GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI"

Transkript

1 YENĠ ÇEVRE MEVZUATLARI VE OSB LER GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI KALDER

2 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NEDĠR? Sanayinin, uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, KentleĢmeyi yönlendirmek, Çevre sorunlarını önlemek Bilgi ve biliģim teknolojilerinden yararlanmak, Ġmalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleģtirilmeleri ve geliģtirilmeleri amacıyla kurulmuģtur Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre iģletilen, mal ve hizmet üretim bölgeleridir. KALDER

3 OSB KURULUM AġAMALARI Valiliğin teklifi Yatırım programına alınması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından DPT MüsteĢarlığına teklif edilmesi, DPT MüsteĢarlığı tarafından onaylanması Organize Sanayi Bölgesinin kuruluģ sorumluluğunu üstlenecek MüteĢebbis TeĢekkülün oluģturulması KALDER

4 SanayileĢmenin yol açtığı olumsuz etkilerin üstesinden gelinmesi; çevreye duyarlı düzenli kentleģmenin sağlanmasıdır. Ġmarı ve altyapısı tamamlanmıģ arsaya eriģim, izin ve ruhsatların verilmesi, altyapı hizmetlerinin nitelikli ve ucuz olarak sağlanması Kümelenme yaklaģımıyla firmalar gerek birbirleri arasındaki iģlem maliyetlerini düģürerek gerekse sinerji yaratarak verimliliklerini artırabilmektedirler. KALDER

5 1962 Ġlk OSB Kurulan OSB Sayısı ĠHTĠSAS OSB 230 KARMA OSB KALDER

6 GEBZE ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ (GOSB ) 1986 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruldu Yılında Bakanlar Kurulu Kararı GeliĢtirildi GeniĢleme Bölgesi Tembelova Bölgesi ilave edildi. KALDER

7 GOSB a Havadan BakıĢ KALDER

8 ÖZETLE GOSB 191 Parsel 127 Parselde Üretim 94 Tesis ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı KALDER

9 OSB MEVZUAT KRONOLOJĠSĠ 2000 Öncesi Sonrası Ġç Yönetmelik Ġle Yönetim OSB Kanunu Yayınlandı OSB Uygulama Yönetmeliği yayınlandı BüyükĢehir Belediye Kanunu değiģti. KALDER

10 OSB Yetkileri GENEL YAPI ÇEVRE DĠĞER Altyapı Hizmetleri (Elektrik, su doğalgaz, atıksu, haberleģme Ġmar Durumu Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma Ġzni Kazı Ġzni Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı * Bağlantı Ġzni Yer Seçimi ve Tesis Kurma izni ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsat ** Yangın ve Patlamalara KarĢı Yeterlik Asansör Ġzni Enerji Kimlik Belgesi *** * AAT Proje Onayı Genelgesine istinaden den sonra verilmeye baģlanmıģtır. ** ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı BüyükĢehir Belediye Kanunuyla 2004 yılında eklenmiģtir. *** Enerji Kimlik Belgesi tarihinden beri verilmektedir. KALDER

11 YATIRIMA BAġLAMAK ĠSTEYEN KATILIMCININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAġVURUSU ÇED BAġVURUSU Kapsam DıĢı RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠMAR DURUMU ENERJĠ JENERATÖR YER SEÇĠMĠ VE KURMA ĠZNĠ YAPI RUHSATI KAZI ĠZNĠ KATILIMCININ ĠNġAAT SÜRECĠ ĠNġAAT KONTROLÜ ĠġLETME ASANSÖR ÇEVRE ĠZNĠ (EMĠSYON, BAĞLANTI, GÜRÜLTÜ VB.) DENEME ĠZNĠ ĠTFAĠYE YETERLĠK BELGESĠ YAPI KULLANMA ĠZNĠ BASĠT TADĠLAT KAZI ĠZNĠ LEJAND YAPI İZİNLERİ ÇEVRE İZİNLERİ ENERJİ İZİNLERİ ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ĠġYERĠ FAALĠYETĠNE YÖNELĠK ĠZĠNLER DENETĠMLER 11

12 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALAN FĠRMA SAYISI 2000 YILI 2004 YILI 2007 YILI 2011 YILI ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI KALDER

13 Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri ile OSB Mevzuatı ĠliĢkisi KALDER

14 OSB YETKĠLERĠNĠN TANIMLANDIĞI YÖNETMELĠKLER * * * * ÇED YÖNETMELĠĞĠ HAVA KALĠTESĠNĠN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠ A) SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ B) ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ KALDER

15 * BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ * ÇEVRE DENETĠM YÖNETMELĠĞĠ * * ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANS HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇEVRE GÖREVLĠSĠ VE ÇEVRE DANIġMANLIK FĠRMALARI HAKKINDA YÖNETMELĠK KALDER

16 ÇED YÖNETMELĠĞĠ OSB Uygulama Yönetmeliğine göre değerlendirme yapıldıktan sonra uygunsa ; FAALĠYETE ĠZĠN VERĠLĠR. ÇED Yönetmeliği değerlendirmesi sonucunda - ÇED Olumlu, - ÇED Gerekli değildir - Kapsam DıĢı verilen bir faaliyet KALDER

17 ÇED YÖNETMELĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNERĠMĠZ ÇOB ÇED SÜRECĠ OSB NĠN KENDĠ ÇED ĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRMESĠ KARMA OSB LER ĠÇĠN ĠHTĠSAS OSB GĠBĠ TEK ÇED YAPILMASI 1.Süreç kısalır 2. Bürokrasi azalır 3. OSB ler haberdar olur. 4. Denetim Artar KALDER

18 EMĠSYON ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠKLER SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 1986 HAVA KALĠTESĠNĠN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠNDE OSB YETKĠSĠ TANIMLI DEĞĠL KALDER

19 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile yer alan endüstriyel tesislerindeki ısıtma amaçlı yakma tesislerinde, yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kiģilerce yapılan bakım, onarım, baca temizleme ve baca gazı ölçüm sonuçları OSB veya EB bölge müdürlüğüne bildirilir. OSB veya EB bölge müdürlükleri ölçüm sonuçları hakkında genel hatları içeren bir rapor tanzim eder ve Bakanlığa bildirir. KALDER

20 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Atıksu altyapı tesisleri yönetimi:.., büyük Ģehirlerde büyükģehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, KALDER

21 Atıksu Altyapı Tesisleri Yönetimi Olarak Yetkiler * Bağlantı Ġzin Belgesi verilmesi **AAT Proje Onayı Verilmesi *** ĠĢletmelerin bağlantı yerinde veya ön arıtma tesisi çıkıģında, atıksuların özelliklerinin tespiti ve tarifelendirme* *Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği ** Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi *** Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik KALDER

22 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ organize sanayi bölgeleri,..ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve bu Yönetmelikte tanımlanan toplama sistemine verilmek üzere hazır etmekle yükümlüdürler. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Madde 26 (5) Ambalaj atığı üreticisi katılımcılar, plastik, metal, cam, kağıt, karton, kompozit ve benzeri ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıģtırmak ve OSB ye vermekle yükümlüdür. OSB bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak toplar, depolar, nakleder ve değerlendirir. OSB UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Madde 123 d) Ambalaj atığı üreticileri; ilgili oldukları belediyeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda belirlenen toplama sistemine uygun olarak biriktirmek ve bedelsiz olarak belediyenin sistemine vermekle yükümlüdürler. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Madde 5 OSB nin toplama sorumluluğu var. Ama bertaraf için Belediyenin sistemine vermek zorundadır. KENDĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRME ĠMKANI BULUNMAMAKTADIR. KALDER KARġILAġTIRMA 22

23 Tarih: ġubat 2010 OSBÜK I.Çevre Zirvesi Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU nun KonuĢması 'Ben de Ģahsen mevcut Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'nin adil olmadığı kanaatindeyim. ArkadaĢlarıma talimat verdim. Bunun mutlaka değiģtirilmesi lazım. Tarih: ġubat 2011 OSBÜK II.Çevre Zirvesi OSBÜK BaĢkanı Mahmut YILMAZ ın KonuĢması Geçen yıl düzenlenen I. Çevre Zirvesi nde görüģülen konular arasında bulunan ambalaj atıkları sorunu, verilen sözler ve aradan geçen 370 güne karģın çözüme kavuģturulamadı. HENÜZ DEĞĠġMEDĠ KALDER

24 BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR YÖNETMELĠĞĠ Dahili Acil Durum Planı ĠĢletmeci Harici Acil Durum Planı Belediye veya Özel Ġdareler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne danıģır. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne danıģır. KALDER

25 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ Yetkili Ġdare: Çevre ve Orman Bakanlığı ve Ġl Müdürlükleri Özel Ġdareler Belediyeler KALDER

26 Yönetmelikte Yetkili Ġdare tanımında OSB YOK 27 Nisan 2011 tarihinde 34. maddesinde yapılan değiģiklik; Çok hassas ve hassas kullanımları etkileyebilecek Ģekilde yakınında, bitiģiğinde, altında, üstünde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sinde yer almayan iģletme, tesis, iģyeri, imalathane, atölye gibi yerler için, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında verilecek açma ve çalıģma ruhsatlarında yetkili idare tarafından çevresel gürültü yönünden değerlendirme yapılır, gerektiğinde çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu talep edilir ve bu rapora iliģkin yetkili idarenin uygun görüģü esas alınır. KALDER

27 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ OSB Sorumluluğu OSB de Arka Plan Gürültüsü 7-10 db(a) AĢamaz KALDER

28 Çevre Denetim Yönetmeliği Geçici 1. madde -b bendinde; Altyapı çalıģmalarına baģlayan Organize Sanayi Bölgeleri, 11 inci maddede belirtilen tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri, 12 nci maddede belirtilen sağlık kuruluģları veya hastaneler, 24 ay içerisinde, En Az Bir Çevre Görevlisi ÇalıĢtırmak Çevre Yönetim Birimi Kurmak DanıĢmanlık Hizmeti Almak tarihinden itibaren süre sona ermiģtir ve yasal süreç baģlamıģtır. KALDER

29 Çevre Yönetim Birimi Sanayi Tesisleri Birden fazla tesis için kurulur. OSB Yanlızca kendisi için kurar. Sanayiciye hizmet verilemiyor KALDER

30 Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ÖNERĠMĠZ KALDER

31 Sonuç ve Öneriler Çevre Kanunu 1983 yılında yayımlandı ve 2006 da revize edildi yılında Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yayımlandı. AB uyum süreci içerisinde «Yerinden Yönetime» geçiģ için OSB lere geniģ kamu yetkileri tanımlanırken ve Belediye ile aynı konuma sahip OSB ler ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı verirken Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri ile verilen yetkilerin yeterli düzeyde olmadığı kanısındayız. Sanayiciler bazı izinlerini OSB den, bazılarını da OSB dıģındaki kurumlardan sağlamaya çalıģmamalıdır. KALDER

32 BEKLENTĠLER OSB ler TEK DURAK OFĠS olmalı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde OSB lerin yeri net olarak tanımlanmalı KALDER

33 SABRINIZ VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KALDER

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr T T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020 www.cevreorman.gov.tr 1 ÖNSÖZ İnsanoğlunun hayatında huzur ve sükunetin değeri hiçbir varlıkla değiştirilemeyecek kadar yüksektir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.03-010.06-54119 13/06/2011 Konu : Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri,

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952 ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların

Detaylı

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında. 18.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/45 KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi?

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazıtehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı