Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi"

Transkript

1 Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Toplumun bütün kesimleri ölümlere ve katliamlara karþý el ele vermeli, yan yana durmalýdýr. çaðrýsý yaptý. Artýk yeter, katliamlar son bulsun Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, toplumun tüm kesimlerinin ölümlere ve katliamlara karþý el ele vermesi ve yanyana durmasý çaðrýsýnda bulunarak, Artýk yeter, katliamlar son bulsun. dedi. Mehmet Öztürk Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ziyarette konuþan Salim Uslu, Çorum a hizmet etmek ve sahip çýkmak hepimizin ortak görevi dedi. * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 7 DE Günlük Siyasi Gazete Diyarbakýr da yaþanan hain saldýrýda þehit olan polis memuruna baþsaðlýðý, yaralý polisimize de gþifalar dileyen MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Devletimizden artýk acizlik deðil Bekir Çetin devlet olarak görevini yapmasýný bekliyor ve bütün bu olaylara dur diyecek kökten çözümleri hayata geçirmesini umuyoruz. dedi. * HABERÝ 2 DE Salim Uslu, Çorum a hizmet etmek ve sahip çýkmak hepimizin ortak görevi diye konuþtu. Dr. Fatih Karadað Göðüs Hastanesi Baþhekimi oldu ÇORUM 24 TEMMUZ 2015 CUMA Devletten acizlik deðil, köklü çözüm bekliyoruz Þevket Erzen'den Uslu'ya hayýrlý olsun ziyareti Göðüs Hastanesi Baþhekimliði ne Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Fatih Karadað getirildi. Fiyatý : 40 Kuruþ Dr. Fatih Karadað * HABERÝ 13 DE Rektör den kurumsal çalýþmalar için açýk çek: Ýþbirliðine hazýrýz Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu heyeti önceki gün Hitit Üniversitesi ni ziyaret etti. Misafir heyeti kabulünde konuþan Rektör Alkan, Teknokent çatýsý altýnda Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu ile Hitit Üniversitesi arasýnda olasý iþ birliklerine açýk olduklarýný ifade etti. * HABERÝ 8 DE Kýbrýs Gazisi Sadýk Kazancý nýn cenazesi askerler tarafýndan taþýndý. Kýbrýs Gazisi vefat etti Çorum'da yaþayan Kýbrýs Gazisi Sadýk Kazancý (62), geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. * HABERÝ 3 DE Düzenlenen gezide incelemelerde bulunan heyete bilgiler verildi. Belediye, 3 koldan sinekle mücadele ediyor Ýstatistiklere göre Çorum un nüfusu 5 yýlda yüzde 2,49 oranýnda azaldý. Çorum un nüfusu yüzde 2,5 azaldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), illerin son 5 yýl içindeki nüfus hareketlerini mercek altýna aldý. Son 5 yýlda 67 ilin nüfusu artarken 14 ilin nüfusu ise geriledi. Çorum da ise 2009'da 540 bin 704 olan nüfus, 2014'te 527 bin 220'ye düþtü. * HABERÝ 9 DA Haþereyle mücadelede en etkili yöntem tedbirli olmak Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan þubat ayýnda baþlatýlan sinek ve haþere ile mücadele çalýþmalarýnýn yoðun olarak devam ettiðini açýkladý. Ýþ Kur dan Çaðrý Merkezi garantili istihdam kursu Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü, Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilciliði kursu açacak. Ýstihdam garantili kurs için çaðrý yapan Ýþ Kur Müdürlüðü, Assistt Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri A.Þ. ile ortaklaþa düzenleyeceði kursa katýlým þartlarýný açýkladý. * HABERÝ 2 DE * SAYFA 12 DE Belediye ekipleri sinekle mücadele konusundaki çalýþmalarýný sürdürüyor. * HABERÝ 2 DE Gülabibey Derneði sevindirdi Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, yardýmlarýyla Ramazan Ayý nda da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. * HABERÝ 9 DA Gülabibey Derneði yönetimi, yardýmlarýyla Ramazan Ayý nda da ihtiyaç sahiplerini sevin- Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Hale Bayar a çarpan sürücü tutuklandý. O sürücü tutuklandý Çorum'da, kullandýðý otomobille yolun karþýsýna geçmeye çalýþan 5 yaþýndaki Hale Bayar'a çarparak ölümüne neden olduðu iddiasýyla gözaltýna alýnan sürücü, tutuklandý. * HABERÝ 3 DE At eti iddialarýný yalanladý Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Çorum merkez ve ilçelerinde at eti satan herhangi bir iþletme olmadýðýný, yalan ve asparagas haberlerin Çorum'da satýþ Recep Gür yapan kasaplar baþta olmak üzere gýda iþiyle uðraþan tüm iþletmeleri zan altýnda býraktýðýný söyledi. * HABERÝ 2 DE

2 Devletten acizlik deðil, köklü çözüm bekliyoruz Diyarbakýr da yaþanan hain saldýrýkol kola gezerken, Milliyetçi Hareket da þehit olan polis memuruna baþsaðlýðý, Partisi olarak biz bu sürecin bir çözüm yaralý polisimize de gþifalar dileyen deðil, çözülüm ve ihanet süreci olduðunu MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Devletiýsrarla söyledik. mizden artýk acizlik deðil devlet olarak Bu ihanet süreci ile asker ve polisigörevini yapmasýný bekliyor ve bütün bu miz karakollarýna çekilmiþ ve bölücü teolaylara dur diyecek kökten çözümleri rör örgütünün güçlenmesi, silahlanmasý hayata geçirmesini umuyoruz. dedi. için adeta imkanlar yaratýlmýþtýr. Çetin yaptýðý açýklamada, çözüm süve artýk 2002 yýlýnda bitme noktasýrecine iliþkin eleþtirilerde bulunarak, adýna gelmiþ olan terör örgütü, hükümetin na çözüm süreci denilen politikalarýn çöaciz politikalarý nedeniyle tekrar palazzülüm ve ihanet süreci olduðunu söyledi. lanmýþ ve devletimizin güvenlik güçleribekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Çetin, çýkan olaylarne kalleþçe saldýrmaya baþlamýþlardýr. dan duyduklarý üzüntüyü ifade ettiði basýn açýkmadevletimizden artýk acizlik deðil devlet olarak sýnda þunlarý kayretti, Dün Diyarbakýr'ýn Þehitlik görevini yapmasýný bekliyor ve bütün bu olaylara dur semtinde görev yapan polis ekibimize eli kanlý terödiyecek kökten çözümleri hayata geçirmesini umuristlerce pusu kurulduðunu ve gerçekleþen elim hadiyoruz. se sonucu bir polis memurunun þehit olduðunu, bir Þehit olarak vatan topraðýna düþen kahraman polis memurunun ise yaralandýðýný büyük bir üzünpolis memurumuz Tansu Aydýn'a Allah'tan rahmet, tüyle öðrenmiþ bulunmaktayýz. ailesine ve Türk milletine sabýrlar temenni ediyorum. Birileri milletimizle dalga geçer mahiyette "anayaralanan polis memurumuza yüce Allah'tan þifalar lar aðlamasýn" sloganý ile þehitlerimizin katilleri ile diliyorum. 'MHP hainlere anladýklarý dilden cevap verecektir' MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Orhan fitnenin hükmü ise " katli vaciptir". Timsah Özyol, Þanlýurfa'da hain köpekler tarafýngöz yaþlarýyla kitabýn iki yüzünü hem kendidan evlerine girilerek þehit edilen polis leri okumakta, hem de timsah göz yaþlarý dömemurlarýna Allah'dan rahmet, aileleri ve kerek milletimize kan aðlatýlmaktadýr. Lakin Türk milletine baþsaðlýðý diledi. devlet dediðimiz kurumun ululuðu ve büyüklüðü öyle bir kavramdýr ki, acz içerisinde Hükümetin terörü þýmartarak haddini olmasý her halükarda en çokta bizleri derin aþmasýna neden olduðunu belirten Özyol, bir þekilde yaralamaktadýr. Fakat Türk milliyaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Gün geçyetçileri hükümetin bu yanlýþ politikalarýnýn miyor ki cennet vatanýmýzda, terörün þýbedelini yine bizlerin ödeyeceðini uzun yýlmartýlmýþ yüzüne rastlamayalým. AKP hülardýr haykýrmakta. Yýllardýr haykýrdýðýmýz kümeti tarafýndan teröre ve teröriste Her 'terör' meselesinde tavizkar olmanýn yanlýþ türlü taviz verilerek, þýmartýlan yine üzüleolduðu terörle müzakere deðil, mücadele rek belirtelim ki, memleketimizin bir kýsedilmesi gerektiði savýmýzýn haklýlýðýný üzümýnda ise devletin tüm kadrolarýnýn teröre Orhan Özyol lerek belirtelim ki, terörün azmasý ve þýmarýk teslim edildiði bu süreci içimiz kan aðlayatavrýnýn hangi boyutlara geldiði kararýný yüce kamuoyu rak izlemekte ve yaþamaktayýz. Devletin askeri birliðinile birlikte bir kez daha görmekteyiz Þehitlerimize Alden bayrak indiren, üniversitede vatan sever yavrularýlah'tan rahmet, kederli ailelerine ise baþ saðlýðý diliyor, mýzý þehit eden, polis karakolunu basan, asker, polis, similliyetçi iktidarla aziz yurdumuzda hiç bir masumun vil vatandaþ katleden ve ikidir iyice azýtýp Polisimizin burnunun dahi kanamayacaðýný, teröre anladýðý dilden evine kadar girip þehit ederek hain kalleþ terör ve yancevap verileceðini, MHP iktidarýnda terörün hangisi daþlarýný cesaretlendirerek bu çocuk katillerini bizlere olursa olsun þehir ve daðlarýmýzdan sökülüp atýlacaðý melekleþtirme ve þirin gösterme algý operasyonlarýyla aziz milletimize bir kez daha haykýrýyoruz." milletimizin baþýna bela eden mevcut iktidar partisidir. Ýsmi ne olursa olsun terörün her türlüsü fitnedir. Dinde At eti iddialarýný yalanladý Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný ve ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Çorum merkez ve ilçelerinde at eti satan herhangi bir iþletme olmadýðýný, yalan ve asparagas haberlerin Çorum'da satýþ yapan kasaplar baþta olmak üzere gýda iþiyle uðraþan tüm iþletmeleri zan altýnda býraktýðýný söyledi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Türkiye genelinde at eti satan yerleri, taklit ve taðþiþ yapýlan, içeriðinde ilaç etken maddesi kullananlarý tespit ettiðini hatýrlatan Gür, sadece Çorum'un bir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanýn ürettiði ýsýl iþlem görmüþ sucukta kemik dokusu tespit edildiðini bunun dýþýnda Çorumlu firmalarýn at eti sattýðý yönünde çýkan haberlerin gerçekle uzaktan yakýndan alakasýnýn bulunmadýðýný kaydetti. Çorumlu vatandaþlarecep Gür rýn gönül rahatlýðý ile et ürünlerini tüketebileceðinin altýný çizen Recep Gür, "Çorum'da Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile sürekli irtibat halindeyiz ve gýda denetimleri düzenli bir þekilde yapýlmaktadýr. Çorumlu vatandaþlar et ürünlerini gönül rahatlýðýyla tüketebilirler" dedi. RAPOR YANLIÞ YAZILMIÞ Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, Çorum'un bir ilçesinde faaliyet gösteren sucuk firmasýna yönelik yapýlan denetim sonucunda hazýrlanan raporunda yanlýþ yazýldýðýný söyledi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan kamuoyuna açýklanan raporda ýsýl iþlem görmüþ sucukta 'kemik dokusu' yerine 'deri dokusu' tespit edildiði yazýldýðýný ifade eden Gür, firma yetkilileri ile yaptýðý görüþme sonucunda firmaya gönderilen yazý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan açýklanan raporun birbirini tutmadýðýný dile getirdi. (Ç.HAK:2077) CUMA 24 TEMMUZ 2015 Recep Gür, son olarak Çorum'da faaliyet gösteren firmalarýn hiçbir þekilde zan altýnda býrakýlmamasý gerektiðini sözlerine ekledi. Belediye ekipleri sinekle mücadele konusundaki çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye, 3 koldan sinekle mücadele ediyor Haþereyle mücadelede en etkili yöntem tedbirli olmak Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan þubat ayýnda baþlatýlan sinek ve haþere ile mücadele çalýþmalarýnýn yoðun olarak devam ettiðini açýkladý. Her gün üç ayrý ekip iki adet araç üstü ULV cihazý ve bir adet de holderle þehrin tüm cadde ve sokaklarý düzenli olarak ilaçlandýðýný açýklayan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ayrýca tespit edilen üreme alanlarýnda da larva mücadelesi yapýldýðýný bildirdi. Belediyeye bildirilen sinek, karasinek vb. konulardaki þikâyetleri deðerlendirerek en kýsa sürede müdahale ettiklerini söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, " Belediyemiz Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Þubat ayýndan beri þehrin tüm cadde ve sokaklarýnda haþereyle etkin bir mücadele yürütüyor. Bütün sokak ve caddelerde rutin Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. ilaçlama çalýþmasý yapýyor. Düzenli yapýlan ilaçlama çalýþmalarýna ek olarak, haþerelerin üreme noktalarýný saptýyor ve oralarda da gerekli ilaçlamalarý yapýyor. Bütün çabamýz daha temiz, daha yaþanýlýr bir Çorum için." dedi. Haziran ve Temmuz aylarýnýn beklenenden fazla yaðmurlu geçmesi, sinek ve haþere üreme alanlarýnýn geniþlemesine yol açmasý nedeniyle ekiplerim rutin mücadeleyi bir üst aþamaya taþýdýklarýný ve bu çerçevede belediye mücavir alan sýnýrlarý içerisindetümmahallelerin,derek enarlarýnýn,fosseptikku yularýn,rögarlarýn,kanal larýnve kamuya açýk her yer de ilaçlama çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünün dile getiren Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Sülüklü Deresi,Derinçay,Karap ürçek Çöp Döküm Sahasý,Sanayi Bölgelerindeki metruk alanlar,hayvan Pazarý ve Aðaç Pazarý'nda ilaçlama çalýþmalarýmýz yoðun olarak devam etmektedir. Vatandaþlarýmýzdan da çöplerini boþ alanlara atmamalarýný, çöp konteynýrlarýnýn kapaklarýný kapalý tutmalarýný rica ediyoruz. Bu konuda ilaçlama ekiplerimize yardýmcý olmalarýný talep ediyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi) olmamak, son bir yýl içerisinde Assistt Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri A.Þ.'nin çalýþaný olmamak. Açýklamada ayrýca kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar Ýþkur Ýl Müdürlüðü ne baþvurmalarý gerektiði hatýrlatýldý. (Haber Merkezi) Ýþ Kur dan Çaðrý Merkezi garantili istihdam kursu Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü, Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilciliði kursu açacak. Ýstihdam garantili kurs için çaðrý yapan Ýþ Kur Müdürlüðü, Assistt Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri A.Þ. ile ortaklaþa düzenleyeceði kursa katýlým þartlarýný açýkladý. 125 kursiyerin kabul edileceði kurs OSB de bulunan Çaðrý Merkezi nde gerçekleþecek. 544 saat süreceði açýklanacak kurs için kursiyer seçimlerinin firma merkezinde 2730 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacaðý, son baþvuru tarihinin ise 29 Temmuz Çarþamba günü olduðu bildirildi. 3 Aðustos-11 Kasým tarihleri arasýnda tamamlanacak kurs için müracaat þartlarý ise þu þekilde açýklandý; ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ ve 35 yaþýndan gün almamýþ bay-bayan, en az lise mezunu olmak, askerliðini yapmýþ olmak veya en az 1 yýl tecilli olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararý- (Ç.HAK:2502) 2 na Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý

3 O sürücü tutuklandý Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Hale Bayar a çarpan sürücü tutuklandý. Minik kýz gözyaþlarý içinde topraða verildi. Çorum'da programlý elektrik kesintisi yapýlacak. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak. Ýþte enerji kesintisi yapýlacak bölgeler: " tarihinde 11:00-14:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bakým Onarým iþleri kapsamýnda Osmancýk Ýlçesi Merkez Þehir Þebeke TR-48,TR-49,TR-50 radyal çýkýþ ENH üzerinde beton direk deplase çalýþmasý yapýlacaðýndan Osmancýk ilçesine baðlý Çiftlikler Mahallesi D-100 karayolu üzerindeki ahýr ve meskenler, Gökbelbaðlarý, Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü Bakýmevi ve Damatoðlu küme evlerine, Ýkizler Tuðla Fabrikasý, Ün Tarým Orman Gýda, Karayollarý Asfalt Plenti, Karakaþlar OPET, Alýþkan Turistlik Dinlenme Tesisleri, Tadým Yoðurt Fabrikasý, Türkcell sanayi karþýsý damatoðlu vericisi, Vodofone sanayi karþýsý damatoðlu vericisi, Avea sanayi karþýsý damatoðlu vericisine, tarihinde 11:00-13:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bakým Onarým iþleri kapsamýnda DM-12/1'de Kesici bakým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum iline baðlý Eck Ece Kiremit, Güven Yem Fabrikasý, Aydýn Blok Tuðla, Alapala Yem, Çorum Anadolu Tuðla, Kýzýlýrmak Döküm Sanayi, Cezmi Akça -Çorum, Güç Gýda'ya, tarihinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bakým Onarým iþleri kapsamýnda Uðurludað DM'de Kesici bakým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum iline Uðurludað ilçe merkezine, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Alaca Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Alaca ilçesine baðlý Ýbrahim köyüne, tarihlerinde 14:30-16:30 saatleri arasýnda Çorum ili Alaca Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Alaca ilçesine baðlý Günhan Mahallesinin bir kýsmýna, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Boðazkale Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Boðazkale ilçesine baðlý Çarþý Mahallesinin bir kýsmýna, tarihlerinde 14:30-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Boðazkale Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Boðazkale ilçesine baðlý Sarýçýçek köyüne, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Sungurlu Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Sungurlu ilçesine baðlý Þekerpýnar Mahallesinin bir kýsmýna, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Sungurlu Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþ köyüne, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Uðurludað Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Uðurludað ilçesine baðlý Yeþilyut Mahallesine, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Uðurludað Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Uðurludað ilçesine baðlý Gökçeaðaç köyüne, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bayat Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Bayat ilçesine baðlý Yatukçu Mahallesinin bir kýsmýna, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bayat Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Bayat ilçesine baðlý Çayköy köyüne, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ýskilip Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Ýskilip ilçesine baðlý Hacýpiri Mahallesine, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ýskilip Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Ýskilip ilçesine baðlý Yalakçay köyüne, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Dodurga Ýlçesine OSOS Kurulum Çorum'da, kullandýðý otomobille yolun karþýsýna geçmeye çalýþan 5 yaþýndaki Hale Bayar'a çarparak ölümüne neden olduðu iddiasýyla gözaltýna alýnan sürücü, tutuklandý. Kaza günü sevk edildiði mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest býrakýlan sürücü Birol Ecevit (50) hakkýnda, küçük çocuðun hayatýný kaybetmesi üzerine yakalama kararý çýkartýldý. Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerince Kale Mahallesi'nde yaþadýðý evde gözaltýna alýnan Birol Ecevit, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan mahkemeye sevk edildi. "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasýyla mahkemeye sevk edilen Ecevit, tutuklandý. Zanlý Ecevit, mahkemedeki ifadesinde, olay saatinde bir arkadaþýnýn düðününden döndüðünü söyledi. Düðünde alkol aldýðýný belirten Ecevit, "Bir miktar alkol almýþtým ama þuurum açýktý. Araçta da yalnýzdým. Çocuk önüme çýktý frene bastýysam da duramadým. Çok hýzlý deðildim. Kaza istemeyerek meydana geldi" dedi. - Olay Birol Ecevit'in kullandýðý 19 AG 227 plakalý otomobil, 18 Temmuz'da, Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi'nde, yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Hale Bayar'a çarpmýþtý. Hastaneye kaldýrýlan küçük çocuk, 3 gün sonra yaþam mücadelesini kaybetmiþti. Kazadan sonra gözaltýna alýnan sürücü, hakkýnda adli kontrol kararý tedbirleri uygulanmasýna karar verilerek serbest býrakýlmýþtý.(a.a.) Merkez ve ilçelerde enerji kesintisi Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Dodurga ilçesine baðlý Yüzevler Mahallesi ve Okul Mahallesinin bir kýsmýna, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Dodurga Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Dodurga ilçesine baðlý Çiftlik köyüne, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Laçin Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Laçin ilçesine baðlý Bahçelievler Mahallesi ile Yeni Mahallenin bir kýsmýna, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Laçin Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Laçin ilçesine baðlý Çamlýca köyü Þenyurt mahallesine, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Oðuzlar Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Oðuzlar ilçesine baðlý Birtatlý Mahallesinin bir kýsmýna, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Oðuzlar Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Oðuzlar ilçesine baðlý Aðaççamý köyünün bir kýsmýna, tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Osmancýk Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Osmancýk ilçesine baðlý Cumhuriyet Mahallesi ile Güney Mahallenin bir kýsmýna, tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Osmancýk Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Osmancýk ilçesine baðlý Kumbaba köyüne, tarihlerinde 14:00-15:30 saatleri arasýnda Çorum ili Kargý Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Kargý ilçesine baðlý Orta Mahalle ve Ýmambey Mahallesinin bir kýsmý ile Akkise köyüne, tarihinde 08:00-13:00 saatleri arasýnda Çorum ili Sungurlu Ýlçesi Merkez Þehir Þebeke TR-4 ve TR-5 bölgesinde bakým onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan dolayý Sungurlu ilçesine baðlý Hacettepe Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi, Cumhuriyet okulu civarý Elif Tuðba Sitesi ve Körpýnar civarýna programlý olarak elektrik verilemeyecektir." Kýbrýs Gazisi Sadýk Kazancý nýn cenazesi askerler tarafýndan taþýndý. Çorum'da yaþayan Kýbrýs Gazisi Sadýk Kazancý (62), geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Kent merkezinde rahatsýzlanan Kazancý, telefonla aradýðý yakýnlarý tarafýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada kalp krizi teþhisi konulan Kazancý, yapýlan CUMA 24 TEMMUZ Kýbrýs Gazisi vefat etti tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Kazancý'nýn cenazesi hastane morgundan askerler tarafýndan alýnarak defnedilmek üzere memleketi Ýskilip ilçesine baðlý Soðucak köyüne gönderildi. Kazancý'nýn üç çocuk babasý olduðu öðrenildi.(a.a.) Çorum plakalý otobüs kaza yaptý Çorum plakalý otobüs, Tokat ýn Turhan ilçesinde kaza yaptý. Patates yüklü kamyon otobüse çarptý. Tokat ýn Turhal ilçesinde yolcu indiren otobüse patates yüklü kamyonun arkadan çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 15 kiþi yaralandý. Kaza, Tokat-Amasya Karayolu Turhal ilçesi çýkýþýnda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Demir (45) idaresindeki 05 ET 576 plakalý patates yüklü kamyon yolcu indiren Cüneyt Haboðlu'nun (35) kullandýðý 19 UA 343 plakalý otobüse arkadan çarptý. Kazada çarpmanýn etkisi ile otobüsün arka tarafýnda bulunan 2 Suriyeli çocuk sýkýþtý. Yaralýlara kurtarma ve 112 Acil yardým ekipleri müdahale etti. Batman dan Çorum a giden otobüste bulunan yolculardan 14'ü yaralandý. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü de yaralý olarak kurtuldu. Yaralýlar Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Turhal Belediyesi þantiyesi karþýsýnda duble yolda meydana gelen kazada bir süre trafik tek yönlü olarak saðlandý. Yola saçýlan patatesler iþ makinesi yardýmý ile temizlenmesinin ardýndan trafik normale döndü.(ýha)

4 4 CUMA 24 TEMMUZ 2015 Kene ile mücadele devam ediyor Ýkizlerden sonra iþinin patronu oldu Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Kösedað Keþkek Þenliði'nin 9.'su bu yýl 26 Temmuz Pazar günü gerçekleþtirilecek. Þenlikte türkülerin hanýmefendisi olarak adlandýrýlan Havvanur sahne alacak. Çalyayla Köyü Muhtarý Yüksel Güreli, Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun ve derneðin Ankara Merkez Baþkaný Muharrem Þeker'in organizasyonunda düzenlenecek olan þenliðin ana sponsorluðunu ise Al-Ka Ýnþaat, Erkan Elfaz Ermiþ Necmettin Uzun Dizmanlar Tarým, Halis Durkaya, Özsaraç Kuyumculuk ve Özkar Hafriyat üstlendi. Muhtarlýk ve dernek iþbirliði ile güzel bir organizasyon yaptýklarýný ifade eden Dernek Türkiye'de 2002 yýlýndan itibaren görülmeye baþlayan ve önemli bir halk saðlýðý sorunu haline gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýna neden olan zehirli kenelere karþý farkýndalýðýn artýrýlmasý için çalýþmalar devam ediyor. Çorum Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ekipleri Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna neden olan kenelerden korunmak için köylerde bulunan ahýrlarý ve büyükbaþ hayvanlarý ilaçlama çalýþmasý baþlattý. Kýrsal kesimde iki etap halinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen çalýþmalar bu yýl 776 yerleþim biriminde büyük ve küçükbaþ hayvan olmak üzere 364 bin 147 hayvan zehirli kenelere karþý ilaçlandý. Yerleþim birimleri tek tek dolaþarak ilaçlama yapan ekipler, vatandaþlara ilaçlamanýn nasýl yapýlmasý gerektiðini uygulamalý olarak gösterdiler. Ekipler ayrýca gittikleri köylerde de halka keneden korunma yöntemleri hakkýnda bilgiler verdi. Kene ile mücadele çalýþmalarý kapsamýnda etkin bir çalýþma yürüten ekipler 2006 yýlýnda 9 bin 625 büyükbaþ, 11 bin 150 küçükbaþ, 2007 yýlýnda 337 bin 793, 208 yýlýnda 327 bin 563, 2009 yýlýnda 256 bin 701, 2010 yýlýnda 245 bin 573, 2011 yýlýnda 299 bin 450, 2012 yýlýnda 342 bin 345 hayvan ilaçlandý yýlýnda ise KKKA yönünden bakanlýkça belirlenen ve risk taþýyan 47 adet yerleþim biriminde 23 bin 253 büyükbaþ ve 5 bin küçükbaþ hayvana 750 litre akarisit uygulandý yýlýnda ise 29 bin 950 iþletmede 359 bin 463 hayvan ilaçlandý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýna neden olan zehirli kenelere karþý ilaçlama çalýþmalarýnýn yapýldýðýný açýklayarak, Yýllar itibariyle yapýlan ilaçlý mücadele yanýnda çiftçilerimizin ve vatandaþlarýn konu hakkýnda bilgi sahibi olmasý ve tedbirli davranmalarý için yoðun eðitim programlarý baþlatýlmýþ özellikle Halk Saðlýðý müdürlüðüyle birlikte ortak programlar düzenlenmiþtir. Çiftçilere köylerde ve üretim alanlarýnda eðitim verildiði gibi þehir yaþamýnda bulunan vatandaþlara da sempozyum ve panellerle bilgi aktarýmý yapýlmýþ, riskli dönem içerisinde farkýndalýk oluþturmak için Kýrým Kongo Kanamalý ateþli hastalýðý hep gündemde tutulmaya çalýþýlmýþtýr. Ayrýca liflet broþür ve afiþ gibi görsel materyallerla birlikte basýnla iþbirliði yapýlarak gerek görsel gerek yazýlý olarak zaman zaman bu hastalýkla ilgili bilgiler vatandaþlarla paylaþýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýn çoðu koordinasyonla yapýlmýþ, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ve Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði ile ortaklaþa hareket edilmiþtir yýlýnda baþlayan mücadele devam etmekte olup, 2015 yýlýnda da ilaçlama Ýkizlerine daha iyi bir gelecek saðlamak için kollarý sývayan Emine Geldi, kendi iþini kurdu. Emine Geldi, mikrokredi ile kurduðu iþletmesinde imalat yapýyor. Baþkaný Necmettin Uzun, þenlikte Havvanur'un sahne alacaðýný ayrýca þenlikte yerel sanatçýlarýn yaný sýra kýna töreni de yapýlacaðýný dile getirdi. Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin sunumuyla yapýlacak olan þenliðe her yýl olduðu gibi bu yýl da oldukça büyük bir katýlým beklediklerini kaydeden Necmettin Uzun, þenliðe katkýda bulunan herkese þimdiden teþekkür etti. Þenliðe tüm Çorumlularý davet eden Uzun, ayrýca 26 Temmuz Pazar günü þenliðe katýlmak isteyenler için Yavruturna Mahallesi Gýda Tarým ve Hayvnacýlýk Ýl Müdürlüðü ekipleri çalýþmalarýný sürdürüyor. Kene ile mücadele çalýþmalarýnda ilaçlama ve farkýndalýk çalýþmalarý devam ediyor. Çorum'da, eþi ve çocuðuyla geçim sýkýntýsý çekerken doðan ikiz bebekleriyle birlikte yaþam mücadelesi daha da aðýrlaþan Emine Geldi, mikrokredi kullanarak açtýðý dikiþ atölyesiyle ayaklarýnýn üzerinde durmayý baþardý. Yaþadýklarýný anlatan 39 yaþýndaki Geldi, eþi ve 7 yaþýndaki çocuðuyla zor þartlarda yaþam mücadelesi verirken 2005 yýlýnda ikiz bebekleri olacaðýný öðrendiðini söyledi. Eþinin düzenli bir iþi olmadýðýný, kendisinin de o dönemde tekstil fabrikasýnda çalýþtýðýný anlatan Emine Geldi, "Hiçbir dayanaðýmýz yoktu, geçim sýkýntýsý çekiyorduk. Ýkiz bebeklerimin olacaðýný öðrendiðimizde, 'ikiz bebeklerine bakamazsýn, yuvaya verelim', hatta 'bebeklere bakamazsýn, aldýr' diyen bile oldu" dedi. Geldi, ikizleri doðduktan sonra bakacak kimsesi olmadýðý için iþinden ayrýlmak zorunda kaldýðýný ifade ederek, bununla birlikte yaþam mücadelelerinin daha da zorlaþtýðýný, önceden aldýðý iki dikiþ makinesiyle komþularýnýn ve tanýdýklarýnýn kýyafetlerini onararak para kazanmaya çalýþtýðýný dile getirdi. Yaklaþýk 4 yýl evde tamiratlar yaparak geçimini saðladýðýný belirten Emine Geldi, sözlerini þöyle sürdürdü: "Hiçbir sermayem yoktu. Malzeme alacak, kumaþ alacak param bile yoktu. 2009'da kendi iþimi kurmaya karar vererek, kimseye haber vermeden küçük bir iþyeri buldum. O dönemde iþyerinin sahibi de yardýmcý oldu. Ýlk atölyemi, ilk iþyerimi kendim boyayarak, kimseden destek almadan oluþturdum. Dikiþ makinelerimi ve ikiz bebeklerimi de yanýma alarak, kurduðum küçük atölyemde çalýþmaya baþladým. çalýþmalarýyla birlikte bu tür eðitimler ve farkýndalýk oluþturacak çalýþmalar Hem çocuklarýma bakýyor hem de dikiþ dikiyordum. Her geçen gün iþlerim artmaya baþlamýþtý, müþterilerim dikiþlerimden memnun olunca farklý bir iþyerine geçerek iþimi büyüttüm." "Þu anki durumumu mikrokrediye borçluyum" Ýþyerini açtýðý dönem zaman zaman zorluklar yaþadýðýný dile getiren Geldi, "Borçlarým çoðaldý, ödeyemez duruma geldim. Daha sonra mikrokrediyle tanýþtým. Ýlk olarak 500 liralýk kredi çektim, daha sonra farklý oranlarda krediler kullanarak iþimi büyüttüm. Þu anki durumumu mikrokrediye borçluyum" diye konuþtu. Emine Geldi, iþyerini kurmadan önce farklý yardým kuruluþlarýndan gýda ve giyim gibi yardýmlarýn gönderildiðini kaydederek, "Onlarla beslenmemizi saðlýyorduk. Ýþyerimi açýp para kazanmaya baþlayýnca, ilk iþim yardým kuruluþlarýna gidip 'artýk ben yardým istemiyorum, kendi ayaklarýmýn üstünde durabiliyorum' demek oldu" ifadelerini kullandý. Atölyesinde nevresim takýmlarý diktiðini, kentteki çeþitli ev tekstili maðazalarýndan aldýðý toplu sipariþleri yetiþtirmeye çalýþtýðýný dile getiren Geldi, ileride daha güzel bir atölyeye sahip olmayý hedeflediðini de aktardý. Emine Geldi, geçim sýkýntýsý çektiði günlerin geride kaldýðýný, artýk güzel ve mutlu bir hayatý olduðunu anlatarak, kendi durumundaki kadýnlarýn asla pes etmemelerini ve çalýþmalarýný da tavsiye etti.(a.a.) Kösedað keþkek þenliði hafta sonu düzenlenecek Muhtarlýðý önünden saatleri arasý otobüs kaldýrýlacaðýný da sözlerine ekledi. Hayrettin Karaman Ýslâmî düþünce geleneðimiz devam ediyor (2) Namýk Kemal: Fransa'da bulunduðu sýrada felsefe, edebiyat, toplum bilim, hukuk ve ekonomi öðrenmeye çalýþmýþ, Emil Acollas'ýn derslerinde Thomas Hobbes ( ), John Lock ( ), Jean Jack Rousseau ( ) gibi 1789 Fransýz Devriminin düþünce adamlarýnýn öðretilerini izlemiþ, aydýnlanma felsefesinin ilkelerini tanýma imkaný bulmuþtu. Fransa'ya gittiði zaman XIX. yy. ikinci yarýsýna damgasýný basan bu olaylarý kimi yazýlarýnda ancak güncel yorumlarla deðerlendirebilen Namýk Kemal'in sosyalist düþünce adamlarýnýn öðretilerinden yoksun bulunduðu ifade edilmiþtir. Rousseau'nun Doðal Haklar ve Toplumsal Sözleþme haklarýna iliþkin düþüncelerini þeriat ilkeleriyle uzlaþtýrmaya çalýþmýþ, Hürriyet gazetesinde yayýmladýðý makalelerinde özgürlük, eþitlik, bireyin haklarý ve görevleri, devletin egemenlik hakký, meþrutiyet gibi konularý iþlemiþtir. Dine dayalý meþrutiyet yönetimi istediklerini belirten Namýk Kemal, Osmanlý Devleti'nin dayandýðý dinî ilkeler ve kurumlar bozulacak olursa devletin varlýðýnýn tehlikeye düþeceðini ifade ederek yakýn arkadaþý Kânipaþazade Sezai Bey'in Paris'te yayýmladýðý kitabý (Hukuk-ý Umumiye), yasalarýn kökenini laik ve toplumsal esaslara baðladýðý gerekçesiyle eleþtirir. Geleneksel kurumlara güvence vermeye çalýþtýktan sonra meclislerin, kuruluþlarýn iþleyiþleri, yetki ve sorumluluklarý üzerinde durur. Özellikle batý uygarlýðýnýn gösterdiði geliþmelerin altýný çizerek, bilimsel kurumlarýn uygulama alanýna girmesinden sonraki ilerlemeleri anlatmaktadýr. Fabrika, þirket ve Müslüman Bankasý gibi kuruluþlarýn olmadýðýndan yakýnmaktadýr. Namýk Kemal, aydýnlanmacý devlet felsefesinin tesirinde kalmýþ olmakla birlikte Ýslam gelenek ve göreneklerine sýký sýkýya baðlýdýr. Ona göre felsefi düþüncenin ana prensibinin, dolayýsýyla tabii hukuk kavramýnýn kaynaðýnýn Tanrý'dan olmasý tabiidir. Ancak Namýk Kemal, Tanrý'nýn verdiði tabii hürriyet haklarýyla dünyaya gelen fertlerin hiçbir vakit baþka bir ferdin hâkimiyetine baðlanmayacaðýný, devletin fertten ayrý bir vücudu olmadýðýný ve devletin kendine mahsus menfaati de olamayacaðýný ileri sürer. Namýk Kemal ayrýca Batý'dan alýnacak prensiplerin Ýslam-Osmanlý inançlarý ve kurallarý ile birleþtirilmesi ile Osmanlý imparatorluðuna sürekli bir hayat saðlanabileceðine inanýyor, hatta ileride dünya medeniyetinin merkezi olacak bir Osmanlý ve Ýslam birliðinin gerçekleþebileceðini umuyordu. Namýk Kemal'e göre devlet hem yasama hem de yürütme kuvvetlerini üzerinde toplamýþtýr. Devlet idaresinde meþrutiyet sisteminin gerekliliðine inanýr, Ýngiltere parlamentosunu örnek almakla birlikte bu rejimin tesisinde zaruri olan hukuki esaslarýn bütünüyle Batý'dan alýnmasýna karþýdýr. Çünkü Ýslamiyet'teki meþveretin bütün þartlarý içinde topladýðý düþüncesindedir. Devletin icra organý olan hükümet de her þeyden önce adaletin tesisine çalýþmalýdýr. Ona göre hükümet için önce adalet ihtiyacýna cevap vermek gerektiði gibi, adaleti uygulayabilmek için de her þeyden önce teþride görülen aksaklýklarý gidermeye çalýþmak þarttýr. Devlet þeklimizin deðiþmesi þu anki müstebit idarenin yerine milletin kendi mukadderatýný bizzat kendisinin tayin etmesine imkân verecek bir rejimin getirilmesi her iþin baþýnda gelir. Asrýmýzda mevcut hükümet þekilleri içinde cumhuriyet 'efdal-i hükümet' olan bir þekildir. Ýslamiyet bile ilk doðuþunda bir nevi cumhuriyettir. Bizde cumhur yapmak kimsenin aklýna gelmez. Fakat tatbik edilemiyor diye yanlýþ olmasý icap etmez. Bu durumda bizim kabul edeceðimiz devlet þekli Osmanlý hanedaný idaresinde bulunacak bir meþruti idaredir ki bu da usul-i meþveretin ve þura-yý ümmetin tesisi ile olabilir. Biz buna þeriat ve Ýslamiyet namýna muhtacýz. (Harun Kurt, Namýk Kemal'de Din ve Sosyal Felsefe, Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2001, s. 87) den naklen. Namýk Kemal, fýkýh konusuna da temas ediyor. Avrupa'nýn âdil hükümlerden ibaret olan fýkhý tam olarak kavrayamadýklarýný, bundan dolayý itham ettiklerini belirtiyor ve bizden de bir kaç cahilin onlarýn bu kanaatlerine katýlmalarýný kýnýyor. Bir kaç nevheves, üç beþ kelime Fransýzca öðrenmekle adl-ü hikmetin zübdetü'l-kemâli olan islâmiyeti câhilane ve bîedebâne (edepsizce) istihzâya kýyam etmiþ. Ona bakýlarak ahkâm-ý diniyye oyuncâk suretinde tutulmak isteniyor (Ýbret, No.7). 'Þark Meselesi makalesinde de Namýk Kemal, Avrupalýlarýn Þarký bilmediklerini ispata çalýþýyor. Fýkýh hükümleri memleketimizde tam olarak uygulanmýþ olsa Ýslâm'ýn ne büyük din olduðunu gören Avrupa'nýn bizi alkýþlamaktan kendini alamayacaðýný belirtiyor. Modernite müminlerine raðmen biz, Ýslâmî düþünce ve çözüm geleneðimizi fýkýh yaparak çaðýn idrakine sunma yolunda ilerliyoruz. (Gelecek yazýda S. Nursî)

5 Uslu senaryolarý doðruladý (Ç.HAK:2381) Salim Uslu Siyasi kulislerde, AK Parti-CHP arasýnda devam eden istikþafi görüþmelerin zamana yayýlmasýnýn bir koalisyon hükümeti kurulmasý ümidini azalttýðý, erken seçim olasýlýðýný güçlendirdiði konuþulurken, Meclis koridorlarýnda, güvenoylamasý sýrasýnda diðer partilerden 40 vekilin TBMM Genel Kurulu na girmeyerek Ak Parti azýnlýk hükümetinin önünü açabileceði konuþuluyor. Kulislerde konuþulan senaryoya göre, güvenoylamasýnda esas olan, 276 güvensizlik oyu olduðu için muhalefetten 40 vekil Genel Kurul a girmediði taktirde 258 sandalyesi bulunan Ak Parti ye azýnlýk hükümetinin yolu açýlacak. 40 vekilin oylamaya katýlmamasý halinde 292 milletvekili bulunan muhalefet blokunun tamamý olumsuz oy kullansa bile 252 de kalacak. 258 milletvekili olan Ak Parti, kendi oylarýyla güvenoyunu alarak azýnlýk hükümetini kurabilecek. Genel Kurul da katýlanlarýn yarýsýnýn bir fazlasýna ihtiyaç duyulacaðý için diðer partiler blok olarak olumsuz oy kullanmýþ olsalar dahi 40 vekilin salona gelmemesi düðümü çözmüþ olacak. Bu senaryo ile azýnlýk hükümetine destek vermeyeceklerini açýklayan MHP ve diðer partiler, pozisyonlarýný korumuþ olacak. MHP baþta olmak üzere diðer partiler Ak Parti azýnlýk hükümetini doðrudan desteklemeden, hem hükümet kurulacak hem seçime gidilecek. Cumhurbaþkaný nýn inisiyatifinde HDP nin de içinde olacaðý, seçim hükümeti kurularak seçime gidilmesi olasýlýðý da ortadan kalkacak. Bu senaryonun hayata geçmesi için de partiler sessiz sedasýz bir centilmenlik anlaþmasý yapacak. Ak Parti azýnlýk hükümetinin önünü açmak için öncelikle erken seçim tarihi belirlenecek. Bu tarih en erken zaman olan 22 Kasým olacak. Ak Parti azýnlýk hükümeti seçime kadar istediði gibi hareket etmeden centilmenlik anlaþmasýnýn þartlarýna uyarak hükümetin iþ ve iþlemlerini yürütecek. Kasým sonu olabilir TBMM Ýdare Amiri ve Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, bu senaryonun hayata geçirilebileceðini belirtirken þunlarý söyledi: Kimse 45 günlük sürenin sonunda gelecek olan bir geçici hükümette 2-3 aylýk bakanlýk koltuðuna oturmak istemez. Kasým sonu en iyi tarih bunun için. Böylece kimse kendi politikasý dýþýna çýkmaz. (Milliyet) Kýlýçdaroðlu da ikna edemedi Hemþehrimiz Ýhsan Özkes, CHP den istifasýyla ilgili açýklamalarda bulundu. CHP Ýstanbul Milletvekili Çorumlu Ýlhan Özkes, istifasýna iliþkin sorularýn yanýtladý. Ýstifa kararýnda herhangi bir deðiþiklik olmadýðýný, dilekçesini CHP Genel Merkezine ve Meclis Baþkanlýðýna gönderdiðini ifade eden Özkes, gerekçesine iliþkin ortaya atýlan iddialarý da basýndan takip ettiðini söyledi. 45 DAKÝKA GÖ- RÜÞTÜLER Genel Merkez yönetiminden, Parti Meclisi üyeliðinden istifa etmesi yönünde talep geldiði ve bunun üzerine istifa kararý aldýðý yönünündeki iddialarýn tamamen asýlsýz olduðunu belirten Özkes, "Ben Genel Baþkanýmýzla 45 dakika kadar oturdum, konuþtum, görüþtük bazý konularý. Fakat asla Parti Meclisi ile alakalý bir durum telaffuz edilmediði gibi ima dahi edilmedi" dedi. KILIÇDAROÐLU ÝKNA EDEMEDÝ Ýstifa niyetini ve buna iliþkin gerekçelerini aktardýðýnda, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun sorunlarýn çözümünde sabýrlý olmasýný istediðini kaydeden Özkes, "Ýstifamý asla istemedi. Ben istifa sinyallerini verdiðimde istifa etmememi ifade eden cümleler kullandý" deðerlendirmesinde bulundu. AÇIKLAMA YAPACAK Özkes, istifasýnýn gerekçesine iliþkin yarýn bir açýklama yapmayý planladýðýný bildirdi. ÝSTÝFA BASKISI ÝDDÝALARI Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu nun Parti Meclisi (PM) yedek üyelerinin ilk sýrasýnda yer alan Hakký Süha Okay ýn PM ye alýnmasý için Ýhsan Özkes in istifasýný istediði, kurultayda en yüksek oyu olan Özkes in de bu talebe kýzarak partiden istifa ettiði iddia edilmiþti. Patent sýralamasýnda 22 inciyiz Erzurum dan yapýlan patent baþvuru sayýsý 4 e yükseldi. Ýlden haziran ayýnda 1, bu yýlýn 6 ayýnda ise 4 patent baþvurusunun yapýldýðý açýklandý. Erzurum dan yapýlan patent baþvuru sayýsý bölge toplamýnda yüzde 12.90, ülke toplamýnda ise yüzde 0,19 luk oran oluþturdu. 6 AYDA 4 BAÞVURU Erzurum dan bu yýlýn þubat, nisan ve mayýs aylarýnda bir patent baþvurusu kaydedildi. Doðu Anadolu Bölgesinden ise ocak ayýnda 4, þubat ayýnda 5, mart ayýnda 7, nisan ayýnda 6, mayýs ayýnda 4 ve haziran ayýnda ise 5 baþvuru yapýldý. Bölgeden 6 aylýk ölçütte, kaydedilen patent baþvurusu sayýsý 31 e yükseldi. MALATYA VE ELAZIÐ ÖNDE Doðu Anadolu Bölgesinde en çok patent baþvurusunun yapýldýðý iller Elazýð ve Malatya oldu, Erzurum 3 üncü sýrayý aldý in ocak-haziran aylarý arasýnda Elazýð ve Malatya dan 9, Erzurum dan 4, Aðrý, Bingöl, Bitlis ve Hakkari illerinden 2, Kars tan 1 baþvuru oldu. Muþ, Tunceli, Ardahan ve Iðdýr dan ise patent baþvurusu yapýlmadý. TÜRKÝYE ÝLLERÝ SIRALAMASI Erzurum patent baþvuru sayýsý bakýmýndan, Türkiye illeri sýralamasýnda Çorum, Hatay, Muðla, Sivas, Þanlýurfa, Yalova, Düzce illeriyle birlikte 22 inci oldu. Türkiye de patent baþvuru sayýsý sýralamasý Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Eskiþehir, Antalya, Tekirdað, Kayseri, Manisa, Trabzon, Adana, Denizli, Edirne, Mersin, Aydýn, Elazýð, Malatya, Balýkesir, Bilecik, Kütahya, Samsun, Afyon, Aksaray, Kýrklareli, Kahramanmaraþ, Giresun, Rize, Uþak, Van, Yozgat, Kýrýkkale, Çorum, Erzurum, Hatay, Muðla, Sivas, Þanlýurfa þeklinde oluþtu.(ýha) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) CUMA 24 TEMMUZ TEMAD Yöneticileri, yaþanan terör olaylarý ile ilgili tepki ve üzüntülerini dile getirdi. TEMAD dan teröre tepki Çorum Valiliði tarafýndan oluþturulan komisyon, Çorum il merkezi ve ilçelerine ait yollarda karayollarý ve jandarma ile koordineli olarak karayollarýnda trafiði engelleyen, yol bozukluklarý ve kazaya sebebiyet verebilecek yerlerle ilgili çalýþmalarýný Ýskilip te sürdürdü. Komisyon üyeleri Ýskilip te yapýlacak çalýþmalar için Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyaret Ýl Özel Ýdare Genel Sekreter Yardýmcýsý Vekili Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak baþkanlýðýnda, Çorum Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Teknikeri ve Yol Bakým Amiri Oktay Çalýþkan, Karayollarý 71. Þube Þefliðinde görevli Þube Teknikeri Mustafa Akaydýn, Karayollarý 73. Þube Þefliðinde görevli Þube Teknikeri Þenol Aaygün, Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýnda görevli J.Kd.Bçvþ. Ayhan Özenç, Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürü 4. Sýnýf Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek, DSÝ 54. Þube Þefliði teknikeri Mustafa Kaleycik, hazýr bulundu. Yapýlan incelemelerde Ýskilip Sanayi giriþinde bulunan Çankýrý yolu kavþaðý ve Þehir stadyumu yanýnda bulunan hastane yolu kavþaðýnýn M.BURAK YALÇIN Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TE- MAD) Çorum Þube Baþkaný Ertan Karabýyýk, Adýyaman ve Þanlýurfa'da þehit edilen asker ve polislerimiz için baþsaðlýðý diledi. Karabýyýk, "Bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehitler ve gazilerimizdir." dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Iþýk Eyvaz ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, muhabirimiz Erol Taþkan'la görüþen Ertan Karabýyýk, terörü lanetlediði sohbette, üzüntüsünü þu ifadelerle dile getirdi, "Adýyaman'da güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensuplarý arasýnda çýkan çatýþmada Müsellim Ünal isimli Jandarma Uzman Onbaþýmýz þehit oldu. Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde yine PKK'lý teröristlerce evlerinde hunharca iki polisimiz þehit edildi. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabýr dileriz Milletimizin baþý saðolsun. Unutulmamalýdýr ki bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehit ve gazilerimizdir. Yine unutulmamalýdýr ki, kahramanlarýna sahip çýkmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur." Komisyon Ýskilip teki sorunlu kavþaklarý mercek altýna aldý Çorum merkez ve ilçelerde görev yapan Orman Teþkilatý çalýþanlarýna Ýlk Yardým eðitimi verildi. Çorum, Ýskilip, Kargý Orman Ýþletme Müdürlüklerinde çalýþan personele çalýþma alanýnda ve yaþamýnda hayat boyu gerekli olabilecek, kendisinin ve yakýnýnda bulunan insanlarýn hayatýnýn kurtarýlmasýna yardýmcý olabilecek temel ilk yardým eðitimi veriliyor. Temel ilk yardým eðitimi Temmuz tarihleri arasýnda, 20 þer kiþilik ekibe üç gün süreyle Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeli Osman Tok, Ahmet Patýraman, Cemil Çufadar ve Aysun Þahin tarafýndan veriliyor. Alýnan ilk yardým eðitimi yangýnla mücadele iþlerinde, aðaçlandýrma iþlerinde, ormancýlýk faaliyetlerinde ve personelin yaþamý boyunca kullanýlmasý için verildiðini bildiren yetkililer, eðitim programý Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn 6331 sayýlý Ýþ saðlýðý ve güvenliði Kanunu gereði, çalýþanlarýn her türlü kazadan korunabilmesi ve saðlýkla ilgili güvenlik tedbirlerini almalarý için yapýldýðýný aktardý. Çorum da merkez ve ilçelerde yaþanan trafik sorunlarýný araþtýrmakla görevli komisyon, Ýskilip te incelemelerde bulundu. Komisyon Ýskilip Belediyesi ziyaretinde de bulunarak, çalýþmalarla ilgili ilçe yöneticilerine bilgi aktardý. yeniden düzenlenerek yapýlmasý ile birlikte hastane yolu kavþaðýnda olasý kazalarýn önüne geçilebilmesi için trafik ikaz lambalarý konulmasý, bordürdeki yan yollarýn kapatýlmasý, çevre yolu üzerinde yaðýþlarýn meydana getirdiði ba- Orman Ýþletmesi çalýþanlarý, Ýlk Yardým eðitimi bugün sona erecek. Eðitimler 20 þerli guruplar halinde devam ettirildi. zý alanlarda oluþan su birikintilerinin önlenmesi için oluþturulan komisyon tarafýndan rapor hazýrlandý. Komisyon tarafýndan oluþturulan rapor valilik makamýna sunulacak. Ormancýlara ilkyardým eðitimi

6 6 CUMA 24 TEMMUZ 2015 Sansür sorun olmaktan çýkmalý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 24 Temmuz Basýn Bayramý'ný kutladýðý mesajýnda sansürün tamamena kalkmasý temennisini dile getirdi. Kýlýç, toplumun gözü kulaðý, halkýn sesi, demokrasinin olmazsa olmazý basýnýmýzda sansürün kaldýrýlmasýnýn yýldönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Basýn Bayramý'ný kutladý. Baþkan Kýlýç, basýnýn halkýn haber alma, doðrularý öðrenme adýna görev yapan, yasama, yürütme ve yargýnýn iþleyiþini izleyen, deðerlendiren kutsal bir kurum olduðunu ifade etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 24 Temmuz Basýn Bayramý ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Temennim artýk sansürün sorun olmaktan çýkmasýdýr. Basýnýn özgür konumunu gölgeleyerek temel iþlevinden uzaklaþtýran sansür, halkýn çýkarlarýnýn savunulmasýný ve özgür düþüncenin geliþmesini engellemeyi ifade eder. Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Basýn Bayramý ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, basýn üzerinde herhangi bir sansür uygulamasýnýn kabul edilemeyeceðini, basýn kuruluþlarýnýn görevini objektif bir anlayýþla yerine getirmesi gerektiðini bildirdi. Necati Gül, yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þunlarý söyledi; Özgür ve baðýmsýz basýn, özgür ve baðýmsýz toplumun garantisidir ancak basýnýn özgürlüðü kadar objektifliði de toplumumuz için son derece faydalý ve önemlidir. Hýzla ilerleyen teknolojiye paralel Yalçýn Kýlýç Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný ve ayný zamanda Çorum Gazetesi imtiyaz sahibi olan Selahattin Ezer, meslektaþlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramý'ný kutladý. Ezer, 24 Temmuz Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþý ve Basýn Bayramý dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladý. Açýklamasýnda tüm meslektaþlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutlayan Ezer, haberleþme özgürlüðünün son derece önemli olduðu günümüzde vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan yazýlý ve görsel basýnýn ülke gündeminin öðrenilmesinde önemli bir unsur olduðunu söyledi. Toplumlarýn haber alma hakkýný kullanmasýný saðlayan ve kamuoyunun dilek ve þikayetlerini tarafsýz ve araþtýrmacý kimliðiyle yansýtma görevini üstlenen özgür ve objektif bir basýnýn, demokrasi ve insan haklarýnýn da önemli güvencelerinden biri olduðunu belirten Ezer, "Yasama, yürütme ve yargýdan sonra dördüncü kuvvet olarak bilinen basýn, kamuoyunun düþüncelerini gündeme taþýyan en önemli araç olarak, bu yeri ve önemini gelecekte de en iyi þekilde korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandý. Basýnýn toplumun aynasý olduðunu, bu aynanýn saðlýklý görüntü vermesinin, güzel bir gelecek adýna çok önemli olduðunu dile getiren Ezer, þunlarý kaydetti: "Ülkemizde demokrasinin geliþmesi, insan haklarý, ifade ve düþünce özgürlüðü, eðitim, sosyalkültürel ve ekonomik olarak geliþen kitle iletiþim araçlarýyla gücü ve etkinliði her geçen gün biraz daha artan basýn, haber verme, bilgilendirme, eðitme, eðlendirme, kültürel deðerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluþturma gibi birçok iþleve sahiptir. Basýnda Görevini, toplumsal deðerlere saygýlý, kiþisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsýz bir anlayýþla yerine getiren özgür basýn, demokrasinin en etkili ölçülerinden biridir. Özgür, baðýmsýz, çok sesli bir yazýlý ve görsel basýn, demokrasinin güvencesidir. Çeþitli zorluklara raðmen görevlerini baþarýyla yapmaya çalýþan yerel basýn mensuplarýna kurumumuzun kapýsý sonuna kadar açýktýr. Kamu yararýna görev yapan gazetecilere kolaylýk saðlanýlmasý için de elimizden gelen çabayý gösteriyor, göstermeye de devam edeceðiz. Demokrasinin geliþmesi, þeffaf toplumun oluþmasý ve yanlýþ yapýlmamasý için sizleri önemsiyoruz. Üstlendikleri kamu görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm yerel basýn mensuplarýnýn 50 bin üyesiyle Çorum'un en büyük sivil toplum kuruluþu olan biz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði olarak Basýn Bayramý'ný kutluyoruz." (Haber Merkezi) MÝSÝAD Basýn Bayramý ný kutladý geliþmiþlikte arzu ettiðimiz seviyelere ulaþabilmemizde geçmiþte olduðu gibi gelecekte de basýnýn yeri ve önemi büyük olacaktýr. Daha güzel bir gelecek için büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan tüm meslektaþlarýmýn, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramýný kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim" Basýn sansürsüz ve objektif olmalý Necati Gül Selahattin Ezer sansür, basýný bu temel iþlevlerinden uzaklaþtýrýr ve objektifliðini gölgeler. Bu çerçevede basýnda sansürün kaldýrýldýðý 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açýsýndan bir milat, bir dönüm noktasý olduðu inancýndayým. Bu düþüncelerle, 24 Temmuz Basýn Bayramýný ve Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn yýl dönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaþamlarýný yitiren basýn emekçilerini saygýyla anýyor, gecegündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramý gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalýþan tüm basýn mensuplarýna selam ve sevgilerimi iletiyorum. Haber Merkezi) Vali Kara gazetecilerin bayramýný kutladý Vali Ahmet Kara, 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. Vali Kara yaptýðý yazýlý açýklamada, gazetecilerin yaþanýlan geliþmeler hakkýnda kamuoyunun bilgilendirilmesi, vatandaþ ile devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý gibi birçok önemli görev ve sorumluluðu üstlenen üstlendiðini, bu Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý, 24 Temmuz un basýn bayramý deðil, Basýn Dayanýþma Günü olduðunu belirterek, baný ve basýn çalýþanlarýnýn sorunlarý çözülmeden basýn bayramýnýn söz konusu olmayacaðýný ifade etti. Gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleþtirdiði onurlu direniþ sonucu kalkan sansürün, aradan geçen süreçte yapýlan çeþitli yasal düzenlemelerle ve baskýlarla yeniden gündeme geldiðine dikkat çeken Kolaylý, Sansür ve günümüzde yaygýn olarak yaþanan otosansür, bugün Türk basýnýnýn sorunlarýnýn ilk sýralarýnda yer almaktadýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý ný kutladý. Sobacý, yazýlý açýklamasýnda, gazetecilerin halkýn gören gözü, iþiten kulaðý olarak önemli bir kamu hizmeti ifa ettiklerini dile getirdi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý ile ilgili tüm gazetecilerin bayramýný kutladýðý mesajýnda þöyle dedi; Basýn, yaþadýðýmýz önemli misyonu gerçekleþtirmek için zaman ve mekân mefhumu gözetmeden, büyük bir özveri ile çalýþmakta olduklarýný bildirdi. Vali Ahmek Kara, kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Ýlimizde görev yapan yazýlýgörsel basýn yayýn kuruluþu ve ulusal haber ajansý çalýþanlarýnýn da toplumsal deðerlere saygýlý, dedi. Özellikle yaygýn medyada yaþanan uygulamalara baktýðýmýzda, sansürün kalkmadýðýnýn ve çaða ayak uyduran düzenlemelerle açýkça devam ettiðinin görülebileceðini kaydeden GK Genel Baþkaný ve BGC Baþkaný Kolaylý, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Düþüncelerini yazdýklarý, röportaj yaptýklarý gerekçesiyle meslektaþlarýmýz hakkýnda davalar açýlmakta, gazeteciler tutuklanmakta, medyaya ve basýn mensuplarýna yönelik baskýlar sürmektedir. Unutulmamalýdýr ki basýn özgürlüðü; halkýn gerçekleri öðrenme, doðru bilgi edinme ve düþüncenin serbestçe yayýlma hakkýnýn bir aracýdýr. Tarafsýz ve doðru habercilik, bölge ve tüm dünyadaki geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi olmamýzý saðlamaktadýr. Vatandaþla devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý, kamuoyu oluþturulmasý gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Basýn, doðru, yansýz ve hýzlý biçimde bilgi ve haber vererek, olumsuzluklarý sorgulayýp, kamu yararýný ilgilendiren konu ve ayný baðýmsýz hukuk sistemi gibi demokratik toplumlarýn olmazsa olmazýdýr. olaylarda kamuoyu oluþturmaktadýr. Çorum'da her türlü zor þartlara raðmen bu önemli görevi büyük fedakârlýklar göstererek üstesinden gelen deðerli basýn mensubu arkadaþlarýmýn 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramýný en içten dileklerimle kutluyorum. 24 Temmuz günü gazeteciler açýsýndan anlamlý bir gündür. Halkýn gören gözü, iþiten kulaðý olan gazeteciler, toplumun temel yapý taþlarýnýn baþýnda gelir. Basýn mensuplarý insanlarýn en önemli ihtiyacý olan haber alma iþlevini yerine getirerek, topluma büyük bir yarar saðlamaktadýr. Bizler idareci ve yöneticiler olarak, yerel ba- kiþisel hak ve özgürlükleri temel alan bir görev anlayýþý içinde þehrimizin tanýtýmý, halkýmýzýn bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluþturulmasý noktasýndaki katkýlarý göz ardý edilemez. Bu düþüncelerle, fikir özgürlüðünün önündeki en önemli engellerden biri olan sansürün Basýn özgürlüðü sadece gazetecilere deðil, herkese lazýmdýr; toplumun her ferdinin düþünce özgürlüðüne sahip çýkmasý gerekir. Basýnýn tarafsýzlýðýný ve baðýmsýzlýðýný ilke olarak peþinen kabul edip, onun yaþamasýna ve özgürlüðüne, tarafsýzlýðýna saygý göstererek destek olmak vatandaþlýk görevidir. Türk basýnýnýn bugün önünde bulunan bir diðer sorun da, Türk Ceza Yasasý ve Terörle Mücadele Yasasý nýn ifade özgürlüðünü kýsýtlayan düzenlemeler içermesidir. Gazeteciler bu çerçevede yazýlarý, haberleri ve kitaplarý nedeniyle yargýlanmamalýdýr. Basýn kuruluþlarýnýn ve basýn çalýþanlarýnýn sorunlarý çözülmeden Basýn Bayramý kutlanamayacaðýný da vurgulayan Nuri Kolaylý, yazýlý açýklamasýnda 24 Temmuz u Basýn Bayramý olarak deðil, dayanýþma günü olarak görüyor, dayanýþma günü olarak kutluyoruz. Halkýn gerçekleri öðrenme ve bilgi edinme hakkýnýn aracý olan basýn özgürlüðünün önündeki engeller kalkmadýkça, 24 Temmuzlar bizler için bayram olmayacaktýr dedi. Kolaylý açýklamasýný þöyle tamamladý: Beklentimiz, terörün çirkin yüzünü gösterdiði bu hassas günlerde hükümet kurma çalýþmalarýnýn daha fazla sýna büyük önem veriyoruz. Bizi þehrimizdeki insanlarýmýza anlatacak, yaptýðýmýz iþleri, çalýþmalarý halka ulaþtýracak yerel basýndýr. Sadece yapýlan deðil yapýlmayanlarý da gündeme getirerek, bizlere yön göstermeleri de son derece önemlidir. Bir kez daha tüm basýn mensuplarýmýzýn ve özellikle yerel basýn mensuplarýmýzýn 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramýný kutlar, Baþarýlarýnýn devamýný diler, saygýlar sunarým. kaldýrýlmasýnýn yýldönümü vesilesiyle; basýn meslek ilkelerini ve toplum menfaatlerini ön planda tutarak kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydýnlatýlmasý, demokrasimizin iþlerlik kazanmasý hususlarýnda önemli hizmetler ifa eden tüm basýn çalýþanlarýnýn Basýn Bayramýný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. 24 Temmuz basýn bayramý deðil dayanýþma günüdür MHPMerkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, 24 Temmuz'un Türk Basýnýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn yýldönümü olduðunu belirterek, basýn kuruluþlarý ve çalýþanlarýnýn, halkýn haber alma ve bilgi edinme ihtiyacýný karþýlayan demokrasinin vazgeçilmez unsurlarý olduðunu vurguladý. Demiray "Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn yýl dönümü" nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, özgür ve sansürsüz gazeteciliðin II. Meþrutiyet ile yeniden yürürlüðe girdiði tarihin, 24 Temmuz Basýn Bayramý olarak kabul edildiðini hatýrlattý. Basýnýn, doðru, yansýz ve hýzlý biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzluklarýn üstüne gitmek, kamu yararýný ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluþturmak gibi önemli bir görevinin olduðunu vurgulayan Demiray, özellikle son dönemlerde bazý gazetecilere ve medya kuruluþlarýna uygulanan sansür, akreditasyon, yayýn yasaklarý, susturma ve baský gibi basýn özgürlüðünü kýsýtlayan uygulamalara biran önce son verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Vali Ahmet Kara Nuri Kolaylý uzatýlmadan tamamlanmasý ve baþta basýn özgürlüðü olmak üzere ülke sorunlarýnýn çözümü için güçlü bir hükümetin iþbaþý yapmasýdýr. Terörist saldýrýlarda yaþamlarýný yitiren gençlerimize ve þehitlerimize Allah tan rahmet, ailelerine ve tüm ulusumuza baþsaðlýðý diliyorum. Sansür uygulamalarýna bir an önce son verilmeli Þükrü Demiray Bilgi çaðýnda basýnýn öneminin giderek daha da arttýðý, toplumun vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan yazýlý ve görsel basýnýn ülke gündeminin öðrenilmesinde önemli bir araç olduðunu ifade eden Demiray, "Basýn, doðru, yansýz ve hýzlý biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzluklarý sorgulamak, kamu yararýný ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluþturmak, toplumu aydýnlatmak iþlevini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiðini gözeterek, kiþilik haklarýna, kiþilik deðerlerine, özel yaþama, gizlilik alanýna saygý gösterir konumda olmalýdýr."dedi. Toplum için basýnýn güvenilirliði ve tarafsýzlýðý ne kadar önemliyse, bunun saðlanabilmesi için basýnýn görevini özgürce yapabilmesinin de o kadar önemli olduðunu vurgulayan Demiray, "Çorum'da faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlar, sanal basýn ve ulusal ajanslarýn temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan deðerli basýnýn, 24 Temmuz Basýn Bayramýný candan kutlar, tüm basýn mensuplarýmýza çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim."diye konuþtu. (Haber Merkezi) Gazeteciler halkýn gören gözü iþiten kulaðýdýr Uzm. Dr. Ömer Sobacý

7 Basýn demokratik yaþamýn vazgeçilmezidir MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, 24 Temmuz Basýn Bayramý ile ilgili yaptýðý açýklamada, basýn kuruluþlarýnýn demokratik yaþamýn vazgeçilmez unsurlarýndan birisi olduðunu söyledi. Temel hak ve özgürlüklere saygýlý, kiþilerin þahsi hayatlarýna müdahale etmeyen, tarafsýz, baðýmsýz ve her türlü baskýdan uzak bir basýnýn demokratik yaþantýmýzý güçlendireceði, ülkemizde demokrasi kültürünü çok daha saðlam bir konuma getireceði þüphe götürmez bir gerçektir. diyen MHP Ýl Baþkaný, kutlama mesajýnda þunlarý söyledi; Her ne kadar ülkemizde basýnýmýz çok çeþitli tehditler ve baskýlar altýnda bulunsa da bu baskýlara boyun eðemeyecek, basýn mesleðinin onurunu ve þerefini Üzerimize düþeni yapmaya her zaman hazýrýz TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Biz de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak basýnýmýzla olan iliþkilerimizi sürekli üst seviyede tutmaya, imkanlarýmýz çervevesinde her zaman üzerimize düþen katkýyý yapmaya çalýþmaktayýz. dedi. Basýnýn, farklý görüþlerin seslendirilmesine imkân saðlamak, sorunlar hakkýnda özgür tartýþma ortamý oluþturmak, yanlýþlýklarý dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek, kamu yararýný gözetmek gibi toplumsal açýdan çok önemli bir iþleve sahip olduðuna iþaret edilen açýklamada, basýn mensuplarýnýn kamuoyunu aydýnlatan, bilgilendiren ve her ortamda, her koþulda, sorumluluk duygusu ile hareket ederek toplumun haber alma ihtiyacýný karþýlandýðý, basýn mensuplarýnýn bu noktada çok önemli bir görev üstlendiði dile getirildi. TSO tarafýndan yapýlan açýklama þöyle devam etti; Ulusal basýnýmýzýn yaný sýra özellikle yöremizde yaþanan olaylardan ve geliþmelerden haberdar olmamýzý ve ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmesine ve kalkýnmasýna önemli katkýlar saðlayan yerel basýnýmýzýn da, özveri içerisinde yerine ge- Çorum Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca, 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. Gazetecilerin bayramýnn tebrik ederek, çalýþmalarýnda baþarý dileklerini ilettiði kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verdi, taþýyacak yüreklilikte basýn kurumlarýmýzýn ve çalýþanlarýmýzýn olmasý bizlerin bu konuda geleceðe daha ümitle bakmamýzý saðlamaktadýr.basýn bayramý münasebeti ile evvele görevlerini icra ederken þehit düþen bütün basýn mensuplarýmýzý rahmet ve þükran ile anýyorum. Bundan sonraki basýn bayramlarýný basýnýmýzýn tamamen baskýdan uzak bir ortamda kutlamayý temenni ediyor; öncelikle þehrimizde bu görevi icra eden, gece gündüz demeden bizleri hemþerilerimize ulaþtýrmak için çalýþan yerel basýnýmýzýn çok kýymetli temsilcilerini ve diðer bütün basýn mensuplarýmýzýn bayramýný kutluyorum. tirdikleri görevlerini, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla devam ettireceklerine inanýyoruz. Türkiye'de olduðu gibi Ýlimizdeki basýn kuruluþlarý da yaptýklarý haberlerle gündem belirlemekte, kentimizin geleceðine yön verebil- Çetin Baþaranhýncal mektedir. Gerek kurum ve kuruluþ sayýsý gerekse istihdam edilen personel sayýsý bakýmýndan basýnyayýn sektörü olarak bölgenin güçlü illerinden biri olan Çorum basýnýnýn, gün geçtikçe kendini geliþtirdiðini yakýndan takip ediyoruz. Biz de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak basýnýmýzla olan iliþkilerimizi sürekli üst seviyede tutmaya, imkanlarýmýz çervevesinde her zaman üzerimize düþen Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý ren; doðru, eksiksiz ve yansýz hayük özveri ile çalýþmalarýný sürdü- Derneði (ÇOSÝAD)Baþkaný Bülent ber verme; özel hayata ve kiþilik Onur, basýn mensuplarýnýn basýn haklarýna saygýlý, görevlerini yaparken meslek ilkeleri ýþýðýnda; bayramýný kutladý. ÇOSÝAD Baþkaný Bülent çalýþmalarýný zor þartlar altýnda Onur, yazýlý kutlama mesajýnda yerine getiren, tüm basýn camiasýnýn Gazeteciler ve Basýn Bay- þunlarý ifade etti; 24 Temmuz günü basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn ramýný kutlar, çalýþmalarýnýzda 107'inci yýlý olmasý nedeniyle bü- baþarýlar dileriz. Erol Karadaþ katkýyý yapmaya çalýþmaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, her þartlar altýnda büyük bir özveri ile çalýþan siz deðerli basýn çalýþanlarýmýzýn, Basýn Bayramý olarak kutlanan Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107. Yýldönümünü içtenlikle kutlar, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. Basýn demokratik yaþamýn vazgeçilmezidir Süleyman Koca Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma belediye meclis toplantý salonunda temizlik iþçileri ile bir araya gelerek, ilçenin temizliði ile ilgili yapýlan þikayetleri masaya yatýrdý. Toplantýda çalýþan iþçileri uyaran Çatma, þehrin temizliði konusunda kendisine bir çok þikayetin geldiðini, mahalle ve sokaklarda yapýlan temizlik iþlerinden vatandaþýn memnun olmadýðýný söyledi. Çöpte çalýþan iþçileri, çalýþýrken iþlerine sa- Bekir Çetin Bülent Onur Eczacýlar Odasý ndan kutlama Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýmýzýn deðerli mensuplarý, sevgili dostlarým; bu milletin gözü, kulaðý ve gür sesi olduðunuz için, meslek ilkelerine ve kiþilik haklarýna saygý çerçevesinde tarafsýz ve doðru bilgiye en kýsa zamanda ulaþtýrdýðýnýz için sizlere müteþekkiriz. 24 Temmuz "Gazeteciler Günü"nüzü en kalbi duygularýmla kutluyor, saðlýk, baþarý ve esenlikler diliyorum. Vatandaþýn temizlik þikayeti Baþkan Çatma yý kýzdýrdý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, vatandaþxtan gelen temizlik þikayetlerini, çalýþanlarýyla deðerlendirdiði toplantýda ele aldý. rýlmalarý konusunda uyaran men vereceðim. Burada sarýlarak çalýþmayan Baþkan Çatma, "Ben kimsenin ekmeði ile oynamak istemem. Çalýþmak istemeyen arkadaþýmýz varsa tazminatýný he- sizinle ilk ve son kez konuþuyorum. Ben artýk mahallerin temizliði konusunda vatandaþtan þikayet istemiyorum. Ýþine olursa hepimiz sýkýntý yaþarýz. Ben bu sýkýntýlarýn yaþanmasý taraftarý deðilim" dedi. CUMA 24 TEMMUZ Eðitim Sen Baþkaný Mehmet Öztürk, yaþam hakkýnýn en temel hak olduðunu belirterek, terör olaylarýný kýnadý. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Toplumun bütün kesimleri ölümlere ve katliamlara karþý el ele vermeli, yan yana durmalýdýr. çaðrýsý yaptý. Artýk yeter, katliamlar son bulsun Batman da Halklarýn Demokratik Partisi(HDP) öncülüðünde Batman Atatürk Parký önünde Suruç ta medyana gelen patlamayý kýnamak amacýyla hayatlarýný kaybeden 32 vatandaþýn fotoðraflarý yaný sýra mum yakýldý, oyuncak býrakýldý ardýndan basýn açýklamasý okundu. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) öncülüðünde Atatürk Parký önünde Suruç'taki terörist saldýrýsýnda hayatýný kaybeden 32 vatandaþýn resimlerinin yer aldýðý dövizin etrafýna mumlar yakýlarak anma etkinliði düzenlendi. Düzenlenen etkinliðe (HDP) Batman Milletvekilleri, Ayþe Acar Baþaran, Ali Atalan, Batman Belediye Baþkaný Sabri Özdemir, kurtulan Çorum HDP Ýl Eþ Bakaný Özlem Tunç un yaný sýra STK temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yüzlerce vatandaþýn katýldýðý etkinlikte hayatýný kaybeden vatandaþlar için Bir dakika- Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, toplumun tüm kesimlerinin ölümlere ve katliamlara karþý el ele vermesi ve yanyana durmasý çaðrýsýnda bulunarak, Artýk yeter, katliamlar son bulsun. dedi. Ülkenin son günlerde þiddet ve ölüm sarmalýndan geçtiðini açýklayan Mehmet Öztürk, her gün bu ülkenin gençleri hayatýný kaybetmekte olduðunu, kaybolan canlarýn topluma büyük acýlar yaþatttýðýný ifade etti. KABUL ETMÝYORUZ Ýnsanlarýn yaþam haklarýnýn en temel hak olduðuna iþaret eden Öztürk, Suruç, Adýyaman ve Diyarbakýr da yaþanan saldýrýlarý ayýrt etmeksizin kýnayan Öztürk, toplumun gönlüne de tercüman oldu. Öztürk açýklamasýnda þunlarý söyledi; Ýlk olarak Adýyaman'da bir askerimizin canýna kýyýldý, Sonra Suruç'ta 32 genç insanýn hayatýna son verildi. Daha sonra Urfa Ceylanpýnar'da iki genç polisimiz öldürüldü. Dün de Diyarbakýr'da bir polisimizin canýna kýyýldý. Bu ölümleri ve katliamlarý þiddetle kýnýyoruz. En temel hak olan yaþam hakkýnýn gencecik insanlarýn ellerinden alýnmasý kabul etmiyoruz. Yaþama son verilen bütün gençlerimizin ailelerine ve halkýmýza baþsaðlýðý diliyoruz YENÝ ÖLÜMLER ÝSTEMÝYORUZ Bugüne kadar kaybettiðimiz onca insanýn acýsýný yüreðimizde taþýyor ve yeni ölümler istemiyoruz. Bugün yaþanan þiddet artýk toplumsal bir çatýþmanýn da temelini hazýrlamaktadýr. Bütün bunlar kaygý vericidir. HERKES ÞÝDDETÝN SON BULMASI ÝÇÝN ÜZERÝNE DÜÞENÝ YAPMALI Artýk bu ülke topraklarýnda kim olursa olsun, asker-sivil gençlerimizin, çocuklarýmýzýn ölmesini, savaþ ve þiddet ortamý istemiyoruz. Yüzyýllardýr kardeþçe bir arada yaþayan halklarýn ekilen kin ve nefret tohumlarý ile birlikte yaþama olanaklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný istemiyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin ortak talebi þiddetin ve ölümlerin son bulmasýdýr. Bugün herkes þiddetin ve ölümün son bulmasý için üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmelidir. Ortadoðu baþta olmak üzere bu topraklar artýk kandan, acýdan yoruldu. Ölüm yorulmadý. Ölüm utanmadý. KÝMSE ÖLÜMLERDEN SÝYASÝ RANT ÇI- KARMASIN Toplumun bütün kesimleri ölümlere ve katliamlara karþý el ele vermeli, yan yana durmalýdýr. Hiç kimse yaþanan bu ölümlerden dolayý siyasi rant elde etmeye çalýþmamalýdýr. Ölümü durduracak olan bu toplumun ve halkýn birliðidir. Bu açýdan ölümler ve katliamlar için 'Artýk Yeter' diyoruz. (Hebar Merkezi) Hastaneden çýktý, anmaya katýldý lýk saygý duruþu yapýldý ardýndan Dem Genç üyesi Nagihan Aydýn, basýn açýklamasýný okudu. Aydýn, Suruç ta düzenlenen saldýrýnýn barbar IÞÝD çeteleri tarafýndan yapýldýðý gelen ilk bilgiler arasýnda. Bu IÞÝD teröristleri tecavüzcü, barbar, faþist iþit çeteleri Kürt halkýnýn kazanýmlarýna verilen eþitlik özgürlük mücadelesinin yarattýðý enternasyonalizme planlý bir þekilde saldýrýlarýný sürdürmektedirler, dedi. Zaman zaman okunan basýn açýklamasý sýrasýnda kalabalýk kitle IÞÝD teröristlerinin vahþice katlettiði vatandaþlar için sýloðan atarak yaþanan olaylarý kýnadýlar. Polis in güvenlik önlemi aldýðý etkinlik olaysýz sona erdi.(ýha)

8 8 CUMA 24 TEMMUZ 2015 Rektör den kurumsal çalýþmalara açýk çek: Ýþbirliðine hazýrýz Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu heyeti önceki gün Hitit Üniversitesi ni ziyaret etti. Ziyarete Kurum Baþkaný Prof. Dr. Özkan Ünal, Baþkan Yardýmcýlarý Dr. Hakký Gürsöz, Uzm. Dr. Muhammet Ali Oruç, Dr. Ali Sait Septioðlu ve Akýlcý Ýlaç Kullanýmý ve Ýlaç Tedarik Yönetimi Daire Baþkaný Dr. Ali Alkan ile bazý kurum çalýþanlarý katýldý. Rektörlük ten yapýlan açýklamaya göre, misafir heyete AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Defne Masa ve Sandalye hizmette RECEP MEBET - M. BURAK YALÇIN Birol Aðca nýn sahibi olduðu Defne Masa ve Sandalye Maðazasý, Uður Mumcu Caddesi numara 30 da hizmete girdi. Fabrikadan halka, toptan fiyatýna sloganýyla faaliyet gösteren maðazayý tanýtan Birol Aðca, masa ve sandalye çeþitlerini uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. Çorum da edindiði tecrübe ýþýðýnda 8 yýl önce Ýstanbul a giderek Maltepe de mobilya fabrikasý kurduðunu anlatan Aðca, Memleketime olan vefa borcunu ödemek amacýyla bu maðazayý açtým dedi. 3 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada üretilen masa ve sandalyeleri toptan fiyatýna Çorum da satýþa sunduklarýný vurgulayan Aðca, Doðduðum, yetiþtiðim topraklara vefa duygusuyla kar kaygýsý gütmeden ürünlerimizi Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve bazý öðretim elemanlarý da eþlik etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan karþýlanan Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ile üniversite arasýnda yapýlabilecek olasý iþ birlikleri ele alýndý. Yapýlan görüþmelerin ardýndan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM), Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent A.Þ., Çorum Organize Sanayi Bölgesinde medikal ürün sektöründe faaliyet gösteren Mone Medikal firmasý ve Hayat Þýrýnga Fabrikasý ziyaret edildi. HÜBTUAM ýn iþleyiþi ve teknik donanýmý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Prof. Dr. Alkan, üriversitenin Çorum açýsýndan büyük önem arz eden ve tüm bölgeye hizmet verecek seçkin bir laboratuvara kavuþtuðunu açýkladý. Alkan, Hitit Üniversitesi arasýnda olasý iþ birliklerine açýk olduklarýný ifade etti. Düzenlenen gezide incelemelerde bulunan heyete bilgiler verildi. hemþerilerimizle buluþturmanýn mutluluðunu yaþýyorum diye konuþtu. Aðca, masa ve sandalye HÜBTUAM ýn dinamik ve nitelikli personeli, modern altyapý ve laboratuvar olanaklarý ile üniversite-sanayi iþbirliðini saðlamak adýna da önemli bir rol oynayacaðýný belirten Alkan, üniversite ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB) Teknokent in de tamamlanan modern binasý ile faaliyete hazýr hale geldiðini açýkladý. Rektör Alkan, Teknokent te üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde akademisyenler ile iþ dünyasýný bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör iþbirliðinin oluþturulmasýnýn hedeflendiði belirterek Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu ile de Hitit Üniversitesi arasýnda olasý iþ birliklerine açýk olduklarýný ifade etti. HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ tarafýndan da kurumun fiziki altyapýsý, iþleyiþi ve yapýlmak istenen testlerde izlenecek yollar hakkýnda bilgilerin verildiði toplantý sonrasýnda HÜBTUAM ve Teknokent binalarýnda incelemelerde bulunuldu. Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu yetkilileri, ziyaretler sonrasýnda da Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleþtirilen Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsý na katýldýlar. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ndeki ziyarette yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulunuldu. konusunda zengin çeþit ve uygun fiyatý bir arada bulmak isteyenleri Uður Mumcu Caddesi ndeki maðazalarýna davet etti. Birol Aðca nýn sahibi olduðu Defne Masa ve Sandalye Maðazasý hizmete girdi. Salim Uslu, Çorum a hizmet etmek ve sahip çýkmak hepimizin ortak görevi diye konuþtu. Þevket Erzen'den Uslu'ya hayýrlý olsun ziyareti Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret etti. 25. Dönem Çorum Milletvekilliði ve TBMM Ýdare Amirliði ne yeniden seçilen Salim Uslu yu tebrik eden Þevket Erzen, "Yeni döneminiz hayýrlý uðurlu olsun. Çorum'da çok þeyler deðiþti ve deðiþmeye de devam ediyor. Çorum'a katkýlarýnýzdan dolayý Cemiyetimiz adýna teþekkür ederiz" dedi. Ýþadamý olarak Çorum'a kiþi kapasiteli Yükseköðrenim Öðrenci Yurdunu 10 ay gibi kýsa bir sürede kazandýrdýklarýný da belirten Erzen, "Devletimizin sunduðu imkan ve Kredi Yurtlar Kurumu ile yapýlan protokol çerçevesinde yatak kapasiteli öðrenci yurdunu tamamladýk. Yapý kullanma iznini de aldýk. Kuruma teslimini gerçekleþtiriyoruz" diye konuþtu. ÇORUM HEPÝMÝZÝN, SAHÝP ÇIKMAK ORTAK GÖREVÝMÝZ Çorum basýnýna katký saðlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Salim Uslu, "Basýnýmýza katkýsý olabilecek devlet imkanlarýný Çorum'a getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Basýn þehrin geliþmesinde, büyümesinde katký saðlayacak önemli unsurlardandýr. Teknoloji çaðýndayýz, yerelde paylaþýlan her habere internet ortamýnda dünyanýn her yerinden ulaþýlabilmektedir. Þehre kazandýrýlan yatýrýmlarýn, tarihin, turizmin ve doðal güzelliklerin sadece milletvekilleri, yerel ve RECEP MEBET Türk Büro-Sen Çorum Þubesi yönetimi dün Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Murat Kolcu nun evsahipliðindeki ziyarete Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam ve yönetim kurulu üyeleri ile iþyeri temsilcileri katýldý. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Adnan Özdemir in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Sami Çam, kamu yöneticilerinin açýklamalarý ile kamuoyu ile paylaþýlmasý dýþýnda da deðerlendirilmesi gerekiyor. Sadece olumsuzluklar üzerine haber yapmak yerine Þehrin güzelliklerini büyümesini ve geliþmesini de paylaþabilmek ailevi bir görevdir dedi. ÖÐRENCÝLERE 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA BARINMA ÝMKANI Erzen i kabulünde konuþan Uslu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Öðrencilerimiz artýk günümüz þartlarýna uygun konforda 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklýyorlar. Her odada; tuvaleti, banyosu, buzdolabý, çalýþma masasý, 24 saat ücretsiz internet, sabah 06'dan - akþam 24'e kadar açýk büfe yemek gibi imkânlar evlatlarýmýza sunuluyor. YURT KAPASÝTEMÝZ 4 BÝN 600 E ULAÞIYOR Hükümetimizin özel giriþimcilere saðladýðý imkan çerçevesinde Çorum a yapmýþ olduðunuz kapasiteli öðrenci yurdu yatýrýmý için teþekkür ederiz. Ýstikrar, güven ortamý ve güçlü iktidar hem yatýrýmcýlarý, hem de kamu yatýrýmlarýný artýrdý yýlýnda Çorum'da kiþi kapasiteli öðrenci yurdumuz varken bu yýl 2 bin 800 kapasiteye ulaþýldý. Yapýmý tamamlanan öðrenci kapasiteli yurdun tefriþatýnýn tamamlanarak eðitim öðretim yýlýnda hizmete alýnmasý durumunda kapasitemiz 4 bin 300'e, yýl sonuna kadar Sungurlu ilçemizde ihale edilmesi planlanan 300 öðrenci kapasiteli yurt ile ise kapasitemiz 4 bin 600'e ulaþmýþ olacak. Türk Büro-Sen Kolcu yu kutladý Türk Büro-Sen Çorum Þubesi yönetimi dün Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine ata- Ziyaretten duy- nezaketlerinden dolavinde baþarýlar diledi. dile getiren Kolcu ise nan Murat Kolcu yu duðu memnuniyeti yý misafirlerine teþekkür tebrik ederek göre- etti. M. Fazýl Dirim yaþamýný yitirdi RECEP MEBET Serbest Muhasebeci Mustafa Fazýl Dirim (64) vefat etti. Çorumspor eski Genel Kaptaný Hakan Yalçýnkaya nýn eniþtesi M. Fazýl Dirim geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Ayný zamanda Nazan Dirim in eþi, muhasebeci Teyfik Dirim ve Öðretmen Özkan Dirim in aðabeyi olan Fazýl Dirim in cenazesi bugün saat Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Cuma namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Mustafa Fazýl Dirim e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eþref Hoca Caddesi nde trafik tedbirleri artýrýlsýn RECEP MEBET Eþref Hoca Caddesi ni Binevler e baðlayan güzergâhta trafik tedbirlerinin artýrýlmasý istendi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren bazý vatandaþlar, geceleri hýz yapan bazý sürücülerin caddeyi yarýþ pistine çevirdiklerine dikkat çektiler. Cadde üzerindeki bazý M. Fazýl Dirim noktalarda da sürekli trafik kazalarý yaþandýðýna iþaret eden vatandaþlar, özellikle Ýmza Mobilya maðazasýnýn önündeki iki yönü birleþtiren yerde acilen tedbir alýnmasýný talep ettiler.

9 CUMA 24 TEMMUZ Çorum un nüfusu yüzde 2,5 azaldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), illerin son 5 yýl içindeki nüfus hareketlerini mercek altýna aldý. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi verilerine göre son 5 yýlda 67 ilin nüfusu artarken 14 ilin nüfusu ise geriledi. TÜÝK verilerinden yapýlan derlemeye göre, 81 il içinde son 5 yýlda nüfus artýþýnda oransal olarak Antalya, sayýsal olarak da Ýstanbul ilk sýrayý aldý yýlýnda 72 milyon 561 bin 312 kiþi olarak belirlenen Türkiye nüfusu, 5 yýlda 5 milyon 134 bin 592 kiþi arttý. Oransal olarak ülke nüfusu 5 yýlda yüzde 7,07 artýþ gösterdi. En fazla nüfusu azalan þehir yüzde 11,24 ile Yozgat oldu. Çorum da ise 2009'da 540 bin 704 olan nüfus, 2014'te 527 bin 220'ye düþtü. Ýstatistiklere göre Çorum un nüfusu yüzde 2,49 azaldý. Gülabibey Derneði sevindirdi Gülabibey Derneði yönetimi, yardýmlarýyla Ramazan Ayý nda da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. RECEP MEBET Ýstatistiklere göre Çorum un nüfusu 5 yýlda yüzde 2,49 oranýnda azaldý. Lora Wedding den sünnet organizasyonu RECEP MEBET Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz ýn sahibi olduðu Lora Wedding, Çorum merkezin yaný sýra çevre il ve ilçelerde de organizasyonlarýný sürdürüyor. Geçtiðimiz günlerde Ýskilip te düzenlenen bir sünnet düðününün organizesini üstlenen Lora Wedding, gerçekleþtirdiði sunumlarla ilçe halký ve davetlilerin beðenisini kazandý. Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, yardýmlarýyla Ramazan Ayý nda da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Geçtiðimiz günlerde yapýlan deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan yardým faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Yunus Erdal, Ramazan Ayý nda Dernek, Ramaza nda 6 bin adet pide, üç yüz adet gýda paketi ve yüz adet un daðýttý. 6 bin adet pide, üç yüz adet gýda pakedal, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: ti ve yüz adet un daðýttýk dedi. Gülabibey Derneði olarak veren el ile alan el Ramazan Bayramý öncesinde ise 50 ihtiyaç saarasýnda köprü oluþturduk. Hayýrseverlerin desteði hibi çocuða bayramlýk hediye ettiklerini anlatan Yuile yürüttüðümüz çalýþmalar dahilinde þehir merkenus Erdal, hayýrseverlerin zekat ve fitrelerini de zinin yaný sýra köylere dahi yardým ulaþtýrýyoruz. muhtaçlara ulaþtýrdýklarýný kaydetti. Daha önceden tespit ettiðimiz muhtaç ailelere yönelik yardýmlarýmýz devam ediyor. Son olarak Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi nde kalan Ramazan Ayý sonrasýnda da Gülabibey Mahalyaþlýlara pide ve ayran ikram ettiklerini belirten Erlesi sakinleri baþta olmak üzere tüm hayýrseverlere dal, Hayra vesile olmamýza imkan veren Cenab-ý sesleniyor ve yardýma muhtaç aileler için ele ele Hakk a þükürler olsun diyerek gerçekleþtirdikleri vermeye davet ediyoruz. yardým faaliyetlerine destek veren tüm hayýrseverleevlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir durumda re de teþekkür etti. giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþýyilik gönüllüsü mahallelilerin bir araya gelelarýný Malazgirt Sokak taki Gülabibey Mahallesi esrek kurduðu Gülabibey Derneði nin 3 yýlý aþkýn süki muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðiredir muhtaçlarýn yanýnda olduðunu vurgulayan Ermize ulaþtýrabilirler. AHMET BUÐRA NIN MUTLULUÐUNU PAYLAÞTILAR Ayþegül-Engin Ayva çiftinin oðlu Ahmet Buðra sünnet oldu. Ýskilip Tüketim Kooperatifi yöneticilerinden Engin Ayva nýn oðlu Ahmet Buðra sünnet oldu. Ayþegül-Engin Ayva çiftinin oðlu Ahmet Buðra, geçtiðimiz Pazar günü düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Ayva Ailesi nin Ýskilip teki evinde düzenlenen sünnet düðününe çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan programýn organizasyonunu üstlenen Lora Wedding, süsleme ve kostümlü animasyon gösterileriyle düðün törenine renk kattý. HAKÝMÝYET, Ayþegül-Engin Ayva çiftini tebrik eder oðullarý Ahmet Buðra ya saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler. Bu kez kardeþi için tasarladý Ýskilip te düzenlenen sünnet düðününün organizasyonunu Lora Wedding üstlendi. RECEP MEBET Çorumlu modacý Filiz Ýþci, akademisyen kýz kardeþi için niþanlýk tasarladý. Namýk Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Yrd. Doç. Dr. Duygu Boyraz, evlilik yolunda ilk adýmý atarak meslektaþý Prof. Dr. Tolga Erdem le niþanlandý. Geçtiðimiz günlerde Dalgýçlar Otel de düzenlenen niþan törenine bazý akademisyenler, Boyraz ve Erdem Aileleri ile davetliler katýldý. Sultan Gelinlik sahibi Filiz Ýþci nin kýz kardeþi için Fransýz dantellerinden özel olarak tasarladýðý niþan kýyafeti büyük beðeni topladý. Çeþitli ikram ve müzik dinletisinin yer aldýðý törende çiftin niþan yüzüklerini arkadaþlarý taktý. HAKÝMÝYET, Duygu-Tolga Erdem çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Ramazan Bayramý öncesinde ise 50 ihtiyaç sahibi çocuða bayramlýk hediye edildi. Dernek, Akdað Huzurevi sakinlerine pide ayran ikram etti. Samsung un açýlýþý bugün MURAT ÇETÝN Murat Yakar ve Mustafa Peker in sahibi olduðu Samsung Çorum Maðazasý bugün açýlýyor. Saat te Bahabey Caddesi Uzay Sitesi numara 27 de gerçekleþecek açýlýþa tüm Çorum halký davet edildi. Samsung marka beyazeþya ve elektronik ürünlerin satýþa sunulacaðý maðazanýn açýlýþý nedeniyle cazip indirimler uygulanacaðýný belirten yetkililer, Sürpriz fýrsatlardan yararlanmak isteyen herkesi Samsung maðazamýza bekliyoruz diye konuþtular. Menevþe Yýldýrým hayatýný kaybetti RECEP MEBET Duygu Boyraz ýn niþan kýyafetini Filiz Ýþci tasarladý. Bayburt tan gelme merhum Yahya Yýldýrým ýn eþi Menevþe Yýldýrým (75) vefat etti. Çorum un tanýnmýþ simalarýndan Ýrþadi, Mustafa ve Recep Yýldýrým ýn annesi Menevþe Yýldýrým, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamý- ný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Menevþe Yýldýrým a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Menevþe Yýldýrým

10 10 CUMA 24 TEMMUZ 2015 Türkiye yi yok etmek istiyorlar Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde ve diðer illerimizde yaþanan terör saldýrýlarýný lanetlediði basýn toplantýsýnda, Türk Devleti'nin yok edilmesi için oyunlar oynandýðýna dikkat çekti. Dün sendika binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulunan Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, dýþ güçlerin Türkiye'yi Afganistan'a, Ankara'yý ise Kabil'e çevirmeye çalýþtýklarýný ama Türkiye'nin buna izin vermeyeceðini söyledi. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam konuþmasýna þöyle devam etti: 'TÜRK DEVLETÝNÝ YOK ETMEK ÝÇÝN HER TÜRLÜ OYUNU OY- NUYORLAR' "Bu coðrafyayý yurt tutuðumuz günden bu yana hiçbir zaman düþmaný ve fitnesi eksik olmayan ve sadece düþünceleri Türk milletini bu coðrafyadan söküp atmak isteyenler, her zaman dýþarýdan acýk savaþ yaparak ya da içerinden tedarik ettiði yerli iþbirlikçileri ile ülkemize ve bu aziz milletimize çeþitli zamanlarda telafisi mümkün olmayan acýlar yaþatmýþlardýr. Son günlerde Ülkemizde yaþananlara bakýldýðýnda, Suruç'ta 32 vatandaþýmýzýn öldürülmesi ile baþlayan, 1 asker ve 2 polisimizin þehit edilmesi ve doðu güneydoðuda Anadolu bölgesinde her gün yakýlan araçlarla devam eden süreç bize þunu göstermiþtir ki gizli emelleri olanlarýn uyumadýðýný, Türk devletini yok etmek için kardeþ kavgasý dahil her türlü oyunlarýný vatan topraklarý üzerinde oynandýðýný bir kez daha göstermiþtir. 'TÜRKÝYE'YÝ AFGANÝSTAN, ANKARA'YI KABÝL YAPMAYA GÜÇLERÝ YETMEYECEK' Urfa'da Hz Ýbrahim'i yakmayan ateþ, Türk milletinin hoþgörüsünü, kardeþliðini, birlik ve beraberlik duygusunu da yakmayacaktýr. Küresel güçlerin tezgâhýnda iþlenmiþ paslý þarapnel parçalarý ve sýkýlan kurþunlarýn Türkiye'yi Afganistan, Ankara'yý Kabil yapmaya güçleri yetmeyecektir. Türk devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüðünden taviz koparmak ve bir kaos ortamýna çekmek isteyenler, ülkeyi orta doðunun mezhepsel kavgalarýna ve kardeþ kavgasýna çekerek, Çorum'u Beyrut'laþtýramayacaklar. Bu ülkenin iç dinamitleri ve köklü devlet yapýsý, kurumlarý, Türkiye Kamu Sen buna müsaade etmeyecektir. Baþýndan beri söylediðimiz Teröre ve teröriste taviz vererek çözüm bulacaðýný sananlara, Türk Milletinin tüm deðerlerini yok etme gayretine girenlere, yiðit vatan evlatlarýnýn kalleþçe öldürülmesine, analar aðlamasýn aldatmacasýyla þehit analarýnýn yüreðinin yanmasýna neden olanlar artýk kendine gelmeli ve ülkeyi getirdikleri çýkmazý görmelidirler. 'TÜRKÝYE'YÝ SURÝ- YELÝLEÞTÝRMEK ÝSTÝ- YORLAR' Adýna çözüm süreci denen, bize göre ise bir ihanet süreci olan bu görüþmelerin toplumsal barýþa katký saðlamadýðý ortadadýr. Teröristle Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam, þayanan terör olaylarýna tepki gösterdi. pazarlýk yapmanýn terörü ne kadar azdýrdýðýný, pervasýzlaþtýrdýðýný ve küstahlaþtýrdýðýný Türk milleti artýk görmeli ve tepkisini koymalýdýr. Her þey Türk milletine göre Türk milletinin çýkarlarýný koruyan gözeten kardeþlik hukukun hakim olduðu doðulusu, kuzeylisi ile bir olmuþ, iri olmuþ, yedi düvele meydan okumuþ milletimiz bu zorluklarýn da üstesinden geleceðinden þüphe duymadan ileri görerek, ona göre konum belirlemeliyiz. Bu baðlamda aða babalarýndan alýnan emir ve direktiflerle kendisini orta doðunun çorba kaþýðý sanan söz de Müslüman terör örgütüne asla müsamaha gösterilmemelidir. Yine bölgemizde yýlarca vahþi cinayetler ve katliamlar yapan PKK terör örgütünün ÝÞÝD i bahane ederek Türkiye'yi Suriye'leþtirmek istemesine izin verilmemelidir. Tüm terör örgütleri ile Türk devleti mücadele etmelidir. Devletin bir bölgesinde kýsmen kaybolan otoritenin tekrar saðlanmalýdýr. 'SÝZ BU KANUNLARI KÝME KARÞI ÇIKARTTINIZ? ' Yaþananlara bakýldýðýnda ülkemizin bir bölgesinde hizmet götürmek için çalýþan insanlarýmýz tehdit edilmekte, devletin iþ makineleri yakýlmakta, ekmeðini nakliye ile saðlayan esnafýmýzýn ekmek teknesi Týrlarý yakýlmakta, yollar kesilmekte, koruyucular kaçýrýlmakta tüm bu eylemleri yapanlar açýlýma zarar gelmemesi adýna elini kolunu sallayarak gezmekte. Hükümetin seçim öncesi çýkarmýþ olduðu iç güvenlik paketine raðmen Ýstanbul un göbeðinde elinde uzun namlulu silahlarla terör örgütü yandaþlarý eylem yapabilmekteler, bir siyasi partinin lideri silahlanma çaðrýsý yapmaktadýr. Kanunlar uygulanmak için çýkartýlýr. Bizim o zamanda söylediðimiz gibi siz bu kanunlarý kime karþý çýkarttýnýz? Madem terör örgütleri için uygulamayacaktýnýz neden çýkartýnýz? Anadolu'da yaþayan masum vatandaþlara uygulamak için mi çýkarttýnýz? Bu sorularýn cevabýný yetkilerin vermesi lazým. 'BU TOPRAKLAR, BARIÞIN VE KARDEÞLÝÐÝN MAYALANDIÐI TOPRAKLARDIR' Þu da bilinmelidir ki hiç kimsenin Türk devletinden toprak istemeye ve ya tehdit etmeye hakký da yoktur, haddi de deðildir. Baþka hiçbir millete nasip olmayan bu yüce millet askere giden evlatlarýný davulla zurna ile kýna yakarak göndermektedir. Bu topraklar insanlýk aleminde barýþýn ve kardeþlik mayasýnýn mayalandýðý Anadolu topraklarýdýr. Hoca Ahmet Yesevi'den, Mevlana'ya,Hünkar Hacý Beþtaþ'tan Yunus Emre ye kadar birçok deðerlerimizin sevgi, hoþgörüyü ve barýþ ikliminde mayalandýðý topraklardýr. Aziz milletimiz bu iklimin bozulmasýna sebep olacak kaynaðý yabancý menþeili kirli fikir ve düþüncelere asla taviz vermeyecektir. Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro sen olarak Suruç'ta meydana gelen saldýrýyý, PKK terör örgütü tarafýndan yapýlan saldýrýlarda þehit düþen 1 askerimiz ve 2 polisimize bir kez daha Allah'tan rahmet ailesi, yakýnlarý ve necip Türk Milleti'ne baþsaðlýðý diliyorum." Toplu sözleþmeler sadece memuru deðil, tüm toplumu ilgilendiriyor Erdoðan Cengiz Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, 3 Aðustos ta baþlayacak olan toplu sözleþme görüþmelerinin sadece memuru deðil, toplumun tümünü yakýndan ilgilendirdiðini söyledi. Erdoðan Cengiz, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2,5 milyon memurun geleceðini ilgilendiren toplu sözleþme görüþmelerinde 57 kurumda çalýþan 300 bin memuru temsilen Büro Memur Sen in masadaki yerini alacaðýný, kazanýmlar elde etmek için mücadele edeceðini kaydetti. Büro, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Hizmet Kolu'ndaki Baþbakanlýk ve 12 bakanlýðýnda arasýnda yer aldýðý toplam 57 kurumdaki yaklaþýk 300 bin memurumuzu temsilen toplu sözleþmeye sendikamýz Büro Memur-Sen katýlacaktýr. Büro Memur-Sen ailesi olarak, 365 gün 24 saat hizmet ve erdemli sendikacýlýk anlayýþýyla hareket ederek hizmet kolumuzdakiler baþta olmak üzere tüm memurlarýmýz, emeklilerimiz ve aileleri için kazanýmlar elde etmek, refah seviyelerini arttýrmak için var gücümüzle mücadele edeceðiz. Bundan kimsenin ama hiç kimsenin þüphesi olmasýn. diyen Cengiz, sendikalarýnýn hizmet kolumuzda toplam 57 kurum bulunduðunu, bunun için, hükümet tarafýndan, bürokrasi tarafýndan yapýlan haksýz uygulamalardan en fazla etkilenen Büro Bankacýlýk ve Sigortacýlýk hizmet Kolu'nda görev yapan memurlar olduðunu dile getirdi. Erdoðan Cengiz konuya iliþkin tespit ve önerilerini aktardýðý açýklamasýnda, þu ifadelere yer verdi; Bu söylediðimize en güzel örnek, sivil toplum kuruluþu olan, memurlarýmýzýn temsilcisi olan biz sendikalara sorulmadan 2012 yýlýnda bir gecede çýkarýlan ucube olarak nitelendirdiðimiz 666 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'dir. Memurlarýmýzýn mali haklarýný düzenleyen 666 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile hizmet kolumuzdaki memur kardeþlerimizin fazla mesai ücretleri, ek ödemeleri ve ikramiyeleri ellerinden alýnmýþtýr. Kararname ile çalýþanlarýn maaþýnda 700 liraya varan düþüþ meydana gelmiþtir. Bu ucube kanun hükmünde kararname ile fazla mesai ücretleri kaldýrýldý ancak memurlarýmýz hiçbir ücret almadan fazla mesai yapmaya devam etmektedir. Kamunun iþ yükü fazla mesai yapmadan bitirilemez. Memurlarýmýz fazla mesaiye kalýyorsa ücreti de verilmelidir. Çünkü Anayasamýzýn 18'inci maddesine göre angarya yasaktýr. Memurlarýmýzýn alýn terinin, emeðinin karþýlýðý mutlaka ödenmelidir. Aksi yöndeki uygulama apaçýk anayasal bir suçtur ve þu anda anayasal bir suç iþlenmektedir. Bunun için Memurlarýmýzýn fazla mesai ücretlerini, ikramiyelerini, ek ödemelerini ellerinden alan bu ucube 666 Sayýlý Kanun Hükmünde kararname iptal edilmelidir. Son yapýlan araþtýrmalara göre ülkemizdeki yoksulluk sýnýrý 4 bin liranýn üzerindedir. Yani 4 kiþilik bir ailenin evine 4 bin lira girmiyorsa o aile yoksul demektir. Hizmet kolumuzdaki memurlarýmýz ortalama 2 bin 200 lira almaktadýr. Yani, hizmet kolumuzdaki yaklaþýk 300 bin memur kardeþimiz yoksulluk sýnýrýnýn altýnda maaþ almakta, aileleriyle birlikte adeta yoksulluða itilmektedir. 7 Haziran genel seçimlerinden önce yapýlan sözleþme ile iþçilere yüzde 11.3 zam yapýldý. Bu zam bizim için yeterli olmasa da bir referanstýr. Seçim öncesinde yapýlan zam, fazlasýyla seçim sonrasýnda da yapýlabilir. Bizler memurlarýmýzýn anasýnýn ak sütü gibi helal olan hakkýný istiyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için ter döken memurlarýmýzýn sefaletten kurtulmasý için bizlerin seçtiði milletvekillerine, hakim ve savcýlara olduðu gibi adam akýllý bir zam yapýlmalýdýr. Kesinlikle aile yardýmý artýrýlmalýdýr Bilindiði gibi kamuda 4/A, 4/B, 4/C adý altýnda farklý istihdam modelleri bulunmaktadýr. Bu istihdam modelleri memurlarýmýz arasýnda ayrýmcýlýða neden olmakta, moral ve motivasyonu bozmaktadýr. Baþta TÜÝK olmak üzere kurumlardaki 45 bine yakýn 4/C'li kardeþimiz, Dýþiþleri Bakanlýðý baþta olmak üzere kurumlarda binlerce 4/B'li kardeþimiz yýllardýr kadro beklemektedir. Mesai mevhumu gözetmeden yýlýn 11 ay 28 günü çalýþan 4/C'li kardeþlerimize kimse geçici diyemez. Kamudaki haksýzlýklarýn, adaletsizliklerin giderilmesi için 4/C'li ve 4/B'li memurlarýmýza kadro mutlaka verilmelidir. Yýllardýr haklarý verilmeyen, amirlerinin iki dudaðý arasýnda sýkýþýp kalan Milli Savunma Bakanlýðý, Türk Silahlý Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüðü'ndeki yaklaþýk 50 bin sivil memurumuz bu yýl ilk defa toplu sözleþmede temsil edilecekler. Büro Memur-Sen olarak bu kardeþlerimizin sorunlarýný toplu sözleþmeye taþýyacaðýz. Milli Savunma Bakanlýðý, Türk Silahlý Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüðü'ndeki sivil memurlarýmýzýn yýllardýr verilmeyen haklarý var. Görev yapmaya geldiðinde asker gibi, polis gibi çalýþtýrýlan sivil memurlar, haklarý verilmeye geldiðinde adeta yok sayýlmaktadýr. Bu arkadaþlarýmýzýn yýllardýr görev tanýmý dahi bulunmamaktadýr. Türk Silahlý Kuvvetlerindeki devlet memurlarý, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi ancak ayný kanunun 232. ve 233. maddeleri nedeniyle asker gibi çalýþtýrýlmaktadýr. Ýkinci bir emre kadar çalýþtýrýlmaya devam eden sivil memurlara asli görevlerinin yaný sýra yeri geliyor çiçek diktiriliyor, yeri geliyor kamyondan malzeme indirttiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüðü'nde tam 11 yýldýr görevde yükselme sýnavý açýlmamýþ. Memur arkadaþlarýmýzýn yükselmesine izin verilmemiþ. Türk Silahlý Kuvvetlerinde ve Emniyet Genel Müdürlüðü'ndeki sivil memurlar devlet memurudur ve diðer kurumlardaki devlet memurlarýmýz gibi haklarýna kavuþturulmalýdýr. Büro Memur-Sen Çorum Þube Baþkanlýðý olarak; kamu görevlilerinin insanca yaþamasý, güvenceli iþi, güvenli geleceði için; Toplu Sözleþme görüþmeleri öncesi, kamu görevlilerinin çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesi ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi için Çorum'dan kamu görevlileri adýna Hükümet yetkililerine sesleniyor ve bütçeden hakkýmýzý istiyoruz. Bunun için mücadelemize aralýksýz devam ediyoruz. 3 Aðustos'ta baþlayacak toplu sözleþme öncesinde Genel Merkezimiz tarafýndan Balýkesir'den baþlatýlacak ve Ankara'da son bulacak olan 800 kilometrelik bisiklet sürüþ eylemimiz bunun bir kanýtýdýr. Bu eylem, unutulan, haklarý ellerinden alýnan memurlarýmýzýn eylemidir, hak eylemidir, adalet eylemidir. Daha öncede belirttiðimiz gibi, Büro Memur-Sen olarak, Baþbakanlýk ve 12 Bakanlýðý'nda arasýnda yer aldýðý toplam 57 kurumun bulunduðu bir hizmet kolunda sendikacýlýk yapýyoruz. Kurum yelpazesi fazla olmasý nedeniyle toplu sözleþmeye çok sayýda taleple katýlacaðýz. Hizmet kolumuzda görev yapan memurlarýmýz hakkýnda AR- GE'miz tarafýndan hazýrlanan toplam 146 maddeyi toplu sözleþme taþýyacaðýz ve bu maddelerin hayata geçirilmesi için mücadele edeceðiz. Bizler, Büro Memur-Sen hem Genel Merkezimiz hem de Çorum Þube Baþkanlýðýmýz olarak; taleplerimizin takipçisi olacaðýmýzý ve taleplerimiz kazanýma dönüþünceye kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceðimizi ifade ediyoruz. Büro Memur-Sen Çorum Þubesi olarak; kamu görevlilerinin her türlü maðduriyetlerinde yanlarýnda olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum. Kamu görevlilerimiz için eylem yapmak en demokratik hakkýmýzdýr. Toplu sözleþmede haklý taleplerimiz dikkate alýnmadýðý takdirde yine demokratik hakkýmýz olan eylemlerle alanlarda olacaðýz. Bilindiði gibi bu gün Büro Memur Sen Genel Merkezimiz tarafýndan, yýllardýr haklarý verilmeyen, mevcut haklarý ellerinden alýnan memurlarýmýzýn toplu sözleþme öncesinde sesini duyurmak, uðradýklarý haksýzlýklarý haykýrmak, toplu sözleþmede memurlarýmýza hak ettiði deðerin verilmesi için Balýkesir'den Ankara'ya bisikletli eylem gerçekleþtirilmektedir. Memurlarýmýzýn insanca yaþamasý ve güvenli geleceði için bugün (dün) yapacaðýmýz "Bisikletli Eylem" ile memurlarýmýza uygulanan haksýz uygulamalara en güzel cevabý vereceðimizi tüm kamuoyu ile paylaþýrýz. Sungurlu da hayatýný kaybeden Belediye personelinin ailesine siðorta tazminatý ödendi. Fenni Duran ýn ailesine 25 bin TL Sungurlu Belediyesinde görev yaparken elim bir olay sonucu hayatýný kaybeden Fenni Duran ýn ailesine Bem-Bir-Sen Acýbadem Sigorta kapsamýndaki hayat sigortasýna ait 25 bin TL lik çek teslim edildi. Sendika merkezinde gerçekleþtirilen çek teslimine Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Bem-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Bem-Bir-Sen Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri Yakup Fýndýkcý, Veli Singer, Fenni Duran ýn eþi Elçin Duran ile ailesi katýldý. Konuyla ilgili açýklama yapan Saatcý, Kýsa bir süre önce elim bir olay sonucu kaybettiðimiz üyemizi rahmetle anýyor, ailesine ve yakýnlarýna sabýr ve metanet diliyoruz. Tarifi olmayan böylesi büyük acýlarýn paylaþýldýkça azalacaðý bir gerçektir. Merhumun kederli ailesinin her zaman yanýnda olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Ölüm bir gerçek ise, bu gerçekten kaçýþ ve kurtuluþ mümkün olmadýðýna göre bu konularda ihmalkârlýk yapmamalý, sendikamýzýn bizler için büyük uðraþlar neticesinde saðladýðý bu kazanýmlardan azami oranda istifade etmeliyiz. Konunun önemi acýmýz söz konusu olduðunda daha iyi anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle sendikamýz hizmet sendikacýlýðýnýn ayrýcalýðýný yaþatmaya devam ediyor. Memur-Sen olarak klasik ücret sendikacýlýðý dönemine son veren sendikal anlayýþýmýzla üyelerimize yönelik çaðdaþ kazanýmlar getirmeye devam ediyoruz. dedi. Bem-Bir-Sen tarafýndan yapýlan ferdi kaza sigortasý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Saatcý, Hayatýn olaðan akýþý içerisinde meydana gelen talihsiz kaza ve olaylarda hayatýný kaybeden üyelerimizin geride kalan ailelerinin acýsýný bir nebze hafifletmek için Bem-Bir-Sen Genel Merkez Yöneticilerimiz, Etüt Ýnteraktif Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti. aracýlýðý ile yaptýðý anlaþmayla Acýbadem Sigorta ile bütün Bem-Bir-Sen üyeleri her türlü kazalara ve ecelen vefatlara karþý Hayat Sigortasý kapsamýna alýnmasýný saðlamýþtýr. diye konuþtu. Sendika olarak üyelerinin ve ailelerinin kazanýmlarýndan istifade etmelerini isteyen Saatcý, Çünkü bizler bu kazanýmlarý üyelerimiz için temin ediyoruz. Üyelerimiz ve aileleri bizlerin gözbebeðidir. Bu nedenle sendikamýz tarafýndan elde edilen kazanýmlardan, ihmalkârlýðýnýz nedeniyle kendinizi ve ailenizi mahrum etmeyin. Çünkü Memur-Sen (Bem-Bir-Sen) yaþarken ve öldükten sonrada kazanýmýn deðiþmez adresidir. Sigorta çekini teslim alan merhumun eþi Elçin Duran en zor anlarýnda kendilerini yalnýz býrakmayan Çorum Memur-Sen ve Bem-Bir- Sen yöneticilerine teþekkür etti. Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen ailesi olarak Fenni Duran kardeþimize bir kez daha Allah tan rahmet, kederli ailesine sabýrlar diliyoruz. þeklinde konuþtu. Mevzuat revize edilmeli BASK Temsilcisi lendirilmelidir. Hayati Çam, uygulamada Ýnsan Haklarý Ve yer almayan mevzuatýn Temel Özgürlüklerin revize edilmesi gerektiðini Korunmasýna Ýliþkin bildirdi. Seçimlerde memuruun siyasetin içine çekildiðini Sözleþme'ye ek 12 Numaralý Protokolünde " Ayrýmcýlýðýn genel ola- belirten Çam, þöyle rak yasaklanmasý 1. dedi: 07 Haziran 2015 tarihinde yapýlan genel seçimlerde yüksek seçim kurulunun aldýðý karar gereðince sandýk baþlarýnda Maddesinde ; 1. Hukuken temin edilmiþ olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ýrk, renk, dil, din, siyasi görevlendirilecek baþkan Hayati Çam veya diðer kanaatler, ve üyelerin siyasi partiler ulusal ve sosyal köken, tarafýndan memurlarýn listeleri verilmiþtir. Bu durum ise açýkça memur siyasetin içerisine çekilmiþtir. Bir baþka husus ise hangi sendikanýn hangi siyasi ulusal bir azýnlýða mensup olma, servet, doðum veya herhangi bir diðer statü bakýmýndan hiçbir ayrýmcýlýk yapýlmadan saðlanýr. partinin yan kuruluþu olduðunu ar- 2. Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiði þekilde hiçbir gerekçeyle, hiçtýk saðýr sultan bile bilmektedir. Siyasi partilerin ziyaretlerinde de bunu bir kamu makamý tarafýndan ayrýmcýlýða maruz býrakýlamaz." hükmü ile açýkça görülmektedir. Sosyal medyada da örneklere rastlanmaktadýr. Memura siyaset yasaðý fiiliyatta uygulanmamaktadýr. yine Anayasamýzýn 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanýþma ve adalet anlayýþý Sendikalarýn aldýklarý karar gereði Kamu Kurum Ve Kuruluþlarýnda içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Çalýþan Personelin Kýlýk Ve Kýyafetine Dair Yönetmeliðe uymama kararý Devletidir." denilmektedir. alýnmýþ, isteyen memur sakal býrakmakta isteyen kot pantolonu giymek- Mevzuatta yasaklayýcý, kýsýtlayýcý ve uygulamada yer almayan mevzuatlarýn çaða uygun olarak deðiþtirilte, bir çok memur yönetmeliðe uymamaktadýr. Memurlar gerek siyasi düþünce, gerekse kýlýk kýyafeti ile deðermesi ve yenilenmesi anayasamýzda belirtilen hukuk devleti gereðidir. lendirilmesi çaða uygun bir davranýþ deðildir. Memur çalýþmalarý ile deðer-

11 com :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:11 Temmuz 1431 Hýzýr: TEMMUZ Hikmet ondur, dokuzu sükût, biri de az konuþmaktýr. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýstanbul Yangýný " ev yandý" (1660) - Gazeteciler Günü - Lozan Antlaþmasý (1923) - TÜBÝTAK'ýn kuruluþu (1963) Bir Hayatýn Ýçinden Bir hayatýn için de yaþýyoruz Adeta insanlar kadar hayat halleri ve maceralarý vardýr. Ahir zamanýn fitne fesadýnýn kasýp kavurmadýðý kaç insan vardýr? Zamanýn "Ahir Zaman" olduðundan hiç kimsenin þüphesi kalmadý. Aileler, Toplumlar, Ve ülkeler Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Her bir þehir kendi ailesine bir büyük hane sayýldý. Ýnsanlar yaþadý, Ýnsanlar öldü Hayatta yaþayan insanlar, önceki insanlarýn bir devamýný teþkil etti Evet, bir hayat yaþýyoruz Düþe kalka gidiyoruz. Fýrtýnalar kopuyor, sert rüzgarlar esiyor. Ýnsan aleminin hayat haritasýný çýkarýyor. Ebedi alemin iki havuzunu dolduruyor. Cennet ve cehennem Asrý saadetin güneþ gibi parlak hakikatleri alemimizi ýþýklandýrýyor. Bir ailemiz var Ýçinde mahremiyetin en güzel izlerini yaþýyoruz Bereketin ve manevi havanýn, maddi hayatýn bütün izlerini silip süpürüyor. Adeta cennetin küçük bir numunesi Ýstediðimiz kadar modern ve zengin bir yuva olmasa da Bir yavrularýmýz var Ay gibi parlayan simalarý Riyadan eser olmayan tebessümleriyle Bütün aile fertlerinin etraflarýnda pervane edip, kahramanlarýný kendisine adeta hizmetkar eden güzellikleri En güzel giyecekler, En güzel yiyecekler onlarýndýr (Sürecek) Cemaatlerin Toplumla Ýmtihaný Genç Kaymakam, yeni atandýðý ilçeye bakmaya gitti. Ýlçeyi kendi baþýna gezdikten sonra ara sokakta gördüðü çay ocaðýnda bir bardak çay içeyim diye oturdu. O anda yaþlarýnda bir çocuk, ''amca boyayalým'' dedi... Ayakkabýsý boyalý olmasýna raðmen, çocuðu kýrmamak için ''Tamam boya'' dedi. Bu arada ''iyi boyarsan sana istediðin paranýn iki katýný veririm'' deyince, O çocuk: ''Ben hep ayný boyarým amca'' dedi. Kaymakam, ''nasýl yani?'' deyince de, ilkokul öðretmenimiz: ''Çocuklar, ne iþ yaparsanýz yapýn AMA herkese ayný yapýn. Ne zaman zorda kalýrsanýz Allah beklenmedik bir yerden kapý açar. Sakýn ayrým yapmayýn. Yoksa kazancýnýzýn bereketi olmaz. Zamanla bir yerlerden de mutlaka çýkar 'Dedelerin hatasýný torunlar çeker' sýrrýnca sizden çýkmazsa torunlarýnýzdan çýkar '' diye tembih etti. ''Ben de bu parayla evde hasta yatan anneme ilaç alacaðým, sana ayrým yaparsam o ilaç annemin hastalýðýna þifasý olmaz diye korkarým'' dedi. Genç Kaymakam, belki yýllarca dirsek çürüttüðü eðitim sýralarýnda alamadýðý hayatýnýn en iyi dersini aldý. Aðlamamak için kendini zor tuttu. Boyacý çocuða cebindeki en büyük parayý tereddüt etmeden uzatýrken, kendini tanýtýp birde kartýný verdi. Çocuk yaþta babasýný kaybetmiþ olan ve hem okuyan hem de hasta annesine, kardeþlerine bakmaya çalýþan bu çocuða ilgilenme sözü verdi. Ayrýca çocuða o dürüstlüðü aþýlayan öðretmenini de ziyaret ederek, ilçe de görev yaptýðý sürece ilgi gösterdi. Boyacý çocuktan duyduðu ''bizde herkese ayný olur'' cümlesini meslek hayatýnda unutmamak ve hep uygulamak için makamýnda masasýnda bulunan isimliðinin arkasýna yazdýrdý... Bazen uygulamakta zorlansa da taviz vermemeye çalýþtý... Netice olarak diyoruz ki; Her ne kadar sistemden þekva etsek te, öðretmenin gücü her zaman vardýr. Bunun bariz örneklerini çevremizde görürüz. Yeter ki kullanmasýný bilelim. Ne dersiniz efendim? * 'ANNEM ÇOK KIZDI ÖÐRETMENÝM' Ülkemizde yardým daðýtmak küçüðünden büyüðüne problemdir. Özellikle HAFTALIK Ethem ERKOÇ Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný CUMA 24 TEMMUZ Keþkül Dergisi'nin 34. Yeni sayýsýný inceledim. "Cemaat-Cemiyet-Millet" konulu bir sayý idi. Dergi, üç aylýk tasavvuf ve kültür sanat dergisi. Olaylara tasavvuf aðýrlýklý bakmakta ve deðerlendirmektedir. Her baþlýk, neredeyse bir kitaplýk incelemeyi içermektedir. Ben bunlarýn içinden yukarýdaki baþlýðý konu edinmeyi tercih ettim. Yýldýz Teknik Üniversitesi hocasý Prof. Dr. Ergün Yýldýrým, bu makalesinde cemaati þöyle tarif ediyor: "Cemaat, Ýslam toplumlarýnda sosyalleþmenin, dayanýþmanýn, kötülüklerle mücadele etmenin, eðitim faaliyetlerinin, sosyal yardýmlarýn ve beraber yaþamanýn zevkini temsil eder. Bu açýdan dergahlar, tarihe baktýðýmýzda musiki, edebiyat, sanat, eðitim, ilim ve yardým mekanlarý olmuþlardýr. Modern zamanlarda ise tarikat tarzý cemaatlere yenileri eklenmiþtir." Ýmam Rabbani, cemaatlerin siyasetle iliþkisini konusunda oldukça mesafeli davranmýþtýr. Zaman içinde din, devlet iliþkilerindeki farklý geliþmeler ve uygulamalara göre tarikat ve cemaatlerin davranýþlarýnda da farklý tutumlar ortaya çýkmýþtýr. Demokrasinin geliþimiyle beraber cemaatler, yeniden siyasetle ilgi kurmaya baþlamýþlardýr. "Cemaatler siyasallaþtýkça onun kadrolarý önemli mevkilere ulaþýr, kurumlarýnda zenginleþme ve refah düzeyi artar, çevresel bir güç ve iktidar oluþur. Ancak toplumun maneviyatýný besleyen kaynaklarý kurumaya baþlar. Cemaat, kendi baþýna bir güç ve iktidar alanýna dönüþerek bereketini kaybetmekle yüz yüze kalýr." Yazar, cemaatlerin malla imtihanýný, cemaatlerin kapitalistleþmesi açýsýndan deðerlendiriyor. Cemaatlerin kapitalizmin mülkiyet dünyasýný sorgusuz sualsiz benimsemeye yönelmelerinin toplum dokusuna büyük zarar vereceðini söylüyor: "Bazý cemaatler; inþaat þirketleri, galeri þirketleri ya da market þirketlerine dönerek holdingleþtiler. Holding cemaat oldular adeta. Bu da cemaatlerin hayýr ve hizmet doðasýný darmadaðýn etmekle sonuçlandý. Hayýr ve hizmet, sadece cemaat müntesiplerini motive etmek için baþvurulan psikolojik bir söylemin temeli oldu." "Þirketleþme ve þirket kültürüne bulaþtýkça cemaatler, kapitalizmin rekabet dünyasý içinde büyük özneler halini alýrlar. Artýk kendilerine rakip gördükleri þirketler karþýsýnda ayakta kalabilmek için bir çok yol mübah olmaya baþlar. Ruhsatlar ve maslahatlar, gün geçtikte ilk elerin yerini alýr. Hayýr ve hizmet için bütün yollar meþruluk kazanýr. Allah'ýn rýzasýndan öte, tekkenin varlýðýný sürdürmesi önem taþýr. Tabii geride tekke kalmýþsa! Kalan aslýnda tekke suretleridir. Çünkü kapitalizmin ruhu, tekke ruhunu çoktan alýp götürmüþtür." Yazar, küreselleþmenin akýþkan, hýzlý, çoðulcu, çatýþmacý ve bireyci dünyasý içinde cemaatlerinde yeni yapýlanmalara gittiðine iþaret eder: "Yeni teknolojiler içinde yerleþen toplumlar, að toplumuna dönüþürken cemaatler de að cemaatleri halini almaktadýrlar. Að cemaatlerinde artýk þeyhlerin facebooklarý, internet hesaplarý ve twitterleri bulunmaktadýr. Mahremiyetin geleneksel kodlarý büyük sarsýntýlara uðramaktadýr. Gizli, sýr, kapalý, mahrem, hicap yerine görünmek, ifþa olmak, ortaya saçýlmak, konuþulmak gibi karekterler geçerli hale gelir. Tekke, kalabalýklarýn ve kitlelerin sesine kulak vermektedir. Cemaat, sesini kalabalýklara ve yýðýnlara ulaþtýrmanýn peþine düþmektedir. Ýrfani bilgi, yerini pozitif bilgiye býrakmaktadýr. Bilgi tekkelerde deðil, Harvard'lar da ve Oxford'larda aranmaktadýr. Hakikat için koþulan ve tavsiye edilen yerler bu okullardýr." Yazar, son bölümde cemaatlerin cemaatlerle imtihanýný ele almaktadýr. Temel sýkýntýlarýn ve topluma yansýyan olumsuzluklarýn, manevi sarsýntýlarýn burada yaþandýðýna iþaret etmektedir. "Modern Türkiye toplumunda cemaatlerin birbirlerini suçlamasý, diyalogdan öte dýþlamaya yönelmesi ve çeþitli karalama kampanyalarýna baþvurmalarý, büyük toplumsal zafiyetlere yol açmaktadýr. Cemaat mensuplarýnýn rekabeti, kiþisel kýskançlýklarý, siyasi farklýlýklarý ve güç paylaþýmlarý bu çatýþmalarýn en önemli boyutlarýný meydana getirmektedir." "Cemaatlerin normal Müslümanlardan daha fazla bir duyarlýlýk, fedakarlýk ve temsil durumuna inanýlýr. Toplumun beklentisi budur. Bundan dolayý cemaatlerin bu ilkelere ters tutumlarýný gören toplum, Ýslam ile ilgili olarak çeþitli hayal kýrýklarý içine girebilir." Yazar, cemaatlerin en büyük imtihanýnýn birbirlerine karþý olduðuna iþaret eder. "Nakþiler, Nurcular, Kadiriler, Bektaþiler, Mevleviler v.s. her þeyden önce birbirlerinin imtihanýdýr. Türkiye'nin siyasetteki yerlerini, devlet kadrolarýný, basýn ve yayýn imkanlarýný v.s. paylaþýrken birbirlerine karþý verdikleri rekabet ve kavga en büyük imtihandýr. Bundan, dolayý cemaatlerin öncelikle yine cemaatlere karþý tutarlý, doðru, hakkaniyet esaslarýna dayalý bir tutum içinde olmalarý gerekir. Allah indinde hizmet ve hayýrlarýnýn kabulü için bunlar elzemdir." Yýldýz Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalý hocasý Prof.Dr. Ergün Yýldýrým, tarikatler ve cemaatlerin toplumla imtiha- Boyacý Çocuktan Alýnan Ders toplu daðýtýmlardaki organizasyon eksikliðinin kimi zaman hayýrdan çok þerre dönüþtüðünü televizyon ekranlarýnda ibretle izleriz. Verene de alana da kýzarýz. Maalesef bu noktada istenilen seviye de toplumsal bilinçlenme ve saygý yoktur. Yakýn tarihlerde yaþadýðýmýz depremler bunun en bariz örneðidir. Zaman zaman okullarýmýza hayýr sahipleri ve sivil toplum örgütleri tarafýndan fakir öðrencilere ulaþtýrýlmak üzere ayakkabý, giysi, kýrtasiye türü yardýmlar yapýlýr. Ýþte bu baðlamda ilimiz merkezde bir ortaokulda önceden tespit edilen fakir öðrencilere ayakkabý daðýtýlýr. Her nasýlsa durumu iyi olan bir öðrenciye de ilk etapta ayakkabý verilir. Daha sonra bu tespit edilince okuldan ayrýlmadan ayakkabý geri alýnýr. Öðrenci aðlayarak sýnýf öðretmenine gider. Öðretmen neden aðladýðýný sorunca 'öðretmenim bana ayakkabý verdiler, sonra da geri aldýlar' der. Bu duruma çok üzülen öðretmen doðru müdür beye gider ve durumu anlatýr. Müdür beyde titiz bir idarecidir. Ajandasýný açar ''hocam biz bu çocuða yanlýþlýkla vermiþiz. Bunlarýn evi var, iki tane arabasý var, daha þunu var bunu var. Onun için iade aldýk'' der. Bunun üzerine öðretmen müdür beye teþekkür ederek ayrýlýr. Baþka bir zaman fýrsatýný bulduðunda çocuða anlayacaðý dille izah edeyim diye düþünür. Okul çýkýþý eve giderken çocuðu görür. Yanýna yaklaþýr ve yavaþtan yavaþtan 'kýzým nasýlsýn? Diye söze baþlayýp, - Sizin eviniz var mý? 'Evet, var öðretmenim' - Peki, arabanýz var mý? 'Ýki tane var öðretmenim' - Baban çalýþýyor mu? 'Evet, çalýþýyor öðretmenim' Bunun üzerine 'kýzým evi, arabasý olana birde üstelik babasý çalýþana bu ayakkabýlarý vermiyorlarmýþ' deyince yaþýndaki o çocuk masumane olarak ''ama öðretmenim annem, alt kattaki kiracýnýn çocuðu okuldan her þey getiriyor. Sen beceriksizsin. Bir ayakkabý bile getiremedin diye bana çok kýzdý'' der. Çocuðun masumane cevabý her þeyi anlatýyor. Memlekette balon daðýtýlsa insanlar birbirlerini eziyor. Ýhtiyaçtan çok almak bizleri mutlu ediyor. Ne dersiniz efendim? Yalaným varsa telefonum aþaðýda bir alo deyiverin. Saygýlarýmla. METEOROLOJÝ VEFAT EDENLER Merhum Yahya YILDIRIM' ýn eþi, Ýrþadi, Mustafa ve Recep YILDIRIM' ýn annesi; Menevþe YILDIRIM. 2-Selami ve Muzaffer BÝÇER' in babasý, Kemal TEPE' nin kayýnpederi, Nejdet BÝÇER' in amcasý; Aþýr BÝÇER. 3-Hamamlýçay Köy'den gelme, Murat, Tuna ve Kübra SAKALLI' nýn babasý, Ateþçi; Hacý SAKALLI. Kadir Yüktaþýr Gram ALIÞ 96,47 SATIÞ 96,53 Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZÇETÝN ECZANESÝ AHU TOKATLI (TEL: ) GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI SÖNMEZ ECZANESÝ SÖNMEZ ÇALIÞKAN (TEL: ) DOÐUM EVÝ KARÞISI - HÝTÝT ÜNÝV. EÐT. VE ARAÞT. HAST. YANI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 24 TEMMUZ 2015 GÜBRE ÇEKMEYE Nadir Þah bir gün zayýf bir þiir söyledi ve þair Mirza Mehdi Han'a sordu: -Nasýl buldun bu þiiri? - Zayýf bir þiir. Sen misin bu lafý söyleyen; hiddetlendi Nadir Þah: - Atýn þunu ahýra; gübre çeksin! Bir süre sonra Nadir Þah yine bir þiir söyleyip Mirza Mehdi Han'a tasdik ettirmek istedi. Þair hiçbir þey söylemeden kapýya yönelmiþti ki Nadir Þah sordu: - Nereye gidiyorsun? - Ahýra, gübre çekmeye!

13 Dr. Fatih Karadað Göðüs Hastanesi Baþhekimi oldu EROL TAÞKAN Göðüs Hastanesi Baþhekimliði ne Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Fatih Karadað getirildi. Dr. Karadað, 28 yýllýk hekim olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ndeki görevinden ayrýlarak, dün öðleden sonra yeni görevine baþladý. Hakimiyet, Göðüs Hastanesi Yöneticisi olarak yeni görevine baþlayan Uzm. Dr. Fatih Karadað a yeni görevinde baþarýlar diler. BÝGG Programý baþvurularý baþladý Yenilikçi iþ fikirlerini 3 yýldýr destekleyen TÜBÝ- TAK, 2015 Yýlý Bireysel Genç Giriþim (BÝGG) Program takvimini baþlattý. Daha önce genç giriþimcilerin 1512 olarak bildiði program; bu çaðrý programý ile, isim ve içerik deðiþikliði ile yeniden kurgulandý. BiGG Programý, Türkiye de giriþimcilik ekosisteminin geliþimini hýzlandýracak þekilde, TÜBÝTAK la birlikte giriþimcilere destek verecek baþka kuruluþlarý da bünyesinde topladý. BiGG Uygulayýcýlarý olan bu kuruluþlar; giriþimcilere birçok ilde iþ rehberliði, giriþim kamplarý, eðitimler, ön kuluçkalýk gibi hizmetler saðlayacak. Ýþ fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliþtiren giriþimci adaylarý, hazýrlayýp ön onay aldýklarý iþ planlarýyla TÜ- BÝTAK a baþvuracak ve bu yýl 150 bin TL ye yükseltilen hibe destekten yararlanmak için yarýþacak. BiGG Programý baþvurularýnýn son kabul tarihi ise 31 Temmuz 2015 Cuma günü olarak belirtildi. 17 farklý baþvuru noktasý bulunan program da, herhangi bir konu ve sektör ayrýmý gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarýnda yenilik odaklý, ticari deðeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüþtürülecek iþ fikri baþvurularý kabul edilecek. Baþvurular, Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bilkent Cyberpark, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yönetici A.Þ., Dokuz Eylül Teknoloji Geliþtirme A.Þ., Erciyes Teknopark A.Þ., Fýrat Teknokent Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yönetici A.Þ., Hacettepe Teknokent Tek.Tran. Ar-ge dan. En. Sa. Çe. Ýle.San. Ve Tic. A.Þ., Ýde-Ege Teknoloji Geliþtirme Bölgesi A.Þ., Sabancý Ünv. Ýnovent A.Þ. Ve Adana Üsam Ortaklýðý, Ýtünova Teknoloji A.Þ., Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi A.Þ. (Ýyte), Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Konya BURAK YALÇIN Atatürkçü Düþünce Derneði(ADD) Þube Baþkaný Uður Demirer, Lozan Barýþ Antlaþmasýnýn 92. Yýldönümü nedeniyle ilgili basýn toplantýsý düzenledi. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn, Türkiye için çok önemli olduðunu ifade eden Uður Demirer, '' Lozan Barýþ Antlaþmasý Türk milletinin baþarýlý bir baðýmsýzlýk savaþýndan sonra haklarýný Uður Demirer Sungurlu da faaliyet gösteren Salih Sucuklarý vancýlýk Bakanlýðý tarafýndan taklit veya taðþiþ Et ve Et Ürünleri yapýldýðý belirlenen Þirketi, Gýda, Tarým ve ürünlerle ilgili açýklanan Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn taklit veya taðþiþ listede firmalarýnýn da isminin geçtiðini ifade eden Kurman, bu durumun kendilerini derinden yapýldýðý kesinleþen ürünlerle ilgili kamuoyuna yaptýðý açýklamaya iti- üzdüðünü vurguladý. DERÝ DOKUSU raz etti. Firma Genel SÖZ KONUSU DEÐÝL Müdürü Ramazan Kurman, þirketleri ile ilgili yapýlan analiz raporu ile bakanlýðýn açýkladýðý listenin birbirinden farklý olduðunu söyledi. Bakanlýðýn açýkladýðý listede firmalarý hakkýnda ýsýl iþlem görmüþ sucukta deri dokusu tespitine yer verildiðini hatýrlatan Ramazan Kurman, ayný bakanlýðýn söz FÝRMA RESMÝ RAPORU AÇIKLADI konusu ürünle ilgili kendilerine gönderdiði ana- Firma hakkýnda çýkan haberler üzerine açýklama yapma zorunluluðu hissettiklerini ifa- kemik dokusu tespiti liz raporunda ise yabancý de eden Genel Müdür yaptýðýna dikkat çekti. Ramazan Kurman, Salih YANLIÞLIK Sucuklarý Et ve Et Ürünleri MUTLAKA DÜZELyet olarak 15 yýldýr faali- TÝLMELÝ gösterdiklerini belirtti. Gýda, Tarým ve Hay- Salih Sucuklarý Et Dr. Fatih Karadað Teknokent Teknoloji Geliþtirme Hizmetleri A.Þ. (Selçuk Ü.), ODTÜ Teknokent Yönetim A.Þ, Özyeðin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Türk Ekonomi Bankasý A.Þ. (TEB), Uludað Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Þ. kuruluþlardan yapýlacak. Uygulayýcý kuruluþlar 1. Aþama kapsamýnda; giriþimcilerin iþ fikirlerinin toplanmasý, deðerlendirilmesi, seçilen iþ fikirlerinin iþ planýna dönüþtürülmesine yönelik eðitim, rehberlik, kuluçka vb. Hizmetler, iþ fikirlerinin doðrulanmasý ve 1. Aþama sonunda giriþimcinin TÜBÝTAK a sunacaðý iþ planý önerilerinin onaylanmasý gibi faaliyetleri gerçekleþtirecek. BÝGG'e baþvuru þartlarý ise, Üniversitelerin örgün öðrenim veren herhangi bir lisans programýndan mezun veya 2. aþama baþvuru tarihi 1 Ekim 2015 e kadar mezun olmasý istenirken, Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programýna kayýtlý öðrenci veya mezun kiþilerden de, Doktora ve üstü unvana sahip kiþiler hariç tarihi itibariyle 45 yaþýndan gün almamýþ olmasý, daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Teknogiriþim Sermayesi Desteði ya da TÜBÝTAK 1512 Programý 2. Aþamasý kapsamýnda sermaye desteði almamýþ olmasý ve Baþvuru tarihi itibariyle herhangi bir iþletmenin ortaklýk yapýsýnda yer almamýþ olmasý þartlar arasýnda yer almaktadýr. Söz konusu programa ait detaylý bilgiler, programýn resmi sitesi olan adresinden veya numaralý telefondan Çorum TSO AB - KYS ve Akreditasyon Sorumlusu F. Sezin Yýlmaz'dan ulaþýlabilmektedir. 'Lozan Barýþ Antlaþmasý devletimizin tapusudur' aldýðý ve çaðdaþ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararasý alandaki saygýn yerini kazandýðý bir baþlangýç noktasýdýr. Lozan Barýþ Antlaþmasý ulus devletimizin temelidir. Baþka bir deyiþle ulus devletimizin tapusudur, ulusal onurumuzdur.'' dedi. Demirer konuþmasýnýn sonunda Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde patlamada hayatýný kaybedenlere ve Adýyaman' da þehit düþen Uzman Onbaþý Müsellim Ünal ile Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar Ýlçesi'nde evinde ölü bulunan iki polisimize rahmet diledi. Bakanlýðýn yanlýþlýðý düzeltilmeli ve Et Ürünleri Þirketi Genel Müdürü Ramazan Kurman, insan saðlýðýný tehlikeye sokacak yada dinen yasak olan hiçbir þeyin üretimde kullanýlmadýðýný kaydetti. Kurman, þöyle konuþtu: Firmamýza ve þahsýmýza yapýlan bu hareket kabul edilemez bir durumdur. Asla ve asla biz, söz konusu insan hayatýný tehlikeye sokacak yada hiçe sayacak bir ürün üretmedik ve üretmeyeceðizde. Firmamýzýn ürettiði ürünler gayet saðlýklý ve hijyenik bir ortamda üretilmektedir. 15 yýllýk üretim hayatýmýzda et ve et ürünleri sektöründe giderek yükselmekteyiz. Bunun baþlýca sebebi kaliteli ve hijyenik ürünler üretip halkýmýzýn istifadesine sunmaktýr. Bu düþüncemiz hep böyle olacaktýr. Gerekli mercilere yapýlan yanlýþlýðýn düzeltilmesi için ilgili makamlara baþvurularýmýzý yapmýþ bulunmaktayýz. 24 TEMMUZ Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baðlý birimlerin ortak ihtiyacý olan yakacak (odun-kömür) malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No: 66) Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kunduzhan Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý 5. Kat Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü Çorum Merkez Ýlçesi Sanat Sokaðý Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü yýlý (16 ay) Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve baðlý birimlerin otomasyon sistemi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2015 pelet (sýkýþtýrýlmýþ talaþ) alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Ergenlik Dönemi Sorunlarý 31 TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi hizmet binalarý engelli ulaþýlabilirliði ve onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 39 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Akkent Mah.Org.San. Böl.1.Cad.No:1/E Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 CUMA 24 TEMMUZ Saygý deðer Hakimiyet okurlarý; ülkemizde meydana gelen terör olaylarýný ký-.:: KARÝYER ::. çözümlenmesi gereken bir çok konuyuda be- alýþkanlýklar görüldüðü gibi ergenlik dönemi narken ölenlere ve þehidimize Allah tan rahmet diliyor, yaralýlara acil þifalar dileyerek bu haftaki yazýma baþlamak istiyorum. Bu günkü konumuz hepimizin ortak sorunu olan ve yaþam koçluðu desteði alýnmasý gereken konular içerisinde bulunan çocuklardaki ergenlik dönemi sorunlarý. Anne ve babalar ergenlik döneminde çocuklarýna nasýl davranmalýdýrlar? Ergenlik Fuat AYKAÇ Yaþam Koçu raberinde getirir. Ancak çocuðunuz artýk farklý kendine özgü bir birey olduðunu kabullenerek tutumlarýnýzda bazý deðiþiklikler yaparak bu dönemi sakin ve huzurlu bir biçimde yaþayabilirsiniz. ERGENLÝK DÖNEMÝNE ÖZEL ÝLE- TÝÞÝM ANAHTARI 1- Çocuðunuzla geçirdiðiniz zamanýn uzun olmasýna deðil nitelikli olmasýna özen dönemi bir çok aile için sýkýntýlý bir dönem gösterin. olarak deðerlendirilir. Ne de olsa çocuklarýn onlarý her söylediklerini yaptýklarý, onlara koþulsuz baðlý kaldýklarý o çocukluk dönemi yavaþ yavaþ sona ermektedir. Artýk otoriterliklerinin eski gücü kalmadýðýný 2- Onlarla sadece problemler ortaya çýktýðýnda deðil her þey iyiyken konuþun. Onlarý ve iç dünyalarýný tanýmaya çalýþýn. 3- Onlarýn duygu ve düþüncelerine saygý gösterin görmek anne -babalarda kaygý yaratabilir. Bu dönemde ergenler, bir yandan geçirdikleri fiziksel deðiþimle, 4- Çocuklarýnýza mümkün olduðunca çok insiyatif ve özgürlük alanlarý tanýyýn. Özellikle saç biçimi kimlik sorgulamasýyla baþ etmeye çalýþýrken, bir yandan da hormonal deðiþiklikler, entelektüel geliþim gi- ya da kýyafet seçimleri gibi. bi faktörlere baðlý olarak kimsenin özellikle de anne ve babalarýn onlarý anlamadýðýný düþünebilirler. Özellikle ülkemizde erken yaþta baþlayan sýnavlarýn beraberinde getirdiði sýnav stresi de cabasý. Ülkemiz aslýnda yaþlarýný gerektiði gibi yaþayamayan ergenlerle dolu.yukarýda dile getirdiðim deðiþimlerle 5- Çocuðunuzun arkadaþlarýný tanýyýn ve birlikteyken neler yaptýklarýný iyi bir iletiþim kurarak öðrenin.bu konuda ihmalkar olmayýn. 6- Çocuðunuzun arkadaþlarýný evinize getirmesine izin verin. 7- Ýyi bir dinleyici olun, nasihat vermeyin. birlikte bu aðýr gelecek sorumluluðu da yük- 8- Sýnavlarýn oluþturduðu stres ve kaygýyla nasýl lenmek ergenlerimizi epeyce yormaktadýr. baþ ettiðine dikkat edin. Bu konuda mutlaka koçluk Ergenlik dönemine eriþmiþ bir çocuðunuz varsa desteði alýn. onun uyguladýðýnýz otoriteye artýk uymak istemediðini baðýmsýzlýk ve özgürlük için taleplerde bulunmaya çalýþýn. 9- Sorunlarý demokratik bir ortamda çözmeye baþlamasýný görmek sizi endiþelendirebilir. Bu durumda çaresizlik duygularýna kapýlmanýz doðaldýr. 10- Temel bazý güvenlik önlemlerini alarak internet ve tv kanal seçimine izin verin. Bir çok anne-baba ergenlik döneminde çocuklarýyla yaþadýðý çatýþma yaratan konulara örnek olarak þunlarý verebilir. Arkadaþlýk seçimleri, aileye daha az arkadaþlarla daha çok zaman geçirmek istemesi, okul ve sýnav baþarýsýnda düþüþ, dýþarýda daha çok zaman geçirme isteði, karþý cinsle iliþkiler, giyim tarzý, saç sitilleri (kýzlar için )makyaj tarzý, sigara, alkol gibi zararlý 11- Mahremiyetine saygý duyun odasýna aniden ve izinsiz girmeyin. Haftaya özgüven eksikliði nedir bu konuyu paylaþacaðýz. Hepinize saðlýk, sýhhat, huzur, mutluluk ve baþarýlý bir hafta diliyor saygýlar sunuyorum. NOT: Hertürlü sorularýnýzý e-posta adresime yazabilirsiniz. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 240 kontenjan 3728 aday var 14 CUMA 24 TEMMUZ 2015 Hitit Üniversitesi BESYO yetenek sýnavýnda heyecan devam ediyor adayýn Çorum Barajýnda atletik sýnavla baþlayan maratonu deðiþik altý salonda devam eden yetenek sýnavý ile devam ediyor. Atletik sýnavý geçen adaylar 12 deðiþik branþta özel yetenek sýnavýna girmeye hak kazanýyor. Sýnavlar tamamen kayýt altýna alýnýyor ve adil bir sistemde yapýlan sýnavlarýn kesin sonuçlarý 31 Temmuz cuma günü açýklanacak. Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Yüksek Okulu özel sýnavýnda heyecan baþladý. Bu yýl okula kayýt yaptýracak 240 kiþilik liste için 3728 aday kýyasýya mücadele ediyor. Hitit Üniversitesi yaptýðý adaletli ve torpilin olmadýðý rekabetçi ve þeffaf ortamda yaptýðý sýnav nedeniyle ilginin çok yüksek olduðu bir üniversite oldu. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi nin ardýndan en fazla baþvurun olduðu okul olmasý bununda açýk bir göstergesi. 21 Temmuz cumartesi günü baþlayan atletik sýnavla baþlayan maraton yarýn yapýlacak son yetenek sýnavý ile sona erecek. Yapýlacak puanlama sonucunda 30 Temmuz perþembe günü itiraz listeleri açýklanacak 31 Temmuz cuma günü ise kayýt hakký kazanan isimler internet üzerinden yayýnlanacak. 240 öðrenci alýnacak Çorum Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Yüksek Okuluna bu yýl Spor Yöneticiliði bölümüne 60, 2. Eðitime 60, Antrenörlük bölümüne 60 ve Beden Eðitimi Öðretmenliði bölümüne ise 60 olmak üzere toplam 240 öðrenci kayýt hakký kazanacak. En fazla baþvuru futbola Bu hakký kazanmak için mücadeleye baþlayan öðrenci sayýsý ise Hitit Üniversitesi BESYO bu yýl 12 farklý branþta öðrenci alacak. Branþlara göre baþvuru yapan kýz ve erkek öðrenci sayýlarý sýralamasýnda ilk sýrayý futbol alýyor. Futbol için 1204 erkek 77 bayan olmak üzere toplam 1281 öðrenci ter döküyor. Diðer branþlara baþvuran sporcu sayýlarý ise þöyle, Atletizm 540 erkek, 168 bayan, basketbol 205 erkek 34 bayan, badminton 75 erkek 59 bayan, futsal 46 erkek 18 bayan, güreþ 17 erkek 96 bayan, hentbol 238 erkek 79 bayan, Judo 21 erkek 6 bayan, masa tenisi 86 erkek 13 bayan, tekvando 82 erkek 38 bayan, tenis 29 erkek 12 bayan, voleybol ise 270 erkek 170 bayan. Ayrýca 34 bayan 111 erkek milli sporcuda bu kontenjandan kayýt yaptýrmak için mücadele ediyorlar. Adil sistem Salý günü Çorum Barajý nda yapýlan atletik sýnavla baþlayan mücadele halen deðiþik altý spor salonunda yapýlan branþ yarýþmalarý ile devam ediyor. Ýlk atletik sýnavda adaylarýn kollarýna manyetik kolluklar takýlýyor ve tüm adaylar son sýnavdan çýkana kadar bunlarý kollarýndan çýkartamýyor. Kolundan çýkarttýðý anda sistemden düþüyor ve sonraki etaba katýlamýyor ve eleniyor. Böylece baþka bir ismin sýnava girmesinin önüne geçiliyor. Koþuda belirlenen mesafeyi koþan öðrenciler baþvurduklarý branþa göre merkezdeki altý farklý spor salonunda belirlenen yetenek sýnavlarýna giriyorlar. Burada da her þey kayýt altýnda ve hiç bir müdahele söz konusu deðil. Adaylardan yapmalarý istenen parkuru en kýsa sürede ve ceza puansýz tamamlamak. Ýki hakký bulunan öðrenciler her parkur sonunda yazýlý olarak derecesini kendi imzalýyor ve bir nüshasýný alýyor. Oldukça yoðun geçen bu maraton sonunda adaylarýn tüm bilgileri bilgisayara yüklenecek ve gerek katýldýklarý yarýþmalardaki dereceleri gerekse sýnav notlarý, bölüm notlarý gibi etkenlerin belirleyeceði sýralama sonunda sýralamalar ortaya çýkacak. Hakedenler kazanacak Yetenek sýnavýný bitiren adaylara imza karþýlýðýnda sonuçlarý veriliyor ve kayýt altýna alýnýyor Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç Dr. Faruk Yamaner, sýnavýn en adil þekilde yapýlmasý için çalýþtýklarýný ve hiç bir müdahele olmadan sadece hakedenlerin kayýt hakký kazanacaðýný söyledi. Yamaner, bu sýnav için Çorum a gelen yaklaþýk beþ bin kiþinin ekonomik katkýsýnýn büyük olduðunu belirtti Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner sýnav sonucunda hakedenlerin kayýt hakký kazanacaðýný belirterek hiç bir müdahelenin söz konusu olmadýðýný söyledi. Çorum olarak son yýllarda yaptýklarý sýnavlarýn adeletli olmasý nedeniyle Türkiye genelinde en fazla ilgi gösterilen BESYO lar arasýnda olduklarýný belirten Yamaner Öðrencilerimiz tamamen kiþisel becerileri ve notlarýna göre kayýt hakký kazanýyor. Tüm yarýþmalar kayýt altýna alýnýyor ve tüm dereceler herkes tarafýndan biliniyor. Baþka illerde sadece mülakatla öðrenci listesi açýklanýrken biz beþ gün sürecek bir etap sonunda bilgisayar ve görüntülü kayýt ortamýnda yapýlacak seçmeler sonunda kayýt hakký kazanan isimleri belirliyoruz. Türkiye genelinde en fazla baþvuru olan ikinci Üniversitesi biziz. Adil olmasý nedeniyle öðrencilerin ilgisi çok yüksek olmuþtur. Bu sýnavlar için Çorum a yaklaþýk beþ bin insan gelmiþtir. Bu gelen misafirlerimizin en güzel þekilde aðýrlýnmasý için elimizden gelen çabayý gösterdik. Bu sýnavla Çorum ekonomisede büyük katkýda bulunduðumuza inanýyorum. Sporcu ve velileri rahat olsunlar sýnav sonunda kimsenin hakký yenmeyecek ve dereceleri ve özel puanlarýna göre sýralamayý bilgisayar yapacak. Olasý bir hata ihtimaline karþýn dereceleri 30 Temmuz da siteden yayýnlayacaðýz ve 24 saat içinde itiraz edilmesi halinde yanlýþlýk varsa düzelteceðiz. Kesin listeleride 31 Temmuz cuma günü yine internet üzerinden yayýnlayacaðýz dedi. Ýmam Almas sýnavýný bitirdikten sonra BESYO Müdürü Faruk Yamaner tarafýndan tebrik edildi Belediyespor dan dört isim sýnavda Hitit Üniversitesi BESYO sýnavlarýna Çorum Belediyespor dan dört profesyonel iki amatör isimde katýlýyor. Çorum Belediyespor da profesyonem isimler Ahmet Buðra, Muhammet Fatih, Ýmam Almas ve Eray ile birlikte antrenmanlara çýkan gençlerden Þakir ve Ýsmail BESYO ya girmek için ter döküyorlar. Belediyespor 1. lig yolunda Gölcük ikinci etaba baþladý Çorum Barajýndaki atletik sýnava girenlere bileklik takýlýyor ve kayýtlarý yapýlarak koþu sýrasý veriliyor Çorum Belediyespon un rakiplerinden Gölcükspor bayram tatilinin ardýndan ikinci etap çalýþmalarýna start verirken, kýrmýzý siyahlýlar önceki gün The Ness Otel de kampa girdi. Gölcükspor da ilk etap çalýþmalarý tamamladýktan sonra, ikinci etap çalýþmalarý için kýrmýzý siyahlýlar önceki gün Kavaklý da çalýþmalarýna kaldýðý yerden devam etti. Gölcükspor kam kadrosu dün sabah antrenmanýnýn ardýndan The Ness Otel de kampa girdi. Gölcükspor un ikinci etap kamp kadrosunda 23 fut- bolcu bulunuyor. ÝKÝNCÝ ETAP KAMPI The Ness Otel de ikinci etap çalýþmalarý için kampa giren Gölcükspor aðýrlýklý olarak hazýrlýk maçlarý yapacak. Kýrmýzý siyahlý ekipte daha önce açýklanan 23 kiþilik kamp kadrosu eksiksiz olarak kampa katýlýrken, Teknik direktör Ali Beykoz geçtiðimiz sezona göre yenilenen kadrosuyla bu sezon daha çok baþarýlý olmaya çalýþacaklarýný ifade etti. Beykoz ikinci etap kamp çalýþmalarýnda hazýrlýk maçlarýnýn çok önemli olduðunu ve kamp süresince tüm oyuncularýn genel performanslarýnýn kendileri için önemli olduðunu vurguladý. Gölcükspor çalýþmalarýný önceki akþam Ýhsaniye Stadý nda yaptýðý antrenmanla sürdürdü. TEMASLAR SÜRÜYOR Gölcükspor da daha önce planlanan yarýn oynanmasý beklenen ilk hazýrlýk maçý iptal olurken, kýrmýzý siyahlýlar kamp süresince Kartepe de kamp yapan takýmlarla hazýrlýk maçý oynayacak. Gölcükspor teknik heyeti ayrýca Ýstanbul kulüpleri ile hazýrlýk maçý oynamak için görüþmelerini sürdürüyor. Gölcüksporlu taraftarlar özellikle yeni transferleri izlemek için hazýrlýk maçlarýný heyecanla bekliyor. Çorum Belediyespor Satranç takýmý Konya da yapýlacak olan Kulüpler finalinde 1. lige yükselmek için mücadele edecek. Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkaný Mustafa Ercan hedeflerinin 1. ligde mücadele etmek olduðunu söyledi. Çorum Belediyespor Satranç Takýmý, Türkiye Satranç Federasyonu'nun en kapsamlý etkinliklerinden biri olan 2015 Türkiye Kulüpler Satranç Þampiyonasý finaline katýlacak. Þampiyona, Temmuz 2015 tarihleri arasýnda Konya'da yapýlacak. Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu Asbaþkaný Mustafa Ercan, katýlacaklarý þampiyonaya ile ilgili açýklama yaptý. Ercan, kendileriyle birlikte Türkiye'nin deðiþik illerinden toplam 76 takýmýn Türkiye Ýþ Ban- Ýskenderun Avanos ta Yeni sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Körfez Ýskenderunspor un 15 gün sürecek kamp çalýþmalarý Teknik Direktör Ramazan Silin nezaretinde Nevþehir Avanos Yýltok tesislerinde devam ediyor. Daha önce 4 futbolcuyu renklerine baðlayan Körfez Ýskenderunspor, 4 futbolcuyla daha sözleþme imzaladý. Turuncu-Mavililer kamp kadrosuna dahil ettiði 6 futbolcuyla da önümüzdeki günlerde sözleþme imzalayacak. Hatay temsilcisi Körfez Ýskenderunspor un kamp kadrosunda eski ve yeni tüm futbolcular bulunuyor. Körfez Ýskenderunspor kulüp Baþkaný Kazým Aydýn yaptýðý açýklamada; Yeni sezon öncesi 15 günlük kamp çalýþmalarýmýz Nevþehir Avanos Yýltok kasý Satranç Birinci Ligine çýkmak için mücadele vereceðini söyledi. Belediyespor Satranç Takýmý'nýn Çorum'u Türkiye kulüpler þampiyonasýnda temsil edeceðini de hatýrlatan Mustafa Ercan, "Türkiye Kulüpler Þampiyonasý'nda Belediyesporlu sporcularýmýz Erdoðan Þekerci, Ömer Sühan Öztürk, Özer Mumcu, Serdar Öztürk, Muhammed Sinan Gönüllü, Ýsmail Dalahmetoðlu, Ahmet Ateþ, Þahin Yetik, Betül Yazýcý, Gülnur Kambur, Adem Yazýcý, Mücahit Güleç ve Merve Saçýkara yer alacak." dedi. 24 Temmuz Cuma günü akþam saatlerinde Konya'ya hareket edecek kafilenin baþkanlýðýný Belediyespor Satranç Antrenörü Mesut Çeti- Amatör Branþlar Sorumlusu Mustafa Ercan Otelde devam etmektedir. Daha önce 4 futbolcuyu renklerimize baðlamýþtýk. Dün de Kahramanmaraþspor dan Soner Özdemir, Hatayspor dan Ömer Kýzýldað, Tavþanlý Linyitspor dan Fýrat Bingöl, Manisa Belediyespor dan da Tugay Pýnar ile sözleþme imzaladýk. Þu ana kadar transfer ettiðimiz 8 futbolcuyla da 2 yýllýk sözleþme imzaladýk. Kamp kadrosuna dahil ettiðimiz 6 futbolcuyla da önümüzdeki günlerde sözleþme imzalayacaðýz dedi. Öte yandan, Körfez Ýskenderunspor Teknik Direktörü Ramazan Silin in verdiði bilgilere göre, Turuncu-Mavili ekip 15 günlük kamp esnasýnda 26 Temmuz-3 Aðustos tarihleri arasýnda 4 hazýrlýk karþýlaþmasý yapacak. Belediyespor satranç takýmý minik sporcularý

15 Sözleþmeler artýk tüketici yararýna Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn, dün itibarýyla yürürlüðe giren " Abonelik Sözleþmeleri Yönetmeliði", tüketiciler açýsýndan zaruri ihtiyaç haline gelen birçok mal veya hizmete iliþkinabonelik sözleþmelerinde tüketicilerin ekonomik çýkarlarýnýn korunmasýný amaçlýyor. Yeni düzenleme ile ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere hizmete iliþkin ücretlendirme iþlemi hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasýyla baþlatýlabilecek. Bu þekilde tüketiciye sunulmamýþ hiçbir hizmetin bedeli talep edilemeyecek. TÜKETÝCÝNÝN ONAYI ÞART Satýcý veya saðlayýcý tarafýndan uygulanacak faturalandýrma dönemleri sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmadýkça 1 ay olacak. Faturanýn zamanýnda ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammý oranýna da 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun un ilgili maddesine göre belirlenen zam oranýný aþmamak kaydýyla üst sýnýr getirilecek. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan BÝLEN Osman oðlu Ýzmir Doðumlu (Ç.HAK:2106) YÝTÝK Çorum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezinden almýþ olduðum ustalýk belgemi ve usta öðreticilik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ramazan Kenan ÇEK Mehmet Rauf oðlu 1959 Sinop Karasu Doðumlu (Ç.HAK:2110) (Ç.HAK:2109) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. Tüketicinin onayý alýnmadan abonelik sözleþmesi uzatýlamayacak. Belirli süreli abonelik sözleþmelerine, sözleþmenin belirlenen süre kadar uzayacaðýna iliþkin hükümler konulamayacak. SÖZLEÞMELER ANLAÞILIR OLACAK Abonelik sözleþmeleri en az 12 punto büyüklüðünde, anlaþýlabilir dilde, açýk, sade ve okunabilir þekilde düzenlenecek. Sözleþmedeki eksiklik, sözleþmeyi düzenleyen tarafýndan tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasýný istemeksizin derhal giderilecek. Aksi takdirde, tüketici herhangi bir ödemede bulunmaksýzýn sözleþmeyi feshedebilecek. Taahhüt süresince sözleþme ve taahhütname koþullarýnda tüketici aleyhine deðiþiklik yapýlamayacak. ABONELÝÐÝN FESHÝ Yeni düzenleme ile taahhütlü aboneliðini süresinden önce fesheden tüketicilerden talep edilecek bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiði tarihe kadar tüketiciye saðlanan indirim, cihaz veya diðer faydalarýn bedellerinin tahsil edilmemiþ kýsmýnýn toplamý ile sýnýrlý olacak. ÖDEME TUTARINA ÝTÝRAZ EDÝLEBÝLECEK Düzenleme ile tüketiciler abonelik süresince ödeme bildiriminin ayrýntýlarýna ücret ödemeksizin eriþebilecek. Ödeme bildiriminin tüketiciye son ödeme tarihinden en az 7 gün önce gönderilecek, ödeme bildiriminin gönderilmesine iliþkin masraflar ise tüketiciden talep edilemeyecek. Tüketiciler ödeme bildiriminde yer alan tutarýn hatalý olduðu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiði tarihten itibaren bir yýl içerisinde ödeme bildirimine itiraz edebilecek. SÖZLEÞME FESHEDÝLEBÝLECEK Öte yandan, tüketiciler istediði zaman abonelik sözleþmesini feshetme hakkýna sahip olacak. Aboneliðe son verme isteði süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanýlmýþ olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve sözleþmenin feshi, sözleþmenin kurulmasýndan daha aðýr þartlara baðlanamayacak.(aa) (Ç.HAK:175) Yorgan, Stor Perde Temizliði Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) CUMA 24 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. MAKÝNE MÜHENDÝSÝ ARANIYOR * Çorum da ikamet eden ya da ikamet edebilecek * Askerliðini yapmýþ * Talaþlý imalat alanýnda en az 1 yýl tecrübeli * Ýngilizce bilen * Vardiyalý çalýþma sistemine uyum saðlayabilecek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : (Ç.HAK:2102) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzýn PVC ve alüminyum bölümünde görevlendirilmek üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2097) (Ç.HAK:2093) Eleman Aranýyor yaþ arasýnda, C-E sýnýfý sürücü belgesi sahibi þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þirinler Gurup Çepni Mah. 3. Çelik Sok. Aþaðý Sanayi Tel: Satýlýk Daire Kale Mah. Zafer 2. Cadde No: 41 de bulunan 91 m2 tapuda zemin kat gözüken, rahat düz giriþ, içi yapýlý, doðalgazlý, köþebaþý daire satýlýktýr. Not: Sanayide dükkanla takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2099) Yücepen Yapý Mür. Tel: (Ç.HAK:2108) Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2088) BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2084) (Ç.HAK:2089) AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr Firmamýzda istihdam edilmek üzere KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr. SSK-SERVÝS-YEMEK PÝRAMÝT MAKÝNA TEL: CEP: ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No: 3/A - 5 ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere; " Çiftlik, Bahçe ve Hayvan bakýmýndan anlayan, " Traktör kullanmayý bilen, " Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli, " Çiftliðin genel bakýmýyla ve " Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, " Çiftlik lojmanlarýnda ikamet edecek, DENEYÝMLÝ, " AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝKAMET EDECEK, Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2085) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: DAMPERLÝ KAMYON ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇORUM MERKEZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELÝ DAMPERLÝ KAMYON ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. ALTIN PALET MADENCÝLÝK ÝNÞAAT TÝC.TAAH. (Ç.HAK:2107) TRAKTÖRCÜLER SÝTESÝ C BLOK NO : 39 TEL : (Ç.HAK:2101) Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2103) (Ç.HAK:2087) 93.Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: BAY-BAYAN Çalýþma Arkadaþlarý Aranýyor Kafeteryamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý, diksiyonu düzgün, ekip çalýþmasýna uygun bay-bayan çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:2091) (Ç.HAK:2080) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Orteks Hazýr Giyim Sanayi Ltd. Þti. de çalýþtýrýlmak üzere son ütücü, ara ütücü, makineciler, temizlik elemaný ve muhasebe bölümüne elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Not: Ücret dolgundur. Maaþ+SSK+Yemek Mür. Tel: Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. No: 12/A AKARYAKIT SATIÞ ve MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2078) Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2079) Maaþ+SSK+Yemek Tel: SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) (Ç.HAK:1660) müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Belediyespor havalarda Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný dün yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah Hayat Clup ta aðýrlýk ve çabukluk çalýþmasý yaparken bu antrenmana hafif sakatlýklarý bulunan Berat Ali, Muhammet Fatih, Turgay ve Uður katýlmadýlar. Bu futbolcular lojmanda özel program dahilinde çalýþtýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým günün ikinci çalýþmasý ise Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra savunma ve hücum oyuncularý karþýlýklý olarak taktiksel bir çalýþma ile devam etti. Bu çalýþma sýrasýnda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan hem hücum hemde savunma oyuncularýndan sabýrlý oynamalarýný ve kesinlikle hücuma çýkmaktan korkmamalarýný devamlý hücumu düþünmelerini istedi. Çalýþmanýn son bölümünde ise tecrübeli isimleri ayýrarak ayak tenisi oynatan Sayhan, gerek alt yapýdan ve Çorum amatöründen gerekse dýþardan gelen gençlere yarý sahada çift kale maç yaptýrdý. Sayhan bu çalýþmayý yakýndan izleyerek kampa götürebileceði isimler konusunda karar vermeye çalýþtýðý gözlendi. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün akþam yapacaðý antrenmanla tamamlayacak. CUMA 24 TEMMUZ 2015 Teknik Direktör Fatih Sayhan taktik çalýþma sýrasýnda sýk sýk oyunu durdurarak futbolculara uyarýlarda bulundu ve özellikle savuncu oyuncularýndan hücuma çýkmaktan korkmamalarýný istedi Fatih Bolat Arsinspor da Ýki sezondur Ayvalýkgücüspor formasýný giyen Çorumlu futbolcu Fatih Bolat Arsinspor ile anlaþtý. Fatih Bolat 3. lig 1. grupta mücadele edecek olan Arsinspor ile anlaþtý. Çorumspor da oynadýðý futbolun ardýndan iki sezondur Ayvalýkgücüspor takýmýnda forma giyen Fatih Bolat yeni sezon gelen teklifler arasýndan Arsinspor ile anlaþtý. Genç futbolcu resmi Saðlýk kontrolü bugün Çorum Belediyespor un bu sabah yapacaðý antrenman saðlýk kontrolü nedeniyle iptal edildi. Lisans iþlemleri için gerekli saðlýk raporlarýný almak amacýyla kýrmýzý siyahlý takýmda teknik heyet ve futbolcular bugün gruplar halinde saðlýk kontrolünden geçecekler. Özel Hastane de saat da baþlayacak kontrolde sözleþme imzalayan futbolcular ve tüm teknik heyet saðlýk taramasýndan geçecekler ve raporlarýný alarak lisans çýkartmak için gerekli evraklarý tamamlayacaklar Dört sezon Çorum Belediyespor formasýný giydikten sonra bu sezon baþýnda takýmdan ayrýlan Fatih Bolat Arsinspor ile sözleþme imzalarken görülüyor imzayý attýktan sonra yeni ki Fatih, Arsinspor'a katký saðlama konusunda takýmýyla ilk antrenmana çýktý. Arsinspor Baþkaný elinden geleni yapacak Ýbrahim Küçük genç ve ve uzun yýllar Arsinspor'a hizmet edecektir. yetenekli bir futbolcuyu kadrolarýna kattýklarý için Ýki taraf için de hayýrlý, son derece mutlu olduklarýný belirterek uðurlu olsun" dedi. "Eminim Murathan 4 Eylül antrenmanýnda Murathan 4 Eylül Belediyespor antrenmanýnda arkadaþýyla Dört sýrayý alacak sporcular Avrupa Kupasýnda Bocce Milli Takým mücadele edecek seçmesinde iki Çorumlu Kazan da dün baþlayan Bocce milli takým seçmesine HE Kültürspor dan Hakan Çatýkkaþ ve Hüseyin Er antrenörleri Hakan Çýtak gözetiminde katýldý. Ýki sporcu ilk dört içinde yer almalarý halinde Hollanda da yapýlacak Avrupa Ümitler Petank Þampiyonasý nda milli takým adýna mücadele edecekler. Bocce milli takýmýnýn iki gün sürecek kampýna Çorum dan iki sporcu katýlýyor. HE Kültürspor dan Hakan Çatýkkaþ ve Hüseyin Er iki gün sürecek bu kampta milli formayý giymeye çalýþacak. Bocce Bowling ve Dart Çorum Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak ile birlikte HE Kültürspor un iki sporcusu Hakan Çatýkkaþ ve Hüseyin Er dün Ankara Kazan da baþlayan kampa giderek burdaki ilk çalýþmalarýný yaptýlar. Küçük, Minik Milli Takým Kampý nda Murathan Buruþ yeni sezon için anlaþtýðý Sivas 4 Eylül Belediyespor ile resmi sözleþmeyi imzaladý ve ilk antrenmanýna çýktý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda gösterdiði performansla dikkat çeken Murathan Buruþ yaptýðý görüþmeler sonunda anlaþmaya vardýðý Sivas 4 Eylül Belediyespor ile düzenlenen törenle imzayý attý. Buruþ ile birlikte Medicana Sivasspor'dan kaleci Nevzat Çizmeci ve orta saha Aykut Emre Yakut, Fethiyespor'dan Niyazi Batuhan Salman, Sarýyer'den stoper Gökhan Payal, Gölbaþý ndan orta saha Berkay Öztuvan ve forvet Adem Sarý, Göztepe'den sað açýk Ali Akburç ve Giresunspor'dan da Ozan Kýlýçoðlu ile toplu imza töreni düzenlendi. Ýmza törenine, kulüp Baþkaný Turhan Tunahan ve yöneticiler katýldý. Törende konuþan baþkan Tunahan, "Koþan, mücadele eden, Playoff'u zorlayan, iddialý bir takým oluþturmak için çok ince eleyip sýk dokunan bir transfer çalýþmasý oldu. Ýnþallah bu yýlda heyecan veren ve iddialý M. Tayyip Küçük Mustafa Tayyip Küçük minikler serbest güreþ milli takým hazýrlýk kampýna çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 28 Temmuz ile 15 Aðustos tarihleri arasýnda Yalova Termal Erkek Öðrenci yurdunda yapýlacak olan milli takým kampýna Çorum Belediyespor dan 85 Kg da Mustafa Tayyip Küçük de çaðrýldý. Ýki yýldýr yaþ kategorilerindeki performansý ile dikkat çeken Mustafa Tayyip Küçük uzun vadeli planlama ile geleceðin isimleri arasýnda gösterilen minik milli takýmýnda performansýný artýrmayý amaçlýyor. Çolakoðlu milli takým antrenörü Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nde uzun süre antrenör olarak görev yapan ve Çorum ve Türk güreþine bir çok þampiyon güreþçi yetiþtiren Hüseyin Çolakoðlu minik milli takým teknik sorumlusu oldu. Halen Baðcýlar ve Beþiktaþ kulübünde antrenör olarak görev yapan Çolakoðlu Yalova da yapýlacak olan kampta ilk kez Teknik Direktör olarak görev yapacak. Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak, Çorum da hýzla geliþen Bocce nin milli takým düzeyinde sporcular yetiþtirdiðini belirterek iki sporcunun bu kamptaki performanslarýný bocce petank milli takýmýnda mücadele etmesini hedeflediklerini söyledi. Çýtak, bu kampta ilk dört sýrayý alan sporcularýn Ekim tarihlerinde Hollanda nýn Niewengein þehrinde yapýlacak olan Avrupa Ümitler Petank Þampiyonasý finallerinde milli takým adýna mücadele edeceðini söyledi. Hüseyin Çolakoðlu Rakip yok çift kale maç var Çorum Belediyespor un ikinci etap sonunda yapmayý planladýðý özel maça rakip bulunamayýnca çift kale maç yapýlacak. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Kýzýlcahamam kampý öncesinde takýmýn iki etap çalýþmalarýný deðerlendirmek için pazar gününe bir hazýrlýk maçý yapmak istediklerini ancak bölgede hazýr rakip olmadýðý için böyle bir þans bulamadýklarýný söyledi. Iþýk, Teknik Heyetinde görüþü doðrultusunda pazar günü saat de Nazmi Avluca sahasýnda özel maç havasýnda bir çift kale maç yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kýrmýzý Siyahlý takým bu antrenmanýn ardýndan pazartesi gününü izinli geçirecek ve Salý günü de on günlük kamp için Kýzýlcahamam Patalya Otel de kampa gidecek. Ulusal voleybol hakemimiz 12 oldu Bu sezon klasmana önerilen dört isimden Nurþen Kýlýç ve Hasan Olgun baþarýlý olarak Ulusal hakem olmaya hak kazandýlar. Bu iki isimle birlikte Çorum un Ulusal voleybol hakem sayýsý 12 ye yükseldi. Çorum un Ulusal Voleybol hakem sayýsý 12 ye yükseldi. Bu sezon Ulusal hakemliðe önerilen isimlerden Nurþen Kýlýç ve Hasan Olgun baþarýlý olarak Ulusal hakem olmaya hak kazandýlar. Voleybol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz ay yapýlan Ulusal hakem aday sýnav ve saha deneme sonuçlarýna göre ilimiz hakemlerinden Hasan Olgun ve Nurþen Kýlýç yeni sezonde Ulusal hakem olarak görev alacaklar. Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal bu iki hakemle birlikte Ulusal hakem sayýlarýnýn 12 ye yükseldiðini söyledi. Uysal yeni sezonda Ulusal hakem olarak Hüseyin Kamber, Tuncay Sevim, Mahmut Uysal, Metin Küçükakman, Turgut Yýldýrým, Hasan Öztürk, Caner Yýldýrým, Ayþegül Yýldýrým, Ömer Karabýdak, Burak Karaca, Hasan Olgun ve Nurþen Kýlýç ýn görev yapacaðýný söyledi. Ulusal hakemlerin Eylül ayý baþýnda yapýlacak olan seminer sonunda klasmanlarýnýn belli olacaðýný belirten Uysal, bu klasmana görede ulusal hakemlerin liglerde görev alacaklarýný söyledi. Uysal ayrýca Çorum un iki Ulusal gözlemcisi olarakta Recep Öztuna ve Salim Erkoç un bulunduðunu söyledi. Nurþen Kýlýç Hasan Olgun

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı