TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESĠ"

Transkript

1 TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESĠ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ĠMZA Onay Ġçin Gönderilen A.S.Y / B.E. Z.H.G. M.ġ. C.A./H.A. D Ġnceleme Ġçin Gönderilen A.S.Y / B.E. Z.H.G. M.ġ. C Ġnceleme Ġçin Gönderilen B.K. / B.E. Z.H.G. M.ġ. B Disiplinler Arası Denetim B.K. / B.E. Z.H.G. M.ġ. A Disiplin Ġçi Denetim B.K. / B.E. Z.H.G. M.ġ. Rev.No. Tarih Tanımlama Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan BOTAS ORJĠNALĠNĠ HAZIRLAYAN KATILIMCILAR BOTAS BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. Doküman BaĢlığı TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA PROJESĠ ÇEVRE YÖNETĠM PLANI Doküman No. Orj. Kod Dok. Cinsi Disip. Kodu Ġlgi Alanı Ser. No. Rev. No. Toplam Sayfa (Ekler Hariç) CNR PLN ENM EMP 13/001 D 41

2 BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA PROJESĠ ÇEVRE YÖNETĠM PLANI ÇINAR MÜHENDĠSLĠK MÜġAVĠRLĠK A.ġ. ÖVEÇLER HUZUR MAHALLESĠ SOKAK ÇINAR APT. NO: 6/ ÖVEÇLER / ANKARA Telefon : 0 (312) (pbx) Faks : 0 (312) Web : e-posta : 2013 / ANKARA

3 TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA PROJESĠ ÇED RAPORU II. EK RAPORU ÇEVRE YÖNETĠM PLANI ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR... Ġ KISALTMALAR... ĠĠ 1. ETKĠ AZALTMA PLANI... 1 ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ... 1 ĠġLETME...15 DEVREDEN ÇIKARMA ĠZLEME PLANI KURUMSAL DÜZENLEMELER YEREL HALK VE PROJEDEN ETKĠLENEN TARAFLAR ĠLE ĠSTĠġARE EKLER...39 TABLOLAR TABLO 3.1. ORGANĠZASYON ġemasi...32 TABLO EVSEL ATIKSU DEġARJ STANDARTLARI...39 TABLO ĠNġAAT SAHALARI ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ LĠMĠT DEĞERLERĠ...39 TABLO ENDÜSTRĠYEL TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ LĠMĠT DEĞERLERĠ...40 i

4 TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA PROJESĠ ÇED RAPORU II. EK RAPORU ÇEVRE YÖNETĠM PLANI KISALTMALAR ÇġB ÇGDYY ÇED ÇYP BOTAġ BOĠ KOĠ AKM db Bkz. : Çevre ve ġehircilik Bakanlığı : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği : Çevresel Etki Değerlendirme : Çevre Yönetim Planı : BOTAġ Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. : Biyolojik Oksijen Ġhtiyacı : Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı : Askıda Katı Madde :Desibel :Bakınız ii

5 1. ETKĠ AZALTMA PLANI Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ BORU HATTI VE YERÜSTÜ TESĠSLERĠ Su Sağlama Tuzlu Su DeĢarjı Doğal Gaz BranĢman Hattı Kazı ÇalıĢması Kazı, malzeme depolanması, taģıma ve transfer sonucu toz oluģumu. Kazı malzemesi çukur, hendek dolgusu ve alan yenilemesi için tekrar kullanılacaktır. Dolgu malzemesi her günün sonunda yerine konulacak ve gece boyunca herhangi ibr güvenlik tehlikesi olmaması için açık çukur ve hendek olmaması sağlanacaktır. Arazi ön hazırlık ve inģaat çalıģmaları sırasında sıyrılan bitkisel ise toprak sahalarda depolanacak (yağıģ nedeniyle toprak kaybına karģı geotextile veya membran ile örtülerle örtülerek) ve peyzaj bütünlüğünü sağlayacak Ģekilde serilerek topografyaya uygun hale getirilecektir. Hafriyat malzemesi rüzgar ve yağmurdan korunacaktır (örneğin naylon örtüler kullanarak ve bağlayıcı maddeleri ile sıkıģtırılarak) Hafriyat malzemesi taģıyan tüm vasıtaların üstleri branda ile örtülecektir. TaĢıtların asfaltlanmamıģ yollardaki hızları 30 km/saat le sınırlandırılacaktır. Toza maruz kalan tüm açık alanlar (örneğin yollar) düzenli olarak su ile nemlendirilecektir (özellikle sıcak, kuru, rüzgarlı hava koģullarında). SAYFA 1 / 41

6 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ ġantiye Sahasında Katı Atık OluĢumu Evsel katı atıklar toplanıp en yakın Belediyenin lisanslı Katı Atık Bertaraf Sahası nda bertaraf edilecektir. atıkları toplanıp en yakım belediyenin lisansı depolama sahasında bertaraf edilecektir. Evsel atıksular toplanıp Ģantiye paket arıtma tesisine gönderilecektir. Endüstriyel atıksu oluģmayacaktır. Çesitli yıkama suları (sadece akm, yağ ve gres içerenler) ayrı bir hatla toplanacaktır. AKM, yağ ve gresin giderilmesinden sonra ġantiye Sahasında Atıksu OluĢumu yeģil alanların sulanmasında kullanılacaktır. Hidrotest suları (askıda katı madde ve iri parçacık ihtiva ederler) en yakındaki su kütlesine desarj edilecektir. Makine ve araç yağ değiģimi sonrasında oluģan atık ve kullanılmıģ yağlar sahada ayrı olarak uygun Ģekilde depolanacak ve ÇġB tarafından lisanslandırılmıģ firmalara verilecektir. SAYFA 2 / 41

7 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Saha Hazırlama ve Aktiviteleri Nedeniyle OluĢan Gürültü ve TitreĢim. TaĢıma aktiviteleri sırasında patlayıcı kullanılmayacaktır. Kullanılması gerektiğinde bölge halkı 5 gün önceden bilgilendirilecektir. Gürültü oluģturan çalıģmalar 07:00 19:00 arasında gerçekleģtirilecektir. ÇalıĢma günlerinde 19:00 dan sonra ve resmi tatillerde, gerekli önlemler alınarak gürültüye sebepl olmayan proje çalıģmaları yürütülecektir. Personel gürültüye karģı özel baģlık, kulaklık veya kulak tıkacı kullanacaktır. faaliyetleri süresince, iģçilerin maruz kalabilecekleri maksimum gürültü seviyesine ulaģılmayacaktır. (1) Gerekmedikçe ve BOTAġ tarafından onay verilmedikçe eriģim yolları açılmayacaktır. Genel olarak mevcut eriģim yolları kullanılacaktır. Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ 1 Ġlgili doküman; ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kanunu ve Gürültü Seviyeleri SAYFA 3 / 41

8 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ BERN Konvansiyonu ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı na göre korunan ve hassas olarak nitelendirilen türlerin bulunması halinde bu türlerin koruma yönetimi Bern Konvansiyonu kararlarına göre hassas bir Saha Düzenlemeleri Nedeniyle Flora Üzerine Etkiler Ģekilde yapılacaktır. Bu türlerin tohumları toplanarak benzer habitatlara taģınacak veya botanik bahçelerinde (Bölüm C de verildiği gibi Ġzleme Firmasının denetimi altında) dıģ alanlara ve üniversitelerin kontrolü altındaki yetiģtirme alanlarına taģınacaktır. Saha civarındaki bu türler açık bir Ģekilde iģaretlenmiģ, temizlenmiģ ve kökleri çıkarılmıģ olacaktır. Alandan alınacak bitkiler, genetik kirlenmeden korunmak için aynı yaģam alanı özelliklerine sahip ve inģaat koridorunun (boru hattı, EĠH, eriģim yolları, vb.) yakınındaki alanlara taģınacaktır. çalıģmaları inģģaat sınırı içinde yapılacaktır. SAYFA 4 / 41

9 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ Fauna Üzerine Olacak Etkiler. Merkezi Av Komisyon kararları uygulanacaktır. (Eklere bakınız) çalıģmaları inģģaat sınırı içinde yapılacaktır. Nadir bulunan ve tehlike altında olan türlere ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve antlaģma hükümlerine göre koruma yönetimi uygulanacaktır. faaliyetleri göçmen kuģların sahaya yerleģmediği zamanlarda (Mart Temmuz arası) yapılacaktır. Bu alana giren 15 km lik tuzlu su deģarj hattı ile ilgili çalıģmalar yılın geri kalan aylarında yapılacaktır. faaliyetlerinin izlemek için yüklenici tarafından fauna uzmanı istihdam edilecektir. Fauna uzmanı, gözlenen etkilerin giderilmesi ve kabul edilebilir seviyelere getirilmesi için çalıģmalar yapacak ve Ġzleme Firması ile iletiģim halinde olarak bilgi verecektir. Önerilen herhangi bir etki azaltma çalıģması, izleme firması, yüklenici ve yüklenici fauna uzmanının karģılıklı anlaģarak ortak kanaate varması sonucu gerçekleģtirilecektir. Detalar eklerde verilmiģtir. SAYFA 5 / 41

10 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Sağlık Emniyet Riskleri Olabilecek iģ kazaları ve tehlikeli durumlara karģı sahaya uyarı iģaretleri yerleģtirilecektir. ĠĢçiler tarafından, ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı Kanunu na göre ( tarihli, sayılı Resmi Gazete) gerekli ekipmanlar (kırılmaz iģ gözlüğü, koruyucu iģ ayakkabısı, vb.) kullanılacaktır. Alan tel örgü ile çevrilecek ve inģaat sahasına giriģ çıkıģlar korunaklı veya kilitli olacaktır. Tel örgü üzerinde özellikle çocukları olmak üzere yöre halkın tehlikeli sahalara karģı uyaracak tehlike uyarı iģaretleri olacaktır. Acil durum müdahale planları oluģturulacak ve gerekli eğitimler verilecektir. ( çalıģmaları baģlamadan önce detaylı bir Ģekilde yüklenici tarafından hazırlanacak ve BOTAġ tarafından onaylanacaktır.) SAYFA 6 / 41

11 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Patlayıcı/Tehlikeli ve Toksik Malzemelerin Kullanımı Dreajlar (Yerüstü Tesisleri için) Kültürel ve Doğal Varlıklara Etkiler Olası patlayıcı maddeler uygun Ģekilde etiketlenmiģ, kilitli konteynırlar içinde muhafaza edilecektir. ĠĢ makinelerinde kullanılacak olan yakıtlar iģletme izinleri olan onaylı firmalardan satın alınacaktır. Eğer depolama gerekirse, yakıt ve tehlikeli sıvılar sızmayı önleyici beton, vb. havuzlarında içine yerleģtirilmiģ tanklarda depolancaktır. Tank üzerinde uyarı iģaretleri olacaktır. alanında drenaj sistemleri binaların temel seviyesinde, ızgara kanalları ve menholleri ile bilirkte inģa edilecektir. faaliyetleri bir arkeolog tarafından sürekli izlenecektir. Olası arkeolojik kalıntı tespitinde Türk Prosedürleri takip edilip uygulanacaktır. Turkish procedures will be followed in case archaeological remains are found by chance (Ör: Müzeye haber verilip çalıģma durdurulacaktır, müze yetkililerinin kararlarına göre hareket edilecektir. ) Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ SAYFA 7 / 41

12 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ ENERJĠ ĠLETĠM HATLARI (EĠH), ERĠġĠM YOLLARI VE POMPA ĠSTASYONLARI, TATLI SU DEPOLAMA TANKLARI Kazı ÇalıĢmaları Kazı, malzeme depolanması, taģıma ve transfer sonucu toz oluģumu. Kazı malzemesi çukur, hendek dolgusu ve alan yenilemesi için tekrar kullanılacaktır. Dolgu malzemesi her günün sonunda yerine konulacak ve gece boyunca herhangi ibr güvenlik tehlikesi olmaması için açık çukur ve hendek olmaması sağlanacaktır. Arazi ön hazırlık ve inģaat çalıģmaları sırasında sıyrılan bitkisel ise toprak sahalarda depolanacak (yağıģ nedeniyle toprak kaybına karģı geotextile veya membran ile örtülerle örtülerek) ve peyzaj bütünlüğünü sağlayacak Ģekilde serilerek topografyaya uygun hale getirilecektir. Hafriyat malzemesi rüzgar ve yağmurdan korunacaktır (örneğin naylon örtüler kullanarak ve bağlayıcı maddeleri ile sıkıģtırılarak) Hafriyat malzemesi taģıyan tüm vasıtaların üstleri branda ile örtülecektir. TaĢıtların asfaltlanmamıģ yollardaki hızları 30 km/saat le sınırlandırılacaktır. Toza maruz kalan tüm açık alanlar (örneğin yollar) düzenli olarak su ile nemlendirilecektir (özellikle sıcak, kuru, rüzgarlı hava koģullarında). Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ SAYFA 8 / 41

13 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Direklerin inģaat aģamasında, direk ayaklarının hafriyat çalıģmalarında; üst örtü toprağı, düzgün Ģekilde yapısı bozulmadan sıyrılacak ve direk ayak kenarlarına depolanacaktır. BERN Konvansiyonu ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı na göre korunan ve hassas olarak nitelendirilen türlerin bulunması halinde bu Saha Düzenlemeleri Nedeniyle Flora Üzerine Etkiler türlerin koruma yönetimi Bern Konvansiyonu kararlarına göre hassas bir Ģekilde yapılacaktır. Bu türlerin tohumları toplanarak benzer habitatlara taģınacak veya botanik bahçelerinde (Bölüm C de verildiği gibi Ġzleme Firmasının denetimi altında) dıģ alanlara ve üniversitelerin kontrolü altındaki yetiģtirme alanlarına taģınacaktır. Saha civarındaki bu türler açık bir Ģekilde iģaretlenmiģ, temizlenmiģ ve kökleri çıkarılmıģ olacaktır. Alandan alınacak bitkiler, genetik kirlenmeden korunmak için aynı yaģam alanı özelliklerine sahip ve inģaat koridorunun (boru hattı, EĠH, eriģim yolları, vb.) yakınındaki alanlara taģınacaktır. BOTAġ ĠĢletme SAYFA 9 / 41

14 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Fauna Üzerine Olacak Etkiler Merkezi Av Komisyon kararları uygulanacaktır. (Eklere bakınız) çalıģmaları inģģaat sınırı içinde yapılacaktır. Nadir bulunan ve tehlike altında olan türlere ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve antlaģma hükümlerine göre koruma yönetimi uygulanacaktır. faaliyetleri göçmen kuģların sahaya yerleģmediği zamanlarda (Mart Temmuz arası) yapılacaktır. Bu alana giren 15 km lik tuzlu su deģarj hattı ile ilgili çalıģmalar yılın geri kalan aylarında yapılacaktır. faaliyetlerinin izlemek için yüklenici tarafından fauna uzmanı istihdam edilecektir. Fauna uzmanı, gözlenen etkilerin giderilmesi ve kabul edilebilir seviyelere getirilmesi için çalıģmalar yapacak ve Ġzleme Firması ile iletiģim halinde olarak bilgi verecektir. Önerilen herhangi bir etki azaltma çalıģması, izleme firması, yüklenici ve yüklenici fauna uzmanının karģılıklı anlaģarak ortak kanaate varması sonucu gerçekleģtirilecektir. SAYFA 10 / 41

15 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Atık OluĢumu Evsel katı atıklar toplanıp Sultanhanı Belediyesi Katı Atık Depolama Alanı na bertaraf edilecektir. Enerji iletim hattı güzergahında katı atıkları TEDAġ tarafından yapılan bakım ve tamir çalıģmaları sonucunda oluģur. Hasar görmüģ parçalar bakım süresince yenileri ile değiģtirilecektir. Eski parçalar hurda olarak depolanacak ve lisanslı firmalara verilecektir. SONDAJ FAALĠYETLERĠ Petrol türevli ve yağ gibi atıkların sudan ayrılması için jeomembran ile uygun Ģekilde inģa edilmiģ atıksu havuzunun giriģ kanalı Yağlı Atıksular önüne yağ tutucu yerleģtirilecektir. Yağ ve gresin sunda ayrılmasından sonra bu atıklar ÇġB tarafından lisanslandırılmıģ firmalara verilecek ve temizlenmiģ sular analizleri yapıldıktan sonra yeģil alanların sulamasında kullanılacaktır. SAYFA 11 / 41

16 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Sondaj boyunca uygun formasyona ulaģana Sondaj Çamurunun Sızması Nedeniyle Yeraltı Suyuna Olacak Etkiler kadar sondaj deliğinin dıģ kalıbı beton ile kaplanacaktır. Sondaj çalıģmaları bu beton kalıp içinde yürütülecektir. Sadece su bazlı bentonit kil kullanılacak ve sondaj çamuru herhangi bir Sondaj toksik malzeme içermeyecektir. Çamur çukurları, formasyon atıklarının ve sondaj çamurlarının toplandığı geçici depolama alanına aktarılacak ve bu atıklar Formasyon Atıkları ve Sondaj Çamurları katılaģtırma (kurutma) iģlemi tamamlandıktan sonra lisanslı firmalar tarafından kaldırılacaktır. Minor Sondaj Sondaj Alanı ve çamur çukurlarının etrafı tel örgü ile çevrilecek, giriģi kilitlenecektir. GiriĢ kısmına uyarı iģaretleri konulacaktır. SAYFA 12 / 41

17 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ ERĠTME ĠġLEMLERĠ Tuzlu Su Çökeltme Tankı Çamuru Katı partiküller ( 200 m) çökeltme tankında toplanacaktır. Çamur 15 günde bir manuel olarak temizlenip, mobil konteynırlara aktarılacak ve yönetmelikleri uygun alanlarda bertaraf edilecektir. Sondaj Tuzlu Su DeĢarjının Göl Su Kalitesi Üzerine Etkileri DeĢarj noktası; ekolojik karakter, tarımsal çalıģmalar ve tuz üretimi açısından herhangi bir faaliyetin yapılmadığı, kullanılmayan, çorak bir alandadır. (Resmi haritalar ve saha çalıģmaları esas alınmıģtır.) DeĢarj suyunun bir kısmının eritme iģlemi tamamlandıktan sonra bu çorak alanda kalacağı tahmin edilmektedir. Bunun geçerliliğini araģtırmak için deģarj iģlemi sürekli kontrol edilecektir. Sondaj Tuzlu Su DeĢarjının Göl Yüzeyi Üzerine Etkileri Tuzlu su deģarjının sürekli buharlaģma ve kuraklılık tehdidi altındaki Tuz Gölü üzerinde olumlu etkileri olabileceği düģünülebilir. Bununla birlikte tuzlu su direk Tuz Gölü ne deģarj edilmeyecektir. Bu sebeple göl yüzeyi üzerinde herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir. Sondaj SAYFA 13 / 41

18 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ DeĢarj Noktasının Tuz Gölü Kurak Alanına Etkileri Gürültü (Pompa, kompresörler, vb.) Yangın DeĢarj noktası; ekolojik karakter, tarımsal çalıģmalar ve tuz üretimi açısından herhangi bir faaliyetin yapılmadığı, kullanılmayan, çorak bir alanda bulunduğundan ve oluģacak tuzlu su karakterinin (anyon ve katyon dengesi bakımından) deģarj alanı ile aynı karakterde olması dolayısıyla, tuzlu su deģarjının alanın mevcut karakterine olumsuz bir etkisi olması beklenmemektedir. DeĢarj suyunun eritme iģlemleri süresince bu çorak alanda birikeceği tahmin edilmektedir. DeĢarj birikintisi ve çorak alan bu tahminlerin geçerliliğini görmek için torak ve su uzmanları tarafından sürekli izlenecektir. Soğutma fanlarının giriģ ve çıkıģlarına susturucu yerleģtirilecektir. DüĢük ses yayan motor, pompa ve kompresörler satın alınacaktır. Gerektiğinde araç transferleri sadece gündüz gerçekleģtirilecek Ģekilde sınırlandırılacaktır Gürültü seviyeleri Türk Standartlarına (Ekte verilmiģtir.) uygun olacaktır. Yangın koruma sistemleri sahada mevcut olacaktır. (Yangına karģı sahada, ısı, duman ve aleve duyarlı yangın dedektörleri, otomatik olmayan yangın söndürme sistemleri bulunacaktır.) BOTAġ BOTAġ Sondaj ĠĢletme ĠĢletme SAYFA 14 / 41

19 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ ĠġLETME Kazalar ve Sabotaj Basınç, sıcaklık ve akıģ debisi gibi parametreler kaverna ve hat üzerinde bazı yerlerde (Sondaj baģında ve hatta ait vanalarda) sürekli olarak izlenecektir. Anormal durumlar (Ör: ani baģınç düģmesi) yetkililere rapor edilecektir. Ani basınç düģmelerine karģı hat üzerinde bulunan vanalar otomatik olarak kapanacak Ģekilde hassas olacaktır. BOTAġ ĠĢletme Sağlık ve Güvenlik Saha güvenliği Çevreyi Koruma Ġlk yardım Yangınla mücadele Sağlık ve ĠĢ Güvenliği Risk değerlendirmesi konularında personele eğitim verilecektir. BOTAġ ĠĢletme SAYFA 15 / 41

20 ĠġLETME Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Sızıntı ve Patlama (Boru Hattında) Acil Durumlar Atık OluĢumu Doğal gaz sızıntısı olması durumunda (TutuĢma ve patlama olasılığı bulunan birikmiģ gaz bulutu), alan uluslararası en iyi pratiklere göre derhal havalandırılacak (Ör: Havalandırma fanları, parlamasız motorlar) BOTAġ, gaz depolanmasına baģlamadan önce mülki amirleri ve belediye yetkililerini bilgilendirecek ve acil müdahale planlarını onlarla paylaģacaktır. (ÇED Raporu, Bölüm 8.2.2) Evsel katı atıklar toplanıp Sultanhanı Belediyesi Katı Atık Depolama Alanında bertaraf edilecektir. Atıksular kanalizasyon sistemi ile toplanıp paket atıksu arıtma tesisine gönderilecektir. ArıtılmıĢ atıksular yeģil alanların sulaması için kullanılacaktır. Etki Azaltma Maliyeti BOTAġ BOTAġ BOTAġ BaĢlama ĠĢletme ĠĢletme ĠĢletme BitiĢ SAYFA 16 / 41

21 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ DEVREDEN ÇIKARMA Saha Restorasyonu Tüm yerüstü tesisleri kaldırılacaktır. Tehlikeli pozisyonda bulunan tüm kullanılmıģ alanlar temizlenecektir. DepolanmıĢ gazı çekilen tüm kavernalar su doldurularak bırakılacaktır. Kırılma olasılığına karģı kavernalar dolu Ģekilde kapatılacak ve ağzı tıkaç malzemesi ve beton ile dolrurulacaktır. TerkedilmiĢ boru hatları doldurulup mühürlenecektir. Tüm çukurlar, arklar ve yerüstü tesislerinin kaldırılması sonrasında oluģan diğer yerüstü oyukları doldurulacaktır. (ÇED Raporu, Bölüm 6). BOTAġ Devreden Çıkarma SAYFA 17 / 41

22 Safha Konu Etki Azaltma Önlemi DEVREDEN ÇIKARMA Etki Azaltma Maliyeti BaĢlama BitiĢ. Saha Restorasyonu Kaverna ve sondajların kapatılması, Petrol Kanunu nun 12(c) fıkrası ve Karada Petrol Araması ve Üretim Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü ĠliĢkin Yönetmeliğin (28 Aralık 1995 tarihinde Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan) 27. maddesi tarafından çıkarılan bir zorunluluktur Bu yönetmeliğe göre, sondaj kuyusu ile ilgili kapatma raporu onaylanması için Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü ne sunulacaktır. BOTAġ Devreden Çıkarma (Kapatma iģlemini takip eden 60 gün içinde.) Rehabilitasyon ÇalıĢmaları Dolgu ve düzenleme çalıģmalarından sonra peyzaj programına göre proje sahasında rekreasyon çalıģmaları baģlatılacaktır. Saha çevresindeki bitki örtüsü ile uyumlu ağaçlandırma, vb. çalıģmalar yapılacaktır. BOTAġ Devreden Çıkarma SAYFA 18 / 41

23 2. ĠZLEME PLANI Safha Boru Hattı ve Yerüstü Tesislerinin ı Ġzlenecek Parametre Üst Toprak Depolaması Kazı malzemesinin depolanması ve bertarafı Kanal Dolgusunun Günlük Olarak Yapılması Kazı Malzemesi TaĢıyan Araçların Üstünün Kapatılması Ġzleneceği Yer tarafından belirlenip ve kullanımı için BOTAġ tarafından onaylanmıģ üst toprak depolama alanı Yerüstü tesislerinde ve boru hattı güzergâhı boyunca dizayn edilmiģ bertaraf alanları Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Görsel Görsel Ölçüleceği Zaman Sıklığı Haftalık Olarak Haftalık Olarak Maliyet Kanal Alanı Görsel Günlük Yüklenin yapıldığı faaliyet alanları sınırlarında Görsel Rastgele, Fakat Ortalama Haftalık Olarak Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması BaĢlangıç BitiĢ SAYFA 19 / 41

24 Safha Ġzlenecek Parametre Toz Seviyesi Katı Atık (Toplama, depolama ve bertaraf) Ġzleneceği Yer Kazı, malzeme depolama ve taģıma alanlarında ġantiye alanı içinde (katı atık depolama alanında) Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Görsel Görsel Ölçüleceği Zaman Sıklığı Haftalık Olarak Sıcak, Kuru Ve Rüzgarlı Havalarda Daha Sık (Haftada 2-3 kez) BaĢlangıçta Haftada Bir Kez, Initially Once A Week, Uygunsa Aylık Olarak Maliyet Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması BaĢlangıç BitiĢ Evsel Atıksu Yönetimi Laboratuvar ve Atıksu Arıtma Tesisinde (Atıksu arıtma tesisinin deģarj suyu çıkıģında) Sızıntılar Görsel Olarak (Ani Seviye DüĢüĢü) Haftalık Çevresel Ġzleme Firması Yıkama Suyu Yönetimi AKM, yağ and gress Yıkama suyu arıtma alanının çıkıģında (AKM, yağ ve gress giderimi için) AKM için Gravimetrik analiz Yağ ve gress için hekzan çözünürlük testi Haftalık Uygunsa Aylık Çevresel Ġzleme Firması SAYFA 20 / 41

25 Safha Ġzlenecek Parametre Ġzleneceği Yer Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ölçüleceği Zaman Sıklığı Maliyet BaĢlangıç BitiĢ Hidrotest suyu bertarafı (DeĢarj öncesi AKM ve diğer iri maddeler çökeltilip ayrıģtırılarak) Atık/KullanılmıĢ yağın toplanması ve bertarafı DeĢarj öncesi hidrotest suyunun toplandığı tankta Atık Yağ Konteynerlerinde (Ya da ayrı olarak toplanıp ÇġB tarafından lisanslı firma tarafından alındığında) Görsel (Fiziksel ve Kimyasal Analiz Gerekli Değil) Görsel DeĢarj Öncesi Haftada Bir Kez Firma almadan sertifikayı / lisans tarihini kontrol et. Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması Gürültü Seviyesi db A Boru hattı güzergahı ve yerüstü tesisleri inģaat alanları boyunca Gürültü ölçüm cihazı ve ölçümlendirme metotları ile gürültü ölçümü (sabit, yavaģ, değiģken gürültü ve anlık gürültü) Aynı zamanda ses basınç seviyesi (SBS) ölçümü Büyük ve Eğer Bölgesel ġikâyet Varsa. Çevresel Ġzleme Firması SAYFA 21 / 41

26 Safha Ġzlenecek Parametre Sağlık ve Emniyet ĠĢçiler tarafından gürültüye karģı ekipmanların kullanılması Uyarı ĠĢaretleri ÇalıĢanların güvenlik ekipmanları Güvenlik kurallarına uyum (saha güvenliği, kazı, iskele ve ağır araçlar, etc.) ÇalıĢma sahası emniyeti (tel örgü, giriģler ve çıkıģların kontrol altında tutulması, özellikle çocuklar olmak üzere bölgesel halkı tehlikelere veya açık çukurlara karģı uyaran tehlike uyarı iģaretleri olması ) Ġzleneceği Yer ÇalıĢma Sahası içinde ve sahaya girmeden önce Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Görsel Ölçüleceği Zaman Sıklığı Rastgele Fakat Ortalama Haftada Bir Kez. Eğer Ġhlal Gözlenirse Daha Sık. Maliyet Çevresel Ġzleme Firması BaĢlangıç BitiĢ SAYFA 22 / 41

27 Safha Ġzlenecek Parametre Ġzleneceği Yer Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ölçüleceği Zaman Sıklığı Maliyet BaĢlangıç BitiĢ Patlayıcı malzemelerin depolanması (kilitli konteynırlarda) Yakıt ve tehlikeli akıģkanların depolanması Yakıt Alımı (Lisanslı Firmalardan) Yerüstü tesis alanlarının drenajı ve saha içi yolların geçirgenliği Depolama Alanı Depolama Tankı (Sızdırmaz yüzeyli bant içinde bulunan uygun Ģekilde dizayn edilmiģ tankların içinde) Tanka dolum yapılmadan önce Tesislerin Alanı Görsel Görsel Görsel (Sertifikayı Kontrol Et) Görsel Rastgele Fakat Ortalama Haftada Bir Kez. Eğer Ġhlal Gözlenirse Daha Sık. Depolama Tesislerinin Ġlk Kullanımından Önce Sızıntı Ġçin Aylık Kontrol Saha GiriĢinde Tesislerin Saha Hazırlama ve ı (Yağmurlu Havalarda Kontrol Et.) Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması SAYFA 23 / 41

28 Safha Ġzlenecek Parametre Ġzleneceği Yer Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ölçüleceği Zaman Sıklığı Maliyet BaĢlangıç BitiĢ Koruma Altındaki Flora Boru hattı boyunca ve yerüstü tesisleri alanında Ekoloji uzmanı tarafından görsel izleme, kayıt ve raporlarma (BOTAġ tarafından onaylanacak) faaliyetleri süresince haftalık olarak (Eğer gerekli ise BOTAġ ın kararı ile daha sık) Çevresel Ġzleme Firması Koruma altındaki fauna, kıģlama ve göçmen kuģlar için inģaat dönemleri Boru hattı boyunca ve yerüstü tesisleri alanında Ekoloji uzmanı tarafından görsel izleme, kayıt ve raporlarma (BOTAġ tarafından onaylanacak) faaliyetleri süresince haftalık olarak (Eğer gerekli ise BOTAġ ın kararı ile daha sık) Çevresel Ġzleme Firması SAYFA 24 / 41

29 Safha Enerji Ġletim Hatları, EriĢim Yolları, Pompa Ġstasyonları ve Su Depo Tankları Alanları Ġzlenecek Parametre Kazı malzemesinin depolanması ve bertarafı Ġzleneceği Yer Enerji Ġletim Hatları, EriĢim Yolları, Pompa Ġstasyonları ve Su Depo Tankları Alanları güzergâhı boyunca dizayn edilmiģ bertaraf alanları Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Görsel Ölçüleceği Zaman Sıklığı Haftalık Olarak Maliyet Çevresel Ġzleme Firması BaĢlangıç BitiĢ Gürültü Seviyesi db A Enerji Ġletim Hatları, EriĢim Yolları, Pompa Ġstasyonları ve Su Depo Tankları Alanları güzergâhı boyunca Gürültü ölçüm cihazı ve ölçümlendirme metotları ile gürültü ölçümü (sabit, yavaģ, değiģken gürültü ve anlık gürültü) Aynı zamanda ses basınç seviyesi (SBS) ölçümü Büyük ve Eğer Bölgesel ġikâyet Varsa. Çevresel Ġzleme Firması SAYFA 25 / 41

30 Safha Ġzlenecek Parametre Ġzleneceği Yer Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ölçüleceği Zaman Sıklığı Maliyet BaĢlangıç BitiĢ Koruma Altındaki Flora Enerji Ġletim Hatları, EriĢim Yolları, Pompa Ġstasyonları ve Su Depo Tankları Alanları güzergâhı boyunca Ekoloji uzmanı tarafından görsel izleme, kayıt ve raporlarma (BOTAġ tarafından onaylanacak) faaliyetleri süresince haftalık olarak (Eğer gerekli ise BOTAġ ın kararı ile daha sık) Çevresel Ġzleme Firması Koruma altındaki fauna, kıģlama ve göçmen kuģlar için inģaat dönemleri Enerji Ġletim Hatları, EriĢim Yolları, Pompa Ġstasyonları ve Su Depo Tankları Alanları güzergâhı boyunca Ekoloji uzmanı tarafından görsel izleme, kayıt ve raporlarma (BOTAġ tarafından onaylanacak) faaliyetleri süresince haftalık olarak (Eğer gerekli ise BOTAġ ın kararı ile daha sık) Çevresel Ġzleme Firması Sondaj Yağlı atıksuyun toplanması ve depolanması Atıksu Havuzu (Hat ve yağ tutucunun uygun çalıģtığı) Görsel Haftalık veya sorun gözlendiyse günlük olarak Çevresel Ġzleme Firması Sondaj Yağlı atıksuyun lisanslı firmalar tarafından uzaklaģtırılması Tesis alanı Görsel faaliyetleri öncesinde bertaraf planına göre belirlenecek Çevresel Ġzleme Firması Sondaj SAYFA 26 / 41

31 Safha Ġzlenecek Parametre Ġzleneceği Yer Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ölçüleceği Zaman Sıklığı Maliyet BaĢlangıç BitiĢ Sondaj çamuru sızıntılarına karģı muhafaza kullanımı Sondaj Alanı Hızlı bir düģüģ olup olmadığını görmek için sondaj muhafazası basınç izlemesi Sondaj faaliyeti boyunca sürekli olarak Çevresel Ġzleme Firması ve Sondaj Faaliyeti ve sondaj suyu basıncını her kim izliyorsa Sondaj Formasyon atıkları ve sondaj çamuru depolama ve uzaklaģtırma. Sızıntılar için çamur havuzu Çamur havuzu alanına controllü giriģ Lisanslı firma tarafından bertaraf Görsel Sertifikayı Kontrol Et Firma baģlamadan önce lisans tarihini kontrol et. Haftalık Çevresel Ġzleme Firması Sondaj SAYFA 27 / 41

32 Safha Eritme ĠĢlemleri Ġzlenecek Parametre Tuzlu su kalitesi, alınan su kalitesi, (tuz içeriği, ph, ağır metaller) DeĢarj Noktası Ġzleneceği Yer Difüzör alanında Tuz Gölü (tuzlu su deģarjı) ölçümler difüzörün su geliģ ve su akıģ yönünde ve her iki tarafında olacaktır. Ölçümler tuzlu su deģarj birikintisini karakterize etmek ve zaman göre nasıl dağılımı olup verimsiz alanda ne kadar kalacağını karģılaģtırmak için yapılacaktır. DeĢarj Noktasında (Tuz Gölü nün Kurak Alanı) DeĢarj Suyu Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ġletkenlik Ölçer ph metre Atomic Adsorbsiyon Kilit parametreler Verimsiz bölgeye gelen suyun karģılaģtırılması. Kurak alandan alınacak toprak numunelerinin analizleri yapılacaktır. DeĢarj suyunun elektrik iletkenliği, tuzluluk ve anyon-katyon parametlerine göre analizleri yapılacaktır. Ölçüleceği Zaman Sıklığı Aylık Haftalık Maliyet Çevresel Ġzleme Firması Çevresel Ġzleme Firması BaĢlangıç Eritme Eritme BitiĢ SAYFA 28 / 41

33 Safha Ġzlenecek Parametre Ġzleneceği Yer Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ölçüleceği Zaman Sıklığı Maliyet BaĢlangıç BitiĢ ĠĢletme Kompresör Ġstasyonlarından Kaynaklanan Gürültü Proje sahalarındaki kompresör istasyonları YerleĢim alanlarının yakınları Gürültü ölçüm cihazı ve ölçümlendirme metotları ile gürültü ölçümü (sabit, yavaģ, değiģken gürültü ve anlık gürültü) Aynı zamanda ses basınç seviyesi (SBS) ölçümü Operasyonun baģlangıcında ölçüm ve sonrasında yerel halktan gelen herhangi bir Ģikayet geldiğinde ölçüm BOTAġ ĠĢletme Evsel Atıksular Atıksu arıtma tesisi çıkıģı Temel kalite parametreleri (ph, BOD, AKM) ile çıkıģ suyu analizleri Ġlk olarak haftalık iģletme deģarj parametrelerinin resmi deģarj izinlerine ulaģıp stabil hale gelmesinden sonra aylık olarak BOTAġ ĠĢletme SAYFA 29 / 41

34 Safha Ġzlenecek Parametre Ġzleneceği Yer Nasıl Ġzleneceği / Ġzleme Ekipmanının Tipi Ölçüleceği Zaman Sıklığı Maliyet BaĢlangıç BitiĢ Yangın Koruma Sistemi Yerüstü Tesisleri Alanında Görsel ve düzenli programlı tatbikatlarla Ġlk olarak aylık problem gözlenmedi ise 3 aylık periyotlarda BOTAġ ĠĢletme Sızıntı ve Patlama Gaz depolama alanı, yerüstü tesisleri Metan dedektörleri Sürekli BOTAġ ĠĢletme SAYFA 30 / 41

35 3. KURUMSAL DÜZENLEMELER Organizasyonun Genel Ġncelemesi Etkili bir koordinasyon sağlamak için, TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA PROJESĠ ÇED RAPORU II. EK RAPORU ÇEVRE YÖNETĠM PLANI BOTAġ, leri BOTAġ tarafından tutulacak bağımsız bir Çevresel Ġzleme Firması (ÇINAR Mühendislik MüĢavirlik A.ġ.) T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB), ÇġB nın ÇED Ġzleme ve Çevre Denetimi Bölümü ve ilgili birimleri, teknik ve idari konularda iģbirliği içinde çalıģmalıdır. BOTAġ ve lerin sorumlu grupları ve bilgi akıģı Organizasyon Tablosu nda verilmiģtir (Tablo 3.1). Bu Çevre Yönetim Planı referans alınarak (ÇYP), izleme ve kontrol, proje uygulamaları boyunca çevresel etkilerin azaltılmasında kritik önem taģır. BOTAġ Yönetimi (bkz. organizasyon Ģeması) ile birlikte inģaat faaliyetlerinden sorumlu birim, yüklenici tarafından gerçekleģtirilen tüm inģaat faaliyetlerinin ÇYP ye uygun Ģekilde olmasını sağlayacaktır. Bunun için BOTAġ, yüklenicinin saha faaliyetlerini ve performansını düzenli olarak denetçiler aracılığıyla izleyip değerlendirecektir. Yeraltı Depolama Müdürü ile direk bağlı BOTAġ Çevre Mühendisi izleme faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetlemesinden sorumlu olacaktır. Aynı zamanda BOTAġ bağımsız bir denetim programını Çevresel Ġzleme Firması vasıtasıyla yürütecek ve izleme firması yüklenicinin saha faaliyetlerini denetleyecek ve doğrudan BOTAġ a rapor edecektir. Roller ve lar BOTAġ ın leri inģaat faaliyetleri sırasında ÇYP nin uygulanmasını kabul ederek, ÇYP nında belirtilen tüm önlemlerin uygulanmasından sorumlu olacaktır. lerin projenin çevresel standartları ve ÇYP na uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleģtirmek için, BOTAġ ın Yüklencileri düzenli iç denetimler ve denetim programı dahil olmak üzere bir oto-kontrol/izleme mekanizması belirleyecek ve kendi yönetim planını oluģturacak olup, bu plan inģaat faaliyetleri öncesinde ÇYP na uygunluk açısından BOTAġ tarafından incelenecek ve BOTAġ ın onayına tabi olacaktır. BOTAġ leri, tam zamanlı bir Çevre Mühendisi görevlendirerek, izleme planı bazında, ilgili dönem içinde tamamlanan iģlerin detayını, ölçümlerin ve denetimlerin sonuçlarını ve sahada karģılaģılan problemlerin yönetimini gösteren ilerleme raporlarını haftalık olarak hazırlayacak ve BOTAġ ın Çevre Mühendisi ile doğrudan bağlantıda olacaktır. Bu ilerleme raporları aynı zamanda bir sonraki dönem için bir çalıģma çizelgesi de içerecektir. SAYFA 31 / 41

36 TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA PROJESĠ ÇED RAPORU II. EK RAPORU ÇEVRE YÖNETĠM PLANI Tablo.3.1. Organizasyon ġeması BOTAġ YÖNETĠMĠ Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Mühendislik ve SözleĢmeler Daire BaĢkanı Yeraltı Depolama Müdürü Çevre Mühendisi Çevre Ġzleme Firması Çevre Sorumlusu Çevre Ġzleme Firması nın Sahadaki Çevre Grubu (ler) nin bağımsız olarak denetimi nin Çevre Sorumlusu nin Sahadaki Çevre Grubu BOTAġ, lerin faaliyetlerinin bağımsız bir kanaldan da denetlenmesi ve izlenmesi için bağımsız Çevre Ġzleme Firması tutacaktır. Çevre Ġzleme Firması, tarafından hazırlanan ve sunulan haftalık raporları haftalık olarak inceleyip yorumlayacak, Ģantiye sahalarını denetleyecek, projenin çevresel performansını ve nin sahadaki faaliyetlerini gözden geçirecek, ÇYP nda belirtildiği Ģekilde çevresel kontrol analizlerini ve veri toplamayı gerçekleģtirecek ve bulguları haftalık bazda nin Çevre Mühendisine bildirecek ve BOTAġ ın Çevre Mühendisine rapor olarak verecektir. Bu raporlar sahada karģılaģılan çevresel problemleri, koruma önlemlerindeki eksiklikleri ve çözüm önerilerinin detaylarını içerecektir. Söz konusu tavsiye edilen önlemlerin inģaat programını etkileyecek olması veya paraya tekabül etmesi halinde rapor edilen problemlerin çözülmesi ve yüklenicinin rapor edilen yetersizliklerinin düzeltilmesinin sorumluluğu BOTAġ onayını gerektirebilir. Çevre Ġzleme Firması bu çalıģmalara saha ziyaretleri ve çevresel kontrol analizlerini eklemeli ve sahada karģılaģılan sorunlar için çözümler sunmalıdır. SAYFA 32 / 41

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ 0..-..-.. Onay İçin Gönderilen A.S.Y / B.E.

Detaylı

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 0..-..-.. Onay İçin Gönderilen A.S.Y / B.E.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI 14 ġubat 2012 BAZI TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ 12.05.2010 tarih

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) 214 1846 Fax : +90 (252) 212 0718 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MADEN ATIKLARININ YÖNETĠMĠ PROJESĠ Erdoğan KARACA Çevre ve Orman Uzmanı Nisan 2011 1 NEDEN PROJE? AVRUPA BĠRLĠĞĠNE UYUM SÜRECĠ Çevre Faslı Maden

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları GBK 3 Genel Bağlayıcı Kurallar Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen koşullar, otomobillerin ve diğer taşıtların servisi, yıkaması

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1298 16/08/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKMEKÇİOĞULLARI METAL VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. O.S.B. 6. CADDE NO : 20 ÇORUM MERKEZ / ÇORUM İlgi: (a) 06/08/2012 tarihli

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar Kestel) Brş. Yenişehir TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BURSA İLİ) (BURSA) ANKARA

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1723 21/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi MNC AKÜ METAL NAKLİYE KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. ASO 2 ŞUBESİ Eskişehir Yolu 42. km ASO 2. OSB 2011. Cad. No:25 (100524

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

AB Sürecinde Sanayi ve Çevre Bilgilendirme Toplantısı

AB Sürecinde Sanayi ve Çevre Bilgilendirme Toplantısı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AB Sürecinde Sanayi ve Çevre Bilgilendirme Toplantısı Çevresel Gürültü Kontrol ÇalıĢmaları Hale ERTORUN Y. ġehir Plancısı SUNUM ĠÇERĠĞĠ Çevresel Gürültü Mevzuatı ve Bu Çerçevede

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı