Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51 Garanti belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA jeneratör satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA jeneratörün kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Jeneratörünüzü yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý jeneratörün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde jeneratör ile birlikte verilmelidir. Jeneratör sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda jeneratörün hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Jeneratör üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn. Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konmuþtur. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Jeneratörün bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. Jeneratörün bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya jeneratörünüz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. 2

4 GÝRÝÞ Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan " Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun" da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. UYARI Eðer el kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir. DÝKKAT Jeneratörü teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin. Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okumadan, bütün çalýþtýrma, kontrol iþlemlerini öðrenmeden ve elektrik tesisatýnýn güvenli olduðundan emin olmadan jeneratörünüzü çalýþtýrmayýn. NOT Bu el kitabý jeneratörün çalýþtýrýlmasý ve bakýmý ile ilgili faydalý bilgiler içerir. Anlayamadýðýnýz bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da mutlaka bir Anadolu Motor Yetkili Servisine danýþýn ve yardýmýný talep edin. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ

5 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve motorunuzun hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA jeneratör size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Jeneratörü devreye almadan önce jeneratörle birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya jeneratöre ve tesisata hasar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA jeneratörünüzü devreye almadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Bir tehlike anýnda motorun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným bilgisi olmayan kiþilere motorunuzu çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin. Çocuklarý ve evcil hayvanlarý jeneratörün çevresinden uzak tutun. Motor üzerindeki sýcak parçalara dokunarak yaralanabilirler. Jeneratörün elektrik kumanda panosuna, priz veya fiþlerine ýslak elle dokunmayýn. 110 veya 200 Volt gerilim öldürücüdür. Jeneratörden çýkan güç kablolarýnýn emniyetli yerlerden geçtiðinden emin olun. Jeneratörü çok nemli, ýslak yerlerde, yaðmur ve kar altýnda çalýþtýrmayýn. Jeneratörünüzü çalýþtýrmadan önce motor yað seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa el kitabýnda belirtildiði miktar ve özellikte yað koyun. Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motorunuzu mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çervesinden sýzabilir. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Jeneratörün üzerine hiç bir þey koymayýn ve üzerini yanabilir nesnelerle örtmeyin, yangýna yol açabilir. Jeneratörün çalýþtýðý ortama yeterli miktarda hava girmesini saðlayýn. Jeneratörü yapýlardan veya diðer eþyalardan en az 1m mesafede çalýþtýrýn. Kullaným sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Egzoz çýkýþýnda kývýlcým tutucu mevcut olup opsiyonel bir parçadýr. Bulunduðunuz ortamda kývýlcýmdan etkilenecek nesneler var ise kývýlcým tutucu parça olmadan jeneratörü çalýþtýrmayýn. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. Jeneratörü sabit bir yüzeye yerleþtirin ve eðimi 20 dereceden fazla olan düzlemlerde çalýþtýrmayýn. Aþýrý eðim, çalýþma esnasýnda yakýtýn sýzmasýna ve yaðsýz çalýþma sonucu motorun hasar görmesine neden olabilir. Jeneratörün fiþini evdeki prizlere kesinlikle direkt takmayýn. Jeneratör için mutlaka ayrý bir elektrik tesisatý çektirilmelidir. Elektrik tesisatýnýn mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan çekilmesi gerekir. Jeneratör satýn almadan önce mutlaka ne kadarlýk bir güce ihtiyacýnýz olduðunun tespitini yaptýrýn. Jeneratörle ilgili bakým kurallarýný mutlaka uygulayýn.yetkili Servislerimiz her türlü bakýmý yapmaya hazýrdýrlar. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Eðer jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA jeneratör size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Jeneratörü devreye almadan önce jeneratörle birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya jeneratöre ve tesisata hasar verebilirsiniz. Eðer jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Kullaným sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. 6

8 EMNÝYET KURALLARI Yakýt bazý durumlarda aþýrý derecede yanýcýdýr. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motorunuzu mutlaka durdurun. Yakýtý iyi havalandýrýlmýþ bir ortamda doldurun. Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. YEDEK GÜCÜN BÝNA ELEKTRÝK SÝSTEMÝNE BAÐLANTISI YETKÝLÝ BÝR KÝÞÝ TARAFINDAN YASALARA UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR. YANLIÞ BAÐLANTI SONUCUNDA YARARLANMALAR OLABÝLÝR VE HATTA JENERATÖR PATLAYABÝLÝR, YANABÝLÝR, VEYA BÝNANIN ELEKTRÝK SÝSTEMÝNDE YANGINA NEDEN OLABÝLÝR. 7

9 EMNÝYET KURALLARI 2. ÝKAZ ETÝKETLERÝ VE YERLERÝ Ýkaz etiketleri sizi olabilecek tehlikelere karþý ikaz etmek için konulmuþlardýr. Bu etiketleri ve el kitabýnda anlatýlanlarý dikkatle okumanýzý rica ediyoruz. Etiketler düþer veya siklinerek okunmayacak hale gelirlerse yenilenmeleri için Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisine baþvurun. G,GW, B, F, IT tipleri SICAK 8

10 EMNÝYET KURALLARI S, R, U tipleri 9

11 EMNÝYET KURALLARI CE iþareti ve gürültü etiketi yerleri GÜRÜLTÜ ETÝKETÝ CE ÝÞARETÝ (ÖRNEK) Üretici ve Adresi Maks. Çevre Sýcaklýðý Performans Sýnýfý IP Kodu Maks. Rakým Kuru Aðýrlýk 10

12 EMNÝYET KURALLARI 3. PARÇALARIN TANITIMI B tipi için örnek tanýtým Kumanda Panosu Buji Kontrol Kapaðý Taþýma Sapý Tekerlek Akü Sehpasý (Ýçerde) Sigorta (Ýçerde) Hava Filtresi Ayak 11

13 EMNÝYET KURALLARI Yakýt Deposu Kapaðý Yakýt Göstergesi Çalýþtýrma Ýpi Tutamaðý Susturucu Topraklama Ucu Yað Boþaltma Tapasý Yað Doldurma Kapaðý Yað Seviye Çubuðu 12

14 EMNÝYET KURALLARI Seri / Sýra No. Bu el kitabýný okumadan önce jeneratörünüzün model ve tip kodunu kontrol edin. Jeneratörü çalýþtýrmadan önce el kitabýný dikkatle okuyun. Jeneratörün þasi seri numarasýný el kitabý üzerine not edin. Garanti iþlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarýnýzda bu numaranýn verilmesi gerekmektedir. Þasi seri numarasý :... 13

15 EMNÝYET KURALLARI KUMANDA PANOSU : EM 50 is / EM 65 is / EM 70 is : G tipi Aþýrý Yük Lambasý Çýkýþ Lambasý Ý Monitör Göstergesi Yað Ýkaz lambasý Ý Monitör Düðmesi 230 V Prizler Eko gaz sisteminin çalýþmasý Eko gaz anahtarý ON=Açýk konumda iken Jeneratörden güç çekilmiyorken motor ralantide çalýþýr, ses, egzoz emisyonlarý ve yakýt tüketimi minimum seviyededir. Jeneratörden güç çekilmeye baþlandýðý an motor normal çalýþma devrine çýkar. Yakýt tüketimini azaltmak için eko gaz anahtarýnýn ON=Açýk konumda tutulmasý tavsiye edilir. Kontak Anahtarý Eko Gaz Anahtarý Yakýt Musluðu NOT Yüksek güç çeken cihazlar jeneratöre ayný anda baðlanýyorsa Eko gaz anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirin. Böylelikle ani voltaj deðiþmelerine engel olursunuz. Jeneratöre baðlý elektrikli cihazlar kýsa süreli ani yük çekiþleri yapýyorlarsa eko gaz sistemi verimli çalýþmayabilir. 14

16 EMNÝYET KURALLARI Eko Gaz Anahtarý KAPALI AÇIK AÇIK KAPALI Eko gaz anahtarý OFF = Kapalý konumda iken Eko gaz sistemi devre dýþý kalýr ve motor sürekli normal çalýþma hýzýnda döner. Yað ikaz sistemi Yað ikaz sistemi, motorun zarar görmesini önlemek için yað seviyesi güvenli limitin altýna inmeden otomatik olarak motoru durdurur. Yað ikaz lambasý yanar ve kontak anahtarý ON=Açýk konumda kalmasýna raðmen motor çalýþmaz imonitor göstergesi üzerinde OIL=Yað yazýsý çýkar. 15

17 EMNÝYET KURALLARI Yað Ýkaz Lambasý (Kýrmýzý) i - monitor Jeneratör çalýþýr durumda iken i - monitor göstergesinden þu bilgiler okunur : toplam çalýþma saati, jeneratör çýkýþ gücü, motor devir hýzý, akü voltajý ve arýza sinyalleri. i- monitor düðmesine basýlarak bu bilgiler arkaarkaya okunabilir. Ýlk hareket sýrasýnda i-monitor: Ýlk hareket sýrasýnda i-monitor ve her 3 gösterge ayný zamanda bir yanýp sönerler. Jeneratör çalýþmaya baþlayýnca güç çýkýþ lambasý (yeþil) ve i-monitor gostergesi yanýk kalýr. Yanýp Söner Arka ýþýðýn yanýp sönmesi : Motor kontak anahtarý açýlýr, ancak motor 30 saniye içinde çalýþtýrýlmazsa i-monitor göstergesi yanýp sönmeye baþlar. Bu durumda motor çalýþtýrýlmalý veya kontak anahtarý kapatýlmalýdýr. Motor çalýþýrken durursa veya kontak anahtarýný açtýðýnýzda veya çalýþtýrma ipini çektiðinizde yað ikaz lambasý yanarsa hatayý baþka yerlerde aramadan önce yað seviyesini kontrol edin. Motora yað konulduktan sonra dahi yað ikaz lambasý yanmaya devam edebilir. Sistemi reset etmek için kontak anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirdikten sonra gerekli miktarda yað ekleyin ve kontak anahtarýný ondan sonra ON=Açýk konuma getirin. 16

18 EMNÝYET KURALLARI Ý Monitör Düðmesi Tek Rakamlý Gösterge Kýsmý Dört Rakamlý Gösterge Kýsmý Bu modda jeneratörün toplam birikmiþ çalýþma süresi saat cinsinden görüntülenir. Süre 1 saatten kýsa ise göstergede 0 okunur. Jeneratörün bakým programý burada okunulan süreye göre ayarlanmalýdýr. i-monitor 2nci gösterge modu - Çýkýþ gücü i-monitor göstergesi : i-monitor gosterge ekraný 2 kýsma bölünmüþtür. Tek rakkamlý kýsýmda 1-4 sayýlý gösterge modu okunur. 4 rakkamlý kýsýmda ise seçilen moda göre toplam çalýþma saati, jeneratör çýkýþ gücü, motor devir hýzý, akü voltajý ve arýza sinyalleri okunabilir. i-monitor 1nci gösterge modu - Toplam çalýþma saati Bu modda jeneratörün çýkýþ gücü VA (Volt-Amper) cinsinden görüntülenir. Bu rakkam çok kesin olmayýp referans niteliðindedir. Jeneratör güç çeken bir cihaza baðlanmadýkça gösterge çalýþmaz. i-monitor 3ncü gösterge modu - Motor devir hýzý 17

19 EMNÝYET KURALLARI Bu modda motor devir hýzý d/dk olarak görüntülenir. i-monitor 4ncü gösterge modu - Akü voltajý Kontak anahtarý START=Marþ konumuna getirildiðinde göstergede "batt" yazýsý çýkýyorsa akü voltajý marþ motorunu çeviremeyecek kadar düþük demektir. Bu durumda motoru iple çekerek çalýþtýrýn ve aküyü þarj etmesini saðlayýn. Aküyü kontrol edin, gerekiyorsa ayrýca þarj edin. i-monitor sistem arýzasý mesajlarý Bu modda akü voltajý Volt olarak görüntülenir. i-monitor "Akü boþ" mesajý 18

20 EMNÝYET KURALLARI Aþýrý Yük Lambasý Hata Mesajý Jeneratörde oluþan bir sistem arýzasý i-monitorun göstergesinden okunabilir. Böyle bir durumda hemen bir Honda / Anadolu Motor Yetkili Servisi'ne baþvurulmalýdýr. 19

21 KULLANIM - KONTROLLER 4 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER DÝKKAT! Kontrolleri yapmadan önce jeneratörün düz bir zeminde ve motoru durmuþ olduðundan emin olun. 1- Motor yað seviyesini kontrol edin. DÝKKAT Deterjansýz yaðlar ve- 2 zamanlý motor yaðlarý motorun kullaným ömrünü kýsaltacaklardýr.. Yað doldurma kapaðýný açýn ve seviye çubuðunu temiz bir bez ile silin. Çubuðu doldurma deliðine döndürmeden sokup çýkarýn ve yað seviyesini kontrol edin. Yað seviyesi çubuðun uc kýsmýndan düþük seviyede ise, yað doldurma deliðinin üst kýsmýna kadar önerilen yað ile doldurun. Üst Seviye Motorunuzda SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Ortam sýcaklýðýna uygun vizkoziteyi aþaðýdaki tablodan seçebilirsiniz. SAE Vizkozite derecesi Yað Seviye Çubuðu Yað Doldurma Kapaðý Çevre sýcaklýðý NOT : Yað gösterge sistemi, yað seviyesi güvenli limitin altýna inmeden otomatik olarak motoru durdurur. Buna raðmen, herhangi bir beklenmeyen arýza oluþumunu önlemek amacýyla gözle yað seviyesinin kontrolü önerilir. 20

22 KULLANIM - KONTROLLER Dolu Yakýt Seviye Göstergesi Boþ Maks. Yakýt Seviyesi (Süzgeç Boðaz Hizasý) NOT : Benzin uzun süre beklediðinde içinde çözünmüþ olarak bulunan maddeler ayrýlýp gomlaþýr ve karbüratör týkanmalarýna veya supap yapýþmalarýna yolaçar. Bu nedenle motor 1 aydan daha uzun süre çalýþtýrýlmayacaksa içindeki benzinin boþaltýlmasý gerekir. Alkollü yakýt kullanýmýndan doðabilecek yakýt sistemi arýzasý veya motor performans problemleri garanti kapsamý dýþýndadýr. 3- Hava filtresini kontrol edin. Yakýt Depo Kapaðý 2- Yakýt seviyesini kontrol edin. Yakýt seviyesi düþük ise belirtilen seviyeye kadar yakýt ilave edin. Yakýt doldurduktan sonra, yakýt doldurma kapaðýný sýkýca kapatýn. 91 oktan veya üzeri kurþunsuz benzin kullanýn. Kurþunsuz benzin, motorun ve buji arýzalarýný engeller ve egzoz sisteminin ömrünü uzatýr. Asla kirli benzin veya yað/benzin karýþýmý kullanmayýn. Yakýt tankýna su, toz veya pislik girmesini önleyin. UYARI! Belirli þartlar altýnda benzin son derece yanýcý ve patlayýcýdýr. Benzin veya benzin buharýnýn bulunduðu ortamlarda sigara içmeyin, alev veya kývýlcým çýkartýcý maddeler bulundurmayýn. Sünger Eleman Kapak Vidalarý Hava Filtresi Kapaðý 21

23 KULLANIM - KONTROLLER Ýki adet vidayý söküp hava filtresi kapaðýný çýkarýn, kapaktaki sünger elemaný çýkarýn. Sünger elemanýn temiz ve iyi durumda olduðunu kontrol edin. Elemanlarý temizleyin veya gerekiyorsa deðiþtirin. Sünger elemaný ve kapaðý yerine takýn. DÝKKAT! Motoru asla hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Silindir içine kaçacak tozlar silindir cidarlarý, piston ve segmanlarýnýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. 1 - Yakýt musluðunu ON = Açýk konuma getirin Açýk Açýk Kapalý Kapalý Elektrik marþla çalýþtýrma Yakýt Musluðu DÝKKAT! Uzun süreli depolama sonrasý, ilk yakýt dolumundan sonra veya yakýt bittikten sonra jeneratörü çalýþtýrmadan önce yakýt musluðunu saniye kadar "ON" konumunda tutun. 2- Eko gaz anahtarý OFF = Kapalý konumda olmalýdýr. Aksi takdirde motor daha uzun sürede ýsýnacaktýr. Eko Gaz Anahtarý Motoru çalýþtýrmadan önce jeneratöre hiçbir elektriksel yük baðlý olmadýðýný kontrol edin. AC baðlantýlarýný sökün. Kapalý Açýk 22

24 KULLANIM - KONTROLLER 3- Kontak anahtarýný önce ON=Açýk, çevirmeye devam ederek START=Marþ konumuna getirin ve motor çalýþýncaya kadar bu konumda tutun. 4- Motor çalýþýnca kontak anahtarý serbest býrakýlýp ON=Açýk konumuna geri getirilmelidir Kapalý Açýk Marþ Kapalý Açýk Marþ Kapalý Açýk Marþ Açýk Kapalý Kontak Anahtarý DÝKKAT! Marþa basýldýðýnda marþ motoru çok akým çeker. Bu nedenle marþa 5 saniyeden daha uzun süre basmayýn. Motor bu süre zarfýnda çalýþmamýþsa yeniden marþa basmadan önce 10 saniye bekleyin. Kontak Anahtarý 5- Eko gaz sistemini devreye sokmak için, motor çalýþýp 2-3 dakika ýsýndýktan sonra eko gaz anahtarý ON=Açýk konuma getirilir. Eko Gaz Anahtarý NOT Marþa basýlýrken, marþ motorunun devri düþmeye baþlýyorsa akümlatörün þarj edilmesi gerekir. Açýk Kapalý Açýk Kapalý 23

25 KULLANIM - KONTROLLER Ýple (manuel) çalýþtýrma DÝKKAT! Uzun süreli depolama sonrasý, ilk yakýt dolumundan sonra veya yakýt bittikten sonra jeneratörü çalýþtýrmadan önce yakýt musluðunu saniye kadar "ON" konumunda tutun. 2- Eko gaz anahtarý OFF = Kapalý konumda olmalýdýr. Aksi takdirde motor daha uzun sürede ýsýnacaktýr. Eko Gaz Anahtarý Motoru çalýþtýrmadan önce jeneratöre hiçbir elektriksel yük baðlý olmadýðýný kontrol edin. AC baðlantýlarýný sökün. 1- Yakýt musluðunu ON=Açýk konuma getirin Kapalý Açýk Açýk Kapalý Açýk 3- Kontak anahtarýný ON = AÇIK konumuna getirin. Açýk Kapalý Kapalý Açýk Kapalý Kapalý Açýk Yakýt Musluðu Kontak Anahtarý 24

26 KULLANIM - KONTROLLER 4- Çalýþtýrma ipini direnç hissedene kadar yavaþça çekin, sonra aþaðýda gösterildiði gibi ok yönünde sertçe çekin. 5- Eko gaz sistemini devreye sokmak için, motor çalýþýp 2-3 dakika ýsýndýktan sonra eko gaz anahtarý ON=Açýk Eko Gaz Anahtarý konuma getirilir. Çalýþtýrma Ýpi Tutamaðý Açýk Kapalý Açýk Kapalý Yüksek rakýmda çalýþtýrma Yüksek rakýmda, standart karbüratör hava-yakýt karýþýmý haddinden fazla yükselecektir. Performans düþecek ve yakýt tüketimi artacaktýr. Yüksek rakýmda performansý artýrmak için karbüratörde bazý ayarlar yapýlmalýdýr. Eðer jeneratör sürekli olarak deniz seviyesinden m yükseklikte çalýþacak ise bir Honda Yetkili Servisi karbüratör ayarýný yapmalýdýr. Uygun karbüratör ayarý yapýlsa dahi, her 300 metrelik rakým artýþýnda %3.5 oranýnda motor gücü düþecektir. Herhangi bir karbüratör ayarý yapýlmaz ise rakýmýn motor gücüne etkisi daha fazla olacaktýr. DÝKKAT Çalýþtýrma ipinin birden geri gitmesine izin vermeyin. Yavaþça el ile geri býrakýn. DÝKKAT Jeneratörü karbüratör ayarýndan düþük rakýmda çalýþtýrma sonucunda verimsiz hava-yakýt karýþýmý nedeniyle performans düþüþüne, aþýrý ýsýnmaya ve ciddi motor hasarlarýna neden olabilir. 25

27 KULLANIM - KONTROLLER 5- JENERATÖRÜN KULLANILMASI Jeneratörün topraklamasýnýn yapýldýðýndan emin olun. patlayabilir, yanabilir veya binanýn elektrik sisteminde yangýna neden olabilir. DÝKKAT! Jeneratörü tam güçte 30 dakikadan daha uzun süre çalýþtýrmayýn. Sürekli çalýþma için belirtilen sürekli çalýþma gücünü aþmayýn. Jeneratöre baðlý cihazlarýn çektiði güç müsaade edilen güç sýnýrýný aþmamalýdýr. Prizlerden çekilen akým þiddeti müsaade edilen sýnýrý aþmamalýdýr. Jeneratörü evin elektrik devresine baðlamayýn. Cihazlara veya jeneratöre zarar verebilirsiniz. Jeneratörü amacýnýn dýþýnda kullanmayýn. Topraklama Ýþareti Topraklama Ucu UYARI! Yedek gücün bina elektrik sistemine baðlantýsý yetkili bir kiþi tarafýndan yasalara uygun olarak yapýlmalýdýr. Yanlýþ baðlantý sonucunda yaralanmalar olabilir ve hatta jeneratör Ýki veya daha fazla jeneratörü paralel olarak baðlayýp çalýþtýrmayýn. Uzatma kablosu gerekmesi halinde iyi izole edilmiþ, standardlara uygun ve çekilecek akýmý taþýyabilecek kalýnlýkta elektrik kablosu kullanýn. Uzatma kablosu boylarý : 1,5 mm2 kalýnlýk için 60 metre 2,5 mm2 kalýnlýk için 100 metreyi aþmamalýdýr. Uzatma kablosu boyunun uzamasý halinde kullanýlabilir güç azalacaktýr. Jeneratörü diðer güç hatlarýndan uzak tutun. 26

28 KULLANIM - KONTROLLER AC uygulamalarý Çýkýþ Gösterge Lambasý (Yeþil) Aþýrý Yük Gösterge Lambasý (Kýrmýzý) cihaz anormal çalýþýyorsa veya aniden duruyorsa, jeneratörü hemen kapatýn. Sonra cihazýn baðlantýsýný kesin ve herhangi bir arýzasý olup olmadýðýný kontrol edin. Çýkýþ gösterge lambasý ve aþýrý yük gösterge lambasý Normal çalýþma durumunda çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) yanýk olacaktýr. Eðer baðlý olan cihazda bir kýsa devre var ise veya siklodönüþtürücü aþýrý ýsýndý ise, çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) sönecek, aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) yanacaktýr. Böyle bir durumda, jeneratörden cihaza güç çýkýþý otomatik olarak kesilecektir. cihazýn baðlantýsýný kesin ve sorunu çözmek için motoru durdurun. Böyle bir durumda cihazýn baðlantýsýný kesin, motoru durdurun ve sorunun kaynaðýný araþtýrýn. 1- Motoru çalýþtýrýn ve çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) yandýðýndan emin olun. 2- Baðlanacak olan cihazýn kapalý olduðundan emin olun ve fiþini takýn. DÝKKAT Aþýrý yük gösterge lambasýný sürekli olarak yakan önemli derecede aþýrý yükleme jeneratöre hasar verir. Zaman zaman aþýrý yük gösterge lambasýnýn (kýrmýzý) yakacak þekilde sýnýrlý aþýrý yüklemeler ise jeneratörün ömrünü kýsaltýr. Jeneratöre baðlamadan önce kullanýlacak olan cihazlarýn iyi durumda olduðundan emin olun. Eðer herhangi bir NOT: Aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) þu durumlarda da yanabilir : Jeneratörün inverter bölümü aþýrý ýsýnmýþ olabilir. Bu durumda jeneratör güç çýkýþý kesilecektir. Hava giriþ kanalýnýn týkalý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Jeneratöre baðlanacak elektrikli cihazlarýn iyi durumda olduklarý, düzgün çalýþtýklarý ve çektikleri toplam gücün jeneratörün gücünü aþmadýðý kontrol edilmelidir. Bundan sonra cihazýn fiþi jeneratör prizine takýlýr, motor çalýþtýrýlýr ve cihazýn anahtarý açýlarak güç çekilmeye baþlanýr. Zorunlu haller dýþýnda cihaz jeneratöre baðlý ve açýk durumda iken jeneratör çalýþtýrýlmamalýdýr. 27

29 KULLANIM - KONTROLLER Çýkýþ Gösterge Lambasý (Yeþil) Aþýrý Yük Gösterge Lambasý (Kýrmýzý) Normal Kullanýmda : NOT : Jeneratöre elektrik motoru baðlý ise motor devreye girdiðinde aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) ve güç çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) ayný anda yanabilirler. Bu normaldir. Ancak yakl. 5 saniye sonra aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) sönmelidir. 1- Jeneratöre baðlý olan cihazý kapatýn ve fiþini çekin. Aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) yanmaya devam ediyorsa Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisine baþvurun. Kapalý Açýk Kapalý Açýk MOTORU DURDURMA Acil durumda motoru durdurmak için, motor kontak anahtarýný OFF=KAPALI konumuna getirin. Anahtarý Kontak Anahtarý 28

30 KULLANIM - KONTROLLER 2- Motor kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. Açýk Kapalý Yakýt Musluðu 3- Yakýt musluðunu OFF=KAPALI konuma getirin. DÝKKAT Jeneratörü depolarken, taþýrken ve/veya durdururken, motor anahtarýnýn ve yakýt musluðunun OFF=KAPALI konumda olduðundan emin olun. 29

31 KULLANIM - KONTROLLER Bakým ve ayar tablosunun amacý jeneratörün en iyi koþullarda çalýþmasýný saðlamaktýr. Servis ve kontrolleri aþaðýdaki tabloda programlandýðý þekilde yapýn. UYARI Bakým yapmadan önce motoru durdurun. Eðer motor çalýþmak zorunda ise, alanýn çok iyi havalandýrýlmasýný saðlayýn. Egzoz gazlarý zehirli karbon monoksit gazý içerirler. Jeneratörünüzünün verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. Jeneratörünüzde mutlaka orijinal HONDA yedek parçalarý kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan parçalar jeneratörün performansýný düþürür ve ömrünü kýsaltýrlar. 30

32 BAKIM Bakým Tablosu DÜZENLÝ SERVÝS PERÝYODU Parça Belirtilen ay veya kullaným saatinden hangisi önce dolarsa uygulanacaktýr. Motor yaðý Hava Filtresi Her kullanýmda Seviye kontrol o Ýlk ay veya 20 saat Her 3 ayda bir veya 50 saat Her 6 ayda bir veya 100 saat Deðiþtirme o o Kontrol o Temizleme o (1) Her yýl veya 300 saat Tortu Kabý Buji Supap Aralýðý Yanma Odasý Yakýt Deposu ve Filtresi Yakýt Hortumu Temizleme o Kontrol - Ayar o Deðiþtirme o Kontrol - Ayar o (2) Temizleme Her 500 saatten sonra (2) Temizleme o (2) Kontrol Her 2 yýlda bir (Gerekirse deðiþtirme) (2) NOT : (1) Tozlu ortamlarda çalýþýlýyorsa daha sýk bakým yapýlmalýdýr. (2) Gerekli takýmlarýnýz yoksa ve mekanik konularda bilgili deðil iseniz bu maddeler Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr. (3) Ticari kullaným için, doðru bakým periyodu belirlemek amacýyla çalýþma saatlerini kaydedin. 31

33 BAKIM 1- Yað deðiþtirme Üst Seviye Kullanýlmýþ yaðý taþýdýktan sonra ellerinizi su ve sabun ile yýkayýn. NOT : Kullanýlmýþ motor yaðýný çevreye zarar vermeyecek þekilde bertaraf edin. Geri dönüþüm için kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlmýþ bir varile koyarak servisinize teslim etmenizi öneririz. Topraða dökmeyin veya çöpe atmayýn. Conta Yað Doldurma Kapaðý Yað Seviye Çubuðu Tam ve hýzlý boþaltým için motor sýcakken yaðý boþaltýn. 1- Yaðý boþaltmak için yað doldurma kapaðýný ve yað boþaltma tapasýný açýn. Yaðýn iyice boþalmasýný bekleyin. 2- Yað boþaltma tapasýný takýn ve iyice sýkýn. Yað Boþaltma Tapasý 3- Önerilen yað ile doldurun ve yað seviyesini kontrol edin. 2- Hava filtresi bakýmý Kirli hava filtresi karbüratöre hava akýþýný engelleyecektir. Karbüratör týkanmasýný önlemek için hava filtresinin düzenli olarak bakýmýný yapýn. Jeneratörü çok tozlu ortamlarda çalýþtýrýyorsanýz hava filtresinin bakýmýný daha sýk yapýn. UYARI! Temizleme için benzin ve düþük yanma noktalý sývýlar kullanmayýn. Bazý durumlarda yanýcý ve patlayýcýdýrlar. DÝKKAT! Motoru asla hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Silindir içine kaçacak tozlar silindir cidarlarý, piston ve segmanlarýnýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. 4- Yað doldurma kapaðýný kapatýn ve iyice sýkýn. Motor yað kapasitesi : 1,10 Litre 32

34 BAKIM Sünger Eleman Köpük Filtre Elemaný Hava Filtresi Kapaðý Kapak Vidalarý 3- Ilýk su ve deterjan ile sünger filtre elemanýný yýkayýn, durulayýn, veya yanmaz veya yanma noktasý yüksek bir sývý ile yýkayýn. Sünger filtre elemanýný kurumaya býrakýn. 1- Kapak vidalarýný sökün, hava filtresi kapaðýný çýkartýn. 2- Sünger filtre elemanýný çýkartýn 33

35 BAKIM 1- Yýka 2- Burmadan Sýk 3- Yað Emdir. 4- Burmadan Sýk 4- Sünger elemaný temiz motor yaðýna batýrýn ve fazla yaðý sýkýn. Sünger filtrede fazla yað kaldý ise motoru ilk çalýþtýrmada duman yapar. 5- Filtre kutusu ve kapaðýnýn içini temiz ve ýslak bir bezle silin. Motora giden emme kanalý içine kir vs kaçmamasýna dikkat edin. 6- Sünger elemaný hava filtre kapaðýný yerine monte edin. 3- Yakýt tortu kabý bakýmý UYARI! Benzin bazý durumlarda aþýrý yanýcý ve patlayýcýdýr. Çalýþma alanýnda sigara içmeyin, alev ve kývýlcým oluþumuna izin vermeyin. 34

36 BAKIM Tortu kabý yakýt deposunda bulunabilecek toz veya suyun karbüratöre geçmesini engeller. Eðer motor uzun süre kullanýlmamýþ ise yakýt toru kabý mutlaka temizlenmelidir. O-Ring Tortu Kabý 1- Motor kontak anahtarýný OFF=KAPALI konumuna getirin. 2- Yakýt musluðunu STOP= DURDURMA konumuna getirin. 3- Tortu kabýný saat ibrelerinin tersi yönünde çevirerek çýkartýn. 4- Tortu kabýný ve O-Ring'i temizleyin. 5- Tortu kabýný ve O-Ring'i yerine takýn. 35

37 BAKIM 4- Buji bakýmý Buji Anahtarý Önerilen Buji : BPR 5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO) Motorun düzgün çalýþmasý için bujinin doðru monte edilmiþ olmasý ve pislikten arýnmýþ olmasý gerekir. Buji Kontrol Kapaðý 3- Bujiyi buji anahtarý ile kullanarak sökün. 4- Bujiyi gözle kontrol edin. Yalýtkanda çatlak varsa yenisi ile deðiþtirin. Eðer tekrar kullanýlacaksa tel fýrça ile temizleyin. Kapak Vidasý 1- Buji kontrol kapaðýný, vidasýný gevþeterek sökün. 2- Buji baþlýðýný çýkarýn ve bujinin çevresindeki pislikleri temizleyin. 36

38 BAKIM DÝKKAT! Buji dikkatli sýkýlmalýdýr. Yanlýþ monte edilen buji çok ýsýnabilir ve jeneratöre hasar verebilir. Buji Týrnak Aralýðý Asla yanlýþ sýcaklýk deðerindeki bujiyi kullanmayýn. 5- Buji aralýðýný sentil çakýsý ile kontrol edin. Yan elektrodu eðerek doðru aralýða ayarlayýn. Buji týrnak aralýðý : mm 6- Diþ kapmasýný engellemek için bujiyi yerine elle monte edin. 7- Contaya sýkýca basmasý için elle takýlan yeni bujiyi, buji anahtarý ile 1/2 tur döndürün. 8- Buji baþlýðýný bujinin üstüne dikkatlice yerleþtirin. Kontrol kapaðýný takýp vidasýný sýkýn. 37

39 BAKIM 5- Sigortanýn deðiþtirilmesi Sigorta atmýþ ise marþ motoru çalýþmayacaktýr. Sigorta attýðýnda yenisini takýp çalýþmaya devam etmeden önce problemin kaynaðý araþtýrýlmalýdýr. Sigorta atmaya devam ediyorsa jenaratörü daha fazla çalýþtýrmayýp bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. 1- Sigortayý kontrol etmeden veya deðiþtirmeden önce kontak anahtarýný OFF = Kapalý konuma getirin ve anahtarý yerinden çýkarýn. 2- Taþýma kollarýný yukarý kaldýrýp o durumda kilitlenmelerini saðlayýn. 3- Bakým kapaðý vidasýný gevþeterek kapaðý sökün. Sigorta Kutusu 1 Amp. Sigortalar 15 Amp. Sigortalar Bakým Kapaðý Sigorta Kutusu Kapaðý Kapak Vidasý 4- Sigorta kutusunun kapaðýný çýkartýn ve sigortayý yerinden söküp kontrol edin, patlamýþsa deðiþtirin. 5- Ayný tip ve amper deðerinde sigorta kullanýn (1 amp. Ve 15 Amp.) 38

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

JENERATÖR EU 10 Ý EU 20 Ý EU 30 ÝS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

MOTOPOMP WT 20 XK3 WT 30 XK3 WT 40 XK2 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...19 Taþýma / Depolama...27 Arýza bulma...29

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...16 Arýza bulma...27 Taþýma / Depolama...28 Yetkili Servisler...31 Garanti Belgesi... 1 GÝRÝÞ Bir HONDA

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 1. Emniyet kurallarý... 4 2. Emniyet çýkartmalarý ve yerleri... 9 3. Parçalarýn tanýtýmý... 14 4. Kumandalar... 16 5. Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GXV 160 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 Emniyet kurallarý... 4 Genel tanýtým... 6 Çalýþtýrma öncesi kontrollar... 9 Motorun çalýþtýrýlmasý... 10 Bakým... 15 Yararlý bilgiler...

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

MOTORLU TIRPAN HONDA UMR435T KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 1. Emniyet kurallarý 4 2. Emniyet etiketleri ve yerleri 12 3. Parçalarýn tanýtýmý 15 4. Çalýþtýrma öncesi kontrollar 21 5. Motorun

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 5A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...66 Depolama...80 Arýza bulma...84 Yetkili

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

10 YIL. Firma Adı: Adres: 0 216 389 59 60 / 7 Hat. Fax: 0 216 387 41 89. www.anadolumotor.com.tr ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.

10 YIL. Firma Adı: Adres: 0 216 389 59 60 / 7 Hat. Fax: 0 216 387 41 89. www.anadolumotor.com.tr ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. JENERATÖR H 2200/G H 2700 H 3200 H 4000 H 5500M/MS HK 5500M/MS H 7500T/TS/M/MS HK 7500T/TS/M/MS H 10000TS/MS HK 10000TS/MS HK 12000TS/MS HK 15000TS/MS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 2

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 40 D BF 50 D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...6 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...91 Depolama...106 Arýza Bulma...111

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 Model 100000 300 Seriest Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest LX 500 Seriest Quattrot 475 Seriest SQ 500 Seriest Qt 500/550

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU DIZEL JENERATÖR TEK FAZ: KDE8000E/EA KDE12000E/EA KDE8000E3/EA3 KDE12000E3/EA3 ÜÇ FAZ:

KULLANIM KILAVUZU DIZEL JENERATÖR TEK FAZ: KDE8000E/EA KDE12000E/EA KDE8000E3/EA3 KDE12000E3/EA3 ÜÇ FAZ: KULLANIM KILAVUZU LÜTFENKULLANIM KILAVUZUNU DIKKATLI OKUYUN ÖNEMLÝ EMNÝYET BÝLGÝLERÝ ÝÇERÝR Bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 0 yýldýr. Bu süre yeterli personel ve yedek parça stoðu saðlama

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1 ÇÝT BÝÇME MAKÝNESÝ HHH 25 D - 60 E HHH 25 D - 75 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 115 A BF 130 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler 2 YIL TAM GARANTİ TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler B E N Z İ N L İ T E K S A N M İ N İ J E N E R AT Ö R S E R İ S İ TJ 3200 TJ 2700 TJ 15000 TS OTM / MS OTM TJ 12000 TS Üstün

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA BENZ İ NL İ JENERAT Ö R DİKKAT 1.GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI 2.PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI 3.TEKNİK ÖZELLİKLER 4.ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 1 3 4 5 5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA 6. ELEKTRİK BA LANTISI

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU MODEL : DV- 3E-250EU DV- 4E-250EU DV -6E-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448

Detaylı