Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51 Garanti belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA jeneratör satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA jeneratörün kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Jeneratörünüzü yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý jeneratörün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde jeneratör ile birlikte verilmelidir. Jeneratör sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda jeneratörün hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Jeneratör üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn. Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konmuþtur. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Jeneratörün bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. Jeneratörün bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya jeneratörünüz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. 2

4 GÝRÝÞ Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan " Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun" da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. UYARI Eðer el kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir. DÝKKAT Jeneratörü teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin. Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okumadan, bütün çalýþtýrma, kontrol iþlemlerini öðrenmeden ve elektrik tesisatýnýn güvenli olduðundan emin olmadan jeneratörünüzü çalýþtýrmayýn. NOT Bu el kitabý jeneratörün çalýþtýrýlmasý ve bakýmý ile ilgili faydalý bilgiler içerir. Anlayamadýðýnýz bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da mutlaka bir Anadolu Motor Yetkili Servisine danýþýn ve yardýmýný talep edin. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ

5 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve motorunuzun hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA jeneratör size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Jeneratörü devreye almadan önce jeneratörle birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya jeneratöre ve tesisata hasar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA jeneratörünüzü devreye almadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Bir tehlike anýnda motorun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným bilgisi olmayan kiþilere motorunuzu çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin. Çocuklarý ve evcil hayvanlarý jeneratörün çevresinden uzak tutun. Motor üzerindeki sýcak parçalara dokunarak yaralanabilirler. Jeneratörün elektrik kumanda panosuna, priz veya fiþlerine ýslak elle dokunmayýn. 110 veya 200 Volt gerilim öldürücüdür. Jeneratörden çýkan güç kablolarýnýn emniyetli yerlerden geçtiðinden emin olun. Jeneratörü çok nemli, ýslak yerlerde, yaðmur ve kar altýnda çalýþtýrmayýn. Jeneratörünüzü çalýþtýrmadan önce motor yað seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa el kitabýnda belirtildiði miktar ve özellikte yað koyun. Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motorunuzu mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çervesinden sýzabilir. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Jeneratörün üzerine hiç bir þey koymayýn ve üzerini yanabilir nesnelerle örtmeyin, yangýna yol açabilir. Jeneratörün çalýþtýðý ortama yeterli miktarda hava girmesini saðlayýn. Jeneratörü yapýlardan veya diðer eþyalardan en az 1m mesafede çalýþtýrýn. Kullaným sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Egzoz çýkýþýnda kývýlcým tutucu mevcut olup opsiyonel bir parçadýr. Bulunduðunuz ortamda kývýlcýmdan etkilenecek nesneler var ise kývýlcým tutucu parça olmadan jeneratörü çalýþtýrmayýn. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. Jeneratörü sabit bir yüzeye yerleþtirin ve eðimi 20 dereceden fazla olan düzlemlerde çalýþtýrmayýn. Aþýrý eðim, çalýþma esnasýnda yakýtýn sýzmasýna ve yaðsýz çalýþma sonucu motorun hasar görmesine neden olabilir. Jeneratörün fiþini evdeki prizlere kesinlikle direkt takmayýn. Jeneratör için mutlaka ayrý bir elektrik tesisatý çektirilmelidir. Elektrik tesisatýnýn mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan çekilmesi gerekir. Jeneratör satýn almadan önce mutlaka ne kadarlýk bir güce ihtiyacýnýz olduðunun tespitini yaptýrýn. Jeneratörle ilgili bakým kurallarýný mutlaka uygulayýn.yetkili Servislerimiz her türlü bakýmý yapmaya hazýrdýrlar. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Eðer jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA jeneratör size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Jeneratörü devreye almadan önce jeneratörle birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya jeneratöre ve tesisata hasar verebilirsiniz. Eðer jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Kullaným sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. 6

8 EMNÝYET KURALLARI Yakýt bazý durumlarda aþýrý derecede yanýcýdýr. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motorunuzu mutlaka durdurun. Yakýtý iyi havalandýrýlmýþ bir ortamda doldurun. Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. YEDEK GÜCÜN BÝNA ELEKTRÝK SÝSTEMÝNE BAÐLANTISI YETKÝLÝ BÝR KÝÞÝ TARAFINDAN YASALARA UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR. YANLIÞ BAÐLANTI SONUCUNDA YARARLANMALAR OLABÝLÝR VE HATTA JENERATÖR PATLAYABÝLÝR, YANABÝLÝR, VEYA BÝNANIN ELEKTRÝK SÝSTEMÝNDE YANGINA NEDEN OLABÝLÝR. 7

9 EMNÝYET KURALLARI 2. ÝKAZ ETÝKETLERÝ VE YERLERÝ Ýkaz etiketleri sizi olabilecek tehlikelere karþý ikaz etmek için konulmuþlardýr. Bu etiketleri ve el kitabýnda anlatýlanlarý dikkatle okumanýzý rica ediyoruz. Etiketler düþer veya siklinerek okunmayacak hale gelirlerse yenilenmeleri için Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisine baþvurun. G,GW, B, F, IT tipleri SICAK 8

10 EMNÝYET KURALLARI S, R, U tipleri 9

11 EMNÝYET KURALLARI CE iþareti ve gürültü etiketi yerleri GÜRÜLTÜ ETÝKETÝ CE ÝÞARETÝ (ÖRNEK) Üretici ve Adresi Maks. Çevre Sýcaklýðý Performans Sýnýfý IP Kodu Maks. Rakým Kuru Aðýrlýk 10

12 EMNÝYET KURALLARI 3. PARÇALARIN TANITIMI B tipi için örnek tanýtým Kumanda Panosu Buji Kontrol Kapaðý Taþýma Sapý Tekerlek Akü Sehpasý (Ýçerde) Sigorta (Ýçerde) Hava Filtresi Ayak 11

13 EMNÝYET KURALLARI Yakýt Deposu Kapaðý Yakýt Göstergesi Çalýþtýrma Ýpi Tutamaðý Susturucu Topraklama Ucu Yað Boþaltma Tapasý Yað Doldurma Kapaðý Yað Seviye Çubuðu 12

14 EMNÝYET KURALLARI Seri / Sýra No. Bu el kitabýný okumadan önce jeneratörünüzün model ve tip kodunu kontrol edin. Jeneratörü çalýþtýrmadan önce el kitabýný dikkatle okuyun. Jeneratörün þasi seri numarasýný el kitabý üzerine not edin. Garanti iþlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarýnýzda bu numaranýn verilmesi gerekmektedir. Þasi seri numarasý :... 13

15 EMNÝYET KURALLARI KUMANDA PANOSU : EM 50 is / EM 65 is / EM 70 is : G tipi Aþýrý Yük Lambasý Çýkýþ Lambasý Ý Monitör Göstergesi Yað Ýkaz lambasý Ý Monitör Düðmesi 230 V Prizler Eko gaz sisteminin çalýþmasý Eko gaz anahtarý ON=Açýk konumda iken Jeneratörden güç çekilmiyorken motor ralantide çalýþýr, ses, egzoz emisyonlarý ve yakýt tüketimi minimum seviyededir. Jeneratörden güç çekilmeye baþlandýðý an motor normal çalýþma devrine çýkar. Yakýt tüketimini azaltmak için eko gaz anahtarýnýn ON=Açýk konumda tutulmasý tavsiye edilir. Kontak Anahtarý Eko Gaz Anahtarý Yakýt Musluðu NOT Yüksek güç çeken cihazlar jeneratöre ayný anda baðlanýyorsa Eko gaz anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirin. Böylelikle ani voltaj deðiþmelerine engel olursunuz. Jeneratöre baðlý elektrikli cihazlar kýsa süreli ani yük çekiþleri yapýyorlarsa eko gaz sistemi verimli çalýþmayabilir. 14

16 EMNÝYET KURALLARI Eko Gaz Anahtarý KAPALI AÇIK AÇIK KAPALI Eko gaz anahtarý OFF = Kapalý konumda iken Eko gaz sistemi devre dýþý kalýr ve motor sürekli normal çalýþma hýzýnda döner. Yað ikaz sistemi Yað ikaz sistemi, motorun zarar görmesini önlemek için yað seviyesi güvenli limitin altýna inmeden otomatik olarak motoru durdurur. Yað ikaz lambasý yanar ve kontak anahtarý ON=Açýk konumda kalmasýna raðmen motor çalýþmaz imonitor göstergesi üzerinde OIL=Yað yazýsý çýkar. 15

17 EMNÝYET KURALLARI Yað Ýkaz Lambasý (Kýrmýzý) i - monitor Jeneratör çalýþýr durumda iken i - monitor göstergesinden þu bilgiler okunur : toplam çalýþma saati, jeneratör çýkýþ gücü, motor devir hýzý, akü voltajý ve arýza sinyalleri. i- monitor düðmesine basýlarak bu bilgiler arkaarkaya okunabilir. Ýlk hareket sýrasýnda i-monitor: Ýlk hareket sýrasýnda i-monitor ve her 3 gösterge ayný zamanda bir yanýp sönerler. Jeneratör çalýþmaya baþlayýnca güç çýkýþ lambasý (yeþil) ve i-monitor gostergesi yanýk kalýr. Yanýp Söner Arka ýþýðýn yanýp sönmesi : Motor kontak anahtarý açýlýr, ancak motor 30 saniye içinde çalýþtýrýlmazsa i-monitor göstergesi yanýp sönmeye baþlar. Bu durumda motor çalýþtýrýlmalý veya kontak anahtarý kapatýlmalýdýr. Motor çalýþýrken durursa veya kontak anahtarýný açtýðýnýzda veya çalýþtýrma ipini çektiðinizde yað ikaz lambasý yanarsa hatayý baþka yerlerde aramadan önce yað seviyesini kontrol edin. Motora yað konulduktan sonra dahi yað ikaz lambasý yanmaya devam edebilir. Sistemi reset etmek için kontak anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirdikten sonra gerekli miktarda yað ekleyin ve kontak anahtarýný ondan sonra ON=Açýk konuma getirin. 16

18 EMNÝYET KURALLARI Ý Monitör Düðmesi Tek Rakamlý Gösterge Kýsmý Dört Rakamlý Gösterge Kýsmý Bu modda jeneratörün toplam birikmiþ çalýþma süresi saat cinsinden görüntülenir. Süre 1 saatten kýsa ise göstergede 0 okunur. Jeneratörün bakým programý burada okunulan süreye göre ayarlanmalýdýr. i-monitor 2nci gösterge modu - Çýkýþ gücü i-monitor göstergesi : i-monitor gosterge ekraný 2 kýsma bölünmüþtür. Tek rakkamlý kýsýmda 1-4 sayýlý gösterge modu okunur. 4 rakkamlý kýsýmda ise seçilen moda göre toplam çalýþma saati, jeneratör çýkýþ gücü, motor devir hýzý, akü voltajý ve arýza sinyalleri okunabilir. i-monitor 1nci gösterge modu - Toplam çalýþma saati Bu modda jeneratörün çýkýþ gücü VA (Volt-Amper) cinsinden görüntülenir. Bu rakkam çok kesin olmayýp referans niteliðindedir. Jeneratör güç çeken bir cihaza baðlanmadýkça gösterge çalýþmaz. i-monitor 3ncü gösterge modu - Motor devir hýzý 17

19 EMNÝYET KURALLARI Bu modda motor devir hýzý d/dk olarak görüntülenir. i-monitor 4ncü gösterge modu - Akü voltajý Kontak anahtarý START=Marþ konumuna getirildiðinde göstergede "batt" yazýsý çýkýyorsa akü voltajý marþ motorunu çeviremeyecek kadar düþük demektir. Bu durumda motoru iple çekerek çalýþtýrýn ve aküyü þarj etmesini saðlayýn. Aküyü kontrol edin, gerekiyorsa ayrýca þarj edin. i-monitor sistem arýzasý mesajlarý Bu modda akü voltajý Volt olarak görüntülenir. i-monitor "Akü boþ" mesajý 18

20 EMNÝYET KURALLARI Aþýrý Yük Lambasý Hata Mesajý Jeneratörde oluþan bir sistem arýzasý i-monitorun göstergesinden okunabilir. Böyle bir durumda hemen bir Honda / Anadolu Motor Yetkili Servisi'ne baþvurulmalýdýr. 19

21 KULLANIM - KONTROLLER 4 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER DÝKKAT! Kontrolleri yapmadan önce jeneratörün düz bir zeminde ve motoru durmuþ olduðundan emin olun. 1- Motor yað seviyesini kontrol edin. DÝKKAT Deterjansýz yaðlar ve- 2 zamanlý motor yaðlarý motorun kullaným ömrünü kýsaltacaklardýr.. Yað doldurma kapaðýný açýn ve seviye çubuðunu temiz bir bez ile silin. Çubuðu doldurma deliðine döndürmeden sokup çýkarýn ve yað seviyesini kontrol edin. Yað seviyesi çubuðun uc kýsmýndan düþük seviyede ise, yað doldurma deliðinin üst kýsmýna kadar önerilen yað ile doldurun. Üst Seviye Motorunuzda SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Ortam sýcaklýðýna uygun vizkoziteyi aþaðýdaki tablodan seçebilirsiniz. SAE Vizkozite derecesi Yað Seviye Çubuðu Yað Doldurma Kapaðý Çevre sýcaklýðý NOT : Yað gösterge sistemi, yað seviyesi güvenli limitin altýna inmeden otomatik olarak motoru durdurur. Buna raðmen, herhangi bir beklenmeyen arýza oluþumunu önlemek amacýyla gözle yað seviyesinin kontrolü önerilir. 20

22 KULLANIM - KONTROLLER Dolu Yakýt Seviye Göstergesi Boþ Maks. Yakýt Seviyesi (Süzgeç Boðaz Hizasý) NOT : Benzin uzun süre beklediðinde içinde çözünmüþ olarak bulunan maddeler ayrýlýp gomlaþýr ve karbüratör týkanmalarýna veya supap yapýþmalarýna yolaçar. Bu nedenle motor 1 aydan daha uzun süre çalýþtýrýlmayacaksa içindeki benzinin boþaltýlmasý gerekir. Alkollü yakýt kullanýmýndan doðabilecek yakýt sistemi arýzasý veya motor performans problemleri garanti kapsamý dýþýndadýr. 3- Hava filtresini kontrol edin. Yakýt Depo Kapaðý 2- Yakýt seviyesini kontrol edin. Yakýt seviyesi düþük ise belirtilen seviyeye kadar yakýt ilave edin. Yakýt doldurduktan sonra, yakýt doldurma kapaðýný sýkýca kapatýn. 91 oktan veya üzeri kurþunsuz benzin kullanýn. Kurþunsuz benzin, motorun ve buji arýzalarýný engeller ve egzoz sisteminin ömrünü uzatýr. Asla kirli benzin veya yað/benzin karýþýmý kullanmayýn. Yakýt tankýna su, toz veya pislik girmesini önleyin. UYARI! Belirli þartlar altýnda benzin son derece yanýcý ve patlayýcýdýr. Benzin veya benzin buharýnýn bulunduðu ortamlarda sigara içmeyin, alev veya kývýlcým çýkartýcý maddeler bulundurmayýn. Sünger Eleman Kapak Vidalarý Hava Filtresi Kapaðý 21

23 KULLANIM - KONTROLLER Ýki adet vidayý söküp hava filtresi kapaðýný çýkarýn, kapaktaki sünger elemaný çýkarýn. Sünger elemanýn temiz ve iyi durumda olduðunu kontrol edin. Elemanlarý temizleyin veya gerekiyorsa deðiþtirin. Sünger elemaný ve kapaðý yerine takýn. DÝKKAT! Motoru asla hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Silindir içine kaçacak tozlar silindir cidarlarý, piston ve segmanlarýnýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. 1 - Yakýt musluðunu ON = Açýk konuma getirin Açýk Açýk Kapalý Kapalý Elektrik marþla çalýþtýrma Yakýt Musluðu DÝKKAT! Uzun süreli depolama sonrasý, ilk yakýt dolumundan sonra veya yakýt bittikten sonra jeneratörü çalýþtýrmadan önce yakýt musluðunu saniye kadar "ON" konumunda tutun. 2- Eko gaz anahtarý OFF = Kapalý konumda olmalýdýr. Aksi takdirde motor daha uzun sürede ýsýnacaktýr. Eko Gaz Anahtarý Motoru çalýþtýrmadan önce jeneratöre hiçbir elektriksel yük baðlý olmadýðýný kontrol edin. AC baðlantýlarýný sökün. Kapalý Açýk 22

24 KULLANIM - KONTROLLER 3- Kontak anahtarýný önce ON=Açýk, çevirmeye devam ederek START=Marþ konumuna getirin ve motor çalýþýncaya kadar bu konumda tutun. 4- Motor çalýþýnca kontak anahtarý serbest býrakýlýp ON=Açýk konumuna geri getirilmelidir Kapalý Açýk Marþ Kapalý Açýk Marþ Kapalý Açýk Marþ Açýk Kapalý Kontak Anahtarý DÝKKAT! Marþa basýldýðýnda marþ motoru çok akým çeker. Bu nedenle marþa 5 saniyeden daha uzun süre basmayýn. Motor bu süre zarfýnda çalýþmamýþsa yeniden marþa basmadan önce 10 saniye bekleyin. Kontak Anahtarý 5- Eko gaz sistemini devreye sokmak için, motor çalýþýp 2-3 dakika ýsýndýktan sonra eko gaz anahtarý ON=Açýk konuma getirilir. Eko Gaz Anahtarý NOT Marþa basýlýrken, marþ motorunun devri düþmeye baþlýyorsa akümlatörün þarj edilmesi gerekir. Açýk Kapalý Açýk Kapalý 23

25 KULLANIM - KONTROLLER Ýple (manuel) çalýþtýrma DÝKKAT! Uzun süreli depolama sonrasý, ilk yakýt dolumundan sonra veya yakýt bittikten sonra jeneratörü çalýþtýrmadan önce yakýt musluðunu saniye kadar "ON" konumunda tutun. 2- Eko gaz anahtarý OFF = Kapalý konumda olmalýdýr. Aksi takdirde motor daha uzun sürede ýsýnacaktýr. Eko Gaz Anahtarý Motoru çalýþtýrmadan önce jeneratöre hiçbir elektriksel yük baðlý olmadýðýný kontrol edin. AC baðlantýlarýný sökün. 1- Yakýt musluðunu ON=Açýk konuma getirin Kapalý Açýk Açýk Kapalý Açýk 3- Kontak anahtarýný ON = AÇIK konumuna getirin. Açýk Kapalý Kapalý Açýk Kapalý Kapalý Açýk Yakýt Musluðu Kontak Anahtarý 24

26 KULLANIM - KONTROLLER 4- Çalýþtýrma ipini direnç hissedene kadar yavaþça çekin, sonra aþaðýda gösterildiði gibi ok yönünde sertçe çekin. 5- Eko gaz sistemini devreye sokmak için, motor çalýþýp 2-3 dakika ýsýndýktan sonra eko gaz anahtarý ON=Açýk Eko Gaz Anahtarý konuma getirilir. Çalýþtýrma Ýpi Tutamaðý Açýk Kapalý Açýk Kapalý Yüksek rakýmda çalýþtýrma Yüksek rakýmda, standart karbüratör hava-yakýt karýþýmý haddinden fazla yükselecektir. Performans düþecek ve yakýt tüketimi artacaktýr. Yüksek rakýmda performansý artýrmak için karbüratörde bazý ayarlar yapýlmalýdýr. Eðer jeneratör sürekli olarak deniz seviyesinden m yükseklikte çalýþacak ise bir Honda Yetkili Servisi karbüratör ayarýný yapmalýdýr. Uygun karbüratör ayarý yapýlsa dahi, her 300 metrelik rakým artýþýnda %3.5 oranýnda motor gücü düþecektir. Herhangi bir karbüratör ayarý yapýlmaz ise rakýmýn motor gücüne etkisi daha fazla olacaktýr. DÝKKAT Çalýþtýrma ipinin birden geri gitmesine izin vermeyin. Yavaþça el ile geri býrakýn. DÝKKAT Jeneratörü karbüratör ayarýndan düþük rakýmda çalýþtýrma sonucunda verimsiz hava-yakýt karýþýmý nedeniyle performans düþüþüne, aþýrý ýsýnmaya ve ciddi motor hasarlarýna neden olabilir. 25

27 KULLANIM - KONTROLLER 5- JENERATÖRÜN KULLANILMASI Jeneratörün topraklamasýnýn yapýldýðýndan emin olun. patlayabilir, yanabilir veya binanýn elektrik sisteminde yangýna neden olabilir. DÝKKAT! Jeneratörü tam güçte 30 dakikadan daha uzun süre çalýþtýrmayýn. Sürekli çalýþma için belirtilen sürekli çalýþma gücünü aþmayýn. Jeneratöre baðlý cihazlarýn çektiði güç müsaade edilen güç sýnýrýný aþmamalýdýr. Prizlerden çekilen akým þiddeti müsaade edilen sýnýrý aþmamalýdýr. Jeneratörü evin elektrik devresine baðlamayýn. Cihazlara veya jeneratöre zarar verebilirsiniz. Jeneratörü amacýnýn dýþýnda kullanmayýn. Topraklama Ýþareti Topraklama Ucu UYARI! Yedek gücün bina elektrik sistemine baðlantýsý yetkili bir kiþi tarafýndan yasalara uygun olarak yapýlmalýdýr. Yanlýþ baðlantý sonucunda yaralanmalar olabilir ve hatta jeneratör Ýki veya daha fazla jeneratörü paralel olarak baðlayýp çalýþtýrmayýn. Uzatma kablosu gerekmesi halinde iyi izole edilmiþ, standardlara uygun ve çekilecek akýmý taþýyabilecek kalýnlýkta elektrik kablosu kullanýn. Uzatma kablosu boylarý : 1,5 mm2 kalýnlýk için 60 metre 2,5 mm2 kalýnlýk için 100 metreyi aþmamalýdýr. Uzatma kablosu boyunun uzamasý halinde kullanýlabilir güç azalacaktýr. Jeneratörü diðer güç hatlarýndan uzak tutun. 26

28 KULLANIM - KONTROLLER AC uygulamalarý Çýkýþ Gösterge Lambasý (Yeþil) Aþýrý Yük Gösterge Lambasý (Kýrmýzý) cihaz anormal çalýþýyorsa veya aniden duruyorsa, jeneratörü hemen kapatýn. Sonra cihazýn baðlantýsýný kesin ve herhangi bir arýzasý olup olmadýðýný kontrol edin. Çýkýþ gösterge lambasý ve aþýrý yük gösterge lambasý Normal çalýþma durumunda çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) yanýk olacaktýr. Eðer baðlý olan cihazda bir kýsa devre var ise veya siklodönüþtürücü aþýrý ýsýndý ise, çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) sönecek, aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) yanacaktýr. Böyle bir durumda, jeneratörden cihaza güç çýkýþý otomatik olarak kesilecektir. cihazýn baðlantýsýný kesin ve sorunu çözmek için motoru durdurun. Böyle bir durumda cihazýn baðlantýsýný kesin, motoru durdurun ve sorunun kaynaðýný araþtýrýn. 1- Motoru çalýþtýrýn ve çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) yandýðýndan emin olun. 2- Baðlanacak olan cihazýn kapalý olduðundan emin olun ve fiþini takýn. DÝKKAT Aþýrý yük gösterge lambasýný sürekli olarak yakan önemli derecede aþýrý yükleme jeneratöre hasar verir. Zaman zaman aþýrý yük gösterge lambasýnýn (kýrmýzý) yakacak þekilde sýnýrlý aþýrý yüklemeler ise jeneratörün ömrünü kýsaltýr. Jeneratöre baðlamadan önce kullanýlacak olan cihazlarýn iyi durumda olduðundan emin olun. Eðer herhangi bir NOT: Aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) þu durumlarda da yanabilir : Jeneratörün inverter bölümü aþýrý ýsýnmýþ olabilir. Bu durumda jeneratör güç çýkýþý kesilecektir. Hava giriþ kanalýnýn týkalý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Jeneratöre baðlanacak elektrikli cihazlarýn iyi durumda olduklarý, düzgün çalýþtýklarý ve çektikleri toplam gücün jeneratörün gücünü aþmadýðý kontrol edilmelidir. Bundan sonra cihazýn fiþi jeneratör prizine takýlýr, motor çalýþtýrýlýr ve cihazýn anahtarý açýlarak güç çekilmeye baþlanýr. Zorunlu haller dýþýnda cihaz jeneratöre baðlý ve açýk durumda iken jeneratör çalýþtýrýlmamalýdýr. 27

29 KULLANIM - KONTROLLER Çýkýþ Gösterge Lambasý (Yeþil) Aþýrý Yük Gösterge Lambasý (Kýrmýzý) Normal Kullanýmda : NOT : Jeneratöre elektrik motoru baðlý ise motor devreye girdiðinde aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) ve güç çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) ayný anda yanabilirler. Bu normaldir. Ancak yakl. 5 saniye sonra aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) sönmelidir. 1- Jeneratöre baðlý olan cihazý kapatýn ve fiþini çekin. Aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) yanmaya devam ediyorsa Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisine baþvurun. Kapalý Açýk Kapalý Açýk MOTORU DURDURMA Acil durumda motoru durdurmak için, motor kontak anahtarýný OFF=KAPALI konumuna getirin. Anahtarý Kontak Anahtarý 28

30 KULLANIM - KONTROLLER 2- Motor kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. Açýk Kapalý Yakýt Musluðu 3- Yakýt musluðunu OFF=KAPALI konuma getirin. DÝKKAT Jeneratörü depolarken, taþýrken ve/veya durdururken, motor anahtarýnýn ve yakýt musluðunun OFF=KAPALI konumda olduðundan emin olun. 29

31 KULLANIM - KONTROLLER Bakým ve ayar tablosunun amacý jeneratörün en iyi koþullarda çalýþmasýný saðlamaktýr. Servis ve kontrolleri aþaðýdaki tabloda programlandýðý þekilde yapýn. UYARI Bakým yapmadan önce motoru durdurun. Eðer motor çalýþmak zorunda ise, alanýn çok iyi havalandýrýlmasýný saðlayýn. Egzoz gazlarý zehirli karbon monoksit gazý içerirler. Jeneratörünüzünün verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. Jeneratörünüzde mutlaka orijinal HONDA yedek parçalarý kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan parçalar jeneratörün performansýný düþürür ve ömrünü kýsaltýrlar. 30

32 BAKIM Bakým Tablosu DÜZENLÝ SERVÝS PERÝYODU Parça Belirtilen ay veya kullaným saatinden hangisi önce dolarsa uygulanacaktýr. Motor yaðý Hava Filtresi Her kullanýmda Seviye kontrol o Ýlk ay veya 20 saat Her 3 ayda bir veya 50 saat Her 6 ayda bir veya 100 saat Deðiþtirme o o Kontrol o Temizleme o (1) Her yýl veya 300 saat Tortu Kabý Buji Supap Aralýðý Yanma Odasý Yakýt Deposu ve Filtresi Yakýt Hortumu Temizleme o Kontrol - Ayar o Deðiþtirme o Kontrol - Ayar o (2) Temizleme Her 500 saatten sonra (2) Temizleme o (2) Kontrol Her 2 yýlda bir (Gerekirse deðiþtirme) (2) NOT : (1) Tozlu ortamlarda çalýþýlýyorsa daha sýk bakým yapýlmalýdýr. (2) Gerekli takýmlarýnýz yoksa ve mekanik konularda bilgili deðil iseniz bu maddeler Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr. (3) Ticari kullaným için, doðru bakým periyodu belirlemek amacýyla çalýþma saatlerini kaydedin. 31

33 BAKIM 1- Yað deðiþtirme Üst Seviye Kullanýlmýþ yaðý taþýdýktan sonra ellerinizi su ve sabun ile yýkayýn. NOT : Kullanýlmýþ motor yaðýný çevreye zarar vermeyecek þekilde bertaraf edin. Geri dönüþüm için kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlmýþ bir varile koyarak servisinize teslim etmenizi öneririz. Topraða dökmeyin veya çöpe atmayýn. Conta Yað Doldurma Kapaðý Yað Seviye Çubuðu Tam ve hýzlý boþaltým için motor sýcakken yaðý boþaltýn. 1- Yaðý boþaltmak için yað doldurma kapaðýný ve yað boþaltma tapasýný açýn. Yaðýn iyice boþalmasýný bekleyin. 2- Yað boþaltma tapasýný takýn ve iyice sýkýn. Yað Boþaltma Tapasý 3- Önerilen yað ile doldurun ve yað seviyesini kontrol edin. 2- Hava filtresi bakýmý Kirli hava filtresi karbüratöre hava akýþýný engelleyecektir. Karbüratör týkanmasýný önlemek için hava filtresinin düzenli olarak bakýmýný yapýn. Jeneratörü çok tozlu ortamlarda çalýþtýrýyorsanýz hava filtresinin bakýmýný daha sýk yapýn. UYARI! Temizleme için benzin ve düþük yanma noktalý sývýlar kullanmayýn. Bazý durumlarda yanýcý ve patlayýcýdýrlar. DÝKKAT! Motoru asla hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Silindir içine kaçacak tozlar silindir cidarlarý, piston ve segmanlarýnýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. 4- Yað doldurma kapaðýný kapatýn ve iyice sýkýn. Motor yað kapasitesi : 1,10 Litre 32

34 BAKIM Sünger Eleman Köpük Filtre Elemaný Hava Filtresi Kapaðý Kapak Vidalarý 3- Ilýk su ve deterjan ile sünger filtre elemanýný yýkayýn, durulayýn, veya yanmaz veya yanma noktasý yüksek bir sývý ile yýkayýn. Sünger filtre elemanýný kurumaya býrakýn. 1- Kapak vidalarýný sökün, hava filtresi kapaðýný çýkartýn. 2- Sünger filtre elemanýný çýkartýn 33

35 BAKIM 1- Yýka 2- Burmadan Sýk 3- Yað Emdir. 4- Burmadan Sýk 4- Sünger elemaný temiz motor yaðýna batýrýn ve fazla yaðý sýkýn. Sünger filtrede fazla yað kaldý ise motoru ilk çalýþtýrmada duman yapar. 5- Filtre kutusu ve kapaðýnýn içini temiz ve ýslak bir bezle silin. Motora giden emme kanalý içine kir vs kaçmamasýna dikkat edin. 6- Sünger elemaný hava filtre kapaðýný yerine monte edin. 3- Yakýt tortu kabý bakýmý UYARI! Benzin bazý durumlarda aþýrý yanýcý ve patlayýcýdýr. Çalýþma alanýnda sigara içmeyin, alev ve kývýlcým oluþumuna izin vermeyin. 34

36 BAKIM Tortu kabý yakýt deposunda bulunabilecek toz veya suyun karbüratöre geçmesini engeller. Eðer motor uzun süre kullanýlmamýþ ise yakýt toru kabý mutlaka temizlenmelidir. O-Ring Tortu Kabý 1- Motor kontak anahtarýný OFF=KAPALI konumuna getirin. 2- Yakýt musluðunu STOP= DURDURMA konumuna getirin. 3- Tortu kabýný saat ibrelerinin tersi yönünde çevirerek çýkartýn. 4- Tortu kabýný ve O-Ring'i temizleyin. 5- Tortu kabýný ve O-Ring'i yerine takýn. 35

37 BAKIM 4- Buji bakýmý Buji Anahtarý Önerilen Buji : BPR 5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO) Motorun düzgün çalýþmasý için bujinin doðru monte edilmiþ olmasý ve pislikten arýnmýþ olmasý gerekir. Buji Kontrol Kapaðý 3- Bujiyi buji anahtarý ile kullanarak sökün. 4- Bujiyi gözle kontrol edin. Yalýtkanda çatlak varsa yenisi ile deðiþtirin. Eðer tekrar kullanýlacaksa tel fýrça ile temizleyin. Kapak Vidasý 1- Buji kontrol kapaðýný, vidasýný gevþeterek sökün. 2- Buji baþlýðýný çýkarýn ve bujinin çevresindeki pislikleri temizleyin. 36

38 BAKIM DÝKKAT! Buji dikkatli sýkýlmalýdýr. Yanlýþ monte edilen buji çok ýsýnabilir ve jeneratöre hasar verebilir. Buji Týrnak Aralýðý Asla yanlýþ sýcaklýk deðerindeki bujiyi kullanmayýn. 5- Buji aralýðýný sentil çakýsý ile kontrol edin. Yan elektrodu eðerek doðru aralýða ayarlayýn. Buji týrnak aralýðý : mm 6- Diþ kapmasýný engellemek için bujiyi yerine elle monte edin. 7- Contaya sýkýca basmasý için elle takýlan yeni bujiyi, buji anahtarý ile 1/2 tur döndürün. 8- Buji baþlýðýný bujinin üstüne dikkatlice yerleþtirin. Kontrol kapaðýný takýp vidasýný sýkýn. 37

39 BAKIM 5- Sigortanýn deðiþtirilmesi Sigorta atmýþ ise marþ motoru çalýþmayacaktýr. Sigorta attýðýnda yenisini takýp çalýþmaya devam etmeden önce problemin kaynaðý araþtýrýlmalýdýr. Sigorta atmaya devam ediyorsa jenaratörü daha fazla çalýþtýrmayýp bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. 1- Sigortayý kontrol etmeden veya deðiþtirmeden önce kontak anahtarýný OFF = Kapalý konuma getirin ve anahtarý yerinden çýkarýn. 2- Taþýma kollarýný yukarý kaldýrýp o durumda kilitlenmelerini saðlayýn. 3- Bakým kapaðý vidasýný gevþeterek kapaðý sökün. Sigorta Kutusu 1 Amp. Sigortalar 15 Amp. Sigortalar Bakým Kapaðý Sigorta Kutusu Kapaðý Kapak Vidasý 4- Sigorta kutusunun kapaðýný çýkartýn ve sigortayý yerinden söküp kontrol edin, patlamýþsa deðiþtirin. 5- Ayný tip ve amper deðerinde sigorta kullanýn (1 amp. Ve 15 Amp.) 38