İş ve Çevre Sağlığı Derlemeleri Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş ve Çevre Sağlığı Derlemeleri Dergisi"

Transkript

1 BİREY, TOPLUM, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN GÜRÜLTÜ KAVRAMI Meşide Gündüzöz 1, Uğur Dadalı 1, Ömer Hınç Yılmaz 1, İlker Gündüzöz 2 1. S.B. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Meslek Hastalıkları Kliniği, Türkiye 2. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Türkiye Özet Gürültü insan sağlığına tehdit oluşturan ses düzeylerine verilen addır. Gürültü ile birlikte ses kirliliği kavramı da literatürde kullanılmaktadır. Uluslararası standartlara göre 58 db (desibel) üstündeki sesler gürültü olarak kabul edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından Türkiye de yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi ise 87 db dir. Bu çalışmada gürültünün hukuksal ve kavramsal çerçevesi ortaya konacaktır. Ayrıca, gürültü sınıflamasına dayalı analitik bir metot uygulanarak kavramın çeşitli görünümleri açıklanacaktır. Gürültü iki temel ayrıma tabi tutularak incelenebilir: toplum ve çevre bakımından gürültü kirliliği ile iş sağlığı ve güvenliği bakımından gürültü kirliliği. Bu iki grup arasında gürültü standartları farklılık göstermektedir. Standartlar açısından vurgulanması gereken diğer bir husus; toplum ve çevre bakımından gürültü kirliliğinin de genel gürültü standartları ile bazı özel kesimlere göre (okul, hastane gibi) gürültü standartları olarak farklılaştığıdır. İş sağlığı ve güvenliği bakımından gürültü kirliliği ise kapalı alanlarda gürültü kirliliği ile açık alanlardaki makine ve teçhizata bağlı gürültü kirliliği şeklinde iki alt grupta ele alınabilir. Anahtar Kelimeler Gürültü, çevre, gürültü standartları Abstract THE CONCEPT OF NOISE WITHIN THE FRAMEWORK OF INDIVIDUAL, SOCIETY, ENVIRONMENT AND WORK HEALTH Noise called the volume pose a threat to human health. The sound pollution is also used in the literature. 58 db according to international standards (decibels) above sounds are regarded as noise. Occupational health and safety in terms of the weekly noise exposure level determined with sufficient size in Turkey is 87 db. This study will set out the legal and conceptual framework of the noise. In addition, various aspects of the concept will be explained by applying an analytical method based on the noise classification. Noise can be examined is subjected to two basic distinctions: "Noise pollution in terms of society and the environment" and "noise pollution in terms of occupational health and safety." The noise standards shows the difference between the two groups. Another point that should be emphasized in terms of standards; noise pollution in terms of society and the environment is classified into general noise standards, some private sector (schools, hospitals) according to the noise standards. The noise pollution in terms of occupational health and safety should be handled in two groups: "noise pollution in enclosed spaces" and "noise pollution due to machines and equipment in open space". Keywords Noise, ecology, noise standards Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/15

2 Giriş Gürültü, insan sağlığına tehdit oluşturan ses düzeylerine verilen addır. Gürültü ile birlikte ses kirliliği kavramı da literatürde kullanılmaktadır. Uluslararası standartlara göre 58 db (desibel) üstündeki sesler gürültü olarak kabul edilmektedir. İş güvenliği bakımından Türkiye de yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi ise 87 db dir. Bir tanım gerekirse, gürültü insan sağlığı açısından risk oluşturan ve bunun yanı sıra çevre kirliliği sorunları arasında yer alan, istenmeyen ve belli standart db düzeylerinin üstündeki seslerdir. Gürültü sanayileşme ve kentleşme olguları ile birlikte önemi ve yaygınlığı artan bir sorundur. Sanayi üretiminde kullanılan makinelerin ses düzeyleri ile kentlerin insan kalabalığı ve trafiğe bağlı olan sesleri gürültünün önemli kaynaklarındandır. Sanayileşme ile kentleşme olgularının birbirleriyle ilintili ve karşılıklı ilişki içinde olan kavramlar olduğu gerçeği de hatırlanmalıdır. Bu itibarla, gürültü kirliliği sanayileşme ve kentleşmenin çoğu zaman bir arada ortaya çıkarıp büyüttüğü bir çevre sorunudur. 1. Türkiye de Gürültü Kavramı Gürültü konusuna Türk kamu otoritelerinin ilgisi son yıllarda artmıştır. Kentleşmenin 1950 ler ile birlikte, sanayileşme olgusuna koşut geliştiği bir ülkede gürültü kavramına yasa koyucu ve idarenin ilgisi geç sayılabilecek tarihlerde ortaya çıkmıştır. Çevresel Gürültü Yönetmeliği gürültüyü çeşitli türlere ayırarak tanımlanmaktadır. Çevresel gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerini, ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca mevzuatta Darbe gürültüsü: İki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültüyü tanımlamak için kullanılmaktadır. Yapı içindeki mekanik sistemler ve diğer gürültü kaynaklarından doğan ve mekân içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen istenmeyen ve zararlı seslerin bütününü kapsayan iç ortam gürültüsü kavramı da mevzuatta yer almaktadır (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2010: 4). Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. Maddesi, gürültü ekseninde düşünülebilecek bir düzenlemedir. 1 Gürültüye ilişkin Türk Hukukunda yer alan diğer başlıca düzenlemeler Açık Alanda 1 VIII. Sağlık, çevre ve konut Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/16

3 Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik, (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: (4.mük.)); Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28721); Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 27601); Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği, (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 24246); Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücüsü Tarafından Algılanan Gürültü Seviyesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği, (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: (mükerrer)) olarak sayılabilir. Ayrıca Çevre Kanunu, Kabahatler Kanunu konuya ilişkin yasal düzenlemelerdir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili olarak kabul edilmiştir. (Bu yönetmelik; özellikle nüfusun yoğun olduğu alanlarda, parklarda veya yerleşim bölgelerindeki diğer sessiz alanlarda, açık arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve diğer gürültüye hassas alanlar da dahil olmak üzere insanların maruz kaldığı çevresel gürültüler ile çevresel titreşime yönelik esas ve usulleri düzenlemektedir. Ancak yönetmelik bazı konuları kapsam dışında bırakmıştır. Bu alanlar ise diğer başka yasal düzenlemelerle düzenlenmiştir. Bu ayrıksı alanlar şunlardır: Kişinin kendisinden dolayı maruz kaldığı gürültü, Ev faaliyetleri ile komşuların oluşturduğu gürültü 2, A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması Madde 56 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 2 Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü: Konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/17

4 İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültü, Ulaşım araçlarının iç gürültüsü, Askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültü. 2.Gürültünün Sınıflandırılması Gürültü bakımından konunun toplum, çevre ve birey olarak çeşitli unsurları söz konusudur. Makalede bu çerçeveyi dikkate alan bir yöntem tercih edilmiştir. Toplum ve çevre bakımından gürültü parametreleri kendine özeldir. Türk hukukunda esas itibariyle Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği toplum ve çevre düzlemine ilişkindir. Bu düzlem doğal olarak bireyi de ilgilendirmektedir. Toplum ve çevre için zararlı olan bireyler için de zararlıdır. Ancak bireyin bir başka yönü emek faktörü nün yani çalışanların bireyler olmasıdır. Bu açıdan, dolayısıyla iş hayatında bireyin maruz kaldığı gürültü ise meselenin diğer önemli boyutunu oluşturmaktadır. Burada ise iki ihtimal söz konusu olabilir: Birey bir imalathane ya da fabrikada gürültüye maruz kalabilir; ya da açık alanlardaki iş makine ve teçhizatından kaynaklı gürültüye maruz kalınabilir. Her iki durum Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ve Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik ile ilişkilidir. Özetle, kanun koyucu kapalı alanlarda çalışanlar açık alanda çalışanlar ın durumunu farklı metodolojilerle ile değerlendirmektedir. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik emek faktörü kadar toplum ve çevre sağlığı ekseninde de önemlidir. Yönetmeliğin metodolojisi açısından da konu incelenebilir. Bu yönetmelik kendi içinde iki ayrı liste üzerinden iki farklı yöntem belirlemiştir. Birinci listeye bağlı olarak çeşitli makina ve teçhizatın desibel cinsinden üst eşik değerleri nin belirlenmiştir. Bazı ekipman için bu yöntem tercih edilmiş, bunlar birinci listede 22 başlık altında sayılmıştır. İkinci listede yer alan makine ve teçhizat için bir üst eşik belirlenmemiş, yalnızca gürültü bakımından etiketleme mecburiyeti getirilmiştir. Bu liste ise 41 başlık içermektedir. Bu bakımdan bu iş makinalarına bağlı ses düzeyleri mevzuatın ortam limitleri ekseninde değerlendirilecektir (çevre için 58 db; kapalı alan iş ortamında 87 db). dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı ifade eder. Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/18

5 Tüm bunların dışında, kamu otoritesi iş sağlığı konusunu daha makine ve teçhizatın tasarım ve üretim aşamasında ele almakta; nihai ürün olan makine ve teçhizat ortaya çıktığında ise bazı makinalar için üst eşik değer uygulaması, bazı makinalar içinse yalnız etiketleme mecburiyeti şeklinde ikili bir yaklaşım benimsemektedir. 3. Gürültü Kavramına Analitik Yaklaşım Gürültü kavramı bu bölümde analizi kolaylaştırmak için şematik olarak ifade edilecektir. Buna göre, gürültü toplum ve çevre bakımından gürültü kirliliği ; işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından gürültü kirliliği olarak iki ana başlıkta ele alınmalıdır. Birinci grubu oluşturan toplum ve çevre bakımından gürültü kirliliği ise iki alt grupta sınıflandırılabilir. Genel gürültü standartları, bazı özel kesimlere yönelik gürültü standartları (okul hastane, kreş gibi). İkinci grubu oluşturan işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından gürültü kirliliği ise yine iki alt grupta sınıflandırılabilir. Kapalı alanlardaki gürültü kirliliği; açık alanlardaki makina ve teçhizata bağlı gürültü kirliliği. Şekil:1 Gürültü ve Çeşitleri Ulusal mevzuat tarafından okullarda derslik, özel eğitim merkezi ve kreşler için belirlenen sınır değer 35 desibel (db) dir. Gürültü düzeyinin yüksek olduğu okul ve sınıflarda anlamanın ve okul başarısının olumsuz etkilendiği, daha sessiz okullarda ders başarısının daha iyi seviyelerde olduğu bildirilmektedir (Bakır ve ark., 2014: 220; Sanz ve ark., 1993: 205-7; Kayıkçı, 2004). Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/19

6 4. Gürültünün Sonuçları Gürültünün iş verimini azaltması ve işitilen seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileri söz konusudur. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyonların engellenmesi, büyük ölçüde arka plan gürültüsünün düzeyi ile ilgilidir. Gürültünün iş verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan çalışmalar karmaşık işlerin yapıldığı ortamın sessiz, basit işlerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektirdiğini göstermiştir. Özetle ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünün fazla olması durumunda iş verimliliği düşmektedir (http://gurultu.cevreorman.gov.tr/). Aşağıdaki tablo, çeşitli gürültü düzeylerine göre oluşması muhtemel sağlık sorunlarını toplu olarak göstermektedir. Buna göre, db düzeyi, konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu; db düzeyi, fizyolojik reaksiyonlar; kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler; db düzeyi, fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları; db düzeyi, iç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması; 140 db üstü ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması sorunlarına yol açabilmektedir. Tablo: 1 Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri Gürültü Derecesi Etkilenme Aralığı (dba) Sağlık Üzerine Etkileri 1.Derecedeki gürültüler 2.Derecedeki gürültüler Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu. Fizyolojik reaksiyonlar; kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler 3.Derece gürültüler Fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları. 4.Derece gürültüler İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması 5.Derece gürültüler >140 Ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması Kaynak: erişim tarihi: 05/11/2014. Özel gruplar bakımından gürültü diğer gruplara göre daha risklidir. Keçiören Bölgesi ilköğretim okullarının aydınlık, EMA ve gürültü düzeyleri açısından yapılan bir araştırmada, bütün okulların gürültü düzeyi ortalaması; derslikler için 62 db, teneffüs için 79,6 db, okul bahçesi için 60,5 db olarak saptanmıştır. Saptanan en düşük ve en yüksek gürültü düzeyleri ise; ders esnasında 46-77, tenefüste db dir. Gürültü düzeyi ortalamalarının, 35 ve üzeri mevcuda sahip olan sınıflarda [63,7±5,6 (n=86)], daha az mevcuda sahip olan sınıflara [61,7±5,8 (n=65)] göre daha yüksek, aradaki farkın istatisiksel olarak anlamlı olduğu Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/20

7 saptanmıştır (p<0,05). Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne göre; okullarda derslikler, okul öncesi binaların içi, laboratuvarlar, özel eğitim tesisleri, özürlüler için tesisler vb. için müsade edilen gürültü düzeyi 35 db olarak belirlenmiştir. Buna göre bütün ilköğretim okullarının dersliklerinden yapılan gürültü düzeyi ortalamaları mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde bulunmuştur (Bakır ve ark., 2014: ; Yee-Mcpherson, 2005: ; Shield-Dockrell, 2004: ) Martins ve ark. (Martins, 2007: ) Sao Paulo da yaptıkları çalışmada, 10 okuldan ölçülen gürültü düzeylerinin 59,8-89 arasında değişmekte olduğu ve öğretmenlerin gürültüye bağlı işitme sorunları ile karşılaşmakta olduğu bildirilmektedir. Hong Kong da 47 ilköğretim okulunda yapılan bir çalışmada da gürültü düzeyleri ortalaması 60 db olarak saptanmıştır. Londra da 142 okul üzerinde yapılan bir araştırmada da gürültü düzeyleri ortalaması 57 db olarak bulunmuş ve iç ortam gürültü düzeylerinin ders aktivitesine göre değiştiği bildirilmiştir (Bakır ve ark., 2014: ; Yee-Mcpherson, 2005: ; Shield-Dockrell, 2004: ). Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu tarafından tanımlanan migren tanı kriterleri arasında baş ağrısının, bulantı veya kusma ile gürültü veya ışık hassasiyeti özelliklerinden en az biriyle ilişkili olması da yer almaktadır. Bir başka ifadeyle migren ile gürültü arasında bir korelasyon söz konusudur (Yücel, 2008: 282). Gürültü; insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iş yapma gücünü yani verimliliğini azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çok önemli bir çevre kirliliğidir (Aktürk, 2004: 50). 5. Sonuç Gürültü iki temel ayrıma tabi tutularak incelenebilir: toplum ve çevre bakımından gürültü kirliliği ile iş sağlığı ve güvenliği bakımından gürültü kirliliği. Bu iki grup arasında gürültü standartları farklılık göstermektedir. Standartlar açısından vurgulanması gereken diğer bir husus; toplum ve çevre bakımından gürültü kirliliğini de genel gürültü standartları ile bazı özel kesimlere göre (okul, hastane gibi) gürültü standartları olarak farklılaştığıdır. İş sağlığı ve güvenliği bakımından gürültü kirliliği ise kapalı alanlarda gürültü kirliliği ile açık alanlardaki makine ve teçhizata bağlı gürültü kirliliği şeklinde iki alt grupta ele alınabilir. Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/21

8 Kaynaklar Aktürk Toprak, Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Türk Hij Den Biyol Dergisi Vol 61, No 1,2, Bakır Bilal-Babayiğit Mustafa Alparslan-Tekbaş1Ömer Faruk-Oğur Recai-Kılıç Abdullah-Ulus Serdar, İlköğretim Okullarında Sağlığı Etkileyebilecek Bazı Fiziksel Tehlikelerin Değerlendirilmesi, Türk Ped Arş 2014; 49: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28721). Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society, The International Classification of Headache Disorders, Cephalalgia 2004;24(Suppl 1): İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2005, Sayısı: 25902). Kayıkçı ME., Gürültünün insan sağlığı üzerine etkileri içinde: Belgin E-Çalışkan M, (yazarlar), Çalışma yaşamında gürültü ve işitmenin korunması. Birinci Baskı. Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları, 2004: 80. Martins RHG, Lara E, Tavares M, Neto ACL, Fioravanti MP, Occupational Hearing Loss in Teachers: A Probable Diagnosis,Rev Bras Otorrinolaringol 2007; 73: Sanz SA.-García AM.-García A., Road traffic noise around schools: a risk for pupil s performance?, Int Arch Occup Environ Health 1993; 65: Shield B, Dockrell JE., External and Internal Noise Surveys of London Primary Schools, J Acoust Soc Am 2004; 115: Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı). Yee CC, Mcpherson B., Noise Levels in Hong Kong Primary Schools: Implications for Classroom Listening, International Journal of Disability, Development & Education. 2005; 52: Yücel Yavuz, Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları, Dicle Tıp Dergisi, 2008 Derleme Cilt: 35, Sayı: 4, ( ), s erişim tarihi: 05/11/2014. Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:22/22

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye msahinbulbul@gmail.com

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS Sezgin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809 Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEGERLENDIRILMESI VE YÖNETIMI YÖNETMELIGI (2002/49/EC) BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ÇANAKKALE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ KAYNAKLI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ÇANAKKALE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ KAYNAKLI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA ÇANAKKALE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ KAYNAKLI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA A PRELIMINARY STUDY NOISE POLLUTION SOURCE FOR URBAN VEHICLE TRAFFIC IN ÇANAKKALE Rüştü ILGAR Özet: Araştırma Çanakkale

Detaylı

GÜRÜLTÜ ŞİDDET BİRİMLERİ

GÜRÜLTÜ ŞİDDET BİRİMLERİ Nihan YÜCEER Erkunt Döküm San. A.Ş. Gürültü Gürültü; metalden tekstile, madenden inşaata hemen hemen her iş kolundaki iş yerlerinin ortak sorunlarının başında gelir. İnsanların işitme sağlığını ve duyusunu

Detaylı

BÖLÜM 1. GÜRÜLTÜNÜN GENEL ÖZZELLİKLERİ VE ETKİLERİ. 1.1. Gürültünün Genel Özzellikleri ve Etkileri

BÖLÜM 1. GÜRÜLTÜNÜN GENEL ÖZZELLİKLERİ VE ETKİLERİ. 1.1. Gürültünün Genel Özzellikleri ve Etkileri GİRİŞ Çevre gürültüsünü oluşturan kaynaklar üzerinde en çok bilimsel ve teknolojik arştırmalar yapılan kentlerde en yaygın ve en fazla rahatsız edici gürültüler ulaşım sistemi özellikle motorlu araçlardan

Detaylı

SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Cilt:4 Sayı:6 Şubat 2014 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Noise pollution at some schools Sinop city and its surroundings

Detaylı

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, H. Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER, Eylem AKARSU

Detaylı

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 67-74, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

GÜRÜLTÜ. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

GÜRÜLTÜ. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı GÜRÜLTÜ Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-44-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

ÜNİTE. ERGONOMİ Dr. H. Ali AYGÖR İÇİNDEKİLER HEDEFLER FİZİKSEL İŞ YERİ DÜZENLEME: GÜRÜLTÜ

ÜNİTE. ERGONOMİ Dr. H. Ali AYGÖR İÇİNDEKİLER HEDEFLER FİZİKSEL İŞ YERİ DÜZENLEME: GÜRÜLTÜ HEDEFLER İÇİNDEKİLER FİZİKSEL İŞ YERİ DÜZENLEME: GÜRÜLTÜ Genel Kavramlar Gürültü Titreşim Gürültü ve Titreşimin Sağlığa Etkileri Gürültü ve Titreşimi Önleme Metotları ERGONOMİ Dr. H. Ali AYGÖR Bu üniteyi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAYİ ALANINA AİT GÜRÜLTÜNÜN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ : (Eine kurze Bewertung des Lârmes auf dem Gebiet der Industrie in der Türkei)

TÜRKİYE'DE SANAYİ ALANINA AİT GÜRÜLTÜNÜN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ : (Eine kurze Bewertung des Lârmes auf dem Gebiet der Industrie in der Türkei) Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 1, s. 37-52, İstanbul, 2001 t TÜRKİYE'DE SANAYİ ALANINA AİT GÜRÜLTÜNÜN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ : (Eine kurze Bewertung des Lârmes auf dem Gebiet der Industrie

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ANKARA 2011 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre

Detaylı

Doç. Dr. Hayri Baraçlı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Doç. Dr. Hayri Baraçlı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Hayri Baraçlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

GÜRÜLTÜ. Gürültü nedir?

GÜRÜLTÜ. Gürültü nedir? GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Amaç ve Öğrenim hedefieri Gürültü kirliliğinin tanımını yapabilme, Gürültü kaynaklarını sayabilme Gürültü ölçümü değerlerini bilme Gürültünün sağlığa etkilerini bilme Gürültü kontrolü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ SAYI: 23 YIL: 5 OCAK - ŞUBAT 2005 ISSN: 1300-2341 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İKİ AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR. İş Sağlığı

Detaylı