8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Kasım 2011 BURDUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi 18-20 Kasım 2011 BURDUR"

Transkript

1 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Kasım 2011 BURDUR BĠLDĠRĠ ÖZET FORMU CĠNSEL SALDIRI SONRASINDA MEYDANA GELEN ĠSTENMEYEN GEBELĠĞĠN ADLĠ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜPELİ (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı ) Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİRER (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı) Dr. Erdinç Çaylı (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı) Amaç: Cinsel saldırı sonrasında, yargı makamının talebi üzerine, mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunun değerlendirilmesi istendiğinde, bazı uzmanlar, eylem sonrasında gebelik meydana gelmiş ise bu durumun fizyolojik bir süreç olduğunu kabul ederek gebeliğin mağdurun beden sağlığını bozmayacağı yönünde bir değerlendirme yapabilmektedir. Bu çalışmada bir olgu nedeni ile gebeliğin mağdurun beden sağlığını bozup bozmayacağı konusunun tıbbi ve yasal sorunlarını tartışmak amaçlanmıştır. Yöntem: Bir olgudan yola çıkarak, konu ile ilgili mevcut yasal düzenlemeler, süregiden uygulamalar, uygulamada ve yasalardaki çelişkiler ele alınarak tartışılmıştır. Bulgular: 13 yaşında kız çocuğunda, cinsel saldırı sonrasında gebe kalarak gebeliğin 7. haftasında kürtaj işlemi yapılmıştır. Ruhsal değerlendirmesinde ruh sağlığının bozulduğu, ayrıca gebe kaldığı için beden sağlığının da bozulduğu görüşüne varılmıştır. TartıĢma ve Sonuç: Çalışmamızda TCK da açıkça cinsel saldırı sonrasında meydana gelen gebeliğe yönelik ceza arttırıcı bir düzenleme olmaması nedeni ile bu durumu TCK da 102/5 ve 103/6 maddesinde geçen Beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığı bahsinde ele alarak bir çok komplikasyona ve hatta ölüme bile neden olabilen gebeliğin beden sağlığını bozan bir durum olacağı vurgulanmıştır. Sözel () Poster (*) ĠletiĢim adresi: Ahmet KÜPELİ SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ISPARTA. Tel:

2 PENETRAN KÜREK SAPI YARALANMASI: VĠRTOPSĠ-OLGU SUNUMU Erdal Özer 1, Ali Yıldırım 1, Özgür Enginyurt 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye. 2 Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Ordu, Türkiye. İletişim: Yrd. Doç. Dr. Erdal Özer GOP Ünv. Tıp Fakültesi,Adli Tıp A.D, Tokat. GiriĢ ve amaç: Eski Latincede virtual kullanışlı, yararlı anlamındadır. Otopsi: autos ve opsomei den oluşmuştur. Otopsi olası delillerin tespiti için ölünün tüm vücüt yüzeyi ve vücut boşluklarının gerekirse örnekler de alınarak incelenmesidir. Virtual ve otopsi terimlerinin birleşmesiyle virtopsi terimi türetilmiştir. Virtopsi modern medikal görüntüleme ve ölçme teknolojilerini kullanarak kanıtların ve olayın fiziksel özelliklerinin incelenmesi ve delillendirilmesi anlamındadır. Kafa bölgesine yönelmiş ateşli silah mermi çekirdeği-saçma tanesi dışında kafayı penetre eden yabancı cisim yaralanmaları nadir olarak görülmektedir. Bildirilen olgular ise çivi vida resim fırçası gibi maddelerin kafayı penetre edebildiği genelliklede bu yaralanmaların transorbital yaralanmalar olduğu bildirilmektedir. Olgu: Olgumuzda virtopsi yapılarak ölüm sebebi belirlenmesi açısından ilginç bir vaka olarak görülmektedir. Olgumuz çalıştığı işyerinde kafasını penetre edecek şekilde kürek sapı ile yaralanan 175 cm boyunda 85 kg ağırlığında 37 yaşında bir erkektir. Yapılan fizik muayenesinde ve radyolojik incelemesinde olgunun sağ maksiller bölgede göz altından ve burun kenarından giren kürek sapı parçasının sağ tarafta arka parietalde skalp altında hissedildiği tespit edilmiştir. Ölüm sebebi kişiye klasik otopsi yapılmadan görüntüleme

3 işlemleri sonucunda tespit edilmiştir. Kişinin ölümünün iş kazasına bağlı kafa kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin dokusu harabiyeti olduğu görülmüştür. TartıĢma ve sonuç: Virtopsinin klasik otopsiye göre yaralanmaların vücut mimarisi bozulmadan incelenebilmesi, enfeksiyon riskinin olmaması, görüntüleme sonrası cenazenin hızlı bir şekilde teslim edilebilmesi, ölenin yakınları tarafından daha kabul edilebilir bir işlem olması bir avantaj olarak görülürken, olası tüm patolojik değişikliklerin bu yöntemle ortaya çıkarılamaması, enfeksiyon bulgusu lehine ipucu verememesi, antemortem ve postmortem yaralanmaların ayırt edilememesi, postmortem artefaktların tespit edilememesi, renk değişikliklerinin tespit edilememesi dezavantaj olarak görülmektedir. Olgumuz yapılan literatür incelemesinde de benzeri bir vaka bulunamaması açısından özellik göstermektedir. Bu tür ilginç ölüm olgularında olay yeri incelemesinin iyi yapılması, hastane evrakının eksiksiz ve tam incelenmesi, görüntüleme yöntemlerinin antemortem ve postmortem olarak değerlendirilmesi, olay tanıklarından olayın oluş şekli ile ilgili bilgi alınması, gerekirse konu ile ilgili uzmanlara konsultasyon yaptırılmalıdır. Olgu sunumuzda da klasik otopsiye gerek olmadan kesin ölüm sebebinin modern görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebileceği düşünülerek virtopsi yapılmış olup, virtopsinin ülkemizde yapılabilirliği ve konunun literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Virtopsi, otopsi, adli tıp

4 HAYVAN BOYNUZLAMASI ĠLE ÖLÜM: OLGU SUNUMU 1 Ali YILDIRIM, 1 Erdal ÖZER 1, 2 Celal BÜTÜN, 1 Burak GÜMÜŞ 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye. 2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Sivas,Türkiye İletişim: Yrd.Doç.Dr.Ali YILDIRIM GOP.Ünv.Tıp.Fakültesi Adli Tıp A.D GiriĢ ve amaç: Travma nedenli ölümler, ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklar ve kanserden sonra üçüncü sırada gelmektedir. Olgumuzda büyükbaş hayvanın saldırısı sonucu yapılan, ilk muayenede göğüs üzerinde kesici deli alet yaralanması olarak düşünülen ancak olay yeri inceleme raporu sonucu hayvan boynuzlaması olduğu anlaşılan penetran travma nedeniyle meydana gelen bir ölüm olgusunu tartışacağız. Olgu: Olgumuz 78 yaşında ve çiftçilikle uğraşan bir erkektir. Olay 2011 yılının Ağustos ayında gerçekleşmiş olup jandarma ekiplerinin ihbarında kırsal kesimde bir vatandaşın büyükbaş bir hayvanın boynuz darbesi ile öldüğünün bildirilmesi üzerine cumhuriyet savcısı eşliğinde otopsi işlemi yapılmıştır. Ölenin dış beden muayenesinde sağ hemitoraks orta kısımda 7.5 cm uzunluğunda ve 2.5 cm lik genişlikte elips şeklinde yara dudakları düzgün o ve içinde cilt altı yumuşak dokunun dışarıya çıkmış şekilde göğüste yaralanmanın olduğu görüldü. Açık yaranın parmakla yapılan muayenesinde sağ hemitoraks boşluğuna girildiği ve ve 7. kostaların kırık olduğu,ölüm nedenin akciğer yaralanmasına bağlı iç kanama olduğu görüldü. Sonuç: Hayvan boynuzlaması sonucu gelişen hemotoraksa bağlı ölüm olgumuz, ilk yapılan ölü muayenesinde yaralanmanın kesici delici alet yaralanmasını taklit etmesi ve olay orijini olarak cinayet veya intihar görüntüsü vermesi açısından sunulmaya değer bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Olay yeri, otopsi, adli tıp

5 ĠKĠLĠ ÖLÜM (DYADĠC DEATH): OLGU SUNUMU Erdal ÖZER 1, Ali YILDIRIM 1, Özgür ENGİNYURT 2, Rıza YILMAZ 3 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye. 2 Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, Ordu, Türkiye. 3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim, Zonguldak, Türkiye GiriĢ ve amaç: İki kişinin birlikte ölümü veya bir cinayeti takiben failin kendisini öldürmesi ikili ölüm (çift ölüm, dyadic death) olarak tanımlanmaktadır. Bu tip ölümler iki kişinin birlikte intiharından daha çok cinayeti müteakiben intihar şeklinde görülmektedir. İkili ölüm olgularında failin sıklıkla erkek olduğu ve daha çok yakın ilişkide oldukları kadınlara yönelik cinayet sonrası failin kendini öldürmesi şeklinde cereyan ettiği bildirilmektedir. Bu tür olguların analizinde ikili ölümlerin uzun süren ilişki geçmişi olan kişiler arasında görüldüğü ve yabancılar ya da tanışıklıkları uzun süreli olmayan olgularda nadir olduğu bildirilmektedir. Olgu: Açık alanda yanlarında ateşli silahla birlikte ölü bulunduğu bildirilen 18 yaşında kadın ve 31 yaşında erkek şahısların yapılan otopsilerinde ikisinin de boyun bölgesinde etrafında yaklaşık 0.5 cm lik is bulunan ve cilt ve cilt altı bulguları dikkate alındığında bitişiğe yakın ateş mesafesinden aşağıdan yukarıya önden arkaya seyirle av tüfeği ile yaralandıkları her ikisinin de yüz kemiklerinde ileri derecede parçalanma olduğu, kemik dokusunda ve beyinde yaygın harabiyet yaparak kafa üst kısmından av tüfeği saçma

6 tanelerinin vücudu terk ettiği görüldü. Kadın olgunun yapılan otopsi neticesinde gebe olduğu tespit edilmiş olup yapılan adli tahkikatında başka bir kadınla evli olduğu bildirilen şahsın bıraktığı notlarda değerlendirilerek evlilik isteğine olumsuz yanıt verilmesi veya ilişkinin sonlanacağı kaygısının bu olaya neden olduğu düşünülmüştür. Sonuç: İkili ölüm ülkemizde ve dünyada nadir görülen ölüm şekillerindendir. Bu tip olgularda çoğunlukla ateşli silah kullanıldığı bilinmektedir. Olaylarda tetikleyici faktörün genellikle kadın erkek ilişkisinin kesilmesi olduğu bilinmektedir. Olgumuzda da olduğu gibi ikili ölüm kararına varılmasında otopsi, olay yeri incelemesi ve adli tahkikatın birlikte değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: İkili ölüm, otopsi, intihar-cinayet, adli tıp

7 MEYVE SUYUNDA DĠKLORVOS TESPĠTĠ: OLGU SUNUMU Banuçiçek YÜCESAN, Hasan Hüseyin ÇAYAN, Kayahan KAYHAN, Serdar Alp SUBAŞI Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, 06100, Sıhhiye/ANKARA ÖZET Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen haşereler, kemiriciler, mantarlar ve yabani otlar gibi zararlılara karşı kullanılan kimyevi maddelere genel olarak pestisitler adı verilir. Diklorvos veya 2,2-dichlorovinyl dimetil fosfat (DDVP) olarak bilinen pestisit, organofosforlu insektisitler grubundan çok uçucu ve zehirli bir maddedir. Türkiye deki tüketimi, tüm insektisit tüketiminin % 8.8 ini oluşturmaktadır. Olgumuzda Haziran.2011 tarihinde ülkemizden bir ilçe Emniyet Müdürlüğü nden RSHM Başkanlığına şikayete binaen kimyasal analiz amacıyla gönderilen sıkma portakal suyu ve sıkma aparatında gerekli analizler yapılmıştır. Tüm adli vakalarda olduğu gibi numune merkezimiz laboratuvarlarında bilinmeyen numune olarak derhal analize alınmıştır. GC-MS cihazında modifiye metot ile yapılan analizler sonucunda numunede, organofosforlu bir insektisit olan Diklorvos (DDVP) tespit edilmiştir ve sonuç raporu ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Sonuç olarak; Tarımsal mücadelede kullanımı yasak olması yanı sıra, sıklıkla zirai olarak, kazaen veya intihar amaçlı alınmasına rağmen, sunusunu yaptığımız vakada adli olarak Ölümlü tehdit iddiası ile laboratuvarımıza kabul edilmiş ve test edilerek diklorvos tespit edilmiştir. lkemizde halk sağlığı alanında diklorvos oranı % 5 i geçmeyen formüller şeklinde kullanılabilmektedir. Bu bağlamda bu tip maddeler toksik etkileri nedeniyle bilinçsiz olarak kullanılmamalı, konu ile ilgili yasal düzenlemeler güncellenmeli, bu maddelere ulaşım ile ilgili engellemeler konulmalı ve biyolojik mücadelede alternatif yollar geliştirilmelidir. Ayrıca bu maddeleri kullanan çiftçiler ve işçiler bilinçlendirilmeli ve eğitime tabii tutulmalıdırlar. İletişim: Dr.Ph.D. Banuçiçek Yücesan

8 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, Biyolojik Materyal Laboratuvarı, Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad.No: , Sıhhıye/ANKARA Tel: ; Fax: , E-posta: /

9 İLAÇLAMA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İLE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ GÖRÜLEN HASTALARIN KOLİNESTERAZ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Banuçiçek YÜCESAN, Mürsel KURT, Figen SEZEN, Serdar Alp SUBAŞI Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, 06100, Sıhhiye/ANKARA GİRİŞ: Asetilkolinesteraz (AChE) dokularda serbest veya fosfolipitlerle bileşik halinde bulunan lipofilik etkiye sahip asetilkolini hidrolizleyen nonspesifik bir enzimdir. Asetilkolin(ACh) sinir ve kas lifleri boyunca biyoelektriksel akımın oluşmasında görevlidir. Asetikolin; otonomik ve somatik sinir sisteminde major nörotransmitterdir. Bu nörotransmitter Asetilkolinesteraz (AChE) enzimi tarafından yıkılır. Sinir uyarılarının nakledilmesinde rol oynayan AChE ın özellikle Organofosforlu, klorlu ve karbamatlı pestisitler ile bazı kimyasal maddelerle bağlanarak dönüşümsüz inhibisyonu canlıda, sinir sinapslarında ve nöromüsküler kavşaklarda ACh nin artmasına yol açıp, asetilkolin reseptörlerinin aşırı stimülasyonuna neden olur. Sonuçta asetilkolinin birikimi kolinerjik bulguların ağırlıkta olduğu bir toksikasyon tablosu oluşmaktadır. Aşırı ACh birikimi sinaptik aralıkta nikotinik ve muskarinik klinik bulgulara neden olur. Asetilkolin esterazın iki şekli vardır; Gerçek asetilkolinesteraz sinir dokusundaki eritrositlerde bulunurken, Psödokolinesteraz serum, KC, kalp, pankreas ve beyinde bulunur. Pestisitlerin en sık karşılaşılanlarından olan Organik fosforlu bileşiklerin varlığını ortaya koymak için, eritrositlerde asetilkolinesteraz yada plazmada psödokolinesteraz düzeyine bakılır (1).

10 Pestisitler; bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve yabancı otlar gibi tarımsal ürünlerin azalmasına sebep olabilecek çeşitli etmenlere karşı kullanılan kimyasal bileşiklere verilen genel addır. Pestisitlerin kullanılması bir yandan tarımsal üretimi diğer yandan da dolaylı olarak insan sağlığını etkilemektedir. Organofosfatlar ve karbamatlar en sık sistemik hastalıklara neden olan insektisitlerdir. Bu bileşiklere yüksek oranda maruz kalınması çok fazla toksiktir. Tedavi, genel destek tedavisi, dekontaminasyon, absorbsiyonun engellenmesi ve antidot uygulanmasından oluşur (2). AMAÇ: RSHMB, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğünün Biyolojik Materyal Laboratuvarına yılları arasında pestisitlerin kronik etkilerine maruz kalan tarım ve ilaçlama şirketinde çalışan kişiler ile pestisit zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin, substrat olarak butyrylthiocholine kullanılarak spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmada; 1 Ocak Aralık 2010 tarihleri arasında RSHM Başkanlığı Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Labratuvarı na başvuran, ilaçlama sektöründe çalışan işçiler ve zehirlenme ön tanılı hastalara ait klinik örnekler analiz edilmiştir. Plazma kolinesteraz seviyesi, tarihleri arasında; Cholinesterase, butyrylthiocholine.kinetic, (Spınreact) ; tarihinden sonra ise; Cholinesterase, butyrylthiocholine substrate, (Quimica clinica aplıcada S.A.) isimli çalışma prensipleri aynı iki kit ile belirlenmiştir. Bu kitlerin çalışma prensibi: Butyrylthiocholine in Cholinesterase aracılığı

11 ile Thiocholine ve Butyrate a hidrolizi sonrası oluşan Thiocholine in, DTNB (Ditiobisnitrobenzoate) ile reaksiyona girerek sonunda 2-Nitro-mercapto-benzoate oluşturmasıdır. Sonuçlar, 2-Nitro-mercapto-benzoate oranının spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile elde edilmiştir. Merkezimize 2008 ve 2010 yılları arasında pestisit maruziyeti nedeniyle 1135 başvuru yapılmıştır. Maruziyet yaşayan kişilerin kan örnekleri merkezimizde EDTA lı tüpe alınmıştır. Zehirlenen hastaların ise kanları müracaat ettikleri hastaneler tarafından alınarak, laboratuvarımıza gönderilmiştir. Gelen kan numuneleri bekletilmeden 3000d/sn 5dk. santrifüj edilerek plazması ayrılmıştır. Bir cam tüpe 0,4 ml plazma konulmuş ve üzerine 2 ml %0.9 luk serum fizyolojik eklenmiştir. Başka bir alanda 50 ml. bidistile saf su R1 kiti ve 3 ml. bidistile saf su R2 kiti üzerine konarak deneye hazır hale getirilmiştir. Bir tüp içerisine R1 den 1,5 ml. ve R2 den 50 µl. alınıp sarsmadan hafifçe çalkalanmıştır. Daha önceden 30 C ye getirilen su banyosunda ağzı kapalı bir şekilde 2 dakika bekletilmiştir. Tüp içindeki çözeltiden 10 µl. alınıp, hazırlanan numuneye ilave edilmiştir. Çok çabuk olarak küvete konmuş ve UV spektrofotometre ile 405 nm. de oda sıcaklığında ölçümler yapılmıştır. Sonuç U/L cinsinden bulunmuştur. Bu şekilde plazma kolinesteraz seviyesi kantitatif olarak tespit edilmiştir (3). Butyrylthiocholine + H2O Cholinesterase Thiocholine + Butyrate Thiocholine + DTNB(Ditiobis-nitrobenzoate) 2-Nitro-mercapto-benzoate Alınan örneklerdeki normal referans değerler: 1 -Çocuklar,bütün yaşlardaki ve 40 yaş üzeri kadınlar: U/L 2 -Kadınlar (18-39 yaş, hamile olmayan, oral kontraseptif almayan): U/L 3 -Kadınlar (18-41 yaş, hamile veya oral kontraseptif kullananlar): U/L Veri analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır.

12 SONUÇLAR: Çalışmada, merkezimize pestisit maruziyeti nedeniyle başvuran 1136 kişinin kanında kolinesteraz seviyesi tespit edilmiştir tarihleri arasında RSHMB ye başvuran bu kişilerin %32,3 ünü kontrol amacıyla ilaçlama endüstrisinde çalışan işçiler, %67,7 sini ise zehirlenme ön tanısı nedeniyle kolinesteraz seviyesi araştırılan hastalar oluşturmuştur. Tablo 1 de görüldüğü gibi; zehirlenme şüpheli grupta 222 (%28,9) sinde serum kolinesteraz seviyesi zehirlenme aralığında tespit edilmiştir. Laboratuvarımız bu hastaların kolinesteraz seviye takiplerini de yaparak, tedavi sürecine yardımcı olmuştur. Tüm zehirlenmelerde olduğu gibi erken müdahale pestisit zehirlenmelerinde de hayat kurtarıcı olabilmektedir. Zehirlenme nedeni ile başvuran kişilerin kolinesteraz düzeyleri değerlendirildiğinde 547 (%71,1) kişinin pestisit zehirlenmesine maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Merkezimize zehirlenme nedeni ile en fazla kadınlar ve yaş grubu (%25,2) müracaat etmiştir. Zehirlenme tespit edilen kişiler yaş grubuna göre değerlendirildiğinde büyük çoğunluğu genç yaş grubu kişilerden oluştuğu ve 10 ila 49 yaş arasında en yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmada zehirlenme nedeniyle başvuran kişilerde tespit edilen kolinesteraz düzeyinin düşük veya normal olmasının, yaş grubuna göre farklılık göstermediği saptanmıştır (P=0,001). (Tablo 1) Tablo 1 Kolinesteraz seviyesi normal sınırların altında saptanan olgularda organofosforlu insektisit zehirlenmesi mevcuttur denir ve tedavi uygulanmaya başlanır. İlaçlama firmalarından laboratuvarımıza müracaat eden kişilerin %94,6 sının değerleri normal sınırlarda tespit edilmiştir. Bu kişilerin ancak % 5,4 ünde kolinesteraz düzeyleri zehirlenme sınırlarında saptanmıştır (Tablo 2). Bu tip zehirlenme etkilerinin geri dönüşümsüz olabileceği dikkate

13 alındığında ilaçlama sektöründe çalışan işçilerin % 5,4 ünde pestisit zehirlenmesi tespit edilmesi hem bireysel hem de iş sağlığı açısından önem arzetmektedir. Pestisitlerin kronik etkilerine maruz kalan işçilerin bir kısmında plazma kolinesteraz miktarının zehirlenme seviyesine kadar düşmüş olması, bu değerlerin düzenli olarak takip edilmesinin önemini göstermektedir. Çalışan işçilerin yaşı 12 ile 68 arasında dağılım göstermekle birlikte, çoğu 20 ile 49 yaş aralığında tespit edilmiştir Zehirlenme saptanan işçileri ise daha çok yaş grubundadır. (Tablo 2). Tablo 2 TARTIŞMA Gelişen dünyada tarımsal alanlarda pestisit zehirlenmeleri en önemli sağlık problemlerinden biridir. Tüm dünyada yılda en az kişinin bu tür zehirlenmeler ile hayatını kaybettiği bildirilmiştir (4). Pestisit zehirlenmelerinin bugün enfeksiyon hastalıklarından daha fazla ölüme sebebiyet verdiği de bilinen bir gerçektir (5,6). Tarımda verimi artırmak için, tarımsal alanın bu kadar yoğunlukta olduğu bir ülke olarak ülkemizde, ilaçlama sektörü de oldukça önemli hale gelmiştir. Bu sektörde çalışan kişilerin maruziyetlerinin takibi de, yine bir o kadar önemli bir konudur. Bu ilaçlara maruz kişilerde T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün Bitki Koruma uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik ile çalışanların sağlık kontrolleri başlığı altında; işe başlarken ve yılda bir kere olmak üzere kontrollerinin yapılması gerekliliği vurgulanmıştır(7). Namba T nin (8) çalışmasında ilaçlama alanında çalışanlarda zehirlenmelerin daha nadir görüldüğü bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da ilaçlama sektöründe çalışanlarda zehirlenmeler az görülmüştür. Yine Namba da ve Sarıtaş ın (2,8) çalışmalarında zehirlenmelerde kazaen olanların daha çok olduğu vurgulanmıştır Bizim çalışmamızda da

14 daha çok çocuklarda ve küçük yaşlarda olması kaza ile alımlar konusunda bizi desteklemiştir. Sarıtaş ve arkadaşları (2), mesleki maruziyetlerde zehirlenmelerin yaş arasındaki erkeklerde daha sık görüldüğünü bildirmiştir. Ayrıca RSHM UZEM verilerine ile; yüksek genç populasyonlu bir ülke olarak, pestisit toksisitesinin Türkiye de en fazla yaşlar arasında görüldüğünü bildirmiştir (9). Bizim çalışmamız da bu yaşlarda zehirlenmelerin sık olarak gözlemlendiğini göstermiştir. Ayrıca zehirlenmelerin çoğunluğunu genç yaşlardaki (daha ziyade çocuk yaşlarda) kişilerin oluşturması, bu konuda özellikle çocuklarla ilgili ciddi önlemler alınması gerektiğini göstermektedir. Çok ciddi bir zehir olan pestisitler ile zehirlenmelerde de hastanın takibi açısından kolinesteraz seviyesinin bakılması önemlidir. Peter JV ve arkadaşlarının (10), yaptıkları klinik çalışmada kolinesteraz seviyelerinin zehirlenme vakalarında düştüğünü ve vaka takibi sırasında bu seviyenin de takip edilmesi gerekliliğini bildirmişlerdir. Kavalci ve arkadaşları (11), da vaktinde tespit edilemeyip, tedavi başlanamayan durumlarda organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini ve bunun da asetilkolinesteraz seviyesinin bakılması ile mümkün olabileceğini göstermişlerdir. Yine Cardon ve arkadaşları (12), da akut organofosforlu pestisit zehirlenmelerinde kolinesteraz aktivitesinin tespitinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bizim yaptığımız çalışmada da zehirlenen hastaların seviyeleri düşük bulunmuştur ve takipleri kolinesteraz seviye takipleri ile birlikte hastaneler tarafından yapılmıştır. Sonuç olarak; pestisit maruziyetinin önemi ülkemizde olduğu kadar, bütün dünyada da bilinmektedir. Bu durumlarda zehirlenme hastalarında erken tanı için kolinesteraz seviyesi bakılmalıdır. Sektörde de belli aralıklarla aynı seviyenin ölçümünün, aynı merkezlerce yapılması, konunun hassasiyeti bakımından gereklidir. Sadece sektöründe çalışanlarla ilgili değil, maruz kalan kişilerle ilgili olarak da mevzuatta yetersizlikler mevcuttur. Örneğin;

15 belediyeler tarafından yapılan biyosidal ilaçlamalarında, yerleşik halkın da toksik maddelere maruz kaldıkları gözlemlenmektedir. Bunlarla ilgili önlemler de ivedilikle alınmalıdır. KAYNAKLAR 1- Güven A. Asetilkolinesteraz ın önemi ve inhibitörleri. Kafkas Üniver.Vet.Fak.Derg (1-2): Sarıtaş A, Çakır Z, Aslan Ş. Organofosfat ve karbamat zehirlenmeleri. The Eurasian Journal of Medicine Nisan; 39: Den Blaauwen DH, Poppe WA, Trischler W. Cholinesterase with butyrylthiocholineiodide as substrate: references depending on age and sex with special reference to hormonal effects and pregnancy. J Clin Chem Biochem. 1983; 21(6): Dawson AH, Eddleston M, Senarathna L et al. Acute human lethal toxicity of agricultural pesticides: a prospective cohort study Oct; 26: 7(10); e Eddleston M, Karalliedde L, Buckley N et al. Pesticide poisoning in the developing world--a minimum pesticides list. Lancet Oct 12; 360(9340): Eddleston M, Singh S, Buckley N. Acute organophosphorus poisoning. Clin Evid Dec; 10 : Bitki%20Koruma%20Urunlerinin%20Uygulama%20Usul%20ve%... - Önbellek Namba T. Cholinesterase inhibition by organophosphorus compounds and clinical effects. Bull.Wld hlth Org. 1971; 44: Cesaretli Y, Özcan N, Özer N, Olcay HE. The evaluation of pesticide exposures in the years of in Turkey. Refik Saydam Hygene Institute, Poison information Center data in the years of

16 Kolinesteraz Seviyesi 23. Kavalci C, Durukan P, Ozer M, et al. Organophosphate poisoning due to a wheat bagel. Intern Med. 2009;48(2):85-8. Epub 2009 Jan Peter JV, Jerobin J, Nair A, et al. Clinical profile and outcome of patients hospitalized with dimethyl and diethyl organophosphate poisoning. Clin Toxicol (Phila) Nov;48( 9): Cardon N, Vaillant C, Cren P, et al. Acute organophosphorus pesticide poisoning and cholinesterases activities. Ann Biol Clin (Paris) May-Jun;63(3): İletişim: Dr.Ph.D. Banuçiçek Yücesan Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, Biyolojik Materyal Laboratuvarı, Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad.No: , Sıhhıye/ANKARA Tel: ; Fax: E-posta: Tablo 1. Zehirlenme ön tanısı ile başvuran hastalarda kolinesteraz seviyesinin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı (n= 769)

17 Referans değer altında Referans değer içinde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Cinsiyet Kadın , ,2 Erkek , , , , , , , ,9 Yaş Grubu , , ,5 41 7, ,0 27 4, ,7 5 0,9 70 ve üstü 7 3,2 5 0,9 TOPLAM 222 *28,9 547 *71,1 *Satır yüzdesi kullanılmış tır Kolinesteraz Seviyesi Tablo 2. İlaç şirketi işçilerin de kolinest eraz seviyes inin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı (n= 367)

18 Referans değer altında Referans değer içinde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Cinsiyet Kadın ,0 Erkek , , ,8 Yaş Grubu , , , ,2 70 ve üstü TOPLAM 20 *5,4 347 *94,6 *Satır yüzdesi kullanılmıştır

19 Kadına Yönelik ġiddet: Bir Olgu Sunumu Kadına yönelik aile içi şiddet tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de çok sık karşılaşılan bir toplum sağlığı problemidir. Tartışmasız bu şiddetin en ağır formu öldürme olsa da, eşe yönelik şiddette, kadına aşırı derecede acı çektirici/yaralayıcı vakalarda aile birliğinin idame etmesi çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Bizim olgumuzda; aşırı şiddet sonucu kadının şiddete boyun eğiyor ve aile birliğini idame ettiriyor olması psikiyatrik açıdan da ele alındığında anti-sosyal ilişkileri düşündürmesi açısından çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu nda 22 yaşında, 6 yıllık evli, ev hanımı, ilkokul mezunu bir aile içi şiddet mağduru kadının yapılan muayenesinde; sağ krus medial yüz üst kısımda yatay seyirli 4 cm lik nedbe, sağ uyluk ön yüzde 2 adet birbirine paralel 10x0,2 ve 10x0,1 cm lik hiperpigmente alan, sağ uyluk ön yüzde 3x2 cm lik nedbe, sağ uyluk 1/3 üst lateral yüzde 8x2 cm lik yatay uzanımlı hiperpigmente alan, sağ uyluk ön yüz proksimalde dikey uzanımlı 9,5x1,5 cm lik hiperpigmente lezyon, sağ uyluk ön ve proksimalde ve medial yüzde 20x16 cm lik hiperpigmente lezyon, sol uyluk ön yüz dorsalde 4,5x5 cm lik oblik uzanımlı birbirine paralel 2 adet nedbe, sağ ön kol posterior yüz dorsalde 3,5 cm lik nedbe, sağ ve sol yanakta birbirine paralel 3-4 adet 3,5-4,5 cm lik hiperpigmente nedbe alanları, yapılan perine muayenesinde; vulvalar tabii, sağ mediolateralde epizyo izi izlendiği, kollum yanlamasına yırtık, hafif erozyone, vulva ve perine haricen doğal, uterus normal, vajen normal olduğunun tespit edildiği, muayenede belirtilen hiperpigmente alanların yanık skarları olduğu, bu yanıkların mağdureyle yapılan görüşmeler sonucu; oluşan yaralanmanın kızgın yağ dökülerek ve ateşte kızdırılmış ingiliz anahtarı uygulaması ile yapıldığı öğrenilmiştir. Olgunun sunumunda; aile içi şiddette, kadına yönelik şiddetin aşırı derecede acı çektirici yöntemlerle meydana gelişi ve kadının şiddete boyun eğmesi/kabullenmesi tartışılmıştır. Bu olgu sunumu ile kadına yönelik şiddetin önemi bir kez daha vurgulanmak istenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kadın, şiddeti, adli rapor 1-Doç.Dr.Ümit Naci GündoğmuĢ: Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu Başkanı 2-Uzm.Dr.Harun Akkaya Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 3-Uzm.Dr.GülĢen Aydoğan Psikiyatri Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 4.İhtisas Kurulu 4-Uzm.Dr.Erdoğan Kara Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 5-Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 6-Ass.Dr.AyĢe Keskin Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu Posteri sunan: Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu tel:

20 Servikal Vertebra Kırıklarına Yolaçan Modifiye AteĢli Silah Yaralanması: Bir Olgu Sunumu Modifiye ateşli silah yada havalı sialhlara erişimde kısıtlılık ile ilgili yeni yasal düzenlemeler getirilse de halen bu silahlar ile yaralanma ve ölüm olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu nda 24 yaşındaki ateşli silah yaralanması mağduru bir erkek vakanın yapılan muayenesinde; boyun ağrısı şikayeti olduğu, haricen dilin orta üst kısmında 0,5cm çapında doku kaybı görüldüğü, nörodefisit olmadığı, ağız açıklığı alveol kemiği kontürleri normal olduğu, mevcut dişlerinde travmatik lezyon görülmediği, dişlerinde sızlama yakınmaları olduğu tespit edilmiştir. Dosyaya ekli CD de servikal BT lerde C1 sol massa lateralinde ve C2 korpus solunda kırık sekeleri ve C1-2 aralığı düzeyinde paravertebral yerleşimli yuvarlak düzgün konturlu metalik yabancı cisim izlenmiştir. Adli tahkikat dosyası incelendiğinde ve kişinin ifadelerinde; tanımadığı kişiler tarafından gasp edilmek istenmiş, parası olmayınca da kişinin ağzına silahı(havalı tabanca) dayayıp ateş ettikleri, ağız içi kanama ve sol boyun-omuz ağrısıyla hastaneye başvurduğu, hastanede tedavilerini müteakip taburcu edildiğini ancak mermi çekirdeğinin ameliyatla alınmadığını ve halen boynunda kaldığını ifade ettiği anlaşılmıştır. Sunulan olguda kişinin yaralandığını bile farketmeyecek tarzda, sessiz bir atışın ardından hayati tehlike geçirecek boyutta yaralanması, konunun ehemmiyeti açısından çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Olgunun sunumunda; servikal 1.ve 2.vertebraları kırarak hayati tehlikeye yol açan, yakın atış ile oluştuğu iddia edilen havalı tabanca-tüfek yada modifiye silahların insan sağlığına verdiği zararlar tartışılmıştır. Bu olgu sunumu ile havalı tabanca-tüfek yada modifiye silahların tehlikeleri bir kez daha vurgulanmak istenmiştir. Anahtar Kelimeler: modifiye silah, yaşamsal tehlike, adli travmatoloji 1-Doç.Dr.Ümit Naci GündoğmuĢ Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu Başkanı 2-Uzm.Dr.Harun Akkaya Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 3-Uzm.Dr.Erdoğan Kara Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 4-Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 5-Ass.Dr.Fatih Abalı Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu Posteri sunan: Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu tel:

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Determination

Detaylı

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI DERLEYEN DOÇ. DR. MAHMUT AŞIRDİZER DOÇ. DR. M. SUNAY YAVUZ YRD. DOÇ. DR. YILDIRAY ZEYFEOĞLU MANİSA-2005 İÇİNDEKİLER ADLİ TIBBA GİRİŞ 2 HEKİMLERİN ADLİ GÖREVLERİ VE YASAL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni

başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni Karacaoğlan; İnce ince bir kar yağar diyerek kara romantik bir anlam yüklemiştir. Çoğumuz için kış gelince kar yağışı istenir,

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler ISSN: 1307-220X MART 2012 / Sayı 11 Kent Haber Kanser ve depresyon Cana can olmak Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler Medikent, Kent Sağlık Grubu'nun ücretsiz kurumsal iletişim yayınıdır.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 5. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar [SS-0] AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATALAR VE SAĞLIK PERSONELİNİN TUTUMU Esra Uğur, Sevim Kara, Songül

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

6. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 6-9 EYLÜL 2007 MANİSA

6. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 6-9 EYLÜL 2007 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 6. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 6-9 EYLÜL 2007 MANİSA EDİTÖRLER DOÇ. DR. MAHMUT AŞIRDİZER & DOÇ. DR. MEHMET SUNAY YAVUZ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAN, SPEAK UP PROGRAMI, HASTANIN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM SÜREÇLERİNE KATILIMININ

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ Bitirme

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 1996 SAYI: 27

TEMMUZ-AĞUSTOS 1996 SAYI: 27 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA TEMMUZ-AĞUSTOS 1996 SAYI: 27 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını * iki ayda bir

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU 9. sayı sayfa 1:Layout 3 14.12.2012 16:03 Sayfa 1 Kalp ritim bozukluğuna dondurarak tedavi rciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri nde kalp ritim bozuklukları cryo ablasyon (soğutma yöntemi) ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı