul adalarında (Csa ve Cfa iklimleri arasında geçiş iklimi) Temmuz ve Ağustos ayiarına rastlar. Genç tırtılcıklar Eylül ve Ekim aylarında yumurtadan çıkarlar. Yeni yuvarlar Kasım ayının 'sonunda meydana gelir ve bariz olarak görülürler. Kışlamadan sonra Mart sonunda normal büyüklüğünü kazanan tırtillar Mart nihayetinde yahut Nisan başlangıcında krizalitleşmek için toprağa girerler. Ayancık bölgesinde (Cfa iklimi) tırtillar ancak Mayıs başlangıcında yuvarları terkettiler. Toprak içindeki kriazlitleşme Bucak bölgesinde 1939 yılında Nisan bidayetinde başlamış bulunuyordu. Krizalitleşme Kızıldağdaki sedir bölgesinin yüksek mevkilerinde (Isparta İli) Mayısda vaki oldu «(Schimitschek, 1953).» Fakülte bahçesindeki çarnlardan 20 Nisanda alarak laboratuvara getirdiğim keselerdeki tırtillar 28 Nisan ile arasında krizalitleştiler ve arasında kahil oldular. Büyükada'dan laboratuvara getirilen tırtıllar Nisan bidayetinde krizalit, Haziran sonunda kahil haline geçtiler (Acatay, 1943). «Tırtılcıklar Ağustosun son günlerinde ve bilhassa Eylül başlagıcında çıkarlar. Bu tesbit Denizli civarında Çamlık denilen takriben 450 m. rakımlı bir malıaldeki Kızılçam meşceresinde 1946 yılında yapılan müşahedeye de uymaktadır. Keza Dursunbey Orman!şletme binası civarında bulunan bir Karaçam üzerinde :1941 yılında tesadüf etmiş olduğum iki yumurta koçanından tırtılcıklar 1-3 Eylülde çıktılar. Normal büyüklüğüne ulaşan tırtıllar Nisan sonunda veya Mayıs başlarında toprağa girerek bir koza örer ve içerisinde krizalit hale geçerler. Çam keseböceği genel olarak Temmuz sonunda_ergin haline geçer» (Acatay, 1953). «Tlıaumetopoea pityooampa tırhlları Ağustos ortasından Eylül başına kadar yumurtadan çıkar» (Erdem, 1949). «Yurdumuz ormanlarında Temmuz ve Ağustos aylarında :uçar, Ağustos sonu ve Eylül başlangıcında yumurtadan çıkar. Nisan sonunda veya Mayıs başlangıcında olgun hale gelen tırtıllar toprağa girerek bir koza içerisinde krizalit haline geçerler» (Çanakçıoğlu, 1956). -«Yumurtalar şylül ve Teşrinievvelde çatlar. Tırtıllar kışı geçirdikten sonra Mayıs nihayetinde kemale gelerek yuvalarını terk ve toprağa inerler» (Berker, 1936). Bu deneme vesilesiyle Antalya civarında yapmış olduğumuz tesbit ve müşahedeler de şöyledir : Düzlerçamı ormanında 1960 senesi Kasım ayı başında keseler ağaçlarda zor görülecek halde ve ancak 2-3 cm. büyüklüğünde idiler. Bu keseler içindeki tırtınarın vasati boyu 0.5 cm. idi yılının Nisan ayının -16 sında tırtıllar halen keselerde idi. Bu tarihlerde Bük ormanında (630 m.) toplayıp orman içinde üstü telle örtülü toprak üzerine koyduğumuz

10 kafes içine konan tırtıllar 20 Nisan 1961 de toprağa girdiler. 25. Nisan tarihinde tırtıllar 3-4 cm. derinlikte toprakta girdiği yerin civarın~ da bulunuyorlardı. 21. Eylül 1961 de ise bu kafeslerde ilk ergin görüldü ve tarihine kadar kelebekterin çıkması devam etti yılında Bük Araştırma Ormanında toprağa krizalitleşmek üzere girmesinin hitam buluşu 11. Mayıs ve uçma başlangıcı da 17 Temmuz'dur senesinde ise yine Bük Araştırma Ormanında. 30 Ekimde tırtıl yuvacıkları ağaçlarda artık görülebiliyordu. O sene kefeste tırtınarın son toprağa gii- me tarihi Nisanın 24 ünde idi. Bu tarihten bir sene evvel & de Antalya- Alanya arasındaki Fersin ve Pamucak romtakasında ( m.) tırtıllar yumurtadan çıkmıştı senesinde ise Bük Araştırma OrmanıMarif mevkiinde 25 Nisanda tırtıllar keselerde idi. Buna mukabil buradan rakım itibariyle aşağıda bulunan Düzlerçamında 21 Nisanda tırbllar toprağa inmeye başlamıştı de Bük'te daha önce kafes içine alınıpta toprağa girmiş olan tırtınarın çok az bir kısmının krizalitleşmek üzere koza örmeye başladığı görüldü senesi ise şöyle geçti: 16 Nisanda Bük Araştırma Ormanında tırtıllar keselerde idi. 17 Nisanda aşağılarda Düzlerçamında toprağa inmemiş tırtınarda gözüküyordu. 18 Nisanda aynı yerde inmeye devam ettiler. Müşahedelerimize göre yumurta koçanları ekseriyetle ağaçların alt olgun devrelerinde yuvalarının kısım dallarında bulunmaktadır. Tırtilların çoğunlukla ağacın tepesinde bulunması zamanla aşağıdan yukarıya doğru yer değiştirmesinden meydana gelmektedir. Tırtıllar gündüzleri toplu halde ördükleri yuvalar içerisinde bulunurlar. Bu yuvalarda tırtillar büyüdükçe büyümektedir. Her yuvada genellikle bir yumarta koçanından çıkmış tırtıllar bulunmakta ise de bazan yuvaların birleşmesi veya bir yuvanın ayrılması da mümkün olmaktadır. Miktarları da bırakılan bir koçandaki yumurta adedine tabidir. Fakat bu yumurtalardan bir kısmı parazitlendiğinden bunlardan tırtıl çıkmaz. Tırtınarın bir kısmı da hastalanıp ölür. Bu bakımlardan bir kese içerisinde çok farklı miktarlar bulunmaktadır. Muhtelif yerlerde tesadüfi olarak kestiğimiz yuvalardan açıp saydığımız miktarlar şöyledir : Beypazarı İşletmesi Kırka ve Dudaş köyleri civarı ormanlarında tarihinde : 289, 227, 13, 8, 409, 120, 206, 81,475, 164, 28, 259, 142, 216, 177, 61 ve 91 adet. Antalya Bük Araştırma Ormanında tarihinde. : 111, 80, 94, 7 4, 152, 165, 43. Antalya İşletmesi Konyaaltı civarı ormanlarında tarihinde: 52, 66, 112, 268, 196,33, 51,344, 38, 80, 117, 29, 75, 6, 183, 130, 208, 165, 36, 201, 185, 110, 114, 55, 32, 141, 149, 134,

11 8 Antalya - Finike yolu üzerindeki ormanlarda : 147, 73, 91, 70, 5,?3, 28, 40, 20, 30, 12, 44, 39, 40, 28, 64. Antalya Sarısu ormanında : 319, 3S, 88, 40, 35, 52, 94, 150, 83, 73, 40, 65, 3i, 105, 91, 147, 64, 120,67, 62, 72, 105,-47, 25, 46. Antalya İŞletmesi Marif mevkii ormanlarında 20-27/10/966 tarihinde : 93, 134, 174, 30, 127, 82, 208,43, 108, 76, 148, 172, 110, 125, 120, '161, 192, 159, 110, 164, 126, 80, 127, 157, 131, I67, 58, 88, I75, I48 ve 98 adettir. Tırtilların günqüzü yuvada geçirmeleri normal ise de bazı hallerde gençken yer ve yuva değiştirirken bir kısmının ağaç üzerinde dolaştıklarına rastlamış bulunuyoruz. Toprağa girme zamanlarında da gündüzleri ağaç üzerinde ve yerde. dolaştıkları görülmektedir. Kışı yuvada istirahat J:ıalinde geçirmektedirl_er.. Tırtıllar bir kaç defa gömlek değiştirmektedirler. Bu iş yuvada olmakta, bu yüzden derilerine değişürdikl~ri yuvalar irin.de.... rastlamak mümkündür. Bu hale Stad veya Stadium denir. Fran- ' ' ' '.. sa'da Mont- Veı,ıtoux'da yıllarında Donskoff tarafından yapılan tesbitiere göre bu müddetler şöyledir : Kuzey mailede : Yumurta ı. Stad ' '2..» 3.» 4.» 5.» Güney mailede Yumurta 1. Stad 2.» 3.» 4.» 5.» 15 Ağustos 23» 6 Eylül 28» 17 Kasım 15 Mart Temmuz 15 Ağustos 7 Eylül 29» 10 Kasım 1 Mart Yumurtaların çatıarnası rakım ve bakıya göre değiştiği gibi aynı yerde de bu iş bir zaman içine yayılır. Bu yüzde~ bir yerde muhtelif büyüklükte tırtınara rastlanır. Bunun neticesi olarakta aynı mekan içinde tırtınarın krizalitleşmek üzere toprağa inmesi de yine bir süre dahilindedir. Iy.fesela Düzlerçamından toprağa inme 20 gün kadar sürmektedir. (Şekil5).... Topı:ağa inmeyi.müteakıp boşalan keseler dışardan az çok belli olmaktadır. Kese içindeki pislikler. torbanın altına sarkmış ve kese ~ararmaya

12 Şekil 5. a) Toprağa inmelde ohın tır.tıl katan, h) 'J'opral{ yiiziiıı<le ilerle,re"iı tırtı 1 ka tar ı a) Lescheriller en processiorne descendert pour se. chrysalider b) Les cherilles en processionne s'avancert pour se terrer.. yüztutmuş bulunmaktadır. Keseden çıkış ve keseye giriş katar~ari olqugu gibi, krizalitleşmek üzere toprağa indikleri'nde de katarı bozmazlar ve uygun gördükleri yeri yuvaya girer gibi arka arkasına girmektedirler. Aynı anda toprağa giren ve krizalitleşen tırtınarın hepsi aynı zamanda ergin olmazlar. Krizalitİn bir kısmı..toprak içinde yıllayabilmekte, ilk uçuş zamanını atlayarak ertesi sene veya daha sonraki seneler ergin olmaktadır (Besçeli, 1965). Laboratuvara getirilen bir krizalit kokonundan 4 se ne sonra l.:elebek çıkmıştır. Böylece de bir krizalitiıı 4 sene toprakta Iralabildiğini müşahede etıniş bulunuyoruz. Yumurta k oçanının uzunluğu 2-.5 em. arasında değ! l.p ortalama olarak 35 mm. uzunluğunda ve 4-4,5 mm. çapındadir. Umumiyetle uzm1famasına 9 yumurta sırası bulunur. ibre ince ise.bu miktar'); v:eya--8_e-c:1üşer kalın ise 10 a kadar yükselir. Yumurta sayısı kö.çanın : u.z~nluğiiiı;. tabi olarak çok değişir. 1 eni.. ı..ızunluğundaki bii: yiıffiurta- sırasın.da :ıı yumurta bulunup, 9 sırada 108 yumurta mevcuttur._ Ortalama- 35 mm. ": ~

13 10 uzunluğundaki koçanda 380 yumurta bulunur. Koçanın uzunluğuna göre yumurta sayısı arasında değişir. Yumurtalar 4 yan kenarları ile kuvvetli bir şekilde birbirleriyle irtibatlıdır. ibre ile olan irtibatları zayıf olup hafif bir tazyik ile ibreden ayrılırlar. Yumurtalar 0.8 mm. çapında küre şeklinde ve birbirleriyle olan temas noktaları hafifçe basıktır. Yumurta kabuğunun kalınlığı ise 1/12 mm. dir (Calas, 1897), (Biliotti, 1961). Yumurtaların çatlama müddetini gün, Calas (1897) ise müsait şartlarda 20 gün olarak kaydetmektedir. Yumurtaların çatlama nisbeti yüksektir (% 85-88). Yumurta sıralarının gayrı muntazam olduğıl hallerde yumurtaların tamamının çatlamadığı müşahede edilmiştir (Ca las. 1897). Bir yumurta koçanının ikmali 3 ~ 4 saat sürmektedir. Çam tohumlarının kanatlarını andıran pullar çok. ince olup mm uzunluğunda, 1-2 mm. genişliğindedir. En dar kısmı olan bağlanma yerinde ise 0;7 mm. genişliğindedir. Bir yumurta koçanı üzerindeki pul sayısını tayin etmek için yapılan bir araştırmada (Acatay, 1953) bunların 900 kadar olduğu görülmüştür. Pulların narin olmalarına rağmen uzun müddet dayanıklı hassaları vardır. 4 yaşındaki yumurta koçanlarını muhafaza eden pullara tesdüf edilmiştir. Zamanla renkleri değişen pulların, tırtınarın çıkmalarını müteakıp tertipleri bozulduğundan, ısı ve rutubete karşı olan mukavemetleri azalmaktadır (Calas, 1897). Yumurtadan açılan elips şeklindeki bir delikten tırtıl çıkar. Yakından tetkik edildiği zaman gövdesine nisbetle büyük bir başa sahip olan tırtılın 6 sı torasik olmak üzere 16 ayağa sahip olduğu görülür. Tırtıl çıktığı gün çok küçüktür. Uzunluğu 1.5 mm. genişliği ise 1/8 mm. dir. ilk soğuklarda tam büyüklüklerini alan tırtıllar 40 mm. uzunlukta, 4-5 mm. çapındadırlar (Calas, 1897). Yaptığımız ölçmelere göre bizde de son staddaki tırtınarın boyunun mm. arasında olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Tırtıllarda iki türlü kıl mevcuttur. Birincisi beyaz olup yan tarafta bulunur. Diğerleri sarı yahut kızıl olup sırt tarafında bulunurlar"3. Staddan itibaren teşekkül eden mikroskopik sarı kıllar her segmanın ortasındaki bir memenin üzerinde ve epiderm altındaki ifrazat keselerine bağ:-ı lıdırlar. Tırtılların kendilerini tehlikede hissettikleri zaman yaptıkları bir takım karın hareketleri neticesi kolayca ayrılahilen bu kıllar en ufak hava ceryanı ile dahi civara yayılabilirler. Buralarda bulunan insanların vücudunda, bilhassa boyun, göğüs ve bilek kısımlarında toplanarak çok şiddetli bir kaşıntı hasıl ederler. Kaşınan kısım hafifçe şişer; kılın battığı kısım oelli olmaz, kaşıntı yavaş yavaş vücutta yayılmaya devam eder; Eğer kaşınırsa ufak kabarcıklar hasıl olur. Bazan ateş yapar, hatta bazan.öa muvakkat körlük tevlit edebilir. Bu kıllar uzun müddet kaşındırıcılık has salarını muhafaza ederler.

14 Yuvalarını yaptıkları ipek iplikleri son derecede ince ve beyaz parlak renktedirler. (Calas, 1897) a göre bu parlaklık üç hafta kadar devam eder. Bilahare matlaşır. İlk soğuklardan itibaren tam büyüklüklerini alan keselerin uzunlukları cm. genişlikleri de cm. arasında deği~ şir (Calas, 1897). Çam keseböcekleri kışı yuvada istirahat halinde geçirirler. Bu kış istirahatı gece ısısı 6 derecenin altına Cl.üştüğü taktirde bahis konusu olur (Acatay, 1953). Çam keseböceği tırtılı (Barbey, 1925) in kaydettiği gibi 3 Stada malik olmayıp 5 Stada maliktir. Yani 4 defa gömlek değiştirirler. Birinci ve İkinci Stadda tırtıllar sık sık yer değiştirirler. İlkbaharda tırtıllar son olarak bir deri değiştirerek beşinci Stada erişirler. Gömlek değiştirıne zamanının iklim ve mevki ile yakın ilgisi olduğundan tırtınarın hangi tarihte hangi stadda olacaklarını kestirrnek güçtür. Tırtıllar gömlek değiştirme esnasında gıdalanmazlar (Grison, 1961). Tırtınarın faaliyetlerini üç grupta toplamak mümkündür. Birinci grup ibeslenmeye çıktığında ikinci grup kesenin dışında olmakta ve keseyi sağlamlaştırmaktadır. üçüncü grup ise kesenin içinde kalarak yuvayı tamirle meşgul olmaktadır. Krizalitleşmek için tırtınarın ağaçtan inmesi sabah saat :30 arasında olur. Donskoff, M. Rapport, (yayınlanmamıştır) raporuna göre toprağa öğleden sonra saat 2-6 sıralarında, güneşlik kısımlarmda sokulurlar. '.Doprağ a sokulma derinliği çok değişik olup taşlık arazide 5 cm. işlenmiş arazide 30 cm. kadar olabilir. Toprağa giren tırtıllar karışık bir vaziyette toplanarak bir kaç saat içerisinde kuru, ince ve kestane renginde bir koza örerler. Kozanın uzunluğu mm. genişliği ise 7-9 mm. arasında değişir. Koza örüldükten 8-10 gün sonra tırtillar kıllı derilerini terkederek büzülürler. Koza sadece koruyucu bir vazife görür ( Calas, 1897). Erkek krizali tl er dişilere nazaran daha ufak olup boylan ortalama 4 ve genişlikleri de mm. kadar daha küçüktür (Acatay, 1953). Donskoff'un tarihli raporunda kaydettiği gibi kozaların topraktaki durumları değişiktir. Taşlık arazide yatay, işlenmiş arazide ise dikey bir vaziyette bulunurlar. Krizalit müddeti (Calas, 1897) a göre 2-3 ay, Huboult'a göre 4 ay devam eder. Bizim tesbitierimize göre de bu ınıntakada krizalit müddeti 2-4 ay sürmektedir. Temmuz ayı ortasından Ağ ustos ayı ı::onuna kadar olan devrede k<jlebekler kozayı delerek akşama doğru topraktan çıkarlar. Dişi erkekten daha iri yapılı olup kozadan abdarneni yumurta dolu olarak çıkar. Erkek döllenmeyi yaptıktan az sonra ölür. ÇiftleŞmeden 24 saat sonra dişi kelebek yumurta koçanını meydana getirir (Joly, 1952). Böylece vazifesini 11

15 12 sona erdiren dişi kelebek kısa bir müddet sonra da ölür (Ekici, 1964). (Şekil 6). E;elebek gece saat 1-3 arasında yumurtlar. Aynı gece yumurtlamayan kelebeklerin yumurta bırakma şansı azalır. Kelebek saatte 12 km. katedebilmektedir. Şekil 6. Thaumetopoea ııityocanıpa Schiff. in dişisi Femelle de T. pityocampa 6. Parazit ve yırtıcıları a. Yumurta parazitleri : (Malazgirt, 1966). Ooenoyrtus (Sohedius) pityooarnpae Mercet Tetrastiohus tibialis Kardj Tetrastiohus vinulae Thoms Trichogramrna sp.» evanesoens W estw» semblidis Aur Anastatus bifasciatus Fonsg Oharitolophus sp. Foerst b. Tırtıl ve krizalit parazitleri (Malazgirt, 1966). Phryx oaudata Rond.» vulgaris Fall. Oompsilura oonoinnata Meig. Oroouta oristata F. Lydella lepida Meig. Trioholyga sorbillan.s Wd.» grandis Zett.

16 13 Pelataohina tibialis Fall. Zenillia sp. Otenophor.ooera pavida Meig. Saroophaga haemorroidali.s Fall. Antrax hottentotu L. Anomalon latro Schr. Iohneumon ooniger Tischb. OonomoT,ium eremita Forst. Psychophagııs ıamnivorus Walk. Dibraohys oav-us Walk. TrychoZyga segregata Rond. (Schimitschek, 1953). c. Hiperparazitler : (Malazgirt, 1966). Dibrachys.cavııs Walk. (= D. bouohanıls Ratz.) Hobrooytus eıwerts Ratz. d. Yırtıcılar : (Malazgirt, 1966). Xanthandr,ns contııs Harr. Oremibogoster scıdellaris Ol. Fwmica mfa L. Kuşlar Ouonlııs (Coucou) Oarous pyrrhooorax Parus (Mesonge) Oalosoma sycophanta Lin. (Schimitschek, 1953).»» var. Sevemm Chaud. Çam keseböceği ile mücadele, arınancıların çok eskiden beri meşgul 7. Çam }{eseböceğiııin bu güne kadar tabi tutulduğu mücadele usulleri olduğu bir husus olmuş ve bu maksat için bir çok usuller kullanılmıştır. Ezcümle : Keselere petrol püskürtmek, yapışkan maddelerle tırtıl yollarını çemberlemek, yuvaları ağaç üzerinde meş'ale ile yakmak, fkrizalitlerini topraktan çıkararak ezmek, keseleri toplayarak yakmak, ağaçlara temas zehirleri püskürtmek, suretiyle yapılmıştır. Son zamanlarda da virus ve basil kullanılmış ve yırtıcılarında'l\ Oalosoma sycophanta ve Formioa rııfa'dan faydalanılmıştır. Bu mücadele usullerinden en fazla revaç buimuş olanı keseleri toplayıp yakmak suretiyle yapılandır. Yuvaların ağaçlardan kesilip toplanması işi daha ziyade tatbikatta tırtınarın krizalitleşmek üzere toprağa inmelerinden önce ilkbaharda yapılmaktadır. Büyük ağaçtakiler uçlarına dal makası bağlanmış sırıklar vasıtasiyle alınmakta ve toplanan bu yuva-

17 14 lar işçiler tarafından çuvallara doldurulup ormanın muayyen yerlerinıc götürülüp yakılmaktadır. Yuvaların petrolleurnesi işi de içieri gazla dolu sırığın ucuna bağlanmış hususi ibriklerle yapılmıştır. Yuvanın içindeki tırtıllar gazla temasa gelip boğulmaktadır. Bu maksat için karbon sülfür dahi kullanılmışsa da kolaylıkla yanabildiğinden tehlikeli olmuştur. Bir başka usul de yuvaları meş'ale ile yakmak olmuştur ki bu usul, yangın tehlikesi doğurduğundan kabili tatbik olmamıştır. Tırtilların krizalitleşmek için toprağa inecekleri devrede ağaç macunu veya yapışkan diğer maddeler kullanmak suretiyle gövde üzerinde yollarını çenberleyip yapışmalarını ve böylece ölmek suretiyle ağaçtan inmemeleri sağlanmak istenmiştir. Zararlılara karşı ilaç kullanmaya başlandığında da ağaçlar üzerine muhtelif ilaçlar püskürterek öldürülmeye çalışılmıştır. Krizalitleri topraktan çıkartıp ezmek de bir mücadele olarak düşünülmüştür. Son zamanlarda da virus, bir bakteri olan Bacillus thuringilensis ile mikrobiyolojik mücadele yapılmıştır. Beriiner tarafından bulunan Bacillı.ıs thuringiensis'i mikrobiyolojik mücadele vasıtası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu, bir gruplaştırılmış bakteridir. Bu bakteriye en hassas olan Lepidopter tırtıllarıdır. Sun'i vasatta kültürü yapılmaktadır. Fransa'da ve Almanya'da lahana kelebeğine karşı, Yugoslavya'da beyaz bir kelebeğe karşı, Kaliforniya'da lepiminoz'ların tırtıllarına karşı, Şimali Karolina'da tütün zararlllarına karşı, Sovyet Rusya'da Dendrolimus sibr ius (ibreli ağaçlar üzerinde yaşayan) bir zararlıya karşı kullanılmıştır. ölüm nisbeti her zaman mühim değhldir. Mühim olan populasyon'un düşürülmesidir. Bu bakteri spor yapmaktadır. Başka bir 'buluş da 1940 da U. S. A Popilia japonica üzerinde BaoiJflıJ,s popili bakteri hastalığı bulunmuştur. Larvlar üzerindeki ibu hastalığa Milkydisease denmektedir. Sun'i vasatlarda çoğaltılamıyor. Çoğalma ancak Larvlar üzerinde olmaktadır. Kanada'da spor yapmayan bakteri denenmiştir. Bu bakteriler insanlara ve hayvanıara zararlı olmamaktadır. öldürücü tesiri de anidir. Tatbikten bir kaç saat sonra öldürmektedir. Truoit adını almakta ve ticarete sevkedilmektedir. Yalnız dozaj meselesinde bir çok denemeler yapılmıştır. Tesir derecesini bilmek lazım. Mühim olan da tesir müddeti ne kadardır. Haşerelerde bir mukavemetin meydana gelip gelmediği üzerinde

18 tecrübe yapılmış ve mukavemetin mevzubahis olmadığı görülmüştür. Fakat küçük dozlada başlandığı taktirde bir muafiyet meydana gelmektedir. Bacillus thuringiensis) B. cerus, B. Sotto bakterileri sporhusule ge tirmekte ve bir kristal teşekkül ettirmektedir. Spor, haşereniri hastalığını doğuruyor ve kristal toksini ölümü meydana getiriyor. Bu toksin yemlerle beraber büyük baş hayvanıara verildiğinde parçalanmadan çıkıyor ve bunların üzerinde yaşayan sinek Larvları yaşamıyor ve böylece sonradan da tesiri görülebiliyor. Bu bakterilerin tırtınara karşı öldürücü tesiri olduğu halde parazitlerine karşı zararlı olmamaktadır. 15 Virus hastalıkları : Bu tetkik ve araştırmalar bakteriden de yenidir. Bu da tırtıl ve Larvlara tesir ediyor. Virus'la hastalandırılmış başerelerde ölüm 15 gün ile 1-2 ay içinde olur. Tırtıllar yaprağa ve kabuğa tutunmuş ve kıvrılmış olarak kalır. ölüm geç olduğu için tatbikatta güçlükler doğurmaktadır. Fakat uzun senelik kültürlerde (yonca, orman bitkileri) tatbikinde bir güçlük yoktur. Başlıca karekteristiğin küçük dozlarla epidemileri, enfel\siyonları meydana getirmek mümkündür. Fakat ölüm geç vuku bulmaktadır. Başlıca virus grubu prizma (poliedrik) şeklinde olanlardır. Bu virus kristalleri de birçok kristallerden meydana gelıniştir. Bu poliedrik hastalıklarda muhtelif gruplara bölünebilir. Koloni halinde olan tırtınarda (Lirnantria clispar, Thaıırnetopoea pityocarnpa) virus daha kolay gelişip epidemi yapıyor. Kanada'da 1944 de Neodrifr ia üzerinde denenmiştir. Santimetrede iki milyon virus ihtiva ediyor. Virus süspansiyonu neticesinde ağaçlarda bu zararlı çok zaman gözükmemiştir. Lirnantria dispar'a karşı iyi netice alınmıştır. Fransada 1959 da Çam keseböceğine karşı deneme yapılmıştır. Laboratuvarda evvela iki yüz bin sonra dört yüz bin Larv üzerinde çoğaltılmış ve bir sene içinde tesirini kaybetmemiştir. Toz halde ormana serpilmiş, iki ay beklemiş ve ölüm nisbeti % 95 olduğu tesbit edilmiştir. Bu bölge kontrol altında bulundurularak virusun devamlılığı halen müşahede edilmektedir. Virus hastalıkları da insanlar ve hayvanlar için zararlı değildir. Yalnız canlı haşereler üzerinde elde edilınesi bazı muşküller arzetmektedir. Mesela Çam keseböceği üzerinde elde edilen virus çalışmalarında tırtınarın zehirli kıllarmdan mütevellit körlük tevlit etmektedir. Kanada'da aynı zamanda virus'un yayılması tecrübe edilıniş ve 3 generasyon geçince 1 km. gidebiliyor olduğu görülmüştür. Alçak suhunette yetiştirilmiş tırtınarda enfeksiyonlar daha çabuk vuku bulmaktadır.

19 16 Parazitleri bunda da faaliyetine devam ediyor ve hatta bu virus hastalığını nakledebiliyor. Biyolojik mücadele Kimyevi mücadele sıraslında başerenin yırtıcı ve parazitleri de imha edildiğinden tabii dengenin bozulması ve ilaçlara karşı zamanla zararlı böceklerin muafiyet kazanmaları gibi büyük mahzurlar biyolojik mücadele üzerine eğilmeyi gerektirmiştir. Ayrıca kimyevi mücadelenin büyük masrafları ve bir çok hallerde tekrarlamayı gerektirmesi ve kullanılan ilaçların insan, hayvan hatta bazan da bitkiler için zararlı etkilerinin olması gibi arniller de biyolojik mücadelenin önemini ve lüzumunu bir kat daha artırmıştır. Biyolojik mücadeleyi; parazit, yırtıcı ve patojen arniller le zararlı böcelderin azaltılması veya imha edilmesi tarzında tarif edebiliriz. Bazı zararlı böceklerin erkeklerinin çiftleşmeden önce sterilizesi suretiyle populasyonun azaltılması veya imhası metodları da biyolojik mücadele içerisinde mütalaa edilmektedir. Biyolojik mücadele deyince yalnız hastalanma anlaşılmaz. Çoğaimalarına mani ve ölümlerine tesir etmek için bu sterilizeden başka gıdalanmalarına tesir yolu da vardır. Bilhassa ormanlarda temiz bir işletme gıdalanma vasatını tahdit eder. Biyolojik mücadelede yardımcı olan başerelerden parazitleri şimdiye kadar başka bölgelerden ithal etme yoluna gidilmişsede iyi neticelerine rağmen makbul olmamıştır. Parazit ya üzerinde yaşadığı böcekle beraber getiriliyor veya paraziti ithal ediliyor. Bu taktirde de konukçu değişiyor. ithalde de mühim bir problemle karşılaşılmıştır. ithal edildiği yerde faal olan parazit geldiği yerde aynı faaliyette bulunmamaktadır. Bunun için evvela bir dellerneye tabi tutulur. Netice veren ithal edilir. Ekolojik bakımından muhite adaptasyonu mühimdir. Bazıları kolayca adapte olabiliyor. Bazı halde de yeni yerde kolay olarak çoğalmazlar. Böylece de bir yeni problem çıkıyor. Bu taktirde parazitleri büyük mikyasta çoğaltıp tabiata saçmak gerekiyor. Bu halde zararlıyı çoğaltmak suretiyle onun üzerindeki paraziti çağaltmak zarureti doğuyor. Sun'i vasatlar üzerinde zararlıyı çoğaltıp bunun üzerinde yaşayan paraziti çoğaltınak yoluna gidiliyor. Bu ise bazı kolaylıklar sağlıyorsa da değişik konukçu üzerinde yetiştirilen parazit tabii eskisi kadar faal olamamaktadır. Parazitin yok olması insan eliyle sebebiyet verildiği (içinde yırtıcı veya paraziti bulunan Çam keseböceği kesesinin ve şeker kamışının yapraklarınılı yakıldığı gibi) hallerde de muvazenenin bozulduğu çok misal~ ler vardır. Buna iklim faktörü ve hiper parazitlerde ilave edilir. Bu sebepler altında asıl zararlı fevkalade olarak çoğalıyor.

20 17 tntegre mücadele Kanada'da, Kaliforniya'da kombine bir mücadele şekli kullanılmaktadır. Yalnız biyolojik veya yalnız kimyevi değil ve fakat her ikisi beraberdir. Kullanılan ilaçlar parazitine tesir etmemesi ve parazitlerin muhafazası bakımından mücadele zamanının iyi intihabı gerekir. Kimyevi mücadeleyi tamamen bırakmak bahis mevzuu olamaz. Fakat hem bunu yaparken hemde aynı zamanda faydalı haşereleri düşüneceğiz. Yukarıda anlatılan ve özel bölümde tekrar temas edilecek olan mücadele usullerinden bir kısmının kabilitatbik olmayışı, bir kısmının ekonomik bulunmayışı, bir kısmjnın da insan ve hayvanıara zararlı oluşu yüzünden kesin sonuçlu tatbikat bulamamıştır.

KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI

KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI Ox. 268.4/182.22 KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI ENCLOSURE STUDİES ON RANGES Yazan Osman ALPAY Orınancılık Araştırma Enstitüsü Toprak ve Otlak Islahı Şubesi Müdürü ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü YAYINLARI

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK BAL K K U F. Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının

BALIK ve BALIKÇILIK BAL K K U F. Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının BALIK ve BALIKÇILIK # Balığııı Besleyici Degeı-i Hakkında 1 Dünya Balıkçılık Âlemi 5 Abaııt Gölünde Sun'î İlkah Usulü İle İlk Alabalık Üretimi 9 Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının Tâyin

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi i ç i NDE K l L E R Balıkçılık İdaresinin Teşkilâtlandırılması (Kısım III) Dünya Balıkçılık Âlemi Midyelerimiz ve Türkiye Balık Sanayiindeki istikbali Hakkında İ Ç İ N D E K İ! Lüier ve Avcılığı (Kısım

Detaylı

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII İÇİNDEKİLER Midye Yataklarımız ve Midye Açılması İçin Yeni Bir Buluş 1 Türk Sularında Bulunan Balıkların Karaciğerindeki A - Vitamini miktarları 4 Tatlısu Balıklarımızın Turizm Yönünden değeri 9 Japonya'da

Detaylı

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar

Detaylı

balık v. aiihcıiık CİLT : XVIII SAYI: 1 ŞUBAT 1970

balık v. aiihcıiık CİLT : XVIII SAYI: 1 ŞUBAT 1970 balık v. aiihcıiık CİLT : XVIII SAYI: 1 ŞUBAT 1970 balık»e aiikcıiıh EBK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK MÜESSESESİ TARAFINDAN İKİ AYDA EBK BİR YAYINLANIR CİLT XVIII, SAYI: 1 ŞUBAT 1970 İmtiyaz Sahibi: Genel

Detaylı

ÇİNDE KİLER Etkisi 10 1 «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Anlaşması 13 8 Balık Unu Üretimi (Kısım: I) 21 Dünya Balıkçılık Âlemi 23

ÇİNDE KİLER Etkisi 10 1 «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Anlaşması 13 8 Balık Unu Üretimi (Kısım: I) 21 Dünya Balıkçılık Âlemi 23 Denizde Yaşa,yan Memeli Hayvanlar (EJısım: XIII) Tatlı Su Balıkçılığımızın Geleceği vs Bal'k Sosisleri hakkında düşünceler Meteorolojik Şartların Balıkçılıktaki ÇİNDE KİLER Etkisi 10 1 «Akdeniz Balıkçılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI Yeni fabrikaların kurulması, eskilerin islâh edilmesi sureti ile İkinci Cihan Savaşınn bitimindenberi dünya şeker istihsal kapasitesinin 8-10 milyon ton arttığı tahmin edilmektedir. İstatistiklere göre,

Detaylı

ET ve BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

ET ve BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER "Arar" gemisiyle Marmara'da Bir hafta.... 1 Memleketimiz Balıkçılığının Dünya ve Akdeniz Dünya Balıkçılık 'Âlemi 9 Balıkçılığındaki Yeri (Kısım III) 16 "DENİZ" Konserve Fabrikasını Ziyaret

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER BALIK ve BALIKÇILIK Taze Balıkların Muhafazası Hakkında 1 Dünya Balıkçılık Âlemi 6 Olta Takımları ve Yedek Aksamı (Kısım I)... 7 Türk Balıkçılığının Gelişmesi ve Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor (Kısım

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında.

BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında. BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında. Dünya Balıkçılık Âlemi......... 6 KAREKİN DEVCCİVAN Elendi ile Bir Mülakat

Detaylı

NİSAN 1958. ET ve BALIK KURİTA-i"UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER CİLT VI, SAYİ: 4

NİSAN 1958. ET ve BALIK KURİTA-iUMUM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER CİLT VI, SAYİ: 4 İÇİNDEKİLER Torik - Palamut ve "Sarda sarda" ların Mevsim ve Torik Konservesinde Yenilik 13 Senelere Bağlı Av Peryotları 1 Balıklarımızı Tanıyalım: Kolyoz-Uskumru... 15 Dünya Balıkçılık Âlemi 6 Capari

Detaylı

a l ı k ve ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT: XXI SAYI: 1 ŞUBAT 1973

a l ı k ve ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT: XXI SAYI: 1 ŞUBAT 1973 a l ı k ve a h k c ı i i K CİLT: XXI SAYI: 1 ŞUBAT 1973 ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ balık «aiikcıiik EBK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK MÜESSESESİ TARAFINDAN İKt AYDA BİR YAYINLANIR CİLT : XXI SAYI

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

BALIK v e BALIKÇILIK

BALIK v e BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER Denizde Yaşayan Memeli Hayvanlar (Kırmızı Su Yosunları) (Kısım VIII)... 13 (Kısım IX) 1 FAO Balıkçjlık Komitesini nillc toplan- Thonide'lere Dair önemli Bir Sözleşme, 8 tısı 17 Deniz Yosunlarından

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht. İ Ç İ N D E K İ L E R Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması.... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.m Maddelerin Deri Ticarî Deniz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu 2. Keçi yetiştiriciliğinin önemi 2.1. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Durumu

Detaylı

Teknik Bülten Serisi No: 174

Teknik Bülten Serisi No: 174 174 TÜRKİYE'DE İGNEYAPRAKLI AGAÇLARDA ZARAR YAPAN SIRICIDAE (HYMENOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE SIRICIDAE (HYMENOPTERA) SPECIES ATTACKING TURKISH CONIFERS Dr. Oktay ÖZKAZANÇ ORMANCILIK

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BARTIN'DA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER. Dr. Mecdi EMİROĞLU

BARTIN'DA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER. Dr. Mecdi EMİROĞLU BARTIN'DA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dr. Mecdi EMİROĞLU Giriş Zonguldak çevresinde kömüre dayanılarak kurulan Endüstri şehirlerinin çevre ile ekonomik bağıntıları yeterli bir gelişme göstermemiştir.

Detaylı

h a l i k v. XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970

h a l i k v. XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 h a l i k v. U a l l K C İ l l K XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 balık «e allkcillk EBK OKNEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK MÜESSESESİ TARAFINDAN İKİ AYDA BİR YAYINLANIR CİLT XVIII, SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 İmtiyaz Sahibi:

Detaylı

ve BALIK K L MÜDÜRLÜĞÜ Kurulusu : 1953 EYLÜL 1969 TARAFINDAN YAYINLANIR

ve BALIK K L MÜDÜRLÜĞÜ Kurulusu : 1953 EYLÜL 1969 TARAFINDAN YAYINLANIR Kurulusu : 1953 İÇİNDEKİLER Dünya Ekonomisinde Soğuğun Bolü 1 Makaralı Olta ile Balık Avcılığı 3 Sovyet Rusya'da Balıkçılık 10 Alabalıklar (Kısım XIV) 14 Kanada New Brunswick Eyaleti Balıkçılık Dairesi

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MODÜL : İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE KODU : SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı