HERBOLOJ B BL YOGRAFYASI. Türkiyede herboloji le ilgili yap lan çal malar bu k s m alt nda toparlanm t r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERBOLOJ B BL YOGRAFYASI. Türkiyede herboloji le ilgili yap lan çal malar bu k s m alt nda toparlanm t r."

Transkript

1 1 HERBOLOJ B BL YOGRAFYASI Türkiyede herboloji le ilgili yap lan çal malar bu k s m alt nda toparlanm t r. 1. KÜLTÜR B TK LER NDE YABANCI OT MÜCADELES 1.1. TAHILLAR KUNTAY, S., Türkiye Hububat Mahsülü Tohumlar çinde Bulunan Yabanc otlar Üzerinde Ara t rmalar. Ank. Yük. Zir. Ens. Yay No: 144, 126 s. (Hab. Tezi) KUNTAY, S., Türkiye Hububat Mahsülü çinde Tohumlar Bulunan Yabanc Otlar Üzerinde Ara t rmalar.zir.vek.ne. Müd. No: 582, 126 s KUNTAY, S Türkiye hububat mahsülü içinde tohumlar bulunan yabanc otlar üzerinde ara t rmalar. Ank. Yük. Zir. Ens. Derg., 2 (1): YILMAZ, A Ekin tarlalar nda ars z otlar.köy Ens.Derg., (3): ARAS, A Bitkisel hormonlar tatbikat sahas na girdi. Zir. Derg. 8 (86): D LMEN, S., Hormonlarla yabanc otlara kar sava. Mah. Hek. 2 (8-9): D LMEN, S Hormonlarla yabanc otlara kar sava. Türk. Gen. Kim. Kur. Derg., (14) (Çeviri) EVREN, S.,. KARACA, ,4-D ile yabani ot mücadelesi ve Ankara civar nda rastlanan baz yabanc otlar üzerindeki tesirleri. Zir Derg. 11 (99): BATURAY, L.,1952. Yeni bir yabanc ot ilac : Weed B. Gon 64-2,4-D. Tomurcuk, 1 (9): GÖKSEL,N., Modern yabanc ot mücadelesinde 2,4-D 'li preparatlar kullan l rken dikkat edilmesi gerekli baz noktalar. Tomurcuk, 1 (11): ERKOÇ, R., Ankara çevresi ekin tarlalar nda görülen yabanc ot türleri üzerinde incelemeler-i. Türk. Zir. Mec., (2): ERKOÇ, R., Ankara çevresi ekin tarlalar nda görülen yabanc ot türleri üzerinde incelemeler-ii. Türk. Zir.Mec., (3): GÖBELEZ, M Ziraatte fito. hormonlar n n kullan lmas. Zir. Derg., 13 (116): GÖKSEL, N., S. TANRIKUT, Hububat Tarlalar nda laçlama le Yabanc Ot Mücadelesi. Ank. Tek. Zir. Müd. Yay. No: KUNTAY, S., S. TANRIKUT, Hububat Tarlalar nda laçlama le Yabanc Ot Mücadelesi. Tar. Vek. Ne. Müd. Yay. No: YURTMEN, V., Ot öldürücü hormonlar. Türk. Zir. Mec., (8-10): GÖBELEZ, M., Selektif ot öldürücü maddelerin hububat üzerindeki tesirleri. Zir. Derg., (119): GÖBELEZ, M., Selektif ot öldürücü maddelerin hububat üzerindeki tesirleri.tomurcuk, 3 (36): GÖBELEZ, M., Hububatta zarar yapan yabanc otlar ve hastal klar.çifçi,12 (135): GÖKSEL, N., Hububat tarlalar nda yabanc ot mücadelesi. Çiftçi Bül., (1): GÖKSEL, N., Sar ot 'a (Boreava orientalis) kar V grubu alt nda seçici bitkisel hormon preparatlar n n mukayeseli denemesi.viii. Zir. Müc. Kong., Ens. Tak. Edi. Raporlar : KÜÇÜKKONCA, N., ,4-D yabanc ot ilac (Literatür Özetleri). Bit. Kor. Bül., 1 (2): GÖKSEL, N.,1960.Hububat Tarlalar nda Senelik Yabanc otlarla laçla Mücadele. Zir. Müc. Zir. Kar. Gnl. Müd. Yay. No:14, 23 s GÖKSEL, N., Orta Anadolu Hububat Tarlalar nda laçla Sar ot (Boreava orientalis Jaub. et. Spach.) Mücadelesi. Zir. Müc. Zir. Kar. Gnl. Müd. Yay. No: 22, 22 s GÖKSEL, N., Hububat tarlalar nda zarar yapan yabanc otlara kar korunma ve mücadele usülleri-i. Koruma, 2 (8): GÖKSEL, N., Hububat tarlalar nda zarar yapan yabanc otlara kar korunma ve mücadele usülleri-ii.koruma, 2 (9): GÖKSEL, N., Hububat tarlalar nda zarar yapan yabanc otlara kar korunma ve mücadele usülleri-iii. Koruma, 2(11): GÖKSEL, N., Ekin tarlalar nda yabanc ot mücadelesi. Çiftlik Yeni Ziraat, 2 (18): GÖKSEL, N., Ot öldürücü hormon ilaçlar n tatbikat nda dikkat edilecek hususlar.koruma, 2 (11):4-5.

2 0030. N ZAMLIO LU, K., Türkiye 'de 1960 y l nda yap lan tayyare ilaçlamalar (yabanc ot ilaçlamalar ). Koruma, 2 (12): TEL, H.A., Hububat tarlalar nda holder pülverizatörüyle yabani ot mücadelesi control. Pancar, 14 (146): B LG R, S., Ege Bölgesi Hububat Tarlalar nda Görülen Önemli Yabanc otlar ve Sava mkanlar Üzerinde ncelemeler.bor. Zir. Müc. Ara. Ens. Tek. Bül. No:14, 63 s D NÇ, N., M. ZEL, Hububat Tarlalar nda Meyanotu ve Mücadelesi. Zir. Müc. Zir. Kar. Gnl. Müd. Çift. Bro. No: D NÇ, N., M. ZEL, Hububat tarlalar nda meyanotuna (Glycyrrhiza spp.) kar selektif herbisitlerle mücadele denemeleri. Bit. Kor. Bül., 6 (3): GÖBELEZ, M., Hububat tarlalar nda yabani ot mücadelesi.pancar, 16 (166): TÜNAY,., Hububata ar z olan yabani ot çe itleri ve bunlarla mücadele ekilleri. Pancar, 16 (169): D NÇ, N., Hububat tarlalar nda meyan otu (Glycyrrhiza spp.) ve mücadelesi. Zir. Müc. Hab. Bül., 7 (130): EK M, T., Ankara-Konya Aras Ekin Tarlalar ndaki Ars z Otlar Üzerine Fitososyolojik Ön Ara t rma. A Ü Fen Fak.(Dok.Tezi) KURHAN, N.,1970. Recent developments in mechanisation and in methods of weed control on wheat in Turkey ( Bu dayda, mekanizasyon ve yabanc ot mücadele metotlar ndaki son geli meler). III. FAO Rockefeller Found. Wheat Sem., Ankara : KURHAN, N., Orta Anadolu hububat tarlalar nda uygulanmakta olan ilaçl, el ile toplama, an z bozma ve üç defa toprak i leme gibi mücadele ekillerinin sar ot (Boreava orientalis Jaub. et Spach.) ve di er önemli y ll k yabanc otlar ve bu day verimine tesirleri üzerine ara t rma KURHAN, N., Ö. CEYLAN, M. KURÇMAN, Orta Anadolu hububat tarlalar nda zararl yabanc otlardan sar ot (Boreava orientalis Jaub. et. Spach.), gökba (Centaurea depressa M. Bieb.) 'a kar 2,4-D + 2,4,5-T isooctylester terkibli emsal ile mukayeseli ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.: SÖNMEZ, S., Hububatta yabanc ot sorunu. Zir. Müh., (53): YILDIZER, H., Hububata zarar veren yabanc otlarla mücadele metotlar. Zir. Don.,10 (113): ARSLAN, M., Ekinlerde yabanc ot mücadelesine haz rlanal m.böcek, (27): GÜNCAN, A., Erzurum çevresinde bulunan yabanc otlar ve önemlilerden baz lar n n yazl k arpa ve bu dayda mücadele imkanlar üzerinde ara t rmalar. Ata. Ü. Zir. Fak. Zir. Derg., 2 (3): GÜNCAN, A., Erzurum artlar nda toprak i leme ekillerinin yabanc ot kesafeti ve herbisitlerinin tesirlili i üzerine etkisi. Türk Topr. lmi. Der. V. Bil. Topl. Sun. Tebl. Özet., Ata. Ü. Yay. : ZEL, M., Do u ve Güneydo u Anadolu 'da hububat aras ndaki meyanotu (Glycyrrhiza glabra) 'na kar ilaçl mücadele denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l.: BOLTON, H, H. M. HEPWORTH, Tillage research in Turkey (Toprak i leme). Proc. Reg. Wheat Work., Beirut, Agronomy, 2.: GÜNCAN, A., Kaz arpas (Polygonum persicaria L.) 'n n biyolojisi ve yazl k arpa içerisinde mücadele imkanlar üzerinde ara t rmalar. Ata. Ü. Zir. Fak. Zir. Derg. 3 (2): KILIÇ, U., M. ZEL, Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta zararl süne ( Eurygaster integriceps Rut.) ha eresi ile yabanc otlara kar kombine mücadele imkanlar n n ara t r lmas. Zir. Müc. Ara. Y l.: KURHAN, N., M. KURÇMAN, Ö. CEYLAN, Orta Anadolu'da devedikeni (Alhagi camelorum Fisch.)' nin biyolojisi ve kimyasal mücadelesi üzerinde ara t rmalar. Zir. Müc. Ara. Y l. : KURHAN, N., Y. TÜRKER, M. KURÇMAN, K. ESER, Orta Anadolu 'da devedikeni (Alhagi camelorum Fisch. ) 'nin biyolojisi ve kimyasal mücadelesi üzerine ara t rmalar. Bit. Kor. Bül. 12 (4): ARSLAN, M., Hububatta yabanc ot. Böcek,(51): REN, S., The major wheat diseases, weeds and their control in Turkey ( Türkiye nin önemli hastal klar, yabanc otlar ve kontrolü). Panel on Pests and Dis. Wheat, CENTO, Coun. Sci. Edu. Res., Karaj : KORKUT,., Bu day ekili tarlalarda yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l.: SÖNMEZ, S., Bu day tarlalar nda yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : TÜRKER, R., M. B Ç C, Güney Anadolu Bölgesinde bu day tarlalar nda görülen senelik yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. :

3 0058. ZEL, M., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : ARSLAN, M.,1974. Hububatta yabanc ot mücadelesine haz rlanal m. Böcek, (63): I IK, N., Hububat mahsülü içinde bulunan yabanc ot tohumlar. TMO Derg., 4 (14): KURHAN, N., M. KURÇMAN, Hububat ziraat nda zararl olan mukavim yabanc otlara kar nadas tarlada ilaçl mücadele denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.: SÖNMEZ, S., Marmara Bölgesinde bu day çe itlerinin iki ayr büyüme devresinde farkl dozlardaki 2,4-D amin uygulamalar na kar hassasiyetleri ve dü ük s cakl kta yap lan ilaçlamalar n yabanc ot sava üzerindeki etkileri. Zir. Müc. Ara. Y l.: TÜRKER, R., R. ERKEK, Adana Bölgesi bu day tarlalar nda görülen senelik geni yaprakl yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : ULU, E., A. ÖZKUT, Ege Bölgesi hububat tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.: ZEL, M., Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgeleri hububat tarlalar nda mevcut yabanc ot çe itleri üzerinde sürvey çal mas. Zir. Müc. Ara. Y l. : ZEL, M., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta yabani yulaf (Avena fatua L.) 'a kar ilaçl mücadele denemesi..zir. Müc. Ara. Y l. : GAZ LERL, E., Hububat tarlalar ndaki yabanc otlarla mücadele: Yabanc otlar n önemi. TMO Derg., 5 (18): GÜNCAN, A., Erzurum Çevresinde Bulunan Yabanc otlar ve Önemlilerden Baz lar n n Yazl k Arpa ve Bu dayda Mücadele mkanlar Üzerinde Ara t rmalar. Ata. Ü. Zir. Fak. Ara. Serisi No: 135, 79 s. (PhD ) ZEL, M., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : KARASU, H., Ekinlerde yabanc ot sava. Bit. Sa., 7 (74): KARASU, H. H.,. KORKUT, M. KASA, Ekin tarlalar nda (bu day, arpa, çavdar, yulaf) yabani yulaf (Avena spp.) sürveyi ve mücadele metotlar üzerinde ara t rmalar. Zir. Müc.Ara. Y l.: KOYUNCU, N., M. KURÇMAN, Orta Anadolu Bölgesi hububat alanlar nda ekin güvesi (Scytris temperatella Led.) ve tek y ll k geni yaprakl yabanc ot mücadelesinde kullan lan ilaçlar n kar t r larak denenmeleri üzerinde ön çal malar. Zir. Müc. Ara. Y l. : KURÇMAN, M., Ekin tarlalar nda (bu day,arpa) yabani yulaf (Avena fatua L. ve Avena ludoviciana Durieu) sürveyi ve mücadele metotlar üzerinde çal malar. Zir. Müc. Ara. Y l.: KURHAN, N., M. KURÇMAN, Orta Anadolu hububat tarlalar nda zararl olan sütlü sarma k otu (Cynanchum acutum L.) 'na kar ilaçl mücadele usülünün ara t r lmas. Zir.Müc.Ara.Y l. : ÖZER, Z., Nadasa b rak lan hububat arazisinde muhtelif i lemlerin meyan bitkisine (Glycyrrhiza glabra L.) olan etkileri.ata. Ü. Zir. Fak. Derg., 7 (3): ÖZER, Z., Toprak i lemesi yap lan ve yap lmayan sahalarda kar örtüsünün meyan kökleri (Glycyrrhiza glabra L.) üzerine olan etkileri. Ata.Ü.Zir. Fak. Zir. Derg., 7 (3): ANON M, Hububatta Yabanc Ot Mücadelesi. Erzurum Böl. Zir. Müc. Kar. Ba k., Çift. Bro., No:2, 3 s BOZKURT, M., Hububatta yabanc ot mücadelesinin esaslar ve tatbiki esnas nda al nmas gereken tedbirler. Bit. Sa., 8 (87): DEM R, F., Hububatta yabanc ot sava. Pancar, 26 (298): EVREN, H. H., Hububatta yabanc ot mücadelesi. Pancar, 26 (303): GÜNVARAN,., Hububat tarlalar nda yabanc ot sava. Zir. Müc., (40) :11, GÜNVARAN,., Hububat tarlalar nda yabanc ot sava.zir. Müc., (41):6, KOYUNCU,N., M. KURÇMAN, Hububat alanlar nda ekin güvesi (Scytris temperatella Led.) ve geni yaprakl yabanc ot mücadelesinde kullan lan ilaçlar n kar t rma olanaklar üzerinde ara t rmalar. Bit. Kor. Bül., 17 (1): KURÇMAN, M., ç Anadolu Bölgesi Tah l Alanlar nda Peygamber Çiçe i (Centaurea spp.) Türlerinin Tan m, Yay l ve Sava Olanaklar Üzerinde ncelemeler. AÜ Dip. Son. Yük. Ok. (Uzm. Tezi) KURÇMAN, M., Orta Anadolu hububat alanlar nda görülen tek y ll k geni yaprakl yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.: ORGAN, N., Hububat Tarlalar nda Yabanc otlarla Sava. zmir Böl. Zir. Müc. Zir. Kar. Ba k. Çift. Bro.No: 5, 4 s KARASU, H. H., S. SÖNMEZ, Marmara Bölgesinde bu day tarlalar nda sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.:

4 0088. KURHAN, N., Yabanc ot öldürücü ilaçlar n bu day n ve yabanc otlar n hangi geli me devresinde en az dozda etkili oldu u ve bu day veriminde ne oranda art sa lad üzerinde ara t rmalar. Türk. 2. Fito. Kong. Bil. Özet.: MET N, I., Hububatta yabanc ot sava. Bit. Sa., 9 (98-99): ULU. E., Ege Bölgesi bu day tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : DURUTAN, N., M. GÜLER, M. PALA,. ÜNVER, M. KARACA, The role of cultural practices on weed control in Central Anatolia (Kültürel mücadele). V. Cereals Work., Algeria GÜNCAN, A., Tarla Sarma (Convolvulus arvensis) 'n n Biyolojisi ve Bu day çerisinde Mücadele mkanlar Üzerinde Ara t rmalar. Ata. Ü.Zir. Fak. Yay. No: 234, 109 s. (Doçentlik Tezi) KARASU, H. H.,. KORKUT, M. KASA, Kuzey Anadolu Bölgesinde hububat yabanc otlar n n tohuma kar ma oranlar ve tarlada zarar durumlar üzerinde ara t rmalar. Zir. Müc. Ara. Y l.: KORKUT,., Ekin tarlalar nda (bu day,arpa,çavdar,yulaf) yabani yulaf (Avena spp) sürveyi ve mücadele metotlar n n ara t r lmas. Zir. Müc. Ara. Y l. : KORKUT,., M. KASA, Karadeniz Bölgesi bu daylar nda zararl yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : OKAY, S., Yabani yulaf mücadelesi.bit.sa.,10 ( ) : ULU, E., Ege Bölgesi bu day tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN. A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta yabani yulaf (Avena fatua L.) 'a kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara.Y l.: UZUN. A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta (bu day) yabanc otlara kar ilaç denemes. Zir. Müc. Ara. Y l. : GÜNCAN, A., Die Unkrautdichte in der Umgebung von Erzurum im Getreidenbau und der Naehrstoffentzug durch einige Unkrauter aus dem Boden. J. Turk. Phytopath.,9 (1):1-19 (Sürvey, toprakta mineral madde tüketimi) GÜNCAN, A Anadolu nun Do usunda Bu day Ürününe Kar an Yabanc Ot Tohumlar, Bunlar n Yo unluklar (Association) Üzerinde bir ara t rm.yüz. Y l. Ü. Zir. Fak. Yay KURÇMAN, M., Orta Anadolu Bölgesi bu day tarlalar nda görülen geni yaprakl yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l.: KURHAN, N., H. M. HEPWORTH, M. KURÇMAN, C. TEZEL, Hububat tarlalar nda kesafet gösteren y ll k dar yaprakl ve mukavim geni yaprakl yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara.Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde bu dayda yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde bu dayda yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde bu dayda yabani yulaf (Avena ludoviciana L )' a kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara.Y l. : AKSOY, A., Erzurum ovas ndaki bu day ve çavdar tarlalar nda bulunan yabanc otlar n fitososyolojik durumlar. Ata. Ü. Fen-Edeb. Fak Derg,, 1 (1): KORKUT,., M. KASA., Bu dayda yabani yulaf (Avena spp.)'a kar ilaç denemesi.zir. Müc. Ara. Y l.: KURÇMAN, M., B. TA TAN, Orta Anadolu hububat tarlalar nda görülen yabani yulaf (Avena ludoviciana) ve geni yaprakl yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara.Y l.: SÖNMEZ, S., Bu day tarlalar nda sorun olan yabani yulaf (Avena ludoviciana L.)'a kar Illoxan 28 EC ilac n n biyolojik etkinli inin saptanmas. Zir. Müc. Ara.Y l.: ULU, E., A. ÖZKUT Ege Bölgesi tah l alanlar nda sorun olan dil kanatan (Galium aparine L.) otuna kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : ULU, E., A. ÖZKUT, Ege Bölgesi bu day tarlalar ndaki yabani yulafa kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu 'da hububatta yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu 'da bu dayda yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : DURUTAN, N., Orta Anadolu Bu day Ekim Alanlar nda Brom (Bromus tectorum L.) 'un Yay l, Biyoekolojisi ve Mücadele Olanaklar n n Ara t r lmas. A. Ü. Fen Bil. Ens. Yay. No: Bit. Kor. 6 (Dok.Tezi). 4

5 0116. GÜNCAN, A., Erzurum Yöresinde Bu day Ürününe Kar an Baz Yabanc ot Tohumlar n n Çimlenme Biyolojisi Üzerinde Ara t rmalar. Ata. Ü. Zir. Fak. Yay n No:270, 71 s. (Profesörlük Takdim Tezi) GÜNCAN, A., Anadolunun do usunda bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar, bunlar n yo unluklar ve önemlilerinin olu turduklar bitki topluluklar ( association ) üzerinde bir ara t rma.türkiye I.Tohum Sertifikasyon Kongresi Bildiri Özetleri zmir ULU, E., A. ÖZKUT, Ege Bölgesi bu day tarlalar nda sorun olan sar papatya (Chrysanthemum segetum L)'ya kar ilaç denemesi.zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta (bu day) yabani yulaf ve geni yaprakl yabanc otlara kar ilaç denemesi..zir. Müc. Ara. Y l. : AKSOY, A., Erzurum ovas ndaki bu day ve çavdar tarlalar nda bulunan yabanc otlar n sosyolojik durumlar. Ata. Ü., Fen. Fak. Derg. 1 (1): ALSAN, C., Do u Anadolu Bölgesi hububat tarlalar nda görülen yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : DUYGU, E., Ö. O. ERTAN, Boreava orientalis (Jaub.et.Spach.) n ekofizyolojisi I. Çimlenme. Ata. Ü. Fen Fak. Cilt 1., Özel Say : KORKUT,., M. KASA, Karadeniz Bölgesi bu day tarlalar ndaki yabani yulaf ve di er yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : KURÇMAN, M., B. TA TAN, A. ERC Orta Anadolu hububat tarlalar nda görülen yabani yulaf (Avena ludoviciana) ve geni yaprakl yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : OKAY, S., Hububatta yabanc ot mücadelesi. Bit. Sa., 1 (1): 19, ÖZDEM R, C., S. SÖNMEZ, Marmara Bölgesinde hububatta sorun olan yabani yulaf ve senelik geni yaprakl yabanc otlara kar Avenge 200 D ilac n n biyolojik etkinli inin saptanmas. Zir. Müc. Ara. Y l. : ULU, E., A. ÖZKUT, Ege Bölgesi bu day tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : ULU, E., A. ÖZKUT, Ege Bölgesi bu day tarlalar ndaki yabani yulaf (Avena spp.) ve di er yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde bu dayda yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., ÇEKEL, F. Ç., Hububatta yabanc ot tohumlar. TMO Derg., 14 (43): KORKUT,., M. KASA, Karadeniz Bölgesi bu day tarlalar nda zararl geni yaprakl yabanc otlara kar Glean 75 DF ilac n n biyolojik etkinli inin saptanmas. Zir. Müc. Ara. Y l. : KURÇMAN, M., B. TA TAN, A. ERC, Orta Anadolu Bölgesi bu day tarlalar nda yabani yulaf (Avena ludoviciana Durieu) 'a kar ilaç denemesi.zir. Müc. Ara. Y l. : KURÇMAN, M., B. TA TAN, A. ERC, Eski ehir ilinde hububatta zarar yapan kokarot (Bifora radians Bieb.) 'a kar kimyasal sava olanaklar üzerinde çal mala.zir. Müc. Ara. Y l. : KURÇMAN, M., B. TA TAN, A. ERC, Eski ehir ilinde kokarot (Bifora radians Bieb.) 'un fenolojik dönemlerinin saptanmas ve kimyasal mücadele imkanlar üzerinde ara t rmalar. Bit. Kor. Bül., 24 (1): ÖZDEM R, C., S. SÖNMEZ, H. H. KARASU, Marmara Bölgesinde toprak ilaçlamas ile bu dayda (Triticum spp.) yabanc otlarla mücadele olanaklar üzerinde ara t rmalar. Zir. Müc. Ara. Y l. : ÖZER, Z., Yazl k arpadaki yabani hardal (Sinapis arvensis L.) tohumlar n n hasat çe idine ba l olarak dane ve sapa kar ma olas l klar üzerinde ara t rma. C. Ü. Fen ve Edeb. Fak. Fen Bil. Ens. Derg., 2 (1): ÖZER, Z., Yazl k arpada yabani hardal n (Sinapis arvensis L.) rekabeti üzerine bir ara t rma. C. Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Bil. Derg., 2 (1): UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta yabani yulaf (Avena fatua L.) 'a kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : ERTAN, Ö.O., Dichlorofenoksiasetikasit (2,4-D) ve Tiyaürenin Boreava orientalis (Jaub.et.Spach.) tohumlar n n çimlenmesine etkisi.sdü Fen-Edeb. Fak. Fen Derg. (4): GÜNCAN, A., Anadolu 'nun do usunda bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar. Türkiye 'de Sert. Kontr. Toh. Üre. Semp.: ERTAN, Ö.O., Ekim derinli inin ve bu day ekim s kl n n Boreava orientalis (Jaub.et.Spach.) tohumlar n n sürme oran n. SDÜ Fen-Edeb.Fak. Fen Derg., (5) GÜMÜ,., A r -Ele kirt Ovas ndaki Bu day Tarlalar nda Bulunan Yabanc Otlar Üzerinde Fitososyolojik Bir Ara t rma. Ata. Ü., Fen. Bil. Ens., (Yük.Lis.Tezi) 47 s. 5

6 0143. DO AN, O., N. KÜÇÜKÇAKAR, F. EREN, Orta Anadolu artlar nda Püskül Otunun Azalt lmas nda Kültürel Tedbirler. Köy. Hizm. Gnl. Müd. Yay. No: 145., 45 s DURUTAN, N., Orta Anadolu Bölgesi ko ullar nda bu dayda entegre yabanc ot kontrolü Türk. Tah l Semp.,Bursa, ERYÜCE, N., D. ANAÇ, Y. NEML, Bu dayda herbisit uygulanan ve uygulanmayan ko ullarda farkl azotlu gübre formlar n n yabanc ot, tür ve yo unluklar na, verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin ara t r lmas.tüb TAK, Türk. Tah l Simp.Bursa, s: ÖZER, Z., Untersuchungen zur Konkurrenzwirkung von Sommergerste und Ackersenf (Sinapis arvensis L. ) aufeinander ( Yazl k arpa ve S. arvensis in birbirlerine kar l kl etkileri ). J. Turk. Phytopath., 16 (2): TEPE, I., Van ve Yöresinde Hububat Alanlar nda Sorun Olu turan Yabanc otlar ve Bunlar n Da l.. YYÜ Zir. Fak. (Yük.Lis.Tezi) ANAÇ, D., N. ERYÜCE, Y. NEML, Bu dayda herbisit uygulanan ve uygulanmayan ko ullarda farkl azotlu gübre formlar n n yabanc ot ve yo unluklar na, verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin ara t r lmas n. I. Bitki Besin Maddeleri. Türk. Tah. Semp. Bil. : KADIO LU,., Bu day tarlalar nda problem olan yabani yulaf (Avena spp.) ve mücadelesi. Adana 'da Tar m, (5): KADIO LU,., A. ÇINAR, F. N. UYGUR, Bu day- yabani yulaf (Avena sterilis L.) kar l kl etkile imleri ve kontrol olanaklar üzerinde ara t rmalar. 5. Fito, Kong. Bil. Özet. : (Abs: J. Turk. Phytopath., 17 (3): ) KARLI L, B., Bornova Yöresindeki Bu day Tarlalar nda Görülen Yabanc Otlar n Saptanmas, Fide ve Tohum Morfolojilerinin Belirlenmesi Üzerinde ncelemeler. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 55s. (Yük.Lis.Tezi) KAYA,Y., Pasinler Ovas ve Çevresindeki Bu day ve Çavdar Tarlalar nda Bulunan Yabanc Otlar n Fitososyolojik Yönden Ara t r lmas. Ata Ü. Fen Bil. Ens. (Yük.Lis.Tezi) KURÇMAN, M., Hububat Tarlalar nda Yabanc Ot Mücadelesi. Tar. Orm. Köy. Bak. Yay. Dai., 16 s NEML, Y., N. ERYÜCE, D. ANAÇ, Bu dayda herbisit uygulanan ve uygulanmayan ko ullarda farkl azotlu gübre formlar n n yabanc ot tür ve yo unluklar na verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin ara t r lmas -II. Yabanc ot tür ve yo unluklar na ve bu day aminoasitlerine etkisi. V. Türk. Fito. Kong. Bil. Özet. :78-78 (Abs: J. Turk. Phytopath. 17 (3): ) ULU, E., Bu day tarlalar ndaki geni yaprakl yabanc otlar n önemi ve mücadelesindeki yenilikler. Adana 'da Tar m, (5) YILMAZ, N., A. GÜNCAN, Van yöresinde farkl ekim zamanlar n n, tir ekim yönteminin de i ik bu day çe itlerinin ve farkl bitki s kl n n yabanc ot yo unlu u üzerine etkisi. V. Fito. Kong. Bil. Özet. :77-77 (Abs: J. Turk. Phytopath. 17 (3) ) KADIO LU,., Çukurova Bu day Ekili Alanlar nda Görülen Yabani Yulaf (Avena spp. ) Türleri, Geli me Biyolojileri, Bu day le Kar l kl Etkile imleri ve Kontrol Olanaklar Üzerinde Ara t rmala. Adana Zir. Müc. Ara. Ens. Ara. Eser. Serisi, Yay No: 66, 128 s (Dok.Tezi) KADIO LU,., F. N. UYGUR, A. ÇINAR, Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar nda görülen yabani yulaf (Avena sterilis L.) n kontrol olanaklar üzerinde ara t rmalar. ÇÜ Zir. Fak. Derg.,5 (2) KAPLAN, M. B., Bursa linde Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ' n Morfolojik, Biyolojik Özellikleri le Bu day Verimine Etkisi Üzerinde Ara t rmalar.uü Fen Bil. Ens. Tez Özet. : (Yük.Lis.Tezi) TA TAN, B., Orta Anadolu Bu day Ekim Alanlar nda Sorun Olan Kokarot (Bifora radians Bieb.) 'un Yay l, Biyolojisi ve Mücadele Metotlar. AÜ Fen Bil. Ens Tez Özet : (Dok.Tezi) ULU, E., Hububat tarlalar ndaki yabanc otlar n önemi ve mücadelesi.çiftçi Derg.,(11): TEPE, I., Van yöresinde hububat alanlar nda yabanc otlar ve da l lar. Do a (Tar. Orm.), 13 (3b): KADIO LU,., F. N. UYGUR, A. ÇINAR, Bu dayda yabani yulaf (Avena spp.) ve kontrolü. Herb. Hab., 1 (2): KADIO LU,., F. N. UYGUR, A. ÇINAR, Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar nda görülen yabani yulaf (Avena sterilis L.) 'in kontrol olanaklar üzerinde ara t rmalar. ÇÜ Zir. Fak. Derg., 5 (2):

7 0165. KADIO LU,., A. ÇINAR, Çukurova Bölgesinde bu day ekim alanlar nda görülen yabani yulaf (Avena sterilis L. ) ' in yok edilme zaman n n bu day geli imine ve verimine etkisi ile kontrol olanaklar üzerinde ara t rmalar. ÇÜ Fen ve Müh. Bil. Derg., 4 (3): KADIO LU,., F. N. UYGUR, A. ÇINAR, Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar nda görülen yabani yulaf (Avena sterilis L.)'in kontrol olanaklar üzerine ara t rmalar. Çukurova Univ. Journal of the Faculty Agric., 1990, 5 (2), KADIO LU., F. N. UYGUR, A.ÇINAR, Bu dayda yabani yulaf (Avena spp) ve kontrolu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Herboloji Haberleri, Y l:1 Say :2, Adana KADIO LU,., F. N. UYGUR, A. ÇINAR, Yabani yulaf (Avena sterilis L.) 'in yok edilme zaman n n bu day geli imine ve verimine etkisi.çü Zir. Fak. Derg., 5 (4): ANON M, Ekinlerde dar yaprakl yabanc otlarla mücadele. Hasad, (69): ANON M, Tah llarda yabanc otlar. Kars 'ta Tar m, 3 (9): ASLANCAN,N., Kate A-1 Ekmeklik Bu day Çe itinde Apex Geli me Dönemlerine Göre Yabanc Ot Öldürücü Kimyasal Uygulamalar n n Verim ve Ba l ca Verim Unsurlar Üzerine Etkisi. TÜ Fen. Bil. Ens., 50 s (Yük.Lis.Tezi) BOZ, Ö., F. N. UYGUR,. KADIO LU, Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar nda görülen tilki kuyru u (Alopecurus spp.), ku yemi (Phalaris spp.) ve yabani arpa (Hordeum spp.) türlerinin saptanmas ve da l mlar n n ara t r lmas. 6. Türk. Fito. Kong. Bil. : (Abs: J.Turk. Phytopath., 20 (2-3):96-96) EROL, T., Hububat tarlalar ndaki yabanc otlarla mücadele. stanbul 'da Tar m, (47): ERYÜCE, N., D. ANAÇ, Y. NEML, K. DAMCI, Herbisit uygulanan ve uygulanmayan ko ullarda farkl azotlu gübre formlar n n bu day danesinde kimi aminoasit miktarlar üzerine etkileri.vi. Türk.Fito.Kong.Bil.: (Abs: J. Turk. Phytopath. 20 (2-3) ) GÜMÜ,., A r -Ele kirt ovas n n bu day tarlalar ndaki yabanc otlar n fitososyoloji ve periyodisiteleri üzerine bir ara t rma. Do a. (Tar. Orm) 15 (4): KAYA, Y., Pasinler Ovas ile çevresindeki bu day tarlalar nda bulunan yabanc otlar n fitososyolojik yönden ara t r lmas. Do a (Türk. Bot. Derg. ), 15 (3): KOCATÜRK,Ü., Bu dayda Farkl Toprak leme Yöntemlerinin Yabanc Ot Populasyonuna Etkileri. EÜ Fen. Bil. Ens., 67 s (Yük.Lis.Tezi) SÖZER, S., Ankara li Bu day Tarlalar nda Sorun Olan Kekre (Acroptilon repens (L.) D. C.) nin Yay l, Biyoekolojisi ve Kimyasal Mücadele Olanaklar Üzerinde Ara t rmalar.a.ü. Fen Bil. Ens. (Dok.Tezi) SÖZER, S., Investigation on the distribution, bio-ecology and chemical control of Russian knapweed (Acroptilon repens (L.) DC. ) in wheat fields of Ankara province ( A. repens, sürvey, biyoekoloji, ilaç denemesi ). Ankara U. Grad. Sch. Nat. App. Sci. Thesis Abs. : SÖZER, S., G. ERD LLER, Bu day alanlar nda sorun olan kekre (Acroptilon repens (L.) DC) köklerinin baz biyoekolojik özellikleri.vi. Türk. Fito. Kong. Bil. : (Abs: J. Turk. Phytopath. 20 (2-3):97-97) TA TAN, B., Kokarotun (Bifora radians Bieb. ) popülasyon dinami i üzerinde ara t rmalar. VI. Türk. Fito. Kong. Bil. : (Abs: J. Turk. Phytopath. 20 (2-3):99-99) TA TAN, B. A. ERC, Orta Anadolu Bölgesi bu day ekim alanlar nda gözlenen yabanc otlar n yay l ve yo unluklar üzerinde ara t rmalar.. Bit. Kor. Bül., 31, 1-4, TA TAN, B., A. ERC, A. YILDIRIM, Bu day tarlalar ndaki önemli baz yabanc otlar n ç k na toprak derinli inin etkisi üzerinde ara t rmalar. VI. Türk. Fito. Kong. Bil. : (Abs: J. Turk. Phytopath. 20 (2-3): 97-97) YILMAZ, N., A. GÜNCAN, Van yöresinde farkl ekim zamanlar nda, tir ekim yönteminin, de i ik bu day çe itlerinin ve farkl bitki s kl n n yabanc ot yo unlu u üzerine etkisi. S. Ü. Zir. Fak. Derg. 1 (1): ANON M, Uçakla hububat ilaçlamas yap ld. Pankobirlik, 4 (16) : ANON M, Ekinlerde yabanc otlar. Hasad, (89): DO RU, H., 1992.Tah llarda yabanc ot mücadelesi. Karaman 'da Tar m, 2 (5) BOZ, Ö., Çukurova Bölgesi Bu day Ekim Alanlar nda Zarar Veren Tilki Kuyru u (Alopecurus spp.), Ku Yemi (Phalaris spp. ) ve Yabani Arpan n (Hordeum spp.) Önemi, En Uygun Yok Edilme Zamanlar n n ve Kullan labilecek Herbisitlerin Ara t r lmas. ÇÜ Fen Bil. Ens., 92 s (Yük.Lis.Tezi) ECEV T, O., C. KÖYCÜ, G. HATAT, O. KURT, Bu day tarlalar nda görülen yabanc otlarla mücadele imkanlar üzerinde bir ara t rma. OMÜ Zir. Fak. Ara. Y l. :

8 0190. KADIO LU,., E. ULU, Akdeniz Bölgesinde bu day tarlalar ndaki yabanc otlara kar ç k öncesi ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., 20-21: KURÇMAN, M., B. TA TAN, A. ERC, Orta Anadolu Bölgesi bu day tarlalar nda görülen yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., 20-21: KURÇMAN, M., B. TA TAN, A. ERC, Orta Anadolu Bölgesi bu day tarlalar nda görülen geni yaprakl yabanc otlara kar Pardner ilac n n denenmesi. Zir. Müc. Ara. Y l., 20-21: KURÇMAN, M., B.TA TAN, A.ERC, Orta Anadolu Bölgesinde Igran 80 WP isimli herbisitin baz bu day çe itlerine ve yabanc otlara kar etkisinin ara t r lmas. Zir. Müc. Ara. Y l., 20-21: ÖZDEM R, C., Marmara Bölgesinde hububatta sorun olan dar yaprakl yabanc otlara kar ilaçl mücadele olanaklar üzerinde ara t rmalar.zir.müc.ara. Y l., 20-21: ÖZDEM R, C., Marmara Bölgesinde bu dayda sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., 22-23: PARLAK, Y., Y. ALTAN, The determination of weeds in the cereal fields around Ç ld r Lake in Türkiye. J. Turk. Phytopath., 21 (2-3): SOLMAZ, Z., Yabani yulaf (Avena spp.). Tar. Orm. Köy., (74): ULU, E,, KADIO LU, 1992, Akdeniz Bölgesi bu day tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.,22-23 : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde bu dayda yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., 22-23: UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde hububatta yabanc otlara kar Pardner (bromoxynil) ilac n n etkisinin belirlenmesi. Zir. Müc. Ara. Y l.,20-21 : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde de i ik bu day çe itlerinde Igran 80 WP (terbutryn) ilac n n fitotoksik etkisinin belirlenmesi üzerinde çal malar. Zir. Müc. Ara. Y l., : BALKAN, S., Hububatta yabanc ot mücadelesi. K r kkale'de Tar m, 1 (2): BOZ, Ö., M.N.YABA, F,N. UYGUR,1993. Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar ndaki dar yaprakl yabanc ot türleri ve yo unluklar n n saptanmas. Türk. I. Herb. Kong. Bil. Adana : , KADIO LU,., E. ULU, F.N. UYGUR,. ÜREM, Ö. BOZ, Çukurova bu day ekim alanlar nda görülen yabani yulaf (Avena sterilis L.) ' n ekonomik zarar e i i üzerinde ara t rmalar. Türk. I. Herb. Kong. Bil. Adana: KADIO LU,., F. N. UYGUR, A.ÇINAR,1993. Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar nda görülen yabani yulaf (Avena sterilis L.)' n kontrol olanaklar üzerinde ara t rmalar. ÇÜ Zir. Fak. Derg. 5 (2) : KARA, A., Tekirda li Bu day Ekim Alanlar nda Görülen Önemli Yabanc Ot Türleri, Yay l lar ve Bunlardan En Önemlisinin Biyolojisi Üzerinde Ara t rmalar. AÜ Fen Bil. Ens.,103 s. (Dok.Tezi) KARLIG L, B., Bornova yöresindeki bu day tarlalar nda görülen yabanc otlar n saptanmas, fide ve tohum morfolojilerinin belirlenmesi üzerinde incelemeler. EÜ Fen Bil. Tez. Özet : (Yük.Lis.Tezi) KURÇMAN, M., Orta Anadolu Bölgesi bu day ekim alanlar nda Centaurea türlerinin tan m ve yay l üzerinde ara t rmalar. Türk. I. Herb. Kong. Bil.,Adana : MENNAN, H., Samsun li Bu day Ekim Alanlar nda Görülen Yabanc ot Türlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin Çimlenme ve Geli me Biyolojilerinin Ara t r lmas. ÇÜ Fen Bil. Ens., 129 s. (MSc ) OKAY, S., Hububatta yabani ot mücadelesi. Marmara 'da Tar m, (56): SÖNMEZ, S., Fenoxaprop-P- ethyl: Bu day tarlalar nda dar yaprakl yabanc otlarla mücadele. Türk. I. Herb.Kong. Bil., Adana : TA TAN, B., A. ERC, Konya 'da bu day tarlalar nda görülen yabanc otlar n yay l ve yo unluklar üzerinde ara t rmalar. Konya 'da Hub. Tar. Sor. Çöz. Yol. Semp. Bil.,Konya : TA TAN, B., A. YILDIRIM, A. DEM RC., Bu day - nadas ekim sisteminde sar otun (Boreava orientalis Jaub. et Spach. ) popülasyon geli imi üzerinde ara t rmala. Türk. 1. Herb. Kong. Bil., Adana : ULUDA, A., Diyarbak r Yöresinde Yeti tirilen Bu day-mercimek Kültürlerindeki Önemli Yabanc Otlar n Da l ve Bunlar n Baz Biyolojik Özellikleri Üzerinde Ara t rmalar. CÜ Zir. Fak. (Yük.Lis.Tezi) UYGUR, F. N.,. KADIO LU, Ö. BOZ, Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar nda sorun olan yabani yulaf (Avena sterilis L.) yo unluklar n n son on y lda gösterdi i de i iklikler. Türk. I. Herb. Kong. Bil., Adana :

9 0216. BROH, A. R., Z. ÖZER, M. R. KARAMAN, Fosforlu gübrelemenin yabanc ot mücadelesi ile birlikte bu day bitkisinin verim ve N.P.K. kapsam na etkisi.tokat Zir. Fak. Derg., 11(1): KARA, A., G. ERD LLER, Tekirda ili bu day ekim alanlar nda görülen önemli yabanc ot türleri ve yo unluklar n n belirlenmesi üzerinde bir ara t rma. TÜ Zir. Fak. Derg., 3 (1-2) MENNAN, H., F. N. UYGUR, Samsun ili bu day ekim alanlar nda görülen yabanc ot türlerinin saptanmas. OMÜ. Zir. Fak. Derg.,9 (2) SÖZER, S., Ankara linin Baz lçelerinde Bu day Ekim Alanlar ndaki Consolida orientalis ( Gay) Schröd in Fenolojisi ve Morfolojisi le Yay l ve Yo unlu unun Saptanmas AÜ Zir. Fak. Yay. No. 1363, 24 s TA TAN, B., A. ERC, Orta Anadolu Bölgesi bu day ekim alanlar nda gözlenen yabanc otlar n yay l ve yo unlu u üzerinde ara t rmalar. Bit.Kor.Bül.,31 (1-4) : TURGUT,., Bu day Verim ve Kalitesine S ra Aras Uzakl ve Yabanc Ot lac n n (2,4- D) Etkileri. UÜ Fen. Bil. Ens., 132 s (Dok. Tezi) ZEL, M., Güneydo u ve Do u Anadolu Bölgeleri Hububat Tarlalar nda Bulunan Yabanc otlar n Da l m ve Ortalama Yo unluklar. Türk.Fito.Der.Yay.No. 8, 137 s BOZ, Ö., F. N. UYGUR, Determination of dicotyledon weed species and their densities in wheat fields of Çukurova Region, Türkiye ( Çukurova Bölgesi, dikotiledon yabanc otlar ve yo unluklar ). IV th. Plant Life Southwest Asia Symp. zmir : , BROH, A. R., Z. ÖZER, M. R. KARAMAN, Effect of N fertilization and weed control on the yield and nutrient status of wheat plant. Soil fertility and fertilization management ( Gübre ve ilaç uygulamas n n verime etkisi ). Bridge Between Science, Industry and Practice. IX th Int. Symp. of CIEC, Abst., Ku adas ÇET NSOY, S., Biology and chemical control of Melampyrum arvense L. in cereal fields in Central Anatolia (M. arvense, biyoloji, ilaç denemesi ). Jour. Turk. Phytopath.24 (2) ÇET NSOY, S., The effects of root exudates of Boreava orientalis Jaub. Et Spach on the growth of wheat seedlings (B. orientalis,kök salg lar n n bu day fidelerine etkisi ). Jour. Turk. Phytopath.24 (1) DERE,., Samsun Ekolojik artlar nda Farkl Zamanlarda Uygulanan Azotlu Gübre ve Yabanc Ot laçlar n n Ekmeklik Bu daylarda Verim, Verim Unsurlar ve Baz Kalite Kriterlerine Etkileri Üzerine Bir Ara t rma. OMÜ Fen. Bil. Ens., 61 s (Yük.Lis.Tezi) KADIO LU,., F. N. UYGUR,. ÜREM, E. ULU, Ö. BOZ, Çukurova bu day ekim alanlar nda görülen yabani yulaf (Avena sterilis L.) n ekonomik zarar e i inin belirlenmesi. Zir. Müc. Ara. Y l., No.30, Ankara, KURÇMAN, M., B. TA TAN, Orta Anadolu Bölgesinde hububat alanlar nda sorun olan dar yaprakl yabanc otlarla ilaçl mücadele olanaklar. Zir. Müc. Ara. Y l., No : MENNAN, H., F. N. UYGUR, Dicotyledon weed species and their densities in wheat fields in Samsun-Türkiye ( Dikotiledon yabanc otlar, sürvey ). IV th. Plant Life of South West Asia Symp., Bornova- zmir : , SIRMA, M.,1995. Tokat Yöresinde Bu day Alanlar nda Sorun Olu turan Yabanc Otlar, Önemlilerinden Baz lar n n Topluluk Olu turma Durumlar ve Topraktan Kald rd klar N,P,K Miktar Üzerinde Bir Ara t rma. S.Ü.Fen.Bil.Ens. (Dok.Tezi)) SÖZER, S., The effects of some herbicides on wild black cumin (Nigella arvensis L. Var glauca Boiss.) in wheat fields (N. arvensis, ilaç denemesi). Jour. Turk. Phytopath., 24 (1) TA TAN, B., A. ERC, A. YILDIRIM, Orta Anadolu Bölgesi bu day tarlalar nda sorun olan yabanc otlar n yay l ve yo unluklar n n tespiti ile önemli olanlar n çimlenme biyolojileri üzerinde ara t rmalar. Zir. Müc. Ara. Y l., : TEPE, I.,. KAYA, Van da bu day alanlar nda bulunan baz yabanc otlar n geli me dönemleri üzerine bir ara t rma. Türk. VII. Fito. Kong.Bil.,Adana : TURSUN, N., Sivas ve Yöresinde Hasat ekline Ba l Olarak Bu day Ürününe Kar an Yabanc Ot Tohumlar Üzerine Ara t rmalar.gopü Fen. Bil. Ens.,73 s (Yük.Lis.Tezi) TURSUN, N., Z. ÖZER, Sivas ve yöresinde hasat ekline ba l olarak bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar üzerine ara t rmalar.türk. VII. Fito.Kong.,Adana: ULUDA, A., Proso Millet Response to Metsulfuron, Prosulfuron, and Triasulfuron Herbicides ( Metsulfuron, Prosulfuron ve Triasulfuron un ku yemine etkisi ). The Graduate College of the University of Nebraska (Yük.Lis.Tezi) 9

10 0238. ULUDA, A., D. J. LYON ve S. J. NISSEN, Proso millet response to sulfonylurea herbicides ( Sulfonylurea n n ku yemine etkisi). Proc. North Central Weed Sci. Soc., Omaha, NE. : UYGUR, F. N., H. MENNAN, A study on economic treshhold of Galium aparine L. and Bifora radians Bieb. in wheat fields in Samsun-Turkey ( G. aparine, B. radians,, bu day, ekonomik e ik). ANPP Seizieme Conf. du Columa-Journees Internationeles Sur la Lutte Contre Les Mauvaises Herbes, Conf. Proc., Reims, Vol.1, UYGUR, F. N., H. MENNAN, Bu day ekim alanlar nda topraktaki tohum rezervi ile yabanc otlanma aras ndaki ili kinin saptanmas. Türk. VII. Fito. Kong., Adana, KILINÇ,M., H. G. KUTBAY, H. MENNAN, Samsun ili s n rlar içinde bulunan bu day tarlalar ndaki yabanc otlar üzerinde fitososyolojik bir ara t rma. Do a (Türk. Bot. Derg.), 20 (2) MENNAN, H., F. N. UYGUR, Bu dayda sorun olan önemli baz yabanc ot türlerinin çimlenme ve geli me biyolojilerinin saptanmas. OMÜ Zir.Fak.Derg.,11(1) OREL, E., Çukurova Bölgesi Bu day ve M s r Ekim Alanlar nda Baz Ekolojik Faktörlerin Göstergesi Olabilecek Yabanc Ot Türlerinin Saptanmas. ÇÜ Fen Bil. Ens.,133 s. (Yük.Lis.Tezi) SÖZER, S., A. SOLMAZ, Effects of root, leaf and flower extracts of oriental larkspur (Consolida orientalis (Gay) Schröd.) on germination and seedling growth of wheat ( C. orientalis, kök, yaprak ve çiçek salg lar n n bu day n çimlenmesine ve fide geli imine etkisi ). Jour.Turk.Phyto.,25 (3) UYGUR, F. N.,. KADIO LU, Ö. BOZ., H. MENNAN, Current status of weeds and their control in wheat fields in Turkey ( Yabanc otlar n durumu ve kontrolü). 5th Int. Wheat Conf., Ankara : ZENG N, H., Erzurum ve ilçelerinde yazl k bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar ve yo unluklar üzerinde arar t rmalar. Ata. Ü. Zir.Fak. Derg.,27 (3) ZENG N, H., Erzurum ve ilçelerinde k l k bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar ve yo unluklar üzerinde arar t rmalar.turk. Jour.Agri. Forest, 20, BOZ,Ö., Bu day Ekim Alanlar ndaki Yabani Hardal (Sinapis arvensis) ve Yabani Fi in (Vicia spp.) Baz Biyolojik Özellikleri ve Ekonomik Zarar E iklerinin Belirlenmesi le lgili Ara t rmalar. ÇÜ Fen Bil. Ens., 102 s. (PhD ) BOZ, Ö., H. MENNAN, F. N. UYGUR, Economic thresholds of some nuisible weed species in winter wheat in Turkey (Ekonomik zarar e i i). 10 th EWRS Symp., Poznan-Poland : BOZ,Ö., F.N.UYGUR, Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar ndaki yabani hardal (Sinapis arvensis) ve yabani fi in (Vicia spp.) zarar seviyelerinin saptanmas ve ekonomik zarar e i inin hesaplanmas. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bil., zmir- Ayval k: C VELEK,., S. KIRBA, Y. PARLAK, Elaz ili tah l tarlalar ndaki yabanc otlar n belirlenmesi. Türk. II. Herb. Kong. Bil., zmir-ayval k : ERC, A., B. TA TAN, A. YILDIRIM, Orta Anadolu Bölgesi bu day ekili alanlar nda gökba n ( Centaurea depressa Bieb.) yay l, yo unlu u, ç k derinli i ve çimlenme biyolojisi üzerinde ara t rmalar. Türkiye II.Herboloji Kongresi Bil., zmir- Ayval k: KARAHAN,Y., Bu dayda Uçakla Yabanc Ot Mücadelesinde Damla Da l m n n Farkl Ölçme Yöntemleri Kullanarak Belirlenmesi Üzerine Bir Ara t rma. Har.Ü. Fen. Bil. Ens., 92 s (Yük.Lis.Tezi) KOCATÜRK,Ü., Y. NEML, H. DEM RKAN, M. DEM RC, Bu dayda farkl toprak i leme yöntemlerinin baz yabanc ot populasyonuna etkileri. Türk. II. Herb. Kong. Bil. zmir-ayval k, SIRMA, M.,. KADIO LU, A. GÜNCAN, Tokat ve yöresinde tohumluk bu dayda selektörlerden önce ve sonra ürüne kar an yabanc ot tohumlar n n ve yo unluklar n n belirlenmesi. Türk. II. Herb. Kong. Bil., zmir-ayval k : SIRMA, M., A. GÜNCAN, Tokat ve yöresinde bu day ekim alanlar nda sorun olu turan yabanc otlar ve önemlilerinden baz lar n n topluluk olu turma durumlar üzerine bir ara t rma. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bil., zmir-ayval k: SIRMA, M., A. GÜNCAN, Tokat yöresinde bu day ekim alanlar nda sorun olu turan yabanc otlar ve önemlilerinden baz lar n n topraktan kald rd klar N,P,K miktar üzerinde bir ara t rma. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bil., zmir-ayval k:

11 0258. TA TAN, B., A. YILDIRIM,1997. Kokarot (Bifora radians Bieb) tohumlar n n uzun süre oda s cakl nda bekletilmesinin çimlenme ve canl l a etkisi. Türk. II. Herb. Kong., zmir-ayval k,bil. : TA TAN, B., A. YILDIRIM, A. DEM RC, Bu day ekim alanlar nda sorun olan sar otun (Boreava orientalis Jaub. Et.Spach.) mücadelesinde tahmin ve uyar ya yönelik biyo-ekolojik kriterlerin ara t r lmas. Turk. J. Agri. Forestry, 21 (2) TEPE,I.,. TÜFENKÇ,, KAYA,. CEYLAN, Van da bitki besin al n m aç s ndan bu day-yabanc ot rekabetitürkiye II. Herboloji Kongresi Bil., zmir-ayval k, ULUDA, A., Weed infestation level changes in cereals in Diyarbak r, Turkey ( Yabanc ot popülasyon de i imleri ). 10 th Symp. EWRS, Poznan, Poland, Proceedings: ULUDA, A., D. J. LYON, S. J. NISSEN, S. D. KACHMAN, Proso millet (Panicum miliaceum) response to CGA , metsulfuron, and triasulfuron (Panicum miliaceum un CGA , metsulfuron ve triasulfuron a tepkileri ). Weed Tech., 11: ULUDA, A., A. DEM R, Güneydo u Anadolu Bölgesi nde hububat-mercimek alanlar nda bulunan baz turpgiller (Brassicaceae) in belirlenmesi. Türk. II. Herb. Kong. Bil., zmir-ayval k, ZENG N, H., Erzurum yöresinde yazl k bu dayda geni yaprakl yabanc otlar n kimyasal mücadelesi üzerinde çal malar. Türk. II. Herb. Kong. Bil., zmir-ayval k : CAUSSANEL, J. P., M. BOUHACHE, H. MENNAN, A. TROUVELOT, Biological and economical aspects in integrated management of some Umbellifarae and Leguminosae weeds in dryland cereals ( Kuru ekim artlar nda baz Umbellifer ve Leguminose yabanc otlar n entegre yönetiminde biolojik ve ekonomik yönler ). 6 eme Symp. Mediterranéen EWRS, Montpellier,France : DEM RC O LU, A., Baz Sulfonylurea Grubu Herbisitlerden Chlorsulfuron un Bezostaja-1 ve Gerek 79 Bu day Çe itlerine Olan Fitotoksik Etkileri Üzerine Ara t rmalar. AÜ Fen Bil.Ens., 35 s. (Yük.Lis.Tezi) KADIO LU,.,. ÜREM, E. ULU, Ö. BOZ, F. N. UYGUR, Researches on the economic thresholds of wild oat (Avena sterilis L.) in wheat fields in Çukurova Region of Turkey ( A. sterilis, ekonomik e ik). Türk. Herb. Derg., 1 (2) MENNAN, H., Samsun li Bu day Ekim Alanlar nda Önemli Zarara Neden Olan Kokarot (Bifora radians Bieb.) ve Yap kanotu (Galium aparine L.) nun Ekonomik Zarar E iklerinin ve Baz Biyolojik Özelliklerinin Ara t r lmas. ÇÜ Fen. Bil. Ens.,137 s (Dok.Tezi) SÖZER, S., A. AYHAN, Bu day tohumlar n n çimlenmesine ve fide geli imine an z n etkisi. Türk. Herb. Derg., 1 (1) TEPE, I., Van da bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar n n yo unluk ve da l mlar. Türk. Herb. Derg., 1 (2) GÜLER, M., Makarnal k bu day (Triticum durum Desf.) da farkl herbisit ve azot dozlar n n tanede protein oran na etkileri. AÜ Zir.Fak.Tar.Bil.Derg., 5 (3) KAYA,., I. TEPE, Van ve yöresinde k l k bu dayda sorun olan kekre (Acroptilon repens (L.) DC ) ve dü ün çiçe i (Ranunculus damascenus Boiss and Gaill.) nin verime olan etkileri ve ekonomik zarar e iklerinin saptanmas üzerinde ara t rmalar. TÜB TAK, Jour. Agri. Forestry., 23 (Ek say 1), ULUDA, A., ve Z. ÖZER, Farkl s cakl klarda baz mekanik i lem ve kimyasal madde uygulamalar n n boynuz otu (Cerastium dichotomum L.), boynuzlu yo urt otu (Galium tricornutum Dandy), çoban tara (Scandix pecten-veneris L.) ve yap kan otu (Asperula arvensis L.) nun çimlenmelerine etkisi. Turkiye Herboloji Dergisi, 2 (1): ULUDA, A., B.TA TAN,. ÜREM S, F.N. UYGUR, M. (KATKAT) RU EN, A. UZUN, Changes in weed flora in cereals (Yabanc ot floras nda de i imler ). 11 th Symp., EWRS,Basel, Switzerland, Proc.: ANONYMOUS, 2000.Hububat alanlar nda yabani otlar n ilaçl kontrolü. Hasad, (182): ANONYMOUS,2000. Bu day tarlas nda ot mücadelesi. Hasad, (190): BOZ, Ö., M. N. DO AN, S. DURA, Denizli ili bu day ekim alanlar ndaki yabanc otlar n yayg nl k ve yo unluklar n n saptanmas. Türk.Herb.Derg., 3 (1) BOZ, Ö., Ayd n ili bu day ekim alanlar nda bulunan yabanc otlar ile rastlanma s kl klar ve yo unluklar n n saptanmas. Türk.Herb.Derg., 3 (2) ED NÇL LER,N zmir ve Çevresinde Bu day Alanlar nda Görülen Baz Yabanc Ot Türlerinin (Leguminosae Familyas ) Te hisi ve Tan s. EÜ Fen Bil. Ens.,61s (Yük.Lis.Tezi) GÜLER, M., Farkl yeti tirme dönemlerinde uygulanan 2,4-D nin ekmeklik bu day n (Triticum aestivum L.) tane verimine etkisi. AÜ Zir.Fak.Tar.Bil.Derg.,6 (1)

12 0281. IHAB, M. M. ABD ALAZIZ, Sulfonylurea Grubu Herbisitlerden Chlorsulfuron un Bu day Ürünü ve Topraktaki Kal c l n n Saptanmas Üzerinde Ara t rmalar. AÜ Fen Bil. Ens., 58 s (Yük.Lis.Tezi) KAYA, Y., H. ZENG N, Pasinler ovas ndaki bu day tarlalar nda sorun olu turan yabanc otlarla, rastlama s kl klar, hayat formlar ve fitoco rafik bölgelerinin belirlenmesi. Türk.Herb.Derg., 3 (1) TOPUZ, M.,, Bal kesir li Manyas lçesi Hububat Tarlalar nda Topraktaki Baz Önemli Yabanc Ot Türlerinin Tohumlar n n Yo unlu unun Tespiti ve Topraktaki Tohum Populasyonu le Yabanc Ot Floras Aras ndaki li kinin Belirlenmesi Üzerinde Ön Çal malar.eü Fen Bil. Ens.,65s (Yük.Lis.Tezi) ÇORUH,., H. ZENG N, Erzurum ili A kale ve Horasan ilçelerinde bu day ekim alanlar nda topraktaki tohum rezervi ile yabanc otlanma aras ndaki ili kinin saptanmas. Türk.Herb.Derg., 4 (2: ) GÜNCAN, A., N.BOYRAZ, Anadolu nun bat s nda bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar, yo unluklar ve olu turduklar topluluklar üzerinde ara t rmalar. Türk. III. Herb. Kong. Bil. Özet.,Ankara : GÜNCAN,A., N. BOYRAZ Anadolu nun bat s nda bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar ve yo unluklar.sü Ziraat Fak Derg. 15 (26): KAYA, Y., H. ZENG N, Pasinler Ovas ndaki bu day tarlalar nda sorun olu turan yabanc otlardan baz lar n n fenolojilerinin belirlenmesi.ata.ü. Zir. Fak. Der.,32 (2): MENNAN, H., D. I IK, F. N. UYGUR, Alopecurus myosuroides Huds. (tilki kuru u) in bu day ekim alanlar nda ekonomik zarar e iklerinin belirlenmesi. Türk. III. Herb. Kong. Bil. Özet.,Ankara, MENNAN, H., D. I IK, F. N. UYGUR, Avena spp. (Yabani yulaf ) nin bu day ekim alanlar nda ekonomik zarar e iklerinin belirlenmesi. Türk. III. Herb. Kong. Bil. Özet.,Ankara, ÖNEN, H., E. ÖZGÖZ, Z. ÖZER, Farkl ekim yöntemlerinin bu dayda yabanc otlanmaya ve verime etkileri. Türk. III. Herb.Kong.Bil.Özet.,Ankara, TOPUZ, M., Y. NEML, Manyas (Bal kesir) ilçesi hububat tarlalar nda topraktaki baz önemli yabanc ot tohumlar n n yo unlu unun tespiti ve topraktaki tohum populasyonu ile yabanc ot floras aras ndaki ili kinin belirlenmesi üzerinde ön çal malar. Türk. III. Herb.Kong.Bil.Özet.,Ankara, TURSUN, N., Kahramanmara ili ve ilçelerinde bu day ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlar n belirlenmesi üzerinde ara t rmalar. Türk. III. Herb. Kong. Bil. Özet., Ankara, ZENG N, H., Changes in weed response to 2,4-D application with 5 repeated applications in spring wheat ( Yazl k bu dayda 5 defa yap lan 2,4-D uygulamas na yabanc otlar n verdikleri tepkilerdeki de i meler). ). Turk. J. Agric. For., 25 (1): ANONYMOUS, Bu dayda yabanc ot mücadelesinde yeni bir ilaç : Monitor 75 WG. Hasad,(206) BOZ, Ö., M. N. DO AN, F. ALBAY, Ayd n ili bu day alanlar ndaki önemli yabanc otlar ve mücadelesi. Ayd n l Müd. Derg. (Aytar m) 5 (26) GÜNCAN,A Anadolu nun do usunda bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar ve yo unlular. Konya Tic. Borsas Derg., 5(11): KORDAL,., Bayburt li Arpa,Bu day,mercimek ve eker Pancar Tarlalar nda Görülen Yabanc Otlar, Yo unluklar, Topluluk Olu turma Durumlar ve Tohumlar n n Ürüne Kar ma Oranlar Üzerinde Ara t rmalar. Ata.Ü.Fen. Bil. Ens.,136 s (Yük.Lis.Tezi) MENNAN, H., D. I IK, M. BOZO LU and F.N. UYGUR, Economic thresholds of Avena spp. and Alopecurus myosuroides in winter wheat fields (Avena spp., A. myosuroides, ekonomik e ikler ). Jour. Plant Dis. and Protect. Sonderheft XVIII : TURSUN, N., Kahramanmara ili ve ilçelerinde bu day ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlar n belirlenmesi. Türk. Herb. Derg., 5 (1) ULUDA, A., Y. NEML, B. RUBIN Fenoxaprop resistant wild oat biotypes in Turkey (Fenoxaprop a dayan kl yabani yulaf biyotipleri ) AKSOY, A., M. DALÇAM, N. YABA, Mesosulfuron-methyl and iodosulfuron methyl Na, new active ingredients for grass and broadleaved weeds control in wheat in Turkey ( Bu dayda dar ve geni yaprakl yabanc otlara kar yeni herbisitler : Mesosulfuron-methyl and iodosulfuron methyl Na). 7 th EWRS Mediterranean Symp., Adana : BOZ, Ö., F. ALBAY, M. N. DO AN, Efficacy of different doses of olive processing waste on Raphanus raphanistrum and Phalaris minor in wheat (Çe itli dozlardaki zeytin 12

13 i leme at klar n n bu dayda R. raphanistrum ve P. minor a herbisit etkisi ). 7 th EWRS Mediterranean Symp., Adana : BÜKÜN,B., B.H.GÜLER, S.UYGUR, anl urfa ili arpa ekim alanlar ndaki yabanc otlar ve da l mlar. Türk.Herb.Derg.,6 (2) DO AN, M., N., Ö, BOZ, F. ALBAY, F. N. UYGUR, Differences in the sensitivity of weed species against tribenuron-methyl in wheat (Bu day da yabanc otlar n tribenuronmethyl e gösterdikleri hassasiyetteki farkl l klar ). 7 th EWRS Mediterranean Symp., Adana : GÖNEN, O., T. BUSCHBELL, N. BOLAT, H. J. SANTEL, Propoxycarbazone-sodium-A new selective herbicide for weed control in wheat in Turkey ( Yeni herbisit : Propoxycarbazone-sodium ). 7 th EWRS Mediterranean Symp., Adana : K T, Y. E., Ö. BOZ, Isparta ili bu day ekim alanlar ndaki yabanc otlar n yayg nl k ve yo unluklar n n saptanmas. Türk.Herb. Derg. 6 (1) MENNAN, H., D. I IK, M. BOZO LU, Economic thresholds of Avena spp. and Alepecurus myosuroides in winter wheat fields (Avena spp., A. myosuroides, ekonomik e ikler ). Pakistan J. Bot., 35 (2): MENNAN, H., ve D. I IK, Bu day tohumlu unda bulunan yabanc ot tohumlar n n yo unluklar ve bitkiye dönü üm oranlar n n saptanmas.türk.herb. Derg.6 (1) MENNAN, H., The effects of depth and duration of burial on seasonal germination, dormancy and viability of Galium aparine and Bifora radians seeds ( G. aparine, B. radians,, toprak derinli inin, gömme süresinin, çimlenme, dormansi ve canl l a etkisi ). Jour. Agro. Crop Sci.( 189) : MENNAN, H., Economic thresholds of Sinapis arvensis (wild mustard) in winter wheat fields ( S. arvensis, ekonomik e ik ). Pakistan Jour.Agro. 2 (1) ÖZK L, M., Trakya Bölgesinde Selektörden Önce ve Sonra Bu day Ürününe Kar an Yabanc Ot Tohumlar n n ve Yo unluklar n n Belirlenmesi. TÜ Fen Bil. Ens.,51 s (Yük.Lis.Tezi) SÖZER, S,.M.M., ABD ALAZ Z, Farkl zaman ve dozlarda ç k sonras uygulanan chlorsulfuron un toprak ve bu day tanelerinde kal c l n n HPLC ile saptanmas Türk.Herb.Derg., 6(1) ULUDA, A Do u Akdeniz Bölgesinde Bu day Tarlalar ndaki Yabani Yulaf n (Avena sterilis) Baz Graminisitlere Olu turdu u Dayan kl l k Üzerinde Ara t rmalar. EÜ Fen Bil. Ens.,129 s (Dok.Tezi) ÜSTÜNER, T., B. N. ALTIN, Ni de yöresinde bu day tarlalar nda sorun olan yabanc otlar ve yo unluklar. Türk.Herb.Derg.,6 (2) BÜKÜN, B., The weed flora of winter wheat in anl urfa,turkey (Survey). Pak.Jour. Weed Sci.Res.,7 (9): BÜLBÜL, Z. F., Çukurova Bölgesi Bu day Ekim Alanlar ndaki Kangal Türlerinin Saptanmas, Silybum marianum (L.) Gaertner (Meryem Dikeni, Kangal) un Biyolojisi ve Kimyasal Mücadelesi Üzerine Ara t rmalar. ÇÜ Fen Bil. Ens.,157 s (Yük.Lis.Tezi) BÜLBÜL, Z. F., F. N. UYGUR, Silybum marianum L. Gaerner (Meryem dikeni, Kangal) un Çukurova Bölgesi bu day ekim alanlar ndaki önemi ve geli me biyolojisi. Türk. I. Bit. Kor. Kong. Bil. Özet., Samsun : ED NÇL LER, N., Y. NEML,. KAYA, zmir ve çevresinde bu day alanlar nda görülen baz Trifolium türlerinin te hisi. YYÜ, Zir. Fak. Tar. Bil.Derg.,14 (2): MENNAN, H., D. I IK, The competitive ability of Avena spp. and Alopecurus myosuroides Huds. influenced by different wheat (Triticum aestivum) cultivars ( Avena spp., A. myosuroides,, bu day çe itlerinde rekabet ). Turk J. Agric. For. 28 : SÖZER, S., Determination of the tribenuron-methyl residues, applied as post-emergence at different times and rates by HPLC in wheat grains and soil (Tribenuron-methyl, dane ve toprakta rezidü ). Jour. of Food Tech.,2 (4) TURSUN, N., Z. KANTARCI, H. B L R, M. SEY THANO LU, Kahramanmara ilinde bu day ürününe kar an yabanc ot tohumlar n n belirlenmesi. Türk. I. Bit. Kor. Kong. Bil. Özet., Samsun : ÜSTÜNER, T., B. N. ALTIN Ni de yöresinde bu day tarlalar nda sorun olan yabanc otlar ve yo unluklar. Türk.Her.Derg., BOZ, Ö., Economic threshold of wild radish (Raphanus raphanistrum L.) in wheat (R. raphanistrum, ekonomik e ik ). Turk. J. Agric. For. (Bas mda) MENNAN, H., B. H. ZANDSTRA, Influence of wheat (Triticum aestivum) seeding rate and cultivars on competitive ability of Bifra (Bifora radians) ( Tohum miktar ve çe itlerin B. radians n rekabet gücü üzerine etkisi ). Weed Techlonogy (In pres). 13

14 0325. MENNAN, H., B. H. ZANDSTRA, Effect of wheat (Triticum aestivum) cultivars and seeding rate on yield loss from Galium aparine (Cleavers) (Bu day çe it ve tohum miktar n n G. aparine den ileri gelen ürün kayb na etkisi ). Crop Protection (In pres) MEN, H., Çeltik tarlalar nda yeti en yabanc otlara kar ilaçla mücadele usulü. Böcü, 1(3): MEN, H., Çeltik tarlalar nda yeti en dar yaprakl yabanc otlarla mücadele. Böcü, 1(9-10):14-15, B LG R, S., H. BAKIRCI, Topalak (Cyperus rodundus L.) yabanc otu ile mücadele imkanlar üzerinde ara t rmalar. Bit. Kor. Bül., 9 (3): KURHAN, N., M. KURÇMAN, Ö. CEYLAN, Orta Anadolu çeltik ziraat nda yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara.Y l.: TÜRKER, R., M. B Ç C, M. YÜKSEL, Çeltik tarlalar nda görülen dar cana (Echinochloa crusgalli L.) kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : KORKUT,., Çeltiklerde dar can otuna (Echinochloa crusgalli) kar ilaçl mücadele. Zir.Müc.Ara.Y l. : KURHAN, N., Çeltikte yabanc otlar: laçla yabanc ot mücadele talimat. Ank. Zir. Müc. Zir. Kar. Ba k. Yay. No. 8: ANON M, Çeltik ekiminde yabani ot mücadelesi. Zir. Dün., 25 (305):8-9 (Çeviri) SER N, Z., Çeltiklerde dar can mücadelesi.zir. Mec.,(24): SER N, Z., Çeltikte dar can mücadelesi. Zir. Mec.,(24): ULU, E., Ege Bölgesi çeltik tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : SÖNMEZ, S., Çeltikte yabanc ot. Bit. Sa., 10 ( ): KORKUT,., M. KASA, Karadeniz Bölgesinde çeltiklerde sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara.Y l: ÖZKUT, A., E. ULU, Ege Bölgesi çeltik tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde çeltikte yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesi Çeltik Alanlar nda Dar can (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) ve Tek Y ll k Topalaklar (Cyperus fuscus L., Cyperus difformis L. )'in Biyolojisi, Ekolojisi ve Sava Olanaklar Üzerinde Ara t rmalar. EÜ, Zir.Fak.73 s. (Dok.Tezi) UZUN, A., Y. NEML, Güneydo u Anadolu Bölgesindeki çeltik alanlar ndaki baz dar can (Echinochloa spp.) ve baz tek y ll k topalak (Cyperus spp.) türleri üzerinde ara t rmalar. I. Türlerin biyoloji ve ekolojisi. IV. Türk. Fito. Kong. Bil. Özet. :29-29 (Abs: J. Turk. Phytopath. 14 (3): ) UZUN, A., Y. NEML, Güneydo u Anadolu Bölgesi çeltik alanlar ndaki baz dar can ( Echinochloa spp.) ve baz tek y ll k topalak (Cyperus spp. ) türleri üzerinde ara t rmalar : II. Bu türlerle mücadele. IV. Türk. Fito. Kong. Bil. Özet. :30-30 (Abs: J. Turk. Phytopath., 14 (3): ) KORKUT,., M. KASA, Karadeniz Bölgesi çeltik alanlar nda zararl olan(echinochloa crus-- galli) dar can yabanc otuna kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : UZUN, A., TTC yöntemi ile dar can (Echinochloa spp.) ve topalak (Cyperus spp.) tohumlar n n çimlenme gücünün belirlenmesi.v. Türk. Fito. Kong. Bil. Özet. : (Abs: J.Turk. Phytopath.,17 (3): ) ANON M, Çeltik tarlalar ndaki yabanc otlar. Hasad, (189): KADIO LU,., E. ULU, Çukurova çeltik tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l : ÖZDEM R, C., Marmara Bölgesinde çeltikte sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., : UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde çeltikte yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.,20-21 : ANON M, Çeltikte yabanc ot mücadelesi. Hasad, 9 (107): KASA, M.,. KORKUT, Karadeniz Bölgesi çeltik alanlar nda sorun olan dar can (Echinochloa spp.) türlerine kar kullan lan ilaçlar n etki durumlar n n yeniden tespiti üzerinde çal malar. Zir. Müc. Ara. Y l.,26-27 : ÖNGEN, N., Y. NEML, Topalak (Cyperus rotundus L.) n geli mesi üzerine mevsimsel farkl l klar n etkililiklerinin ara t r lmas. Türk. VII. Fito. Kong.,Adana : ANONYMOUS, Çeltikte ekim,sulama gübreleme ve yabanc ot mücadelesi. Hasad,(172): 14

15 0354. I IK, D., Samsun li Çeltik Ekim Alanlar nda Görülen Yabanc Ot Türlerinin Belirlenmesi ve Önemli Baz Türlerin Çimlenme ve Geli me Biyolojilerinin Ara t r lmas. OMÜ Fen. Bil. Ens., 67 s (Yük.Lis.Tezi) I IK, D., H. MENNAN, O. ECEV T, Samsun ili çeltik ekim alanlar nda görülen yabanc ot türlerinin belirlenmesi. OMÜ, Zir. Fak. Derg. 15 (3): DEM RC, M., A. UZUN, Çeltik alanlar nda önemli yabanc otlar ve kimyasal sava m önerileri. Türk. III. Herb.Kong.Bil.Özet.,Ankara : I IK, D., H. MENNAN, Çeltikte dar can (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv), kurba a ka (Alisma plantago aquatica L. ) ve sandalye saz n n (Scirpus mucranatus Pollich) rekabet yeteneklerinin ara t r lmas. Türk.Herb.Derg., 4 (2) ANONYMOUS, Çeltikte yeni bir yabanc ot : Leptochloa fascicularis. Hasad (218) : ANONYMOUS, Tar msal ürünleri tehdit eden ciddi bir yabani ot sorunu : Topalak (Cyperus spp.). Hasad, (225) ANONYMOUS, Ülkemiz çeltik tarlalar nda görülen dar can türleri. Hasad, (231) : ANONYMOUS, Ülkemiz çeltik tarlalar nda görülen sazlar (Scirpus spp.) Hasad, (232) : ANONYMOUS, Ülkemiz çeltik tarlalar nda görülen geni yaprakl yabanc otlar. Hasad, (233) : SÜREK, H., Ülkemiz çeltik tarlalar nda görülen geni yaprakl otlar. Hasad,20 (229) KARASU, H. H., M s rlarda yabanc ot mücadelesi (Gesatop: simazin, Gesaprim: atrazin). Koruma, 4 (30): ÇAKILLAR, M., (Simazin ve Atrazin terkipli) Gesatop ve Gesaprim, m s r ziraat nda yabanc otlara kar. Koruma, 3 (26): ÇAKILLAR, M., Gesatop (Simazin) yabanc otlar önler. Koruma, 3 (28): KARASU, H. H., M s rlarda yabanc ot mücadelesi ve zararl lar na kar toprak dezenfeksiyonu. Koruma, 4 (30): ZEL, M., Güneydo u Anadolu Bölgesinde çapa bitkilerinde yabanc otlara kar ilaç denemeleri (m s r). Zir. Müc. Ara. Y l. : KORKUT,., M. KASA, M s r tarlalar nda zararl olan yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : KASA, M., Karadeniz Bölgesi M s r Tarlalar nda Görülen Önemli Yabanc otlar ve Sava lar Üzerinde Ara t rmalar. Samsun Zirai Müc. Ara. Ens.,(Uzm. Tezi) KASA, M.,. KARACA, Investigation on the determination and control of the important weeds in corn fields in the Black Sea of Turkey (Sürvey, ilaç denemesi). J. Turk. Phytopath. 6 (19): ÇET NSOY, S., 1978.Orta Anadolu 'da m s r tarlalar nda görülen yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : KASA, M., Karadeniz Bölgesinde m s r tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : SÖNMEZ, S., H. H, KARASU, M s r tarlalar ndaki yabanc otlara kar Primextra ve Aretit Flussig ile ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : ULU, E., Ege Bölgesi m s r tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : KASA, M.,. KORKUT, Karadeniz Bölgesinde m s r tarlalar ndaki yabanc otlara kar Eradicane 6 E ilac n n etkinli inin saptanmas. Zir. Müc. Ara. Y l. : ÖZKUT, A., E. ULU, Ege Bölgesi m s r tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir.Müc. Ara. Y l. : ÖZDEM R, C., Marmara Bölgesinde m s r tarlalar nda sorun olan yabanc otlara kar Eradicane 6 E ilac n n biyolojik etkinli inin saptanmas.zir.müc.ara.y l. : KADIO LU,., E. ULU, Akdeniz Bölgesi m s r tarlalar nda sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : KURÇMAN, M., B. TA TAN Orta Anadolu Bölgesinde m s r tarlalar nda sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.: ÖZER, Z., Eine Untersuchung über die Vermischung der Samen des Ackersenfes (Sinapis arvensis L.) bei Sommergerste in Korn und Stroh bei unterschiedlicher Ernteart ( S. arvensis tohumu, tohuma kar mas ). J. Turk. Phytopath., 17 (1): DEM RKAN, H., Y. NEML, M. DEM RC, I. TEPE, M s rda farkl toprak i leme yöntemlerinin yabanc ot floras na etkisi. VI. Türk. Fito. Kong. Bil. : (Abs: J. Turk. Phytopath., 20 (2-3):98-98) ANON M, M s r tarlalar nda yabanc otlar. Hasad, (89): KASA, M.,. KORKUT, Karadeniz Bölgesinde m s r tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.,22-23 :

16 0385. KURÇMAN, M., B. TA TAN, A. ERC Orta Anadolu m s r tarlalar nda sorun olan yabanc otlara kar Pardner ilac n n denenmesi.zir. Müc Ara. Y l., : ÖZDEM R, C., Marmara Bölgesinde m s r tarlalar nda sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., : ÜREM,., Adana da M s r Ekili lerinde Uçakla Herbisit Uygulamalar Üzerine Bir Ara t rma. ÇÜ Fen Bil. Ens., 95 s (Yük.Lis.Tezi) ÜREM,., F. DEL GÖNÜL, Adana 'da m s r ekili lerinde uçakla herbisit uygulamalar. III. Ulusal Tar. Hay. Semp. Bil. Özet., ULU, E.,. ÜREM, Çukurova da ikinci ürün m s r tarlalar ndaki tek y ll k yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.,30 : KAÇAN,K., Tokat Kazova da Yeti tirilen M s rda Sorun Olan Yabanc Otlar ile Uygulanan Farkl Sava Yöntemlerinin Verime Olan Etkileri Üzerinde Ara t rmalar. GOPÜ, Fen Bil. Ens., (Yük.Lis.Tezi) KOÇ, A., M s r ve ayçiçe i tar m nda band ilaçlamas n n uygulanmas.tar.orm.köy (110) ÜREM,., F. DEL GÖNÜL, M s r ekili lerinde uçakla herbisit uygulamalar üzerine ara t rmalar. ÇÜ Fen ve Müh.Bil. Derg., 6 (3) KAÇAN,K., N. TURSUN, H. ÖNEN, Z. ÖZER, Kazova da (Tokat) m s r (Zea mays L. ) ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlartürk.ii.herb.kong., zmir-ayval k, ÜREM,., A. C. ÜLGER, O. GÖNEN, B. ÇAKIR,. KADIO LU, A. ULUDA, Çukurova da ikinci ürün m s r bitkisinde yabanc otlar n farkl dönemlerde yok edilmesi ile kritik periyodun saptanmas.türk. II. Herb. Kong. Bil., zmir-ayval k, ÜREM,., A. BAYAT, E. ULU, N. YARPUZ, E. OREL, kinci ürün m s r tar m nda herbisit uygulama yöntemlerinin kar la t r lmas.türk. II. Herb. Kong. Bil., zmir- Ayval k, ZENG N, H., Erzurum ili Pasinler ve Tortum ilçelerinde m s r tarlalar nda bulunan yabanc otlar, yo unluklar, yayg nl klar ve topluluk olu turma durumlar üzerinde ara t rmalar. Ata. Ü. Zir. Fak. Der., 28 (4): ULU, E. ve. ÜREM, Çukurova'da ikinci ürün m s r tarlalar ndaki y ll k yabanc otlara kar ilaç denemesi. Tar. Ara. Özet. 1996, T.K.B., TAGEM, (1): 90, Ankara ÜREM,., F. DEL GÖNÜL, kinci ürün m s r yeti tiricili inde uçakla herbisit uygulamalar üzerine ara t rmalar. Türk. Herb. Derg., 1 (1) TURSUN, N., Z. ÖZER, Tokat yöresinde m s r,fasulye,m s r+fasulye ekim alanlar nda toprak derinli ine ba l olarak yabanc ot tohumlar n n da l m üzerinde ara t rmalar. Türk.Herb.Derg. 2 (2) ULUDA,A.,. ÜREM, A.C. ÜLGER, E.AKSOY ve B. ÇAKIR, Response of corn varieties to trifluralin (Trifluraline m s r çe itlerinin tepkisi). Abs. of the III. Int. Weed Sci. Cong., Foz do Iguassu, Brasil : ÜREMIS,., A. C. ÜLGER, A. ULUDA,. KADIO LU, E. ULU, Weed control in corn in the Çukurova Region (Yabanc ot mücadelesi ). Proceedings of the III. Int. Weed Sci. Cong., Foz do Iguassu, Brasil, Manuscript no: s. CD-ROM. Available from: International Weed Science Society, Oxford, MS, USA A DA, M.., Çar amba Ovas nda Yap lan Hibrit M s r Yeti tiricili inde De i ik Toprak leme ve Ekim Zaman artlar nda En Uygun Yabanc Ot Kontrol Metodunun Tespiti Üzerine Bir Ara t rma. OMÜ Fen. Bil. Ens.,209 s (Dok.Tezi) DO AN, M. N., Ö. BOZ, Einfluss von Ammonium-Sulfat auf die Wirksamkeit von Maisherbiziden unter Feldbedingungen in der Türkei ( Herbisitlerin al nmas nda Ammonium sulfat n etkisi. Zeitschrift für Pflanzen- krankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft XVIII : DO AN, M. N., Ö. BOZ and F. ALBAY., Influence of some additives on the efficacy of nicosulfuron in maize and fenoxaprop-p-ethyl in wheat ( M s r da nicosulfuron, bu dayda fenoxaprop-p-ethyl aktivitesine yay c yap t r c lar n etkisi ). 12 th EWRS Symp., Wageningen : DURAN, H., Samsun linde M s r Ekim Alanlar nda Yabanc Ot laçlama Tekniklerinin yile tirilmesi Olanaklar Üzerinde Bir Ara t rma. OMÜ Fen. Bil. Ens., 55 s (Yük.Lis.Tezi) AKSOY, A., M. DALÇAM, N. YABA, Foramsulfuron-A new postemergence corn herbicide in Turkey, controlling grasses and broadleaved weeds ( Dar ve geni yaprakl yabanc otlar için yeni bir herbisit : Foramsulfuron ). 7 th EWRS Mediterranean Symp., Adana :

17 0407. DURAN, H., Y. PINAR, Samsun ilinde m s r ekim alanlar nda yabanc ot ilaçlama tekniklerinin iyile tirilmesi olanaklar üzerinde bir ara t rma. OMÜ Zir.Fak.Derg.,19 (1) MENNAN, H., D. I IK, Samsun ili m s r ekim alanlar nda son 30 y lda görülen floral de i iklikler ve bunlar n nedenlerinin ara t r lmas. Türkiye Herboloji Dergisi, 6 (1): TURSUN, N., Z. ÖZER, Research on yield lost of corn, French bean and mixed French bean-corn caused by weeds ( M s r, fasulye, m s r+fasulye ekili lerinde yabanc otlardan ileri gelen ürün kayb ). 7 th EWRS Medi.Symp.,Adana : TURSUN, N., Z. ÖZER, Determination of weed species and their intensity in corn, french bean and mixed french bean-corn in Tokat Province ( M s r, fasulye, m s r+fasulye ekili lerinde yabanc ot surveyi ). 7 th EWRS Medi. Symp., Adana, DO AN, M. N., A. ÜNAY, Ö. BOZ ve F. ALBAY, Determination of optimum weed control timing in maize (Zea mays L.) ( Optimum yabanc ot kontrol zaman n n tespiti). Türk. J. Agric. For. 28 : I IK, D., H. MENNAN, H. KAPAR, Samsun ili m s r ekili alanlar nda sorun olan yabanc otlar n farkl dönemlerde yok edilmesi ile kritik peryodun saptanmas. Türk. I. Bit. Kor. Kong. Bil. Özet., Samsun : ÖKTEM, A., A. ÜLGER, Y. CO KUN, Harran ovas ko ullar nda baz yabanc ot kontrol yöntemlerinin m s r bitkisinde (Zea mays L.) tane unsurlar na etkisi. Harran Ü. Zir. Fak.Derg.,8 (1) : ÜREM,., A. BAYAT, A. ULUDAG, N. BOZDO AN, E. AKSOY, A. SOYSAL, O. GÖNEN Studies on different herbicide application methods in second-crop maize fields (Farkl herbisit uygulama teknikleri). Crop Protection, 23: TURSUN, N., Z. ÖZER, K. KAÇAN, Effects of weed competition periods on the yield of mazie, French beans and maize-french beans mixtures (Yabanc ot rekabet peryotlar n n m s r, fasülye ve m s r+fasülye ekili lerinde verim üzerine etkileri ). Zeitschrift für Pflanzenkrank. und Pflanzenschutz, Sonderheft XIX : BÜKÜN, M., M. M EK, E. YÜCEL, M. DEME, M s rda farkl sulama rejimleri ve aral n n yabanc otlanmaya etkisi. GAP IV. Tar. Kong., ÖNEN, H., ITO, M., IMAIZUMI, T., Growth of horsenettle (Solanum carolinense L.) plants emerged at different times after corn planting ( S. carolinense, ç k aral klar ). Weed biology and management, Vol. 6, No.1 (bas mda) SEBZE ÖZKUT, A., zmir ve Çevresi Önemli Sebze Alanlar nda Görülen Yabanc ot Türleri, Bulunu Oranlar ve Sava Yöntemleri Üzerinde Ara t rmalar. E Ü Zir. Fak., (Uzm. Tezi) YAZGAN, A., Amatör sebzecilikte yabanc otlarla sava. Çiftçi, 19 (219): COPCU, M., Sebze alanlar ndaki yabanc otlarla sava mda ekonomik ilaçl sava m olanaklar :Herbigasyon. V. Türk. Fito. Kong. Bil. Özet (Abs: J. Türk. Phytopath.17 (3): ) UYGUR, F.N. et al., Official and not registered herbicide recommendations for vegetable crops, herbs and medicinal plants (Turkey) (Sebze, baharat ve t bbi bitkilerde resmi ve gayri resmi tavsiye edilen herbisitler ). Int.Soc. Horti. Sci. Euro. Weed Res. Soc., 67 pp ÖNGEN, K. N., Topalak ( Cyperus rotundus L. ) ' n Biyolojisi, Ekolojisi ve Yazl k Sebzeler çinde Sava Olanaklar Üzerinde Ara t rmalar. EÜ Fen. Bil. Ens.,121 s (Dok.Tezi) UYGUR, S., Ö. BOZ, F. N. UYGUR, GAP Bölgesi sebze alanlar ndaki yabanc ot türleri ve mücadelesi. GAP I. Seb. Tar. Semp., anl urfa, TEK N,.,. KADIO LU,. ÜREM, Studies on solarization against root-knot nematodes and weeds in vegetable greenhouses in Mediterranean Region of Türkiye ( Sebze seralar nda solarizasyon ). II. Int.Con.Soil Sol. Integ. Manage. Soilborne Pests, Aleppo, Syria, Abs. Book : ZENG N, H.,. ÇORUH, Uzundere (Erzurum) ve Yusufeli (Artvin) ilçelerinde örtü alt sebze yeti tiricili inde sorun olu turan yabanc otlar, yo unluklar ve yayg nl klar. Do u Anadolu Tar. Kong.,Erzurum :

18 0009. NGOUAJIO, M., New developments in the plastics industry and implications for weed and crop management in vegetable production ( Plastik endüstrisindeki geli meler ). Türk. I. Bit. Kor. Kong. Bil. Özet.,Samsun : KITIKI, A., Yabanc otlara kar kullan lan de i ik kimyasallar n baklaya (V cia faba L. var. major Harz) ve yabanc otlara etkisi Türk. II. Ulusal Bah.Bit.Kong.,Adana,2, ULUDA, A., C. BOHREN, R. BULCKE, M. DEM RC, A. DOBRZANSK, R. J. FROUD- WILLIAMS, H. HOEK, F. ROCHA, F. STAGNAR, F. TE, A. VERSCHWELE, C. ZARAGOZA A review of weed control management in green peas ( Yabanc ot mücadelesi ). Veg. Crops Res. Bul., 59: ULUDA, A., C. BOHREN, R. BULCKE, M. DEM RC, A. DOBRZANSK, R. J. FROUD- WILLIAMS, H. HOEK, F. ROCHA, F. STAGNAR, F. TE, A. VERSCHWELE, C. ZARAGOZA, Weeds and weed management in peas-a review ( Yabanc ot mücadelesi ). 7 th EWRS Medi. Symp., Adana, TÜRKSEVEN, S., 2004, Bezelye(Pisum sativum L.) de Ç k Sonras Kullan lan Baz Herbisitlere Amonium Sülfat lavesinin Etkililikteki Sonuçlar n n Ara t r lmas. EÜ Fen Bil. Ens., 54 s. (Yük.Lis.Tezi) BÜKÜN, B., N. ÇÖMLEKÇ O LU, S. GERÇEK, M. D K L TA, E. YÜCEL, M. DEME, anl urfa biberi deneme alan nda saptanan yabanc ot türleri, yo unluklar ve olu turduklar biyomaslar. GAP IV. Tar. Kong BAKIRCI, H., E. ULU, zmir sebze ( domates ) bahçelerindeki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : SÖNMEZ, S., Pre-emergens ilaçlarla domates, patl can ve biber tarlalar nda yabanc ot mücadelesi. Zir. Müc. Ara. Y l.: KORKUT,., M. KASA, Enstitü bölgesinde domates biber ve patl can fidelerinin a rtmadan evvel dikilece i tarlalarda ç kabilecek yabanc otlara kar ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : ULU, E., A.ÖZKUT, Ege Bölgesi domates yeti tirme alanlar nda görülen tek ve çok y ll k çimensilere kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : ÇOLAKO LU, H., Domateslerde Hastal klar, Zararl lar ve Yabanc otlar. Hasad Yay. stanbul, 82 s NEML, Y., I. TEPE, Domates alanlar nda görülen baz yabanc ot türleri. Domateslerde hastal klar, zararl lar ve yabanc otlar. Bölüm :3. EÜ Zir. Fak. : (Roto) TEPE, I., Y. NEML, Domates fideliklerinde sorun olan yabanc otlar ve kimyasal sava mlar üzerinde ara t rmalar-i Sanayi Üretimini Geli tirme Projesi, Çal ma Raporu (Ed: T. Yolda ), E.Ü. Ziraat Fak., Bornova, zmir, (Roto) TEPE, I., Y. NEML, Domates fideliklerinde sorun olan yabanc otlar ve kimyasal sava mlar üzerinde ara t rmalar-ii. Sanayi Üretimini Geli tirme Projesi, Çal ma Raporu (Eds: T. Yolda ; S, Erkan), E.Ü. Ziraat Fak., Bornova, zmir, KADIO LU..,E. ULU, Akdeniz Bölgesi domates tarlalar ndaki çimensi yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., : KORKUT,., M. KASA, Y. U. CERMAN, Karadeniz Bölgesinde domates ve biberlerde sorun olan yabanc otlarla ilaçl sava m olanaklar n n ara t r lmas. Zir. Müc. Ara. Y l., : ÖZKUT, A.,. SER M, Ege Bölgesi sebze (domates) sahalar nda görülen yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l : TA TAN, B., A. ERC, Orta Anadolu Bölgesi domates tarlalar nda sorun olan yabanc otlara kar Enide ilac n n denenmesi. Zir. Müc. Ara. Y l.,20-21 : TEPE, I., Domates Fideliklerinde Sorun Olan Yabanc otlar ve Kimyasal Mücadeleleri Üzerinde Ara t rmalar. E Ü Fen. Bil. Ens. 132 s.(dok.tezi) UZUN, A., Güneydo u Anadolu Bölgesinde domates tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l.,22-23 : TEPE, I., Y. NEML, Domates fideliklerinde geni yaprakl yabanc otlarla kimyasal mücadele çal malar. Türk. I.Herb. Kong. Bil.Adana : HATAT, G., H. MENNAN, A. UZUN, Goal 2 E (Oxyfluorfen) nin domateslerde yabanc ot mücadelesinde kullan m. OMÜ Zir. Fak. Der., 9 (2): DEM RC, M., N. ÇET NKAYA, S. ERKAN, Marmara Bölgesi sanayi domates alanlar ndaki hastal k ve yabanc ot sorunlar n n ekolojik tar m nda de erlendirilmesi. Ekolojik Tar m,almanya da ve Türkiye de Deneyimler Semp BOZ, Ö., S. DURA, D. R. BA ARIR, Weed Survey and Farmers Weed Control Practices in Tomato Fields of the Aegean Region in Turkey. 11 th. EWRS Symp. Basel ENOL, M, Tokat (Kazova) da Yeti tirilen Domates (Lycpersicon esculentum L.) Kültüründe Sorun Olan Yabanc Otlar ile Uygulanan Farkl Sava Yöntemlerinin 18

19 Verime Olan Etkileri Üzerine Ara t rmalar. GOPÜ, Fen Bil. Ens. 70 s (Yük. Lis.Tezi) YARDIMCI, N., H. ÖZGÖNEN, H. SAVA, H, SER N, O. ERDO AN, Isparta yöresi domates yeti tiricili inde bitki hastal k ve zararl lar ile yabanc otlar n belirlenmesi yönelik bir çal ma. SDÜ Fen Bil.Ens.Derg., K T, E., Isparta li domates ekili alanlar ndaki yabanc otlar n yayg nl k ve yo unluklar n n saptanmas. Türk. III. Herb.Kong.Bil.Özet.,Ankara, SIRMA, M.,. KADIO LU, Y. YANAR, Tokat ili domates ekim alanlar nda saptanan yabanc ot türleri, yo unluklar ve rastlanma s kl klar. Türk. III. Herb. Kong.Bil. Özet., Ankara, SIRMA, M.,. KADIO LU, Y. YANAR, Tokat ili domates ekim alanlar nda saptanan önemli yabanc ot türleri, rastlanma s kl klar ve yo unluklar.türk.herb.derg., 4 (1) K T,Y.E., Isparta li Domates Ekili Alanlar ndaki Yabanc Otlar n Rastlama S kl klar n n ve Yo unluklar n n Belirlenmesi ve Plastik Toprak Örtülerinin Yabanc Ot Kontrolü ve Domates Verimine Etkileri. SDÜ Fen. Bil. Ens., 121 s (Yük.Lis.Tezi) KASA, M., Karadeniz Bölgesinde fasulyelerde zarar yapan yabanc otlara kar ilaçl mücadele denemeleri. Zir. Müc. Ara. Y l. : KURHAN, N., M. KURÇMAN, Tarla ziraati yap lan Contanter fasulye çe iti aras nda yeti en y ll k yabanc otlara kar ilaçl mücadele denemesin. Zir.Müc.Ara.Y l.: KURHAN, N., M. KURÇMAN, Orta Anadolu 'da fasulye mercimek ve bezelye yeti tiricili inde yabanc otlar ile kimyasal mücadele üzerinde ara t rmala. Bit. Kor. Bül., 16 (4): (Özet :Zir. Müc. Ara. Y l., 1975: ) KORKUT,., M. KASA., Fasulyelerde zararl yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : KURÇMAN, M. B. TA TAN, Orta Anadolu Bölgesinde s r k fasulyesi ekili alanlar nda geli en yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : AKÇ N, A., Z. ÖZER, Çapa ve herbisit uygulamalar n n erkenci 59 Great Northern ve yerli Horoz Fasulyesi çe itlerinin verimlerine etkisi. Ata. Ü. Zir. Fak. Der., 13 (1-2): ALSAN, C., Do u Anadolu Bölgesi fasulye (Phaseolus vulgaris L.) tarlalar ndaki yabanc otlar üzerinde sürvey çal malar. Bit. Kor. Bül.25 (3-4): ( Özet: Zir. Müc. Ara. Y l.,1984: ) ÖZDEM R. C Fasulyede sorun olan yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l., : DOVAN, A., A. GÜNCAN, Konya yöresinde fasulye tarlalar nda sorun olu turan yabanc otlar, yo unluklar, önemlilerinin olu turduklar topluluklar ve uygun mücadele yöntemleri üzerinde bir ara t rma. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bil. Özeti,, zmir- Ayval k: EROL, D., Tokat (Kazova) da Yeti tirilen Yerli Fasulyelerde (Phaseolus vulgaris L. var. sphaericus Mart ) Kültüründe Sorun Olan Yabanc Otlar ile Uygulanan Farkl Sava Yöntemlerinin Verime Olan Etkileri Üzarinde Ara t rmalar. GOPÜ Fen. Bil. Ens. (Yük.Lis.Tezi) EROL, D., Z. ÖZER, F. KARSLI, M. KATIRCIO LU, Kazova da (Tokat) fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. sphaericus Mart) ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlar. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bil., zmir-ayval k: ZENG N, H., Erzincan fasulye ekim alanlar nda görülen yabanc otlar ve da l mlar. 2. Seb. Tar. Semp.,Tokat : TURSUN, N., Tokat ve Yöresinde Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) + M s r (Zea mays L.) Kar k Kültürlerinde Sorun Olan Yabanc Otlar ve Kontrol Yöntemlerinin Etkileri Üzerinde Ara t rmalar. GOPÜ Fen. Bil. Ens. (Yük.Lis.Tezi) ZENG N, H., Erzurum yöresinde fasulye ekim alanlar nda görülen yabanc otlar, yo unluklar, yayg nl klar ve topluluk olu turma durumlar üzerinde ara t rmalar. Turk. Jour. Agri. Forest., 23 : ÖZER, Z., N. TURSUN, Eine Untersuchung über Einfluss von Unkrautern und Kalkstickstoff (CaCN2) auf Zahl und Gewicht der Knöllchen bei Bohnen ( Nodozite say s ve a rl üzerine yabanc otlar n ve CaCN2 nin etkisi. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderh. XVII, Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und Bekampfung. Univ. Hohenheim, Stuttgart, Germany.

20 0054. TURSUN, N., S r k fasulye-m s r kar k ekiminde fasulyede nodozite olu umuna yabanc otlar n etkisinin ara t r lmas. Türk. Herb. Derg., 3 (2): SALTABA,A., Erzincan ili fasulye ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlar n tespiti ve mücadelede kritik periyotun belirlenmesi.türk. III. Herb. Kong. Bil.Özet.,Ankara, SALTABA, A., H. ZENG N, Erzincan ili fasulye ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlar n tespiti ve mücadelede kritik periyotun belirlenmes.türk.herb.derg,4 (2) ERC, A., B. TA TAN, Orta Anadolu Bölgesi havuç ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlara kar Gesagard 500 FW ilac n n denenmesi. Zir. Müc. Ara. Y l., : YANMAZ, R., A. ERC, K. DEM R, B.TA TAN, Havuçta yabanc ot kontrolu ve baz ilaçlar n verim ve kaliteye etkisi. Türk. I. Ulusal Bah. Bit. Kong.Bil., Cilt II. : ERC, A., B. TA TAN, R. YANMAZ, K. DEM R, 1995.Ankara ili havuç ekim alanlar nda sorun olan yabanc otlar n yay l, yo unlu u, ve mücadelesi üzerinde ara t rmalar. Zir. Müc. Ara. Y l.,26-27: UYGUR, F. N Weeds and Weed Management in Carrots- A Review. ( Havuçta yabanc otlar ve yabanc ot mücadelesi ). 12 th International Symposium June 2002, Weageningen/Arnhem, the Netherlands, ÖZASLAN, C., H. ÖNEN, Z. ÖZER, Tokat-Kazova da ilkbahar ve sonbahar spanak yeti tiricili inde sorun olan yabanc otlar. Türk. III. Herb. Kong. Bil. Özet., Ankara, ÖZASLAN,C.,2002.Tokat-Kazova da yeti tirilen spanak (Spinacia oleracea L.) ta sorun olan yabanc otlar ile bunlar n verime olan etkileri üzerine ara t rmalar. GOPÜ Fen Bil. Ens.,62 s (Yük.Lis.Tezi) ÖZASLAN, C., H. ÖNEN, Z. ÖZER, Tokat-Kazova da ilkbahar ve sonbahar spanak (Spinacia oleracea L.) yeti tiricili inde sorun olan yabanc otlar n brlirlenmesi. Türk. Herb. Derg.,5(1): ÖZASLAN C., H. ÖNEN, Z. ÖZER, Yabanc otlar n ilkbaharda yeti tirilen spana n verim ve kalitesi üzerine etkileri. Türk. I. Bit. Kor. Kong. Bil. Özet., Samsun : KURHAN, N., M. KURÇMAN, Ö. CEYLAN, Patates ziraat nda zarar veren yabanc otlara kar ilaçl mücadele denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : ULU, E., Ege Bölgesi patates tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : SÖNMEZ, S.,., KARACA, Competition between annual weeds and potatoes and weed control ( Rekabet, yabanc ot kontrolü ). J. Turk. Phytopath., 4 (1): ULU, E., Ege Bölgesinde patates tarlalar nda yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : KASA, M., Karadeniz Bölgesi patates tarlalar nda zararl yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : SÖNMEZ, S., Bolu linde Patateslerde Yabanc ot Rekabeti ve Sava Üzerinde Ara t rmalar. Zir. Müc. Zir. Kar. Gnl. Müd. Tek. Bül., No:11, 104 s.(dok.tezi) ÖZER, Z., Patates kültüründe yabanc otlar ve kimyasal mücadelesi. Ata. Ü. Zir. Fak. Zir. Der., 8 (4): SÖNMEZ, S., H. H. KARASU, Patates tarlalar nda yabanc otlara kar Drimal ve Aretit Flussig ilaçlar n n denenmesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : , ULU, E., Ege Bölgesi patates tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : OKAY, S., Patateste yabanc ot. Bit. Sa., 10 ( ): ÖZDEM R, C., S. SÖNMEZ, 1980, Patateslerde sorun olan yabanc otlara kar Afalon-S ilac n n biyolojik etkinli inin saptanmas. Zir. Müc. Ara. Y l. : SÖNMEZ, S., Patateslerde yabanc ot sava ve rekabeti.türk.i.patates Kong.Bil.: ULU, E., A. ÖZKUT, Ege Bölgesi patates tarlalar ndaki yabanc otlara kar ilaç denemesi. Zir. Müc. Ara. Y l. : SÖNMEZ, S., Patates tarlalar nda yabanc otlara kar sava m yöntemleri üzerinde ara t rmalar. Zir. Müc. Ara. Y l. : ZENG N, H., Erzurum ve Yöresi Patates Dikim Alanlar nda Sorun Olu turan Yabanc otlar ve Önemlilerinin Topluluk Olu turma Durumlar Üzerinde Ara t rmalar. Ata. Ü. Fen Bil. Ens. (Yük.Lis.Tezi).

Prof.Dr. Hüsrev MENNAN ın Yayın Listesi. A.1. Mennan H, Isik D, Bozoglu M and Uygur F.N, Economic thresholds of Avena spp.

Prof.Dr. Hüsrev MENNAN ın Yayın Listesi. A.1. Mennan H, Isik D, Bozoglu M and Uygur F.N, Economic thresholds of Avena spp. Prof.Dr. Hüsrev MENNAN ın Yayın Listesi A. SCI Kapsamında Yayınlanan Eserler A.1. Mennan H, Isik D, Bozoglu M and Uygur F.N, 2002. Economic thresholds of Avena spp. and Alopecurus myosuroides HUDS. in

Detaylı

Erzurum da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi*

Erzurum da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (2), 151-157, 7 ISSN : 1-936 Erzurum da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi* İrfan ÇORUH

Detaylı

Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi

Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(1): 1-5 Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi Bülent BAŞARAN 1, İzzet KADIOĞLU

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Peiman MOLAEİ Yıldız NEMLİ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: Molaei.p59@gmail.com Alınış (Received):22.10.2013

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

YÖNETMELİK DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK DAİR YÖNETMELİK 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YABANCI OT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU

YABANCI OT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU YABANCI OT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU İstem TÜRKTEMEL Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı 2 Sunu Planı Dünya daki Durum Türkiye de Durum

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN. Ziraat Yüksek Mühendisi. zubeydefiliz.arslan@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi

KİŞİSEL BİLGİLER. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN. Ziraat Yüksek Mühendisi. zubeydefiliz.arslan@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 414-313-2883 E-mail zubeydefiliz.arslan@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1975, Suruç / Şanlıurfa EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Dayanıklı ve Duyarlı Yabani Yulaf Populasyonlarında Ruhsatlı Herbisitlerin Performanslarının Tarla Koşullarında Araştırılması

Dayanıklı ve Duyarlı Yabani Yulaf Populasyonlarında Ruhsatlı Herbisitlerin Performanslarının Tarla Koşullarında Araştırılması Dayanıklı ve Duyarlı Yabani Yulaf Populasyonlarında Ruhsatlı in Performanslarının Tarla Koşullarında Araştırılması Araştırma Makalesi (Research Article) Süleyman TÜRKSEVEN Yıldız NEMLİ Ege Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇM VE YAYIN L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Volkan GÖZEN Do um Tarihi ve Yeri: 20 Nisan 1973, Malatya Medeni Durumu: Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tar msal Yap lar ve Ege Üniversitesi

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Tarım alanlarında, herbisitlere karşı yabancı otların oluşturduğu dayanıklılığın seyri Şekil 1 de gösterildiği gibi gelişmektedir.

Tarım alanlarında, herbisitlere karşı yabancı otların oluşturduğu dayanıklılığın seyri Şekil 1 de gösterildiği gibi gelişmektedir. HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK* Dayanıklılık, genel anlamda canlıların, kimyasal maddelerin fitotoksik etkilerine, karşı koyabilme kabiliyetidir. Yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılık ise, bir bitkinin

Detaylı

TÜRK YE III. B TK KORUMA KONGRES B LD R LER

TÜRK YE III. B TK KORUMA KONGRES B LD R LER TÜRK YE III. B TK KORUMA KONGRES B LD R LER PROCEEDINGS OF THE THIRD PLANT PROTECTION CONGRESS OF TURKEY 15-18 Temmuz 2009, Van DÜZENLEME KURULU BA KAN Prof. Dr. I k TEPE SEKRETERYA Doç. Dr. Erdal N. YARDIM

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ TANITIM Tarla Bitkileri Bölümünün temel amacı, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, yağ, lif, nişasta, şeker, keyf, yem ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

Herbisitlere Dayanıklılık Konusunda Dünyada Yapılmış Bildirimlerin Değerlendirilmesi

Herbisitlere Dayanıklılık Konusunda Dünyada Yapılmış Bildirimlerin Değerlendirilmesi Derleme Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (1):71-77 ISSN 1018 8851 Hasan DEMİRKAN Yrd. Doç. Dr.; E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova, İzmir hasan.demirkan@ege.edu.tr Herbisitlere Dayanıklılık

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

EGE BÖLGESİNDE SORUN OLAN PAMUK HASTALIKLARI Oktay ERDOĞAN Nazilli Pamuk ArĢ.Ens. Müd.

EGE BÖLGESİNDE SORUN OLAN PAMUK HASTALIKLARI Oktay ERDOĞAN Nazilli Pamuk ArĢ.Ens. Müd. EGE BÖLGESİNDE SORUN OLAN PAMUK HASTALIKLARI Oktay ERDOĞAN Nazilli Pamuk ArĢ.Ens. Müd. GİRİŞ Pamuk, lifi ile tekstil, çiğiti ile yağ sanayisine hammadde, tarım ve endüstride çalıģanlara istihdam, küspesi

Detaylı

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir.

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir. Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu : M. Niyazi KIVILCIM : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Lisans(Yüksek) En Son Bitirdiği Okul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi İ. Kaya 1 M. Tunçtürk 2 O.U. Özkan 1 E. Anaç 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tarla Bitkileri Akdeniz Üniversitesi 1994 Yüksek Lisans Tarla Bitkileri Süleyman Demirel Üniversitesi 1998

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tarla Bitkileri Akdeniz Üniversitesi 1994 Yüksek Lisans Tarla Bitkileri Süleyman Demirel Üniversitesi 1998 ÖZGEÇM VE YAYIN L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : brahim ÇEL K Do um Yeri ve Tarihi: Fethiye, 1968 Medeni Durumu : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tarla Bitkileri Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR

BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR Yabancı ot mücadelesinde ilk adım, tarlalardan yabancı ot tohumlarının mümkün olduğunca uzak tutulması ve yayılmalarının engellenmesidir. Bunun için bazı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROĞRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROĞRAMI ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 08.15-09.00 Bitki Koruma A1 09.15-10.00 Bitki Koruma A1 Turunçgil ve Çay etiştirciliği B1 Özel Bağcılık B2 10.15-11.00 Botanik II A3 Tarla Bitkileri A1 Turunçgil

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ Adı Soyadı : Ayşe YAZLIK Doğum Yeri ve Tarihi : Van- 30.07.1977 Medeni Durumu : Bekar ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yılı Lisans Bitki Koruma Herboloji Yüzüncü

Detaylı

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):37-40 Geliş Tarihi : 04.10.2001 Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem Gül DİŞLİ Yıldız NEMLİ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: ozlem gul2511@hotmail.com Alınış (Received):13.09.2013

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler A. SCI Kapsamında Yayınlanan Eserler A1. Mennan H., Ngouajio M., Işık. D, Kaya E., 2006, Effects of alternative management systems on weed populations in hazelnut (Corylus avellana L.), Crop Protection,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Özgeçmiş 1962 yılında Samsun/Çarşamba da doğan. İlkokulu Hacılı çay köyünde, orta ve lise tahsilini Çarşamba da ve Üniversite öğrenimini de 1985 yılında Samsun Ondokuz Mayıs

Detaylı

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 Sanayi Ham maddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenmesiyle yeni ürünler elde edilerek kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi (endüstri) denir. Gelişmiş ülkeler

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Beyaz Gümüş Siyah Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Enerji sınıfları da Sezonsal

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(2): 1 9

Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(2): 1 9 Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(2): 1 9 Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Farklı Fenolojik Dönemlerde Uygulanan 2,4 D Asid Dimethylamin in Ekmeklik Buğdayın (Triticum aestivum L.) Verim

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

yapraklar n alt nda minyatür bir meyveci in bulunmas yla tan rlar. Döllenme olay ndan sonra bu meyvecik büyüyerek gerçek meyveye dönü ür.

yapraklar n alt nda minyatür bir meyveci in bulunmas yla tan rlar. Döllenme olay ndan sonra bu meyvecik büyüyerek gerçek meyveye dönü ür. SERADA KAVUN YET Mine ÜNLÜ Recep CO KUN Kavun ülkemizin birçok yerinde geni alanlarda yeti tirilmektedir. Bu alanlar genelde Ege, Marmara, ç Anadolu, Do u, Güneydo u Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yer

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Enerji Bitkilerinde Yabancı Ot Sorunları ve Neden Oldukları Kayıplar

Enerji Bitkilerinde Yabancı Ot Sorunları ve Neden Oldukları Kayıplar Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2012, 8 (3), 279-285 Enerji Bitkilerinde Yabancı Ot Sorunları ve Neden Oldukları Kayıplar Bekir BÜKÜN Harran Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta:

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta: Doç. Dr. Nihal KAYAN Dekan Yardımcısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon: 0 222

Detaylı

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 WORKSHOP TEK TIP TEK SAĞLIK ; İNSAN VE HAYVAN HEKİMLİĞİNDE HOMEOPATİ WORKSHOP ONE HEALTH ONE MEDICINE; HOMEOPATHY ON HUMAN AND VETERINARY MEDICINE 6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 ULUSLAR ARASI KATILIMLI

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti Araştırma Makale / Research Article 2015:18(1): 19-23 Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti English Title: Determination Of Weeds In Safflower (Carthamus

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

MARMARA BÖLGESİ ARILARININ KOLONİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MARMARA BÖLGESİ ARILARININ KOLONİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MARMARA BÖLGESİ ARILARININ KOLONİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME A Review on Colony Performances of Honey Bees of Marmara Region of Turkey Recep SIRALI 1 ve İbrahim ÇAKMAK 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100 Hanife AKÇA, Araştırma Görevlisi hmert@ankara.edu.tr +90312 596 15 84 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100 Eğitim ve Akademik Deneyim Lisans:

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER 0/18 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR BULUŞMASI 26 OCAK 2007 1/18 İklim Değişikliği 970 Atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu

Detaylı

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih

Detaylı

Türkiye de Avena fatua L. nin Herbisitlere Dayanıklılığı İle İlgili İlk Kayıt

Türkiye de Avena fatua L. nin Herbisitlere Dayanıklılığı İle İlgili İlk Kayıt Araştırma Makale / Research Article 2015:18(2): 1-11 Türkiye de Avena fatua L. nin Herbisitlere Dayanıklılığı İle İlgili İlk Kayıt English Title: First Report On Herbicides Resistance Of Wild Oat (Avena

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Fatma KAYAÇETİN ANKARA KOŞULLARINDA FARKLI EKİM MAKİNELERİ ile DEĞİŞİK BİTKİ SIKLIKLARINDA EKİLEN ve MERDANE UYGULANAN ARPADA VERİM ve VERİM ÖĞELERİ

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

LEONARDİT KULLANIMI İLE BİRLİKTE AZALTILMIŞ AZOTLU GÜBRE UYGULAMALARININ BİTKİ VERİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

LEONARDİT KULLANIMI İLE BİRLİKTE AZALTILMIŞ AZOTLU GÜBRE UYGULAMALARININ BİTKİ VERİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ LEONARDİT KULLANIMI İLE BİRLİKTE AZALTILMIŞ AZOTLU GÜBRE UYGULAMALARININ BİTKİ VERİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Mustafa DEMİR a Ömer Faruk NOYAN a İrfan OĞUZ b a Orta Karadeniz Geçit Kuşağı

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle Konusu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatun BARUT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/165 E-mail baruthatun@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-ADANA EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ I. Cilt ÇAĞRILI BİLDİRİ - BİTKİSEL ÜRETİM - HAYVANSAL ÜRETİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 14-18 Eylül 1998 ERZURUM UZUNDERE (ERZURUM) VE YUSUFELİ (ARTVİN) İLÇELERİNDE

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Özkan GÖKALP İlhan ÜREMİŞ. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 31000, Hatay

Özkan GÖKALP İlhan ÜREMİŞ. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 31000, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi:22.04.2015 Kabul Tarihi: 27.05.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı