DEPOLAMA, TAġIMA ve ĠSTĠFLEME ĠġLERĠNDE Ġġ GÜVENLĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPOLAMA, TAġIMA ve ĠSTĠFLEME ĠġLERĠNDE Ġġ GÜVENLĠĞĠ"

Transkript

1 DEPOLAMA, TAġIMA ve ĠSTĠFLEME ĠġLERĠNDE Ġġ GÜVENLĠĞĠ Sayfa 1 / 11

2 MALZEMELERĠN DEPOLANMASINDA GÜVENLĠK Yolları, basamakları, merdivenleri, çıkıģları ve yangın teçhizatını engelleyecek Ģekilde yığılan veya istif edilen malzemeler iģ güvenliği için tehlike durum oluģturur. Fork-lift ve yaya yolları her biri açıkça belirlenmelidir. Depolanan malzeme kapıların kullanılmasını engellememelidir. GeçiĢ yolları ve çıkıģ kapıları kolayca görülecek ve anlaģılacak Ģekilde iģaretlenmelidir. GeçiĢ yollarına malzeme konulmamalı veya depolanmamalıdır. Acil çıkıģ yollarında herhangi bir Ģey olmamalı, Acil çıkıģlar iģaretlerle belirtilmeli, Acil çıkıģ kapıları çalıģma saatleri içinde kilitli olmamalı, Yangın söndürücülere daima kolaylıkla ulaģılabilmelidir. Borular istif edildiklerinde Aralıklı olarak konmalı Takozlanmalı Uç kısımları kapatılmalı İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri; Çubuk ve borular uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların bulunmadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenmeli ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenmelidir. Sayfa 2 / 11

3 Çuvallar çapraz istifleme Ģeklinde istif edilmelidir. Ağır çuval ve torbalar dört köģesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak istif edilmelidir. Variller ve diğer büyük kaplar yuvarlanmayacak Ģekilde istif edilerek kiģilerin kazaya uğraması önlenmelidir. ĠĢlenmiĢ mamul, yarı mamul ve diğer malzemeler özelliklerine (ebat ve ağırlıklarına) göre düzgün olarak düģmeyecek ve devrilmeyecek Ģekilde istiflenmelidir. Depolama, ısı, ıģın, nem, titreģim, alev, kıvılcım, kimyasal reaksiyon, elektrik akımı gibi durumlardan etkilenmeyecek Ģekilde yapılmalıdır. Depolarda Havalandırma Duvarın zemine yakın yerlerindeki havalandırma açıklıkları sadece zayıf bir havalandırma sağlar. Ġyi bir genel havalandırma çatı ve duvarlardaki havalandırma açıklıklarının beraberce kullanılmasıyla sağlanır. Depolarda Aydınlatma Sayfa 3 / 11

4 Suni aydınlatma yapılıyorsa, genel aydınlatma kuralları uygulanmalıdır. Lamba aralıkları iyi tespit edilmeli, Aydınlatma tesisatının bakım ve onarımına gerekli itina gösterilmelidir. Malzemeler cins ebat ve ağırlıklarına göre uygun ambalajlama yapılarak depolanmalıdır. AĢırı yükleme yapılmamalı, geliģigüzel depolama yaparak çalıģma alanları daraltılmamalı ve düzensiz hale getirilmemelidir. Ġstifleme Yüksekliği Tehlikeli eģyalar ne kadar yüksekliğe istif edilebilir? Genel olarak tehlikeli maddeleri taģıyan kapların, o yerden düģtüklerinde hasara uğramayacaklarından emin olunabilecek bir yükseklikte istiflenmesi gerekir. Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajları sadece 40 cm yüksekliğe kadar depolanabilir. Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin diğer kapları 150 cm den fazla yükseklikten düģmeyecek Ģekilde depolanmalıdır. Makina yağı ve gres varillerinin depolanması En iyi depolama yatay olarak, kapakların saat 3 veya 9 u gösterir konumda olmasına dikkat ederek depolamaktır. Kapalı yer veya sundurma altı, açık alana göre tercih edilmeli, 0 0 C nin altındaki sıcaklık ve aģırı güneģ ıģınlarından korunmalıdır. Sayfa 4 / 11

5 Koruyucu tamponlar ve depolama teçhizatının iģaretlenmesi Rafların köģe baģları koruyucu ayak tamponları ile güvenli hale getirilmeli, Özellikleri ve taģıyabileceği maksimum yük miktarı, rafların üzerine açıkça görülebilecek Ģekilde yazılmalıdır. Tehlikeli sıvı depoları Depoların etrafı bir arıza halinde, mevcut en büyük deponun içindeki sıvının yarısını alabilecek uygun güvenlik duvarıyla veya tamamını alabilecek büyüklükte kuyu veya toplama çukurlarına bağlı drenaj kanalları ile çevrelenmelidir. Depoların drenaj hattı yağmur kanalı veya Ģehir pis su hattına doğrudan bağlanmamalıdır. Bağlanırsa çevre kirliliğine sebep olur. Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı. Burada toplanan atıklar daha sonra bertaraf edilmelidir. ETĠKETLER TaĢıma ve depolama iģlerinin güvenli bir Ģekilde yapılabilmesi için ambalajların üzerindeki etiketlerin anlamlarının bilinmesi gerekir. Tehlike Etiketleri İŞARET SEMBOL RİSK TANIMI ÖNLEM ZEHĠRLĠ (T) ÇOK ZEHĠRLĠ (T + ) Öldürücü derecede zehirli maddeleri çok dikkatli taģıyın ZARARLI (X n ) Cilde ve gözlere temas ederse yakabilir. Bu maddeler belirlenen yerlerde depolanmalıdır. PARLAYICI (F) PARLAYICI (F + ) OKSĠTLEYĠCĠ (O) PATLAYICI (E) Parlama noktası 21 0 C altındadır. Herhangi bir ısı kaynağı ile temasta kolayca tutuģabilir. Parlama noktası 0 0 C altındadır. Kolaylıkla kıvılcım ve statik elektrikle tutuģabilirler. Odun vb. yanıcı maddelerle temas ettiğinde yangın, Fuel-oil gibi yanıcı maddelerle temas ettiğinde patlamaya neden olabilir. Özelliğine göre ısı, kıvılcım, baģka maddelerle temas veya sürtünmesi patlamaya neden olabilir. Isı kaynağından uzak tutun ve diğer parlayıcı, patlayıcı maddelerden ayrı yerde depolayın. Ġyi havalandırılmıģ alanlarda depolayın. Statik elektriğe dikkat edin. Naylon elbise giymeyin. Yanıcı maddelerden uzak tutun ve yetkililerin gösterdiği yerlerde depolayın. Fazla ısınmaktan, güneģ ıģığından, ani sarsıntı veya Ģoklardan koruyunuz. Sayfa 5 / 11

6 AġINDIRICI (C) Diğer maddelerle reaksiyona girebilir. Dikkatli taģıyın ve depolayın. ÇEVRE SAĞLIĞI ĠÇĠN TEHLĠKELĠ (N) Suda yaģayan canlılar, bitki örtüsü, ozon tabakası için tehlikelidir. Çevre kirliliğini önlemek için uygun Ģekilde depolayın. Depolama ve TaĢıma Etiketleri SEMBOL ANLAMI SEMBOL ANLAMI SEMBOL ANLAMI Isıdan Kanca Donmaktan koruyunuz kullanmayın koruyunuz DonmuĢ olarak muhafaza ediniz Soğukta koru fakat dondurma DüĢürmeyin Kırılacak eģyadır Kuru muhafaza ediniz Dikkatli taģıyınız Ġstiflemeyin Fotoğraf malzemesi Bozulan, çürüyen maddedir Yuvarlama El arabası ile taģıyınız Ok yönü yukarıda olacak Ģekilde taģıyınız KarıĢması veya bir araya getirilmesi tehlike yaratacak malzemeler, birlikte depolanmamalıdır. BĠR ARADA DEPOLANMASI SAKINCALI OLAN MADDELER Bazı kimyasal maddeler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle çok Ģiddetli reaksiyona girerler. Eğer belli bir miktardan fazla iseler, bunların beraberce depolanmasına izin verilmez. Sayfa 6 / 11

7 Sızıntı, yangın vb. bir kaza durumunda ambalajları, taģıma kapları hasara uğrayarak birbirleriyle reaksiyona girebilirler. Örneğin; Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin beraberce depolanmasına izin verilmez. Çünkü reaksiyona girerek yangını baģlatabilirler. Zehirli (T) ve Çok Zehirli (T + ) maddeler Oksitleyici (O) maddelerle Bir arada depolanmaz. Zehirli (T), Çok Zehirli (T + ) ve Oksitleyici (O) maddeler Parlayıcı (F + ) (parlama noktası 0 0 C altında) (F) (parlama noktası 21 0 C altında) ve (parlama noktası 21 0 C üstünde 54 0 C altında) Maddelerle bir arada depolanamaz. Zehirli (T), Çok Zehirli (T + ) ve Oksitleyici (O) maddeler Peroksitler Suyla temas edince parlayıcı gaz çıkaran maddeler Basınçlı gazlar DondurulmuĢ sıvı gazlar Amonyum nitrat gübreleri ile bir arada depolanamaz. BĠR ARADA DEPOLANMASI SAKINCALI OLMAYAN MADDELER Zehirli (T) Çok Zehirli (T + ) (F) (parlama noktası 21 0 C altında) (parlama noktası 21 0 C üstünde 54 0 C altında) Maddeler bir arada depolanabilir. Sayfa 7 / 11

8 Bir Arada Depolanması Tehlikeli ve Tehlikesiz Olan maddeler TEHLĠKELĠ MADDELERĠN BERABER DEPOLANMA ÇETVELĠNDE PARLAYICI, PATLAYICI, ZEHĠRLĠ, RADYOAKTĠF, OKSĠTLEYĠCĠ VE ZARARLI MADDELERĠN; BERABER DEPOLANABĠLĠR OLANLARI TAMAM ĠġARETĠYLE, ÖZEL ÖNLEMLER ALINARAK BERABER DEPOLANABĠLĠRLER ARTI ĠġARETĠYLE, BERABER DEPOLANAMAZ OLANLAR BOMBA ĠġARETĠYLE GÖSTERĠLMEKTEDĠR. MALZEME TAġIMA VE KALDIRMADA GÜVENLĠK ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerine göre Malzemelerin kaldırılması, taģıması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılmalıdır. Herhangi bir yükü kaldırırken veya taģırken vücudun duruģuna özel bir dikkat gösterilmelidir. Omurga ve sırt kasları yük kaldırmak için değildir. Bu nedenle ağırlık bacak kaslarına gelecek Ģekilde taģıma yapılmalıdır. Kaldırma, taģıma, indirme iģlerinde malzemeyi atma veya düģürme gibi kazaya neden olacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Sayfa 8 / 11

9 Ağır malzeme kaldırırken; Yere çömelip kaldırılacak malzeme sıkıca kavrandıktan sonra, sırt dik tutularak ve ayaklardan kuvvet alınarak yük yavaģ yavaģ doğrularak kaldırılmalıdır. Yük kaldırma esnasında sallanma, bel bükülmesi veya yükü taģırken kavrama noktalarını değiģtirme gibi hareketler sakatlanmaya neden olabilir. Kaldırılan yük çok ağır ise, birinden yardım istemeli veya mekanik bir kaldırma veya taģıma aracı kullanılmalıdır. Uzun ve eğilebilen yüklerin kaldırılması ve taģınmasın için yeterince kiģi gereklidir. Boru, döģemelik tahta gibi uzun malzemenin taģınmasında, köģelerden dönüģlerde çok dikkat edilmeli ve taģınan cismin ön ucu yukarıya doğru kaldırılmıģ olmalıdır. ĠĢ Sağlığı ĠĢ Güvenliği Önlemlerine göre, Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takoz, kaldıraç, halat ve ip kullanılmalı iģçiler, eğik düzlemin alt baģında ve indirilen kapların önünde durmamalıdır. Malzeme taģırken gidilen yollara, basamaklara dikkat edilmelidir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine göre, Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taģındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyerek kaldıraç ve benzeri ile hareket ettirilmelidir. Malzeme taģıma, kaldırma iģlerinde uygun iģ eldiveni giyilmelidir. 50 kg dan ağır yükler tek başına, aletsiz olarak taşınmamalıdır. YERLEġTĠRME VE DEPO ĠHTĠYAÇLARININ PLANLANMASI Kaldırma, indirme, yükleme depolama iģlerinde kazaların önlenmesi için, yerleģtirme ve depo ihtiyacının baģtan iyi planlanması gerekir. Depo görevlisi, günlük depo ihtiyacı ile ilgilenir, YerleĢtirme görevlisi ise kısa ve uzun dönem depo ihtiyacını planlar. Bir defa yerleģtirmesi yapılmıģ bulunan bir deponun yerleģme düzeninin tekrar değiģmesi için yıllar geçebilir. yerleģtirme görevlisi, depolanacak malzemenin miktarında meydana gelecek değiģiklikleri planlama için gerekli bilgileri bilmek zorundadır. Sayfa 9 / 11

10 Bunun için; ne üretilecek, ne kadar üretilecek, üretim için hammadde mamul ve yarı mamul malzeme ihtiyacı ne kadar, üretilecek malın satıģ ve stok durumu, sipariģleri ve bunların hangi süre içinde gerektiği bilinmesi gerekir. Üretim süreci için çok çeģitli malzeme depolanması gereklidir. Bunlar; Hammadde, Yarı mamul madde, ĠĢlenmiĢ mamul madde, Ġkmal maddeleri, ambalaj malzemeleri, bakım ve temizlik malzemeleri, hurda, kırıntı döküntü, çöp, vb malzemeler Büro kayıtları için ArĢiv Bu malzemelerin depolandığı depoların her birinin kendine özgü iģ güvenliği problemleri vardır. DEPOLAMA YÖNTEMLERĠ Malzemenin çoğunun dıģ etkilerden korunması gerektiğinden, depolama denince ilk akla gelen, bu iģlemin kapalı yerde yapılacağıdır. Malzemenin dıģ etkenlerden etkilenmeyeceği veya kapalı alanlarda depolanması mümkün olmayan malzeme dıģarıda depolandığında gerekli önlemler alınmalıdır. Açık Alanlarda Depolama Örneğin üretim için kömür gerekiyorsa açık sahalar tercih edilmeli ve gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. KızıĢmayı (kendi kendine yanma) önlemek için yığın aralıkları, yığın yükseklikleri gibi faktörlere göre depolama sahası tanzim edilmelidir. Kapalı Alanlarda Depolama KUTULAR RAFLAR IZGARALAR İSTİF Bu yöntemlerin her birinin değiģik Ģekilleri vardır. GeliĢigüzel ve iģ güvenliği önlemlerine uyulmadan yapılan depolama, genellikle kazaların baģlangıcını teģkil eder. Ambalaj Ģekli, malzemenin özelliği ve kullanma özelliklerinin farklı oluģu, meydana gelecek kazanın oluģturacağı zararın etkilerinin az veya çok olmasını etkiler. Ayrıca üretim maliyeti, depolama maliyeti ile yakından ilgilidir. Bu nedenle depolama yöntemleri iyi bilinmeli, hangi tip malzeme için hangi yöntem kullanılacağı belirlenmelidir. Kutular ÇeĢitli ufak parçaların depolanması gereken durumlar için elveriģlidir. Depolamada aynı boyutta olanların üst üste gelecek Ģekilde istiflenmesine dikkat edilmelidir. Bir istife farklı boyutta kutular koyulmamalıdır. Ortam rutubetli olmamalıdır. Sayfa 10 / 11

11 Nem, kutuların yumuģamasına ve mukavemetinin azalmasıyla istif çökmesi, taģımada meydana gelen zorluklar vb. nedenlerden dolayı kazalara sebep olabilir. Mukavva kutuların yük taģıma mukavemeti yoktur. Bu nedenle alt kısımlarına taģıma tahtası konulmalıdır. Raflar Daha büyük parçaların depolanmasında kutular yetersiz kalır. Bu tip malzeme için rafta depolama yöntemi kullanılmalıdır. Raflar tahta ve çelik malzemeden olabilir. Yalnız yangın riski göz önüne alınarak seçim yapılmalıdır. Raf Ģeklinde depolama, malzemeye kolayca ulaģma imkanı sağlar. Hassas parçaların korunmasında daha emniyetli olduğu için tercih edilir. Standart çelik raflar, sökülüp, takılmaları yükseklik ayarlarının kolayca yapılması ve depo tanziminde değiģikliklere imkan sağlamaları nedeniyle sabit ahģap raflara göre daha çok tercih edilirler. Izgaralar Özellikle uzun ve ince malzemelerin depolanmasında elveriģlidir. Kereste, boru, demir malzemeler genellikle çeģitli ızgaralar üzerinde depolanır. Izgara üzerinde depolanan malzemenin istenilen yerlere kolayca götürülmesi için ızgaralar tekerlekli ayaklar üzerine oturtulmalıdır. Portatif ızgaralar genellikle tahtadan yapılır. Ġstiflemede Dikkat Edilecek Hususlar Taban kısmının taģıyacağı yük bilinmelidir. Ġstif yükünün ağırlığı bilinmelidir. Çuvallar gibi özelliği olan malzeme tarif edildiği Ģekilde istiflenmelidir. Çimento, tahıl, bakliyat, Ģeker, tuz, kireç, yün vb. maddeler kuru yerde istiflenmelidir. Ġstif aralarındaki geçitler, geliģ gidiģ yolları yeterli geniģlikte olmalıdır. Ġstif kenarından çıkan ve sarkan kesici tel, ip istifin köģelerine (keskin dönemeçler) gelen yerlerde temizlenmelidir. Yalnız istif için planlanan sahalara istif yapılmalı, yer yokluğu gibi nedenlerle geçitlere vb. yerlere istif yapılamalıdır. Yangın tesisat, tertibat ve teçhizatına ulaģmayı engelleyici Ģekilde istif yapılmamalıdır. Ġstif Zemini Zemin düz olmalı, düz olmayan yerlerde yapılacak istiflerin yatay bir düzlemde olmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Zeminde bitki örtüsünün bulunması sakıncalı olup, kıraç topraklar tercih edilmelidir. Zemin çakıl, kırma taģ, çuruf, asfalt veya betonla kaplanmalıdır. Ġstif Alanının Bölünmesi Ġstif yeri ana yollar ve bunlara dik yönde tali yollara ayrılmalı, Ġstifler arasında ara yollar bulunmalı, Yolların geniģliği ve yapıları, taģıma iģlerinde kullanılan araçlara uygun olmalı, Genel olarak ana yollar 6 metre tali yollar 2 metre ara yollar 1 metre olmalıdır. Sayfa 11 / 11

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler İÇİNDEKİLER Sunuş 4 Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler 1. Taşıma, Stoklama ve Kaldırma 5 2. Taşlama, Raspalama ve Boyama 9 3. Kesme ve Eğme

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU (DERS NOTLARI) KALDIRMA ARAÇLARINDA ISG İŞ GÜVENLİĞİ24 KONULAR 24.1 Kaldırma, taşıma, istifleme 24.2 Kaldırma araçlarının

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ YANGIN TESĠSATI KONTROLÜ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer 2389 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK Amaç ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.2013/28741 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-emniyet kuralları" standardı Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete :29.09.2003 Pazartesi, Sayı: 25244

Detaylı

DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI. ÖĞRENCI NO:145148012 MUSTAFA ışık

DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI. ÖĞRENCI NO:145148012 MUSTAFA ışık DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÖĞRENCI NO:145148012 MUSTAFA ışık Depolar ciddi kazaların meydana geldiği tehlikeli lokasyonlardır. Özellikle ekipmanların çalıştığı, yükseklik faktörünün devreye girdiği,

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1. ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler - KAPSAM: 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı