(2872 S. K. m. 2, 10) (3213 S. K. m. 2, 3, 5) (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği m. 4, 7, EK 1, EK 2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(2872 S. K. m. 2, 10) (3213 S. K. m. 2, 3, 5) (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği m. 4, 7, EK 1, EK 2)"

Transkript

1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR KARARININ İPTALİ İSTEMİ - TAŞINMAZIN BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA YER ALDIĞI - TAŞINMAZIN ARKEOLOJİK SİT ÖZELLİĞİNİN DAHA ÖNCESİNDE DE MEVCUT OLDUĞU - YENİDEN İNCELEME YAPILMASI GEREĞİ ÖZET: Taşınmazın 1. Derece Arkeolojik Sit alanında yer aldığı açık olup, sit belirlemesinin daha sonraki bir tarihte yapılmasının işlemin tesis edildiği tarihte taşınmazın sit alanı niteliğinde olmadığı anlamına gelmeyeceği, taşınmazın arkeolojik sit özelliğinin daha öncesinde de mevcut olduğu, bu konuda davacının korunabilir bir kazanılmış hakkının varlığından söz edilemeyeceği, aynı zamanda sit alanı olma özelliğinin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre bölgenin hassasiyeti gözönünde bulundurularak yeniden inceleme yapılmasını gerektirdiğinin kabulü gerekir. (2872 S. K. m. 2, 10) (3213 S. K. m. 2, 3, 5) (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği m. 4, 7, EK 1, EK 2) İstemin Özeti: Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin günlü, E:2008/366, K:2009/1164 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmaların Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi İbrahim A.'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Ekrem A.'nın Düşüncesi: Kahramanmaras İli, Pazarcık ilçesi, Söğütlü Köyü civarında ER: numaralı saha içerisindeki 24,85 hektarlık alanda kurulması planlanan kil ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen <Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir> kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması davacılar vekili tarafından istenmiştir sayılı Çevre Kanununun 2. maddesinde Çevresel etki değerlendirmesi: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları; <Proje tanıtım dosyası: Gerçekleşmesi planlanan projenin yerini, özelliklerini, olası olumsuz etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan bilgi ve belgeleri içeren dosyayı> ifade ettiği belirtilmiş, 10. maddesinde gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 7

2 proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlü oldukları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceği; proje için yatırıma başlanamayacağı ve ihale edilemeyeceği, Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tabi plan ve programlar ve konuya ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği kurallarına yer verilmiştir. Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 7. maddesinde bu Yönetmeliğin; a) EK-I listesinde yer alan projeler ile, b) Ek-ll listesinde bulunup <Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir> kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiş, anılan Yönetmeliğin Ek-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin 25. fıkrasında: <Madencilik Projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri> denilmiş, EK-II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin (Ek-I. Listesinde yer alan sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Madencilik faaliyetleri başlıklı 35. fıkrasında Madencilik Projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 de yer almayanlar) düzenlemesi yapılmıştır. Yukarıda içeriğine yer verilen kurallar, bu Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve günlü, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde de yer almıştır sayılı Maden Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu bu Kanun uyarınca çıkarılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri bir arada değerlendirildiğinde madene ait işletme ruhsat sahasının 25 hektardan fazla olması ve bu ruhsata bağlı olarak yapılacak madencilik projelerinin ise 25 hektardan daha küçük çalışma alanında etaplar halinde gerçekleştirilmek istenilmesi durumunda, anılan madencilik projelerinin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğe Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında değerlendirilerek Çevre Etki Değerlendirmesi Raporu düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Dosyanın incelenmesinden, maden alanının 50 hektar olduğu, bu alanın 24,85 hektarlık kısmında kil ocağı işletmeciliği projesi için hazırlanan proje tanıtım dosyasına göre <Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir> kararı verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda söz konusu madencilik projesinin, hak sahibi olunduğu belirtilen alanın bütünü dikkate alındığında Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında olduğu sonucuna ulaşıldığından, Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projelerden olduğu kabul edilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan <Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir> kararının esasının Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 / 7

3 incelenmesi halinde yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken, dosya üzerinden yaptırılan bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen rapora itibar edilerek karar verilmesi yönünden de temyize konu kararda isabet görülmemiştir. Diğer taraftan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun günlü, 4872 sayılı kararı ile tescil edilen sit alanının Çevresel Etki Değerlendirilmesi sürecinde dikkate alınması gerekli olup, bu kararın işlemden sonraki bir tarihte verilmesi nedeniyle davacı şirketin müktesep hakkı bulunduğu sonucuna ulaşılarak bu hususun inceleme konusu yapılmaması bakımından da temyize konu kararda isabet bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Narlı Bucağı, Söğütlü Köyü civarında ER: numaralı saha içerisinde 24,85 hektarlık alanda işletilmesi planlanan kil ocağı projesi ile ilgili olarak verilen <Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir> kararının iptali istemiyle açılmış, idare Mahkemesince, uyuşmazlığın niteliği dikkate alınarak dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği, talimat yoluyla yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen havale tarihli raporda özetle; projenin 25 ha'dan daha küçük bir alanda maden çıkarımına ait olduğu, konusu itibariyle ÇED Yönetmeliği'nin EK-II listesine tabi bir proje olduğu, proje konusunun, herhangi bir patlama vs işlem yapılmadan açık işletme yöntemiyle kil çıkarımı olduğu, kil üretiminin ve taşınması sırasında oluşacak olan tozun modellenmesinde kullanılan emisyon faktörlerinin doğru olduğu, tesisin proje tanıtım dosyasında belirtilen tozuma önlemlerini aldığı durumda yörede herhangi bir tozumaya neden olmayacağı sonucuna varılabileceği, gürültü açısından; proje tanıtım dosyasında, kil ocağında hem fon gürültü seviyesi hem de tüm iş makinelerinin birlikte çalışması durumunda ortaya çıkacak olan gürültünün hesaplandığı bölüm ve akustik raporun incelendiği, herhangi bir hataya rastlanmadığı, oluşması beklenen gürültü seviyesinin yönetmeliklerce tanımlanan sınır değerin altında olduğundan ve proje sahasına 100 m mesafede 60 dba'nın altına inmesi beklendiğinden, proje nedeniyle yöredeki halkın gürültü seviyesinden etkilenmeyeceğinin düşünüldüğü, kil üretim sahasında hem işçilerin kullanacağı, hem de proje alanında tozun bastırılması için kullanılacak olan suyun proje sahasına en yakın mesafede bulunan Söğütlü Köyü'nden taşıma yolu ile karşılanacağının belirtildiği, üretim sırasında patlatma yapılmayacağı da belirtildiğinden proje aktivitelerinin yöredeki su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin de olmayacağının düşünüldüğü, proje sahasının bir kısmının ormanlık arazi, bir kısmının da tarım arazisi olduğu, sahada çalışma yapılmadan önce Orman Bölge Müdürlüğünden ve Tarım İl Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınacağının belirtildiği, bu izinlerin alınamaması durumunda üretim faaliyetine geçilmesinin söz konusu olmadığı, davacılar tarafından, ÇED'e tabi olmamak için küsuratla 25 ha'lık alan altında özellikle Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 3 / 7

4 kalındığı, bitişik sahaların gizlendiğinin öne sürüldüğü, ancak planlanan yıllık kil üretim miktarı olan ton rakamı hesaba katıldığında, işletme ruhsat süresi olan 20 yıllık üretim süresi zarfında, kullanılması gerekli olan alanın 25 ha'nın altında kaldığının görüldüğü, Maden Kanunu'na göre bir ruhsat 50 hektar ile sınırlandırılmış olup, ruhsat sayısı sınırlamasının olmadığı, dolayısıyla Maden Kanununa göre kişilerin ve kurumların koşulları uygun ise sayısız ruhsat alabileceği; burada ruhsat sayılarının fazla olmasının nedeni bir ruhsatın 50 hektar ile sınırlandırılmış olmasından kaynaklandığı, topografik harita üzerinde diğer kil sahalarının da gösterilmesi durumunda, sahaların birbirlerine en yakın alanlarının yaklaşık olarak 1000 metre olduğu, hem toz modelinin hem de gürültü modelinin, tesislerin etki alanlarının bir kaç yüz metre olduğunu gösterdiği, bu husus göz önüne alındığında, aralarında birkaç yüz metre mesafe bulunan tesislerin kümülatif etkilerinin söz konusu olamayacağı, sonuç olarak söz konusu kil ocağı işletmesi için <ÇED Gerekli Değildir> kararının uygun olduğu, öte yandan, tarihinde dosyaya sunulan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4872 nolu kararı ile Kahramanmaraş ili, Pazarcık İlçesi, Doğanlı- Karahasanlar Köyünde bulunan Bozhöyüğün korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği ve karar ekinde bulunan 1/5000 ölçekli kadastral sit haritasında belirtilen alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği görülmüş ise de; söz konusu tescil kararlarının, dava konusu tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararından sonraki bir tarihte verildiği, dolayısıyla proje sahibi şirketin kazanılmış hakkı bulunduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlayan 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 3. maddesinde, Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan öncelik; <Ruhsat Hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülükleri; Buluculuk: Herhangi bir ruhsat döneminde yönetmeliğinde belirtildiği şekilde bir maden zuhurunun ortaya çıkartılması; Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesi; İşletme Ruhsat: işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi; Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde rapor; Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkanlar> olarak tanımlanmıştır. Anılan Yasanın 5. maddesinde: <Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatnamesi, buluculuk ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulur.> 3213 sayılı Yasaya göre, maden zuhurunun ortaya çıkarılması (buluculuk) için belirli bir alanda izinli olarak yapılan maden arama faaliyeti sonucunda, madenin işletilmesi için verilen ruhsat ile doğan haklar bir bütün oluşturmaktadır. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 4 / 7

5 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 2. maddesinde, <Çevresel Etki Değerlendirmesi: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları; Proje Tanıtım Dosyası: Gerçekleşmesi planlanan projenin yerini, özelliklerini, olası olumsuz etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan bilgi ve belgeleri içeren dosyayı> ifade ettiği; 10. maddesinde: <Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tabi plan ve programlar ve konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir> kuralları yer almıştır. Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 4. maddesinde, Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı; Etki: Bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikleri, Etki Alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasında çevre unsurları olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilediği alanı, Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırıma ait inşaat çalışmaları, diğer tesisat ya da planların uygulanması veya yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi işlemini, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu: EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça <Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir> kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu, Proje Tanıtım Dosyası: Ek-II listesinde yer alan projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı: Ek-II listesindeki projelerin çevresel etkilerinin önemli olduğu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması gerektiğini belirten Bakanlık kararını, ifade ettiği, <Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler> başlıklı 7. maddede, <Bu Yönetmeliğin; a) EK-I listesinde yer alan projeler ile, b) Ek-II listesinde bulunup <Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir> kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur, kuralı yer almıştır. Anılan Yönetmeliğe ekli EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin 25. fıkrasında: <Madencilik Projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri>, d) Maden Kanunun 2. maddesinde 1. ve 2. grup madenlerin her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) projelerinden m3 /yıl ve üzeri olanları sayılmış, EK-II <Seçme, Eleme Kriterleri Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 5 / 7

6 Uygulanacak Projeler Listesinin (Ek-I. Listesinde yer alan sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Madencilik faaliyetleri başlıklı 35. fıkrasında ise: <Madencilik Projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I de yer almayanlar)> e) maden kanununun 1. ve 2. grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb.) m3/yıl ve üzeri olduğu belirtilmiştir. Yukarıda içeriğine yer verilen kurallar, bu Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve günlü, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde de yer almıştır sayılı Maden Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği bir arada değerlendirildiğinde, bir alanda maden zuhurunun ortaya çıkarılması ile başlayıp işletme ruhsatına bağlanan madene ait işletme ruhsat sahasının 25 hektardan fazla olması ve bu ruhsata bağlı olarak yapılacak madencilik projelerinin ise 25 hektardan daha küçük çalışma alanında etaplar halinde gerçekleştirilmek istenilmesi durumunda, anılan madencilik projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne ekli EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Dosyada mevcut proje tanıtım dosyasından davaya konu maden alanının 50 hektar olup malzeme alınacak çalışma alanının ha olduğu, toplam görünür rezervin ton olduğu, bu alanda yıllık ton (55 555,6 m3) üretim yapılacağı, bu miktarın ise m3/yıldan az olduğu nedeniyle kil ocağı tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-II listesi kapsamında Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesine göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasına göre dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının alınması üzerine görülen davanın açıldığı, mahkemece yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmadan dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, diğer taraftan taşınmazın bulunduğu alanın 1. Derece Arkeolojik Sit alanında yer aldığı anlaşılmaktadır. İdare mahkemesince taşınmaza yönelik olarak yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması sonucunda dava konusu işlem hakkında karar verilmesi gerekirken farklı bir mahkeme aracılığıyla dosya üzerinden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen rapora itibar ederek verilen kararda hukuki isabet bulunmamıştır. Diğer taraftan, uyuşmazlığa konu olayda, işletme ruhsatına bağlanan madene ait toplam rezerv üretim miktarının m3/yıl hektardan fazla olmasına karşın, bu ruhsata bağlı olarak yapılacak madencilik projesinin ilk etapta m3/yıl'dan daha küçük çalışma alanında gerçekleştirilmek suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmaktan kaçınıldığı görülmektedir. Kaldı ki anılan taşınmazın 1. Derece Arkeolojik Sit alanında yer aldığı açık olup, sit belirlemesinin daha sonraki bir tarihte yapılmasının işlemin tesis edildiği tarihte taşınmazın sit alanı niteliğinde olmadığı anlamına gelmeyeceği, taşınmazın arkeolojik sit özelliğinin daha öncesinde de mevcut olduğu, bu konuda davacının korunabilir bir Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 6 / 7

7 kazanılmış hakkının varlığından söz edilemeyeceği, aynı zamanda sit alanı olma özelliğinin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre bölgenin hassasiyeti gözönünde bulundurularak yeniden inceleme yapılmasını gerektirdiği açıktır. Bu durumda, söz konusu madencilik projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne ekli EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanarak işlem görmesi gerekirken, anılan Yönetmeliğin EK-II sayılı Listesine göre Proje Tanıtım Dosyası üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir Açıklanan nedenlerle, Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin günlü, E:2008/366, K:2009/1164 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine gününde oybirliği ile karar verildi. ( ) Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 7 / 7

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili :

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2007/5262 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : Davalı : Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA Davalı İdare Yanında

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591 ESAS NO : 2014591 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VEKİLİ: AV. ZÜHAL SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Bestekar Sk. No: 495 K.Dere-ÇankayaANKARA MÜDAHİL (DAVACI YANINDA) : HÜSEYİN

Detaylı

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin "onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ et-i Karar N0:2455 10.10.200 6 KARAR- Mamak İlçesi 36486 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Notları 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. ÇED DERSİ-GENEL BİLGİLER 2. ÇED TANIMI, ÇED KAVRAMI, GENEL İLKELER 3. ÇED YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Üst Kurulu. Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üst Kurulu. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13. Daire 2012/3802 E., 2014/512 K. YAYIN DURDURMA YAPTIRIMI TELEVİZYON KANALI SPOT REKLAMLARA AYRILAN SÜRE "İçtihat Metni" Özeti : 3984 sayılı Kanun'un 33. maddesindeki düzenlemeye göre, tekerrürün aynı

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: Amaç ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE

Detaylı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Ülkemizin enerji alanındaki 2023 yılı stratejik hedeflerinden biri olan 20.000 MW rüzgar enerjisi santrali kurulu gücüne* ulaşılması için son derece kritik bir döneme girilmiştir. 20.000 MW / 2023 hedefine

Detaylı

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778KARAR NO : 2013/1084 DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) 2- TMMOB MİMARLAR ODASI(İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (14.04.2011 ve 27905 sayılı RG değişiklik ile) (30.06.2011 ve 27980

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(OMBUDSMANLIK) Aralık 2014

(OMBUDSMANLIK) Aralık 2014 (OMBUDSMANLIK) Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLO VE GRAFİKLER TERİMLER KISALTMALAR KAMU BAŞDENETÇİSİNİN SUNUŞU İV V İX Xİ GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUKUKİ METİNLER

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı