2012 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2012 FAALİYET RAPORU

2 T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI 1

3 2

4 3

5 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki Görev ve Sorumluluk C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler C-Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 5

7 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Selçuk Belediyesi, genç bir ilçe olmamıza rağmen sahip olduğu kültür mirasının korunduğu, bu mirasın sorumluluğu bilinci ile hareket eden ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir belediyedir. Bu nedenle sorumluluğunu bilen, öncelikleri belirlenmiş projelerle, akılcı ve yerinde yatırımları gerçekleştiren, kenti çağdaş ve medeni bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen bir kurumdur. Amacımız tüm bunlarla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik yönden şehirleşmeyi sağlamak, zihinsel, fiziksel, psikososyal açıdan yeterli, yaşam kalitesi yüksek yurttaşların yaşadığı bir kent yaratmaktır. İlçemizin bazı değerlerinin yitirilmemesi ve sonradan pişman olunacak durumlarla karşılaşılmaması için ortak bir algı ve fikir birliğinin oluşmasını ve kent insanının her zaman bilinçli olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak birincil görevlerimiz arasındadır. İlçe insanının, ortak sorunlar karşısında aynı tepkileri ortaya koymasını sağlayacak, sivil toplum kuruluşlarının yönetime daha fazla katılmasını teşvik edecek, gerektiğinde ortak projeler üretecek çalışmalarda öncülük etmektir. Vizyonumuz Turizm Eğitim ve Tarım Kenti Selçuk Çevre ve Bölgemiz Belediyelerine hizmet anlayışında esin kaynağı olmaktır. Bunu sağlarken değerlerimiz İnsana Sevgi, Haklarına Saygı, Şeffaflık, Tarafsızlık, Kararlılık, Hoşgörü, Tarihine Bağlılık, Doğaya Özen ve Sevgi, Kurumsallaşan Yapı ve Yetişen Personel dir. Tarihi ve kültürel dokumuzu koruyarak, bir turizm, eğitim ve tarım merkezi olarak ilçe insanı ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar (5393 sayılı Belediye Kanunu) Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) 6

8 Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. (İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 7

9 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 8

10 r) (Ek: 12/11/ /18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/ /18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 9

11 C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Belediyemiz hizmetlerini Atatürk Mahallesi Atatürk caddesinde bulunan Ana hizmet binası içinde vermektedir. Bu hizmet binamızın dışında İsabey Mahallesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Bayındırlık, Park ve Bahçeler birimleri, atölye hizmetleri ile belediyemizin araç ve makinelerinin bakım ve onarımı ile sevkinin yapıldığı Makine İkmal birimimiz ile ana depomuz ve Pazaryeri içinde Pazarcı esnafımıza ve halkımıza hizmet vermek amacıyla Zabıta hizmet binası bulunmaktadır. Örgüt Yapısı Belediyemizin örgüt yapısı tarih ve26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı nın Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve standartlarına dair yönetmelik esaslarına göre, Belediye Meclisimizin kararı ile tekrar yapılanmaya gitmiştir. Belediyemiz karar organları olarak Belediye Meclisi, Belediye Encümeninden oluşmaktadır. Yürütme olarak da Belediye Başkanı ile Belediye birimlerinde görevli çalışanlardan oluşmaktadır. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz birimlerinde hizmet kalitesini arttırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için Bilgi İşlem Servisince istenilen şekilde teknolojik kaynaklardan yararlanılmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Makine İkmal Biriminde, bakımı yapılan ve tüm birimlerimiz tarafından kullanılan araç ve Makinelerimiz Belediyemizin kaynaklarını oluşturmaktadır. 10

12 İnsan Kaynakları Belediyemizde tarihi itibariyle 55 Adet Memur, 36 adet Sözleşmeli Personel ve 128 Adet İşçi görev yapmakta olup, bunların 55 adet kadın ve 164 âdeti erkektir. Statü Sayı Yüzde (%) Memur 55 % 25 Sözleşmeli Personel 36 % 16 İşçi 128 % 59 Toplam 219 ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI Memur 55 İşçi 128 Sözleşmeli Personel ÖZELLİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI ÖZÜRLÜ ESKİ HÜKÜMLÜ TERÖR MAĞDURU KORUNMAYA MUHTAÇ İŞÇİ MEMUR 11

13 Sözleşmeli Personel Unvanları ve Hizmet Sınıfları ÜNVAN SAYI Mühendis 12 Mimar 8 Avukat 1 Sosyolog 4 Tekniker 3 Kameraman 2 Eğitmen 2 Psikolog 2 Programcı 1 Arkeolog 1 Toplam 36 SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI G.İ.H 7 A.H.S 1 S.H.S 2 T.H.S 26 12

14 Öğrenim Durumu Personelin Eğitim Durumu Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde İlkokul 72 % 32 2 % 4 70 % Ortaokul 21 % 10 3 % 5 18 % Lise 40 % % % Meslek Lisesi 17 % 8 4 % 7 13 % Önlisans 23 % % 22 7 % 5 4 % 11 Lisans 39 % % 18 3 % 2 26 % 72 Yüksek Lisans 7 % 3 1 % % 17 Toplam PERSONEL EĞİTİM DURUMU Yüksek Lisans (7) Lisans (39) Önlisans (23) Meslek Lisesi (17) Lise (40) Ortaokul (21) İlkokul (72) MEMUR PERSONEL EĞİTİM DURUMU Yüksek Lisans (1) Lisans (10) Önlisans (12) Meslek Lisesi (4) Lise (23) Ortaokul (3) İlkokul (2)

15 İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU Lisans (3) Önlisans (7) Meslek Lisesi (13) Lise (17) Ortaokul (18) İlkokul (70) SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU Yüksek Lisans (6) Lisans (26) Önlisans (4) Yaş Personelin Yaş İstatistikleri Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde % 1 1 % % % % % % % % % 52 7 % % % % 31 1 % 3 56 ve üzeri 3 % 1 1 % 2 2 % Toplam PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ ve üzeri 14

16 İŞÇİ PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ ÜZERİ MEMUR PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ ÜZERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ ÜZERİ Personelin Cinsiyet Dağılımı Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Cinsiyeti Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Kadın 55 % % % % 42 Erkek 164 % % % % 58 Toplam

17 PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI Kadın Erkek PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI Sözleşmeli İşçi Erkek Kadın Memur Personelin Belediyedeki Kıdemlerinin İstatistikleri Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Kıdem Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 0-4 Yıl 52 % % 29 2 % 2 34 % Yıl 66 % 30 3 % 5 61 % 48 2 % Yıl 11 % 5 3 % 5 8 % Yıl 56 % 26 5 % 9 51 % Yıl 29 % % 48 3 % ve üzeri 5 % 2 2 % 4 3 % 2 0 Toplam

18 Mevcut Kadroların Norm Standartlarına Göre Dağılımı tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği C7 grubunda yer alan belediyemiz kadrolarının norm kadro standartlarına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. MEMUR KADROLARIN NORM STANDARTLARINA GÖRE DAĞILIMI G.İ.H. T.H.S. A.H.S. S.H.S. Y.H.S. NORM KADRO MEVCUT Norm kadro yönetmeliğince belediye meclisince ihdas edilen kadrolarda istihdam edilen memurların işgal ettiği kadroların dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanununu 49.maddesi gereği boş bulunan memur kadrolarında Sözleşmeli Personel çalıştırıldığından Dolu memur kadro sayısı 55 gösterilmesine rağmen 36 adet boş kadroda sözleşmeli personel istihdam edildiğinden dolu kadro sayısı 91 adet olarak algılanmalıdır. 17

19 İŞÇİ NORM KADRO DAĞILIMI NORM KADRO MEVCUT NORM KADRO, İHDAS EDİLEN KADROLAR VE DOLU VE BOŞ KADRO BİLGİLERİ İHDAS EDİLEN KADRO İHDAS EDİLEBİLİR KADRO KADRO ÜNVANI NORM KADRO DOLU KADRO Başkan Yardımcısı Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürü Zabıta Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Diğer Müdürler Uzman Şef Avukat Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hzm. Uzm. Yrd İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hzm. Personeli Zabıta Amiri Zabıta Komiseri Zabıta Memuru BOŞ KADRO NORM KADRO DOLULUK ORANI % (Norm Kadro Doluluk Oranı=Dolu Kadro x 100 / Norm Kadro ) Memur Kadroları Toplamı ,50% Sürekli İşçi Kadrosu ,00% 18

20 PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI Özel Kalem M. Yazı İşleri M. İnsan Kay.ve Eğ.M. Mali Hizmetler M. 3 3 Fen İşleri M. 2 İmar ve Şeh.M Zabıta M. Hal Müd. Huzurevi M. Temizlik İş.M. Kültür ve Sos.İ.M. 0 4 Çevre ve Sağ.iş.M. Memur İşçi Sözleşmeli Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 2012 yılında, Başkanlık Makamı tarafından havaleleri yapılan evraklar konularına göre ayrılarak, yazı ile cevap verilecek olanlara yasal süreleri içinde cevap verilmiştir. Encümeni ilgilendirenler Belediye Encümenine, Belediye Meclisini ilgilendiren konular Başkanlık Makamının Onayı ile Belediye Meclis gündemine alınarak konunun görüşülmesi sağlanmış, görüşülen ve karara bağlanan konular işlemlerinin yapılması amacıyla yasal süreleri içinde ilgili dairelere havale edilmiştir yılı içinde ilçemizle ilgili imar, çevre, sağlık, personel, yatırım programları v.b. gibi konularda Belediye Meclisi yapmış olduğu 28 olağan, 1 Olağanüstü oturumda 233 karar almış, Belediye Encümeni 5393 sayılı Kanun gereğince haftanın her Salı günü yapmış olduğu toplantılarda 940 karar almış ve alınan tüm kararlar uygulanması için belediyemiz ilgili birimlerine havale edilmiştir. 19

21 2012 YILI MECLİS KARARLARININ DAĞILIMI İMAR 32 MALİ 12 SEÇİM 10 TARİFE 7 NORM KADRO 7 SÖZLEŞMELİ 7 PERSONEL DİĞER

22 YILI AYLARA GÖRE MECLİS TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM 11 KASIM ARALIK 0 21

23 2012 YILI ENCÜMEN KARARLARININ DAĞILIMI İMAR 140 KONULARI MALİ 25 KONULAR ASKER 15 AİLELERİNE YARDIM İHALE 13 PARA CEZASI 156 İŞYERİ KAPATMA DİĞER YILI AYLARA GÖRE ENCÜMEN TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylara göre Belediye Encümeninin almış olduğu kararları gösterir tablo. Belediyemiz, İlçemizde ilköğretim ve lisede eğitim gören yaklaşık 400 adet ihtiyaç sahibi çocuklarımıza okul döneminin başında okul kıyafeti, kırtasiye malzemeleri ve ayakkabı yardımı yapılmıştır. 22

24 Belediyemiz ilçemizde yaşayan insanların zor günlerinde yanında bulunduğu gibi hasta olduğu zaman da yanlarında olmuş, onların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmiştir. Bu nedenle Belediye Bütçesinin Sağlık Amaçlı Yardımlar bölümünden yaklaşık 100 adet vatandaşımız yararlanmıştır. Belediyemiz İlçemizde bulanan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı Dini Bayramlarda da unutmamış, onların bayramları huzur ve rahat içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla yardım paketleri hazırlanmış ve 800 adet vatandaşımıza yılda iki defa olmak üzere dağıtılmıştır. Belediyemiz, İlçemizde bulunan vatandaşların soğuk kış günlerinde yanlarında olmuş, soğuk kış günlerinde bir nebzede olsa ısıtmak amacıyla 950 adet vatandaşımıza yakacak yardımı yapmıştır. Ayrıca devamlı bir işi olmayıp sosyal güvencesi bulunmayan sezonluk işlerde ve tarımda amelelik yaparak geçimini sağlamaya çalışan fakir olduğunu belgeleyen ve Belediyemize müracaat eden ailelere temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda paketleri hazırlanarak verilmekte, ayrıca 178 kişiye yardım yapılmaktadır. 23

25 İlçemizde bulunan Mahalle muhtarlarından alınan fakirlik belgeleri ile fakir olduğunu beyan eden ve Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce adreslerinde yapılan araştırma sonunda muhtaç, fakir, yaşlı ve kimsesizlere çalışamayacak durumda olan sakatlara yıl boyunca 5393 sayılı Belediye Kanunun 14, 38 ve 60 ncı maddeleri gereğince yardımlar yapılmaktadır. Yapılan tüm yardımlar, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediyemiz Birimleri, Sosyal Dayanışma Vakfı ve Mahalle Muhtarları ile birlikte organize bir çalışma ile yürütülmektedir. Belediyemiz yapılan araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan asker ailelerine 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun ile İl İdareler Kurulu Kararı gereğince, tüm ihtiyaçları askere giden tarafından karşılanan ve kişinin askere gitmesi ile ekonomik olarak zor durumda kalanlara yardımda bulunmaktadır. Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Evlendirme Memurluğu; tarihleri arasında geçen dönemde 303 adet evlenme müracaatı içerisinden 249 adet evlenme akdi yapılmıştır. Evlenen çiftlere Uluslararası Aile Cüzdanları düzenlenerek verilmiştir yılı içinde 26 adet izin belgesi düzenlenmiştir. Evliliğin bildirimi ile ilgili Mernisler düzenlenerek yasal süreleri içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüklerine bildirilmiştir yılı içinde 14 adet yabancı uyruklu evlilik başvurusu gerekli olan evrakların Noter ve Konsolosluk ile gerekli yazışmalar ve çevrimler yapılarak Nikah akitleri yapılmıştır yılı içinde kullanılmak üzere toplam 250 adet Uluslararası Aile Cüzdanları İlçemiz Mal Müdürlüğünden satın alınmıştır. 24

26 Belediyemiz Başkanlık Makamının daha rahat ve verimli şekilde çalışabilmesi amacıyla görev yapmakta olan Özel Kalem Müdürlüğümüz birimleri ; Birim Personel Sayısı Özel Kalem Müdürü 1 Başkanlık Sekreteri 2 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 6 Başkanlık Makamı Aracı 1 Şoförü Yardımcı Şoförler 4 Hizmetliler 6 Personel İstihdam Durumu Sözleşmeli Personel 5% Özel Kalem Müdürlüğü Personel İstihdam Durumu İşçi 48% Hizmet alımı 42% Memur 5% 25

27 Personelin Eğitim Durumu Tablosu Personelin Eğitim Durumu Fakülte 33% İlkokul 33% Yüksek Okul 6% Lise 22% Ortaokul 6% SUNULAN HİZMETLER : 1- Başkanlık Sekreteryasını düzenleyerek Belediye Başkanının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmüştür. 2- Belediye Başkanının günlük haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmiştir. 3- Başkanlık Makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmiştir. 4- Belediye Başkanının diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine ederek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlamıştır. 26

28 Organize Edilen Esnaf-Belediye Buluşmalarında Halkın Kente İlişkin Görüşleri Alınmış. Halk tarafından sorulan tüm sorular kayda alınmış ve geri dönüşler gerek yazılı gerek basın aracılığı ile yapılmıştır. 5- Başkan ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırarak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamıştır. 6- Belediye Başkanının resmi, özel ve yazışmalarını yürütmüştür. 7- Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi; Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesi sağlanmıştır. 8- Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e- posta ile Başkanlık Makamına intikal eden ettirilen talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip ederek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi verilmiştir. 9- Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmiştir. Selçuk Belediyespor un Başkanlık Makamına Ziyareti 27

29 10- Belediye Başkanının ziyaretlerine gelen yurt içi ve yurt dışı konukların en iyi şekilde ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmiştir. Latin Amerika Büyükelçilerinin Ağırlanması 11- Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kuruluş günleri vesaire önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanına bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanının iştirak etmesini temin etmek, belediye Başkanının iştirak edemediği program, tören vs.lerde başkan adına protokol gerekleri yerine getirilmiştir. Türkiye Gündeminde Geniş Yer Alan Küçük Menderes Nehrinin Kirliliği Konusunda Geniş Katılımlı Bir Toplantı Düzenlenmiştir. 28

30 12- Belediye Başkanı adına Başkanlık harcamalarının fatura işlemlerinin ve takibini yaparak, Özel kalem Müdürlüğünün gider bütçesini hazırlamak ve harcamaları usulüne uygun olarak Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi kullanılmıştır. Kardeş Şehirlerimizin Temsilcilerinin Ağırlanması 13- Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevler yerine getirilmiştir. Tarihi Kentler Birliği Toplantısında Protokolün ve Katılımcıların Ağırlanması 14- Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirilmiştir. 15- Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık makamı ile personel arasında iletişimi sağlamak adına her hafta düzenli olarak toplantılar düzenlenmiştir. 29

31 Her Hafta Pazartesi Günleri Daire Amirleri Toplantısı Organize Edilmiş. Toplantıda Başkanlık Makamının İstekleri Takibe Alınarak Uygulanması Sağlanmıştır. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BİRİMİ Resmi kurum ve kuruluşların ilan edilmesini istedikleri duyuru ve ilan metinlerinin Belediyemiz ilan Panosuna asılmış ayrıca anonsun yapılması sağlalanmıştır. Belediyemize gelen telefon trafiği yönlendirilmiştir. Müdürlüklerden ve birimlerden gelen evraklar posta yoluyla gönderilmiştir. 30

32 BASIN DANIŞMANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Basın Danışmanlığı Birimi Belediyenin çalışmalarını, etkinliklerini, kamuoyuna en iyi şekilde duyurmak amacıyla faaliyet göstermektedir ve yazılı ve görsel basın kuruluşlarıyla birebir iletişim içerisindedir. Her gün ulusal ve yerel televizyonlar ile gazetelere, ajans ve haber sitelerine düzenli olarak haber servisi yapan Basın Danışmanlığı Birimi sayesinde Selçuk Belediyesi faaliyetlerinin basında yer bulması açısından 2012 yılı oldukça verimli geçmiştir. Bir yandan da Selçuk Belediyesi nin faaliyetlerini 15 günde bir çıkarttığı Selçuk Bülten ile kamuoyuna duyuran Selçuk Belediyesi Basın Danışmanlığı Birimi Selçuk Bülten in baskı sayısını 10 bine çıkartarak yaygınlığını ve etkinliğini arttırmıştır. Selçuk Bültenin 2012 Yılına Ait Tüm Sayıları Basın Danışmanlığı Biriminin haber servisi sayesinde 1 Ocak Aralık 2012 Tarihleri Arasında yazılı medyada toplam adet haber yayınlanmıştır. 31

33 Yazılı Medyada Yüzdelik Haber Dağılım Tablosu 19,97% 1,14% 0,35% 15,80% 25,21% Toplam 19,37% 6,88% 3,10% 7,44% 0,74% ANTİK LİMAN AYASULUK KALESİ EFES HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR KÜÇÜK MENDERES MERYEM ANA PAMUCAK SAHİLİ SELÇUK SELÇUK BELEDİYESİ ŞİRİNCE Ulusal ve Bölgesel TV lerde toplam adet haber yayınlanmıştır. Ulusal ve Bölgesel TV lerde Yüzdelik Haber Dağılım Tablosu Toplam ANTİK LİMAN EFES HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR İSABEY CAMİİ KÜÇÜK MENDERES MERYEM ANA PAMUCAK SAHİLİ SELÇUK SELÇUK BELEDİYESİ ŞİRİNCE 0,52% 6,95% 2,70% 0,20% 42,31% 32,66% 2,30% 1% 0,40% 10,94% İnternet Sitelerinde ise toplam adet haberimiz yayınlanmıştır. Bu bilgiler ışığında 2012 yılında Selçuk Belediyesi ile ilgili Toplam haber çıkmıştır. 32

34 Selçuk ve Selçuk Belediyesi Açısından 2012 ye Damgasını Vuran Haberlerin Başlıcaları Küçük Menderes kirliliğinin ortadan kaldırılması için Selçuk Belediyesi nin öncülüğünde başlatılan kampanya ve sonucunda ulaşılan imza, 44. Selçuk Efes Festivali ve Kent Belleği nin açılışı, 2011 haziran ayında elektrikleri kesilerek karanlığa gömülen Kalenin Selçuk Belediyesi tarafından aydınlığa kavuşturulması, 33

35 Dokuz Eylül üniversitesi ile Selçuk Belediyesi arasında imzalanan protokol sayesinde Selçuk a ikinci üniversitenin yolunun açılması, 34

36 Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyete Bağlılık ve Ataya Saygı etkinlikleri çerçevesinde 6 bin Selçuklunun Anıtkabir ziyareti 35

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 1 TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a ODUNPAZARI 2014 BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1 S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat anlayışın

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı