ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor"

Transkript

1 Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Kasým 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3976 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BELAYA ATLAR GÝDERÝM 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YENÝ DÜNYA DÜZENÝ Turgut Afþaroðlu ANLAYANA Erdoðan Baybars ONUR HAVAYOLLARI'YLA UÇMAK Dolgun Dalgýçoðlu GÜN BÜYÜK Mehmet Levent KALICI ÇÖZÜM Sezan Artun UBP'li 12 Lefkoþa belediye meclis üyesi sorunlarýn çözümü için 10 maddelik bir öneri paketi hazýrladý ve çalýþanlara da iþbaþý yapma çaðrýsýnda bulundu... UBP'li üyeler, istifa eden muhalefet parti üyelerine de geri dönmeleri için çaðrý yaptý... Þerife Ünverdi söylediðini inkar etmedi "Bana göre mahkemeyi Küçük kazanacak" BES Baþkaný Savaþ Bozat'ý yanýtlayan Bakan Ünverdi, "Mahkemeyi Ýrsen Küçük'ün kazanacaðý benim þahsi fikrim ve inancýmdýr" dedi sayfada Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Ýþte 10 emir UBP'li meclis üyeleri, kendi üzerlerine düþeni 15 Aralýk'a kadar yapmamalarý durumunda istifa edeceklerini açýkladýlar. Sunulan öneriler arasýnda Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarýnýn yapýlmasý, maaþlarýn gününde ödenmesi, 194 memurun devlete aktarýlmasý ve belediyenin borçlarýnýn yapýlandýrýlmasý da var... Ýþe gelmeden maaþ alanlar saptanacak ve iþten atýlacak... Belediye dýþýnda iþyeri olanlarýn iþine son verilecek... Sabýka kaydý olanlar da iþten durdurulacak... Belediye tarafýndan yapýlacak olan tüm harcamalarýn denetleneceði bir komite kurulmasý için belediye meclisi karar üretecek ve uygulayacak... Tahsil edilemeyen alacaklar için mahkemeye baþvurulacak... Çalýþanlarýn belediyede bugün iþbaþý yapýp yapmayacaklarý ve bu önerilere sendikanýn yanýtýnýn ne olacaðý merak ediliyor sayfada Ölüm oruçlarýnýn 'blöf' olduðunu öne süren Tayyip Erdoðan'dan bir tehdit daha sayfada Yeniden idam istiyor OTTAWA'DAN SEVGÝLERLE Ali Osman Yiyen yiyene... Özgün Kutalmýþ 8. sayfada ÝÇÝ BOÞ DUYARSIZ KALABALIK! Ali Kiþmir 10. sayfada MÝLLÝYETÇÝLÝK VE ERKEN SEÇÝM ÜZERÝNE Burak Kurtcebe 13. sayfada Göçmenler ve Mücadele 4. sayfada BANKALARDAKÝ MEVDUATLAR... Yalçýn Okut 8. sayfada Serdar Durukan 13. sayfada Örnek köy... Kalavaç köyü kimyasallara karþý savaþý kazandý sayfada

2 TÖREN PROVALARI NEDENÝYLE YOLLAR TRAFÝÐE KAPATILACAK KKTC'nin 29'uncu kuruluþ yýldönümü törenleri ve provalar nedeniyle Lefkoþa ve Gazimaðusa'da bazý yollar trafiðe kapatýlacak. Polisten yapýlan açýklamaya göre, 13 Kasým Salý günü ve 15 Kasým Perþembe günü 08.00'den itibaren Lefkoþa'da Gönyeli Çemberi ile Kýbrýs Gazetesi arasýnda kalan yol trafiðe kapatýlacak. Yol, provanýn ve törenin bitmesiyle yeniden trafiðe açýlacak. Söz konusu yolun kapalý olduðu saatlerde Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için, Altýnbaþ Petrol Ýstasyonu önündeki yol kavþaðý ile Cezaevi kavþaðýndan kontrollü trafik akýþý saðlanacaðý belirtildi. Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt'tan gelecek araç sürücüleri ise þehir merkezine giden yol güzergahlarýný kullanarak ulaþýmlarýný saðlayabilecekler. MAÐUSA'DA DA YOL KAPANACAK Gazimaðusa'da ise 14 Kasým Çarþamba günü saat 12.30'dan itibaren tören provasý nedeniyle Fazýl Polat Paþa Bulvarý trafiðe kapalý olacak. 15 Kasým Perþembe günü ise yine 12.30'dan itibaren törenin biteceði saate kadar Fazýl Polat Paþa Bulvarý, Fevzi Çakmak Bulvarý ve Ýlker Karter Caddesi ile Baykal Çemberi trafik akýþýna kapatýlacak. Polis açýklamasýnda, sürücülerin trafik akýþýný engellememek için bu yollara park etmemesi ve trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. LOKMACI KAPISINDA HÝNTKENEVÝRÝ Polis, önceki gün öðleden sonra Lefkoþa'da Lokmacý kara giriþ kapýsýndan ülkeye giren Güney Kýbrýs'ta yaþayan 23 yaþýndaki bir gencin üzerinde 2 gram hintkeneviri ele geçirdi. Polis bültenine göre, dün saat 16.00'da Lokmacý kapýsýndan KKTC'ye giren Güney Kýbrýs'ta sakin 23 yaþýndaki A.A.'ya narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi üzerine, yapýlan aramada, zanlýnýn üzerinde yaklaþýk 2 gram hintkeneviri bulundu ve tutuklandý. Öte yandan Girne'de bugün 03.00'te polisin yaptýðý aramada ise 26 yaþýndaki Ý.Ö.'nün üzerinde uyuþturucu içerikli iki hap bulundu. Zanlý gençle birlikte olayla baðlantýsý olduðu tespit edilen 39 yaþýndaki M.A. da tutuklandý. KKTC'YE ÝZÝNSÝZ GÝREN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Kuzay Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne izinsiz giren bir kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, dün saat 02.30'da meydana gelen olayda, Lokmacý Bölgesi'nden yasal olmayan yollardan ülkeye giriþ yaptýðý sýrada suçüstü yakalanan Güney Kýbrýs'ta yaþayan 36 yaþýndaki S.N. tutuklanarak hakkýnda soruþturma baþlatýldý. KUMAR Girne'de iki casinoda polisin önceki gün yaptýðý denetimlerde, yasalara aykýrý davrandýklarý tespit edilen 8 kiþi ve casino sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, Euro Casino ve Galaxy Casino'da yapýlan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak 8 kiþi tespit eden polis, hem bu kiþiler, hem de casino sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Sanayi Bölgesi nihayet temizleniyor Kaymakam Dana: Lefkoþa'da çöp toplama iþlemleri rutine girdi Lefkoþa Kaymakamlýðý, Sanayi Bölgesi'nin üst bölgesinde yýllardýr çöp alaný olarak kullanýlan ve tonlarca çöpün biriktiði alaný temizliyor. Kaymakamlýk, önceki gün Sanayi Odasý'yla iþbirliði içinde baþlattýðý Sanayi Bölgesi'ndeki temizlik çalýþmalarýný sürdürürken, bugün, çöplük alana da el attý. Dozer ve kamyonlar, daha çok Sanayi Bölgesi'ndeki iþyerlerinden atýldýðý anlaþýlan hurdalar ve lastiklerin bulunduðu tonlarca çöpü Güngör Çöplüðü'ne taþýyor. Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, kimin sorumluluðunda olduðu tartýþmalarý yüzünden uzun zamandýr temizlenmeyen Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ni de temizlemeye baþladýklarýný kaydederek, Haspolat'ta da önceki gün öðleden sonra temizlik çalýþmalarýnýn baþladýðýný bildirdi. "2. DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜ GÝBÝ" Kemal Deniz Dana, çalýþmalarýn sürdüðü Sanayi Bölgesi'ndeki çöplük alanda, TAK ve BRTK muhabirlerine yaptýðý açýklamada, Sanayi Bölgesi'nin üst tarafýnda yýllardýr ikinci bir Dikmen çöplüðü gibi kullanýlan alaný da görev bilinciyle temizlemeye baþladýklarýný söyledi. "ÇÖPLERÝNÝZÝN ALINMASI ÝÇÝN BÝZÝ ARAYIN" Halkýn buraya artýk çöp dökmemesini isteyen Kaymakam Dana, Lefkoþa'da çöp toplama iþlemlerinin rutine girdiðini, ancak yine de vatandaþlarýn alýnmasýný istediði evsel veya evsel çöpler dýþýndaki çöpleri için kendilerini arayabileceðini vurguladý. "Herkes kendine göre bir çöplük yaratýrsa Lefkoþa'yý temizleyemeyiz" diyen Dana, Sanayi Bölgesi dýþýnda sosyal alanlarý da temizlemeye baþladýklarýný söyledi. "HER NOKTA TEMÝZLENECEK" Dana, "Lefkoþa'nýn her noktasýný temizleyeceðiz. Lefkoþa'da çöp sorunu, ilaçlama sorunu yoktur" dedi. Dereboyu'nda çöplerin günde iki kez toplandýðýný kaydeden Kemal Deniz Dana, planlý þekilde belediye hizmetlerinin benzerini verdiklerini söyledi. ARAÇLARA YAPILAN ELEÞTÝRÝLER "Çöp toplamanýn daha uygun araçlarla yapýlabileceðini, ancak belediye grevde olduðu için araçlarý da kullanamadýklarýný; yine de bir çöp araçlarý da bulunduðunu, ancak basýnýn bunu görüp Lefkoþa halkýnýn bilgisine getirmediðini" belirten Dana, "Bir tek çöpler gösteriliyor. Bugün Surlariçi'nde tarihinde görülmemiþ temizlik yapýlýyor. Yine eleþtiri oluyor. Sadece 10 gün önceki çöpler gösteriliyor, lütfen temizlenen yerler de gösterilsin" diye yakýndý. Kaymakam Dana, çöp toplamada kullanýlan araçlarýn baþka amaçlar için de kullanýldýðý eleþtirilerine de yanýt vererek, BES'in, LTB'nin araçlarýnýn kullanýmýna izin vermesi halinde bu araçlarý kullanmaktan aciz olmadýklarýný ve bu araçlarýn bakýmýný yapýp Lefkoþalýlarýn hizmetinde kullanmaya hazýr olduklarýný söyledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BELAYA ATLAR GÝDERÝM "Ben gidip baþýma belalar aramýþým O kalýp mevlasýný bulmuþ"...* Kalanlar mevlasýný buldu mu gerçekten? Bulmadý þairim... Bulmadý... Buralarda asýl kalanlar belasýný buldu, gidenler ise mevlasýný... Dün sevgili dostum Serhat'ýn yazýsýnda okudum. "Ýtirafname"sinde... "Geldiðime geleceðime bin piþmaným" diye içini döktü... Yüreðini açtý bize... Zaten kapalý deðildi yüreði... Ne söyledi, ne yazdýysa bugüne dek, hep açýk yüreklilikle yazdý, söyledi. Onbeþ yýl kalmýþ Ýngiltere'de... Dünyanýn kalbinin attýðý üç merkezden biri olan sisli puslu Londra'da... Çok özlemiþ Kýbrýs'ý... Çok... Denizini, daðýný, ovasýný, havasýný... Bir zeytin aðacýnýn altýnda oturmayý... Bir efkaliptüsün serinliðinde dinlenmeyi... Dalýndan portokal, limon, mandalin koparmayý... Rasgele tanýdýklarla sokakta karþýlaþmayý... Dað gibi bir hasret olmuþ hepsi de içinde... Uzaklar öyledir iþte... Uzaklaþtýkça memleketine yakýnlaþýrsýn... Yakýnlaþtýkça ise memleketinden uzaklaþýrsýn... Çok tattým bu duyguyu ben de... Bir de þiir yazdým hatta bunun üstüne... Þöyleydi: Bir gün memleketimde ben Bir deniz kýyýsýnda otururken Uzaklarý düþünmüþtüm... Hiç olmadýðým ülkeleri... Þimdi Yine böyle bir manzarada Uzaklara bakýp Memleketimi düþünüyorum Serhat þöyle yazmýþ: "Dört yýldýr bu ülkedeyim; evet her sabah kalktýðýmda aldýðým nefes; annemin sevgi dolu yüzü, ablam, babam, akrabalarým, arkadaþlarým; ava gittiðimde, maç izlediðimde, denize girdiðimde, daðýnda yürüdüðümde, ovasýnda dinlendiðimde mutluluklarýn zirvesindeyim. Beþparmak daðlarýnda bir zeytin aðacýnýn dibinde az soðutulmuþ kýrmýzý þarap içip masmavi denize dalmak meditasyonlarýn tanrýsýdýr da; nereye kadar?" Evet, nereye kadar? Dað, deniz, ova güzel, ama doðanýn bize bahþettiði bu nimetleri silip süpüren bir düzen var burada... Asap bozan, insaný hasta eden; yalnýz sokaklarýný deðil, ruhunu bile kirleten bir düzen... Londra'da onbeþ yýl yaþadýktan sonra buraya adapte olmak kolay mý? Ýngiltere'yi anlatýyor bize Serhat... Kimse kimsenin hakkýný yiyemezmiþ orda. Yasalar çalýþandan yanaymýþ... Devlet çalýþanlarýnýn gelecek garantisi süper benzin, özel sektör çalýþanlarýnýnki ise idrar deðilmiþ... Bankalar vatandaþýn kanýný emmek için kurulmazmýþ... Tapusu ipotekli arsa üzerinde kimse ev satamazmýþ... Belediye iþçileri greve gitse bile, vatandaþýn çöpleri yine de ortada býrakýlmazmýþ... Cinsel, dinsel, ýrkçýlýk ayýrýmlarý yokmuþ, her türlü diskriminasyon yasakmýþ... Ve bunlar gibi, bizde hiç olmayan daha pek çok þey... Ah Serhatým ah... Bu memleket bunca iþgalciye yar oldu da bir tek bize mi olmayacak? Senin gibi ben de yýllarca uzaklarda yaþadým... Senin gibi, Nazým Hikmet gibi, Yýlmaz Güney ve Ahmet Kaya gibi ve Kübalý þair Nicolas Gillien gibi, ben de yýllarca hasretini içtim yurdumun yudum yudum... Ama nereye gittiysem bulduðum huzur hiçbir zaman sonuna kadar ýsýtamadý içimi... Sonunda döndüm... Mevlama deðil... Belama... Bunun bir bela olduðunu bile bile döndüm... Zeytin aðacýnýn gölgesinde huzur bulmaya deðil, kavga etmeye... Bunun için de hiç piþman olmadým döndüðüme... Benim de onbeþ yýlýmýn geçtiði ikinci vataným Rusya'ya geri gitmeyi aklýmdan hiç geçirmedim... Moskova'yý, mevsimlerini ve insanlarýný çok sevdiðim halde... Yapmayý kafama koyduðum þeylerin bomba ve kurþunlarla karþýlanacaðýný bilirdim... Ama en büyük huzurun ve mutluluðun bize giydirilmeye çalýþýlan kefeni yýrtmak olduðundan da emindim. Sen de hemfikir deðil misin? *Attila Ýlhan

3 AFRÝKA dan mektup... AÇLIK GREVLERÝ, TAYYÝP ERDOÐAN, OBAMA VE ÇAN SESLERÝ Dünyada 'yýlýn olayý' olmaya aday bir olay yaþanýyor yanýbaþýmýzda... Türkiye'de... Bizi de burada idare eden bir devlette yaþanan bu olayýn daha çok ilgilendirmesi gerekmez miydi bizi? Ama burada kimisi 'anavatanýna sonsuz baðlýlýðý'ndan dolayý ses çýkarmýyor, kimisi yaðcýlýðýndan dolayý... Açlýk grevlerinden söz ediyoruz sevgili okurlar... Dünyada ilk kez bu kadar büyük bir kitle halinde açlýk grevi yapýlýyor... Cezaevlerinde 700 kiþi... Onlara bir de dýþarýdaki Kürt milletvekilleri eklendi þimdi... Ve ne Avrupa, ne de Amerika artýk buna göz yumabiliyor... Her yerden Tayyip Erdoðan rejimine karþý öfkeli sesler yükseliyor... Ayrýca yýllardýr suçsuz yere hükümsüz olarak hapis yatan siyasi tutuklular için de protestolar giderek sertleþiyor... Bir tek bizim buradan pek ses çýkmýyor... Geçtiðimiz hafta CTP güya destek vermeyi denedi açlýk grevindekilere... Ama çok baþarýsýz, çok cesaretsiz bir deneme... AKP faþizmine ses çýkaramýyorsan sus hiç deðilse... Yavþak yavþak bildiri yayýnlama... Buradaki Küçük-Kaþif çekiþmesini AKP-Ergenekon hesaplaþmasý olarak kabul edenlerden ne beklenebilir ki zaten baþka? Söylesinler bize o halde... AKP hangisi, Ergenekon hangisi? Küçük AKP, Kaþif de Ergenekon mu? Siz de bunun için mi Kaþif'in deðil de Küçük'ün yanýnda yerinizi aldýnýz? Maþallah! Gördünüz mü liboþ solcuyu... * Dýþ politikasý büsbütün iflas eden, AB ile baðlarýný koparan ve hele Suriye çýkmazýndan nasýl kurtulacaðýný þaþýran Tayyip Erdoðan için geri sayým baþladý sayýlýr... Kofi Annan bile Suriye konusunda açýkça Erdoðan'ý suçladý... Amerika'dan da bu yönde sesler yükseliyor. Ýkinci dönem rahatlýðýna kavuþan Obama'nýn Suriye'ye müdahaleleri ileri götürmeyeceði ve hatta Esad'lý bir çözüme razý olabileceði yönünde sinyaller geliyor. Ýkinci dönem baþkanlýðýnda Obama daha farklý bir portre çizebilir... Yeniden seçilme gaylesi kalmadý... Ve ne yapacaksa þimdi yapacak... Seçimden sonra Washington'dan gelen ilk haberler umut verici... Ýlk iþ olarak toplumdaki gelir uçurumuna el atmýþ... Zenginlere vergiyi artýracaðýný söylüyor. Beyaz Saray'daki ilk toplantýsýný da orta sýnýf temsilcileriyle yapmýþ... Bunlar Amerika'nýn ekonomik iç sorunlarý gerçi, ancak dünyada da paralel olumlu adýmlar atabilir... Obama faþistleþen Erdoðan rejimine destek vermeyi sürdürecek mi? Mesela þu açlýk grevlerine hiç mi müdahale etmeyecek? Amerika'nýn çýkarlarý açlýk grevindeki Kürtlerin topluca ölmesini mi gerektirir? Suriye'de demokrasi isteyen Obama Türkiye için de ayný þeyi istemez mi? Erdoðan iktidarýnýn devamý Amerika'nýn verdiði desteðe baðlý... Bu desteðin sonsuza dek süreceðini mi sanýr Tayyip Bey? Ýyi izleyin geliþmeleri... Önümüzdeki günler çok þeylere gebe... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE UBP'li belediye meclis üyeleri önerilerini açýkladý 15 Aralýk'a kadar süre istediler Lefkoþa Türk Belediyesi'nde (LTB) görev yapan Ulusal Birlik Partisi Meclis Üyeleri, belediyenin sorunlarýnýn aþýlmasýna yönelik olarak hazýrladýklarý Reform Paketi'ni kamuoyuna açýkladý. Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarýnýn yapýlmasý, maaþlarýn gününde ödenebilmesi, 194 memurun devlete aktarýlmasý, belediyenin borçlarýnýn yapýlandýrmasýna yönelik 10 maddelik öneri ortaya koyan UBP'li Lefkoþa Belediye Meclis üyeleri, önerilerinin yaþama geçmesi için çalýþanlara iþ baþý yapma çaðrýsý bulunuldu ve 15 Aralýk'a kadar süre istedi. Açýklamada "Çalýþanlarýn hemen iþbaþý yapmasýnýn ardýndan üzerimize düþen çalýþmalar için harekete geçeceðimizi ve 15 Aralýk 2012 tarihine kadar üzerimize düþenleri yapamamamýz durumunda istifa edeceðimizi tüm çalýþanlarýmýzla ve kamuoyuyla paylaþýrýz" denildi. Dün akþam saatlerinde yapýlan açýklamada, UBP'li Lefkoþa Türk Belediyesi Meclisi Üyelerinin, çalýþanlara belediyenin sunduðu Reform Paketi'ni anlatmak için toplandýklarý ifade edildi. UBP'li Lefkoþa Türk Belediyesi Meclisi Üyeleri, 10 baþlýk altýnda topladýklarý önerilerini þu þekilde ortaya koydu: 1. Çalýþanlarýmýzýn eksik Sosyal Sigorta yatýrýmlarý için ilgili kurumla görüþmeler sonucunda borcumuz taksitlendirilip tüm eksik yatýrýmlar tamamlanacaktýr. Bu sayede çalýþanlarýmýz ilgili kurum tarafýndan saðlanan haklardan hemen faydalanabilecek duruma gelecektir. 2. Ýhtiyat Sandýðý'na yapýlmasý gereken eksik yatýrýmlar ilgili kurumla karþýlýklý mutabakata varýlarak peþinat ödenerek taksitlendirilecek ve bu sayede çalýþanlarýmýz tüm olanaklardan faydalanabilir hale gelecektir. 3. Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta yatýrýmlarý bu tarihten sonra eksiksiz yapýlacaktýr. 4. Maaþlarýn gününde ödenebilmesi için tahsilatlarýn hýzlandýrýlmasý amacýyla bir dizi tedbirler alýnacak ve Belediye Meclisi tarafýndan kapsamlý öneriler sunulacaktýr. Bu önerilerimizin hayata geçmesi için tüm katkýyý koymaya hazýrýz. Benzeri katkýyý çalýþanlarýmýzýn da koymasý gerekmektedir. 5. Belediyemizin mali tablolarý üzerinde yaptýðýmýz çalýþmalar sonucu belediyenin personel giderlerinin %25 düþürülmesi gerektiði sonucuna varýldýðý kamuoyuyla da paylaþýlmýþtýr. Bu tasarrufa ulaþmak amacýyla izlenecek olan yöntem aþaðýdaki gibidir: a) Kamuoyunun da dikkatine getirilmiþ olan iþe gelmeden maaþ aldýðý iddia edilen kiþiler hemen tespit edilip iþlerine son verilecektir. Bu tespitleri yapmak þube amirleri ve diðer çalýþanlarýn katkýsýyla mümkün olacaktýr. b) Belediye çalýþaný olup, yasal olarak ikinci iþ yapamayacak durumdaki personelin bir kýsmýnýn kendi iþyerleri olduðu tespit edilmiþtir. Bu durumdaki çalýþanlarýn iþlerine son verilecektir. c) Hükümetimiz tarafýndan sunulan öneri neticesinde Sayýþtay raporlarýnda belirtilen intibak fazlasý memur kadromuzda bulunan takriben 194 memurumuz devlet bünyesine aktarýlacaktýr. Bu konuda gerekli taahhütler hükümetimiz tarafýndan taraflarýn uzlaþmasý halinde verilmiþtir. Aktarma iþlemi Ocak 2013 sonu itibarý ile gerçekleþmiþ olacaktýr.d) Belediye çalýþaný olan ve sabýka kaydý ve diðer yasal gerekçelerle yasal olarak istihdam edilmesi mümkün olmayan çalýþanlarýmýzýn iþlerine son verilecektir. 6. Beþinci maddedeki uygulamalardan sonra belediyemizde kalacak olan çalýþanlarýmýzýn toplu iþ sözleþmesi ile kazandýklarý haklara dokunulmayacak ve bu konularla ilgili tüm adýmlar çalýþanlarla mutabakat sonucu atýlacaktýr. 7. Banka ve finans kuruluþlarýna olan borçlarýn ve diðer yükümlülüklerin uzun vadeye yayýlabilmesi için belediye meclisinde komite kurulacak ve Ziraat Bankasý ile çalýþmalar bu komite vasýtasýyla yürütülecektir. Bu çalýþmalarýn neticesi belediye meclisi onayýna sunulacak ve ardýndan yürürlüðe girecektir. 8. Belediye tarafýndan yapýlacak olan tüm harcamalarýn denetleneceði bir komite kurulmasý için belediye meclisimiz karar üretecek ve uygulayacaktýr. 9. Belediyemizin alacaklarýnýn tahsilatý amacýyla komite kurulmasý için gereken adýmlar hemen atýlacak ve hukuk yollarý çalýþtýrýlacaktýr. 10. Tahsilatlarýmýzý kolaylaþtýrmak ve eski alacaklarýmýzýn ödenmesini teþvik etmek maksadýyla hükümetimizden 31 Aralýk 2010 öncesinde tahakkuk etmiþ ceza ve gecikme faizlerini affedici önlem paketi ve yetkisi talep edilecektir. Bilindiði üzere belediyemizin bu tarih öncesinden kalan yüksek miktarda alacaklarý söz konusudur. * Yukarýda anlattýðýmýz reformlarýn hayata geçirilebilmesi için belediyemizin hizmet vermeye baþlamasý ve tahsilat yapabilmesi gerekmektedir. Çalýþanlarýmýz yukarýdaki reformlarý yapabilmemiz için belediyede iþ baþý yapmak suretiyle bizlere fýrsat yaratmalýdýr. Bahse konu reformlar için pekçok karar üretilmeli ve çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bizler meclis üyeleri olarak bu çalýþmalarý hemen baþlatmaya hazýrýz. Muhalefet üyelerini de bu çalýþmalara katký koymak için aramýzda görmek arzusundayýz. Bu çalýþmalarý tamamlayabilmek için 15 Aralýk 2012 tarihine kadar zamana ihtiyacýmýz olacaðýný tahmin ediyoruz. Bu tarihe kadar meclisimizin almasý gereken tüm kararlar üretilecek ve gerekli yapýlandýrma süreci tamamlanacaktýr. Ocak 2013 tarihi itibarý ile devlete aktarýlacak memurlar konusunda çalýþmalar tarafýmýzdan tamamlanacak ve hükümetimize sunulacaktýr. Bu çalýþmalar sayesinde Belediye çalýþanlarmýzýn grev ve eylemlerine baþlama nedeni olan düzenli maaþ alamama, Ýhtiyat Sandýðý, Sosyal Sigorta yatýrýmlarýnýn düzenli yapýlmamasý halleri de ortadan kalkacaktýr. Çalýþanlarýn hemen iþbaþý yapmasýnýn ardýndan üzerimize düþen çalýþmalar için harekete geçeceðimizi ve 15 Aralýk 2012 tarihine kadar üzerimize düþenleri yapamamamýz durumunda istifa edeceðimizi tüm çalýþanlarýmýzla ve kamuoyuyla paylaþýrýz. Lefkoþa'nýn belediyemize ve hizmetlere her zamankinden fazla ihtiyacý olduðunun bilincinde hareket edilmesi gerektiðini tüm taraflara hatýrlatmak sosyal sorumluluk ödevimizdir. Bu önerilerimizin kabul görmemesi durumunda Belediyenin ve Hükümetimizin alacaðý radikal önlemler neticesinde doðacak olan maðduriyetlerden bizler kendimizi sorumlu tutmayacaðýz." Polisten sahte 200 TL'lik banknot uyarýsý Girne ve Maðusa'da piyasaya sahte 200 TL sürüldüðünü tespit eden polis, 1 kiþiyi tutukladý ve A seri numaralý paralara dikkat edilmesini istedi Girne ve Gazimaðusa'da piyasaya sahte 200 TL'lik banknotlar sürüldüðünü tespit ettiðini açýklayan Polis, herkesi uyardý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamada, 9 ve 10 Kasým'da Girne ve Gazimaðusa'da 200 TL'lik banknotlardan oluþan TL cinsi sahte paralarýn piyasaya sürüldüðü ve söz konusu sahte paralarýn "A seri numaralý" olduðunun tespit edildiði belirtilerek, bir kiþinin tutuklandýðý duyuruldu. Polis açýklamasýnda, ellerinde bu seri numaralarýyla baþlayan "Türk Lirasý" cinsi para bulunan, bankalar, döviz þirketleri, finans kuruluþlarý, marketler ve vatandaþlar ile para alým-satýmý ve deðiþimi yapacak kiþi ve kurumlarýn çok dikkatli olmalarý, þüpheli gördükleri kiþileri en yakýn polis karakoluna bildirmeleri istendi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra YENÝ DÜNYA DÜZENÝ Dünyanýn en zengin insaný kimdir? Bill Gates mi yoksa Carlos Slim Helu veya Warren Buffet mi? Hiçbiri deðil... Carlos'un serveti 69 milyar dolar, Bill Gates'in 61 milyar, Warren Buffet'in 44 milyar dolar... Forbes dergisinin her yýl yayýnladýðý 'Dünyanýn En Zenginleri Listesi'nde, yeni dünya düzenine yön verenlerin hiçbirinin ismi yok... Küresel sermayenin veya bir diðer deyiþle 'Gizli Dünya Devleti'nin patronlarý kimlerdir? Rockefeller ailesinin sadece New York'taki mal varlýklarý 500 milyar dolarýn üzerindedir. Petrol ve Bankacýlýk sektöründe dünya devidir. Ortadoðu petrollerinin yüzde 99'unu iþleten 7 þirketin 5 tanesi, Rockefeller ailesine aittir. Ve bu aile Yahudi kökenlidir. Ama bu ailenin hiçbir üyesinin adý 'Forbes' dergisinde yoktur. Rotchschild ailesi de, son 200 yýldýr dünyanýn en zengin ve nüfuzlu ailesidir. Kiþisel servetleri 5-6 trilyon dolardýr. Bankacýlýk, petrol,elmas, altýn ve uranyum ticaretinde, dünyada söz sahibi olan bu aile, Rockefeller ailesinin de finansörüdür. Kendileri global sistemin Avrupa bacaðýný oluþtururken, Amerika bacaðýný da Rockefeller ailesine teslim etmiþler ve 2012 yýlýnda da Rockefeller'in yüzde 37'sini satýn alarak, aralarýndaki güçbirliðini resmileþtirmiþlerdir. Rothschild ailesi ise Alman Yahudisidir. Ancak hiçbir üyesinin 'Forbes' dergisinde ismi yoktur. Bu iki Yahudi ailesinin kontrol ettikleri para 30 trilyon dolarýn üzerindedir. Bu rakam Türkiye'nin 30 yýllýk, KKTC'nin 12,000 yýllýk milli geliri kadardýr. Türkiye Merkez Bankasý'nýn 100 milyar dolarlýk döviz rezervinin 300 katýdýr. Krize giren Yunanistan'ýn toplam borçlarýnýn 120 katýdýr. Ýngiltere ve Almanya'nýn milli gelirlerinin 10 katýdýr. Dünya elmas ticaretinin yüzde 90'ý, altýn ticaretinin yüzde 40'ý, uranyumun yüzde 15'i bunlarýn elindedir. HSBC, Citigroup, J.P Morgan Chase, Chase Manhattan ve Ekonomist dergisi baþta olmak üzere birçok basýn-yayýn kuruluþu bunlarýn kontrolünde... Exxon-Mobil, Shell, BP, Standart Oil, Chevron bunlarýn elinde... Yalnýz o kadar da deðil... Dünyada ne kadar tanýnmýþ marka varsa, sahipleri mutlaka Yahudi'dir ve finansmaný da bu iki aileden gelmiþtir. Ýsrail'in kurulmasýndan tutun da, nükleer güç haline gelmesinde ve ABD'nin Ýsrail'e verdiði kayýtsýz þartsýz desteðin arkasýnda da bu iki aile vardýr. Bitmedi... Büyük Ortadoðu Projesi'nin altýnda da bu iki ailenin imzasý vardýr. Dünyayý idare eden ne AB'dir, ne Amerika... Dünyayý idare eden Yahudi kökenli bu para babalarýdýr. Çin mucizesinin arkasýnda da, bu iki ailenin Çin'deki korkunç yatýrýmlarý vardýr. Bir düþünün: Bu iki ailenin kontrol ettikleri para miktarý ve denetimleri altýnda olan petrol þirketleri ile dünyada yapamayacaklarý hiçbir þey yoktur. 'Yeni dünya düzeni' dedikleri düzende, kapsama alanlarý bütün dünyadýr. Diledikleri ülkede turuncu devrim yaparlar... Diledikleri ülkelere Arap Baharý'ný getirirler... Diledikleri ülkenin baþýna bomba yaðdýrýrlar... Diledikleri ülkeyi ise para ile terbiye ederler. Beþ - on Yahudi'nin eline 3-5 kuruþ verip Kuzey Kýbrýs'a gönderince neler yapabildiklerini hep beraber gördük. Nerede ise Rum'dan kalan bütün topraklarý satýn alacaklardý. Yarýn Türkiye'den 100 milyar dolarlýk sýcak paralarýný çekseler... Dünyanýn 16. Büyük Ekonomisi tepetaklak olur. Ne Erdoðan kalýr, ne AKP... Yeni dünya düzeni iþte öyle birþey...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Patlangaç"ýnýzý neden gidip boþ arazide Güzel güzel patlatmadýnýz ya be "çocuklar"? Da patlattýnýz Baraka'nýn kapýsý önünde Saðda solda dururken o kadar boþ tarlacýklar Kalay BÝZ BU MEMLEKETÝN NESÝ OLUYORUZ? Herþeyin dýþýnda, uzaðýndayýz ama kendimize de çok yakýn olduðumuz söylenemez. Sadece dünyadaki sorunlarýn deðil, sadece Ortadoðu'da akan "kan"ýn deðil, birlikte yürümekle övündüðümüz Türkiye'nin en can alýcý sorunlarýnýn da dýþýndayýz. Dünya dendi mi Talat'ýn bizi baðlayacaðýný söylediði soyut dünyayý anlýyoruz. Türkiye dendi mi Ankara'nýn bir adým ötesine geçemiyoruz. "Anavatan"ýn engin deneyimleri ve katkýlarý ve elbette Kýbrýslýtürk siyasilerin beceriksizlikleri sayesinde çöplüðe dönüþtürdüðümüz bu memleketin nesi olduðumuzun farkýnda bile deðiliz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik OTTAWA'DAN SEVGÝLERLE Çok talihsiz olduðunu söylerdi hep... Fýldýr fýldýrdý, yerinde duramazdý Çözümü bekleyemedi, "Bahtsýzlýk kader olamaz" dedi Ve buralarý terkedip Kanada'ya gitti... O þimdi büyük ülkelerin büyük baþkentlerinde kaybolan bahtýný arayacak... Siz kendinizi çok büyük sanýyorsunuz deðil mi? Hele diz çöktüðümüz yerden bir doðrulalým da görün büyüklüðünüzü diyecektim, ayaklarýmýn olmadýðýný farkettim... Suratýna bir yumruk aþketmek geldi içimden, kollarým yoktu... Ne yapýlabilir diye düþünmeye çalýþtým, düþüncelerim kilitlendi... Ben yokum yani demektir iþin Türkçesi... Düþün düþün boktur iþin! N'apmalý artýk? Bir sigara yaktým... Ciðerlerime çektiðim dumanýn birazýný savurdum havaya... Döne döne daðýldý... Filmlerde gördüðüm Kýzýlderililerin dumanla iþaretleþmesi geldi aklýma... Hadi birþeyler yazayým dedim... Gözüm masanýn üzerindeki kadehe iliþti... Kadehte de bir papatya... Hani çocukluðumuzda "sever-sevmez" yapardýk ya, onlardan... Falcýya ne gerek var... Kahve falý baktýrmak için yeterince kahve tükettim zaten... Merak etmeyin basur hastasý gibi kýçýma sürmedim kahve telvelerini... Fýkra bu ya... Basur hastasý bir vatandaþýmýz bu hastalýktan mustaripmiþ... Rahat yok... Oturamaz, yürüyemez, sýkýntýya giremez... Tuvaleti baþka sorun... En yakýn arkadaþýna durumu anlatmýþ... O da ona akýl vermiþ... "Bak, demiþ, kahve içtiðinde telvelerini sakýn dökme. Onlarý topla hafif ýsýt ve kýçýna sür..." Adam çok memnun evine gitmiþ... Hemen eþine birkaç tane kahve yaptýrmýþ ve ardarda içmiþ. Arkadaþýnýn tarif ettiði gibi de telveyi kýçýna sürmüþ... Ancak sýzýlarýn geçmesi bir yana arttýkça artmýþ. Sabahý dar etmiþ ve ertesi gün sabah sabah doktorun kliniðinin yolunu tutmuþ, durumu anlatmýþ ama kahve sürdüðünü söylememiþ... Doktor, "Çýkar pantolonunu ve dömel" demiþ. Söyleneni yapmýþ adam. Doktor gözlüklerini takmýþ ve bakmýþ... Adam sormuþ: "Ne görüyorsun doktor?" Doktor, "Vallahi ne desem, sana bir yol var, denizaþýrý hem de, ama üç güne kadar mý, üç aya kadar mý gerçekleþecek bilemem..." Arada bir de fýkra yazalým... Monotonluktan kurtulmanýn çaresini böyle buldum þimdi Ellerim, kollarým, beynim yoksa da bilin ey büyük ülkelerin büyük baþþehirleri Ben sigaramýn dumanýyla yazamadým onun ismini gökyüzüne... Yazabilsem bir de kalp resmi yapacaktým yanýna... Bana tercih ettiði Ottawa'dan seyredebilsin diye... Þimdilik provadayým Antremanda yani Kýçýnda kahve falýna bakýlan adam rahatlasýn... Evkaf'ýn su sorununa benzetilen Kýbrýs sorunu bir çözülsün hele Siz görün yapacaklarýmý! Kalavaç kimyasallara karþý savaþý kazandý (T.A.K/Hasan Karaokçu) - Kýbrýs Türk kültürünün yaþatýlmasý ve çevre konusunda örnek çalýþmalarýyla tanýnan Kalavaç köyü, bu kez de kimyasallara karþý verdiði biyolojik mücadeleyi kazandý. Kýbrýs'ýn en ciddi sorunlarý arasýnda yer alan sivrisinek ve haþereye karþý kullanýlan havaya ilaç püskürtme olayýnýn tehlikesinin farkýna varan Kalavaç halký, muhtar Ömer Meraklý'nýn öncülüðünde öncelikle Deðirmenlik Belediyesi'ne ait ilaçlama araçlarýnýn köye girmesini engelledi. Bu ilaçlarýn, "kansýzlýk; kanser; beyin hasarý; hormonal bozukluklar; hiperaktivite; otizm; baðýþýklýk yetersizliði; alerji - astým; kalp hastalýklarý; felçler; kronik yorgunluk; doðumsal anomalilere" kadar giden rahatsýzlýklara neden olduðunun bilincine varan tüm köy halký, topladýðý imzalarý Deðirmenlik Belediyesi'ne ileterek ilaçlama istemediklerini resmi olarak da bildirdi. Projeyi geliþtirirken öncelikle bilim insanlarý ile temasa geçen Muhtar Ömer Meraklý, aldýðý bilgiler ýþýðýnda onlarca kez seminerler düzenleyip köylüsünü bilinçlendirerek, sinek ve haþereye karþý kimyasal mücadele deðil, biyolojik mücadele baþlattý. 1 yýlý aþkýn süren çalýþmalar sonucunda Kalavaç, köyünde sinek sorunu büyük oranda aþýldý. Her canlýnýn doðada bir denge unsuru olduðu bilinci ile hareket ettiðini söyleyen Muhtar Ömer Meraklý, kendi öncülüðünde verilen mücadele sonucunda köyde doðal dengenin yeniden kurulduðunun altýný çizdi. Amacýn; sivrisineklerin tamamen tüketilmesi deðil, doðal dengede tutulmasý olduðunu vurgulayan Meraklý, bunun baþarýldýðýný, kimyasal ilaçlamanýn kesilmesinin ardýndan adeta yeniden hayat bulan kurbaðalar, sinek kuþlarý, uður böcekleri ve yarasalarýn; sinek ve zararlý böcek popülasyonunun azalmasýnda en büyük öncülüðü yaptýðýný, bu mücadeleye yürekten inanan köylülerin; uzmanlarýn önerilerini yerine getirmesinin de mücadelenin baþarýlmasýnda bir diðer önemli etken olduðunu kaydetti. Verilen bu büyük mücadele yanýnda Kalavaç halký, sivrisinek zararlýsýnýn çoðalmasýna olanak saðlayacak ortamlarýn yeniden yaratýlmamasýna büyük özen göstermiþ. Herkes çöpünü ayrýþtýrarak toplarken, evi ve çevresindeki çevre temizliðini de titizlikle yapýnca, Kalavaç'ta yeniden evlere kapanýp oturma yerine, kapýlarýn önünde oturma dönemi baþladý. Bunu Kalavaç'a giden herkesin gözlemlemesi mümkün. Verilen bilinçli mücadele sonucu gelinen noktadan en fazla köy kadýnlarý memnun. "Biz köyümüzü, insanýmýzý ve çocuklarýmýzý kimyasal ilaçlar konusunda kobay olmaktan kurtardýk" diyen köy kadýnlarý, fazla söze gerek býrakmýyor aslýnda. ÖMER MERAKLI Muhtar Ömer Meraklý ve Çevre Araþtýrmacýsý Mustafa Meraklý, bu iþin baþarýlmasýnýn önemli mimarlarý arasýnda yer alýyor. Verilen mücadelenin haklý gururunu yaþayan köy Muhtarý Ömer Meraklý, TAK muhabirine, büyük bir rahatlýk ve huzurla köyün her köþesini gezdirerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. "Kalavaç köyünde örnek bir çevrecilik adýmý daha attýk. Deðirmenlik Belediyesi'nin de katkýsý ile Sinek ve Haþerelerle Doðal Mücadele Projesi'nde önemli bir baþarý yakaladýk" diyen Muhtar Meraklý, projenin baþlamasý ile birlikte, köy içi ve çevresinde alýþýlagelmiþ kimyasal ve zehirli ilaç kullanýmýný da yasakladýklarýna dikkat çekiyor. Projenin baþýndan sonuna kadar bilim insanlarýnýn önerileri doðrultusunda hareket ettiklerini anlatan Meraklý, bu çerçevede bir çok haþere ve sinek popülasyonunu kontrol altýna aldýklarýný vurguluyor. Projenin doðal dengenin korunmasýna iliþkin önemini, "Projeyle, haþere ve böceklerin eko sistem içerisindeki görevlerinin devam edebilmesi, bu varlýklarla beslenen diðer canlýlarýn ihtiyaçlarý kadar haþerenin de yaþamasýna olanak saðlanmýþtýr. Böylelikle doðadaki besin zinciri Kalavaç köyünde yeniden saðlanmýþtýr" sözleriyle özetleyen Muhtar Meraklý, "Kýbrýs Türk kültürünün yaþatýlmasýnda örnek köy olan Kalavaç 'Daha Temiz; Daha Saðlýklý ve Daha Güvenli Bir Köy' sloganýyla geliþtirdiði projesinde de örnek olmayý baþarmýþtýr" þeklinde konuþtu. Köy halkýnýn projeye verdiði destekten duyduðu mutluluða özellikle dikkat çekmek istediðini ifade eden Meraklý, "Emek verildi, yürek tüketildi. Maddi manevi karþýlýk beklemeden tüm köylümüz ayný düþüncede hareket ettiði için baþarýyý yakaladýk" diyerek sözlerini tamamladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GÜN BÜYÜK Hükümetin yaptýðý son üç öneriyi de reddeden BES, Ýrsen Küçük'ün son ihtar niteliðindeki uyarýsýna raðmen, bugün yine iþbaþý yapmayýp eylemlerini sürdürecek. Çünkü hükümete güvenmiyorlar. Yapýlan öneriler somut deðil. Sorunun özüne nasýl inileceði açýklanmýyor. Yuvarlak baþlýklar var sadece. Uygulamanýn nasýl olacaðý detaylandýrýlmamýþ. Bütün bunlarýn ötesinde ise hükümete güvensizliðin yattýðý kesin. Çünkü Ýrsen Küçük hükümeti bu güveni son kertesine kadar harcayýp sýfýrladý! Güven konusunda sicilleri çok karanlýk. Bugüne kadar verdiði hiçbir sözü tutmadý Ýrsen Bey! Baþý her sýkýþtýðýnda "söz ver kurtul" politikasýna yattý! Ve ne acýdýr ki bunda da büyük baþarý saðladý! Tam hedefine ulaþmak üzereyken El-Sen grevini bir sözle bertaraf etti! "Kýb-Tek'i özerkleþtireceðiz" sözü verdi... El-Sen grevi kaldýrdý! Bir-iki ay sonra Ýrsen Küçük cýrladý! "Sudan sýnra Türkiye'den elektrik de gelecek. Bu nedenle özerkleþtirmeden vazgeçtik" dedi! Tel-Sen'e de ayný oyun oynandý! Hayvancýlara da! Ekonomik Örgütler Platformu'na da! Petrol dolum tesisi konusunda çevre örgütlerine de! Bir dönemde anayasaya aykýrý olarak yapýlan kesintilerin geri ödeneceðine dair emekli derneklerine verdikleri sözleri de, mahkeme kararýna raðmen tutmadýlar! O kadar çok söz verildi ve o kadar çok yalan çýktý ki bu sözler, insan hangi birini hatýrlayýp yazacaðýný þaþýrýyor. Belediye çalýþanlarý ve BES'e de daha önce verilen sözler vardý bu sorunda. Hiçbiri yerine getirilmedi! BES son önerilere de güvenmemekte yerden göðe kadar haklý. Bunlarýn somutlaþtýrýlýp detaylandýrýlmasýný ve en önemlisi de yasal güvenceye kavuþturulmasýný istiyor. Kuþkusuz bu tavýr çok doðru, yerinde ve haklý bir duruþ. Ancak iþbaþý yapmak için ille de Bulutoðlularý'nýn istifasýný þart koþmalarýný anlamak zor. Bulutoðlularý belediye baþkaný olarak halk tarafýndan seçilmiþ bir kiþi. Ýstifa konusunu deðerlendirmek onun kiþisel irade ve yargýsýndadýr. Elbette bu sorunda sütten çýkmýþ ak kaþýk deðildir Cemal baþkan. Ve yaþanacak bir yargý sürecinden sonra ödemesi gereken bir bedel varsa ödemelidir ve ödeyecektir. Ama kendi iradesi dýþýnda hiç kimse onu istifaya zorlayamaz, hükümet de görevden alamaz. BES, bu yargý sürecinin derhal baþlatýlmasýný talep edebilir ancak. Bulutoðlularý'nýn istifasýný þart koþmak yerine, yalnýz belediyeyi deðil, ülkenin hiçbir sorununu çözmeyen Ýrsen Küçük hükümetinin istifasýný istemek kanýmca daha doðru ve daha toplumsal bir talep olurdu. Üstelik onlar, bizi halk seçti diye bir savunma da yapamazlardý. Çünkü halk onlarý bakan ve hükümet olarak deðil, milletvekili olarak seçti. Hükümetten istifa etmeleri milletvekilliðinden istifa etmeleri anlamýna gelmez. Bugün 12 Kasým Pazartesi... BES belediye önünde grevde. 28 sendika BES'e destek amacýyla ortak bir miting yapýyor... Ýrsen Küçük "Her türlü tedbiri alacak imkân, kabiliyet ve kararlýlýða sahibiz" dedi! Polis coplarý suya koydu! Biber gazlarý dolduruldu! Tehdit büyük! Emekçilerin ekmek kavgasý büyük... Gün büyük...

5 5 12 Kasým 2012 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bozat, Bulutoðlularý'nýn bütün yanlýþlarýný biliyor Yanlýþlarýn nasýl düzeltileceðini de biliyor Bu durumda baþkanlýk için biçilmiþ kaftan... Ýnþallah aday olur da, Lefkoþa'yý kurtarýr. ANLAYANA MÝÞ-MIÞLAR * Bütçede "saðlýk" payý yeterli deðilmiþ. - Hangisi yeterli ki Eðitim mi? Ulaþtýrma mý? * Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yapýlan Rum baþvurularýnda büyük artýk varmýþ. - Parasýzlýk onlarýn da belini bükmeye baþladý anlaþýlan Ne koparýrsak kârdýr havasýna girdiler... * Atatürkçüler 10 Kasým'da Ankara'da kaðný ile karanfil daðýtmýþ. - Ýnþallah Atatürk'ün ruhu görmemiþtir. Mutlaka "Dökün bana bir raký, bunlar hala býraktýðým yerde kalmýþ" diye efkarlanacaktý. * The Guardian, "Erdoðan açlýk grevcileri için bir þey hazýrlýyor mý?" diye sormuþ. - Bildiðim kadarý ile evet Kazan kazan pilav hazýrladý... Yanýnda tavuk ve yoðurt da var isteyene. * Sendikalar hükümetin teklifini reddetmiþ. - Niyetleri anlaþmak deðil de ondan Suyu bulanýk tutmak istiyorlar Ama evdeki bulgurdan da olabileceklerini hesap etmiyorlar. * Lefkoþa'da salgýn tehlikesi varmýþ. - O salgýn herkesi sardý ne yazýk! Aðzý olan konuþuyor felaket tellallýðý yapýyor. * Lefkoþa'nýn Rum kesiminde elektrikler kesilmiþ. - Eeee Düþmez kalkmaz bir Allah... Bizim ýþýl ýþýl yanan lambacýklara bakýp ne kadar gýpta etmiþlerdir kimbilir. * Baraka'ya ses bombasý atýlmýþ. * Vay salaklar vay... Baraka'nýn sesini bastýrabileceklerini mi sanýyorlar. 14 Kasým'da dananýn kuyruðunu kasap deðil, yargýç koparacak bu defa. Cumartesi Pazar Ya da bayram... Hiç fark etmezdi. 10 Kasým günü mutlaka okuldaydýk. Evden çiçek getirmek mecburiydi. Büste koyardýk. Þiirler okunurdu Konuþmalar yapýlýrdý... Gece de mutlaka Cennet Sinemasý'nda anma gecesi düzenlenirdi. Sahneye bir Atatürk büstü oturtulur, saðýna soluna kocaman iki meþale dikilir ve o meþalelerden çýkan kara duman ve koku altýnda, anma töreni yapýlýrdý. Kimsenin aklýna da gelmezdi, anma törenini bir gün önce yapmak ve tatili kurtarmak. Eðitim gitti-bitti diyorlar. Gerçekten bitti gitti. Nerden nereye geldiðimizi görün iþte. Atatürk'e sevgi saygý bile sulandýrýldý. Bu da mý Erdoðan'ýn suçu? Neyse Bizim okullarýmýz bir gün önce görevini yaptý, tatiline elletmedi ama, o beðenmediðiniz, o bin bir laf attýðýnýz özel "kolej" tam kadro ve tam saatinde, Ata'nýn huzurundaydý öðrencileri ile Anlayana! AMAÇ "SEÇÝM" DEÐÝL "GEÇÝM" OLSAYDI! Ve BES, hükümetin önerilerini reddetti. "Ya sýrtý ya garný" tavrýndan belliydi elinin tersi ile iteceði Nasýl kabul etsinler ki. Ýlla kelle istiyorlar, kelle! Ama keþke bir daha düþünselerdi. Doðacak sonuçlarý göze aldýlar demektir. Doðrusu Küçük de, anlayýþlý ve sabýrlý davrandý bunca zamandýr! Bugün "E artýk yasayý uygulayacaðýz, çekilin kapýnýn önünden" der de, polisi kapýya yýðarsa ne olacak? Cop da çooook Biber gazý da Ve direnen olursa kullanacak! BÖYLE BÝR ANDI Deðer mi? Ýþe siyaset karýþmasaydý... Amaç; "seçim" deðil, "geçim" olsaydý, her zora göðüs germeye deðerdi. Ama böyle olunca, aklý olan, bir daha düþünsün. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun KALICI ÇÖZÜM GÜNLÜK ABD, geçen hafta iki büyük heyecan yaþadý. Birisi doðaya karþý Sandy kasýrgasý Diðeri baþkanlýk seçimleri. Sandy kasýrgasý nedeni ile 400 bine yakýn insan yerlerinden edildi. Milyonlarca insan günlerce elektriksiz kaldý. Kasýrga, uçak seferlerinden metroya Otobüs seferlerinden okullara Hayatýn her alanýna etki yaptý. Yaklaþýk 60 milyon Amerikalý etkilenmiþ bu tabiat olayýndan. Yüze yakýn insan hayatýný kaybetti. Deniz 6 metreye ulaþan dalgalar halinde karaya hücum etti. Acil yardým hattýný bir saatte 20 bin kiþi aramýþ. Parasal büyüklüðü, þimdiye kadarkilerin iki katý. Toplam 50 milyar dolar. Ülke genelinde 7 milyon insan elektriksiz kaldý. Devlet yardýma koþtu tabii Yaralarý sarmaya. Yok muydu ihmal ve aksaklýklar? Olmamasý mümkün deðil böylesine büyük bir felaket karþýsýnda. Ve Amerika bu felaketi yaþarken, baþkanýný da seçme durumunda idi. Ýki aday kýl payý farkla yarýþtýlar. ABD'de bir gelenek vardýr. Baþkan adaylarý TV canlý yayýnýnda tabiri caiz ise hesaba çekilir. Orada gösterdikleri performans, seçmen karþýsýnda pozisyonlarýný CTP SEÇÝM HAZIRLIÐINA BAÞLADI CTP Güzelyurt Ýlçe Örgütü, Güzelyurt Ýlçe Merkezi'nde düzenlediði toplantýda, seçimlere hazýrlýðý tartýþtý. CTP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, seçim örgütlenmesi üzerine görsel sunumun da yapýldýðý toplantýda, partinin muhtemel bir erken seçim dahil genel ve yerel seçimlere her an hazýr olmasý gerektiði ve çalýþmalarýn bu yönde hýzlandýrýlmasý üzerinde duruldu. Perþembe akþamý gerçekleþen toplantýnýn açýlýþýný yapan CTP Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Burhan Eraslan, "Erken bir seçime hazýr olmak zorundayýz. Partililerimizin görüþ, düþünce, öneri ve eleþtirilerini alacaðýz. Seçim örgütlenmesi konusunda toplantýya katýlan herkesin katkýlarýný bekliyoruz. Seçim erken veya zamanýnda olsun Güzelyurt Ýlçesindeki hedefimiz birinci parti olmaktýr" dedi. DP DE SEÇÝME HAZIRLANIYOR DP yetkilileri, Girne ve Girne'ye baðlý köy ve yerleþim birimlerini ziyaretlerine, Akçiçek, Alemdað, Kozanköy, Hisarköy, Geçitköy, Çamlýbel, Akdeniz, Kayalar, Sadrazam ve Tepebaþý köyleri ile devam etti. Parti Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretleri sýrasýnda, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a, Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Erol Aktoprak, Girne Ýlçe Baþkaný Mustafa Özdeðirmenci, Kadýn Örgütü Genel Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak ile Ýlçe Yönetim Kurulu üyelerinden oluþan bir heyet eþlik etti. DP Genel Baþkaný Serdar DEenktaþ, ziyaretleri sýrasýnda yaptýðý konuþmada, Ülkede tarýmýn desteklenmesine yönelik politika izlenmemesi sonucu halkýn üretimden koparýldýðýný, tarýmýn ise kendi kaderine terk edildiðini savundu. 2014'de Anavatan Türkiye'den su getirileceðine iþaret eden Denktaþ, KKTC'de tarýma yönelik politikalara mutlak ihtiyaç duyulduðunu söyledi. Ülke topraklarýnýn organik tarýma elveriþli olduðumuzun altýný çizen Denktaþ, Kýbrýs Türk Halký'nýn doðru ve sürdürülebilir politikalarla yeniden üretime kavuþturmanýn mümkün olduðunu vurguladý. yükseltir veya düþürür. Obama ile rakibi Mitt Romney birbirlerine üstünlük saðlamak için kýyasýya uðraþ verdiler, dil döktüler. Ülkenin orta bölümü büyük bir felaket yaþadý. Milyonlarca insan etkilendi. Ve böyle bir olayý, baþkan adaylarýnýn hiçbiri kullanmadý, gündeme getirmedi. Muhalif durumunda olan Romney, tek kelime etmedi. Tek bir soru veya suçlama yöneltmedi Obama'ya, sadece önceki programýnda verdiði "deðiþim" sözünü gerçekleþtiremediði gerekçesi ile yüklendi. Sandy kasýrgasý yýkýmlarýndan avantaj saðlamaya bakmadý. Benzer bir afet bizde yaþansa Politikacýlarýmýz ne yapardý? Böyle bir malzeme, üstelik seçim arifesinde asla kaçýrýlmazdý. Balýklama dalardý muhalif kanat. Sinekten yað çýkarma ustasý olan bizim politikacýlar, böyle bir malzemeyi deðerlendirmeden edebilirler miydi? Ýktidarýn baþarýsýzlýðýný baðýra baðýra haykýracaklardý. Meydanlarda, radyolarda, TV'lerde, afiþlerde bundan baþka konu olmazdý. Bakýn belediye komedyasýna Belediye Emekçileri'nin haklýlýk durumunu bir kenara býrakýn. Mal bulmuþ maðrubi gibi sarýldý "Halkçý ve emekten yana"cýlarýmýz. Kahve, köy demez bombardýmana baþladý. Yollarda gülücükler saçarak uygun adýmlarla yürümeler cabasý. Kuzey'de yaþanan skandallar, sýrf belediye çerçevesinde deðerlendiriliyor UBP-Eroðlu gitsin, BG'li ve bilmem kim gelsin, ortalýk sütliman olur. Oysa deðiþen hiç bir þey olmaz. Ýktidarlar, birbirlerinin pisliklerini aklayýp vicdanlarýný rahatlatmak için deðiþtirilir Kuzey Kýbrýs'ta. Sorun çözmek için deðil. UBP geldi, "BG'linin yýkýmlarýný" düzeltmekle(!) iþe baþlamýþ Þimdi BG'li, "UBP'nin yýkýmýný" düzeltecekmiþ. Hesabý kitabý da yapmýþ. Bu ülkeyi bu hallere düþürenlerden de hesap soracakmýþ. Saçma Saçma olduðu kadar da gülünç. Çünkü Ankara, Kuzey Kýbrýs'ta iktidara gelene, ister iþbirlikçi olsun, ister Türk'lüðünü kanýtlayýp sonradan milliyetçi olsun, "irade" teslim etmez. Sorun bir sistem sorunudur ve Kuzey Kýbrýs'ta yaþam kalitesini düþürmeye yöneliktir. Belediye'deki sorunlar, devletteki maaþ-ücret politikasý, asgari ücretin uyutulmasý bu hedefe ulaþmanýn adým adým uygulanýþýdýr. Belediye bu günkü çýkmaza girmiþse, sistemin sonucu girmiþtir. Sonradan yetiþen milliyetçilerin, iþbirlikçilere hesap sormasý ile bu topraklarda, Kýbrýslý'ya gelecek hazýrlanamaz. Ankara'nýn, iþbirlikçileri kanalý ile Kýbrýslýtürkleri aldýðý cendereden söz edilmemeye devam edilirse Hala daha UBP-BG'li sidik yarýþýndan medet umulursa Yüzler ve sesler, statükodan sorumlu Ankara'ya dönmezse Ortaya konacak her öneri veya mücadele þekli sonuçsuz kalýr. En iyi ihtimal ile "geçici çözüm"e ulaþýr. Bir süre sonra ayni sorunlar, belki baþka bir kurumda, daha aðýr bir þekilde tekrar ortaya çýkar. Oysa sorunlara, kalýcý çözüm gerekli... "EÐER KUÞLAR TAMAMEN KAYBOLURSA, GERÝDE BIRAKTIKLARI SESSÝZLÝK DAYANILMAZ OLACAK" AKP Hükümetine yönelik eleþtirilerinden dolayý Milliyet'ten kovulan usta kalem Metin Münir, yazýlarýna devam edeceði yeni adresi açýkladý. Moskova'dan yayýn yapan haber sitesiyle anlaþan Münir, büyük beðeni toplayan "pazar yazýlarý"ný her hafta sonu turkrus.com için kaleme alacak. Münir, bu kararýný okurlarýna yolladýðý özel bir mesajý ile duyurdu. Mesaj þöyle: "Ozanköy'den Pazar yazýlarý 1 Aralýk'tan baþlayarak, her Cumartesi turkrus.com'da yayýnlanacak. Diðer geliþmeleri pazaryazilari.blogspot.com'dan izleyebilir, arþivimdeki yazýlarý ve 'Ölümden Sonraki Hayatým' adlý kitabýmý buradan okuyabilirsiniz. E mail adresim: Gmail.com" Turkrus.com'dan yapýlan açýklamada "Metin Münir'in yýllardýr alýþkanlýk yapan, her biri unutulmazlar arasýna giren 'Pazar yazýlarý'ndan yoksun kalmayacaðýmýz için mutluyuz. Sitemizde yazmayý kabul etmesi bizim için büyük onur" denildi ve yazarýn þu cümlesini slogan olarak kullandý: "Eðer kuþlar tamamen kaybolursa geride býraktýklarý sessizlik dayanýlmaz olacak." SUÇ MU? 10 Kasým'da Atatürk'ün huzuruna çýkmayan ilk Türk Baþbakaný olarak tarihe adýný yazdýran Tayyip Erdoðan, "Bu bir suç mu?" diye sordu. Suç deðil tabii, olsa olsa saygýsýzlýk... SIFIRLANDI Türkiye'deki açlýk grevleri, BDP'li milletvekillerinin de bu greve katýlmasýyla dünyada büyük ses getirmeye baþladý. Bizim CTP'lilerin dýþýnda Erdoðan'a saygý duyan kimse kalmadý. Alkýþ için gidebileceði tek yer artýk burasý! YALANA DEVAM Erdoðan, "Açlýk grevinde deðiller, blöf yapýyorlar" diyerek yalan söylemeye devam ediyor. Hani Kuran'da yalan yasaktý? ÇANLAR Suriye için atandýðý arabuluculukta baþarýlý olamayan Kofi Annan nihayet patladý ve çözümü Türkiye'nin engellediðini söyledi. Çanlar Erdoðan için çalmaya baþladý... DAHA BETER Ýster misiniz Obama, Suriye'den vazgeçtiðine göre, þimdi de Türkiye'deki faþizmi sallamaya baþlasýn... Ya bir de Erdoðan'a, "Sen Esad'dan daha betersin" derse... CIA Baþkaný'nýn defterini düren Obama'nýn bu son fasýlda ne yapacaðý belli mi? Týrnak... "Bunca zamandýr aþýrý istihdam yaparak, personeli ödemeyip borçlanarak, borç içinde boðularak 'batanlar' sakýn cezalandýrýlmasýn! Ne münasebet! Ýstifa da etmesinler! 200 kadar çalýþaný arasýndan iyi UBP'liler seçilsin; delege olanlar tercih edilsin; onlar devlette bir yere uysa da uyumasa da sokulsun! Geriye kalanlarý sabun yapsak örneðin Saðlýk Bakaný'nýn bence bir sýkýntýsý olmaz!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Lefkoþa'nýn bu hale gelmesinde önlem almayan hükümet, yarýn iþ baþý yapmayanlar hakkýnda önlem alacakmýþ. Görevinin baþýnda olmayan hükümet hakkýnda kim önlem alacak?" Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) "Bizde bir laf vardýr: 'mal canýn yongasýdýr' diye. AKP'nin 'malmülk meraký' herkesin malumudur. Becerip para kazanmayý neredeyse ibadet sayýyor. Malý mülkü olmayan Kýbrýslý Türklerin yarýsý AKP'nin anlamadýðý barýþ dilini konuþuyor. Öbür yarýsý ise bir kentin sokaklarýný temizlemekten aciz. AKP hükümeti dilini bilmediði barýþ güçleri ile beþ kuruþsuz Kýbrýs Türk burjuvazisine kulak verecek deðil ya!" Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) Günün Kahramaný ÞERÝFE ÜNVERDÝ Belediye Emekçileri Sendikasý ile yaptýðý görüþmelerde, "Kaþif'e karþý mahkemeyi Ýrsen Küçük kazanacak" diyen Çalýþma Bakaný Þerife Ünverdi, basýna yansýyan bu sözünün arkasýnda durdu, inkar etmedi. Dün kamuoyuna bir açýklama yapan Ünverdi, "Mahkemeyi Ýrsen Küçük'ün kazanacaðý benim þahsi fikrim ve inancýmdýr" dedi. Þerife Haným neden bundan bu kadar emin bilemeyiz... Bize kalýrsa, gidiþat onu göstermiyor. Duruþmalarý izleyenlere ve basýnda görüþünü açýklayanlara göre Kaþif daha þanslýymýþ... Merak etmeyin, çok kalmadý zaten Kasým'da açýklanacak...

7 12 Kasým 2012 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ONUR HAVAYOLLARI'YLA UÇMAK (Ýstanbul)- Geçen Cumartesi'ydi. Ýstanbul'a geleceklerdi. Uçak firmalarý Onur Havayollarý Uçuþ saatleri Ýstanbul'a varýþ saatleri Salý sabahý gibi. Bir tuhaflýk sezdiniz. En fazla 1 saat 20 dakikalýk yol nasýl oldu da sabaha kadar bitmedi diye. "Hiçbir þeyin farkýnda deðildik", dedi yolculardan biri. "Ýþlemleri yaptýrdýk salonda bekledik. Her þey yolundaydý. Anons yaptýlar kapýya yöneldik, biniþ kartýmýzý verdik. Uçaða doðru giderken uçaðýn altýnda uçaðýn gövdesine bakarak konuþan 20 kadar kiþi gördük. Pek alýþýk deðildik bu kadar adamýn orada olmasýna. Ama herkes gibi gittik koltuklarýmýza oturduk. Biraz sonra kemerler baðlandý, telefonlar kapatýldý, tekerlek döndü. Gökyüzü durgundu. Hava açýk ve ýlýktý. Tam da uçacak zaman diye geçiriyordum içimden. Ýstanbul'u hayal ediyordum. Taksim'i. Topkapý'yý, Samatya, Eyüp'ü. Bir gürültü ile kalktý uçak. Yükseldi. Hostesler koridora doðru geldiler gittiler. Sonra kayboldular. Uçak yol alýyordu. Yarým saat kadar geçti geçmedi yanýmda oturan arkadaþýma sanki ayný yerde dönüp dolaþýyoruz gibi geldi deyince, 'yok caným' dedi gidiyoruz iþte. Aþaðýya baktým hala Beþparmak daðlarý. "Beþparmak daðlarý" dedim. "Yok yok, o daðlar Antalya daðlarý", dedi. Sonra uçak sarsýldý. Alçalýr gibi oldu, ama yine yükseldi. Ýki sefer yaptý bu manevrayý. Hostese sormak için düðmeye bastým, kimse gelmedi. Bir terslik vardý ama ne? Biraz sonra Kýbrýs'ýn üzerinde tur attýðýmýzý anladýk. Nedendi bu tur? Yaklaþýk 1,5 saat öylece uçtuktan sonra,' iniyoruz' dedi pilot. Ýndik. Ama Ercan'a. 'Lütfen salona geçer misiniz', dedi yetkililer. Merdivenlerden inerken uçaðýn altýndaki kalabalýk daha fazlaydý. Bize acýr gibi baktýlar. Bir tanesi, 'Sizin için çok dua ettim sað salim inesiniz diye' dedi. Meðer uçaðýn tekerlekleri kapanmamýþ Havadaki iki manevra da belki kapanýr diyeymiþ-. Kapanmama ihtimali uçmadan önce de varmýþ. Ve binerken gördüðümüz kalabalýk tekerleklere bakarak birkaç da tekme atarak, 'inþallah kapanýr' diye dua etmiþler. Sonradan öðrendik ki Ercan'a inerken de tekerlekler kapansýn diye düðme hala basýlýymýþ. Ya iniþte kapansaydý. Bir kýsým yolcu bilet paralarýný alýp uçmaktan vazgeçti, bir kýsým yolcu diðer firma ile fark vererek uçtu, bizlerin ne maddi imkânýmýz vardý, ne de zamanýmýz 'Ayný uçakla gitmeyiz' dedik ve yeni uçaðýn gelmesini bekledik. Sabaha doðru geldi. Sabaha doðru uçtuk. Ve sabahýn 07.00'sinde indik. Sonra sordum arkadaþlara. Baktým bazý gazetelere. Böyle önemli bir olaydan kimsenin haberi olmamýþ. Oysa ki düþebilirdik. Ve en vahimi tekerleklerin kapanmayabileceðini bilerek bizleri o uçaða koyup uçurmalarý oldu. Ya inerken kapansaydý?" Herhalde Onur Havayollarý'ndan bir açýklama gelir diye düþünüyorum. UBP GENÇLERÝ KUMSAL PARKI'NI TEMÝZLEDÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Gençlik Kollarý, Lefkoþa Mehmet Akif Caddesi'ndeki Kumsal Parký'nda temizlik çalýþmasý yaptý. Gençler, sosyal sorumluluk çerçevesinde aldýklarý kararla, Lefkoþa Türk Belediyesi'ndeki grev sona erip, belediye normal iþlevlerine dönene kadar parkýn sorumluluk ve temizliðini yürüteceklerini açýkladýlar. UBP Lefkoþa Gençlik Kollarý'nýn Kumsal Parký'ný temizleme çalýþmalarýna, bir süre Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana da katýlarak gençlere teþekkür etti. GENÇLÝK PLATFORMU: HÜKÜMET SINIFTA KALDI Yurtdýþýnda yükseköðrenim gören Kýbrýslý Türklerin oluþturduðu KKTC Gençlik Platformu, hükümetin sýnýfta kaldýðýný savundu. Genclik Platformu Genel Baþkaný Bünyamin Kýzýlkanat yaptýðý yazýlý açýklamada, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn ekonomiyi övmesini eleþtirdi. Açýklamasýnda, Cezaevinde 60 kadar mahkûmun mazbatadan yatmakta olduðunu kaydeden KAMU-SEN HEMÞÝREYE YAPILAN SALDIRIYI KINADI Kamu-Sen, geçtiðimiz gün Gazi Maðusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevi baþýndaki bir hemþirenin darp edilmesini kýnadý ve bu amaçla yarýn yapýlacak eyleme destek belirtti. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, en riskli, zor ve bir o kadar da insani görev yürüten saðlýk çalýþanlarýna yönelik darp ve þiddet olaylarýnýn arttýðýna iþaret ederek, bu gibi harekette bulunanlara hiç bir ceza verilmeyip ve olaylarýn zamanla soðutulmasýnýn saldýrganlarý cesaretlendirdiðini ileri sürdü. Saldýrýyý kýnamak amacýyla Maðusa Hastanesi'nde yarýn yapýlacak eyleme destek vereceklerini açýklayan Özkardaþ, "Saðlýk Bakanýmýzdan ve diðer ilgililerden somut önlemler alýnmasýný istiyoruz" dedi. ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO), Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarýnýn Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý prim borçlarýnýn ödenmesi için Bakanlar Kurulu'nca çýkarýlan Yasa Gücünde Kararname'nin Anayasa'ya aykýrý olduðu gerekçesiyle dava açmaya hazýrlanýyor. Oda Baþkaný Hürrem Tulga yaptýðý açýklamada, "Sosyal güvenlik borçlarýnýn yapýlandýrýlmasý için belediyelere özel olarak çýkarýlan kanun gücündeki kararnameler, býrakýn sorun çözmeyi geriye kalan sosyal sigortalýlarý da çileden Kýzýlkanat, "150'þer TL mazbata yüzünden 2 ay cezaevinde kalanlar var bu mu senin ekonomi anlayýþýn?" ifadelerine yer verdi. Kýzýlkanat, "Dünyanýn hiç bir ülkesinde parasý olmayan bir insaný hapse atarak istikbalini geleceðini ve onurunu yakarak, çocuklarýný birilerinin eline bakar duruma getiren bir yasa yoktur. Hükümet sýnýfta kalmýþtýr" dedi. çýkarmýþ durumdadýr" ifadelerine yer verdi. Söz konusu yasa gücünde kararnamenin sosyal güvenlik primlerini ödeyemeyip, davalýk olanlarý görmezden geldiðini savunan Tulga, "Bir kesime af, bir kesime haciz ve dava, günübirlik kararnameler Anayasanýn eþitlik ilkesine ne oldu?" dedi. "Önümüzdeki üç, beþ gün içerisinde kararnamelerin iptali için baþvuru yapmak üzere mahkeme kapýlarýnda olacaðýz" diyen Tulga, her sýkýya girildiði zaman kararnameye baþvurulmasýnýn acizliðin göstergesi olduðunu savundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BOZAT, TC ELÇÝLÝÐÝ'NE DE YÜRÜSÜN Ýsmini açýklamayan bir vatandaþýmýz, BES eylemi ile ilgili olarak telefoniyen gazetemize þunlarý söyledi. "Pazartesi günü belediye çalýþanlarý belediye binasý önünde greve devam edeceklerini açýkladýlar. Ancak birkaç gün önce de Ýrsen Küçük hükümeti yaptýðý bir açýklamayla bin polis görevlendirildiðini ve eðer çalýþmayan olursa iþçileri cezalandýracaðýný, iþe girmek isteyenleri engelleyenlerin de haklarýndan geleceðini belirtmiþti. Anayasaya göre angarya çalýþtýrmak suçtur. Sen insanlarý aylarca ödemeyeceksin, haklarýný vermeyeceksin, ama çalýþmazlarsa da onlarý dayaktan geçireceksin, iþten attýracaksýn. Bu adalet deðildir. Zaten bu hükümetten adalet beklemek, insanýn anasýndan bilmem ne beklemesine benzer Biz halk olarak þimdi bir þey yapamazsak bile yarýn seçimlerde yapmalýyýz. Kapýmýzý çalan ve aday olduðunu söyleyen ve bizden oy isteyen her kiþiye haddini bildirmemiz lazým. Ancak þimdi yapýlmasý gereken TC Elçiliði'ne yürümektir. Bunu yapmazsak iþimiz borudur. Savaþ Bozat, CTP ikilisi arasýndaki danýþýklý dövüþte kalýrýz. Bu kadar dirayetli duran Bozat'ý aslýnda tebrik ederim ama bunu Cemal Bulutoðlularý'na karþý deðil, TC Elçiliði'ne karþý yapmalýdýr. Kendisi de emirlerin nerden çýktýðýný çok iyi bilir Söylemeye gerek yok sanýrým." UBP LONDRA ÖRGÜT BAÞKANI BARIÞ RUH'TA Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz, gazetemize gönderdiði bir yazýyla, Mehmet Salih Bayramoðlu'nun uzun bir süreden beri sanal ortamda bazý kiþilerin, hakimlerin ve mahkemelerin aleyhine yazdýðý yazýlarla kamuoyunu yanlýþ bilgilendirdiðini belirtti ve son durumuyla ilgili bir açýklama yapma gereði duyduðunu yazdý. Vatandaþýmýzýn gazetemize gönderdiði yazýsý þöyle: "Bir vatandaþ olarak basýný uyarmak ihtiyacý hissettim. Bir müddetten beri Londra UBP Örgüt Baþkaný olarak internet ortamýna hakimler, mahkemeler ve çeþitli kiþiler aleyhine yazýlar yazan Mehmet Salih Bayramoðlu geçtiðimiz günlerde tutuklandý ve polis tarafýndan sorgulanmasýndan sonra Barýþ ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'ne gönderildi. Yazdýðým yazýnýn gerçek olup olmadýðýný öðrenmek isteyenler Ýnci Taþyürek Haným'ý da arayabilirler Orada yapýlan muayeneden sonra Ýnci Taþyürek nezaretinde tedavisine baþlandý. Bunlarý neden yazdým? Bayramoðlu uzun bir zamandan beridir uðradýðý bir haksýzlýðý bahane ederek baþta Güzelyurt Kaza Mahkemesi Baþkaný Ýlker Sertbay olmak üzere Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan ve diðer yargýçlarýna da sanal ortamda hakarete varan yazýlar yazmaktaydý. Benim bu yazým aslýnda bir þikayet deðil, bir uyarý yazýsýdýr. Gerçi ben gazetenizde bu yazýlarýn yayýnlandýðýný görmedim ama durumu hem sizin hem de kamuoyunun bilgisine getirmek istedim. Benzer yazýyý diðer gazetelere de gönderdim. Bu arada Bayramoðlu'na da acil geçmiþ olsun dileklerimi de iletmeyi bir insanlýk vazifesi görüyorum. Kamuoyunu aydýnlatýcý bu uyarý yazýmý yayýnlarsanýz sevinirim." BÝZÝM DUVAR KÜLLERÝMÝZDEN DOÐAMADIK, ÇÖPLERÝMÝZDEN DOÐARIZ Bizim Mandra Son restler çekilir... Son kýlýçlar kýnýndan sýyrýlýr... Belediye emekçileri "Bu bizim ekmek kavgamýz" der... Hükümet "Bu hak arama deðil, her tedbiri alacaðýz" diyerek son tehdidini sallar! Polis coplarý suya koyar... Biber gazlarý doldurulur. 28 sendika, BES'le dayanýþma için sokaða dökülür... Çöplere ve lâðým kokusuna teslim olan mandra, büyük fýrtýnalara gebe bir güne uyanýrken, sokaktaki adam "Bu toplum kum torbalarý ardýnda bu günler için mi nesiller boyu harcandý?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 12 Kasým 2012 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Yiyen yiyene... KKTC devleti denen ancak devletle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bu kurumsal yapýda, hesap sorabilirlik ve hesap verebilirlik olmadýðý için, isteyen istediðini kapýyor ve kapanýn elinde kalýyor. Sahte doktor raporlarý ile fazla mesaiye kapý açýlýrken, yine para karþýlýðý bir doktor eskisi ve cinsel eðilime göre ödeme alan doktorun sahte hasta raporlarý ile lise öðrencileri devamsýzlýktan sýnýfta kalmaktan yýrtýyorlar. Daha önce de bunu yazdým. Hesap soran olmadýðý için þimdi Maðusa Hastahanesinde sahte hasta raporu ve neticesinde fazla mesai skandalý konuþuluyor. Fazla mesailerin saat ücretleri düþürülmesine raðmen fazla mesaiye ödenen meblâðlarda bir azalma olmuyor. Nitekim 2013 bütçesinde de fazla mesailer için 56 milyon ödenek ayrýlmýþtýr ki bu meblâð bazý bakanlýklarýn ve adaleti tecelli ettireceklerin tümünün toplam bütçelerinden fazladýr. Ödemeleri yapan ve denk bütçe diye yýrtýnan baþta Maliye Bakaný olmak üzere bu fazla mesaileri kimlerin ve niçin yaptýklarýný sorgulamak kimsenin aklýna veya iþine gelmiyor. Bu arada YDÜ ve Atlas Jet gibi iþletmeler de kendi kayýtlarýný esas alarak bu kurumsal yapýdan talep ettikleri paralarý bir tamam alabilmekte ve bu sözde devleti hýyar gibi söðüþlemektedirler. Atlas Jeti iflâstan kurtarmak için KTHY'na zorla el konulurken KTHY'larýndan ileri tarihli uçuþ biletleri olanlarý uçurmak için Atlas Jet'e ilk etapta milyonlarca lira verildi. Daha sonra da Atlas Jet'in beyan ve kayýtlarýna göre, güya uçurduðu KTHY yolcularý için bu sözde devletten onlarca milyon lira daha ödeme aldý. Buna raðmen tüm yolcularý uçurmadý. Bu sözde devlette hak aranamayacaðýný bilen maðdurlar, maðduriyetlerinin üzerinden birer bardak soðuk su içtiler. Ancak hak ve hukukun geçerli olduðu Londra'da Atlas Jet'i dava eden maðdurlar 850 bin sterlin tazminata hak kazandýlar.bu baðlamda geçen hafta Londra'da Atlas Jet uçaðýna el koyma giriþimi yapýldý. Aksayan uçuþtan dolayý alanda mahsur kalan yolculara Atlas Jet bir kuruþluk ikramda bulunmadý. Halbuki KTHY her türlü izaz ve ikramda bulunurdu. Ayrýca Londra yolcu sayýsý kýþýn düþtüðü için Atlas Jet Ocaktan itibaren Londra uçuþlarýný durdurdu. Týpký özelleþtirilen ÝDO (Ýstanbul Deniz Otobüsleri) gibi gemi dolmadý gerekçesi ile Bursa yolcularýnýn iskelede bekletilmeleri gibi. Ýþte ÖZEL. Halbuki KTHY kar kýþ demeden bütün bir yýl boyunca tüm tarifeli seferlerine devam ederdi. Bu arada bu sözde devletle yapýlan protokol gereði YDÜ hastahanesine sevk edilen hastalar için, YDÜ fatura göndermeden 30 milyon lira alacaðý var diye yazý gönderiyor. Yeni Bakan 10 aydýr fatura gelmiyor ama alacak yazýsý geliyor diyor. Hatta kendinden önceki bakanýn borca onay verdiðini söylüyor. Bu arada protokol yenileniyor ve tabibler birliði ile beraber saptanan alýnacak ücretlerle ilgili çarpan sayýsýnýn %50 artýrýldýðý ileri sürülüyor. Ben merak ediyorum. Faturalandýrýlmamýþ bu 30 milyon borcu Saðlýk Bakanlýðý nasýl ödeyecektir? Sayýþtaylýk ne yapýyor? YDÜ alýþkanlýk ettiði ve ödemediði su faturalarý karþýlýðýnda Lefkoþa Belediyesi ile mahsuplaþtýðý gibi, Saðlýk Bakanlýðý veya hükümetle de mi mahsuplaþacaktýr? Ne haller ama bu haller. Beslemelerin ülkesinde yiyen yiyene. Helâl olsun. Becerin de siz de tuttuðunuz balý yalayýn. Nasýl olsa hesap soran yoktur. ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI'NDAN YENÝ PROJE "AÝLE SOSYAL DESTEK VE EÐÝTÝM PROJESÝ" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamýnda, sosyo-ekonomik sorunlar yaþayan ailelere sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuksal yönden destek verileceðini açýkladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, yaptýðý yazýlý açýklamada, Bakanlýðý'na baðlý Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kadýn Çalýþmalarý Dairesi iþbirliðinde uygulamaya konacak ASDEP kapsamýnda, özellikle sosyo-ekonomik sorunlar yaþayan ailelere ulaþarak, ihtiyaçlarý doðrultusunda onlara birey odaklý hizmet sunmayý planladýklarýný vurguladý. ASDEP'in hayata geçirilmesiyle, uzmanlar tarafýndan her aileye ait analizler yapýlarak, ailelerin ekonomik, sosyal, "KARPAZ YARIMADASI BELEDÝYE BAÞKANLARI VE MUHTARLAR ÇALIÞTAYI" YAPILDI Akdeniz Karpaz Üniversitesi Agro-Eko Turizm Araþtýrma Merkezi'nin düzenlediði Karpaz Yarýmadasý Belediye Baþkanlarý ve Muhtarlar Çalýþtayý yapýldý. Çalýþtay sýrasýnda Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý arasýnda "Eðitim Protokolü" imzalandý. Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, bölge belediye baþkanlarý ve muhtarlarýn yoðun ilgi gösterdiði çalýþtaya, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi de katýldý. 1. Alternatif Turizm Çalýþtayý sonucunda alýnan kararlar ýþýðýnda düzenlenen çalýþtayýn amacýnýn 'toplumdaki paydaþlarla turizm iþletmeleri arasýndaki iþbirliðinin geliþtirilmesi ve kurumsallaþmanýn saðlanabilmesi, ayrýca toplumun sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlendirilmesi" olduðu belirtildi. Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin bölgede yatýrým yapmasýnýn iþgücü ve istihdam olanaklarý için fýrsat yaratacaðýna iþaret ederek bundan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. AKÜN Rektörü Prof. Dr. Nevin Yörük ise Karpaz için çalýþmaktan ve proje üretmekten mutluluk duyduklarýný ve yerel psikolojik ve hukuki ihtiyaçlarýna destek olunacaðýna iþaret eden Bakan Ünverdi, "Aile Sosyal Destek Projesi ile, ihtiyaç odaklý, talep eden deðil, birey odaklý bir hizmeti toplumumuzun ayaðýna götürmeyi hedefliyoruz. Amacýmýz, ailenin yapýsýný güçlendirerek, güçlü bir toplum yaratmaktýr. Proje çerçevesinde, Bakanlýðýmýz özellikle risk altýndaki bireylere yönelik önleyici tedbirler alarak, sorunlar ortaya çýkmadan müdahalede bulunacak, hizmetler sunacaktýr" dedi. Ünverdi, bu çerçevede ilk adým olarak, 13 Kasým Salý günü, saat 11:00'de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Kadýn Çalýþmalarý Dairesi'nde, Lefkoþa Surlariçi Bölgesi ve bölgede yaþayan kadýnlara yönelik olarak toplantý düzenleneceðini açýkladý. yönetimlerin bu anlamda desteðine her zaman ihtiyaçlarý olduðunu dile getirdi. Kitle turizminin çeþitlendirilmesinin ve bölgenin kalkýnmasýnda turizmin on iki aya yayýlmasýnýn önemine vurgu yapýlan çalýþtayda, yerel kaynaklarýn bölge turizminin geliþmesinde etkin ve verimli kullanýlmasý gerektiðine dikkat çekildi; ayrýca dünyada emsalleri olan ve turizmin yeni trendleri arasýnda yerini alan Yavaþ Þehir konseptinin Karpaz Yarýmadasý'nda uygulanabilirliðinin önemi vurgulandý. EÐÝTÝM PROTOKOLÜ Çalýþtay sýrasýnda Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý arasýnda Eðitim Protokolü imzalandý. AKÜN Mütevelli Heyeti Baþkaný Bülent Çetinkaya ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin imza koyduðu protokol imza töreninde Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu ve Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz de hazýr bulundu. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, imza töreninde yaptýðý konuþmada, üniversitelere her zaman destek olduklarýný, AKÜN ile iþbirliði yapmaktan da mutluluk duyduklarýný söyledi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÝÇÝ BOÞ DUYARSIZ KALABALIK! 8 Kasým Perþembe günü bazý sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler eylem gerçekleþtirdi. LTB önünden baþlayýp Baþbakanlýk önüne yürüyen eylemciler, Saðlýk Bakanlýðý ný ve Baþbakanlýðý yumurta yaðmuruna tuttular. Eyleme katýlanlar katýlýmýn yetersiz olduðundan yakýndýlar. Toplam 1500 civarý kiþinin katýldýðý vurgulandý. CTP li arkadaþlar da LTB önünde yaptýklarý eyleme katýlanlarýn sayýsýný, 1500 civarý olarak açýklamýþtý... Perþembe günkü eyleme CTP de katýldý ama sayý yine 1500 olarak dillendirildi... TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý bu olaya dikkat çekti ve bazý partiler kendi eylemlerine olan katýlýmý buraya aktarmadý dedi. Yani CTP yi örnek göstererek bunu bir anlamda bilinçli yaptýðýný vurguladý. Bence CTP liler LTB önündeki katýlýmý doðru olarak görebilselerdi, Perþembe günkü eyleme de ayný destek ile gittiklerini savunabilirlerdi. Toparlanýyoruz hareketinin de Lefkoþa lýyý ya da KKTC halkýný düþünmedikleri ortaya çýktý. Tamamý ile kendini beðenmiþ, en doðruyu ben yaparým tavrýna bürünmüþ durumdalar... Ýlk çýktýklarýndaki sempatiyi de kaybetmeye baþlayan Toparlanýyoruz Hareketi, gerçekleþtirdikleri burjuva eylemler ile kendilerini tatmin ediyorlar. Perþembe günkü eyleme katýlýp katýlmayacaklarýný merak ettim fakat beni yanýltmadýlar ve üç araba ile dörtlüleri yakýp dolaþmaya devam ettiler. Bunlar beni olduðu kadar, toplumun genelini de rahatsýz etti ama en çok rahatsýz eden olayý Cuma günü yaþadým. Kuðulu Park önünde toplanan ve çoðunluðu LTB çalýþaný olan bir grup, karanlýktan aydýnlýða yürüyüþü gerçekleþtirdi. Bu yürüyüþe ben de katýldým! Katýlýmýn yeterli olmadýðýný görünce LTB çalýþanlarýna nedenini sordum... Yüzleri asýk bir þekilde CTP þu anda Hamitköy kavþaðýnda ateþ yakýyor, bizim içimizde yanan ateþi söndürmek yerine onu yapmayý tercih ettiler dediler. Ben ne olursa olsun CTP nin bu kadar duyarsýz olamayacaðýný ve bu eyleme geçte olsa katýlacaðýný söyledim. Benim hislerime güvendiklerini ve böyle olmasýný dilediklerini söylediler... Yürüyüþ baþladýðýnda CTP den sadece Kadri Fellahoðlu aramýzdaydý. Yolu yarýladýðýmýzda ise sayýlarý beþ kiþiye çýktý. Bir kiþi her iki eline CTP bayraðý alarak biz de buradayýz dedi. Ne baþkanlarý orada ne de Fellahoðlu dýþýnda üst düzey bir yetkilisi... TDP de kitlesini getirmedi ama Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto, Dýþiliþkiler Sekreteri ve gençlik kollarýný temsilen Birinci oradaydý... Baþkanlarýnýn katýlmamasýnýn sebebini yurtdýþýnda olduðu için olarak gösterdiler... Demokrat Parti den hiç kimse gelme zahmetini bile göstermedi. Sanýrým soðuktan korktuklarý için program basýp þov yapmayý tercih ediyorlar... YKP, Baraka, sendika üyeleri ve sivil toplum yetkilileri de kitleleri ile olmasa bile katýlma zahmetini gösterdiler. Kýsacasý hiçbir parti, sendika ve sivil toplum örgütü bu yürüyüþü önemsemediler... Bu duyarsýzlýklarý yüzünden LTB çalýþanlarý, Dereboyu ndaki mekanlar da oturan insanlarýn alay konusu oldu. Emeðinin karþýlýðýný alamadýðý ve aç olduðu için elinde meþale tutarak yürüyen insanlara, bir çoðu toparlanýyoruz cu olan bu insanlar gülen gözler ile baktýlar... En lüks mekanlarda, diledikleri gibi yiyip içen bu insanlar için LTB deki sýkýntý gündemde deðil... En sert yapabilecekleri eylem dörtlüleri yakýp gezmek olabilir, ekmek kavgasý veren insanlarýn yürüyüþ yapýp slogan atmasý onlara gülünç geliyor... Onlarý yadýrgamýyorum tabii, b.k içinde yaþamak hoþlarýna gidiyorsa bana söz mü düþer! Bu insanlar hayatlarý boyunca güdülmek için koyun gibi yaþamýþlar... O yüzden koyun olmak istemeyen insanlarý anlamalarýný sakýn beklemeyiniz... Ben bunlara sadece içi boþ duyarsýz kalabalýk diyorum...

9 12 Kasým 2012 Pazartesi 9 Tünel ALINTI OBAMA ERDOÐAN ÝLÝÞKÝSÝ Bazý konularda Amerika'nýn Türkiye'yi daha fazla tenkit edeceðini düþünüyorum. Bilhassa insan haklarý, demokrasi konusunda. Gazeteciler ve tek parti yönetimi gibi bir olayýn ortaya çýkmasý Amerikalýlarý tedirgin ediyor. Þimdiye kadar ABD Türkiye'de baþa geçen her hükümetle çalýþtý, bu deðiþmeyecek ama eskisi kadar sýký fýký bir iliþki olacaðýný düþünmüyorum Erdoðan ve Obama arasýnda. Bir yandan Erdoðan, Obama için "Ýyi arkadaþ, iyi lider" demesine raðmen, bazen de gerek Suriye, gerek baþka konularda çok sert þekilde Amerika'yý tenkit ediyor. Amerika'yý tenkit etmesin demiyorum, tenkit edilecek çok þey var dýþ politikasýnda fakat kullandýðý cümleler ve söylem bazen Amerika'yý rahatsýz ediyor. Dolayýsýyla bu iliþkinin daha profesyonel olacaðýný düþünüyorum. Prof. Henri BARKEY (Türkiye Uzmaný/ Amerika'nýn Sesi) DÝPNOT Ýngiliz tarihçi Stuart Laycock'un "All the Countries We've Ever Invaded: And the Few Never Got Round To" adlý kitabýnda, dünyada 192 ülkeden sadece 22'si Ýngiliz sömürgesi olmadý. TÜZÜKLERE TOSLAYANLAR KAZANIR ARÞÝV TARÝH 11 EKÝM 2011 NCP direktörleri, Nuri Erhat'ýn talebiyle, 2 milyon sterlin kredi alabilmek için Çangar'dan satýn aldýklarý ve taksitlerini düzenli ödedikleri BMW araçlarýný Çangar'a iade etmek zorunda kaldýlar ve bundan da 70 bin Euro kayba uðradýlar. Gözden kaçmayanlar... KABARAMAZSIN HOCAEFENDÝ, ATA'N GÜZEL SEN ÇÝRKÝN Gülen Cemaati'ni kim kurcalamaya kalksa, bir sis perdesiyle karþýlaþýyor ve yolunu þaþýrýyor. Televizyonlarda fink atan müritleri, vaazlarý, derken þimdi doðum tarihi de dahil edildi propagandaya. Fethullah Gülen'in resmi doðum tarihi 27 Nisan 1941 olarak geçmesine raðmen aslýnda 10 Kasým 1938'de, Atatürk'ün ölüm gününde doðduðu iddiasý yayýlýyor. Atatürk'ün öldüðü gün doðsan ne olacak yani Kabaramazsýn Hocaefendi, "Ata"n güzel sen çirkin ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ben halkýma güveniyor ve doðru yol haritalarý ile daha refah günlere geleceðimize olan inancýmý yineliyorum." Serdar DENKTAÞ (Demokrat Parti Genel Baþkaný) VÝRGÜL... ÇÖPLÜKTEN FARE OLARAK DOÐACAKLAR Birlikte yansaydýk eðer, küllerimizden doðma þansýný yakalardýk. Bir kere küllerimizden yeniden doðmayý baþarabilseydik, bugün yaþadýðýmýz sorunlar výz gelirdi bize. Oysa bugün çöplükten nemalanmaya, çöplükten bir adet seçim zaferi çýkarmaya çalýþan siyasetçilerle siyasi partilerini bile tarihin çöplüðüne gönderemedik. Lefkoþa'daki çöplüðün üstünde seçim þarkýlarý söylemek suretiyle yeniden doðmalarý mümkündür elbet. Ama bu çöplükten olsa olsa fare olarak doðabilirler Biraz daha kemirmek için memleketi "Mahkemeyi Ýrsen Küçük'ün kazanacaðý, benim þahsi fikrim ve inancýmdýr." Þerife ÜNVERDÝ (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Türkiye siyaseti kokuþmuþtur, ukalalýkla çaresizlik girdabýnda sýkýþýp kalmýþtýr." Açlýk grevi eylemlerinde gelinen nokta, Türkiye siyasetinin ukalalýkla çaresizlik girdabýnda sýkýþýp kaldýðýný gösteriyor. Bir tarafta aslýnda çok az þey bildikleri ve bildiklerinin gereðini de yerine getirmedikleri halde her þeyi biliyor havasýna girenler. Hangi haklarý elde etmek için ne tür eylemler yapmanýn caiz görülebileceðine kendileri karar veriyorlar. Ýnsan hayatýnýn ne kadar deðerli olduðunu ancak onlar fark edebiliyorlar. Karþý karþýya bulunduðumuz tabloda sanki onlarýn hiç payý yokmuþ gibi yüksek perdeden ahkam kesebiliyorlar. Diðer yanda olmasý gerekenin farkýnda olup bunu göze alamayanlarýn çaresizliði görülüyor. Koltuklarýn, makamlarýn, kazanýlmýþ gibi gözüken alanlarýn bu kadar hayati bir sorun karþýsýnda hiçbir iþe yaramadýðýný görüp eli kolu baðlý kalma halinden söz edebiliriz. Bu eylemi baþlatanlarýn tersi yöndeki tüm ýsrarlý açýklamalarýna raðmen, taleplere yönelik eylemler yerine "ölümleri durdurma" duyarlýlýðý ön planda tutuluyor. Desteðe ihtiyacý olan içeridekiler mi, dýþarýdakiler mi? Kim daha özgür? Kimin iradesi daha güçlü? Kim daha kararlý ve KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu tutarlý? Baþkasýnýn hayatý üzerinden hamaset yapmayý ahlaki bulmuyorum ama siyaset kurumunun çaresizliðini göz ardý edip, cezaevlerinde ölümün kapýsýna dayananlara "acýma" duygusu içinde siyaset dili geliþtirenlerin hali, çok daha acýnasý durumda. Türkiye siyasetinin sorunu aþýlabilecek noktayý çoktan geçmiþtir. Köklü bir altüst oluþ yaþanmadýkça, kendine gelme imkaný yoktur. Yapýsal sorunlarý itekleyerek, dürtükleyerek aþamazsýnýz. Siyasette yeniden doðuþa zemin oluþturan ölümdür. Hayat ve ölümün gerçekçiliði iç içe geçmiþliðinde aranmalýdýr. Siyasal mevtalarý ayakta duruyor göstermenin, dirayetli durmak anlamýna gelmediðini hayat ve ölüm birlikte öðretirler. Türkiye siyasetinin kokuþmuþluðu, tükenmiþliði, umutlarý yönetiyor gözükmesine raðmen apaçýk ortadadýr. Sistem içinde kiþisel konum elde etmeye dair yükselmenin en kolay gözüktüðü alan olmanýn ötesinde toplumsal bir iþlevi kalmamýþ bir siyaset kurumundan söz ediyoruz. Köklü deðiþimlere öncülük edebilecek siyasal çabalarýn, hayatýný ortaya koyarak "müzakere" etme azmi bir tarafta dururken, kolay çözüm yollarýna tevessül edenler çaresizliklerini itiraf etme cesaretini gösteremeyenlerdir. Nasýl bir tutum alýþ, nasýl bir dil inþasý ve nihayet kimlerle bu yolu yürümenin mümkün olacaðýna karar verme konusunda geç bile kalýnýyor. Gerçi yüzyýllarýn uykusundan uyanmak için altmýþ gün yetmez ama bu coðrafyanýn bir altmýþ gün daha beklemeye tahammülü olmadýðý ortada. (Bu yazý AYHAN BÝLGEN'in emekdunyasý.net'te yayýmlanan "Ukalalýkla çaresizlik girdabýndaki siyaset ve 61. Gün" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 12 Kasým 2012 Pazartesi Belediyedeki grev kaldýrýmlarý da baþýboþ býraktý Kalem Yalçýn Okut Lefkoþa 'da otopark anarþisi... (Mustafa Erkan) Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) süresiz eyleme baþlama kararýndan sonra çöp yýðýnlarý ve laðým sularý ile boðuþan Lefkoþa'da trafik anarþisi de baþ gösterdi. Lefkoþa'nýn merkezi yerlerinden ve turistlerin mutlak ziyaret noktalarýndan biri olan Sarayönü ve mahkemeler önü kaldýrýmlarý park yeri olarak kullanýlýyor. Ýþ baþý yapmayan belediyedeki memurlarýn yokluðunu fýrsat bilen birçok vatandaþ kaldýrýmlar üzerine çekinmeden park edebiliyorlar. Saray Otel, Vakýflar binasý ve Dikilitaþ çevresindeki halk dinlenme yerleri ve yayalandýrýlmýþ bölge, arabalar tarafýndan sürekli iþgal altýnda bulunuyor. Araçlardan kaldýrýmlarda yürünmüyor... Oturup dinlenmek isteyen vatandaþlar araçlar arasýnda oturmak zorunda kalýyorlar. Gelen turistler de bu baþýboþ park edilmiþ araçlar arasýnda gezmek zorunda kalýyorlar. BANKALARDAKÝ MEVDUATLAR... Bankalarda birikmiþ külliyetli miktarda mevduat varmýþ da yatýrýma dönüþüyormuþ. Yeni Vali'miz Akça Efendi'nin son þikayeti bu: O paralar neden yatýrýma dönüþmüyor... Bankalardaki o mevduatlar yatýrýma dönüþse KaKaTeCe uçarmýþ!.. Doðru mu?.. Yoksa, son zamanlarda Afrika yazý ailesine katýlan genç gazetecilerden Ali Kiþmir arkadaþýmýzýn dediði gibi: Vali Efendi þimdi de bankalardaki mevduatlara mý göz dikmiþtir?.. O mevduatlar neden yatýrýma dönüþmüyormuþ... Ne kadar ulvi bir kaygý yarab!.. Allah sizi baþýmýzdan eksik etmesin Sayýn Vali!.. Amin!... Yatýrým iklimi mi býraktýnýz Sayýn Vali, pardon Elçi; yatýrým iklimi mi býraktýnýz?.. En deðerli sahiller meyanýnda, var olan kârlý kamu yatýrýmlarýný bile özelleþtirme adý altýnda iç etmedi mi partiniz ve hükümetiniz?.. Ercan Havalimaný örneðinde olduðu gibi, yandaþlara peþkeþ çekmek için iç etmediniz mi?.. Bugüne dek, havacýlýkla hiç iþtigal etmemiþ olan Rize'li batak þirkete bu kýyak niye?.. Yeni Sultan Recep Tayyip Erdoðan'ýn hemþehrisi olmaktan öte ne özelliði, ne becerileri vardý o þirketin?.. Yeni Sultan Recep Tayyip Erdoðan Hazretleri'nin ATV-Sabah medya grubu "ihalesi"nde döndürülen dolaplarý da gördük, biliyoruz... Osmanlý Türkiye'sinde bankacýlýðýn yeni baþladýðý dönemlerde bankalara 'dolap' diyordu ahali. Ne kadar bilgece bir adlandýrma... Bütün cahil býraktýrýlmýþlýðýna raðmen halk, yüzlerce yýldan beri sömürülmenin verdiði acý tecrübelerle bankalarda döndürülen oyunlarý görüyor ve bankalarý 'dolap' diye niteliyordu. Ne kadar ironik... Özellikle de 20. yy'da bankacýlýk, üretken sanayinin de önüne geçebilmiþse, o dolaplarý çevirme, çevirebilme madrabazlýklarýyla geçebilmiþtir. Bizdeki tasarruflarýn yatýrýma dönüþmemesine gelince... Birinci ve objektif neden: ada ekonomilerinin 'high cost economies' - maliyeti yüksek ekonomiler olmalarýdýr. (Navlun meselesi..) Ýkinci ve daha vahim neden: sömürge hegemonyasý altýnda bulunmalarýdýr... Tam da burada sorulabilir: Peki, örneðin Malta da 'ada ekonomisi' deðil midir?.. Maltýzlar nasýl baþarýyorlar?.. Ýþte burada, meselenin can damarýna, zurnanýn zýrt dediði noktaya geldik... Maltýzlarýn sömürgecileri yok ki artýk... Ýkinci Dünya Savaþý sonralarýna dek Kýbrýs ve Malta'nýn sömürgecisi aynýydý: Ýngiliz Ýmparatorluðu... Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra Malta da, Kýbrýs da þu veya bu þekilde 'baðýmsýzlýk'larýný elde ettiler. Malta baðýmsýzlýðýnýn 'tadýný çýkarýyor.' Hatta, Avrupa Birliði'ne üye olurken: Alman, Ýngiliz, Fransýz, Hollanda'lý vb vb milyarderlerin Malta'dan toprak ya da villa satýn alamayacaklarý 'deregasyonu'nu kabul ettiriyor... Biz Kýbrýslýlar ise, yeni sömürgecimizin bukaðýlarýyla cenkleþiyoruz... Meselenin 'püf noktasý' iþte burasýdýr... Bay Akça'nýn ve partisi ile hükümetinin anlamadýklarý, ya da domuzuna bildikleri fakat anlamamazlýktan geldikleri gerçeklik de budur. Karagöz-Hacivat oyunlarýndaki Yahudi tiplemesinde olduðu gibi, hem vuruyorlar/ sömürüyorlar, hem de "ne vuruyorsun be" diye baðýrýyorlar... Baðýrýn baðýrabildiðiniz kadar, ya da suçlayýn biz Kýbrýslýlarý suçlayabileceðiniz kadar... Bay Akça; sonuçta haklý olan kazanacaktýr... O da biziz, biz Kýbrýslýlar... Antik çaðlardan beri kimler kimler geldi, kimler kimler iþgal etti adamýzý... Fakat, binlerce yýldan beri hiçbir iþgalciye 'yar olmadý' Kýbrýs... Size de yar olmayacaktýr... Çekin gidin; bankalardaki mevduatlarý da sahiplerine býrakýn!..

11 12 Kasým 2012 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Erdoðan: Açlýk grevleri blöftür, þantajdýr, þovdur Tayyip Erdoðan, idam cezasý tehditleri savurmaya devam ediyor. Erdoðan, 'terör ve ölüme sebebiyet verme' kapsamýnda idam cezasýnýn tartýþýlabileceðini söyledi. Brunei'den Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Erdoðan, Türk cezaevlerindeki Kürt siyasi tutsaklarýn taleplerinden biri olan PKK lideri Abdullah Öcalan'ýn saðlýk, güvenlik ve özgürlüðünün saðlanmasýna karþý gündeme getirdiði idam cezasý þantajýný yeniden dillendirdi. Bir gazetecinin 'idam tartýþmasý AB ile iliþkileri nasýl etkiler?' sorusuna Erdoðan þu cevabý verdi: "Bu cezayý uygulamayan ülkeler de uygulayan ülkeler de var. Uluslararasý camia AB'den ibaret deðil. ABD, Çin, Rusya ve Japonya'da idam var. Terör kapsamýnda idamý tartýþmak mümkün olabilir." Erdoðan, 62. gününe giren açlýk grevleriyle ilgili bir soruyu yanýtlarken ise "Ýsteklerin büyük bölümü karþýlandý" iddiasýnda bulundu. Erdoðan, "Açlýk grevleriydi, ölüm oruçlarýydý bunlar þantajdýr, bunlar blöftür, bunlar þovdur. Biz saðlýkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparýz'' dedi. BDP milletvekillerinin açlýk grevine katýlmasýný eleþtiren Erdoðan "Þimdi de milletvekilleri yapýyorlarmýþ. Ne yapýyorlarsa yapsýnlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz saðlýkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparýz" diye konuþtu. (ANF/T24) Baþkan adaylarýna soru-cevap... Savunmayla ilgili konularda ortak görüþ Güney Kýbrýs'ta Þubat ayýnda yapýlacak olan Baþkanlýk seçimlerinde DÝSÝ'den aday olan Nikos Anastasiadis, AKEL'den aday olan Stavros Malas ve baðýmsýz aday Yorgos Lillikas'a, 15 önemli konuda sorular soruldu. Askerlik, savunma giderlerinin azaltýlmasý, özelleþtirmeler ve Barýþ Ýçin Ortaklýk gibi konularýn irdelendiði sorulara, Anastasiadis ile Lillikas'ýn neredeyse ayný yanýtlarý verdiði ifade edildi. Politis gazetesinde yer alan habere göre, adaylara yöneltilen ilk soru, ciddi bir saðlýk problemiyle karþý karþýya kalýnmasý durumunda, bunu kamuoyuyla paylaþýp paylaþmayacaklarý oldu. Anastasiadis, Lillikas ve Malas, bu soruya "Evet" yanýtý verdi. Adaylara, savunma giderlerinin azaltýlmasý konusunda ne düþündükleri soruldu. Anastasiadis, "iþgal devam ettiði sürece" savunma giderlerinin azaltýlmasýna sýcak bakmadýðýný belirtirken, Lillikas ve Malas da bu konuda olumsuz görüþ belirttiler. Zorunlu askerliðin kaldýrýlmasýyla ilgili olarak ise Anastasiadis, savunma giderleriyle ilgili vermiþ olduðu yanýtýn aynýsýný verdi. Lillikas da Anastasiadis gibi "iþgal olduðu sürece" zorunlu askerliðin kaldýrýlmasýna olumlu bakmadýðýný belirtirken, Malas herhangi bir yorumda bulunmadan zorunlu askerliðin kaldýrýlmasýna karþý olduðu görüþünü sundu. 3 Baþkan adayý, askeri resmigeçitlerin kaldýrýlmasýna da sýcak bakmýyor. Anastasiadis ve Lillikas, Barýþ Ýçin Ortaklýk'a katýlým konusunda, AKEL'in bu konudaki olumsuz görüþünün aksine, olumlu görüþ belirttiler. AKEL'den aday olan Malas ise, partisinin tezinden farklý bir tez sunmayarak, bu konuda olumsuz görüþ belirtti. Baþkan'ýn yurtdýþý seyahatleri için özel jet satýn alýnmasý/kiralanmasýyla konusunda yöneltilen soruya ise Anastasiadis ve Lillikas, ekonomik krizin aþýlmasýndan sonra olumlu baktýklarý yanýtýný verirken, Malas özel jet konusuna sýcak bakmadýðýný belirtti. Adaylar, Baþkan'ýn mesleki faaliyetlerden tamamen baðýmsýz hale getirilmesi, yetersiz devlet memurlarýnýn iþten çýkarýlmasý ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nun (EDÝ) partilerden baðýmsýz olmasý konularýnda ortak olumlu görüþ belirttiler. Anastasiadis ile Lillikas, Baþkan'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili suçlarýn netleþtirilmesi/aydýnlatýlmasý konusuna olumlu baktýklarýný belirtirken, Malas, Baþkan'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna olumlu bakmadýðýný beyan etti. Bakanlýk genel müdürlerinin, terfi yerine þeffaf prosedürlerle ve sözleþmelerle atanmasý konusuyla ilgili olarak ise, Anastasiadis ve Lillikas olumlu görüþ, Malas olumsuz görüþ belirtti. Partilerin devlet tarafýndan finanse edilmesine son verilmesi konusunda ise, 3 Baþkan adayý da olumsuz görüþ belirtti. Zorunlu din dersleriyle ilgili olarak, Anastasiadis ile Lillikas, derslerin zorunlu takibinin kaldýrýlmasýna karþý olduklarýný beyan ederken, Malas böyle bir zorunluluða gerek olmadýðý yönünde görüþ belirtti. Devlet üniversitelerine harç konmasýyla ilgili olarak ise Anastasiadis, bazý ekonomik kriterler çerçevesinde bunu kabul edebileceðini belirtirken, Lillikas ile Malas bu konuda olumsuz görüþ belirtti. Rum Telekomünikasyon Ýdaresi'nin (CYTA) özelleþtirilmesi konusunda ise Anastasiadis, bazý önkoþullar çerçevesinde bunu kabul edebileceðini belirtti. Lillikas, yüzde 25'inin stratejik yatýrýmcýya verilmesi halinde özelleþtirmeyi kabul edeceðini ifade etti, Malas ise özelleþtirmeye karþý çýktý. Yaklaþýk 6 yýldýr Türkiye'de yaþayan PEN Uluslararasý Yazarlar Birliði Baþkan Yardýmcýsý Eugene Schlougin, Erdoðan'ýn gazetecilerin tutuklanmasý konusunda yargýyý etkilediðini ve bir diktatör gibi konuþtuðunu söyledi. Schlougin "Yurt" gazetesine verdiði mülakatta þöyle konuþtu: "Erdoðan'ýn üslubu çok kaygý verici bir hal aldý. Yýllardýr Türkiye'de yaþayan biri olarak, Erdoðan'ýn konuþma tarzýnýn Türkiyeli herkesi endiþelendirmesi gerektiðini düþünüyorum. Baþbakan demokratik bir sistemin lideri gibi deðil, bir sultan ya da diktatör gibi konuþmaya baþladý" "BAÞBAKAN YARGIYA KARIÞIYOR" "Kaygý verici olan bir diðer nokta da, Baþbakan ve hükümetin diðer üyelerinin devamlý olarak yargýnýn iþleyiþine karýþan açýklamalar yapmalarýdýr. Sadece fikirleri yüzünden tutuklu gazetecilerin çoðu için 'Terörist örgütlere destek oldular' deniyor. Bu kiþiler yargýlanmadan önce bir siyasetçi kesinlikle bu ifadeleri kullanmamalýdýr; çünkü suçu mahkeme kararýyla kanýtlanana kadar suçsuzdur. Türkiye'de bakanlar ve siyasetçiler yargý sürecine direkt olarak katýlýyorlar. Bu durumun literatürdeki adý Bakan yargýlamasýdýr (Minister Ruling). Bakanlarýn yargýlama yapmamasý demokrasinin ilk kuralýdýr." "SÝLÝVRÝ MAHKEMESÝ YÜZDE YÜZ SÝYASÝ" "Geçen hafta, Avrupa Yargýçlar Birliði eski Baþkaný Vito Manetti buradaydý. Bay Manetti ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Arne König ile Silivri'deki duruþmalardan birine katýlmayý talep ettik; ayný gün, duruþmanýn iptal edildiði cevabýný aldýk. Bu iptalin tek açýklamasý olabilir; Bay Manetti gibi üst düzeyde deneyime ve itibara sahip bir yargýcýn duruþmaya katýlmasýný istemediler. Mustafa Balbay'ý ve Tuncay Özkan'ý görmek istedik ve öðrendik ki onlarý ziyaret edebilmek için Adalet Bakaný'nýn izni gerekiyormuþ. Bu izni verecek olan merci Bakan deðil mahkemedir. Bu örnek, hem Bakanlar hukuku dediðimiz uygulamanýn varlýðýný hem de Silivri mahkemesinin yüzde yüz siyasi olduðunu kanýtlýyor! "AVRUPA RAHATSIZ" "Avrupalý politikacýlarla karþýlaþtýðýmda bana Türkiye'de neler oluyor diye soruyorlar. Erdoðan ve diðer AKP'lilerin düþünceleri kadar, onlarý sunuþ þekli de herkesi rahatsýz ediyor. Türkiye'nin diplomatik alandaki saygýnlýðý yýkýlýyor. (Yurt) *2006 yýlýndan bu yana Türkiye'de yaþayan Norveçli yazar, 20 yýldýr Uluslararasý PEN Kulübü'nde görev yapýyor. Þu anda PEN'in Baþkan Yardýmcýsý olan Schlougin'in "Anýlarýmda Mirella", "Federico Federico", "Gerçek Anlar" ve "Þeftalili Kýz" adlarýyla Türkçe'ye de çevrildi. ALETRARÝS: KIBRISLI TÜRKLERE HELLÝM ÜRETME ÝZNÝ VERÝLECEK Rum Tarým Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný Sofoklis Aletraris, Kýbrýslý Türklerin hellim peyniri üreterek Yunanca ismiyle "Hallumi" ya da Türkçe ismiyle "Hellim" adý altýnda ihraç etmelerine izin vereceklerini, bunun tek þartýnýn Rum makamlardan izin almak olacaðýný açýkladý. Aletraris, Haravgi gazetesine Güney Kýbrýs'ýn hellim peynirinin AB'deki isim patentini almak için hazýrladýðý baþvuru dosyasýna iliþkin geliþmelere dair açýklamada bulundu. Aletraris, AB'ye gönderilecek hellim patent baþvurusu dosyasýnýn hazýrlýklarýna devam edildiðini ve bakanlýðý çerçevesinde kurulan danýþma komitesine çeþitli çevrelerden itiraz baþvurularýnýn gelmekte olduðunu belirtti ve son olarak dosyada hellim peynirinin Türkçe adý olan "Hellim" isminin de yer almasý yönünde baþvuru yapýldýðýný açýkladý. Baþvuru sahibinin "Hellim" isminin de dosyada yer almasý baþvurusunda bulunduðunu belirten Aletraris, kendilerinin de hellim peynirinin Türkçe adýnýn dosyada yer almasýný desteklediklerini, böylece, þu anda hellim peyniri üretimi yapan Almanya, Lübnan ve Suriye'deki çeþitli fabrikalarýn, ürettikleri hellim peynirine Türkçe "Hellim" ismini vererek dahi piyasaya sürmelerinin engellenebileceðini vurguladý. Aletraris, hellim peynirinin Türkçe ismiyle dosyada yer almasýyla Kýbrýslý Türkleri ve Kýbrýslý Rumlarý korumayý amaçladýklarýný iddia ederek böylece " 'Hellim' yada "Hallumi' isimlerinin kullanýlmasý iznini sadece Kýbrýs Cumhuriyeti'nin verebileceðini" savundu. DÝMÝTRÝADÝS KAYIPLAR KONUSUNDA YÖNETÝMÝ ELEÞTÝRDÝ Kýbrýslý Rumlarýn Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesine (AÝHM) Türkiye aleyhine yaptýklarý baþvurularda görev almasýyla tanýnan Avukat Ahilleas Dimitriadis, Rum Yönetimi'nin kayýplar konusundaki tutumunu sert þekilde eleþtirdi. Mahi gazetesinde yer alan söyleþisinde Dimitriadis, Rum Yönetimi'nin kayýplar konusunu çözmekte baþarýsýz olduðunu belirtirken, kayýplar listesinde yer alan pek çok Kýbrýslý Rum'un Güney Kýbrýs'taki mezarlýklara gömülü olduklarýnýn çok sonra anlaþýldýðýný hatýrlattý. Dimitriadis, 18 Aðustos 1974'te ateþkes ilan edildiðinde bir kamyonun "Lakatamya Havaalaný" ile eski ELDÝK (Yunan alayý) kýþlasý arasýndaki bölgeye girerek 54 kiþiye ait ceset topladýðýný ancak bu cesetlerin kimseye söylenmeden Lakatamya bölgesindeki mezarlýklara gömüldüklerini belirterek bu kiþilerin ailelerinin ise 1999 yýlýna kadar söz konusu 54 kiþinin kayýp olduklarýný zannederek yaþadýklarýný ifade etti. Bu kiþilerin yakýnlarýndan birinin Rum hükümetine açtýðý tazminat davasýný kazandýðýný, bir diðer davanýn da karar aþamasýnda olduðunu ifade eden Dimitriadis, benzer bir durumun da "Konstantinu ve Eleni" mezarlýðýndaki naaþlar için söz konusu olduðunu açýkladý. Darbe sýrasýnda ölen ve bu mezarlýðý gömülen kiþilerin mezarlarýnýn bugüne kadar neden açýlarak kimlik tespiti yapýlmadýðý sorusunu da gündeme getiren Dimitriadis, Güney Lefkoþa'nýn "Makedonitissa" semtinde bulunan "Timvu" mezarlýðýnda gömülü halde duran ve 1974 Barýþ Harekatý sýrasýnda Rumlar tarafýndan düþürülen Yunan ordusuna ait "Noratlas" uçaðýnýn enkazýnýn neden çýkarýlmadýðýný da sordu. Dimitriadis, "Noratlas" uçaðýnýn enkazýnda Yunan askerlerinin cesetlerinin bulunduðunu ve bunlarýn çýkarýlarak kimlik tespiti yapýlmamasýna bir anlam veremediðini vurguladý. Kayýplarýn akýbetlerine iliþkin bilgi akýþýnýn arttýrýlmasý için bilgi veren kiþilerin dokunulmazlýðýnýn kurumsallaþmasý gerektiðini belirten Dimitriadis, kayýplarýn kaybolmalarýndan yada ölümlerinden sorumlu kiþilerin cezalandýrýlmamasýnýn, kayýplarýn akýbetlerinin tespiti için ödenmesi gereken bir bedel olduðunu ifade etti.

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Ayaðýnda çizmesi Baþýnda eðri fesi Aglýmý baþdan alýr Bana bir göz süzmesi Kitap Dünyasý Üniformalý Uyanýklar Süleyman Yeþilyurt KÜLTÜR SANAT YAYINLARIKELEPÝR 280 sayfa 12 Kasým 2012 Pazartesi ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Ateþi yanmak veya yakmak için deðil, ýsýnmak için icad ettik." Thomas Fuller Bu karanlýk, bu deðiþmez düzen ve kader Belki rüzgârýnda daðýlýr, gider Saat onsekizde baþlýyarak bir akþam üstü Göz, gez, arpacýk: Ýyice niþanlayýp her saat baþý Geceyi oniki yerinden vuracaðým Geceyi kana boyayacaðým. Nevzat Yalçýn Sezen Aksu: Geç olmadan açlýk grevleri için harekete geçin... LEFKOÞA MÜZÝK DERNEÐÝ KONSERLERÝ YARIN BAÞLIYOR Lefkoþa Müzik Derneði Türk Müziði Topluluðu'nun KKTC'nin 29. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda vereceði Türk müziði konserleri yarýn baþlýyor. Ýlk konser Lefkoþa'da Türk Maarif Koleji Rauf R. Denktaþ Kültür Merkezi'nde, ikincisi 15 Kasým'da Güzelyurt'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Halka açýk ve ücretsiz olarak gerçekleþtirilecek konserler saat 20.00'de baþlayacak. Þef Aydýn Hikmet'in yöneteceði konserlerde Kýbrýs'tan ve Türkiye'den anonim halk ezgilerinin yanýsýra Türk sanat müziðine damga vurmuþ bestekârlarýn Mahur, Segâh ve Nihavent makamlarýnda eserleri seslendirilecek. Açlýk grevlerinin 60'ýncý gününe girilirken, Sezen Aksu duyarlýlýk çaðrýsý yaptý Açlýk grevleri, ölümlerin ve kalýcý hasarlarýn baþlayabileceði kritik 60. gününe girerken, ünlü sanatçý Sezen Aksu, kendi internet sitesinde yayýnladýðý çaðrýda "Ýstirham ediyorum. Vicdanlarýmýzda onarýlmaz bir yara açýlmadan Yaþar Kemal'in sesine kulak verin" ifadelerini kullandý. Sezen Aksu'nun "sesine kulak verin" dediði ünlü yazar Yaþar Kemal, 1 Kasým'da bazý yazar ve sanatçýlarla birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda açlýk grevi eylemleri için, þunlarý söylemiþti: "Daha öncekilerde tüm yetkililer ve hükümet sorumluydu. Bu sefer de sorumlular. Bir nesli yok edecekler. Bir insanýn açlýktan ölümünü izlemek acýlarýn en büyüðüdür. Bu, insanlýða hiç bir zaman yakýþmaz. Bugün insanlarýn ölüm pahasýna talep ettikleri demokrasinin de, insan haklarýnýn da içindedir. Çözümü mümkünken, ölümler engellenmezse vebali iktidarýn, muhalefetin, medyanýn ve hepimizin olacaktýr. Barýþ, bu ülkede herkesin özlemi ve hakkýdýr. Barýþýn önüne yeni engeller konulmasýna karþý çýkmak, barýþýn önünü açmak, hepimizin iþi olmalýdýr. Bunun için içtenlikle uðraþan herkese þükran duyarým." Yaþar Kemal 2000 yýlýndaki ölüm oruçlarýnda arabulucu olarak devreye girip, ölümlerin önüne geçmeye çalýþmýþtý. Öztan Özatay V. Fotoðraf Yarýþmasý ve Sergisi Bu etkinlik, Kýbrýs Türk fotoðrafçýlýðýnýn geliþmesinde emeði geçen eski gazetecilerden ve fotoðrafçýlardan, iþadamý merhum ÖZTAN ÖZATAY anýsýna düzenlenmektedir. Geleneksel hâle gelen bu yarýþma ve serginin amacý, Öztan Özatay adýný yaþatmak ve fotoðraf sanatýna katký koymaktýr. Öztan Özatay Fotoðraf Yarýþmasý Sergisi, ülkemizde fotoðraf sanatýna olan ilginin derecesini yansýtmasý bakýmýndan tarihsel bir iþlev üstlenmiþtir. Yarýþma ülkemizin en kapsamlý, ve en prestijli; Ayrýca hem fotoðraf hem de fotoðrafçý bazýnda en çok katýlýmlý fotoðraf yarýþmasý konumundadýr. Gecen yýl olduðu gibi bu yýl da Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na maddî katký saðlayarak bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu kapsamda, her katýlýmcý Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý makbuzu karþýlýðý 10TL ödeyerek bu yarýþmaya katýlabilecektir. Baðýþlar, fotoðraflarýn teslimatý esnasýnda Özatay Fotoðrafçýlýk þubelerinde yapýlacaktýr. Ayrýca sergide satýlan her fotoðrafýn bedelinin %50'si eserin sahibi fotoðrafçýya, %50'i ise Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakýf'na verilecektir Öztan Özatay Fotoðraf Yarýþmasý Sergisi'nin beþincisi 19 Mart - 30 Mart 2013 tarihleri arasýnda Lefkoþa'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecektir. Bilgi ve baþvuru için irtibat adres ve telefonlar: Özatay Fotoðrafçýlýk: Girne Caddesi No: 55 Lefkoþa. Tel: Buket Özatay Veya Özatay Fotoðrafçýlýk: Hacý Ali Apt. Öðretmenler Caddesi, Lefkoþa Tel: Özhan Özatay

13 12 Kasým 2012 Pazartesi 13 Haftada Bir Öðrenci Ýnisiyatifi Öznesi Burak Kurtcebe Göçmenler ve Mücadele MARJÝN Serdar Durukan Baraka Aktivisti MÝLLÝYETÇÝLÝK VE ERKEN SEÇÝM ÜZERÝNE Ýnsanlarýn olaylara bakýþý genelde ''tesadüfi'' þekildedir... Sanki o olay ve olgular, o gün ortaya çýkmýþ, geçmiþle hiçbir baðlantýsý yokmuþ gibi düþünülüyor ve davranýlýyor, tarihsel bir düzlemde bakýlmayýp tartýþýlýyor... Egemenler kasýtlý bir þekilde, çoðu zaman da refleks olarak ''kendi günahlarýný'' unutturmak için kullanýyorlar bu yöntemi... Halbuki tarihte gerçekleþmiþ hiçbir olay tesadüfi deðildir. Belli bir anda ortaya çýkmýþ bir olayýn arkasýnda tarihsel bir altyapý mevcuttur her zaman... Böyle bir bakýþ açýsý bizi tarihsellikten koparacaðý gibi, günümüzde ve yakýn zamanda oluþmuþ sonuçlarý anlamamaya, yanlýþ yorumlamaya ve karþýdakinin yerine kendimizi koyup empati kuramamaya götürür... Hatta çok benzer iki konunun birinde çok duyarlý olabilirken insanlar, diðer bir konuda kayýtsýz kalabilyor, çok daha kötüsü ''nefret'' söyleminde bulunabiliyorlar... Niyazi Kýzýlyürek, geçen haftaki bir yazýsýnda '' Milliyetçi anlayýþýn temel özelliklerinden biri bireyi bir kolektifin "organik" parçasý, hatta ta kendisi olarak algýlamasýdýr'' demiþti Bunun sonucunda ''rastgele'' bir biçimde belkide yarým asýr sonra o coðrafyada bile doðsanýz, ''kimliðiniz'' yüzünden her türlü iþkenceye maruz býrakýlabilirdiniz! Ya da en temel insanlýk haklarýndan olan konularda bile bir talebiniz olsa, ulusal kimliðinizden ötürü ''sabýkalý'' durumda olduðunuzdan kulaklar baþka bir bahara kadar týkanabilirdi Tecritin kaldýrýlmasý, ana dilde savunma, mahkumlarýn avukatlarýyla görüþtürülmesi gibi en temel haklar, þu an yazdýðým gibi düþünüldüðünde hemen herkesin kabul edilebilir bulmasýna raðmen, olayýn içine bazý 'kiþi' ve 'kimlikler' girdiði zaman itirazlara ve hakaretlere dönüþüyor, ''amalar'' çoðalýyor! Ýþte milliyetçiliðin en kötü yanlarýndan biri bu ''Ýnsanlýða karþý gözleri kör etmek!'' * * * Bir önceki genel seçimlerde UBP, CTP için ''oyun bitti'' sloganýný kullanmýþtý. Bugünlerde CTP'nin de bu dönemde ''oyun bitti'' yazan bir bildirisini görmekteyiz sanal ortamda... Yanlýþ anlaþýlmasýn, buradan varacaðýmýz sonuç ''ikisinin aynýlýðý'' deðil tabi ki... Zira tarihsel ve ideolojik arkaplanlarýna biraz bile bakýlýrsa bunun böyle olmadýðý görülebilmekte... Þu anki ideolojilerini nasýl bulduðumuz ise ayrý bir tartýþma konusu... Meclis içindeki 'hepsi ayný' söyleminin yanlýþlýðý kadar, umutsuz ve genelleþtirilmiþ bir ''hepsi ayný'' söylemi de doðru deðil tabi ki. Zira meclis dýþýnda YKP, BKP,KSP gibi þu an mecliste bulunan diðer partilerden farklý siyaset üreten partiler ve Barikat, Baraka, DKB gibi baþka yapýlar da mevcut... Esas sorun, meclisteki muhalefet partilerinin kuru bir ''erken seçim'' çaðrýsýný þiddetle savunup, gelmiþ ve geçmiþ bütün sorunlarýn kaynaðýnýn UBP olduðunu söylemeleri ve UBP'nin gitmesiyle bu sorunlarýn halledilebileceðini savunmalarý. Haklýlýk paylarý da yok deðil aslýnda. UBP gelmiþ geçmiþ ve günümüzde devam etmekte olan ana sorunlarýn oluþumunda baþrolde olan bir düzen partisiydi... Egemenleri de unutmamak gerekli bu noktada... Düzene itiraz edip hükümet olan CTP, verili durumda somut deðiþikler yapamayarak statükonun kendini yeniden üretmesini saðladý ister istemez... Sadece 'seçimle', bu çarpýk düzenin ana kaynaðýndaki sorunlarý çözemezsiniz. Kýbrýslý Türkler'in seçimle çözülemeyecek çok daha kapsamlý sorunlarý vardýr.. Bu ana sorunlar ise sokakta düzene karþý örgütlü bir þekilde mücadele etmekten ve mücadele edilecek 'þeyi' iyi kavramadan geçmekte.. Bize ''UBP'yi götürmek için mücadele etmeye var mýsýnýz?'' diye soruyorlar... Biz buna varýz. Peki siz bu halkýn seçimle çözülemeyecek sorunlarýný çözmek için mücadeleye hazýr mýsýnýz? Kýbrýs'ýn kuzeyinde nasýl bir mücadele sorusunun bir köþesi kesinlikle adamýzda yaþayan göçmen nüfusa dokunur. Bu konuyu yok saymak, "zaten sorunlu birþey biz hiç o konuya girmeyelim" tarzý bir siyasetin bu adanýn kuzeyinde varolmasý çok olasý deðildir. O yüzden, özellikle adanýn kuzeyine dair mücadele ile ilgili birþeyler söylüyorsanýz, göçmen nüfusla ilgili birþeyler söyleyip söylememek arasýnda bir seçim yapýlamaz. Böyle bir tercih söz konusu deðildir. Bunun yerine en baþýndan göçmen nüfusla ilgili ne söylediðiniz önemlidir. Öyle can alýcý bir konudur ki bu, gerçekten tam olarak nerede durduðunuzun, hayata ve mücadeleye nerden baktýðýnýzýn en temel belirleyenlerinden biridir. Ýnce çizgileri olan bir konudur. Sokakta anti-militarist ve savaþ karþýtý olabilirsiniz mesela, ama öte yandan göçmenlerin geldikleri yere gönderilmesini savunursunuz yeni kurulacak bir düzende. Dünyanýn her yerinde olduðu gibi, Kýbrýs'ýn kuzeyinde de zordur göçmenlerle ilgili birþeyler söylemek. Ne olduðunuzu, ne kadar devrimci veya ne kadar insan olduðunuz bir anda tüm çýplaklýðýyla su yüzüne çýkar. Kimdir Göçmen? Hepimizin bildiði gibi 74 sonrasý adaya demografik yapýyý deðiþtirmek amacýyla Türkiye'den önemli bir göç akýmý baþlatýldý. Ýnsanlar daha iyi yaþam ve iþ garantisiyle Türkiye'de varolan düzenlerini býrakýp Kýbrýs'ýn kuzeyine yerleþtiler. Dünyadaki diðer örneklere baktýðýnýzda, bu tarz bir göçün çok da kabul edilebilir bir yaný yoktur. Bu tam anlamýyla bir yeri askeri gücünü kullanarak iþgal etmiþ bir devletin, orada kendi gücünü daha iyi tahsis etmesi amacýyla kurgulamýþ olduðu bir çeþit siyasi-askeri stratejidir. Kültürel ve asimilasyona dayala diðer politikalarý desteklemek amacýyla da nüfus aktarýmý ciddi önem taþýmaktadýr. Ancak salt bu gerçekliðe bakýð, göçmenlerle ilgili mücadele anlayýþýmýzý buna göre þekillendirmemiz, sol siyaset yaptýðýný iddia edenlerin yapacaðý iþ deðildir. Sol siyasetin temelde yapmasý gereken tam da bu noktada, varolan sisteme karþýdan cephe alacak, farklý bir dilin hakim olduðu bir siyasi söylemi ve pratiði önüne koymak olacaktýr. Kimin göçmen olduðu sorusuda, bana kalýrsa insanlarýn hangi tarihte nasýl geldiklerinden ziyade toplumumuz içerisinde kendilerini nasýl hissettikleri, nereye koyduklarý ve bizim onlarý nasýl gördüðümüzle iliþkilidir. Bazý tarihsel veriler ve gerçeklikler bize belli noktalarda çeþitli ayrýmlarý koymamýza yardýmcý olabilir. Ancak göçmenlerle ilgili bir siyasetin salt bunlar üzerinden kurulmasý sol açýsýndan kesinlikle doðru olmayacaktýr. Kimin göçmen kimin yerli olduðu tek bir tarafýn belirleyeceði ve insalarý bu ayrýma göre kategorilere ayýrabileceði bir konu olmamalýdýr. Peki Nasýl Bir Mücadele? Öncelikle, göçmen nüfusla olan iliþkilerde karþýlýklý iliþki ve anlayýþýn saðlanabileceði bir durum yaratmak herþeyden daha önemli gibi görünüyor. Ne salt "hepimizin sorunlarý ayný" deyip varolan realiteyi yok saymak, ne de "göçmen sorunu çözülmeden hiçbir sorun çözülmez" þeklindeki yaklaþýmlar bu noktada pek bir fayda getirmeyecektir. Önemli olan varolan gerçekliði kabullenip, göçmen nüfusla belirli ortak veya ortak olmayan sorunlar üzerinden iliþkiler kurmak, ve kurulan bu karþýlýklý iliþki yoluyla da bazý ortak kazanýmlar elde etmeye çalýþmak en gerçekçi çözüm olarak karþýmýzda duruyor. Hali hazýrda sol içinde bir çok yapýda bulunan dýþlayýcý (hatta ýrkçý) bazý söylemlerin önüne ancak pratiðin yýkýcý gücüyle birlikte geçebiliriz. Bunun dýþýnda söylediðimiz her söz boþ boþ bir odada yankýlanan sözcükler gibi duvara çarpýp tekrar bize dönecektir. Farklý kesim ve düþüncelerin ayný eylemlilikte ortaklaþtýðý birçok örnek var tarihte. Kýbrýs'ýn kuzeyinde de göçmen nüfus ile Kýbrýlý Türkler arasýnda varolan ve yaratýlmaya çalýþýlan boþluðu tam da hayatýn içinde bazý sorunlara ortak ses çýkararak doldurabiliriz. Ancak, bir noktaya tekrar vurgulamakta fayda var. Ortak bir mücadele hattýný örmek varolaný reddetmek anlamýna kesinlikle gelmemeli. Adanýn kuzeyinde göçmen bir nüfus var. Bu gerçekliði bilerek, sýkýntýlarýna ve zorluklarýna raðmen karþýlýklý iliþki geliþtirerek ve ortak yaþamaya dair niyeti ortaya koyarak varolan sorunlara karþý mücadeleyi örmeliyiz. Sonuç Yerine... Yazýnýn baþýnda da dediðimiz gibi, adadaki göçmen nüfusla ilgili söylenecek her söz gerçekten çok hassas bir noktaya temas eder. Bir yandan dünyada göçmenlere karþý geliþen ýrkçý hareketlere karþý dururken, kendi ülkendeki göçmen nüfusa sýrf TC'nin adadaki varlýðýndan ve politikalarýndan dolayý sýrt çeviremezsin. Göçmen insanlarla ilgili hep þöyle düþünmüþümdür: göçmen insan býrakýp geldiði yerde de göçmendi aslýnda. O yüzden baþka yere yeniden göçmüþtür. Ýçinde yaþadýðýmýz sistem eðer bir Türk'ü Almanya'ya, bir Pakistanlýyý veya Kýbrýslý Türkü Ýngiltere'ye göç ettirebiliyorsa farklý sebeplerle de olsa, kimin ne zaman nerede göçmen olacaðýda belli deðil demektir. Bize düþen, Kýbrýs'ýn kuzeyinde verilecek mücadelede, göçmen nüfusla kurulacak iliþkinin ve temasýn mücadelenin bütünü açýsýndan ne kadar önemli ve gerekli olduðunu unutmamaktýr. UÇAN MELEKLER HUZUREVÝ'NDE - Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) sosyal farkýndalýk projesi "Uçan Melekler" Lapta Huzurevi'nde yaþayan yaþlýlara týbbi ve psikolojik destek sunuyor. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Beþeri Bilimler Fakültesi, Eðitim Fakültesi ve Hemþirelik Yüksekokulu'nun baþlattýðý sosyal sorumluluk projesi "Uçan Melekler" koordinatörü Günay Beyzade, proje hedefinin toplumun tüm kesimlerine hizmet götürerek, yardýma muhtaç kiþilerin, yaþlýlarýn ve çocuklarýn bakýmý yanýnda eðitimlerini saðlamak olduðunu söyledi. Ünverdi'den BES Baþkaný Bozat'a yanýt: "Bana göre mahkemeyi Ýrsen Küçük kazanacak" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, "Mahkemeyi Ýrsen Küçük'ün kazanacaðý, benim þahsi fikrim ve inancýmdýr. Hal böyleyken bunu baþka boyutlara taþýmak ve tartýþtýrmak, ne LTB'nin sorunlarýna bir çare olur, ne de ülkemize bir yararý dokunur" dedi, Bakan Ünverdi, Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat'ýn katýldýðý bir canlý yayýnda, þahsýný hedef göstererek "Þüpheniz olmasýn mahkemeyi Ýrsen Küçük kazanacak" dediðini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Bakan Ünverdi konuyla ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, Bozat'ýn açýklamalarýnýn gerçeði tam olarak ifade etmemesi bir yana, böyle ciddi bir konuyu malzeme etmelerini üzüntü ve büyük bir hayretle karþýladýðýna dikkat çekti. Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý için ilk günden beri, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný olarak, arabuluculuk misyonu ile, belediye ve sendika arasýnda yaþanan sorunun çözülmesi, çalýþanlarýn hak ve menfaatlerinin korunmasý ve maðdur edilmemesi için, üzerime düþen görevi büyük bir gayretle yapmaya çaba sarfettiðine iþaret eden Bakan Ünverdi. son olarak 9 Kasým'da Bakanlýðýna Sendikalar Mukayyitliði'nin çaðrýsýyla, ilgili taraflarýn toplantýya çaðrýldýðýný ve taraflarýn sorunun çözümü için sunduklarý görüþ ve önerilerin masaya yatýrýldýðýný anýmsattý. Söz konusu toplantýda, gündem dýþý ve tamamen kendi þahsi görüþ ve inancý olan bir konuþmadan yola çýkarak, konunun sorunun çözümü yönünde yapýlan önerilerle ilintilendirilmesine bir anlam veremediðini vurgulayan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi, açýklamasýný þöyle tamamladý: ''Mahkemeyi Ýrsen Küçük'ün kazanacaðý, benim þahsi fikrim ve inancýmdýr. Hal böyleyken bunu baþka boyutlara taþýmak ve tartýþtýrmak, ne LTB'nin sorunlarýna bir çare olur, ne de ülkemize bir yararý dokunur. Masada tartýþýlan önerilerle, kiþisel görüþlerin baðdaþtýrýlmasý ve siyasete malzeme yapýlmasý, sendikal harekete bir yarar saðlamayacaktýr. Kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi açýsýndan önemle duyurulur." CUMHURÝYET RESÝM SERGÝSÝ VE KONSERÝ DÜZENLENÝYOR 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kültür Dairesi tarafýndan Atatürk Kültür Merkezi'nde 3'üncü Cumhuriyet Resim Sergisi ve Cumhuriyet Konseri düzenleniyor. Kültür Dairesi tarafýndan organize edilen Cumhuriyet Resim Sergisi'nin açýlýþý, 13 Kasým Salý günü Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel tarafýndan saat 18:30'da yapýlacak ve 20 Kasým Salý günü mesai bitimine kadar ziyarete açýk olacak. Cumhuriyet Konseri ise yine 13 Kasým Salý akþamý saat 19.30'da baþlayacak. ATATÜRK ÝÇÝN MEVLÝT Atatürkçü Yaþam Derneði, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 74. ölüm yýldönümü nedeniyle önceki gün mevlit okuttu. Dernek Baþkaný Ahmet Ýþcan'ýn açýklamasýna göre, mevlit programý, Küçükkaymaklý bölgesindeki Hz. Ebubekir Camisi'nde yer aldý. Mevlide dernek üyeleri yanýnda, Maliye Bakaný Ersin Tatar ile UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre'nin de katýldýðý belirtildi.

14 14 12 Kasým 2012 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bozmak, zarar vermek, yýkmak (iki kelime). 2-Yapýda duvarlarý sývamak için 1 kullanýlan toprak, saman veya kum, kireç, 2 çimento gibi þeyleri karýþtýrarak yapýlan 3 çamur. Beraber. Bir nota. 3-Müzikte sesin 4 yankýlanmasý. Gözü görmeyen, kör. 4-Ney 5 çalan kimse. Türkiye'nin bir 6 Karadeniz ili. 5-Keman ve kemençe yayý 7 (çoðul). 6-Bir erkek adý. Bazý bitkilerin tohumu. 8 7-Vücutta beliren þiþlik. Kýsaltmasý "Ne" olan, 9 sývý durumuna getirilmiþ havadan 10 elde edilerek ýþýk araçlarýnda kullanýlan 11 1 ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sýnýfýndan bir element. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. 8-Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan, oval bir tahta kasnaða gerilmiþ bir aðla veya lastikle kaplanmýþ olan, uzunca saplý araç. Tersi "Mercek". 9-Binek hayvaný. Büyük kardeþ, aðabey. 10-Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Lityum'un kýsaltmasý. 11-Yayla, diz üzerinde çalýnan, kemana benzer, üç telli küçük bir çalgý. Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Uyuþma saðlamak (iki kelime). 2- Beyaz cilâ boya. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Harf okunuþu. 3- Rusya'da üç atla çekilen kýzak veya araba. Tene yumuþaklýk vermek veya güneþ, yaðmur gibi dýþ etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem. 4-Tek rakamlý bir sayý. Ortaoyununda veya Karagöz'de kadýn rolüne çýkan erkek oyuncu. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 5-Hayvan yiyeceði. Ýspanya'da Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden örgüt. 6-Titan'ýn kýsaltmasý. Kuzey Atlantik Paktý Teþkilatý'nýn uluslararasý kýsa yazýlýþý. Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlýk sembolü olarak baþa giyilen deðerli taþlarla süslü baþlýk. 7- Gözde sarýya çalan kestane rengi. Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. Bir nota. 8-Ok, kargý gibi þeylerin ucundaki sivri demir. Uykusu hafif. 9-Bütün aile hep birlikte. 10-Yabancý. Harf okunuþu. Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, kas. 11- Bir Rus kadýn ismi. Hayvan yuvasý. TV'DE BU AKÞAM TV 8 Cehennem Melekleri Saat: 19:45 Sylvester Stallone'nin yönettiði 8 film The Expendables 80'lerin o ünlü ve gösteriþli aksiyon filmlerine öykünen, bol starlý bir macera Barney Ross (Sylvester Stallone) kaybedecek hiçbir þeyi olmayan bir adamdýr Hayatta deðer verdiði þeyler kamyoneti, deniz uçaðý ve sadýk ekibidir Ekip, eski SAS komandosu Lee Christmas (Jason Statham), yakýn dövüþ uzmaný Yin Yang (Jet Li), silah uzmaný Hale Caesar (Terry Crews), imha uzmaný Toll Road (Randy Couture) ve keskin niþancý Gunnar Jensen'den (Dolph Lundgren) oluþmaktadýr Bir gün Barney'ye gizemli Mr Church (Bruce Willis) tarafýndan özel bir iþ verilir: Güney Amerika'daki bir ülkenin ölüm saçan diktatörü General Gaza'yý (David Zayas) devirmek Vilena'ya giden ekip, baðlantýlarýný saðlayacak, özgürlük savaþçýsý Sandra (Giselle Itie) ile tanýþýr. Yönetmen: Sylvester Stallone Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li Dolph Lundgre Cine-5 Þanslý Slevin Saat: 20:05 "Lucky Number Slevin" 4 ödül almýþ ve 3 ödüle aday gösterilmiþ bir film Kimliði hakkýnda yapýlan bir hata Slevin'in kendisini þehrin en ürkütücü iki rakip mafya lideri olan Haham ile Patron arasýndaki savaþýn ortasýnda bulmasýna neden olur. Slevin devamlý olarak amansýz dedektif Brikowski ile kötü bir þöhrete sahip olan suikastçý Goodkat'ýn takibi altýndadýr ve onlarýn kendisini ele geçirmelerinden önce onlardan kurtulmanýn bir yolunu bulmak zorundadýr. Orijinal Adý : Lucky Number Slevin Yönetmen : Paul McGuigan Oyuncular : Josh Hartnett, Bruce Willis, Lucy Liu, Morgan Freeman, Ben Kingsley. Yapým Yýlý : 2006 Suç-Gerilim CNBC-E Hesaplaþma Saat: 22:00 John Woo imzalý bilimkurgu filmi Paycheck, türün en önemli yaratýcýlarýndan Philip K. Dick'in ayný adlý öyküsünden sinemaya uyarlandý. Michael Jennings bir teknoloji hýrsýzý. En yeni buluþlarý analiz edip sýrrýný buluyor ve yeni bir uygulamayla biraz deðiþtirip çalýþtýðý kiþiler için yeniden tasarlýyor. Fikri mülkiyet haklarýnýn her zamankinden daha deðerli olduðu günümüzde son derece tehlikeli bir iþi var Jennings'in. En önemli savunmasýysa her iþ sonrasýnda hafýzasýný sildirip her þeyi unutuyor oluþu. Ne var ki son ve en büyük iþinde bir þeyler ters gidiyor ve Jennings kendisini ölümcül bir tuzaðýn içinde, elinde bir avuç ipucuyla yapayalnýz buluyor. Orijinal adý : 'Paycheck' Yönetmen : John Woo Oyuncular : Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurman Yapým Yýlý : 2003 Türü : Bilim Kurgu, Gizem, Aksiyon Show Nefes: Vatan Saðolsun Saat: 20:00 Nefes, Güneydoðu'da Irak sýnýrýna yakýn bir ilçedeki komando tugayýnda bulunan ve 2365 metre yükseklikteki Karabal Tepesi'ndeki röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir yüzbaþý komutasýndaki 40 askerin hikâyesidir. Buz gibi sulardan geçtiler, tepelere týrmanýp, yamaçlardan indiler Güneþte kavruldular, iki gün iki gece Ellerinde tüfekleri Sýrtlarýnda evleri Yüreklerinde sevdikleriyle Sýnýr nedir, neresidir bilmezdi çoðu Emir almadýklarý, emir de vermedikleri bir hayattan, her þeyi emirle yaptýklarý bir hayata geçtiklerinde sýnýrlarý da gördüler Mevzilerde beklediler Koruduklarý telsizden analarýyla, babalarýyla, sevgilileriyle görüþebilmek için telefon sýrasý beklediler Kendilerini neyin beklediðini bilmeden günlerce, aylarca beklediler Karabal Tepe'de Yapým Yýlý: 2009 Tür: Aksiyon, Macera, Dram Yönetmen: Levent Semerci Oyuncular: Mete Horozoðlu, Akan Atakan, Barýþ Aydýn Süre:118' Ülke: Türkiye DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ SAO PAULO'DA SON 2 HAFTADA EN AZ 140 KÝÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ Brezilya'nýn Sao Paulo kentinde son 2 haftada çýkan þiddet olaylarýnda en az 140 kiþinin öldüðü bildirildi. Kamu güvenliði yetkilileri, ölen 140 kiþiden 90'ýnýn görevlerini yapmaya çalýþan polisler olduðuna iþaret etti. Yýlýn ilk 9 ayýnda kentte iþlenen cinayet sayýsýnýn 982 olarak kayýtlara geçtiðini belirten yetkililer, eylül ayýndan sonra sayýsý ve þiddeti artan olaylardan ülkedeki organize suç örgütlerini sorumlu tutuyor. MYANMAR'DA 6.6 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Myanmar'da 6.6 büyüklüðünde deprem meydana geldiði bildirildi. ABD'de depremleri izleyen US Geological Survey adlý kuruluþ, depremin merkez üssünün ikinci büyük þehir olan Mandalay kentinin kuzeybatýsý olduðunu açýkladý. Depremde ölü ya da yaralý olup olmadýðý konusunda henüz bir açýklama yapýlmadý. BBC GENEL MÜDÜRÜ GEORGE ENTWISTLE, ÝSTÝFA ETTÝ Ýngiliz yayýn kurumu BBC'nin Genel Müdürü George Entwistle, kurumda yayýnlanan Newsnight programýnda Muhafazakar Partili bir Lordun çocuk tacizi skandalýna karýþtýðýnýn 'yanlýþlýkla" ileri sürülmesinin ardýndan görevinden istifa etti. BBC Genel Müdürlüðü görevini önceki ay Mark Thompson'dan devralan Entwistle, istifasýna iliþkin yaptýðý açýklamada, "2 Kasým Cuma günü Newsnight programýnda yayýmlanan kabul edilemez gazetecilik standartlarý ýþýðýnda, onurlu bir þey yaparak görevimden ayrýlmaya karar verdim" dedi. GÝNE HAZÝNE ÞEFÝ AISSATOU BOIRO ÖLDÜRÜLDÜ Gine Cumhuriyeti hazinesinin baþýnda bulunan Aissatou Boiro'nun vurularak öldürüldüðü bildirildi. Saðlýk yetkilileri, aracýyla evine giderken göðsünden vurulan Boiro'nun hayatýný kaybettiðini söyledi. Meslektaþlarý, Boiro'nun devlet hazinesinden 1,8 milyon dolarýn kaybolmasýyla ilgili soruþturma baþlatarak pek çok düþman edindiðine iþaret ediyor. HOLLANDA PRENSÝ VE EÞÝ ÝSTÝKLAL CADDESÝ'NDE BÝSÝKLETLE TURLADI Hollanda Veliaht Prensi Willem Alexsander ile eþi Prenses Maxima, önceki gün Ýstiklal Caddesi'nde bisikletle turladý. Türkiye ile Hollanda arasýndaki kültürel, ticari ve diplomatik iliþkilerin 400. yýlý etkinlikleri kapsamýnda Ýstanbul'a gelen Prens Willem Alexander ile eþi Prenses Maxima, Ýstiklal Caddesi'ndeki Hollanda Baþkonsolosluðu önünde bisiklete bindi. Çift, buradan konakladýklarý Pera Palace Otel'e kadar bisikletle gitti.

15 15 12 Kasým 2012 Pazartesi KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3+1 full eþyalý daire kiralýktýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Gelibolu'da 3+1 zemin kat full yeni eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 sýfýr beyaz eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire 750 TL * Yeniþehir de 2+1 sýfýr full eþyalý daire. K. Kaymaklý'da full eþyalý daire. Reis arkasý, öðrenciye... Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg OTOBÜS TURU 18 Kasým Pazar Limasol'da hayvanat bahçesinde kahve molasý, Fasuri çiftliði ve Koloþ Kafesi'ni ziyaret. Alehtora'da Huzuri Sultan Türbesi ziyareti, Baf limanýnda yemek, Mutallo Türk mahallesinde gezi, Türk hamamý ve Türk þehitliði ziyareti, Yeroþibu'da alýþveriþ... Tel: KÝRALIK EV Meriç'te 3 yatak odalý ev 500 TL. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg ÞEYTANCIK ET PAZARI'NDAN 5. Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali: Emekçinin Festivali Özgürlük Emek Ýster sloganýyla yoluna devam eden festivalin beþinci gününde dört kýsa film sizlerle. Tüm gösterimlerin ücretsiz olduðu festivali sakýn kaçýrmayýn! Filmler: Ali Ata Bak, 12dk Ali nin uzun süredir görmediði öðretmen dayýsýnýn onlarý ziyarete gelmesiyle birlikte baþlayan sohbette, çocuklarýn kendi masum dünyalarýnda ezberledikleri birkaç cümle eðitim sisteminin yarattýðý trajikomik durumlarýn ortaya çýkmasýna sebep olur. Metamorfoz, 7dk Film, bir elbisenin farklý üretim aþamalarýnda çalýþan dede ve torunun kendi emeklerine yabancýlaþma öyküsünü anlatýr. Para, 8dk Paranýn insan hayatýndaki önemini anlamaya çalýþan bir çocuk ile ekmek almak için dilenen yaþlý bir adamýn karþýlaþmasýnýn hikayesi. Mavi Filler, 11dk Mavi Filler; Dell, HP, Intell gibi büyük biliþim teknolojisi markalar için tedarikçilik yapan Malezyalý fason üreticiler için çalýþan göçmen iþçilerin günlük yaþamlarýný belgelemektedir. Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu Saat: Tarih: Festival Komitesi: KTAMS, KTOEÖS, DEV-ÝÞ, KTÖS, BES, GÜÇ-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, Barikat, TIP-ÝÞ, DAÜSEN, DAÜ BÝR-SEN, Baraka Kültür Merkezi, KTTB, KTMMOB, ÇAÐ-SEN, BASIN-SEN, KOOP-SEN, Pir Sultan Abdal Derneði, Öðrenci Ýnisiyatifi, MEC-SEN Destekleyenler: Radyo Mayýs, Gelecek Gazetesi Web adresi: ÝNANILMAZ KAMPANYA Yarým ve bütün kuzu kilosu Kuzu but pirzola kol kilosu Dana but kilosu Kýyma kilosu Biftek kilosu Bonfile kilosu Besli kuzu fýrýnlýk kilosu Besli kuzu kýyma kilosu Kuzu ciðer takým Dana ciðer kilosu 18 TL 20 TL 24 TL 22 TL 24 TL 45 TL 16 TL 22 TL 20 TL 15 TL NOT: Kuzu, oðlak, besli koyun alýnýr... Satamadým diyenlere yardýmcý olunur... Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

16 16 12 Kasým 2012 Pazartesi

17 12 Kasým 2012 Pazartesi 17

18 18 12 Kasým 2012 Pazartesi

19 12 Kasým 2012 Pazartesi 19 TOPLU SONUÇLAR Telsim Süper Ligi'nde Gençlik Gücü - Hamitköy: Yenicami - Serdarlý: Lapta - B.Baðcýl: Lefke - Cihangir: Maðusa T.G. - Göçmenköy: Türk Ocaðý L. - K. Kaymaklý: Çetinkaya - Doðan T.B.: Telsim 1'inci Lig'de Türkmenköy - Dumlupýnar: Mormenekþe - Düzkaya: Vadili - Esentepe: Gençler B. - Görneç: Y.Boðaziçi - Ozanköy: Binatlý - Yalova: Tatlýsu - Gönyeli: Telsim 2'nci Lig Doðu Grubu'nda Mehmetçik - Geçitkale: Akova - Maraþ: Dörtyol - Çanakkale: Akýncýlar - Ýncirli: Gaziköy - Dipkarpaz: Göçmen ile oynayan kazanýyor Yer: Canbulat Stadý Hakemler: Olkan Özyanýk, Sertan Alkýn, Hakký Emir Maðusa T.Gücü: Fikri, H.Taþçý(Ayer), Sami, Kadir, H.Tamel, Erol, Cemal, Uður, Diallo(Osman), H.Büke(Kamil) Göçmenköy: Okan, Umut, Beytullah, Doðuþ, Rýfat, Mustafa(Mustafa Demirer), Cem, Halil, Tonguz, Sabri, Kemal Gol: dk. 84 Osman (MTG) Maðusa Canbulat Stadý nda oynanan karþýlaþmada Göçmenköy maç boyunca Dr. Fazýl KüçükSpor Oyunlarý Bisiklet Þampiyonasý hazýrlýklarý tamam 10 ülkeden 220 sporcunun davet edildiði, henüz 6 ülkeden 44 sporcunun geleceðini bildirdiði "Dr. Fazýl Küçük Uluslar arasý Spor Oyunlarý Bisiklet Þampiyonasý'nda Türkiye'den getirtilen çip uygulamasýnda bulunulacak... Dr. Fazýl Küçük XIV. Uluslar arasý Spor Oyunlarý'nýn ikinci ve son þampiyonasý olan Bisiklet Þampiyonasý Kasým 2012 tarihlerinde yol ve dað bisikleti yarýþmalarý ile gerçekleþecek. 10 ülkeden 220 sporcunun davet edildiði þampiyonaya henüz Türkiye, Ermenistan, Ýran, Bulgaristan, Sýrbistan ve Makedonya olmak üzere 6 ülkeden toplam 44 sporcunun geleceðini kesinleþti. Kosova, Gürcistan ve Almanya'dan gelecek sporcu sayýsýnda henüz kesin bir cevap alýnmadý. 17 Kasým 2012, Cumartesi günü Dað Bisikleti Yarýþý ve 18 Kasým 2012, Pazar günü Yol Bisikleti Yarýþý þeklinde gerçekleþecek "Dr. Fazýl Küçük Uluslar arasý Spor Oyunlarý Bisiklet Þampiyonasý"nda Türkiye'den getirtilen çip uygulamasýnda bulunulacak. Dað Bisikleti Yarýþý BRTK Parkuru'nda gerçekleþecek olan yarýþ, BRT Televizyonu'ndan canlý olarak verilecek. Çatalköy Nihat Balcýer Stadý'nýn önünden baþlayacak olup Alagadi, Esentepe, Tatlýsu, Esentepe, Karaaðaç, Alevkayasý, Beþparmak, Demirhan güzergâhýnda gerçekleþip, Minareliköy'deki Mardo'nun önünde tamamlanacak olan Yol Bisikleti Yarýþýnda ise, sporcular 73 kilometrelik parkurda pedal çevirecekler. "Dr. Fazýl Küçük Uluslar arasý Spor Oyunlarý Bisiklet Þampiyonasý" ile yurt dýþýndan ülkemize gelecek sporcularý aðýrlamak heyecaný içerisinde olacaklarýný belirten KKTC Bisiklet Federasyonu Baþkaný Bülent Çýraklý, yarýþlar sonrasý konuk sporcular ile devlet yetkililerine ziyaretlerde bulunacaðýný açýkladý. SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: kalesinde gol görmemek için defans aðýrlýklý bir futbol ortaya koydu. Ev sahibi MTG ise rakibinin kendisini geride karþýlamasýna raðmen maç boyunca çok fazla gol pozisyonu üretemedi. 7. dakikada Göçmenköy ün kazandýðý köþe atýþýnda ceza alaný içerisine gönderilen topta Cem bom boþ pozisyonda topu kale yerine dýþarýya gönderdi. 34. dakikada geliþen MTG ataðýnda topla rakip ceza alaný dýþýnda buluþan Derviþ kötü bir vuruþ yapýnca mutlak bir gol pozisyonu harcanmýþ oldu. SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr dakikada Maðusa Türk Gücü nün kazandýðý serbest atýþta Kamil in güzel vuruþu Göçmenköy yan kale direðinde patladý. 84. dakikada Ayer in sað kanattan getirip ceza alaný içerisine yaptýðý ortaya Uður vurdu top kaleci Okan dan döndü, boþta kalan topa Osman vurdu ve karþýlaþmanýn tek golünü Göçmenköy filelerine gönderdi. Kalan sürede baþka gol olmayýnca Maðusa T.Gücü 1-0 lýk galibiyetle bu sezon kendi evindeki ilk galibiyetini almýþ oldu. Minderde DAÜ zirvede Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "Gençler Güreþ Ligi"nin dördüncü ayaðý "Gençler Greko-Romen Güreþ Turnuvasý" önceki gün yapýldý. Rýfat Þener Güreþ Salonu'nda yapýlan müsabakalarda 76 puan toplayan Doðu Akdeniz Üniversitesi geride kalan 3 ayakta olduðu gibi 4'üncü ayakta da kimseye birinciliði kaptýrmadý. 63 puanla Kültürspor'un ikinci olduðu turnuvada, 45 puanla Yakýn Doðu Üniversitesi üçüncülüðü aldý. Mertdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Serkan Köse, Mesut Ayar ve Koray Bürüncük'ün hakem olarak görev aldýðý müsabakalarda 4 takýmdan 32 sporcu mücadele etti. DAÜ Birincilik Kupasýný Güreþ Federasyonu Baþkaný Hüseyin Kavaz'ýn elinden alýrken, dereceye giren sporculara madalyalarýný ise güreþ hakemleri ve antrenörleri tarafýndan takdim edildi. DUYURU Restorantlar ve ev yemekleri yapan iþletmeler için hazýrlanmýþ paketlenmiþ tavþan... Tel: Telsim 2'nci Lig Batý Grubu'nda Deðirmenlik - Doðancý: Karþýyaka - Baf Ülkü Yurdu: Zümrütköy - Girne H.E.: A. Yeþilova - Aðýrdað Boðaz: Gaziveren - Denizli: Telsim 1'inci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Y. Boðaziçi Ozanköy Yalova Düzkaya Esentepe Tatlýsu Mormenekþe Gençler Birliði Türkmenköy Gönyeli Görneç Binatlý Vadili Dumlupýnar Telsim 2'nci Lig Doðu Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Geçitkale Akýncýlar Mehmetçik Çanakkale Akova Dörtyol Gaziköy Dipkarpaz Maraþ Ýncirli Telsim 2'nci Lig Batý Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Denizli Deðirmenlik Girne H.E Gaziveren Karþýyaka Doðancý Baf Ülkü Yurdu A.Yeþilova Aðýrdað Boðaz Zümrütköy

20 Göçmen ile oynayan kazanýyor Telsim Süper Liginin 7'nci haftasýnda Maðusa Türk Gücü rakibi Göçmenköy'ü 1-0 maðlup ederek kendi evindeki ilk galibiyetini aldý. Son sýradaki Göçmenköy haftayý yine puan elde edemeden kapattý. (Haberi sayfa 19'da) Girne'den Forest geçti Lider Küçük Kaymaklý zorlu Türk Ocaðý deplasmanýnda Jak ve Yaþinses in kaydettiði goller ile 2-0 galibiyet elde etti Yer: Girne 20 Temmuz Stadý Hakemler: Mehmet Malek, Hasan Gök, Hüseyin Özkan T.Ocaðý: Ali, Nazým, Nurcan, Süleyman(Dk.67 Hüseyin Küsbeci), Andrew, Murat Gertik, Özcan, Deniz, Serdar, Maxwell, Hasan Uður K.Kaymaklý: Ufuk, Çaðrý(Dk. 73 Çaðlar), Carlos, Mehmet, Bilal, Hamis, Yasin Kurt, Hüseyin Adal, Jacques, Yasin Kansu (Dk. 55Taner), Mustafa Yaþýnses(Dk. 87 Ali) Goller: Dk.45 Jaqcques, Dk.86 Mustafa Yaþýnses (K.Kaymaklý) 0-2 Telsim Süper Lig in 7.haftasýnda Girne de Türk Ocaðý na konuk olan lider Küçük Kaymaklý mücadeleden 2-0 galip ayrýldý ve yenilgisiz yoluna devam etti. 12.dakikada Yasin Kurt un saðdan ortasýnda savunma arkasýnda Yasin Kansu topla buluþtu. Yasin kaleci ile karþý karþýya topu kontrol edince savunma araya girdi. Kaymaklý mutlak bir golden oldu. 19.dakikada Mustafa Yaþýnses in pasýnda Yasin Kansu topla buluþtu. Yasin bu kez kontrol eder etmez vurdu kaleci Ali den seken top direkten dýþarý gitti. 45.dakikada Çaðrý nýn sað kanattan güzel ortasýnda Jacques arka direkten tek vuruþ yaparak topu aðlara gönderdi: 1-0. Ýlk devre bu skorla sona erdi. Ýkinci devre skoru üstünlüðü ile kontrollü oynayan Kaymaklý hýzlý hücumlarla rakip kalede tehlike aradý ancak gol gelmedi. Ocak ýn baskýsý ise sonuç vermedi. Maçýn son anlarýna girilirken günün baþarýlý ismi Hamis in güzel pasýnda topla buluþan Mustafa Yaþýnses kaleci ile karþý karþýya kaldý. Ceza sahasýna girere girmez kalecinin üzerinden topu aþýrtan Yaþýnses skoru belli etti: 2-0. Çetinkaya, Doðan ý daðýttý (7-0) Yer: Atatürk Stadý Hakemler: Fehim Dayý, Osman Küçük, Fatih Bardakçýoðlu Çetinkaya: Hasan, Serkan, Serhan, Abbas, Hüseyin, Akýn, Erdinç(Uður), Bathsi, Musa(Ediz), Sherman(Mehmet), Esin Doðan T.Birliði: Emre, Fýrtýna, Münür, Çaðan, Kamara, Serdar(Morris), Mustafa Kýlýç, Aydýn, Kenan, Gökhan, Sabri(Kaan) Gol: dk. 1 Serdar (kk), dk. 19 Fýrtýna (kk), dk. 23 Sherman, dk. 31, 39, 80 Esin, dk. 90 Uður Çetinkaya ile Doðan Türk Birliði arasýnda oynanan ve zor geçmesi beklenen karþýlaþmaya, Doðan Türk Birliði defansýnýn kendi kalesine attýðý goller ve yaptýðý hatalar damga vurdu. Karþýlaþmanýn özellikle ilk yarýsýnda sahanýn mutlak hakimi olan Çetinkaya devreyi de 5-0 önde kapattý. Doðan Türk Birliði ise kendi kalelerine attýðý 2 gol ile 3 ncü golde Serdar ýn yaptýðý büyük hata sonunda adeta yýkýldý ve demoralize oldu. Bu arada karþýlaþmanýn hakemi Fehim Dayý özellikle karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda çok kötü bir yönetim gösterdi. Çetinkaya nýn farklý galip olduðu anlarda bile tüm kararlarýný ev sahibi lehine kullanmasý ismine yakýþmadý. 1. dakikada Bathsi nin sol taraftan getirip ceza alaný içerisine yaptýðý ortaya Serdar ters bir vuruþ yaparak topu kendi filelerine gönderdi ve skor Çetinkaya lehine 1-0 oldu. 12. dakikada Sabri rakip ceza alaný içerisinde önce 2 defans oyuncusunu çalýmladý sonra da þutunu attý, fakat kaleci Hasan topa ayaklarý ile müdahale ederek topu dýþarýya gönderdi. 19. dakikada geliþen Çetinkaya ataðýnda, Fýrtýna bir forvet elemaný gibi topu kalecisinin üzerinden aþýrtarak filelere gönderince skor 2-0 oldu. 23. dakikada Serdar bom boþ pozisyonda topu kontrol edemeyince topu Sherman kaptý ve kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda vuruþunu yaparak skoru 3-0 yaptý. 31. dakikada Musa þýk hareketlerle sað kanattan ceza alanýna girerek ortasýný yaptý, Esin gelen topa ayak koyarak topu filelere gönderdi ve Çetinkaya 4-0 öne geçti. 39. dakikada Sherman ýn sol taraftan getirdiði topu defans uzaklaþtýramayýnca Esin topu filelere gönderdi ve skor 5-0 oldu. 80. dakikada Akýn ýn sol taraftan getirip ceza alanýna yaptýðý ortaya Esin çok iyi yükselerek kafa ile topu filelere gönderdi ve skoru 6-0 oldu. 90. dakikada Uður rakip ceza alaný dýþýndan yerden ve düzgün bir vuruþla topu DTB filelerine gönderince skor 7-0 oldu. Telsim Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 K. Kaymaklý Çetinkaya Yenicami B. Baðcýl Hamitköy Cihangir T.O.L Lefke M.T.G G. Gücü Doðan T.B Serdarlý Lapta Göçmenköy ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı