DENĠZ VE KIYI SULARI KALĠTE DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ VE SINIFLANDIRILMASI PROJESĠ BOŞLUKLAR VE ÖNERİLEN ÇALIŞMA KONULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENĠZ VE KIYI SULARI KALĠTE DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ VE SINIFLANDIRILMASI PROJESĠ BOŞLUKLAR VE ÖNERİLEN ÇALIŞMA KONULARI"

Transkript

1 DENĠZ VE KIYI SULARI KALĠTE DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ VE SINIFLANDIRILMASI PROJESĠ BOŞLUKLAR VE ÖNERİLEN ÇALIŞMA KONULARI 19 Aralık 2013

2 GEÇĠġ SULARI GeçiĢ sularının- deltaların, deniz tarafındaki yayılımı için daha uzun dönemli, geniģ alana sahip ve diğer tekniklerle de desteklenen (model, uydu görüntüleri gibi) izleme ve gözlem çalıģmalarının gerçekleģtirilmesi önerilmektedir. GeçiĢ sularında tipoloji çalıģmalarının ve buna bağlı biyolojik değerlendirme çalıģmalarının yapılması gereklidir. GeçiĢ suları lagünlerin, düzenli olarak ekolojik kalite durumlarının çalıģılması önerilmektedir. Bunun için, sınırlı sayıda lagünde düzenli aralıklarla ekolojik kalite tespit çalıģması yürütülmelidir.

3 KIYI SULARI: TĠPOLOJĠ ÇALIġMALARI Tipoloji çalıģmalarındaki temel eksiklik tuzluluk değiģimlerinin ve sediman yapısının daha detaylı olarak sınıflandırılamamasıdır. Bunun nedeni veri eksikliğidir. Bu nedenle Tipoloji sınıflandırmasının daha doğru ve tüm kıyı sularını kapsayabilmesi için seçilen kriterlerin izleme çalıģmalarına dahil edilerek veri açıklarının kapatılması gerekmektedir. Tipolojik Sistemler (B) Zorunlu parametreler Enlem, Boylam Tuzluluk Seçmeli parametreler Derinlik Deniz tabanı yapısı Akıntı KarıĢım Dalgaya maruziyet

4 EKD: Fitoplankton biyokütlesi / Chl-a Zaman serisi istasyonları farklı tipolojilere sahip su kütlelerinde bulunmalı ve gözlem sistemine dahil edilmelidir. Kalite sınıflarının oluģturulması için elzemdir. Örneğin; Karadeniz de <30 m, <17.5 tuzluluk <30 m, >17.5 tuzluluk tipleri için zaman serisi çalıģması eksiktir. Bu derinlikler tamamen insan etkisi altındaki kıyı sularını içermektedir. Benzer Ģekilde diğer denizlerimiz için gerekli zaman serisi çalıģmaları tanımlanmıģtır.

5 EKD: Makro algler ve deniz çayırları Ülkemiz kıyı sularını temsil edecek sistematik veri mevcut değildir. Tüm su kütlelerini temsil edecek temsili kıyı Ģeritlerinde tür seviyesi ve örtü durumu belirlenmelidir. Bu çalıģmalar baģlangıçta en az 5 yıl sürekli yapılmalı ve replikatlı çalıģılmalıdır. Referans koģullar için etkilenmemiģ alan ve farklı tipolojiler dikkate alınmalıdır. Bir deniz için iki farklı (kayalık, yumuģak/karıģık) tipin dikkate alınması yeterli olacaktır.

6 EKD: Zoobentik Denizlerimize ve farklı tipolojilere göre referans koģulların belirlenmesine yönelik istasyon ve örnek sayıları henüz yeterli değildir. Sert ve karıģık substrat için eksik olan çalıģmalar tamamlanması önerilmektedir. Ekolojik kalite değerlendirmesi için kullanılan indeksler ulusal veri tabanı nda tanımlanan tür ve gruplara göre değerlendirilmelidir. Bu veri tabanı yaygınlaģtırılmalı ve zaman zaman uzman grubu tarafından revize edilmesi önerilmektedir. Türkiye kıyı sularına uyumlu bir multimetrik indeksin geliģtirilmesi önem arz etmektedir.

7 EKD: Balık (Geçiş Suları) GeçiĢ sularında son dönem örnek çalıģmalardan baģka çalıģma yoktur. Metodlarda uygulama güçlüğü mevcuttur. Bu konuda uzmanlık ve deneyim eksiktir. GeçiĢ sularında yapılması gereken saha araģtırmaları ekolojik kalite durumunu belirmek için balık parametreleri ile beraber diğer tüm biyolojik kalite göstergelerini (makroalg, fitoplankton, bentik) içermesi önerilmektedir.

8 COĞRAFİK İNTERKALİBRASYON İkili İşbirlikleri yoluyla komşu ülkeler ile (BG, RO, GR) AB Projeleri kapsamında (MISIS, IRIS ve sonrakiler)

9 YABANCI TÜRLER Denizlerimize göre baseline koşulların belirlenmesi gereklidir. Bunun için farklı taşınım vektörleri dikkate alarak seçilecek riskli bölgelerde biyolojik tanımlama çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmaya paralel yabancı türler izleme/gözlem programı geliştirilebilir.

10 BESİN AĞI ÇALIŞMALARI Denizlere özel tüm trofik seviye ve anahtar türler için biyokütle verileri gereklidir. Bu verilerin kullanımı ve ekosistem modellerinin geliştirilmesi / yenilenmesi ile iyi çevresel durum hedeflerini belirlemek mümkün olacaktır.

11 ÖTROFİKASYON (İnsan kaynaklı) Ġyi çevresel durum belirleme ve takibi için önerilen 8 gösterge için referans / hedef seviyelerin belirlenmesinde zorluklar mevcuttur. Doğru ĠÇD hedeflerinin konulabilmesi için karasal girdilerin (baskı göstergelerinin), izleme ve model bileģenleri içinde hassas olarak çalıģılması gereklidir. Bu amaçla, deniz ekosistem ve karasal kaynak modelinin birlikte entegre olarak oluģturularak kullanılması önerilmektedir. Veri setlerindeki en önemli eksiklik ise kıģ dönemi verileri ile açık deniz verilerinin bulunmamasıdır.

12 DENİZ TABANI BÜTÜNLÜĞÜ Ülkemiz kıyılarında bütünleģik bir bakıģ açısıyla habitat, biyosönoz, birlik/fasiyesleri belirlenmeli ve bunların zamansal değiģimleri izlenmelidir. Biyojenik habitatların sınıflandırılması, haritalandırılması ve yoğunluklarının belirlenmesi amacıyla projeler geliģtirilmelidir. Özellikle denizlerimizin derin bölgelerinde (örneğin Marmara ve Akdeniz Çukurları ve sualtı dağları) bentik kommunite yapıları ayrıntılı bir Ģekilde çalıģılmalı (DERĠN DENĠZ EKOSĠSTEM ARAġTIRMALARI) Habitatlar üzerine etki eden insan baskıları belirlenmeli ve bunların kontrolüne yönelik önlemler alınmalıdır.

13 KİRLETİCİLERİN SEVİYE ve ETKİLERİ Kirleticilerin seviye ve biyolojik etkilerinin tespitine yönelik metodların (farklı matriksler için) standardize edilmesi yönünde çalıģmalara ihtiyaç vardır. Biyolojik etkilere yönelik sistematik veri yoktur, pilot ölçekte de olsa metod birliği oluģmuģ parametrelerin izleme çalıģmalarına dahil edilmesi gereklidir. Akut kirliliğin uzun dönemli etkileri araģtırılmalıdır. Tüketilen deniz ürünlerindeki kirletici seviyelerinin yönetmeliklere göre takibi için önerilen hedef türlerin izleme programı kapsamına alınması önerilmektdir.

14 DENİZ ÇÖPLERİ Deniz çevresinde biriken çöplerin, miktarları ve zamansal değiģimleri, bölgesel dağılımları ile içerik ve kaynakları incelenmeli / izlenmelidir. Mikro-plastiklerin, miktar, dağılım, içerik ve etkileri izlenmeli ve araģtırılmalıdır. Bu yönde metodolojik çalıģmalar geliģtirilebilir. Canlıların (seçilmiģ bir tür) sindirim sistemine katılan mikro parçacıkların miktar, kompozisyon ve etkileri incelenmelidir.

15 SU ALTI GÜRÜLTÜSÜ Su Altı Gürültüsünün etkilerine yönelik denizlerimizde çalıģma mevcut değildir. Ġzleme sistemlerinin kurulmasıyla ortam gürültüsünün deniz canlıları özellikle sularımızda yaģayan canlılar üzerindeki etkilerinin araģtırılması önem arz etmektedir.

16 DENĠZ VE KIYI ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME PROGRAMI SÇD ye göre belirlenen SYB ler için tanımlanan izleme tip ve içerikleri ile tavsiye ve öneriler, halen kıyı sularımızda mevcut olan, izleme sisteminin yenilenerek 2014 yılından itibaren uygulanmasına olanak tanımaktadır. Ancak, DSÇD çok daha karmaģık bir izleme yapısı gerektirmektedir. DSÇD içerikli izleme bileģenlerinin pilot bölgeler bazında aģamalı olarak Ġzleme Programına dahil edilmesi planlanmalıdır.

17 DSÇD KAPSAMINDA ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME DSÇD bölgesel izleme çalıģmalarının organizasyonu için Bölge > İÇD tanımlayıcısı > Gösterge seviyelerinde hiyerarģik olarak önceliklendirme yapılması gereklidir. Buna göre bütçe ve kapasite öngörüleri tamamlanmalıdır.

18 DSÇD KAPSAMINDA ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME : BÖLGELER Deniz Değerlendirme Birimleri Değerlendirme Birimi Adı Karadeniz 1 a)kıyı-geçiģ suları: <30 m Batı Karadeniz 2 Orta-Batı Karadeniz 3 b)kıta sahanlığı: m Sinop 4 c)açık: >200 m YeĢilırmak / Kızılırmak etki alanı 5 Doğu Karadeniz Marmara Denizi 1 a)kıyı-geçiģ suları: <30 m Marmara Denizi-Boğazlar 2 b)kıta sahanlığı: m Haliç 3 c)açık: >200 m Ġzmit Körfezi Ege Denizi 1 a)kıyı-geçiģ suları: <30 m Kuzey Ege 2 Orta Ege 3 b)kıta sahanlığı: m Güney Ege Akdeniz 1 a)kıyı-geçiģ suları: <30 m EBSA Finike 2 EBSA 71, Antalya Körfezi 3 b)kıta sahanlığı: m EBSA 62, 4 c)açık: >200 m Ġskenderun Körfezi

19 TANIMLAYICILAR ve GÖSTERGELER DSÇD- Ek III Özellikler DSÇD- Ek I Kalitatif İÇD tanımlayıcıları D 1 Biyoçeşitlilik D 2 Yabancı türler D 3 Ticari balıkçılık D 4 Besin zincirleri D 5 Ötrifikasyon D 6 Deniz tabanı bütünlüğü D 7 Hidrografik koşullar D 8 Kirleticiler D 9 Deniz ürünlerindeki kirleticiler D 10 Deniz katı atıkları atıkları D 11 Su altı enerji ve gürültü girişi Fiziksel ve Kimyasal Topografi, batimetri Nutrientler, O 2 Habitat tipleri Deniz yatağında ve su kolonundaki predominant habitat tipleri Biyolojik Özellikler Fitoplankton, Zooplankton Bentik flora ve fauna Balık populasyonu Deniz memelileri Kuşlar Diğerleri Sediment ve biyotadaki kontaminantlar Baskılar / Etkiler fiziksel hasar sualtı gürültüsü çöp nutrient girdisi yerel olmayan türlerin girişi balıkçılık vd.

20 DSÇD KAPSAMI: GÜNCEL DURUM ve GELECEK ÇALIġMALARI Sonraki Adımlar: Ulusal Deniz Stratejisi Uygulaması 2016 Stratejinin farklı bileşenlerinin 6 yıllık gözden geçirmesi Ulusal Deniz Stratejisi: Önlemler Programı 2015 İlk değerlendirme, amaçlar, hedefler & göstergeler 2012 (+ 6 yıl) MSFD Common Understanding Document, 2011 İzleme programları 2014 DeKoS kapsamındaki çalıģmalar Deniz Stratejisi nin : temel basamakları: - 2 Örnek ilk Başlangış değerlendirme raporu değerlendirmeleri (Mevcut - 10 ĠÇD durum) Tanımlayıcısı İÇD nin tanımlanması için Çevresel hedeflerin ve kapasite-boģluk ilişkili indikatörlerin değerlendirme saptanması ve ĠÇD tanım İzleme ve hedeflerinin Programı (devam eden değerlendirme ve anlaģılması hedeflerin düzenli güncelleştirimesi için) - Ġzleme Ölçme programı (İÇD nin programlarının sağlanması veya temel sürdürülebilmesi için) prensiplerinin anlaģılması Ġzleme Programlarının netleģtirilmesi / teknik ve operasyonel detayların oluģturulması Ġzleme programlarının uygulanmaya baģlaması Ġlk Değerlendirmelerin Tamamlanması ULUSAL DENĠZ STRATEJĠ lerinin oluģturulması : Önlemler Programı Farklı basamakların gözden geçirilmesi

21 DENİZ VE KIYI SULARI KALİTE DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI PROJESİ TEŞEKKÜRLER

Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DeKoS)

Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DeKoS) Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DeKoS) Projenin temel hedefleri: Türkiye denizlerinde; Kıyı sularının, kıyı suyu tiplerinin, kıyı suları su yönetim birimleri

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır:

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır: 4 KÖPRÜNÜN İZMİT KÖRFEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 4.1 GİRİŞ Gebze Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi nin denizdeki bölümü kuzeyde Dilovası ile güneyde Hersek Burnu (KM 4+174 ila KM 7+236) arasında İzmit Körfezi

Detaylı

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU EK -1 ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU Ġçindekiler Tanımlar 1)Yönetici Özeti 2) GiriĢ Fizibilite Raporunun Amacı Fizibilite Raporunun Kapsamı 3) Projenin

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU Şubat 2008 Lefkoşa. Kısaltmalar AB AEED ÇED ÇEY ÇKD KAY KKA KTT MBA ÖTT SB STK TAY TY TYİ Avrupa Birliği Atık elektronik ve elektrikli

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI 1 Proje tanımı, hedefleri Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular Projelerin özellikleri Proje yönetiminin faydaları Proje Yönetimine GeçiĢteki Direnç Proje yaģam çevrimi 2 Proje yönetim süreci

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

ULUSAL TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ULUSAL TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ Karayolu ĠyileĢtirme ve Trafik Güvenliği (KĠTGĠ) Trafik Güvenliği Projesi TÜRKĠYE ĠÇĠN 2. yeniden düzenleme Kasım 2001 ULUSAL TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MĠLLĠ EĞĠTĠM

Detaylı

Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (31.12.2007 itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler 230 29 Genel İdari Hizmetler 139 18 Daimi İşçi 412 51 Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı