1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır."

Transkript

1 KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS (Aralık-2008) 1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi kurulum aşamasında. (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve KOS Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği) Hazırlanacak iç kontrol eylem planı hakkında üst yönetime bilgi verilecek, İç Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. İç kontrol sistemi ve işleyişi ve iç kontrolle ilgili her türlü düzenleyici işlemler hakkında bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır. / Denetim Birimi İç Eğitim faaliyeti/ Çalışma toplantısı -Web sayfası aracılığı ile duyuru İKS İzleme ve hazırlama kurul/gruplarına sunum yapıldı. İKS İşleyişinin izlenmesi devam etmektedir. (5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat bu genel şartın gereklerini karşılamaktadır.) KOS 1.2 KOS İdarenin yöneticileri iç kontrol 657 sayılı Devlet Memurları sisteminin uygulanmasında personele örnek KOS Kanunu (Md.10) olmalıdır Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Kurumun yılları KOS stratejik planı - KOS sayılı Kamu Mali KOS Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Yönetici personel, tutum ve davranışları, yapacakları örnek uygulamalarla iç kontrol siteminin uygulanmasında diğer tüm personele örnek olacaklardır. Kurumun temel değerlerinin personel tarafından sahiplenilmesinin sağlanması. Üniversitemiz etik değerleri gözden geçirilerek, etik değerlere ilişkin eylem planının olup olmadığı, var ise faaliyetlerinin neler olduğu gözden geçirilecektir. Üniversitemize ait etik değerler ile ilgili standart oluşturulacak, tüm personele duyurularak benimsenmesi sağlanacaktır. Üniversitemiz stratejik planı, birim ve idare faaliyet raporu, performans İdari görevi bulunan personel. Üniversite ADEK Kurulu ADEK programı, mali durum ve beklentiler raporu, yatırım değerlendirme raporu, /Harcama kamu kurum/kuruluşlarına ve kurum içi birimlere dağıtılacak, ayrıca Kurum Birimleri internet sitesinde yayımlanacaktır. Akademik Birimler/PDB Öngörülen kontrol eylemlerinin uygulanması. iç Afiş, Büroşür, Web Sayfası Etik Kurullar/Etik Sözleşmeleri Rapor Yönetici personel tarafından İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Stratejik planda yeralan 14 temel değerin tanımlanması yapılarak üniversitemiz web sayfasında duyurulmuştur Çalışma devam etmektedir. Yasal süreleri içersinde. İlgili mevzuatın öngördüğü standartda öngörülen sürede basılı ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. KOS Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Kısmen uygulama mevcut olup, bir çok birim YKK'larını yayımlamaktadır. (5018 sayılı KOS Kanun, 5176 sayıl Kanun, 4982 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun) Üniversitemiz faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşılabilmesi sağlanacak, faaliyetler ve toplantı kararlarının dürüstlük, açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütülecek ve web sayfalarında yayınlanacaktır. Genel Sekreterlik Rapor 6 Ayda 1 Faaliyet raporu, mali raporlar, senato kararları gibi bilgi ve belgeler web sayfasında yayımlanmaktadır. KOS İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. Uygulama yok. KOS Üniversitemiz içinde uygun yerlere dilek/şikayet kutusu konulacaktır. Genel Sekreterlik Araç/gereç Bilgi edinme mevzuatı KOS uygulanmakta. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve KOS Esaslara İlişkin Yönetmelik. İ KOS Üniversitemiz hizmetlerinden yararlananların şikayet ve önerileri ilgili Genel Sekreterlik Rapor 6 Ayda 1 birimlerce değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. Kurum genelinde yapılacak personele yönelik memnuniyet anket sonuçları değerlendirilerek, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Elektronik Doküman Yönetim Sistemi yazılımı oluşturulacak ve tüm harcama BİDB birimlerine yaygınlaştırılacaktır. Genel Sekreterlik Anket 6 Ayda 1 Bilgisayar yazılımı Merkezi kafeterya girişi ile tüm hizmet binalarına dilek/şikayet kutusu konulmuştur. Şikayet ve öneriler sözkonusu olduğunda gerekli önlemler alınmaktadır. yıl sonu itibari ile (31/12/2010) personele yönelik memnuniyet anketi yapılması planlanmaktadır. Yazılım geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

2 KOS 1.6 KOS 2.2 KOS 2.3 KOS 2.4 KOS 2.5 KOS 2.7 KOS sayılı Kanun, İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi Raporu, Performans Programı, ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır say2000i, e-bütçe sistemi ve SGB.net Sistemi. KOS Misyon, Organizasyon Yapısı ve KOS 2 Görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve KOS 2 idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır Stratejik Planında 2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmiş olup, KOS KOS 2.1 belirlenmeli, duyurulmalı ve personel yayımlanmıştır Web sayfalarında tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. yeralmaktadır. kısmen KOS KOS Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince Kısmen uygulama mevcut. KOS yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım Kısmen uygulama mevcut. KOS çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel Mevcut uygulama var. KOS görev dağılımı belirlenmelidir İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, Mevcut uygulama var. KOS hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Birim yöneticileri faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gerekli önlemleri alacaklardır. Üst Üniversite misyonunun belirlenmesi. Üniversite misyonu ile idari ve akademik birimlerin misyonları çeşitli iletişim araçları ile duyurulması sağlanacaktır. Üniversitemiz tüm birimlerinin "çalışma usul ve esasları" hakkında yönerge hazırlanarak, üst yönecinin onayına sunulacaktır. İşlem Süreçleri Yönetim/ Stratejik Plan BİDB Pano, web sayfası vb Genel Sekreterlik/ Yönerge Üniversitemiz birimlerindeki personelin görev dağılımı birim yöneticilerince Yazılı bildirim yapılarak, yazılı olarak personele bildirilmesi sağlanacaktır. Üniversite ve bağlı birimlerin teşkilat şemaları ve fonksiyonel görev dağılımlarının güncellenmesi sağlanarak, birim ve faaliyet raporlarında yer verilecek ve web sayfalarında yayınlanması sağlanacaktır. Şema Üniversitemiz birimlerinde hiyerarşik kademeler arasında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak aşağıdan yukarıya doğru, gerçekleştirilecek bir raporlama Görev dağılımı sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin Mevcut uygulama yok. KOS Birim yöneticileri hassas görevleri belirleyip listelerini çıkaracaktır. Resmi yazı yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele Hassas görevlere ilişkin prosedür tespit edilerek personele duyurmalıdır. Mevcut uygulama yok. KOS duyurulacaktır.hassas görevlere getirilecek personel için kriterler Resmi yazışma oluşturulacaktır Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. - KOS KOS 3 Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı gerçekleştirilecek ve her türlü evrakın BİDB izlenmesine imkan verecek şekilde dizayn edilecektir. Bilgisayar yazılımı. Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat bulunmamakla birlikte uygulama konusunda makul güvence öngörülmüş ve gerekli önlemler alınmıştır. Stratejik plan ilgili tarihte yürürlüğe girmiştir. Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmaktadır. Birimlerce çalışma usul ve esasları hakkında yönerge hazırlanarak üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe girmiştir. Birim amirlerince mali yılın başında görev dağılımı yapılarak personele duyurulmuştur İdare faaliyet raporunda teşkilat şemamız yer almıştır, web sayfamızda yayımlanmaktadır. Teşkilat kanunlarına uygun şekilde raporlama sistemi geliştirilmiştir. Birim yöneticilerince hassas görevler belirlenip listeler çıkarılmıştır. Birimlerce hassas görevlere getirilecek personel için kriterler oluşturulmuştur KOS ile bağlantılı. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

3 KOS 3.1 Öğretim elemanı ve idari kadrolara yapılacak atamalar Merkezi yönetim bütçe kanunu, 657, 2547 ve İnsan kaynakları yönetimi, idarenin sayılı Kanunlar, 124, 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini KOS sağlamaya yönelik olmalıdır. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. İnsan kaynakları şube müdürlüğü oluşturulacak ve her yıl birimler ile koordineli olarak idari ve akademik personel ihtiyacı belirlenecek. (3.8.1 lu eylem PDB ile bağlantılı) Akademik ve İdari Kadro cetvelleri Bu şart için mevcut mevzuat bulunmakla birlikte güvence sağlanması amacıyla eylem öngörülmüştür. KOS İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. - KOS Her bir kadroda görev yapacak personel için gerekli olan asgari şartların PDB Yönerge 6 Ayda 1 belirlenmesi. Her bir personel için gerekli olan asgari şartlar ilgili mevzuattaki yönetmelikler esas alınarak belirlenmektedir. KOS , 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Öğretim 3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki her görev için en uygun personel KOS Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen seçilmelidir. veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Üniversitemiz öğretim üyeliği kadrolarına başvuru koşulları ve uygulama ilkeleri. Mesleki yeterlilik gerektiren kadro ve görevler tespit edilerek, her görev için PDB uygun personelin atanması veya görevlendirilmesi sağlanacaktır. İlgili birim Personel istihdamı, belirtilen kanun ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır Mevcut duruma göre uygulama yapılmakta olup, mesleki yeterliliğin sağlanması için hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. KOS , 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma KOS Personelin işe alınması ile görevinde Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda uyulmalı ve bireysel performansı göz Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş önünde bulundurulmalıdır. Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Personelin bireysel performansının ölçülmesini sağlayacak genel kriterlerin PDB tespiti ve geliştirilmesi. İlgili birim Personel Perfarmans ölçme ve değerlendirme yönergesinin oluşturulması Personel işe alınması, görevinde ilerleme ve yükselmesi ile ilgili mevcut mevzuat yeterli olmakla birlikte bireysel performansa yönelik mevzuat bulunmamaktadır. KOS 3.5 KOS Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Mevcut uygulama var. KOS KOS Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az ld bi k d ğ l di il li Mevcut personelin görevde ilerleme ve yükselmesinde "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve PDB Unvan Değişikliği yönetmeliği"ne uyulacaktır. Görevde yükselme ve Unvan değeşikliği Sınavları Yılda 1 defa Tüm birimlerin görüşü alınmak sureti ile ihtiyaç duyulan konularda "Hizmet İçi PDB Eğitim faaliyeti Yılda 1 defa Eğitim" verilmesi. KOS Personelin Performans Değerlendirme Kriterleri belirlenerek ölçülmesi. PDB PDB Personel Perfarmans ölçme ve değerlendirme yönergesinin oluşturulması yılında yönetmelik çerçevesinde iki defa sınav yapılmıştır. Tüm birimlerden görüşler alınarak 2010 yılında hizmet içi eğitim yapılmak üzere hazırlıklara başlandı. Mevcut durumda Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. ( Resmi Gazete : Resmi Gazete Sayısı: 18382) GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

4 KOS 3.6 yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. KOS Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Mevcut uygulama var. KOS Mevcut uygulama yok. KOS KOS KOS Personelin yeterliliği ve performansı, mevcut mevzuatın öngördüğü çerçevede Sicil amirleri PDB Sicil değerlemesi bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda en az bir kez değerlendirilecektir. Değerlendirmeler sırasında tespit edilen yetersizlikler ve eksiklikler o işten sorumlu olan kişiye bildirilecek ve ilgili kişiye gerekli olan önerilerde Sicil amirleri bulunulacaktır. PDB Sözlü veya yazılı bildirim Performans Değerlendirme Kriterlerine göre yüksek performans gösteren personel hakkında yürürlükteki mevzuatta yer alan ödül ve takdirnameye ilişkin PDB Taktirname/Ödül Her yıl sonunda hükümler objektif olarak işletilecektir. Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personelin performansının arttırılması için Birim amiri personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları veya bilgi ve becerilerine uygun görevlerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır. PDB Eğitim faaliyeti/ Görevlendirme Her yıl sonunda 657 sayılı Kanunun 113 ve 114 üncü maddeleri gereğince her yıl sonunda personelin yeterliliği ve performansı değerlendirilmektedir. Yıl sonu itibari ile yetersizliği ve eksikliği tespit edilen personel bulunmamaktadır. personel hakkında mevzuatta yer alan ödül ve takdirnameye ilişkin hükümler objektif olarak işletilmektedir. yetersizliği tespit edilen personel bulunmamakla beraber, personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanmaktadır. KOS 3.8 KOS 4 KOS 4.1 KOS 4.2 KOS 4.3 KOS 4.4 KOS 4.5 Mevcut uygulama yok Personel istihdamı, yer değiştirme, üst KOS görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve 124 sayılı Kanun Hükmünde personele duyurulmalıdır. Kararnameler, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim KOS Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği. 4. Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. KOS İş akış süreçlerindeki imza ve onay Kısmen uygulama mevcut. KOS mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. Kısmen uygulama mevcut. KOS Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. - KOS KOS KOS KOS KOS Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde "İnsan Kaynakları Şube PDB Müdürlüğü"nün kurulması. Personel İstihdamı yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi konular yazılı olarak belirlenecek ve PDB personele duyurulacaktır. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Genel Sekreterlik/ fiziki mekan yetersizliği ve kadrosuzluk nedeni ile kurulamamıştır. Genel Sekreterlik Yönerge hazırlanma çalışmaları etmektedir. devam İmza ve onay mercileri İmza Yetkileri Yönergesi ile Üniversitemiz tüm Genel Sekreterlik birimleri itibariyle belirlenecek ve personele duyurulacaktır. Yönerge İmza Yetkileri Yönergesi her yıl gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilecek Genel Sekreterlik ve değişiklikler ilgililere bildirilecektir. Yönerge Üst yöneticinin de görüşleri alınmak suretiyle devredilen yetkinin sınırlarını Genel Sekreterlik gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenecek ve ilgililere bildirilecektir. Yönerge Yetki devrinin sınırlarına, devredilen yetkinin önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlerde sorumlulukların yetki ile orantılı olmasına ve yetki Genel Sekreterlik devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler Yönerge gibi hususlara dikkat edilerek yapılacaktır. Yetki, hiyerarşik kademeler içinde kademe atlamadan devredilecektir. Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki unsurları ve yetki devrinin sınırları Genel Sekreterlik Yönerge belirlenecektir. Yetki kademe ve zinciri içinde kademeli olarak devredilecek, eşitlerin içinden risk faktörü ve liyakat ilkesi de gözetilerek yetki devrinin uygun kişiye Genel Sekreterlik Yönerge yapılması sağlanacaktır. Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla yetki Genel Sekreterlik Yönerge devralanın geri dönüş sağlayacağı hususlarına yer verilecektir. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı bünyesinde "İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'"ü kurularak, insan kaynakları yönetimine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne bağlı olarak yönerge hazırlanacaktır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İmza Yetkilileri Yönergesi Üniversite Senatosunun tarih ve 05 oturm 03 nolu kararı ile yürürlüğe girmiştir. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

5 Tamamlanmış olan ve 12/08/2010 tarihinde Üst Yöneticiye sunulanlar. Tamamlanmış olan ve 12/09/2011 tarihinde Üst Yöneticiye sunulanlar. Ocak 2013 itibariyle tamamlanmış olan ve Üst Yöneticiye sunulanlar. Çalışması devam eden ve 31/12/2014 tarihine kadar tamamlanması gerekenler. Renkle yazılı olanlar Ocak 2013'de revize edilmiş olanlar. Temmuz 2013 itibariyle tamamlanmış olan ve Üst Yöneticiye sunulanlar

6 2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart RD 5 5. Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RD 5 RD İdareler, misyon ve vizyonlarını Stratejik Plan Mevcut. oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir (5018 sayılı Kanun, Kamu hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, İdarelirinde Stratejik RD izlemek ve değerlendirmek amacıyla Planlamaya İlişkin Usul ve katılımcı yöntemlerle stratejik plan Esaslar Hk. Yönetmelik, hazırlamalıdır. Stratejik Planlama Klavuzu) Üniversitemiz yılları Stratejik Planı 24/06/2008 tarihi itibariyle üst Stratejik Plan yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Stratejik Plan hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuatlar makul güvence sağlamaktadır. RD 5.2 Cari yıl Performans 5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet Programları hazırlanmakta. ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, (Kamu İdarelerince RD performans hedef ve göstergelerini içeren Hazırlanacak Performans performans programı hazırlamalıdır. Programları Hk. Yönetmelik, Hazırlama Rehberi) Yılı performans programı hazırlanması için her harcama birimi kendi bünyesinde çalışma ekipleri oluşturarak "Birim Performans Programı"nı hazırlayarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde "Üniversite Performans Programı" oluşturulacaktır. Performans Programı Cari yıl performans programı hazırlanmaktadır. Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuatlar makul güvence sağlamaktadır. RD 5.3 Cari yıl bütçesi hazırlanmaktadır. ( OVP, 5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına OVMP, Bütçe Çağrısı, Bütçe ve performans programlarına uygun olarak RD Hazırlama Rehberi, Stratejik hazırlamalıdır. Plan, Performans Programı, e- bütçe sistemi) Yılı bütçesi stratejik planda yeralan amaç ve hedefler ile performans Kurum Bütçesi programındaki performans hedef ve göstergelerle uyumlu olarak hazırlanacaktır. Cari yıl kurum bütçesi hazırlanmaktadır. Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuatlar makul güvence sağlamaktadır. RD Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla 5018 sayılı Kanun, Birim ve RD belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu İdare Faaliyet Raporu sağlamalıdır. Harcama yetkilileri bütçe kanunu ile verilen ödeneklerini, stratejik plan ve performans programında yeralan yılı amaç ve hedeflere uygun olarak kullanacaklardır. Birim/İdare Faaaliyet Raporu Mali yılın bitimini izleyen 4 ay içinde raporlar hazırlanmaktadır. RD Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde İdare Stratejik Plan ve idarenin hedeflerine uygun özel hedefler RD Performans Programı. belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. Her birim görev alanı çerçevesinde İdarenin hedeflerine uygun özel hedefler Birim Yöneticileri Rapor belirleyecek ve personeline duyuracaktır. Genel hedefler için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler ve dökümanlar bulunmakla birlikte özel hedeflerin oluşturulması amacıyla eylem öngörülmüştür. RD İdarenin ve birimlerinin hedefleri, İdare Stratejik Plan ve spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve RD Performans Programı. süreli olmalıdır. Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını Birim Yöneticileri Rapor sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak belirleyecektir. Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulamda makul güvence sağlanabilmesi için eylem öngörülmüştür. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

7 RD 6 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. RD 6 RD İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri 5018 sayılı Kanun belirlemelidir. RD Üniversitemiz amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi için tüm birimlerce yetkili ve yetkin en az 3 kişiden oluşacak risk belirleme ekibi oluşturulacaktır. ADEK. Her harcama birimi iş süreçlerine ilişkin karşılaşılması muhtemel riskleri tespit Rapor edecek, bu risklerin belirlenmesinde denetçilerin ve yapılan diğer değerlendirmelerin bulgularından da yararlanılacaktır. Stratejik Plan uygulama yılı 2009'dur. Çalışma devam etmektedir. RD Tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik birimlerce eylem planları hazırlanacaktır. -İç Den. Eylem Planı Çalışma devam etmektedir. Birimi Başkanlığı RD Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. - RD Oluşturulan risk belirleme ekipleri tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporları ile İç Denetim birimince hazırlanan inceleme ve denetleme raporları çerçevesinde birimlerin risk belirleme ekip üyelerinden birer kişinin katılımıyla, ADEK. Üst Yöneticiden alınan Olur doğrultusunda oluşan risk değerlendirme Rapor Çalışma devam etmektedir. komisyonunca yılda en az 1 kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışması yürütülecektir. RD Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. - RD Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici ADEK. Eylem Planı Çalışma devam etmektedir. işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

8 3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Standart KF 7 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KF 7 KF Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli Mevcut çalışma yok. KF gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme Mevcut çalışma yok. KF v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Her harcama birimi tarafından iş süreçleri çıkarılacak, çıkarılan faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler tespit edilecek ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik uygun strateji ve kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için her birimde çalışma ekibi oluşturulacaktır. ADEK ADEK Düzenli geçirme raporlama Düzenli geçirme raporlama gözden ve Çalışma devam etmektedir. gözden ve Çalışma devam etmektedir. KF Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem Mevcut çalışma yok. KF sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. İhtiyaç duyulan alanlardaki kontroller; işlem öncesi kontrolü, süreç kontrolü ve ADEK Rapor Çalışma devam etmektedir. işlem sonrası kontrolü de kapsayacak şekilde yapılacaktır. KF Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin Uygulama mevcut. KF sağlanmasını kapsamalıdır. Harcama birimlerinin, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak suretiyle (muhasebe kayıtları, taşınır, taşınmaz kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tüm varlıkların tespit ve sayımları yapılacaktır.. Tutanak-Kayıt Cetvelleri Mevzuatda öngürülen süreler. Tüm varlıkların tespit ve sayımı yasal mali mevzuatın öngördüğü yasal süreler içinde yapılmaktadır. KF Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Mevcut çalışma yok. KF Mevcut çalışma yok. KF Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanacaktır. Kontrollerde riskli alanlar seçilecek, her bir süreç için kontrol yapılmayacak, riskli alanlara ağırlık verilecektir. ADEK Rapor Çalışma devam etmektedir. ADEK Rapor Çalışma devam etmektedir. KF 8 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. KF 8 KF İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler Kısmen çalıma mevcut. KF belirlemelidir. Her birim faaliyetleri, mali karar ve işlemleri hakkında "İş ve Süreç Akış Doküman Semaları" oluşturulacaktır. Tüm birimlerce "iş ve süreç akış şemaları"oluşturulmuştur. KF Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin Kısmen çalıma mevcut. KF başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Birimler tarafından belirlenecek ilgili dokümanlar faaliyet veya mali karar ve işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan bütün aşamaları Standart formlar kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Tüm birimlerce çalışma konusunun gerektirdiği standart formlar kullanılmaktadır. KF Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili Kısmen çalıma mevcut. KF personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Birimlerce, belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlar güncel, mevzuata uygun, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacaktır. Web sayfasında yayımlanması. Birimlerce belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlar web sayfalarında yayımlanmıştır. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

9 KF 9 9. Görevler Ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. KF 9 KF Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve Kısmen çalışma mevcut. KF kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. Birimlerce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akış şemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde mevzuat doğrultusunda işlerin farklı kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır. - Görevlendirme Onayı Mevzuatında belirtilen görevler ayrılığı ilkesine dikkat edilerek her aşamada farklı kişilerin görev alması sağlanmaktadır. KF Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri Kısmen çalıma mevcut. KF risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Birim amirlerince, personel yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin - uygulanamadığı durumlarda gerekli önlemleri alacaklardır. Görevlendirme Onayı Personel yetersizliği olan birimlerde başka birimlerden görevlendirme yapılmaktadır. KF Hiyerarşik Kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. KF 10 KF Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli Mevcut çalışma yok. KF kontrolleri yapmalıdır. Birim yöneticileri tarafından iş ve işlemlerin "İş Akış Şeması" ve "Birim Çalışma Usul ve Esasları"na ilişkin yönergeye uygun olarak yerine getirilmesi - Rapor 6 ayda 1 konusunda izleme yapılacaktır. Birim yöneticileri tarafından izleme yapılmaktadır. KF Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve Kısmen çalışma mevcut. KF usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. Riskli alanlarda bizzat yöneticiler veya görevlendirdiği kişiler tarafından uygun yöntemlerle inceleme yapılacak, iş ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek var ise hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi sağlanacaktır. - Talimat 6 ayda 1 Birim yöneticileri tarafından izleme yapılmaktadır. KF Faaliyetlerin Sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. KF 11 KF Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat Uygulama mevcut. (657 sayılı KF değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi Kanun ve 2547 sayılı Kanun) faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Personelin çeşitli nedenlerle görevden ayrılması halinde işlerin aksamaması için PDB PDB-İlgili Birim Görevlendirme işe uygun personel görevlendirmesi yapılacaktır. Onayı. Gerektiğinde. Uygulama mevcut durumda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. KF Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı KF Kanun ve 5018 sayılı Kanun. Gerekli hallerde (Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma vb.) görevlerinden ayrılanların yerine 657 ve 2914 sayılı Kanunların öngördüğü vekil personel görevlendirilecektir. PDB PDB-İlgili Birim Görevlendirme Onayı. Gerektiğinde. Uygulama mevcut durumda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. KF Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu KF Kanun ve 5018 sayılı Kanun. görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. Birimlerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim edilmesi yöneticiler tarafından sağlanacaktır. Görev teslimi ile ilgili standart formlar oluşturulacaktır. PDB - Standart formlar / Rapor Gerektiğinde. Uygulama mevcut durumda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

10 KF Bilgi Sistemleri Kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. KF 12 KF Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. - KF Bilgi sistemlerinin kontrollerinin nelerden oluşması gerektiği bakımından doküman oluşturularak bu kontrollerin yapılması sağlanacak, sistem yazılımlarının kontrolleri, uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, erişim BİDB - kontrolleri, güvenlik programlaması ve planlaması ve öngörülemeyen bir durumun oluşması halinde önemli ve hassas verilerin korunması gibi konularda da çalışma yapılacaktır. Bilgi güvenliği ve uygulama politikası uygulama prosedürleri dökümanı Bu şart için makul güvence öngörülmüş olup, uygulama erişim kontrolleri yapılmakta ve önemli verilerin yedeklemesi günlük olarak yapılmaktadır. KF Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır sayılı Kanun KF sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" BİDB gereğince bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm - Sistem kurulumu sistemler kurulacaktır. Bu şart için makul güvence öngörülmüş olup, antivirüs yazılımları alınmışve lisanslama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca; Filitreleme sistemi uygulanmakta ve siber saldırılara karşı gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. KF İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. - KF Bilgi güvenliği standardı olan ISO:27001 belgesi alınması için gerekli BİDB - ISO:27001 belgesi çalışmalar yapılacaktır. Bu şart için makul güvence öngörülmüş olup, belge alınması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

11 Bİ 13 Bİ Bilgi ve İletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. Bİ 13 - Bİ BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve BİDB - iletişim sistemi kurulacaktır. Üniversite ve Birim Web sayfaları ile e-posta veya Bilgisayar yazılım. Bu şart için makul güvence öngörülmüş olup, Bilgi işlem teknik altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır Bİ Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. - Bİ Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde KOS eylemi ile uyumlu "Yönetim Bilgi BİDB - Bilgisayar yazılımı Sistemi" tasarlanacaktır. Bu şart için makul güvence öngörülmüş olup, tasarım çalışmaları devam etmektedir. Bİ Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. - Bİ Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler BİDB faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir. Veri girişi/güncel bilgi. Bu şart için makul güvence öngörülmüş olup Birim web sayfaları güncellenmektedir. Bİ Yöneticiler ve ilgili personel, *Mevcut uygulamada e-bütçe, performans programı ve bütçenin SGB.NET ve KBS Sistemi Bİ uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin kullanılmaktadır. diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. Üst Yönetim ve Harcama birimleri, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında BİDB/ erişebilmelerini sağlayacak şekilde mevcut kullanılan yazılım programları, ilgili birimlere gerekli yetkilendirmeler yapılarak kullanılması sağlanacaktır. Yetkilendirme- Eğitim faaliyet *e-bütçe sistemi ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir. *SGB.NET sistemi hakkında Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından eğitim düzenlenmesi sağlanmıştır. Mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. Bİ Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. - Bİ Kurumun yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanarak BİDB Bilgisayar yazılımı Bİ eylemi bağlantılı. uygulanacaktır. Bİ 13.6 Bİ 13.7 Bİ 14 Bİ Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev Mevcut uygulama var. Bİ ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. - Bİ Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. *5018 sayılı Kanun (md. 10), İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, *Performans Programı, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve *Birim ve İdare Faaliyet performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. Raporu, *Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Bİ 14 Yöneticiler, Üniversitemizin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde belli periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek her bir personel için somut Duyuru beklentilerini, görev ve sorumluluklarını personele duyuracaktır. Kurumda personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarının belirlenebilmesi için BİDB çalışmalar yapılacaktır. Bİ İdare stratejik planı ve yılı performans programı kamuoyu bilgisine sunulacaktır. - * Web Sayfasında "Şikayet ve öneri kutusu" açılacak. * Her personel Üniversite hizmettinden yararlandırılacaktır. Basın açıklaması, Mevzuatın Web sayfasında öngördüğü sürede. duyuru. Harcama Birimleri web sayfalarında personele gerekli duyuru yapılmıştır. Web sayfasında "şikayet ve öneri kutusu açılmış olup, tüm personelin hizmetinden yararlanması sağlanmıştır. Mevzuatın öngördüğü sürelerde web sayfasında duyuru yapılmıştır. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

12 Bİ 14.2 Bİ 14.3 Bİ 14.4 Bİ 15 Bİ 15.1 Bİ 15.2 Bİ 15.3 Bİ 15.4 Bİ 15.5 Bİ İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık *5018 sayılı Kanunun 30. uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin maddesi, Bİ beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler *5018 sayılı Kanun (md. 41) idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve Bİ Birim ve İdare Faaliyet Raporu. duyurulmalıdır. *5018 sayılı Kanun, *SGB Çal. Usul ve Esasları Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare Hakkında Yönetmelik, içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı *İç Kontrol ve Ön Mali olarak belirlenmeli, birim ve personel, Kontrole İlişkin Usul ve Bİ görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması Esaslar, gereken raporlar hakkında *Kamu İdarelerince Haz. bilgilendirilmelidir. Faaliyet Raporları Hk. Yönetmelik (md. 10) 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve Bİ 15 dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. - Bİ Bİ Bİ *Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi (2005/7), *Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Bİ *Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı *Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi (2005/7), *Devlet Arşiv Hizmetleri Gelen ve giden evrak zamanında Hakkında Yönetmelik, kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde *Başbakanlık Belge Bİ sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun Standartları Genelgesi olarak muhafaza edilmelidir. (2008/16), *Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, *Devlet Arşiv Hizmetleri sınıflandırılması, korunması ve erişimini de Hakkında Yönetmelik, kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun Bİ *Birim fiziki arşivleri ile evrak arşiv ve dokümantasyon sistemi sistemi. oluşturulmalıdır. Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin kurumsal ve mali durum - beklentiler raporu hazırlanarak kamuoyu bilgisine sunulacaktır. Faaliyet sonuçları ile değerlendirmeleri gösteren "İdare Faaliyet Raporu" - hazırlanarak kamuoyu bilgisine sunulacaktır. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla birim ve personel görevleri ve faaliyetleriyle ilgili raporlar hakkında bilgilendirilerek, idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı (Yılı Faaliyet Raporu, Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Raporu, Yatırım Programı Değerlendirme Raporu vb....) belirlenecektir. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak Genel Sekreterlik - ile idare içi haberleşmeyi kapsayacak şekilde oluşturulacaktır. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olacak, yönetici ve personel Genel Sekreterlik - tarafından ulaşılabilmesi ve izlenebilmesi sağlanacaktır. Kayıt ve dosyalama sistemi ile kişisel verilerin güvenliği ve korunması Genel Sekreterlik - sağlanacaktır. Kayıt ve dosyalama sistemi "Standart Dosya Planı"na uygun olarak Genel Sekreterlik - uygulanmaktadır. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmesi Genel Sekreterlik - sağlanacaktır. Kurum Arşivi oluşturulacak ve birim arşivlerinin eksiklikleri giderilecek. Basın açıklaması, Mevzuatın Web sayfasında öngördüğü sürede. duyuru. Basın açıklaması, Mevzuatın Web sayfasında öngördüğü sürede. duyuru. Yazılı bilgilendirme. YÖK başkanlığınca hazırlanan "Standart Dosya Planı) YÖK başkanlığınca hazırlanan "Standart Dosya Planı) YÖK başkanlığınca hazırlanan "Standart Dosya Planı) YÖK başkanlığınca hazırlanan "Standart Dosya Planı) YÖK başkanlığınca hazırlanan "Standart Dosya Planı) Mevzuatın öngördüğü sürede Genel Sekreterlik Kurum arşivi İMİD - Kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur yılından itibaren faaliyet raporu web sayfasından kamuoyuna açıklanmaktadır. Raporlar mevzuatın öngördüğü sürede web sayfasında yayımlanarak bilgi verilmiştir. YÖK nun 31/03/2010 tarih ve sayılı yazısına istinaden 1/6/2010 tarihinden itibaren tüm birimlerce standart dosya planı uygulanmaktadır. Standart dosya planı uygulamaya konulmuştur. Standart dosya planı uygulamaya konulmuştur. Standart dosya planı uygulamaya konulmuştur.mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. Başkakanlık 2005/7 sayılı genelgesi. Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun kayıt ve arşivleme yapılmakta olup, Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. Üniversite kurum arşivi oluşturulacaktır. Kurum arşivinin oluşturulması durumunda mevcut mevzuat ile düzenlemeler makul güvence sağlayacaktır. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

13 Bİ Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. Bİ 16 Bİ 16.1 *657 sayılı Kanun, *3071 sayılı Kanun, *3628 sayılı Kanun, *4483 sayılı Kanun, *4982 sayılı Kanun, Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların *5176 sayılı Kanun, bildirim yöntemleri belirlenmeli ve *Devlet Memurlarının Şikayet Bİ duyurulmalıdır. ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, *Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bulunmakta olup, uygulamada makul güvence sağlamaktadır. Bİ 16.2 *657 sayılı Kanun, *3071 sayılı Kanun, *3628 sayılı Kanun, *4483 sayılı Kanun, *4982 sayılı Kanun, Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük *5176 sayılı Kanun, ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi *Devlet Memurlarının Şikayet Bİ yapmalıdır. ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, *Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemler yapılacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirileceklerdir Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bulunmakta olup, uygulamada makul güvence sağlamaktadır. Bİ 16.3 *Anayasa (md. 25, 125, 129), *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hata, usulsüzlük ve *2577 sayılı İdari Yargılama yolsuzlukları Usulü Kanunu, bildiren personele haksız ve ayırımcı bir *3628 sayılı Kanun (md. 18) Bİ muamele yapılmamalıdır. *5237 sayılı Kanun, *Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir olumsuz muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler tarafından gerekli özen gösterilecek Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamakta. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

14 5- İZLEME STANDARTLARI Standart İ 17 İ İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İ yöntem birlikte kullanılarak ilişkin Usul ve Esaslar. değerlendirilmelidir. İ İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. Üniversitemiz iç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilecektir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Rapor Kurulu Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat bulunmakla birlikte uygulamada makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür. İ İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, İç kontrol sistemi kurulum İ bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması aşamasında. konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. Yıllık faaliyet raporları, stratejik planlar, iç ve dış denetim raporlarının İç Kontrol İzleme izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik, hata ve ve Yönlendirme Rapor usulsüzlüğe ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınması sağlanacaktır. Kurulu Bu şart için uygulamada makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür. İ İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi kurulum İ aşamasında. Her bir harcama birimi kendi bünyesinde sisteme ilişkin eksiklikleri tespit İç Kontrol İzleme edecek ve gerekli önlemleri alacaktır. Gerekirse eksik ve yetersiz alanlara ve Yönlendirme Rapor/Doküman yönelik kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. Kurulu Bu şart için uygulamada makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür. İ 17.4 İ 17.5 İ 18 İ 18.1 İ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış Kısmen uygulanmakda. İ denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler İç kontrol sistemi kurulum İ belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde aşamasında. uygulanmalıdır. 18. İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. İ 18 İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporların ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi İç kontrolle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken İç Kontrol İzleme önlemler belirlenecektir. Söz konusu önlemler için eylem planı oluşturulacak ve ve Yönlendirme Eylem Planı uygulanması sağlanacaktır. Kurulu 18. İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. İç denetim birimi kurulmuş İç denetim faaliyeti İç Denetim olup, çalışmalarına başlamıştır. İ İç denetim birimi ve iç denetçiler faaliyetlerine devam edecektir. Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen (İç Denetçilerin Çalışma Usul standartlara uygun bir şekilde ve Esasları Hakkında yürütülmelidir. Yönetmelik, Kamu İç Denetim İç denetim birimi faaliyetleri standartlara uygun bir şekilde hazırlanan 3 yıllık İ Rehberi) plan ve 1 yıllık programlar çerçevesinde düzenli olarak yürütülecektir İç denetim sonucunda idare tarafından Yapılan her iç denetim alınması gerekli görülen önlemleri içeren sonucunda eylem planı İ eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve hazırlanmaktadır. izlenmelidir. İç Den. Birimi Başkanlığı İç Den. Birimi Başkanlığı İç denetim faaliyetleri sonucunda idarece alınması gereken önlemleri içerir İç Den. Birimi kapsamlı bir eylem planı hazırlanacak, uygulanacak ve sonuçları İç denetim Başkanlığı birimi tarafından takip edilecektir. Denetim faaliyeti. Denetim faaliyeti. Eylem Planı Denetim Planı ve Programında öngörülen sürelerde. Denetim Planı ve Programında öngörülen sürelerde. Her denetim sonucunda. Bu şart için uygulamada makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür. Bu şart için uygulamada makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür.- Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenleme bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence öngörülmüştür. Bu şart için makul güvence öngörülmüştür. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Hazırlanacak iç kontrol eylem planı hakkında üst yönetime bilgi verilecek, İç

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Hazırlanacak iç kontrol eylem planı hakkında üst yönetime bilgi verilecek, İç Kod KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 4-BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Öngörülen veya ler Sorumlu veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELĐ 2013 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I.GĐRĐŞ 2 II. KOÜ KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (ÜNİVERSİTEMİZE AİT EYLEM PLANINDAN YÜKSEKOKULUMUZLA İLGİLİ KISIMLAR SEÇİLEREK HAZIRLANMIŞTIR) 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler.

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler. 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR... iii GİRİŞ...

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 07 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS Standardı ve Genel Şartı KOS. KOS. KOS.3 KOS.4 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu veya 1.1 Đç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017- DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOS1.1 KOS1.2 KOS1.3 KOS1.4 / Şart 1.1.İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

KSÜ Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

KSÜ Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 1- KONTROL ORTAMI Sorumlu veya KOS 1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOSE 1 KOS 1.1 KOS 1.2 1.1. İç kontrol sistemi

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen 1 kuralların personel tarafından

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ekim 2014 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ GİRİŞ... 1 1. İÇ KONTROLÜN TANIMI VE YASAL ÇERÇEVE... 2 2. İÇ KONTROLÜN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL LARI EYLEM PLANI NO VE I SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONTROL ORTAMI KOS Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Kurul ve Grup

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 - KONTROL ORTAMI KOS.01 - ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK KOS.01.1 - İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.1.1 / Müdürlüğü tüm birim müdürlerini

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDAR T KOD NO KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI MEVCUT DURUM EYLEM KOD NO ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER SORUMLU BİRİM VEYA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM ÇIKTI/

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimler

EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimler EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ler ve Sorumlu Birimler 1.1.1 Öngörülen Veya ler İç kontrol sistemi ve işleyişinin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Kod No Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 2014-2016 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU ARALIK 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR...

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir.

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Haziran- 2009 I- KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ A. Giriş 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI Standart Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu Ġç Kontrol Standardı ve ġartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya ÇalıĢma Grubu Üyeleri ĠĢbirliği

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu Birim Eylem Kod İşbirliği Tamamlanma Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler veya Çalışma Çıktı/ Sonuç Açıklama No

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Başlama- Bitiş Tarihi Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI KOS 1..Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KURUMU : SİNOP ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL MI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Sorumlu 1- KONTROL ORTAMI 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No 1 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Yapılacak KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Kontrol Ortamı İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Standart Kod No Kamu iç Kontrol Standardı ve GenelŞartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eyiem veya Eylemler Sorumlu Birim veya çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, her kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan

Detaylı

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU. TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1.KONTROL ORTAMI Standart KOS1 Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şsartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylemler Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı